Sunteți pe pagina 1din 470

Cuprlns

PREFATA 0.. ;)

Partea inti!

Elemente de eonstruetil din otel reaIizate din prodnse laminate la eald

1. llaterlale pentru executa rea eonstruetulor metaliee ......•...••.....•.......... 19

1.1. Otelurl utlllzate In R. S. Romil.nla pentru confectionarea constructlllor mctalice 19

1.1.1. Otelurl de Ul. general . . . . .. . . 19

1.1.2. Oteluri rezistente la corozlune atmosfericil. 26

1.1.3. Oteluri Cll granulatle flnil. pentru constructll sudate . . . . . . . . . . . . 26

1.1.4. Otelurl criogenice 28

1.1.5. Oteluri cu limlta de curgere foarte rldieatli. 28

1.1.6. Oteluri aliate .......•........................................ 28

1.2. Reeomandli.ri privind alegerea calltattt materialelor...................... 29

1.2.1. Matertale pentru elemente de constructli din oj.el 32

1.2.2. Materlale pentru tmblnli.ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 37

1.3. Sortiment de produse finite din otel folosit la uzlnarea constructtltor

metaUee 4a

1.3.1. Produse Iaminate . . .... . .. . .... . . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . . . .. . . .. 48

1.3.2. Elemente de tmbinare ••...................................... 98

1.4. Exemple de alegere a calltatil materialului.............................. 98

2. Elemente generale de dlmenslonare a eonstruettltor din otel •. . . . . . . . . . . . . . . •. 105

2.1. Generalitatl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.1.1. Unltatl de masma 105

2.1.2. Metodc de calcul ale constructlttor din ot el .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2.1.3. Actlunl in constructll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2.1.4. Caracteristicile actiunllor ~i matcrialclor.......................... 126

2.1.5. Indlcatli generate privind alcatulrea sectiunll elementelor de construe-

til din otel 129

2.2. Metoda de calcul dup1i startle llmiui 133

2.2.1. PrincipiiIe metodel ...........................................• 133

2.2.2. Gruparea actlunllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.2.3. Veriflcarea slgurantel constructlllor dupii metoda startlor JimitiL... 137

2.3. Metoda reststentelor ndmlslbilc 149

2.3.1. Princlplul metodei 149

2.3.2. tncarcliri, actlunl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2.3.3. Verificarea slgurantel constructlilor dupfi metoda rcztstentelor adrnl-

slblJe 152

2.4. Condltl! constructive... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . 154

3. Bare solieitate la Intlndere

158

3.1. Elemente de calcul ...................•...•.•.........•.•...•........ 158

3.1.1. Alclitulrea barelor sollcitate la Intlndere .•...•.....•.•...•.•.•.. 158

3.1.2. Dlmenslonarea barelor soUcltate Ia tntlndere centric4 III excentricA 159

3.1.3. Solldarizarea elementelor tntlnse .•.•...•.•.•.•.•.•.•••••.•.•.••• 163

3.2. Exemple de calcul . • . . • • . • • • • • . • . • . • . • . • . • . • .. .. .. • • • • .. •• .. . • . • • • .. 165

8

Bare soUeltate la eompreslune eentrlcli ~l excentrtea •...............•.......

4.1. Elemente de ealeul .

4.1.1. GeneraUtiiti ..........•.......................................

4.1.2. Dimensionnrea aproximativli a barelor solicitate la compreslune

centricli

4.1.:-1. VerHiearen sectlunll barelor solicit ate la -ompreslune centrlca

4.1.4. Solidarizarca sectfunllor barelor comprimate centric ......•.•..... 4.1.5. Verificarea sectiunlt harelor solicitate la comprcsiune centrlca din

tncarcari repclate

4.1.6. Dimcnsionarca barelor comprlmatc excentrlc .

4.2. Excmple de calcul .

5. Elemente solieitate la rasucire. • .....................•.........•.•.........

5.1.. Elemente de ealcul .

5.1.1. GeneraliUI~i ..•.....•.........................................

5.1.2. Alcatuirea sectlunll barelor solicitate la rasuclre ........•.••...... 5.1.3. Alegerea sectiunii barelor solicitate la rasuclre ~ incovoiere-riisu-

eire

5.1.4. Calculul elcmentelor sollcitate la rasucire :l:n

5.2. Exernple de calcul . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . :1.">4

6. Elemente solicitate la incovolere ..•.•.•.•.•.•.•...•.•.....•••.•...•.•...•.•. 401

6.1. Elemente de calcul la grlnzl din otel cu aceleasl caracteristici mecanice .. 401

6.1.1. GeneraUtllti •••......•........................................ 401

6.1.2. Atcatutrea grinzilor cu tnlma pUna '.' . . . . .•. . . . . .. . . . . . . 401

6.1.3. Determinarea elementelor de baza pentru alegerca sectlunll 406

6.1.4. Alegerea sectlunll grlnzilor cu inlma pUna . . . . . . . . . . . . . ·12;)

6.1.5. Verlflcarea sectlunll grinzilor cu Inlma pllna 431

6.1.6. Rlgidlzari .•.............•.................................... 462

6.1.7. Prinderi ~i tmbinarl la grinzile cu inima pUna................... . 46:,

6.1.8. Etapele principale In prolectarea unei grlnzi cu tnlma plina 46;)

6.1.9. Grinzl metalice cu golurl In Inlma 46f)

62 Elemente de calcul la grlnzl din otelurl cu caracterlstlcl mecanice diferlte.

. . Grlnzl hibride 467

6.3. Grinzl cu Inlrna pllna pretensionate ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

6.4. Caiculul platelajelor ~i planseelor dln otel 471

6.5. Exemple de calcul ....•........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/r,

..,. Grlnzl eu zAJlrele ..•.•.•.....................•........................... 59f,

7.1. Elemente de calcul •••••••• •••• • . . . . . . . •• . . •• . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5!}t\

7.1.1. GeneraUtatl 59fi

7.1.2. Alcatuirea grlnztlor eu zabrul« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59()

7.1.3. Alegerea slstemului grinzllor cu zibrelc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59!-l

7.1.4. Stabllirea dlmenslunilor prlnclpale ale grlnzilor ell zi'll,rclc . . . . . . . . . . ,,98

7.1.5. Calculul sollcltil.rllor in barele grinzllor cu ziibrele 60:!

7.1.6. Dimensionarea bareJor grlnzilor eu zibrele ••..•................. 611

7.1.7. Alcatulrea ~i vtirlflcarea guseeJor •...•................. " . ... . . . . 614

7.2. Exemple de calcul .. ..•.••.......... . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . 616

CUPRtNS

CUPRINS

194 194 194

e.

~5\) 650 651 6G3 670 681 735 735 735 736 75!l 764 779 779 804 820

Reazeme .

8.1. Elernentc de calcul .

8.1.1. Reazeme simple .

8.1.2. Reazeme fixe (artlculatil} .

8.1.3. Reazcme Inca strate .

8.2. Exernple de calcul .

Imbinarea elementelor meta lice •...........................................

9.1. Elernente de calcul .

9.1.1. Generalitatl .

9.1.2. Imblnarl cu nlturl .

9.1.3. Imblnar! cu suruburi .

9.

254 25·1 264

322

9.1.4. Imblnarl cu sudura

9.2. Exernple de calcul .

9.2.1. Irnblnarl cu nituri .

1l.2.2. Irnbinarl en suruburl .

:122 :322 324

9.2.:3. tmbilliiri eu sudura .

327

Partea a doua

Elemente de eonstrue[ii din 011'1 reaIizate din profile din tabla snbtlre formate la rece

10. Materiule pentrn exeeutarea construetttlor metaliee din profile din tnbla subtlre, . .•.

10.1. Materiale din care se contectioneaza elementele de constructll .

10.2. Materlale de Imbinare .

10.2.1. Nitnrl .

10.2.2. Suruburl .

10.2.3. Electrozl .

10.2.4. Adezivi .

867 867 870 870 871 872 872 873

874 874 875 8StJ 881 886 886 887 887

899 899 89·9

901 901 901 902 903 910

10.3. Sortiment de profile din tabla su htirc

11. Elemente "enernle de dlmensionnre. • ...•.....•...........•...................

11.1. Generallta.I .....................•....................................

11.2. Calculul caracteristlcilor geornetrtce ~I sectorlale .

11.3. Alcdtuirea elernentelor de constructtl .

11.4. Verificiirl generale ......•...•.•...•.•.................................

11.4.1. Condltllle capacltatll port ante de exploatare .

11.4.2. Condlttlle de rlgldltnte .

11.4.3. Condltiile constructive , " ..

11.5. Exemple de calcul ••..........................................••..•.

12. EJemente solieitnte In Intlndere cl'lI'rid .

12.1. Elemente de calcul .

12.2. Exemple de calcul

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••

13. Elemente so lleftate la comj.restune (·l'lIlri('(l .........•...•.•.•.........•.•.....

13.1. Elemente de cal cui .

13.1.1. Generalltatt .

13.1.2. Alcatutrca ~I alcgcrca scctlunll .

13.1.3. Verlflcnrea elernentelor comprimate centric .

13.2. Exemple de calcul .

a.o

'14. E1emente solicitate la Ineovolere. 920

14.1. Elemente de ealeul ,.......... 920

14.1.1. Aleiituirea sectlunllor 920

14.1.2. Dlmeaslonarea elementclor solicitate la tucovolere 920

14.2. Exemple de ealcul .•.•.•.•... ....•.•..... . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . 924

115. Elemellte supuse la so II cltArl adale ~i de Ineovnlere, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

15.1. Elemente de calcul .•................................................ 934

15.1.1. Alciituirea sectlunller 934

15.1.2. Verificarea sectlunllor .

15.2. Exernplu de calcul .•.•..............................................

i16. tmbiDarea prolilelor diD tab lA sub tire formate la reee .•..........................

16.1. Elemente ele calcul .

16.1.1. GeneraUtiiti .•................................................

.16.1.2. tmbiniiri cu nituri .

16.1.3. tmbiniiri Cll suruburl .

16.1.4. Imbiniiri eu sudura .

"6.2. Exemplu de ealeul .

Blbliografle . ' ..•...........•.......•.........•........................

O~ehll'i de uz general utllizate tn R.S. Romania la uzinarea construetiilor metalice 'Tabelul 1.2. Otelurl rezlstente la corozlunea atrnosterlca sl otelurl cu granulatle finii utilizate tn R.S. Romil.nla la uzinarea constructlllor metaJlce 'Tabelul 1.3. Lirnita de curgere a ot.elurtlor sudabile pentru diferite trepte de temperatura

CUPRINS

934 936

939 939 939 939 940 910 945 9,(7

Partt'a intii Capitolul Tabelul 1.1

'Tabelul Tahelul Tabrllli Tabellli 'Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabellli Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabellli Tabelul Tabelul Tabelul TabeJul Tabel'll

Cuprinsul tabelelor

22

24

1.4. lntluenta gradulul de dezoxidare asupra costului .

1.5. Indicatti generate prlvind alcgerea calltatll otelurllor .

1.6. Valorile factorilor K. S, B .

1. 7. Suruburi. Plullte. Grupe de earacteristlci mecanice .

1.8. Rccomandarl privind alegerea calltatll materialelor de trnblnare

1.9. Condlttt si otelurl indicate pentru executa rea suruhurilor .

1.10. CaUtiiti de electrozl pentru sudare Iabrlcatl la Ctmpla Turzll .

1.11. Calitiiti de electrozl pentru sudare Iabrlcatt la Buzilu .

1.12. Strine 5i fluxuri pentru sudarea automata. a otelurilor .

1.13. Otet I (Dirnensluni. mase, marlml statice) .

1.14. Otel [ economic (Dlmensiuni, mase, marlml stutlce) .

1.15. Ote! U (Dlrnenslunl mase,' rnarlrnl, statiee) .

1.16. Otel U economic (Dlrr-ensiunt, mase, marlml statice) .

1.17. Otel cornier eu aripi egale (Dirnenslunl, mase, mtrlrnl statlce) .

1.18. Otel cornier Cll aripl neegale (Dlrr ensiunl, muse, marlrnl statlcc) .

1.19. Otel patrat .

1.20. Sina de rulare KP .

1.21. Slna de rulare Up A .

1.22. Otel rotund .

28 29 30 33 39 40 42 46 47 47 ·19 50 51 52 53 1)6 58 59 60

61

Tabelul 1.23. Tevl din otel fArii sudura laminate in cald ...........•............ 63

Tabclul 1.24. '['evl profilate din otel farll. sudura. Tevi patrnte 66

Tabrlul 1.25. Tevi profllate din otel farli sudura. Tev! dreptunghlulare . . . . . . . . . • G7

Tabelul 1.26. Banda de otel 68

Tabelul 1.27. Otel lat 70

Tabelul 1.28. Platbandil. ...................................................•.• 7:l

Tabelul 1.29. Tabla groasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 73

Tabelul 1.30. Tabla groasa, Masa foilor de tabla (kg/rn) pentru latimea a ~i grosl-

mea t 74

Tabcllli 1.31. Tabl:l striatA

1.32. Tabla ondulata

76 77 78 79 80

Tabelul Tobelul Tabellli Tabelul Tnbelul

1.33. Profile din tabill. eutatA .•.•.•.•.•.......•.....••..•...•.........•

1.34. Otel T .•...•.•..••.•.•••.•...•.......•...........•.•.•...•.•••..

1.35. Suruburl nepasulte sollcttate numa! la InUndere. Dlmensluni .•.•••.• 1.36. Suruburi nepiisuite aolleitate la tortecare sau Intlndere ~l fortecare.

Dlmensluni

82

12

CUPRINSUL TABELELOR

Tabelul

1.37. Suruburl nepiisuitc (grosolane ~I semlpreclse) Masa clemcntelor de

trnblnare

1.38. Suruburl pasulte. Dlrnenslunl ~i mase .

1.39. Suruburi de Inalt:l rczist enta prctcnslonat.e. Dlmensiuni ~i mase .

1.40. Salbe pentru imbin:lri cu suruhnrl. Dimenslunl .

1.41. Principalii furnizori din B.S. Itomanln de produsc din care sc confec-

tioneaza constructli metalice

Tabclul Tabehtl Tabelul Tabelul

Capitolul 2
Tabelul 2.1.
Tabelul 2.2.
Tabelul 2.3.
Tabelul 2.1.
Tabelul 2.5.
Tahelul 2.0. Tabelul Tabelul Tabclul Tabelul Tabelul Tabelul Tabclul Tabellli Tabelt:1 Tabcllli Tabehtl Tahelul

l\Ialimi mecnnice exprimate In sistcmul Sl .

Denumirilc ~i simbnlurilc preff xelor .

Cni!:1ti de milsura S I .

Incarcar! pcrmanente. Invclltori .

Helatil de calcul pentru Iort cle orlzunt alc adusc de podurlle rulante .. Poduri rulaute de uz general. Df mensiunl sl gabarite. Apasarca roti-

lor, mase ~i vit ezc de deplasarc a podurilor

2.7. Actlunca vtntului .

2.8. Incarciiri date de ziipadil .

2.9. Grupele de functlonare a podurilor rulnnte .

2.10. Coerlctentl dinamici ~) ~i a pentru calculul grinzilo]' c:'\ilor de rularc

2.11. Coetlclenti de simultaneitatc la podurile rrlante .

2.12. Nurnarul podurilor rulante prevazute a actlona slrnultan .

2.13. Caracteristici f'iz icn-mecanlce ale materialelor metalicc .

2.14. Coeflcientil actlunllor ...........•....••..........................

2.15. Alcatuirea gruparilor de actlunl .

2.16. Rezlstente de calcul pentru otel larnlnat .

2.17. Valorlle coeflclentilor a. b, c pcntru caleul la obeseala .

2.18. Grupele de crcstare a elementelor ~i Imblnartlor pentru verificarea la

oboseala

2.19. Cocrlclcntli de zveltcte admisibili Aa .•...•....•.•......•......•... 2.20. Siige\i admisibile fa ••••••••.••••••.•.•••••••••••••••••..•..••••••

2.21. Ipotczc de tncarcare ~I gruparl de actluni .

2.22. Cocncientt de slguranta .

2.23. Rezlstente admisibile pentru calculul elementelor dill otel laminat . .

2.24. Dimensiunile mlnime ale Iamlnatelor toloslte la confectlonarea con-

structlllor din otel 2.25. Distanta minima s dintrc elcmentele secttunll pentru aslgurarea tntretmertl

Tabelul Tabelul Tahelul Tabelul Tabelul Tabelul

Tabelul

Capitolul 4

Tabelul 4.1. Clasificarea scctiunnor transversale pc grupe de sectlunl pentru calculul la nambaj

Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabp.lul Tabelul Tabellll Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul

4.2. Coeflclentl de flambaj cpo Curba A-23 .

4.3. Coetlctentt de flambaj cpo Curba B-23 .

4.4. Coettclentt de flambaj cpo Curb a C-23 .

4.5. Coefictent! de Ilarnba] cpo Curba A-24 .

4.6. Coeflclentt de flambaj cpo Curba B-24 .

4.7. Coeflclcntt de flambaj 9. Curba C-24 .

4.8. CoeficlentJ de flamhaj cpo Curba A-26 .

4.9. Coetlclentl de flambaj cpo Curba B-26 .

4.10. Coellclcntl de Ilamhaj cpo Curba C-26 .

4.11. Coeflcientl de flambaj cpo Curba A-29 " .

4.12. Coertclentt de flambaj cpo Curba B-29 _. .

4.13. Coetlcrentl de flambaj cpo Curba C-29 .

4.14. Coetlclentl de flamba] cpo Curba A-34 .. _ _ .

CUa>RliNSUL TABELELOR

13

8t 8& 90 9a

Tabelul Tahelul Tabelul Tabelul Tabelul Tahelul Tabelul Tabelul Tabellli Tabelnl Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabellli

Tabelul Tauelul

94

10" 101) 10(. lOB 110

lU 118- 1')')

12tJ. 127 127 128 129 1:14 1:)1> 1:18 110

Tabelul

Tabclul

Tabelul Tabellll Tabelul Tabelul

140 145 148 1 ;,1 152 152

TaLclul

Tabelul Tabelul

Tabelul

Tabelul

Tahelul

197 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 205

Tabelu)

Tabcllli Tabelnl Tabelul

Tabelul Tabclul

Tabelul Tabclul

Tabelul

4.15. Coetlctentl de Ilamba] 'P' Curb a B-34 .

4.16. Coeflctentl de flambaj 'P. Curba C-34 .

4.17. Coeflclentl de flambaj cpo Curba A-36 .

4.18. Coeflclenti de flambaj cpo Curba B-30 .

4.19. Coeflclenti de flamha] cpo Curba C-36 .

4.20. Coetlclenti de flambaj cpo Curba A-43 .

4.21. Coeflclentt de flambaj cpo Curba B-43 . . . . . . . . . . . . . . .

4.22. Coetlclentl de Ilamhaj cpo Curba A-47 " .

4.23. Coenclentt de nambaj cpo Curba B-47 .

::':.24. Coeflclentl de Ilamha] 'P' pentru OL 37 grupa de sectlunl a .

4.25. Coeflclentl de Ilarnbaj cp pentru OL 37 grupa de sectlunl b .

4.26. Coeflclentl de flambaj cp pentru OL 44 grupa de seetluni n .

4.27. Coettclentt de flambaj Cjl pentru OL 44 grupa de secttunt b .

4.28. Coeflcientl de flamba] cp pentru OL 52 grupa de sectlunl a .

4.29. Coeficlentl de flambaj 9 pentru OL 52 grupa de sectlunl b .

4.30. Coetlclentll de profil K ~i coellelentll razelor de glratle Us ~i a ••...... 4.31. Valorile coetlclenttlor de zveltete In Iunctie de coetlclentll ~A; SB. ~a

pentru oelurl cu R.=23 daN/mmi; R.=24 daN/mm2; R.=26 daN/mm2. ·1.32. Valorlle coeflcientllor de zveltete In tunctle de coeficlentll SA ; 6B' £0. pentru oteluri cu R.=29 daN/mm2; R.=34 daN/mm~; R.=36 daN/mm2

4.33. Valorlle coeflclentllor de zveltete tn Iunctle de coetlclentlt SA' ~Il'

pentru otelurl cu R.=43 daN/mm2; Rc=47 daN/mm! 4.34. Valorlle coeflclentllor de zveltete In Iunctie de 604' ~B ~i rnarca otelului 4.35. Lungiml de Ilamba]. Grlnzl cu zabrele ...........•...•.......... 4.36. Lunglml de Ilamba]. Stllpl .•.....•.............•.•.•.......•.•.• 4.37. Sectlunl T obtlnute prin talerea In doua a unul protil 1. Dlmenslunl.

mase, marlml statice.

4.38. Sectluni T Cll 1,,=1, obtlnute prin talere dintr-un prom I. Dimensluni, mase, marlml stattce. 4.39. Sectiunl compuse slmplu T. Dlrnenslunl, marlml statlce •.••.•.•.•.. 4.40. Sectiunl compuse din dona cornlere cu aripl ega Ie putln departate 1 r.

MArlml statlce 4.41. Sectluni compuse din doua cornlere eu aripi neegale putln departate -11-.

Marlml stance 4.42. Sectluni cornpuse din doua corniere cu aripi neegalc putln departate 1 r· Mariml statlce 4,43. Sectlunl compuse din douii corniere cu aripl egale putln departate <>.

Manml statlce

4.44. Scctlunl compuse din doua cornlere Cll arlpl egale putln departate Jr .

Mariml statlce 4.15. Sectiunl compuse din doua profice 1 [. Dimensiuni, marlml statlce 4.46. Sectluni compuse din doua profile [ ]. Dlmenslunl, mariml statlce 4.47. Sectluni compuse din doua profile U ~i u slngura platbanda fT·

Dlmenslunt, marlm! statice

4.48. Sectiunl compuse dublu T. Dimellsillni. marlrnl statlce , .•

4.49. Sectiunl compuse In forma de rt, II. .IT: Dlmenslunl, marlrnl statiee

4.50. Caracterlstlcl sectorlale pentru sectlunl cu 0 axa de simetrie .

4.51. Coeficlenttl kl ~I ka In runctle de maroa otclulul ~i coeficientul de zveltete ')..

4.52. Coeficienlul n pentru caiculul cueficienlului Air la solldarlzarea ell zabrelute

205 206 206 207 207 208 208 209 209 210 210 211 211 212 212 214

215

219

220 221 222 223

231

232 233

234

235

236

237

238 239 240

241 242

244 246

248

252

CUPRlNSUL TABELEIA>R

TabeluJ Tabelul Tabelul Tabelul Tabetul

4.53. Coeficientil Cz ~l C~ •.....•.....................................

4.54. Valorile rezlstentet criUce Euler .

4.55. Valorile coef~c~entulu~ ¥ din relatla (4.48) ' .

4.56. Valorile cocflclentulul ." pentru calculul lul At, .

4.57. ValoriIe cocficicntului ].;3 in tunctle de 'P .

Capito/ul 5
Tabelul s.i,
Tabclul 5.2.
Tabelul 5.3.
Tabelul 5.4.
Tabelul 5.5.
Tabelul 5.6.
TabeJul 5.7.
Capttolul 6
Tabelul 6.1.
Tabelul 6.2.
Tabclul 6.3.
Tabelul 6.4.
Tabelul 6.5.
Tabelul 6.6.
Tabelul 6.7.
Tabelul 6.8.
Tabelul 6.9.
Tabelul 6.10.
Tabelul 6.1l.
Tabelul 6.12. Bare rasuclt e. Scctlunl recomandat e .

Coeticlentll a. ~i ~ .

Otel I. MariIni seetorlale . .

Otel U. Marlmi sectorlalc .

Caracteristici geometrlce ~i seetoriale pentru sectiunile transversale celc mal uzuale Deformatll (cp) ~i sollcitarl (M,). B. Moo) la bare eu peret i subtln eu profil sirnplu conex soJicltate la rasuclre trnpledlcata

Valorile coeflclentllor a ~i b ..•.•....•....•..•..................

Tabellli

Grlnz! eu tniiltime varlabtla. Forme ~i rapoarte recomandate .

Heactlunl, momente incovoietoere ~i sageti Is grlnzl drepte eu moment de lnertie constant Grinzi continue cu deschideri egale, Coetlctentl Winkler pentru calcu-

lui scllcltarllor AI ~i T.

GrinzI cu tlrantt. Relatll de calcul a sollcltarllor .

Grinda sIruplu rezemata cu moment de Inertle constant sau variabll Incarcatii. cu forte concentrate sau dIstribuIte normale IJe axa grinzii

Grinzi continue cu deschlderI egale (Numarul dcsehideriJor> 3). Soli-

cltar! M. T produse de un pod rulant

Coeficientul e pentru aproximarea greutatii proprii .

Coerlclentl! ~ ~I p _ .• _ ....•...............................

Coctlclenth ~1 ~i ~2 ••••••••••••••••••••••••••••••..•••.•••••.••••

Grlnzi cu Inlrna pllna, Rapoarte orientative hi I .

Grlnzi sudate. Recornandari pentru stablllrea dimensiunilor sectlunli

transversale (constructll civile. Industrlale ~i agrlcole) Grinzi sudate. Recomandarl pentru stabllIrea dimensiunilor sectlunli transversale (Constructll metalice hidrotehnice ~i pod uri metalice)

6.13. Grinzi nltuite. Recomandarl pentru stablllrea dlmensiunilor scctlunil

transversale 6.14. Rapoarte reeomandate Intre tnaltimea grlnzli ~I grosimea inimii ...• 6.15. Grinzi compus e. Momente de Inertte la. ale lnlmll, ..............•. 6.16. Grinzi compuse. Momentc de Inertle Ix. pentru doua pachete de plat-

bande ell latimea de 1 em 6.17. Grtnzl cornpuse nituite. Momente de Inertle la. pentru 4 corniere ell aripi egale 6.18. Grlnzt cornpuse nltulte. Moment e de inert!e I z. pentru 4 cornlere ell aripi neegale 6.19. Grinzl cu Inima pllna cu sectiune slmetrtca. Relatll pentru calcul Ia stabilitate locala a inimilor (voalare) 6.20. Grinzt cu Jmrna pllna eu sectiune neslmetrica. Relatll pentru calcul la

stahllltate locaia a inimii (voalare),

6.21. Coellclentul 1;0 ••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••..•••••••••••

6.22. Coeficientul c .

6.23. Coeficientul T]= ai/ a pentru grinzi eu sectlune slmetrtca .

Tabelul Tabelul Tabelul

Tahelul

Tahelul

Tabellli

Tabelul

Tabelul Tabelul Tabrlul

CUPRINSUL T ABELELOR

Preslunea admlslbila pe cuzinct .

Aparate de reazem din ot el, RezIstcnte de calcul .

Piese ale aparatelor de reazern din fontil. Rezlstcnt e de calcul .

Aparate de reazem. Rezlstente admislblle ................•.....•... Valorile coeflctenttlor a, ~i at pentru calculul placilor de baza de

forma clrculara

8.8. Valorlle coellclentllor a ; iiI ; k2• pentru calculul hazel stllpHor halelor industrlale

8.9. Suruburl de ancoraj. Ancorare direct a. Elcmcnte constructive ~I de calcul

Tabelul 8.10. Suruburl de ancoraj. Ancorare mecanlca. Elemenl e constructive ~I de caleul

Tabelul 8.11. Coetlcleuttl al. a2 ~i ~ pentru calculul placll de bazi! ......•.......•. Capito lui 9

Tabelul 9.1. Otel cornier eu aripi egale. Date constructive pentru realizarea prlnderilor

Tabelul 9.2. Ot el cornier cu arlpl neegale. Date constructive pentru reallzarea

prlnderllor

2'18 259 260 261 263

Tabelul Tabelnl Tabelul Tabelul Tabelul

Tabelul

32() :l2S :129 340

Tabellll

Tabelul Tabelul Tabelul Tabclul

311

3,15 349

Capitolul
Tabelul 7.1.
Tabelul 7.2.
Tabelul 7.:~.
Tabelul 7.4.
Tabelul 7.5.
Tabelul 7.6.
Tabclul i.7.
Tabellll 7.S. 101

1:21

·1:2:2 423 424 ·125 426

Tabelul Tabcllli Tahelul

127

Capitolul 8
Tabelul 8.1.
Tabelul 8.2.
Tabelnl 8.3.
Tabelnl 8.4.
Tabelul 8.5.
Tabdul 8.6.
Tabelul 8.7. ·1:28

129 ·130 433

Tabelul

134

Tabelul

410

446

448 451 451 452

6.2,1. Coeficlentul kz . .

6.25. CoeficJentul k, .

6.26. Coeficlentul I;, .

6.27. Coeflclentul {.; I •.••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••. 6.28. Grinzi cu Ini mii plina, HcJatii peutru calculul In st ahilrtatc loeala.

(voalare) !i.29. Relat il pentru calculul rezlstentelor eritice la voalare (alcr; 'rcr; alt,) 6.::lv. Efortul unitar critic de cornparatle redus (acr comp red) ~i coeficJentul de slguranta la Ilamhaj (c/) corespunzator pentru otelurile marea

OL 37 ; OL 44. OL 52

6.31. Grlnzi en lnaljlrne variabilii. Calculul sagetlt .

().32. Expreslile integralel ~Mmdl .

6.33. Grinzl ajurate. Dlrnensiunl, mari mi staliec .

6.34. Latimca maxima a placi! plat elajului la staviJe in Iunctlc de modul

de rezemare

452' 452· 45:3 453

4.54

455·

4CJ() 459· 460 4(j()

471

Grinzi cu ziibrele. tnilltimi recomandate .

Pantele acoperlsurilor .

Greutatea proprle a fcrmelor .

Greutatea proprie a panelor .

Grinzt cu zahrele trapezoldalc. Iu Ia \ii pcntru calculul solicl l arilor Grinz! cu zabrele trapezoidale cu bare supllmentarc. Relatil pentru

ealculul sollcltarllor Grinzt CII 7abrcle cu talpi paralcle cu diagonale tn K. Relatl! pentru calculul sollcltarllor Grimi cu ziibrele cu t!llpi parnlelc cu diagonale lncruclsate. Helatll

pentru calculul solicitllrilor

7.!l. Luminatoare dreptnnghiulare. Relatli pentru calculul sollcltarllor •...

7.10. Lumlnatoare In forma. de M. Relati! pentru calculul solicitiirilor .

7.11. Grosimca recomandatu a guseclor .

600 601 603 60,1: 605

60G

G07

60& 609 610 (;14'

Rezistente de calcul ale betonulul la compresiune Rezistenl e adrnlslblle ale betonulul la eomprcsiune

652

668

674

676

677 680

737

ng,

16

CUPRINSUL TABELELOR

-Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul "Tabelul Tabelul "Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul

Tabelul

Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul

Partea a doua

9.3. Otel I. Date constructive pentru rcalizarea prlnderIlor .

9.4. Otel U. Date constructive pentru reallzarea prlnderUor .

9.5. Dlametre de nlturI standardizate .•.....•.......•.•.•............

9.6. Dlametre maxime de nlturl pentru nltulrca tablclor sl profilclor .

9.7. Distants Intre nlturl .

9.S. Imblniirl cu nituri. Rezlstente de calcul .

9.9. Imbiniirl cu nlturI. Rezlstente admisiblle .•........................ 9.10. Nituri. Eforturi capabile (Constructll civile. industriale ~ agrlcole) .. 9.11. NiturI. Eforturl capabile (Poduri ~ construct Ii metallce hldrotclmice)

9.12. Imblniirl cu suruburl. Bezlstente de calcul .

9.13. tmblnlrl cu suruburl, Rezlstente adrnlsiblle .

9.14. Suruburl. Gauri de trecere $1 aria sectlunll .....•.......•..•....... 9.15. Irnblnarl cu suruburl de tnalta rezlstenta, pretensionate. Beztstente

de calcul la preslune pe gaura 9,16. Imbinarl eu suruburl de tnalta rezlstent!i pretensionate. Coeflclentt de

slguranta

11.17. Imblnarl sudate. Grosimea minima a cusaturtlor de colt .

9.18. Imbinllri sudate. Beztstente de calcul. •.•..........................

9.19. Imblnarl sudate. Rezlstente admisibile In cusaturl .

9.20. Imblnar! sudate. Relatll de calcul. Recomandarl .

741 742 743 743 744 746 746 748 749 760 760 761

763 7M 766 767 768 770

PartfJa

I n t I i

ELEMENTE DE CONSTRUCIII

DIN aIEL

REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE

LA CALD

Capiiolul 10

Tabelul 10.1. Raza de curb lira la profile laminate la reee 867

'Tabelul 10.2. IniUtimea minima de rebord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869

Capitolul 11

Tabelul 11.1. Valorile X , , .. ,....... 876

'Tahelul 11.2. Coerlctenttt K1 - K6 ••.••..•••.....•••••.•.•...•••...••........• 879

"Tabelul 11.3. Formule pentru calculul caracteristicilor geornetrtce ~i sectoriale 882

Tabelul 11.4. Profile din tabla subtlre. Hezlstente admisibile 886

Capilolul 13

Tabelul 13.1. Limita lnrerloara a raportulul 1,/112 pentru profile U sollcitate la com-

preslune ccntricii 902

'Tabelul 13.2. Supletea llmlta SII .. pentru sectlunl inchisc .... ,................... 903

'Tabelul 13.3. Coeflclentil de flambaj <p .,...................................... 904

Tabelul 13.4. Coellclentll 'i' , . . . . . . 907

Tabelul 13.5. Coeflclentli ~ pentru placut e de capat 909

-Capliolul 14.

Tabelul 14.1. Supletea llmlta Slim pentru talpa comprlmata a grinzllor .... , ... ,... 921

Tabelul 14.2. Redueerea lll.timii talpllor la grinzi scurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922

Tabelul 14.3. Coeflclenti de siguranta la elemente din profile formate la rece . . . . . . 924

Tabclul 14.4. Reactlunl sl Iorte concentrate udmlslbllc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925

Capitolul 15

Tahelul 15.1. Momente de caleul 935

Tabelul 15.2. Efortui unital' normal ae~ ,.. 935

Capitolul 16.

Tabelul 16.1. Diametre recornandate pentru nltulrea profilelor formate In rccc 940

Tabelul 16.2. Imbiniiri cu n!turl sau suruburi. Rezlstcnte adrnlslbllc 940

Tabelul 16.3. Dlstanta intre punceele de sudura .... '........................... 942

l'abelul 16.4. Rezfstente admisibile ale sudurilor ., .. -. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943

-'il~belul 16.5. Cusiituri de sudura in lillie Groslmea maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945

'2 - Cons tr ucti.i meta lice

1 t:. MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

1.1. Oteluri utilizate in R. S. Romania pentru confectionarea constructiiler metalice

Datorita multiplelor avantaje pe care Ie prezinta, otelul este materialul de baza din care se confectioneaza elementele de constructii metalice. Otelurile folosite pentru executarea constructiilor metalice, dupa specificul conditiilor de utilizare si a caracteristicilor mecanice garantate pe produsul finit, se impart in:

- oteluri de nz general;

- oteluri cu rezistenta marita la corozinnea atmosfericii ;

- oteluri en granuJatie Iina pentru constructii sudate;

- oteluri eu rezistenta la rupere fragila la temperaturi joase (criogenice) ;

- oteluri cu limita de curgere foarte ridicata :

- oteluri aliate pentru eJemente speciale.

1.1.1. Otelurl de uz general

Otelurile de uz general pentru constructii (STAS 500/2-76) sint oteluri carbon, la care caracteristicile mecanice de rezistenta se datoresc earbonuJui, sau oteluri slab aliate, Ja care caracteristicile mecanice se datorese ~i altor elemente decit carbonului.

Otelurile de uz general folosite pentru conf'ectionarea constructiilor metalice au un procent redus de carbon, care nu depaseste 0,2G%, asa cum se vede din tabelul 1.1.

Pentru calitati de otel aduse din import, corespondenta cu marcile prod use In R.S. Romania se face cu ST AS R 4400-68.

Marca otelului este definit a in general dupa valoarea minima a rezistentei de rupere, evidentiata printr-un sistem de notatii care indica:

1) Domeniul de utilizare a oielului, precizat de UP simbol Iiterar, ca de exemplu:

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTlILOR METALICE

21

20 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DlN PRODUSE LAMINATE LA CALD

OL - otel de uz general pentru constructii (STAS 500/2-76) livrat sub forma de produse def'ormate plastic la cald in semifabricate (blumuri, bra me, tagle etc.), laminate finite si bare forjate, folosite in mod curent la executarea constructiilor metalice;

OLT - otel carbon Iarninat pentru tevi (STAS 8183-68) ;

O'I' - otel carbon turnat in piese (STAS 600-74), din care se executa piese pentru articulatii si aparate de reazern ;

OLC - otel carbon de calitate (STAS 880-66) folosit pentru co nfectio narea piesclor forjate la aparatele de reazem i?i a suruburilor etc.

2) Rezistenia minima de rupere, in daNjmm", in cazul otelurilor de uz general pentru constructii (OL), otclurilor turnate (OT) si a otelurilor pentru tevi (OLT). La otelul carbon de calitate (OLC) nu se indica reziste nta minima de rupere, ci continutul mediu de carbon, in sutimi de procente.

3) Clasa de calitale, notata cu cifre de Ia 1 la 4, indica compozitia chi mica ~i caracteristicile rnecanice de reziste nta si tehnologiee, garantate la livrarea otelului. Astfel :

- clasa de cali tate 1 garanteaza co mpozitia chi mica 5i caracteristicile meeaniee de rezistenta (limita de curgere, rezistenta de rupere la tractiu ne, alungirea relativii la rupere) si tehnologiee (Indoirea la reee). STAS 500-7G precizeaza eli livrarea produselor se poate face, eu aeordul benef iciarului, fara garantarca co mpozitiei chimice sau a caracteristicilor meeaniee si tehnologiee ;

- clasa de calitate 2 garanteaza co nditiile prevazute la clnsa de cali tate 1 si, in plus, rezilienta (KCU 30/2) la temperatura de +20 "C :

- clasa de calitate 3 garanteaza conditiile clasei 1 de calitate 5i energia de rupere (KV) la temperatura de O°C ;

- clasa de calitate 4 garanteaza co nditiile clasei 1 si energia de rupere (KV) la temperatura de -20°C. Daca henef'iciarul so licitii, pe haz a de eo mand a, in locul energiei de rnpere (KV) la -20°C, producatorul va garanta energia de rupere (KY) la temperatura de -30°C san -10 "C. In acest caz, simbolul cl asei . de calitate se co mpleteaza astfel :

41 - pentru garantarea energiei de rnpere Ia -]0 °C ; 411 - pentru girantarca energiei de rllpere la -i0oe. Clasa de cali tate 4 se rclera nurnai la table ~i platbandc, <1) Gradul de dezoxidare 1I oielului se indica cu literele :

11 - otel necalmat;

s ._- otel semicalrnat; k - otel calmat ;

kf - otel calmat suplimentar (calmat forte).

In cazul ca nu se face nici 0 precizare asupra gl'aclLtllli de dczo x id are, se intelege otel necalmat.

Exernple de not.arc :

OL 37. 2k - otel de uz general pentru co nst.ructii, cu rezistenta mnu ma de rupere de 37 da'Nj rnm'', la care se garanleaza co mpozltia chimieii, casacte-

rist icile mecanice de rez ist e ntfi ~j te hnologicc ~i rez.ilient a (KCU 30/2) la temperatura de +20°C, calmat.

OL 34.1n == OL 34.1 - otel de uz general pentru co nstructii, eu rezistr nla minima de rupere de 34 dal\'/mm2, clasa 1 de calitate, necalmat,

OL 44.4 kf - otel de uz general pentru constructii, cu rezistenta minima de rupere de 44 daN/mm2, clasa 4 de calitate, calmat suplimentar.

Otelurile de uz general Irecvent ut ilizatc in R.S. Romania pentru execut area const ructiilor met alice sint urmatoarele :

OL 34 - ~ste un otel cu caracteristici plastice remarcahile, Iapt pentru care estc recornandat pentru Iahricarea niturilor si a t ahlelor folositc in u nele scopuri industriale;

OL 37 - cste of elul cu rasp indirea cea mai larga In tehnica co nstructiilor, satisf ace in cea mai marc masura conditiile cerut e in mod ohisnuit otclurilor de constructii, Iapt pentru care mai este denumit ~i otel normal de constructii ;

OL 44 - este un otel slab aliat, la care caracteristicile mecanice se datoresc pe Iinga carbon, elementelor de aliere; mangan, siliciu si aluminiu. Notarea si mentinerea aces! ui ot cl Int re otelurile carbon de constructii s- a Iacut pent ru simplificarea not atiei )i sort in.ent ului. Otelul slab aliat OL 4,1 este indicat pentru co nf ect ionarea ele mcnt clor de construclii met alice mai put ernie solicitate si pentru conlcct io narea niturilor folositc la imbinarile elementelor rcalizate din ot el slab ali at OL 52 ;

OL 52 '- dintre otelurile de uz general pentrn constructii cste otelul ell

calitatile mecanice de rezistenta celc mai ridicat e, fiind rcco manda t pent rn elemente de constructii Ioarte put ernie solicit ate. Otelurile cu rez isteutc mecanice mai mari, OL 52 ca 5i OL 44, sint otcluri slab aliate pe baza de maugan, siliciu, aluminiu si in procentc mai reduse vanadiu, titan san niobiu ~i prezinta bune propriet ati plastice. Cu toate ea aceste oteluri se sudeaza usor prin toate procedeele, tot usi se recornanda ca la grosimi de peste 25 mm, piesele sa se preincalzeasca la 200 ... 250 "C. Aceste otcluri f'iind folosite in special la constructii metalice sudate se caracterizeaza printr-o compozitic chimicii riguros dozat a si controlata pentru a se evita Iormarea st ructurilor fragile in diferite situatii de prelucrare sau de exploatare. Pentru elemente solicitate dinarnic, trebuie ca materialul sa fie norrnalizat :

OL 50 ; OL 60 ; OL 70 - sint oteluri de uz general la care caracteristicile mecanice ridicate si rezistenta la uzura sporita se datoresc procentului mare de carbon. Din cauza duritatii sporite ~i a proeentului de carbon ridicat aceste marci de otel se prelucreazii $i se sudeaza greu. Ele sint folosite in mod frcvent pentru conlectionarea elementelor supuse la uzura puternica, cum ar fi sinele de rulare a stavilelor plane sau sinele podurilor rulante, a cailor de rulare ;

OL T 35; OL T 45 - sint ot eluri carbon din care se larnineaza tevile pentru constructiile metalice,

Pentru otclurile de uz general, in tabelul 1.1 se prezinta eompozitia chimica si caracteristicile mecanice, tehnologice ~i de tenacitate.

Oleluri de uz geueral utilizate in n. S. Romania

Caracter istic I
Compozttla chimlca pe produs, In % Rezisten fa del
rupere Ia trac-
[iune R (or)

E
Marca =
uteluhri 'tl
., H Man-
..... 0
~ N Carbop. gan Siliclu Foslor SuU Alte clemente
-; {l C Mn Si P S a <:;: 100
'" .,
., -e max . max. max. max. max.
'tl '3
~ 'tl
os e
0 c.!)
1 n 0,17 0,60 0,07 0,055 0,055 32-40
OL32 -1- ~ 0,40 -
-- 0,i9 -- 0,07 --
n 0,60 0,055 0,055 34-42
OL34 ~ 017 0,40 -
0,25 0,07 --
1 n -
-1- ~ 0,22 0,40 0,065 0,055
-
-2- 0,22 "0,07 --- --
n -
OL37 -2- ~ 0,20 0,85 0,40 0,055 0,055 37-45
-
-3- -k-- 0,i9 0,40 0,050 0,050 AI> 0,025
-4- ~ 0J9 0,40 0,045 0,0,15 AI> 0,025
-- 0,31 -- 0,07 -- --
1 n -
-1- ~ 0,28 0,40 0,065
-
OL42 -2- -- 0,31 0,85 "0,07 0,055 42-50
n -
-2- ~ 0,40 0,055
-
-3- ~ 0,25 0,50 0,850 0,050 -
-k-- --- -- -- 0,055 0,055
2 -
OL44 -3- ~ 0,22 1.15 0,50 0,050 0,050 AI> 0,025 44-55
-4- -- 0,045 0,045 AI> 0,025
kf
-k-- -- --- -- 0,055 0,055
2 -
-3- ~ 0,22 0,050 0,050 AI> 0,025
~ -k-- -- 1,65 0,50 0,045 0,045 AI> 0,025 52-62
OL52
-- -- --- AI> 0,025
0,20 0,040
4B kf 0,040 V~0,15
0150 1 -k-- . 0,30 """"0,85 0,40 0,055 0,055 - 50-62
01. 60 1 -k-- 0,40 """"0,85 0,40 0,055 0,055 - 60-72
OL 70 1 -k-- 0,50 """"0,85 0,40 0,055 0,055 - 70
OLOO 0,21\ - - - - - ~32
OLC35 -- 0,39 52-55
- - - - --
-- ""0;49 -- -- -- -- 62-65
OLC45 - - - - -
OLT35 0,i5 0,60 (},35 0,050 0,050 - 35
OLT45 0,25 (l,7O 0,35 0,050 0,050 - 45
OT50 0,40 0,90 ""0,42 - - -. 50
-- O,15<Mo~O,25
41 MoC11 0,45 0,80 0,37 0,035 0,035 O,90<Cr~1,30 95 * Cu acordul producatorului se pot livra ~i semlcalmate (s) contlnutul de Si fiind de ** Otelurl care pot fi Jivrate la clasa respectlva de calitate tn stare calrnata (k) sau calmat 1 Pentru garantarea energiei de rupere kV la -30aC In cornanda se cornpleteaza slrnbo-

In uzfuarea construcjttlor meta lice

Tabelul 1.'

mecanice (daN/mm'), tehnologice ~i de tenacilate (daJ/cm', respectlv da-J)

Limlta de curgere Rc (0) , Alung irea re., Indoirea la I Rer::~~a

rnlnlma In runette de lativA la/II':' rece KCU3I/2

grosimea produsulut a re A,(II,I, Yom ,

\ Energla de rupe ... minImA KV

Pentru produse cu dlametrul sau groslmea a, In mm

A. Profile pline sau Iorja te la +2Q·O
<1<:;:16 1 16<a<:;:40 1 40 < a <:;: 100 I 8<:;:a<40 aL16 1.-21"
a-unghiul de
B. Profile fasonate Indolre=180° -31"
d-diametrul la O· sau
a<:;:16 1 <1>16 1 - 1 6~a<:;:16 dornului -ft"
c=-grosimea a <:;:16 a~16 1)
C. Table, platbande, otel lat, benzi epruvetei
a<:;:16 1 16<a<"25 I 26<a<:;:40 I ;,: f!L:a<:;:25
33 d=O - - -
18 17 16 -
31
-- --
20 19 18 31 d=O,5 a - - - -
-- --
- - - -
25 d=1,5 a -- --
24 23 21 7 6 - -
-- -- 2,8
-
26 d=a - - -- 2,8
-
------ --
d=2a - - - -
22 -- --
20 125J 23 d=1,5 a 7 6 - -
-- -- 2,8
25 d=a - - -
~ 6 -6- - -
-
-- -- 2,8
26 d=2a - - -
29 28 - --
-- 2,8
- - -
- --
d=3a 7 -6- - -
20 -- 2.8
- -
-- -- -- 2,8
34 d=2,5 - - -
36 35 -- --
22 - 2,8
- -
-- --
27 19 d=3,5 a - - - -
29 28 - -- --
30 13 - - - - -
32 31 -- --
34 10 - - - - -
36 35 -- --
20 d=3a - - - -
- -- --
22-25 - - - - -
32 34 ---
36-38 17 18 - - -
-- --
25 - - - - -
23 - -- --
21 - - - - -
26 -- --
19 d=4a - - - -
25 -- --
10 - - - - -
75 maximum 0,17%.

supllmentar cu alumlnlu, vanadiu, titan etc.

Iul clasel de cali tate cu I, lar pentru - 40 ·C, cu II.

24 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAML"lATE LA CALD

MATERTALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIlLOR METALICE

25

Otelur! rezlstente la eoroviune ntmosterlen ~i o!rlllri ell !Jrallula!it'

fina, utllfzate in H. S. Itunumia la uztnnreu ('onstru('!iilm metn Iit-e

l'abclu/ 1. Z

C{)1111'0zilia chimic5 re jll cdus , In % Carne \cristie I
I
. I Limita de
Rez is- curgere
tcnla I
de II, (Ue) mini-
II> rupere I rna In
..
'" Car- Sili- la trac- Iunct ie de
II> :s bon Mangan c iu Fosf'or Sulf Aile tiline i grostmea
~ Mn S
.... ~ C Si P clemente R (Ur) I produsulu l
~ ~ II> I
i "" max. max. max. max. max.
'" '"
- "" Pentru table cu
0 II>
5 "" :;
51 -e a~100 I a~16116~a
.. e
os os
:g U C!) 1 ~40
1 * 0,12 CIl=0,3 ... 0,6 1
ORCA 3 7- =r: 0,12 0,45 ;;'0,055 0,040 Cr=0,5 ... 0,8
2 0',35 AI;;. 0,020 37-45 2,( 23
-3- k "_ N2<s;0,015
-- -- -- --- --- -- --
B 2 k 0,20 1,20 0,045 Cu=0,3 ... 0,6
ORCA 52 -3- k** 0,60 0,045 Cr=0,5 ... 0,8 52-64
AI;;. 0,020 so 35
A 4 kr 0,16 0,90 ;;'0,055 N2<s;0,015
-- -- -- --- --- -- --
5a1 V;;. 0,050
OCS 44 5b 1 k 0,22 0,75 ... 1,15 0,50 0,045 0,045 Ni <s; 0,30 44-5;) 2~1
AI;;. 0,015 26
6il Nb;;.0,020
-- --
--- --- --- -- --
5a 1 V;;. 0,050
5b 1 Ni <s; 0,070
OCS 522 6il k 0,20 1,05 ... 1,65 0,50 0,035 0,035 AI;;. 0,015 52-62
Nb;;.0,020 :J6 :H
7a Na~0,0020
3a -- --- --- -- --
3b V;;.0,050
OCS 55 4a k 0,22 1,05 ... 1,70 Ni<s;0,70
4b 0,40 0,030 0,040 Al;;.0,020 55-6[) U 42
5a 1 1\b;;' 0,020
5b 1 Ti;;' 0,005
3iI -- -- --- --- --- -- _-
3b V<s;0,18
OCS 58 4a k 0,21 1,05 ... 1,70 0,50 Ni <s; 0,80
Ttl 0,040 0,040 58-7·1 17 46
5a 1
'5i)l ... mecanice ("aN/nun'), lehnologice ~i de tcnac i tn tc (dn.I/cm-. rospcc t iv <In.I)

Indo ire la rece In 180° pc dorn cu d iarne trul Ii

grosimea a, nun

Alungirca relativii la rupert',I1%,

pen tru

Lo=5.65VSol

I min. I

II> 16

Starea

140<a 1 BellL 25

~100 '.

25

d=2a

Hezil ien \f' m inima KCV 30/2 la +20'C pen l ru

.

Encrg ia de rut-ere mintn.n I,-V In tempera tura de

de Ii. ! l:nh["1 + 2(1°C o-c _20'" -30°" -40°C -50°C "rare Itrinilfl

2,8

4

4

2,8

2,8

2,8---------

-- 2,8 -- -- ----

--- --- 2,8 -- --- --- --- ---

In - 60°C. cu valoarea minima fie 1,:' <InJ/cm2.

21

31

26

21

22

1----1----1---- --- --- -- -- --- --- --- ---

22

d=2,5,r

6

-------

, 2,S----=-

3,5 ---=- -=- -=- -_- 2'8 -_-

:----1---- ---- --- --- --- --. -- -- -- ---

:l2

II

20

1[)

1[)

d=3a

d=3,5a d=4a

2,8

-- -- -- --:Dl ----

3,G -- -- --- --- """""2,il ---

--- --- -- 2,8 --- ---

-- 2.8 -- -- ----

-- -- 2.8 -- ----

-- -- 2.8 --- --- ---

-- -- --- 2':8 ----

-- -- --- 2.8 _-

-- -- -- 2,8 -- -- ----

6

7

-- 2,8 --------

-- -- 2.8 -- ----

-- -- 2.8 -- --. --

-- -- --- 2.8 -- --

-- -- --- 2.8 ----

7

fi Hvrat c ~i semlcalmate (s) cind continutul de slllciu nu va depasi 0,17% san calrnate (k). supllmcntnr pe baza de alu miniu, vanadiu, titan etc,

* Oteluri care se Ilvreaza In mod eblsnult nccalmate (n), Cu aeor dul produciitorului pot ** Otelurrle pot fi livrate, la clasa respecttva de cafitnt e, in stare calmatii (k) sal! calmate 1 Clasele de caiitate 5a ~i 5b se vor evlta pe cit posibil. :

2 La cererea benefictarulul, pcntrn aceasta marrf se ponte ~aTanln rezf lir nt a KfU :cOi:~

26 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTE!. REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUC'l'llLOR METALICE

27

1.1.2. Oteluri rezistente la coroziune otmosferico

Folosirea otelurilor de uz general la confectio narea elementelor de constructii metalice care urmeaza sa fie exploatate in atmosfera corosiva prezinta dezavantajul ca in timp se acopera cu un strat de oxid feros, se oxideaza si necesita ample lucrari de intretinere. Fofrnarea stratului de oxid depinde de rezistenta la coroziune a otelului, de gradul de agresivitate a agentilor naturali, de natura si grosimea stratului de protectie de la suprafata materialului. Pentru a limita efectul defavorabiI al comportarii la coroziune a materialelor feroase, s-au elaborat oteluri rezistente la coroziunea atrnosferica.

Rezistenta la coroziune a otelurilor de constructii se ohtine pe seama cornpozitiei lor chimice si a elementelor de aliere. Dintre elementele de aliere un rol important il prezinta cuprul, nichelul, cro mul, fosforul ~i altele, care intra in solutie prin reactie anodica mai lenta decit fieru!.

Pe acest principiu s-au elaborat otelurile pentru constructii rezistente la coroziunea atmosferica numite si oteluri patinabile.

Cornpozitia chi mica si caracteristicile mecanice de rezistenta si tehnologice a otelurilor rezistente la coroziune atrnoslerica se dau, dupa STAS 500/3-7H, in tabelul 1.2.

Marca otelului, clasele de calitate, gradul de dezoxidare etc. in cazul oteluriIor rezistente la coroziune atrnosferica, au aceleasi semnificatii ca ~i in cazul otelurilor de uz general, cu precizarea ca simbolul lor este ORCA.

In tabelul1.2, linia a 2-a, literele A si B din coloana marcii otelului au semniIicatie numai asupra cornpozitiei chimice: marca de o tel ORCA 52 B contine carbon si mangan in procente mai ridicate in timp ce marca ORCA 52 A contine carbon ~i mangan in procente mai mici si fosforul in procent mai mare.

Exemple de notare:

ORCA 37.2 - otel rezistent la coroziune atmosferica, cu rezistenta minima de rupere de 37 daN/mm2, clasa 2 de calitate, necalmat.

ORCA 52.4 kf - otel rezistent la coroziune atmoslerica, cu rezistenta minima de rupere de 52 daN/mm2, cIasa 4 de cali tate, calmat suplimentar cu aluminiu, vanadiu ~i titan.

In toate conditiile de mediu otelurile rezistente la coroziune atrnosferica lnregistreaza pierderi in greutate d~ 2 -4 ori mai mici decit otelurile de uz general. Pentru a imbunatati ~i mai mult cornportarea otelurilor patinabile in conditiile de clima cu agresivitate ridicata, atmosfera industrials sau atmosfera marina, se recornanda protejarea supraf'etelor de constructii metalice prin vopsire.

lafii fine. D.atorita caracteristicilor mecanice ridicate, a proprietatilor plastice bune, a rezlst.ent~lor remarca~ile fata de ruperea Iragila ~i tenacitatii sporite la ~emperatu.n s~azute, otelur~e cu granulatie finii fac parte din categoria otelunlor sudahile ~I se recomanda pentru executarea co nstructiilor metalice puternic solicitatc si in co ndit.ii grele de exploatare.

Otelurile cu granulatis fina pentru co nstructii sudate se livreaza in stare nor~ali~a~a numa~ sub forma de tabla groasa larninata la cald cu grosimea cupnnsa Intre 4 ~I 100 mm (inclusiv).

~arca otelului eu granulatie finii este delmita prin valoarea minima a rezistentei de rupere, evidentiata printr-un sistem de notatii care indica:

. 1) ~omeniul de uiilizare a oielurilor cu qranulaiie {ina, precizat printr-un

simbol literar, astfel: •

?CS - otel slab aliat. pentru constructil sudate (STAS 9021-75), livrat sub f?r~a ~e table. graase. lamlllat.e la cald, normalizate si indicat pentru constructi] CIVIle, Illd~stnale, ~lI?ra_tehlllce, poduri ~i constructii cu destinatii speciale. _2) .Rezlsten!a mzn~m~ de rupere, III daN/mm2, reprezentata prin grupul de doua cifre ce urmeaza simbolului literar.

3) Clasa de caliiale, in cazul otelurilor cu granulatis Iina, notata cu 3a 3b, ... 7a, indica compozitia chi mica, caracteristicile mecanice ~i tehnologic~ (v. tabelul 1.2) garantate de catre producator la livrare, dupa cum urrneaza :

3a - garanteaza compozitia chi mica pe otel lichid, caracteristicile mecanice la tractiune, unghiul de indoire la rece pe dom, rezilienta (KCU 30/2) la temperatura de +20°C, energia de rupere (KV) pe directie longitudinala la temperatura de O°C ~i unghiul minim de indoire a epruvetei inciircatii longitudinal cu sudura ;

4a - garanteaza conditiile clasei de calitate 3a ~i energia de rupere (KV) la temperatura de -20°C;

5a - garanteaza to ate co nditiile clasei 3a ~i snergia de rupere (KV) la temperatura de -30°C. Dupa recornundarlle STAS 9021-75, clasele de calitate 5a ~i 5b se vor evita pe cit posibil ;

6a - grranteaza co nditiile prevazute la clasa de calitate 3a si energia de

rupere (KV) la temperatura de - 40°C; ,

7a - garanteaza co_nditiile clasei de cali tate 3a ~i energia de rupere (KV) la temperatura de - !JO°C. La cererea beneficiarului produciitorul poate garanta ~i rezilienta (KCU 30/2) pe directia transversala la temperatura de - GO°C.

Clasele de calitate 3b, 4b, ~i 5b garanteaza in plus, fata de coriditiile de la clasele 3a, 4a, si Sa, limita de curgere la cald.

4) Gradul de dezoxidare. Otelurile cu granulatis Iina pentru constructii sudate se livreaza nurnai sub forma de otel calmat (k).

Exemplc de notare:

OCS 44.6a.k - otel slab aIiat pentru constructii sudate, cu rezistenta minima de rupere de 44 daN/mm2, la care se garanteaza compozitia chi mica pe otel li chid, caracteristicile mecanice de tractiune si tehnologice, caracteristicile de sudabilitate, rezilienta (KCU 30/2) la temperatura de +20°C ~i energia de rupere (KV) la - 40°C, calmat.

OCS 55.4b.k - otel slab aliat pentru constructii sudate, cu rezistenta minima de rupere de 55 daN/mm2, la care se garanteaza compozitia chimica,

1.1.3. Oteluri cu qronulctie fino pentru constructii sudate

Otelurile cu granulatie fina pentru constructii sudate (ST AS 9021-75) sint oteluri slab aliate pe haza de vanadiu, nichel, aluminiu, niobiu etc. (v. tabelul 1.2) care, dupa normalizare, prezinta caractcristici mecanice de rezistenta ridicate, avind rezistenta de rupere cuprinsa intre 44 ~i 74 daN /mm2, iar limita de curgere intre 29 ~i 47 daN/mm2. Procentul de carbon pe produs nu depaseste 0,22%. Aceste otelurl, prin compozitia lor chi mica si tehnologia de fabricatie, contin precipitate de nitruri si carburi fin distribuite care Irnpiedica cresterea granulatiei in domeniul austenitic si deterrnina formarea unei granu-

28 ELEMENTE DE CONSTRUCTlI DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

29

La otelurile ali ate, caracteristicile mecanice de rez istenta ~i de deformabilitate se datoresc elementelor de aliere, care intra in co mpoz itie intr-un proccnt de peste 3,5%.

Calitatea otelului aliat estc evidentiata printr-un simbol literal' care reprezint.a elementul principal de aliere, urmat de un nurnar care indica, in sulimi de procente, continutul mediu de carbon si avind in fata un aIt numar care indica, in zecimi dc procente, continutul mediu al elerncntului principal de aliere, ca de exernplu :

41 MoC 11 - este un otel aliat pe baza crom-molibden, avind continut ul mediu de carbon de 0,11 % ~i continutul mediu de molibden (elementul princi-

pal de aliere) de 4,1%. •

:\Jarcile de otel ali at ; 41 MoC 11 ; 33 MoC 11; :31 MoCN 15; 41 VMoC 17 ; 36 MoC lU; 1:3 CN :),J, se folosesc in mod curent pentru co nfectioriarea suruburilor, a rondelclor ~i a piulitelor de inaltji rezistenta.

caracteristicile mecanice de tractiune ~i tehnologice, caracteristicile de sudabilitate, rezilienta (KCU 30/2) la temperatura de + 20°C, energia de rupert' (KV) la temperatura de - 200e ~i limita de curgere la cald, calmat.

In tabelul 1.2, pentru otelurile cu granulatie Iina pentru constructii sudat e, se prezinta cornpozitia chi mica si caractcrist.icile mecanicc, tehnologice ~i de tenacitate.

In tabelul 1.3 se prezinta valorile Iimitei de curgere, corespunzat oare diferitelor trepte de temperatura, pentru table cu grosimea de pina la 60 mm.

Tabeltll 1.:>Limita de eurgere a otelur+Ior sudabile pentru diferite trepte de temperatura

Limita dc curgcre conven tlonala RpO,2(UO.2) minima. in daN/mn,'.
Marca otelului corespunzatoare tcmperaturl t de :
100°C I 150 °C I 200°C I 250 °C I 300°C I 350 °C I 400°C
OCS 44 25 23 21 19 16 14 12
OCS 52 30 28 26 24 22 20 17
OCS 55 36 34 :12 29 27 24 21
OCS 58 40 37 35 32 30 27 24 1.2. Recomandari privind alegerea calitatii materialelor

Alegerea materialclor metalice, de baza si de imhinarc, pentru realiznrca elementelor unei constructii din otel este 0 problema import.anta, cu un grad mare de co mplexitate ~i care Lrehu ie sa fie Iacuta eu maxima atentie ~i competenta. Prin alcgerca judicio asa a materialelor mctalice trebuic sa se asigure constructiei () efieicnt{l cit mai mare din punct de vedere al cxecutiei (uzinarc, montaj), al explo atarii (siguranta in explo atare, intrctinere), al consumului de o tel si al costului.

Alegerea materialclor metaliee pcntru 0 constructie se face 10. proiecl.are, in Iunctie de natura, import.anta si marimca solicitarilor, de nivelul temperaturii si co nditiile de cxplo atnre, co nditiile de executie (uzinare, metodc de imbinare, mo nt aj cl.c.), cosl.u l otclului et.c. ~i corista in stabilirea marcii, a clasei de calitato ~i a gradlllili de dczoxidare a otelului pentru structura de rczislcnt.a si alegerea o telului pcntru elemcntcle de imbinarc (su rub uri, nit.uri cLe.) sau a materialelor de ad aos (clcctrozi, sirmii de sud arc, fondant etc.) in cazul cle mculclor sudate.

Pentru a rcaliz a clemente portantc cu un co nsu m cit mai redus de o l cl , exista teudint.a utilizarii pe 0 scara tot mai mare a o telurilor cu caracteristici mecanice superio are ~i Cll un grad sporit de dczoxidare. La luarea deciziei in aceasta privinta trebuic sa sc aiba in vedcre faptul ca o telurile superioare xau en un grad mai ridicat de dezoxidare au un cost mai mare decit produselc similarc din otel OL37.1n. Admitind ca baza cosLul otelului OL37.1 n, in tabelul 1.4 se prezinta cresterea procentuala a. costului pc to na de otel, odata Cll cresterea miircii ~i a gradnlui de dczoxidare,

in co ncluzie, otelurile cu mil rei superio arc san cu grad superior de dczo xidnrc, se YOI' folosi in co nstructiile din o tel llUmal III baz a unei justificiiri dill puncl de vcdere tehnic :;;i ceo 110 mic,

1.1.4. Oteluri criogenice

Otelurile criogenice sint oteluri slab aliate care prczinta 0 huna comportare la solicitari mari in regim static si dinarnic ~i 0 tenacitate deosebita la ternperat uri joase si Ioarte joase. In aceasta categoric int rii otelurile cu granulatio finii, cu 9% nichel, avind cIasele de calitate 5, 6 ~i 7 (STAS ~)021/75), otelurile inoxidabile, austenitice, pe haza de erom si niche!. Otelurile criogenice se folosese, in general, pentru co nfectionarea co nstructiilor de inmagazinare ~i transport a produselor gazoase, din industria chirnica si petrochimicii, cum ar fj recipientele, rezervoarele si gazometrele. Unele produse gazoase se pot lichefia la ternperaturi ce cohoara cu putin sub ooe si presiuni foarte ridicate, in tirnp ce altele se lichefiaza ~i se pot pastra la presiunea atrnosferica lnsa la temperaturi foarte scazute, care ajung in cazul hidrogenului, la -252,78°e. Din aceast a cauza, constructiile de inmagazinare ~i transport a gazelor liehefiate trebuie sa fie reaIizate din oteluri cu tenacitate ridicata la temperaturi scazute.

1.1.5. Oteluri cu limita de curgere foarte ridicotd

Otelurile cu Iimita de curgere foarte ridicata sint oteluri slab aliate la care limita de curgere este mai mare de 51 daN jmm2 ~i se utilizeaza in stare lmbunatatitii, avind de regula 0 structura bainiticii sau sorbitica, Otelurile slab aliate lmbunatatite, datorita structurii cristaIine fine ~i uniforme, prezinta caracteristici mecaniee de rezistenta si proprietati de tenacitate cu mult mai ridicate decit otelurile slab aliate normaIizate.

1.1.6. Oteluri aliate

In practica proiectarii ~i executarii constructiilor metaIice, pe linga otelurile de uz general pentru constructii ~i otelurile slab aliate se folosesc si otelurile aIiate pe haza de crom, crom-moIibden saucrorn si nichel in stare imbuuatatita, in special la confectionarea suruburilor de inalta rezistenta,

Tabellli 1.1

Intluentn !lradului de dezoxidare usupra costulul

I Gradui de dezoxhlare

Marca

o\ciuiui Necalmat l:ocmicaimatl Calmal

01. :17 OL 52 01. GO

1:35 IX) Db '!~

107%

111%

100~~

30 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIlLOR METALICE

31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0
:i :i ~"' :i .,..- :i :i :i :i :;;"' :i :i :i :i :i :i
"'"
, -I 1 -] , -I -I -, -, -, -, -, -I -, , -, I
1 -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 1
-I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -I 1 1 1
1 -I 1 1 1 1 1 1 -I 1 1 1 1 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 -I I 1 1 1
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -I 1
, 1
, , , -, , -I -, -I , -I -I -, , , -, I 1
-, 1 -, -I -, -I -, -, , -, -I -, , , -, , ,
-, , -, -, -, I I , , , , , , , , , 1
I , I , , 1 , , , , 1 1 , I , , ,
~ C'l 00 C"l C'l ."
r- ~ ~ ~ C'l C'l r- ~ >n e- ~ C~ >n >n C'l C"l 6 '"
'" v: ~ ~ 1l') >n '" ~ v: '" ~ ." ir: tr: ." >n ." f-o
....l U <3 ....l ....l ....l ....l ....l U ....l ....l ....l U U ....l ....l f-o ....l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zl VlIZI VlI Zl VlI VlI VlI VlI VlI VlI VlI VlI VlIZI VlI I
~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I~I ~I ~I ~I~I~I~I I
f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o f-o ~ ~
~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I~I~I~I~I~I I
~I ~I ~I ~I:I ~I ~I ~I~I ~I ~I ~I~I~I ~I ~I I
~III ~I ~I ~I ~I ~I ~j ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I I
.. ~
0 ;a
.". .,
::> a
---
., ., 2l .,
.. -;
!:! j:>, c:1l ..
amur alap!q:>sap no aluupodlUI ~ 't) = .~
~ .9 ~ ..
.. ,g
< 0:: ., '"
+' +'
::: :::
., .,
;)lUU!UlU( asnpold !hal a a
'" .,
~ ~ a:l a:l a:la:l
,In[n[a\o U 0 0 0 0 0 0 0 0
aJUJoqu[<> ap [nap;)OOJd 0 0 0 0 o 0 0 0 0
~ :i :i :i :i :i i :i :i :i :i :i :i :i :i ~- ~
a!JOlulllIqo allll!l!qllpnS I , , I , I , '-'-1-' I-I I-I '-I-

"'''' lUW[ll"J I , , I-I , , I-I-lei I-I I-I ,-,-
." ....
"3~
.,,~ IUW[Il;)!UIaS , , , I-I I-I I-I-lei I-I I-I I ,
fS
" Cl~ lllUI[ll;mN lei-lei-lei , , , , , , , , I-I ,
."
::: (ilL) , , , , , , , , , , , , , , , , ,
:E
.... ( 119) , , , , , , , , , , , , , , ,
~ , ,
1: ~
>01 ., (llS) , , , , , , , , , , , , , , , ,
." ... ,
c: ~
~ nn I t , , , / , , , , , , I . , , I , ,
" I
0 "
" '" , , , , , , , , ,
'" t (Ilt) I-I I-I , -, , ,-
~ -e
~
" f: Illf:) , , , , , I-I '-'-1-' I-I I-I ,-,-
0
~ , / , I-I I-I ,-,-,-,-,-,-,-, ,-,-
I lei-lei-lei lei-lei-lei , I I-I ,

r-
'"
In[n[a\o UOJIlJ'l 0 l'- r- l'- r- l'- r- r- l'- s l'- l'- l'- l'-
0 '" '" '" '" M '" l'- C'l -,r -,r
'" '" '" M '" M M ~ ~ ~
- ....l ....l ....l ....l ....l ....l ....l ....l 0:: ....l <3 ....l ....l ....l ....l ....l ....l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• aJllulqUlI op upolaJ\l i Iz IVllz IVllz IVllz IVlI Vl I VlI z I VlI z I VlI z I VlI ~

• llJnlllladrna.L II II II II I~ I~ I~ I~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~
.,
....
.;g IIIIIIIIIIIII~I~I::: III~I~I~I~III~I~
g ".101 llJq! A
is. ~
~ '';
.,
., >d 1111111111111~1~1c:111~1~1~1~111~1~
." ~ alllolldll
- >CO 10a.l! p ;)O!UIllU!G
c
:;:. c:
:a -
c: 15151 a I E I ~ I ~ II II I I ~ II II II II I ~ I i II
8 aO!llllS
----I 1
ruon] ap [nUI!lIaH njpaur
josn naJli apeo} IS nal!)
'" == .s~ca>
... -
c: ... =c:~<=>~
8~b ~.eeo= aludpu!ld
., .. ~~-;V'R
- c: A..~ ...... ~
III 0 .§Z t3'<
"
UIP l1lnoax;) 3S 1IIfon.Il'U<>:) -
aluu!UlUr osnpo.r.j -

-

-

~

C;

'"

... ...

=-

'"

:a

==

...

32 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

1.2.1. Materiale pentru elemente de constructll din ote]

In tabelul 1.5 se prezinta indicatii generale privind stabilirea marcii, a cIasei de calitate, a gradului de dezoxidare si a conditiilor pe care trebuie sa Ie satisf'aca otelul pentru diferite elemente de constructii proiectate in solutio nituita sau sudata.

Stabilirea marcii ~i a calitatii otelului se recornanda sa se fa ca. separat pentru diferitele elemente ale unei constructii din otel, tinlnd seama de rolul si importanta elementului in structura, de co nceptia coustructiva ~i de natura si nivelul solicitarilor.

1.2.1.1. Construetlt metaliee imbinate en nituri san en suruburi. In general, ccnstructiile metalice nituite sau irnbinate eu suruburi se executa din oleluri din clasele de calitate 1 sau 2 necalmat.

Elementele neportante, a carer sectiune nu rezulta dintr-un calcul de rezistcnta, se pot alcatui din profile laminate din otel maroa OL 00.

Otelul de convertizor Bessemer va fi utilizat la elemente secundare sau la clemente principale supuse numai la solicitari statice. Otelul de ccnvertizor Thomas, necalrnat, se recornanda sa fie Iolosit la elemente de co nstructii de mica importanta si care sa nu fie exploatate III co nditii de temperatura sub - 20°C.

Pentru elementele puternic soIicitale ale constructiilo r importante, care lucreaza la temperaturi de pina la - 25°C, .se reco rnanda folosirea otelurilor din cIasa 2 de caIitate, semicalmate sau calmate.

Elementele foarte putemic soIicitate si care lucreaza In co nditii grelc si Ioarte grele, la temperaturi sub - 25°C, se vor realiz a din oteluri din clasa ell' caIitate 3, calmate.

1.2.1.2. Construetii metaIiee sndate. Realizarea unor co nstructii metalico sudate durabile, cu 0 buna comportare in exploatare, este deterrninata de co nservarea tenacitatii imbinarilor si cusaturilor sudate. Tenacitatea imbinarilor sudate reprezinta un factor strins legat de no tiunea de sudabililale. Sudabilitatea otelurilor depinde de foarte multi factori ~i ea reprezinta 0 caracteris- 1 ica complexa care deterrnina, in conditii de sudare date, aptitudinea tehnica a otelurilor pentru realizarea anumitor irnbinari.

Principalii factori care influenteaza sudabilitatea otelurilor sint : proprietatile fizico-mecanice ale otelului (determinate de co mpozitia chirnica si procedeul de elaborare), co nditiile tehnologice si procedeul de sudare folosit, conceptia co nstructiva adoptata, tendinta de Iisurare Ia cald sau la rece a otelului, co nditiile de lucru ale elementelor sudale, natura si nivelul solicitarilor, temperatura de serviciu etc.

Sudabilitatea otelurilor poate fi caracterizata, in general, prin doua aspecte : comportarea otelurilor la sudarc si sigurantu in exploal.are a irnbinarii sudate.

Comportarea buna la sudare a otelurilor se caracterizeaza prin posibilitatea ca in urma aplicarii unei anu mite tehnologii, in co ncordanta cu metoda de sudare adoptata, sa se obtina 0 imbinarc sudata de buna calilate, tenace, lara defecte.

.\IATUUALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTllLOR METALICE 33

-------------------------------- __

I

Siguranta In explo at.are a imbi narii sudate esle delinita de insusirea imhinarii sud al c rcaliz al e intr-o s! ruct.ura de otel, al carei material a snferit iniluenta unei autunite t chnologii de sudare si care este supusa la anumite solicitari, de a nu i se altern in maxura inacceptahila calitatile tehnice ~i de a nu prcze nt.a tcndinta spre rupcrea fragilii la temperatura de exploatare.

Dato rit a cornplcxit iitii Iactorilor care influenteaza comportarea iii siguranta cons! ructiil.ir din otd sudat«, stabilirea marcii si a calitatii otelurilor trebuie i'icut{l ell Il1Uit[1 grija si co mpctenta.

St abilirca clasei de calitalc a o\elurilor pcntru co nstructiile metaIiee sudate sc Lice nl :l iut orul rnet odci cuclicic ntului de periculozitate, metoda oficiali!aUI prin ST.<S n 8:)42-70 .. \,'castil met oda pcrmite-sl.ahilirea elasei de calitat.e a unui dtel. ill Iu ncl.ie de natura )i scveritatca so licifarilor, grosimea produsului si l e ;l1)W ra l urn ~le explo a t arc a co nstructiei, In baza datclor din tabelul 1.6 ~i cu ;:jutorul diagramei din fig. 1.1.

Tabelul 1.1

Val"rilc Iaetur ilor 1(, S, B

----.- .. _._ .. ,--_ .. __ ., .---------------~----

_._-_. ;---- I

Dcnun ;1'(,-, i Simbulul

fncloj',dlli :

--- ~i~~~--!~-~~~-----~--~ 3 I

_---- _. ------····I-·--~.;~I:,':-\I;;;~~\I;~~~~l~:~~~~;;)~~:e.~'id -(~:':l~~I~~-:.ap -;:~-fl···

Ltr mcntc ell scctluui casctate avind cus.it url de

II colt far'-I rigidizilri longltudluale si f{n·a cusaturl I cup In c~,p longitudluale san transversale. Illlbin"j"j cap la cap la profile laminate,

Elementc de constructu supuse la rlct cnslonarc

I [lrt'alabiI1,

I - 1':lell1ent_~e_:nsll~~~i_ so]ieitate la forfceare. . _

~- Cnust ruct ii su.lnt c 'll'hd clls,>dllri cap la cap

contlnuc P(~ intrcaga lungi me a clcrnentulul sl eusi\l urii ill K.

Elcmente avinrl s("epullea in forma de I sudata. Bare avtnd rigidizi\ri IOl1gitlldinule ~i cus.it url cap la cap Iongttudlnat« ~i transversale. Elcrrenlc ell cusut ur! transversale si Iongttudinail' ln toate relelaltc clemente ~i ill zon clc un de

Tipul constructtcl sau c lcmen t u lu i

Vn loarea Iact orulu l

1.0

apar varlal il marl de sr cl.lune.

~. C"!\slruc\ii su da l.r slllHlse la sui!eiUri i.uport antc

1J",xiall', sub lu lluenl u sarclnllor o xt crlo are •

. - l·:lcrncnte de construcl ii avind cusiit url tncruclsate, in caz ul cind a mhelc cusiituri produc i mpor-

tallte so!iciUri rezlduale Iongitudlnale si trans- 2,0

vcrsnlc,

~- EI<"!1lCllte de constructie comp licat.c, av ind 1111 murc 111111"lr de cor-donne de su durii situate la disLllI\c mici uuele de allele.

34 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

35

T'obclul 1.6 (cont inuare)

2

3

4

- Elemente de constructle secundare (de exeruplu .
Inimi de grinzi auxiliare, table de protectie n,;)
acttontnd ca ri gi di z~1.ri orizontalc).
><'S
.... -
I'l
.2 - Elemente de constructii importante in alca-
...
0 tuirea ansamblurilor de constructlc (de CXClIl- 0,7
e,
E S plu : tal pi la grinzi sccundare, inimi dc grinzi
., principale) .
'C
....
0 - Elcmente de constructlc de hnportanta deosc-
....
c.>
'" bita care slnt nccesare pentru alciituirca ~i I,ll
~ Iunctionarea Intrcgii constructil (de exernplu :
tiilpi intlnsc de grinzi principale).
Q)
... - Elernent e de constructie la solicitari
0:: supuse
.....
:§ statice ~i dinamicc (viteze de solicitare sub I,f}
'0 5000 daN/cm2 ·s).
..
Q) D
'"d
... - Elemcntc de construct!e supuse la solic! U\ri
0 dinamiee san la soliei ll1.ri prin soc (vitcza de < ,
.... l,·t
U solieitare peste 5 000 daN/cm2 ·s).
0::
~ In acest scop se calculeaza coeficientul de periculozitat e In cazul solicit [nilor de tractiune sau de compresiune, cu rclatia

G=K5B

(1.1 )

unde Iactorii K, 5, B se determinii din tabelul ].6 si au sernnificatia :

K - factor constructiv care tine seama de influenta conceptiei co nst ruetive asupra tendintei spre rupere fragilii a otclului, Valoarea factorului K creste cu clt starea de eforturi In elementul de co nstructie este mai periculoasa ;

5 - factor de importanta a elementului in structura ;

B - factor de solicitare prin care se tine seama de inf luentn vi!ezei de aplicare a incarcarii asupra comportiirii la rupere fragila.

Valoarea coeficientului de periculozitate G obtiuuta cu relatia (1. 1) se rotunjeste la cea mai apropiata valoare dintre 0,5 ; 0,7; 1,0; ],4; 2,0 si 2,0.

In Iunctie de valoarea lui G, de temperatura de exploatare, de grosimea elementului de constructie, de faptul daca elementul a fost sau Ill! defonnat la rece se determina din diagrama prezentata In fig 1.1 clasa de calil ate a otelului. Daca clemente Ie de constructii sint prerncalzitc la sudare sa u s int supuse unui tratament termic de recoacere de detensionare, se po ate ul.iliza 0 clasa de calitate inferioara fata de cea rezultata din diagrama, de exemplu clasn de calitate 2 in loc de 3.

Rezultatele la care se ajunge In st abilirea claselor de calit atc ale otclurilor, cu ajutorul metodei coeficientului de periculozitate, trebuie analizat e ell

&.0 C.> ~ <...>
1 ao c:::, c:::, e-, """' '" <...> 0
:0 ":::'lr) ..:J- 0 0 ~ ~
.~ :::'C'J ~- ~- .,_- "_- c:::,- c:::,- t:: """' ~
"'I .O?,
" ~ C\,j 1
Q, ~'-' 00 <::::, c:::, e-, """' V) r I
""- ~o >t::::a0 ..:J- '" I
{! CQ t:l'" ~~(~I.I) ~- ~' ._- ._- c:::,- <::::,- c... ~ ~
• c,~ V) I t:i.~ t- ~ -c::, '" -c.
-e-, C/:)~......_ ~~~ OJ ~ llJ :::,
t:: • t;,,, c:::, ..:J- c:::, r-; t:::t.. '" ""- to
.~~~ &;~ ~,~~ ~' "'" ,,- ....... - <::::,- "
"
c.:::~l!::> ;::..~ ~ '" '"
~~ 00 c:::, ...::} c:::, r:... 't;, c, 't:l
",_ t::: <'>"" ",,- ~' "'-, <u '" ...._ t:l '-'
",'" ~ ~~+ "'-- ..__ t t:l t .i3
l:._j~ r:...
~ r:... {: c... c...
'- ~ ~ llJ
;;un/iJOJI 0/31 D/jaj/OS .'-' -c,
~ ~ c;:, ~ :::,
C;S EO: t:t..
dJdJ 0/ JI/sOjd :J/oWJoJapaN IJ!lnJJxa /nd/JJI/ Ui JJ
.. JJ 0/ JIISO/d d/OUJJqJdO
s i o a o s :J/uawa/] 36 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CAldJ

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

37

atentie, cIeoareee in anumite co nditii se poate aju nge la uncle exagerari sau preciziiri inaeeeptabile. Astf'el, la constructii cxplo at.a lela temperatura de +100e, dad grosimea elementului este cIe pesle 20 mm, rezultii eli esl e necesar un material din clasa 4 de ealitate. Aceasl.a situatio se poat« datora Iaptului di faclorii K ~i S co ntin elemente de apreciere care depind de interpret area care se cia unei anumite rezolvari si care este inllucntat.a de priccperea si experient a proiect antului. Un alt aspect la care sc poate ajullgc din diagramii il constituie Japtul ca indicarea clasei de calit.ate 4, fiira 0 alta specific are, In anumite conditii nu este suf'icienta, deoarece la temperaturi sub -20°C se ponte sa se irnpuna oteluri din clasa de calitate 41, cu energia de rnpere (KV) garantata Ia -30°C sau otelurile din clasa de calitate 411, eu encrgia de rupere (KV) garantata la temperatura de -40°C.

In ce priveste slahilirea gradului de dezoxidare :l otclului se va tiric seatua de urrnii to arcle .

- In cazul elementelor cornprimate, de grosime t, daca : t ~ 25 mrn, se reco manda oteluri necalmate (n) ;

t:» 25 mm, se reco manda otcluri calmate (k).

- In cazul elemcntelor solicil.ate 10. int.indcrc, In Iu nci.ie ell' ():;,'I de cali-

tate, se reco manda :

- Clasa de calitate 2: o teluri semicalmaLe (s) sau cal mn l c (1.;.\ ;

- Clasa de calitat« ;) san !1 : oteluri c,fima!e (k).

La stabilirea marcii, a claselor de calitatc si a gradlllui ell' dez oxidare a otelului, este indicat sa se tina searna de urrniitoarclc recc mandari sup limentare :

1) Inlocuirea otclului normal (OL 37) cu oteluri slab aliate (OL <1 " OL 5~, oes 52 etc.) se va face numai dupa 0 analiza atenta a ef'icie n+ci l eh nicc si ceonomice a acestor cteluri, IUIIld in co nsiderare Inp tul crl :

- La flamhajul barelor in do meniul- elastic (I,> 10,'» valo ril« rcz istentelor crilice ale celor dona oteluri sint idcntice ;

- In cazul incarcarilor repetale, cu cicluri all.eruaute, rezistcntcle de calcuI Ja oboseala a celor douii categorii de oteluri nu difcrij prea inult ;

- Heducerea scusibila a co nsumului de otel, implicit a grclltfl\ii proprii a elementclor de co nstrnctic, priu folosirca otelurilor superio arc (OL :')2, OCS 02 etc.) se realizenza eel mai bine ill cazul solicitarilor stat.ice mari Sill! a celor variabile cu ciclu de asimetrie oscilant, la care inllucnl,a inciircarilor utile, rata de cele permanents, este mica. Acesta este cazul const.ruchilor mari indus! riale, al co nstructiilor metalice cu diinensiu ni mari, al podurilor de sosea ~i cale Ierata cu deschideri mari ~i foarte mario In cazul acest.o r constructii reducerea consumului de otel, prin folosirea unor miirci superio aro, poate ajunge plna Ia 30?l) ;

- Prelucrarea mccanica ~i sud area o+chuilor superioarc estc, in general, rnai dificiHi;

- Costul otelurilor superio are esl.e mai ridicat dccil :!l o telu rilo r normale. 2) In cazul constructiilor sudate de marc import auta estc nccesur sa se tina searna ~i de co nditiile tehnologice in care se sudcazfi otelul, de sud ahilitatea sa.

Din punet de vedere al sudabilitatii, dupa STAS 7194-GG, otelurile pot avea sudahilitatea :

Ia ,~ buna, neconditionata, fiine! garantata fara co nditii speciale;

Ib - buna, co nditionat a, fiind garantata cu co nditia respectarii unor mas uri prealabile;

II - posihila, nu este garantaUi; In anumile conditii insa, sc pot obtine Imhinari de calitate corespunz atoarc ;

III -- necorespunz atoare, IlU este garantala "i IlU se recornanda pentru constructii metalice sudate.

In general, in Iunctie de natura si ruarimea sclicitarilor, se pot indica urrnatoarele co nditii de sudahilitate :

Ia ~- la co nstructii sudate solicitate dinamit sau cu incarciiri st al ice importante ;

Ib - la constructii sudate solicitate static;

II - pentru elemente de coustructii solicit.ate la compresiune sau supuse la alte solicitari, piesa Iiind supusa unui tratament corespunzator.

Orientativ se pot st ahili rnarcilo de otel, folosite in constructiile met.alice, care satisfac diferitele calificative ale sudabilitatii :

Ia -OL34; OL 37; OTICA37; OeS44; OL52; OeS52; OeS55; OLT351

oes 58; OT 40.

Ib --- OLT 45; OL 44; OT 50; OLC 25. II .- OL 50; OLe 35; OLT 55.

III - OL GO; OT oo , OLC 45; OL 70.

Se po ate arata ca otclurile standardizate pentru co nst ructii met alice Cll maximum 0,25%C pe produs, au in general 0 comportare buna la sudare. Totusi 0 comportare si 0 aptitudine generaUi buua a acestor oteluri la diversele procedee si metode de sudare nu poate fi garantata, deoarece comporlarea etelurilor In timpul si dupa sudare IlU depinde nurnai de material, ci ~i de co nditiile de executie precum 5i de co nceptia constructiva a imbinarilor sudate.

Buna comport are a otclului la sudare este asigurata prin : - cornpozitia chirnica garantaUi pe prod us;

- valorile minime ale rezilientei (KCU 30/2) ~i energiei co nsumate la ru-

pere (KV), conform standardelor in vigoare (v, STAS 7748-74).

3) Pentru co nstructii sudate import.ante este necesar ca structura otelului sa fie Ilna si unif'orrna. In acest scop se vor prefera otelurile cu gl'anulatie Iina pentru constructii sudate (OCS-urile), calrnate si calrnate suplimentar (kf) care au fost supuse unui tratament termic de norrnaliz are sau imbunatatire. Co nditiile care Iixeaza st.area de livrare sint stabilite de ST AS 500-76 si STAS 9021-75. In cazul Iucrarilor deosebit cIe lmportante, care sint exploatate Ia ternperaturi foarte scazute, se vor folosi oteluri care au in compozitia lor elemente care asigura 0 structura fina ~i uniforms (v. tabelele 1.1 ~i 1.2) cum slnt de exernplu otelurile oes 52. 7a.k; OL 52. 41I B.kf etc.

1.2.2. Materiale pentru irnbindrl

Imhinarile constructiilor din otel se pot realiza cu nituri, eu suruburi obisnuite sau de inalta rezistenta strinse excesiv, cu cusaturi de sudura sau prin incleiere la cald ori Ia rece folosind adezivi adecvati.

38 ELEME.,,"TE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PHODUSE LAMINATE LA CALD

:\IATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

39

1.2.2.1. [mhiuar! eu nituri. Pentru realizarea imhinarilor si prinderilor elementelor de constructii din otel cu ajutorul niturilor, in mod curent se utilizeaza urrnatoarele tipuri de nituri :

_ nituri cu cap semirotund (semisferic), care se pot folosi la imbinarea pachetelor cu grosimea maxima de 5d, la co nstructii civile si industriale, respectiv 4,5 d, pentru poduri ~i constructii metalice hidrotehnice (d fiind diametrul tijei nitului dupa barete) ;

- nituri cu cap inecat, care asigura dupa nituire suprafete plane;

_ nituri cu cap semiinecat, cu ajutorul carora sc pot stringe pachete cu o grosime de p lna la 7d, in cazul constructiilor civile "i industriale si de 6,5 d in cazul constructiilor metalice hidrotehnice ~i a podurilor;

- nituri cu cap tro nco nic ;

- nituri cu cap inalt etc.;

Pentru imbinarea elementelor de rezistenta se utilizeaza in mod Irecve nt urmatoarele diametre de nituri (diametre de calcul, in milimetri): 13; (15); 17; (19) ; 21 ; (23) ; 25; (28) ; 31; (34) ; 37; aceste diametre sint egale cu diametrul tijei nitului hatut (egal cu diametrul gaurii). Diametrul tijei nitului brut este cu 1 mrn mai mic decit diametrul gaurii. Diametrelc de nituri din paranteza se VOl' evita pe cit posibi!.

1.2.2.2. Imbinarl ell suruhuri. Irnbinarile cu suruburi se folosesc la constructii demontabile, la rezolvarea lmbinarilor de montaj, la prinderea si fixarea unor elemente nemetalice de elemente de otel, Se mai intrebuinteaza suruburi, in locul niturilor, la imbinari care conduc la solicitari mari de tractiune in tije si la imbinarea pachetelor de platbenzi cu grosime mare.

Suruburile sint alcatuite dintr-o tija cilindrica prevazuta la un capat Cll un cap hexagonal iar la celalalt capat tija are 0 portiune Iiletatii pe care se introduce 0 sa iba ~i se insurubeaza 0 piulita hexago nala. Filetul se noteaza cu M urrnat de 0 cifra care reprezinta diamctrul exterior al Iiletului, in milimetri. De exemplu : M 20 reprezinta un surub cu filet metric, cu diamctrul exterior in zona Iiletatii de 20 mm.

Suruhurile si accesoriile lor, folositc la rezolvarea irnbinarilor elemeutelor metalice, se realizeaza diferit, in Iunctie de calitate, mod de lucru si destinatie,

Calilalea suruburilor este evidentiata de un simbol al grupci caracteristicilor mecanice (ST AS 2700/3-69) format din douii numere ; primul numar reprezinta 1/10 din rezistenta minima de rupere la tractiune, exprirnatii in daNjmm2, [ar eel de al doilea nu mar reprezinta, in procente, 1/10 din raportul dintre Iimita de curgere (co nventionala sau apare nta) si rezistenta minima dc rupere la tractiune. Prin inmultirea celor doua numere se ohtine limita de curgere, in daN/mm2, a otelului folosit lacorilectionarea snruburilor. Fiecare grupa de caracteristici mecanice se executa In categoriile de executie indicate in tab""clui 1.7. In acelasi tabel se prezinta grupa caracteristicilor mecanice si categorWe de executie pentru piulite,

Suruhur]. Ptullte, Grupe tie euractertstlel mecanice

Cat egoriu de cxecutle

Precise

1-----1-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Semiprecise x x x x x x x x x

1----- -- -- -- - --,- -- -- -- -- -- -- --

Grupa rlo carnc t eristici m rcanice

Conform STAS 2700/3-69

4.6 4_8 5.6 5.8 6.6 6.8 6.9 8.8 8.9 10.9 12.9 14.9

x X X X X X X X X X X X

Tabelul 1.1

Grosolanc X X I -
Grupa de Conform
en rae tc r is-
t ic i meca- STAS 5 6 8 8 10 12 14
nice 2700/4-69
C)
-
'" Precise X X X X X X X X
;:5:; Cat cgori a -- -- -- --
fl,' Semiprecisc X X X X X
c'(cl'u\ie -- -- -- - --
Grosolanc X Grupe de caracteristici mecanice care se executa.

Proiect antul, in cadrul activitatii de proiect.are a lrnbinarilor cu suruburi, arc obligatia de a preciza do ar simbolul grupei de caracteristici mecanice in Iu nctie de rezistenta minima de rupere pe care trebuie sa 0 asigure surubul, urrn ind ca producatorul, pe baza simbolului, sa aleaga materialul din care confcctioncaza surubul ~i piulita, precum ~i trutamentul termic adccvat. Un suruh la carc nu se precizeaza simbolul caracteristicilor mecanice, se co nsidera din grupa ltG, iar piulita din grupa 4.

Din punct de vedere al modului de lucru al imbiniirii, se VOl' folosi :

1) Suruburi ohisnuite, care asigura transmiterea eforturilor de Ia 0 piesa In alta a imbinarii, prin intindereu tijei sau prin co ntactul dintre tija surubului )i peretele gaurii.

Din punct de vedere al executiei irnhinarii sau prinderii, suruburile se realizeazii, conform tabelului 1.8, sub forma de :

a) Suruburi nepasuite, la care diferenta dintre diarnetrul gaurii si diarnetrul tijei este de 0,5 - 2,0 mm. Aceste suruburi se vor folosi doar pentru imbinari la care tija este solicitata la :

- intindere; se pot folosi suruburi grosolane (4.6) sau semiprecise (4.6; 1.8) la care Iiletul este lung si patrunde ~i in zona materialului care urrneaza a fi imbinat (v. tahelul 1.35). Se folosesc saibe standardizate (v. tabelul 1.40) ;

- valori mici ale tensiunilor de forfecare sau intindere si forfecare. Se folosesc suruburi grosolane (4.6) sau semiprecise (4.6; 4.8; 5.6; 5.8), la care f'iletul este executat cu 0 lungime mai mica decit cea prevazuta in standarde,

40 EloEMENTE DE CON:!ITRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMI:'>JATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECCTAREA CONSTHUCTIILOR METALICF;

41

Tubc{lll 1.S

pentru ca zona Iiletata sa se gaseasca in af ara sectiu nii imbinate. In acest caz se vor folosi saibe grease, avind in vederc ca ele trebuic sa acopere iesiren Iiletului din sectiu nca imbinata.

In proiect arc, in cazul folosirii suruburilor Cll filet scurt ~i a saibelor groase, este indicat sa se dea detalii de imbinare si del alii de executie a suruburilor, din care sa rezulte lungimea zonei filetate si a saihelor grouse ;

b) suruburi pasuite, la care diferent a dintre diametrul gaurii ~i diamctrul tijei estc foarte mica, de 0 -0,4 mrn, din care cauza gaurile ~i tijele se executa cu tolerante strinse. Suruburile pasuite se folosesc numai in cazul solicit arilor rnari de forfecare. Din cauza ca imhinarile cu suruburi pasuite sint solicit ate indeosebi la Iorfecare, va trebui ca zona fiIetata sit fie in af'ara pachetului de imbinat si se YOI' dispune sub piulite saihe grease. Deoarece suruburile pasuitc si saibele grease nu sint standardiz ate, in proiecte se vor da detalii de exccutie a suruburilor, a saihelor ~i a imbinarilor pc baz a indicatiilor din tabelele 1.38 si 1.40;

c) suruhuri de ancorarc, care sint Iolosite pentru prinderea (fixurun) pieselor metalice de grinzi sau Iundatii din beton sau beton arrnat.

In Iunctie de dimcnsiuuile dispoz itivelor de rezernare, suruburile de a ncorare se executa ca :

-- suruburi de Iundatii (STAS 23S0-70), calitatea 4.(j, In caz ul aucorarii Ierrnelor, a grinzilor si a stilpilor foarte mici;

- suruburi de ancorare direct.a (v. tabeluI8.G) sau mecanica (v. tabelul 8.7), cu simholul caracterist icilor meeaniee 4.6 (din otel marca OL 37) sau 5.8 (din otel marca OL :)0), In cazul st.ilpilor incastrati.

2) Suruburi de inalta rezist euti; cu pretensionare (IP), care spre deosebire de suruburile obisnuite, asigllra transmilerea eforturilor de la 0 piesa la alt.a a imbi narii prin Irecarea care apare intre piese, datoritii stringerii excesive a piulitci, r-venl ual )i prin co nt.actul dintre lije si peretele giiurii. Intre diametrul giimii ~i diarnctrul t ijei surubului de innlfa rezistenta ponte exista 0 difcrenta de 1,0 - l,(i mill. Suruburilc de inalt a rezistentii en pretensionare (IP) se executa dill oteluri alial c, cu limit a de eurgere foarte ridicat a (v. tabelele 1.8 ~i 1.9), pe baza indicatiilor date III tabclul 1.39, a prevederilor instructiunilor tehnice ~i a standardelor pe produs (pr. ST AS 87UG-7G).

1.2.2.:1. Imhiniir i 'l:d::tI'. Ca urm are a progreselor rcaliznte in tehnica sudii rii, Ia ora act uala In co nst ructiile din otel, irnbinarile sudate au inlocuit apro'lj e cornplct imbinarilc cu nit uri; co nstructiile realizate prin sudare slnt mull L ai simple, cu un co nsurn mai mic de otel dec it cele cu imbinari nituite si pernit realizare a unor forme variate care raspund rnai bine cerinf clor de l'e;/i<'cnt5..

Per,' ru rcalizarea lmbinarilor sudate, in constructiile de otel, se utilizeaza lndcosch: procedeul de sudare prin topire ~i adaos de material topit cu metodele <1(' sud are:

- - udnrea oxigaz;

-- ~ udarea cu arc electric manualii, serniautornat a ~i automata.

La .' udarea cu arc elect ric manuala se folosesc electrozi metalici lnvcliti, Cll diamet rul de 2,0; 2,5; ;),2S; 4,0; S,O si G,O mm ~i lungimea de 300 ~i 450 mm.

St.ahilirea tipului electrodului, a dimensiunilor ~i a conditiilor de executie ale imbinarii sudat e, se face ti n ind searna de caracteristicile mecanice si de

Reeomandiiri pr lvind alegerea ralit:i!ii mau-rhrle lor de lmhlnnre

::I Calitatea rccomanda tii pen I !'II
• matcriale de trnblnnrc a clemcn-
s Sc cxccut. .. L.telol'~de construc t ii cxc-
~ conform cu tat e din;
• Elementeide!hn),innrc .ISTAS.
.. ~1 prescr ip- I I
j ! lilor 01. 42 I 01, 52
OL 37 I
ORCA 37 OL H I OCS 52
A OCS 11 OnC,\ 52
.! I I
,
Semirotund 7\)7-67
s Nit eu cap Inecat :1165-67 OL 34.1 OL 37.1 OL t I.:l
~ Semiineeat 802-67
,..
Tronconie 801-67
-----
Surub 920-6B 4.61 4.8 -
Plulita 922-76 1 1
., ----
::: uzuala 1::188-72 OL :l4.1 01, :14.1 -
os
" "0 groasa 2 Tabclul 1.40 OL 37.1 OL 1,1.2
8 '" ~-
0 ~aibii. ----
" , 8 .... grower 7666-66 ARC 6A ARC tiA I -
., 0 OL 37.1 1-------
... I P~fil I,
·S C'I
'" . 2242-57 OL 37.1
""
s:>. 0 Surub I-';~·Ii
., 6220-69 - 5.6
Z i .,
-s '" Piulita !i218-69 - 5 !i
I 'u OL 34.11~;~~~
., uzuala 1388-72 -
....
CSl s:>. groasa 2 Tabclull.40 OL 44.2 0], ;):2
·s ~aibii. -
Q) 7!ili6-66 ARC 6A ABC IL\
CI) grower -
i profit I, V 2242-57 - OL ;)7.1 01, ;·;/.1
. ~urub Tabelul 1.::18 4.6 .S.6 (' "
.Q I,U
= . e Piulita 4071-(i!) ,I 5 i ----
~ li
fI.lo ~ ~8 Q) groasa 2 Tabelul 1.40 OL :37.1 OL 44.2 ------
·S '" OL
'" ~~ ·Z 76lili-66 ---- ----
>c, I~ ., ~aina grower ARC 6A AHC 6i\ AHC 1;\
....
Po. Po. ------
5) profil I, V :2242-57 01. :37.1 OL 37.1 OL :;7.1
, 8 Surub IP 8.8 9.8; 10.!l 10.!l : 12.\l
·is ~ ~ 8 Tabclul i.an
f: s:>. ~ '" Piulitii IP 8 9; 10 10: 12
Ii ~.
lCU lCU.9 -c . ., I IP Tabelul lAO 4HJoC 11 41l\1oC 11 41MoC 11
'"
......... '" 'v
- ::: ::: 10 ~aiba
~ ., ., e I profil I,V DIN 6917
..... CSl • OLC 45 OLC 45 OLC I:;
- p.. 6918
... Manualii Eleetrozi tnvelltl V. tabelelc 1.10 ; 1.11
~ Strrna de sudare V. pet. 1.2.2.:3
~ Automata
8Q Flux si STAS 1126-76 1 Simbolul caracterlsticllor meeanlee STAS 2700-69 (v. tabelul 1.!l).

I Neatandardizata (vezi tabelele eu suruburl) folosilii in cazul ~urubllrnor so' ;t'i "" ,. 1'1 forfeeare.

I CZJ - diametrul gauril ; d1 - dlametrul Ujei.

42 ELEMENTE DE CONSTRUCTff DIN OTEL REALlZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

CODdi!ii sl o!eIllri indicate pentru exceutureu ~ul'lllJllrilllr

MATERJALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRucTIlLOR METALICE

43

T'abelul 1.9

ln Iunctie de caracteristieile mecanice pe care Ie satisf ac, dupa STAS 7240- 69, electrozii metalici lnveliti, vor fi de urrnatoarele tipuri : E 38.18 ; E 42.22.7 ; E 42.26.13; E 44.22.7; E 44.22.9; E 48.21.9; E 48.24.13; E 50.22.7; E ;)0.22.7; E 50.24.13; E 52.22.13; E 55.20.11.

Caracierul innelisului electrodului este simboliz at eu litere, si anume : - [nuelisul bazic (8) care confine un amestec de carbonat de calciu si magueziu, cu adaosuri de produse dezoxidante si denitrurante, sub forma de Ieroalia]e. De regula invelisul esl.e gros, zgura rezultata este compacta ~i se desprinde user. Deoarece asigura un arc cu patrundere medie, electrozii eu inveIi.') bazic se folosesc pentru sudare in toate poz itiile, de regula la eurent eontinuu. Pcntru a evita porozitatea cusaturii, din cauza cii iuvelisul este higroscopic, inai nt.e de utilizare, electrozii se vor pastra timp de 2 ore in etuve la temperatura de 200 ... 300°C pentru a-si pierde umiditatea. Se reco manda pentru sudarea sectiu nilor groase, a elementelor si constructiilor foarte rigide sau a elementelor importante supuse la solicitari dinamice si vibratorii, alcatuite din otel normal, otel slab aliat sau otel eu granulatie f'ina. Cu electrozi cu invelis bazic se ob tin suduri cu caracteristici meeanice si eu reziliente Io arte bune chiar la temperaturi sub ace; metalul depus prezintii 0 rezistentii buna la Iisurare la cald sau la rece.

- lnuelisul arid (A), care cste de regula de grosime medic san groasii si conduce la Iormarea unci zgnri care se desprindc usor. Cu electrozi cu inve lis acid sc asigura viteze mari de sudare la curent continuu sau alternativ si 0 buna patrundere. Se sudeaza de regula in pozitie orizo ntula, putind fi Iolositi ~i pcntru alte pozitii. A v iud in vcdcre J'endint a de Iisurare la cald, mai ales la sudarea in pozitie inclinatii san vert icala, electrozii cu invelis acid se VOl' folosi la sudarea otelurilor cu 0 buna sudabilitate, la care nu se dcpascste co ntinutul de 0,20% carbon ~i 0,05()'b sulf, in cazul otelurilor necalmate, ~i 0,2:>% ca.bon, respecliv O,Ot) % suit', la o telurile calmate. Me I alul depus in conditii tehnologice adecvate prezinta rezistente mecanice bune.

- lnvelisul ruiilic (R), care co ntine bioxid de rut.il, precum si silicati nat.urali sau feroaliaje, ca clemente de afinare. Elcctrozii cu invelis rutilic se Iabrica cu invelis de grosime medic sau groasa. Acest.i electrozi dan sud uri cu un aspect reglliat si caracteristici mecanice bune. Permit sudarea in curent co nti nuu sau alternativ ~i prezintii 0 mare stabilitate a arcului. PrezinUi 0 uso ara tendinta de Iisurare la cald, mai ales la sudurile vcrticale. In 'timpul sudarii. acesti electrozi produc lmprosciituri de metal topit. Cu resl.rictiile precizate la elcctrozii cu invelis acid, se reco manda pentru sudarea otelurilor de co nstructii cu un co ntinut de p ina la 0,25% carbon, precurn si la otelurile slab aliate cu u n co ntinut mai rcdus de mangan (otel marca OL 44).

_ lnuelisul titanic (T), de grosime medie, co ntine bioxid de titan si feroaliaje. Electrozii cu invclis titanic se folosesc cu unele masuri tehnologice suplimcntarc, pentru sudare in toate pozitiile. Cusatura dc sudura are aceeasi tendinta de Iisurare la cald ca si in cazul electrozilor cu invelis rutilic. Sudarca se executa in curent continuu sau alternativ si cu tensiunea de mers in gol.

_ lnuelisul celulozic (e) de grosime medic, co ntine in mare masura substante organice, care prin ardere produc un volum mare de gaz protector si dctermiua 0 viteza de topire foarte mare cu 0 patrundere ad inca. In timpul

...,
'"
§
.c;
I':
<ll
0;
... o
0. VJ
,'" .;:;
1:1 "
,.,
<ll c,
....
'"
.~
'"
...
,'"
OJ
.5 )l,'irc i lie o le lur i care satisfac cond i ti ile impuse de STAS 2700/1-69

STAS 2700/3-69 2

Condipi pc care trcbllic Srl )C salisfac[l ';'illrllhul1 I

Shnbolut

cnrac ter ist icl- IT

lor Inccanicc o, l11i;1. 0"

,IaN daN min.

mm' 111m' I %

14

::0::0

~l() ~

UU ..J..J 00

u., M

Z U

"<ll 4.6 - I 10:-- :21 25 110-1 :: ~ I

~ .~ 5~ 170 ~ o ~l Ir"', ,

~ §. --- --1- ~ ---- - ---- :302 :3:3 :; ~ i

v.'~ ------ ~ I

..., E E 4.8 ----:jO=-----:lT-[-l- 110- -- 0:31

2 c.:; VJ 55 170 _I __ Ii g ;;;

;g-?;l --5.U --- 70- -:-W- ----:w- 140- ,..,

o .£ 140 215 I ~ -,

5.?;l -- --5- --go -- --- :i02 - i 00

·E·~ --------- --

C.I ... 5.8 70-10 10 140-

__ r/;_" _;l.,_ 140 215

-8.8-- 80- -(-,,-""'12 225-

100 300

-- --8 - ---so -- -- :302

j()J) ---- 100- -go- --\)- 280-

120 :365

-- -lil 100 -- -- :i53

12.U --- 120- 108 --8 - 330-

140 425

-- --U-l2O -- -- -35-3-

~-- 140- 126"----;-39i) 160

140

375

1 Conform STAS 2700/1-69 ; 2700/3-69 ; 2700;'1-69.

_ 2 Ale%erea m~tcr~a!ullii ~i. a trat amcntulul termie eel mai indicat este la latitudinea producat?rU!Ul, eu obligatla acestuia de a garanta caractcristicile mccanice. Proicctantul va Indlc nurnai slmbolut caracterlstlcllor meeanice pc care trebuie sa Ie satlstaca snrubuI ~i piullt . a caz contrar suruhurlle se VOl' executa conform grupei 4.6. . I a, III

3 Grosolane - numal peutru suruburi nepasuite.

d~forma~ilita!e, de tenacitate ~i .tendinta spre ruperea fragilii pe care trebuie s~ Ie s~hsfa~a m~talu.1 dep~s. pnn sud are precum si in Iu nctie de caracterul ~l grosrmea II1veh5UlUI, pozitia de sudare etc.

Pentru S-i.mplificarea i.ndica~iilor pe care trebuie sa Ie dca, proiectantul se Ioloseste ~de sisternul de simbolizare indicat in STAS 7240-69.

.. Dupa prev~derile ST AS 7240-69, simbolizarea electrozilor metalici inveliti s~e face eu litera E urmata de numere, litere si cifre care indica in ordine

urmatoarele caracteristici : '

Carac~eristicile ~~ca~ice ale metalului depus prin sudare: - rezlst~nta n~l~l~a de rupere la tractiune, in daN/mm2;

- aIU?~lrea m~n~m~ Ia rupere, pe epruveta scurta 05, in procente ;

- rezilienta mimma (KeU 30/2) Ia temperatura de +200e, in da.Ijcm".

44 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALlZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERlALE PF.NTRU EXECUTAREA CONSTRUCTULOR METALICE

45

depunerii materialului topit, lmproscarile fiind import.ante, aspcctul cusaturilor este grcsolan, neregulat. Electrozii cu Invelis celulozic se pot folosi pcntru sudare in toate pozitiile, atit ill curcnt continuu cit si alternativ. Caracteristicile rnecanice ale mctalului depus sint suficient de bunc.

-s Inuelisul oxidant (0), gros, asigura un arc st.abil, dar nu asigura protectia baii metalice contra clementelor daunatoare din aero Elcctrozii cu Iuvelis oxidant a:,igura 0 patru ndere medic: haia metalicii fiind Iluida, se realizeaza cusaturi subtiri, netede, cu aspect lucios. Acest.i electrozi se folosesc pe ntru sudare in pozitie orizontala in curent continuu sau alteruativ, cind nu s int necesare caracteristici mecanice ridicate, ci prirneaza aspectul sudurii,

Grosimea lnuelisului este caracterizata dc raportul dintre diarnetrul elee l n:dului invclit D ~i diametrul vergelei de otel d. Simbolurile carc evidentiaza grosimea invelisului electrodului, sint :

s - electrozi cu inveiis subtire, la care Djd < 1,4; se utilizeaza la constructiile de mica importanta, fiind evit.ati la realizarea imbinarilor elerneutelor solicitate dinamic;

m - electrozi cu invelis me diu, la care Djd=I,4 ... 1,55, cu aju t orul carora se ohtin suduri de calitate, fiind de millie ori utilizati la constructii importante, la sudurile de pozitie ;

g - electrozi cu inn lis gros, la care D/d=1,;)5 ... 1,70 ~i care se utilizeazji la executarea sudurilor de lnaltfi calitate;

fg - electrozi ell Invelis foarle gros, Cll raporl.ul Djd> 1,70, Iolositi in

cazuri speciale Ia suduri [oar te importantc.

Poziiiile de sudare sc simbolizeaza prin eifre, astfel : 1 - sudare III toate pozitiilc ;

2 - sudare in toate pozitiilc cu exccptia pozitiei verticale (sudura verticala in plan vertical) de sus in jos;

3 - sudare in pozitie orizo nt alii, orizontalii In jgheab (sudura orizont ala in plan vertical) ~i usor inclinatri ;

4 - sudare in pozitie orizontala in jgheab.

Caraclerul ctirentului electric de sudare utilizat sc simbolizeaza tot prin

cifre, astfel:

1 - sudare cu curent continuu ~i alternativ; 2 - sudare cu curent continuu.

Caraclerisiicile tehnice speciale ale electrozilor se simholizeaza prin litere,

dupa cum urrneaza :

H - electrozi cu co ntinut redus de hidrogen; P - electrozi cu patrundere adinca ;

Fe - cleetrozi Cll invelis care co ntine pulberc de fier de mirumum 15% ; % - electrozi de mare randarnent simbolizati prin valoarea medic a

randamentului, in procente. '

Exemplu de notare a unui eIectrod Invelit ;

E 50.24.9jRm 21 (STAS 7240-69) reprezinta un electrod cu invelis rutilic, de grosime me die, care asigura metalului de pus rezistenta Ia rupere (j r ~ 50 daNjmm2, alungirea pe epruveta scurta ~5 ~ 24% ~i rezilienta KCD 30j2~ ~ 9 daJjcm2 la temperatura de +20°C, care sudeaza in toate pozitiile Cll exceptia pozitiei verticaIe de sus in jos, la curent continuu ~i curent aIternativ.

In unele tabele, in extrase de material metalic sau ill desene de executie se ponte adrnite ~i 0 not.are sirnplif'icata a electrozilor care sa evidentiezc princip.ilele caracteristici, De exernplu, E.44.T reprczinta un electrocl cu invelis titanic, care asigura materialului depus rezistcnta la rupere (Jr~/!4 claNjmm2.

Simbolizarca ~i indicarea electrozilor dupii STAS 7240-69 se face in conformitate C1: reco mandh rile ISOjI1 6:35-19G7.

La proicct arc, proieclanl.ul are obligat.ia de a indica eel putin sub forma de simbol, caracteristicile electrozilor reco mandati peutru sudarca dileritelor lrnbinari in uzina sau pc santier. Este indicat sa fie preciz at a ~i denumirea

co merciala :, elccLrodului. •

:\legere~l electrozilor penlru sud are trebuie sa se [aca la proie ct.are pe co nsiderente de ",'din t ehnic (t.abelele 1.10 ~i L11),/i cco no mic. ill co nditiile in care dou.i niarci de electrozi co nduc la caracterisl ici mccauicc ale metalului <lepus asemauatoure, l rebuie alcasa marca de electrod carc are costul cel niai sciizut. De exernplu, pentru sudarea clcmentelor din o tel normal se pot utiliza at it electrozi Superl.it san Supertit fin, f'abricati la I.S.P.S. Buzan, cit ~i eleclrozi E.'H.T, Iabricati la I.S. Cimpia Turzii. 0 situatic sirnilarii se int ilncs!c ~i in cazul sudarii oi.clurllor slab aliate (marcile OL 'H si OL C)2) uncle se pot Iolosi alit «lcctroz i E50.B cit ~i clcctrozi Superhaz.

La sud area electric.i auto mata si semiaul o rnat.ii ca eleclrocl se Ioloseste sirma met a lic.i nc invclitii, Iivrata III 'coJaci. Sirmu se fahricii cu diarnctru de LG - n Will, avind lIt ,L:cneral suprafata aC0jJcrita cu un strut suhlire ,Ie cupru car--i mi\rc~~e rezislelll,·a 1,1 corcz iune ~i imbullMa\c)tc caruct erist icilc mecauice si de deformatic al;: met alului depus.

Pent I'll sudurca oj l'iurilor de uz 0'elleral pentru co nst I'lIc\ii ell 11" proccut de carbon C<O,25')I) 0i un co nti nu l de mano an de p inii Ia :\In:(O,G()%, se recomanda sumn SlOX, iur pe nt ru sudurca otclurilor slab nliate ~i cal mate se reco mauda s irruele SlOMl. SI:nI:Z si SJ()l\Ili'Ji.

In (':lZ~!1 :o,urittrii elect.rice aul o malc si se ruiaul.o ma!e, cu s irma nelllvclila. prot ejarea arculu i electric si a hiiii de r:letal topit de co nl.aclu l cu atmosfera se race cu lI:J m:ilerial gr~llllllar, dcnurnit Ilux sal] Io ndant. Fluxul se fabrica pri n ~.;-rallu::nea u nor arncsl ecuri de elerncnt e ~!:;emafliltoare ell cclc din iuvelisul clcctroz ilor.

. Stabilirl'a Ilu xului pcntru su-Iare se face' In Iu nctie de tipul sudurii, de prop:·ietati!c mcl alului de hazil (care urmcaz.a sa se sudeze) si ell' caraclerislicilc sirmc.i de sudan'.

EXClllplc de co mhinat ii s.irma-Ilux ~i marci dr' o+elu ri reco ruauda l c pentru sud arc, care COIHIIlC la c.uactcristici rnccanice, de te nacit.atc 5i de deformaiie bn ne, se pl·ezintii in l.ahelul 1.12.

Sudarca clccl.ricii automata si serniauto mata sc ponte rcaliz a si cu sirrne de ol cl slab xi mediu alial c Iieil~\·clitc in mediu de bioxid de carbon (COo) sal! ·de argo·ll. SirlJlclc pol Ii CU sccf iu ne plina (rnarca S](DlllSi~i~I~J; SlO:\]llSiNiCu; Sll\rll~SiNi) san t.ubularu (tnii rcilc asiinilatc de I.S.P,S.Buzan). Cu acexl e slrmc xe pot suda otcluri de co nstructii, cteluri cnrbo n (01 ;-{7) sau o tcluri slab alial e care pol I'i e xplont.at c la temperatnri ,joase de pill:t la -;;0 "C.

CaJilatea lllaLerialelor Cll ajnlnI'llJ eflrora S!' cxeclItii irnbinariJe elellll'nlelor ~i eons! ruc\iiJor din o\el: llit uri, ~llrllhllri. elect rozi, slrmc de sudarc ~i

46 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA C\LD

I_Ol_~JII6_11 __ --+-1 _+' ~'_0_i_1_l__1 __I_·'_°_j_I_·I" I

] 9f III ot 1 1 /. 1 1·1· I ·1·

; ~I-g=-:g J=.'10-il- ----+1--1'-+' -!--I -0 ----!-,I -.~I ___LI~I_~'~'

i ~ ~==~g~t .1='1=0 :==0===~1 =====~I =0=1, ==. ~'~=·==~I =·~I==·=~I =~I=·· 7 '7

i rl __ 9£_,L'I_0 1_· _-+I_o_--+-I _·_JI~· -11_· --\-'_·_J_I_·_I;- _·'---'·_I ~ ~

: __ 09'1_0'1 __ ~1 __ 1,--1 I 1 0/ 1 j. i

i _0_9'10_:_--+1_-+-' --\-1 -+--1 o-----+I_·LI 0~1 _l_1·_1 ~ -e ;3 1-;-;~o~t'1~O I----=-o_-+'_o_-+-I _·+I -.--1'-. -+1_·~'_·_j_I_·l_'·_1 ~.':.

~_O£_.1_f_io_v_:_~~~J~~~I __ • ~I __ • I~_·_~I __ ·_~I __ o __ ~I_·_LI_·_JIL__·JIL· __ 11]

I I r<:;

47

MATERI.\LE PE:\,TRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILClR METALICE

Tabe/u/ 1.11

Calita!i lie rletll'ozi pentm sudare iahrieati la Fabr ica lie slrrna ~i produse din sirnul Buzan

Il\fa terial ,Ie haz"

Supert.i t , E.S.O. 24'\)/1 •• 1.1. 0' ,. .. COllstrllctii metalicc uxuar e

(Ovcrcord T) [{g. 21 Profile en peretl subtirl. con-

, strllctii din lahla

"'S-1l-p-e·-rl:-}a-z-.--I-I:-:~-:5:-:2:-.-,,-'-,,-.1--:l--l- .,-. -. • -; .11- .... -;.-.- Constructii putcrnic soltcl-

(supel'eiLo B) Bg 22 1 tate dinamlc

I I Randament mare (11;)(;,,)

E135g2-;t2.1.,;-i 1;1.,- • -. -; (5 -. - •• 1--:C1-_I-IC-r-:Ct,-r':-[ -CdC-c--lC::{'-C"'ii-:-tJ-ls-;("-'r:-il-'.-I:'::n':"o-n-.

~ I I aj, construclii llIdalice.

I ' I Rn mlatncn l; 08 ';". Cazanc,

1 I I conducte

-F-e-n-lt-i-t-l-l-;'-) - -1-~-.S- .. -(-).-2-1-\-I/-I,-. .1- •• -. 0 .~ -. - -- - -0 Elcctl'od de marc rundamcnt

(Fcrocilo "1') Tfg 31 I (160%), Hccipicnti. Cordoa-

Fe 160 I 1 I ne finale la sudura cu mal

I multe trcccri.

I I i Constructii din t.ahlii supra-

'I' I' I, -

pusa.

Sim hol clec l rorl STAS 7240·6'1

Dcnumirca comerctata

;,; ........ a: a:

'" OJ

;a;a

.S .9 I I ·0

unillaz. (Special B)

Domeniul de Iolosirc

"

0: •

o

.:::

.... c

NOtrl:

• - lndlcnt.

- indlcat cu m.isuri speciale (prelncalzlre).

Sirme ~i Iluxuri pentru sUllarea automatii a {J!elurilm'

Tabc/u/ 1.1Z

~_j S 10 X I S 10 X S 10 X S 10 l\ll ~i
S 10 :\11 S 10 Mt S 10 MI S 12 )12
COl. b ina tia slrrn.i- flux S 12 )12 S 12 1\12 S 12 :1-12
recoruantla t ii pen t ru sudn reu
o lel urilor I FE·l0
F FSM.37 FS)1·37 B FSM·20 FB·20
l\Jiirci de otclurt 1 I OL :37 OL 37 OL 37 OL 44
recomandate pcntru sudarc ORCA:r; ORCA 37 OL44 OL52
Cll cotubinatf a S-F I OL 44 ORCA :l7 ORCA 52
I OCSH oes 41 oes 52 .. . ~)8 1 San marci cchlvalentc ;

Rccomandat In special pcntru tmblnari care lucrcaza la temperaturi negative.

48 FLEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

f luxuri, se alege ill func1;ie de calitatea materialului de baza, de importanta elementului in structure, de natura ~i marimea solicitarilor, ric cost ul ele mcntclor de irnbinarc, pe baza indicatiilor date ill tabelele 1.8, 1.9, 1.10 si 1.11.

1.3. Sortiment de produse finite din otel folosit 10 uzinarea constructiilor rnetolice

I.a uzi narea co nstructiilor met.alice din otel se Iolosesc in mod cu re nl produse laminate si elemente de imbinare standardiz ate. Cele mai import ante prod use laminate slut preze ntate, sub Iorrnii de extras din st andardele pe produs sau din normele striii nc, in tabelele 1.13 - 1.31.

In tabelele 1.3:'; - 1.40 se dan caractcristicile ele mcntclor de imhiuarc, iar in tabelul 1.41 se prczintii priucipalii furnizori din '\ar:t de prorlusc la minat c ~i elemente de imbinare.

1.3.1. Produse laminate atel T (Labelul 1.1 3)

ate! J economic (labelul 1.14) Utel G (tahelul 1.15)

atel 1.' economic (labelul 1.16)

Otel cornier en aripi egalc (tabelul 1.17) Otcl cornier cu aripi nee,~ale (t.abelul 1.18) Otel pi:itl'at (tabelul 1.1 \J)

$ina de rulare KP (t.ubclul 1.20) )ina de tulare tip A (Labelul 1.21) Otel rotund (Labelul 1.22)

Tevi din otel f5r5 sudura, laminate Ia cald (tahelul 1.23)

levi »rof'ilate din o tel i'[lra sudurii, pal.rate (tabclul 1.24)

Tevi profilate din otcl [,5rii sudura, dreptu nghiulare (t ahelul 1.2;")

Banda de otel (tabelu! 1.2(i) or-t lat (tnbelul 1.27) Platbanda (tahelul 1.28)

Tabls groasa. Dirnensiu ni (t.abelul 1.2\) Tabla groasii. 1\1 ase (tabelul 1.30)

Tabla striata (t.abelul LH)

Tabla cndulat.a (tabelul 1.32)

Profile din tabla cutata (tabelul 1.33) Otel T (tabelul 1.34)

Profile penLru ferestre metaIice Otel semirotund

Tevi din otel fara sudur.i, t.rase sau laminate la rcce

levi sudaLe longitudinal

Tabla subtire pent.ru co nst.ructii mecanice Tabla zincata

STAS 5fj5-71 STAS 7550-GG STAS 5G4-7i STAS 7551-lill STAS 424-71 STAS 42;)- 70 STAS 334-N GOST 412Hj2 DIN 53G.BL.l STAS 333-71

ST AS 4fJ.tj1.2-71 STAS li08G-70

STAS 6086-70 STAS 908-69 ST AS 3fJ5-()8

STAS 437-73 STAS 4:17-73 STAS 3480-75 ST AS 2029-68

STAS 566-G8

STAS 1722-68

STAS :';30/1,2-71 STAS 7G57-71 STAS nOl-74 STAS 2028-71

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIlLOR METALICB:

49

I

.,_, ....

...;

..,
.:::
....
.;E
<Il
I.~ ,
E
.;::
,"
.... e
~ oJ
!-+- 'IJ
0 2
";;'
I:
'"
E
i:
-
L'
lr.
a:
,~
if:
..,-:
if.
t:
....
.s
§
u :; 't)1

!.------1'------I ~ ..:to

..

Mr--,....~OO't"""flr:lc:J)~(O,......\Cc:nOOtO C'i C'l' M M C'i~' ~.~. iii iii ~ <t:>' ~.,..' 00'

~<:I>oo""O~

... <:1>' ... ~ 00 M ~ C'l <t:> .,.. <t:> ... e- 00 .,.. ........ "'~<t:><:I>N<t:>O~ ..... OO~"'~

........ NN"''''~<Ooo

En:; ~~:g r::~ ~ ~~ ~:g~g ~

0" ,...... .. ,...." ~ ,...... .. ,...... .. ~ ci~"~" C'l" ",f cq" ~ .. ~

e

.,

'0 000"""''''''''

~ ~ ooo~""ooooO""'''''OC'lN''''OO

c.> I ~"s M~'",,' 0'''; <:1>' <t:>' ",' ......... ,....," N""; ..; <:1>' E::O -r , ....-4,......,....NM-.:ttLt:)CO[,OOO;::~

"

'C

"

0;

~ os

;:I

.:::

5 ~---1------------------------1

P-

o.> c.>

;;

"

~

U":IC"lI:'-C':I

b ~";";",,,,,,,,,,~oo~C'lN"'C'lOO

.§ ~ ~ 5 ,......MlCCO,......tO..-4['oUj~~tf)ooO)co

~ ~ I ,...., __ ,....,_C'l __ N_"' __ ~ __ ~_<t:>_.,.._o=,....,~:~1

C>

C'l.C'l"" es r- M tOci~t.O~~~M,....~~,...ctnooO

,...cC'\lMU";)OO~(ONCX,jc.olCtnT""lc.o ,....,....NC'1""~U";)OO,...c

...

'-"~

0 .......... ,....,0000<:1> C'looo<t:>~C'lOOO""~""'<:I>""C'l""

M";";IIi<!5~oOoO~O"''''N'';1Ii

,.... T""I,..-4,....c,...c T""I

00

r-: ..... oo"'~oooooooooo (""ool'C"'iIr-.Mlt)~tOU";)""1'IQ)OT""'l""''''''

..... M~<:I>~ ..... ON.,..~oo~<ON

"""NM~~""<:I>N<:I><:I> .......... C'l

000000000000000 ooOC'l~<t:>ooON~<t:>ooOC'l<OO ,...c,....,...c,....,....C'\IC'\IC"'iIC'\INet:>~C'I")~

52 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUn kAMJNATJ!: loA CAL!)

MATERIALE PENTRU GCECUTAREA CONSTRUCTnLOR METALICE

53

.. ..

..;

E

....

oS

c

8

to 'I"J""'" '<:tI ~ r-, 0 ~ l"" ...... N r-, N 'I""""IC"lM~lCeDOOc:nON~"tf'U':l _-. ~ T"""i" T"""i" T"""I"' ~,...." M" "i' <.'1" ,,:i' ci C1"

~8g~g§5~§5§588gg

l!)' C>. C')' 6 c>. 6 .... a>' r__' o· c>. oci ..; ...... NC'l"tf'Lt:I('oOO ...... C't":ll'oN ,.... ...... ,....jC'l

00"'"1'=>000==>=>=>00 .. e C\I"' 00" O) .. ~ .. .,..; T"""I'" r-: 0" 0" 0" co, 0 0

~t) C'l~CO~~~~~8;::::~~~

...... ,.... C"I C'l ~ If",)

"'0l!)C>000000000 'Xlc-.OIr.>~MNM~OOl'OO

~ .. LQ" r--'" 00" 0'" N"'..,-if"~" 'YJ"',...... .. ~ .. £"'00" ~ .. ............ rl ...... ,..-4C'l~C'l:"j

<O~ooOOOOOOOOOO ...... lC")0')cr. cY)e.o ...... £"00 ~ f"-o c:o C"11n t:;>" r ...... 00 .. 0" ~ 10" 00" 0" ~ eJ;" O"L'j"' 0"

...... T""'I ...... ,....NNNMM~

l.Q 1.0 tn 0 '0 0 I.Q I.i.) 0 00 In 0 C', c-i C"i :v5 ~ ~ ~ =0 ...; "'7''' ~ .. -roo. L.'j"

o 0 lC") 0 I.!";o 0 L'j 0 to =:: I~ '0 => e:5 r.J5 d [ ...... r": x_;" 00 C;; 0) '0" co, ~:'1

....... .....-;,.... ,.....

2-----1-----------------------1

2

OC"l....-r~OOT"""l~f"ooOlC":lOl.~O t< t"-o'" t .: r .... r---" x;" x'" 'X) .. ci .~~ ~ .. =:;'" ........

-.-<.-<

'2

.2 ---- -------------1

~

.§ ~

Q

~ ~ In I") co a:: '0 ...... ~ ...,.. C '0 LIj -e- .. ~ .. ""'t''' _" --:-" ~"..o" lC")" l(0," 16 i':")"' ~ eo"

. =" ~ '0 ~ C"l :0 ~ '0 ~ :'\I => It";) 0 M:"')~'TlC")l.Qe.o( ...... r--..a::::O')C')o .....

...
.... ..
..... cL 8
"3 '"0 .• 8
- ., 8 l!)
~ ~8~~
1:1., C'lo
N :;00 .....
~~,.... .
~ II II :
tI_l!)
., ~ . X
'"0.580
.a 5 8 ~
~~ 0
~=1i1Q
~ .,
II< '" "".....l
r-
.. ",
:::'...l
~O
s
..
~8
;;:::C'l
81
'Q'"
=
::l
...l
~ ..
~
" i
0;I;l
... a
::
~ :5
~ a
'-l ~
...
= ~
i
~
u
i 53
a
is
...
l'-
.,j.
C'l
'""
(/J
s
(/J
Iii
:;
-
=
0
o --

._" 2 001001~1 ~1~1~1~1~1~1001r--
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~
" 000 0 0 0 0 C = 0 0'
'" '" t'!.~ ~1~1C'lICI<oI~I ..... IOIOI~I~
.. I ..... C'l ~ ~ ~ ~ ~ r__ ~ 00 0
'" 60'0' 0'0'0'0·00·0 ....
'0 '"
>
0 ~I-I"'I MIC'lI~IIQINIl!)I"'Ia>
" ~~E
.5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ol " = coo coo co.... ....
-e
'"
0; ._. 5 ~IMI-I~I ..... IMINI~I~I~I .....
>i ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"
T o 0 _ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 I
-.:; .:: ~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~
'" -8
e, ... " c 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
'"
.50
... ._>. , c>1001l!)1~1 MlcJC>lool~Il!)I ...
~ II ..: ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ q q q
."
.s :::n ._ 000 0 0 0 0 C ~ ~ ~
:~ 1 '" ool<OIl!)I~1 .-<11Q1~1·lcIOOIl!)
'" :: ~
'" II E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~I~
::;; ::" " o 0 c 0 ~ ~ 0 ~ 0 ... ...
,
I ~ 1C>1"'lol_IOIOIO\<OI~Il!)I<O
l-l Ii 8 M, .... ~ q N, ~. 00. ~. C'! c>. ~
I ~ CJ coo ,..... ,..... ~ ,..-4 C'l C"I C\1 M
" ....
101.-<1~1c>1~1~11Q1r--IMI"'Il!)
,; ~ r__ ~ ~ ~ coo N N N
E o 0 coo ~ ~ ~ ~ ~ ~
"
... .IOIC'lIOOI~1 ocl·lcl=IC'lI~
0 ~ 00 ~ c 0 ~ ~ ~ M ~ ~ ~
., :;, o 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
>i 1
"
" ~ I r- I C'i I r-
"; 9 ~ ": - "1'
.... ~ N' -:-i
~
Q °1·INI<olol"'I~IC'lI=lol·
" <0 ~ ~ ~ 00 00 00 ~ ~ 0 0
6 666 6 6 6 0 C .... ....
f;J ~ .€. 001~1"'11Q1r--1~1001~101~1r-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
" tll o ,..... ,..... ,..... ~ ~ ~ ~ ~ N ~
::;; .:tI ~
~.-.- G'> C'l1~1C'l1l!)I<oI~Ir--IOOI"'Ir--loo
;::~'2<E ... ~ . 00 C'l r__ C'l r__ 0 ~ C'l
,........ .-4~ ,_; ~-;.. C\l" ,.....": ci ci C'l N ~
<~ =' Col • I
u N I C'l I l!) I l!)
c "j "j
Ol
~§ l!) I .o I IQ I l!)
.. ",' "':,
§:;:"
.;;;1:: MI·lll~IIQI"'I·IIQI"'I"'I~
c:= ."
Ol-
E ....
Q 0 I l!) I 0 I l!)
~ C'l C'l M '"
I
h '" ... '" • ~
... IQ '" ... 00 ... IQ
X X X X X X X X X X X
l~..:I 0 ~ IQ IQ IQ 0 0 0 IQ 00 00
C'l C'l C'l C'l '" C') '" '" C') C')
!~ x x x x x x x x x x x
0 0 IQ IQ IQ 0 0 0 IQ IQ ~
~ C'l C'l ~ C'l '" '" '" C') C') '"
L._ 52 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUn kAMJNATJ!: loA CAL!)

MATERIALE PENTRU GCECUTAREA CONSTRUCTnLOR METALICE

53

.. ..

..;

E

....

oS

c

8

to 'I"J""'" '<:tI ~ r-, 0 ~ l"" ...... N r-, N 'I""""IC"lM~lCeDOOc:nON~"tf'U':l _-. ~ T"""i" T"""i" T"""I"' ~,...." M" "i' <.'1" ,,:i' ci C1"

~8g~g§5~§5§588gg

l!)' C>. C')' 6 c>. 6 .... a>' r__' o· c>. oci ..; ...... NC'l"tf'Lt:I('oOO ...... C't":ll'oN ,.... ...... ,....jC'l

00"'"1'=>000==>=>=>00 .. e C\I"' 00" O) .. ~ .. .,..; T"""I'" r-: 0" 0" 0" co, 0 0

~t) C'l~CO~~~~~8;::::~~~

...... ,.... C"I C'l ~ If",)

"'0l!)C>000000000 'Xlc-.OIr.>~MNM~OOl'OO

~ .. LQ" r--'" 00" 0'" N"'..,-if"~" 'YJ"',...... .. ~ .. £"'00" ~ .. ............ rl ...... ,..-4C'l~C'l:"j

<O~ooOOOOOOOOOO ...... lC")0')cr. cY)e.o ...... £"00 ~ f"-o c:o C"11n t:;>" r ...... 00 .. 0" ~ 10" 00" 0" ~ eJ;" O"L'j"' 0"

...... T""'I ...... ,....NNNMM~

l.Q 1.0 tn 0 '0 0 I.Q I.i.) 0 00 In 0 C', c-i C"i :v5 ~ ~ ~ =0 ...; "'7''' ~ .. -roo. L.'j"

o 0 lC") 0 I.!";o 0 L'j 0 to =:: I~ '0 => e:5 r.J5 d [ ...... r": x_;" 00 C;; 0) '0" co, ~:'1

....... .....-;,.... ,.....

2-----1-----------------------1

2

OC"l....-r~OOT"""l~f"ooOlC":lOl.~O t< t"-o'" t .: r .... r---" x;" x'" 'X) .. ci .~~ ~ .. =:;'" ........

-.-<.-<

'2

.2 ---- -------------1

~

.§ ~

Q

~ ~ In I") co a:: '0 ...... ~ ...,.. C '0 LIj -e- .. ~ .. ""'t''' _" --:-" ~"..o" lC")" l(0," 16 i':")"' ~ eo"

. =" ~ '0 ~ C"l :0 ~ '0 ~ :'\I => It";) 0 M:"')~'TlC")l.Qe.o( ...... r--..a::::O')C')o .....

...
.... ..
..... cL 8
"3 '"0 .• 8
- ., 8 l!)
~ ~8~~
1:1., C'lo
N :;00 .....
~~,.... .
~ II II :
tI_l!)
., ~ . X
'"0.580
.a 5 8 ~
~~ 0
~=1i1Q
~ .,
II< '" "".....l
r-
.. ",
:::'...l
~O
s
..
~8
;;:::C'l
81
'Q'"
=
::l
...l
~ ..
~
" i
0;I;l
... a
::
~ :5
~ a
'-l ~
...
= ~
i
~
u
i 53
a
is
...
l'-
.,j.
C'l
'""
(/J
s
(/J
Iii
:;
-
=
0
o --

._" 2 001001~1 ~1~1~1~1~1~1001r--
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~
" 000 0 0 0 0 C = 0 0'
'" '" t'!.~ ~1~1C'lICI<oI~I ..... IOIOI~I~
.. I ..... C'l ~ ~ ~ ~ ~ r__ ~ 00 0
'" 60'0' 0'0'0'0·00·0 ....
'0 '"
>
0 ~I-I"'I MIC'lI~IIQINIl!)I"'Ia>
" ~~E
.5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ol " = coo coo co.... ....
-e
'"
0; ._. 5 ~IMI-I~I ..... IMINI~I~I~I .....
>i ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"
T o 0 _ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 I
-.:; .:: ~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~
'" -8
e, ... " c 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
'"
.50
... ._>. , c>1001l!)1~1 MlcJC>lool~Il!)I ...
~ II ..: ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ q q q
."
.s :::n ._ 000 0 0 0 0 C ~ ~ ~
:~ 1 '" ool<OIl!)I~1 .-<11Q1~1·lcIOOIl!)
'" :: ~
'" II E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~I~
::;; ::" " o 0 c 0 ~ ~ 0 ~ 0 ... ...
,
I ~ 1C>1"'lol_IOIOIO\<OI~Il!)I<O
l-l Ii 8 M, .... ~ q N, ~. 00. ~. C'! c>. ~
I ~ CJ coo ,..... ,..... ~ ,..-4 C'l C"I C\1 M
" ....
101.-<1~1c>1~1~11Q1r--IMI"'Il!)
,; ~ r__ ~ ~ ~ coo N N N
E o 0 coo ~ ~ ~ ~ ~ ~
"
... .IOIC'lIOOI~1 ocl·lcl=IC'lI~
0 ~ 00 ~ c 0 ~ ~ ~ M ~ ~ ~
., :;, o 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
>i 1
"
" ~ I r- I C'i I r-
"; 9 ~ ": - "1'
.... ~ N' -:-i
~
Q °1·INI<olol"'I~IC'lI=lol·
" <0 ~ ~ ~ 00 00 00 ~ ~ 0 0
6 666 6 6 6 0 C .... ....
f;J ~ .€. 001~1"'11Q1r--1~1001~101~1r-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
" tll o ,..... ,..... ,..... ~ ~ ~ ~ ~ N ~
::;; .:tI ~
~.-.- G'> C'l1~1C'l1l!)I<oI~Ir--IOOI"'Ir--loo
;::~'2<E ... ~ . 00 C'l r__ C'l r__ 0 ~ C'l
,........ .-4~ ,_; ~-;.. C\l" ,.....": ci ci C'l N ~
<~ =' Col • I
u N I C'l I l!) I l!)
c "j "j
Ol
~§ l!) I .o I IQ I l!)
.. ",' "':,
§:;:"
.;;;1:: MI·lll~IIQI"'I·IIQI"'I"'I~
c:= ."
Ol-
E ....
Q 0 I l!) I 0 I l!)
~ C'l C'l M '"
I
h '" ... '" • ~
... IQ '" ... 00 ... IQ
X X X X X X X X X X X
l~..:I 0 ~ IQ IQ IQ 0 0 0 IQ 00 00
C'l C'l C'l C'l '" C') '" '" C') C')
!~ x x x x x x x x x x x
0 0 IQ IQ IQ 0 0 0 IQ IQ ~
~ C'l C'l ~ C'l '" '" '" C') C') '"
L._ 54 ELE;\1ENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PHODUSE LAMINATE LA CALD

MATEHIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

55

._. § ~ I~ I~ I~I~I~I~I~I~I=I~I~I~I=I~I=I=I=I~I=I~I~
r- r- f"o OOOOCOc;1:l:T:IO')O')'I"""I~'I"""t"""'C'lJMC"')MMll.'")U')1J';)
0'" 0" 0'" 0" ci 0" 0" 0" 0'" 0'" .,....." .,....... '1"""1" '1"""1"' '1"""1"' '1-i' '1"""1"' '1"""1" '1"""1" '1"""1"' '1"""1"' , ..... j'
~ I~ I~ IMIOI~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I=I
'" " ~.~ 0':1 '1"""1 M lCOOOO':lli';)c:OO')~c.ncoe.oli,)C'lC':>li.)Oli")MO
... I 6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.~ ~
0
:- ~1~1~1[~I~ININIVIMIOINIMIIIIIIII II
0 ~ co C\l c:OC\lC()r--lQ~ ...... o~'I"""IOOC"lU'")f"oOC':>rlOOM
" ''':8 ~ ,-< N- C'.j ~ ~ ~ ~ ~ =- ~- ~. ;i ;.:' ~ ~ ~. ~. ~'I;J- ~. g
.iii
'" "
'C
'" ~ I~ I~ 1~1~1~1~lgj~I~I~I~I~I~I~I~I~I$I~I~I~I~
a; ._a e
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CIl "
~ "
C I so I~ 10 I I I I I I I j I I I I I I I I I I 1
~ :: "'d'! 0 e.o C"l. -.:j'I 1(') N ~ ~ .,..-4 ['00 C"l C"l '1"""1 I.i.) T""I M '1"""1 L'" 1(")
'" "8 ~ ~ ~- 6 N- ~ ~. ~ 6 ~ o· ~ ~ ,0; :ti ~ ,0; ~ 61 yO 'co '?
~ .... " rl rl ~ rl ~ N N M ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ 00 ~ .,
~ ~
'"
.~
... ._ ... ~ I~ 10 1~1~1~INI~IOI~ININIOIOOIMINI~IOI~I~I~lrl
CIl II a C"t C"l C'\I ~MMLClQli.)~COOOCOt'-T""IT""4T-4'1"""10~-''_
~ a" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ::, . _
.::: I ~~~ ~ I~ Irl 1~IMI~I~I~lrll~I~I~I~lrll~lrlINI I I~I 1
.5 ~ '1"""1 I~ 0':1 Cf') '<:1' 00 ..,. 0 ~ rl ~ :"l :.0 "'!j'I :"1 ~ 10 t:O r- 10 e.o ~
.... ,.....: ,_;- '1"""1' ,...-1" ~.. C"l" ","':-j"' =0 ..,." ~.. Ie)" -.::;"' YJ" [...... 'X)"' e;."' ~.. :::"' ;... ~... ~ ..
>" II a
;:;; ~" "
H I .... ~· ,n I '-I ~ I M I ~ I = II~ I 0 I 00 I ~ I ~ I 00 I N I ~ I ~ 1 ~ 1 ,~ 1 ~ I C'I I 00 I C'l i ~
~~""1'~.:.orlC:> ...............................
I II S ', .. .. .. .. .. ..,....; C'l -r OJ 01 I 0':1 -r ~ ':',1 r- ::'1 ,........ If':) 7'1 r ...
f< "" C"') ""1' In u» r--- C'> 00 ,....., ,....; rl ,...... :'\{:"l :0 I:") -r -r U) lC: I~ t.... co
.....
o I 0 I C'l II~ I X. I ~ 1 .~ 1 = I r- I 00 I M 1 M I ~ 1 ~ 1 = II-I ~ I ~ I ~I I ~l I C'l I ,n
",' ~_ ~. ~. ,~ .~. ,~_ '-.. '-.. '-.. 1-.. ~. M. -: ~. ~'I~' -: L: "~_ 00. :>0. 00_
~ ~ ~ ~ -4 '1"""'1 ~ ~ ~ ,..-.4 ':"1 '='1 C't :'\l ':"'1 01 0l 0l :'1 :'1 ·::"'1 -:"l
a
c
.... - ~ I :>0 I-I .o I ~ I ~ I ~ 1 00 I ~ I ~ I ~I I ~ I~ I ~, 1 ~ 1 ~ 1 ,~ I 0 1 = I [~ I ~ I 0
0 ;; In I~ cO r.... 00 00 Cl =-- 0 ....... ~ :r) j~ -.,;> l"" 1- 00 ~ CJ 0 ....... C")
a; ....... " ,...; ....... ~ ,.; ~" ~ .• -.. ......." C'1'" :,-) :--i C'\l"'j ,-:--i' :--i :'1 :;"i :"1" =--1' ~ :")'" ='~ ~ ...
~
CIl 0'": I 00 "" I ...,. I \r'J I ~
~ :00 I on ,,~ co «>
" ~ ~- ~
<= - C'I ~
"
$
c I-I N I ~ I M 1 00 I ~ 1 -o I = I .o I ~ 1 ~ I co 1 r-, I ,~ I ~ I [~ I rl I ,~ 1 ~ II~ 1 ~ 1 ~,'
0,..-.4....-1 C'lC'lM~r')~-:r~e.c~l' .... CI)~~O::::>OMC'lCYJ
" ~._;. .......... ,..-.1" ,....; ., .... j. '1-.i' 1"""4" ,...," T"""I'" ......... ,.....( l-j' ....... '" ......... 1 ....... " .,-.(" ,;-i :'\t'" :--.i :"'1 ,,; C\l"
~ I ~ I~ I~ I~I:>OIOI=I~I~I~I~INI~I~IOOI:>OI=I""'I I~IMI
8 cx:l..~..~.. l"-... '=1. 0" 0.. ['.. ~.. ......... lL")" ~.. 0.. ~;r').. ;(-: :q :-~ :V?.. ~ t:.C.. C":l ..
"'!:! Ji ....... C'l 01 -:"t n ~ :v":l ~ ~ Ie) ~ It'";l l~ :0 :.0 ['-00 X> C"} ~ ['-00 C) ::
;:;;
CIl·.!.·- N on I ~ 1 ~ I ~ I 0 1 00 I ~ I ~ I ~ 1= 1 ~ 1 rl 1 ~ I ~ I ~ I 0 1 0 I 0 1 0 I ,~ I 0 I 0
C"j 0 [' ~:00:OCO<:Ol!?OOO')O"""'....-I~:::l0')"""~C'0""'"
.;:: "'U'<i~ a C1 :,.) ~ :r.J" -r-" \~"' ~ ~.. In" ~ IlJ" -.=;'" ~"'I::'" :0" ~... ~.. ::'" j =--" j' ~ ..
<5!;:1 "
I ~ I on I ~ I ,~ 1 In
" .:: ~ ~ ~ ~.
5!a I J ~ 1 c:c I 1 0
~S ... ~ I~ co rl
<= •
;:1'- ~ I"" I ,n 1""1 ,r.1 = I ~ I ,~ I ~ I ~ I ,n I = I 00 I s I = I ~ 1 00 I ~ 1 s I ~ : 'lJ 1 s
'iij"a
<== '"
",.-
a- 0 I on I 0 I ~ I 0 I ~
c " ~ ~ on «> [-
""
"" "" "" 0 .j: 0 0
~.~ M ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ l~ on ~ 00 rl <:.0 ["-00 CI'J ~ .......::.0 00 ~
.... ., X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
.- ....
~'~..:l 0 0 0 1(';) tn l('j o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 000 0
~ ~ ~ ~ ~ ~ IQ tn l() l(j <:.0 <:.0 c.D c.D r~ [..... l"'" t ..... L' co 00 ~
<= .... X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
~8 0 0 0 It:> ~c l!') o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 000
~ ..,. ..,. ~ ..,. ~ ~ on ~ on I'..:> ~ cD <:.0 r--- l...... ['-00 [..... [ ..... co co 00 I 0 0 ," ,0 0 ,0 "I 00 -e- " " 0 -s- 0, ,0 I ·1 ~ 1 "I '0 1 0 1 t
r-: r-:_ r-._ l"--", C').. =: =. ,,';.. ::_ tn.., l~ It: r-: l":_ ~ 6:> c» C5 C:> ....-I ....... rl ;..:;
rl ...... ...... ..... rl I""" rl C'\l C'1 01 01 ::;"\I "I I C"l "I "r. C'1~ "l~ C'i' M" ri M" M
~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~j ~j ~I ~I ~I onl 01 ~j~j~1 onjrllMlrl
N ,:vj I ~ 10 lC':I co 0 r- .,_, r- C"l c.o I ~ 0 ~-;' C"l" co... ~... 0"' 0" 00"' 1.1.)"' C"l"
~ T""'I ~ T""'I T""'4 T""'I C'\l C"l ~ ro ~ ~ ~ lC':I eo to l!")t:Of"oo eol:.Of"ooCO
;1 ~I al ~I ~I ~I ~I ~I rll·1 MI ~I 001 ~I ~I MI ~1~lonl ~Irllonl~
" lC l!") r- CC :'1 In ~ C'\l I..'j ~ en T""'I 0 ~ CD cY:l r-, Cf:) 00 M
"_T""'IT""'INC'1NC'lMcY:lMM~M~~1.i.)
~I ~/ ~j ~/ ~I 0'":1 01 MI 01 =1 ~I·I 0'":1 NI 01 01 ~1·lrll Mlol~l~
.., '7,,~ ... ~ co'" oo"~,, ~ ~ o,,~ ... 0':1 .. ~ ~.~" co r- ['-ol"- N "- T""'I T""'I
M M :v'; M Co"':; M M -e- -e- to ~ ~ U"j lC':I ltj ..n" ~ lf5' lQ" c:J" e;)" e:> e;;'"
, I
~I JI 31 ~I ~j ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~ISI~/ ~1~1~18
T""'I ...... 1:'1 C'l C'1 C'l ~.~ ~ IL:l r..... co c:;p c:;p 0 N T""'4 M U";) e;; ~ e;) 00 0
T""'I T""'I T""'I T""'I T""'I T""'I T""'4 T""'I T""'I C'l
.1 ~I ~I NI ~j ~j NI ~I ~I ~I ~I Nj -I 01 001 0/ ool~/~/ ~I~I~I~
r--: r-: f'-.", f"'"", q 0. 0 .. ~ '-':. C":i", 0: c-~ ~ "'1. C'l", ~ In .. tn .. Uj ~ccooo
C'1 N C'l C'1 :"j M M cY) M M M M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~'" ..,; ~.. ~ ~ ...
~I 01 rll ~I ~I «>1 ~I 01 ~I ~I NI xl ~I x/ ~j ~INI~IMI «>/001 I
~~~~~~~~~ggggg~~~~g~g§~
ql q/ ql ql ~I ~/ ~I MI 001 Nj 01 ~I Nj ~j MI ~I ~1~101 MI~I~I~
~ e;; O"J 00 ~ r- 0 - ~ r..... ""'f" 0 0 co r- M -.r ~ In T""'4 "1'1 r-. 0')
~::: ~ ~ T""'I rl C'1 M M ~ l!") e;; e.o e.o t ..... [-- ooC':lO Cl)OT""'lC'l
T""'4 T""'I T""'I T""'I
~I 001 ~I -I NI ~I ~I ~I =1 01 MI =1 ~I ~/ =1 ~I -1""1001 ~/~I=IN
:" ~ C'l., N... ~q Iq_ 1L:l.. C'l., "! e.C>., e.c:.. c,O., 0., 0", 0... ,,~ "'~ "'1. ~ f"oo" r-: r-..... 00 ..
i ··'1 M M M M ::"j M '"T ~ ~ ~ ~ l!") H"';) In lC U'j to ltj to lQ 11';)11.0
MI ~I onl 01 ~I 01 rll ~I 01 ~I ~I ~I 01 ~I 01 M/ ~j~I~1 ~loiNIM
tq I::" U)", [": oq_ 0).. T""'I" cr:, CO.. T""'I.. "! ::-~ ltj" ~ cr: 00" ~.. 0" T""'I" T""'I... cq_ ~... tq
M M M M M M ~ ~ ~ to L..'j U':; I.Q I1J U":'. U";) toe.o~ e.oe.oe;;e.o
«> I I :. I = I 0 I I
M r- rl ~ ~ M.
~- 0 ~. ~: 6
~. ~
rl ~
01 ~I 001 NI ""I Nj 01 -I 01 ~I NI 010100101 Nj ~I~/~I ~I~I~IM
~ In... I.()... e.o... r--: co'" 0)... M'( ~. . e.:>... f"'"... CIJ... 0":1" c: "! T""'I... "'! "'! ~ M... ~... In... t:.O ..
C'l C'l C'1 C'l C'l C'1 C'1 M M M cv:: M M M 4" ~ ~~~ ~~"'i"~
~I~I ~I ~I NI 01 001 NI ~I ~I NI ~I ~I ~I ~I MI =1~lrll ~1~lonlo
s ~ ::: ~.. ~'" ~ ('-0."' co.. ;::::" M" [..: c" In" c) ~ ~-'" T""'I" u-l S:Z" 0)'" ~" CO.. M"
i I T""'I ,...... "I C'1 C"l M C'\l C'l M.-l M M " C'\I M_ M ~
~I ~~I ~'I ~I·co.j ~~I '-"1 C'~I '~'I 0_1 '-"1 ~I ~'I ~'I N·I 00·1 ~I '~I 0·1 ~'I ~I ~'I co.
M u? f"'" 00 tD 0) C'l M f"'" 0 ~ C':l C"I r- C"1 ~ 0 I.Q.,...... r-- M OJ ~
~ T""'4 T""'I""'" '!""'I T""'4 C'\l C'\l C'\l M C"') M M M ~ M ~~I..r-;) M~-:+'lQ
1 :6 1 = I ~ I ~ I ~. I ~ I~' .
~ 1 N I ~ I ~ I ,~ I ~ 1 ~
M ~ rl T-< ~ ~ M
~I =1 ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I;.:I ~I ~I ;.:I~I~I ~I;.:I~I~
0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0
C- o 0:-1 ~ on '""
- - .-< rl ~
.~ 0 C'l 0 C'l N ...,. «> N ~ ~ ""
N ~ ~.o co C'l ~ ~ ~
0 rl 00 rl - rl ~ rl M ~ rl ~ ~ M ~ ~ rl ,..... T""'4 ~ 1"""!
~ '" rl rl X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 o 000
0 0 0 0 0 0 0 N N M M M ~ ..,. ~ ~ l.Q If':) l.Q (.,0 e.o e.C> t:O
a> c: 0' C> ~ ~ ~ M rl M rl ~ ~ rl M ~ rl ~ rl ~ ~ T""'4 ~
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 o 0 0 0
= C> ~ ~ 0 0 0 C'l N "" M M ~ ~ ~ on ~ on ~ ~ (.,0 to c.c
M rl ~ ,... - rl M ,... ,... rl rl M M rl rl T""'I ,..... ,..... T""'4, 56 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PHODl:SE L/\:vIINATE ,~.\ (,,\LD

MATERIALE PENTRU EXEClJTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

57

ee ...

...;

··0
= .... It)
~ II r-
"''''' "!
'0 ••
"'It) 0
P.CO ....
~ II X
.. .., It)
....
o .• co
=0·· x
~'iI~~
.E~lt)o-l
S'.!:l:; o-l
'" ~ II
~ P.-
..
~r--
!S""
:::o-l
80
'"
~s
_N
s ....
.~ I
~"<1'
;:I
o-l
III

..
... ~
...
...
~ ::s ]
E ..
~ e
t.:l
S f;I;< or
f;I;< til
... ~ ..
~ 5
...
... ..:
0
u =
... .5!
til
f;I;< =
.... III
0 5
is
0
....
J.,
N
"<1'
rJJ
<
...
rJJ
e
..
0
....
=
8 . ;:: N I~' IN IN r~ 1"100 1M
~ "1:!1'~~~~~~
'" ._ 5 0" 6 6 6 6 6 :=J' c"
e I co I'" I"' rTT~ 10> 10>
" .. :1: ci ci~ci::5~
.!:! <.I
0
> ._" § o 10> I"' 10 r' I-I~ lit)
0 <.~ C'.._ M... ~ L~ l:J., :i. .. 0:
<.I
E ::l ~ C T""I ,..... T""I T""I T""I T""I
I _-
., , .... \§ '" I"' 102 10 j=' 1911t),,~
":l ~.. 00.. ....: o:~ ~ -:. <:0 ~
~ ,.... T""I 01 :""; <C ac ,...-I I,....
0- It) lit) I~l" r I'~ 100 Ir-
" :.:-~: e i..") .a I1j l1") o: 00 r - r-
" 0" 0 C ':3 0 0" 0" 0"
c "'5 0> 100 10 10> I"' I"' 1~1 IN
C '" ~ I~NI~1212121
& I ~ <.I
'"
" ...... ~·E
.!:! ~u-:.~-:.oC~OO
; " 0" 0 C" =" I~ 0i ':'i ~
~ .J: '" IN 1 r- 1<= IN I"' 10 10>
~ "_ a C": O':l.. C"l.. ,,~ ~ ~~ ~., 00 ..
o 0 ,....,.... ,.... -I ...... ,....
.5 " • "E '" 1_10> I'" 1- rn I~ 100
.. I (Ocoo.,.~:V')or .....
,cO ~ t.l o C ,.... .. ...-," ~ C'i -r'"' ~
~ "
..... '"'s ,n 10> 10 10> 1'-100 I~ I'"
N l!";lcoLCl'cr;,""
.. .. .. .. .. .. lJ.") 00
, " ,..... ,..... C'l ~ L") ~,.... ,....
,
D ~l JOl~XU r- 1 r- 1 r- I", 1..,./0' :<0 I'"
U ~.'IlU!l~UI '" '" I,n I.e; 1°: 1"'11t) te:
"<1' "<1' '" ",.;0.;0 '" '"
ap Inlqllufl o 00 e 6 0 61e
<0 100 I~ 10 10 I'" I'" 1.;0
:: ~ LC.. ~ lO.. ~.. 00.. [': t;.j
o oooooooi
"<1' I~ 10> 1 r- 100 100 I'~ lit) i
.. :3 :3::;:::'~':S~::1
g
<0 1 .... 10> 1M 1_1'-10 I'n I
..: ,; 00 ~f'-OCC'lC\JNC'J
0 0" 0 0'" C .. 'I ..... ;' ,.... .. rl'" ,.....:
0;
~ .- .... I'" 1 r- 10 I'" I~ 1'-10>
.. :i ll':) U'";) r- 00 C'\l C\l "" c.o
.e. ~.. ~~ ~ ~~ C"l 01 C\l~ ~~
C ,n I'" 1_100 I~ 1-10> 1=
.. " o Oc.o\00000oo
~ 01"' N~~" C'l~ M"' ,.) Cf:"' M
Q ~ I~ 1~·I~·I~·Ir2·I~·I~
,,~ ooooe-ooo
~ I'" I'" 1 .... 100 I~ lit) 10
" ~O~~"""~D'I"""'4'"
'" C '1"""'4" ~ '1"""'4"' ....... ~ ......... c..:i" N'"
U1/~}1 ~, I~ 1<0 I .... I~ j<C 1'-10>
'1"""'4 -::!" M l"'- 01 [ ..... M lQ
D USBI\[ ,._,"' ....... "' ....... "'''''; C\I"I~ M~'"
,U13 'v C~ 1<0 1M 1<0 1<0 1"1 10' 100
~ cc ( ...... N OC' l!'") IN 0
:!!un!1~~s up\, ~ ,...; ....... "' "j C'\l" M ~ .. vi
" .:' I", I C" 10:
~ '"
~~ U? I~' I~' I~
... M
C --
.~:= to "" I~ I"" I~ I~ lit) IU? I~
J:C --
e:.:. 0 I~ I~ I~
.Q '"
0 -- 0 I~ I~ I~
1:j ""
'" '" -I< -I< -I< -I< ole
"- "" "<1' ""~ ~It) It) CO
~~ X X xx xx XX
E·!:!~ 0 0 00 00 00
;::E~ C'l C'l C'lC'l M"" """"
Co X X xx xx xx
~" 0 0 00 It) It) 00
"" "" "<1'''<1' "<1'"<1' <0 co <C'~I~=I<C '~IU?I~IOOIIt)I<CIU?lol~IU?Iu?I=I=IXI~I"'I-IIt)I~IIt)IIt)I·
ec .. cc .. OO .. [C .. q[o .. Co, ~ C'l__ cv:.. M ... C-:I ~ "t c .. C;_j .r: .. ~ .o .. l',_ ,t'. r-:_ c:. Q':l .. ,.... ........... '1"""'4 ..
C 10 C ,...... ,...; - ,..-4 ....... ,...... ,...... ,...... ...... ,...... ,...... ,...... ...... ,...... ,...... ,...... I,...... ,...... ,...... ,...... ,..... "I "I "1
~11t)1~1~1-1""1~1~1~1~1~1~1~lql~I~I~I~~I~I~I~I~I~I"'I"'I'"
~ ......... [ .. I ': I~ ~ := I \~ In L~ ::; 'O:j' -r Co "I It') C r-- I I1":l to co to 00 0 ,..... M io
~ ~ ~ I (.... X en ....... C";I ,...... _ ':"1 N ....... ,...... ,..... ,...... M C"': 1 -.::r ..,.. 1.0 c.c 00 ,..... ,...... '1"""'4 ,.....;
~INlol""lU? ~1te:IMI .... ,It)I"'I=I=I~IOOIt)I=I~I~lo .... 1~1U?INI"'lol ....
o c 0 -:"J 01 :C'I C'I Ii.) r- 00 00 r- 0 0 N C\1 ..,.. "'i" ..,.. ,...... coo 0 T""'I ,...... 0
~C'~~~i~i~ ~ ~ ~I~ ~ ~ ~ ri rilri ri M M ~I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~1~'~I~I~lqlql~lql~lql~I~ISI~I~I~I~I:lil~I~I;I~I~I~I~
~ N IR. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 gg ~ ~ ....... ......./....... ,...... ,...... C'l N C""; ~ Uj to eO r-- co
MI~I_I<CIIt)I~I"'I_I~I~I_I=I~lol_IO>IO>i""IU?lool<CI~I""I~I~I·IN
~ ,..... ,..... ..,.. "t_~ ~ ~ ...,.. £'-- ~ 0:: cc l' l....... M 01 I""'" ~ ,...... N C'l N 1O -e- co co :::0
.: ...; ,......'" _"' _"' ,......"' ~ ~ ,......"' ...: ,........ ,....; ,...-I"' I,........ .,...: ~~ C"i I C"'l- C'i "i' c-i ~.. ~~ ~.. N C-l £~~
'"~ 100 I~ I" I~ 1=1 °1 0> I -r I ~ I-I M 1-1-1 ," It-I 0 I r- , MIN I c- _. 0 100 I 00 I <C I ~~
c Cf? r-- r-... ~ x, ~ M cY':: -e ~ 0" a: ~ c: ...... o~ C'11 u-) c.-: c:5 do "~"..o c" ~
C'i ~ :"1- ~ -e- .. -1''' lr: ~ r..P cc.. 00 ...... Ln~ r-: td ~ i T""" ~ I '1'""'1 ~ ~ 1 ,...:: I c:i C'~ C"l M ~
~1~1""lol=I~I~IU?I~I"'I_I~IXlolte:I~'O>'CloIXI-I~I=I-IOOI~I~
............ C " " - .. ~ " ~ ... " " '1' ..... "'I"""'! ~ r-... en """' ~
....... -s- L" r-. c- c: 00 ...... c 00 if"; M ~ ~ ~I"""" -e c oc ...... ~ T""" ~ c-.i ="I
~[_r.c_ ..... rl_"""'C'1CV:~'-.:1'N~~C\l4"':lr---ooooc -
=lool .... I~I~I~lol<CI_I_I=I<CI .... IU?lool~Ite:I"'I_I"'lol .... lol .... IOCI<CI~
ocoo::x;=-oc C M lC in ~ ~ 00 00 ...... ~ T"""""" ~ oc 00 r- 00 r- r- r- r-
~~~~~~~~~~~~~~~~riririMMM~~~~~
~IMIO>lcl~I"'I~I~I~I-I~I_I~I~I-I"'loIIt)IO>I~I-I~IMIMI-I~I-
C'l 0 r--- rl C C r-- C\l "'-.:1' o· .. " .. ~ ... " 0 ... " " " o· ... .. .. '"
" .. " " " " • '" c .. C\l 10 ...... 1.(') oc C\l r--- T"""I It') r--- ..,.. 0 cv:: M ~ ~ -r
..,..tnlCtOf'-f'- 00 C";l,..... c: T""" T""" T"""""" T""" C\l,..... 01 C"I C\l M -e 10 to 10 co [ .....
~1~'~INI~I~I~I~lql~I~I~I~I~I=I_loolool~I~I~I"'I"'I .... I"'lol~
~ ~ If! ~ ;; ;:.; ~ ;; ~ ~ ~. ~ ;; ~ ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :g ~ ~
~ ,_ :,-,n N 0> I ~ I M I=! = ~ 0 I'" .... / r- I", I M 1= ,n 1 r- 1te: I'" 1 0 100 1 '" I ~ I It)
C"':'~ 'C\J r .... r- u: co M ""1' ""1" I -.::r ~ ~ M 1(j It'' tn ~ ~ M M M to tn ~ M M
~I~I~I~I~I~I~ ~ ~I~I~I~ ~I~ ~I~ ~ ~I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
o 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0INI~lol~I~I""loolol~lU? _loIO>lool"'lool"'I .... I~lollt)l~lolool""l ....
~ rlo, ~ If''~ tn"llC~ ~"I ~ ~"I 0 .. 0 .. 1 ~ tC" ~ T""" .. C"! rl .. C"l" C\l .. T""" .. ,....." 01 .. "! ~ to .. ['-0 .. r:
rl I""" .,..... i""" .,..... ,..... T""" ,..... ,..... C\J C\I C\I ,.....),..... ,..... T""" C"l C\l C"1 C\I C\l I C"l C"l C"l C"l C\l N
~!~gl~I~I~I~I~I~i~I~I~I~I~illgl~I~I~I~I~I~18Igl~I~I~
C'; I "i/C'i ~ "j "j "j N' N' "j ~ ",' ri ri ~ ",' ri ~ ",,' ~ ~ ~'I ~ ~ to; ~ U?' .;
...
00 IN I .... IU?I= MIOOIMI .... IO>'O>IOI~'<CloIOOlo N''''I .... I .... I~lololol~~ <II
~.I~ .......... ~IC'~ ~ ~I"'" =.1'': =; ··I~ q o ..... ·I"'·I~ "'. ~~. ~ ~ -i ..... "'. 0
~
,.... ,..... ,.... C"l C'1 C\l C\l C"l C'1 C\l C\l C'.J "1, C\J C\l "1 M M cr:: M C"'; M M M ~ ~ ~ ' ..
~1"'1""IO''''I~I'''''''I=I'''IU?loolol~'~lol'''IU?IO>IO>IMI~llt)lolol'''I<O '"
::l
o 0 0 co I(.C W c.c I r- r- c.c u: cD 10 1O I -e- "'d" ~ ~ ~ 0") 0 0 0 rl lQ tn lQ '0
~ M CV; M M'" cr;" CQ" M" M ~.. ~.. ~.. ~ .; -.::t"" ..,.... 10" ..0 1O"' tn'" u5 c.c" 1 r---'" r..: r--: r:--.'" f'-" 0
0IOOI~IC'l,o=IOO'OIU?I""I~I~I~I""IO>I"" ~I""'''''I''''IOOI~I''''I''''I''''ININ ...
....-4 .. 0 .. q tqj~I~" ~"l ~ to" c.c: 10" U";l" T""" .. """o, ~" ~I 0: C:j 00 .. C"! T""",,! rio, 0" 0" 0" 0" ci 0-
~ ~ "Q" ~ ~ ~ ~ U";l 10 an tn U";) to to c.c wlc.c c.c to QO co 00 T""I ,..... T""O ~ T""O ...
.... 1~11t)1~""I .... IO>IIt)I""~IMI~I~IO>INlol""I~IO>I .... IU?I~I~I"'I~I"'lo 0
0;
0: q ql~ I~ ~ ~. "'. ~I <0. ~ 00. "<1'. ""'. ~ "'. 00. 0: 0>. 00. 0>. O. O ...... "'. ~. It). =
o 't""'t ~ I,..... ~ rl ~ rl,,..... T""'1 ,.... ,.... ri T""'1 ....-4 ,...... ~ ~ ri T""" T""I C'\l C"l C'1 C"l C\I C\I ·N
~IOI~~ool~I~loo'''''I~I''''IU?IO>I~I~I''''I=I~I'''IMI'''lololooIOIO>I'''' ::l
c:;: 0 C 10 jO ,.... ri ~ liJ ~ ~ U";l co 0") U";l to 0 T""" C"l 00 I ~ 0 0 0 00 00 a:.
.:, C'~ ~1~i~lC'i "j ",·I~ ~ N'IC'i' ",' C'i' ri M rilri M rilri ~ ~ ~..;..; ~ ...
~I=I""'I~ ~1te:1"'IMI<Clol~I""I"'I~I~I_:"'lool~I"'lolooINI~lol<Ol- ~
r--- -.::r ,.... T""'110":1 1"- U":> lC M co to .. 00 a- 0") "I ~ ~ ... o, ~ .. .. .. .. .. " -
" ....... o, .. "'''o, "' .. O ..... T'"" ~"""~C"lliJf"'ooOO""'O":I·O')c.c ' ..
M -.::t' ,liJ LC lC ,c.c .... co r--- to 00 T""I to~OO T""" 0- T""" T""O "..., ~ ,.... T""'1 ~ ,.... C"l C"l :::
~ 00 U?1~lo'olool""lool~IOI~IOI"<1'I""'-I~I-I"'IU?I""I""INI~INI""I'" :i
1- c.c IlC ~ co Ic.c lC ~ cY':l ~ '" "to .. ..I '" '" o, " '" .. .. .. '" .. "' '"
_: I L~: ~, ~ 1"-"'1,£ 0")" 00" a) 00" :: ~'oo ::: ;:: I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ·fil
I U? I~I~I I U? I U? I I U? I U? I U? 0
~ "" ~ ri ~ It) It)' <C. co' P.
I ~'I 00 I I I I I I It) \ <II
ll:> ....
I <J5 00 .... 0> 0 - "," '" ·s
~ ,... ~ .... ....
te:1~1~1~1""loolo>l""I""I~looISI~loolool~I""I~I~loo:SI~ISI~ISI~I~ -
~ 0 I~I~I ~ I 0 I 0 I U? I 0 'I 0 I 0 oS
, It) co co U? .... 00 • ~. (j) ,0
, ... >aI
0 It) 1l'21~1 0 I 0 I 0 I 0 I 0 N
I 0 I 0 ~
co ; co 00 0> 0 0 '" It) U? '"
.... .... ... ~ ... =
-I< '" '" ole '" 5
ole -I< -I< 0
-I< -I< .. r.. -I< 0 ole '" '" 0 .... ole 0 '" ON ... '" '<!' .!
It) ¢ 1- ~ f'- CIC CI> .... co 00 ... co 00 00 ~ 1" 0> .... 00 ... .... ~ .... ... ...
X X )< X X X X X X X X X X X XX X X X X X X XX X X X .,
OOOCOO 0 0 0 U? It) .,., 0 0 00 It) te: It) 0 0 0 0 0 rJJ
0 00 0
~"'III::"'lt:I&O.a ll:> ll:> ~ co co co co co U? U? .... .... .... 00 00 00 ~~ .... 0 0
X X X!X X X X X X X X X X X XX X X X X X .... .... -I<
X XX X X X
00 Olte: ll:> ll:> It) ll:> 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0
'" '" co lco co cc to f'- 00 00 00 00 0> CI> 00 0 0 0 C'l C'l 0 0
C'l lD ll:> It) It:>
....... .... .... ~ .... .... ... .... .... .... It:>
... ... 58 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATEHIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

59

Tabellli 1.19

Tabellli 1.20

OTEro I'ATHAT Dim~nsilllli ~i wenta! i

Conform STAS 3:31-74

:;I:\,A DE HUl.ARE KP

Conform: GOST 4121-62

l ill fibrcle 1, :2 sl 3 f de pc secl iun e

R";;0,15 a pentru scctiunt ell a~80 111m

h -- in iil l i m ca sinci

b - l:l\imca ciupcrcil sinci b2 -- lii~il11ea Lllpii slncl

d - grosimca inimii sincl Ix. l ; -- morncnte de Inert!c \VJ1, \V,e, Wy' - module de

rezistenta A - aria sectiunii transversale G - masa IJC metru

R. II" Re. r, rio 1'2 - raze de curbur.i sl de racordarc

a

Nominal nm

Abated limitii mrn

Aria sec l lun ii 11: em-

R maxim rom

)
8 0.64 I 0,502 I
9 0,81 O,G36
10 1,00 D,785 1,0
11 1,21 D,950
12 +0.3 1,41 1,1 :3
13 - OJ) 1,69 1,:n
14 1,9G 1,51
15 2,25 1,77
16 2,5G 2,01 1,5
18 3,24 2,5·1
19 3,Gl 2,8:)
20 +0,'1 4,00 :),1<1
22 ·1,8·1 :3,80
25 -0,5 G,25 4,91
26 G,7G 5,31 2,0
28 7,81 G,15
30 9,00 7,07
'32 +0,5 10,21 8,01
35 -0,7 12,25 9,G2
J8 14,44 11,3 3,0
40 16,00 12,G
45 20,25 13,9
50 +0,6 25,00 19,6 4,0
'i5 --1,0 :W,25 2:1,7
:36,00-- ------- 5,0
60 +0,7 28,:3
70 -1,1 49,00 :18,5
80 +0,7 64,00 50,2 6,0
90 -1,3 81,00 f\:1,6
100 +0,8 100,00 78,5 7,0
-1,7
-----_._--
120 +0,8 144,00 1 B,O
130 16n,OO 13:1,0 9,0
140 -2,0 InG,OO 151,0 Masa tcore tier, kg/m

Dlmensiun l Jcometrice, mm s i ruase, kg/m
I'Ipu l s Inc i I 1>, ! 1>2 I II j ,. I h'l h, I II. I II, I R, I I I I G
<I I I i I r r, r,
I ! kg/m
I , , I
,
KP 50 50 "I 00 20 \)0 25 20 :WO 18 26 G 5 1,5 29.85
KP flO 60 65,5 lOS 24 105 27,5 22 :350 20 32 e 5 1,5 ·10,0:)
KP 70 70 7G,5f 120 28 120 :32,5 2,1 ·WO 2:3 :38 6 o 1,5 52,8:3
KP 80 80 87 1:)0 I :32 130 35 26 100 26 4·1 8 fl 1,5 63,69
J( P 100 100 108 150 :38 150 40 :~() l50 so !)() 8 8 2 88,\J6
K l' 120 120 12\) 170 I 41 170 45 :35 500 :;cl 50 8 8 2 118,10
KP HO 140 150 1 su i 50 1'l0 50 <10 500 40 50 8 8 2 153,·1\l Miirimi stat lee
Dlstun tele de l\1odulcle de rez isten tri in
Tiplil ~inei Aria la axa ncu l rii Morncn lcle de incrl ie
sec tlun ii la f ibrele fibrcle extreme
A extreme. em en}" em-
cn12 I Ix I Iv W'l=Ix/!h jW,2=I,jY, IW.3=Iu/O,5I>,
y, y,
KP 50 38,02 4,32 4,68 :158 111 sa 7fl 28
KP 60 50,99 4,8:3 5,67 655 196 J:l6 115 34
KP iO 67,:lO 5,93 6,07 1 082 327 182 178 55
KP 80 81,13 fl,.13 6.57 1 547 ,182 241 2:16 74
J<P 100 113,:12 7,60 7,48 2865 9·11 377 387 125
KP 120 150,H 8,4:3 8.57 4924 1695 58,1 57,1 199
KP 140 1 n5,53 n,81 o, 1 fl 7n7 218:3 755 811 261 Lungitni fixe:

G--12 III

Exernplu de notare :

pcntru ~ini\ ell hl~imea clupercli b= 100 mm, in51~imea 11=150 mm sl lungimea 1=6 000 mm; ~INA DE RULARE KP 100, ... ,6000-

COST 4121-62

Cnlitii\i :

GOST c1121-G2 Otel Cll 0', ~ ;;:~60 daN/II1m2

Lungimi fixe: 2-6 m

Exernplu de not are pe dcscn : pcntru a=25 mm ; /=2000 mill o 25 ... 2 000

c-uuu

STAS 500-76

60 ELEMENTE DE CONSTRUCl'tI DIN Ol'EL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCl'IILOR METALICE

61

Tabelul 1.21

Tabelul 1.2!

~INA DE RULARE TIP A

Cunform: DIN 536 BL.

DIN 17100

OTEL ROTUND Diametre, seetiunl ~l mase

Conform STAS 333-71

d

hI - Inii.ltimra slnci

b - Ilitimea ciupereii sinel bI - l:Wmea tii.lpii slnei

ba - groslmea inimii slnel

A - aria sectlunil transversale Iz, Ir - momente de lnertle

W", W. - module de rezistenta In fibrele extreme

G - mas a pe metru ~"

t1> 12, la, fI' f2' f3' f., f5 --; grosimi ~i raze de racordare

Diarne tr u i Abateri Aria I Masa II Dia~etrlJl Abateri Aria Masa
sec tlun i i sectfun il
d lim lta A I teorettca Iimita A teore t lea
rum nun em' kg/m mrn mm enl2 kg/m
I 1,1:1 I 0,89 60 28,3 22,2
12 I
1:3 1,:>:! 1,0 I (63) 31.2 21,5
14 1,5,1 1.21 65 +0,8 :l3,2 26,1
15 I 1,77 I 1,39 70 -1,1 38,5 30,2
16 2,01 I 1,58 75 41,2 34,7
17 I +0,4 2,27 1,78
I 80 50,3 39,5
18 I -0,5 2,51 2,00 85 +0,8 56,7 44,5
1() I 2,8·) 2,23 90 -1,3 63,6 -19,5
20 :l,1<I 2,47 95 70,9 55,6
21 :3,46 2,72
22 :l,80 2,98 100 78,5 G 1,1
(23) 4,15 3,26 (105) +1,2 86,6 68,0
24 4,52 3,55
25 I 4,91 3.8.5 110 -1,7 95,0 74,6
115 104 81,5
26 I s.st '1,17 120 11:1 88,8
27 I .'i,7:l 4,49 (125) 123 96,3
28 6,16 4,83
(:!() 6.GO 5,18 DO +1,4 133 104
ao I 7,07 5,55 (1 :15) -2,0 143 112
110 154 121
:12 I 8,01 6,:11 (115) 165 130
:H +0,5 9,08 7,1:1
'Jr. --0,7 9,62 7,55 150 177 139
,';; i (155)
:16 I 10,2 7,99 189 148
3g 11,:1 8,90 160 201 158
·10 12,6 9,89 170 +1,7 227 178
-12 I:l,9 10,a 180 -·2,5 251 200
,15 I 15,9 12,5 II lao 284 223
48 lR,1 14,5 20() 314 247
50 I 19,G 15,4 I 21U 346 272
(52) I 21,2 16,7 220 380 298
5:1 +0,7 22,1 17,:1 I 230 +2,5 415 316
(55) I -1.0 2:1.8 18,7 I 210 -:1,0 452 :155
56 21,G 1 a,:l 250 491 385
(c,R) 2fi,l 20,7 270 572 449
:100 706 555 Dimensiuni geometrtee, nun
b I b1 , b.'/l.' , , . I , , T, , T.' r., r,l Vechca
Tlpul ~inei notatte
11 " h, h, h, r, a ~Inelor
A 45 45 125 54 24 14,5 11 8 55±1 24 20 4 3 4 5 4 KS 22
A 55 55 150 66 31 17,5 12,5 9 65±1 28,5 25 5 5 5 6 5 KS 32
A 65 65 175 78 38 20 14 10 75±1 34 30 e 5 5 6 5 KS 43
A 75 75 200 90 45 22 15,4 11 85±1 39,5 35 8 6 6 8 e KS 56-
A 100 100200100 60 23 16,5 12 9[)±1,5 45,5 40 10 6 6 8 6 KS 75
A 120 12012201120 72 30 20 14 105±1,5 55,5 47,5 10 6 10 10 6 KS 101 Ml!.rimi sta tice I
-- I
Pentru slna noua Pentru slna uzata la care uzura a
Axele de Ineovolere ponte ajunge ptna la 25% din I Masa
Tlpul sinci tnattlmea capului h. I kg/m
A e", x-x y-y
em" em 'W
I", jW:t: I~ a I Au , e,. I Iu' w., j Iva
I em- em' em' I cn:. mm cmt CIU crrr' em! em'
A 45 28,3 3,31 ~1 27,5 169 27,0 5 26,1 3,07 68,1 22,1 165 22,2
A 55 40,7 3,88 182 46,9 337 44,9 6 37,4 3,60 136 37,8 328 32,0
A 65 55,4 4,44 327 73,7 609 69,6 7 50,9 4,11 244 59,4 593 43,5
A 75 72,1 5,00 545 109 1010 101 8 66,1 4,62 406 88,0 985 56,6
A 100 95,6 5,21 888 170 1360 ' 136 10 85,6 4,76 642 135 1270 75,2
A 120 129 5,70 1420 249 2370 215 12 115 5,15 992 193 2190 101,3 Lungimi fixe 4-12 m

Calltliti :

DIN 17100 Ot!'1 ell a.;;' :;960 da:-l/mml

Exemplu de not are :

pentru ~Inii eu tnaltlmca h=75 mm, lMlmea c1upereli b=65 mm ~I lungimea 1=4500 mm ~INA DE RULARE A 65, ... , 4 500-DIN 536 BL 1

Lungimi fixe: 2-6 111

Cali tate :

STAS 500·7G

Exemplu de notare pe desen : pcntru d=20 mm; 1=5000 mm o 20 ... 5000

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

63

62 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

"'" I'-

~!

"'" --~

~~

~§ t;;~

E~

h

..s

.:: c u

I I I I I I I I I I I I I I I I_~ I I 121 ~ 1 21 ~ 1 ~ 1 ~ I g l ~ I ~'I ~ I ~ I ~
I I I 1'""lolool_,ool=I_I=I=I_I~I~I=lcIMI·INI=
I I I I c;; ;:; ~. ~ g I ~ g Rt ~ i ~ !;j:' ;;: g 12 ;i ~ ~. g:
-I III :;;1 ~ I ~I l'll g! ~ I ~I g I ~ I ~ I ~I ~ I B-1 E ! ~ I g I ~ I § I :i I ~
T ~I =·1 0·1 c. I M·I 00 I M·I 00 I 0·1 0 1 c'I_1 ~ I·' ~ 11'-1·,1 "'" 1-·1 ,n
c 0 ~ ~ ~ ~ r- C":lo oc M "'1" If) 0 cc os: T""'4 r..!:' M to f'o :;0
~ r- C"1 ~ "I ....... C'l ,...., CV'; ~ C"; ,,~ M ~ C"') C'. -e- ""::!" ~ l1') ~ co
~I c.1 01 01_1 "'"I 001 001·' 0 1° 1 M 1 tr.1 co 1° I N I M I ~ 100 I-I 00
~ ~ ~ ~ .. ~ .. C'l .. f'-- .. N .. f'-- .. lQ .. C'\I .. C .. ~
~ ~ c:tl~ ~!~I~Ir-' ~ ....... I~IC'~ ;;,"l!~. MI~ ~ ~tl!~I; ~
~I~I -,oo'-I=Itr.i~'~1 ~Iol =lolol~lol~I=I=ll'-lol"'"
. . . '1 . 0 '1 01 I . C • 0 . c> I . M • c> • t-. • 00
~ ~ I ~ I ~ 0i ....... ;11 ....... I ~ ~ I ~~ I C'J ~,C'l M M ~ C": ~ ~ I ~ li) I
~I ~!~I ~1~1_1~1tr.1~1 cl~1 ~I ~I~I ~Icol ~I ~I ~I=I~I=
cDC"ljOC::'f'--O":l0jo"""C'tL1":ll- c. c.o ~ OCJ 0 0 [C"J -.:T..,.... '-
,..... e.o ""'-<i DO T"""" ,...... N ~ N ....... N ~ c't N C'1 M M M C'I'J ~ C': li,)
~Ioo:~!ol _1~1=lool='~I=IMIMI~IMI I'-lol=II'-INjl'-lo
.. ..1 • .. ... .. .. C "'I...... .. x .. 01 .. CO .. ~ .. ....... • 0
l~ClJr""'C'lOO~OO :=:.. N """l""...,- ~ 00 c» ,_
....... i l~ I ....... i o: ....... c. 1,.....-1 ....... "I ,...... N '!"""'I 01 ~ I -:'~ ~ C"l I M 01 ~ I ~': l..."")
~I~I~I ~I ~I ~I ~i °l~' ~I ~I~I~I ~I~I MI ~Icl ~I=I~I~
M ~ l{) c.o C l > '--I C oc r Cr. C ::.0 rl ~ ~0 :2 li.l'::::: ~~ f'-- ac In
....... 1:') ,...... I f"o '!"""'I 00 ....... ,.....-I ,......... I....... "J rl C'1 ~ 1 C"l. .. I C"l. I " 01 C0 C"l ~
~I ~\ ~I =1 ~I~I~INI ~I ~I 01 MI ~lcolGI ~INI ~1~1001 -I =
~ ., I "' .. ., .. ... .. .. C"l. ~ II"" '" 00 .. C") .. 00 .. M ~ 0
C"l I 0 C""::. a;, -r c: lQ ...... C ~ o: .,:..:; Q':l 0 C"'l C"I I C\t M Cv-: L~ 'o::t'
~ ~ ~ c.:::: ~ r.... ~ C')"..... 'I""""" ~,... 01 .. C"l C"l. C'I
~I ~I ~I ~I~I~I ~I ~I~I~I~I~I~I~I ~I ~1~181~1~1 ~I~
c L") ~I I C\I C"l ,........ M ~ -r I,....; l~ rl I ~ ;. 00 C'l Co '" 0 C"1 "..... C")
"..... ~ T"""I ~ ,....; r-- "..... CIJ r-" ,........ '1"""1 ~ ,....;.. C"l ~
-~r~;':1 -·1 ~'I [~I = I c~ I -·1 -·1 -I ~"'I -s: 1 ~ I '°11'-,1 uc I ~'I M I 00·1 ~ I 0. I ~
C C"I I""'" 00 ,....; c: C"l c.:::: ~ a ~ N If': ll':l t.O CJ") r- M 00 l 0 ~
'1"""1 "":' "..... ll':l ,....;1 ~ ~ ["'- ,....; '1"""1 T"""I ~ ~ T"""I ,....; ,....; ,....; C"l ,....; C"l C'~ 1 ..
~i~I~I~1 ~I~I ~I ~I ~I~I ~I ~I ~!SI~1 ~1~1~1~1~1~ls
Co 0 C -e 0 C'I '1"""1 C C'~ CI') :") ...... ~ I ~ U":l ,....; to C\l r- C"l 00 I """'
1c-:'I"""Itn,....;~,....;t'-".....c.,...... ,....; ,....; ~ ,....; "..... ••
~1tr.1~1~1 ~I 01 -I ~I _1001 =1 1'-1001 _1001 ~I =1 =lucINI~lo
",,,,,,,.,,,,,,,,, .. ,,,,,, .. - "'~.,co "Co·M"OO
cc c: c: c. c: 1"'- C ~ ,....; .o I _..,j ~ C'I ~ M ,....; -e- ,...:; ~ C"l C C'l
r. ~ If)rlc:.c,......oo,....; ~ ,....; ...... ,....; ,......
001 I~' I ~I I ~I 001 1 I 1 I I I I I 1 I I '
~ ~ I C"l :-r: ~ 00 0 00 ::;-:. --=., r-.. r-.. ~ c:: MOO...... ("-0. OC c» I..... C"l
~ ~ loci:.:;,' 00' :i (7-'1 ~'I G; l:: ~ 2;' ~ ::: ;:!. ;:; ;:i ~ ;j ~ I ~ I ~ I
01 I-I 1·1 I[~I I~I 1°1 I I ' I I I I I I I I I I
c,::, 00 C"') ltj e.c C0 O'"J tn r- C"t ~ ,....; .,....,. ~":: co C"l I
e:5 ~'" ("-0.'" ~ L--: ;;'" r-: ~.. co'" ~'" ~.. ~., ~'" ~ i~" ~ I I I I
3'1 ~151 ~'I ~I ~I ;.1111 II II II II II II I I I I I I I I ,
I I . I
I
I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 I I 1 I I I I I I I I
I I I I
I
~I ~I~I~I ~I~I~I ~I~I~I ~I~I~I~I ~I ~I~I ~I~I~I~I~
uc. ;-:: ~ c» 'e> 01 00 ~
~ 00 c» c 0 - '"
- ..... "'"
I ';n.

,--

c0:X

'"" X

~ II l:J

II ~

II

~

64 ELEMENTE DE CONSTRUCTl'I DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

~/ ~ 1 ql ~ 1 ~I ~ / Nol ~ / ~/ ~ / ~I ;g / 0_/ s / ~I ~ 1 ~ 1 ~
~ [... 0) ,..... ,..... U"': M 0') «:C N 00 t'-- ,..... C'I? lQ 0) ,..... 0 ......
coO'Jr--,.....r--,..... ("'000,.... co,..... 00 C'I ~ C"1 0) ~,..... ~
-- ~IOI00181°1 ~I ~I ~I 001 ~/ ~I ~/ 001 ~I ~I ~I ~I ~
co _; ~ trJ"' ,..... 0)" M C'l" LC t6' ['00 0)" 0 ~ ~ 0" O'J C;; 00
... ~ ~ ~ ..... ~ ..... r- ..... r- ..... r- NooN ~ NI:n C")
-- ~I~I~I~I~I ~I ~I 81 ~I 81 ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~
co UjE"ooOC"l C'l tn ~ co co,..... 00 ~ N,..... co 0) tt:l
... Uj 00 ~ ,..... co ,..... c.o ...... co ,..... r . ,..... ['00 C"l 00 C'l 00 M
-- ~I~I~I=I~I ~I ~I il ~I ~I ~I gl ~I ~I ~I ~I ~I ~
;!; C7)OC'lMlO""" 00 C'l 0 ~ ~ co £'0 0 N ~ C') C'l
~OOlt:lO)lQ,..... lC,..... to,..... co,..... 1:.0 C'l r- C"l r-- M
-- ~I~I~IC")I~I ~/ ~/ ~/ ~/ 81 ~I ~I ~I g/ ~/ ~I ~/ ~
~ M C'l lQ ~ C() 0) 0 ,..... C"I M tn l~ 00 r- C"l ,..... 00 00
"I'j'I r-- ~ 00 ~ 0) LC ,..... tn ,..... lC ,..... It:l ...... CoO C"! cc C"l
-- ~lol~I"""~1 ~I ~/ ~I ~I ~I ~I ~I ~I il ~I ~I ~I ~
... o cc C\I ~I~ M eo 0 00 C\I,..... ~ ~ eo r-- 0"", eo
... ~ co 'o:j'I1 ['" 'oett c» ~ ,..... ..,.. ~ tn ,..... to ,..... at:) c- co C"1
-- ~1~1~1~1001 001 ~I ~I ~I ~I 001 81 ~I ~/ ~I ~I 001 ~
0 eo"' M 00" M 0" to ci b ~ ,..... co. :r':) ~.. tn C'l"' 00 r-: ~
... % M ~ M ["0 ..,.. 00 ..,.. 0) ~ ,..... ~ M ..,.. ,..... I.Q ,..... tn C'l
-- ~1~1""'1~lol 001 ~I MI ~I ~I ~I 81 01 ~/ ~I ~I MI ~
§ ~
0 .... M 00 ~- ~ I ~- ~ 00- ..... 0" 0 C'i N >ci' ~ ~- r- N- N
ai. MI.t;)~ecM l'- M 0') ~,..... ~ ....... ~,..... ~,..... L~ C'l
'"
-: -- ~ ~ol t'l t'l "I ~ol ~I Nol ~I "I ~I ~I ~I ~I ~I ~ol ~I
:; 0
]} 00 ~ O)M,..... ...... M C'l..,.. C'l co ~ 00 0 0 C"l '" l.tj 0 0
C\tlQcr':lCOMI"'-oMOOMO')M,....,~,.......,..,.......,..C'l
'" -- '<:
... ~I~I~INI~I ~I ~I 0/ ~I 0 ~I ~I ~/ *1 ~I ~I ~I 8,
8- 0 '"
..: o~ co £'0 f' U":I en ..,.. 0 ~ ,..... ~ M cO L!j ,..... r-- c,') ,..... 00
'" N ~ N ~ C't ~ C") r- Of: 00 C") ~ M ..... C") ..... ..;< ..... 1
" ....
EO -- cu
~ ~/oo/~/~I~I 001 ~I 001 ~I ~ ~I ~I ~I 81 ~I ~I ~/ ~
.§ 0
<D .!l C'\J ....... M 00 Uj to c.c ~ l' M 00 ~ 0 0 C\I C"I Ie";) tn
... C\I""'C'l~N 10 C\.: co C\I r- C'\I 00 M ...... M ...... M,.....
~ Os
-- °C o-loolo-locIN-ll'l ~I 01 ~I 0- ~I NI ~I 001 ~I ~I ~I ~
U) ."
,,; ;:;l ~COC"l~MC"l~OlCOO~OOOO::"lO)""" C"l~
NMN~N~N~N""N~N~N .... C") ....
-- NI~/""'/NIN ~I""'I""'~ N/ 001 ~I""'I""'I ~I ~I ~
0
,,; ~.. to 0" ,..... ,....... 00 ci to M'" "1 ~ ,..... \0'" to r---" 0 0)'" M
,..... M C"l ~ C'\I ~ C'l to C"l ~. N r- C\I 00 C"I ,..... C'I ,.....
-- I ,
U) ~I'~I N_I ~ ~ ~ 1 ~-/ ~ I ~/ ~ / ~I ~ II/ I II/I I I II
.; ~ N 00 ~
~ M ,..... M
-- 1111111/111111111/111/1/ ! II
0 UO_/ M 1 Nr/ 00
.; to 0':1 ~ M
,..... C'l ,..... M
-- 1/1 111111111/11111/111/1111111/111
'"
M
-- 1/1111111/1/1/111111111/11111/111/1
0
M
-- 11111/1111.11111/1111111/111/111/111
10
cO
(,wa) I (.UI:I) V ~I~I~I~I~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~
I
28 ~ M 0 ~ 1:'1 c;- OO 00 ..,.
-';°CQ5 N M ~ ~ ~ io ~ ~ c»
E~ a ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
cu~ ~
is''' 0 o-iMI ~_I ~I ql ~IO_I~ I ~ I ~ I ~ I ~
:"":) 0000 lC";IMO')O) '!"""4
C') c.o N l- ,..... 0 '!"""'I C'l r-
.... to,..... OO~'!"""4N,.....
--
~-I~I~-I~\ ~I 0010 I; I ~-I ~ I ~- I ~
'" 00 .
~ ~
C'I o =
..... .....
-- I~
0 I g I 0_1 s I q I ~Io I; I § I; I~
C'I ~- ~ -
C'I I""" t:J:. to ~ <C 1'2
N M ~
..... to ,.... to ,..... ~ ....
--
0 I § I ~ I ~ I ~I ~Io I; I ~ I ~ I ~ I ~
~ ~- ..... -
c C>
..... 10
..... C> .....
--
0 I ~ I ~-I ~ I ~-I 010 I; I~ I~ I ~ I ~
co ,6 c:'l -
... C") ~
0 ~
..... ~ ..... ~ .... I 00 .....
-- I~ I~ I~ I ~- I;
0 121~1~1~-1 Nlo
to 00 .
... ~- 10 ~
N
~ ~ ....
-- 1 ~I ~-I ~I ~I ~I~ I~ 1 ~ I; /5/ ~
;!; .....
,..;
00
-- ~
§ 0 I~/~I~I~I~I~I~ I ~ I ~ I ~ I;
C'I ... N-
...
.: ':. r-
-- ~
::: - I ! 1 ~I ~ I ~-I I~ Ig I~ I ~ I ~
-; ~11O
... ... '<: "" ~ -
I: ... ~ ~ 0 o Of:
<- '" ~ ~ ~ .... .....
"" "
-- :;:: /2 / ~-I! I g I ~
cu .;: I ..... 1 r- I ~ I 00 I ,~ I ~
0) so
o~ 0 "' C") _I ~ - o _
... ~ <:5 00 10 10 M ..... N
0 :§ N ~ M ~ 10 00
... --
c.!) I ~ I gl ~ I gl ~ I ~- I~ I ~- I ~ I g I;
0 ... C>
>c:I
a:- ;:;l ..,.- ~ ..,.
,~ ~ l~
-- / ~ I ~
0 0 I ~i 0_1 ~I ~I ~I~ I~ ..... ~
~
gj ~- ~~~~:;~ ~ M ~
..". t-- r-
-- II II
C!. ..... I f21 ~I ~I ~I gl~ I~ I I
t-, ceo o~tC'C"l[~OO T"""4
-r "I ~ C't, L":) ~ U,) t.n
--
0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
<D
--
'" I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
,,;
-- I I I I I I I I
0 I I I I I I I I I I I I I I
,,;
-- I I I I I I I I I I I I
'" I I I I I I I I I !
I
-- I I I I I I I I I I
0 I I I I I I I I I I I I
..,;
-- I I I I I I I I I I I I I I
'" I I I I I I I I
..;
-- I i I I I I I I I I I I I I I
0 I I I I I I I
..;
-- I I I I I I I 1 I I I I I I I I
'" I I I I I I
cO
(,rna) I (,rna) V ~ I ~I ~i ~I ~I ~I~ I~ I~ ~ I~ I'"
UlIU a JOI~ M I ~ I ~ \ C") I ~ I ~
0 .... ..;< ~ ~ N
-ojxo In.JlaUlIl! a C'I C'I N N '" C") 65
...
0
...
><to
"
::::
-e
0
...
c,
'"
....
:s
'"
...
'"
eo
'"
.,
-
oS
.:s
"@
E ~~
:::: ~ '"
-.:::>
.:: ~.;l
.~
... '"
::: ::: c
~ "'-
.Q "
X oc;;.-=
'"
'" '-'
'" .. '"
o ..
.... ......
~ ~~
c
;: "'_
"''''
<J 0
15 .. ::::
""c
'" "'-
.. 0-
.... ... -
~ c '-'
... _'"
'" ....
~ ",'"
u ~ ~
oS bl)0
... '" "
B .,:::
..... _
'" c
:::: - ...
.::
.:: .:s '"
'" ..
'-' ~ 13
:;:; ...
~ ::::",
... c.> 0
'" ~ E
:~ '"
~ c
... 0-
"" ;> o
E '"
'" '"
... '" '"
0 0
... ~o
.~
'-' "' ....
'" ... ",
c '"
-; Cl
... ::::
.. g,.::
'"
+-" .:: '"
...
OJ :a cu
'" '"
.;
~~~~
°2 0<3 oS oS
:::==S='
._ 4.) ...... _
f/) ,.-I en fI)
5 Z 5 fil
E.Q E E
l5 0o;.Q Q
I I I
·0
o_
~
'"
...
'"
'"
.Q
0 66 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

1----1 >,

:.-: ~

E I~~

II II

... ....

D

()!In:l()xu ..J I ..J I ....; 1..< I ..-<
-
",.E.- C'O M ~ I~ ~ M ~ ~ I~ 0 N ~ ~ I~ 10 M ~ 00
. __ .--.: E rv ec '!"'"tCO,...-l~cP o)£"'oo~COC'1 co r---,..-4~C:O
< ~ ~ tJ M In"' ,.; M CO" (X3' 0" ,....;~ .. r:-."' cf;~" ~ .. tY)"' C'i lC"' 00"
,..-4~ ~~,.....,.....S!. ,..-4'1"""'1'1"""1,..-4~ C'1 ,..-4C\1C'l'"
" .,.
.5< ~ ~ ~ ""'I~ ~ M ~ ""'I"'" M 00 00 ""'10 1M r- ~ r-
..... II E .noo" .no~" ~ M" c,,;.n o.n 0" rx;" r-:,a.n M
~ s" " C'\I C"l IN M M M "1:1" C"l ~ ~ ~ L.") jlQ to CO r ..... 00
.-
E .. o ""'100 ~ ..,. N r- I"" N N N ~ 10 I~ ee ~ ~
.... ~
.;:: II E rn" NO. U-;~"C'l"Q'J" C'l"' r--: 'I"""I~ M" M"' _"' r---' CO" Ml'o"OO"
:s "t.I oo~ ~"""M~e.c ......t~QC()O ~ 00"'[ ..... ,.....
,..-; ..... ,.....,....,..-4,...... 1"""'1 'I"""I,..-t T""'IC'I C"l C'\IMM~
f),E 00 ~ I~ ~ ~ 00 M 10..,. 0 00 00 I~ 100 r- 00 ~
"..._ 1'- .. C"l.. t: l':, (0 .. ~ No, ~ .. u: u: .. to .. ~ ~ c.c .. "1 0:. l..,,:) ..
- to CC"l OCOC"l~c.c O";'I"""'IMl1":l'- CiJ ~['-ooCJ)C"l
,..-;~ ,.....,..... ,..-4 T""'4,....c,...-l '1"""1 _ 1'""1 T"""I T""'I ......t,.....,....,,~
.~ E I "" <C ~ I"'" ~ <c r- 00 I..,. ,c; c: r- ec 100 I~ <c ~ 00
~.~ I sr t ~ t I~I 8"
L':> 0 0
~§ " 2 t:- cc ~
()!\noox3 ~I~ ~..JI..JI ~ \ p:; I p:; \~ ~..J\..JI
E-< E-< I E-< ..J
·e :2::::~ ~E f"-lnCiJOO I~ ~ I~ 0 I" ~ I <c 0 ..,. ~ I~ -
lQC'l co T""'IC'l <c"~ ~l':le:o.::: [,,:~"~N" ~l":
<~= Col -..i In u)r:-. ... co .. u-:.CO £'--00 l'C; OOOC"l~ en,.....
,....c T""'I '1"""1 T""'I
" '" OC~l..(jCiJM I~~"IL':>" ~ ie: ~I ~ ~M"<c·I[,,: ~
" ;...
:;: II E <0·::"")0,...,.,.....
~ s" " IQ~ c" r -; rx;;"'~'" ['-0 ao C "1 ~ LIj tt: 00 ,.... M OC C"J
"""'1"""'1"""""" _,..-4C'lC'J"""C'l
:§ '" C"~COC"lC'l 100 <C IN 00 Ie ~ I ~ ~ 00 r- 100 M
.... ~
)~ II ~ ~M~ .. [<cn .. 0::0"' co .. ~ .. 0 lQ"' "i r--: tr.;" CV)" 0" 0 C'i
;:; .... ~r; T""'I,..-4,....c,...,. ,....c ,...,.,...,. -:"l:f) M~ ~lQc.cl""" ~L-
~ ~ c:.C't~f"-o~ I~ 0 I~ 0: I<c ~ I co 0 "'" ~ I~ c»
B~ l~ ~e.ol.!?~ ~ .. q cz~ ~ ,,~c~ co .. ~ .. 00 .. ~ Lr. .. .-I ..
:r;~"'; ~ .. I.!? .. t:.D., ~I.!? lGC t_C,!,-- c.ooo~,...... l-......~
~ ., ~
,r: I~..,.I"'" ~ I~ ,c; i ~ ~ <: r- 17.r:
52 '" 17:~~tne.o
---
~ . ...: '" I I I I.~ I I
:8§ "., - 0 .~
" ~ ~ I,",: <C ~
-e- I
n! InoOX,l ,.,. I CC I CC I CC I CC I~
E-< f-< E-< f-< E-<
~ :: 00 I I I I I
';::;":::'~E ..,.. 0:" 00 M r-, M co <:.0 ..,. C"': c:: r-- co M r-, r-, t >
l-"""C c.o~ .,.......-r---C'\ll:'- r..OC"?CCC c.oMO':II.C co
<~I: ~ c~ ~ C'~"M ",," M"~"~" C1":"~"~" L"; C")"~"~"tO M~
C) ~
;;. ~ ~ I~ <C I~ 00 N N Ie ~ ~ ,r: I~ 0 ~ 0 I~
.5< - ~
~ II E ~ to M to C'\l c- C"t co ~ ~ :=: L'? ~ ~ f"-o M 0:.
~~ c,.. c"'o" C'l"'C'l" M"M"~"~"I~~"l6~" ~"I.C"lC"c.o" --:<"'
:~ " ~ ~ 10 c» I<c ~ ~ 00 I'" r- ~ 0 I~ 0 0010
7~ ~ e: ti.) 0':1 r- co ~ C' "'1' I.Q to L() 00 N Ir: co M
.. ':": \, c o c~ M M If;J'' r.O r-: 00 [<' r£ 0-;" 0 00 c5 ~ ci 0"
~ ..... ~ T""'I~~""""
:;~ ~ ~ 10 <c I~ M <c ""'I<c 0 "1 ~ I~ 0 0 ~ I~
..s ec I~ co ~ -e- ~ c» M r- 00 -e ~ ~ 00 ~ 0':1 M 0
"...:.( C 0 ci C'i C'i C"i M M ci ~ ~...;. C'i M M~" M
';' 5 "" .r: I~ I~ ~ I~ c,:> I~ ~ lu~
§E .,........ ~ C'iCO? C"l"'~~"';; C\I"C": ~~ "1M M"~ C\I"'
E . ...: g I 0 I ~ I ~ I 0 I~
~§ " M M -e MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

67

Tabelu! ].25

lEVI I)HOFILATE DIN OlEL 1';rnA SUDURA, lEVI DREPTUNGHlULAHE Dimensiuni, mase, valor! stutlee

Conform STAS G08()-70

r = max. 1,5 g pcntru levi trase la rece (T R) r= 1,5 g ... 2 g pentru tcvl laminate Ia cald (L)

I
~ '"
r-
x I - k~
g -l:l
i
'/ '//
loY
a I>imcllS;Ulli Momen tul de incrtic Modulul de rcz isten tii Aria
I I l\lasa Ix I I Wx I W soc l iun i i
G IJ Y A
a b !I kg/m ern- ems ern"
2 I 1.18 I 0,865 2,000 O,B60 1,:330 I l,8B
18 .) t; 1,80 0.B10 2,360 1,110 1,570 I 2,2B
.... ,.J I
3 2,07 I 1,115 2,G70 1.240 1,780 2,Gl
30 :l,5 2,:lB 1,200 2,B30 1,:310 1,B50 :1.01
--- ------
2 1,48 1,115 2,150 1,150 1,430 l,8B
20 .) r; 1,84 1,300 2,550 1,:300 1,700 2,:11
-," I
:1 2,17 1,450 2,8BO 1,600 1,\l3() 2,7G
:3,5 2,50 ! 1,580 3,200 I,G80 2,130 3,18
--- --- 1,88 2,430 5,170 l,B50 2,580 2,40
2
2,5 2,:W I 2,880 G,lBO 2,:WO :1.090 2,B:l
40 25 :I 2,6\1 :1,270 7,110 2,Gl0 :1,560 I :1,4:3
:1,5 3,07 :1,610 7,B40 2.8BO :1,970 :1,91
·1 :1,4:1 I :1,900 8,690 :1,120 4,350 1.:3,
--- I-
2 \ 2,12 \ 4,500 10,150 :1,000 ~,070 :l.(lR
:10 2,;) :1,08 ,1,370 12,200 :1,:>90 4,910 :3, In
:1 3,58 G,170 14,150 4,120 5,G70 ·1.51i
50 2 2,74 8,750 12,500 4,380 5,000 :3,4!1
40 2 ' 3,42 10,650 15,000 5,340 6,000 4,:Hi
.o
3 4,05 12,250 17,500 6,1:30 7,000 5,1(i
3,5 4,70 1:3,800 21,300 6, no 8,580 5,9\)
--- 1:1,78 246,000 34,700 49,500 17,f);)
6 10·!
106 GO 7 16,85 118 305,000 39,400 55,500 21,4G
8 1 B,OO 128 329,000 42,700 62,200 24,20
9 21,20 137,5 356,005 45,800 67,300 27,011 Tevile p lna In 50 X 40 se executa prin tragere Ia rece '[vvi lc 10(; X 60 se ex ecu l ii prin lumlnnre In calc!

Lungiml fixe 3-7111

Calit'l\i STAS 2S81-71

Exemplu de notare pc dcsen pcntru a= lOG mm ; b=60 mill; !=750 mill; g=G 111m:

Tcavii dreptuIIghiulara 1()(; X 60 X G ... 750

68 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD I MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

69

a III II/I [I II II II II II II II
a
on
- 11111[11111[111[1111111
'"
t-
..,. I
- 111[1111111111111111111 I
a
""'
..,.
- 1I111I1 r 11111111111111,
'"
'"
..,::
- 00 I~ I~ 1m I~ 1M 10 I r- r ~ I ~ I 00 I ,~
0 C'loc.~cnU";),.-4['-o N co ~ 0') It':l
a c.Or-..O':IOC\l~~f'oClC)O,.-4M
..,:: ci 0 0" , .... j' ,.-4'" ?""'4"''-("' -C '!'""'4" C"J" C'1~ C"l"
- 1I111I111I1111111I1I1I1 I
""'
t-
M
- o l~rIO' I~r I~I ~ 1° I °l~ I~
a ~neaC\lc.cC':lC"1r-- ~ ~ 00 C"1 ~
'" L~ <0... CO., C':l... 0... ~ ~ ~q ~... l":, 0:. 0 ..
M 0000,.-4.-(,.-4 '!""""4.-(....-4 HC'l
- 111111111I1I11111I111I1
'"
'" .§_
M
bll
§ - ,:.l
a .a ~ I~ I~ I~ I~ 10 100 I io I M I ~ I 0'1 ~
r--COO('l~~['-o 0':1 H M -:' ~
a ~ ~LC['-oOOO':lO....-4 C"t ~ lD to ['-0
..; M 0'" 0'" 0" 0'" 0 '1-"4 .. ....-4.. ,....."' ....-4.. ,....."' ..,-4' .-.'"
~ .,
- ...
a 0
., ~l 10 100 I~ I~ I~ 1m I ~ I'~ I M I ~ I m
. § ,n ... M~~i...,,)c.Ol"-r--- co 0':1 0 '!""""4 ........
r-, ~ ~l.Qt~['-oOOC':lO '!""""4 N ~.n ~
.... ci 0" 0" 0'" 0" 0" 0....-4" ,....."' ,....."' H"' '!""""4"' ..........
r..:J ~
- M I~ 1m I~ I'~ 1M I~ I ~ 100 I ~ I ~ I ~l
a 0) 0':1 00 ,.::;0 00 00 00 l ...... ['-0 ["-0 r-... r-'
""' ~ ~ In It:.O I ...... 00 cn 0 .-I C"1 ~ ~
ei 0'" 0" 0"/0"10" 0'" 0"1""""' ,-;' '1-;' ~ ........ '"'
-
""' M 1~11° 100 I~ I~ 1M I ~ 10 100 I ~ I'~
tn ~ C1') .-I 0 Col 00 I....... ~ ...,. M 01
'" M'"1'Ili,)Of'or--OO 0') C '!""""4 C"l C'";
ci 0" 0 0" 0" 0" 0" 0" 0" '!""""4"' H'" ,.-4" H'"
-
a ~ 1M I~ 10 100 I~ I~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~
,....c 0':1 r-, Uj C'l 0 ::0 t.C ~ C'l 0':1 r .....
0 cq ~ ~ 10 .. ~ L;_ ~ cc.. en.. 0., 0.. ........ ...
e-i 000000000 .......... -
- III II 11I1I1I111 II II III :
0
00
...
-
'" ,~ 1M I~ I~ Ie 100 I~ I ~ I ~ I M I I
r-, ~. j ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~. ~II I
...
- ~ I~ In I~ I~ 101m 100 I ~ I ~ I I
0 MO':lM.-I£"oCf)OO -e 0 t.C
ic ~'~'66~'cici ci 6 d I i
... ...
- !I~I~·I~I~·II II II II II II II
U")
'"
, ....
- §i~I~I~·I§11 II II II II II II
a
a
...
'i;..." E °1~lel~lol~lol~lol~lol~
jE~a C"l,C'l C'I"J ~ ~ ~ lC It) i so ~ L~ l"- I II II II II II II II II II II II I ~I ~'I §.I ~'121 ;·1 ;1 al ~I ~
-I II 1111 II II i I II II II II II II I !I ~I ~'121 ~I ;1 ~I ~I ;
I II II II I i II II II II II II II I ~I ~I §I ~'I ~121 ~I ~I ~I ~
I II II II II II II II II II II II II I ~I ~'I ~·III ~·12121 ~·II
IT~r~ I e I ~ I oz I ~1 I e: I 0 I -e- I ~ I e I ~ I 0 I ~ I 0 I 0 I 00 I 0 I 0 I
'i""""O t::l N cc ~ l"",) <:.D OC C) ~ C'I in cc c: It) M C'l Col ~ a» C'I"J
u'")~ooc.~ ....... r--o:v;r--o C C\I C 00 cO ~ CT:I to LO ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I
I r 1I111 III i I11111111111111 ~I ~I !I §I ~I ~I ;/111
-~l~ 1-~12r~ I ~ I ~ I ~ : ~ I ~ I ~ I ~ I ~ J ~ / ~ I ~ I ~ I ~ / ~ I ~ I /
,...,. :: ""'. =; ~. c. ~~ ." i X'I~' ro. C': '"': ~. 00. .~. ~! ~. -; 0": I I
C'\l C'I ~l "I N cc C"': M I ~ ~ -e -e LO ~ cO I:' 00 c:: c 0
. ~ ,...,
I II II II II II II II II II II II II I ~I ~./ ~I ~I ~II / ~II II
"'" I ~l I e I c- I ~ I ,..., I ~ I ~1 I r- I M I 00 I m I 0 I m I 00 I ~ I'~ I r.1 I I 1
r.e"lMI>nco~l~U>M<t:O M ~ c» 00 ~ ~ "'" I I I I
If. 0 ,.... C"J M _{,".1 co c C': LO ['0 '"" r-... C'l 00 ~ c C'l
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5J~.131~1~1~1~1~.I~I~llllllllllllllllllllllr I
o locI u: I ~ I M I col ,~ I ,..., I 00 I ~ I 0 I M I '~I ~ I ~ r ~ j 00 1 I I I I
5~~5~~~~~~~~~5:~~ I I I \ I
§I ~I ~I sl ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~II I i II II II II II I i II II II
5j51§1~151~·I~I~I~I~I§1 ~·I ~I ~IIIIIIIIIIIIII r I
I II II II Isl!/ ~I ~·I ~I ~·I ~·I §·I ~·IIIIII 11I111I1I1 II
1I1I1I1 r I I1I1 II rill 11I1I1 r I r 11111I11111 II r I
1111·1115111~111~111~1111111111111111111111
I 1111111 i 111111111I1111111111111111111111111
IIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIII
~I~I~I~I§I~I~I~I~I~I~I ~I ~I ~I ~I ~I g/ ~I ~I $1 ~I ~ .. 0 ,,0 ><~

;;::;1

._ 00

E~

.- "

~"C

;::l ._

.....1~ '0

(,.I

s

:::

o c-i ~

I!

....

=8

~l

:"; '1"""'1

!I :

"" .

._C'I':

~ X

2~

u:

II

.:: e

c,

~. I

, <0 ·'l"- .

:;:"0"

,,"0

:= U"):

"'rfl u~, 1 ,.....

~ tI) ~

70 ELEMENTE DE CONSTRUCTli DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD I MATERIALE PE0ITRt" EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR lIlETALICE

71

.,-,0 111111111
0 "":c-i
U) +1
- - 111I11111
""'"
0 ~,...;
-e- +1
- - 1111I1111
en""
0 d~
'" +1
- - 111111I11 -
.... 0
U) 0"";
"" +1
- - IIIIIIII~I
"' ....
0 cia
"" +1
- - IIIIIII~'II
OCJ
....
~
<i "''''
- .~ 60 III i II~'I~II}
§ +1
'" 0 ~
.... 6iJ ~
.Q
'" .;:! -'"
'"' - - i I I I I I~I~I~I~I~
~ ~
'51 .... ~
0 .... ,.-;
...
c
- ~ I 1~1~lool~I='~I~lo
e, ~ 1(') L> 00 0 M !.O co ~
.... :;: ,..: ~. ,..... C'i C'i 101' C'i ~
-
10 I'~ I,....II~ I~ 1= 10 1= I'n
0 ,...... ;'\I ~ 11':1 r-. 0:1 C\I M [ ....
.... ,-; ~~ , .... ;' ~ .. ,...... .. ,...... .. :"1"' ::"1'" C"'!'"
-
tlllllill
",U') ~r-...,......C"jr.Dcor:--~MO
00 CO r: CO .. ~ rl ... ~ :q If:l .. ('-0" 00 .. C"~
+1 OOrlrlrl'!"""lrl,.....,riC\l
- !11111113131~
....
-
21~1~1~1~1~1001C'l1""'1~
<.0 IntOr--cc~Orl~~c.Cl
0'" 0" 0" 0" 0" rl'" riO. ,......"' ,......"' , .... ;'
-
~lolool~I~I~I""'1 I I
['--tn-:"1oooc.oOOrloor--
I U) ~lCr.DL"""'r--OOC':lrl"""'M
C" 0" 0" 0" 0 0 0'" ,....; ,......" ...... t"'
';::::;:J ~o
" ~.~ § O, .... i'
'" .2.§ +1
!§ <~
'"
~ 011~1=IOOIOI01I~IOOIOI~
<:I rl rl ,...... ,...... ~ N iN C\I M C'I':) I I I I I I I I I I I I I I
I 1 "" C'I ,.... C. 0 '"
i ",' "" 1--: ~ ,~. 00'
~ '" .,. .:":; ,n ""
I I I I i I I I I I I I I
i I oo ,.... ~ ~" r- 00 o. ,....
I x' i ~" 00' .,.' r-: 0' -e- r-:
I I I 01 C'I M 0, M ... ~ ~
I~I;I~I I I 00 I I I I I I I
I ",,: x" C'l = '" M =. 0 M
~ e::;,' ,.... M' In" ",i 1 M' IIi
.... I .... ,.... C'I C'I 01 0
! 01 M M M
~I I~'I I I I I 1 I I I I I
00 , t~ = = = ~ ~ ~
, t-
I ~ 1-' 6 M' ",,' 1--: ",'
! .... I ~. I:)"
~. .... .... I ,.... C'I 01 N N C'I
....
001~1~1 I 01 I I I I I I I I I
JI;::'~ .,. i ,., r- '" 00 ... 0 =
c; I . N" ",,' ~. 00' 0'
.... C'I ~
I .... .... ,.... ,.... M M N C'I N
~'I I~I~I "" I ~ / C'[ I I I 1 I I I
O'I~' .,. <.:> .... "'l 0 M 1- 01.
,~ ~~ ct:i ,.... N' ~ .
I =' ,.... ,:") ::0 6 ,....
I M M ,.... I M ,.... M C'I
I
C'11,nIM/MI -r I '" I 0 I I / I I I I
C~C\lO') ",,: , I- I 0" M = ::0 I M '" '"
'°1"'" =' =' 1-' I I ..: ::0
::0' M M C'i' ~ . I ,:,,) 0:;,' 1-' 00'
, I M ,.... M M M M
I
I I I I I I I I I
o/,":/ol,n/ =' , '" C> 0
~ C If:) 0 I.; '" ~ '" ,.... .... C'[
~ .. ~ .. tn'" c.o" I '" "i' M
Q I 1-' C/O" ",' C'i ~ ",,' ='
I ,.... .... M M M M
,
~I~I~/~I ... ., I =' I J; I C': I C'1 I I I I I
c 1 >C'l .". ... .,. '" M C'[ ,....
':v:: -- ~ l.~ L'O :::i [~" 00' c>. I ,.... . ,C'i ~. ...,,'
.... M M M ....
'~I // -- i I I I I I I I I
'" "'1'" C'I C/O ~ ,n - 01
T'"""'I !I!":l 0':> :r) I- I I.:": C'I 0 00 ,:, -e- C'~ 0 ::0
"';161~ ",' -r .:)"' ,.,' r",,"' ,.: xi c> • 0 I .-< ,....
I , I I rl rl M
I / I / I I I I I
--I'" I~ /'~ I I~ 1 co "'1 ''': X .-<
I~ 00 't""""I ""i" [ .... I I "'" 0:;, C> "'1
~ 7'jl~'" c--5 I -r 0 ~ C'I C> ,~ .-< I~ '"
.. I ,n" l:"::i"' ~ =' I ~. C/O C/O. Co'
C> Ir~ /"'/0 I 0 I / / I I I / I I
"""'i"'""!" f'-. 0 '"' I L'" 0 - I C> I 0 0 "" 0 ,C)
",j !C'i 01- 0", I C/O ... C> ..." I ..... = M ,~ N
cr; .... .,; I ~. I <J5 r-: I': C(J
I I I / / I / I I
C/OIC'II=/"'/ '" i c <:i .... :0 =
co~ 't""""I~ ="' ... l!":l .. ::0 "t C'1 C> 0
I "" I~ I~ ..... I ~ rl ,n 0
..... 1"" C'I N C'I M"' C"). .". .... I:';)" >1')' C ..:; ~ .
[.iI'/~ I~ I 0:;, / ," / ~ / M / C'1 I M I .-< I I I
tn .. jl,": c: ~ M M 0 0
r- ,.... L": C> M ~. rl ~ ::0
,.-..I!.,....-i ~ C\I C'I 01' M" :1)" M' -e- ... ~ ~. ~ .
::0 .... ~,::'1 C, -;: C"l ... ~ .... ~,::;o I,: ~ ... ["-oN OO~ 0=
0 ... ,....., .. MOO MO
o~ ........ .-< .-< ,.... ,.... T'"""'I :', - .. ~i .,....."'C\1 .. ~i C'i C'i N' C'1"'C"')"
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
101>1'> 10 I'~I g , 0 J 0 1 0 I 0 I 0 I ° I 0 I 0 I °
~ ~ I:') In I , I· 00 C> 0 .... N M .,. ,~
M .-< M ,.... M M ..

'"

.:::

:S

SN

'~I

,5M

::

S

o C'1 ,....

II

S S

0:;, ,....

II

"'"

.. ~

;g.~

..... 0 ._ 0

- ,~ ro

Well

~ [,-< ell

72 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

Tab elul 1.t!:·

TABLA GnOASJ\. Dimensiuni i Conform STAS 437·7:j

I'LATBAl\DA • Grosimi. liitimi ~i rnase

Groslmea tablelor mm

I LIi\imca f ablr-lor. m

Tabe/ul 1. ~ 8

5 1515151511515'1515,15,15:1:;115115111' 115115 ill - 1 - - - - I _
6 15115115115115151151151515115:15115,1515151 15 15 -=- -=- -=- -=- -=- -_
7 1511:;115115 151511511515 1511515j15I15151515 15 15 15 15 -=- -=-=-
8 ~ i_51C'!~!' ",,~Ii_5 i_5 151" "I" " " "115 15 15 15 15 15 15 15
9 ~~15i~,15 ~ ~~:~~ ~~ ~~ ~E.. ~~2l?~. E 2l?~ ~~ 15
10 1515'15 J5i151515:15 1515'15 15115 ]5 ]5 15115 15 15 15 15 15 15 15
11 15,1511511511511515115 15 1515 1515 1515151515 15 15 15 1515 If>-
12 ~I~ ~'~I~I~I~'~ ~ ~ ~I~i 15 15 15 ]5 1:; 15 15 15 15115 2_5 ~;,
13 1515'15'1[) 15 15115115'15 15115 15115 15 ]5 15 15 15 15 15 15 15 15 .1;.
14 15'15'i5115:J!\i~f,i"I!5I{j i_5li5l"I" 1'115 15 IT5 "I" 15 15 151"
15 151515115!15115115 15115 1515115 15115\15 15 15 15 15 15 15 15 15 1;-,
16 15151511511511\'151515 15i151;)115 15 15 15 15 15 15 15 1515 15 1;)
______ 1 _____ , ____ , ____________ ----
17 ~,~ !..~'~1~~'2.51~~1~ ~ !~I~'~l~ 151~ ~ 15 ~ ~ 15 15 15 15 _1;)
18 1515151151151515,1515151151" 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1"
19 ~ ~ ~I~ ~ ~~ ~I~ ~ I51~ ~ 15 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 ~5_
20 151515151515151515151515 15 15115 15115 15 15 15115 15 15 15
22 =-:- ='i5ITI) 15llij 1:~ 1515 15151Gi15 15115 15 15 15 15 15 1515 15 15
25 =[I~ ~ ~ ~i~ ~ ~ ~ ~ ~115 15-115 15 15 15 1515 15 15 15\~i2)~
28 --1- 151!'i11515151515151515 15 15 15 15 15\1:; 15 15 15 15 15 1;,
30 == =-115 15 15 15 15151515151G115 1511515 15 15 15 15151515 15
az = = 15 15 15 1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -l-f;
-- - - --- - - .... - --. -. - - -.- -- - - - - - - - --.
35 - - 15 1515 15 15 15 15 15 15 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
:i8 15 1515 15 15 15 15 15 15 ~115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
40 15 1515 15 15 15 15 15 15 ~I~ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
45 15 1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
50 15 1515 15 15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
55 - - 15 1515 15 15 15 15 15 15 15
1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
- - 15 15 1515151515 151515[!![!!
60 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6fi 15 15 15 15 15 15 Hi 15 15 15 15 15 1515151515 15 1~1i4 13 13
70 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 151515 15114 14 13 13 12 12
75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Hi 15 15 15t"i474" 13 13121211 Tt
80 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 U;ii4 13 13 12 12TtTITI1O
85 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 i4 1313 1212 TtTI101Olo
90 - - 15 1i\ 15 1i\ 'i414 12 12 10 10 9,5 g-
15 15 15 15 15 15 13 11 11 10
95 - - ~~15~~~~~~!~ 14 ~12 12 TtTo 9,5 g- 8,5
11 10 9,5
100 15151515151515151514 13 1212 11 11 ToTo 9,5 9 9 8,5 a
110 15 15 15 15 15 15 i5ii'4'i3 12 12 TtTI 10 10 9,59 8,5 8,5 8 a 7,5
120 1515 1515 15 151141.112 11 'rr 1010 9,5 9 8.5 8,5 a 7,5 7,5 7 7
130 1515 is is!!I'' 12 TI 1010 9,59 8,5 R,5 S7,5 7,5 7- 7 6,5 6,5
140 1515 114 14 13 12 11 TO TO 9,5 "9 8,5 8 7,5 7,57 7 6,5 6,5 "6 "6
150 15 i5~h3I13 12 11 10 10 Ii 8,5 8,58 7,5 7 7 6,5 6,5 6 "6 5,5 5,5 I ung imca maxim" de Iivrare a tahlelor m

Grosimea b, mrn
I.iilimea I I I I 1 I I 1
nun
G 8 10 12 15 20 25 30 40
. Aba teri l im it ii la grosime, rum
Abatcr i +0,4 I +0,6 1 +0,7 I +O,~
a limitii -0,5 -0,7 -0,8 -0,')
mm
Greu ta ton, kg/m
lGO +2,5 7,54 10,1 12,6 15,1 18,9 25,1
-- -- --- -- -- -- -_. --- -----
180 -3,0 8,48 11.3 14,1 17,0 21,2 28,3 35,3 42,4 5G,;)
-- -- -- -- -- -- --
200 9,42 12,6 15,7 18,9 23,6 31,4 39,il 47,1 G2,i>
-- -- -- -- -- --
220 ia.s 17,3 20,7 25,9 :14,5 43,2 51,6
-- -- -- -- -- -- -_. __
250 11,8 15,7 19,6 23,5 29,4 39,2 49,1 58,9 78,5
-- -- -- -- -- -- -- --
28O 17,6 22,0 26,4 33,0 44,0 54,9 65,9
+3 -- -- -- -
300 -4 14,1 18,8 23,6 28,3 35,3 47,1 58,9 ;0,6
--- -- -- -- -- -- --
320 20,1 25,1 30,1 37,7 50,2
-- -- -- -- --- --- -- -- -----
350 16,5 22.0 27;5 33,0 41,2 54,9
-- -- -- -- -- -- -- ---
380 23,9 29,8 35,8 44,7 59,7
-- -- -- -- -- -- --- -- ---_ .. -
400 +4 25,1 31,4 37,7 47,1 62,8
-- -- -- -- -- -- -- -- ----
420 -5 26,4 33,0 39,6 49,5 65,9
-- -- -- -- -- -- -- -----
450 28,3 35,3 42,4 53,0 70,6
-- -- -- -- -- -- ---
500 31,4 39,2 47,1 58,9 78,5
+5 -- -- -- -- -- -- -- --- ---
550 -6 34,5 43,2 51,8 64,8 86,3
-- -- -- -- --- -- -- -------
(600) 37,7 47,1 56,5 ;0,6 94,2 * Aeest produs se reallzcaza la noi prin talere din tnhla eu f1aclirii oxigaz eu un dlspozit.iv eu duze multiple.

* Se vor evlta

CaJitiiti:

OL 34 ; OL 37 ; OL 52 sl STAS 505-62

Exernplu de notare pe desen : pentru a= 160 mm ; b=10 mm ; 1=175 mm ;

160xl0 ... 175

Lungiml fixe: 4,0-15,0 IT'

Calitati:

STAS 500-76

Exemplu de notare pe desen: pcntru groslmeaee =15 mm ; liillmea =1430 mm; lunglrnca =51iO mm 15 x t 430 ... 560

74 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERlALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIlLOR METALICE

75

Tabelul 1.30

Tabelul 1.30 (continuare)

TADI,!\. GUOASA

~\lasa foilor de tablii (kg/m) pentru liitimell a ~i grosimea I

Conform:

STAS 437-7:~

Lf'1hnea 11. nun
Grosimea
t, Jilin I I I I I I I I I
1200 1 250 1300 1 400 1500 1 GOO 1700 1 800 1000 2000
I
I I 226,08 238,61 251,20
16 1150,72 157,00 163,28 175,81 188,10 200,96 21:l,52
--1-8-- \ 1G9,5(; 1,(;,63 183,(;9 197,82 211,95 226.08 240,21 254,34 268,4'i 282,60
2lJ 1188,10119(;,25 204,10 219,90 235,50 251,20 266,90 282,60 298,30 314,00
22 i 207,24 215,88 224,51 2H,78- 259,05 - 276,32 293,59 310,86 328.13 345,40
--2-·1 - i-22(;,{)8 23:i,;,(j 2H,92 263,7(; 282,60 I :301,11 :l20,28 339,12 357,96 376,80
~~--- i2:3;),50 2t5,:H 255,13 271,75 294,38 314,00 :l:l3,63 353,25 372,88 392,50
2li 12H,!J2 255.13 265,33 285,44 :306,15 326,5(; 346,97 367,38 387,79 408,20
28 i 2li:l,7G 271,75 -285,74 307,72 329,60 351,68 373,66 :~95,64 417,62 439,60
:;0 i 282,(;0 291,:38 :306,15 :329,70 353,25 376,80 400.35- 423,90 447,45 471,00
:32 i~ -:lTi:OO :326,56 351,68 376,80 401,92 427,Ot 452.16 477,28 502,40
:1I 1:3:W,28 ;):i:l,(;:l :3Hi,97 373,66 400,35 427,01 453,73 480,42 507,11 533,80-
:35 i :12\l,70 3.i:3,H :l57,18 :l84,65 412,1:3 4:39,60 .167,OS ·!I)1,55 522,03 549,50
:16 I :';:3\),12- 35:1,2;' :167,:';8 :l95,64 423,90 452,16 480,42 508,68 536,9·1 565,20
:38 i ~ T') 881-387 7!J I 117 62 ·U7,45 477,28 507,11 5:16,91 566,17 596,60
!~~'--_:_'---'- 471,00 I 502,10 5:l:l,ilO 5G5,20 I 596,6 628,00
40 I :ri"r,,8lJ :392,50 408,20 1:39,60 i 2 100 1 2 200 1 2 300 I 2 400 1 2 5eD I 2 GOO I 2 700 I 2 800 1 2 900 1 3 000

La\imca a, mm
Grosimea
t. mm I I I I I I I I I
600 650 700 750 800 850 9CO 950 1000 1100
;, 23,55 25,51 27,48 29,44 31,40 33,36 35,33 37,29 39,25 43,18
6 28,26 30,62 32,97 35,33 37,68 40,06 42,39 44,75 47,10 51,81
7 32,97 35,72 38,47 41,21 43,96 46,71 49,46 52,20 54,96 60,45
8 37,68 40,82 43,96 47,10 58,24 53,38 56,52 59,66 62,80 69,08
9 42,39 45,92 4\),46 52,90 56,52 60,05 63,59 67,12 70,65 77,72
10 47,10 fil,83 54,95 58,80 62,80 66,73 70,65 74,58 78,50 86,35
12 56,52 6I23 65,91 70,65 75,36 80,07 84.78 89,49 94,20 103,62
14 65-:94 7T,44 76,93 82,43 87,92 93,42 98,91 104,41 10\),90 120,89
15 70,65 76,54 82,43 88,31 94,20 100,09 105,98 111.86 117,75 129,5:l
16 75,36 81,64 87, \l2 94,20 100,48 106,76 113,04 119.32 125,60 1:l8,16
JR 84,78 91,85 ~ 105,98 113,04 120.11 127,17 134,24 141,30 If15,4:l
20 . 94,20 102,05 109,90 117,75 125,60 133,45 141,30 149,15 157,00 172,,0
22 103.62 112,26 12089 129,53 138,16 146,80 155,43 164,07 172,70 189,\17
24 113,04 122,46 131,88 141,30 150,72 160,14 169,56 178,98 188,40 207,21
2fi 117,75 127,56 137,38 147,19 157,00 166,81 176,63 186,44 196,25 215,88
26 122,411 132,67 142,87 153,08 163,28 173,49 183.69 193,90 20·1,10 22<1,51
28 131,88 1-12,87 153,86 164,8'i 175,81 186,83 197,82 208,81 219,80 2H,7X
30 141,30 153,08 164.85 176.63 -188,40 200,18 211,95 223,73 2:15,50 259,0:;
32 150,72 163,28 175,84 188,40 200,96 213,52 226,08 238,64 251,20 276,32
:l4 160,14 173,49 186,83 200,18 2J3,52 226,87 2-10,21 253,56 266,90 29:l,59
35 164,85 178,59 192,33 206,06 21\),80 233,54 247,28 261,01 27,1,75 302,2:;
36 169,56 183,69 197,82 211,95 226,08 240,21 254,34 268,47 282,60 :110,8f>
38 178,\)8 193,90 208.81 1227,73 238,64 253,56 268,47 283,::9 2\)8,30 :328,13
40 188,40 204,10 . 219,80 235,50 251,20 266,90 282,60 298,30 314,00 3,15,10 16 \ 263,76 276,:32 288,88301,.11 314,00 321\,5li 339,12 :351 ,(is 12~2-1 376,80
18 I 296,7:1 310,86 324,\)\) 1:\3\),12 353,25 ;)67,:;S :181,51 :395,61 409,77 42:3,90
20 , "29,70 1345,,0 "6l,to I '176,80 I 302,bO ,1<",,,,12:), \)0 ",",60 C' bO",o_ -,71,00
22 :lG2,67 379,91 397,21 114,48 4:11,7fi 449,0214liG,29 ·18:1,5G 500,S.l 518~
21 395,61 414,48 43:1~32 452,16171,(1) 18\),81 _0_~S'!iX 1 ~27,~2 ~ :li,:3~i ~6_~,2~
2;, -112,1:3 431,75 451,38 47J ,00 '190,6:1 510,25 I 52\1,88 _:) l_!l~ a6U,l;) ;)8~, :;)
26 428,61 44\),02 46\),43 .189,81 510,25 5:30,(;6 551,07 571,48 _591,H\) G12,30
28 .161,58 483,56 505,51 527,52 54\),50 -;)71.4il 59:3A6 _615,41 637,42 659,40
:lO 194,55 518,10 5,11,65 565,20 588,75 612,30 6:35,85- 659,40 682,95 706,50
:32 527,52 552,64 577,76 G02,88 628,00 65:3,12 6-78,21 203,:~ 728,48 753,60
:31 560,49 587,18 613,8f -IBO,56 667,25 -6g;1~\iT 720,f>3 _7_47,:l2 774,01 800,70
:,5 576,-\)8 60!,.15 631,93 659,-10 686,88 711,:l5 741,8:3 7G9,:30~96,78 824,25
so 593,46 621,72 649,98 678,24 706,50 7M,76 763,02 791,28 81U,54 847,80
:'38 626,43 656,26 -686,09 715,92 745,75 775,58 805,41 835,24 _ 865,07 ~4, 90
40 659,40 -6!J(),'W 722,20 753,60 785,00 -816,40 1847,80 879,20 910,60 942,00 ~)

1 1 200 1 1 250 I 1 300 1 1 400 1 1 500 1 1 600 1 1 700 1 1 800 1 1 900 1 2 000

5 47,10 49,06 51,(13 54,95 n8,88 62,80 I 66,73 70,65 74,58 78,5
6 56,52 58,88 61.2:3 65,94 ~ 75,36 80,07' 84,78 89,49 94,20
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 65,94 68,69 71,44 76,93 82,43 87,92 93,42 98,91 104,41 109,90
--- --- --- ---
8 75,36 78,50 81,64 87,92 94,20 100,48 106,76 113,04 119,32 125,60
--- ---
9 84,78 88,31 91,85 98,91 105,98 113,04 120,11 127,17 134,24 141,30
--- -- ---
10 94,20 98,13 102,05 109,90 117,75 125,60 133,45 141,30 149,15 157,00
12 113,04 117,75 122,46 .131,88 141.30 150,72 160,14 169,56 178,98 188,40
137,381142,87 _ --_--- ---------- --- ---
14 131,88 153,86 161,85 175,84 186,83 197,82 208,81 219,80
------ ------ 188,401200,18 211,\)5
15 141,30 147,19 153,08 164,85 176,6:3 223,73 235,50 76 ELEMENTE DE CONSTRUCTIl DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMiNATE LA CALD

Tallellli 1 .s 1

MATERLALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

77

TABI.A STnIATA. Forma ~i dlmenslunl

Tabelul 1.32

Conform

STAS 3·le(I-'5

TARLA. ONDPLA T;'

Conform

STAS 2029·68

Coo /iilime lotollf

Dhnensiuni, mm Pentru 0 fI~le de Pentru 0 foaie de 2 m
1,0 m liltlme Masa lungime
I I 1 Aria 1 I circa
1 Uilime scc tt- I W kg/m2 Sllp~ara ". Masa,
,: b I r t unii A ern- em' circa circa
totaln I ut ila m' kg
I Cln2 Tabla oudulata ncacoperitil 5i zincatil *

I I I 0,7" I 06 7521

I 1 u 8,72 -1,21 4, ,

2 circa circa 1 GO

(,0) (76) (19) -- 800 760 -- -- -- -- ,

1,00 11,6 5,63 5,36 10,03

-- -- --I 0,7[; 9,02 9,73 6,33 7,06

Simbol

Masa kg/III'

Grosime 1l,lnn1

±10%

Lfqinw x IllngiulP max,

Iniil !~~l1e'l /1

nervuru, mrn

b min.

TS 5 I 5 I 1 400 X 7000 I

--T-S-u--:-----6---I----I-;,-O-O-X-7-o-0-o----1

I~---I-----I---

, 7 1 0()Ox8 000

7 1 300 x 7 ooo 59

7 1 500 X 6000

8 1 000 X 7 000

TS 7

TS 8

TS 9

8 1250 X 6000

8 1500 X 5000

9 1000 X 7 000 1 300 X 5000

10

9

9

1500 X 4000

1000 x 6000

TS 10

10

10

1 300x 5000

1 500 X 4000

0,;)

____ I~ __ 1,50, ~ 19,53 12,4 14,12

I 1,25. . 14,6 28,26 13,7 12,10

circa circa

40 150 36 1-- 825 750 ---I--

I 1,50 17,5 33,82 16,3 14,54

\ i

43

1--------- -

51

30 100

67

1,65

24

12

16

12

16

20

24

20

75

--- --- --- --- ---
1,00 circa circa 12,0 12,97 8,37 9,40
23 --- 850 800 --- --- -- --- 1,70
1,25 15,0 16,25 10,4 11,75
--- --- --- --- --- Tabla ondulata pentru obloane

15

83

* Pentru tabla zlncatii masa se mareste cu circa 0,5 kg pe Ioala de 2 m Iunglme

1,43

8

12

Lungirni fixe:

Exernplu de notarc pc dcsen:

pentru a=7 mm; liltimca=500 mm; lungimea=4000 111 Ill.

TS 7 500 X 4 000

Lungimi ohlsnulte I Calitat!

2 m STAS 1946-69

2028-71 901-7·1

----------~------

Calitat! : 01. 00

Exernplu de notare pe desen : pentru b=100 mm; a=30 mm; d=l,O mm; L=2000 mm

r.o 100x3x1,O ... 2000

78 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

79

]'u/ic/u/ 1.33

Tabe/liZ 1.34

l)nOFILJ~ DIN TAllL,\ CUTATA

Conform STAS 566-68

4 b ~. b ·~E:
t c e ~.
F

I .. B OTm, T

Himensiuni, ;UHSI', m:irimi statle«

. Pen tru 0 fl~ie de
Dlmens iun i gcometrtco, nun prof il ell liilimL'
Tipul e1e 1.0 m Masa
prof ilulut kg/Ill"
I I I I d I I f I I B 1 I w
I a b c e f1 em- ern"
I I
0,75 17,5 7,.) I 8,00
I
--- ----- ----I
!
1,00 23,2 10,a I 10.66
TIP 35/187" --- 35 187,5 1:l1,5 56 40 30 20 750
1,25 2\),1 12,5 I C;,33
--~--
1,;Jl) 3'1,8 15,0 lG,OO
--- ----- -- -- -- -- -- I
0,75 58 I'J " 10,00
-,,) !
--- i
,
1,00 78 Hi,;' I 1:3':35
TIP GO/2()0 --- 60 200 160 40 30 25 20 GOt) !
1,25 \)7 20,5 i 16,70
i
--- I
1,50 117 25,(1 I 20,00
I
--- -- -- -- ---- -- -- -- ---- I
0,75 -;;) rs.o 12,00
-- I
1,00 lHO 26,0 16,00
TIP 60/125 --- 60 125 85 10 :30 25 20 50
1,2.'i 125 32,5 20,00
~-- I
1,50 150 40,0 21,00
I
Lungimi Calitati : Exempiu de notare pe dcscn : pentru
-~ Plna 13 6,0 m STAS 500-76 a=::I5 111111 ; b=187,5 mm; 1=1,0 mm ;;i
- La comunda B=750 mm; /=2500 In III
T.e. 35/187,5/1,0/750-2500 I - monu-nt ul de incrt ic

1r - mo dulul de rczistcn\,l

i'-~ If 1- - rava de ginl\ie

V A

in raporl cu ax a de 11]('0- volere rcspcclivil

I I Pcn tru axa de Ineovoiere
Dlmcnsiuu l ~-
nun ._ E
" .S to e I .T-X
1:: .:<: c: II y-y
.~ u G
a=hl s, I I I ~ I I
II ~ I I
s:: I, .".;' I I x W i x I" Wy ',
e, II r, r, '- - oj x
C '" ..-o:::Q ..... em! CIn3 ell1 em- cmi em
'"
2 2U I :3 2'ool~ 1 1,12 0,88 0,.~8 0.:18 0,27 0,58 0,20 0,20 0,,12
---- ----------
21/2 25 I
:1,5 3,:17 2 1 1,61 1,2U 0.7:3 0,87 O,IU 0,7::1 0,4::1 0,:31 0,51
-- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- ---
3 30 4 :{,85 2 1 2,26 1,77 0,85 1 -'J 0,80 0,87 0,87 0,58 0,62
, ,-
-- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- ---
4 40 5 4,80 2,5 1 3,77 2,% 1,12 5,28 1,81 1,18 2,58 1,29 0,83
-- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- --- --- --- --
5 50 6 5,75/ 3 1,5 5,66 4,44 1,3\) 12,1 :l,3G 1,46 G,06 2,42 1,03 Lungimi obisnuitc I Calitut l :

4-8 m OL :14 OL :n

Exemplu de not are pc desr-n : pentru 11=20 JlIIIl; 1= 1 270 111m; '1'2 ... 1270

82 ELEMEN,TE DE CONSTRUC'J'll DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERlALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

83

a

0 .-< 0 It, C'I a> <0 .... ""
'" '" '" '" .Q ..... "" M C'I
;:;a .,'
--
r- r- It:> It:> r- '"
C'I co ci ~ .-< r-: C'I
C'I <:'1 .... "" C'I
e '" ""
"" It:> "" It:> It:> It:> <0 <0 a>
C'I C'I C'I a> ",,' .-< '" .-< .-<
::E C'I ""
I
c:t r- "" C'I a>
C'I '" C'I co M ~ co S
C'I C'I C'I .-< '" .-<
6 '" ~
.-<
;:::
0;
0 .-< C <0 r- '" 0 <0 co .0
C'I C'I C'I <:'1 ",' ..... '" ~ .-< 2
::E '"
j i-
I .,
00 .n, r- ~ 'a
.-< I a> co .,. M C'I r- "" ;:::
6 .-< .-< <:'1 ,.... C'I .-< ,.... u;
'" I::
CI)
. E
is
co r- co '" 0 0 "" r- '"
.-< .-< .-< <:'1 M .-< C'I r--' .-<
;;:: C'I
~ It:>. 0 ""
.-< It:> "" ",' a> C'I .Q .-<
e ,.... .-< .... C'I ....
C'I C'I
C'I It:> co er-
.-< '" C'I a> ci oc er- 0
;:;a ..... .... .-< .... .....
.-< C'I
--
'I:l I lSI I~I~I ~I~I~IQI E:
.,
S
'6D .,
= ...
.... ;::: ';;;'
'" ...l ~
~
.... -- .,
-; !~ '.,
= 0. .s:::: 0.
's >01 :;: " '" ><U ~
... CIl '" " ::::- " S
0 ;::: ~ " ., ~=
'" ::! ... ;::: 'illS
= bI) ... E-<'" ., ., ... 'a
... CIl';" S "0 .... ~co
., :a .,
C ;::: S "" :;:. S
... ....co " ., 6011
.... ..... '" ~It:> ;; rIl '" E
., ., CI) co
8 8 is li:co .s ~ is ? >01
'" .. >01 .0
is is qnms .:: ';
CIl' (l1l11Flads l1q!IlS pi l1~!Inld 0) : no 1.IIuila 1 lHIW!~Ulll 11:> pnqruns 11:> <lSUIJlS !J l',d areo JOlaS<l!d ll<lWISOlD

...

+

-

I <:'1

~I~ 7 1 ~ ~ ~ ~

'" co '" co '" co '" co co co r-- r-- co co a> a>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I~I!~ ~

It:> 0 It:> 0 It:> 0 It:> 0 It:> 0 "" It:> It:> co co r-- r--ICO co a>

-

Vol

a>1~

a> .-<

II I

It:> 0

a> 0 .-<

'"
.,
E
tiD
I'<
.:l
::!
"
~
:::-
'3
'S.
;:::
o
0
C'I
::E
I';
'"
'0
~E~
6bE~
.0 co a>
~ II CIl
"'"~<
.. '3 E-<
=_CIl
<1);:::co
~~N
"0:;::: II
CI) .... ~
0.'"
... , .
~.~~
.... =0
~.=!~
C1.) ·"0
"0 e C'I
.=!E::E
S~.o
.. II i:!
&1-~
:::
01 o;r--
'" .0'"
'" 01 •
::E f-< ....
:;:. :3 co
"" ~,..;
...
:; '"
U E-<
" Go era
" '" cD
CIl 0 0
~ C'I C'I
a> C'I
CIl <0
rIl
= '0
.!S "
.0 0 ~
2 rIl 8
0
::! ~ .,
err CIl ... ...

....

.5

rIl

84 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

... ... ...;

MATERlALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C'I ~ 0 ~ 00 C'I 0 00 .,., .-< 00 .,., .-< ,....
C'I C'I C'? C'? <"') ~ .,., .,., ~ 00 0> .-< '" .,.,
.-< .-< .-< ,.... ,.... .-< .-< .-< .-< .-< .-< C'I C'I C'I
cc '" .-< 0> r- ~ 0 0 0 0 0 0 0 0
0> C'I .,., r- 0 '" '" .,., 0 .-< C'I '" "'I' .,.,
r- 00 00 00 '" 0> 0> 0 .-< C'I <"') "'I' .,., ~
.-< .-< .-< .-< .-< .-< .-<
'" .,., 00 0 <"') .,., 0 .,., r- r- 0 0 0 0
C'I "'I' ~ 0> .-< <"') 00 C'I .,., ~ "'I' '" C'I .-<
CC ~ ~ '" r- r-- r- 00 00 0> 0 .-< C'I '"
,.... ,.... .-< .-<
I I
CQ 0 r-- <"') ° r- 0 r- <"') 0 00 .,., C'I 0>
CC 00 0> .-< <"') ~ 00 .-< "'I' .-< r- "'I' .-< r-,
~ "'I' ..". .,., .,., .,., .,., ~ ~ r- r-- 00 0> 0>
00 '" 00 '" 00 <"') C'I C'I 0 0> 0> 0> 00 00
0> ,.... C'I ..". .,., r- 0 M .,., 0 ~ C'I 00 "'I'
M ..". ..". ..". ..". ..". .,., .,., .,., ~ ~ r- r- 00
00 0 '" .,., 00 0 .,., 0> C'I ,.... 0 0 0> 0>
.... M ..". .,., ~ 00 0 C'I .,., 0 .,., 0 ..". 0>
M <"') '" '" '" <"') ~ ..". ..". .,., .,., '" '" '"
~ ..". ..". ..". ..". ~ ~ ~ C'I C'I C'I C'I C'I '"
.,., cc r-- 00 '" 0 C'I ..". ~ 0 ~ 00 C'I '"
C'I co. C'I N C'I <"') '" <"') '" ..". ~ ~ .,., .,.,
co ~ C'I 0 00 ~ ,.... r- C'I "'" '" r- 0> 0
0> 0 .-< C'I C'I '" .,., '" 00 ,.... "'" r- ° ~
.... C'I N N N C'I N C'I C'I M <"') '" ~ ..".
0> .,., .... r- M 0> ... <"') ~ 00 0 N '" 0
~ .,., cc '" r- r-- O> 0 .... M .,., '" 00 .-<
.... .... .... .-< .-< ... ... N C'I N N N N '"
00 N ~. 0 .,., Q> 00 r- .,., N 0 00 cc '"
0 .... N N N M ~ .,., r-- O> 0 N ..".
.... .... .... ... ... .... .-< .... .... ... ,.... C'I N N
• • •
.,., 0 .,., 0 .,., 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 .-< ... C'I N M ~ .,., '" 00 0 N ..". '"
... ... ... ... ... ... ... .-< .-< .-< N N N N o 00 ...

.-<

<D ...

I 6 ~I~I; ~,~121~ i§

- I~-~~!~I ~,~-I

)~ i I

:: I ~~~~~ * ~ ~I~I~I~ ~

~ I

~ -=- ~ ~ ~ ~ ~ r I II

j ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ a ~ I ~

] ---- --~--~----~--~--~--------71----'1

~ ~ ~ ~I~ ~ ~ ~ ~1~1~1~lg

I I~II:__':: '----~ .;--"" -:---.". -+-"-:-11 ----:--: ---;-, ---;--.".1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ ~

~~ E ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ :-I-I~ all~ iss .], ~I~ ~

,.:=t ~ '1"""'4 ~ i,.....; - I ...... I""";

~·II ~

i/.i I i2'

o "". 00 C'l

0'" ~ 00'" M"'

U";) Li,) l!j ~

o !,

00 0> ,....

,.... 0
~ ~ I I r- I
00 "'" .,.,
,....
00 "'"
o· 00' 0 .-< "'" I
'" M .,., r- °
.-< .-< .-<
"'" r-- ~. 00.
~ ~ I I .-< .-<
M N 00 00
O. N >q .-<
.-< ci "'" 00 ,.... .0
M N C'I '" '" ~
.-< ,....
.,., 0> r- o . C'I
r-: ~ ci C'I ,.... 0
,.... .-< 0> 0 .,., "'"
,....
I
.". It) .". . ~I It). ""
~. ci ,.... .-< o·
.-< ,.... ~ "'" '"
0 00
..... 00' I I I I
.-<
r- 0> It) .,., M It)
o· ",,' .0 o· 0>' 0>'
,.... <"') ..". C'I .-<
~
,.... '"
00 "",' I I I I
.,.,
00 '" C'!. 00 It) 0
.0 ",' .-< ~ ~ ..".'
N C'I .-< .-<
I
<>
·c
<> ~ 8
"'<>
~-g ... • e
., S <>
CiI - ~"
~=. c
~ ~e £ e
!t t; .. Ilo
...
IIqJ8~ 00

g

rn
~
rn
.8
.,
....
S
>CI
~
.. OC!
e- .-<
Z !~

~~ 86 ELEMENTE DE CONSTRUCl'II DIN Ol'EL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

a

..

5

is.,
.... '"
)~ a
=--
.".
.... -
§§
~';l EO:
;;l= EO:
§! ~
(Jlo~ ~
E:
V)
i:;l
~ <C r-- 0 0 r- 0 0 0 <C '" It') It') ..... '"
'" '" It') ""' It') ~ N It') M N
::E N N C
+ I
10 .....
..... 0 0 ..... 0 0 It') It') '" <D M ..... ~
'" "" ... '" It') C') ..... ~ It') N
~ N N
+ I
,
~ It') C')
000 0 00 0 0 N' ~' r- ..... r--' ..... N
It::' N ..... N ..... '" ~ ... ... N
'" N
N + I
e •
~, .
s- It') It') <C,
It') 0 0 ... ~'" 0 0 ",' ~ It') <C ..... ..... CD
... N ... ,...; N ..... N ..... '" ~ .....
N '" N
::E + -a I
Q:J
.Q
ca '"
N '" 0 0 .... '" 0 0 00 ... ... N ~ ..... 00
N ..... i N ..... N ..... '" '" .....
N <:'1 N
e + !
"E
,::
'" <C
.... 0 0 I': .... 0 0 <C ... '" 0 ~' ..... '"
..
0 N ..... e C'l .... '" ..... C') C') .....
'" '" C'l
::E + (5 I
~o 0 r- 0 0 C') '" 0 ... r- ..... '"
<C ..... 00 ..... 00 N ..... '" .....
..... ..... .... r-:
::E + I N
M .:> 0 0 .... 0
N ..... 00 M It') It') CD, .....
..... .... .... 0 ",' ",' 00 '" .....
::E + 00 .... ..... N
...
I
-
., c,
'" C'l 11
is) .... .... e
.. « ~ CIJ Q ..
'l:l ::r: ::r: "" H
CD
'"
,
00
.....
C'l
~ <D
C) rn
.... S '" 1: -<
.!: :;; .... ..c:l ~ 0 f-<
S ~ ~ C) ~
;;:: :;:l 5 f rn
;;:: .... Q)
aI 00 E Q)~ '"' E ' ..
II Q) Q) Q) ::::-
I': ><U S ;;:: ,§ "0 .... "0
's .. ., .... := Q) '3
Q) ':
::s 8 ~ - S ~
0 ~ ><U ;; <.l '~
I': [ ,S '" .S
::s <h Q)
E E 0 o-l .!: .s 0 0 r.J: $
.... .... a
Q) Q) ><U :;:.
a a .Q qrun~ ;;
.S ca
(5 'a oS
0 o» MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCl'IILOR METALICE

87

... '" ... '" .... <D .... <C ..... <C .... :g
<C ... '" ~ CD ~ '" ... '" 0 0 ..... .... :"l N '" '" ~ ... It')
It') <0 <C ~ ~ 00 00 '" '" .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
N 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') g It') .... It') ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~
It') <C <C I'" ~ 00 00 '" '" 0 .... .... ... N N '" ~
.... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ....
s ~ N ~ N ~ ~ e- ~ r-- ~ ~ ~
N r-- N r--IN ~I:"l ~:"l ~ N ~ 0 .... .... C'l N C') ~ It')
... ~1t')1t')<D<C~~OO 00 '" '" .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ....
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
00 "'00 C')OO C') 00 0')00 '" 00 '" 00 8 s '" 00 '" ~ ~ ~ M ~ M 00
'" ...... It')IIt')<CI<D~~ 00 00 '" a> .... .... N ~ It') It')
..... .... .... .... .... ~ .... .... .... .... .... ....
l~~lt ~I"'I"'I'" ... '" ... '" ... "' ... CD ~
... '" ... '" .,.'" "'Ia. ... '" OO ........ NNM 0') ... "'It') It') <C
N'" M'" ...... It') It') <c<cr--~oooo '" '" '1""'4 T""I 'f""'4 ,..... ,..... ,..... ,..... .... .... .... .... .... ....
I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I
o It') o It') o It') o It') ~ ~ ~ ~I~I~ o It') o It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0
NN "'''' ...... It') lit') C'J 0') 0101 .... ' .... N N '" "" ... ojOlt') It') '"
"""1""" """1""""'" .... ~ .... ........ ..... .... ....
I N r-- :"l r- N ~ N ~ N ~ N ~IN ~
N t'-o ~ L .... N ~ N ~ N r- NI~ N ~ :"l~N~O 0 .... .... N :"l '" '" .,. ... U")tCCtO
.... ..... "'''' '" '" ... ... It') It') <0 <0 ~ ~ 00000')0),..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... T""I ,..... ,..... ,....
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
00 "'<XI'" 00 '" 00 '" 00 '" 00"'00 ~ 000')00"'00 8 00 '" 00 '" 00 '" 00 '" 00 "'/00 '"
......... N N '" '" ... .,. It') It') I'" <C r- 100 00 '" '" 0 .... .... N N '" O? ... ... It') It') <0
.... .... .... .... .... .... .... , .... .... ..... .......... ....
'" "'I'" ... 1", "'''' ... '" .,. "', ... '" ... '" '" '" .,. CD
.,."'.,.'" .,. '" .,. "'""'''' "'" '" .,. 00 ..... .... NNO') '" "'" "'" It') It') '" <C
'" T""4T""1C\1N M M ... "",It') It') '" <0 ~ ~oooo",,,, ........ .... .... ............ ..... .... .... .... .... .... ....
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
It') o It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 .n 0 It') 0 It') 0 It') o It') 0 It') o It') 10 It') 0 It') 0 It') 0 It')
'I""""i,-tC\lC"-l cry M ... "'1t')1t') '" <0 ~ ~oooo", '" 0 0 .... .... N C'l ~) M "'" "'" It') It') <0 <0
I .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... ..... .... ....
o It') 10 It') 10 o It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It')
0 It') 0 L') 0 It') 0 It') It') 0 It') 0 1t')00 .... .... N N M '" .,. ...
..... .... '" NM M", ... It') It') <C <01r-- r-- 00 00'" '" ........ .... .... .... .... .... .... .... ....
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
<C .... <C .... <C .... <C .... cO,.-4teT""lC:O .... <C .... '" .... "' .... co .... co .... <C .... co ....
.... ... C'lN M M ... .,. It') lit') <0 <C r- ~ 0000 "''''0 0 .... .... N N M '" .,.
.... .... .... .... .... .... .... .... ....
.,.'" .,. "'.,.
... "'"'" '" .,. "'.,. "'.,. '" .,. '" ... '" , ... '" .,.'" 00 .... ....':"1
.... .... N '" '" "'.,. "'It') It')coco~r--oo 00 "'''' ..... .... .... ..... ....
I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') o It') o It') 0 It') 0
.... ""'N '" '" "'.,. .,.It') It') <D co ~ r-- 100 00 "'''' 00 .... .... N
........ .... ..... ....
00 M oc MOO "'00 '" 00 M 00 M 00 '" 00 M 00
.... C'l '" M'" ~..;o It') It') <0 co ~ ~ 00 00 '" '"
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
.,. '" .,. CD.,. "'~ '" ... '" .,. '" ... '" ... '" .,.
.... .... N NM M..;o .... It') It') co co r- ~ 00 00 '"
-
H
e
a It'! 0 It') 0 It'! o It') 0 :;'6 0 ~'" 0 It') 0 It') 0 It') 0 It') 0 .no It') 0 s 0 It') 0 It') 0 ~ 0
o. ~ LQ LQ<D '" ""' r- 00 '" "'0 0 .... .... N '" M M~ ... It') It') <D ~ r- 00 00 '" 0
.... ..... ........ .... .... ..... ..... ......... .... ..... ... ......... .... .... ..... .... .... .... N
!
(!1Il!!oads !1qJU~ I~ !itnl1ld 0) : no lHuSa
11l3wJ8unl 110 !.mqI1JU~ 110 asuPlS lJ lod 3JUO .IOI3sald uawIso.ID 88 ELEMENTE DE CONSTRUC'fli DIN O'fEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUC'fIILOR METALICE

89

I
co ~ .... .... .... .... .... .... ..... ..... .....
I I I I I I I .... ~ <:> "'" 00 C'I r- - >[", 0
C') I I I I I N "1 C'I M M "'1' '0' ll'l ll'l ~
;:;;; .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .....
0 CD CD CO CO '" '" .... '" .... '" '" ~I "" "1'
I I I I I I I CO ... .... r- .... .... r- CD C'I ~ ee "'" r-.
C') I CO t"- r- r- OO 00 00 00 CD <:> CD 0 0
::s .... 1 .... ....
-- I
e- I CD C') r-- ... CO 0 .... CO C'I CO .... ~ CD M 00 ~ ll'l ~
C'I I I I I C') CO CO ... C') CO CO 0 C') LC 00 0 C'I ll'l t"- O C"< ""
'" .... '" ~ ~ ~ ~ CO CO CO <.0 l' r- I' I' 00 co oo
a
I I
.... I 0 CD 0> 00 r- <.0 <t ~ .... C') C') C'I .... 0 0 0> C') r- r- ~ [~
C'I I' CO 0 C'I -e- cC CO 0 C'I .... CO CO 0 C'I .... ll'l t'- <:> .... '" ",.
;:;;; C'I C'I <f'1' M C') C') [;r;) .... .... .... .... .... ~ ~ ~ ~ It> ~ <.0 <.0 .<.0
~ .... e- .... 0 CO C') CO ~ .... CO .... 0 r- C') 0> eo C'I 00 '" .... r- M
C'I 0 ... C') ~ CO CO <:> .... C') .... eo 00 <:> .... C'I '" eo r- <:> .... C'I '"
e C'I C'I C'I C'I C'I C'I C'I C') C': C') a: C') C') .... ... '" '" ..,. ..,. ~ ll'l u ,.,
I
0 r- .... .... 00 .... ~ 0> C'I eo CD M r- O .... t'- T-' ll'l 00 C'I ll'l 0> M
C'I CO 00 <:> 0 C'I M .... CO t'- CO 0 ... M '" ll'l r- 00 <:> .... C'I M ll'l
;:;;; .... .... .... C'I C'I C'I C'1 C'I C'1 '" M C') M M M M M M .... .... .... ....
CO "1 t"- CO ~ '" C'1 .... 0 <:> 00 r- eo ~ '" M .... 0 <:> 00 t'- <.0 ll'l
.... «S 0 .... C'1 C') .... ~ CO <I: r- 00 C> 0 ... C'I M ..,. .... ll'l CO r- 00
;:;;; CD ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... C'I C'I C'I C'I C'I C'I C'1 C'I C'I "1
I
C'I M ~ r- O> .... ~I~ .... .... ... eo ... CO .... r- C'1 r- I I I
... cri CO' cri CO' ..... CD .... g .n 0 0 ... . ... C'1 C'I M M I I
:s ~ ~ CO CO r- t"- CO CD ... .... ... ... ... .... .... ...
-
~ ....
H
8
8 It) 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 It) 0 It) 0 It) c It) 0 It) 0 It) 0 ll'l
~ "" It) It) CO co r- r- CO co C> 0> 0 C .... ... C'I C'I M C') '" ....
... ... .... .... ... ... .... ... ... ...
II
't -
=t
-
1
's
0
1:1
b 1 vtnn,d !J!l JJnqnJll~ Jtl1:>nq :>p OOOl B tlSBW
..
~
Q .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... ....
'" "" C', r- .... CO 0 .... <:> M r-
eo '" P- P- 00 00 0> C> C> c- O
.... ..... ..... .... .... ..... .... .... .... C'I C'I
I
0 "'" .". .". ... '" .... .". .". .". I .".
0 M '" 0> C'I ll'l OC .... -e- t'- 0
.... .... .... .... C'I C'1 C'I C'") M C'") ....
.... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ....
'" eo <.0 <.0 CO eo eo eo eo eo eo
eo c» .... ..,. eo 00 .... C'") eo 00 ....
00 00 <:> C> C> C> 0 0 0 0 ....
.... .... .... .... ....
I
-r ll'l M I N .... .... 0 0> DC rrJ r-
P- <:> ..... M ll'l P- C> 0 C'I .". CO
~ '" r- P- r- r- t'- 00 00 00 00
0 eo C'1 0> If" . ... t'- .... 0 eo C'")
eo P- C> 0 C'1 .". ll'l r- C> 0 C'I
~ or. ll'l eo <C CO eo <0 <.0 r-- t'-

I
<.0 <.0 M <.0 .... I .".
CO 00 C> 0 C'I M I I I I I
.... .". .... ~ If:> If:>
.... I I
C> I I I I I I I I I
C'I
I
I I I I 1 I I I I I I
I
H
0 ll'l 0 It) 0 ~ 0 ll'l 0 If:> 0
~ ~ <.0 <.0 r- r-. 00 00 a. C> 0
.... ... .... .... ... ... .... .... .... ... C'I
1 vtnn!d VJJ1J rrnqnms !tJ10nq ap 000 1 II llSllW .., ...

..;

+

H V,I f1

+

:::.,

o P-

il

::

E

90 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA. CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

91

Tabelul 1.39

Tabelul 1.39 (continuare)

~ ~ ./conform: Pro STAS 8796/1-76

$URUBURI DE tNALTA REZISTENTA PRETENSIONATE Pro STAS 8796/2-76

Dimensiuni ~i mase DIN 6914 ~i DIN 6915

Diametrul nominal la filet

d

I M 121 M 161 M 201M 221 M 241M 27

D/~o,9SS

c - contorm STAS'I92ft-69 oX - v. fi STAS J508/1-70

1=40 mm ,~jlO-14 - - - -
45 21-2315-19 - - -
1--- --
50 24-2B 120-24 15-19 - -
55 29-33 ~5-29 20-24 19-23 - -
34-3B ~
.. 60 30-34 25-29 24-28 22-26 -
::l
u 65 39-43 35-39 30-34 29-33 27-31 -
>c:! I-
e;; 70 44-48 40-44 35-39 34-38 32-36 27-31
~ --
., 45-4~
- 75 - 40-44 39-43 37-41 32-36
1-
'" 48-5~
., 80 - 45-49 44-48 42-46_1 37-42
s
be 85 53-5'i 50-54 49-53 47-51 43-47
Q
..:: --
::l 90 - 58-62 55-57 5·1-56 52-55 48-52
u -- -- -- --
= 95 - - 58-62 57-61 56-58 53-57
-- -- --
.~ 100 2:.t= - - 63-67 62-66 59-63 58-60
-- -- --
,Q 68-72 67-71 64-68 61-65
::l 105 - 73-77
.... -- -- --
::l
.,. 110 73-77 72-76 69-73 66-70
- -
::l -- -- --
(,)
., 115 - - - 77-81 74-78 71-75
'" -- -- -- --
Q
;:: 120 - - - 82-86 79-83 76-80
..... -- -- -- --
...
- 125 - - - 87-91 84-88 81-85
-- -- -- --
.....
0 130 - - - 92-96 89-93 86-90
~ -- -- -- --
., 135 94-98 91-95
~ - - - -
u -- -- -- --
.. 140 - - - - 99-103 96-100
0 -- -- --
Ol
:l 145 - - - - 104-108 101-105
'S. -- -- --
'" 150 - - - - 109-131 106-110
., -- -- --
e 155 - - - - - 111-115
';J
0 -- -- -- ---
-'5 160 - - - - - 116-120
-- -- -- --
165 - - - - - 121-125 OA~......=--t

i~~~'

k

D1ametrul nominal la filet d I M12 M16 M 201M 221 M 24 M27
------
D1ametrul gaurlt 0 13 17 21 23 25 28
~aibli IP s I DimensIunl (v. tabelul 1.40)
Diametrul tijei d1 12 16 20 22 24 27
-- -- --- -- --
I 1 21 26 31 32 34 37
Lungirne b -- -- -- -- -- --
Filet 2 23 28 33 34 37 39
-- -- -- -- -- --
to Iesire x 2,5 3 4 4 4,5 4,5
r;- -- -- -- -- --
... Inliltirnea capului 8 10 13 14 15 17
;0- k
0> -- -- -- -- --
{'-. Dzm•n 20 25 30 34 39 43,5
co
en GuIer -- -- -- -- --
« (D2<S) d" mG;e 15,2 19,2 24,4 26,4 28,4 32,4
£-<"<1' -- -_ -- -- -- --
en"" 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
0> Cg
..:to -- -- -- -- --
P.z Raza de racordare TOlf. 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 2,0
,Q .... -- -- -- -- -- --
20 Deschiderea cheli s 22 27 32 36 41 46
=·ih -- -- -- -- -- --
en- Diametrul capulu i Dm•n 24,9 30,5 36,2 40,7 46,3 52,0
-- -- -- -- -- --
D'ametrul exterior d2 20 25 30 34 39 43,5
<C -- -- -- -- --
e- Diametrul capulul o;: 24,9 30,5 36,2 40,7 ,(6,3 52,0
N
;0- -- -- -- -- --
0>
{'-. tnaltilI'ea capului m 10 13 16 18 19 22
co
enlr.> -- -- -- -- -- --
«"" 46
~~: Deschiderea chetl S 22 27 32 36 ,(1
-- -- -- -- -- --
'3..:- 23,3 44,8 73,9 104 155 22,4
ii;P.0 Masa, kg/lOOO buc. G Exernplu de not are pe desen a unul surub de tnalta rezlstentli pretenslonat, cu filet metric ~I dlametrul la filet d=20 mm, lunglmea tijel 1=80 mm ~I cu caracterlstlcl mecanlce conform grupel 10.9 Uvrat tn set:

Surub IP-M 20 x 80 P+2 S STAS 8796-76 grupa 10.9

CaUtati:

Tabelul 1.8 ~i 1.9

92 ELEMENTE DE CONSTRUCTI!I DIN aTE!.. REALIZATE DIN PRaDUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

93

Tabelul 1.39 (continuare)

Tabelul 1.40

Diametrul norr inal la filet

d

I M 12/M 161 M 20 I M 221 M 241M 27

~AIBE PENTRU IMDINAIU CU ~URUDURI Dimensiuni

1=40 56 105 - - - -
-- -- -- -- -- -_
45 59 113 - - - -
-- _- -- -- -- -_
50 64 121 194 - - -
-- __ - _ -- -- -_
.. 55 68 129 207 264 - -
-- -- -- -- -- -_
= 60 72 137 219 279 353 -
'"
-- -- -- -- -- --
:!! 65 77 145 232 294 371 -
as
llI) -- -- -- -- -- --
Q.) 70 81 153 244 309 389 519
- -- -- -- -- -- --
'" 75 86 157 257 324 407 542
Q.) . -- -- -- -- -- --
e 80 90 165 269 339 425 564
'So -- -- -- -- -- -_
s:: 85 173 282 354 443 587
:::1 -
..,.. -- -- -- -- -- --
't:I 90 - 181 288 363 449 609
.E -- -- -- -- -- -_
;> 95 - 189 301 378 467 632
'" -- -- -- -- -- --
c,j 100 ~I = - 197 313 393 485 645
= -- -- -- -- -- --
.Q 105 205 326 408 50:~ 666
-
0 -- -- -- --- -- -_
0
0 110 - - 338 423 521 687
,.... -- -- --- -- -- -_
--
llI) 115 - 351 438 539 708
~ -
-- -- -- -- -- --
.E 120 - - 363 453 557 729
~ -- -- -- -- -- --
S 125 - - 376 468 575 750
-- -- -- -- -- -_
'a 130 388 483 593 771
- -
>aI -- -- -- -- -- --
~ 135 - - - 498 611 792
Il. -- -- -- -- -- --
.... 140 - - - 513 629 813
... -- -- -- -- -- --
..2 145 - - - - 647 834
'C
= -- -- -- -- -- -_
~ 150 - - - - 665 855
-- -- -- -- -- --
"" 155 - - - - 683 876
as -- -- -- -- -- --
'" 160 - - 700 897
'" - -
~ -- -- -- -- -_ --
165 - - - - - 918 ~oibii vrDwer MN 20

90ibli J ¢ 23

$aibci IP-M 24 ST AS 8796/3-76

STAS

Masa plulltelor, kg/l 000 bue.

123,3144,81 73,91104 1155 1 224

_!LI~ 28 30 34 37 39 44 50 56 66
Uzql'l!i 1388-72 a a, /14 16 18 20 22 24 26 30 38 39
s 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 s,o 4,0 To 4,0 5,0
Grower serie D, 18,2 20,6 23,3 26,3 29,5 32,5 35,5 3£1,5 43,5 52,5
rnijlocie 7666-66 b a, 12,2 14,2 16,3 18,3 20,5 22,5 24,5 27,5 30,5 36,5
s 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 67) 6,5 8,0
--
D, 30 - 36 - 44 50 56 - 62 -
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Profil U 2242-57 c ci, (0:) 14 - 18 - 23 25 27 - 33 -
---- -- -- -- -- -- -- --
s :1,7 - 4,5 - 5,3 6,0 6,3 - 6,5 -
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Ds :)0 - 36 - 44 50 56 - 62 -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
Profil I 2242-57 d d, (V,) 11 - 18 - 23 25 27 - 33 -
s 1--1,1 5,0 6,1 6,5 6,9 7,4 -
Nestandar- [) 24 - 30 - 36 40 44 50 56 68
-- - -- -- -- -- -- -- -- --
Groasa dizate c a, 13,5 - 17,5 - 21,5 24 26 29 32 38
DIN 7989 -- -- -- -- --
s 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
-- -- -- -- -- -- -- - - --
__0_1E_ - 34 - 39 44 50 56 - -
IP
(Inalta re- Pr, STAS d, 13 17 21 23 25 28 -
---- ---
zistenta 8796/3-76 f s 4 - ! - 5 5 6 6 - -
pretensio- DIN 6916 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
nat) c1 1,6 - 1,6 - 1,9 1,9 1,9 2,0 - -
-- -- -- -- -_ -- -- -- --
c2 1,0 - 1,0 - 1,25 1,25 1,5 1,5 - -
I
- Obsuootii: 1 Lunglmea filetulul pentru groslml de paehete peste lInia neagra, I Lunglmea filetuluf pentru groslml de paehete sub Iinla neagra,

CaIltati : Tabelul 1.8 ,1 1.9

Calltatl :

Tabelul 1.8

Masa:

Tabelul 1.37

Exernplu de notarc pc desen saibe pentru l\120, vczi schemele a, b, ... , f

94 ELEMENTE DE CONSTRUCTU DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

II
~
S
..
e
~
~
..,
=
i
e
..,
1
=
~
~
II
-=
e
.,
.,
'Il
..,
..
<II
..,
.5
-=
'"
'Il
.;
e
..
=-
II
-=
:;
.;
.=
s
e
=
en
~
~
-
..
e
N
.;
.. .,
= "e
.... t::
- 's
-= .s
.So
... .,
.9 .,
:;j
.. "1::S
~ c
0:
< MATERIALE PENTRU E'XECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

95

.., I I I I I I
...
:;;:
0 ~
... (X;~
...1 :t(X;ulll
0 C/l~Ill(X; ~~~...l
u .... ...;O
s ~ :t(X;~
S Il:ulllll: U) C/l ~!Xl
~ia....lO uu .... ...l
i5 ~ ~
S ffiu III 0:: :t(X;ulll
uia...lO ~~ia...l
...
.., :to::
:§ ...1 :til: :t :t Il: C/lC/l
0 C/lC/l C/l u: 0 uu
" uu o o
s
0
01 ....
:: ....
01 S
::a
---
...
.... ~ :tll:tllll
S Il: Il: ffiulllll:
v: C/l uia...lO BBi!!...l
U U
---
!;; f-o ~
S :til: ;til: :to:: (X; (X; ffiu!Xl(X; :t(X;u!Xl
C/lC/l C/lC/l C/lC/l u: i5~~...l
UU UU uu u 0 uia...lO
~ f-o ~
S (X; ffiulll(X; :t(X;u!Xl
0 uia...lO ~~ia...l
...
'" f-o ;tll:tl
...1 ffiu!XlO:: C/lC/lC/l!Xl
0 uia...lO uu .... ...l
.-< .-< .-< 0 00 ..,. .-<
(/J r- r- r- r- to r-- r-
<: J., ..;. ..;. J., .D ..;. c:-,
E-< to to N N to M M
(/J U') U') ..,. ..,. U') M M
I I
" "
o u '"
"'3 .. d> .. Oi .... 'tl
'" "'1:>1) t::
" "'Oi '"
'g EtIIl 'f! ~ .. "
.... ....
.. o '" o t:: ~ >OS 0
Po. .... ~ U.~ U.~ ... ..
_ ... 'i1.~ .-; Gl -
Gl Gl $~ '"
..... ..... 0'" ..... ..... .....
0 0 0 0 0 0 I
(X; ~ffiG!Xl(x;
0 uuia...lO
Il: ~ffiG!Xl1l:
0 uuia...lO
0:: ~53GIll(x;
0 uuia...lO
(X; !Xl
sr:
U ...l
I I
I
0:: ~ffiGIll(x;
0 uuia...lO
0:: :tll:~
C3~~Ill(x;
0 .... ...l0
0:: :to::~
C/lC3~!Xl(x;
0 u .... ...l0
(X; :tIl:GIllIl:
0 B~ia...lo
C> 00
<0 to
~ J.,
0 C>
C> C':
Os
-'tl
41=
..... ..,
0
'"
"'-
'tl~ ....
>OS'" ~
'tlt::
;'S Gl
.....
!Xl 0 '"

.:::

';

....

'"

e

I I I
I o::~
O...l
o o::~
C/l
U O...l
Il:;j (X;C!l
B~ c~
0:: (X;C!l
0 o~
o
u:
U
(X;t,;l o
C/lC/l CI:;f-o
uu O...l
Il:~ (X;C!lZ
C/lC/l o~u
uu
o o C!l
o: (X;~Z (X;f-oZ
U O...lU C...lU
c (X;~ 1l:C!l
C/l o~
U O...l
M .-<
..,. r-
r- r;- ~
r:. .-< N
M 0 0
..,. en N
'" '" ~
..
'" :;:::. '"
OJ ..,
e .Q t::
.. "
tlO '" 'N
., >(II ~
:is :is
.. as
~ ~ ~ '" t::

:;:::. .Q o

'" C/l

96 ELEMENTE DE CONSTRUCTil DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

_\L\TEHIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

97

'" I I
'" P::
~ P::E-< ~ 0::
0 ""'
'"
.... p::~ P:: ~
f-<
...l '"'
0 I
, .,. I
'" .,.
eo o::C ..... \
f-< P:: ~ ;I;
...l (I..
0
"" .,. \
'" .,.
~ P::~ P:: .... P::
~
0 >'-< ~
. I
'" I
'"
if] \
~ ...l '-'
0 ~ I
Ql I
-
0 I
OJ ....
u .... (/J I
... ...l I E-<
OJ
..... 0 ~ I
""
--- I I -r. I
.,.
'" .,.
.... H
...l :::2 I
0 \ I ~ I
--- .,.
.,.
.,.
r-, H
'" ;:;: I
...l
0 ~ I
... -
co ~
...l ~
0 ""' I
0
I
'" H I
'" ..... ;:;: I
...l p:; :;:; >--,
0 ~ -
c I
,-< ,..., OC! 00 ['0 a- 1
I- I' ,-< 0
rJJ co N. r- r- <D <D<D<D I
<D C'l. r!. J, 00 6JJe.6
< a, ,..., 0> lC M c:r-
f-< .:: tr.l 00
rJJ C'l 0- <D 0 00 C'l 00 C'1 I
0 ..,. ""' I~ <D '" oot--oo
C"I 0
..... ,I:)
'f 11) ,o,l ;:l 11)~ '6;, ~ lCU ~ °0 I ':0;$
'0 ''''
)~ m <.l <.l ~ o_ .... Ilo o ~~
,"' ..... o ;:l 'O;:l., ~
,o,l ..... c:s .... til ., ;:l - .... 2"g.a .3 E
.... ....
'3 ..... S'§o -'" ..... .....
'" Q) en C'3 U)_ ", ~ (',)
'" S ~ ~:::: o,l til '" ~.8
;:I ~~ ...... = S ,~'~ a .....
'8 '0 O,!:! 0.... ° '0 tr c:s :a;;",
Q ~.e u 8,~~"3 '0
~ :§~~ ~ -; E:! ;:l
P: ° ;a lCU os ::: ~~ (U.~ </> Q)~t,.I
.... ~ .... ~ ..... ......c:: 802:
,o,l ;:l0_ ..... 's::a ~ ..... <j~tlO . s: -;
:0 ,_ '0 o_ '0 S ~ :;0. ,.-.'C'l = 0'" c:s
;;';:l o,l ;;. ;:l o,l ", '" ;:l 0 "''0
C!I ~CIl_ ~tIl_1lo ......... <.l ~Ollo;:l E-<, 0;'0-
... I-~----

co M

'-' o

1-------

i --- --------

i 0
U')
\ 0
1
I
1--
.,. ;:l
.,.
,o,l
.... '-'
~ ca
~
or:::
"" .0
co ;:l
, 3
C vz-
(',)
'0
.... cz
'" .~
....l
0 S
""
cc
...l
0
f- r--. I ....... ,~
rJJ ~e.o~~
< ' I I I
~ l ..... 1(') ~ C'~
CJ~cc
rJJ L <, ~ ~ x;
C<: ;:l
':0;$
N
;:l
I).:.
1
)d
S
!::
</>
ON >:
.... ;a
;:l
;- e>
'"
'" .§
'a ::l
t: ....
0-
U
1 ':n.
,c;j
00) ~
6 .5
,;.: <Il
<Il (',)
o,l '0
E ~
<Il or::: .....
ii <n-
.0 <.l >:
c c:> .... co
.... >'-< c.i ;::i 6
'-'
~: &l °
c;j 0::
0
....
0 OIl
,-<
,-< rl (',) "c;j 0;;
rl rl ::0 u '"
'" .-
..... ::0
Q.)
(',) ;:l '0
'0 0-
0 '"
I::: ~ u
or:::
... co .0
oS '"
~ e:..
.0 ON I
;:l ;:l ;:;
c:i til 0::
.0 1
.;s '; E-<
6 P:: ~
ON § '0
'" '"
;.. (,,; :,:;
'co
N ~ to-
o,l (',)
", .... s
.... 2:: ;:l
~ '" 2; .~
cc or::: .~
", °E o ~
<Il Q.)
a:. O":;l -e '" ..... 1
"" "" C':!
H~ 2: 's '0 ,'" 'C':!
3 rr <.l
0" ;i 0 </> °60 u
",; (',) °60
,..., ,- 0;;: .... ....
c; .... ;:l ;:l
'" Il) c;
u or. 0 ...,. c;
" '" :a ..... .....
c:i " '" I1J
'0 '2 '0 6 6
co £2 6 co '"
<Il U co
co co ~ 0;:: ~ c
G .-l .Q ON 'N
o,l ~ ~
-, .,. .,. .,. '"'
.,. .,. I I
° .,. I
....
..... o
o (/J ,_.
Q.) E-< .-. ~
~ u, ~ ~ MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

98 ELEMENTE DE CONSTRUCTll DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

1.3.2. Elemente de imbinare

Nituri cu cap semirotund Nituri eu cap Inecat Nituri cu cap semiineeat Nituri eu cap troneonie

Suruburi grosolane eu cap hexagonal ~uruburi semipreeise e~ eap_ hexagonal . ~uruburi de lnalta rezistenta eu pretensio-

nare (IP) ..

Suruburi pentru jundatii

~uruburi fara cap. .

Suruburi cu cap ciocan ~l nas Piulite grosolane hexagonale Piulite semiprecise hexagonale

Piulite pentru suruhuri de inalta rezistenta

eu pretensionare (IP)

Saibe uzuale

Saibe pentru profile U si I

Saibe pentru ~uruburi de Inalta rezistenta eu

pretensionare (IP)

Inele de siguranta (saihe Grower)

Eleetrozi lnveliti pentru sudarea otelurilor. Co nditii generale

Eleetrozi lnveliti pentru sudarea otelurilor

carbon ~i slab ali ate

Sirme de otel pentru sudare

Stabilirea clasei de ealitate a sudurilor ceruta

la proieetare

99

STAS 797-67 STAS 3165-57 STAS 802-67 STAS 801-67 STAS 920-69 ST AS 6220-69

Pro STAS 8796jl-7G STAS 2350-70 STAS 2351-70

ST AS 2569- 71 STAS 922-76

STAS 6218-69

Pro ST AS 8796j2-7G STAS 1388-72 STAS 2242-57

Rezolvare:

A. Alegerea caieqoriei si a mardi otelului

1) Categoria otelului, In Iunctie de regimul de lueru si atmosfera din hala, precum ~i de modul de executie a grinzii, se alege un otel eu granulatie fina, eu rezistenta marita la coroziune at mosf'erica, un otel slab aliat pe baza de erom, eupru si vanadiu.

2) Marca otelului. Pentru a satisface conditiile de mai inainte, se alege marca de otel ORCA 52B eu limita de eurgere minima de 36 daNjmm2.

3) Grosimea produsului. Din ealeulul de rezistenta, pentru talpa intinsa a grinzii principale a rezultat 0 grosime de produs de 20 mm.

B. Alegerea clasei de calitate a oielului

Clasa de ealitate se stahileste cu ajutorul metodei coeficientului de periculozitate, cu relatia (1.1):

G=K S B = 1,4·1,0·1,0=1,4

Pro STAS 8796j3-7G ST AS 7666-66

unde : K = 1,4, pentru elemente sudate eu sectiunea dublu T;

S = 1,0, deoarece grinda principals prezinta 0 importanta deosebita ; B = 1,0, grinda principala este supusa la solicitari preponderente statice.

Considerind eli materialul nu a fost deformat la reee, pentru G = 1,4, grosimea produsului t = 20 mrn ~i temperatura de exploatare cuprinsa intre + 15°C~i -1OcC, din fig. 1.1 rezulta c1asa de ealitate 3, calmat.

Exemplul 1.2. Sa se stubileasca marca si clasa de calitate a tablei de otel necesare pentru conf'ectionarea conductei fort ate de la 0 centrala hidroelectrica, cunoscind ca :

- conducta este pozat a la supraf'ata solului si este de 0 import anta foarte mare;

- peretii conductei slnt solicitati preponderent la intindere din presiunea interioara a apei, iar la inchiderea vanelor sint supusi la socuri din lovituri de berbec;

- pe timp de iarna temperat ura mediului coboara p ina Ia -35°C, iar vara ajunge la maximum +25 "C ;

- conducta se executa, in tronsoane transportabile, in uzina, iar la santier se ambaleaza cu cusaturi de sudura de montaj. Deformarea plastica a materialului, in timpul executiei, nu depaseste 1,5%.

Rezoloare

A. Alegerea cafegoriei $i a mardi oielului

1) Categoria o'[elului. A vind in vedere modul de executie si nivelul soli-citarilor se va alege un otel cu granulatie Iina din categoria otelurilor de uz general pentru constructii.

2) Marca otelului. Se poate alege otellllOL52.4B aliat cu vanadium sau otelul cu granulatie fina pentru constructii sudate, marca OCS 52. Prima marca de otel, pentru treapta de grosime 16 mm ~ a ~ 40 mm are limita de curgere minima de 35 daN/mm2, iar cea de a doua, de 42 daN/mm2. Dupa valoarea limitei de curgere, se recornanda marca de otel OCS 52.

3) Grosimea produsului. Din calculul de dimensionare a conductei Iortate a rezultat 0 grosime de perete de t =40 mm.

ST AS 1125-69

ST AS 7240-69 STAS 1126-76

C 150-72.

1.4. Exemple de alegere a calitatii materialului

E ) ) 1 1 Sa- se aleaga marca si clasa de calitate a otelului din care se xemp u •• , ti f . d aco-

confectioneaza talpa intinsa a grinzii p~in~cipa.l~ de ~sus mere a ermei e

peris lntr-o hala cu atmosfera usor agresiva, stiind ca :

_ grind a principala sustine 0 ferma de acoperis care aduce, in general,

lncarcari statiee din ~arpanta; .' ~

. . d .. alaY simplu rezemata de 24,0 m daschidere, prezinta 0

- gnn a pnnelp , . di h I~

importanta mare in desfa~urarea procesului tshnologic III a a ;

_ temperatura cea mai scazuta in hala ajunge la O°C ;

_ grinda se executa in uzina, in solutie sudata ; .

_ din ealculul de dimensionare, pentru talpa intinsa a rezultat 0 groslme

1=20 mm.

100 ELEMENTE DE CONSTRUCTli DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

MATERIALE PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

101

G=K S B=1,1.1,O.1,O=1,4.

C. A legerea calitiitii malerialului de tulaos

. P~ntr.l.l su?area grinzilor prineipale de la stavila plana, In eonformilate ~u ~*eat~e. dIll. tabel:le 1.10 si 1.11 se reco manda folosirea electrozilor lnveliti . .~' a ncat~ Ia Cimpia Turzii, sau Superbaz, f abrical i la Buzau. Pentru ;~~~_~a7.automata sub strat de flux se indica folosirea sirrnei SlOX si a f1uxului

Ex('.mplul. ].4. Sa se determine domeniul in care poate sa varieze gro,,'1 mantalei unui gazometru sferie, stiind ca : _I nea

tura de g~z;~e:rul va inmagazina un gaz liehefiat la presiunea de G at si tempera-

,

- se di~pllne de 1 abla de ctel marca OL 52.3 k ;

- j unctionarea norrnala a gazometrului este de mare important i\ d

reee gazul este toxic; ., eo a-

- temperatura cea m ai rid icat a a metalului este +15°C.

Rezoluare

Se calculeazii coef iei tId .

ce icren u e penculozitate, cu rela+ia (1.1) :

G=K S B=2,0·1,0·1,0=2,0 unde, din tabelul 1.6 au rezultat valorile Iact orilor :

K =2,0 P;lItru coust.ructii sudato supuse la solicitari hiaxiale cum este

pIllza gazometrului ; ,

S =],0 pent~u elemente de co nst ruct ii (pinza gazometrului) de importanta deosehit a ;

B = ],0 deoarcc~ _plnz.a ~azometJUlui estc solicitafa static la presiunea de serVICIU din int erior

. Pinz a g~zo,::e.trul~i sf'eric eslc >o'licitata in principal la int indere sub actiunea presiunn interioare.

rezul~~n ~diagrama (fig: 1.1), pcntru t = _8°C; G =2,0 si clasa de calitate ;) ca se pot fo losi 1 able de 01 el cu grosimea cuprinsa intre 12 si 30 mm:

. Edxemp~ul 1.5. Pent ru grinzile cailor de rulare proiectate pent ru deservirea

UDUI epozit de pr d T it di .

t 1'1' 0 use serm im e III of el, se cere sa se st abileasca calitatile

o e un or ~I .ale. e!ementelor de irnhinare, cunoscind ea : .

cit t - Ie g;1~ZI clreu.1a ~i~ci poduri rulante cu cite doua cirlige fiecare de capa~;~/8~ {Idl~.are diferit a : 2,poduri cu Q =500/125 kN ; 2 poduri cu Q= greu de lue~ ~I un pod cu Q = 60/40 kN cu deschiderea t.; =22,0 m, in regim

,

cit~ :- grind~ caii de. rulare continua de 18,0 m deschidere are In zona soliarIlor rnaxime sectiunea transversals prezentata In fig. 1.2;

t' -d explo~tar~a depozitului se face tot timpul anului temperatura minima

pu In cobon pilla la -25°C; ,

- joantele de montaj ale grinzii caii de rulare se executa eu suruburi ~~ . .

A. Morea §i calitatea oielului

ale Marca ~~ calitat.ea otelului folosit pentru confectionarea diferitelor elemente estacadei metahce ee serveste depozitul va fi diferita, dupa necesitate.

B. Alegerea clasei de cali/ale a olelului

Se calculeaza coeficicntul de periculozitale, cu rela\ia (1.1), astfel:

G=K S B=1,4.1,0·1,4=1,96:::::2.

Valorile factorilor K, S si B s-au determinat din tabelul 1.G, in Iu nctie de datele problemei.

In Iunctie de grosimea produsului, valo area lui G si temperatura de explo a-

tare (colo ana "sub _2;)°C") din fig. 1.1, rezulta clasa de calitate 4, calmat.

Daca se Ioloseste otel marca OL 52, avind In vedere nivelul temperaturii de exploatare, atunci se va pretinde clasa de calitate 4II (eu garantarea ener-

giei de rupere KV la -40°C).

Daca se Ioloseste otel marca OCS 52, se va pretinde clasa de cali tate Ga,

care garanteaza energia de rupere KV, la _40°C.

In ambele cazuri o.\:elul va fi calmat.

Exemplul 1.3. Sa se aleaga marca )i calitatca materialului de baz a si de adaos pentru grinda principala de la 0 stavila plana de supraf ata, cunoscind ca : _ stavila are deschiderea L=16,0 m, inaltimea de reti nere H =3,n m ~i

prezinta 0 importanta deosebita :

_ la proieetarea stavilei au rezultat doua grinzi principale Cll sec~iunea

simetrica av ind tiilpile de 2:)0 X 18 si inima de 10 x l 100 ;

_ stavila este exploatata In ccnditii de temperatura ce nu cobo ara

sub - 10°C.

Rezoluare

A. Alegerea calegoriei ~i mardi otelului

1) Categoria otelului. A vind In vedere mediul care favorizeaza coroziunea,

se alege un otel rezistent la eoroziune.

2) Maroa otelului. Tinind seama de problemele de stabilitate 10('al5. a i ni-

mii, se alege un otel eu rez.istente norrnale, marca ORCA 37, cu li mila de curgcre

de 24 daN/mm2.

3) Grosimea produsului. Talpile grinzii au gro:-;im~a de 18 111m iar ini ma

de 10 mm.

B. A.legerea clasei de calilale a o!elalui

Pentru aceasta se calculeazii coeficientul de periculozitate CII relatia (1.1) :

Valorile faetorilor K, S, B s-au scos din tahalul J.(i, in Iunctie de dat ele initiale ale problemei.

Din fig-. 1.1, in Iunctie de temperatura de explo atare, valo a rea coeficientului G ~i grosimea produsului, rezultii peatru ini ma clasa de calitate 2, iar pentru talpa intinsa clasa de cnli tate 3 si talpa co mprimat.a clasa de calitate 1 sau ~.

Pentru talpile grinzilor din otel eu inima plinii, ill acelea5i co ndi tii de exploatare din fig. 1.1, pat rezulta clase de ealitate ale o tclului diferite ca urraare a solicit.arilor simple de intindere sau de compresiune. In ase me nea situat ii pentru ambele talpi se va adopta aceeasi clasa de calitate : clasa de calitate superioara. In cazul a naliz at, talpile se vor confectiona din otel av iud clasa de

calitate 3.

~lATERrALE PENTRU EXElCUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE

103

102 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

B = 1,0, grinda caii de rulare este supusa la solicitari dinamice, Insa fara socuri.

In Iunctie de ~aloarea G=l,O, temperatura de exploatare cuprinsa intre -lOoc si --25°C si considerind ca materialul nu a fost deformat plastic la rece, se deterrnina clasa de calitate a otelului pentru diferite grosimi ale elementelor componente ale grinzii, cu ajutorul diagramei din fig. 1.1.

Pentru inima grinzii, cu grosimea i, =12 mm, rezulta din diagrarna un otel clasa 2 de cali tate, semicalmat, adica un otel cu simbolul OL37.2s.

Pentru talpile gri nzii, cu grosimea t =22 mm la talpa inferioara si t =25 mm la talpa superioara, rezulta un otel avind clasa 3 de calitate, calmat, adica un otel cu simbolul OL37.3k.

2) Sinele de rulare. A v ind in vedere conditiile de lucru a sinelor de rulare si indicatiile de la pet, 1.l.1, se prevede ca acestea sa fie contectionate dintr-un otel carbon marca OL 60, avind clasa 1 de calitate, calmat, adica un otel cu simbolul OL60.1k.

3) Grinda secundara cu zabrele. A vind in vedere ca grinda secundara verticala cu zabrele este un element de irnportanta mai redusa decit grinda caii de rulare, sup usa nurnai actiunii directe a incarcarilor de pe pasarela de circuIatie, pe baza indlcatiilor din tabelul 1.5 se prevede a se executa din otel normal marca OL37, clabo rat prin oricare procedeu industrial.

Clasa de calitate a otelului se stabileste, ca !;ii in cazul rrecedent, tinind seama ca executia grinzii cu zahrele se face in solutio sudata, n functie de coeIicientul de perieulozitate G =K S B =1,0 ·0,7 ·1,0 =0,7, temperatura de exploatare si grosirnea aripii cornierelor g = 10 mm, din diagrama prezentata in fig. 1.1 rezulta un otel av ind clasa de cali tate 1 sau 2. Tinind seama ca grinda verticala secundara face parte dintr-un ansamblu important, este indicat ca sa se aleaga un otel avind clasa 2 de cali tate, neealmat, adica un otel cu simbolul OL37.2n.

4) Grinda orizo ntala de Irlnare, Deoareee grinda orizontala de fr inare indeplineste si Iunctia de pasarela de circulatie, este indicat ca aeeasta sa se execute din tabla striata pentru a se evita alunecarile. In prezent tabla striata se lamineaza numai din otel marca OL 00.

5) Balustrada pasarelei de circulatie, Atit montantii cit si mina curenta se VOl' executa dintr-un otel normal marca OL 37, avind clasa de calitate 1, necalmat.

B. CaZitatea malerialelor de lmbinare

Grinzile cailor de rulare se executa in uzinji in solutie sudata, in tronsoane de lungime si greutate usor de transportat si se monteazii la santier. Din acest motiv materialele de Imbinare folosite slnt de 0 diversitate mai mare si calitatea lor se stabileste separat pentru fiecare caz in parte.

1) Electrozii. Electrozii Iolositi se stabiIesc pe baza indicatiilor din tabelele 1.10 5i l.11, in Iunctie de importanta elementului in ansarnblul grinzii de rulare.

La grinda caii de rulare, daca se executa eu sudura manuala, prinderea talpilor de inima se recornanda sa se Iaca cu electrozi E.44.T cu grosimea de 4 mm sau electrozi Superbaz. Dad prinderea se executa eu sudura automata, asa cum se recornanda, atunei se va folosi sirma de sudare S10X ~i fluxul

Fig. 1.2

Stabilirea marcii ~i calitatii otelurilor se va face pc haza indicatiilor date in

tabelele 1.5, l.6 ~i fig. 1.1. .. v. d I

1) GrinziIe cailor de rulare. Avind in vedere ca .gn~lZl~e . ca~lor .e ru ar~

sint elemente principaJe de rezistenta, sup use unor mcarcan dma.mlce man ~i exploatate in regim greu de lucru, in conditiile unor temperaturi car:.e pot cobori plna la -25°C, pe baza indicatiilor din tabelul 1.5, se recoma~da pentru conlectionarea acestora un otel normal, marca OL 37, . eJabora~ pnn. pro~~deul Siemens-Martin sau procedeul convertizorului cu oXigen, avind s~dabdI-

tatea obIigatorie. . . . b . d' tiil di

Clasa de caIitate a otelului se stabileste d~fI.llltIv p.e aza ~n Ica:" or III

tabelul 1.6 si fig. 1.1, cu ajutorul metodei coefIcIentulUl de periculoxitate dat

de relatia (1.1), astfel :

G=K S B=1,4.0,7.1,0=0,98~1,0

unde: K = 1,4, pentru elemente sudate avlnd sec~iune~ in forma de dublu T

(v. tabelul 1.6); .

S = 0,7, grinda caii de rulare ~s~e "" elemen~ foarte Important al es~a~ eadei metalice ~i determina siguranta III exploatare a acesteia ,

104 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN aTE!. REALIZATE DIN PRaDUSE LAMINATE LA CALD

FSM-37. Innadirea pIatbandeIor care Iormeaza t alpile se va executa ell electrozi E.42.B, E.46.B sau Superbaz cu diametrul de 4 mm sau 5 mrn, iar primul strat la radacina se va depune cu electrozi de 3,25 mm diametru. Pentru sudarca eorniereIor de prindere la sina de ruIare se vor folosi electrozi E.!iO.B sau Superbaz. Grinda secundara eu zabrele se asambleazfi cu electrozi E.42.A : E.44.C sau Supertit. Parapetul se sudeaza cu electrozi E.38.T sau Supertit.

La alegerea eleetrozilor se va avea in vedere, pe Iinga caracteristicile mccanice ale metaIuIui depus, ~i eostul diferitelor tipuri de eleetrozi.

2) Suruburi. Alegerea calitatii suruhurilor se face pe baza tabelelor 1.,<) ~i 1.9, luind in considerare marimea solicit arilor, modul de Iucru al Irnbinarii etc. Astfel, prinderea sinei de grinda de rulare se va face eu suruburi grosolanc. eu simboluI earaeteristieiIor meeanice 4.6. Innadirea grinzii caii de rulare, Iiind vorba de 0 imbinare la care suruburile sint puternic solicit ate la Iorfecare, se rccomanda sa se execute cu suruburi pasuite sau suruburi de Inalta rezistenta pretensionate IP. SimboluI caracteristicilor mecanice ale suruburilor \'J li :

- la suruburi pasuite 4.6 sau 4.8 ;

_ Ia suruburi de inalta rezistenta pretensionate 8.9 sau 10.9.

2.1. Generolitcti

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEl

2.1.1. Unitoti de rncsuro

Unit.atiile de miisura obligatorii prin lege in R. S. Romania sint erie in Sistemul International (SI).

In tabclul 2.1 se prezinta denurnirea simbolul f tId' .

echivalenta cu sistemul vechi (MKfS) a p;incipaleIOl: ;~ri%~ me'~~7;~o~~~rt mate in Sistemul International (S J).

ll:lrimi mecnnlce

expr imnte in

sistemu) Sl

I

1'>1"'1

crl.

Tcb/lul 2.1

Dcnumirea lIll i Itqii de rn.i"Ill'ii In sistcIl1l11 SI

Fuc t or dimensional

Ech lvalcn In eu un itfi] i de Ill,,,"rii In stvtemul vechi (MKfS)

Simhol

.,;. w.

Fort e, incurcarl eon centra I c

1N=0,102 k;.;f

!nc~rl"iiri dist ribuill'

Mornent« iIH'O\ 0- Ict.oare

n ewt on

N

13=0,102 kgfrn

m

1 -~ =0,10:2 ~.~

m m

INm=O,102 kgfm

--------- ------1-----1--------1---------

Eforl uni tar i cnsiunc meca].;"'-')

5

6 Lucr u mccanh-,

encrgic

7 Pi]trrc

u cwt on pc mct ru

newton metru

newton pe

mi li mct ru paIrat

pascal

newt on pe metru pat rut

juu Ie

1-~ =0 li)'> kgf

mrn" ' - rnm''

Pa

W

\V=m2• kg·s-a

N

N

1 m2 ~0,102'

·10-~ atm.

___ 1-------1-------

walt

mm''

N

.J

J = m2 . kg . S-2

1W=1,36 .10-3 PS kgfm 1W= 0,102

s

106 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REA LIZ ATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

107

Tabelul2.2

Multiplii si submultiplii zecimali ai unitatilor SI se forrneaza cu ajutorul prefixelor 1 n +abelul 2.2 se prezinta denumirile si simbolurile prefixelor utilizate pentru forma rea multiplilor ~i submultiplilor zecimali ai unitatilor SI.

Multiplii si submultiplii zecirnali ai unitatilor SI nu sint unitati propriuzise ale Sistemului International de unitati.

in vederea simplificarii calculelor de dimensionare a elementelor pe constructii din otel, in standardele de specialitate se accepta urmatoarele :

- acceleratia gravitatiei 9 =9, 80665 m/s2;::! 10,0 m/52, aproximare care nu inlluenteaza mult precizia calculelor;

- pentru folosirea tabelelor din Iiteratura tehnica scrisa cu vechile unitati de masura (MKfS) ~i pentru evitarea unor greseli in ordinul de rnarime, care pot avea consecinte catastrofale in constructii, p inji la insusirea generalizata a noului sistem de unitati, in lucrare se vor folosi unitatile de masura SI din tabeJul 2.3.

Denumirile ,i stmbulurfle prl'fixelnr

Multlplti I Submul Up\i i
Den um irea I I Pactorulde Denumlrea I Simholul I Factorul de
prefixulu! SimboIuI mult inlicare prefixului lRuitiplicare
deca da 101 deci d 10-1
hecto h 102 centi c 10-2
kilo k 103 mili m 10-3
mega M 10~ micro ft 10-A
giga G 109 nano n 10-9
tera T 1012 pico P 10-12
- - - femto f 10-1>
- - - aUo a 10-18 2.1.2. Metode de calcul ale constructiilor din otel

Tabellli 2.3

Calculul constructiilor din otel, dupa normele in vigoare in R.S. Romania, se face in stadiul elastic. La grinzile continue eu deschideri identice sau la care deschiderile nu dilera intre ele cu mai mult de 20%, incarcate static cu incarcari uniform repartizate si asigurate contra pierderii stabilitatii generale, calculul static poate fi condus cu luarea in considerate a comportarii elastico-plastice a materialului.

Dimensionarea elementelor de constructii din otel, in cazul constructiilor civile, industriale si agricole, se face cu metoda starilor Iirnita (l\I.St.L.), of'icializata in R.S. Romania prin ST AS 10108/0-78.

Elementele din otel ale constructiilor hidrotehnice sl podurilor din o tel (pasarele, poduri de sosea si cale Ierata) se dirnensioneaz a cu metoda rezistentelor admisibile (M.R.A.).

Unitntl de masura SI

, Un ltafi de masura Sf ~i corespondcn [a
Nr. In ststemul vech i MKfS
crt. Marimi mccanlce I
Sf MKfS
1 Forte, tncarcarl I 1 daN 1 kgf
concentrate
10 kN 1tf
1 da;-.J/m 1 kgf/m
_-
2 Incarciir! 10kN/m 1 tt/m
dlstrlbuite 1 daN/m2 1 kgf/m2
10 kN/m2 1 tf/m2
3 Efort unitar 1 da Nj rnm" 1 kgf/mm2
(tenslnne mcca- 1 daN/cm2 1 kgf/cm2
nidi), prcsiunc 1 tf/cm2
10 kN/cm2
1 do Ncm 1 kgfcru
4 Moment
Incovoietor 1 daNm 1 kgfm
10kNm 1tfm
5 Lucru mecantc, 1 daJ 1 kgfm
energle 2.1.3. Actiuni in constructll

Actiunile luate in considerare in calculul co nstructiilor, in conformitate cu STAS 10101/0-75, se clasifica dupa criteriul frecve.ntei cu care intervin fa anumite intensitati, in:

- actiuni permanente;

- actiuni tempo rare ;

- actiuni exceptionale,

2.1.3.1. Aetiuni permanente (P). Actiunile permanente se aplica practic cu aceeasi intensitate pe toata durata exploatiirii constructiei. In cadrul actiunilor permanente intervine in primul rind greutatea proprie a elementului care se dirnensioneaza, greutate care trebuie apreciata, precum si greutatea tuturor elementelor sustinute de elementul in cauza. Un extras din STAS 10101/1-75 referitor la valoarea norrnata a greutatii diferitelor tipuri de lnvelitori este dat in tabelul 2.4.

108 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REA LIZ ATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALn

1m'ar('ari perrnanente, Inv-Iltort

(STAS 10101/1-75-ExtI'as) lncarcarca datu in daN/m2 de suprafata inelinatii.

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

109

Tal]c/1I1 ~_l

Tabelul 2.4 (contlnuare)

Denumlrea ma terIalulu l

Valoarea Incarcartt, In daN/w"

l icnumirea ma teriu lnlui

Va loan n incDrc:-lrii, tn da~/l1ii!

- spurns rigida de poliuretan

- PFL poros (pentru 1 em grosime)

- Pliici de pluta expandatil (pentru 1 em grosime)

9. Izolatll Ionice la pardoseli (peutru 1 em groslme) :

- Pislii minerals P 90 In eovoare de 1,5 ; 2,0 ; 2,5 em grosime (tip SILAN)

- Vatu mineralii semirigidi\ In placl de 1,0 ; 1,5 ; 2,0 em grosime (Up S ILA~) : A so

A 100

- Pudret s de cauciuc la peretl (pentrn 1 em grosime)

- Vata minerala (tip SILAN) In saltelc ell grosimi dei,O-10 em

la tratamente acustlce

o.o 1 10

1. Azbociment (Inctusiv slpr+le ~i caprloril)

- placl plane de 4 mm grosime (STAS 558'1-7:l) _ asezate simplu

asezate dublu

2. Carton bitumat de greutate medic, tntr-un singur strut ar opcrit eu hltum ~i presarat ell nisip (STAS 138-69)

3. Materiale bitumate In foi : - carton bilumat

- ptnza bitumatii

4. Mase bitumincase (solul ii pentru amorsare, suspensli de' hit urn filerizat, mastic) :

- celochit., strat rezultat In grosirnca de 1,7-2 !lllll

- suspensie de bitum filerizat (subll) strat rczullat in grosilJ1~

de 1,5 mm

5. Straturi ce servese la baricre de vapori :

- douii straturi de bitum topit eu circa 20 % filer aplieat peste strat de amorsaj

- un strat de carton bitumat tip GA 500 (STAS 138-6\1) intre doua straturi de bitum cu circa 20 % filer apllcat peste un strut de amorsaj

6. Straturi ce servesc Ia lzolat ia hidrofuga la acoperisurl :

- trei straturi de carton bitumat tip GA 500 (STAS 1:18-(9) Intre patru straturi de bitum filerizat eu 20 % filcr aplicat peste un strat cc amorsaj en protectle dintr-un strut uniform de nisip graunt os

- doua straturi din pinzil hlturnata A 55 (STAS 10-16-(7) ~i un strat de carton bitumat GA 500 (STAS 138-(9) intre patru straturl de bitum cu circa 20 % filer apllcat e peste un strat de amorsaj cu un strat uniform de nisip grauntos

- un strat de plnzii bitumatn tip A 55 (STAS 1046-(7) si cloua stratun de tmpletiturii din fibre de stlcla bitumate tip IA (STAS 7916-69) 1ntre patru straturi de bitum filerizat cu circa 20 % filer aplicate peste un strat de amorsaj ~i presarata cu un strat uniform de nisip grauntos

7. Straturi de protectle utillzate la hidroizolare aplicate Ia acopert. surl peste hldrolzolatla termicii :

- mortar bituminos LU subif (pentru 1 mrn grosime)

- nislp 01- 3 mm asternut uniform

- un strat uniform de nlsip griiuntos asternut lntr-un strat de

- mastic fierblnte (strat unlc, excluslv bitumul)

8. Izolatll terrnlce

- Beton (pentru 1 em grosime) :

- celular autoclavlzat

- cu agregate de zgura expandatil

- celular autoelavlzat tip G.B.U.

- eelular autoclavlzat tip G.B.C.

- azbest placl (pentru 1 em grosime)

- Materlale plasUce (pentru 1 em grosime) :

- masa celulara Ampora

- polisUren expandat

0,6 4,5 1,5

0,9

21 :19

5

2

2.1.3.2. Actiuni temporare (T). Actiunile temporare variaza ca intensitate in timp si in anumite intervale po t chiar sa lipseasca.

- Dupa durata de solicitare, actiunile temporare se impart in :

1) Actiuni ternporare de Iunga durata, numite si cvasipermanente (C), ca de exemplu :

- greutatea utilajului specific exploatarii (rnasini-unelte, rezervo are, masini de ridicat fixe etc.) ;

- greutatea continutului in rezervo are, silozuri, conducte si presiunile pe peretii acestor constructii ;

. - tncarcarile pe plansee in incaperile de depozitare, arhive etc. ; - grelltatea depunerilor de praf industrial;

- variatiile de temperatura tehnologica ;

- tasarile neuniformc si deplasarile Iundatiilor.

2) Actiuni temporare de scurta durata (V), ca de exemplu :

- incarcari distribuite sau concentrate din incarcare cu oameni pe acoperi), plansee, scari etc. ;

- incarcari din co nvoaie de forte (poduri de cale Ierata, poduri de so sea) ;

- Incarcari datorita mijloacelor de ridicare si transport cum slnt poJurile

rulante, grinzile rulante etc.

Inearcarile normate aduse de poduri se deterrniua cu relatiile din tabelul

2.5 in Iunctie de caractcristicile podurilor ;

- incarcari din zap:1dii)i eventual chiciura ;

- incarcari din v int ;

- incarcari din variatii de temperatura;

- inciircari care pot sa apara in timpul montajului si transportului.

In tabelele 2.6 ; 2.7 si 2.8 sint date extrase din standarde privind valorile normate a unor incarcari tempo rare frecvenl int ilnite .

In tabelul 2.6 se prezintii dimensiunile geometrice si gabaritele podurilor rulante (A) precum si apasarile rotilor, mase si vitezele de deplasare a podurilor rulante (B).

:;,5

6

17,5

19

17.5

0,2 3

20

6,5 12

6

6

12

0,3 0,3

110 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

III

Tabclul 2.&

<0
~
] 00
<u <::>
.c:: C
t:l
..... C
00
if
<
,_,
-r:
E
...
,£ "'I fir
§ , "
U
-~
f(ft
::t.)1 "
t ! ll.
'"" =/
~
=
~
Z
...I.olc;.
..
r.!lJ:
c:
N~
;;l ~ 1
~- '"
~ .:1:
~=K
.... =~
i<':"1
~~
.... S
;;l-
=~
;<
;;l
~
C
=- Constructll civile, , Relalii de ealeul pentru = orizuntale aduse

Industrlale rotilor podurilor rulante la fala superlonra a

~i agrlcole stnelor de rulnre

Conform STAS 10101/2A2- i5

)\"r.,

crt.

Forla orizonlalii prove- I Suspcns ia I Simbolul I

n , tii din tncarcart! Ior [ei

1 Frinarea sau demararea Flexibila pn n Vez: a,
podului (longitudinal) sail rigid;l I n 1 ~ b
PI = 10 P'r
1
Flexibilii 11 1
2 Frlnarca sau demararca Pi= ~(Q+G,) Vezi
pl1 - n, a,
caruclorutui (tra ns ver- I c. d
Rlgida 1
sal) pn=_(Q+G)'
I 10llr c ,
2
mfvp
. P~.= -- sau
Flexibilii (T \'czi C,
3 Lovirea podulul in opri- P¥=Vp Vm,]{T g. h, j
pn
tori (longitudinal) T 2 f
mrVp g. h, i,
Rigicfii P¥=-- sau
(T
I'¥=vp Ym,!,""
Numai
4 Deplasarea oblicii a po- FlexibiJii pn n 1 pentru
dului sau neparalelis- san rigi(hi S PS=5" PmRx calculul
I1IUI slnelor (transversal) priuderlr
slnei OBSERVATJI

1. Valorile uormatc ale Intensitatll Iort elor verticalc transmisc (11' rot ile poduritor rulante se vor lua diu STAS 800-68; STAS 6919-70; STAS 8407-69.

2. Pentru calculul elementelor de construcUi Iortele vcrtlcalc ~i orizontalc aduse de podurile rulante se lau In concordantf cu Iunctlonarea lor reala posibilii in timpul exploatiirii, introducind In calcul numarul de poduri ce actloneazn simultan, conform t ahelului 2.12.

3. Notatii in tabelul de mai sus:

a) n, - numarul rotilor de pe un fir al ciiii de rulare ;

b) Plr - valoarea Iortelor de apasare verticale transmise de fie care roatZ, frtnata. (Se considerii frlnate [umatate din numarul total al rottlor de pe 0 parte) ; c) Q - tncarcarea utila maxima;

d) G c - greutatea caruciorulut ;

1 rGp L-I]

e) m,= 9 "2 +Gc L ;

1 [Gp L-I]

f) mr= 9 "2 +(Gc+Q) L

L - deschiderea podului; Gp - grcut at ca podulul : g - accclcratla gravil atte! ; m ], m, - mas a echlvalenta cu suspensle Ilexibila. respectlv rigidii ;

g) vp - vlteza podulut rulant In tlrnpul lovirii =0,7 "p rna:r (m/s);

h) [7' - cornprlmarea tamponulul care se ia: h = 0,1 m pcntru SllSP( ns!e Ilr x i hila, Q<500 kN grupele I, II, III; (7=0,2 m pentru cch lalt c cnzuri :

i) Pmaz - valoarea Iortel verticale maxime, in I<N;

j) Calculul fortei de Iovire in tampon se face eu al doilca grup de Iorrnule numui atunci ctnd se cunoaste constanta elastica 1{T (in I,N/m) a t a mponulul ~i nu se dcpasest e comprimarea maxima a acestuia..

~I~
~I~
§ ~
Oll
,_ S
c bo
-;:; '" -~r
~ p::
i:
"
'-'
" <I~
s
"
;::
"
E
~ ~I-
- ....
'0
:: ,-,I~
E
'to
'-'
,_ "
'-' ;a .:
'C '-'
:& s
.8 "
"
c
.;: b" ~
"
E p::
::
a <I~
g
"
OJ ~I~
c,
'u
0:
.;::
"" ~
.~
c
E k
C T-
is ~
e
'bi>
<Ii ~I~
p::
<I~
.. ~ ....
-.l§.
Crz 0
.:.: 0
'""
0
""
N
0
,,,
N
0 I 0 I :n
.. "" ""
U"l co ~
'<!' '<!' c""
0 1 c I ;;:;
0 0
C'l "" 'C'l
'" M .,..
0
<::>
;;:;
C'l
US
N
C 0 ;n
"" .,-,
io 00 ,~ '<!' .,. .. ""
0 I 0 I 0
0 0 c""
N io C'I
O"l M ..,.
0
<::>
0
0
C'I
0
""
N
0 1 0 1 0
"" "" c""
-e- ..... L""
..,. .,. L""
0 I 0 I 0
0 0 ."
N "" C'l
M M .,.
"". "". "" "" "" 0 0 0
.... '<!' o· 0 M r: 0 C'i
.... .... N N C'l N cr: M
1 1 1 1 1 1 1 1
0 "" "" "" "" "" u "" ..""
ci ": ..... r- r- r- C'I C'l
.... ..; r: 0 M r-: 0
.... .... .... N N C'I M
0
"" 112 ELEMENTE DE CONSTRUCl'lI DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELL~;J·:\n; GENERALE DE DIMENSIONAHE A CONSTRUCT IILOR DIN OTEL

----------,--_~,---

113

------------------

-

-

01

~I~

o <0

I::

o tr.> C'I

o tr.> C'I

o ," C'I

o l~ ::'1

~I

I ~ I

~ I ~ I'

r.:; l!")

o o 0")

."

o o <0

tr.>

C h""; C

r-

'-.

c o o ..,.

I ~ I

I 0 I I gil'

I ...,.

~I

i::

o ." N

c ." ::'1

It:

. -

'_'::

I:; ::'1

~I

o o 00

tr.>

o ,'" C

""

c I

8

...,. !

c c c

o ." C'I

..,.

o o

." ..,.

o ""

•. I ~i

o ." ::'1

s-

o

o o ::'1

- I

I::

r.'.

I

I

I 0

i ...,.

C I~ <=

,-

'. ..

I:':

'" =_l ''' _ _i_-_' '7 _ ,C)

, I! 0

f2 I -. ,-::. 00

~J L ~ __ I __

o

g

Ii.. -

o ,"

"" ."

o o ," ..,.

.o

Ie') c:=..~ Ill,,).. lC')" .o ~.. L~ C 0

~"' ~"' ~" ~ ~ ~ r-"' ~ ~ ~ go, ~f

i I I I I I I I

[Q ~~ CCi CG ~"' ~ ~ r::

0'" c0 [< 0 ~ _,.. r-

C'1 C'l "1 M ,....,.....,.....

tC u~

['-0"' a .-< C'I

I I

11".:1 In r-. l~ ~ ... r":

.-<

o o o

I:') l!j

, ...... 1 .....

0=5 M

N C'l

114 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

115

... ...

\ 0 \ 0
0 0
00 co ,....
0 \ 0 \ 0
0 on on
"1' "" ""
0 \ 0
0 0
C") C'O
0 \ 0 \ 0 \ ~\ 0 \ 0
on on on 0 0
C") 0 C") a: ,....
'" r- r-- r- eo
0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0
on 0 0 0 0
r-- C") '" 0 crJ
"" on on co co
\ 0 \ 0
0 0
00 0> ,....
0 I 0 I c
0 on l()
"" "" ..".
1
0 \ c
0 0
C") crJ
0 \ 0 \ 0 \ ~\ c \ 0
on "., on 0 0
C") 0 '" C> ,....
'" r-- r- r- 00
0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0
on 0 0 0 0
r- '" '" 0 crJ
"" ~"') on '" <0
0 \ 0 \ 0
'" r- 0>
on \ on \ c
... on If";
'" '" -e-
0 \ 0
0 0
'" '"
0 \ c \ c-: \ 0 \ 0 \ 0
on on on 0 0 0
... '" '" u-, '" ...
'" '" r- r- r- oo
0 \ 0 \ c, I 0 \ 0
0 0 0
u-, 0 '" 0 '"
r- '"
"" If"; on '" '"
u-,_ u-, u-, u-, u-, 0 0 0 >q_ >q_ u-, u-, on 0 0 0
..; r-- 0 or; r-.: 0 C'i ,.... ..". r-.: 0 eri r-- 0 <:'i
... C\I C\I C\I '" C')
... .... ... C\I C\I C\I '" '" ... ... ...
I I I I I I I I I I I I I I I I
0 on u-, u-, u-, u-, If"; u-, 0 u-, on u-, u-, on ro u-,
",- r-: r- r- r- r- C', C\I ~ r-_ r-_ r- I' r- C\I C\I
",,- r-.: 0 c-; r-- 0- ... ..". r--- 0 ",- r-.: 0
... ... C\I C\I C\I crJ
... ... ... C\I C\I C\I crJ ... ...
0 on
C'I
00 ....
---
0 2;
<:'1 0
'" l" ... ...

o ...

co

...

o

"00 E'" .... 0 00 'Zoo Ocr:

U~ EVJ

OJ ~"I ::l
...
gJ
'" ..
p. "
'" + ~
-:: ::;
'" " ,,"
...
-e I til
~ .S T
~ bll
0-
;, p:; " ...
._
~
-

2 0 ~
E
0 Q..
'<l
::;
...
>OJ ~"I en
"
.i:
'"
::;
-u ..
.5E "
_ ... "
::;s:l
'38- ::; + co
8.:5 :e ,,"
"
a
",8 8 -1-
......
-';'8 be ~
_- .,
::1- p:;
-::;
£:'3
I ·~t
III -
e E 0 <D
""os E
>: " Q..
J ~
os
E ±
Z
~
...
:§ "
- ~ ...
0 ..
...
0 ,,"
os ~
>OJ .5
8 ~
-;; ell
'" &!
a
os
., ---
...
~ ft
>as • C'O
~ I
-e Q..
,q"§_ ...
Z 0
Cc 0 / 0 / ::>
0
.... 0 ::>
.... .....
r- 0 0 0 0 >q_ 0 0 0 0 0 >q_ io on co:. on 0 C\I on u-, on
,.... ..; r-.: 0> C'i ..". 00- 0- ..".- ",- ~ .... ..; r-.: '" ",,- on- r-.: 0- eri r--
... .... ... .... C\I C\I C'I '" .... ... ... C\I C'I C'I '" '" ... .... C'I C'I C'I
0 I "" I ..".
<:'1 C\I ""
o. 0 0 00 0010 I
000 0000 00 0 ~I~ 0
"" 00' u-i 00 u-i r-.:lu-i u-iC'iC'i ct:iu-i~"; ct:io 0 eri
'" '" r- oo'" "'0 .... 00"'0 0...-4 C\l ~ ""0 .... .... C'I M
...... ... ,..-4,..-4,..-4,....c ........ .... .... .... ....
0 I 0 I 0
00 00 00
000000 00_1~ 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 ° 0
..".' C'I' C'I' 0- 0 0- °1° ..; on- 0- 0 00- 0- ct:i 0 eri .0 0" 0" 0"
,..-4cY:lc.cOO ...... ('I'j co'" '" u-, 00 ° C'I co C'I "" "" '" '" C\I co
,..-4.,.-.!,..-4,....cC\lC\l C'IC'I ... .... ... C'I C'I C\I '" ~., .... ... .... N C'I
'" I Of) I '"
~ C'I" C''')
000 ° 0 ~I~I~I~I~ ~I~ ~ ~ 0 00 % ::> °
0" eri 0' u-,' u-,- ° IC'I I°C'l 00 00 C'I C'I '" 0" N" lC'" lO"' 00 00'" r-.:
~.=; c:.o f"-.. r-oo '" ;:; ~ 100 100 co I;:; ::: ~ ..". ..".0> °10 .... C'I
.... ,...-( r4 l"""I 1"""4 ....
'" I M I ,.,
co co co
0 t- 0_ 0_ 0_ ° 0000 01010 ° ° 0 c 0 0 °
00 lDlf:)QOOO u-,- 0" 00' 0" co- ct:i I"; ",,' 0" C'i aci r-.: on- 0 0"
0 0IU";)tCC'),..-4 u-, f"-oNU':>l"'- Ci.lC"llCNM~ on 00 ... on
.... T""1 ~,....,....c C\1 <:'1 C\l ,....c ,..-4 ,....c ,....c C"tjC'l M M,.... ..... .... C\I C'I
00. I <:'1 I C'l
.... N M
0_" +- +- "I"""" 0_" 0_10_ "I" "1+-"
~""'OOMOlOQOUjOc:.oU";)ooOUjOC\lO~~~
on <0 co Ir- 00 100 '" 10 00 00 0'> ° .... C'lIM ..". '" ° 0 ..... C'I
,....c ,....c T""I ,.... ,..-t 1'""'11 .,.-.I ....-41'f""1 T""I
~~ on on u-, on 0 0 ° on on It) It) Ion 0 0 oon on ~"') on on
... ..; r-.: 0" eri r-.: 0" C'I' .... ..".' r- cieri 1"" 0 C\l"' ,..-4" ~ ... ("'-00'" 0- M'
.... .... ... C'I C'I C'I M M ... .... ... No. ." M M'" ........ C\I C\I
1 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I
0 on on u-, on on on on ° on on on L"') on on on 0 L"') l() on on
c; r-. r- r- r- r-: C'I C'I ",' r- ['00 ['00 ['00 r- C\I C\I ~ r- r- r- r-
... ..; r-.: c5 crJ r-.: c5 .... ..; r-.: c5 C', r-.: 0 .... ..,,; r-.: c5
... ... ... C'I C\I C\I C') ... ... ... C\I C\I C\I M ,.... ..... ... C'I
0 0 s-
on 00 ::>
.....
~ IHi

• - .' ODUSE LAMINATE LA CALD

Ji.EMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL HEALIZATJo, DI" PR ,

I-~ I-I ~

I-

I ,-

I 1:'1

~ I ~ I = ~

,
:
i
I
,
I "
."
1 ::::
: .!:
<..
, '<::I
::::
i ~
I :::s
..
"
c:
, ~
i i::
I -
...
I :::s
~
I ~ 0 ,n 0
- c-
0 0 CI -
::. .-< - ELEMENTE GENERALE DE DIMENSION,\RE A CONSTRUCTIILOH DIN OTEL

Il7

° o

o 00

o 00

= ~ ". ~ '"I~I'"I'ol~lqlt)~lql~ ° M"'O <=>C'I 0 U; ""'.100.100./<=>. ~ q 0./':/0.
0 C'I If': 00 M I'-/C'I "" 0 M CO ° "" 00 '" <6 ~ 0" ",,' 1'-' M' ~. It'''>OOO,......t.CC''lO~O~
-:'1 C'I C'I C'I M :-: "" "" C'I '" '" M e-, M ..,. ..,. C'lMMM..,...,. L~ CO/M/""/"" ~ CO ~I[_!'_
r- I 00 / C'l I ~
Lci I::>" a>' ",'
....
01010 010 I ,
° :::c 0 0 000 0 0 0/0 q 000 =, q 0 00 o 0 01=' ,0
c· ~ CO ,n CO' g C'I- O· C'i >t:i ~/~l:;' C'i/M C'l' C'! 1 CO' ..,. r,a" rl~ N'" oooc 1'-' 00' 0" " ... t C'1" r-": r.,a"'jco"
M ..,. l!':. CO I'- O .... ~ CO .-<C< 0'" C"l :"":' ~ COoco .... M C'I "" I'- a> .... """"/""
~ .-< - .... .... .... C'I C'l .... .... T""'" .... :'\I C'1 C'l M C'l :"< C'l C'lC'lM MM M M M ~ ~ ~I'" ~
I
0 I 00 I M I M
00 CO CO
q++I~I", / : I
~ O. C'l0~ I I
<.:: 00 COO C'1 C'1 ~Io I'- MOOOOOO ~ 00001'-0
00 ?"'1"' ~ ... CO' C'i ~ .... M"'~'" ,......" ~r; 0';" C'-;- e£ ,......"' [ ......... ~ CJ" to" ~ ... .". g ~·18·1~·!;':·
.... "'C'I C'I M M ..,. ..,.~C'I C'l C'1 ~ ~I;/~ ~I~ <':IM ~ ~ It'.) tQ C'I':: M ..,.
I • I
~ I I'- I ,.., I M
~ L"; a>' N
....
000 tlo 0 q/eo q q/o. q q I II I I I I
0 0 0 o 0 t 00000:00 c Ci~!~
g rYi 0' 00' 6 ",' ~ • ..,.' 1'-' 6/6 C'i ""I,n co Uj If'. 0 00 o'>t:i >t:io'o' ~~Io' ~C'i'~I~I~
M ~ L'") I'- ~c:n:o...qoc.cr--o-: 0>0 .... C'l/~ M..,. CO I' a> .... M .... IM/co 00 01'-< M ~
~ .... .... ~ .-< ?"'1T""'1C'1,..-1rlrlT""'l .... C'I C'lC'lC'lC'lC'l C'lC'l C"l M M M M M M -r "'111"'1-1"
, I
0'0 I M I 0 I °
s .: co '" ,r:
OCO~ C'l. ~1~1~1~1"'10 0100 =, 0 0 q ° 0100 '" '" 0 lC 0 0 00 00 0101'"
.£ 6 M <=> , ... ;' ~ ... 0 C"l" 00'" ,...... ... -e .. 00"' ,....." ~ 6 C'l' II? oc' .... ·r· 6 ",' C'I' 1'-' co' ~' M 61'-' ..: 1,-, C'i
,...... ~ C'1 C'I MM~~rlC"lC"lC"J~ M ..,. ..". C'l C'I MM ..,. ..,. L'") It:' M 0'0 ..,. ~ ~ ~I:.=o!l-'"
I i
~ I CO I 0 I C'!
L'")' ~' a>' C'I
....
o./q/o./c,lq q 0Iq1t·'qq I
0 0 c c. 0 q 0 ° t ° 0 ~I~ ° co COlo
00' ~ 00' CO 00' C e-i .... C'l.". ~ ~ '" o/C'lOCCOloo M OC'--lljOOOC\l M'~' 00' ''':/''''
C'1 M .". '" co 00 '" C ""'''' CO ,. a>o .... C'I .... rl/"'" ~ I'- c: 0 C'J 0 C"? l!':l r- 0':1 ~ =" "'1"
.... .... .... .... .... .... .... C'l ........ .-< .-< .... C'l C'l C'l C'I C'l C'l C', C'I C"/""/O'O M '" M cv:: C"j ~ "1" ~
I I
~tn"'~ l!:>0 C 0 ~ u:.1~ ",/u:. e:/e: 1 ~Ilf"; ~ l!:> ° C/O u:. "'. ~ L~ ~. 0 0 °
T
~ ... ~ ... ('-0." 0" M" r-: 0' C'l- ,-.I~~CMf'-.O C'1 .... ~ ![,~ d M" ('-00"' 0 "f .... ..,. ~ 0' "" ~ 6 C'l'
~.T""I' T""I N C'lC'l In M ............ C'l/C'I C'1 M :" ~ .... / .... ,~ C', '" M M .... .... .... '" C'l C'l M '"
I I I I I I I I I I I I : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
0"'",,,, l!:>~ ~ l!:> O"'l!:>~l!:>~~ ~o Ll.l Ll.l In I.() If:) Ll.l to 0 ~ l!:> ~ l!:> ,n ~~ ,t)
• <' <' I'- <'I'- C'l C'I a> ": ": ": / ": [':, C'! g( ~ ~ ~J6 ~ ~ d: a>' I'- I'- I'- I'- I'- C'l <:'1
O':l ...... c· ",,' 1'-' o· "",- I'-' 6 M' ,,' 0"
'-<..,.1'- ~~f"-OMf'-. ....
~ .-< .... "'C'l C'l ""' 1"'"1 1"'"1 ,.... '" C"l C'l. .... / .... ~ Ie-,/C'l '" M .... .... .... C'l C'l C'l '"
o· 0 0 I '"
e. l!:> 00 C'l
-- 0- ....
:;::,. 0 '<,
0 0 C'l 0
<C' C'l n Q 118 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN O'TEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUC'TIILOR DIN OTEL

119

Tabelul 2.1

Tabelul 2.7 (contlnuare) Tabelul a

ACfIUNEA VINTULUI -Extras-

Aetiuni In constructlt

Conform:

STAS.l0l0l/20· 75

Prcsiunca d inamica de baza y. (kN'/m') determlnata In runctte d£ :

Zona geografica (v, har ta) ~i
ZOlla A. Zona B Zona C
Inal t imca Zona D
deasupra
solulut
h Presiunca dinamlca de .b:lZa)a sol de
(111) :
0,45 kN/m' 0,55 kN/m' 0,70 kN/m'
0,85 kN/m"
I I
Extra· Intra- Extra- In tra- Extra- I I
vilan vilan vilan In tra- Extra· Intra-
vilan vilan vilan vilan vllan
10 0,'15 0,34 0,55 0,41 0,70 I
20 0,57 0,46 0,53 0,85 0,64
30 0,66 0,69 0,54 0,85 0,6,Q 1,01 0,81
·10 0,54 0,78 0,64 0,95 0,78 1,12 0,92
0,73 0,61 0,86 0,72
50 1,02 0,86 1.21 1,01
0,79 0,68 0,92 0,79 1,08 0,93 1,28
60 0,83 1,09
70 0,73 0,98 0,81 1,1<1 0,99 1.34 1,16
0,88 0,78 1,03 0,90 1,19 1,04
80 1.39 1,22
0,92 0,83 1,07 0,95 1,23 1,09 1,44
90 0,96 1,27
100 0,87 1,11 1,00 1,27 1,14 1.48 1,33
1,00 0,90
110 1,15 1,04 1,31 1,19 1.52 1,38
1,03 0,94
120 1,06 1,19 1,08 1,35 1,23 1,56 1,42
130 0,98 1,22 1,12 1,38 1,27 1,59 1,46
1,09 1,01
140 1,12 1,25 1,16 1,41 1,30 1,62 1,50
150 1,04 1,28 1,19 1,44 1,34 1,65 1,54
1,15 1,07 1,31
200 1,26 1,22 1,46 1,37 1,68 1,57
250 1,22 1,44 1,37 1,58 1,51 1,81 1,73
1,37 1,34
300 1,46 1,55 1,50 1,68 1,64 1,91 1,86
350 1,54 1,44 1,64 1,62 1,77 1,74 2,00 1,98
1,54 1,72 1,72 1,94 1,94 2,08 2,08 Acttunea vtntulul se manifestli prin forte exterioare distribuite, orientate, in mod preponderent, normal pe suprafata expusa, avlnd si componente tangentiale importante, In spe-

cial pentru elernente de supraf"tli mare.

Pentru determinarea efectelor v Intului , se considerli cli directla circuitului de aer este In general orlzontala. In raport cu constructla, vintul se va considera ca actloneaza din orice directle, sub forma unor tncarcart distribuite. La determinarea intensltatllor normate ale tncar carllor date de vtnt, se va tine searna Intotdeauna de componentcle tortelor generate de mlscarea aerulul (presiuni sl suctillnl), norrnale pe supratata expusa, Aceste componente se deter-

minli cu relatra

tn care: p~ este campon'cIlta noru.ala a actiunli vtutulul, la suprafata expusa, consideratii distrib\litii, In kN/m2 ;

~ coeficient dinamic, care in cazul constructiilor eurente este egal eu 1, iar

pentru construetii speciale ; piloni, cosuri, turnuri, cladiri eu II > 40 m ~i hale ell FI > 36 m ~i FI/L> 1,5) se va lua conform pct. 2.1-1 din STAS 10101/ /20-75 ;

c. eoeficientul eomponentei normale a actlunii vintului eare se ia din tahelul b :

g. presiune!l dinamica la tnaltlmea li, in kN/m2 determinatii din tabelul a In runctte de zona geografieii (v, hart a) ~i pre=tunea dinamiea de bad la sol.

Componentele tangentiale i:l supr-itata expusti, ale fortelor gehcrate de miscarea aerulul,

se deterrnlna eu ajutorul relatici

in care: PI este eomponenta tangentialii de freeare a aetiunii vintului la supralata expusa, eonsideratli dtstrlbuits. In kN/m2 ;

c I _ coeficient, eare tn !ipsa un or date mai precise, se admite egal eu 0,025.

Rezultatele [ncarcartlor provenite din vint ~ se calculeaza eu relatia

Obseroatii ; 1.

~e~!~':rpvo~~':;tI i~~:;ediarc ale Iniiltimii, valorlle presiunii dinamiee de baza

2. Incadrarea In coloa I travll . .

trlbutla obst lIne ~ "ex ravi an~ ~I .Jntravllan" se faee In Iunctle de dis-

deschise ct a~o e or SI~U?te In veclnatatea constructiei. In cazul unor zone loana e~ m~le, ~.nalurl lib ere ale apelor etc) se vor eonsidera valorile din eoetc "travllan.. Pentru zone construh.e din erase ansambluri industrlale

., zone cu masiv de padure sau It btl '

ctnd lnaltim' a e 0 s aeo e naturale echivalente, In cazul

in toate dir ea .. medie a obstacolelor depaseste 10 rn, lar aeestea slnt asezate travilan". ectttte in raport eu constructia, sc vor lua valorile din coloana "In-

In care: A, este aria totala alectata ;

c. - coe[icientul rczultantel acpllnii vtnt ului.

120 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA C,\LD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTJ!.L

121

Tabclul 2.7 (coutinuare) Tabelul /)

Nr I

crt.

Proj ilul constructlel.

Schema lnearcarii cu vlnt

Indlr a Iii pcntru dcf in irea codicien1i1or e" ~i Ioloslrca schcmelor

a) Supra fete vertieale ale pere- Valorlle pozitive eorespund presiunli iar valori le

tilor liberi : negative corespund suctlunll

expuse bat all vtntului +0,8

ncexpuse biHii.ii vtntulul - 0,6

-1'-------1-----------

-------~--~--------~

I I

~l--l-------------r-

o

3~_+_r--"1 ~

c

,o.J-~~"__lI__+--._;~

o

.!S..+~--~It_--__1 ie

2

3~~~:;1 ~ () 0,5 1 1;:-2

-----1---0----.2 () -0,6 -0,7 -0,8

+0,2 -0,4 -0,7 j -0,8

__ ----1--

+0,8 +0,8 +0,8! -,-(J,8

--1--1----1-

C,,2 -r- 0,4 - 0,1 I -- 0,4 - 0,5 I - 0,8

---~--~---

~ ~0,5 I 1 I -0,6
Cn3
I
~1 - n,1 -0,5 - 0,6
~2 - 0,5 -0,6 -0,6 c.oeficicn\ii C,," sc rcfcra la toate constructtlle tnchlse, cu forma drcrtullghiularii In plan.

L

/l'/lll ',21"" 1',6 1,8 2,0 2,5 3,0 ~I,O
-- -- -- ---
-=-1-0,51-0,31-0,1 0 +0,2 +0,4(0,6 +0,8 Valorile Cu3 conform indlcatlilor de la nr. crt. 2:

CoeflclentuJ aerodinamlc pentru peretl! frontal! se la egaJ eu -0,6

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSION ARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

122 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

123

Tabelul 2.7 (continuare)

Tabelul 2.8 (continuare)

Nr·1

crt.

Profllul construct iei.

Schema tncarearlt eu vlnt

Indlcatll pcn tru dcfinirca coeficlenj ilor c. ~i folosirea sehemclor

4

Coeficientii cn! sl Cn3 conform schemei do! la nr. crt. 2. Coeficlentnl aerodinamic pentru perettt frontaU al Iuminatoarelor se ia egal cu -0,6.

Latirnea lurnlnatorulul reprezintii minim 1/3 din liitimea constructici,

Cop.ficientul aerodinamic Cn = 0,8 pentru peretlt expusi vintului ai lumlnatorului se rclcra la pante de ptna la 20°.

Obseroatii : 1. Pentru constructllle speciale (grinzi cu zl'ibrele, piloni, cosuri de fum etc.) se va consulta STAS 10101/20·75.

2. Pentru considerarea In calcul a efectelor speciale date de vint (caracterul dinamic al actlunli vintului, considerarea presiunii interioare la hale mari, efectul de rafala etc.) se va consulta STAS 10101/20-75.

Tabe/ul Z.8

Actluni In constructil

Conform:

STAS 10101/21-75

INcARCARI DATI~ DE ZAI'AD1\ -Extras-

Intensitatea normata a tncarcarii data de z~ipada, in daN/ml de supralata orizontala, se determinii cu relatla

unde: gz este greutatea de rererlnta care se ia din tabelul a, pentru amplasamente la altitudini pinii la GOO m deasupra marii, conform hartii de zonare date mai departe ;

Cz coeficientul de aglomerare. Pentru forme ale acoperisulul curent Intilnite c, se ia din tabelul b ;

cp coeficientul de sensibilitate ~i se determin1i din:

unde g, reprezintii tncarcarea totala calculata pe baza tncarcarllor normate.

In cazul eons.ructulor din otel, alcatulte din proIile laminate la cald, coeficicntul de sensibilitate se la c p = 1,0.

Pentru constructil definitive utiIizate ca depozite pentru materiale 51 utllaje cu valoare

redusa, se .admlte reducerea lui gz eu 20 %.

Pentrn constructtl provizorli se admlte ca intensitatea lncarcari! gz sa se reduc:1 cu: 20% pentru constructlile Iocuite ;

40% pen.ru constructille cu acces rar ~! pentru scurtii durata al oamenilor. Coeftclentul tncarcarn se ia din tabelul 2.14

124 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

125

A

Tabe'ul 2. S (con truuare)
Tao"iul a
B C *J () '.
70 100 lUn Zona, conform har!ii de zonare (v, harta)

~I.:: ~.; Prof ilu l aCl)p .. \rj~\lL'i

crt.i "'-_"-..._;h'm:1 lm-.u c.u i: (ll I-q" ('1;-,

Greutatea de reterlnta g" in daN/1II2 de

supratata orlzontala 50

* Zoncle C ~i lJ se diferentiazf prin coeficlent li incarciirii. Pentru zona E: g, = 75-!· + 0, 15(1I - (00), IT fiind alt'tudlnca zonei geografiec, ill m, fal,l de nivclul Marii !'Iegl c.

Tabdll/ b

Nr./

crt.1

Profilul acoJlC"i~llllli Schema Inca"carii cu zapada

Ind ica] ii pen tru def in irea c oef ich-n t r.lu i :'

c:=J r::J

I . Varianfa f

In-I T"r': I '1""!1 I""'" n I ""'II Cz , III : : : I : : I • : : I,

~

o.75c~

b ~25cl

u> 60° c,=O

Variant a 2 se consi dcrii numal pentru cazul b si nurnal pentru

2

] rMd IIIIIIIIIII! 6Mm~1 LYZIN2.1.'Z/2 • i .[2/2.,

Scherncle se extind ~i la acoprrlsurl cu mai multe deschldcrl

Varianta 2 se considerii atunci clnd UI sau u2 ~ 15°

Varlanta 3 trebuie fundamentatii

---~---______...._

I. j ! i • 1 t-: 0 I

f J, fit

~

~:

--- • - -~ + -.. ,-

a a

Czl= 1 + O,G -S,-; e'l = I -I O"j -:-

I '\1

dar nu mai mult dectt :

4 cind greutatea normalii a acnpcrfsulul cst c 5:,L 1.')0 da~/m2 ;

2.5 ctnd grcntatea norrnatii a acopcrlsulul de-

!Jii.~e~tc 150 daN/ m- ,

81 ="1 dar nu mai mull de bl sau b.,.. Pentru zona I I c, = 1

Schemele sint valabllc ~i pcntru constructlilc eu nona ~[\1I mal mull e dcschidcri ell Iumln.it or.

Pentru deschi deri:c fiirii lurnln.itor esl e \ alahila schema nr. 2

c=:-r:---~

I. l,-L- L2 .1

Obsrroatie : La calculul Iermelor sc rccormnda ca tncarcan-a ell zilp'lti'l sa se constdcre st pe jumiitate de ncoperts.

126 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

127

2.1.3.3. Actiuni exeeptionale (E). Actiunile exceptionale pot aparea in timpul executiei sau exploatarii co nstructiei in cazuri foarte rare la v alorile norrnate.

In aceasta categorie sint cuprinse : - incarcarea seismica ;

- incarcari cu caracter de soc ;

- lncarcari datorita ruperii unor elemente ale construc+iei :

- incarcari datorita unor inundatii catastrofale.

Valoarea norrnata a acestor actiuni este precizata prin normative speciale.

Tubellli 2.10

2.1.4. Caracteristicile cctiunilor ~i materialelor

constructii civile. Indus- (oeficienti dinamici, 'IjJ ~i IX, Conform:
pentru calculul grinzilor
triale ~i agricole ciHlor de rulare STAS 10101/2A2-75
Coefi- Grupa de Iunctlonare a podului
Felul Felul Capacitatea de clentit I I I I
Incarcarii suspenstet ridicare a podulnl \j);u
kN I II III IV V
tnciirciiri Flexibilii Orieare \j: 1,1 1,2 1,3 1,4 I 1,5
verticale sau rigidii
-- -_
50-100 1,5 1,8 2,2 2,5
-_ -- --
110-200 1,3 1,5 1,8 2,0
Incarcarl -- -- --
orizontale F1cxibilii 210-1250 a 1,2 1,3 1,4 1,5
<11 ; I'f) -- -- --
1260-2250 1,0 1,1 1,2 1,3
-- -- --
~2 260 1,0 1,0 1,1 1,1
Rigidii Orlcare 1,5 Actiunile care se iau in considerare la calculul constructiilor sint de dife-

rite proveniente, putindu-se manifesta sub diferite forme:

- ca sisteme de forte date;

- ca sisteme de deplasari sau deformatii impuse,

- sau, in unele cazuri complexe, ca rezultat al unor fenomene de inter-

actiune dintre constructie si mediul arnbiant.

Actiunile care intervin in calcule pot avea un caracter static sau dinamic precum si diferite distributii in spatiu.

De caracterul dinamic al actiunilor se poate tine seama prin multiplicarea actiunilor statice cu coeficienti dinamici supraunitari, In cazul actiunilor aduse de podurile rulante (Incarcari verticale si orizontale), in Iunctie de grupa de Iunctionare a podului rulant (tabelul 2.9), de capacitatea de ridicare a podului si de tipul suspensiei masei, in tabelul 2.10 se dau valorile coeficientilor dinamici. La calculul solicitarilor din actiunile aduse de podurile rulante, daca in deschidere sint doua sau mai multe poduri rulante, se aplica coeficientii de simultaneitate dati in tabelul 2.11. Pentru verificarea elementelor de construotie, conform STAS 10 10 1j2A2-75, Iortele verticale si orizontale aduse de podurile rulante se iau in concordanta cu Iunctionarea reala in timpul procesului de productie, introducind in calcul nurnarul de poduri np prevazut a actiona simultan, conform tabelului 2.12.

Tabeltll 2.11

Tubeltll 2.9

Construc\ii civile, indus- ('oPllcipnti de Conform:
triale ~i agrlcole simultaneitate la poduri rulante STAS 10101/2A2-75
Numlirul de podurl Grupa de Iunct ionare a podului Va loarea coeficientlllui
care acttoneaza simultan cu cea mal mare capacitate de de simu itunettate
n" ridlcare
I ~i II 0,85
2
III, IV ~I V 0,95
I ~I II 0,70
3 ; 4 sau mal multe
III, IV ~i V O,Il0 Constructll civile, industriale si agricoie

Grupele de Iunejlonare a podurilor I rulante

Confortr :

STAS 10101/2A2-75

Grupa de Iunctionare a podului U~or Medlu Greu Foarte Foarte greu
rulant (reglmul de lucru a po- greu continuu
dului)
Simbol I II III IV V 128 ELEMENTE DE CON~ I'HUCTII DIN OTEL HEALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

~I

I co I

01-

o.muj.rj !' JJPoIII.1 JP !ZUpll J,Y

C'I

~ !, 11JllpnJIS ap I ,.... ,I I I

e JI Jl UJWJp Jd .". I C'I

:;::>~ -1-----.-1--'--7. I ---:----\ .~--

JJIlU!-'J I

J~ t).IUIIlJ C', ~ C\l ~

,@ ap ll[lup8 J,r I

j'---,au-Is'-_~I'-~~I--~I~~I------

.;:: aU.ltll)lIP·d .- ~ ~- ,..... ...-I T-"j

!S 11U!S JJ

(!U !:uull nuns JUIl!1all no .101 -t.mpod IIlJ11UIIlN

ELEMENTE GENEHALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

129

La verificarea sigurantei constructiilor se considers de regula caracteristicile de rezistenta ~i rigiditate ale materialelor, elementelor ~i structurilor In ansarnblul lor. Valorile respective se stabilesc pe baze statistice cu un anumit grad de asigurare si constituie valori caracteristice ; ele se adopta ca valori normate. Valorile norrnate ale rezistentelor materialelor reprezinta valori caracteristice mini me cu 0 asigurare de minimum 0,955. Valorile normate ale modulelor de eJasticitate ~i ale caracteristicilor reologice ale materialelor metalice se stabilesc de regula ca valori medii statistice.

In tabelul 2.1:3 sint date caracteristice fizice si mecanice ale materialelor me t alice folositc in constructii.

Tabelul 2.13

Cliraeteristici fizico-mecaniee ale materialelor meta lice

Lfml ta de lIIoduiul de elasttctta te Coetlclent de
daN/ern'
Masa
Materiallli (grcutatc ·lilatare
tehn ica) curgcre ela~tici- contractte
kg~ml minimA tate Iongitu- transver- transver- tcrmiM
Re(Gel R,(G,I dinal sal .alA IInlarA
daN/em' daN/cm' E G I.t a,
Ott'l OL 37 7850 24(10 1 920 2 100000 81000a 0,3 1,2 .10-5
O\pl OL 52 7850 :1600 2880 2 100000 810000 0,3 1,2 '10-5
Otpj OT 50 78:',0 2500 - 2 100000 810 QOO 0,3 1,2 'In-5
Font:i Fe 15 7200 - _- 850000 300000 - 1,0 .10-0
__ .-
Fontn Fe 20 7200 - _- 1000000 360000 - 1,0 '10-b
-----
Alumlnlu 2700 1 200 - . 720000 2G2 ooo -- 2,.i·10-6 2.1,5. Indicotii generale privind olcotuireo sectiunii elementelor de constructii din otel

Stabilirea formei sectiu nii eJementelor de co nst ructii din otel (placi, bare, grinzi, stilpi etc.) se recornanda sa se Iaca cu luarea in considerare, indiferent de metoda de calcul, a urmatoarelor indicatii generale, menite sa asigure :

1) Siquranta maxima In exploalare a elemenlelor de construciii, lncru ce se obf.ine daca :

_ sectiunile vor fi pe cit posibil simetrice fat·a de planul de actiune a solicitarilor ;

130 EIEMEN., DE ("ONSTRUCTII Dm OTEL REALIZATE Dm PRODUSE LAMmATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE D1MENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

131

- lnnadirea elernentelor de constructii se poate executa cit mai simplu, trecerea sollcitarilcr pi-in iml.tnare faclndu-se clt mai direct;

- sectiu nea barelor grinzilor eu z abrele permite prinderi in noduri cit mai simple ~j rnai robuste.

2) Consuni minim de oiel, deziderat realizat cind :

a) repart izarea materialului metalic pe sectiunea transversal a este cit mai rationala, I ucru ce se realizeaza daca :

- la elementele solicit ate la intindere, materialul metalic se dispune c it .nai aproaj ~ de axa harei. Sectiunea idealii este sectiunea circulars plina, daca conditiile de rigiditate si constructive permit aceasta solutie ;

- la elerneutele solicitate la compresiune centricii mat erialul metalic se va dispune cit mai departe de axa barei, pentru a se obtine 0 rigiditate cit mai mare a sectiunii, Sectiunea ideala este sectiunea tubulara care prezint a acecasi rigiditate dupa orice axa ;

- la elementele solicit ate la rasucire, materialul se a5aza cit mai deparle de axa barei, pentru a se obtine 0 rigiditate cit mai mare la riisucire. Sect iu ne a ideala este sectiunea cu profiI dublu si multiplu co nex ;

- la elementele solicitate la incovoiere, materialul se va co nce nl ra in t.alpi, cit rnai departe de axa neutra a grinzii.

Sectiunea ideala este sectiunea duhlu T ;

- la elementele solicitate la cornpresiune excentrica, malerialul se va dispune astfel ca sii se ohtina 0 rigiditate cit mai mare in planul de actiune al mornentului. Sectiunea recornandata este sectiunea duhlu T cu talpi nesimetrice ;

h) alcatuirea sect iunii este astfel Iacuta lncit este posihilii adapt a rr-a

usoara a sectiunii la variatia solicitiirilor ;

c) se folosesc metode de imbinare care nu sliihesc sectiunea, lucru ce se obtine in cazul constructiilor sud ate sau executate cu suruburi de inaItii rezistenta pretensionate. In cazul elementelor nituite, slabirile reprezinta 10 -20% din sectiunea transversals ;

d) se realizeaza sectiuni din hare, la grinzile cu zabrele, care permit prinderea lor in nod uri direct sau cu gusee de dimensiuni cit mai mici. La 0 grindii cu zabrele cu gusee, acestea reprezinta circa 7 -10 % din greutatea grinzii ;

e) Ia alcatuirea sectiunii harelor compuse din elemente putin si mult departate se va tine seama de faptul ca elementele de solidarizare, care asigura lucrul in ansamblu al elementelor componente ale sectiunii, reprezinta circa 4-6% din greutatea harelor in cazul placutelor de solidarizare si circa 15-20% In cazul fururilor continue.

3) Realizarea eft mai simple, lucru ce se ohtine cind :

~ pentru alcatuirea sectiunilor se folosesc, pe cit posibil, doar elemente laminate standardizate, daca se poate doar acelea care se uzineaza in mod curent, sau se afla de obicei in depozitele uainelor de conf'ectii meta lice ;

- sectiunile elementelor de constructii se alcatuiesc cit mai simplu, pentru a se asigura 0 executie simpla, usoara ~i cit mai rapida ;

- asamblarea elementelor care Iormeaza sectiunile se va face in solutie sudata, preferintlu-se 0 metoda de sudare automata.

- imbinarile de montaj, mai ales cele care se executa la lnalf irn«, esle recomandabil sa se execute cu suruburi, tipul surubului fiind stabilit in Iu nctie de solicitari si importanta elementului.

4) Exploatarea elementelor de consiruciii trebuie sa se poata face in deplina siguranta, in care scop sectiunile se vor alcatui astfel ca sa fie posibila :

a) verificarea periodica a elementclor de co nstructii si in special a imbinarilor ;

b) consolidarea ulterioara, in cazul ca se modif'ica int ensifatile acl iu nilor sau se modifica schema statica ;

c) protectia elementelor de co nstructie contra temperaturilor inaltc, :;;liind ca la ternperaturi mai mari de 500 ... GOoce capacitatea port ant a a utelului normal scade practic la zero. Din acest punct de vedere se vo r prefera scctiuni pline, fara goluri, realizate din elemente cu grosime mai mare. Elementelc portante din otel, protejate sau neprotejate, trehuie ca in timpul exploatarii sa nu fie sup use la temperaturi mai mari de 350°C, pentru sl ilpi ~i 2:)OOC, pcntru celelalte elemente.

d) reducerea la minimum a act iu nii dcfavorahile a coroziunii. In acest scop se recornanda ca sectiunile sa fie alcat uite astfel incit :

- perimetrul sectiunii sa fie minim;

- toata suprafa';a laterals a sectiunii sa fie usor accesihi Iii (v. !('CO lila ll-

darile de la paragraful 2.4) in vederea intretinerii :

- sa se evite posibilitatea de stagnare a apei, iar in caz crt acesl lurru Ill! este posibil se vor prevedea orificii corespunzat oare pentru scurgerca apei :

- rosturile dintre elementele laminate, care alcat uicsc scctiunile, vor trebui Iacute practic incxistente, mai ales cind co nst ructiu lurreaza iut r-u n mediu corosiv. Acest lucru se ohtine printr-o prindere corespullzatoarc a elementelor componente, prin chituirea rost urilor si vopsirca adecvutii ;

- sa fie posibila izolarea elementelor de constructii din otcl, de elorncnt ele realizate din alte metale (AI, Cu etc.), pentru a nu ajunge in contact.

In fig. 2.1 se reprezinta pentru diferitc t ipuri de secl iuni act iu nca coroziunii, exprimata prin rcducerea grosirnii elementeJor, in milimet ri pe an ;

e) reducerea la minimum a act iunii def'avorahilc a tcmpcrnt urii ridicat e.

Pentru aceast a se recornanda ca:

- elementele de co nstructii din otel sup use actiunii t emperaturii ridicate (t~ 150°C) sau stropilor de metal t opit, ~ii fie prot ejate lmpotriva acestor actiuni.

Elementele sup use actiunii radiante sau de couvectie a caldurii preclllll si stropilor de metal topit vor fi protejate cu ecrnne, astfcl ca tempera! urn elementelor structurii sa rarnlna sub 150ce;

- in locurile in care poatc aparea pericolul stropirii abundent e salt revarsarii de metal topit, elementele structurii de rezistenta din otel se vor capt usi cu zidarie de caramida ref'ractara sau cu placi din beton refractar.

ELEMENTE GENERAL!: DE DIMENSION ARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

133

132 BLEMlINTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

2.2. Metoda de calcul dupa starile limita

"UJf4wi

0.20

~ rco.'t2

\)1.<' /o~ o,iLo Q20 . _. o.2J~o,4! __

u,32 '055·

- ., I N

007 c:::,-

~M ~'

b G

o,4J
o,'t/

fJ)5
0.1,-/

f 9 h
0,3/
0,1900.35 ~
~:j~ 0,82
:t-
Jill 1111 ·1111 ~
c:::,-
~ 0,07
0,27 026 <::,-
, a

2.2.1. Principiile metodei

d

Metoda starilor limit.a estc 0 metoda serniprobabilistica de apreciere a signrantei constructiilor ~i se caracterizeaza prin doua trasaturi esentiale, ~i anu mc : - considers In mod sistematic diferitelc st ari limita pent ru 0 co nstruct ie data;

- considers scparat ~i independent variahilitalea dif'eritilor factori care aiecteaza siguranta co nstructiilor si det errnina datele cantitative corespunz.itoare nivelului de asigurare a constructiilor.

Prin stare limit a sc Intelcge 0 stare a carei atingere irnplica pierdcrea reversibila sau ireversibila a capacitatii unei constructii de a satisface co nditiile necesare exploat arii, sau implies aparitia unor pericole pentru vial a sau sanatatea oamenilor.

Starile limit a se impart in do ua categorii :

1) Stiiri Iimilii uliune definite ca st ari ce corespund epuizarii capacitatii portante sau unci alte pierdcri ireversibile a calitatilor necesare cxplo at arii co nstructiei. In accasta categorie, in cazul constructiilor din otel intra:

- deforrnatiile plastice remanente excesive ale elementelor solicitatc la intindere sau incovoiere;

- ruperile elementelor datorate Ieno menului de oboseala sau ruperile cu caracter fragiI ;

- pierderea generala sail locala a stabilitatii clementelor;

- pierderea stahilit atii formei san a pozitiei st ructurii in ansa mblul sa u

(rasturnare, lunecare).

2) Stiiri lim iiii ale exploaiiirii normale definite ca st ari limil a ce corespu nd capacitatii de asigurare a unei exploatari normale a constructici. In aceast a categoric, in cazul constructiilor din otel, intra deplasarile statice sau dinarnice excesive.

Calculul de dirnensionare al elementelor de co nstructii :;;i al structurilor cu metoda starilor limita are ca scop final obtinerea unei asigurari sulicicnte, tintnd seama ~i de importanta Iunctiorrala a acestora, pentru evit area sit uatiei ca constructia sa ajunga intr-una din cele doua stari limita. In plus, aceasta asigurare este in mod important conditio nata si de alcatuirea constructiva. de calitatea materialelor folosife precum si de respectarea unoI' conditii de cxplo atare ad mise la proiectare.

Marirnile care intervin in calcule (actiuni, rez ist ente, module de elast icitate) sint reprezentate prin valorile lor normate si valorile lor de calcul.

Valorile normate sint precizate prin valori de referinta st abilit e prin standarde.

ValoriIe de calcul se obtin prin inmult irea valorilor normatc cu coef'icienti. in general supraunitari, pentru actiuni si subunit ari pcntru rezistente, astfel ca in calcule sa fie acoperite abaterile in sens defavorahil al valorilor normate.

Verificarea sigurantei coustructiilor folosind metoda starilor lirnit.a se cfectueaza prin compararea efectclor unor grupari de actiu ni cu marimile similare corespu nzatoare aparitiei dif'eritelor stari limita.

e

J k
0,213
,...._
, V=-O,fJ9
0,17't- 0,179
,:--
0.f52 0.155
OI'f20,1't6 ~
013/~
V, == a 127 a 130 ~
b r-!--
v'-=Off2
U ,....:...._
Cazul J b h {J r q t d_ f-E__ k J!_
a r« JL. ,....t, 1- k- (J Jt --~
Jet I--.u t-i-t Jit
~~_I(_I fOO UJ ~1S 1,17 1,27 1,30 f,J5 138 ~55 i,liO ~80 f,!l0
o v/ I I G,P20 (210 § 0;200 ~fl,IS0 ~ ~f80 .~ 0, 170

~ 0,180 ~ ~/50 ~ o,l't{)

~ 0.130 ~ qf20

o.ffO ~oo

Fig. z.r.

134 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

135

2.2.2. Gruparea octiunilor

Tabelul 2.14 (contlnuare)

01

1 2 I 3

TabelUl 2.14

12 Inearcarl pe plansee din tncape- Pina la 2 kN/m2 (inclu-
rile de depozitare, depozlte de siv) 1,4 -
- carti, arhlve, biblioteci, tncarca-
13 rile cladlrilor de locuit ~i social- lntre 2 ~i 5 kN/m2 1,3 -
culturale, un de predomir.ii greu-
- tatea utilajnlui (etaje lehnice,
14 laboratoare etc.) cu tntensltatt Egale cu 5 kN/m2 san
normate (conform STAS mal mari 1,2 -
10101/2A1-75, tabelul 1. nr. crt.
5, 8c, 15-17) de:
15 Greutatea depunertlor de praf industrial 1,4
Greutatea stratului ue apa pe planseele orizontale destinate a fi
16 acoperite cu ap'! sl Impingerea apei pe pcr et ll laterali ai nnor 1.2
reclniente destinate acumularll apei -
17 Varlatille de temperatura tehnologtca 1.2
18 Tasari ~i deplasiiri neuniforrre ale Iundatitlor 1 'J -
,-
C. Actiuni tetnporare variabile (V)
19 Incarcarl dlstrlhuite In lungul unei linii Ia balust rade, peret i
despartttorl el c., orientate pe directie orl zont.alri snu verticala 1,2 0
20 Incarcar! aparute in timpul execu t iei , t ransport u!ui ~i mon-
tajulni elcmentelor de constructic etc. 1.2 0
21 Inciircarl generate de utilaje In timpnl puncrli in Iuncl iune sau 1,2 0
in timpnl incerciirii
-
22 lncarcar! datorlts unor u-Ijloace usoare de rl dlcrue ~i transport
eu calc fixa (monosine) 1.2 0,.1
23 Incarcart datortt.ii podurtlor ru- I Inc,lrc"ri vcrtica- _1_1 0,.1
- 0.6
24 lante (conform STAS 10101/2A2-75) 1 I rc pcntru podn- I! 1 .)
- I rile ru lan te din --- ,- ----
25 , II I ~i
- grupa de Junctlo- IV 0,8
26
narc V 1,0
I Elementele si structurile co nstructif lo r sint de regula solicitate in acelasi timp de mai muIte categorii de actiuni. Calculele in stadiile lirnita trebuie sa ia in considerare at.it probabilitatea variabilitatii valorilor normate ale diferitelor actiuni cit si co mbinatiile defavorabile si practic posibile ale diferitelor actiuni.

De variabilitatea valorilor normate a incarcarilor se tine seama prin coeficientii actiunilor dati in tabelul 2.14.

Constructll civile, industriaIe ~I agrieole

Coeflelentl! acttunllor -Extras-

I Conform:

STAS 10101/0A-77

lnciircarca are etoct
Nr. 'I'Ipul acjIun ilor ~I Inc5.rcarilor Dcfavora,
Crt. bi! Favorabil
n nd
0 1 2 3
A, Actiunt permanenle (P) - Beton simplu san
1 Greutatea clcmentelor construe- arrnat cu 1'> 18 kN/m3 1,1 0,9
tlilor (grentatea elernentelor - Mctal
structurale ~ de luchl dcrei exe- - Lernn
- ('ut~te din:
- Belon usor si mplu
2 san arrnat cu
1'<18 kN/m3 1,2 0,9
- Zidiirie din eariimidii
- Zidarle din piatrii
Greutntca clcrnentclor de izolare lndustrializate 1,2 0,9
egalizare sl finisaj (tenculell. sape,
3 pardoselt ctc.) exccutatc in condi- De s mtler, eu ml iloar-e
\ii : tradlt tonnle 1,3 0,8
- ---_
4 Fort n de prccomprimare la constructt] din otcl prctensionacc 1,1 0,9
-
5 Grcutatea sl impingerea p.im inturi lor sl a umpluturllor 1,2 0,8
-
13. Actiuni lem por are cnasi permancnte (e)
6 Greutatea ntilajului specific cxploatiirii coustructlttor : masim-
unclt c, motoarc, rezcrvoarc, transportoare ell bandit, red pi ente, 1,2
masini de ridicat fixe etc. -
7 Grcutatea Lichi d 1,1 -
- cont inut ntn] dill
rezcr- _ ..
8 voare, rcclplente, sltozurl etc. Suspcnsii, slamuri, ma-
tcrialc pulverulonte 1,2 -
- -- -------~-
9 Greutatea conttnutulul Lichid 1,0
- din con- ---._
1(1 ducte Suspensll, slamurl, ma-
teriale pulverulent e 1,1 -
Presiunca . -----
gnzelor, Ilchidelor san matcrialelor pulvcrulente pc
11 pcret l! construct.lf lor, prcsiunca dinarnicii a aerului datori ta
ventihlrii etc. 1,2 - 27 I Inc.i rcn rl ortzont ale 1.:1 0
28 Curcntr, situate A,13 1 1,2 0,1
29 Incarcar! din Villi, conform in z.on clc C,lJ,E 0,6
STAS 10101/20· 75, pcntru con-
:30 structlt Dcnsebi t de s~n-
si hi le In vint fl. 13 1,3 0,4
31 (\l:~()are, z vell e)
si l u a l e in zonele r.D,lo', 0.6
32 I Inciirdri din zapad:'i, conform STAS 10101/:21-7fl IA'~'CI 1,1 I 0,4
~~ I pentru constructil situate in zonr+c : i.o ,-o;r-
1,n 0,6 35 Inciirciiri datorlta chiciurii 1,3 0,4
- ("I AS 11l1Ol/2:lA-75) 1,2 0,6
36 Variat.il de temperatura exterioara
- (F:)
n. Acttun: excepttonale
37 Pentru toate tncarcari le exceptlona!e 1,0 0
. . . 1 Incarcarlle din vint corcspunz.itonrc sl tuat iei de rezonanta sc conslder.i incarcan exceptlonale .

2 Cinri coeficientul de agromerare c,>:2 sc Iac dona vcrific:lri : - cu c,=2, ca tncarcare temporara de scurta durata IT) :

- cu r,> 2 ca Incarcare excepttonnl.i.

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

137

136 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

+

-a
~
"
til
"
't:!
L:
'"
""
2 "
c.!l ';
'E
-= "
E
g til
"C
.., .:
= ;J
.....
II> ·c
'C ~-;
.. ""
.9 :::
....
;:: e
>c=
=-
:::
..
::=
=
II>
!l
:::
..
>c=
..,
;:
~
....
"
"
;S
....
..
:>
t :
.s
'"
..
III '"
- ..
.,. 3
II ,g
';
L: s
...
., ~
;:l
"0
.s ..!l
Ii L:
~ !S
u VJ
a
g
...
iii . ..:
.: z:;
0
u ~ .
.. 11 Ii
~ "' "'
~o 0
~ .... ~
+ + ..
V-J ~ ,._ ;;- -
r:;:." '" ;:... ;:...
.. ~.- ~'- V-J "t._
+ r::. .. r::.
E r::.
.s 'Po ~ E H r::." H
~ " + '2 + + +
H E .s .§ .s cj .s
+ S H S H 01 v1
0: ... + .... + + +
... ...
~ ,£ 0: ,£ 0:: 0: 0::
" "
H '" H 0:: H H v1
...
... ...
.: .:
OJ "'
0.. 0.. :E
"
....
'"
{;!.
>c:-
- ""
.:: <l
"'
.... "
ee '"
'N 0
.., .Q
... .. 0
....
"' " "'
Cl .... 0 >d
....
E
.~ "'
- E
~E
.... '"
v:
.... I C'I ~ I

Combinatiile defavorabile a diferitelor actiuni, in f'unctie de st area limit a considerata, Slut redate in tabelul 2.15.

Pentru startle limit a ultime se face 0 verif icare de rozlstenta si st ahilitate din gruparea de incarcari fundament ale si gruparca de iucarcari spcciale, Daca este cazul, din gruparea de incarcari fundament ale se face si verif icarea la ohoseala ,

In cazul starilor limita ultirne coeficientul de grupare Ilg (Y. tabelul 2.14) se ia egal cu 1,0 pentru 0 singurii tncarcare temporara variabila (V), 0,9 pentru doua sau trei Incarciiri variabile (V) si 0,8 pentru pat I'U 5i mai multe incarcari

variabile.

In conformitate cu prevederile din STAS 10101/0:\-77, Iortele vurt icnle ~i

orizontale ad use de unul sau mai multe poduri rulante, pentru calculul grinzilor cailor de rulare, se co nsidera 0 singura tncarcare temporarii variabilfi dis-

tincta.

Pentru stiiriIe limita ale exploatarii normale se face 0 verificare sub dee-

tul tncarcanlor normate tot ale de exploatare cind pentru flg se iau aceleasi valori ca si in cazul starii limits ultime si 0 verificare sub efectul Iractiunilor

de lunga durata ale Incarcarilor.

2.2.3. Verificarea siqurcntei constructiilor dupe metoda storilor limite

2.2.3.1. Verificarea star ilor limita ultime. In domeniul constructiilor din otel se utilizeazii de regula unul din urmatoarele criterii privind verif'icare a sigurantei dupa starca lirnita ultima:

1) De rszistenta ~i stabilitate

_ Cornpararea eforturilor unit are efective din punct.cle cele mai solicit ate

eu rezistentele de cal cul R,

N Ln,N,

cr= --- = -- ,( m R

F Ii ~

(2.1)

in care: Neste solicitarea de calcul (N, M, T, M r etc.) ;

N, - solicitarea in sactiunea in care se face verificarea din incarcarea normatii i ;

Ilj - coeficientul incarcarii normate i ;

F _ caracteristica gcometricii a sectiunii (A n , cpmin' A , A t » W n , W p etc.) care intervine in formula de verificare in Iunctie de

felul solicitarii.

m _ coeficientul conditiilor de lucru, care in general are valoarea 1,0 exceptind urrnatoarele cazuri :

m < 1,25 in cazul grinzilor cu inima plinii continue, ale cailor de rulare, clnd se verifica a tell in sectiunea de

reazem :

m = 1,15 pentru alte sectiuni de pe grinda caii de rulare,

cind O't'¥O ~i m=l,O cind 0',=0;

138 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

IELEMENTE GENERA.LE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

139

m = 0,75 pentru clemente alciituite dintr-o singura corniera prinsa pe 0 singurii aripa ;

m =0,90 pentru elemente formate dintr-o singura corniera cu aripi neegale prinsa pe aripa mai Iata ;

R este rezistenta de calcul a otelului folosit.

In tabelul 2.16 se dau rezistentele de calcul pentru diverse marci de otel laminat, iar in tabelul 8.4 pentru otel turnat.

- Compararea incarcarilor aplicate unui element de constructie sau unei structuri cu lncarcarile capabile :

(2.3)

Tubelul 2.16

Acest criteriu de verificare intervine atunci clnd se admite redistribuirea plastica a eforturilor pe intreaga structura. (Conducerea in starea limita ultima a calculului static in stadiul plastic).

2) De oboseala. Elementele de co nstructii metalice sup use la solicitari repetate se pot rupe in timpul exploatiirii la valori ale eforturilor unitare mai mici decit rezistentele de rupere corespunzatoare solicitarilor statice, ca urrnare a fenomenului de oboseala.

In cazul incarcarilor repetate, verificarea la oboseala se face cu relatiile de la pet, 2.2.3.1 cu deosebirea ca termenul de cornparatie, din membru al doilea, este de forma:

Construetii civile, industriale ~i agricole

Rezlstente de cal cui R (daN/mm2) pentru otel laminat marea : 1

Conform:

STAS 10108/0-78

Coctlcten- .... 01. 52
t.ul Y '"
Sollcttarea Simbol OLT35 .... ~ OLT45 ~:j: OCS52 OCS55 OCS58
apllcat ORCA 52
lata de R "'~ .00
....lU
SO 00
Intindere, cornpre- I
slune, Incovoiere R 1,0 20 21 23 25 :lO :3·1 ~17
-- -- -- -- ---
Forfecare II, 0,6 12 ~1_l_4_ 15 18 21 n
-- -~- --- --
Presiune Iocala la I
un cilindru reze-
mat pe un plan RI 4,0 80 81 I \12 lOU 12U l:l6 150
(determinat ell
formula lui Hertz)
-- -- --1--- --- --- --
Idem, dcterminatii I
pe planul diame- lid 0,01 0,80 O,8! 0,92 I 1,00 1,20 l,:llj 1,;)0
tral al cilindrului yR

uncle: R este rezisten] a de cal cui a otelului (v. tabelul 2.1G) ;

y coeficientul de oboseala care se dctermina Cll relatiile :

c

y= u-bp

clnd efortul u nil.ar maxim in valoare absolufa este de intindere, ~i

(2.4 a)

c

y = b-up

(2.4 b)

* Rezistente de calcul pentru profile ~i table laminate cu grosimea h:::16 mm

cind efortul unital' maxim estc de co mp rcsiu nc.

Coeficienlul de obosealii y se limitcaz a la valoare a 1 (y ~ 1). Coef icienf.ii a, b, c, dati in tabelul 2.17, se detcrmi nii in Iu nctie de nu marul ciclurilor incarcarilor variabile si repetate care apar pc dnrata de exploatare a elemenLului sau a structurii de otel, de marca o tclului Iolosit :;;i de grupa de crestare care caracterizeaza elementul sau irnbiuarca care se verified (Labelul 2.18).

Coeficientul de asirnetrie a ciclului, p,~e c alculeaz a, dupa caz, cu una din relatiile

Intindere, 22_/~_1 I~ 1
cornprc- I~~
siune, lncovoiere R - 1.0 21 :H.5 39
Forfecare R, 0,6 12,5 1:3,0 I 14,5 15,5 is,o I 21,,, 2:1,5 1 Rezlstentcle de calcul slnt cele din tabel pentru prima treapt.a sl a dOUG trcapta de grosime (a~ 40 mn ). Peutru treapta a tr ela de groslme, cu a> ,10 mrn, rezlstenla de calcul se' obtlne prln Impar llrea limitei de curgere reipcdiva la valorilc cocficientului Yn. :y,. = 1,10 pentru miircile OL 34; OL T 35; OL:37; ORCA 37; OLT 45; Ym=1,12 pcntru rn lrcile OL 41 : OCS 41 ; Ym=1,15 pentru OL 5'] ; ORCA 52; OCS 52 ~i rm=l,20 pentru OCS ;)5 si OCS 58.

• Modificiir-i lntrodusc dup.i rcd.ictarea finalii a )tandardnlui 10108/0.

- Cornpararea eforturilor sau sistemelor de eforturi din sectiu nile cele mai solicitate cu capacitatca portanl.a a sectiunilor

N=2.niNi~RF. (2.2)

Acest criteriu de verificare intervine atunci cind se oo nteaza in starea Iimita pe redistribuirea plastid a eforturilor unitare pe sectiune (dimensionarea in stadiul plastic al sectiunilor, in stadiul limita uItim).

(jml17

p=--;

CJmax

(2.5 a, b)

Se venfica la oboseala grinzile cailor de rulare ale podurilor rulante, incad rate in grupele de functio nare III, IV ~i V, grinzilc platformelor pe care slnt incarcari mobile sau utilaje care produc vibratii, elementele estacadelor care suporta convoaie mobile si in general elementele sup use direct actiunii unor lncarciiri care conduc la eforturi variabile ~i repetate.

Pentru calculul la oboscala a grinzilor cailor de rulare, se co nsidera un singur pod rulaut, si anurne eel cu presiunile cele mai mari pe ro al.a, iar in cazul altor elemente de co nstructii se considerii un singur convoi sau un singur utilaj, ~ anurne acela care conduce Ia solicit.arile cele mai mario

140 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

141

Tabclul 2.17

DE DIMENSION ARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL ELEMENTE GENERALE

Tubelul 2.18 (contlnuare)

Constructii ci vile, industrlale ~i agricole

Yalor l!e cocficl'u!ikr a, b ~i c p entru verltte.rren la dlflsl'aIii

Conform: ~TAS 10108jO-71l

2

• I 1
2 la
~ 10
--- r:Vl

la

---1----------------1-------------------------------

---------------------- ----

----1------------------

Cocf ici. n ] ii
Grupa de
crr-s ta re a C, pr ntru numarul th' c ic lur i,
Marca olel"l"i clt'JI1t.'o telor
~i I mbl narilor tn nul ioane •
<I b
(v. tube lul 2.18) I I I I
0,6 1,0 2,0 s.o ;;:. 5,0
1 ::~~-I 0,60 1,2
2 O,7U 1,1 0,90
--'---~'-- ----- ---
:{ 1,55 U,95
----
OL :17 4 1,85 1 ')C 1.3 1,0 0,95
,_;.l
ORCA 37 ----- ----
5 2,10 1,5U
- _- .. ---._- --- --- ---
6 2.7;) 2,15
7 3,bO 2,\10 1,4 1,2 0,85
8 4,80 4,20
--- --- --- --- ---
1 1,25 0,65 1 ,) 1,1
----- ,-
2 1,45 0,85
l~l,80_ ---- --- --- 0,90
OL 41 :3 1,20
oes 44 1 _.---
01. 52 <1 2,4U l,RO 1,4 1,2
OCS 52 5 2,75 2,15 1,0 0,%
---'
ORCA 52 ---- ---- --- ---
6 ::l,80 3,20
-------
7 4,80 4,20 1,6 1,3 0,85
8 6,00 5,40 3

4

5

1 In Jipsa altor indica Pi ot.elurtle OCS 55 5i Or:S 58 se lncadreaza in aceasta categorle. 2 In cazul grinziJor cailor de rularc, daca nu se dispune de datc mai exact e, se poal e lua : 0,5.106 pentru regirn greu ; 1,0 '106 pentru rcglrn foarte greu ~12·10" pentru rcgim foarte greu conttnuu,

Tabelul 2,18

Constructll civile, industriale ~i agricole

GrupeIe de crestare a eIementeIor sl lmhinartlor pentru verfflearea Ia Hllosea!:i

Conform:

STAS 10108/0-78

Nr. Schema fmbinarr l ~i poz i [ia Caractcr tsttca seej iun ll Grupa de
crt. secj lun li de calcul a-<I crestare
0 1 2 3
1 IU Metalul de haza ell suprarata rezuitata din la-
-- -
10 ! minare, neprelucrata ~i Cll marginile rezultate
I din laminare, tiiiere sau prelucrure mccanlca
in sectlunl departe de sudurl, niturl san suru-
hurl 1 7

.. I

01 Gllc:i.::li--=-L-"

~-

<.J I '

0_[ m J--

_l=0t ~ __ oat 10

-t=F--

_~ Ii 1- a.

-~--

qt

b r~

_\t:~-=~::::l.l.-

10

7

Idem, dar eft marginile rezult ate din t.ilere eu flacllra cu gaz :

- tiiiere automata

- tiliere manuala

2 4

Metalnl de bazii ell sllp~afata rezultatii din lamtnare ~i marginile prr-lucrate mecaruc in caz ul trecerli de la 0 I:Hi me In alta CII 0 racerdare curba de razil :

r=200 mrn

r=I,) nun

1 4

Met alul ell' baza in locul trccerli spre 0 Irnbinarc cu sudura nepr elucrata dar care au n trecere sufieienl de !inil :

a) in cazul In care tmbinarilc labltlor de ace-

ra:;i l~time ~i glosime _. .

b) in cazul [mblnfiri lur tablelor de latiml diferite sau de grosimi diferitc, I'll 0 tr('cere

!ina

4

Metalul de haz.'\ ill lucu! treccrit spre 0 Imbina~'e cu sudura prelucrat~ in acest Ioc prln pollzare sau Irevarc : . _ .

a) tn cazul trr blndrll tnblelor de acee ast hl~l-

me ~i grosl me

b) III caz.ul Imblniiril tuhlelor tit' !i\timi sau

grosimi diferite

2

:~

1\-Ic[allll de haza ill locul lrecer;j spre 0 surtura

In relief transversala (frontalii). .

a) in cazul transmiterii ~f~rtllll~i prin sudu.n fiira prcluerare 1I1cealllca daca raportul Coltetelor este 1 : 5 (cind cat et a mare este In lunuul erorturun .

Idem, 'in caz ul pI'clucriirii meclJni~e a t reccru

de ia suduru la met alul de b<iZP .

b) fi\rii. prclucrarc mccaniC(1 In cazul tr_ansrm-

terii efort.ulul prin mctalul de haza _

Idem, In cazu! polizarii trecerll de ra sudilra spre metalul de bad

7

6

Metaiul de bal.a ia Imbinari cu pl~?a trapsver· sala In cazul treccrii line a suduru spre meta-

lui de baz a : . .

_ Cll patrundere adlncil a tmhlnaril ..

_ idem cu prelucrare mecanicll a treceru d~ la cordonul de sudur a la met alul de baza

142 ELEMENTE DE CONSTRUCTn DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

143

Tabelnl 2,18 (continuare)o

8

9

10

11

o

a

b 10

~

C 10

-n:u--

10

c:Edm

10

Tabe/ul 2.18 (eontinuare}

Metalul de baza la Imbinari cu suduri in relief laterale, care Iucreaza la forfecare din forta axlala, ILl locurlle trecertl de la element la capiltul sudurtlor laterale ludllerent de prelucrare :

a) cu doua suduri laleraLe

b) cu suduri frontaic ~i Iat eralc

e) In cazul trecerii elortutul prrn rnel ulut de baza

d) piese de ancorar e pentru Iixareu cablurtlor mctallce

3

1

2

3

Met alul de baza in apropierea diafragmclor si rigidizariJor surlate cu suduri In reli~f de uipile Intinse ale grtuzltor si clcmcnt elnr Ierrnclor:

- filni prelucrare mecanicii a sudurilor, dar In cuzu] unci treceri line de In sudurn la mebi In cazul sudurii manuale sl scn-lautomate

... Idem, in c.iz ul prcl>:cnil'ii mecanlce a sudurilor

o

8

c ( Metalul de huza In sectlunlle :
" '. a) IInffa trnbinarl eu suruhurl de Inalta rezis-
~~ tf'nta 3
h) In tmbinari cu nlturi, san in dreptul gauri-
01 lor libere 4
U IQ r"
12 I!!~ c) In lmblnarl eu nituri cu 2 sectluni de forfe-
care 5
d) In tmblnsrl cu nlt uri eu 0 sectlune de forfe-
care 6
~ e) In dreptul primului rind de nltur' care
prind guseele de elemente continue ale
grlnzllor cu sectlune pllna sau grinzilor eu
10 Til zabrele st Ia capatul tablei care dubleaza 4
t~{~=--~----~~-~~ talpa elernentulul Incovoiat
If'
--- ---
'U Gusee de forma dreptunghiulara sudate In
~ 0,
13 ~ J: continuarea tiilpil In T pc eleruentele de con-
Ii structli ; fara prelucrare mecanlca a trecerli
de la guseu la element 8
Ie Gusce sudate in contlnuare sau ill T de inl-
~ mile ~i talplle grlnzilor sl de asemenea de ele-
mentele fcrmelor, clnd an forme curbe de
a
14 I racordare ~I prelncrare mecanica a trecerii de
I I re la gusce la elementcle de constructli in cazul
~o patrunderil sudurii pe toata grosirnea guscu-
lui 7
---
~
- Gusee dreptunghiularc san de forma trapczol-
dala sudate pc contur de talpile grinzilor
15 . far a prelucrarea mecanlcf a zonelor de con-
I Ir centrare a clorturl.or 7
Gusce de forma trupezoldala sudate cu doua
It sudurl laterale ~i dou3 suduri Incllnate (cu
16 ~ raportul catetelor 1: 1 pentru suduri laterale
~i 1 : 1,5 pentru sudurile tncllnat e) tn cazul
a prelucraril mecanice a sudurilor de la cape- 5
tele guseelor
17 --{--::j=-- ~~ - Metalul de bazjl al tevllor IInga cordonul de
sudura realizat cu p esa suport 4

~ Metalul de bazii al tevtl diagonalei tntinse In
I 1 I ~I D sin. grosl-
18 cazul s= D = 14 un de
tI tevll-talpa 8
mea ~ diametrul exterior al Scctlunl dublu T sndate ~i de alt c tipurl , sudate cu sudnrl Iongltudlnajo neintr~rupte:

- sudura automata cind actioneaza eforturi in lungul axel sudurli in mctnlul de haza

- in cazul sudurii manuaje

Talpa unei grinzi In Iocul undc sc tern-Ina tabla de dublare a tMpii In cazul miqonlrii grosimi' (llitlmil) table! car e dubleazn talpa cu 0 pant a de 1 : 5 fara prelucrare mccanica a suduril frontale (transYC!"sale) eu raportul catctclor 1 : 2

7

144 ELEMENTE DE CONSTRUCfII DIN arE!. REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

145

Tabelul 2.18 (contlnuare)

unde: l'm'l.r este

coeficientul de zveltete maxim al barei;

lungimea de flambaj care se stabileste pe baza indicatiilor din

cap. 4;

raza de giratie minima a sectiunii transversale a elementului

ce se verifica ;

coeficientul de zveltete admisibil stabilit in tabelul 2.19, in functie de dcstinatia si importanta elementului, de natura ~i

mod~l solicitarii (lntindere, compresiune, static, dinamic).

- In cazul elementelor incovoiate:

i!,;iij.

o

2

3

la

Metalul de baza al tevil dlagonalel Intinse, d

clnd Y'=]5 =0,4 ... 0,7 ~I a=45° ... 6~o,

In cazul :

s~I/14 6

1/11>s~ 1/20 7

1/20> s ~ 1/35 8

unde : s, - vezi pet. 18

d, D- dlametrele extcrloare ale tevllor dlagonalelor ~I tiUpii

. J

19

fmax (: fa

(2.7)

unde : /"""

es!e sageata maxima a grinzii produsa de c~cti.unile. ~ormate, :al~u: lata in stadiul clastic, fara coef'icieuti dinamici (Y;, IX) ~l fara coeficientul de oboseala (y);

_ sageata limita admisihila, precizata in. tabel.ul ~.20, in functi~ de deschiderea de calcul, irnportanta ~l dostinatia elemenlulUl.

Tabe/al 2.111

20

Vezl fig. de la pet. 12 a

:;;uruburi de Inaltil rezlstenta 1

21

Vezi fig. de la pet. 12 e Vezi fig. de la pet 12 d

Nituri (in eazul ealeulului Ja forfeeare ~i strivire)

- eu dona sectlunl de forfccare

- cu 0 sectiunc de forfeeare

4 5

Coe!icienlii de zvelte!e admisihili I·a

22

-E==-'='3-

- r--

Metalul de bna al tijelor Intinse Illetate, din otel marea OL 37 la filet

M 24 M 48

M 56 M 72

4 6

. .= Coefic;cnl,,1 lie zvr-l- I
g tell' admisihil la hare
::: In tin se, so lici-I
;!l Sls to mul de Elcrnen Ic tut c !I" ObSl'rva \i i
s rr-z istcn Iii Conl- lnciirdiri :
<.l pr i- "';;I';;~:~1
m a h
" m~e = ,1 :ce
::..
- G
0 1 2 3
\ I I
TiUpi 120 250 100 ~
-- -- --
Cll z:ibrele
OJ Diagonale ~i ~I
1 P:\.1I.' moul auti 150 : :350
------
ii TijJp~ 120 --I
or.
Armate ell ~
.3 vergelc ~i Diagonale 200
:.J mont anti -- ---
:::
.:; Xl ontunt.l 150
'" -- --1--- ----.
.- 1 1
z· Talpi, diagona- I I
OJ Ie ~i mont anti 1201 :hO 1 I()O I
0;
.t: de rcazcm (F,O) (:.~;)(J) i ( .. ) In consi ruc-
or. -- -- --- Iii solicitate de
':I illC~ll'l'~'"'tri date de
Fer rue celelalte hare :l5() HIO
.- ale Iermelor 1')0 pJO) (:\(10) I,odurile rulante
~ -- etl fegi III de rune ..
------- -50 -1-=-1 \ionare IV 'ii V
- Elcmcntele ha- I
relor cornpuse HO Verificarea la oboscala se face, prin interrnediul coeficientului c, pe baza nurnarului de cicluri efectuate anual si care se deterrnina pc baza modului real de Iunctionare a utilajului sau pe baza datelor tehnologice. In cazul grinzitor cailor de tulare, daca nu se dispune de date mai exacte, nurnarul ciclurilor se po ate lua egal CII :

0,;) .106 pentru grupa de Iunctionare III ;
1,0.106 pentrti grupa de Iunctionare IV;
2,0.1011 pentru grupa de Iunctionare V. 2.2.3.2. Verificarea statl lor Iimita ale exploatarli normale. Verificarea sigurantal co nstructiilor ~i elementelor de constructii dupa starea limita a exploatarii normale se face prin compararea deplasarilor statice sau a amplitudinilcr deplasarilor dinarnice cu valorile limita acceptate de norrne in Iunctie de natura solicitarii, de irnportanta si rolul pc care elernentul in cauza il are in constructie.

- In cazul elementelcr solicitate axial:

A ... u ... = _II, (: ,),.

.. r.

1 Pentru talpilc nclegal.e in ti mpu l montajului Aa=250, ia r dupa mon l aj Aa= 120.

(2.6)

10 - Co nstr uct ii metalice

146 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIl\lE:--ISiONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

147

Tabcllli 2.19 (continuare)

Tobclul 2.19 (continuarej

Supralumini>tor

'<:;;'

StlIpi

Sistem trapezoidal

Higle

Diagonalc

100

·1
I
I
i
-i
,
!
i
~ I
;;
'"
r/: i
-I
I
i
1
I
s
..
e
""
.,
':::
-.: I

c
0..
I
-I
I
I
!
!
I
>as I
-:; 1
...
.;:
'"
" I
c
'"
-e
t::
:l
-e
C
c, Superionrc la pod cu calea jos

-----1-------- --- -- --

I Hi,,, 200 200 200,

2

3

5

6

Rigle ~i rnon-

tantl 150

150

'I 1 2 3 4 5 6

--r--------,--------~----------~--~--~----~-------------_

Elemente pcntru re ducerea lu ngi mii de f la m 1 baj (0) !

Iii T£\lpi, montantl sl diagona-

I Ie de rcazem

Montanti 150

1-----1----'-----1--- -- -- _

De leg,lturii

-------'------1------·- --- -- --1-------_·--

Sistem ;\1

1-----1--·------1--- ---- - _

Sistem pe Tillp' 120 ,100

---"----- --- - -- ---_

trel rcaze- Diag.,nale}i I

_______ 1,. -=-m--,e m_o_n_ta_n_:~_i __ 1 150 i 41)0

I FonL't llJiJ' ---1---

II Inimii -1--

_P._h_·n_a_I-------I--12-{-! _ ---'1

Ramuri 120 1 , -Z-~'-b·r-e-l-e----I·-1-5-0- --- ----I'

Elementele ba-

relor eompnse 50 _ ~ ~ i

-,

"

off en z:1-

.5 brcle

P::

Sccundarl

Structuri spatiale cu bare dintr-o singurii cornierii solicltata :

::l00

3.50

2f)() I'

1---1-1

_' 2D_ i-"'"-I 2<}O I

_S_p . ~_u_n_d_a_re __ I-c-c-le-l-a-lt-('-b-a-re- ~ I~ '~

---------- --------- --- -- --

Principale

I Sub 1000/" din capacltatea

portan ta 150

Elemente

Grinzi prinrtpale

150 150

200

400

Tiilpi. montanti ~i dlagona-

le din slstc- 100

mul grinzii

xrontan p fal~i no 200 200

I I

-c-c-n-.r-a-'-'t-n-t-ll-iI-,i--------I-------- ~ 2~0 1 200 1----------

Elernent« secundare care nu fc,,' parte din slsteI11U 1 ue grim.i

Grinzi de rulare sl grinzl de fr!nare

Portale de frlnare

Sub 50% din capacltat ea

port.anta :ifl01UO

--='------1·-- --- --_

Ti\lpi

120

1:'0 (150)

ell z;lbrdc

1------- --- --- ----

1(" ,) la l'Oll,,',;"JLtii sollcitatc de

1 __ -'-____ incarcar! date dl' po durtlc rulmte ell regim de fun,'t ionarc J\' ~i V

Dlagonale si n-ontantt de reazern

Cclclalte bare ale grinzllor

120 250

(250)

150 350

(:100)

------ ------- --- --- ---

150 (150)

200 200 200 I

I

--- _1------- --- --- ---I

Grimi principale

T;ilp' 100 150 150
--- --- ---
I Diugonale, 120 150 15(l
I montanti
--- --- ---
! Montanti se- 150 200 200
rundari
--- --- --- Orlzont ale Diagonalc

20(l

20()

I Contravlntuiri

Transversale Toat e clcmcn- 200

t clc

148 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

Si'i!leti admisibile fa

ELEMENTE GENERALE DE DIMENSIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

149

Tabelul 2.;tO

Conform

NA" I Dcnumirea clcmentelor de cons truc tlo fa

e'l I

----1-------------------------------------- 1

• t 1 --'--2--1---3---

Tubclul 2.20 (cont inuare)

o

1

I .\. Constructii civile, indusirial e si aqricole

II Grinzilc callor de rnlare eu inimii plinii san ell z.1brelc pentru :

a) pnduri rulant e manuale

I b) podnri rulante electrlce ell capacitatea de ridicare

Q~500 kN

c) poduri rulan t e electrlce ell capacltntca de ri di car c

Q> 500 k1\"

Cai!e de rulare ale grinzilor rulante

C,iile de rulnre pentru ciiruclnare rulante Grinzile platformelor cl:idirilor In dustrf ala :

a) clnd nu sust in linii fcrate san utiln]e care produc vtbrntli :

- grluz! principale

- celclalt e grinzi

h) cind susl in e<li ferale lngustc

c) eind sust.in ciii fcrate cu ecartamcnt normal Grinzile planscclor dintre etaje :

a) grinzi prircipale

b) cclelalte gr'nzi

GrlnzIe acoperlsulut ~I planseelor podnrllor clfidirilor :

a) fer me, grinzi prlnclpale ~i grtnzi c.ire sust.in cadr-e de ruminator

b) pane ~i clipriori

Elcmcntcle xarpan tei, peretllor ~i IUll1iniitoarelor:

a) bare vcrticatc sl riglc

b) sprosurite fercstrelor (in plan vertical sl orizontal)

c) st ilpii peretllor ctud mn terialu l de inchidere est e clastic (tabla, azbocrrncnt, materiale plastlro) Panourt met alice de lnvelitoare :

a) in zone fiira aglomeriirl de zapada

h) in zone r u aglomcnlri de zfipada Tabla platclajulul la plat Iur mele induslrialr

2 3 4

5

6

7

8

9

10 Estnca do de conducto :

I a) In grinzi princlpale

h) l<! grinzi secundarr---'-~~---~

1 2

Stavije plane:

a) Grinzi prlncipale eu inilllli pti.ui : - definitive

- provlzoril

b) Grinzi princ+palc (".1 ziihrelc: - defl nl t+ve

- provizorii

(") Grinzi princlpale la mina te : - definitive

- provizorii

B. Conslrnclii met alice hidrolrhnicc

Tabla platclujulul la stavile si por].i de eciudl Grinzi secun darc, in luncl ie de Jmportnnt a lor

3

l/:W(J

i.iso U10() 1/1;)0- l/:2(JO

1/:;;',0 1/:;00

1!:200 1/:30(J --l/j()()

1/750 l::,()O

1/1000 1/750

l/IiOO 1/500

STAS 10108/ /0-78

C. Poduri mrl alicc de calc {('rala I STAS 1911-75
1 Grinzi principalc ell iu i tua ]l1ifl~' sa\! ell z,-,ilrcle 1/50()
---
D. Poduri de ~osea STAS 1844-75
1 Grinzile trotuarului 1/300 STAS 1911-75
2 Grinzll» ciiil sub actlunea :
a) vehiculelor eu setu l« 1/500
b) autoeamioanelor llGOO
3 Grinzi principale cu inimu pll nii sub ac\illl1('ll :
a) vehiculelor eu senile l/GOO I
b) autocamioanelor l/'iOI)
4 Grlnzt principalc ell zahre1c sub uctlunca :
a) vehiculelor pe senile 1/800
b) autocamioanelor 1/000
5 Poduri combinate I/SO()
6 Slst eme suspcndatc (suma si\gc\ilor) liGOO
7 I Sisterne suspendat c con.hlnnt c (suma sagetilor) I/G()O
8 Dclorruatia in plan orizon tal a suprastructurti po durf lor
de ~osea ~i calc [craLi 1/5000 1/500

1.'GOO

1/7;")0 1/500 1/100

i.roo 1/2.50 1/1')0 llGOO

1/:150 L:250

1/2;-)0 Ij:2()O

2.3. Metoda rezistentelor admisibile

l/:.!U() 1(IS0

2.3.1. Principiile metodei

Metoda rez ist entelor ad misihile sc aplica In prezent., In n.S. l Io mania, in diverse domenii ale co nstructiilor din otel, cum ar fi : co nst.ruct iilc met.alice hidrotehnice, podurile de sosea ~i cale Ierata, structurile din otcl ale utilajrlor si instalatiilor de ridicat si transportat, co nstructiile speciale din otcl din sectoarele siderurgice etc. In aceste domenii nu se dispune inca, in sulicienta masura, de datele necesare privind aplicarea metodelor de calcul dupa st arile limita.

Metoda de dimensionare dupa rezistentele admisibile co nsl a in co mpararea efortului unital' calculat in punctul sau fibra cea mai solicitata cu 0 valoare de comparatie numita rezistenfa adrnisihila. Rezistenta adrnisihila, corespunzatoare unei marci de otel, este def'inita prin raportul dintre valoarea normata a Iimitei de curgere si un coeficient supraunitar, numit coeficient de siguranta.

Elementele de co nstructie care se dimensioneaza cu metoda rezistentelor

admisibile trebuie sa satisf'aca urrnatoarele conditii de dimensionare :

- conditiile capacitatii portante de exploatare;

- conditiile de rigiditate;

- co nditiile constructive (v, paragraf'ul 2.4 care este comun pentru a mbele

rn.o.+nr1'o ,1.0. A6lo1nll1\

150 rLEMENTE DE CONSTRUCTII DiN OTEL REALIZATE DIN" PHODUSE LAMINATE LA CALD

COllslnll \;i met.alicc hidrot.chnice ~i po du rt mctatice

Ipntezc de iu(':'Ir('are ~i !jrllp:iri tie :l('lilllli

Tabelul 2.21

2.3.2. lnccrcdrl, octiuni

Inc.ircar! ,i 1

ipoteve de ,

lncnrca rc la : 1

Pod uri _~i pasarrle. conform STAS 1911-75 ; STAS 1844-75

I 1 . Grcutat ea c:'lii

. 1 Grcut at ea st.ructuril de rczlstpll\ii

1 I TIl"pingercfI p.untntnlui

I l_l-.'_Ol_'\_C_1 c_' _d_e~p_rc_c_o_n_:lp_r_i1_n_a_re _

fnciirc'lI'ile pro duse de greutatea

I ohicrt clor sau mst alat lllor

mont nt e pe pod (conduct e, cabluri)

,~ \'aria\iik t ermicc anuale

,_ ])rforJtla\iilc in limp ale het o-

< nului

'-

Z Tasarcn ·5i dcplnsareu Iundattllor

~ Subprcsiunca lii drost aticn la ni-

,--; vel n-r-dlu

<

,'~~,r I' Tnl':\rdrile din rouvoaivle tip

1 '~," " lurl a cenlrifllgtl I:) 1,r;dJld In curba

Incarc.trtle prndusc de uamenl

is pe t.ro+uarc 5i pcroane

Z 1nc~1'('"r;lc Cll c'irllcio1re clect rlce

1,1 < I

,_ ~ pe pcroane

::::; ~ I Fortcle de irur] ie la podurite

c: ~ \1 mobile

;:J Implngcrca p.im inl.u lui, pro-

-r: c; dus.i de convoaicle tip sau alte

,~,: C inr:1rc;lri

1 ~ =-_--I~~-----;-:-~--

"" ~ ~ trccarca la aparnl.cle de reazem

,_ ---: 1 mobile

/. -~

'-'-' ::::::: Fr lnarcu vr-hiruh-lor

;;;: __ Scrpuirca vohiculelnr

~ ::::::: \'arialiilc terrulce z ilniee

a ~- Dlf erentn de tempcratur:' intre Z ----

;:J::::::: cIcrncn tcle ('onstrllc\ici

~ 1.:.. -____ i'resiunea vinl.u lui

~ .... :--1

§ ....:::: Presiunea ~i subprcsiunca apel

.. la nivcl maxim ~i minim

~ )~ -< -_ I p' I I"

~ .... ~ ---- I resnmca g 1C II

_ _....... InciJ.rcarea cu ziJ.pa dii

~:' ~~: --

~::; .....;::: ~ IIlc3rr:lrile care apar la menta-

o£J \.:.1 ;:J ---- j\11 in consola a suprastructurlior

~ ~ I ~ G 12 Izbh-ca vchiculclor de bordurl

I r,-. san parapct.e de sigurantiJ.

-----------I--- ::: - -::::::: Incarcarile provcnlt e drn trans-

- -- --..

____ ---- portul, exccutla ~i montajul

~ 1::::::::::-::: clementelor

0:; ':::::::::::::: Izhlrea clcmelltelor infrastructu-

:;; :::::::::::::: ril (pile san culee) de catre

::J :::::::::::::: vchicule care circulii pe sub pod

" 0:; - ---- Izbirea navelor ~i amharcattunl-

C; 1 C I':::::::::::::: lor de pilele podurilor

,§ ,2 12\ FurIa seismicii

, ~ I----!::::::: fnciirciiri prudusc de aglomerilri

~ ::::::: 1____ de oam{'ui pc l,artea carosa-

[.r.l 12 21 bila ~i trotuare

13"1::: I Inc~'\rc:;rl produse prin distruge.

.:::: ~ rca unor insta:vtil fixe,

! n vederca sisternatizarii ealeulelor, a stabilirii coeficientilor de sigurant5. si a rezistentelor admisibile, incarcarile, respeetiv actiunile care solicita elementele si structurile din otel se grupeaza, asa cum se vade din tabelul 2.21, in runetie de tipul constructiei, dupa cum urrneaza :

1) La constructii metalice hidrotehnice, in:

- incarctiri [undameniale, care actioneaza de obicei cu regularitate, in tot timpul exploatarii ccnstructiei. Aici slrit cuprinse incarcarile perrnanente )i cele climatice ;

- inciitciiri accidentale, care acticneaza de obicei neregulat si interrnitent ;

- tnciirciiri exceptionale, care actioneaza int implator si pot ave a un carac-

tel' catastrofal.

2) La poduri si pasarele gruparea se face In Iu nctie de durata de manitestare a actiunilor, astfel:

.; aciiuni [undamenlale, care cuprind actiunile permanente, actiu nile temporare de Iunga si scurta durata :

- aciiuni temperate de scurlii duralii stiplimeniare, care cuprind actiu nile rezultate din modul de manifcstare a actiuuilor fundamentale precurn )i actiunile climatice;

- aciiuni excepiionale, care actio neaza inl.irnplator )i foarte rar in viat a co nsl.ructiei, Insa pot avea ef'ecte catastrof'ale.

In activitatea de proiectare, valorile diferitelor tip uri de Inca rca ri ~i actiuni se pot stabili pc haza incarcarilor normate precizate III tabelele date la pet, 2.1.3.

Daca lncarcarile, respectiv actiunile, se aplica cu viteza asupra const ruetiei, dinamic, atunci este necesar ca la evaluarea lor sa se tinii seama si de 1'01'tele de inertie ale eJementului de constructie respect! v.

Incarcarea dinamica se obtine prin multiplicarea incarcarii statice echivalente cu coeficientul dinamic ,y;, nurnit )i coeficient de impact si care are valori supraunitare.

2.3.2.1. Ipoteze de lneareare ~i grupari de aetlunl. In general, Iucarcarile ~i actiunile nu se manifesta III mod izolat asupra constructiilor ci mai multe odata, sub forma de grupari, In diferite combinatii.

In Iunctie de aceste cornhinatii, numite ipoteze de incarcare, respectiv grupari de actiuni, norrnele stabilesc rezistente admisibile dif'erite, justificate prin posibilitatea mai mare sau mai mica, de actiune simultanii a mai multor incarc~ri.

Ipotezele de incarcare si gruparile de actiuni slnt aratate In tabelul 2.21 penLru eele doua tipuri de constructii : constructii metalice hidrotehnice ~i poduri metalice.

2.3.2.2. Standarde ~i lucrari care se vor consulta in \'ederea stabilirii inclircirilor ~i acliunilor. Pentru stabilirea valorica a inciircariJor, a actiuuilor, a ipotezelor de inciircare, a gruparilor de actiuni ~i a coeficientilor dinamici,

-

Construct ii me tal icc h idro tchn icc. conrorrn OJ", 19704, [10, 11J

(,rcutalea proprie

1'''.''=

Fi<=

~~

lrnptngcrca pamintului I __

I

i I~

For\ c de Irccare la rca- 1=

z ctr-c .;

,_ Ghpa\:; ll pi t.i de con- 1 i:

~ st ruct ic :2,--

t jmpillgerea Il'alrri~lll'l()r I ~~

~ ___j):_:l ti l0:1\'-=--__ __~ __ ~\ ";_~

~ Variat!n t empcral.tuii I ~

Prcsiun. a ~i sucl iunca '5

vjnt u lui =

~

C,rt'utat"a moai-t.i

Prcsiunca apei la nivel normal

< N

I'lciirci'iri produse prin dlstrugerca unor clemente,

jnc[!I'Carca cu ziipad" pc supralet c orizonlalc

l']'esiUlIca1pclof cx ccp[lonale

Presi unca gheti! Prcslunea valurilor In caz de Iurt unu

Blocarea <11 spozl t'vclor de rutare prin inghetare

Variatll d-osebi te de tcmpcraturu

Inc,' rciiri nesi metrice din ac [ionarl unilatcrale

Forta selsmlca

Incarcart din trans portut. executla si monta[ul elementclor

Presiunea unllateralii a apci

Izbirea navelor ~I ambarca\iunilor

Act iun i ,i grllpflri dl' uct lun i la :

152 EI.EMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELEMENTE GENERALE DE DIME)\[SIONARE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

153

pe Ilnga incarcarile normate prezentate la pct. 2.1.3, se vor consult a urrnat oarele standarde ~i lucrari :

1) Co nstructii met alice hidrotehnice;

- Co nstructii met alice hidrotehnice DIN 19704

- Lucrarile ell specific hidrotehnic.

2) Poduri metalice de cale Ierata, sosea si pasarele :

STAS 1489-75. Poduri de calc Ierata. Actiuni. STAS 3220-65. Pod uri de cale Ierata. Co nvoaie tip. STAS 4392-75. Cai ferate normale. Gaharite.

STAS 1545-75. Poduri pentru strazi, sosele, pasarele. Actiuni.

STAS 3221-75. Poduri pentru strazi ~i sosele. Convoaie tip .~l ,'!;hC' de Incarcare,

STAS 2924-73. Lucrari de drumuri ~i poduri. Dimensiuni de ,,;,dwrit.

2.3.3. Verificarea slqurontei constructiilor dupe metoda rezistentelor admisibile

2.3.3.1. Conditiile capacitatii portante de exploatare. Co nditiile cupaci-

tlitii portante de exploatare se relera la : - verificari de rezistenta ;

- verificari de st abiIitate ;

- verificar] la oboseala, in cazul incarcarilor repetate.

Capacitatea port.anta de exploatare rezulta din urrnatoarea c;>n<ii\ie general3. :

unde: S este solicit area maxima in sectiunea care se \'erifiea (din iu:ur:;rile norm ate, daea este cazul, amplif'icat e ell coel'icient.ul dinI'ic) in cele trei grupari de incarcar! (N =N g +tj;N; AI =AI ~ -\-'~M : T, AIr etc.) ;

F - caracteristica geornetrica a sectiunii (A n, ?A, W,,, .L, I.'.', '" c.) care intervine in Iuuctie de felul solicitarii ;

c , - valoarea normat a a limit e i de curgere a otelului Iolosit

c - coeficientul de sigllranta diferil pentru eele Irci grupiiri de iuciir-

cari (tabclul :2.2:2) ;

rot, 'r'o' ,'!.:2;_'

Poduri metaJice ~i constructlt metalice hi drotehni ce

Conlor;n STAS 1011. --)

• C()('ficit'n!i de si!lurant;';

Grupnrca de act iun i

Valorilc coeficirn1i1or de ~i~!;r 'i!:·'

I II III

c, , C, 1
1,50 1/0,7::,
1,:35 1/0,80
1,20 1/0,8:i 1 Coeflclentul de sigurant a £'1 scrveste la dcterminarca rczlstcnt el admisi!Jlle pcnt ru clemente laminate din otcl supuse la solicltari statice; cr4= cr,/C1

2 Coeficientnl C2 servestc la dctern-Inarca rczistent el a drnislblle la eforturi de corupara-

tic; er",AI ••• =cr,/C2

::

.~

-
-
-
-e-
-e- ::::
VJ
u
0
§
o -
"
0-
'" '1j
"' " :::
..l '"'
..
0 8.
~
-
-e-
-e- ::::
~ -
t-,
'" :::
~
c ~ I 0 I 0
,eo 0
is ,- 0
.. .-< ""
g I ;?5 I 0
0
r- L") 0>
:', ..... c-
0 I 0 I 0
0 0 0
'" ..,. r--
('I .-< '"
is I g I 0
0> r-- g
"I .-< c-
0 I 0 I 0
0 0 ""
<J:) ,eo r-
C'l M c-
0 I 0 I 0
0 ,t";- o
M '" -r
'" .-< "I
0 I 0 I 0 I 0 I 0 I g
0 0 0 cc 0
[- 0 <J:) r- 00
c- M M .-< '" -.
0 I 0 I 0 I ;;:;; I 0 I s
0 0 0 ,C) C;
...,. r- -r ,eo .o I
('I I 01 .-< .-< '" ('I
0 I 0 I 0 I 0 I g I 0
0 0 r- 00 0
"I '" ('I M ...,. [-
"1 :'1 .-< ,..; C\I o
g I c I 0 I 0 I 0 I s
0 ,n S;; 0 US
'" -r ('I C\I
:', '" ...-< ...-< ('I :',
I ~ I 8 I 0 I 0 I 0
..,. 0 3'!
:;-, ..... .-< '" .-<
.-< c .-< ...-< ('I '"
---- I I I I I
0 0 0 0 0 0
0 0 0 c- "" 0
1- 0 0 ...-< 0 c-
r - .-< ...-< ,.... .-< '"
0 I c I 0 I 0 I 0 I
"" .r'_' 0 l~
".., 0 I 0
00 0 0 ...-< 0>
..... C'I ,..., ,..; ...-< :'1
0 I 0 I ;;:;; I 0 I 0 I 0
I:") 0 c- U'".l c-
<J:) 00 Co 0 1- 0>
,..., .-< ...-< ...-< ,...,
0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0
l~ 0 "" ('I "" ~
<J:) CC 0> <J:)
..... .-< ,..., ,...,
........ "'1 I ~~ I ,......e C'I I M'" I .-<C'l I C":~

:0
E
OJ 0
.:: '-'
;:l OJ <!> OJ
Q) ._ .c..t ....
.... <Il '" s-, .
~ ~·O '" '"
(.) '-'><II ~
.:: ~ ~ '" ,:a ......
:;:lS8~ ..... . ~
8~ '-' '"
J:: 0 J:: J:: .::
-u- ~ - I:l 154 FLEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DI" PRODUSE LAMINATE LA CALD

ELElI1ENTE GENERALE DE DINIFNSIO'JARE A CONSTTIUCTTlLOR DIN OTEL

Ua este rezistenta ad misibil.i data in t.abclul 2.:2:~, st abilit a in Iu nct ic de calitatea otelului, ipo tcz a dc inciircare ~i natura solicit arii.

La eonstructiile hidrotehnice la care pericolul co roziunii este mai mu re se recomandii ca grosimea rezultat5. dill calcule S[l fie majoruta cu 1-2 m m ,

In cazul Incarcarilor repetate, verificarea la obosealii se face numai pcnt ru gruparea I de actiuni cu relatii de tipul:

155

Tab,lui ~,:!J l.Iimrnsiunile millime ale lamin.rte lor lolo,itl' I:t cUlllec!hual'ea construerltlor diu ote l

Destinatia

I : I Dimensinni minime (mil,) pcnll'u :

-5 ~ Element c pIa 1-':..'1 I

:; E I I Talpi. o~l'l COl 11 ier 1 Otd I, U Diverse

6 ~ In iIn:l guscc I I

;::;; Q t te.

(2.U) (2.10)

N G il GO X GO X " I

Grtnzi compuse l\Iici -S- -Ii . - 12- ~ ==--==

eu inimii ------ ~ -x-, - 8 80 X 80 x 8 I ------

~ pllna l\lari ---s- -8-' - ~ ------1-- -- - ------

.~ 1-------1 ~ --- -(j-' - -,15x 15 A 1 - -- --

~ Grinzi eu "-lici -S- -- -G- ,W >; ~l)~-i ------ ------

_S zabrele ., _N -_-~~_= ::::::::-8_-_ =~_X_5(_)_< l_i _-\=~~'l __ - __ . _

;\!nr' S 8 ,15 X ·1;) xi I 1] 8

';n, --------1---------- -----;-, -G-- --1(-)- -i;()xGOxU--

~ --- ----- -------------

._ ,lid s G 11)

.~ St ilpi cu i n i rnu .__. ) .. _

plina " 8 1:.._) _ 0_'0_X t)(_) ~_< _8 _

~Iari S v 1:2

__ .__ u ~ __ ~. ._ .. _!------- .. _

--l;-ravC;:~ ! N, ~ --- 8 I ·1'

stilpilor l)laca(I~--- -- -- -- ---- .. - --.--- -

__ ~~a_' __ :--I, S 20 1 _

l'-UJ-'l-lr--i----I 4 -----

in care : ama.! ~i TmaT rcp rczi ut.a eforl u ri!c u nitarc max i m« in valour. :;050- luta ;

a Ha si "Ha - rezistentcle ad misihile la oboscala in Iu nctic de

coelicicut.ul de asi metrie al ciclului Rcr=o 0",(" ,i de

crm~I

grnpa de crest are (dale in ST\S 1D11-7,J);

:, - un cocficie nt care tine sen rna de probahilit atca realiz ari! spectrelor de solicit are ce prnduc fenomenul de ohoseala ~;i care are valo ri intre 1 )i 1,2.

:2.3.3.2. Conditif le de l'i!Jiditat(·, Pentru a exclude posihili t atcn de a parilie a unor deforrnatii la transport, mo nt aj, vibrutii ill cxplo atare, defo rmat.ii exagcrate sub inciircari, clcrne ntele de const.ructii trebuie sfl satisfaca :

- in cazul elemcntelor solicilate axial

...,. '-'

::l

'-

....

~ Baj-_a

8

------- St(,yiTelniCi N,'S

~ Tabla platclu- . Stavile nor-

.;; juju; male N. S

.;::; CPlclalte etc- -----I-:.._rJJ

8

-- ----- ---- -----

men tc N S o 50 x 50 X (i

------------~ Sel0) 8(10) 70x70xil' ,--------Inimii plin8 -----s-- 8(10) 8(10) ------ -- .. -

I------N- 8(10) 10 7()x70xi' 116 ------

Ziibrclc

-S- -- 10 7O~- U 12

_______________ N_, _S_ -_- _- _- - __ 8-_- 70 X 70 x-=-8_1 _

Sosca N GOxl0 60x40xc)

------ --- --- ---

-:::--,- ~nle_fe_r_8t_i\ N_T u_'0_X_l_0 _G_O_x_60 __ X_X_I _

(2.11 )

unde : "max este coeficieutul de zvcltcte maxim;

Ie, - coeficientul de z velt.ete admisibil dat ill labcllll2.1D. st.ahilit in

f'unctie de destinatia elemeutului, imporI anta lui :)i de nat ura solicitarii (intindere, co mprcsiune in regilll static sau dinamic). - In cazul elementelor solicitute la incovoierc

Cr.nz!
.,
0:
..
'"
'"
'" Conlravintlliri
0.
-;;;. Zabrelut e
;:: ta
::l purl uri
'0
c Trotuare
0..
paralele
Fururi
.,
; Elemcnte de
u tnblnare
;::
0 (2.12)

Din profile

lamlnate N. S

U l~

8

u nde : (ma2' este sageata maxima a grinzii calculata din incarcare a normata fillii coeficienti dinamici;

I~ - sageata ad rnisibila stabilita in fundic de destinatia ,;,i impor-

tanta elernentului (v. t.abelul 2.20)

2.4. Conditii constructive

N, S

Acopcrite- -- -- -2

GOx BOx I)

Neacoperltc N. S

4

------ ---- -,---c-:---

rI;>.I:'mm

(1i?-17 mm)

...,S:::-, l_lr7u_b-:ll_ri -I--_~~= = =~_=I ~_~-::/_j4r_>\ __

Sudurri a:>3mffi

In Iunctie de dest.inatia co nstructiei, de modul de realiz are a prinderilor si innadirilor, de rolul elernentului respectiv III constructic, iudif'erent de metoda

de calcul, se cere respectarea unor co udi lii referit onre la : '

1) Grosimea dimensiunilor millime ale pro duselor laminate foJosite la conIectionarea constructiilor metalicc (t abelul 2.24).

2) Disianta minima, s, clintre elementele componenlc ale scctiu nii co mpuse in vederea asigurarii Intretinerii suprafetelo r :

Nituri

1 N - eu nituri ; S - ell sudurii,

2 Pcntru cornierc care nu trebuie tnnadlte 80 X 80 X 10. (. .. ) Pentrn poduri de cale Ierata

122; U 18

ELEMENTE GE.."'\TERALE DE DIMENSION:\RE A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

157

156 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

_ la sectiuni inchise (tubulare, fig. 2.2, d) se recornanda inchiderea etansa a spatiului interior. La capetele barelor se prevad capacele de inchidere sau alte solutii constructive.

3) Soriimentul de laminate folosit sa fie minim in vederea simplificarii aprovizionarii si a executiei in uzi na. (De exemplu se reco mauda ca nurnarul tipurilor de corniere Ia executarea unei ferme sa nu dopaseasca 5 -6).

4) Dimensiunile principale ale seciiunii shit impuse de:

_ dimensionare optima a elemcntului care sa conduca la reducerea maxima a eonsumului de otel si in acelasi tirnp de manopera ;

_ conditii impuse de transport astfel ca 0 cantitate cit mai importanta de manopera sa fie preslat.i in atelier )i deci pe cit posibil dimensiunile sectiunii en ~i lungimea elementelor sa se incadreze in gabaritele de transport;

_ co nditii impuse de tehnologie (de exemplu, Inaltirnea grinzilor cailor de rulare, a grinzilor platformelor, inaltimca grinzilor de capat la stavile plane, lnaltimea de constructie Ia poduri etc.) ;

_ dimensiunile elementelor invecinate si care se leaga sau se sprijina pe elementul a ciirui sectiune se verif'ica.

. -:-~ la se~ti~ni putin departate (fig .. 2.2, a). Se co nsidera di intretinerea este posibila ~aca distanta ~ satI~face condltiile din t"a~elul 2.25. Daca aceste conditii n? pot fi respectate ~l daca elementul lucreaza rntr-un mediu agresiv, spatiul dintre elemente s~ va cornplel.a :u ~ururi continue (fig. 2.2, b) sau se va inch'ide cu otel rotund, patrat sau henzi din otel (fig. 2,2, e, [, g) ;

. - .~a sectiu~i mult ~epartate (fig. 2.2, c). lntre profilele componente ale sectiunii se va asigura un interval net de minimum 120 mm. In cazul clnd acest interval nu po ate fi asigurat se recomanda lnchiderea co mpleta a spatiului

dintre profile; ,

Dos t ina t ia constructtci

Dtstanta minlnui (dintre e lemente le sl'('!iuuii peutru asi!IUrarea iJltl'c!illcrii

]) tstun [a min im" scare aslgura In tre t inerca [v, fig. 2.2)

Cliidiri civile in mediu Hgresiv

Peutru chlrr-le

Constructii industrlalc in OLi.~nuite

mediu agreslv

Constructii ina ltc

Stavilc

Podnri 1

1 () mrn , hi II.

--------1------

lU 111m I hili)

----------

;;:

10 IT'm

Un element de co nstructic se co nsidcra dimensional cOreSPUllZator, indiferent de metoda de calcul folosi ta, dacii sat isf'ace ill Iirnitele prescrise loa t e cele trei coriditii de dimensionare, ~i anurnc :

1) In cazul metodei stiirilor Iimit.a. - starile limita ultime;

_ starile limita ale exploatarii norma le ; - co nditiile constructive.

2) In caz ul metodei rcz istcntclor admisibile.

_ co nditiile capacita tii port ante de explo at.a re ; - conditiile de rigiditare ;

- co nditiile constructive.

Trehuie subliniat ca ordiuca verificarilor nu lrebuie In mod neapiirat srlfie cea prezent.al.a mai inainle. Ast.lel, de celc mai multe ori, co ndit iile construetive se verifies odata cu alegerea elementelor componente ale sectiunii.

1:, II1Ill

I;) IllIll

1 La bare cu scct iune ('i)InPlIS:"1 soli(hl'iZ[lIL' cu Z.ti'l'cill\e s c respect:1 do"I' s?-! il)

a

e

f

Fig. 2.2.

q

3.1. Elemente de calcul

BARE SOLICITATE LA INTINDERE

159

BARE SOLICITATE LA iNTINDERE

_ scctiuni eompuse, formate din doua sau mai mulle elemente inult

depart ate (fig. 3.3); .•.

In cazul grinzilor eu zabrele, dupa cum prinderea barelor In nodUi~ necesita gusce asezate intr-un plan sau in doua plane paralele, barele pot 1J clasifieate in bare en:

_ sectiune cu un singur perete, solutie care poate fi aplicat a in caz ul uno r solicitari mid ~i mijloeii;

_ sectiune cu doi pereti, Iolosita in cazul unor solicitari rnari ~i Inarte

mario

Alegcrea sectiunii ell un perete sau .doi pereti este conditio uatf de elimensionarc.a :1Vfllltaj();l~~\ ;i hare lor co mpriutat c.

3.1.1. Alcotuireo barelor solicitote 10 intindere

Barele lntinse, tiranti sau elemente ale grinzilor cu zahrele, se alca ~ uiesc din profile laminate. La alcatuirea sectiunii se ia in considerate rolul barei in constructie, marimea solicitarii, calitatea materialului si modul de executie.

Dupa modul de alcatuire al sectiunii transversale, barele intinse pot fi realizate eu :

- sectiune unitara, Iorrnata dintr-un singur element laminat, sau din mai multe elell1~nt~ asamhlate eontinuu pe toata lungimea lor (fig. 3.1);

- sectiuni eompuse formate din doua clemente putin departate (fig. 3.2) ,

o

o

o

440-

]dl ;_[;1

-t I

I

I

b

c

Fig. 3.1.

.u

--{t-

I

C

Fig. 3.2.

Sectiuuile aratate in fig. 3.1, cu ex ceptia sectiunii k, Y in fi~. 3.2 ~illlsec~i.uni ale grinzilor ell un perete. Sectiu nile din fig.3. t, i ~i k ~I cele aratate III l!g. 3,,) slnt caracteristice pe ntru grinzile cu doi pereti.

Toate aceste sectiuni pot fi int arit e prin adaugiri de platbande nil uite sau sud ate pe sectiu nile de hazji.

d

f

e

9

d

J

k

c

e

Fig. 3.3.

3.1.2. Dimensionarea borelor solicitate 10 intindere centrico ~i excentrico

Alegerea sectiu nii ~i verif'icarca eforturilor unit are a barelor lnt iuse se face in Iunctie :

- de Iorta axiala maxima de inl indere care apare in bara in gruparea incarcarilor cea mai def'avorahila ;

- de calit atea otelului :

- de considerente constructive.

I d

160 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA lNTINDERE

161

f:J (;,ZUI unei corniere g;lllrile pe ambele aripi (fig. 3.5), ruperea se poate produce int.r-o sectiune normal_a 1_- ~ sau data dixt auta dintre cele dcua galll"! nu este prea mare se poate produce prin doua gallri, in sect;iullea :! -:!, numit a

sectiu nea sinuousa.

Aria sectiunii sinuoase (fig. 3.5), rez ulta din:

3.1.2.1. Alegerea sectlunll. Aria bruta necesara a sectiu nii unei bare solicitata la Intindere centrica se deterrnina cu relatia :

De exernplu, in cazul unei corniere g5uri!e pc 0 singura aripa ~fig. 3.1~, ruperea probabila se produc~ .In _ sectiunea 1-1 unde aria este muuma

(3.1)

in cazul metodei dupa startle limita ~i

(3.3)

N

Anec= - acra

(3.2)

in cazul metodei rezistentelor admisibile. In relatia (3.1):

1\1 reprezinta ef'o rtul maxim de calcul, ohtinut prin insumarea efeclului incarcarilor normate multiplicate fiecare cu coeficientul lucarcarii respective si cu luarea in considerare a coeficientului de simultancitate (v. cap. 2) ;

R reprezinta rezistenta de cal cuI corespunzatoare calitatii otelului , ex este un coeficient de slabire al sectiunii si care se poate lua :

ex = 1 pentru constructii sudate;

ex = 0,85 ... 0,9 pentru constructii nituite sau executa! e cu suruburi.

Fig. 3.4.

A;,-2= (2a-tb-2d - ~)I )l.

-

(3.61

In caz ul unei plat.haude prinse ill nod ca In fig. :Ui, ruperca se poale produce )11 scctiunea norrnala 1-1 prin cele doua gauri (fig. :~.G, a)

In relatia (3.2) :

il ~,-1 = (b -2d)l

(3.7)

1\1 reprezinta efortul de intindere calculat din incarcarile normate in cele trei grupar] (Iundamentala, suplimentara si extraordinara) ;

(ja este rezistenta admisibila corespunzatoare calitatii otelului ~i gruparii respective de incarcare (v. cap. 2);

ex are aceleasi valori ca mai inainte,

3.1.2.2. V crificarea seetfunil barclor solicitate la intindere din Incarciiri sratiee, Se f'ac urmato arele verificari :

1) Verificarea capacitatii portantc eu metoda starilor Iirnita se face eu relatia

N

(j= An ~ R

sau in ,,·qiunea nor mala ('!-2) prin trei gauri (fig. :~.Ij, h)

A 7,-2 = (!J<{d)t.

(3.8)

Verif'icare a efortului unital" se va face ti n ind searna insa ca ef'ort ul II, 1 ra ina aceast a sectiune este nu mai ~;V dco arcce 2 din efor! a t recut din bad in

7 7

(3.3)

iar cu metoda rezistentelor admisibile

(3.4)

2'
-F I / ~ -~
+- +-
I
2, 1\1 ~i R ?i? r~latia (3.3) respectiv N si (ja din relatia (3.4) au sernnificatiile aratate mal mamte; An reprezinta aria neta a barei, care se obtine scaz ind din aria sectiunii brute slabirile provoeate prin gauri. La constructiile sudate de

regula aria neta este egala eu aria bruta. '

La constructiile nituite sau exeeutate eu suruburi aria netji trebuie determinata in sectiunea cea mai slabita.

BARE SOLICITATE LA tNTINDERE

163

162 J:LKMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

3-3

_iN 7

-

z

b

c

Fig. 3.6

N

unde: "ma~ = i este zveltetea maxima a barei ;

Aa zveltetea admisa a elcmentului solicit.at la intindere preciz ata in cap. 2.

3} Verifiearca conditiilor constructive se face cu prcciz arile date in cap. 2. 3.1.2.3. Yerificarea seetiunfi barelor solicitate la lncarear! rcpetate. Termenul de co mparatie din relatiile (3.3) respectiv (3.4) se modifica in '( R si yaa·

Coefieientul de oboseala y rezulta pe baza indicatiilor din cap. 2.

3.1.2.4. Verificarea seetluni i barelor solicitate la intindere exeentrlea, Alegerea ~i alcatuirea elcmentelor compo nente ale sectiu nii se facc pe baza de [ncercari. De regula sectiu nea trehuie sa fie nesirnetrica fata de axa perpendiculara pe pla nul incarcarii, astfel ca efortllrile unit.are sa atinga pe eele admisc (R sau Gn) la nivelul ambelor fibre extreme.

Verificarca capacit afii portante se face cu relatia

N

-

(3.13)

~i in caz ul podurilor si co nst ructiilor met.alice hidrotehnicc :

N 111

G[2= - ± -- ~ Ga

• lin W"

~3.14}

guseu prin cele doua M.ituri din Iata sectiunii 2-2, san in scctiuneaxiuuonsa 3 -3 prin trei gauri (fig. 3.G,c)

A~-3 = (2a +2b -3d)l

unde '''' n este modulul de rczistenta net Iata de axa perpendicularii IW planu! inca rca rii.

In cazul incovoierii pe doua directii rclatiile devi n :

(3)))

N J',f X I Al y 1 1 R

G] ., = - ± - - ::r:: --- ~. \

•• A.n - w , w.

sau in sectiunea sinuoasa 4-4 prin patru gauri (fig. 3.G,d)

(3.15)

A ;,-4 =(2c +2b +e -4d)f.

Dintre aceste sectiuni nete se va considera cea mai defavorahila .

In cazul u nor sectiuni compuse din mai multe elemente, aria net.a sc ohtiue prin ins?m~rea ariiIor nete minime ale elementelor componente calculate pentru sectiuni normale sau sinuoase suficient de invecinate.

La coristructiile exeeutate eu suruburi de inalta rezisterita pretensio natc, aria net a se ia egala cu aria bruta a sectiunii. Se face III plus 0 a doua verificare cu aria slahita An la ~fortul

{3.10

respectiv

13.16)

3.1.3. Solidarizarea elementelor intinse

Pentru ca elementele care eompun sectiunea unei bare intinse sa luereze in ansamblu ea un tot unital' si pentru a se asigura strtngerea pieselor apropiate spre a reduce perieolul de eoroziune, sint necesare clemente de legaturl numite soli tlari ziiri .

Dupa pozitia reciproca a elementelor co mponente ale unci hare intinse solidariz arile se executa ast.Iel :

1) La sectiuni formate din clemente alipite solidariz area acest ora in lungul harei se asigu ra eu elemente de imhinare : nit uri, suruburi sau cusat uri de sudura. Distanta dintre elemenlele de imbinare se va lua astfel inc1t sa se asigure et anseitatea rostului dintre elementele compo neute ale sec1iunii; r:~ nu va

unde : n este numarul total al suruburilor din imbinare :

nl - nurnarul suruburilor din sectiunea care se verif ica ;

n2 - numarul suruhurilor din Iata sectiunii care se verifica.

2) Verifiearea co nditiei de rigiditate se face Cll relafia

164 ELF.'\IENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA !NTINDERE

165

IN :------ _l~

) i(ltdN :1

d -r-+- - +--- -+ - -+ ~ - ,'Bi ,rJ

t<r L 1

-~- , 3.) e ~ 8d SOu f21(Conslrue/iiiflduslrio/e) i _

.. ' e £, fOd sou20t( Podurl; construe/Ii me- ~ 5 f'::I!!f'U S

a tohce hidrolehnice) ---''' - vezi ::&'p, 2

I Nj --- -~r±~::Ot~ 7'

'/' , '

, i I t >{ I l ! E - L ' L ( :

-'.!-~,~ 1'4-:-- - _ -I e-t -: 3011 ConslruC_/;i Induslriu/e) .

e-I "'" 20t (Podurl: constroctiime'o- ' : s /;ce hidrolehice) ~-

D C

-! I- I,

L -e:~h"+.~,c+__ I~..¥'~ iTi;

1 Uf) -W~, --- I - I -

~ ~ __ _::;!!"" 80l~mj_f7_ __ __r t, ,I t <,

, --r----

d

o

b

b

I, ~80i., I

1------'---- -------r

Fig. 3.B.

t, ~ 80i,

lat sau eorniere miei. La grinzi ell ziihrele ell deschideri mari pent III poduri sail hale industriale in af'arn legal urilo r din plauul t alpilor profilelor sc rcco mauda si introducerea unor diafragrne plasate intre inimile eelor doi perc!i xi prinsc de placile de legalura din pia nul t alpilor.

3.2. Exemple de calcul

e

Fig. 3.7.

Exemp lu l 1.1. Sii se dime nsio nezc, cu metoda rcz isl cutclo r :((lmisibile diagonala 3 -,J ,1 grillzii cu zilbrelc ariitala in rig. 3_D. Grinda se exe('\;!:1 insolutie sudat a dill okl marta OL 37.

Din calculul si a l ic s iul cu noscu!c so licit ari le produse de

20(j ki\

- Incarcarcn permanent a

- lncarcurca eu praf metaJurgie

(i2 kN 1(i2 kN 190 kN.

depasi dis! a nta maxima ad misa pentru nituri sau intre cusatu ril« de sudura intreruple (fig. ;).7, a, b).

2) in cazul seciiunilor camp use din elemenle puiin depiiriate Jegiitura dintre elemente se asigura eu placute de solidarizare introduse intre elemente (fig. 3.7, c, d, c).

Dist anta clintrc doua so lidarizjiri consecutive nu t.rebuie sa depaseasca

(3.17)

- inciircareu eu ziipadii

- incarcaren ell zilpada aglorneraU\ (cz>2,O)

In cele trei grupiiri de inca rcari, rezu ll a clort.urile :

Gruparea Iu ndamcnt ala : Sr =206!-G2=2G8 kN. Gruparea suplime ntarii : NJI =268+162=430 kN. Gruparea extraordinarii : NIH =c268 + HJO =458 kN.

Rezolvare

Alegerea sectiunii . Conform cap. 2, reziste ntele admisihile pentru eel.' trei grupari de incarcari sint :

aI =1600 daK/em2; aII=l 800 daN/cm2; alII =2 000 daNjcm2.

a 'a a

unde i; " cste raza de giratie minima a unui singnr clement component al sectiunii.

Cind co nstructia luere'aza int.r-u n mcdiu puternic agrcsiv ~i IlU se poate asigura vopsirea Ietelor alat urate ale elementelor, se va prevedea 0 Iurura continua sau se aplica una din so lutiile dale III fig. 2.2. Furura nu se ia in eonsiderare in calculul de rezistenta al scctiu nii.

3) Sectiunile barelor formate din elemenie mull depiirtate se solidarizeaza ell placut e (fig. 3.8, a) sau zabrclu\e (fig. ;1.8, b). Zabrelul.ele pol fi realiz at.c din otel

166 ELEME;\'TE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LA

MINATE LA CALD

5000=2).

BARE O'OLICITATE LA INTINDERE

167

Veri/icarea cotuli iiei de rigidilale [relatia (3.12)]. In planul grinzii, lungimea de f1ambaj se ia Ij=I-2a ?>0,81, unde dist.ant a a (dist anta dintre nodul teoretic ~i ce ntrul de greutate al elementelor de prindere) se apreciaza la circa 100 mm

[/=3928-2·100=3728 mm>0,8·3 928=3142 mm

:~7:) ~~.

AJ. = 2,11 == II; <; I,,, =400.

Normal pe pia nul fermei [1=[

., = 39:1 =109</ =400

"b 3,60 . 'U •

Distanlele dinlre solidariziiri :

/1 =80ix =80 ·2,11 = 169 em.

Pe lungirnea barei VOl' fi asez ate deci dona placute de solidarizare la treirni (fig. ;').9).

Co nditiile constructive preciz ate la pel. 2.4 siut indeplinite.

Exemplul 3.2. Sa se dimensioneze cu metoda rezistentelor adrnisibile diagonala 3 -4, din exemplul 3.1, in solutio de executie nituit.a, Iolosind nituri 021 pentru prinderea in nod.

Rezolvare

Cu valorile solicitarilor din exemplul 3.1 alegerca sectiunii ell relatia (3.2) conduce la

a

b

c

43000 28 0 2

Anee= 0,85 .1800 = ,1 cm.

Se alege din tabelul 4.40, sectiunea Iorrnata din 2L 90 x90 x8, care are A=2.13,9=27,8em2; ix=2,74 ern; iy=3,98 em.

Aria neta, stiind ea se folosese nituri0 21, rezulta An=27,8-2,1.0,8=26,1 ern".

Cu acestea, efortul unital' normal este

43000 y

O'n= 26.1 =1 648 daN/em2 < 1800 daN/ern2•

Verilicarea rigiditatii, eu [/x =337 em se face eu relatia (3.12), astfel : 373

A~= 2,74 =136<400

Fig. 3.9.

Hotaritoara estc ipoteza II. Cu relatia (3.2) rezulta

A = 43 000 -24 5 2 •

lIee 1 800 - , em,

1.17 sau 4.40 se alege sectiunea Iorrnata din 2L 80 x80 x8 eu:

A =2.12,30=24,60 crn''

din tabelul

i, =2, 11 em; iy =3,60 em.

Yeriiicarea capacitalii portante [relatia (3.4)]: 26800

0'[ = 246 =1 089 daN/em2<1 600

43000

O'II= 24T =1 748 daN/em2<1 800

45860

O'III= -- =1 864 daNfem2<2000. 24,6

393

Av= 3,98 =99<400.

Distanta dintre solidarizari, rezulta

[J =80 .2,74=-=219 em.

168 ELEr-lEl'TE DE CONSTRl'CfIl DIN OTEL REALIZATE DIN PHODl'SE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICrTATE LA !NTINDERE

169

Este sulicienta 0 singura placuta de solidarizare asezata Ia mijIocul lllllgi mii. Couditiile constructive de alcatuire si prindere cu nituri 0 21 nun sint satisfacute.

Exemplul 3.3. Aceeasi dlago nala din exempIuI 3.1 sa fie di mensio nata cu metoda dupa stiirile limitii. Executie sud at a din OL 37.

Rezoluare

Deierminarea elortului de calcul din:

- incarcarea permanenlii 1,1 ·20G =226,6 kN

- incarcarea Cll praf metalurgic 1,4 ·62 = 86,8 kN

- incarcarea Cll zapada 1,4 ·100 =2GG,0 kN

S =226,6 +266,0 =402,6 kN

1V =226,6 +0, 9(26G, 0 +86,8) =544, 12 kN.

Aleqerea sectiunii. Cu R=2 100 daNjcm2 (v. cap. 2) rez ult a

A 54412 2'- 0 2 nec= 2100 = J, crn.

In Iu nctie de A nee> din sortiment (tabelul 1.17 sal! ·1.10) se alege \,',f, i iJ ne.a formata din 2L 00 X 00 .x 8, cu :

_ lndrcarea en z aparla

300 kN 400 k~.

_ ln61rcarea ('1I ziipada aglomerala

Pe grupe de act iuni solicitarile sint : _

. d t r I' V -410 +120 =030 kN.

Gruparea inn amen a a . "I - _ kN.

I· t - II' N --030 +360 =890

Gruparea sup Imen ara . "II - e-

ex.traordinara I II : N JII =;)30 +100 =930 kN.

Gruparea -

Rezo!lIare : I - Iolosi t (0 I .. ')) .' de rezis

ii .. I 1 functie de calitatea otelu UI 0 OSI .' ~.)- ;;1 -

Alegerca sec J 1I11l/. I , . ~ (v 2) de'

tent.a admis5. peIltru gruparca suphmcnlara \ - cap. .

GIl =2i()() daT\/cIll2

f(

cu relatia (3.2) reznlta:

A =2 ·13, U cm2 =27,80 cm2; iT =2,7 i CIl1; i, =3, U8 cm.

89000 2

4 =-- =33,Ocm.

- 71ft 2 700

." , I d st.i atia barei in structura si In Iunctie de aria necesarii

. lll1~nd Stea(IDt ab(lel lesl~ns'~~l 44>"» se alege sectiunea Inrmafa din 2 UI2, care

din so rti rnen a ell. ' ." ,

are caracteristicile geometrice:

I 2 1~ 0 310 C tt2• ix=11,ti2 cm

h= • I, = ., I ,

Veri[icarea capocitiiiii porlante [relatia (3.3)]. Cu A1.=27,80 Cil<-. :',/lilta

54·112 1 r:7dN/ 2R .) 0 d "T/ ?

0' = 27,80 ~= 9J a crrr «; =~ lOan cm-.

Couditiile de rigiditate si constructive siut Indeplinit e.

Coticluzii, ell meloda rczist entelor nd misibile se obtinc 0 sccl iu n« lItai redusa decit Cll metoda dupa starile Iimit.a. Sectiunea CI)1't~Spllnztt!u;ll,(.-'~ita in exemplul 3.1 ar fi co nd us In excmplul 3.:) Ia UII dol'! u nit ar

C III ')

(J= ;)2~.6- =,2212 daNjcrn2>n<.2 W(J daN!clJl~ .. ~

Aceeasi sectiune mai puternica rezulta si pe ntru caz ul co nxtructi« 1\1' 'lite.

i1 =1,59 cm.

Veri[irarea secli unii se face ell relatia (3.4)

S!lOOO _.) 1'2() l'INlcII12<: all =~2 700 daN.cm2

-- -._) (. /' '_ f1

iil,()

r; i n

(Iil ooo :ll,U

Excmplul 3.-1. Sa sc dimensioneze talpa inf'erioara din panoul cc il' i,,' 10

a fermei arat atii In fig. :L!l. In afara rx.dului (j se \,;1 executa 0 imhi nar. ';'''pii

cu suruburi de inaItii rczistcntu pretcnsionate. Dimcnsio narca S(' Vi' !!.,' ":1 metoda rezistentelor admisibile, stiind ca :

Solicitaril« provin din:

- Incarcarea permanent a

- Incarcarea ell pdf mct alurgic

." .: 'I-b't- a sectiunii EfortuJ axial in

Trchuic rtlcllt{l si yenlIcarea cu ana s a I a '_'. . . 1" [

I '.' _ I t (~Il) Aeeasta venflcare \ a I e ec-

sect iu nca SI[lbiltl se deterrnllla ell re aua <., .

tua'U\ ill "l'cl,iunile I ----J ~;i J I-II (fig. :~,lO)_ ,,' _ ,

. ,.., . .t r: " - J J]>' I' singur profil G 12numaluI

\ eriiicnrca III sectiutieu s/([['II([ -. l III U un, . _ .. 10 b 71"

. " -, . 'ct t- . "are Imblllurn estc n =c lIca.l

total al surubu rilor de lIlalla ICZI.~ o nra neces

:'IlI() si n] eel.

Efortui axial in sectiunea 1-1 est e :

110 k\' 1 zo k\'

1\" = :".1 000 (10 _() -1.1) ,,=,12720 dal\.

~ ,11) ,

~tiilld ea g{lurile pentru su ruhuri au dialllelrui 017, An=17,0-0,7.1,7~~lJ,8I cm2

aria neta rezultii:

* Valorile rezl stentelor de calcul pentru picsele ell grosnui pm a 1,' h .run. trecutc in subsolul tabclelor 2.16 sl 9.18, au fost introduse in ultima cd iti.- a st.mda rdului 10108 dupa ce s-a constatat ca aplicarea noului standard fatii de STAS 7(;:i-71 conducea la 0 sporire a consumulul de metal. Dcoarcce manuserisul lUCT<11'i: a rust inaintat Editurii tehniee inainte de aparitia ultimei editii a standardului, In ,-il.eva exemple s-a luerat eu rezistente de calcul nemajorate adica 2100 daN/cm2 h [0 de' 2200 daN/em2 i?i 3000 daN/cm2 in loc 3 150 daN/em2•

iar efo r! uI unital'

normal, esl e :

42 7~ =2702 daN/cnh:::; a1uI=2 700 daN/em2• O'u = 15,81

170 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CA'-D

BARE SOLlCITATE LA INTINDERE

171

1

,II

a

3) Distants dintre rigidizari :

11=80.1,59=127 em.

Pe lungimea de 6,0 m YOI' fi asez ate 4 rigidizari la distant a de 1,20 m una de alta.

ConditiiIe constructive precizate la pct. 2.4 sint satisf acute.

Exemplul 3.5. Sa se dimensioneze talpa inferioara a fermei din exemplul 3.4 eu metoda st.arilor li mit a.

Reznlvare

Delerminarea e{orlului de calcul din:

MJp i (

.. _'.- -*-. ~*_J_l_. ----r'--+--",I-

,,,' I

fO

T " II

_ lncarcarea permanenta

_ lncarcarea eu praf metalurgic _ lncarcarea eu zapada

Ng Ilg =412 ·1, 1 =453,2 kN N p np =120 ·1,4 =168,0 kN Nz n, =400 ·1,4 =560,0 kN.

Eiortul de calcul eorcspunzator gruparii Iundarnentale cste:

N=453,20+560,00=1 013,20 kN

N =453,20 +0,9(168,00 +560,00) =1 108,40 kN.

b

Fig. 3.10.

Alegerea sectiunii, In Iunctie de valoarea eforlulni de calcul si de rezisteuta de caleul pentru OL52 (v. cap. 2) care este de R =3000 daN /em2, eu relatia (:3.1) In care IX =1, rezutla :

Veri{icarea ill secliunea sliibWi [J-II

n=lO; Pentru un profil U12

110840 2

An= 3000 =36,90 em.

:\.r' 89000

1~ = "2-10 (10 -1-0,4 .2) =36490 daN

An =17,0 -2 ·0,9 ·1,7 =17,0 -3,06 =13,94 em2

Din tabele ell marimi slatiee (v. tabelul 4.45) san din sortirnent (v. t.ahelui 1.15) se alege sectiunea Iorrnata din 2 U 14, en:

A =2·20,4=40,8 cm2;

i",=5,45 em

i,,=2,77 em;

il =1,75 em.

36490

(ju= 13,94 =2 618 daN/cm2<(j~I=2 700 daN/cm2.

Veri{icarea rigidilii{ii :

1) In pia nul fermei, Inngimea d~ flambaj este egala cu lungimea barei. Deei :

A lIZ 600

< : = 4,62 =130<Aa=400.

2) Normal pe planul fermei:

Aty =i6-10 =600 em (fig. 3.9)

A If. 600 234

11 = T. = 2,56 = <Aa =400.

Veri{icarea seciiunii se face cu relatia (3.3) :

a== 1~008840 =2717 daN/cm2<R=3000 daN/cm2.

Veri{icarea in seciiunea sUibilii I -I (v. fig. 3.10) :

N' = 110840 (10 -1.04) =53203 d N

2.10 ' a

53203 9

(j = 19,21 =2 770 daN / em~ < R =3 000 daN / cnr',

172 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

Veri{icarea in sectiunea sliibilii II -II (Y. fig. 3.10) :

:-.;'= 110840 (IO-I-04.2)=43444daN

" 2 ·10 ' ~

Veri{icarea rigiditii/ii. Lungimile de flambaj se iau ca si in excIIlp1u1 preccdent: Ijx=IJ~=/6-10=GOO cm. Cu acestea, zveltetea barei estc :

- in planul Ierrnei

- normal pc planul ferrnei

- ~ -')17 ~ -flO

Ay- 2,77 -- <--/\,,- O.

Distanta dintre rigidizari

11 =80iI =80 ·1,75 =140 cm.

Pe dist anta de 6,0 rn vor fi asez at e 4 rigidiz[lri la distauta ell' 1.~1) m una de alta.

Conditiile constructive precizate la- pet. 2.4 s int satisf.icute.

Exemplul 3.6. Sa se dirnensioneze lalpa iuferioarii din nccla~: e xcruplu 3.4, cu metoda stiirilor limita, profilele U necesare Iorrnind 0 sectiun.: cheso n. Irnbinarea in panoul central 6-]0 se executa sudat.a. Efortul de c:liclil este eel determinat in exernplul 3.5.

N =1 108,40 kN.

Rezolvare

Alegerea seciiunii . Se aleg doua profile U 14 cu: A =40,X cIn~

ix=5,45 em ;

i~ =4,59 ern (tabelul 4.4G)

(j=

110'840 40,8

Verilicarea in sectiunea lmbinarii nu este necesarii deoarece in af'ara de imhinarea cap la cap dintre profile, imhinarea se confectioneaza eu eelise asezate pe inimi cit ~i pe talpi (fig. 3.11).

Veri{icarea rigiditi1(ii. Sectiunea avind fat a de eele doua axe rigiditati mult mai mari deeit ale sectiunii din exemplul 3.4 ~i din exemplul 3.5, se

B."-RE SOLICIT A TE LA tNTINDERE

173

a

\-

\_!a f20xo

Fig. 3.11.

t I I at din planul fermei s,i normal l)e planul fermei din

poate re nu nta a egaura

nodul ](1

') = ~ =2G1<Aa=400.

'y 4,5\l

Exemp ln l 3.7. Sa se dimensionezc talpa inferiourii din excmplul 3.6, c~

~. ..~, el' . I' ~ t.alpa dI'I1 p a noul ·1-6 esle formala

metoda stanlor Iimita, av 111 III \ C( ei c ca rr '. ,

din dona profile U 12 Io rmi nd () scctiu nc cheso nal a. lrnbiuarea III pa nou l cen-

tral se executa in solutio sudata (fig. ;-l.12).

,>-.,' D' \ b

b-b

fOfJx5 /

~.

Rczoluare

Alegerea seciiunii, Se calculeaza Cll rela~ia (3.1) aria necesara

A = 110840 =3690 ern". In functie de aceasta, sectiunea barei 6 -10

nee 3000' ,

se va alcatui din doua profile U lntarite (fig. ;.;_ 12) astfel :

2U 12+2 x50 x5. Sect iu nea transversala Iormnt a are aria:

A=2.17+2.2,J=3U cm'": eu acestea, efortul unitar normal est e :

rJ=

110RlO :l\l.O

174 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA INTINDERE 175

Otelul folosit este de marca OL 37.

Grinda cu zabrele va fi execut at.a in solutie sudata.

Sectiunea va fi alcatuita din douii eornierc en aripi cgale, depart ate cu 10 mm (grdsimea guseului).

Rezoivore

4legerca sectiunii. Conform prevederilor din cap. 2, rezistenta adrnisibila

• '." II d Nj 2

pentru gruparea suphmentara este aa =1 800 a. em.

Sectiunea necesara se stabilest e eu relat.ia (3.2), astf'el :

4. = 23 000 =1278 em", In Iu nct ie de aceast a, dill tabelul 4.40 se alege

• nrC 1 800' ,

sectiunea Iorrnata din 2L 50 x50 x7 (fig. 3.13) avind

A=2.fi,56=13,12em2; ix=1,4Uem; iy=2,48em; i1=1,49cm.

Veri{icarea condi tiei de ri qidilale. Se calculeaza in prealabil marimile statice ale sectiunii :

t, =728 +2· 0,51'253 =738 ern! ; III =604 +2.2,5.5,752 =769 ern" ;

il/=4,44 em,

iar coeficientul de zveltete, rezulta :

• _ 1 200 ---')7{~ , -400 A,~- 4,:)5 -~ u<l\a-' .

Co nditiile constructive precizale la pet. 2.4 sint sat isf'acute. Ccncluzii asupra exem plelor 3.4, s.s, 3.6, ~i 3.7.

1) Metoda rezistentelor admisibile (ST AS 7G3-71 modilicat cu majorare ; rezistentelor admisibile ~i incadrarea incarcarii cu zapada in gruparea suplimentara), conduce la 0 sectiune mai slaba Iata de cea detcrmi nat a eu metoda la starile lirnita in exemplele 3.5 si 3.6 cu :

v eriticarea sertiunii

23 ODD 1 ~ -.y IN' 2_

"'11= -- = I:).) (ai/em <,

- 13,12 '

<all=1 800 daN/cm2.

'1

40,8 - 34 :)··1

·100=20%

Veri{icarea conditiilor de rigidi- a

si rata de exemplul 3.7 cu :

tate

1) til plauul Iermei 358

I·x = t,:i1) =240 «i; =c100

unde, lungimea de Ilamhaj ill planul Ierrnei este :

I f x ~cI6_8 ==[8-13 =3;)8 em.

2) In afara de planul Ierrnei, lungimea de f la mbaj este: I tv ~= = 16-13 = 7]1),8 em ~ 717 cm. Cu aceast a

2) Sectiunea din doua profile U Iormind 0 sectiu ne cheso nata elirnina legatura suplimentara astlel ea lungimea harei 6 -1 0 poate f'i de 12,0 III ;;i dispar evident in plus toate elementele de rigidiz are dintre noduri.

Exemplul 3.B. Sa se dimensioneze cu metoda rezistentelor adrnisibile disgonala 6-8-13 a fermei din fig. 3.n

S int date solicitarile din:

hara 6-8 bara 8 -13
- greutatea perrnanenta 68 kN 98 kK
- incarcarea eu praf metalurgie 16 kN 24 kl'.'
- lncarcarea eu z~pada 45 kN 94 kN·
- incarcarea eu zapada aglomerata 66 kN 86 kK
- efectul de eadru 14 kN 14 kK 6

I

~I

",I '>-.;1

"01

2-" =SOOOmm

to

~~2

o ~m

l

Fig, 3,13.

3) Dist anta dintre solidarizari

11 =80 il =80 ·1,49=119 em.

Pe lungimea de 358 em vor fi asez ate la treimi pIa cute de rigidizare

Gruparea fundamentals (bara 8 -13) ; N 1 =98 +24 = 122 kN. Gruparea suplimentara (bara 8 -13) : Nil = 122 +94 + 14 =230 kN_ Lungimea teoretica in planul grinzii: 16-8 =18-13 =3584 mm.

Lungimea teoretica in afara planului grinzii [6-13=7 168 mm.

Conditiile constructive preciz ate la pet. 2.4 sint indeplinite.

176 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA tNTINDERE

177

Exemplul 3.9. Aceeasi bara din exemplul 3.8 sa fie dirnensio nata eu metoda

starilor lirnita, Rezoluare

Determinarea e[oriului de calcul din: - greutatea perrnanenta

- incarcarea eu praf

- incarcarea eu zapada

- efectul de cadru

Sectiunea din 2L 50 x50 x7 satisfaee conditia de dimensionare :

s

1,1·98 =107,8 kN 1,4·24= 33,6 kN 1,4 ·94=131,G kN 1,2 ·14 = 16,8 kN

N =107,8+131,6=239,4 kN

N =107,8 +0,9 (33,6 +131, 6 +16,8) =271,60 kr\.

Fig. 3.14.

B. Dimensionarea ell metoda siiirilor limilii Deterrninarea efortului de calcul din: - greutatea perrnanenta

- Incarcarea en praf metalurgie

-_ incarcarea eu zapada

N =33,07 +68,6=101,6 kN

N =33,0 +(68,6+11,2)0,9=104,82.

1,1·30 =33 kN 1,4. 8 = 11,2 kN 1,4·49=(iR,(j kN

EXCIDll)ul 3.10. Sa se dimensioneze diagonala S -.9 a grinzii eu zabrele din fig. 3.9. Dimensionarea se va conduce cornparativ cu ambele metode: metoda rezistentelor admisibile si metoda starilor limit.a. Ferrna se executa in solutie sudata din OL 37.

Sint date solicitarile produse de :

- greutatea permanenta

- incarcarea eu praf industrial

- incarcarea ell zap ada

Rez ilo ire

8 kN

Cu aceeasi sectiune din 2L 40 x40 x4 rezulta 10482

0"=""""6,16 =d 702 daNjcm2<::R=2 100 daNjem2•

. Exe~p~ul 3.11. Sii se dimensioneze cu metoda dupa st.arile limita aceeasi d~agonala dill exemplul 3.10, sectiu nea fiind alcatuita dintr-un profil T (fig. 3.15) din otel marea OL 37.

30 kN

49 kN.

A. Dimensionarea Cll metoda rezisienielor admis: bile

N [] =30 +8 +49 =87 kN.

I 1

~TX I> \\-;; ~.~

-:': .(:fT- z: \_....,~\~ •

III /'"

_JI'__ •

c -:> - ' - - Iy 'c ~ 8

Fig. 3.15.

Alegerea sectiunii se face in Iu nctie de :

A 8700 483 2 nee = 1 800 =, em .

Sectiune a fermata din 2 eorniere se alege din co nditia de sectiune minima admisa (v. cap. 2) si rezulta :

2L 40 x40 x4, care dispuse ca in fig. 3.14, au marirnile statics :

A=6,16em2; ;',,=1,21 em; iy=I,94 em (v. tabelul 11.40).

Cu acestea, rezulta :

178 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA INTINDERE

179

'is r/,-r--.\

'" 1 I

~I W' 1

~II:.(;:

..... 1 I

§ l J

]~'=-t' -=!r~ -

1 W·h

I· ~=-

I • I 26

1 I :

Jit- - T - Ji[

b f-~

-_.....:...zc.:=

Rezolvare

Alegerea seeiiunii. Se face in baza relatiei (3.1), astfel:

An.e = 1~ ~~~ =4,99 em". Din sortiment (tabelul 1.34) se alege T 5, cu :

A =5,66 ern": ill=1,03 crn.

Verificarea sectiunii

(J= 1~,:~2 =1 852 daN/cm2<R=2100daN/cm~

I,

21 ., .
1 i
+ + + -F':!lI+1 + + +
1:1 1
+ + + 111+1 + + +
III I
+ + + 111+1 + + +
:!! 1
+ + +,1111+ + + +
1 .,l *

I

+. i

If

:158

A= -- =348<Aa=400. 1,0:;

Bara se rnai poate alcatui dintr-un profil dublu T t aiat la jumatatea lnaltirnii.

In acest caz, se alege 1/2 I 10 din tabeluI4.37, cu: .1 cc ~ 10,6=5,3cm2; '.=1,07 em.

c

),= ~5~7 =335<400.

Exemplnl 3.12. La un pod de cale Ierata, grinzile principale sint realizate ea grinzi eu zabrele (fig. 3.16). Se cere sa se dimensioneze talpa inferioara din panoul 8 -1 0 pentru care se cu noaste :

Solicitarea din:

d

9

e

- incarcarea permanents

- tncarcarea utila (convoi mobil)

- vlnt indirect (din Wb fig.3.1G,b)

- v int direct (fig. 3.16,b)

Ng=+9'1100 daN; Np= +303 000 daN; 1\11'i =± 14400 daN; », =±33 300 claN.

r n acest caz deoarece,

r: '19- roo 1.

_._1 = '-'-'--=0,893>0,8775= ..5,'_ = 1 4~() ,\ II 4-11 800 a" 1 G:)i) Il

Fig. 3.lG.

Lungirnea teoret.ica a barei, 1=5000 rnm.

Barele grinzii cu zabrele fiind puternic solicit ate, se vor alcatui ca sectiu ni en doi pereti din otel cornier si platbande, rnarca de otel OL 37, clasa de calitate 2.

Constructia se executa in variant a nituita, folosind nituri cu d ==21 mm. Rezoluare

Solicitarea maxima in talpa se obtine astfel :

Ipoteza I: NI=94100-f-30:iOOO=397100 daN.

I poteza II : N II =94 100 +303 000 + 33 300 + J.1 400 =444 800 daN.

In cazul co nstructiilor de poduri met alice rcaliz at e din otcl normal (OL 37), se lucreaza ell (J~=1 450 daN/crn2, in cazul ipotczei I de calcul si cu

a!l = 1 650 daN /crn2, in cazul ipotezei II de calcul.

ipoteza I de calcul est e mai def avorahihi )i deci hot.aritoare.

Al~gerea secii unii. 1 ntrucit Lara este puternic solicitat ii si se alcat uieste ca se~tJU ne cornpusa in solutie nit.uita, coeficient u I cc tine sea ma de slabire se apreciaza la C1. =0,80.

f.leci :

XI :;97100 _' 44 ~ , 2

A nle ~~ -,- = (J,S. 1 .150 --3 ,,) em .

ua"

Talpa se va alcat ui conform fig. ~U6,c din: _ 4 L 100 X 100 X 12 cu A =4 ·22 7

- 4 platbande 450 X 15 cu A ~4 .45.J ;;

Aria brut a t ot ala

= 90,8 cm2 = 270,0 cm''

A = 360,8 em".

180 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA lNTINDERE

181

Aria neli1 e{eclivl1. In cazul sectiu nilor compuse din rnai mull e laminate, aria neta a sectiunii este egala eu suma ariilor nete minime, din dilerite sectiuni de rupere ale elementelor componente, cu coriditia ca acest e sectiu ni sa IIU fie prea dspartate.

Se calculeaza aria neta in urrnatoarele sectiuni :

- Sectiunea 1-1 (fig. 3.16, c) care reprezinta aria minima pentru platbande,

. V-I; V81 274 ~

Ix ~= A = :l60,8 =IJ,02 cm.

Coeficient ul de zveltete

tlA (corniere) =4 ·1,2 ·2, 1 tlA (platbande) =8 ·3,0 ·2, 1

=10,08 ern" =50,40 cm2

1'3=~ =~

i , 15,02 =3~1,3<1,,, =150.

. 2) In .pl~n norl11.~J p~ pJanuJ. grinzii, IU,ngimea de Ilarnbnj se ia egalil CLl distant a dint ra nodurile Iixat c prIll contl'a\"lJ1tuiren t rn nsversala.

In cazul de fa\{l, conform fig. ;U(i, a, rezulta

II.v =101 =/48 =2·5 000 = 10 000 III 111.

. De.~i axa Y -Y. (fig ". 3.16, 1') este axil ce nu intiInc~te elementele sect i 1I nii,

se \ a calcula nurnar Ay ~J nu )'In deoarece bam estc intinsa. '

. Pe.lItr~1 a put~a calcula pe I',y, respectiv pe AI, se va calcula mai int ii

~I II (fIg. 3.113, e ~I f) : [1/

!45. :13 _

11/=2 -12 +4:.> x3(12+1,W+2·207 +2.227(12-1····3+2 9)2J _'J(I ('(.'~ • ·1

, , -'_'J) 1.) cnl .

Pen.tru a putea calcula pc II, va trcbui 111al' 1'1111'1' -

sa se caJculezc poz itia

ce nt rului de greutate (fig. 3.W, f) fata de axa Yl -Yl, eu relal,ia :

XG=2~I'XI= -2·1,5·4f)·4,'1 __ '

2. AI 45,,1-1-:3 '45 - 3,3 ern.

Momentul de inertie h calculat fata de axa 1-1 ce treee

prin G, este:

tlA =60,48 ern" A(1)=360,8 -60,48 =300,32 crn'',

n

- Sectiunea ,2-2 (fig. 3.16, c si d) care pentru corniere reprcziuta sectinnea minima (sectiunea sinuo asa) iar pentru platbande, acecasi arie ncl.a ca in cazul sectiunii 1-1,

l .;«. '2/2 )1-=

A~nCOrnim)=4 (2a+b)t-i2d1, '2, -

A (2) I Ib d) =~270, 00 -50,40

11 (P U lin ('

------- - ---------

Rezulta ca A(2)<A(1).

n H

Veri{icarea de rezisieniii. Sc face ClI aria neta cea mai mica, folosind relatia (3.4) :

iar

I -2 (207 +227 3 2 45 '1,5~ -

1- , • ,3 )+2--- +1').15 (0 352+181=:2) 1173 4

12 ',,' , J = cln

Rezulta :

A A :360.8

1 = -- = ~--'-- =1804 crn'' 2 :1 ' •

Veri [icorea de rigidi tate

I) Lu ngime a de f'Iambaj in planul grinzii cu ziibrele, conform I ahelului 4.35 se ia :

i = V!v_ =1/:39 665 =10,50 crn

11 A :)60,8

1 LIOO X lOO;< 12 1 Ph 150 X ];-)

==:1;) 710 em" =45564 em?

. V 1; 1/'TT7:l c

11 = A~ = 180,4 =2,55 ern.

fat a ~~ aa~=ste_ele~e~te (iy ~i. ir) cUI:oscule se poato calcula zveJtetea h<lrei Y Y 1,)1 distanta dint re plncutele de so lidarizare :

I, = 1,._ = ~ _()~ ') r

11 i. lO,i)O -;}.},~<I'a = }.)O.

b'I't_Placutele de solidarizare a talpii illfcrioare se vor piasa la dist ant a 1

II a cu relatla (3.17) c <,' I,

st u-

II;> =1 =5000 mill.

Pent I'll a pu l ea calcula pe i.e, va lrebui sa se calculeze mai inl ii Ix (fig. :t Iii, e).

:\lol1H'1I1 ul de inert ie l, se calculeaza cu ajutorul tabelelor (Y. cap. G), rezult iud :

II ~ 80 i] =80 ·2,55 =201 cm.

182 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA INTINDERE

183

Rezulta ca pentru fiecare panou al talpii, se VOl' executa cite doua rigidizari (v, fig. 3.16, c) asez ate la distanta 11=167 cm (fig. 3.16, g).

Exemplul 3.13. Sa se dimensioneze diagonala 5 -6 (fig. 3.17) din grinda

cu zabrele prezentata in exemplul 3.12 pentru care se cunoaste :

Solicitarea din:

_ tncarcarea permanenta

_ tncarcarca utila (co nvoi T-8,5)

5

s

-,1: --

I ---tf

Ng= +30500 daN Np ma:t=+135 000 daN N p min =-50000 daN Nvi=±6 800 daN.

_ vint indirect (din WIt fig. 3.16, b) Lungimea tcoretica a barei, 1=7820 mm. Barele grinzii cu zabrele se alcatuiesc ca scctiuni cu doi pereti, folosind

OL 37, sub forma de laminate; otel cornier si platbande.

Constructia se executa in solutie nituita Iolosind nituri cu d =21 mm.

ObSffva/ie. Solicit[\rile din tncarcarea ulil,\ stnl calculate en un coeflclent dlnamlc \p= 1.2~ I.

Rezoluare

Solicitiirile maxime ~i minime ale diagonalei 5 -0 sinl:

Ipoteza I: max N1=30500+135000=165500daN min NI=30 500-:-:>0 000=-19500 daN

Ipotezn II: max NIl =30 500 + 135000 -!-() 800 = + 172 300_:daN min NIl =30 500 -50000 -G 800 = -26 300 daN.

Asa cum s-a ariit.at in exemplul precedent, aceste co nstructii se calculeaza cu crI =1450 daN/cm2 si crII=1 650 daN/cm2• Deoarece slabirile provocate de

n J il

gaurile de nit si nt apreciabile, coeficientul IX se aproxirneaza la IX =0,80.

Din cauza cn intervine si fenomenul de oboseala, este greu de apreciat care din cele doua ipotezc de incarcare este hotaritoare. De aceea, se va dirnensiona hara in ipoteza I !;ii se va verifica si in ipoteza II de incarcare. Avind in vedere diferenta mare dintre solicitarea de intindere si cea de compresiune, dimensionarea la intindere este evident hotar ito are.

Alegerea secliunii, Se face cu relatia (3.2)

I-I 2-2

] [ u

Ph J60x 10

A =4·19,2=76,8 ern" A =2 ·3fJ, 1 =72,0 cm2 A =148,8 cm''

Diagonala sc va alcatui, conform' fig. 3.17, d din:

A ria neW electi va :

_ In sectiunea 1-1, respectiv 2-2 (fig. 3.17, b) care reprezinta sectiunea minima pentru platbande,

A~llp)=Amp)=A(p)-dA =72-8,1·2,1 =55,20 cm''.

- 4L 100 x 100 x 1 () cu

- doua platbande 360 x 10 cu

d

y, e

Fig. 3.17.

b

c

.'

f

184 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REA LIZ ATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA tNTINDERE

185.

- In sectiunea 3-3 (fig. 3.17, b si c) care reprezinta sectiunea minima pentru corniera (sectiunea sinuo asa),

A~~~C)=A(c)-L\A =4 [(2a+b)t- i2dt+ ¥I] =

=4 [(2,4,5 + V 112 +G,32)1- (2 ·2, 1· 1 + 2 ~ 121] =65,88 crn''.

RezuIHi:

C1max=1114 daN/cm2<crpa=0,98·1450=1 372 daN/cm2

2) Ipoteza II de inciircare: - De rezistenta :

Aria neta elect iva, a barei compuse, v a fi :

172 300 121,08

1 -A (2) +A(3) _u: 20-16' 88-191 08 2

c n >: n (1') II (c)-<);.), J, -- -, Clll.

- De oboseala :

Verificarea capnciiiitii porianie de erploalare, Se face in ambeIe ipotezc de incarcare :

1) Ipoteza I de incarcare :

- De rezistenta, se face eu relaf ia (3.4) :

- Xl __ HiD :,(J()__ -1 3- G~ d NI 2 I-I Ll~ d'N/'~

cr- A" --- 12l,OS - I a ,crn <v,,- .)() " ,ell ..

1

30 500 ~ --- 50 000 - 6 ROO

1,2!14 4 2

= -123, daN/ern. 12l,OH

(Jmax=

max Nll A.

1

:10 500 -1- ~--- 1:l5 000 + 6 ROO 1,2\16

= ~~~-_-ljl:0-:08~~~~- =1 170 daN/cm2

umill

P=~-

Vmax

~ 12:,,4

1 170 = -0, 1055

- De oboseaI5.. Deo arece in diagonala :; -6 apar, asa cum sc vede din ipotezele de Incarcare, solicit ari axiale altern ante, se va face ~i 0 verilicare de oboseala cu relatia

1 1

Y = ~ = 1~(J,:l33(-(),1055) = 1,0352 =0,9G6.

Hezulta :

(j1l1ax ~y(Ja =(JPa

unde coeficientuI de oboseala y se deterrnina cu buna aproxirnatie din relatia :

Obseroatie. Verincarca Ia ohoscaln sc face farii a tine seama de coeflclentul dinamlc ~'. fapt pcntru care incarcarea utHil s-a impnrt it cu acest coeliclent.

1 1

O( = "'1- = ~ 1 .

I 1~0,33:1p '" ,

V.erificarea condi iiei de ri qidiiaie (v. fig. 3.17, a). In cazul grinzilor grele cu doi pereti, la care noduriIe siut Io arte dezvolt ate dist.ant a a de la nodul teoretic ptna la centrul de greutate al elernentelor de 'prinder~ se aproximeaza la a=(400 ... 500) mm. Lu ind a=450 mm rezulta :

1) Lungimea de Ilarnbaj In planul grinzii eu zabrele se ia :

l/x=7 820-2·450=6920 mm>0,8·7 820=6 256 mm.

am'" . t-

P = -- reprezin a coeficient ul de asimetrie a ciclului.

O'maa;

In cazul eforturilor preponderente de intindere:

Ay=An =121,08 cm''

min N, Gmln= -A.

.\'q- ~1_ V

~) • p

1

:1O 500 - ._- 50 000 1,294

~_---:-=-::o-;-_- = -{i7,2 daN/em~ 121,08

Pentru a putea calcula pe t, va trebui sa se calculeze mai Int.ii I" (fig. 3.17, d).

Ix= 2 [ 2 {177 +19,2 (18 -2,82?} + 1'1:63 j =26 181:::::; 26200 em"

. V 1,- 1(26200

lx= -T = I 148,8 =13,28 cm.

Coefieientul de zveltete,

~T N: -I- -;;;~- N p 30 500 + _1_ 1:35 000

max"l.y 1,20t

Gmax= -~~ = -_--~ = -----~-~-~------ =1 114 daN!el;'

A. .4. 121,OS

- (J,.," _ --07,2 _ OOGO')

p - (JmaI - 1114- -- --, e.

111

Y = ~ = 1 ~ 0,303 (_ 0,06(3) = 1,0200 =0,98.

186 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA lNTINDERE

187

2) In planul normal pe planul grinzii, lungimea de flambaj (Y. fig. 3.17, b) .se ia egala cu lungimea teoretica a barei, adica I III =1 = 7 820 mm,

Pentru a putea calcula pe ill' respectiv pe i1> se deterrnina mai intii III ~i 11 (fig. Y. 3.17, d).

t, =212 {177 + 19,2 (12 +2,82)2} + 3\;3 +63·1 (12+0,5)21 = =28 831 ern" ;:::: 28 900 em",

Ver;ricar~a conditiilor constructive. Sectiunea diagonalei 5 -6 (Y. fig. 3.17, d) adoptata si verificata satisface conditiile constructive din cap. 2.

Exemplul 3.H. Sa se dimensioneze diagonala 1" -2' ce face parte din contravintuirea verticala (fig. 3.18). Dimensionarea se conduce cu metoda dupa starile limit a, Se cunoaste :

Solicitarea din

- incarcarea din frinarea podului

- v int pe Ironton

Centrul de grentate al sectiunii din fig. 3.17, e se deterrnina eu relal ia :

L AjIj -1, 36· :1,32

XG = --- = =-1,61 cm.

LAj 1'36+2'\)1,20

,S-a calculat rata de axa Yl -Yl)'

II =2 (177 +19,2 .1,(12) + t3 ~;:; +1·36 (2,82 +0,3 -1,61? =562 em",

Razele de giratie rezulta :

i, = V I. = If 28 900 = 13 99 .

A j 148,1'> ' ~ em ,

. -1/ II -1f 5(\2

11 - Al -: 0,5' 148,1'>

=2,75 em.

Deoarece bara este intinsa, calculul de rigiditate in pia nul normal pe planul grinzii se reduce la calculul rigiditatii barei in raport cu axa y -y pentru sectiunea intreaga.

In acest caz :

'IU 782 562 1'0

Ay = t; = 13,92 = , <i: = ;) .

Placutele de solidarizare pe diagonals 5 -6, se vor piasa la distanta 11 ~ ~50il' avlnd in vedere ca solicitarea in bara "este alternanta, adica :

11 ~ 50 ·2,75 =137,5 cm

Rezulta ca pe diago nala .5 -6 se vor piasa so lidarizari ca in fig. 3.17, r Pozitia definitiva a placutelor de solidarizare se deterrnina cu ocazia desenului de executie.

Deoarece in ambele ipoteze de inclircare apar si eforturi de compresiune trebuie verifioata ~i stabilitatea barei :

c

1,3· 56=72,8 kN 1,2·105=126,0 kN

N =198,8 kN

b

Fig. 3.18.

Lungimea teoretica a barei este de 7210 mm.

Barele contravintuirii se vor alcatui din corniere cu aripi egale din OL 37. Pentru prinderile in nod uri se vor folosi suruburi M 20 in gauri 0 21 mm. Rezolvare

. Alegerea seciiunii. Din cauza prinderii in nod diagonala 1" -2' lucreaza la fntmdere excentrica (fig. 3.18, a).

Aria necesara rezulta din:

) = 138,0 = 50

'1 2,75

notind:

pentru care:

<p=O,743; 0'= O,7~:.~~~,8 =238 daN/cm2<O'a=1 650 daN/cm2•

188 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL HEALIZATE DrN PRODUSE LAMINATE Li\ CALD

BARE SOLICITATE LA INTINDERE

189

relatia devine

S I' ", '

G=-- 1 +-- ~J?

.i , I P

Exemplul 3.15. Sa se dimensio neze diagonala t' -'2 ce face parte dintr-o eontravintuire verticala (v. fig. 3.18), st iind cD. lucrcaz a la intindere excentrica. Se cunoaste :

Solicit area din:

Pentru eorniere ell artp: l'!lalc terrnc nu l _!l_ variaz a int re 2,7:) ~i 2,52. Co nsi-

" p

derind pent ru aces! rapo r! media valorilor de mai inai nt e rcz ult a :

W£ lIla.c C ~J:l,:l ern" ill ==2,53 em.

- iucarcarea perrnanenta

- incarearea din Ir inarea podului

- vint pe Ironton

Lungimea teoretica a barei l =7210 mill.

Barele co ntrav intuirii se vor alcatui ca sectiu ni simple, dintr-o corniera eu aripi egale, din OL 37.

Pentru prinderea elementelor eontravintuirii in noduri, se vor folosi suruburi M 20 (diametrul gaurii 0 21 mrn).

Calculul se conduce dupa metoda rezistentelor admisibile.

N; =+

500 daN

, S ') "J __ 1 \1 ~i)() .) (~2 -34 .) , ~

,1 == - -- (1 +~ b",) c __ --, -----.,j ,-- J un .

• "cc II ' :.: ll)()' ,

n, =+ 5 GOO daN, n, = -1-10 500 daN.

Din sort imcnt (Labclul 1.17) se aieg(' cornicra cu secliu ncu l'l'~1 mai ;Ipropiat.a, ast.Fcl :

L 130 X rso >; 11

Aria net a se calcu leaz.i III sectiuuca 1-1 (v, fig. J.18, b) A(I)=~J1-dl=31,7 -2, 1·1,,1 ~~,ll,7(j cnr'.

11

Verificarea conditiei de rcusieniti. Excc nl ricit at en Iortei esle :

Rezoluare Solicitarile - Ipoteza

- Ipoteza

maxi me in diago nala sint:

I : Nr=500 +5 GOO =6 100 daN;

II: Nu=500 +3 GOO +10 500 =IG 600 daN.

A legerea secti unii. Element ele co nstructiilor industriale se calculeaza in ipoteza I eu (j~=1 GOO daN/em~ ~i in ipoteza II eu a~T=1800 daN/cm2•

Ipoteza de calcul hotaritoare se poatc deduce din raportul

Obscrouiic. Deoarr cc dlugonnlclc s i n l legate lnt rc ell' in no dul de Intcrscc t lc s' (v. fig, :UR) s-a putut neglija electul Incovui er ll din ~:]'(utHtfa prr.pi ie a bani.

I

XI 6,10 era 1600

.V II = 16,50 =0,370 < erII = 1 800 =0,890

a

Verifiearea condiiiei de rigidilale:

- In pia nul contravint.uirii, lungimca de flambaj conform tabelului 4.35 se ia

deei ipoteza II este hotiiritoare.

Av ind In vedere ea diagonala L' -'2 lucreaza la intindere excentrica, aria necesara se deterrnina plecind de la rclat ia :

A = 3GO,~ =1425 A =300

:r 2,5:1 ' < a •

- In planul normal pe planul contrav intuirii, lungimea de Ilambaj conform tabelului 4.35 se ia :

Not ind cu

relati« devine

'ljy =0,5 1=0,5 ·721 =3,60,5 em ., = :,GO,5_ =1425 A =300 I\y 2.5:3 ' < a •

.\' I

a = --- I 1 -:-'--(')'-, _ G a ;

.1 !

Obseruaiie. Se poate usor constata eli solntia adoptuta (cornier{, prins., u nilnt cra i) nu est e cea mai Indicata. Daca diagona lo cste alclituit{\ uin deu:, lornirJ'c prinse central, stnt suf'iclerrte 2L 60 X 60 X 1\ prinse eu suruburi ~I Hi, Folosind aceasta 501ul1<', sr rt iunca Lard se reduce la 13,82 ern- iata de :14,7 em" adieu 0 rcduccrc dI' clr ca 15U%. 0 parte (1in aceastn cconumic este consun.ata de placut ele de solidarizarc ~i de guseul din ncdut de Int ersect ie :11 dillgonalP]or

el rez nlt a din fig. ::. 18, c.

In cuzul aces l a rez ult a

A - ~(1 +~) _16600 (1 ')"») __ 'J') 4 2

nee - IT )' -- 1 soo +_,b_ -,,-, em.

er" I

190 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA INTINDERE

191

Raportul .!'2, pent ru eornierc ell aripi egale care admit doua linii de nitur

ire, este 2,73? f ?2,52. PentrueornieraL 130xI30x( ... ) se ia media arit-

metica a valorilor cxtreme ~i rezulta :

rezultli cs=1 395 daN/em2, t..o=200<t..o ~I A_=252<t.. a- Folosind eea de-a doua solutle. sectlunea diagonalel se reduce de la 34,7 ern" la 13,82 ern", adlca 0 reducere de circa 150%. 0 parte din aeeasta diterenta este consurnata pentru realizarea placutelor de solidarlzare ~l a guseului din nodul de Intersectle a d1agonalelor.

Pe de alta parte, se constata eli. In acest caz, indiferent de metoda de calcul (v. exemplul 3.14), s-a ajuns la acelasl rezultat.

" ~'l 0 ') ~,)

2 = ".1. T~."- =2 G')

p :2 ' -.

wz=90 mm;

Exemplul 3.16. Sa se dimensioneze cabiuriIe de ancorare ale unui pilon pentru antena radio, cu sectiune patrata, ancorat In un singur nivel, cunosclnd ca solicitarea in cabluri provine din:

- lncarcarea data de presiunea vintului Nv=22 150 daN

- pretensionare No=15 000 daN ..

Rezoluare

Alegerea seciiunii cablului. Se face pe baza urmatoarelor considerente; - cablul se executa zincat de tipul 1 x37 -120 (STAS 1513-(6) ;

- rezistenta de rupere Ia tractiune a sirmei a,=120 daN/mm2;

- coeficientul de cablare se apreciaza Ia m =0,85 ;

- coeficientul de siguranta c =3 [6];

- rezistenta de rupere reala a cablului este egala cu m a,.

Din sortiment (v. t abelul 1.17) se alege co rniera ell aria sectiu nii eea mai apropiata de Ante

L 130x130x14, eu A =34,7 ern": Wsma;r=83,3em3

- Aria !lela elect iva se calcule az a in sectiunea 1-1 (Y. fig. :1.18, /ll.

A(l)=A -d/ =:34,7 -2,1·1,4 =31,76 em",

1l

Veri{'irarea condiiici de rczisteniii, Se face ell .4n minim ~i WI" deoarecc slabirea prin gaura de suruh nu modif'ica escntial moduluI de rexistcnt a.

Excentricit al e a Iortei este

e1 =0, 707 ( W2 + +) =0,707 (9 + ¥ ) =(i,7S ern,

a=.!:_ , .\".fl = 16600 + HjGOO·6,78 =1 72fJ d N/ 2 H=18UO d~:"i/ 2

An I W :n.76 g:u ) a em <au Lt. em.

A _ 'C (No+N.)

nec-

mar

= 3 (22 150+ 15000) = 1 093 2

0,85.120 •• mm.

Se alege un cablu cu diametrul nominal 44 (44-1 x37 -120, STAS 1513-5G)· cu A=1103mm2, m=O,86.

Verificarea coelicieniului de siqurantt:

Obseruatie. Deoarece diagonalcJc sinllrgate Intre ele In nodul s de Int ersertie (v, fig. 3.18,a) I-it putut neglija efectul tncovoleril din grcutatca proprf e a barcl.

III 360,;:' 142 - ~ 300

I,x=-.- = 2!l3 = ,:'><lI.a= .

lm.n ,l.

c = l\~e.p = mAar = 0,86'1 103 ·120 =3,OG> 3,00.

mas No+N. 37150

Exemplui 3.17. Pentru 0 instalatie de extractie de minereu, sa se verif'ice cablul portant de ridicare al coliviei, in ipoteza ca se realizeaza ~i transport depersoane. Se cunoaste :

Solicitarea maxima de tractiune in cablu [G J :

- ridicare minereu 18 200 daN;

- ridicare persoane (30 persoane) 14500 daN.

Caracteristicile cablului (cablu 50/5 -61-180 Z/Z ST AS 1353-6G) :

A =935,30 mm" ; a, = 180 daN/mm2; coeficient ul de cablare m =0,78 __ Coeficientii de sigurauta [6]

- transport minereu c=5,5;

- transport persoane C =9,0.

Rezoloare

Este necesara verif'icarea coef'icientilor de sigura nta : - transport de minereu

Veri[icarea cotuliiiei de rigidilale (v. fig. 3.18, a):

- In planul co n travintuirii, lungimea de Ilambaj. conform tabelului 4.35, se ia

- In planul normal pc pIa nul contrav int uirii, lungirne a de I lamhaj, conform t ahelului 4.35, se ia :

If;/ =0,51 =0,5 ·721 =3GO,5 Clll

) =!..!!... = :Hlfl,5 = 142 r <-' =300

'11· 2 53 ,;) - r-« •

lmfn •

Obscrnu]ic. Sc poate usor ccnst at a ea solut ia adoptata «((Hllieri; prinsii unllat rral) nu este cea mal indicatii.. Daca diagcnala se executa din doua cor nicr e prlnse ccntrat, eruu suficiente doar 21. 60xGOxG prlnse cu suruburt 1\1 16 ell A,,=1:~,82-2·1,G·O,6=11,9cm·, pentru care

Neap mAG,

c=--=--=

Nmaz Nmaz

0,78' 935,30' 1Hl 18200

=7,2>5,'i.

192 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

I3AHE SOLICITATE LA !NTINDERE

193

f=

O,i8' ,):l5,:,O' 180 =906 '>9 °

14 500 ' - ,.

pentru .·In•nec rezulUi un surub M 12 cu An=O,762 crn''. (Tirantul se executa dintr-un otel rotund OL 37 cu 0 = 12 mm).

Verificarea t irantului se face fara a lua in considerare solicitarea de incovoiere provenitii din greulatea proprie, fiind neglijahila, t n aceasta sit uatie Iirantu! se verifica la fi Il't

i·12.5 =97G daNjcm2 < R =2 100 daNjcm2• 'J = O,iG2

- transport persof'ne

ExempIuI 3.18. Pentru reducerea solicitarilor dupa axa y -y ill paneie unui acoperis realizat cu tabla ondulata, se introduc tiranti din otel rotund Ia [umatatea deschiderii panei pe sase panouri (fig. 3.19). Se cere dimensionarea

Tiranlul n. Sulieitarea maxima este (fig. 3.19)

cos ~

G,:; . :lfl . (l,n 4·0,:J5()

=1230 daN

unde

l,il5 =0,356.

Jf 1,7152 + 4,52

(erma II
I ®f{
'<:::'
-c,
<;:: 0 7 ~
IIJ Tiron!
!--~
<.> \1
'<:::' <:::.
t::
~ ~
Ferma
.A A. 3A. A. ).. C('S r~ = V ,,'2+ I ~ '"

Sectiunea necesara la filet a tirantului este:

A 12:30 0 0:8:- 2

n,nec= 2 100 = ,;) ;) em

pent ru care se alege tot un Lirant de 0 12, ca si in cazul precedent. Verificarea tirnnt.ului se face Utra a lua in considerare etectul grelltatii proprii, deci

Fig. 3.19.

1 ')"0

'J.= ().;~2 =1 G40 daNjcm" <R =2 100 daNjclll2•

acestor tiranti cu metoda starilor limits, stii nd cii componenta incarcarii din planul acoperisului este : 'III =:'0 daN jm.

Rezolvare

Tiratitul A. Solicit.area maximii Tn t ira nl ul A est e

~r (1- ) II c-, ''') o.on 742:- d'N H.! = 2 qy+- ')(/!I T =.),.). dt· ~ 0= .u uarv.

Sectiunea ncccsara (Ia filet) a I ira ntului se determina ell rclatin (:l.l) uude R=2 100 daN/e!l1~, peutru otel inarca OL 37 .

Aceasta sectiu ne trebuie sa fie asigurat a de t.irant la filet, prinderea lui de ,pane Iaclndu-se eu piulite. Din tabeluI ell aria sectiu nii pentru surubu ri (v.eap.9)

41.

BARE SOLICITATE LA COMPRESIUNE CENTRICA ~I EXCENTRICA

195

BARE SOLlCfTATE LA COMPRESIUNE CENTRICA $1 EXCENTRICA

4.1. Elemente de calcul

4.1.1. Generclitoti

Barele comprimate, stilpi sau clemente ale grinzilol' ('\I ziibrele, sint al('(,tuite de regula din profile laminate. In cazul harelor puternic solicit.ate, scct iunea poate fi alcfituita si din tabla si plalbande sud al c. Forma si miirime a sectiunii este co nditionata de rolul barei in ccnstructie, de marirnea solicita rii. de conditii de stabilitale, de calitalca malerialului '5i de modul de executie.

Dupa moclul de alcal uire a sectiunii transversale, harele co mprimnt e P()~ fi realizate :

- ca sectiuni unitare Iormate dintr-un singur clement, sau din mui iuul!e elemente asamblate continuu pe t oat a lungimea lor (fig. 1.1) ;

- ca sectiuni compuse formate din doua sau mai nrult e eleme ute putin departate (fig. 4.2) ;

- ca sectiuni compuse formate din doua sau mai multe eleme nt e nru lt depar tate unele de altele (fig. 4.3).

In cazul grinzilor cu zabrele, dupa cum prinderca barolor in nod uri necesita gusee asezate intr-u n plan sau in doua plane paralele, scctiunile pot fi clasificate in:

- sectiuni cu un perete, solut.ie care ponte fi aplicata in cazul unor so licitari mici ~i mijlocii ;

- sectiuni cu. doi pereti, solutie Iolosil a in cazul u nor so licit ari mari ~i foarte mario

Barele comprimate din cornpunerea grinzilor cu z ahrele (talpi diago nale, montanti) sint considerate articulate la capete. Stilpii pot avea capetele articulate sau incastrate, fixe sau dcplasabile, in f'unct ie de caracterul legaturilor de la eele doua niveluri.

a

Fig. 4.1.

~ I ( x jtl_x ~ xix

J -!J_ .t

J -

J

bed

Fig. 4.2.

e

196 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA COMPRESIUNE CENTRICA $1 EXCENTRICA

197

TlIbellll 4.1

Clasifirarea scetiunil(Jr transversale PI' "rulll' de sectluni pentru ealeulul la fJambaj

A. Constructii civile, indust1'iale $i agricole (Conform STAS 10108'O-7e)

NT. I

crt.

Tipul sect lun ilot

def in ire ~i forma In plan

Cnr lx) de Ilamha]

A =3_

nee 'fJR

(1.1)

1 a) 'I'uhuri laminate In «ald. ftml -$- $t-
suduru
b) Profile dublu T laminate snu .1 I:,
sudate din tabla taiaUl Cll rIaeii-
ru, care Ilambcax.i in plan para- I
lei cu i ni ma
- --_.,--_ .. ----
2 a) Chesoane sudat e, profile solida- m [fr~1 /_
rizat e
b) Profile dublu T laminate san
sudate din tabla taiata cu tlacaru, /r
care Ilambeaza in plan paralel en 11- II,
t alpllc I
I I
------
3 Profile deschise cu 0 axa de si me- -r-9r-~-
trie 1
a) Flambaj in plan paralei eu axa c : H,
de slmetrle
~ ~ --
~
b) Flambaj In plan perpendicular T 9=
pe axa de simetrle 1 ij
rh B--U, e

9

Fig. 4.3.

4.1.2. Dimensionarea oproxirnotivo a barelor solicitote la compresiune centrlco

Alegerea sectiunii barelor comprimate se face tinind searna de: Iorta axiala maxima de compresiune care apare in bara in gruparea lucarcarilor cea mai def'avorabila, lungimea de f1ambaj, calitatea materialului ~i de eonsidercnte constructive.

4.1.2.1. Alegerea sectiun il. Aria bruta necesara a sectiunii unei bare solicitata la cornpresiune centrica se determinii cu relatia :

- In cazul constructiilor civile, industriale si agricole

unde:.\' esl e eforl.ul maxim de calcul obtinut prin insumarea efectului incarcarilor normate multiplicate fiecare cu coeficientul Incarcarii respective si cu luarea in considerare a coefieientului de simultaneitate (v, cap. 2);

H - rezistenta de calcul corespunzatoare calitiitii otelului (v. cap. 2) ;

'1' - eoeficientul de f lamhaj care depinde de calitatea otelului Iolosit,

de tipul sectiunii transversale si axa fata de care se produce flam-

bajul ~i de coefieientul de zveltete .

A = _}_t_

i '

(4.2)

unde : l , e . sl e lungimea de f1ambaj iar i raz a de giratie, calculata in raport cu axa principala a sectiunii, perpendiculara pe planul in care se produce Ilambajul.

r ncadrarea in cele trei tipuri de sectiuni rezulta din labelul 4.1, iar coef'ieie ntul 'i din tabelele 4.2 - 4.23.

Observaiie. 1 Flarnhajul se produce prin tncovolere-rasuclre daca A. In raport Cll axa de slmetrle este mai mare declt A. In raport cu axa perpendlcularll pe axa de snnetrle ; In acest caz veriflcarea pierderil stabtlltattl se face cu A.".

198 ELEI\IENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA COMPRESIUNE CENTRICA ~I EXCENTRICA

199

Tab~llli 4.1 (cnntlnuarej

Ttibclul 4. Z

B. Potluri metal ice $i constmctii metalice hidrotehnice (Conform STA.s 1911-78)

construetii civile, Industriale sl agrlcole

Coeficiell~i de Ilambn] qJ Curba A-23 (STAS 10108/0-78)

Oteluri cu 11,=23 i!aN/mm2

~ I 0 I 1

7 I 8 I 9

Nr. crt.

Tipuri tic secj iuni ,i cazuri :1<' Ilumhu]

Simbolul grupei <It:' scct iun l

° 1,000 1,000 I 1,000 1,000 1,1)00 0,99\) 0,999 0,999 0,998 0,998
10 0,997 0,997 0,996 0,990 0,995 0,991 0,993 0,992 0,991 0,990
20 0.989 0,988 0,987 0,\)86 O,\)R5 O,98J 0,982 0.980 0,979 0,977
30 0,975 0,97-1 0,972 0,970 0,968 0,966 0,96-1 0,962 0,959 0,957
40 0,954 0,952 O,9·1!) 0.917 0,g44 0,911 0,938 0,935 0,932 0,\)28
50 0,925 0,921 0,918 0,\)11 0,910 0,\)06 0,902 0.898 0,894 0,890
60 0,885 0,881 0,876 0,871 0,866 0,861 0,856 0,851 0,846 0,840
7(1 0,835 0,82\) 0,823 0,817 0,811 0,80;) O,7!)g 0,7\)3 0,786 0,780
80 0,773 0,766 0,760 0,75:3 O.7·1G 0,7:3\) 0,732 0,725 0,718 0,711
90 0,704 0,696 0,689 0,682 0,675 0,668 0,660 0,653 0,646 0,63\)
100 0,631 0,624 0,617 0,610 0,60:3 0,596 0,589 0,582 0,575 0,568
110 0,562 0,555 0,548 0,512 0,5:15 0,529 0,522 0,516 0,510 0,50'1
120 0,497 0,491 0,48;; O,17g 0,474 OA68 0,,162 0,457 0,451 0,446
130 0,440 0,435 0,430 0,125 0,.120 0,115 0,110 0,405 0,400 0,395
140 0,391 0,386 0,:~81 O,:l77 0,:37:3 o.aes 0,:lG4 0,:360 0,356 0,352
150 0,348 0,341 0,:310 0,:336 0,332 0,:328 0,325 0,:321 0,318 0,:314
160 0,311 0,307 0':101 O,:301 0,297 0,294 0,291 0,2:18 0,285 0,282
170 O,n9 0,276 0.27:3 0,270 0,207 0,265 0,262 0,259 0,257 0,254
180 0,251 0,249 0,216 0,211 0,212 0.2:1\) 0,2:17 0,231 O,2:l2 0,230
190 0,228 0,225 0,22:3 0,221 O,21\J 0,217 0,215 0.21:i 0,211 0,209 1 levi laminate a
--
2 Tevi sudatc a
--
3 Sce!iuni casctate sudate (sectiuni cheson) h
--
4 _lI_ > 1,2 a
b
-- Flamba] parulel ell Inhna
P:'ofilc I 5i II h
5 laminate T:S;I,2 !J
--
_61 Ftum ba] paru lei Cll liilp;le b
Tiilpi taiat e
a
7 cu Ilacara
Flamh a] parulcl cu inima
--
Profile I ~i Il 'I'iilpi din b
8 sudatc platbuudc
--
9 Flurr-ba] paralcl Cll bl1pilc h
10 Flambaj parnlel Cll talpilc a
Profile I ~i II larni-
-- nate ell bilpi adi-
11 t ionale sudate Flambaj paralcl ell inima b
--
12 Profile laminate U ~i T h
--
1:3 Profile T ohtinute prin tiiicre din laminate I b
1-1 I'rofile cu sectlune unit.ara nituite h
15 Bare compuse so lidarizate ell nituri sau sudura b Curba J -2:3 : ?! = ( 0,6165 + 5 f~267 ) _ If (0,6105 + 5 ~267 Y _ 11 ~~:35

Tabclill 4.3

Constructl! civile indus• trlale ~i agrlcole

Coeficiell~i de Harnha] qJ Curba B-2:3 (STAS 10108/0-78)

Ot elurl ell Rc=2:3 dal'~/mm2

~ I 0 I 1

178

9

° 1,000 1,000 1 1,000 1,000 0.\)99 0,999 O,9\)9 0,9\)8 0,997 0,997
10 0,996 0,1)95 (l,991 0,\)\):3 0,\1')2 0,991 0,!J89 0,988 0,987 0,985
20 0,98:3 0.982 0.980 0,978 0, \JiG 0,974 0,972 0,969 0,967 0,964
:30 0,!J62 0,95\) 0,956 0,95:3 O,95() 0,917 0,9H 0,911 0,9:38 0,9:14
40 0,930 0,927 11,923 (J,\)19 0,915 0,911 0,907 0,902 0,898 0,89:3
50 0,889 0,88! 0,879 0,871 O,Ro9 O,R64 0,858 0,853 0,847 0,842
GO 0,836 0,8;{0 (1,821 0,818 0,812 0,806 0.800 0,794 O,7S7 0,781
70 0.774 0,768 0,761 0,7;'1 0,717 0,741 0,7:31 0,727 0,720 0,713
80 0,706 0,699 O,6\)2 o.nss 0,678 O,li70 0,66:3 0,G56 0,649 0,642
90 0,635 0,628 O,(i21 (J,611 O,GO, O,GOO 0,59:3 0,587 0,580 0,57:3
tOO 0.!)(j6 0,560 0,:>53 0,;;17 0,510 0,5:)4 0,527 0,521 0,515 0,509
110 0,50:3 0,497 0,491 0,185 0,,179 0,173 0,467 0,-162 0,456 0,451
121) 0,445 0,440 0,4:{5 0,430 0,121 0,119 0,414 0,40\1 0,.103 0,400
130 0,395 0,390 0,:186 0,:381 0,:377 0,:372 O,3fi8 O,~64 0,360 0,356
140 . 0,351 0,347 0,31:3 0,:340 0,336 0,:3:32 0,328 0,324 0,:321 0,317
150 0,311 0,310 0,307 0,30:3 0,300 0,297 0,291 0,290 0,287 0,284
160 0,281 0,278 0,275 0,272 O,2G9 0,266 0,261 0,'>.61 0,258 0,256
170 0,253 0,250 0,248 0,215 I 0,213 0,240 0,2:38 0,235 0,23:3 0,231
180 0,228 0,226 0,224 I 0,222 0,220 0,217 0,215 0,21:3 0,211 0,209
190 0,207 0,205 0,20:3 0,201 0,200 0,198 0,196 0,194 0,192 0.190 . ' . __ (~ 6 105 ) l' ( 6105)2 12210

Curb,\ B-23. ({In - 0,7;)06 + ~ - i 0,7506 + ~ ---y:y.-

200 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLICITATE LA COMPRESIUNE CENTRICA ~I EXCENTRICA

201

Tabeltli 4. J

Tabelul !.6·

corstruetii civile, I

industriaJe sl agrieole

Coefleten]! de Ilamba] rp Cnrba r.-:H (STAS 10108/0-7S)

Ot elurl cu Rc=24 da Nj'uuu''

constructii civile, Industriale ~i agrlcole

Coefielentl de Jlamba] <p Curba C-23 (STAS 10108/0-78)

Otclurl ell Rc=23 daN/mm2

"1 0 I 1 I

2 I 3 I 4 I 5

6

7 8 9

~ 0 I 1

2 I 3 I 4 5

6

I 7 8

0 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0.998 0,997 I O,99G 0,995 0,\)9,1
10 0,992 0,991 0,989 U,987 0,985 0,983 0,981 0,978 0,976 0,97:;
20 0,970 0,967 0,964 0,900 0,1157 0,95:3 0,950 0,916 0,942 O,();]8
30 0,934 0,929 0,925 0,920 0,916 0,\)11 0,906 0,901 0,1':96 0,891
40 0,885 0,880 0,874 0,869 0,863 0,857 0,851 0,8~6 0,8·10 0.83·1
50 0,827 0,821 0,815 0.809 0,802 0,796 0,789 O,78:! 0,776 0,770
60 O,7b3 0,757 0,750 0,743 0,737 0,7:)0 0,723 0,717 0,710 0,70:;
70 0,697 0,6\10 0,68:) 0,67(\ 0,670 fl,()(i3 0,656 0,650 0643 O,6:17
80 0,630 0,62·1 0,617 0,611 0,604 0,598 0,592 0,585 0,579 0,57:;
90 0,567 0,561 0,555 0,519 0,543 0,537 0,531 0,525 0,519 0,511
100 0,508 0,50:1 0,'197 0,492 0,486 0,,181 0,176 U,470 0,465 0,4fiO
110 0,455 0,450 0,445 0,440 0.435 0,430 0,426 0,421 0,416 0,41:2
120 0,407 0,403 0,399 0,394 0,390 0,:)86 0,382 0,:377 0,373 O,:,fi\)
130 0,365 0,361 0,358 0,354 0,350 0,346 0,343 0,:3:)9 0,335 0.:332
140 0,328 0,325 0,322 0,318 0,315 0,312 O,:~09 0,305 0,302 0.2\19
150 0,296 0,293 0,290 0,287 0,281 0,281 0,279 0,276 0,273 U,:270
160 0,268 0,265 0,252 0,260 0,257 0,255 0,252 0,250 0,248 0,:215
170 0,243 0,240 0,238 0,236 0,234 0,232 0,229 0,227 0,225 0,22:;
180 0,221 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 0,209 0,207 0,205 0,201
190 0,202 0,200 0,198 0,196 0,195 0,193 0,191 0,190 0,188 O,1R6 ° 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,9\19 0,998 0,998 0,997 0,997
10 0,996 0,995 0,994 0,993 0,992 0,990 0,989 0,987 0,986 (1,981
20 0,983 0_981 0.1)79 0,977 0,975 0,97:3 0,970 O,968 0,965 0,963
30 0,960 0,957 0,954 0,951 0948 0,945 0,942 0,938 0,935 0,931
40 0,927 0,923 0,919 0,915 0,911 0,907 0.902 0,898 0,893 0,881)
50 0,883 0,878 0,873 0.868 0,86:3 0,857 0.852 0,846 0,840 0,83·1
60 0,829 0,822 0,816 0,810 0,804 0,797 0,791 0.78,1 0,778 0,771
70 0,764 0,757 0,750 0,743 0,731\ 0,729 0,722 0,715 0,708 0,'/01
80 0,694 0,686 0679 0,672 0,665 0,657 O,G50 0,612 0.63G O,62!)
90 0,622 O,6H 0,607 0,600 0,»93 0,582 0,57!) 0,572 0,566 0,55(1
100 0,552 0,546 0,539 0,532 0,526 0,520 o.sia 0,507 0,501 0,495
110 0,488 0,482 0,477 0,471 0,465 0,459 0,454 0,442 0,443 0,'1:l7
120 0,432 0,427 0,421 0,416 0,111 0,406 0,401 0,396 0,392 0,387
130 0,382 0,378 0,373 0,369 0,364 0,360 0,356 0,352 O,:l48 0,:i4:l
140 0,339 0,3:l6 0,:132 0,328 0,32.1 0.320 0,317 0,313 0,310 0.:';06
150 0,303 0,299 0,296 0,29:1 0,289 0,286 0,283 0,280 0,277 0,271
160 0,271 0,268 O,2G5 0,262 0,259 0,257 0,254 0,251 0.249 0,216
170 0,244 0,241 0,239 0,236 0,234 0,231 0,229 0,227 0.224 0,2'22
180 0,220 0,218 0,216 0,213 0,211 0,209 0,207 0,205 0,203 0,201
190 0,199 0,197 0,196 0,101 0,192 0,190 0,188 0,187 0,185 O,18:l t. 11 951) V 11 951 ' 2 23 902

Curba C-23: tpc = 11,411 + ~ - (1,411 + ~ ) -- -V-

T'abclul 1 . .5

( 5 851) V ( fi 851 )2 11 702

Curba B-24' ((li= 0.7506 + ~ - 0,7506 + ~ - ~

Tabe/tll 47

Constructii civile, Industrlale sl agricole

Coelicienti de Ilamha] <p curba A-24 (STAS 10108/0-78)

Otelurl ell R,=24 daN/mm"

~onstructii civile, in/ dustriale sl agricole

Coefielentl de flamboj <p Curba C-24 (STAS 10108/0-77)

Oteluri eu R,=24 da Nj'mm''

~ I 0 I 1

213141516

7 I 8 9

"1 0 1

2 13141516

7 8 I 9

° 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 I 0,998 0,998
10 0,997 0,997 0,996 0,995 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990
20 0,989 0,91l8 0,987 0,985 0,984 0,982 0,981 0,979 0,978 0,976
30 0,974 0,972 0,970 0,968 0,966 0,964 0,962 0,960 0,957 0,955
40 0,952 0,950 0,947 0,944 O,P41 0,938 0,935 0,932 0,928 0,925
50 0,921 0,918 0,914 0,910 0,906 0,902 0,898 0,893 0,889 0,884
60 0,879 0,875 0,870 0,865 0,860 0,854 0,849 0,843 0,838 0,832
70 0,826 0,820 0,814 0,808 0,801 0,795 0,788 0,782 0,775 O,7t18
80 0,762 0,755 0,748 0,741 0,733 0,726 0,719 0,712 0,704 0,697
90 0,690 0,682 0.675 0,668 0,660 0,653 0,645 0,638 0,631 0,623
100 0,616 0,609 0,602 0,594 0,587 0,580 0,573 0,566 0,559 0,553
110 0,546 0,539 0,532 0.526 0,519 0,513 0,507 0,500 0,494 O,~88
120 0,482 0,476 0,470 0,464 0,458 0,453 0,447 0,442 0,436 0,431
130 0,426 0,420 0,415 0,410 0,405 0,400 0,396 0,391 0,386 0,382
140 0,377 0,372 0,368 0,361 0,359 0,355 0,351 0,347 0,343 0.3:';9
150 0,335 0,331 0,327 0,3~·1 0,320 0,316 0,313 0,309 0,306 0,303
160 0,299 0,296 0,293 0,289 0,286 0283 0,280 0,277 0,274 0,271
170 0,268 0,266 0,263 O,2GO 0,257 0,255 0,252 0,249 0,247 0,244
180 0,242 0,239 0,237 I 0,235 0,232 0,230 0,228 0,225 0.223 0,221
190 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 O,20!J 0,207 0,205 0,203 0,201 ° 1,000 1.000 1,000 0,999 0,9119 0,998 0,997 0,996 0,995 0,994
10 0,992 0,990 0,989 0,987 0,985 0,982 0,980 0,977 0,975 0,972
20 0.969 0,965 0,962 0,959 0,955 0,951 0,948 0,944 0,939 0,935
30 0,931 0,926 0,922 0,917 0,912 O,ll07 0,902 0,897 0,892 0,886
40 0,881 0,875 0,869 0,863 0,858 0,852 0,846 0,840 0,833 0,827
50 0,821 0,814 O,~08 0,801 0,795 0,788 0,782 0,775 0,768 0,762
60 0,755 0,748 0,741 0,734 0,728 0,721 0,714 0,707 0,700 v,693
70 0,1\86 0,680 O,6n 0,666 0,659 0,652 0,646 0,639 0,632 0,626
80 0,619 0,612 0,606 0,599 0,593 0,586 0,580 0,574 0,567 0,561
90 0,555 0,549 0,543 0,537 0,531 0,525 0,519 0,513 0,508 0502
100 0,496 0,491 0,485 0,480 0,474 0,468 0,464 0,458 0,453 0,448
110 0,443 0,438 0,433 0,428 0,424 0,419 0,414 0,410 0,405 0,400
120 0,396 0,392 0,387 0,383 0,379 0,375 0,371 0,366 0,362 0,358
130 0,355 0,351 0,347 0,343 0,339 0,336 0,:)32 0,329 0,325 0,322
140 0,318 0,315 0,312 0,308 0,305 0,302 0,299 0,296 0,293 0,289
1[.0 O,?86 0,284 0,281 0,278 0,275 0,272 0,269 0,267 0,264 0,261
160 0,259 0,256 0,254 0,251 0,249 0,246 0,244 0,241 0,239 0,237
170 0,234 0,232 0,2:30 0,228 0,226 0,224 0,221 0,219 0,217 0,215
180 0,213 0,211 0,209 0,207 0,205 0,204 0,202 0,200 0,198 0,196
190 0,195 0,193 0,191 0,189 0,188 0,186 0,184 0.183 0,181 0,180 ( 5431) V( 5431)2 10862

cruba .4.-24 I CP.c= 0,6465 + ~ - 0,6465 + ~ ---v-

( 11 453) V ( 11 453 )2 22 917

Curba C-24 tpc= 1,411 + --,y- - 1,411 + ~ - ~

202 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

BARE SOLLCITATE LA COMPRESIUNE CENTRICA ~I EXCENTRICA

203

T'abclul 4.8

Tabelul 4.10

construclii civile. in- I Coefieil'llli de flambaj qJ

dustrlale ~i agricole Curba A-26 (STAS 10108/0-78)

Otelurl cu Rc=26 daN/mm2

"'10 1 12131415

6

7 8

9

,construc\ii civile, industrlale sl agricole

Coefieiellli de f1ambaj qJ curba C-26 (STAS 10108/0-78)

Ot elurl cu Rc=26 da Nj mm''

° 1,000 1,000 1,000 1.000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,998
10 0,997 0,996 0,996 0,995 0,994 0,99:3 0,992 0,991 0,990 0,989
:20 0,988 0,987 0,985 0,984 0,982 0,981 0,979 0,978 0.976 0,97·1
30 0,972 0,970 0,968 0,966 0,96:1 0,961 0,959 0,956 0,95:~ 0,951
10 0,948 0,945 0,942 0,939 0,935 0,932 0,929 0,925 0,921 0,918
SO 0,914 0,910 0,905 0,901 0,897 0,892 0,887 0,88;{ 0,878 0,8n
60 0,867 0,862 0,857 0,851 0,815 0,840 0,8:31 0,828 0,821 0,815
70 0,809 0,802 0,795 0,789 0,782 0,775 0,768 0,761 0,753 0,7·16
80 0,739 0731 0,724 0,716 0,709 0,701 0,693 0,686 0,678 0,670
90 0,663 0,655 0,64 7 0,640 0,632 0,62·1 0,617 0,609 0,602 0,591
100 0,587 0,579 0,572 0,565 0,558 0,551 0,544 O,5:~7 0,130 0,52:3
110 0,516 0,509 0,50:3 0,496 0,490 0,481 0,477 0,·171 0,465 0,459
120 0,45:3 0,448 0,442 0,1:36 O,1:ll 0,425 0,420 0,414 0,109 0,401
130 0,399 0,394 0,389 0,381 0,379 0,:375 0,370 0,365 0,361 0,:357
140 0,352 0,348 0,344 0,:310 0,336 0,332 0,328 0,32,1 0,:320 0,:316
150 0,312 0,309 0,305 0,302 0,298 0,295 0,291 0,288 0,285 0,282
11)0 0,279 0,275 0,272 0,269 0,266 0,263 0,261 0,258 0,255 0,252
170 0,250 0,247 0,244 0,212 0,239 0,237 0,234 0,232 0,229 0,227
180 0,225 0,222 0,220 0,218 0,216 0,213 0,211 0,209 0,207 0,205
190 0,203 0,201 0,199 0,197 0,195 0.19:3 0,192 0,190 0,188 0,186 '" 0 <
° 1,000 1,000 1,000 0,9!!9 0,999 0,998 0,997 0,996 0,99·1 0,993
10 0,991 0.,990 0,988 0,986 0,983 0,981 0,978 0.975 0,972 0,969
20 0,966 0,963 0,959 0,955 0,952 0,948 0,913 0,939 0,935 0,930
30 0,925 0,920 0,915 0,910 0,905 0,900 0,894 0,889 0,883 0,877
40 0,871 0,865 0,859 0,853 0,847 0,8-11 0,834 0,828 0,821 0,814
50 0,808 0,801 0,794 0,787 0,780 0,773 0,766 0,759 0,752 0,745
(l0 0,738 0,7:31 0,721 0,717 0,710 0,702 0,695 0,688 0,681 0,674
70 0,667 O,6GO 0,65:3 0,61(; 0,639 0,6:32 0,625 0,618 0,611 0,604
80 0,598 0,591 0,584 0,578 n,571 0,565 0,558 0,552 0,545 0,539
90 0,533 0,527 0,520 0.:111 0,508 0,50:1 0,197 0,491 0,485 0,179
tOO 0,474 0,468 0,46:1 0,157 0,152 O,H7 0,112 0,t:~6 0,431 0,426
110 0,421 0,116 0,112 0,107 0,102 0,:397 0,:39:3 tl,:)88 0,384 0,379
120 0,375 0,:)71 0,:3li7 0.:3G2 0,:158 0,351 0,:350 0,:)16 0,312 0,338
1:lO 0,335 O,:l:ll 0,327 0,:121 0,'320 0:317 0,:11:1 0,310 0,306 0,30:3
140 0.3(Jf) O,29G 0,29:3 (l.290 0,287 0,2SI 0,281 0,278 0,275 0,272
t50 0,269 0,266 0,26:; 0,261 0,258 0,255 0,253 0,250 0,218 0,245
160 0,243 0,210 0,238 0,235 0,233 0,231 0,228 0,22G 0,221 0,222
170 0,219 O,217 0,215 0,21:1 0,211 0,20\) 0,207 0,20;) 0,203 0,201
180 0,199 0,197 0,195 0,191 0,192 0,190 0,188 0,187 0.185 0,182
1190 0,182 0,180 0,178 0,177 0,175 0,171 0,172 0,170 0,169 0,167 I 1

2 I q I 4 I 5 I

6

7 I 8 I 9

( 501:3 ) V ,,01:3 2 10026

Curba .1-26: ?A = 0,61[)5 + --v- - ( 0,6465 + --v-) - ~

Tubelul 1 .. 9

( 10 572 I l! l 1 () 572)" 21 115

Curba C-26: ?c= 1,111 + ~ -. 1,111 + ~ - ~

Tubcllll 4. 1 1

Constructii civile, industrlale sl agricolc

Coeficienli de flambaj rp Curta B-26 (STAS 1011)8/0-78)

Otclurl eu R,=25 daNzmm''

'" I 0 ,

2 1 3 I 4 I 5 1

~onstructii civile, industriale ~i agrlcole

Coefidell!i de flambaj qJ curba A-29 (STAS 10108/0-7S)

Oteluri cu Rc=29 dnN/mm2

° 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,\)\)6
10 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,989 0,988 0,986 0,985 0,98:1
20 0,981 0,979 0,977 (J,1l7E. 0,973 0,970 0968 0,965 0,962 0,960
30 0,957 0,951 0,950 0,947 0,911 0,910 0,937 0,9:3:3 0,929 0,925
40 0,921 0,917 0,912 0,908 0,903 0,898 0,891 0,889 0,88'1 0,878
50 [l,873 0,868 O,8G2 0,8.56 0,851 (J,845 0,839 0,833 0,826 0,820
60 0,814 0,807 0,800 0,794 0,787 0,780 0,773 0,765 0,759 0,752
70 0,744 0,737 0,730 0,722 0.715 0,708 0,700 0,693 0,685 0,673
80 0,670 0,662 0,655 0,G47 0,640 0,632 O,G25 0,618 0,610 0,60:3
90 0,596 0,588 0,581 0.571 0,567 0,550 0,553 O,54G 0,53\) 0,532
100 0,525 0,519 0,512 0,;.06 0,499 0,41)3 0,486 0,480 0,47·1 0,468
110 0,462 0,456 0,450 0,445 0,439 0,433 0,428 0,422 0,417 0,412
120 0,407 0,402 0.396 0,392 0,387 0,382 0,377 0,372 0,368 0:363
130 0,359 0,354 0,350 0,346 0,342 0,337 0,333 0,329 0,325 0,322
140 0,318 0,314 0,310 0,307 0,303 0,299 0,296 0,293 0,289 0,286
150 0,283 0,279 0,276 0,27:1 0,270 0,267 0,264 0,261 0,258 0,255
160 0,253 0,250 0.247 0,2·14 0,242 0,239 0,237 0,234 0,232 0,229
170 0,227 0,22·1 0,222 0,220 0,217 0,215 0,213 0,211 0,20\) 0,207
180 0,205 0,202 0,200 0,198 0,196 0,195 0,193 0,191 0,189 0,187
190 0,185 0,183 0,182 0,180 0,178 0,177 0,175 0,173 0,172 0,170 6

7 8

9

'" 1

2 I 3 I 4 1 5 1

6

7 1 R t 9

0 I -
° 1,000 1,000 1,000 1,00:) 0,9g\) O,\l\H) O,\)\)\) 0,998 0,998 0,997
10 0,997 0,9915 0,995 O,\)\) I 0,\)91 0,\)\);3 (j.991 0,9g0 0,989 0,988
20 0,987 0,985 0,981 0,\)82 O,\)SO 0,\)7g 0,977 (j,97;) 0,973 0,971
30 0,969 0,966 0,951 0,901 0,959 O,H5G O,9:;:.! 0,95() 0,917 0,914
40 0,941 0,918 0,9:31 0, \);J 1 0,927 0,92:3 0,919 0,\)15 0,911 0,906
50 0,902 0,81.7 D,8\)2 0,888 0,882 0,877 0,872 0,8G(J 0,861 0,855
-60 0,849 0,843 0,837 0,830 0,821 0,817 0.811 0,801 0,797 O,78\)
70 0,782 0,775 O,767 0,7liO 0,752 0,7-11 0,737 O,72\) 0,721 0,713
80 0,705 0,697 0,689 O,GSI 0,672 0,661 0,63f, 0,618 0,640 0,632
90 0,624 0.616 0,608 0,600 0.f92 0,581 0,577 0,569 O,5G1 0/;54
tOO 0,546 0,539 0,532 0,521 0,517 0,510 0,501 0,4\)G 0,490 0,48:~
110 0,476 0,470 0,464 0,457 0,451 0,445 0,4:3\) 0,4:33 0,427 0,421
120 0,416 0,410 0,405 0,399 0,391 O,38\) 0,381 0,:379 0,374 0,369
130 0,364 0,359 (.),355 0,350 0,316 0,341 0,337 0,3')3 0,329 0,325
140 0,320 0,317 0,313 O,30\) 0,305 0,:301 0,298 0,291 0,290 0,287
150 0,28·1 0,280 0,277 0,27·1 0,270 0,267 0,264 0,261 0,258 0,255
160 0,252 0,249 0,2-17 0,211 0,211 0,238 0,236 0,233 0,231 0,228
170 0,226 0,223 0,221 0,218 I 0,216 0,214 0,212 0,209 0,207 0,205
180 0,203 0,201 0,199 I (J,197 0,195 0,193 0,191 0.189 0,187 0,185
190 0,183 0,181 0,180 0,178 0,176 0,174 0,173 0,171 0,170 0,168 (' 5 401 ) V ( 5 401)2 10 802

Curba B-26: 'Pn= 0,7506+ ~ - 0,7506+ -IT - ~

4495 Curba A·29: 'PA= 0,6465 + -~-

4495 2 8890

0,6465 + "'K2 - ~

204 ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OTEL REALIZATE DIN PRODUSE LAMINATE LA CALD

EARE SOLICITATE LA COMPRESIUNE CENTRICA $1 EXCENTRICA

205

Tabelul 4.12
Construetii civile, in- I Coefil'ienli de Hamha] <p Ot elurl eu
dustrlale sl agrlcole Curba B-29 (STAS 10108/0-78) Rc=29 daN/nlln"
" I 0 I 2 3 I 4 I 5 I 6 7 1 8 1 9 Tube/LI/l.11

Constructii civile, industriaJe sl agrlcole

Coeficien!i de ilamhaj <p Curba A-34 (S'l AS 10108/0-78)

Ot elurl ell H,=:ll daN/lllll1~

0 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,9g8 0,997 0,997 0,9')!)
10 0,995 0,99'1 0.992 0,991 0,9UO 0,U88 0,987 0,985 0,U83 0,91;1
20 0,979 0,977 0,974 0,972 0,969 0,967 0,964 0,961 0,958 0, ~;;).-)
30 0,951 0,948 0,944 0,941 0,9:l7 0,933 0,929 0,925 0,920 0,911,
40 0,911 0,906 0,~02 0,896 0,8\)1 0,886 0,881 0,875 0,869 0,8(;:3
50 0,858 0,851 0,845 0,839 0,832 0,826 0,819 0,812 0,805 OJ7~Jt'·~
60 0,791 0,784 0,777 0,769 0,762 0,754 0,747 0,739 0,7:11 0-')"
J/ .... j
70 0,716 0,'08 0,700 0,692 0,68·1 0,676 0,668 0,660 0,652 0,61 f
80 0,636 0,628 0,621 0,613 0,G05 0,597 0,590 0,582 0,574 0,5ti7
90 0,559 0,552 (),545 0,537 0,530 0,52:3 0,516 0,509 0,502 O,I()()
100 0,489 0,482 0,476 0,469 0,'163 0,457 0,451 0,415 0,439 0,4:n
110 0,427 0,421 0,416 0,410 0,405 O,:J!JD 0,394 0,,38\) 0,384 0,:37\~
120 0,374 0,369 0,364 0,359 0,:~55 0,350 0,345 O,311 0,337 0,,>:;:2
130 0,328 0,324 0,320 0,31G 0,312 0,308 0,304 0,301 0,297 0,2();\
140 0,290 0,286 0,283 0,27\) 0,276 0.27:3 0,269 0,266 0,26:3 0,2GO
150 0,257 0,254 0,251 0,248 0,245 0,243 0,240 0,237 0,234 0,2:1:2
160 0,229 0,227 0,224 0,222 0,219 0,217 0,215 0,212 0,210 0,201:;
170 0,205 0,203 0,201 0,19g 0,197 0,195 0,193 0,191 0,189 ll,IR7
180 0,185 0,183 0,181 0,180 0,178 0,176 0,174 0,172 0,171 O,lG\)
190 0,1(i7 0,166 0,164 0,163 0,161 0,160 0,158 0,157 0,155 0,151 A I 0 1

213141516

7 8 9

° 1,000 1,000 1,000 1,000 0.\)99 0,999 0,999 0,998 O,\H)8 0,997
10 0,996 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990 0,989 (J,987 0,986
20 0,984 0,982 0,981 0,979 0,977 0,975 0,97:3 0,970 0,968 0,965
30 0,963 0,960 0,957 0,954 0,951 0,948 0,914 0,911 0,937 0, \):l:l
40 0,929 0,925 0,921 0,917 0,912 0,908 0,90:3 0,898 0,893 0,887
50 0,882 0,876 0,870 0,86,1 0,858 0,852 0,845 0,839 0,832 (J,825
60 0,817 0,810 0,80:3 0,795 0,71l7 0,779 0,771 0,763 0,755 0,71,
7i) 0,738 o.zso 0,721 0,713 0,701 O,6().') 0,686 0,G78 O,66\) O,GGO
80 0,651 0,642 0,631 0,625 (),616 0,608 0,599 0,5\)1 0,582 0,571
90 0,565 0,557 0,549 0,541 0,5:33 0,525 0,518 0,")10 0,502 0,19;)
100 0,488 0,481 0,47·1 0,467 0,460 0,15:l O,4l6 0,410 O,4:J:l 0,427
110 0,421 0,415 0,409 0,403 O,:l')7 0,391 0,:386 0,380 0,375 0,370
120 0,364 0,359 0,354 O,:lt9 0,315 0,310 0,335 0,3:)1 0,:l26 0,322
1:)0 0,317 0,313 0,309 0,305 0,301 0,297 0,293 O,28\J 0,286 0,282
UO 0,278 0,275 0,271 0,268 0,261 0,261 0,:68 0,255 O,2fi2 (),2t8
150 0,245 0,242 0,210 0,2:37 0,231 0,:l21 0,228 O.22G 0,22:3 (),220
160 0,218 0,215 O,21:l 0,210 0,208 0,20IJ 0,203 0,201 0,190 0,1 \17
170 0,195 0,192 0,190 0,188 0,186 0,184 0,182 O,IS0 0,178 0,177
180 0,175 0,173 0,171 0,169 0,168 0,166 O,Hi1 0,162 0,161 0,15\)
190 0,158 0,156 0,1.54 0,153 0,151 0,150 O,lH) 0,117 0,1,16 n,lil I· 4 842 ) V ( 4 842 )2 9 684

Curba B-2\): <PB = 0,7506 + ----;:2- - 0,7506 + }:.2" • - -,::z

Tabelul 4.1.1

( :1 8:l4 ') 1f' :) 834 " " 7 6Gt;

Curba 4.·"4' '0 = 0 G16'l+ -- - , r,O Gt65+ --) .. - ' .. "

' ,) ·.,.A " ').} J, ' ')../ 1_

Tabellli .1,15

Cpllstructii civile, I Irrdustrlale ~i agrlcole

Coeflclent! de f1ambaj <p Curba B-34 (STAS 10108/0-78)

Otelur] ell R,=34 da Nzmrn"

Constrll('tii civile, industrtale ~i agricole

(:(Jeficifn\i de Ilnmba] <p Curba C-29 (STAS 10108/0-78)

Otelurl cu R,=29 daN/mm2

"I 0 I 1

2 I 3 1 4 I 5

6

7 8 I 9

t.. I 0 I 1 1

2 I 3 4 I 5 1

6

781 9

° 1,000 1,000 1,000 0,999 0,998 0,\)98 0,\)97 0,995 0,994 O,9()2
10 0,990 0,988 0,986 0,984 0,981 0,\)79 0,976 0,973 0,969 0,966
20 0,962 0,958 0,954 0,\)50 0,946 0,942 0,9:37 0,932 0,927 0,922
30 0,917 0,912 0,906 0,901 0,895 O,8S9 0,883 . 0,877 0,871 O,8M
40 0,858 0,851 0,845 0,838 0,831 0,821 0,817 0,810 0,803 O,79{)
50 0,789 0,781 0,774 0,767 0,759 0,752 0,741 0,737 0,729 0,7'22
60 0,714 0,707 0,699 0,692 0,684 0,677 0,669 0,662 0,654 0,647
70 0,639 0,632 0,625 0,617 0,610 0,603 0,596 0,589 0,582 0,575
80 0,568 0,561 0,554 0,547 0,541 0,534 0,528 0,521 0,515 0,508
90 0,502 ' 0,496 0,490 0,484 0,478 0,472 0,166 0,460 0,455 0,419
100 0,444 0,438 0,433 0,427 0,422 0,417 0,412 0,407 0,402 0,397
110 0,392 0,387 0,383 0,378 0,373 0,369 0,364 0,360 0,356 O,35t
120 0,347 0,343 0,339 0,335 0,331 0,327 0,323 0,320 0,316 0,312
130 0,309 0,305 0,302 0,298 0,295 0,291 0,288 0,285 0,282 0,278
140 0,275 0,272 0,269 0,266 O,2fi3 0,260 0,257 0,255 0,252 0,249
150 0,247 0,2-14 0,241 0,239 0,236 0,234 0,231 0,229 0,226 0,221
160 0,222 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 0,208 0,206 0,204 0,202
170 0,200 0,198 0,196 0,194 0,192 0,190 0,189 0,187 0,185 0,183
180 0,181 0,180 0,178 I 0,176 0,175 0,173 0,171 0,170 0,168 0,167
'!.90 0,165 0,164 0,152 0,161 0,159 0,158 O,Hi6 0,155 0,153 0,152
- 1
I I
() 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 O,()\)8 0,\197 0,\)96 0,995
10 0,994 0,993 0,991 0,990 0,988 O,D86 0,981 0,\182 O,08n 0,D78
20 0,975 0,\)73 0,\)70 0,967 O,YGI 0,961 0,\)57 0,951 0,950 0,\147
ao 0,943 0,939 D,934 0,920 0,925 O,9;}1 O,91G 0,911 0,906 I 0,\100
40 0,895 0,889 0,81;3 0,877 0,871 n,865 0,85\) 0,852 0,815 O,inS
50 0,831 0,824 0,817 0,810 0,802 0,791 0,787 0,779 0,771 0,76:1
60 0,754 0,746 0,738 0,729 0,721 0,71:3 0,701 0,695 O,G87 (I,G7S
70 0,670 0,661 0,652 0,641 O,G:V) 0,627 O,61S 0,610 (l,601 0,5\1:\
SO 0,585 0,577 0,568 0,560 0,552 0,511 0,5:37 0,521) (l,521 0,51 J
90 0,506 0,499 0,4\)1 0,48e1 0,177 (J,470 OA6:) 0,457 0,450 O,H:.l
tOO 0,437 0,431 0,421 0,418 0,112 0,40[) 0,100 0,305 0,:389 0,38:3
110 0,378 0,373 0,:367 0,362 0,:357 0,%2 0,317 0,342 0,338 O,:1:n
120 0.328 0,324 0,320 0,315 0,:311 0,307 0,30:3 0,299 0,295 (J,291
130 0,287 0,283 0,380 0,276 0,272 0,269 0,265 0,262 0,259 0,256
140 0,252 0,249 0,216 0,243 0,210 0,237 0,2:)1 0,231 0,229 0,226
150 0,223 0,220 0,218 0,215 0,213 0,210 0,208 0,205 0,203 0,201
160 0,199 0,196 0,191 0,1\12 0,190 0,188 0,186 0,181 0,182 0,180
170 0,178 0,176 0,174 0,172 0,170 0,168 0,167 0,165 0,16:) 0,161
180 0,160 0,158 0,156 0,155 0,153 0,152 0,150 0,149 0,147 0,146
190 0,144 0,143 0,141 0,140 0,139 0,1:l7 0,U6 0,135 0,133 0.1:32 ( 9479) V ( 9479)2 18957

Curba C-29: 'jic= 1,411 + ~ - 1,411 + --rz ' - ~

(" 1 110 ) V 4 1 :~O 2 8 260

Curba B-3.J.: 'Pn= \(J,7a06+ ~ - ((J,7506+ ~) - ~