Sunteți pe pagina 1din 32

marturie din

din secolu
secolul
oo mrturie

XIX-lea as
asupra
alal XIX-lea
prc
preocuparilor pentru
pentru constructia
constructia rachetelo
rachetelo
preocuprilor
in ara
ara noastr
noastra
n
Prof. lOAN N. RAOU
Prof./OAN
N. RADU

o.am&IV.IV.
IW!U

&ft'I..............
AftI
q ...
BlqpONAT,

.0..

q"'BKJIIONAT,

".".

..-II1II_

.......ipM de ............. cam ...... .


8InPIpn
6e ..............
C*IIfft
.... H.ITaeaA,
..., . .
....... .....
-.in lU1"M&A, .....Dan
MI .."npI
. . . . .MM'N
.....

.. .,n....

APTI.qpt ABPIBNIC.
APTI.qpt A _ K.

.o pl .raTe ,i'l'e pe e ... e


,1 1D~.'J'e
I., e pe.tOp
e ...di.
....
a., .p
in .'Tepe
.... a e , .p ia .'Ulpea .1 0p
...... nT'

.li.41'.

...... 11 1' ....

.. .,n.... Dan."....,. . . . .

.. ..

RAn J.

"An 1.

PAKBTIC.

PAKETE.
Din TOaft ,"M'pi.1. Rle.e.l,iTei~.p.KeT~.e

Din ToaTe .oKlpi.1C! ee.eID6VTClk paktti.te


... e. elttl.l 'leA lIlai iozaAT .1?teo1 .&1

.... -

...
e.8TU.J.nTpealinpn...
"leA mal imDoZiUIT .1 7Je.1 aaI
euepL
DJIWIop mare,
QItepL
" RTpellinp
it +n.-illlK&
lCosi deTe.J..
......, n..,.p
uODl,1 mape,
de +0
il .ta.inn a .0&1 4e nu, caoDlpl 40 H&
,ipan4oAl.

160 -0D0SIIIf ~
IDO
.. lIOROUId
61_ ~

AaJ MAT H

.. lh1 .. AT ..

,"'Ti,..

,ipaHo.d.
.lOp upe _ape 'l&IpaTt!1Po; . .I
I;'Ti,..
olOp 'Iepe
_apen. ...
paTe
..j . .1
....,...oe .eaii.ae
tpeut
.ie
Hapn ..lie
.oapn siR

I, 1 ., ..... ,

.......
.........

.",..oe leau..e tpeMI n. M

U. WIAAIP.
o. ml .! .!BP.

-------

...

bcrpAteD'npl TpUlintdoee .e~ I"loTipea

Le~anpl
-R OU
n T,ea
punuop c'.,..,..TaT
aaI.CaTfIS
CIC 01& PTea

.,.TaT

punuo,
e'. , u ..orpue.
lUI eac:
.pnJ, .....

..... l1li.
..... l1li.

Sco aterea la lumina a unel lucrari


Scoaterea
la lum
in a unei luc rri
:Julin
cunoscute
speciali~tilor (~i inca ~i
:lU\1n cunoscute s pec i al i tilo r (i nc i
-'ai pu\in publicului larg) umple un gol in
"TI ai
puin publi cului larg) umple un gol n
storia preocuparilor in domeniul raches ;el
or iapepreocu
prilo
r n do
meniu l domeniu
rach epamintul
patriei
noastre.
' elalepe carui
pmntul
p at r iei sint
noastre.
do meniu
inceputuri
plasate
la jucrui ncep
uturi
snt
pl
asate
ale'Tlatatea
secolului al XVI-lea. la
cindju- a
tatea secol ulu i al
XVI-lea.
cnd
a
apa rut " Coligatul de la Sibiu" al lui Conap
rutHaas.
"Coli gatul de la Si biu" al lu i Conrad
rad Perioada
Haas.
urmatoare a fost marcata de
toare a fost
ma rc~iat cartude
Perioada
co
ntribu\iaurm
cunoscu\ilor
boieri
con trib u i a cun os cuilor boieri i cart u'ari moldoveni Conachi. consemnata la
rarsfir~itul
i moldoveni
Conachi.
co n semn
la
secolului
al XVIII-lea
~i atdespre
sli ritul secolul ui al XVIII-l ea i des pre
care am avut prilejul sa scriem in nucare
am
avut
pril
eju
l
s

scriem
n
rnarul 3/ 1987 al revistei "Model ism". nu m rul
al revistei
m" .
in 3/1987
rindurile
de mai "Modelis
jos prezentam
cit iin lor
rndurile
de mai
jos prezenpreocuparit m c itilori
dovezile
continuita\ii
tori
dovezile pentru
co n tinuit
ii preo
cusecolul
parilorlorromane~ti
rachete
~i in
loral romneti
XIX-lea. pent ru rachet e i n secolu l
al XIXlea.yorba despre 0 carte aparuta in
Este
despre
o artificier
carte a pru
t n
Este sub
vorba
1852
titlul
"Micul
perfec\io1852
" Miculde
artificier
perfe
io
nat. sub
sau titlul
pova\uirea
a infiinta
in c
scurta
nat.
sau ~i
povu
i rea cheltuiala
de a nfi i n a
n mai
s c urt
vreme
cu mica
cele
fruvreme
i
cu
mic
ch
elt
uial
c
ele
mai
frumoase lucruri de artificie. Dupa cercari
moase
lucruri
de
art
ificie.
Dup
cercri
lacu te de Anton Stuber cu mai mult de
fc
ute compozitii
de Anton Stuber
cu mai
mult
de
150
artificiale
~i 53
figuri".
150
i 53 infiguri"
.
liin dcompoziii
tradusa artif
~i iciale
prelucrata
limba
tradus
i
prel
ucrat
n
limba
IIn
d
romiina de P. $iller.
ro mn
P. i face
ller . cu un mic manual "de
Avemdede-a
Avem
de-acum
facei-am
cu un
m ic astazi.
m anual cu
"deun
bu
zunar"
spune
butitl
zunar"
cum
i-am
astzi
. cu
un
u lung. specific spune
lucrarilor
din
~colul
Ittrecut.
lu lungde
. specific
l
u
cr
ri
l
o
r
di
n
s"ecol
ul
natura sa lamureasca cititorul
trecut.
natur s inca
l m u reasc
c iti torul
asupradecontinutului
de lalectura
coasupra
pertei.coninutului n c de la lectura copertei.
Pina in prezent. despre autor. locul
Pn iei
n lucrarii
prezent. originale.
despre autor.
locul
apari\
cit ~i des
pre
apariiei
lucrarii
originale.
i des
traducator
nu avem
date ct
certe.
darpre
puIraductor
nu caavem
dat e certe.
dar lapute m preciza
traducerea
a aparut
la~i
tem
preciza
c traducerea
a a p ru"Romanot la la i
si a
fost tiparita
la Tipografia
si Franteza"
a fost tipin
r alfabet
it la Tchirilic.
ipografia "RomanoFranez"
n alfabet
chi rilic. inca de la inTrebuie
sa subliniem
Trebuievaloarea
sa subli
ni em nc
de lalucrari.
nceput
istorica
a acestei
ceput
valoarea
istoric
a acestei
l ucr
ri.
Faptul ca este 0 traducere
nu-i
scade
Faptul
c
este
o
traducere
nu-i
scade
prea mult din importanta. Autorul versiuprea
mult ne~ti
din importan
Autorul versiua tinut sa . precizeze
ca. tranil romii
rom n et
a inut
s precizeze
, traniiducind.
a i ~i
"adaptat"
textul c
original.
ducnd
. arealizindu-se
i "adaptat nu
" textul
inal,
aceasta
numai or
laignivelul
aceasta
realizndu-se
nu
numai
la
nivel
ul .
li mbajului. ci ~i la cel al continutului
li mbajului.
ci
i
la
cel
al
coni
n
u
t
ului.
dupa cum rezulta din unele adaugari din
dup
cum rezu
lt din unele ad u g ri din
c uprinsul
explicatiilor.
c uprinsul
explicaii
l o .r . este graitor faptul ca
In al doilea
rind
In
al
doilea
rnd,
e gritor faptu
l c
s-a simtit nevoia estpopularizarii
confecs-a
simit
nevoia
i zri pe
i confeclio narii de artificii popular
~i rachete
teritoriul
tl on
rii nesc.
de artificii i rachete pe teritoriul
romii
r omnesc.
Traducerea $i tiparirea cartii intr-un tiTraducerea
i tipri
rea cdin
rii ntr-un
tiraj necunoscut
noua.
care s-au
necunoscut
nou
,
d in
care s-au
rajp8strat
extrem de
putine
exemplare.
carpstrat
extrem
de 0puine
exemplare.
car-bitea fiind
astazi
ad eva
rata raritate
ea
fiind
astzi existenta
o adevrat
raritate
bibliofi
la. atesta
unui
numar sufibliofi
l
.
atest
existena
unui
numr
suficient de mare de cititori interesati de
cient
de
mare
de
cititori
interesa
i
de
probl ema tratata . la mijlocul secolului
problema
tratat . Ia mijlocul secolului
trecut .
trecul.
Analiza fondului de idei al acestei carli
Analiza
ideidin
al acestei
cri
nu
este fondului
deloc code
mod.
cauza dificulnutallior
este de
deloc
comod , in
dinepoca
cauzarespectiva.
dificulexprimare
tilor
exprimare
nilul
epoca
v .
Dupa de
cum
se $tie. st
~tiintirespecti
fic al limbii
Dup
cumromiine~ti
se tie. stilul
ti i nifsa
i c al
mbii
,.terare
a i nceput
se licontu" reze
erar e mai
romneti
a
nc
epu
t
s
se
contupregnant prin 1860-1880. de ci
reze
maipefloada
pregnantulterioara
prin 1860-1880.
'"tr-o
apariliei deci
aces'n,r-o
perioad Nu
ulterioar
apari
aiciieisa acesintram
:e' publICa!
este locul
:e'. ~pUDllcat
loculla aici
s intr mde
amanunte u
cueste
privire
problemele
am"u"
e cu
privire
la problemele
de
r:cba
Subl
,,.em
doar
citeva aspecte
b ; Sti
doar decteva
aspecte
care
- '- 'lle
~od str'ct
evolut,a
domer:10C
s:roCl de care
evolut .,e
a dom
u - '"el"t.co-stunt,foe
nteer~
C care"edacta:a
re "te"'esea:2 . e ......_...cc-s
c~a"ean~' es:e
s .. ~
-: _~crat'<?a
:e 5:'3:'. este redac-~
a--,a ......5..,0
-"e
~

=~E!:.:e

oJ.I1"1oI,

Pentru
Pentru

.Ia

n.vrea

aulA ... 1I.'l'pLlf .

gaslrea

gsi re a

echivalentelor

e c h ival e n elor

roro-

mane~ti ale termenilor de specialitate,


m
neti al e termen
specialitate.
talmacitorul
a facutilor
apelde
la vechea
termit nologie
l mcitor ul
a fcutpopulara
apel la vechea
term i- la
tehnica
autohtona,
n ol
ogie
te
hni
c

p
opular
au
tohton
. Ia
calcul semantic ~i la preluarea unor
cucalc
ul sem
la preluarea
uno r multe
cuvinte
noiantic
din ilimbile
roman ice.

vinte
noi din cali m
bile pina
romanice.
pastrindu-se
atare
astazi inmulte
limba
pst rnd u-se ca atare pn astzi n limba
noastra . Cartea, care cuprinde 188 de
n oastr
.
Cartea.
care
cuprinde
188
de
pagini. dupa introducere. este impar\ita
i. d u ppar\i,
introducere.
este mprit
pag
in incinci
fiecare divizata
i n mai
n multe
ci nci capitole.
p ri, fiecare divi z at n mai
Urmeaza un bogat tabel
mu
capitole. iar
Urmeaz
un0 bogat
cultecompozitii,
la sfir~it
plan~a tabel
ce cucuprinde
co m pozi
i
i
.
iar
la
sfrit este
o p l an
ce cu-arschite. Lucrarea
adresata
prinde
s
c
h
ie
.
Lucrare
a
este
ad
res
at
artificierilor, dar in cuprinsul ei - dupa
tificierilo
r. dar
n -cuprinsul
ei -un dup
cum yom
vedea
este oferit
volum
cuvaloros
m vom de
ved informatii
ea - este referitoare
o feri t un volum
la convalstructia
oros de
i n form aii referitoare la conrachetelor.
stru cia
rachetelor.
Preocupari in domeniul rachetelor sint
Pr eo c up ri n
meniul
rachetelor
snt
consemnate
in do
partea
intii.
care trateaza
consemnate
n partea
nti, care ~i
t rattehnici
eaz
despre materiale,
instrumente
despre
materiale.
instr
umente
i
tehnici
de lucru , expunerea fiind facuta sistemadetic,lucru
. expu nerea
f iind
amanuntit
~i precis
. fc u t sistem an it i precis
.
tic, amnu
In continuare.
in partea
a IV-a, intituIn co
ntinuare.aerlene.
n partea
a IV-a
. intitulata
"Artificii
Focuri
me~te~ugite
l atcare
" Artificii
aeriene.
Focuri
meteugite
sa sue in aer prin puterea
lor din
care
s
su
e
n
aer
prin
puterea
lor din
launtru", prezinta modul de confectiolun
tru ",
prezintcomponente
modul de ~iconfectionare
a par\ilor
descrierea
nare
pri l or
componente
mai amultor
tipuri
de rachete. i descrierea
mai Urmeaza
m ultor tipu"Tabla
ri de rac
dehete.
compozitie", care
U rmeaz cele
"Tabla
de 150
compoziie",
cuprinde
peste
retete de care
comcubustibili,
prinde cele
peste 150
re ete
com-de
repartizate
pentru
22detipuri
bustibili
.
repa
rti
zate
pentru
tipuri de
artificii, dintre care 7 sint 22
destinate
raartchetelor.
ificii . dintre
care 7 este
snt dest
inatedera-alInteresant
modul
chet
elo
r.
In
teresant
este
modul
de
alcatuire a combustibililo.r: la rachete
ctui
r e calibru.
a co mbustibililo.r:
la rachete
dupa
iar la artificii dupa
efectele
dup
iar la artificii
d up
efectele
lor c-ali bru.
luminoase,
colorate
. fumigene,
lorzgpmotoase
-- lum inoase.
colorate
,
fumigene.
etc.
zgp motoase
In cele etc
ce . urmeaza atragem atentia
In cele nouta\ilor
c e urm eaz
atragpentru
em atenia
asupra
tehnice
epoca
asupra
n o u t aparute
i l or teh nice
pentru carte
epocain
respectiva
in aceasta
res
pe
ct
iv
apru
te
n
aceas
t
carte
domeniul constructiei de rachete n
din
eniul
con struciei
de rachete din
dom
ta~a
noastra.
ara In
n oacest
astr. sens mentionam:
i n1acest
sen s m enrampei
i o n m :de lansare pen- folosirea
1 - fo tru
losirea
ram pei de lansare p en 0 racheta sau un grup de rat ruchete;
o rac het sau un grup de raete;
2 - chconfectionarea
~i
folosirea co2 - confeci
nului; onarea i folosirea conului
;
3 - utilizarea ~i tehnica construc\iei
3 - utilizar
ea i t ehnica co n str uc iei
para~utei;
4 - p arautei
lansarea; unei rachete cu 0 sin4 - lansarea
unei , rac
hete cu o 2singura treapta
folosindu-se
mogur
t . aprind
folosind
u- se 2; motoaretreap
ce se
simultan
.
toare
ce
se
aprind
simultan
;
5 - racheta "d u-te-vino" pe sfoara
5 -- racheta
"du-te-vino" pe sfoara
unui zmeu;
zmeu ;
6 - unui
mentionarea
ajutajului sub forma
6 - men
io n area ajutajului su b fo rm
de clopotel;
de
c
l
o
poel;
~i
a
7 - folosirea declan$atorului
7 - fo protectorului
lo si re a d eclapara~utei;
n atorului
i
a
rului para
utei ;
8 - p rotecto
intrebuintarea
conteinerului.
8 Precizam
- ntrebuinarea
i.
$i faptulconteinerulu
ca traduciitorul
s-a
Precizm
i faptul
c traductoru
l s-a
oprit
in mod
deosebit
asupra rachetelor
n mod
deosebit
oprit
destinate
jocurilor
de asupra
artificii rachetelor
~i nu a cedestinate
jocurilor
de scopuri,
artificii demonstrind
i nu a celor create
in alte
lorprin
create
n alteintentiile
scopuri. sale
demopacifiste.
nstrnd
aceasta
pri nUnaceasta
n iile
sale este
pacifiste.
citat din inte
"Introducere"
edificaUn in
citat
d in sens:
"Introducere"
estedeedificator
acest
"invatatura
computornere
n acest
sens: trupuri
"nvtura
de compua acestor
se nume~ce
menere
a acestor
trupuri
~te~ugul
artlliciei;
caresesenumece
imparte meiara~i
teugul
artlficiei;
care
se
imparte
iari
in doua parti; adiea in artiflcle serloasii
insau
dou
in artificie
serioas
de prli;
biitiilleadic
~i in artilieie
de petreeere.
sau
btlie
in artificie eu
de eele
petrecere.
Noidene
yom iindeletniei
de pe
Noi
ne
vom
ndeletnici
cu
cele
de pe
urmii, ".". Studlind desenele, hcem
preurm
, ... ".caStud
hcemsingura
precizarea
e:e!l nd
sint desenele
grupate intr-o
czarea
singurIUpiansaccue ~e2 s'nl
'Ie grupate
atasate intr-o
la slirSltu'
pla"s
2 'e
s'irsltu u-Cu
cran cu
Cuo""'ce atasa:e
53 f g .... ,..la execLta:e
crap
a~e :e.::::e
cu
r .......,.~ execu
_ ....,a CLe'"
.....: . . ::~ce
S ...53
-e-:t:
... s:r . . --e-...
.- --el

:,ef~ S

... - ~" (:~

"'S:f~ - :?-'e

==

Subliniem ca nici una din schitele preSubliniem


una din~i schiele
prezentate
nu c
estenici
colorata
nu exista
nici
zentate
este colorat
i nu sens.
exist Unele
nici
in textn u indicalii
in acest
nschite
text prezinta
indicaii n acest sens . Unele
rep ere in sectiune. iar alschie p rezint repere n seciune. iar altele au scopul de a demonstra tehnica
tele
au scopul
executarii
lor. de a demonstra tehnica
execut rii lor.
Referitor la dimensiunile folosite in
Re feritor lapartilor
dimensiunile
' folosite
executarea
componente
ale nraexecutarea
prilor componente ale raca nu sint rezultatul
chetelor. subliniem
chet
elor.calcule,
subliniem
nu pract
snt ici
rezultatul
unor
ci al cunei
indelununor
ci al unei practici ndelungatecalcule.
.
gateCotele
.
erau stabilite folosindu-se u niCotele de
erau masurii
s:abilite folosindu-se
unitatile
specifice
primei
tile
de a secolului
masur
specifice
jumatati
al
XIX-lea, primei
in Moljumti a secolului al XIX-lea, n Moldova. Dintre acestea amintim: stinjenul ,
dova.
cotul,Dintre
palma,acestea
degetul amintim:
$i linia. stnjenul.
cot ul.
palma. degetul
i linia.
Traducatorul
recomanda,
pentru a nu
Tradu
ctorul
recomand,
pentru arachenu
se face gre~eli in dimensionarea
setelf or,
acesagreeli
n
dimensionarea
fie folosita ca unitate de rachemasura
telor,
s fie folosit ca unitate de msur
"palma",
unitate cunoscuta in toata Eu"palma".
cunoscut
n de
t oat
Euera socotita
ca fiind
marimea
ropa. Eaunitate
rop
a.
era de
socoti t c a fi in d de mrimea
a 3 Ea
laturi
pal ma , adica 12 "degete"
a (palmace
3 lat uri de
palm.
adic
12
"degete"
sau parmace). Un deget era al(palmace
sau12parmace)
Un deget
alcatuit din
linii, iar. opt
palmeera
formau
ctu it din 12 linii. iar opt pal me formau
un stinjen. Corespondentele acestora in
unsisternul
st njen .metric
Corespondentele
acestora
n
sint precizate in lucrarea
sistemul
sntstramo~ii"
precizate OI
"Cum metric
masurau
delucrarea
Nicolae
"Cum
msurau
st rmoii"
St9icescu.
aparuta
in 1971. de Nicolae
St!?icescu.
aprut
1971.
In acest
studiun se
atrage atentia ca,
In
acest
studiu
se
atrage
ateniafiecare
c.
datorita evenimentelor
istorice,
datorit
evenimentelor
istorice,
fiecare
unitate de masura folosita
are valori
difeunitate
de ms u- r 1,962
folosit
are valori
diferite: stinjenul
m sau
2,002 m
. corite:
sau 2,002
m , co-tul stnjenul
- 0,636- m1.962
sau m0.680
m , palma
tul0,245
- 0,636
saum0.680
m . -palma
m sau m
0,252
, degetul
18,5 mm,
0.245
linia m
- sau
1,540.252
mm . m, degetul - 18.5 mm.
linia - 1,54 mm .
Studiind
compozitiile
recomandate
Studiindmotoare.
compoziiile
pentru
rezulta ca recomandate
se construiau
pent
ru
motoare.
rezult c se construiau
"raehete de petrecere" de calibre dife"rachete
de linii
calibre
diferite , 6.9,de
12,petrecere"
15, 18. 20.24
~ i chiar
mai
rite.
6. 9. 12. 15. 18. 20.24 linii i chiar mai
mario
mari.Pentru inceput. am considerat ca este
Pentrusa nceput.
am constructia
cons iderat c
esterabine
prezentam
unei
s cu
prezentm
construcia
ra-bine
calibrul de
12 linii (1unei
deget
chete
chet
e cu
calibrul
de 12 liniimai(1 u~or
deget
mm),
care lamure~te
pe- ra18,5
18.5
mm), care lmurete
mai despre
uor peunele
racheto-modeli~tii
de astazi
cheto-modelitii
de astzi
despre unele
aspecte ale tehnologiei
folosite.
aspecte
ale
tehnologiei
folosite.
In general . "rachetele de petreeere"
In general.
de petrecere"
descrise
in "rachetele
aceasta carte
au multe
descrise
n cuaceast
carte au
multe
asemanari
cele realizate
in secolele
asemnri
cu
cele
realizate
n
secolele
trecute, dar se observa 0 evolutie
in sentrecute.
dar
se
observ
o
evoluie
n
sensui adaugarii unor repere ce contribuie
sulla adugrii
unor repere
ce contribuie
perlectionarea
proceselor
tehnololagice
perfecionarea
proceselor
~i a celor de zbor.
Ele erau tehnoloinca de tigice
a celor de zbor.
Ele erau
nc de tipul i"rachetelor
eu coadii"
~i transportau
pul
"rachetelor
cu
coad"
i
transportau
la inaltimi diferite artificii viu colorate, lula minoase
nlimi etc.
diferite artifici i viu col<;lrate. luminoase
etc.
in continuare
prezentam par\ile comin
continuare
prezentm
ponente ale rachetei
alese prile
de noi compentru
ponente
ale
rachetei
aleserezulta
de noidin
pentru
a fi descrisa. a~a cum
contia nutul
fi descris.
rezult din coni
car\ii $i aa
din cum
desene.
nutul
crii (1,
i din
Conul
fig.desene.
1) este prezentat pentru
(1, uit
fig. ~i1) montat,
este prezentat
pentru
aConul
fi constr
in cadrul
explia catiilor
f i construit
in cadrul
expli"Desi
premontat.
ineiircarea
rachetelor",
caiilor
"Despre
ncrcarea rachetelor",
unde se
afirma urmatoarele:
"". ~i deasuunde
afirm
" ... i deasupre se
inehei
un urmtoarele:
cornet de hiirtie"
(pagina
pra
cornet
de hrtie"
Dupauncum
observam.
este (pagina
prima ~i
96).nchei
96).
Dup
cum
observm.
este
prima
i
cea mai simpla forma de a indica folosicea
simpl de
form
de a indica
folosireamai
conului
racheta.
De altfel.
din
rea
conului
de
rachet.
De
altfel
.
din
schile rezulta prezenta conului 1'1 majorischie
rezult
prezena
conulu
i
la
majoritatea tipurilor prezentate (vezi fig . 23, 26.
tatea
tipurilor
prezentate (vezi fig . 23. 26.
50,51)
.
50. 51)
.
Corpul
(2, fig. 8) este format dintr-o
Corpul (2,
fig.alcatuie~te
8) este format
bagheta
care
"coadadintr-o
rachebaghet
careanaliza
alctuiete
"coada
tei" ~i din
textului
rezultarachecalitatei"
i
d
in
analiza
textului
rezult
calitatea $i dimensiunile cozii (pag . 97) .
tea i
dimensiunile
cozii
(pag.
trebuie
sii fie
de 97)
18 .sau de 20
"Aeeasta
"Aceasta
trebuie
s cit
fie de
18 sau
de care
20
ori
alita de
lungii,
cepul
peste
oris-au
atta
de lung
, cit cepul peste care
inearcat
rachetele.
s-auEa
ncrcat
rachetele.
trebuie sii fie fiicutii de lemn u~or ~i
Ea trebuie
s fietrebule
fcut sa
de lemn
useat;
in gios
fie eauor
eu ijuuscat;
gios
trebuie
s sus."
fie ea cu jumalatenmai
subtire
de cat
mtate mai subire de ct sus."
$ tiut fiind ca cepul (1, lig. 2) este de 6.5
tiutcalibrul
fiind cmotorului.
cepul (1. fig.
2) este
6.5
ori
rezulta
cadelungiorimea
calibrul
motorului
c lungisa .fierezult
de 117-130
'calicozii trebuie
mea
cozii
t
rebuie
s
fie
de
117-130
calibre.
bre. Sistemul stabilizator nu este mentioSistemul
stabilizator
nu tipurile
este menio
nat,
el lipsind
ca la toate
de "ranat.
el lipsind
ca laconstruite
t oate tipurile
de "rachete
cu coada"
anterior
~i la
cheie
cu
coad"
construite
anterior
i lade
care stabilitatea in zbor este aSigurata
stabilitateacozii
n zbor
este
care
dimensiunile
(2, fig.
1). asigurat de
dimensiunile
cozinu
i (2,sefig prezinta
. 1) .
Portmotorul
sub forma
Portmotorul
se prezint
sub
forma
celor
folosite nu
astazi
in tehnica
construirii
celor
folosite
astzi
n
tehnica
construirii
minirachetelor cu combu stibili solizi.
minirachetelor
cu combu
Prinderea motorului
(3, figstibili
. 1) de solizi.
corpul
Prinderea
. 1)cude 0 corpul
rachetei motorului
(2, fig. 1) (3.
se fig
face
sfoara ,
rachetei
(2.
fig
.
1)
se
face
cu
o
sfoar
"saniitoasii" in doua pun cte diferite (4 , $i
"sntoas"
n dou
puncte
diferite
(4 ice
5. fig. 1). prin
aplicarea
unor
inla~urari
5. permit
fig. 1). 0prin
aplicarea
unor
nfurri ce
stringerll
buna
a reperelor,
fara
perm
it o strngerjl
bun
a sens
reperelor.
frse
noduri. In
acest
, in carte
sa apara
srecomanda
apar noduri.
In
acest
sens
.
n
carte
se
in ligurile 8. 9 si 10. trel tlpuri
recomand
figurile
8. cu
9 si alutorul
10. trei tlpun
de legan n
lara
nodun
lalulul.
de legari
cu ajutorul
'atului.ne
Malritafr
eslenodUri
mijlocul
tehnlc care
Matria este
mij10cu
eh"c
De'''''te
presarea
combLost
OilLocare
~
soned
:>e''''''
comnus' ....
o carcasa
.... 1,.; so;j
a" a:te..... presarea
sa"e de pul~"e
. . . . ::r

a- a .... stare de ou oe"e -,... carcasa ..... ;)-.::.. .... :::.

::..p

existente in plan~a la ligurile 13


existente
n plan la figurile
13.
27. corespunzator
calibrului
27.construite
corespunztor
calibrului f1
~i folos ind textul de la
construite
i folosind textul de la
lui " Instrumente pentru gatirea
rea rl2
luilor"
" Instrumenie
~ i prezentatepentru
de noi gti
in figura
lor" Matrita
i prezentate de noi n figu ra 2
se compune d in cep (1
Matria se compune din cep (1
care este formatorul camerei de
care
este
atorul camerei de
(3, fig
. 3) form
~i a duzei motorului (15
(3."negelul""
fig . 3) i (2,
a duzei
(15.
fig. 2)motorului
ca re perm
ite
"negelul"
(2, fig(14,
. 2) fig.
care3) perm
rea ajutajului
sub ite
form
ajutajului
(14,
fig.
3)
sub
form
rea
"clopolel".
"clopoel
".
Acestea.
cepul ~i negelul. se
Acestea.
cepul i
negelul .(3,sefig
prin
intermediul
reperului
prin
intermediul
reperului
(3. I fig
sectiune patratica.
in butucu
de
seciune
ptratic.
n
butucul
de le
fig . 2) . Fixarea acestora se face
pr
fig.
2)
.
Fixarea
acestora
se
face
pr'(
(5, fig . 2) ce trece prin orificiile
(5.prevazute
fig . 2) ce intrece
prin ~iorificiile
(6
butuc
suportul
prevzute n butuc i suportul c
Presarea se face cu ajutorul a
Presarea
se face
cu ajutorul(6,a 73
incarcare"
- ' pistoanele
de
de2). ncrcare"
- '2pistoanele
SI
dintre care
cu "borta"(6.
- 7orif
2).unul
dintre
2 cufara
" bort
" - Diam
oriflc
maicare
scurt.
borta.
unul
mai sa
scurt.
fr bort
Diamel
trebuie
lie putin
mai .mic
de 1
trebuie
s fie puin mai mic de 1 C
Reperele
descrise vor fi exec
Reperele
descrise
vor
fi
execu
conformitate cu dimensiunile ~i
conformitate
cu noi
dimensiunile
prezentate de
in figura i2. ' C
prezentate
noi lipsa
n figura
2. iO
surprinde deeste
corpulu
surprinde
este
lipsa
corpu anterl
lui rr
care exista la construcliile
care
exist
la
construciile
anteno

~i la cele moderne .
i laPresupunem
cele moderneca
. indica\ia de a
Presupunem
c
ind
i
caia
de
a
(
tiona carcasa motorului cu pere
iona
perei
gro$icarcasa
nu maimotorului
necesita cu
prezenta
groi nu mai necesit prezena c<
matritei.
matriei.
Carcasa motorului (1, fig . 3)
Carcasa tub
motorului
(1. Pentru
fig. 3)co
dintr-un
(..tavie"),
dintr-un
tub ("vie").
Pentruun cor
narea "tavil"
se folose~te
"su
narea
"Ivil"
se
folosete
un ,,sUI
prelucrat din lemn. cu diametrul
prelucrat
dincare
lemn,
diametrul
nii. peste
se curoluiesc
colid,d
nii.
care
se roluiesc
coli ca
dE
carton
, intre
straturile
saupeste
sau
carton,
straturile
aplica
clei. ntre
Lungimea
tubuluicare
sa
aplic clei. Lungimea tubului sa
8-10 diametre. iar grosimea
8-10
grosimea
p
sa aibadiametre.
2/5 sau celiar
putin
1/3 din diam
s aib 2/5 sau cel puin 1/3 din diam
Interesante sint indicatiile date
Interesante
snt
ind icaiile date
tor: ungerea sucitorului cu sapu
tor:
ungerea
sucitorului
cutUb.
spu
n
pentru
a fi u~or
scos din
Atu
pentru
fi uorinscos
din tub . Atu
n
apar a
defecte
constructia
carca
apar
defecte
n construcia
cauza
grosimii
neuniforme carca!
a hirt
cauza
grosi
mii
neuniforme
a
hrtie
tehnologlei gre~ite , se recurge l
tehnologiei
greite. seintr-un
recurge
la
lungirea" acestuia,
singu
lungirea"
acestuia,
ntr-un singu r
de "mangaluit".
cu 0 scindura
scndur
de "mngluit"
cu oPentru
formarea
duzei . ~i a
Pentru formarea
duzei si oper
ajl
motorului
se efectueaza
motorului
se
efectueaz
,;giituire sau zugrumare" aoperat
carc
,;gtuire
sau se
zugrumare"
acest scop
introduce a
in carca
tab, p
acest
se introduce
n tab.
capatscop
, "vergeaua
cu orifieii"
(6. PE
Ilg
capt.
"vergeaua
cu
orlficil"
(6.
la celalalt capat cepul (1. fig . flg
2) C
la soriile
cellaltlui.
capt
cepul
(1
.
fig.
2)
Cl
Dupa ce toate s-au im
soriile
lui. Dup
ce toate(7.s-au
se sprijina
pe suportul
fig. mt
2).
seu~or
sprijin
pe suportul
fig intre
. 2) . sa
de vergea.
pina (7.
cind
uor
de
vergea.
pn
cnd
ntre
ac
negel se obtine 0 distanta de 1.5
negel se obine o distan de 1.5 c
La aceasta distanta se realize a
La aceast
distan se
realizeazcu
rea
prin stringerea
puternica
strngerea
puternic
rea
prinprin
intermediul
unei
"strune" cu
sau
prin
Intermediul
unei
pirghii
de gradul
doi."st rune" sau
prghii
de
grad
ul
doi.
Sloara (6. lig. 1) trebuie sa l ie
Sfoara
fig . 1)~i trebuie
s fie Id
cu
gura (6.
tubului
la un calibru
cu gura
tubului i laeste
un calibru
dta
Surprinzatoare
precizare
Surprinztoare
este
precizarea
ca ajutajul motorului sa aiba lor
caclopotel
ajutajul, motorului
s
aib
forn
asemanatoare cu aju
clopoel
cu ajut.
astazi ,al asemantoare
motoarelor.
astzi al motoarelor.
PREPARAREA COMBUSTIBIL
PREPARAREA COMBUSTIBILl
SOLID
SOLID
in partea intii a ciir\ii de
n partea
a criia~adecum
c
ocupam
sintnti
prezentate,
ocupm
prezentate .Irebuineioas
aa cum
spus, snt
"materialele
spus
.
"materialele
trebuincioas
care nu lipsesc substanlele n
care
nu combustibililor.
lipsesc substantele n
realizarii
realizrii
Astfelcombustibililor.
sint descrise principal e
Astfel
snt
descrise
le
stante folosite,
modulprincipa
de obtin
stane
folosite.
modul de
de purifi
obin
pastrare, de preparare.
ca
pstrare.
de preparare.
de purifi cal
combustibililor
pen
Variantele
combustibililor
Variantele
din silitra , pen
puc
chete
se obtin
silitr . PUCI
chete
se obin
carbune,
bine din
purificate.
moja
crbune.
binePropor\iile
purificatesint
. mOla
amestecate.
dife
amestecate.
Proporiile
snt
difer
centual . in functie de destinatie
centual,
n funcie
de destinaie
exemplificare
prezentam
3 variant
exemplificare
var iantE
a. - silitraprezentm
(curalata3 de
doua
a. -par\i
silitr
(curat
dou
12
; carbune
de de
lemn
moa
12par\i;
pri;
crbune
de
lemn
moa
pucioasa cu ratata - 2 par\1.
pri;
- 2 p
ri
b. pucioas
- silitra curat
- 78 par\i;
carbur
b. - ; pu
silitr
- - 7810pari
; crbur
parti
cioasa
pa r\i;
pric; . pucioas
;
silitra- -10 pri
75 par\i
. cart
c . - par\i,
silitr
75- pri.
cart
13.5
pucioasa
11.5 par\i.
13.5Fiecare
pri. pucioas
11.5 pr i. a
releta de- combustibil
Fiecare
reet de combustibi l a
"poreelii", dar. in general. ac~
"porecl
", dar.
n general
ace!
categorisili
in doua
: iuti ~i, lenesl
categorisii
n dou:
iui deci
si lenes
rachete,
pentrL
lositi pentru
los
ii pentru
pentrl
cerea
unei rachete
mlscari. deCI
sint denurn'
cerea
tori". unei miscari. sint denum
tori ".Racheta de petrecere propusi
Racheta deloloseste
petrecere
construlre
un propuse
combus
construIre
olosesle
,espunzator
callbrult.un decombus
9 s, p,
r
-espu'lzalo
ca
Ibruh.:
de
9
forma! am ;6 pa""t SSI Pi
lra
r' ct3 fOf'l1at
al
<6
par511
l'a
ol,..o .... e .! :Ja'-, :J C oasa
caro:le-:.....
... ""'e ..!:J..2'"
DUC :)as
a:e as
:a =..... Se
F

::;'~--t"''J

ace as

. . .::.

0":,1

se ,. . .

PRESAREACOMBUST1BILULUI
COMBUSTlBILULUI
PRESAREA
'"<CeDe cucu infsurarea
infasurarea Cucu slOar
sroara
Se5e ' -ceoe

s.j-a:oasa
rachetei
(6,fig.
fig. 3)3) inin
a.oasa a ag gitulu
i' ului irac
etel (6,
S:;OOv nanr' rezist en l ei ei.
5::::
nr rezist ente i ei.
asazaracheta
racheta pepecepul
cepul (1(1,
SeSeasaza
, fi fig.
g. 2),2),i i
:fa o 0 pOZ
pozit ille
ve rticala , sese int
introduce
ie vertical,
roduce
sese :la
,.;.'ga
bortellta
"
si
i
se
aplica
citeva
lovi,a'9a bortelit " Si i se aplica cite va lovi-

;,a-

:J' de
de mai
pentru o 0 fixare
fixare mai
mai sigur
sigura.
a, pentru
.
Se ,ntroduc
Introduc porii
poriii din
din compoziie
compozilie (2,
(2,
Se

g
3)
$1 se aplica 12.-20 !ovituri de mai,
'9 3 SI se ap l ic 12-20 lovituri de mai ,
4-5
lovltun,
Intre
care
se
"
repnze
de
" 'eor' ze de 4-5 lovituri, intre care se ri-nva rga .sesemic
miscaisisesescutur
scutura.
Pentru
. Pen tru
: cca arga.
-acheta
calibrude
de12
12 linii se foloseste
' ac
e a cucucalibru
linii se folosete
:le'ltru
presare
un
mai
mare
de
0,5
oca
;;e tru presare un mai mare de 0,5 oca
1oca
oca== 1,27
1,271
kg).
Dupacecenivelul
nivelulcomcom1 kg)
. Dup
Dustlbilului
presat cre
creste,
se foloseste
uSI
bilului presat
te , se folosete
ergeauacucu bort
bortamai
maimic
mica,
iar dupa ce
ergeaua
, iar dup ce
s-a
trecut
de
virful
cepului
foloseste
s-a trecut de virful cepului sese folosete
.ergeaua
scurta
fara
borta
si
incarcarea
.erg eaua scurt fr bo rt i inc
rc area
co t!nua
tlnua p pina
cind se obline inallimea
co
i n cind se obtine in l imea
De1 1calibru
calibrude
delalavirful
virfulcepului.
cepului.
de
Golul(3,
(3,fig.
fig.3)3)care
carermine
raminedup
dupasco
scoaGolul
aterea cepului
cepului este
este denu
denumit
"Inlma",
iar
mit "Inim
a" , iar
erea
oartea
masiva
(4,
fig.
3)
de
deasupra
este
:Jartea mas i v (4, fig . 3) de deas upra este
,Juanarachetel",
rachetel".
..hrana
Dupa i ncarcare, trebuie sa ram ina carDup incrcare, trebuie sa rm i n carcasa
goala
,(5. fig, 3) de 1 calibru, in golul
casa goal ,(5,
fig . 3) de 1 calibru , in golul
careia asese int
introduce
un dop
dopde
dehirtie
hirtielut
lut
carei
roduce un
sau
de
lemn,
mijlocul
acestuiapractipractisau de lemn , ininmijl
ocul acestuia
c i ndu-se
un orificiu
orificiu (7,
(7, fig.
fig. 3).
3),prin
princare
care
cind
u-se un
transmitefofocul
"innadirea"
rachetei
cul lala"inn
di rea" rachetei
sesetransmite
8. fig. 3). Pentru realizarea "innadirii" se
8, fi g. 3) . Pent ru real izarea "inn diri i" se
fisiede
dehihirtie
latade
de5 5cal
calibre
fig.
a,ao 0 fiie
rtie I at
ibre (9,(9,fig.
infasoarade
de3 3ori
oriimprejuru
imprej~rul n:!03)3)isisesenfoar
l motorul
ui,
la
parte
a
supenoara,
Sl
se
Intorului, la partea supe rioar, i se in"camara"
oblinuta, care are rol
chchei
eie.e. nin "cmara
" obinut , care are rol
oe conteiner,
conteiner, sese toarn
toarna o 0 10p
lopa\ica
de
oe
i c de
com pozi\ie destinata artiliciilor (8, fig.
co mpoziie dest i nat artificiilor (8, fig .
3 1, egala cu 1/3 din greutatea motorului.
3" egal cu 1/3 din greutatea motorului.
Com pozilia era facuta in scopul ob\inerii
Com poziia era fcut in scopul obiner i i
dileritelor
efecte lum
luminoase,
colorate,
d,feri
telor efecte
inoase, colorate,
zgomotoase
etc.
zgom
otoase etc.
Peste
aceasta
se
pune
un
dop
(10,fig.
fig.
Peste aceasta se pu ne un dop (10,
apoiseseleag
leagagura
gura "inndiri
"innadirii"
ca la
3,31isiapoi
i" ca la
gura unui
unui sac,
sac, pest
peste
inchizindu-se
gura
e eaea inchizindu
-se
.com etulde
dehirtie"
hirtie"(11,
(11, fig. 3), adica cocornetul
fig . 3) , adic co,ul
(1, lig, 1),
-lUI (1, fig. 1).
preocupare imimportanta
pentru zboa rachetelor
preocupare
po rtant pentru zboasupracre
careia
insista in
nJ rac
hetelor - - asupra
i a i nsist in
-od deosebit autorul - este
este centrarea
centrarea
~od deosebit autorul acestu
ia,
care
se
realizeaza,
ca
peacestuia, care se realizeaz , ca isiininper oad ele anterioare,
anterioare, prin
prin cumpnire
cumpanire.
r oadele
.
"entru precizare,
precizare, rered
am originalul indi"entru
dm originalul indiilo rdate
datede
deautor.
autor.
cacali
iil or
Dupa ce ai legat racheta de dansa
Du p ce ai legat racheta de dnsa
coada - n.n.)
n.n.)po
poli
sa cerci de are cuvicoa d i s cerci de are cu vi..,tata sasa greutate,
greutate, puind-o
puind-ocruci
crucispe
pedejet
dejet
'" departare de la racheta ca de-o lun'" dep rtare de la rachet ca de-o lung fTle de cep (6,5 calibre - n.n.) .... Cind
;; me de cep (6,5 calibre - n.n.) . ...Cind
coada atrage
trageinin gios,
gios, ea
eaeste
estepre
pregre,
gre, isi
:::oad
""'Iaitrebui
trebuisubiet,
sublieta,iar
iaranu
nuscurtat
scurtatacind
cind
rai
s'au dat
dat cuvinita
cuvinita lungime
lungime mai
mai sus
sus
s'au
de
cumpenesce
racheta
aratata;
iara
ara tat: iara de cum penece racheta inin
9'os
atuncea
coada
este
pre.
subllre!
;J os atuncea coada este pre subire,
avind CUVlnita sa lunglme Sl trebUi
al/nd cuvin ita sa lu ng ime i trebui
schim bata cu una mai plinu\a. Aceasta
schi mbat cu una mai plinu . Aceasta
regula de cumineala si lungimea cozii
regul de cumineal i lungimea cozii
Irebu ie pazita bine cind vrai sa' mearga
rebuie pzi t bine cind vra i s mearg
racheta
frumoscucumaiestate."
maiestate."
rach
eta frumos
Asamblarea. Din
Din cecele
prezentate rereAsamblarea,
le prezentate
zulta
ca
si
in
aceste
perioade se conzul t c i in aceste perio ade se construiau tot rachete cu coada. Motorul se
struiau tot rachete cu coad . Motorul se
alasa la corpul (achetei prin leg are cu
ataa la corpul rac het ei prin legare cu
cum am
am artat
aratat lalaportmoportmosfoara - aa
asa cum
sfoar lor, -, urmarindu-se asigurarea solidior, -, urm rin du -se asigurarea soliditalii
si
simetriei
montajului.
tli i sim et riei montajulu i.
estetica,
probabil si pentru imPePentru
nt ru estet
i c , probabil i pentru imbunatalirea calit
calita\ilor
aerodinamice,
bun ttirea
ilor
aerodinamice,
peste
sloara
se
lipeau
fisii
de hirtie.
peste sfoar se lipeau fi
i de h rtie.
" Spre a povatul focul de la un loc
" Spre a pov u i focul de la un loc
altu pen
pentru
aprinde de
de odat
odata i~I
laI a altu
tru a a aprinde
nipede mal multe partl a unel artiflcli, ne
r pede mal mulle pri a unei artificii, ne
slugim ... de fltilurl."
slugim ... de lItilur!."
Fitilurile se confeclioneaza din fire de
Fiti lurile se con f e cioneaz din fi re de
:lum bac, stabilind de la inceput grosi-Dumbac, stabil ind de la i nceput grosi-o
mea lor, folosind in acest scop 2-6 fire,
""ea
lor,gimea
fol osind
i n stinjen,
acest scop 2-6 fire,
lun
de un
cuculun
gimea de un stinjen .
Separat,
intr-o
strachina,
prehin ,
sese preSeparat, i ntr-o strac
galeste 0 compozilie formata din "opt 10gateste
o
compoziie fo rmat dJn "opt loluri" de faina de praf de pusca (cca 104
turi" de f i n de praf de puc a (cca 104
gl. un "cvent" de clei arabicesc (25 g), cig un "cvent" de clei arab icesc (25 g ). cieva linguri de rachiu incalzit.
eva lin gu ri de rachiu inclzit.
in acest amestec se introduc firele de
n acest amestec se introd uc firele de
oumbac
pregatite ananterior,
care trebuie
trebuie
bum
bac pregtite
te rior, care
'asate
imbibe
apoisnt
sinttrase
trase
asate ssasesei m
bi be bibine,
ne, apoi
usor printre degete si se pun la uscat la
usor printre degete i se pun la uscat la
"n loc umbros. Se recomanda ca ames~n lo c umbros . Se recoman d ca ames:ecul sa lie folosit imediat dupa pregatire
tecul s fie fo losit imediat dup pregtire
silitra cristalizeaza.
, hndca
m dc silitra cris talizeaz .
Ca noutate, se recomanaa : "Peste tOI
Ca noutate , se recomanaa : "Peste tOI
loc unde se intrebuinteaza litlluri, spre a
l oc unde se intrebuineaz litlluri, spre a
povalui locul de la 0 bucata la alta, ele
povui focul de la o bucat la aIIa, ele
trebuiessafie
lieinvlite
invaliteninh hirtle".
trebuie
irtie" .
Pentru aceste fitiie erau introduse in
Pentru aceste fit ile erau introduse in
.
Iavie"
de
hirtie
special
confeclionate pe
. vi e " de hrtie special confecionate pe
sucitoriudedesrm
sarmade
dealam,
alama,gros
grosde
de
. unsucitoriu
. un
trei sau patru linli, ~I lunga de un cot".
trei
sau l epatru
linII, i innadirea
lung de un col".
,. ~ bun
permiteau
fitilurilor .
- .. DlJnle permiteau nndirea fit iluri lor.
Cind trebulesce povaluire lunga de
. Cind Irebulece povuire lung de
loc.bagi
bagiun
uncapt
capatde
deIvie
lavieninalta
altai~ileIeli-Iifoc.
'~.

=.a-02 ese ca:-o-s


as:: x"""",,"x r l :...-.- - ...._
=.3-~a
_ .. .......
. ese
,inin tuf poZ11 ~ "'dei ce
m c .
=a' ;)'0'da:e
da:e'-'n, ';jura
g~-a 6. De u" s;' o - ';;
es1ei inst.are
st.area asm
smm 'd d lre<:l
::a'
6 Oe ..J" ;l
;J
este
ecllalar rache1ei
hetel fig se fTlonteaza
partea SuDe
suoenoara
0
Indu-icoada
coadaalil
atRde
delunga".
lunga-.
E se
onteaza a a oa'1ea
oar o
l ndu-i
scindura de
de forma
forma InIndlcata
i ndesen
desen pe
pe
Acest
c
itat
ne
infaliseaza
folosirea
cescndur
dicat
'n
Aces Citat ne -nfa i eaza folOSirea ceexecuta
un
sanl
(uluc
n.n,)
la
care
se
mai simple
simplerampe
rampede
delansare,
lansare,a aineleinelecare se execut un sant (uluc - n.n.) la
leilei mal
partea superioar
superioara,
de-a lungul
lungul acesteia.
acesteia
lorde
deghidaj
ghidajIsia amodului
moduluide
deorganizare
organizarea a
partea
, de-a
lor
partea inferioar
inferioara sese fixeaz
fixeaza un
un
unui
poligon
de
lansare.
LaLa partea
unui pol igon de lansare.
"lea\"- - o 0 isipca
pe care se prind inele!e
Pentru aprinderea
aprinderea motorului
motorului sese intro
intro
"leat"
pc pe care se prind inelele
Pentru
sirma
care
menlin
coada
rachetei
de
duceo 0 bucat
bucatade
defitil
litii(12,
(12,fig
fig.
"Inim;
de sirm care menin coada rachetei inIn
duce
. 3)3)inin..inim:
pozilia do rita si impiedicind ca rachetele
motorulul",astfel
astlel cacacellalt
celalaltcapt
capatssiifi,fi,
poziia dorit i impiedicind ca rachetele
molorulul",
sa fie "smintite" de vint.
nivelcucuajutajul.
ajutajul.
s fie "smintite" de vint.
lalanivel
Pentru aprindere,
aprindere, sese aaz
asaza un
un fitil
fitil
Ii peste o 0 "infocare'
"infocare'
Peste acesta
acesta sese lipete
Pentru
Peste
lung, inin ulucul
ulucul scindurii
scindurii de
desus.
sus, isi fitil!:!1
fitil~1
confeclionatii din hirtie tratatii pe 0 fala
lung,
confecionat din hirtie t ratat pe o fa
fiecarui
motor
iesit
din
duza
se
pune
In
cu
praf
de
pusca
amestecat
cu
clei
si
se
fiecrui motor ieit din duz se pune !n
cu praf de puc amestecat cu clei i se
legatura cu primul. Aprinderea se lace
aplica dupa uscare.
leg t ur cu primul. Aprinderea se face
aplic du p uscare.
delalamijlocul
miiloculfitilului
litiluluilung.
lung.
Declansarea motorului se face cu flade
Declanarea motorului se face cu flacara de la luminare, care aprinde "hirtla .
RACHETA DE PETRECEAE CU
cra de la luminare, care aprinde ..hirtia .
RACHET DE PETRECERE CU
de
infocare",
aceasta
fitilul
si
apoi
com"CORTELUCZTORU"
CAzATORU"
de i nfocare", aceasta fiti lui i apoi com"CORTELU
bustibiluldin
dinmotor.
motor.
bustibilul
Acest
tip
de
racheta
transportaisicatacataPentru
0 lansare reusita se recomanda
Acest tip de rachet transport
Pentru o lansare reu it se reco m and
pulteaza la inallime un conteiner premasuri de precaulie cum ar fi: fitilul sa nu
pulteaz la inlime un co nteiner prem suri de precauie cum ar fi: fitilul s nu
vazut
cu
0 parasuta (cortel), care menfie
introdus
prea
mult
in
camera
de
arvzut cu o paraut (cortel). care menfie introdus prea mult in camera de arline in aer prin plutire, in stare aprinsa,
dere, pentru
pentru a aasigura
asigurao 0 ardere
arderetreptat
treptata
ine n aer prin pluti r e, i n stare aprins,
dere.
artiliciile diferit
diferit colorate
colorate din
din i ncrcatur
incarcatura.
si
de
jos
in
sus;
dupa
aprinderea
fitilului
artificiile
i de jos in sus; dup aprinderea fitilului
Este prprima
menliune,
dupa prerea
parerea
sa te retragi de lingii ele pentru a evita
Este
ima meniune
,
dup
s te retragi de l ng ele pentru a evita
noastra
,
de
lolosire
a
parasutei
si a unui
unele
nereusite
de
lansari.
noastr, de folosire a parautei i a unui
unel e nereu ite de lan sr i.
conteiner
catapultate
dintr-o
racheta.
Folosind
0 rampa special construita se
conteiner catapultate dintr-o rachet.
FOlosind o ramp special cons t ru i t se
Acest lucru
pot lansa
lansa 20-30
20-30dede rachete
rachete deodat
deodatainin
lucru reiese
reiese si
din text: "Una din
pot
Acest
i din text : "Una din
celemai
mainou
nouai~Imal
malfrumoase
frumoaseinvenlli
Inventiide
de
forma de "coada de paun".
cele
form de "coad de pun",
iniidire
pentru
rachete
este neapiiral
Rachetele
trebuie
sa
fie
toate
de
aceind ire pentru rachele este neaprat
Rachetele trebu ie s fie toate de ace-

;;O'acl--;--a. - 00-- poi,f

ae\' o fid e

-ae -,

ca poli'
lori. cece ssa pare
pare a a
0 stea i
Ion
ceriu - .
ceriu-,
'
.,
acest
scop
se
'
ol
osesc
rac-e
.", aces scop se olasese rac"e'
limi prezentate
prezentate de
de nOI
nOIsore
soreCCO-5
linII
"5
chiar rachete
rachete mal
mal mari
man de
de '5'5chiar
partea superioar
superioara aa mo
moto
LaLa partea
o
lig.4)4)seseconstrUieste
construiesteo 0 camara
camara .
fig.
asa
cum
am
prezentat
la
presar
aa cum am prezentat la presarE
(9, fig
lig.
dar ma.
malg g
bustibilului (9,
. 3)3).
, dar
bustibilului
mailung
lunga(2,(2,fig
lig.
. 4)4).
.
mai
Separat
se
conleclioneaza
Separat se confecloneaz CIc
rul (3,(3,fig.
lig. 4).
4).care
careeste
esteun
untub
tubdEd
rul
lungde
de2-3
2-3degete,
degete,cu
cudlametrul
diametru
lung
gust
decit
calibrul
motorului.
gust decit calibrul motorului
partea superioar
superioar<i sese lipeste
lipest
LaLa partea
dela de carton (4, fig. 4) . de
del de carton (4, fig. 4), de
prindeinincent
centrul
toartade
de5
prinde
rul eieio 0 toart
lig,
rotunjimea
alara OC
fig
. 5)5) cucu rotunj
imea inin afar
rul
se
incarca
rinduri
,
rinduri
,
rul se incarc rinduri , ri ndUri. cucu
zilii de
deartificii
artificii diferite
dilerite (6,(6,fig.
fig,4 4 ,.
zitii
mina.Peste
Pesteacestea,
acestea,seseinelele
incle'e
cucumina.
sublire
(7,
fig.
4),
unsa
pe
ambe
subtire (7. fig. 4) , uns pe ambe lele
substanla
de
infocare.
substan de infocare.
Cupola parautei
para~utei (8, f ig. 4)
Cupola
(8, fig 4) s
zeaza din matase usoara de 2
zeaz din m tase uoar de 2 o
diametru
la
careseseprind
prind6 6sau
sau8
diametru la care
subliri (sus pantel e) (9, fig. 4) im
subiri (suspantele) (9, fig . 4) imp
distante egale, lungi de 3 palm
distane egale, lungi de 3 palmE
laltecapete
capetevor
vorfi Iiinnodate
innodatelalau un
lalte

--

.t

--

r"

fi
4j

J "~

...;.;;t :..:~

p~ti. '

petl. -

L.ansarea se poate prezenta sugest iv


Lansarea se DOate prezenta sugestiv
'0 os "0 Ln C ta! 'r acest sens .. Spre a-i
':J;;s
-o spinzura-o
n :al '" acest
sens verticala
. Spre a-ipe
oa oc
in pozilia
dal.W1 'oc
spinzu'-o in poziia vertical pe
ctJ ' bah.rt intr-un stilp nalt. Gios la
.., cu b, t ' -Ul' st'lp aiI. Glas l a
ci3pAt co
s.a e' ebUrl
batul' spun cspat
~ac'
ca s'
'n s p un cap
e

'1

_-

e~-.:'"

e J,,a .. :7e .... JCP~ e =e

Of

.ea pro'
.. ez-e .... oa"~
e - - -:?
:"'.ea:a ur<
a-- .... a! ce
CU
Cu '
eoa'da ,.,ax maea~ vl",r 'n0"0'
5pa e afa a"'a"
de ~or
coarda
"'-0 ~ -11 S a:e faa de :'0(duo de """aX"la
atae, duclnd
la 0 scadere conslded~
ea
ou6 ... 0 aerodinamlee
la o scade re conslderablla
a ac,
rezistenlel
raolla
a rezistende
te i g"eol
aerodinam
lce. sub fuze, a$ezat
Radiatorul
ul de reglabila.
gllcol . asez
at sub 0fuzela)Ra, diator
avea iesire
asigurino
for\a
la).
avea
iesi
re
regl
abila,
asiguri
no o f o ra
de propulsie suplimentara .
de propufsie
suplimentara
Toate suprafetele
de. comanda erau
Toate tsuprafeele
eChilibra.
e dinamic. de com anda era u
echilibra,te din amic,

65.c cucompreso
compresor
douatrepte
treptedde
LL N 65.
r cucudoua
e
compresle $1 doua viteze $1 injeclie de
compresie
S' doua
viteze S'Prototipul
inJec1ie de
pnn
carburator.
inbenZina
benzi na pri n carburat or Prototipul i nmatncul
AL975
975GGavea
aveaelice
eltcecu
eu44paie.
pale.
matrl
cul atat AL
lip RO
ROTOL.
Rezultatele
ob\inute fiind
fiind
tiP
TOL Rezult
atele obinute
seexcelente.
s-a trtrecut
fabnearea i nin sente. s-a
ecut lala fabricarea
excete
ne
a
acestei
variante.
Motorul
era
un
R.R.
ri e a acestei vari ante. Motorul era u n R.R
.
..
MERlIN""
61
.
fabneal
In
lieenla
de
firma
.. MERLl N' 61. fabricat in l i Cena de firm a
PACKARD
sub
denumirea
"MERLIN
"
xx
PACK ARD su b denu mirea .,MERLiN"' XX
V-165O-3 A fost redesenat radiatorul de
V - 1 6 5 ~3 A fost redesenat radiatorul de
gil col, priza de aer a compresorului a
gltco
pr iza \n
departea
ae r ainferioara
compresor
ului a
fo st l, mutat.)
a bolului.
fost mu taL' , n partea inferioara a botului.
Elicea
er ,~ de tip HAMILTON STANEI, cea er d <J e tip HAMI LTON STANDARD Ac .. ~sta varianta s-a fabrieat sub
sta varianta s-a fabricat linga
su b
DAR
D Ac"" P-51B-Na
denumirea
denumrrea
P-51B-Na lala InInglewood,
glewood. linga
Los Angeles,
Angeles. sisi sub
subdenumirea
denumireaP-P-51C-NT
51C-NT
Los
Dallas
lalaDallas
Urmatoarele variante de fabna\ie, cu
U rm t oa r e l e variante de fabrlal e , Cu
caractenstlci
imbunata\ite.
lost
ca ra ct<er istlci
imbunata1ite
,
aoau fost
F-82G
P P-51D
- 5 t[) P-P-51N/K
gl N/K i$;F_82G

ro"""",a . . . se O.a-

- se:1.4"
... ;..r: . fpere"Y""'a
00.....
ClOt I :....
card ere:;,
o
,C1or
ac ..... oard
e1'"e ~
lO, amencan
coooa'a
'!l '12car (j'l C
Of
ca'11944.
coooara
un (cl
rul amer
"e", lui
Oar si"nat flaca"
nostr. cad.
rupilo\ii
" eri de
lu pe
1944
ar SI al
nas!"
.. Mustang
-un
sint cad
51 ei elbl
Pluptatori,
llo " de pe
,
ustang
-un
sini
s'
bL (
$i au $1 el de aparat v,elleiale
l uptto r i , i au I el de aparat v l et ale (
lor de pe bombardlere 51 ale lor prop
lor
pe bomba
rdlere
ale ,lor
Sintde astlel
dobod\i
IonSI Mitu
celprop
mai
Sint
astfel
d o bo ri i Io n Mitu , cel mal
virsta
vinator
roman , Mucenica Teod
roman.
Mucenica
Teo
dl
virsta
vinator
Greceanu, Popescu, Ciocanel , Turcar
Turcar19
Greceanu
, Popescu,
Balan. Mor\i,
mutila\i.Cio
Lacanel.
18 august
Bal
an
,
MorI
i,
m ut i l ai . La 18 august 19
este doborit de un " Mustang" a!
este
dOborit
de deunvinatoare
.. Mu stang"
a~
avia\iei
noastre
, capitafi
aviat
iei no astre
de vina toare.
ca pitar
Alexandru
Serbanescu,
comandan
er b a n escu.
co mandan'
AGrupului
lexandru 9 vinatoare.
Grupului
9 vinatoare.
26 august
1944. Diminea\a. De pe e
26
august
1944
,
D
i
mi
nea
a
pe E
rodromul
Popesti-Leordeni Dedecolea
rodromul
Pop
t i -Leo
de ni
deco leaC
-6ecu
0 r inmatriculare
un Me-l09G
un
Me pe
- l 09G-6
cu fuzelajului,
o inm atri culare
CI
data:
lateralele
din
dat
: pe lateralel
e fuzelajului.
din spatf.
carlingii,
are pietat
steagul amencan
gii.
are
pictat
st
eag
ul
am
eri
can
.
carlin
pe aripi emblema USAAF Are dest,n
pe an pi em blema USA AF, Are destina'
p~'"e

'::J - - _.5.

DEASUPRA ROMANIEI
DEASUPRA ROMNIEI
Anul 1944. Of ens iva de bombardaAnul aliata
1944,asupra
Ofensiva
de a bombardament
Europei
inclus in ea
ment
aliata asupra
Europei a Formal;;
inclus in maea
si obiective
din Romania.
sisive
obiective
din
Romania.
a ii made bombardiere B-17Form
"Flying
Forsive
de
bombardi
ere
B-17
,.Flyin
g
Fortress" $i B-24 "liberator" americane, detress"
,.Liberator"
americane.
decolateideB-24
la Foggia,
din Italia,
atac<i totul
colate
de laterenuri
Foggia. petrolifere.
din Ital ia. ataca
totulferafin<irii.
noduri
rafinarii,
terenuri
petrolifere.
noduri
roviare. instalalii portuare, zboara in feforroviare,
instalaii portuare. zboara in fo rmalii masive.
ajungind plna la 300 de
pina
la
300
de
malii
masive,
ajungind
aparale . la altitudini peste 7000 m. Fie7000
m , Fie-de
aparate
. Ia altitudini
care bombardier
arepesle
11-13
mitrallere
care
are 11-1 3 m itraliere de
12.7bombardier
mm pentru aparare
12. 7 mm pentru aparare

Vlnatoarea romana (IAR-80181 , MeVinatoarea


romana pentru
(IAR-80intimpinarea
t8 t , Mese ridica
109G)
ntmpin
109G)
se ridic 0 pentru
bombardierelor.
mai facusera
in area
1943,
bombardierelor.
O mai
fcuser n 1943,
bombardierele
ameripe 1 august, cind
pecane
1 august,
cind
bombardierele
eri_atacasera, la 100 m inal\ime,am
Ploie$r, la 100 m nlti me , Pl o ie
cane
tiu!. atacase
Ii impresionasera
puterea de foe a
tiul.
ii i mpresionaser
puterea masivitatea
de foc a
bombardierelor
americane,
bombardierelor
americane,
masivitatea
$i ob\inusera
victorii.
lor, dar atacasera
atac aser i ob\inuser victorii.
lor,
dar
Multe.
Multe.
Dar aeum sintem in 1944, iar vinatorii
1944, iar au
vi nto
ri i
Dar acum
si ntem interitoriala
nO$tri
din apararea
0 surnot ri din a prarea teritorial au o surpriza neplacuta: bombardierele sint espriz neplcut : bombardierele snt eseortate! La ineeput avioane de vinatoare
cortate
La inceput mai
avioane
v i ntoare
P-38 !"lightning",
apoi de
$i P-51
"MusP-38
"Li ghtning",
mai apoi
i P51
"Mu
din ee
ins-ee
tang".
Luptele aeriene
devin
tan
g". dure.
Luptele
aeriene
devin din
ce in spre
ce
mai
Eseorta
interzice
accesul
accesul
sp
re
. mai
dure,
Escorta
interzice
bcmbardiere, este din ce in ce ma, greu
bombardiere,
este
din
ce
in
ce
mai
greu
de ajuns la ele. Treptat, escortarea bomajuns la ele.
Treptat,
escortarea
bo m-de
. debardierelor
este
asigurata
numai
bardierelor
este care
asigurat
numai total
de
"Mustang"-uri,
surclaseaza
"Must an g"-uri, care surelas eaz total

,,- =~~~

din punct de vedere tehnie, la inal\lmea


din
vedere
tehnic,
la 'inallimea
la punct
care sededau
luptele
(9000-10000
m).
luptelede
(9000-10000
laIAR-81
care se$idau
care dispun m),
vinaMe-109G
IAR-81
i Me-l09G de care dispun v natorii nO$tri. Si, mai ales, sint mulle
notri.
i , mai al es, snt multe
torii
"Mustang"-uri.
Cite 4-5 pentru fiecare
4-5"lightning"pentru fiecare
"Mu
stang"-uri.
Cte Cu
ul se
avion
romanese.
g"-ul se
avion
romnesc.
Cu "Lightnin
mai putea, oarecum,
"discuta",
dar
putea, oarecum , "discuia", dar

~~.

alte 123 de zile, pe


3636zilzlle!),
ei). iariard udupa
p al te 123 de zi le, pe
de 30 august 1940, prototipul este
-3 ce 30 au gu st 1940, pr ot oti pul este
e::e'ltatcomisiei
comisieibritanice
britanice i ~iauautorita\it or i t i'aze.,ta
Pina la scoaterea lui din fabrica\ie au
arealealeS,U.
S.U.A
Prototipul
avea Pin
la scoaterea
lui de
dinexemplare
fabricaie au
are
A Prototi
pul nunuavea
fost realizate
15586
P-51
:;'0' datorita intirzierii punerii la punct fost
realizate 15 586 de exemplare P-51
:;':J' datorit intirzierii punerii la punct
dintoate
toatevari
variantele.
~otorului ,e.LLlSON V-171O-F3R de din
antele.
olarul ui ,e. L Ll SON V- 17 1~ F3R de
P-51
s-a
all
at
in
dotarea
avialiilor
mili5-0CP
CPLaLa2626octo
octombrie
1940,prot
prototi5 -8 aflat in dotarea aviaiilor miliP- 51 ale
mbrie 1940,
ot itare
unui mare numar de \ari, aminexecutaprimu
primul
zbordedei ncercare.
incercare.cucu tare
al
e
unui
mare
num r de t ri. aminl zbor
_ _execut
lind S.U.A., Marea Britanie, Suedia,
=v'ata de 20 de minute. Rezultatele tind
Marea Bri
Suedia,
S.U.A
::u'at de 20 de minute, Rezu ltatele
S., ..Vietnamul
de tanie,
Sud, Australia,
U.R.S.
dusla lao 0coma
comanda
de 620 de apa- U,R
,S.S" Vietnamul
de Sud,
Australi
a,
-e-eaJ8Jdus
nd de 620 de apaCanada,
Olanda, Noua
Zeelanda,
Polo.e
A
lonul
a
intrat
in
dotarea
R.A.F.
Can
ada,
Ol
anda,
Noua
Zeeland,
Poloa' e_:: Adenumirea
lonul a intrat in dotarea R.A. F.
nia, Africa de Sud.
.,MUSTANG"
MK.
I,
ennia,
Af
rica
de
Sud,
enumrrea ,.MUSTA NG" MK. 1. enB era un avion de vinatoare monooreferindi ntotdeauna
intotdeaunanume
numein i nlocloc P-P-51
51Bmonomotor,
era un avion monoplan
de vn toarecumonoezez:; oreferind
aripa
fre in dotarea U.S.A.F. a intrat sub loc, monomotor,
cu aripa
c " e in dotarea U.S A.F. a intrat sub loc,
joasa,
cu tren demonoplan
aterizare escamotabil,
E-';"1
'rea
N.A
P-51A
"Mustang".
Avioj
oas
,
Cll
tren
de
at
erizare
escamotabil,
e-~"'rrea N A P-51A "Mu stan g", Aviode
construclie
in
intregime
metalica.
'ostfolosit
folositin inspecial
specialpentru
pentrurecurecu- de constr u cie i n intregime metali c ,
a a'ost
Fuzelajul era constituit din 3 seclluni :
::aster
fotosi siatac
atacla lasolsol,
deoarece
mo- Fuzelaju
l central
era constituit
din 3 seciun
i:
eas'
foto
, deo
arece mo _e' ALISON
nu dadea
rezultate
bune anterior,
$i posterior.
Fuzelajul
.J ALL:SON nu ddea rezultate bune an teri or , c entral i posterior. Fuzelajul
anterior carena toarte strins motorul,
are
.
nal\.me.
necesarul
acliu
nilor
de
anterior
~are -rwlltlme. necesarul aciunilor de
strns motorul,
pentru carena
finele foarte
aerodinamica.
Fuzelajul
-z'oare Iind
fllnd surclasat
surclasat dede aparatele
aparatele pentru
i c .
Fuzelajul
central fi nete
aves ae
4 rodinam
lonjeroane
pe
tiecsre
_'-a~e Me-'09 s FW-190
central
avea
4
lonjeroane
pe fiecare
_r~a'1e
e-'
09 si FW-190
parte , iar dups carlinga se continua
intr-o
v
I'l A F a.J conslderat cli
MUSPA F au conSiderat ca MUS- parte,
dup carling se continua i ntr-o
iar
structura semimonococa, ranforsata :;u
~ G -oJ ooate f ""ult -mbunata ,1 daca
"nu t ; bunata, daca structura
semlmonococ,
ranforsat :u
cadre vertlcale Fuzel ajul posterior era
a 0 os un "'loto r "'a outer IC 5 1 au cadre
era
dinajul
roO 5postenor
"gura b.Jcata
5 stemverticale
cant e--..e'Fuzel
".' EQ _I -;,; '~e 00 s~ojce
cant
,,:r-o
~g,,- b'-lca
oa
e'ae.e'
'0 .....da:~a
0 s dO
... a b..Jca~ .......
. ,:_"'os'ea..J 5-a e"e: ... ,a' ... n s ste""
.. t'3 e a 'or-aoa ~ "" aoW.a ~;;caf
-'8

r'

p.

E~-

:) ""a:e
...... e ... .... el""'"
ce-:...... '..oze;l
ee :)" .... ".. "e

;o,

~......

_"~

Gapitanul Cantacuzino
Cantacuzino se.
se. ntoarce
intoarce n
in
Cpitanul
Romania pilotind
pilotind un
un P-51
P-51B
Mustang".
8 ".. Mustang".
Romania
apal'\inind
Armatei
a
15-a
aeriene
a
S.U.A.,
aparinind Armatei a 15-a aeriene a S.U.A ..
Grupul 325,
325, Escadril
Escadrila
319.
Este escortat
escortat
Grupul
a 31
9. Este
de alte
alte 44 "..Mustang"-urL
Mustang"-uri. Aterizeaza
Aterizeaza la
la
de
Pope~ti-Leordeni
pe
29
august
1944,
ora
Popeti-Leordeni pe 29 au gust 1944, ora
11,30.
Escorta,
dupa
ce
s-a
asigurat
ca
11 ,30. Esco rta, du pa ce s-a asigu rat ca
in ordine,
ordine, saluta
sal uta prin
prin nclinarea
inclinarea
totul este
este n
totul
aripilor i
~i dispare
dispare spre
spre vest
vest.
aripilor
Ce
impresie
a
produs
avionul,
la sol
sol,.
Ce impresie a produs avionul, la
asupra vntori
vinatorilor
romani? A
A pl
placut
asupra
lor romni?
c ut
unora. Nu
Nu aa plcu
placutt altora.
altora. Oricum,
Oricum, aminaminunora.
tirile iin
care "..Mustang"
Mustang"-ul
reprezenta
tirile
n care
-ul reprezenta
inamicul
erau
prea
noi,
prea
dureroase.
inamicul erau prea noi, prea dureroase.
tost ddus
inapoi in
in
Ulterior, avionul
avionul aa fost
Ulterior,
us napoi
Italia de
de un
un pilot
pilot american.
american.
Italia

Desenecolor,'
color,' ERBAN
$fRBANIONESCU
IONfSCU
Desene
Planuri,' DAN
DANIlOIU
ILOIU
Planuri,'
Text,' DAN
DANAHTON/U
ANTONIU
Text,'

DATE TEHNICE
DAT E TEHNICE
Motor
Packard "MERUI';
Mot o rV-165Q-3Packard
"MERLI
de 1 620 CP
V-1
6SQ-3
de
1 620
m CP
Anvergura - 11,91
Anve rg ur - 11,91 m
9,81 m
l-ungime
gime --- 9,81
Lun
Inal\ime
4,165rn m
n!i me - 4,165 m
Diedrul aripii - 5
Diedrul
- 5
Viteza aripii
maxima
- 708 km / h
Viteza
axim - 708 km/h
Vitezamascensionala
- 6 100 m in
Viteza ascensional
7 minute - 6 100 m 7 minute
Platon - 12 800 m
Pl afon - 12800 m
Greutate
Greutate
- gol - 3 102 kg
- - gol
- 3 102
maxim
- 5kg
080 kg
- maxim - S 080 kg
Raza ac\iune
Raz aciune
- lara rezervoare suphrr
- fr
rezervoare
supllrr
- 885
km
km
- - cu885rezervoare
suplimenl
- cu3540
rezervoare
suplimen
km
3540 km
Armament
Armament
- 4 mitraliere de 12. 7 mm
- - 4 2mItraliere
de453
12, 7kgmm
bombe de
- 2 bombe de 453 kg

-0-(:)-8-~I

N
N

,
I
\

CD
LIFT
LIFT

-0]

CA UTION
CAUTIOH

1600 LBS
LBS
1600

o
O

MOOR
MOOR

CD
",IR SPErD
SPEED LINE
LINE: DRAIN
DRAIN
AIR

(6)
Cb)

AFTERCOOlAHT
AFT
ERCOOLAHT
DRAIN
DRAIN

(j)
(j)

TIMING GEAR
GEAR
TIMIHG
INSPECTION
INSPECTION

lI

REMOVE FOR
FOR
REMOVE
GROUND
GROUND
HEATER DUCT
DUCl
HEATER

@
@
GUN CAHf.RA
CAHRA
GUH

MAIN FUEl
FUEL TANK
TANK 92
92 US
US GALlS
GAllS
MAIH

AUX FU
FUEL
TANK 85
85 US
US GALLS
GALLS
AUX
EL TANK

~
OIL

66

OIL

DRAIN
DRAIH

2 ~ VOLTS
VOLTS D.C
D.C
2<1

@
@
TAIL WH[[L
WHH.L
TAIL
LOCK IHSIO[
IHSIO
LOCK

72

.~~

11=____- 0

lD

~ WOoD

73

74

PULL PUSH
FUSH
PULL

CAUTIOH 00 HOT PUSH HERE

ooc _ _ _ _

,----CD
CD

CAUTIOH 00 HOT PUSH

@
@
JACK HERE
HERE
JACK

@
@
AA.F. SPEC.
SP C. PRoj.
P ROj. NO.
NO.92?09-R
92709-R
AA.F.
U.S.
ARMY
P-51
B-NA
U.S. ARMY P-51-B-N A

SERIAL
NO . 43-24795
43-24795
SE
RIAL NO.

_ 1m
1m

IHSP
INSP

ll

SERVICE
SERVitE
OLEO
DLEO

@
@
OXIGEH FILLER
FILLER
OX'IGEH
FILLING IliSTR
INSTR
FILLIHG
INSIDE
IHSIDE

@
@

STEP HERE
HERE
STEP

CREW WEIGHT
WE IGHT 200
2 00 LBS.
LBS.
CREW

Sf PVlct TKIS
THIS AIRPLAN
AIR PLA NE
WITH
SEP"ICE
E \.VIT~
GI? J. DE '00/130
100/130 FU[L.IF
FUE L. IFNOT
NOT
EI!1AOt
.ABLE T.O.
T.0.OG5- 'INILlll
;.IN'"
Il .AB.f
06-5-1
W1L Il!:
C "'SULTED
FO'" EMEIlSE
El"I l R60'CY
ACT I CN
eSUL
ED FOC!
t-CY ACT1::~

CD
CD

NO
NO
STEP
STEP

o
O

CD
([)
HAND HOlD
HOLD
HAND

1 Scala

pentru
pentru
inscriptionri
ionori
inscrip

Scal

05

05
....
==~..-===~
-===~__ m
m
..
~==~
1I

/ /

,I
F

II

,-

--

.-..--.-...

.......... -

.,-_ ....... - - .. -

CARACTtRISTIQUES
CARACTtRISTlUUES
Longu~ur:
26,35mm
Longu~
ur: 26,35

Largeur: 5,40
5,40mm
Largeur:
Tirant
d'eau
maximum: 1,80
1,80mm
Tirant d'eau maximum:
nc:euds
Vitesse: 1717nceuds
Vitesse:
Puissance dede traction:
traction:250
250CV
CV
Puissance
Moteur:
alternatif,
triple
expansion
Moteur: alternatif, triple expansion
Equipage:B8
Equipage:
Construction: 1914,
1914,Gertruidenburg
Gertruidenburg
Construction:

- - - - - _._-_.-+-_._-_._-_.
3

t
----.-_
--+--.._
--+
--:
.- -.-_
1-7..
--..8
7
66

! ,i

--

-- --

:
It

I~

l-

f-

"

= ===r=:=::::::;1
I

~t

I -

~..

, I

!ICJ

DOo

l '!..-_-----' ~

--- -- - -- -- -- --- 1
-,
I
I

o0 D

I
I

J
I

II
__
___. ._Im
_
o_lm
I
I

j-----

I
I

______ _

rr--::-

L _______

:_ -

qr-~

=~=-

~I

II!

....:.1

il iii
I

-=

--a

rr~
rr-

~~:
~~

ct--

f/J

-~

r--"-

===
o'm t
~
t--~~
"'CaQ

[]ID

i1=

~~

c-!--fI

t-

II/1

,,

$
$:

f---

r~D
,~D

~
0

0
o
iillJ'E

==

~r- r--

UL:Jl.
..m.
[][

EDt

115
JlE
Il:

tJ

0:----'

t1=

II.

l'

.~
IL

II

I
"

..

..

a
.,

'.
""
"

. .

'

"

""

. . . . . .......
. . . . . . . . . . ..

""

"

'

. . ..

f-I
. . . . .. . .

. .. .. . . . . . . . .

. .

. .

1\

I I II
II

""

.. . . . . . . ..

...

.... "

\IV-

-/

.:.;

~...,.

VN
~

/"'~
<::'.,

-=-

_IB
_1
B

~:; ~

'-..7

BB- BB

""" .

c( -- c(

\~

~~

~fJf(j

c
.n

A~
h

'** $~

@)~
@~ $~ I ~
~

fJ~
~H~

I 8
S

.8*
.811

[:l

mr
Ar .. D)
O )

(:;rf""'are d "pag 7

F E

o
::

B A

~:

49
50

KI 39

I
L_
_c::=
L
- C_
-_
!c::::===- -

J:

-c:__
O :::=re:=- _
- /'
l,

-~

R c:::=- -. c::==:u

40----.-.40
- --

...... . . .

iScala
\
Scal detalii
41

I/5C

,::"f.1I----4

-t-----'lt':'n" .
+--4+-n"

..w-------,2
.' 1.J-1--2
I,

,,

I'

101--- - 1

,,,
I; 'I
,,, ,I
,

"I'~

II

','
','

.:

~~

,.

101----'1

,',

~r- _

~I

FigS
Fig8

~'5

Fig.S
Fig.8

' ~.----.J.

fig.. 4).
4). De
De ele
ele se
se leaga,
in contin
continuare,
fig
leag , n
uare, o0
(11, fig.
fig. 4)
4) de
de 8-10
8-10 degete,
degete, care
care la
la
(11,
rindul
ei
se
leaga
de
toarta
(5,
fig.
5) de
dE
rndui ei se leag de toarta (5, fig. 5)
sirma a
a conteinerului,
conteinerului, nu
nu inainte
de a
a
srm
nainte de
se monta
monta o
0 rondea
rondea de
de carton
carton (12,
(12, fig.
fig. 4)
4),,
se
care va
va avea
avea rolul
rolul de
de protector
protector al
al papacare
sfoara
sfoar

G----s

Ie

Fig.3
Fig
.3

ra~utei.
rautei.

Pentru catapultare,
catapultare, n
in partea
partea superisuperiPentru

oara a motorului
motorului,, n
in cmar
camara (9,
(9, fig.
fig. 3)
3) se
se
oar
monteaza declanatorul
declan~atorul parautei
para~utei
(13,
monteaz
(13,
fig.
4).
care
consta
in
inlocuirea
compofig. 4), care const n nlocuirea compozitiei
artificiilor (2,
(2, fig
fig.. 3)
3) cu
cu praf
praf de
de
z
i iei artificiilor
pu~ca
~i fi
fire
de fitil.
fitil.
puc
i
re de
A~ezarea
in
camara
se
face'
pu
nind
Aezarea n cmar se face' punnd
deasupra declanatorului
declan~atorului parautei
para~utei (13,
(13,
deasupra
fig.
4) contei
conteinerul
(3, fig.
lig. 4)
4) i
~i peste
peste el
el
fig . 4)
neru l (3,
protectorul parautei
para~utei (12,
(12, fig.
fig. 4)
4)., iretu
~iretu
protectorul
rile n
in form
forma de
de melc,
melc, peste
peste care
care se
se aa
a~az&
riie
zi'.

para~uta,
para
uta.

____----10
1------'10

r'
II
l'

44
- - - -3

~---3

~1------6

- - --6

II----~ t~_M

~---7

Fig6

Fig?
Fig7

Fig,4
Fig.
4

Fig,S
Fig
.5

Se filixeaza
apoi "conul"
"conul" de
de hrtie
hirtie (11,
(11,
Se
x eaz apoi
lig.. 3),
3). care
care nu
nu se
se ncleiaz,
incleiaza, ci
ci se
se fixeaz
lixeaza
fig
a~a
natura
incit
sa
se
desprinda
in
de
de aa natur nct s se desprind n
momentull catap
catapultarii
sistemului conteiconteimomentu
ultri i sistemului
ner -- paraut
para~uta..
ner
Aceasta montare
montare se
se realizeaz
realizeaza numai
numai
Aceast
atunci
cind snt
sint planificate
planificate lansrile.
lansarile. AltAltatunci cnd
lei,
para~uta
~i
~ireturile
se
"botesc"
~i i
i~i
fel, para uta i ireturile se "boesc " i
"pierd din
din elasticitate
elasticitate".
"pierd
".
Geea ce
ce impres
impresioneaza
prin modernimoderniCeea
i oneaz prin
declan~atorului i
~i a
a
tate este
este utilizarea
utilizarea declanatorului
tate
para~utei,
ca
~i
montarea
protectorului
protectorului para utei, ca i montarea
para~utei
suspantelor sal
sale
asparautei
~ii
aa suspantelor
e asemanatoare cu
cu ceea
ceea ce
ce se
se practic
practica azi
azi n
in
mntoare
rachetomodele.
rachet om odele.
in
ligura
5
am
sugerat
lansarea,
zborul
n fi gura 5 am sugerat lansarea, zborul
pe traiectorie,
traiectorie, catapultarea
catapultarea sistemului
sistemului
pe
conteiner-para~uta i
~i apoi
apoi plutirea
pi uti rea carcorconteiner-paraut
telului.
telu lu i.
Artiliciile
la
care
se
lolosesc
rachete
Artifici ile la care se folosesc rachete
~i nn
innadirea
sint descrise
descrise la
la
fara coad
coada i
fr
direa snt
pagina 123
123 cu
cu denumirea
denumirea de
de "Foc
"Foc pe
pe frnIrinpagina
ghii
sau
zmei".
ghii sau zmei".
Alunecarea rachetelor
rachetelor pe
pe o0 funie,
funie, filiAlunecarea
xata
la caaete,
caDete, experien
experienta cunoscut
cunoscuta din
din
xat
la

ca rte if' dOua vartan te. intr-un se


se'1Ss
in doua sensuri (du-te-vinol.
in
acest scop
se la
ia u
unn tub
de
in acest
scop se
tub de
(1,
6) prin
prin care
se treee
sloara (;
(
(1, lig.
fig. 6)
care se
trece sfoara
6) i
si de
care s-a
s-a lipit
pentru
6)
de care
lipit un
un motor
motor pentru
intr-un
singur
sens,
sau
doua
care
care ntr-un singur sens , sau dou
toare
(3, fig.
lig. 6)
6) cind
dorim o
0 mi~car
toare (3,
cnd dorim
mica
du-te-vino, montate
montate in
si in
n
du-te-vino,
n paralel
paralel i
opus.
opus.
Pornirea
motorului
se
lace
cu
litil
Pornirea motorului se face cu fitil
fig. 6),
6). iar
iar revenirea
revenirea cu
litilul
fig.
cu ajutorul
ajutorul fiti
lui
fig.
6). care
arderea de
de 1la
fig. 6),
care transmite
transmite arderea
motor la
la cel
doilea.
mul
mul motor
cel de-al
de-al doilea.
nou in
aceasta realizare
Ce
este nou
Ce este
n aceast
realizare
montarea -acestui
mijloc reactiv
reactiv
montarea
acestui mijloc
sfoara
unui
zmeu,
putindu-se
execu
sfoara unui zmeu , putindu-se execu
2 sau
sau 3
3 ori
ori micarea
miscarea de
de du-te-vino.
du-te-vino.
2
ca
pentru
montarea
Precizam
Precizm
c
pentru montarea
multor rachete
rachete se
se cere
cere o
0 Iringhi
multor
frnghi
80-100 stnjeni,
stinjeni, iar
iar calibrele
calibrele Iar
lOr s
sa fI
80-100
6 linii
linii pentru
pentru o0 urcare,
urcare, 9
9 linii
linii p
p
6
du-te-vino,
12
linii
pentru
3
sau
du-te-vino, 12 linii pentru 3 sau '4
15
linii
pentru
4
sau
6
or
plasari
si
plasri i 15 linii pentru 4 sau 6 OI
constata c
ca pe
pe masura
ce mrim
miirim
constat
msur ce
marul
de motoare, calibrul lor se ma
mrul de motoare, calibrul lor se mii
pentru
a
realiza
un
impuls
sporit.
pentru a realiza un impuls sporit.
Cind snt
sint montate
montate mai
mai multe
multe rachE
rache
Cnd
tubului,, care
care trebuie
trebuie s
sa fie
fie mi
ma
.,jurul
jurul tubului
zistent, consolidarea
consolidarea lor
lor se
se face
face pr
pr
zistent,
lipire
atenta,
prin
legare
cu
sfoara,
lipire atent , prin legare cu sfoar,
care se
se nfsoar
infa~oara hrtie
hirtie unsa
cu clei.
clei.
care
uns cu
o racheta
racheta interesant
interesanta -- spunen
spunem
O
destinata transportului
transportului unei
unei cal
can
-- destinat
mai mari
mari de
de artificii
artificii este
este racheta
racheta de!
des
mai
~i
intitulata
..
Balu
la
pagina
99
la pagina 99 i Intitulat "Blu
Mercuri".
Mercur!".
Se compune
compune din
din dou
doua motoare
motoare ('(1
Se
7).
mOrJ.tate in
unghi, aa
a~a cum
cum suge
suge
7) , mon,tate
n unghi,
jos
sint
legate II
figura.
In
partea
de
figura. In partea de jos snt legate
(2, fig.
fig. 7)
7) n
in reg
reg
petele unei
unei baghete
baghete (2.
petele
"gituiturii".
"gtuiturii".
Partile
superioare
ale
motoarelo
Prile superioare ale motoarele
coada mai
mai gg
unesc prin
prin fixare
fixare pe
pe o0 coad
unesc
(3, fig.
lig. 7)
7) cu
cu rolul
rolul de
de a
a ine
tine echilib
echilib
(3,
cele dou
doua motoare.
motoare.
cele
(4, fig
lig.. 7)
7) se
se monteaz
monteaza i
innadirea (4,
nndirea
lui
cozii
~i
camara ei
ei trebuie
trebuie s
sa ce
CO
fui cozii i cmara
artificii egale
egale n
in greutate
greutate cu
cu unul
unul dir
din
artificii
toare.
toare.
Se observ
observa c
ca avem
avem de-a
de-a face
face cu
cu
Se
singura treapt,
treapta, prevzu
prevazu
cheta
cu o0 singur
chet cu
doua motoare.
moloare.
dou
Pentru asigurarea
asigurarea zborului
zborului motc
mota
Pentru
trebuie
pornite simultan
simultan,, aprin
aprine
trebuie
pornite
mijloc
prin
1010
lacindu-Se
de
Iii
fcndu-se de la mijloc prin folc
unui fitil
litil comun
comun (5,
(5, fig
fig.. 7).
7).
unui
Aprinderea
artiliciilor
din
camar
Aprinderea artificiilor din cmar
locul printr-un
printr-un fitil
fitil (t
(6
face primind
primind focul
face
7).
montat la
la unul
unul din
din motoare.
motoare.
7), montat
tinut s
sa prezentm
prezentam acest
acest tip
tip (d
Am inut
Am
cheta pentru a scoate in evidenta
chet pentru a scoate n ev i den
niozitatea
montajului
care
reali2
niozitatea montajului care reali
zborul rachetei
rachetei cu
cu o0 treapt
treapta prin
prin Ia
zborul
derea simultan
simultana aa dou
doua motoare,
motoare, tt
derea
montaj pe
pe care,
care, nu
nu l-am
I-am mai
mai gsit
gasit
montaj
rachE
semnat n
in istoria
istoria construciei
co nstructiei rach
semnat
pina
la
acea
data,
la
noi.
pn la acea dat, la noi.

SIMULAlORUE :FSR iN CONDITII DE VITEZA REA


Programull pentru
pentru calcul
calculator
personal
Programu
ator personal
in numrul
numarul trecut
trecut permite
permite sisiprezentat n
prezentat
implicit
antrenamentul
sportimularea
cit an
tren amentul sportimu
larea ~ii impli
vilor
pentru o0 ccursa
de navomodele
navomodele deodeours de
vii
ar pentru
sebit
de pre
pretentioasa
sub aspectu
aspectull pilopilose
bit de
te ni oas sub
tajului.i. Ne
Ne nchi
inchipuim
decii cu
cu cit
cM promppromptajulu
p uim dec
titudine au
au fost
lost transc
transcrise
instructiunile
litudine
rise instruciunile
in memoria
memoria ccalculatorului,
cu ct
cita
nein
alculat orul ui, cu
nerabdare
s-a
dat
apoi
comanda
"RUN" de
de
rabd are s-a dat apoi comanda "RUN"
in execu
executie
a programulu
programului..
lansare
sare n
ie a
i.. .
lan
Pe ecran
ecran apare
apare un
un tex
textt care
care ssolicita
Pe
o lic it
...titimpul
de ntrzi
intirziere".
Concurentii
famimpul de
ere". Conc
u ren ii famiparticular
liarizati
cu
cursele
simulate,
in
li a r izai cu cursele si mu late, n particu lar
cu cea
cea di
din
clasa F3
F3 (vezi
(vezi MOD
MODELISM
ELI SM
cu
n clasa
3/ 1987),
1987). tiau
~tiau c
ca viteza
viteza navomode
navomodelului
va
3/
lului va
fi
cu
atit
mai
mare
cu
cit
timpul
de ninfi cu at t mai mare cu ct tim pul de
ti
rziere
este
mai
mic.
Au
introdus
deci
0
trziere este mai mi c. Au in trodu s de ci 0 .,
si iiata
programul
viteza m
maxima
adica, i
viteza
axim adic,
at prog
ramul
porn it,
cu liliniuta
ce re
reprezinta
navomot, cu
niua ce
prezint navomoporni
gonind
catre
baliza
din
delul
pilotat
delul pi lotat go ni nd c tre bal iza din
Gonind? S
Sa fim
lim se
serio~i,
abia se
se
stinga. Gonind?
stnga.
ri oi, abia
tira~te!! Am
Am i
~i rsturnat-o
rasturnat-o la
la primul
primul viraj
viraL,
trte
inchipuie
ca asta
asta ete
e~te treapta
treapta
cine s-i
sa-si nchipu
ie c
cine
dupa ce
ce merge
merge ca
ca
maxima
de vitez
viteza sii c
ca dup
maxi
m de
trebuie
inca
incetinit
pentru
melcul,
mai
melcu l, mai trebuie nc nceti nit pentru
l Luam deci
putea
schimba direci
directia
deci
aa pu
tea schimba
a! Lum
~i ea
ea
barca de
de salvare
salvare,, care
care ne
ne pune
pune i
barca
0
readucem
apoi
rabdarea
la
incercare,
r bd are a la ncercare , o readucem apoi
locul
ei
de
Iinga
ponton,
repornim
in
la
la locul ei de lng ponton , reporn im n
cursa.
Conducind
atent,, cconstatam
ca
curs
. Cond
ucnd atent
onstatm c
...130
130 secunde
secunde penpenavem
nevoie
de 120
120...
ave
m nevo
ie de
parcurge
un tur,
tur, tur
tur care
care n
in co
conditru aa pa
nditru
rcurge un
tiile
unui
concurs
de
nivel
national
se
iil e unui co ncu rs de nivel n a iona l se
acopera
in doar
doar 35
35...
...40
40 de
de secu
secunde.
Hm....
aco
per n
nde. Hm
programul o0 fiIi bun,
bun, poate
poate doar
doar pentru
pentru
programul
aceia incepatori!
copii.. iSi aceia
copii
nceptor ji
se poate
poate face
face nim
nimic?
Argu-Oare nu
nu se
Oare
ic ? Argu
mentul
ca aceasta
aceasta este
este viteza
viteza de
de calcul
calcul aa
ul c
ment
0
el
lui
HC-85
sau
a
lui
ZX-SPECTRUM
lui HC-85 sau a lui ZX-S PECTRUM o fiIi el
real, dar
dar nu
nu ne
ne sat
satisface.
Ei bine,
bine, titimpul
real.
isface. Ei
mpul
de parcurgere
parcurgere aa traseului
traseului se
se poate
poate
de
chiar pn
pina la
la vreo
vreo 30
30 de
de secunde
secunde
scurt
a, chiar
SCU
r1a.
tu
r
per
per tu r
Sa ne
ne ggind
im puin
putin cum
cum funcioneaz
functioneaza
S
indim
EI orrm
Drtmeste
un program
program
-c:a,cu
~ cu latorul
a arul EI
este un

~i departe
departe de
de momoorrienesc
de exprim
exprimare
om
enesc de
are i
dul de
de ope
operare
al ca
calculatorului.
La cocodul
rare al
lculatoru lui. La
manda "RUN",
"RUN", calcul
calculatorul
va pa
parcurge
manda
atoru l va
rcurge
instructiunile
una
dupa
alta,
efectuind,
instruc i unile un a dup alta, efectu nd,
pentru fifiecare
instruc\iune,
doua oopeecare in
st ruc iu ne, dou
pepentru
ratii distincte:
distincte: mai
mai nti,.
intii,. iinstructiunea
raii
nst ruc iun ea
din
este "inte
"interpretata",
adica trad
tradusa
este
r p retat",
adic
us din
limbajul BASIC
BASIC n
in limbaj-ma
limbaj-masina;
apoi
limbajul
i n; apoi
este
executata.
Ce
ar
fi
daca
am
oleri
caleste executat. Ce ar fi d ac am oferi calculatorului
direct n
in lim
lim-nstru ciun ile direct
culatoru
lu i iinstructiunile
baj-ma~ina?
Timpul
alectat interpret
interpretarii
baj
- main ? Timp
ul afectat
ri i
implicit
viteza
de
lucru
ar
dispiirea,
ar disprea , implicit viteza de luc ru aa
acestuia
'
(deci
~i
viteza
de
deplasare
acest uia ' (deci i viteza de deplasare aa
...66
navomodelului
nostru)) ar
ar ccreste
de 44...
navomodelul
ui nostru
re te de
ori. Exact
Exact ce
ce ne
ne trebuie!
trebuie! Atta
Atita doar
doar cca

ori.
in
limbaj-masina
scrierea
unui
program
scrierea un ui program n limbaj-main
0
treaba
foarte
complicata,
iar
introeste
este o trea b fo arte com p licat, iar in troprogramului n
in calcul
calculator
de
ducerea programului
ducerea
ator de
intrucit
programul
in limbajlimbajasemenea ntruc
t pro
gramul n
asemenea
ma~ina
este
considerabil
mai
lung,
fi~
main este consi derabil mai lung, fi e-:
carei instruciu
instruciiuni
(complexe)
din BASIC
BASIC
crei
ni (co
mplexe) din
succesiune de
de in
instruccorespunzindu-i o0 succesiune
corespunzndu-i
structiuni (elementare)
(elementare) n
in lim
limbaj-masina.
baj-ma in
tiuni

Transcrierea
globala,
Inalnte de
de exeexeTranscrie
rea glo
bala, Inarnte

programului
BASIC
in limbajlimbajcuiie, aa program
cuie,
ului BAS
IC n
ma~ina poate
poate fiIi rea
realizata
insa i
~i de
de ccatre
main
l i zat ns
tre
insu~i, pri
prin
intermediul
unui
ccalculatorul
alculatorul nsui,
n int
erm ed iul unui

numit COMPI
COMPILATOR.
program utili
utilitar,
LATOR.
progra!11
tar , numit
trebuie s
sa se
se afl
aile
Acest pprogram
Acest
rog ram trebuie
e inciircat
nc rcat
in memo
memoria
calculatorului
alaturi de
de pro
pron
ria calculatorul
ui alturi
gramull "d
"de
transcris"
intotgramu
e tran
scris" ((in
n ppractica
racti c ntotdeauna
se
incarca
mai
inti!
compilatorul
deauna se n carc mai nti com pi latorul
si apoi
apoi programul
programul de
de com
compilat),
Prograi
pi lat) . Programul de
de compilare
compilare se
se pune
pune n
in funciune
func\iune
mul
printr-o ccomanda
speciala
si el
el va
va efecelecprintr-o
om an d spec
ial i
stocind proprotua op
opera\ia
de transcriere,
transcriere, stoCnd
e ra ia de
tua
gramul
rezultat
in
limbaj-ma~ina
in
zona
gramu I rezultat n li mbaj-m a in n zona
ramasa libe
libera
memorie.
La nc
incheiermas
r ddin
in memori
e. La
heierea acest
acestei
opera\ii,
care ddureaza
cam
a ii, care
ure az cam
rea
ei oper
20
...
30
de
secunde,
utilizatorul
are
in
me20 .. .30 de secunde, utilizat oru l are n mecalculatorului
doua
programe
pe
moria
mo ria cal cul at orului do u prog rame pe
Ie poate
poate rula:
rula: cel
cel iniial
initial,, n
in BASIC,
BASIC,
care le
care
se poate
poate lansa
lansa n
in execuie
executie prin
prin cococare se
care
manda "RUN"
"RUN",, precum
precum isi pe
pe cel
cel rapid.
rapid ,
manda
c_o_~~iJ
a:~
_c_~~~_
se
lanseaza
cu
0
al
ta
coc om~~lat~ _c_a~~~ se lans e az cu o alt co-

grame de
de compilare,
compilare. Cele
Gele utile
utile pentru
pentru propro,, grame
sa ndeplin
indeplineasca
gramul nostru
nostru trebuie
trebuie ..s
gramul
easc
sa funcioneze
lunc\ioneze in
in
doua co
condi\ii,
anume s
dou
nd iii, anume
sa accepte
accepte "vectori".
"vectori".
"virgula mobil"
mobila" isi s
"virgul
lolosit
compilatorul
FULL
Autorul
a
Autorul a folosit compilatorul FULL
COMPILER
V 1.1:48K
1.1:48K RAM
RAM -- Martin
Martin LeLeCOM
PILER V
lirma SOFTEK
SOFTEK FP
FP
wis 1983,
1983, produs
prod us de
de firma
wis
(din
care
un
exemplar
exista
~i
la
redac(di n care un exemplar exist i la redactia
revistei).
ia revistei).
in cazul
cazul in
in care
care se
se do
doreste
utilizarea
n
re te utilizarea
compilator se
se vo
vorr efectua,
e/ectua, dup
dupa
acestuii compilator
acestu
in
succesiunea
pornirea
calculatorului,
pornirea calculatorului , in succesiunea
de
mai
jos,
urmatoarele
opera\ii:
de mai j os, urmtoarele opera i i:
a) CLEAR
CLEAR 40000
40000..
, a)
b) LOAD
LOAD "COMPILER"
"COMPILER" urmat
urmat de
de ENENb)
TER.
TER.
Se
porne~te
banda
pe
care
este
inc)
C) Se pornete banda pe care este inregistrat compilatorul
compilatorul i
si se
se incarc
incarca
registrat
memorie.
acesta iin
acesta
n memo
rie.
Ca rspu
raspuns
la intrebarea
intrebarea acestuia
aoestuia
d) Ca
d)
ns la
daca
programul
de compilat
com pilat se
se inindac programul de
cheie inainte
inainte de
de llocatia
se
cheie
ocaia 440000
~0 0 0 se
raspunde
apasind tasta
tasta "Y"
"Y" urmat
urmata
rsp
u nde apsind
de
ENTER.
de ENTER.
e) NEW
NEW apoi
apoi ENTER
ENTER..
e)
LOAD "nume
"nume program
program FSR".
FSR".
f)f) LOAD
Se reporne
reporneste
banda i
si se
se incarc
incarca
g) Se
g)
te banda
programul
nostru.
prog ramu l nostru .
h)
CLEAR
,
h) CLEAR .
RANDOMISE USR
USR 59300
59300,, comand
comanda
i)i) RANDOMISE
in execuie
execu\ie operaia
operatia
care lanseaz
lanseaza in
care
de
compilare.
de compilare.
j)
Se
asteapta
incheierea
operatiei
de
j) Se a t eapt incheierea opera iei de
compilare.
mpilare.
co
h) RANDOMISE
RANDOMISE USR
USR 40000
40 000,, comand
comanda
h)
in execuie
executie prograprogracare lanseaz
lanseaza n
care
mul
compilat.
mu l compilat.
lolosirea ' compilatorucompilatoruin leg
legatura
cu folosirea'
tur cu
in
lui,
citeva observaii:
observatii:
lu
i, cteva
se
mai
poate intreintreProgramul
nu
- Prog ramul nu se mai poate
rupe, in
in cursul
cursul desfurrii
deslasurarii sale,
sale, prin
prin cocorupe,
manda BREAK.
BREAK. Pentru
Pentru a-I
a-I putea
putea totui
totusi
manda
introdus
instructiunea
556
intrerupe,
s-a
intrerupe, s-a introdus instruciunea 556
urarea cursei
cu rsei la
la
care oprete
opreste desf
desl asurarea
care
apasarea tastei
tastei 00 (zero'
(zero 1
ap sarea

datonta unor
unor greel
gresel
poda, probabil
probabil datonta
poda.
terne de
de compilare.
compilare. Astfel
Astfel la
la prima
prima
terne
manda de plecare a barcii de salvare
mand de plecare a brcii de salvan
dreapta,
aceasta
nu
porneste
de
la
dreapta, aceasta nu pornete de la
din colul
col\ul din
din stinga-jos
stinga-jos al
al ecr
ecr
ei,, ci
ci din
ei
lui. Pilotat
Pilotata ins
insa de
de acolo
acolo i
si pin
pina la
la rn
lui.
in pan
pana,, adus
adusa apoi
apoi la
la loc
lOC
modelul in
modelul
normal,
programul
reintra
in
regim
normal, programul reintr n regim
rect
de
lunctionare.
Daca
insa
ap
rect de funcionare . Dac ins ap'
alte "anomalii",
"anomalii", operaia
opera\ia de
de compilal
compilar
alte
poate relua.
relua .
poate
Viteza de
de parcurgere
parourgere aa unei
unei
-- Viteza
scade
in cazul
cazul programului
programului COrT
com
scade in
pina la circa 25 .. .30 de secunde. Est
pin la circa 25 ... 30 de secunde. Est
acum prea
prea repede?
repede? Utilizind,
Utilizind, cu
cu re,
rea
acum
"timpul de
de
los de
de data
data aceasta,
aoeasta, "timpul
las
tinind
ziere",
viteza
se
poate
regia
ziere" , viteza se poate regla inind
de faptul
laptul c
ca pentru
pentru fiecare
liecare unitate
unitate aa
de
gata durata de parcurgere a unei tur
gat durata de parcurgere a unei tu
...
2
secunde,
mareste
cu
circa
1,5
mrete cu circa 1,5.. . 2 secunde.
Programul o0 dat
data compilat
compilat se
se pp
Programul
rula de
de mai
mai multe
multe ori,
ori, pornindupornindurula
liecare dat
data Cu
cu comanda
comanda RANDOr
RANDO~
fiecare
USR 40000
40000..
USR
Cursa
dureaza,
conlorm
regulamE
Cursa dureaz, conform regulam,
30 de
de minute
minute plus
plus timpI
timpl
lui NAVIGA,
NAVIGA, 30
lui
completare aa ultimei
ultimei ture
ture de
de ctre
catre rn
completare
se
dO
modelul
pilotat
de
noi.
Daca
modelul pilotat de noi. Dac se do
modilicarea acestui
acestui timp,
timp, aceast,
aceasta
modificarea
modificind n
in instrL
instru
poate realiza
realiza modificind
poate
1800 (30
(30 de
de m
mi
nea 815
815 valoarea
valoarea 1800
nea
in
secunde)
cu
valoarea
d<
exprimat
exprimat in secunde) cu valoarea d,
Pentru
aceasta,
dupa
i
ncarcarea
pre
Pentru aceasta, dup incrcarea p"
mului in
in memoria
memoria calculatorului,
calculatorului , se
se
mului
din nou
nou instruciunea
instructiunea 815,
815, se
se d
da H
Et-.
din
~i apoi lie "RUN", fie se lanseaza co
i apoi fie "RUN ", fie se lanseaz ce
timpul
nu
se
poat
latorul.
Evident,
latorul. Evident, timpul nu se poatee
dilica pe
pe programul
programul deja
dej a compilat.
compi lat.
difica
Sa dam deci comanda RA NDOl
S dm deci comanda RANDO I
USR
40000
si
sa
ne
lan
sam iin
USR 40000 i s ne lansm
n cc
se vor
vor mai
mai gsi
g asi sii acum
acum sp
sp'
Oare se
Oare
sa se
se pling
piing a la
la antrenament
antrenament c
ca
care s
care
prea lent?
lent ? La
La viteza
viteza aCE
ace
gramul este
este prea
gramul
intrecem
navomod
vom mai
mai reui
reusi s
sa intrece
vom
m navomoa
pilotate
de
calcu
latQr?
La
un
pil otate de c alculatQr ? La un pp
loarte atent
atent. se
se ooate'
Doate l Incercat
Incercati '
foarte

. '-_
-

,r

_~

~~ _~

-.lr

-. !:fe'.'..

". . .

-:00..
.

'U
TOCAMIONUL- DAIMLER" MD 1901
UTOCAMIONUL
.

~..
,
:

. _ __.... .,.

J-"

,~ - "~

.,. ~

, ' .

""
' " -.
"",
." .
,.~... --,
~:.

--~=~====""'\tf""'lf - ---' ----

_,

..(...'"

.< -,

'

.' "

'

7n continuare
contlnuare v
va . , prezentm
prezentam pl
pi
n
m1on , dUp'a cuma
nunle
acestul
cc:
nunle
acestUi
fost publicate
publlcate
In 1903
1903 In
In cuma
revlst
fost
In
revlst
germana "Zeltchrift
"Zeitchrift des
des Verelne
Vereine
german
Deutscher
Ingenleure"
Deutscher Ingenieure"

c~mlon. dUp'

-.. ----

I
-f-

- - -_...

~~-.f[~

II

,DATE TEHNICE
TEHNICE
DATE
ovehlculului:: ccam
ion
ovehlculului
am ion
. :: m
militara
ili tar
!:
5,30
m
! : 5,30 m
2,28 m
m
:~ 2.28
45 m
m
22.45
!:
2,7
t
~ : 2,7 t
;1.1 arde
ardere
in 44 tim
timpi
re i interna
n t e rn
in
pi
;u
puterea motorului
motorului:: 14
14 CCP
puterea
P l la
a
20 ro
rot/min
- 20
tlmin
umaru
de cilindri
cilindri:: 44
um
rul l de
radiator cu
cu aapa
racire:
r
c i re : radiator
p
rep
te de
de vitez
viteza: : 44
epte
cardanica
..lie:
le: cardanic
e: arcuri
arcuri foa
foaie
e:
ie
22 m /hh
Ite de
de transport:
transport: 2,5
2,5 tt (cu
(cu
11e
sa
eceasta :n
incrctur
carcatura putea
putea sa
aceasta
'ce
pante
de
20-22%;
pe
drum
vce paCite oe 20--22%; pe drum
OreD
mal
putea
lua
la
remorca
J ' 9::> ; "-'a' putea lua la remorca
' '''C2
''C 2255

1J

-nobl
c be"z
oe,z. aa 'a
'aD<Ica
lea ce' r aa
..,
o Cu
"Oldsmobile'
"OI
smobile " . Categodin care
care f
fiicea
ria din
c ea parte acesta din
ci~tigat
cu
rapiditate
adepti
urmii aa cti
urm
g at c
u rapi
ditate adepi
in
Romania,
incit
in 1912 ex
existau
n Ro mnia, n ct n
istau
mai
multe
firme
pentru
comercialimai
pentru come rc ial izarea autom
automobilelor,
autocamioaobilelor, aut ocamioanelor,
pieselor
nel
or, piesel
or de schimb, uleiuriulei urilor, anvelo
anvelopelor
~i benzinei,
benzinei, pentru
pelor i
asigurarea
asistentei
tehnice
neceasi gurarea as i ste nei te hn ice necein
sare n
intretinerii
autovehiculelor
t reinerii autovehiculel
or n
circulatie.
Amintim
citeva firme mai
cir
c ula ie. Am
int im cteva
& Cie",
Cia",
mari : Societate
Societatea
"Leonida
mari:
a "Leo
nida &
Autogarajul
Aut
ogarajul ""Ed.
Ed . de Burbure de Wesembeck" , ""Royal
Garage", Autosembeck",
Ro yal Garage",
garajul
"Jacques
garaj
ul ""Rieber",
Rieber" , "Jacq
ues Paucker. Birou tehnic", care asi
asigurau
ker.
gurau repreze~tanta
.u~or
fabrici
c~,m erau:
erau :
preze
~ta na u
~or fabri
ci c~f11
Ford,
"Dar"" Fo
rd , ""Unlc,
Unic , ""Mercedes,
Mercedes, "Darsau
"Lloyd".
Pe
lingii
acestea
kopp"
ko pp"
"Ll oyd".
lng
ele mai puneau n
in vnzare
vinzare modele
produse de firm
firmele
"Fiat"",Panhardele "Fiat"",PanhardLevassor", ""Berliet",
"Napier",
Levassor",
Berli et", "Nap
ier", "Stoewer", "Delaunay-Bellevilie".
"Delaunay-Belleville". ..Re.. ,
"Peuoeot...
.. ,
nnault
au lt ",
""MinerVa,
Mine rva,
"Peuaeot
"lancia",
"Char""Mors",
Mors", "Lan
cia", "Austin", "Ch
arron",
"Itala",
anvelope
ro
n",'' ""Darracq",
Darracq", "I
tal a", anvelo
pe
~i "Co
"Continental",
magntin ental", mag""Michelin"
Micheli n" i
~i
"Bosch".
Ele
netouri
"Eisemann"
n etouri "Eisemann" i " Bosch".
aveau re
reprezentante
statB
de
aveau
p rezen t ane ~ii
st
aii
benzinii
in toate localit
localitiitile
be
nzi n n
il e mai importante di
din
tarii.
portante
n a
r.
Preienta
mai ac
accentuatii
Preze
na tot mai
cent uat a autovehiculelor
rutiere
in vi
viata
t ovehiculelor
n
a a de zi
cu zi, mai nti
intii ca automobile de
ulterior~i
autovehiagrement, ul
terior i ca autoveh
icule
utilitare,
focalizat
atentia teocu
ie uti
litare, aa focali
zat atenia
~i practicienilor
practicienilor militari,
reticienilor
retic
ienilor i
care au sesizat aproape imedi
imediat
care
at
atributele
esentiale
ale acestora:
acestora:
ale
atri
butele eseni
de aa transtranseficienta
e
ficiena
(posibilitatea de
porta canti
cantitiiti
sporite de armat i sporite
ment, muniii,
munitii, echipam
echipament,
ent, subzisment,
mai
tente sau
sau de aa deplasa
depla.sa trupele, m
tente
ai
~i mobilitatea (dismai ieftin) i
rapid, mai
paritia
traseelor
fixe
care
incorsep arii a traseelor
ncorsetau transportul feroviar).
feroviar).
tau
Speciali~tii
militarl romani,
romani, rereSp
ecialitii
militari
ceptivi
la noutile
noutiitile tehnice
tehnice ap
apiirute
r u te
ce
ptivi la
mondial,, au prop
propus
pe plan mondial
us MinisRiizboi
Bucure~ti
terului de R
zbo i de la Bu
c u r eti
adoptarea
noului mijloc de transado
ptarea noului
port i
~i nzestrarea
inzestrarea unitilor
unitiitilor "cu auport
tomobile
care, din punctul
punctul de vetom
obile care,
intretinerii,
sint mai avantadere al ntr
dere
e inerii, snt
in caz de rzboi
riizboi aduc serserjoase, iar n
mai nsemnate
insemnate dect
decit trsu
triisurile".
vicii mai
r il e".
urmare, la 1/13
1/13 aprilie 1908
1908 legea
Ca urmare,
armatei
atei preveppentru
entru organizarea arm
dea nfiin
infiintarea
trupelor de comunidea
a rea trupelor
ciirora se afla i
~i
catiiii in
ca
n ccomponenta
o mp onena crora
sectie de automobile.
automobile. Diversificaoo secie
mijloacelor tehnice aa impus orrea mijloacelor
de speciaganizarea unei companii de
(transformatii
lilitiiti
t i (tran
sformat la 26 aprilie/9
in batal
batalion
de specialiti),
specialitiiti),
1913
mai 191
3 n
ion de
in organica sa secie
sectie
care aa inclus n
de automobi
automobile
~i motociclete.
motociclete.
de
le i
in 1912
1912 nzestrarea
inzestrarea aa
Dacii
pinii n
Da
c pn
in special
special automobile
automobile -- i
~i nunuvizat n
mai intimpliitor
mai
n tmpltor autocamioanele -,
avinq, totod
totodatii,
sporaavnd,
at, un caracter spora18/30 iunie 1912
1912 Ministerul
Ministerul de
dic, la 18/30
cii va
va orgaRiizboi romn
roman aa anunat
anuntat c
Rzboi
niza o0 lic
licitatie
obtinerea m
mijniza
i taie pentru obinerea
ijloacelor
tehnice
in vederea nfiininfiinor teh
nice n
loacel
automobile
unui "serviciu de automobile
tiirii
r ii unui
militare"
destinat transportului
m
ili t ar e" destinat
~i
materialulUi de
ssubzistentelor
u b zist enelor
i
materialuluI
raspuns.
apelului
riizboi.i. Au r
rzbo
spuns, ap
elului firmele
"D.A.A.G.",
""Bussing",
Bussing",
""Berliet",
Berliet",
"D.AAG.",
Dion-Bouton",
"De DionBouton", "Mannesmann"Peugeot", "Re"ReMulag", "N.A.G.", "Peugeot",
"Saurer". Licitaia
licitatia aa fost
fost
nault" ~ii "Saurer".
precedatii
de dou
doua verificri
verificiiri ale
ale cacaprece
d at de
in timpul
prezentate: una
una n
mioanelor prezentate:
romane (20
manevrelor armatei romne
septembrie/3 octo
octo'Tlbrie
'l1 bri e -- 26 sepseptembrie/3
cealalta ortembrie/9 octombrie) $ii cealalt
ganizatii
0 lun,
luna, dar, din
gani
zat peste o
preturilor
mari, Mi
Ministerul
cauza pre
ur ilor mari,
nisterul de
Riizboi
nu aa ncredinat
incredintat coman
comanda
R
z bo i nu
da
firmele
amintite.
ele amintite.
nici uneia din firm
luni
0 ooferta
avan-citeva lu ni insii
Peste cteva
n s o
fe rt avan
tajoasa aa firmei austriece "Ad
"Adler"
tajoas
ler"
determinat
conducerea
armatei
aa determi
nat co
nducerea armatei
achizitioneze
jaromane ssa
ac
hiz i i o n ez e la 5/17 jaromne
nuarie 19
1913
13 30 de autovehicule. Inincit ararsporit treptat
treptat,, nct
zestrarea aa sporit
romanii a mobilizat cu prilejul
mata romn
1913
40
de
autocacampaniei
din
campaniei
autocamotomioane. 20 automobile $ii 30 motaamericanii
ame
rican

E.x.s:a
~
s~

Impresia
aproape gene
generalii
mpr es ia aproape
ra l

2..J'ol'ehi
culul ru
rutier
inzestrat cu
8J'
.. e iculul
t ier nzestrat
;'0" cu ardere
ardere intern,
internii, n
in diferidiferi:'~r
sa ee ip ostaze
ostaze -ee sa

automobil,, au
au-automobil
a .. m
m.d.
~.. a
.d. -,
"\ascut
0
datii
cu
primii
ani
,ascut o dat c u p rimii an i ai
c:; u el 1.i. Totu
Totu~i,
in 1900
1900 el mpliimpli;:::;
i , n
EI nu
nu aa fost rezultaise
e deja 14 ani. EI
descoperiri
intimpliitoare,
~,,'lei
el des
coperiri ntmpltoare,
at expe
experienta
~i intelicumul
aa cum
ulat
rien a i
~a tehni
lehni c
cii aa peste dou
douii secole
secole
~'a
ate ne
neintreruptii
dedicatii
activil
~
Ivi tate
ntre ru pt d
edicat
es eei idei.
idei.
as
urile
1678,
. -ceput
eputuri
le ddateazii
ate az
din 1678,
ran
cezul
origrne
olandezii
-~ ran cez
ul de ori
gfne olandez
rO
'land
Verbi
est
a
construit
pri'0 and Verbiest a co nstruit priu
autovehicul
aburi.
Ulterior,
or,
_
autoveh
icul cu abu
ri. Ulteri
., cont
contri
butia
ul10rr oameni pasiopasiorib
u ia ul"\o
:: cum au
au fost italianul Gri
Grimaldi,
maldi,
r;
ezul Isaac
Isaac Newt
Newton,
on, francezul
; ezul
!,'"- s5 Papi
Papin,
scotianul
James
Watt,,
n, s c o ia nul James Watt
~ cezul Joseph C
Cugnot,
romanii
"cezul
ugnot , romnii
Viisescu,
Nicolae
lIiescu i
~i
r~ Iru
r u Vses
cu, Ni
col ae Iiiescu
~ an Vu
Vuia,
motorul autovehiculu;:"
ia, motorul
eu
aburi
a
fost
imbuniitiitit
contiu aburi a
mbu n tit conti~ iin
1828 Gurney construiete
construie~te
n 1828
omn ibuz cu
cu aburi",
aburi", care, trepL '-' 1i gs
giise~te
in pei
peisajul
e te locul n
sajul cotia.- iinn 1838
1838 pe oselele
~oselele Marii B
Brita~~
ri taau 100
100 de astfe
astfell de ve
vehiClrcul
hircu lau
e
desti
nate
transportului
in
coil d estin ate tran sportului n coL. '" prez
prezenta
lor
fiind
semnalatii
~i
e n a lor
s emnalat i
Franta,
jorum
muurile
ril e ddin
in Germania, Frana,
a:e ee Unite ale Americii sau
sau Italia.
Italia.
.:;~e
jumiitate aa secolu
secolului
lui al
aa doua jumtate
-,ea
cu area aparitia motoarelor cu
re Interna Om
din cem
ce fn ce mai perfecperfec,'e
I-ate i
$i impl
implicit
autovehicule,"ate
icit aa autovehiculedotate ccu
astfel de mot
motoare
,r dotate
u astfel
oare aa
ca interesul
interesul pentru
pentru ele
ele s
sa
~
_c~
-da treptat
treptat ddatoritii,
in prim
primul
ad
at ori t , n
ul
rentabilitiitii
Cu ttoate
~~ ren
tab i lit ii reduse. Cu
oate
estea
all
mai
fost
momente,
epi:'S ea aII ma i
mom ente,
ce desig
desigur,
cind au captat aten::a ce
ur, cnd
I pJbli
publicului:
in
1906
cu lui: n 1906 un automocu aburi construit Oe
de americanul
americanul
CJ
-- ey
ey stabilea
stabilea recordul mondial
an
I tez
tezii cu 195 km/h,
km/h, iar
iar n
in 1946
1946
an Vu
Vuia
fiicea demonstraii
demonstratii rereia fcea
aa an
:e cu
cu un automobil "Panhard"
"Pan hard"
:e
:st cu
cu un generator de presiune
:a
'empe
raturii
inaltii conceput de el
'e
perat
ur nalt
I cci Iva
iva ani n
in urm,
urmii.
cu ardere
ardere intern,
internii, chiar
.'.otorul
tor ul cu
"tiniir" dect
decit cel
cel cu
Ica
nu era mai "tnr"
c nu

i2 on
on,, autou
autoutilitarii
:.a
tiiitar

,!

' J

aburi -- in lb~U
lbtSU olanOezul
olandezul Christian
aburi
Huygens constrUise un motor
motor care
pu~cii
-, ttotu~i
utiliza
praful
-,
ot ui
ut
il iza praf
ul de puc
constructorii
luii nu gsiser
giisiserii m
multii
co
nstructorii lu
ult
vreme
0
solutie
cqnstructivii
adecvre me o s ol u ie constru c tiv
vatii,
nici
un
combustibil
eficient
vat,
com bust ibil efic ient ~ii
u~or de
de mnu
minuit.
Abia
in 1799, prin
uor
it. Ab
ia n
descoperirea
fabriciirii
gazului de
bric rii
desco
perirea fa
iluminat
francezul
Philippe
ilumin
at dde
e cciitre
tre francez
ul Phi
lip pe
Lebon,
apiirut un combu
combustibil
Le
bon, aa aprut
stibil cu
certe/ ccalitiiti
care
putea fi utilizat
utilizat cu
certe,
ali ti c
are putea
in cercet
cercetiirile
acest dodosucces n
succes
rile din acest
meniu.
Philippe
Lebon,
meni
u. incepind
ncepnd cu Phi
lippe Lebo
n,
urmat de
de Rivaz (1
(1807),
urmat
807), Etienne Lenoir (1860) -- acesta ddin
urmii
autoin u rm aut orul primul
primului
motor
or cu ardere iinternii
n t e rn
rul
ui mot
Ie
care fo
folosea
elemente
losea el emente pe care le
regiisim,
in, fo
forme
imbuniitiitite,
regs
i m , n
rm e mbun
t it e, la
motoarele cu ardere iinternii
motoarele
n te rn contemporane: alim
alimentarea
temporane:
entarea prin suculbutorul,.
carburatorul
papii,
p
a p,
cul
butorul, . carbu
ratorul cu
flotor, avan
avansul
aprindere'
sul la aprin
dere -- au
fost fcui
fiicuti Pp!.l~i
uria~i
materialifost
illi u
riai spre materializarea lui. IIn
1862 ing
inginerul
Aln 1862
ineru l A
Iphonse
Beau de Rochas co
contribuie
pho
nse Beau
ntr ibuie
esential
'Ia
imbuniitiitirea
motorului
es en i al
m b u nti rea mot orul ui
cu ardere in
internii
enuntarea
cu
tern prin e
n u n a rea
in funcio
functioprincipiului
celor
timpi
prin cipiului cel
or 44 tim
pi n
narea motor
motorului
(admisiune,
comnarea
ului (ad
misiune, comardere, evacuare) pe care
presiune, ardere,
in 1876
1876 III ap
aplicii
germanul
Nikolaus
l ic germ
anul Nikolaus
n
Otto, constru
construind
motor alimenalimenind un motor
tat cu gaz.
gaz, Acesta
Aces~a va realiza peste
peste
tat
in ccol
abo rare cu AIAlani,
in 1876, n
doi an
i, n
olaborare
phonse
Beau de Rochas, primul
primul
pho
nse Beau
motor cu
cu be
benzinii.
motor
n zin .
motorului
cu ararFiresc, aaparitia
p ariia motoru
lu i cu
internii, mai
mai nti
inlii fo
folosind
dere intern,
losi nd ddrept
rept
combustibil
gazul , iar
iar mai
mai ap
apoi
benmbustibil gazul,
oi benco
zina,
avut cconsecinte
nebiinuit
zin
a, aa avut
o nsecin e de n
e b n u it
in dezvoltarea
dezvoltarea ttransportului
rutier i
~i
n
ransportu lui rutier
tirziu aa ccelui
aerian,, naval
naval sau
mai trziu
elu i aerian
feroviar.
Primull au
automobil
motor cu
cu arartomobi l cu motor
Primu
dere intern
internii
a fost co
construit
in 1863
1863
a
nstruit n
de Etienne
Etienne Len
Lenoir~
Combustibil:
gam bust ibil: gaoi 1'... Co
zul de ililuminat.
Carl
uminat. In iulie 1886 Cari
~i n
in au
august
Gottlieb
Benz i
gust Gottli
eb Daimler
au experimentat
experimentat,, fifiecare,
vehicule
ecare, ve
hicule
actionate
cu motoare
motoare cu
cu bbenzinii,
a
cio n at e cu
e nzin,
an
fiind
considerat
in
istoria
acest
acest
fiin d
n istori
a
tehnicii
ca cel de natere
na~tere
aa
teh
nic ii
striimo~ului
automobilului
contemstrm oului autom obilul ui contem poran.

'an r
eer ...... ee ~'9:)' :J'oc~s::le
... 5 ~e a..c"'::
Daimler
orengese
," Ja
ro er
o0 ore
gese .lsc
sc aaft jc .
Bad Cannstatt
Can nstatt (azi
(azl cartier al S
Stul
u!
tgart-ului)
des pre care de
detinem
tg
art- ului)., despre
i nem In
formatia,
deocamdata
neconfir
fo r ma i a ,
deocamdat
neconfir
matii de documentele de arhiv
arhiva ,, cc
mat
rOlOlane
a aparinut
apartinut armatei rOr;1
ne pin
sfir~itul
primului
deceniu
spre sf
ri t ul pr
imului decen
iu al se
colului
nostru,, ci
cind
vindu
col
ul ui nostru
nd aa fost vndL
Bucure~t i.i. U
lJI
morii "Herdan"
"Herdan" din Bucuret
morii
autovehicul construit ntr-una
intr-una di
di l
autovehicul
primele
fon
prim
ele fabrici de autovehicule for
data ' de unul din pi
pionierii
dat
onieri i construe
tiei de autovehicule cu motor cu ar
al
iei
interna:
Gottlieb
Daimlee
dere
inte
rn :
Gottli
eb
Daiml
(1834-1900).
(1
834-1 900).
Inginerul Gottlieb Daimler a ab
Inginerul
in 1859.
1859.
$coala
Politehniic,
c;
solvit n
co a l a Politehn
Stuttgart. In
In 18591859-1861
1861 a lu
din Stuttgart.
crat la
la o0 fa
fabricii
de
armament
dil
br ic
di r
Alsacia, n
in 1861-1863
1861-1863 Ja
fabric;
la o0 fabric,
locomotive
Marea Britan
Britan ie
de loco
motive din Marea
ca din 1863 s
sa revin
revinii
piimint ger
pe pmnt
angajindu-se la firma ""Deutz'
man, angajndu-se
Deulz'
VI
Apreciat pentru ccalitatile
sale,, el v.
a li tile sale
fi promovat p
pinii
in
postul
de
direc
n n post ul
torr tehnic
tehnic al fa
fabricii,
functie
can
to
bricii, funci
e pe car,
pina n
in an
anul
1882. Aie
o va indeplini pn
ul 1882.
sa cun
cunoasca
~i s
sa co
aa avut prilejul s
o asc i
laboreze cu inginerii Niko
Nikolaus
Oltl
laus Ott,
~i Wilhelm Maybach.
Maybach. Dirl
Din 1882
1882 nfiil
infiil
i
teazii
e
az la Bad Cannstatt un atelie
propriu, fiind sprijinit n
in activitate,
activitate;
sa de in
inginerul
Maybach
car~ .I
ginerul W. May
bach,, car~
consimtit s
sa colaboreze cu el. Im
1m
consimit
preunii
W. Maybac
Maybach
inscrie i
p
r eun -h nscrie
~
dreptul numelui ssau
conceptia
u co
ncep ia s
dreptul
realizarea carburatoru
carburatorului
lui cu jiji
~i camer
camera de nivel constant,
constant,
cloare i
::;i pomp,
pompl
radiatorului
ventilator
radiatorul
ui cu ven
tilato r i
de ap
apa -, lu
lucreazii
la
imbunatatire<
c reaz
mbuntire.
niotorului cu ard
ardere
realii
ere iinterna,
n tern , real
in 1883 un motor
motor n
in 4 timpi
timpi CI
CI
zind n
znd
aprindere inc
incandescenta,
iar I
i
a n d escent,
1885 un motor monocilindric de O,
0,
CP la 700 rotlmin,
rot/min, ultim
ultimul
folosit
ul fo
losit II
dir
echiparea pri
primei
mei motociclete di
lume .
lume.
CI
Dupa experimentul ncheiat
incheiat CI
Dup
succes n
in anul 1886, Gottl
Gottlieb
ieb Daim
pertec
ler introduce o0 serie de perfec
ler
~i automobi
automo bi
tionari
motoarelor
i
onri ale motoarel
or i
lelor construite de el -- magn
magnetoLJ
etol
joasii tensiune con
conceput
Ro
dde
e joas
ceput de Ro
bert Bosch (1897),
(1897) .. anvelope i
$i ca
ca
mere de aer (1898), radiatoare CCI
pompa de ap,
apii, cutie de viteze CI
CI
pomp
patru trepte (1899), motor cu patr
patn
cilindri, sporirea tur
turatiei
a ie i de la 650 II.
1 000 rQtlmin
rot/min .a.
~.a. - co
construin
nstru indd au
tovehicule din ce n
in ce mai modern
modem
~i mai puternice. Fi
Firma
"Daimler
i
rma "Da
imle'
in istoria automobi
automobilului
$i per
pen
intra n
intr
lu lui i
in
1899
realli
tru o0 serie de priori
prioritati:
t i: n
zeaza primul asi
~asiu
zeaz
u cu un desen ori
gginal,
inal, fundamental diferit de cel ca
so
trasurilor, n
in 1900 un automobil se
trsurilor,
cotit de speciali
speciali::;ti
au
ti ca prototipul au
tomobilului modern (un ""Merce
Merce
des", nume devenit apoi celebru.
celebru , ddl
35 CP, 80 km/h), n
in 1903
1903 primul au
au
tomobil de sport. Firma "Dai
"Daimler
mler
nu s-a limitat do
doar
construc
ar la construe
tia automobilelor.
automobilelor. Ea aa produs i
1898 primul camion de 1,5
1,5 t i
::;i pr'
pri
mul autobuz
autobuz , cu marca
marca "Daimler'
pe care le-a perfe
perfectionat
in anii UI
ur
cio n at n
mo
matori. Unul din acestea a fost me
mtori.
delul fabricat n
in 190
19011 ce n
incorpor.
delul
corp or
multe din noutile
noutiitile aapiirute
pial
pr ute pe pla
mondial sau concepute pe plan
plan$e
e
tele proiectantilor uzinei.
mote
Camionul dispunea de un motc
14 CP la
cu 4 cilindri ce dezvolta 14
turatie de 720 rotlmin,
rot/min, rcir
riicirea
mota
turaie
ea matc
efectuindu-se prin intermed
intermediL
rului efectundu-se
it
apa
vitez
.. Cutia de vitez
unui radiator cu ap
mi::;carec
trepte ttransmitind
ra ns m i nd m
i car e,
avea 4 trepte
spre deosebire
deosebire de tipurile primar
primar
spre
prevazute
prevzu
te cu llanturi,
anur i , printr-un
printr-un a
doi tambu
tamburi
cardanic, spre doi
ri instala
rotile din spate.
spate. Postul de cor
con
pe roile
descoperit,, iar volant
volanL
ducere era descoperit
pe dreapta. Spre deosebire dd,
~asiu,
metal,, roile
rotile era
eral
as
iu, fabricat din metal
din lem
lemn
suprafata
fiinl
r afaa de rulaj fiin
din
n,, sup
cau
acoperita
cite o0 band
banda de cal
aco
p erit cu cte
mina
ciuc.. Frna
Frina (numai de mn
ciuc
actiona prin doi saboi
saboti doar
doar asupr
asupr.
aciona
exterioruluii roi
rotilQr
Sus
l or din spate. Sus
exteriorulu
pensia
asigurata de 44 arCU
arculi
pen
si a era asigurat
foaie.

.1 ~

a e pe

anch"za
anc
za
'-J

CARACTERISTICI
CARACTER
ISTICI

rr.::- ce ec . . pa e e S2 ::"-e~a
e'ara
_ a" a uf'"'""1a:oare. f 5 ..... a =' . . . :"r-- '"'e
pelagul
"ranz-JoseptJ ur
un
A
ag...l crarz-Josep
'0 SC....
t!e
= ;0
) ~eobI5nu,ta
eob SC1 ta Intensitate
ntens'~ate aco::>e'2 .a )a-ele
zapaaa avarllnd
avarimd apaa-~ e cu zapaoa
'a: J u A eAeeV
exeev. A
Aile
citeva Zile
zile se scurg
ie c:teva
cu aega
~egaJarea
si repararea celui avaC
area lor SI
'at
l'1sula !'ludo!'
Rudoll este atinsa abia la 22
at I"sula
apri e
e. la o
0 luna dupa decolarea de la
ap'
'v1oscova ' Cum dincolo de Ce
Cercul
'."oscoval
rcul Polar
.esentlalul
esenilalul nu este sa insisti,
inslti, ci sa stii
tii sa
s
astepti"". abia dupa
saptamini
astepti"
dup alte doua
do u sapt
mni
Golovin
a
putut
decola
cu
bimotorul
sau
Golovln
c u bimotoru l s u
pentru recunoasterea
recunoaterea terenului
A lost
fost
un zbor plin de emolil,
emoii, mai ales pentru
cei ramasi la baza.
mai),
Desl decolase dimineala
DeSI
di m ineaa (pe 4 mai).
pastra!
pimi
Golovin a past
rat tacerea
tcerea radio p
n
cind s-a recep
receplionat
aproape de ora 22, cnd
i on at
0 radlograma
radiograma scurta:
"Dali poziia",
pozilia",
doar o
scurt: "Dai
urmata de o
0 noua
tacere rau
nou perioada de tcere
r u
prevest itoare. Cnd
Cind pe iinsula
tensiunea
prevestitoare.
n sul tensiu
nea
nervoasa
maxiime,
me, binervoas atinsese deja cote maX
apMutt zbur,nd
zbur,ind razant si
motorul a apru
i venlnd direct la aterizare. Drept urmare,
nind
trecind ca vnvinANT-ul n-a prins terenul, trecnd
tul prin lata
precipitindu-se
faa "asistenlei"
.,asiste n ei" si
i precipitndu-se
pnipastios al insu
insulei,
oprindu-se
spre malul prapastios
lei, oprindu
-se
doar la civa
ciliva pai
pasi de acesta. $i
i doar lapfap .,intimpliitor",
Golovin era
c, ..ntimpIto
r " , Pasa
paa Golovln
tul ca,
aviator SOVietic
sovletic ce zburase cu nuprimul aViator
citeva ore in
mai cteva
n urma peste Polul Nord
I-a
scutit
de
0
l-a
o pedeapsa severa
sever. pentru
incalcarea
inclcarea disciplinei de zbor. in
In plus,
Golovin
Go
lovin adusese .vesti
vesti bune: se putea
lui
ateriza la Pol! S-a stabilit ca avionul lUi
Vodopianov sa
s decoleze primul, urmind
urmnd
ca celelalte sa-I caute dupa aterizare.
Puternicul cvadrimotor a decolat in
'in ziua
de 20 mai 1937, ora 24. A doua zi, la
11.35, el ateriza,
primul
in
istoria
avialiei,
ateriza
aviaiei,
Nord!l Celelalte
la numai 20 km de Polul Nord
avioane
l-au urmat la intervale di
diferite ,
av
ioane I-au

:-

anvergura
an.ergura
lungimea
ngimea
lu
inal\imea
in
l imea '
s. portanta
portant

~II PERFORMANE
PERFORMANTE

m;;
39,5 m
24,4 m;
24,4m;
8,5 m;
8,Sm;
230,0 mp;

ANT-66 (TB-3),
ALE APARATELOR ANTMODEL 1935:
kg;;
18877 kg
greutate de zbor
sarcina utila
3000 kg;
sarcin
u til
maxima
288 km/ora;
km / or;
viteza m
axi m
autonomie
2600 km;
au
t onomie

4 motoare M-34 RN de 970 CP fiecare (inclusiv pe Aviaarktika)

, .'odoplanov SI V
a aoua puternice blo 'ecunoastere "prin
a :1C nevoie de trei
~"'ge la baza din Ar_ <e:l~ SI asta dupa ce .
.., (le zapada, avio nul
'o,>, dat disparut ti mp
nu lara
fra dilicultalL
dificulti. Doar Molokov I-a
l-a
"gasit"
"gasit" de prima data pe Vodopianov, la
24 maL
Alexeev
a
aterizat
la
26
mai
direct
mai.
ma'i di rect
la Pol
Pol., de unde a reperat tabara
tabra prin
pri n radio,
dio, aterizind
aterizn d acolo a doua zi, iar Mazuruk, lara
fr radist
rad ist si
i radiocompas, a lilcut
fcut 0o
escala lortata
fo rat la 36 km de Pol. Dupa
debarcarea si
i instalarea statiei
staiei SP-1,
SP- 1, la 6
iunie,
formaie a decolat spre
iu nie, intreaga lormalie
Insula Rudoll,
rmas pina
pin 'Ia
' Ia treRudolf, unde a ramas
cerea
avioanelor
lui Cikalov
cerea
Clkalov si
i Gromov,
ca echipa
echip de intervenlie
in te rvenie avansala.
avansat. Reveala la
nirea laMoscova
la Moscova s-a lacut
facut cu 0o esc
escala
Amderm,
Am derm, pentru
pent ru realimentare
realimentale si
SI inlocuiin locuirea schiurilor cu rotl,
distanta
rO\I, distana totala
total
strabatuta de lormatla
formaia de aVloane
aVioane depa$ind
8 500 km.
km .
paSind 8
Hotarirea
Hotrirea de a se utiliza .avioane
aVioane ANT-6
ANT-6
pentru
area la
pentru instal
instalarea
la Pol
Pol aa echlpei
echipei lui
lUI PaPapanin
luat, in
in comun,
comun, de
de Schmidt
Schmidt
panin aa lost
fost luata,
si
i $evelev.
evelev. Prototlpul
Prototipul lui ANT-6,
ANT-6. dupa
dup
proiectul academlcianului
academicianuiui A.N.
AN Tupolev,
a zburat pentru prima data
dat la
la 22 \lecemdecembrie 1930, llind
M M Gromov.
Gromov.
fiind pilotat de MM.
Construit in
n sene
serie ca bombardier greu,
sub
sub indicativul
mdicatlvul TB-3,
TB-3, avionul
avionul aa primit
primit pe
pe
masura
msura imbatrinirii
mbtrnirii morale
morale Sl
I misiuni
misiuni de
de
transport.
transport lansare avioane
aVioane de viniitoare
vnatoare
etc.
constructive si
SI remotoetc Modernlzan
'Aodern zan constructive
nzan
'za' au
au generat mal
mal multe
multe versiunl.
verSIUni
Ultima
dintre
eie.
DB-A.
avea
invelisul
~ t ma 1" re ee DB-A avea nvellsul de
de
'abla
aola lisa
sa postu
oost de
oe pilotaj
p Iota acopent
acopent si
SI tretre~J
de a'er
'e' zare
za'o partial
par a escamotabil.
escamotabil. In
In
augus 939 - c,-,
c_ DB-A
OS-A se
se face
'ace 0o tentativa
tentativa
J
A
peste
Po:ul
Nord.
S
5 :J A pes'p Po ul ord
dd soa,'nd
rag C av
a. o-u
O'
soar a i""lprel-evareW-$1(
e:~
a ~ CO
co ~ .... s de le

Iisul
Iis ui aVlonului
aV ion ul ui era din tabla
tabl ondulata.
ondulat .
Trenul
Tren ul de aterizare era lormat
format din doua
dou
boghiuri
cu
cite
doua
roli
asezate
bo ghi u ri c u cte dou r oi aezate in
n tandem. Toate
To al e versiunile ANT-6 au fost
echipate
echi pate cu motoare in
n linie racite
rcite , cu
apa,
ap, de tip
t ip M-17F
M- 17F de 715 CP si
i remoiorizate
ulterior
cu
M-34
RN.
Ele
antrenau
zat e ulterio r c u M- 34 RN .
elice bipale
bipa le cLi
cu pas lix,
fi x, fa
l'a unele exempi
are montate cite doua,
d ou , perpendicular,
perpendicular,
plare
pe acelasi
ace l a i ax.
ax . Avioanele destinate expedilie;,
arctice
se
deosebeau
de exemplad i i e i arcl ice
rele
rel e de serie
ser ie prin citeva
cteva mOdilicari
modificri constructive
st ructive si
i dotari
dotri suplimentare cu echiechipamente de navigalie.
navigaie. Cabina a lost
fost innchisa
si
izolata
termic,
botul
a
primit
such i s i Izolata
pralete
p ra fee vitrate mari,
mari , pentru usurarea
uurarea navigaliei
vigaie i la vedere,
vedere, a lost
fost modilicata
modificat instainslalalia
la i a de racire
rcire a motoarelor, a lost
fost inn-
chisa
carlinga
dorsala,
boghiurile
au
lost
chis
dorsal ,
fost
inlocuite
c u roli
roi de mare diametru.
diamet ru . Au
nlocuite cu
fost prevazute
p r evzute elice tripale,
tripale, iar la propunerea lui
lu i Vodopianov
Vodopian ov s-au instalat
instalat parasute
de
Irinare.
bord
ras ute de fr nare. Aparatura de bord
"standard"
"st andard " a lost
fost completata
compl etat cu pilot automat (Ia doua
do u exemplare),
exemplare), indicator de
de
drum
arum solar,
solar, radiocompas,
rad iocompas , radioemilator
radioemi tor
de mare putere
si
radioteleton
pentru
putere i radi<iltelefon
legiitura
legatura in
n lonie
fo nie dintre
dintre avioane. VersiuVersiunea
rezultat a primit numele de ANT-6
ANT-6
nea rezultata
AVlaarktika.
AVlaarktika. Dupa
Dup cum
cum se
se poate
poate observa
observa
din
plansele
alaturate,
avioanele
expedin p l ane l e alaturate, avioanele expediliei
diiel erau vopsite
vops ite complet
com plet in
n oranj penpentru
vizibile de la
la mari
mari distante.
distane.
tru a Iifi vizibile
BIBLIOGRAF
IE:
BIBLIOGRAFIE:
Bobrov
BOD oV N., Cikalov,
Cikalov, Editura
Editura pentru
pent ru CulCultura
tura Fizlca
~lzlc si
SI Sport.
Sport. Bucuresti,
Bucureti, 1954
1954
Pet
Histoire
pP" 1 E
Histoire Mondiale
Mondiale de
de l'Aviation,
l' Av iation ,
rla~~"tte
Ha~ "tie Pans
Pa"s 1967
196"
,as '"
a.A
Boevoe
_az" nn AN
A
Boevoe ZoB A. ~azu~
drujestvo,
o 'os'
lios ,a
'fa Izc
Z.d Dosaa
Dosaa"f 1981
198 1
Avia a I KosmonaYlika
KosmonavtiJea _ c S
SS

:;- 3

83

v"

IE
I

ID

oo

JC

22

,
4

JUlfA/II R
ROB
IULIA
6

Descrlerea
Descrierea sistemului
ROM-U-LlM este
este u.n
u.n sistem
sistem avansat
avansat de
de transport
t ransport urban
urban pe
pe estacada
estac ada cu
ROM-U-LlM
vehicule
uoare, silentioase
silen i oas e $i
i economice
economice energetic.
energetic.
vehicu
le U$oare,
Obiectivele
snt :
Ob iectivele propuse
propuse sint:
capac itate medie
medie $i
i mare
mare de
de transport;
transport;
-- capacitate
co me r cia l de
de peste
peste 50
50 km/h;
km/h;
viteza comerciala
- viteza
s i g u ran mare
mare in
n functionare;
funcio n a re;
-- siguranta
vehicul e u!?oare;
u oare;
-- vehicule
unitate se
se compune
compune din
din trei
trei vagoane;
vagoan e;
-- 0o unitate
poate functiona
f u n c i o na !?i
i in
n unitati
unit i multiple;
multiple;
-- poate
-- rulare
rulare pe
pe roti;
ro i;
-- calea
calea conventionala
con venio n a l este
este asemanatoare
asem n toa re cu
cu cea
cea de
de metrou;
metrou;
-- calea
este sudata
sud at continuu;
conti nuu;
calea este
propu lsie cu
cu motoare
motoare liniare
lini are de
de inductie;
in du cie;
-- propulsie
calea de
de rulare
ru lare este
este montata
montat pe
pe 0o estacada
esta cad u!?oara;
uoar;
-- calea
co nducere manuala,
man ual, iar
iar in
n etapa
etapa aa doua
doua automata;
au t o mat;
-- conducere
calea de
de curent
curent laterala
lateral (750
(750 Vcc)
Vcc)..
-- calea

Performan,ele
Performane l e sistemului
Zgom ot redus
redus -- sub
sub 70
70 dB
d B in
n curbe
c urbe cu
cu raza
raza minima
minim de
de 30
30 m.
m.
Zgomot
Im pact arhitectonic
arhitectoni c redus.
redus. Platforma
Platforma statiei
sta iei are
are 0o lungime
lu ngime de
de 36
36 m,
m, in
n
Impact
~az ul in
n care
care vehiculul
veh iculul nu
nu va
va functiona
fu nc i o na in
n unitati
un it i multiple.
multiple.
~azul
.
elegant in
n arhitectura
arhitectura ora!?elor,
o r aelor , estacada
estacada inlocuie!?te'
nl ocuiete'
IIncadrndu-se
ncadrindu-se elegant
con st ruc i i l e subterane
subterane (metrou),
(metrou), care
c are au
au un
un pret
pre mult
mult mai
mai mare;;
mare.
constructiile

Costul
i intretinere
nt r e i ne re este
este realizat
real izat prin
prin conducerea
conducerea
Costul redus
redus de
de exploatare
exploatare !?i
sistemului
vehicul,' manual
manual sau
sau automat,
automat , !?i
i prin
prin necesitatile
neces it ile mimisistemului de
de pe
pe vehicul,
ntrei nere la
la motorul
motorul liniar.
liniar.
ni me de
de intretinere
::'
nime
Traciun ea !?i
i frinarea
frnarea sint
snt electromagnetice
electromagnetice (cu
(cu motorul
mot orul liniar)
li niar) perperTractiunea
mi n d intervale
interval e pina
p n la
la 60
60 secunde
secu nde intre
ntre doua
dou unitati
uni ti consecutive
consecu tive (din(dinmitind
20 secunde
secunde stationare
stai o n a re in
n statie)
sta ie).. Chiar
Ch iar in
n zona
zona cu
cu rampede
ram pe de 6%
6% se
se
tre care
care 20
tre
pot realiza
realiza viteze
viteze maxime
maxime de
de 72
72 km/h
km/h !?i
i comerciale
com erciale de
de 50-60
50-60 km/h.
km/h. La
La vivipot
teze
p n la
la 10%
10% pot
pot fifi urcate
urcate fara
f r probleme.
probleme.
teze mai
mai mici,
mi ci, rampe
rampe de
de pina
Influenta
I n f l uena conditiilor
con d i ii l or almosferice
al mosferi ce este
este minima
m in i m deoarece
deoa rece gheata
g h e aa !?i
i
zapada
z p ad a de
de pe
pe indusul
indusul motorului
motorului liniar
liniar sint
snt topite
topite continuu
co nti nuu de
de curentii
cure n ii inindu!?i
du i care,
care, de
de fapt,
fapt, propulseaza
p ro p u lseaz vehiculul.
vehi cul ul.
ncadrarea in
n arhitectura
arhitectura ora!?elor
o raelor se
se realizeaza
rea l izeaz u!?or
uor deoarece
deoarece vehicuvehicuTncadrarea
lele sint
snt silentioase,
s ile n ioase, u!?oare,
uoa re , nu
nu produc
produc vibratii
vibraii mari
mari in
n estacada,
estacad , statiile
st ai ile
lele
snt scurte,
scurte, iar
iar distanta
dista n a dintre
dintre stilpii
stlpii estacadei
estacadei poate
poate cre!?te
cre te la
la nevoie
nevoie
sint
p n la
la 50
50 m,
m, fara
fr implicatii
i m p licai i tehnice
tehni ce deosebite
deosebit e in
n constructia
co n struci a estacadei.
estacadei.
pina

'omenii
omenii de
de aplicare
aplicare

s-e""
S' g u ROM-U-LlM
ROM- U-LlM este
est e destinat
desti nat sa
s functioneze
fun c io n eze la
la 0o capacitate
capacitate de
de
a,-s:>ort
de
"
de 6000-32000
6 000- 32 000 de
de calatori
cltori pe
pe ora
or !?i
i sens.
sens.
~e
'e -.,aa JI
JI minim
minim dintre
dint re doua
dou unitati
uniti consecutive
consecutive este
este limitat
limitat la
la 60
60 sese,-~:::e
: e cu
cu sistem
sistem de
de evitare
evitare aa coliziunilor.
coliziunilor.

\\

--

~
~
~
~

II

.' -

~ ~DDD
.

1.5
15

'l~:l
;\

-",.

. . . . . 1\.

OD_lnoc
10O,IOOCfifoc
1
,
II

II

~
.~

5"7$"0
5"7S"0

320f)
3200

!ft.SO
J/tSO

\.~
\.~

!r-8tltJ
1r-8fJO

N S fl
/9S0

.-

.'-

/70{7
/ 700

2(1(10
Z (J(JO

25'00
2S(J(J

~
~

\.~
~

IJ75
IJ7S

300
300

,I

~ 2&
2&

2600
2:;00

~
~
l

1\\
,

~
~

c::=

c:::::k
c:::a

~
~

V
.k:'

ftN)
/{tJ(}

l
I

I/S(}O
SOO

/S{,7{,7 ~
~
~~ !SOO

15'
00
! SOO
IZf?OO
I Z (/00

tSOIl
'SOIJ

I/SIlO
SflO

!/5tJO
SOO ~~
~
l"-

~~

== =

ISOO
ISOO

7(J/J
?(J/J

IS(J{l
1510

gOo
~OO

!!,!(}rJ.,
?JOI~/5
I---

i ita
litatea
siste
cerere,
la poate satisface
sat isface di
diverse
-~ eexl
ea SIS
e ull .I. La ce
ere, concept
nce ' ia
erse
e~te
viteza
max iima
soli citari ale beneficiarului in ceea ce pprr iiv
v e
te vit
eza max
m ~ i capaci\li maxima. De exemplu, ROM-U-LlM poate
transport mini
minima
ma i
tatea de transport
pina la 90 km/h, putnd
putind fi uor
u~or utilizat i
\li ca sistem subatinge viteze de pn
actuala de baz
baza este compus
compusa din trei cuti
cutiii de
urban rapid. Unitatea actual
avind o0 capacitate maxim
maxima de 500 de pasageri (60
12 m - 8 m - 12 m, avnd
de locuri pe scaune).

Caracteristicile tehnice ale vehiculului


-

=
---

II

totala ntre
intre feele
felele exterioare ale
Lungimea total
tracliune
aparatelor de traciune
!:-alimea maxim
maxima aa caroseriei
!:-imea
Inallimea podelei de la suprafaa
suprafala inei
~inei
Inlimea
~i B-C
Ampatamentul cutiei A-B i
Ampatamentul cutiei B
Ampatamentul boghiurilor
Ecartamentul
iniliale de rulare ale roilor
rolilor
piametrele iniiale
Inallimea maxim
maxima
Inlimea
Numarul de scaune pentru pasageri
Numrul
Suprafala de stat n
in picioare
Suprafaa
Capacitatea:
calatorilm
- cu 5 cItori/m
calatori/m
- cu 8 cItori/m
totala:
Greutatea total:
- gol
incarcat
- maxim ncrcat
Numarul de osii
Numrul
Sarcina pe osie:
-- vehicul gol
incarcat
- vehicul maxim ncrcat
Numarul i
\li puterea motoarelor de traciune
tracliune
Numrul
frinare:
Sistemul de frnare:
comprimat
- cu aer co
mprimat
-- cu recuperare
Deceleralia de frnare
frinare
Deceleraia
Acceleralia maxim
maxima
Acceleraia
laterala
Priza de curent
- latera
l
maxima
Viteza maxim

32650 mm
2603 mm
700 mm
88800
800 mm
8000 mm
2000 mm
11435
435 mm
700 mm
3130 mm
60
58 m
344
518

45t+2%
45t
+ 2%
81,3 t

20/
5,63 t + 2/
10,2 t
2 x 140 kW

m/s
1,5 m/s
0,8m/s
0,8
m/s

90 km/h

22tJ[JO
tl{JO

......_ LCOO
L{;OO _ _

Z3[JO
23[JO

.J2S/J
32SfJ

..~

_~. ~JflO

o
O

=1

] DO DIODD O I
......
'---

:
::

'"-

!!!!

..

...

J2{}O
J2()0

5750

flrSO
1~50

~I~l -

1375
/373

'"~

0
O

r---t

'"

I
t-

~l
~i
~
~

I
-u;, ~

cc:FI
P
't::;;:p
--c::;::

0
O

u-

P ..1

'II
w

~
('\,j

2000
ZO(JO

/7(70 '
,'7(70

- -1
-I

f;;

225'
225

I
I

,,

~
.1=/=?:f

\.'\:::::::!//

2000
ZOOO

c;
~

I~
J
ti')

/N3S
':' 3S
21rO(J
2t,..otl

s-

~
-~-~~r~
~!~

==
L

c==r
-==:1

~!~1.1 ~I~I

('\,) N
~ ~~
(\.J

"J.

-;;;;;:;

!"'~

sot
~~
~

50C'
500

lSOt?
15[}[1

!ISr;O
Sf/O

1500
ISO/J

/5tJtJ
!5tJtJ
12 tJOO
tJOO
J2

!5(JO
IS(JO

ISM
JS(}{)

, !/6(}O
{()O

I
i

MIl/1

r::::-~

6~

~I u~~

BI

llc 01 EI

;J
HI

II

III

III

=:>Iml~

) De

'-

--'

1-------

1"'C79 m(
....z:::3 m(

DETALIU

. :::::::=:--..

--

~ .

ARTICU LATIE El ER ON

DETALIU (OMANDA ELERON


DETALIU COMANDA ELERON

NIEUPORT
,

"24
24 '

u e.e ma;
mal man
man succese
succesenindezvoltarea
dezvoltarea
Ce
7.C;,el de
de ~ntoare
vinatoare nin anii
anii primului
primului
_~ ;G-e
--? z:>o: mondial
mondial le-a
lea nregistrat
inregistrat firma
firma
t2_
.:.ceza :--.Jieuport
:'-l"ieuport,
infiintata de
de pilotii
pilotii i~i
;:..-.<:ez
, infiintata
: ~5n.:ClOnJ
-.s:-:-uclOrii - - frat
fratii
Eduard i~i Charles
Charles
ii Eduard
"_::>oTt.
Morti ntr-un
intrun accident
accident de
de
_:XlrI
Morti
pe cnd
elnd ncercau
ince rcau un
un monoplan,
mono plan,
_~ ~:
:e;e pe
: _ ;>,_;in
;)t..iin inaintea
inaintea izbucnirii
izbucnirii rzboiului,
razboiului,
:_
de
-.2_cerea firmei
firmei aa fost
fost preluat
preluata de
: : -~c_cerea
~_
lui Eduard
Eduard Nieuport,
Nieuport, iar
iar proiecproiec
"_.aa lui
'c ~ea nOilor
noilor aparate
aparate aa fost
fost ncred
incredinlata
'-ea
intat
lalentat constructor
constructor de
de avioane,
avioane,
__- _. talentat
-g:-:erul Gustave
Gustave Delage.
Delage. Sub
Sub conducondu
-:,;.1erul
:e-ea
,, ~eaacestuia,
acestuia,ninanul
anul 1915,
1915,aafost
fostcreat
creat
.:.aparat
aparal nou,
nou, ooriginal,
care aa fost
fost de
de
..:
riginal, care
_:nil Nieuport
Nieuport 9.9. Caracteristicile
Caracteristicile avio
avio- -_-n:t
- _ ~l au fost foarte bune, acest tip are
~li, au fost foa rte bune, acest tip a rede plecare
plecare pentru
pentru nin:}-ezenrat punctul
punctul de
::-eZe'llat
:-eaga familie
famil ie de
de avioane
avioane biplane
biplane de
de
--eaga
.'-.a:oare:
Nieuport 11,
11, 17,
17, 21,
21, 23.
23.
;-~:oare
: Nieuport
:~ ,.~ne
de vntoare
vinatoare de
de acest
acest tip
tip
.:...
v,me de
11, 17)
17) au
au fost
fost cons
construite
licenta
.' . 11,
truite nin licent

Rusia.
Anglia,Italia
Italiai~iRusia
'-"- Anglia,
.
reu~ita aa reprezenta
reprezentat-o
O reuit
to aavionul
vionul
e~port 24,
24, cu
cu varianta
varianta sa
sa N.N. 24
24 bis
bis.
_. .
euport
.
~ezentam caracteristicile
carac teristicile principale
principale
hezentm
acestui aparat
aparat care
care aa intrat
intrat nindota
dota
;;ae
e acestui

:ea aviat
aviatiei
romime nin anii
anii 1918/1919.
1918/ 1919.
-ea
iei romne
Fuzelajul luilui Nieuport
Nieuport 24
24 bis
bis era
era for
for:'uzelajul
-a:din
din 44 lonjeroane
lonjeroanedin
dinlemn
lemnde
defrasin
frasin. .
~a'

Rigiditatea sasa eera


data de
de forma
forma t ip
tip
Rigiditatea
ra dat
coca.
Aceasta
secliune rorotunda
co
c. Ac
east sectiune
t u nd aa fufuzeze lajului s s-a
format prin
printr-o
aplatilajului
-a format
tr-o uu~oara
oar aplati
defrasin
frasini~ifoi
foizareaa foformelor
dinlemn
lemnde
zare
rmelor din
lor u
u~oare
de placaj.
placaj. Cptueala
captu~ala pr
partii
oa re de
ii
lor
exterioare
capotei moto
motorului
fost
exte
rioare i~i capotei
rului aa fost
de aluminiu,
aluminiu, parparconfectionata
din fofoi
confec
tio nat din
i de
tea posteri
posterioara
fost acoperit
acopi'rita cu
cu
tea
oar aa fost
pinza.
pnz
.

Aripile,
construite
din lemn,
lemn, erau
erau
Aripile
, co
nstruite din
acoperite cu
cu ppinza.
Aripa superioar
sUpi'rioara
acoperite
nz. Aripa
avea 22 lonjeroane
lonjeroane ffara
"V" transversal
transversal
avea
r "V"
cu unghi
unghi nensem
neinsemnat
de atac
atac.
Eleroacu
nat de
. Eleroaerau dispuse
dispuse nu
numai
aripile supesupi"
nele erau
nele
mai lalaaripile
rioare. Aripile
Aripile inferioare
inferioare erau
erau Cptu
captu~ite
rioare_
i te
tot cu
cu pnz
pinza fifixata
cuajajutorul
cui~oare
tot
xat cu
utor ul cui
oare
lor.
lor.
era construit
construit
Ampenajul
posterior era
Ampena
jul posterior
din tuburi
tuburi de
de oel
otel ccu
profils subtire,
plat
din
u profil
ubtire, plat
imbracaminte
din pnz.
pinza. La
La Nieuport
Nieuport
i~i m
brc min te din
24 bis
bis sa
s-a renunat
renuntat lala deriv,
deriva, rereveninvenin24
du-se lala stabilizatorul
stabilizatorul tradiional
traditional dde
duse
e didimensiunimari.
mario
mensiuni
Trenul
de aterizare
aterizare era
era compus
compus din
din
Trenu
l de
tuburi de
de oel
otel sudate
sudate,
terminate cu
cu
tuburi
, terminate
cu
doua roti
roti pre
prevazute
dou
vzute ccu
u ppneuri,
neuri, cu
frine.
8echia, forma
formata
aamartizoare
mortiz oare ~i
i frne
. Bechia,
t
dintr-un ssuport
cu patin,
patina, montat
montat nin
dintrun
uport cu
coada
avionului,
constituia
cel
de-al
coada a vionului, constit uia cel de -al
sprijin aal
pi'
treilea punct
punct dde
e sprijin
l aavionului
vio nului pe
treilea

sol nin moment


momentul
luarii
contactului
cu
sol
ul l u
ri i co
ntact ulu i cu
pamintul,nin tim
timpul
rulajului lala aaterizare
pmntul,
p ul rulajului
ter izare
decolare,
precum
timpul
i~i lala decolare
, prec
um i~inin timp
ul s statationa
avionuluilalasol.
sol.
io
nriiriiavionului
era dotat
dotat ccu
motor rotarotaAvionul era
u uun
n motor
Avionul
tivtip
tip" "Le
Rhone"de 120
120CCPo
Eliceaera
era
Le Rhone"de
P . Elicea
tiv
cu pas
pas fifix.
Armamentul era
era
ddin
in lelemn
mn cu
x . Armamentul
compus
dintr-o
mitraliera
Vickers, fi-ficomp
us dintr
-o mit
ralier Vickers,
xataninfaa
fala ca
carlingii,
cetr
tragea
princmelmxat
rlingii, ce
ge a prin
Sepputea
montaaadoua
douamitramitraelicei.Se
ppul
ul elicei.
utea monta
liera pe
pi' aaripa
sUpi'rioara
(mitraliera
tip
lier
ripa su
pe rioar ( mit
ralier tip
Lewis),
care trge
tragea
afaracmpulu
elmpului
eli), care
a ninafara
i eliLewis
cei. La
La nevoie
nevoie,
pilotii luau
luau lala bord
bard i~i
cei.
, piloii
bombe de
de ca
calibru
mic ce
ce sese aruncau
aruncau
bombe
lib ru mic

manual. Din
Din fotografiile
totogratiile pe
pe care
care leIe (
manual.
este de
de obice
obicei
arg:
nem,
culoarea este
i arg:r
ne
m, culoarea
Unele eexemplare
au fost
fost vopsi
vopsile
xemplare au
te
Unele
kaki .
kaki.
care au
au zburat
zburat pe
pi'aa
Printre
pilotii
ii care
Prin
tre pilot
tip de
de aparat
aparat amintim
amintim pe
pe It.It. ti
$l
tip
SZinatescu
Dumitru Bd
Baduie
Snte
scu i~i It.It. Dumitru
ule '

VAlERIU AVIi
AVR
VALERIU
Oesene de
deERBAN
$ERBAN IONE;
IONE
Desene

,,

grupul aeaeronautic
de lala Tec
Tecuci.
inin grupul
ronautic de
uci.

a!aturi de
de escadrila
escadrila Nieuport
Nieuport 11,
11, aau
alturi
u
ramas nin dotare
dotare ppina
preajma
anului
rmas
n nin preaj
ma anulUI
1925 i$i un
un n numar
inca neprecizat de
1925
um r n c nepreci zat de

avioane.Nieu
Nieuport
24. Ma
Maii multe
multe fotograf
fotogralii
aVioane
port 24.
ii
din arhi
arhlva
Muzeului Milita
Militar
din BBucure$ti
din
va Muzeului
r din
uc ure t i
prezinta
acest
avion
sub
culorile
de
inp r ezint acest av io n s ub c ul oril e de nmatriculare alale
Printre
matriculare
e aarmatei
rmatei roromane.
m ne. Pri
ntre
ele o0 fot
lotogralie
deosebitii
pe fuze
luzeosebit , ,uunde
nde pe
ele
ografie de
laJ
a
fost
desenat
un
cap
de
mort.
Nu
se
laj a fost desenat un cap de morI. Nu se
gt ie cui
cui aa apar
apar\inut
avionul
acest
tie
i n u t avi
onul i$i nin aces
t
sens o0 co
contribu\ie
a cititorilor revistei
sens
n t r ib u i e a ci titorilor revistei
binevenitii.
noastre
enit .
noast
re ararfiIibinev

DATETEHNICE
TEHNICE
DATE
Constructor:
Societe Anonyme
Anonyme des
des Etablisse
Etablissement
Constructor: Societe
ments s "

port
port
Motor:le
LeRh
Rhone
rotativde
de120
120CCP
ne rotativ
P
Motor:
Anvergura:8,15
8,15mm
Anvergura:
Lunglmea:
6,4
m
Lungimea: 6,4 m
Suprafalaporta
portanta:
15 m2
n t: 15 m'
Suprafata
Greutatea:567
567kg
kglaladecol
decolare
are
Greutatea:
Viteza:
170
km
/orii
Viteza: 170 k m / o r
Tlmpul
necesar
atingerli
altiludlnli
de3000
3000m:
m :94
9.4erml
Timpul necesar at ingerii altltudin li de
i" ~
Altltudineamaxim
maxima:
6 800 m
: 6 800 m
Altitudinea
Autonomie
de
zbor:
1,7
ore
Autonomie de zbor: 1,7 ore
Armament :1-2
1-2mitraliere
mitraliere
Armament:

ao

1M

b-__- __
.........1 M
~---~
~-~-

_~_-"1r-n---T=---

I _~

22 M
M

.-

.-'- . -

tl
N lIE
I lE III
UJ IP 0O R
R lr
li" 24
-MOTOR
-MOTOR
VEDEREA U
U

LE

ROHNE

--LUNGIME
L UNGIME
-- ANVERGU
ANVERGU R A
A

_I
-.-"-

DETALIU

-SUPRAFATA
PORTANTA

MONTANTI
MONTANTI CENTRAL!
CENTRALI

15.0
15,0 m
567.0
567, OKg

--GR
GREUTATE
EUTATE
--VITEZA
V I TEZA

170 Kmlh
Km Ih

-TIMP
- TIMP DE URCARE
LA
LA 3000 m
m
-PLAFON
-PLAFON
-- ARMAM
AR M A M ENT
EN T

-.---~-

120
120 HP
HP
6.
4 m
6,4
8,15 m

9,
9.44 min
min..
6800 m
m
11 MITRALIERA WICKERS ++
1 MITRALIERA LEWIS
LEWIS PE
PLA NUL
NUL SUPERIOR
SUPERIOR

-u

L.I--+-----. -

.. -4-=-'-_DETALIU
DETALIU

ARTICULAT
IE PRCF
ARTICULATIE
PIL" I

Ie
VE
DE R EA
VEDEREA

FF

~II

-$--.

VE
DEREA
VEDEREA

TREN

X
X

ATERIZARE

::,.- =

51 Ce!)/.! Z ~ PE

t'lTRALIERA
"'TRALIERA

ANDA E-LEROAN
E-LEROANEE
TIJAA [OM
COMANDA
TIJ

..
ARIPA
DETALIU MON1ANl
" ON1AN1 ARIPA

*"
/

VED EREA TT
VEDEREA

UJ

.--------..~
~
II

(;

U.

'~[

,
M

N
N

+
oo

o:)

$1
I

PERFORMANTE
PERFORMANE
16,80 m
m
16,80
17,00 m
m
17,00
m
5,70 m
5,70

:J

Oi
anlicuplu
anticupl
Greutate
Greutate
Greutate
Greutate
Greutate util
utilii
Greulate
Viteza maxim
maxima
Vitez
Viteza
de
croaziera
Vitez de croazier
Vitezli de
de urcare
urcare
Vitez
Platon static
static
Plalon
Platon dinamic
dinamlc
Plafon
Autonomie
Autonomie

3,90 m
m
3,90
8400
kg
8400
kg
11 000
000
kg
11
kg
000
kg
11 000
kg
310
km
310
km //hh
295
km/h
km/h
295
12,5 m/
m /ss
12,5
2200
m
m
2200
500
m
500
m
km
km

co
ca

u
U

I J IA

R4

1:1

Mi-24 (Hind),
(Hind). alal crui
carui prototip
prototip aa zbuzbuMi-24
prima dat
datii n
in 1972,
1972, provine
provine din
din
rat pentru
pentru prima
rat
cunoscutul
elicopter
de
transport
Mi-8
cunoscutul elicopter de transport Mi-8
(Hip) , de
de la
la care
care aa preluat
preluat o0 parte
parte din
din subsub(Hip).
ansamblurile transmisiei
transmisiei principale,
principale, rotorotoansamblurile
~i,
intr-o
altii
configura\ie,
elirul
portant
rul portant i, ntr-o alt configuraie, eliMi-24 poate
poate fifi considerat
considerat
cea anticuplu.
anticuplu. Mi-24
cea
primul elicopter
elicopter sovietic
sovietic cu
cu destinaie
destina\ie
primul
in prezent
prezent au
au fost
fost conconstrict militar
militarii.. Pn
Pinii n
strict
struite
aproape
2
000
de
exemplare,
in
struite aproape 2 000 de exemplare, n
mai
multe
versiuni
(A,
B,
C,
D,
F,
R),
din
mai multe versiuni (A, B, C, O, F, R) , din
care peste
peste jumtate
jumiitate se
se afl
aflii n
in dotarea
dotarea
care
in serviserviavia\iei tactice
tactice sovietice',
sovietice, iar
iar restul
restul n
aviaiei
12
state
din
ciul
fol1elor
aeriene
ale
altor
ciul forelor aeriene ale altor 12 state din
Europa,
Asia,
Africa
~i
America
CenEuropa, Asia, Africa i America Cen1975-1978, pe
pe dou
douii
tralii. Intre
Intre anii
anii 1975-1978,
tral.
versiuni de
de record,
record, denumite
denumite A-10,
A-10, au
au
versiuni
ob\inute
unsprezece
recorduri
uniofost
fost obinute unsprezece recorduri unionale i
~i opt
opt mondiale,
mondiale, dintre
dintre care
care amintim
amintim
nale
pe cele
cele mondiale
mondiale de
de vitez
vitezii n
in circuit
circuit ninpe
chis
de
1
000
km,
de
332,646
km/orii,
ob\ichis de 1 000 km , de 332,646 km/or , obi
nut
la
13
august
1975
de
echipajul
feminut la 13 august 1975 de echipajul feminin Galina
Galina Rastorgueva-Ludmila
Rastorgueva-Ludmila PoPonin
~i de
de vitez
vitezii pe
pe baz
bazii de
de 15/25
15/25
lianskaia, i
liansl<aia,
km,, de
de 368,400
368,400 km/or,
km/orii, "scos"
"scos" de
de pilotulpilotulkm
~ef eseior
eseior al
al Bi
Biroului
Mil, Gurghen
Gurghen KaraKaraef
roului Mii,
petian,, la
la 21
21 septembrie
septembrie 1978.
1978. Versiunea
Versiunea
petian
prezentiim alturat
aliiturat,, provine
provine
D, pe
pe care
care o0 prezentm
O,
din versiunea
versiunea iniial,
ini\ialii, A,
A, mai
mai puin
pu\in
din
cabinii
comunii
pentru
riispinditii,
cu
rspindit, cu cabin comun pentru
transformatii la
la O
D ntr-una
intr-una "stil
"stil
echipaj. transformat
echipaj.
douii locuri
locuri n
in tandem
tandem ~ii turel
turelii
avion",, cu
cu dou
avion"

frontalii
pentru
un
tun
antitanc
rotativ.
frontal pentru un tun antitanc rotativ .
Mi-24
D
Hind
este
un
elicopter
destinat
Mi-24 O Hind este un elicopter destinat
unor misiuni
misiuni de
de lupt
luptii n
in cmp
cimp
executiirii unor
executrii
tactic, construit
construit in
in schema
schema clasic,
clasicii, cu
cu rorotactic,
tor portant
portant i
~i elice
elice anticuplu.
anticuplu. Instalaia
Instala\ia
tor
formatii
din
douii
turbine
ju-de
fol1ii
este
de for este format din dou turbine ju
melate Izotov
Izotov TV-2/
TV-21117
A de
de 11 120
120 kW
kW fiefiemelate
117 A
care, montate
montate pe
pe un
un suport
suport de
de titan
titan .. Ele
Ele
care,
prin intermediul
intermediul unui
unui reducreducantreneazii prin
antreneaz
tor
rotorul
portant,
cu
cinci
pale
(profil
tor rotorul portant, cu cinci paie (profil
NACA 230).
230). nclinat
inclinat cu
cu 3
3 spre
spre direci
direc\ia
NACA
a
zbor i
~i elicea
elicea anticuplu
anticuplu.. Fuzelajul
Fuzelajul are
are
de zbor
de
in
partea
centralii
0
cabinii
amenajatii
amenajat n partea central o cabin
blindatii pentru
pentru 88 so
solda\i
complet echiechiblindat
l dai complet
~i mai
mai ales
ales debarcarea
debarcarea rarapali. Accesul
Accesul i
pai.
sint asigurate
asigurate prin
prin do
doua
pidii aa acestora
acestora snt
pid
u
portiere
laterale.
Posturile
echipajului
portiere laterale. Posturile echipajului
cel
din
fa\ii
pentru
ofi\erul
cu
armamencel din fa pentru ofierul cu armamentul, iar
iar cel
cel din
din spate
spate pentru
pentru pilot,
pilot , snt
sint
tul,
cupole din
din sticl
sticlii organi
organicii
acoperite cu
cu cupole
c
acoperite
blindatii,
profilatii
aerodinamic.
La
neblindat, profilat aerodinamic. La nepilotului
poate
adiiposti
un
voie,
cabina
voie, cabina pi lotului poate adpost i un
al treilea
treilea membru
membru al
al echipajului.
echipajului. AparaAparaal
tura
de bord
bord permite
permite zborul
zborul in
in ori
orice
conce contu
ra de
di\ii
meteo
,
cuprinzind
,
printre
altele,
rad ii i meteo , cuprinznd , pri ntre altele, radiolocatar,
radiocompas
,
radi
oaltimetru,
dio locatar, radioco mpas, rad ioaltim et ru,
pilot
automat
etc.
pil
ot aut
om at etc.
MI-24 O
D este
este pre
previizut
cu o
0 arip
aripa aUXIauxif\A1-24
vzut cu
ara cu
cu ar'Ver
anvergura
7 m,
m, unghi
unghl dledru
diedru
ar
gura dde
e 7
~ega:
'"
de
20
s
~~g
I
de
Incidenlii
de
ega:. de 20 5 _ ng~ ae nClden\a dp
6:
~"'~amef':....
es:e ;o'""a~
1 0 """" a!
d;.,tr-u
~E
:'r- a~ e n!-,
2S:e
d
tr-u..,. . .
... ~::a:,: ... .! e. C3.
::a !:)~
.......... "22 - - - .!

=. . :

":S
. . re,s:a
e: ca
C2 tI.-'o :.e.:e"':S ' : ... : ::a-:
'"'3'7 .....
~ s:a s o" et
S
o"'szru .. tor ;:>r
n 49S~ <o"'s~ru
Orin
19-22
Va
PANTAZIU SORIN, Dumbnivita
Dumbrvia .
oIa
multum lm pentru
penlru apreclen
aprecleri.
mullumlm
TEODORESCU GEORGE i
~i
MIHAl,
MIHAI,
sa dezvaluim
Conslanta.
Constana. Dv.
Ov. ne cereti
cerei s
dezvluim
numere. Va putem
sumarul urmaloarelor
urmtoarelor numere.
informa ca
c preferinlele
preferinele dv. au fost
fosl incluse.
cluse.
ILINCA ELENA MADALlNA,
Mlhai
ILiNCA
MDLlNA,
Mihai
Koglniceanu, lalomita.
lalomia . MOIOra$ele
Motoraele penKogalnlceanu,
tru rachetomodele
confecio
rachelomodele nu trebuie confectioamatori,. pentru a prentm
preintim-nate de catre
ctre amatori
grave.
urmri grave.
pina accidentele cu urmari
Siminicea-SuNEGRIUC
FLORIN,
Slmlnlcea-Suceava.. Mustang-ul iIl aveli
in
ceava
avei
n acest
numar.
numr. lata
Iat doua
dou dintre recordurile pe
care doreali
doreai sa
s Ie
le cunoasteti:
cunoatei: recordul
mondial de altitudine pentru aeromodele
telecomandate a fost stabilit la 6 septemi este de 8976 m; primul mobrie 1970 $i
del de elicopter a traversat Canalul MMidei
neeii la 17 iulie 1974, fiind pilotat prin ranecii
0 distanla
maxima de 52 km.
dio la o
distan maxim
MITIC , Galati. Am inPRISECARU MITICA,
n posesia unor date pritrat de curind in
subacvatice,
vind nave moderne cu aripi subacvatice.
aa
c aveli
avei toate ansele
s Ie
le vedei
na~a ca
~ansele sa
vedeli inSint gata de publicat
tr-un numiir
numr viitor. Snt
aero
planurile unei nave cu perna
pern de aer.
Sir. Mihai EmiSTOGRIN LUCIAN, Str.
sc. A, ap. 19, Roman, jud.
judo
nescu, bl. 2, se.
Neamt,
doreste
sa
Neam,
dorete
s
corespondeze pe
modelism..
teme de modelism
MILITARU VIOREL, Navodari.
Nvodari.
Plexiglas de grosimi relativ mici puteali
puteai obline
obine
numerar, direct de la CAP-$elimbar,
prin numerar.
CAP-elimbr,
judo Sibiu, cod
Str. 30 Decembrie 423, jud.
2428. Detalii suplimentare gasili
gsii in
n nr.
1/1986.
LAURENTIU
CHIRIAC,
Conslanta.
LAURENIU
CHIR lAC,
Constanta.
Mulli
Muli dintre cititorii care ne scriu la redactie ne solicita
cuirasate.,..
ie
solicit portavioane sau cuirasate
obieetive (n
(in primul
condiiile obiective
Date fiind condi\iile
rind formatul revistei), acestea nu pot fi
rnd
publieate dect
decit cu titlu informativ.
informativ, fiind
fi ind
publicate
pur documentare sau evenutile pentru pura
tual amatorilor de micromachete. Exista
Exist
insa o
0 alta
ns
alt categorie de cititori care ne so$i deci
deei nave mici,
licita
licit multe, multe detalii i
oel mult monitoare sau canoniere, de
cel
exemplu.
ambe!or tiexemplu . Pentru a raspunde
rspunde ambelor
aceepta deliberat cripuri de solicitiiri
solicitri si
i a accepta
cawl apariliei
tica ce va sosi prin pOsta
pot in
n cazul
apariiei
variante, nu ne ramine
dedt sa
uneia din variante,
rmne dect
s
va satisfacem cererea.
eererea.
v
MIHAl, Bacau.
LUCA MIHAI,
Bacu. Nu delinem
deinem planuri de dirijabile suficient de detaliate
"ltalia"
pentru a putea fi publicate. "Itali
a" este
un subiect foarte frumos,
frumos. dar in
n afara
afar de
in!reaga
expedliei nu delinem
deinem
ntreaga istorie a expeditiei
nimic. Poate alii
ali cititori ne pot oferi planurile.
nurile.
Sir. Erotle
Erofte Grigore 10,
PAPP IOSIF, Str.
Oradea, 3700, Bihor, cauta
planu ri pencaut planuri
tru Boeing 707 si
i Concorde.
CIMPOE~U
CIMPOEU
IULlAN, Saveni.
Svenl. Revista
noastra
tipiOireste in
noastr se tiprete
n doua
dou caiete de
cite 16 file, identice. Pentru a publica un
cte
dimensiuni, ar trebui sa
s se
plan de mari dimensiuni.
plieze caietul din mijloc in
n asa
aa fel incit
ncit sa
s
tiiiere,, ceea ce este
nu se decupeze la tiere
ma~inile pe care se tiimposibil cu mainile
pareste
prete revista. Am incercat
ncercat sa
s oferim
astlel de planuri (Mircea.
astfel
(Mircea, Transilvania)

POS"'"A PE
REDACT
EI
POS"""A
ACT E
ORIA MANESCU.
.NESCU. Co
tana. Dupa
Du p
Conslanta.
ece' oc parte
carte d~I,,~re
,ntre pre
prefenntele
. :ce'
ennele
5"
sa~
s'acu:e
'n
aces
numr
:. s'n: sa: s~ac" t e :n acest numar. V
Va
_. -- -- pe
pentu
sugest 'i SI
si v
va asiguram
-- w
tu sugestii
aSigurm
:a; ",0""
ne seama de ele
ele..
:
:>r' ; 'le
MIHAl FLORIN, PloietI.
Pfoie~Ii. Deocamdata
Deocamdat
MIHAI
-' w_ del'n
em planunle
planurile detaliate
detaliale ale avioje\'rJe"1
- __ F\',190
FIN 190
Br~Ienl-Bahna.
ZAVATE CRISnNEL, Brotenl-Bahna.
:::O~sv
tatll numrul
numarul 1/ 1984 (2).
l,..O
s.... l tal
BALAN
BLAN FLORIN DAN, Roman. Mem:' Comisiei "Baza
::'
" Baz materiala"
material" de la Fe::.e'a\ la
Romana de Modelism ne-au in.:le'a:
a Romn
'o ='~at
at ca
c in parlea
partea a doua a acestui an
. OC"
0'" putea gsi
gasi motoare
moloare term ice de di e'Se
e'se capacitati
capacit i cu preluri
pre uri sub 500 lei/bu::a:aa Nu tim
slim dac
daca s-a incercat comanq
comanda
::a
pElntru ghidarea modelelor. in
:)O:
~o ,ca
c pentru
In
:;,-mca
'e
nlca mililara
militar se folosesc lasere de ilupen~ru rachetele an
anti- ~are a lintelor
~
intelor pen/ru
tir C
:anc.
:3
:; _-

-JJ

PETREENIUC
PTRE~ENIUC

DRAGO,
DRAGO~

Dnnnetl.
Danniine~li.

~ yem in pregatire
A,am
pregtire mai multe planuri ale
vnor autovehicule ce au fost in dotarea aruror
- atel romne
romane in cel
eel de-al doilea razboi
~ate,
rzboi
"'ondial,
ndl al . inclusiv Austro-Daimler.
Siblu (deoJUGUREANU MIRCEA, Sibiu
camdata).
::amd at). Exista
Exist destul de multe solinumrul experimental din
: ,:iiri
ari pentru numarul
revistei, dar nu chiar atit de multe
'983 al revistei.
''lci t s
sa justifice retiparirea.
inca
''lcit
retiprirea. Exista
Exist inc
nave, avioane.
avioane,
atit de multe modele de nave.
at'l
bl1 ndate,
cai ferate etc. incit probabil ca
bl'nd
ate. ci
c
jaca vor fi publicate
publieate numai cele reprejac
zentative suplimentul nostru nu va relua
...J n subiect cel
eel pulin
0 suta
ani! Din
puin o
sut de anii
recate,
la po
po~ta
primese abonat nu se primesc
recate. Ia
"'lente decit pe un singur an.
mente
CiRSTINA IULIAN,
IULlAN, Constanta.
Conslanta. Speram
Sperm
CRSTINA
ca planurile din acest numar
satisfac
c
numr sat
isfac prelerintele
~i exigentele
Oricum, sinteti
'erin
ele i
exigenele dv. Oricum.
sntei
bmevenit
mai
bt 'leven it la redaclie
redacie pentru a m
ai gasi
gsi
plan uri de nave.
unele planuri
CATALlN, Str.
Sir. Cerbulul 3, SiTACHE CTLIN,
naia, 2180, Prahova, cauta
caut la schimb pladetaliate
'luri detal
iate pentru avioanele Douglas
Oouglas
SBD Dauntless,
Helldiver,
SBO
Oauntless. Curtiss SB20 Helldiver.
Grumman
Wildcat,. Douglas TBO
TBD
Grumm
an F4F Wildcat
Devastator, Grumman F6F Hellcat. PenDevastator.
:ru a v
va face surprize placute
"u
plcute in
n numerele
",1'loare
itoare,. nu v
va spunem deocamdata
deocamdat decit .: gind la gnd
gind cu bucuri
bueurie.
c
e.
PAM FIR IONEL, Rndunelelor
Rindunelelor 30, FePAMFIR
I~li, 8575, jud.
judo lalomlta,
lalomita, dore$te
sa coteti,
dorete s
,espondeze
construe-espondeze pe teme legate de construc; ,a vehiculelor cu pedale avind mai mult
mull
;'a
de doua
dou roiL
roi.
Sir. MiirgeanuMOHAI ALEXANDRU, Str.
Mrgeanu
et. 8, ap. 20, Bala
Baia Mare, 4800,
lui 1, bl. A, el.
Maramure~, dorete
dore~te scheme verifiJud. Maramure"
telecomanda.
cate pentru stalli
staii de telecomand.
Miercurea-Cluc.
DEFTA
ROBERT,
Mlercurea-Cluc.
delermina scara la care este
Pentru a determina
prezentat un model, masurali
msurai lungimea
oe desen i
~i impartili
pe
imprii la aceasta
aceast valoare
Jngimea din caseta tehnic.
tehnica. Toate celeungimea
alte
sint de obicei desenate la
a
te elemente snt
aceea$i
acee
ai scara.
scar . Yamato era piturat gri
cirme semicomsemieomi avea doua
dou crme
deschis $i
oensale, montate pe direc\ia
pensate,
direcia arborilor
nleriori (cei mai lungi) ai elicelor.
elicelor.
nterlori
BALOG IOSIF, Braov.
Bra~ov.
Cruci~alorul
Crucitorul
sabela din 1888 este pregiitit.
""'''isabeta
pregtit. Variag a

For one year subscription (4 issues) send 10 $ USA or


equivalent to:
Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez 10 $ USA
ou I'equivalent a:
Fur ein jahr abonnement (4 nummern) senden 10 $ USA
gleichwertlg:
oder gleichwertig:
correspondence:
Adresse de corresponaence:
Adresse der redaction:
Correspondence adresse:

II

SUMMARY
Page

Page
page

C8 pot Iiti asam blate prin bplre,


lip Ire, In nu
mece
num~
rale anterioare.
rele
in continuare programe
Vom publica In
telecomanda ~i
i calde simulare pentru telecomand
modele lor. Observaliile
sint coculul modelelor
Observaiile dv. snt
recte.
recte
POSTU OCTAVIAN, Alexandria. Pentru a participa la Cupa UTC. luali
luai lele
gatura
gtura cu activistii
activitii sectiei
seciei PTAP de la
Judelean
UTC.
Judeean
UTC. Recordul
Comitetul
viteza pentru avioane propro
mondial de vitez
avionul sovietiC
soviet,c
pulsate cu elice Iil deline
deine av,onul
depa~it 750 km/h
km/h.. TurboproTu 114. ce a depit
14795
CPo
pulsoarele ce il
I echipeaza
ech ipeaz au 14
795 CP
Sir. ArPOPOVICI BOGDAN FLORIN, Str.
A 7, se.
sC. B, el.
et. 4, ap. 64, Concului 4, bl. A7,
slanta, 8700, doreste
stanta,
dorete sa
s corespondeze
ism si
pe teme de model
modelism
i iahting.
Comane~ti. Mo
OLTEANU DANUT,
DNU, Comneti.
dele
deie de locomotive cu aburi functionale
funcionale
exista
exist cu siguranla
siguran la Muzeul Cailor
Cilor Ferate din Bucuresti.
Bucureti.
Sir. Craiovei, bl.
LAIBER CRISTlAN,
CRISTIAN, Str.
sc. F, et. 3, ap. 12, Piteti
Pile~ti,, tel.
31, se.
97645598, doreste
dorete sa
s corespondeze pe
aviaie moderna.
modern.
teme de avialie
CRUCERU COSTIN, Bacau.
Bacu . Luati
Luai legatura
gtura cu membrii cercului de automoau tomodele de la Casa pionierilor din localitate.
deie
localitate.
bucurm ca
c ali
ai putut achiziliona
achiziiona din
Ne bucuram
comert
comer in
n orasul
oraul dv. un motor Raduga si
i
4.
o stalie
staie de telecomanda
telecomand Pilot 4.
. BALATESCU
A, Iancu
lancu
BLTESCU MIRCEA, Sir.
Str. A.
judo Timi,
Timi~, of
era accesoofer
17, Lugoj, 1800, jud.
RDG,, numerii de cai
ci ferate TT si
i HO din ROG
rele 2/84, 1/85. 1 si
3/87.
i 3/87.
Bucure~li.. Nu pu'
puNEAGU ROGER, Bucureti
blicam
blicm scheme pentru stalii
staii de telecomanda
eonstruite de amatori
amatori,. dect
decit daca
mand construite
dac
sint prezentate redactiei
acestea snt
redaciei in
n stare
functiune si
MTTc..
i cu autorizatie
autorizaie MTTc
de funciune
APOSTICA NICU, com. Birse~li
APOSTIC
Brseti 138,
judo Vrancea, of. Birse~1i
dore~te sa
jud.
Birseti 5377, dorete
s
faca schimb de documentatie
fac
documenta ie pentru
avioane ultrausoare.
ultrauoare .
Bucure~ti Sir.
10SOVAR EMIL, Bucureti
Str. Lt.
LI. Iodorete
nescu Anton 12, sector 2, 73311, doreste
ale
unu
i
traIJler
planurile unui U-boot si
i
un uI trauler
romiinesc.
romnesc.
ENCIU OVIDIU, Sir.
Str. Bralla
Brila 210, bl. C4,
et. 8, Gala!i,
ap. 34, el.
Galai , 6200, doreste sa
s cotemee legate de istoria
respondeze pe tem
marinei.
CONSTANTINESCU
CONSTANTINES.
C U COSMIN, Clujl/88.
Napoca. Gasili
Gsi, planul solicitat in
n nr. 1/88.
TATARAN
TTRAN PAVEL, Cart. 1 Mai, Aleea
Salu Mare, 3900,
Begoniei, bl. 1, ap. 10, Satu
faca schimb de programe
doreste sa
dorete
s fac
minicalculatoare. inclusiv in
pentru minicalculatoare.
n limbajele Basic Plus sau Fortran.
Fo rtran.
Sir. Boreea,
Borcea,
GHEORGHIU DANIEL, Str.
ap.. 11, et.
el. 2, sc.
sC. A, CIrai,
Calara~i, 8500,
bl. 33, ap
1, 2, 3. 4/85 si
doreste
dorete numerele 1.
i 1/86.
Turnu-Mgurele IAR
CARAGEA DAN, Turnu-Miigurele
nr. 3/1984.
putei gasi
gsi in
n nr.
93 iIl puteli

Page

Page

Page

Page

Page

Dage

Page

Last

2-3

- An original artlcll
articl.
the XIXlh
XIXlh cen
Romanian made
Romanlan
liday rockets
rockels
missiles. The I
mlsslles,
was printed
prlnted In
for the "model
lor
of
01 1852.
ten:
4-7 - Among the ten
thousands 01
of
Mustangs built
ring WW 2, one
a yet not com~
known story: .
epy Anne", bro
from
Irom Italy to Bu
rest by aRoma
a Roma
pilot.
8-15 - Original drawing
the French Dar
Dai
" Fr ei
steam tug "Fre<
Mistral" , accoi
accor
Mistral",
nied by colour
pictures.
pictures.
- Computer aide(
17
mulatlon of
mulation
01 the
class (publishe,
(publishe
the last issue
further analysed
lurther
18- 19 - Original drawing
18-19
the German Da
military
vehicle,
mllitary vehicle.
del 1901
1901,, are Iiil
ded together wil
story in the Rl
R<
nlan Army.
Is the plar
20-21 - ANT 66 is
the first
flrst Soviet
Soviel
lar scientific E
Iar
dltions.
ditlons.
Ora ....
and plctures
pictures ilir
ded.
experimental
22-23 - An experim
ental
manian made Ii
II
manlan
train
ilt In
traln bu
built
in
iova is olterac
offere<
lova
ml
the railway mi
lers.
24-27 - At the end of
01
WW1, Roman i81
i 81
recleved some I
port
pia
24
pla
They are presE
as depicted In
in (
photogr;
nal
photogri
Drawings
achl
Drawlngs achi
by comparisor
those publisr.e
publishe,
Modelist
Kons
tor.
28-30 - The famous
lamous M
h,
h.
hellicopter.
of 8 world and ,I
Soviet unional
uniona t
Sovlet
cords is prese.
prese
umbe rs
cover - Next nnumbers
include
orl
Include
ori
drawings of thE
cific Steam er
clfic
(Rom~
of CFR (RomI
Railroads) .

ROMPRESFILA TELIA,
TELlA, export-import press,
pres,
PO Box 12201 Bucure,ti,
Bucureti, Calea Grivitei 64telex 10376. MODELISM - ISSN 42431.

Piala Scinteii 1, cod 79784, BucurE


MODELlSM, Piata
Bucur4

Redactor'1ef:
lOAN ALBESCU
Redactor-et ing. IOAN
Redactor'1ef adjunct prof. GHEORGHE BADEA
Redactor-ef
ILiE MIHAESCU
redacie: ing. ILIE
MIHESCU
Secretar responsabil de redactie:
p

r as~ . '. ' -:'


GORDEA
GAB I. B
GO~DEA GABI,
Bra
-:"a3
apa n.: . ......
...,,... ~ '.83
aca""...,!
- 2.? aa"" ,.,4 ~~,:ea
c ed 2
~ ",...
0., --~~
ANTON-FRANC ISC .
THOMANI ANTON-FRANCISC
Azugii 3.
3, bl. 11
4, ap.
ap . 18
18. A
A.
Valea Azugll
11,, el. 4.
judo Prahova.
Prahova. olera
ofe ra Oub
dub,,'
C
2188, jud.
~r a
lecia "Tehnlum
Tehnlum (dde
apar' e
leclia
e la apar't
E" p
nr.
nr. 2 $i
i 4/ 1984

Tlparul executat la
Tiparul
Combinatul Poligrafic
Stintell"
.."Casa
Casa Scinteii"
Ad
ministr8\ la
Administraia

"

ni.,.'

r'i

I TI":' 1 A

Revista poat
e Ifii giisita
la
poate
gsit la
lia
cata log ul p
resei el
e(
ia 86 in catalogul
presei
R SR.. Prel
ul unul
unu l
iin
n 1988 in RSR
Preu
nament anual
anua l (4 numere),
n u mere), Ii
namenl
s iv taxa
tax a de livrare
liv ra re la domlCl
d omici
siv

,I

,I

. . .,rc; . .

,pO

, ,,,PACIFIC 2213... din grupul i~ean de locomotive refuglal Ie


.. PACIFIC
. dinIU,nii
grupul
ieean
locomotive
refugiat
spr&2213.
mijlQcul
august
1944 de
a fost
condus la
BMad.Ia
de
Tecuci
Tecuci
spre mijlocul
lunii august
1944- a fost
condus
Blrlad- dein
citre mecanicul
Nicolae
Tarilungi
cu un
tren la
mlfttar
ctre
mecanicul
Nicolae
arlung cu un tren mlUtar - in"
noaptea
22123 August
1944."
noaptea 22/23 August 1944."
Oepozllie la Tribunalul Foqanl.

DepoziIe

la Tribunalul
FOctanl.
martle
1945
martie 1945
inhimat Ja unul dlntte aceste
gr. ale grupulul de lupti
nhmat
la unulcedintre
ac......'i'e~)neig1pd
1rlmUrt 9~..e ale grupului
defrontulupt
Braul\
ultlmele
au depi$it
spre IInla
,

"

"-,,,It

,I

Braun,
.ultimele
ce au1944
dep
'lMfIl.
nd I,a
spre
frontului dupi
22 august
- itcaTe~1
un :caIt4e
curse
un linia
car suprainlui
dUp __
22
august 1944 fragiiul
.... ca un
cal efe curse,
la un.....car
cireal
, elegantul
PAClJflC
S-a oprit
un supraintlmp mal
"""", eleganlul
fragilul
PACIFIC
......9Prit
..... un 23.08.
timp 1944.
mal
. crcat
i~elungat
cu ~Q~istat"
lnalitte
de Bmad
mlercuri
. Joc:Ielungat
cu. dou staI"
tnamt, de
am pe la '1800.~.'!.
.
' Birlad... miercuri 23.08.1944,J"
~'cam pe la 1000 .: '. . '
,

DO~OI'ul fe' Hamel - Raport &Supra actlvititil balallonulur '


Dowul
batallonulut
.if' ef HameI - Raport 'asupra
deactivitII
asalt al Annatel
a H.
oi!
de asalt al Armatei a 8-a.

PrIn. in d~1 tanCWIlor angaj_e in l,.pt pentru. Blrtad. - a


celOr din avangarda .vinatef a 6-a SovleliCie de tancuri i a c elor
co",.ndate de ctre .alorul Braun - PACIFlC-uI 2213 explocfqd .s ub lovltu". apte prolectila. "Izbitura proiectilelor a
d
ftI'!flna de m-o azvlrllt jos
m-am lovit la cap... Cind
......1IIf;fi'tll'iietlcit, maina era departe; abia se vedea din aburi. '
Pe . - . . nu mal
ca nimenI... Nld In cabin, nici pe plat,.;-=!rau morii cu II... Oprl11. DIn cazan ..... lit.... aburi

,J

'.,fl_4tr1!ftd"'

S-ar putea să vă placă și