Sunteți pe pagina 1din 25

DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT

O parte din documentele care alctuiesc dosarul curent sunt :


- scrisoarea de misiune (contractul de prestri de servicii) ;
- chestionarul de control intern ;
- foi centralizatoare ;
- programul de lucru ;
- foi de lucru ;
- scrisoare ctre avocat ;
- scrisoare de confirmare ctre: clieni, furnizori, bnci ;
La dosarul curent se ataeaz i:
- scrisoarea ctre management ;
- raport de audit, acestea exprimnd concluziile auditrii.
Contractul de prestri de servicii (scrisoarea de misiune)
CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII
Incheiat astazi 18.01.2015...
la S.C SCHOTT COMPANY S.R.L PLOIESTI
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. CONT EXPERT S.R.L, cu sediul social in (localitatea) BACAU, str. ST.CEL MARE nr. 1 ,
bloc 1 , scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector .......................................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J04/108/2014, sub nr. 101 din BACAU, cod fiscal
nr. 101010 din BACAU, avand contul nr. RO88BTRL0400ROL01010101deschis la BANCA
TRANSILVANIA BACAU, reprezentata de POPESCU R, cu functia deDIRECTOR, in calitate
de prestator, pe de o parte, si
1.2. S.C. SCHOTT COMPANY SRL. cu sediul social in (localitatea) PLOIESTI, str.Petrolului nr.
62 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului PLOIESTI , sub nr. J04/517/1994 din
BACAU , cod fiscal nr. 999999din BACAU avand contul nr. RO04RZBR04000000000ROL
deschis la RAIFFEISEN BACAU , reprezentata de NANESCU DUMITRU, cu functia de
DIRECTOR, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta: AUDITUL ESTIMARILOR CONTABILE
- provizioane pentru deprecierea stocurilor i creanelor
- amortizarea imobilizarilor asupra duratei lor de via estimat
- venituri anticipate
- impozite amnate
- provizioanele pentru riscuri privind procesele n curs
- pierderi supra unor contracte pe termen lung
- provizioane pentru garanii
.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de 3 luni. ncepand de la data de 20.01.2015 i pn la data de
20.04.2015
IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul prestatiei este de 3.500 RON


4.2. Pretul se va plati in numerar/cu ordin de plata in contul prestatorului, la data efectuarii
prestatiei/termenul stabilit de prezentul contract/esalonat, astfel: 1.500. RON in data de
25.01.2015 restul in 15.04.2015
4.3. In cazul in care, anterior efectuarii prestatiei, vor interveni majorari de preturi care afecteaza
costul prestatiei:
a prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu cerinele ulterioare
ale firmei client, cu obligatia ca prestatorul sa notifice in termen de 5 zile beneficiarului
hotararea sa;
b beneficiarul, in termen de 2 zile de la data primirii notificarii scrise a prestatorului are obligatia
sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea lucrarii. Daca
beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o
acceptare tacita a pretului.
4.4. In cazul in care majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar beneficiarul
nu accepta majorarea, va notifica in scris refuzul prestatorului, acesta avand dreptul la cotaparte din pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul convenit.
V. GARANTII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru finalitatea lucrrii in urmatoarele conditii: o bun
colaborare cu structurile financiar contabile ale S.C.SCHOTT COMPANY S.R.L. existena
prezumiei c firma are organizat contabilitatea conform legislaiei n vigoare, innd registrele
contabile obligatorii i avnd o relaie de colaborare sntoas cu cenzorii proprii .
VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a la pastrarea sectretului profesional conform normelor profesionale
b la predarea lucrrii la termenul stabilit
c la flexibilitatea serviciului oferit funcie de cerine ulterioare ale firmei S.C SCHOTT
COMPANY S.R.L
6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a plata serviciilor conform termenelor stabilite anterior.;
b punerea la dispozia auditorului a documentelor necesare unei bune desfurrii activitiilor
contractate
VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste
in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in
valoare de 4.000 RON
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ..., din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 2 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
IX. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea
in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 2 zile
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
X. NOTIFICARI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre
solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial
ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, astazi 20.01.2006, data
semnarii lui.
PRESTATOR
SC CONT EXPERT

SCRISOARE DE AFIRMARE

BENEFICIAR
S.C. SCHOTT COMPANY S.R.L

22 decembrie 2014

Prezenta scrisoare de afirmare se inscrie in cadrul auditului situatiilor financiare ale SC


SCHOTT COMPANY SRL-Bacau, pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2014, care vizeaza
exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele pe care o dau situatiile financiare ale SC SCHOTT
COMPANY SRL, la 31 decembrie 2014, conform Legii contabilitatii nr.82/1991-republicata si a
Normelor contabile in vigoare.
Conducerea societatii admite faptul ca este responsabila de afirmatiile care se refera la puncte
semnificative ale bilantului contabil al SCHOTT COMPANY SRL.
Administratorii societatii ,in cunostinta de cauza si cu toata buna credinta, declaram urmatoarele:
Creanele comerciale ale societatii au fost nregistrate la valoarea de ncasare ateptat. n cazul
celor incerte s-a procedat la o evaluare a tuturor restanelor existente la finele exerciiului. Creanele
ce nu se mai pot recupera au fost nregistrate pe cheltuieli n exerciiul financiar n care sunt
stabilite.

Creanele comerciale ale societii precum i celelalte tipuri de creane expun societatea la un
inevitabil risc de credit.
In cazul clientilor incerti ,pentru care SCHOTT COMPANY SRL se afla in litigiu conform
dosarelor nr. x si t de pe langa Tribunalul Bacau ,s-au constituit provizioane in limitele legale ,fiind
atent monitorizate ,iar in cazul solutionarii acestora respectiv, incarsarea lor ,sau in cazul in care nu
se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite se va proceda la diminuarea sau dupa caz la
anularea acestora.
Imobilizarile corporale s-au nregistrat la costul istoric diminuat cu amortizarea acumulat.
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, n aceast categorie intrnd i uneltele
i sculele, sunt date n consum n momentul nregistrrii lor n contabilitate i nu afecteaz valoarea
contabil a imobilizrilor.
Metoda de calcul a amortizrii este cea liniar n funcie de durata normat de utilizare a activelor
Diversele operaiuni de reparaii sau intreinere a mijloacelor fixe se nregistreaz direct pe
cheltuieli. n cazul n care se fac mbuntiri acestea majoreaz valoarea activului sau durata lui de
via si se capitalizeaz.
Cheltuielie sau veniturile generate de vnzarea terenurilor i mijloacelor fixe au la baz
compararea valorii de cedare cu valoarea lor contabil i se regsesc n profitul din exploatare.
Impozitele amanate au fost prezentate in anexele la situatiile finaciare ,avand principal motiv
pierderile din operatiuni de vanzare catre terti ,cu care societatea este in litigiu.
Impozitul pe profit nregistrat de societate s-a facut pe baza venitului net din situaiile
financiare i n consens cu legislaia in vigoare cu privire la impozitul pe profit.
Veniturile anticipate le confirmam a fi cele prezentate in situatiile financiareale societatii
DIRECTOR
NANESCU DUMITRU
RAPORT DE AUDIT
Noi SC CONT EXPERT SRL BACAU am procedat la auditarea Situatiilor financiare
anexate ale SC SCHOTT COMPANY SRL BACAU,incheiate la data de 31 decembrie 2014.Aceste
situatii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii ,prin reprezentantul sau
legal inrelatiile cu tertii dl NANESCU DUMITRU in calitate de director executiv. Responsabilitatea
noastra este ca , pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare.
CONT EXPERT SRL BACAU a efectuat auditul conform Standardelor Internationale de
Audit si Asigurare emise de Comitetul IFAC pentru Standarde Internationale de Audit si
Asigurare.Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat astfel incat sa obtina o asigurare
rezonabila ca situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative.Un audit consta in a
examina,pe baza de sondaje,elementele care sa justifice informatiile continute in exercitiile
financiare.El consta,de asemenea ,in evaluarea atat a pricipiilor contabile folosite si estimarile
semnificative facute de catre conducerea societatii pentru inchiderea situatiilor financiare,cat si a
prezentarii de ansamblu a acestora.
Noi estimam ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre.
Dupa parerea noastra,situatiile financiare dau o imagine fidela situatiei financiare a societatii
la 31 decembrie 2014 cat si rezultatului activitatii pentru exercitiul incheiat la aceasta data,in
conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991-republicata coroborata cu Legea 571/2003-privind
Codul fiscal ,imprenuna cu Normele de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG 44/2004. (aici
trebuie verificat daca s-au schimbat legile)

SC CONT EXPERT SRL-BACAU


ACCEPTAREA MANDATULUI / RENNOIREA MANDATULUI
Data
Client: SCHOTT COMPANY SRL

Iniiale
ntocmit de: CONT

BACAU

EXPERTSRL

Perioada: 31.12.2014

Revizuit de: INTUNERIC M

12.12.2014
12.12.2014
Ref.
sit.
E1.1

Nu

E1.2

Nu

Da /Nu

Ar depinde firma excesiv de client (sau de grup)?

Datoreaz clientul onorarii care s se ridice la o sum suficient de mare


pentru a fi considerate un mprumut (luai n considerare suma restant
plus datoria estimat pentru anul n curs)?

I-a acordat firma sau orice persoan strns legat de firm clientului un
mprumut sau garanii sau a luat firma sau orice persoan strns legat
de firm un mprumut sau garanii de la client?

E1.3

Nu

A acceptat vreunul din auditorii principali sau din angajaii firmei de


audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau
ospitalitatea acestuia?

E1.3

Nu

Exist vreun litigiu n derulare sau potenial ntre firm i client?

E1.3

Nu

Are vreunul din auditorii principali sau din angajaii firmei de audit
cunotine personale sau rude n conducerea sau printre angajaii
firmei-client?

E1.3

Nu

A fost vreo persoan cu funcie de rspundere din societatea-client


auditor principal sau a avut funcie de conducere n firma de audit?

E1.3

Nu

Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o


persoan cu funcie de rspundere sau cu un angajat al firmei?

E1.3

Nu

Deine vreunul din auditorii principali sau din angajaii firmei de audit
aciuni sau alte plasamente n societatea-client?

E1.3

Nu

10 Deine vreunul din auditorii principali sau din angajaii firmei de audit
participaii ntr-un trust care posed aciuni la societatea-client?

E1.3

Nu

11 Are partenerul firmei de audit sau oricare din auditorii angajai uniti
de fond de orice fel la societatea client ?

E1.3

Nu

12 Deine aciuni la societatea-client, n orice calitate, vreunul din


auditorii principali sau din angajaii firmei de audit?

13 Poate fi ameninat independena firmei, n urma presiunilor generate


de alte firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau
avocai?

E1.3

Nu

Ref.
sit.
E1.3

Nu

Da/Nu

E1.3

Nu

13. A rmas responsabil de audit acelai auditor principal timp de cinci


ani?

E1.3

Nu

14. Are firma de audit o pregtire i resurse insuficiente pentru


desfurarea auditului?

E1.3

Nu

15. Exist anumii factori referitori la client care ar putea influena decizia
de acceptare a renumirii?
Pentru orice ntrebare de mai sus la care s-a rspuns afirmativ, se vor
documenta afirmaiile fcute i msurile necesare pentru meninerea
independenei firmei, dac urmeaz s se accepte misiunea.
Intuneric M
Responsabil de misiune

Client: SCHOTT COMPANY SRL

ntocmit de: CONT EXPERT

BACAU

SRL

Perioada: 31.12.2014
SINTEZA DE APROBARE

Sinteze

Revizuit de: INTUNERIC

Ref.
sit.

13 Sinteza misiunii
EB1
-provizioane pentru

Rapoarte
Raport general
Raport special
Raport conturi consolidate

Data
12.12.2014
12.12.2014

Ref.sit.
EB10
EB11
EB12

deprecierea stocurilor si creantelor


-amortizarea imobilizarilor
asupra duratei lor de viata estimata
-venituri anticipate
-impozite amanate
-pierderi asupra unor contracte
pe termen lung
14 Rezumatul ajustarilor
15 Lista de probleme in suspensie
16 Situatii financiare certificate
17 Evenimente posterioareevaluarea riscului
18 Balante
19 Declaratii ale conducerii
20 Termene-cf.contract
21 Onorarii-cf.contract

Alte rapoarte

EB13

EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9

Intuneric M
(Responsabil de misiune)

ORIENTAREA SI PLANIFICAREA

Client: SCHOTT COMPANY SRL

ntocmit de: CONT EXPERT

BACAU

SRL

Perioada: 31.12.2014

Revizuit de: POPESCU R

Continut

Ref.
sit.

Data
29.12.2014
29.12.2014

Probleme aparute

Termene scadente

EC1

Nu exista.

Lista punctelor in suspensie

EC2

Apreciere conform misiunii

Pentru interventiile viitoare

EC3

Nu este cazul

Prezentarea intreprinderii

EC4

Descrierea sistemului contabil si


de control intern

EC5

Natura,calendarul si intinderea
lucrarilor

EC6

Date de identificare prezentate cf.Anexa 1


Prezentare Anexa 1
Prezentare Anexa 1
Natura misiunii prezentare Anexa 5.

Planul de misiune

EC7
Opinie fara rezerve

Prag de semnificatie

EC8

EVALUAREA RISCULUI LEGAT DE CONTROL


Client: SCHOTT COMPANY SRL

ntocmit de: CONT EXPERT

BACAU

SRL

Perioada: 31.12.2014

Revizuit de: POPESCU R

Continut

Ref.
sit.

Data
29.12.2014
29.12.2014

Probleme aparute

Termene scadente

ED1

Respectate conform contract

Lista de probleme in suspensie


Pentru urmatoarea interventie

ED2

Nu este cazul

ED3

Necesita ajustari

Documentarea evaluarii riscului


legat de control

ED4

Nu este cazul

Documentarea listelor de
proceduri

ED5

Suplimentar

Concluzii asupra riscului legat de


control

ED6

Nu este cazul

SCHOTT COMPANY SRL


EXERCIIUL FINANCIAR NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014 (asta nu stiu daca este
necesara)
Procesul verbal al ntlnirii inute la sediul clientului pe data de 30 decembrie 2014 la ora 10.00 am.
Au participat din partea SC CONT EXPERT SRL
POPA IULIANA
Din partea SC SCHOTT COMPANY SRL
NANESCU DUMITRUDIRECTOR GENERAL
A fost discutat n mod individual fiecare seciune din situaiile financiare. Punctele cheie ale
ntlnirii au fost urmtoarele:
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI CREANTELOR
Directorul a confirmat faptul c n afara ajustrilor convenite n Sectiunea j i anume:
Provizionul pentru SC O T T VASLUI
Provizionul pentru SC PIBUNNI GALATI;
ESTE NECESARA ADAUGAREA provizionului pentru MAX 57 BUCURESTI.
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR ASUPRA DURATEI LOR DE VIATA ESTIMATA
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, n aceast categorie intrnd i uneltele i
sculele, sunt date n consum n momentul nregistrrii lor n contabilitate i nu afecteaz valoarea
contabil a imobilizrilor.
Metoda de calcul a amortizrii este cea liniar
Terenul nu are o durat de via normat i din acest motiv nu se amortizeaz.
VENITURI ANTICIPATE
Directorul SCHOTT COMPANY SRL confirma ca veniturile anticipate sunt cele prezentate in
situatiile financiare ale societatii .
IMPOZITELE AMANATE
Au fost prezentate in anexele la situatiile finaciare ,avand principal motiv pierderile din operatiuni
de vanzare catre terti ,cu care societatea este in litigiu.
Impozitul pe profit nregistrat de societate s-a facut pe baza venitului net din situaiile financiare i
n consens cu legislaia in vigoare cu privire la impozitul pe profit.
PIERDERI ASUPRA UNOR CONTRACTE PE TERMEN LUNG

Conducerea unitatii declara ca in anul 2014 datorita pierderii din deprecierea valutei externe
a fost necesara o crestre a orelor suplimentare si o crestere a produtivitatii.
Pe termen lung nu se pot avea garantii asupra continuitatii comenzilor din partea unui
partener extern, de aceea s-au incheiat mai multe contracte externe care asigura siguranta unui flux
continuu de productie,chiar daca un partener nu ar mai furniza comenzi.
AJUSTARI DE AUDIT
Directorilor le-a fost nmnat o copie a ajustrilor propuse n conformitate cu centralizatorul
diferenelor de audit. Acetia au fost de acord cu tratamentul ales de auditori pentru toate ajustrile
propuse, cu excepia provizionului pentru suma datorat n cazul pierderii litigiului. De asemenea,
directorii au fost informai c toate elementele trebuie prezentate n mod corect n situaiile
financiare, de exemplu mprirea datoriilor n datorii scadente ntr-o perioad mai mic de un an i
datorii scadente ntr-o perioad mai mare de un an.
Principiul continuitii activitii
Datorit unui contract important recent ncheiat cu SC TRANSILVANIA TRAVEL S.A., societatea va
putea s-i desfoare activitatea i n viitor, pe baza principiului continuitii activitii. Directorii
sunt optimiti i cred c acest contract va fi prelungit.
Raportul de audit
Directorii au fost informai ca opinia ce va fi exprimat n raportul de audit va fi o opinie fara
rezerve.
Puncte din scrisoarea ctre conducere
CONT EXPERT SRL a informat directorii asupra urmtoarelor puncte:
i
ii
iii
iv
v

procedurile de separare a exerciiilor nu sunt adecvate;


procedurile de identificare a tipurilor de leasing nu sunt adecvate;
procedurile de control al bonitii clienilor necesit mbuntiri;
procedurile de colectare a creanelor i de recunoatere a creanelor incerte trebuie
mbuntite; i
trebuie introdus un sistem oficial pentru nregistrarea tranzaciilor cu prile afiliate.

Scrisoarea de confirmare a declarailor


CONT EXPERT SRL a informat directorii c n plus fa de declaraiile standard uzuale, nainte ca
raportul de audit s fie semnat, acetia trebuie s declare n scris i urmtoarele:
i
ii
iii
iv

societatea nu are alte obligaii, de orice natur, care s nu fie prezentate;


nu este necesar i casarea altor active imobilizate ca rezultat al uzurii lor morale deoarece
societatea se ateapt ca acestea s poat fi nc utilizate pe o perioad lung de timp;
deteriorarea patrimoniului societii este minor i nu a afectat valoarea acestuia sub
valoarea declarat n situaiile financiare;
incendiul nu a cauzat i alte pierderi n afara celor prezentate n situaiile financiare;

v
vi
vii
viii
ix

societatea nu are ncheiate alte contracte de leasing financiar sau operaional sau contracte de
nchiriere n afara celor prezentate n situaiile financiare;
nu exist alte evenimente ulterioare datei bilanului care s necesite prezentarea n situaiile
financiare;
n afar de stocul pentru care a fost constituit un provizion n situaiile financiare societatea
nu deine alte stocuri pentru care s fie necesar constituirea de provizioane;
mprumuturile acordate directorilor i angajailor sunt recuperabile; i
societatea nu are alte angajamente sau garanii la sfritul exerciiului financiar.

Situaiile financiare
Directorii au aprobat situaiile financiare iar raportul de audit a reintregit exprimarea opiniei fara
rezerve .

PRAGUL DE SEMNIFICAIE

Client: SCHOTT COMPANY SRL

Iniiale
ntocmit de: CONT

Data
30.12.2014

EXPERTSRL
Perioada auditat: 31.12.2014

30.12.2014

Revizuit de PopescuR
IntunericM

Situaii financiare
Exerciii anterioare
exerciiu curent exerciiu curent
(Nota 4)
lei
lei
Active totale (nainte de
scderea datoriilor)
1% 1
2% 2

95.968

Cifra de afaceri
0.5% 3
1% 4

995.222

Profit nainte de impozitare


(nota 3)
5% 5

Buget
2013
lei

66.660
960
1919

667
1333
208.488

4976
9952

1042
2085

5154

5422

258

271

10% 6

515
4639

542
4880

Prag de semnificaie
4639

4880

Etapa de planificare
Etapa exprimrii opiniei
NOT EXPLICATIV privind raionamentul seleciei pragului de semnificaie.
Pragul de semnificaie a fost calculat n funcie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost
indicatorul cel mai constant n ultimii ani. Cifra profitului / pierderii a variat considerabil i
de aceea nua fost luat n considerare.

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC


Iniiale
ntocmit de: CONT EXPERT

Client: SCHOTT COMPANY SRL

Data
30.12.2014

SRL
Perioada: 31.12.2014

Revizuit de: INTUNERIC

Pragul de semnificaie =
1,2 miliarde lei

Ref
.
sit.

Riscuri inerente specifice

30.12.2014
Mrimea
eantionului
(bazat pe
judecat)/
Factorul iniial
de risc (la F3)

Riscul inerent general =


sczut
Imobilizrile corporale i
necorporale
Stocuri i producie n curs
de execuie cantiti
Stocuri i producie n curs
de execuie evaluare
Provizioane pt.deprecierea
stocurilor si creantelor
Amortizari imobilizari
Debitori

Evaluare

Mediu

70%

Mediu

70%

Da

Mediu

70%

Da

Mediu

70%

Da
-

Da

Mediu
Mediu

70%
70%

Conturi la bnci i casa


pli

Mediu

70%

Conturi la bnci i casa


ncasri
Conturi la bnci
confruntate cu extrasele de
cont
Creditori

Mediu

70%

Mediu

70%

Mediu

70%

Creditori pe termen lung

Mediu

70%

Vnzri

Mediu

70%

Venituri anticipate
Cumprri

Da
-

Mediu
Mediu

70%
70%

Cheltuieli

Da

Mediu

70%

Salarii i indemnizaii

Da

Mediu

70%

Impozite amanate

Da

Mediu

70%

Pierderi asupra unor


contracte pe t.lung
Situaii financiare
preliminare i nregistrri
dup sfritul exerciiului

Mediu

70%

Mediu

70%

LUCRARILE SFARSITULUI DE MISIUNE


Client: SCHOTT COMPANY SRL

ntocmit de: CONT EXPERT

BACAU

SRL

Perioada: 31.12.2014

Revizuit de: POPESCU R

Data
29.12.2014
29.12.2014

1. POLITICI CONTABILE
Imobilizri corporale
Acestea se nregistreaz la costul istoric diminuat cu amortizarea acumulat.
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, n aceast categorie intrnd i uneltele i
sculele, sunt date n consum n momentul nregistrrii lor n contabilitate i nu afecteaz valoarea
contabil a imobilizrilor.
Metoda de calcul a amortizrii este cea liniar n funcie de durata normat de utilizare a activelor
astfel:
Activ

Metoda de amortizare

Cldiri
Alte instalaii,utilaje
i mobilier
Instalaii tehnice
Mijloace de transport

Liniar
Liniar
Degresiv, coeficient 20%
Degresiv, coeficient 25%

Terenul nu are o durat de via normat i din acest motiv nu se amortizeaz.


Diversele operaiuni de reparaii sau intreinere a mijloacelor fixe se nregistreaz direct pe
cheltuieli. n cazul n care se fac mbuntiri acestea majoreaz valoarea activului sau durata lui de
via si se capitalizeaz.
Cheltuielie sau veniturile generate de vnzarea terenurilor i mijloacelor fixe au la baz compararea
valorii de cedare cu valoarea lor contabil i se regsesc n profitul din exploatare.
Numerar i echivalente de numerar
n categoria aceasta se includ numerarul din cas, conturile curente din bnci, instrumente
cumprate de pe piaa monetar i creditele overdraft.
Stocuri
Valoarea de nregistrare a stocurilor se face prin compararea costului cu valoarea realizabil net,
alegndu-se cea mai mic valoare dintre cele dou.Se folosete de obicei metoda costului mediu

ponderat. n ceea ce privete produsele finite valoarea acestora este dat de costul materiilor prime,
de valoarea manoperei ncorporate i de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. n cazul n care
se constat c exist stocuri deteriorate sau cu micare lent se constituie provizioane.
Impozitare
Impozitul pe profit nregistrat de societate se face pe baza venitului net din situaiile financiare
romneti i n consens cu legislaia romneasc cu privire la impozitul pe profit.
Venituri
Veniturile din vnzri se genereaz n momentul n care bunurile se factureaz clientului
Costurile ndatorrii
Cheltuielile cu dobnzile aferente mprumuturilor sunt nregistrate n momentul generrii lor.
Pensii i alte beneficii dup pensionare
Societatea pltete bugetului asigurrilor sociale taxele aferente salariilor pentru angajaii si. 1n
acest fel toi salariaii societii vor beneficia de pensie din partea statului romn. Nu se lucreaz cu
un plan suplimentar de pensii prin alt societate de asigurri i nici nu se acord alte beneficii dup
pensionare. Nu exist nici o obligaie a societii de a oferi beneficii suplimentare salariailor.
Situaiile financiare ale societii au fost ntocmite pe baza urmtoarelor politici contabile:
Bazele contabilitii
La ntocmirea situaiilor financiare au fost respectate prevederile Standardelor Internaionale de
Contabilitate, Legii Contabilitii din Romnia precum i reglementrile emise de Ministerul
Finanelor. La baza ntocmirii situaiilor financiare stau costul istoric i principiul continuitii
activitii.
Moneda de prezentare
Prezentele situaii financiare sunt ntocmite n lei romneti (ROL).
Utilizarea estimrilor
n condiiile ntocmirii situaiilor financiare n conformitate cu IAS managementul are misiunea de a
afce previziuni care afecteaz valorile activelor i pasivelor din situaaiile financiare i de a estima
valoarea actiovelor i pasivelor contingente la data ntocmirii acestora i cheltuielile aferente
perioadei respective.
Continuitatea activitii
Chiar daca in Romania se pun anumite semne de intrebare cu privire la modul in care politicile
economice reusesc sa sa isi atinga scopul in timp real , fapt care duce la crearea unor modificari
importante ale fluxurilor de numerar viitoare, modificari care de cele mai multe ori nu pot fi
previzionate, totusi situatiile financiare ale societatii sunt intocmite avand la baza principiul
continuitatii activitatii.
Conversia tranzaciilor n moned strin
nregistrarea operaiunilor n moned strin se face la cursul de schimb din data operaiunii.
Cheltuielile i veniturile din diferene de curs se regsesc n contul de profit i pierdere al societii
iar soldurile conturilor exprimate n devize se evalueaz la finele anului la cursul oficial al BNR la
data ncheierii bilanului.
Creane comerciale
Creanele comerciale se nregistreaz la valoarea de ncasare ateptat. n cazul celor incerte se va
face o evaluare a tuturor restanelor existente la finele exerciiului. Creanele ce nu se mai pot
recupera vor fi nregistrate pe cheltuieli n exerciiul financiar n care sunt stabilite.
Alte creane
Aceast categorie se nregistreaz la valoarea la care se estimeaz c se vor ncasa.
Datorii
n societate datoriile sunt contabilizate la valoarea lor nominal.
Provizioane

Constituirea provizioanelor este necesar n situaia n care societatea nregistreaz o datorie


rezultat dintr-o situaie precedent i pentru stingerea creia este antrenat o ieire de surse care are
efect asupra rezultatuli exerciiului i cnd se poate face o previzionare real a valorii datoriei.
Instrumente financiare
n bilanul societii se vor regsi sub forma instrumentelor financiare, numerarul din cas si
substitute ale acestuia, datoriile i creanele curente i anumite datorii i creane pe termen lung. n
funcie de politica asociat fiecrui element se adopt metode specifice de recunoatere a acestora.
Creanele comerciale ale societii precum i celelalte tipuri de creane expun societatea la un
inevitabil risc de credit. n cazul n care apar clieni noi este necesar s se obin referine cu prvire
la bonitatea lor, implicit data scadenei creanelor fiind atent monitorizat iar sumele care apar dup
expirarea termenului de ncasare sunt urmrite strict.
2. CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri, este rezultatul sumelor facturate clienilor diminuate cu valoarea TVA.
Cifra de afaceri este obinut din producia de baz a societii constnd n fabricarea de componente
pentru industrie. Clienii societii sunt firme rezidente n Romnia
Numrul mediu de angajai n timpul anului a fost dup cum urmeaz:
2012
2013
no.
no.
Personal administrativ
4
5
Personal n producie
10
12
Total
14
17

TOTAL ACTIVE
- Active imobilizate, din care
Teren
Cladiri, constructii speciale
- sediu administrativ,
- sediu pct lucru Onesti.
Echipamente tehnologice
masini, utilaje, instalatii
si
mijloace de transport
- autoturism VW PASSAT
- autocar MAN
Alte mijloace fixe
- Active circulante

_________ 31.12.2014 __________


ROL______________EUR_____
Din care:
8.308

2.373

7.590

2.168

24.854

7.101

3.406
12.207

973
14.195

Terenurile i cldirile cu o valoare contabil net de 15.897 milioane lei au fost ipotecate pentru
obinerea unui mprumut bancar.
3.ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE I DATORII PENTRU
ASIGURRILE SOCIALE CE TREBUIE PLTITE ANNUAL
31 decembrie 2013

31 decembrie 2012

(milioane lei)

(milioane lei)

155
1.136
244
76

1355
2.210
222
69

1.611

3.856

Impozitul pe profit datorat


Angajamente
TVA de plat
Asigurri sociale de pltit
Fond de omaj

4. De la infiintare si pana in prezent productia de produse turistice a inregistrat o evolutie


ascendenta asa dupa cum rezulta si din datele prezentate mai jos:
An
Indicator
pachet/luna
pachet/an
Cifra de
afaceri
- mii lei
- EUR

2012
320
960

2013

2014

480
1440

550
1650

124.800

208.488

995.222

43.034

57.913

284.349

5. STARE ACTUALE MIJLOACE FIXE.


Nr.crt. Categoria si denumirea principalelor Valoare Estimata
Grupe de active imobilizate
(EURO)
1
Teren S =945,00 mp
2.373
2
Grupa I- Cladiri, constructii speciale
2.168
3
Grupa II Echipamente tehnologice
7.101
Masini, utilaje
Total:

Stare actuala /
vechimea
buna/ 1 20 ani
buna /1 - 4 ani

11.642

6.DATORII GARANTATE
mprumut ipotecar
n 2013, societatea a ncheiat un acord de mprumut cu RAIFFEISEN BACAU n valoare de 200000
ron lei.
mprumutul este garantat printr-o ipotec cldiri ce are valoarea de 275000 lei. Contractul de
mprumut include prevederi referitoare la penaliti pentru plata ntrziat a dobnzii i principalului
care sunt considerate normale n cazul unui astfel de mprumut.
Client: SCHOTT COMPANY SRL

ntocmit de: CONT EXPERT

BACAU

SRL

Perioada: 31.12.2014

Revizuit de: INTUNERIC M

DOSARUL PERMANENT

Data
29.12.2014
29.12.2014

ISTORICUL INTREPRINDERII

Adresa sediului: Bacu, Bd. Alexandru cel Bun nr.1;


Filiala: Oneti, Bd. Republicii nr. 52;
Telefon/Fax: 0234-570534/ 0234-570104 (Bacu);
0234-325199 (Oneti);
Adresa internet: www.inter-tour.home.ro; e-mail: inter-tour@cybernet.ro
Nr. nregistrare : Licena de turism categoria A nr.467/1994 de cei trei patroni. Firma deine licena
categoria A nr.467/1994 i licena de tour-operator, avnd un administrator: Dumitru Nnescu.
Societatea este membru A.N.A.T (Asociaia Naionala a Ageniilor de Turism) din anul 1994, iar
din anul 2000 deine conducerea Consiliului Teritorial Moldova Central i un loc n consiliu de
administraie al A.N.A.T. n prezent, firma este lider pe piaa bacuana a turismului, managementul
performant al acesteia fiind recunoscut la nivel local prin ctigarea locului I n Topul firmelor din
judeul Bacu ntre anii 1996-2000 ct i la nivel naional cu locul III n Topul naional al
firmelor din anul 1997.
S.C. Inter-Tour SRL Bacau este persoana juridic avnd forma de societate cu rspundere limitat i
i desfoar activitatea n conformitate cu statutul propriu i al legilor romne, publicate n
Monitorul Oficial.
Persoana juridica romana avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata (autorizata sa
functioneze conform Legii nr. 31 /1990.
Domeniul de activitate:
Obiectul principal de activitate este organizarea activitii ageniei de turism i asisten turistic
(conform. Codului 6332 din statut),ct i transporturi terestre de cltorii ocazionale (cod 6023 din
statut). Acestea constau n servicii de organizare a produsului turistic i de informare care se
execut, de regul, n fazele de pregtire i de realizare a serviciilor de baz, dar i pe timpul
derulrii acestora, precum i servicii de intermediere de genul rezervrilor de locuri,nchirieri de
mijloace de transport, asigurri pe timpul cltoriei.
n afar de activitatea de baz de intermediere turistic i de organizare a turismului intern i
internaional,firma ofer i servicii adiacente ca de exemplu:
- asigurri medicale pentru cltorii n strintate;
- reparaii de autovehicule, transport;
- intermediere pe baz de comision;
- nchirierea i subnchirierea bunurilor proprii sau nchiriate;

- import-export.
DOSARUL PERMANENT DOCUMENTATII CONTROL INTERN
Revizuirea general a situaiilor financiare

Client:SCHOTT COMPANY SRL

Iniialele
ntocmit de:INTUNERIC M

Perioada:01.01.2014 31.12.2014

Revizuit de: POPESCU R

Ref. Sit.

Iniiale

Activitate de revizuire
1.
Se analizeaz orice indicatori contabili semnificativi. Se
obin i se documenteaz explicaii de la directori /manageri
privind orice fluctuaii semnificative. Aceste explicaii se
testeaz cu probe adecvate.

INTERVIU

2.
Se confirm rezonabilitatea oricror estimri contabile
incluse n situaiile financiare

Da

3.
Asigurai-v c nu exist garanii sau condiionri
neprezentate.

Da

4.

NU ESTE CAZUL

Trecerea n revist a scrisorilor avocailor.

5.
Revizuirea formatului situaiilor financiare i stabilirea
conformitii cu cerinele legale i profesionale.

6.
Efectuarea i nregistrarea unei verificri a evenimentelor
ulterioare utiliznd programul detaliat (B1).

Bilant

Da

Principiul continuitii activitii


7.
Efectuai o revizuire a situaiilor financiare n ntregul lor
pentru a stabili credibilitatea i gradul de adecvare al
principiului continuitii activitii.

8.
Asigurai-v c exist fonduri suficiente pentru a satisface
cerinele de lichiditate ale societii pentru urmtoarele 12 luni.

Aplicai programul de revizuire a continuitii activitii (B2).

Contracte
externe

Comenzi interne

Da

Contracte
externe

Data
31.12.2014

Probleme
aprute

Rapoarte ctre directori sau management


9.
Evaluai dac exist aspecte semnificative care s necesite
raportarea ctre directori /management. Dac exist o astfel de
situaie documentai circumstanele i msurile care au fost
luate.

10. Dac este potrivit, ntocmii o scrisoare de recomandri


ctre conducere sau explicai de ce nu este necesar o astfel de
scrisoare.

Sesizari
neconformitati

Nu

Ref. Sit.

Iniiale

Rapoarte ctre teri


11. Evaluai dac se nregistreaz sau se suspecteaz
nerespectarea legislaiei sau a reglementrilor n vigoare, ceea ce
d natere la o obligaie statutar de raportare ctre autoritatea
adecvat. Dac aceasta este situaia, se documenteaz
circumstanele i msurile luate.

12. Se analizeaz dac exist aspecte semnificative, ca de


exemplu fraude sau erori sau neconformitate cu legislaia i
reglementrile n vigoare, care au ridicat semne de ntrebare
asupra integritii directorilor i de aceea cer raportarea ctre
autoritatea adecvat n interesul public. Dac acesta este cazul,
se documenteaz circumstanele i msurile luate.

Contracte

Legislatie

Verificarea credibilitii situaiilor financiare


13. Se confirm c situaiile financiare auditate sunt n
concordan cu informaiile auditorului despre client i cu
rezultatele altor proceduri de audit, i c maniera de prezentare
este corect.

14. Se confirm c informaiile din documentele anexate


situaiilor financiare auditate, cum ar fi raportul directorilor,
declaraia preedintelui etc. sunt consecvente i nu includ
declarri eronate.

Audit

Audit

Raportul de audit
15. Pe baza revizuirii i a evalurii probelor de audit, se
ntocmete raportul de audit.

Raport de
audit

Probleme
aparute

Dac se sugereaz emiterea unui raport cu rezerve, este


recomandabil s se discute aspectele respective cu un alt
auditor /partener i s se documenteze concluzia la care s-a
ajuns.
Concluzie:
Am ncheiat revizuirea situaiilor financiare n totalitatea lor. M declar mulumit de credibilitatea cifrelor n ansamblul lor
i de faptul c au fost ntocmite pe o baz consecvent i acceptabil.

Semnat...............................................................................

Data..................................................

Verificator / Responsabil de Misiune: Intuneric

DOSARUL PERMANENT DOCUMENTATII CONTROL INTERN

SITUATII FINANCIARE
PRECEDENTE

SI

RAPOARTE

ALE

EXERCITIILOR

Client:SCHOTT COMPANY SRL

Iniialele
ntocmit de:INTUNERIC M

Perioada:01.01.2014 31.12.2014

Revizuit de: POPESCU R

Nota 31 decembrie 2004


(milioane lei)

Data
31.12.2014

31 decembrie 2003
(milioane lei)

Active imobilizate
Imobilizri corporale
Terenuri i construcii
Instalaii tehnice i maini
Mijloace de transport
Alte instalaii, utilaje i mobilier

6
6
6
6

15897
24854
3406

12.199
16.954
4239

44.157

33.396

7.195
4.981
300
12.207

8.633
5.530
320
14.195

39.073
12
15.693

17.990
30
18.020

Active circulante
Stocuri
Materii prime i consumabile
Producia n curs de execuie
Produse finite
Creane
Creane comerciale
Alte creane

Casa i conturi la bnci

288

841

51.579

33.056

Total active circulante


Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de un an
Datorii comerciale - furnizori
Sume datorate instituiilor de credit12
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
i datorii pentru asigurrile sociale

16.138
9

20.383
-

2.505
18.643

Active circulante nete

2.400
22.783

32.565

Total active minus obligaii curente

10.019

76.805

43.433

Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad


mai mare de un an
Sume datorate instituiilor de credit
Alte datorii

12
10

Total active minus obligaii curente

12.534
257
12.791

849

64.014

42.584

849

Capital i rezerve
Capital subscris

13

29.600

Rezultatul reportat
Rezultatul exerciiului financiar

569
5.138
64.014

DOSAR PERMANENT ANALIZE PERMANENTE


ACTIVE
IMOBILIZATE

CORPORALE
NECORPORALE

Client: SCHOTT COMPANY SRL

29.600
2.245
4.067
42.584

I
Iniiale
ntocmit de: Intuneric M
Revizuit
de:

Data
31.12.2014

Perioada: ANUL 2014

Grad de
acoperire
Probe de audit necesare

Ref. Sit.

Iniiale

Probleme
aparute

1.
Obinei un tabel cu variaia valorii de intrare, a
amortizrii i a valorii contabile nete, n cursul exerciiului
inanciar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe.

2.
Obinei un tabel cu noile active nregistrate n cursul
exerciiului financiar auditat. Verificai toate intrrile
mportante de active pe baza facturilor aferente / documentelor
ustificative.

3.
Obinei un tabel cu ieirile de active n cursul exerciiului
inanciar. Verificai ncasrile din fiecare vnzare important
de active din cursul exerciiului financiar cu documentele
ustificative.

4.
Obinei un tabel cu profitul /pierderea rezultate n urma
cedrilor de active din cursul exerciiului financiar. Verificai
calculul profitului sau pierderii din vnzare.

100%

da

100%

Balanta
mijloace
fixe

100%

Balanta
mijloace
fixe

90%

Anexa

5.
Obinei tabele cu activele deinute prin contracte de
easing financiar sau de cumprare n rate. Revizuii contractele
de leasing financiar i de cumprare n rate i asigurai-v c
att activele, ct i obligaiile aferente au fost corect nregistrate
i prezentate.

100%

anexa

6.
Obinei tabele privind cheltuielile cu amortizarea
aferente exerciiului financiar auditat. Verificai corectitudinea
calculului cheltuielilor cu amortizarea i comparai politica de
amortizare din exerciiul curent cu cea din anii anteriori.

100%

Balanta
mijloace
fixe

7.
Obinei tabele cu reevalurile de active efectuate n
cursul exerciiului financiar auditat.

8.
Obinei un tabel cu reparaiile i modernizrile de active
i decidei dac exist elemente care trebuie capitalizate.

Evaluare
expert
evaluator
80%

anexa

9. Decidei dac este necesar verificarea fizic a


mijloacelor fixe.

10. Examinai actele de proprietate ale activelor semnificative,


dac acestea nu sunt n custodia unei instituii de creditare, ca
garanie. Asigurai-v c actele sunt pe numele clientului i
obinei confirmarea n acest sens, dac nu sunt n posesia
ocietii.

Balanta
mijloace
fixe

nu

da

11. Obinei un tabel cu angajamentele de investiii, dac exist


aa ceva, fcnd deosebire ntre cele contractate, dar care nu
unt prezentate n situaiile financiare i cele autorizate fr a fi
ns deja contractate.

da

12. Decidei dac exist probe privind o depreciere a


mijloacelor fixe i asigurai-v c, n caz afirmativ, a fost fcut
un provizion corespunztor.

da

Teste suplimentare

Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut asigurri rezonabile c mijloacele fixe:
1.

Au fost nregistrate corect i n totalitate.

2.

Exist i aparin societii.

3.

Sunt corect evaluate n bilan.

4.

Sunt corect prezentate si in conformitate cu legislatia in vigoare.

edina de nchidere

MINUTA EDINEI DE NCHIDERE


A. Meniuni generale:
Misiunea de audit: AUDITAREA CONTURILOR ANUALE
Perioada auditat: 01.01.2014-31.12.2014
ntocmit:
Intuneric M
Data:
Avizat:
Popescu R
Data:

Lista participanilor:
Numele
Intuneric M

Popescu R

Funcia

Direcia/
Serviciul

Auditor
Auditor

Cont expert
Cont expert

Semntura

Nanescu Dumitru

Ivanica M

Director
Director

Cont expert
Direcia Resurse Umane

B. Concluzii:
n cadrul edinei au fost prezentate obiectivele auditate i constatrile pentru fiecare
obiect auditat. De asemenea, au fost discutate deficienele, au fost analizate cauzele care au
contribuit la realizarea disfuncionalitilor i au fost comentate recomandrile care urmeaz
a fi implementate pentru eliminarea deficienelor constatate.
Pentru constatrile/deficienele prezentate nu au fost formulate obiecii, fiind nsuite n
totalitate.
n final, s-au desemnat persoanele responsabile cu implementarea recomandrilor i
datele de realizare ale acestora.