Sunteți pe pagina 1din 4

DOCUMENTE NECESARE

1 Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

Decizii interne pentru:- personalul cu atributii in domeniul SSM

- componenta serviciului de SSM

- conducãtorii locurilor de muncã;

- personalul cu responsabilitãti conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu


oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.;
2

Documentele Comitetului de Securitate si Sãnãtate în Muncã (CSSM):- decizia de înfiintare

- raportul anual al conducătorului unitãtii în CSSM cu privire la situația securitãtii si


sãnãtãtii în muncã

- raportul medicului care asigurã supravegherea stãrii de sãnãtate a salariatilor;

- planul anual de mãsuri în domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar

- programul de activitate al serviciului de SSM


3

4 Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnãvire profesionalã la locurile de muncã

Dosarul medical individual (la cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de


Sãnãtate Publicã medicul de medicinã a muncii trebuie sã furnizeze copii ale dosarului
5 medical. );

6 Fisa de aptitudini;(o copie se anexeaza si la fisa de instructaj)

7 Înscrierea în fisa de instructaj „Apt pentru lucru la înãltime”

8 Foaia de parcurs

9 Raport de sedinta siguranta circulatiei;

10 Nota de comanda reparatii;

11 Programe de instruire, testare pe meserii sau activitãti (sub forma de procedura)

12 Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor (

13 Tematici de instruire

14 Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii si dovada indeplinire conditii de stutii


pentru nivelul de instruire

Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor în procesul de instruire(test


15 obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj

Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor ,


16 semnate de lucratori si lectori

17 Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic

18 Foaie de prezenta

Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru


19 (EIL), corespunzãtor riscurilor activitãtii

20 Certificate de conformitate pentru EIP si EIL

21 Fise de magazie pentru dotarea cu EIP;

Documentele care sã ateste cã ET utilizate în cadrul unitãtii sunt certificate de organismele


22 competente, potrivit legii (NM 3, L 90/1996, republicatã );

23 Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor în functiune

Contractul colectiv de muncã întocmit la nivelul unitãtii (clauzele referitoare la protectia


24 muncii, la timpul de muncã, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)

Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern cu obligatii si sanctiuni


25 pe linie de SSM si PSI

Mãsuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutãrii prin
26 atingere directã si indirectã (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice)

27 Buletine de verificãri PRAM ,prize de pamint

Determinãrile de noxe, în cazul unitãtilor cu tehnologii care degajã noxe chimice (în vederea
28 stabilirii mãsurilor specifice de protectie a muncii)

Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncã ( dacã sunt sub cele maxim admise
29 pentru protectia neuropsihicã si psihosenzorialã a executantilor)

Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzãtor conditiilor în


care se desfãsoarã activitatea la locurile de muncã (norme specifice pe loc de munca sau pe
30 meserie0

Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercitã meserii ce
31 trebuie autorizate

Evidenta locurilor de muncã cu conditii deosebite: vãtãmãtoare, grele si periculoase (Lista si


32 masuri specifice)

33 Certificate medicale cu diagnostic “accident”

Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sãnãtate în


34 muncã

35 Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este


cazul)

36 Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare(manometre…)

37 Verificãrile ISCIR

38 Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse)

39 Permisul de lucru cu foc

40 Permis gass free, în situatiile de lucrãri în spatii închise unde existã pericol de explozie

41 Documentul privind protectia la explozie

Autorizatie de lucru în zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate


42 specifice);

Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din


43 standardele de securitate specifice);

44 Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6);

45 Registrul de evidentã a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupã caz (PT R 14-2002);

46 Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)

47 Programul de revizii si reparatii a ET din dotare

48 Plan de evacuare în caz de urgentã

49 Registre de evidentã a accidentatilor in munca

50 Registre de evidentã a accidentelor usoare

51 Registre de evidentã a incidentelor periculoase

52 Registre de evidentã a îmbolnãvirilor profesionale

53 Raportare semestrialã a accidentelor de munca

54 Registrul de serviciu la bordul navelor

55 Registrul pentru substante toxice

56 Registrul de evidentã a materialelor explozive

57 Formular comandã si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

58 Cartea tehnicã a utilajului

59 Instructiuni de lucru

60 Proces verbal de punere în functiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, sectiunea 3);

61 Conventiile de lucru

62 Proiectele de executie a constructiilor, ET


63 Mãsurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator

64 Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii

65 Materiale necesare informãrii si educãrii angajatilor

66 Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice

67 Contractele de lucrãri

68 Modul de acordare a materialelor igienico sanitare

69 Fisa de expunere la riscuri profesionale

70 Evidente nominale ale angajatilor cu handicap i a celor cu vârsta sub 18 ani

71 Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM

72 Registrul unic de control (L 252/2003);

73 Program de controale proprii pe linie de SSM si rapoarte post control

74 Trusa medicala cu continut prevazut de lege(atentie la inlocuirea materialelor expirate)

75 Plan de prevenire si protectie

76 Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare

78 Contract cu medic de medicina muncii

79 Testari periodice

80 Informari conducere cu probleme de SSM

81 Instruiri colective vizitatori