Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala: Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Vasile,
Tel. +40 213101629, In atentia: Cristian Vasile, Email: asistenta@apdrp.ro, Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 1/8

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Organizarea sesiunilor de consiliere privind intocmirea documentatiei specifice pentru accesarea PNDR

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Imbunatatirea procesului de redactare si intocmire a proiectelor pentru solicitarea fondurilor europene acordate prin PNDR si cresterea
gradului de accesare a fondurilor europene prin prestarea serviciilor de consiliere, prin sustinerea actiunilor de informare si consiliere,
precum si prin diseminarea informatiilor privind aspecte procedurale referitor la procesul de implementarea a Programului National de
Dezvoltare Rurala.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)
79416200-5 Servicii de consultanta in relatii cu publicul (Rev.2)
79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
85312320-8 Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In vederea indeplinirii obiectivului general sunt identificate urmatoarele obiective specifice, care constituie cele 2 componente ale proiectului:
COMPONENTA 1-Diseminarea informatiilor specifice si acordarea asistentei de specialitate in accesarea fondurilor de catre potentialii
beneficiari si beneficiari ai PNDR prin activitati de consiliere.
COMPONENTA 2-Implementarea evenimentelor publice pentru diseminarea informatiilor privind aspecte procedurale referitor la
implementarea tehnica si financiara a PNDR prin intermediul atelierelor de lucru.
Valoarea estimata fara TVA: 10,468,800.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


43 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Pe parcursul derularii contractului la fiecare transa de plata depusa de catre prestator conform Declaratiei de esalonare a depunerii
dosarelor cererilor de plata-Anexa 5 la Contract,se va calcula valoarea autorizata in euro la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii
precedente efectuarii platii,astfel incat la ultima transa de plata,valoarea sumelor rambursate acestuia sa nu depaseasca valorile in euro si in
lei ofertate. Platile se vor efectua pe baza cererilor de plata depuse de prestator, insotite de documente justificative si autorizate de
APDRP.Autorizarea cererilor de plata se face in urma verificarilor documentelor justificative prezentate de prestator conform cerintelor
Achizitorului prezentate in Instructiunile de plata.Autorizarea cererilor de plata poate fi invalidata ulterior prin constatarea de nereguli.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 2/8

Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare in lei: 2% din valoarea estimata a contractului fara TVA, respectiv:209.376 Lei. Perioada de valabilitate a
garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita de primire a
ofertelor.In conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,Garantia de participare
se va depune in original si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o
societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de
participare va fi Scrisoare de Garantie pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Formular nr. 20, cu
posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari.In cazul formularii unei
contestatii impotriva procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile Art. 2781, lit. (c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, se va avea in vedere faptul ca In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine
contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 8781.36 lei, rezultata in urma aplicarii
prevederilor art. 2781, lit. (c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;
Ofertantul va avea posibilitatea de a constitui garantia de participare si prin virament bancar, in cuantum de 2% din valoarea estimata a
achizitiei, avand urmatoarele date:
Titular cont: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Nr. cont: RO37TREZ7005005XXX000177
Deschis la: A.T.C.P.M.B.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din valoarea contractului.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare
va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de buna executie va fi scrisoare de garantie bancara Formular nr.
19, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de asistenta tehnica

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
d)Ordinul ANRMAP nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
e)Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al Sedintei de deschidere a ofertelor si
Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii;
f) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice se
poate face accesand site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii pentru evaluarea respectarii cerintelor:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu
vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic,
autoritatea contractanta va solicita informatii direct de la autoritatile competente.Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate
mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata/ lizibila semnata si stampilata cu apostila "conform cu originalul.In cazul
ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise,
insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Nu se vor folosi
prescurtari.
Formulare necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1. Formularul 5 Declaratie privind eligibilitatea;
2. Formularul 6 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
3. Formularul 4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
4. Formularul 24 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
5. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) va confirma prin intermediul unei Declaratii, faptul ca a luat la cunostinta de
prevederile art. 69 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Functiile de decizie la nivelul Autoritatii Contractante sunt reprezentate de catre:
Dl. George Octavian TURTOI - Director General, Dl. David Eugen POPESCU Director General Adjunct Plati, Dl. Calin NUTU Director
Directia Relatii Publice, Dl. Iulian BOBE Director Directia Asistenta Tehnica si Leader, Dl. Cristian IVANOIU Sef Serviciu Achizitii.
6. Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala,
eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
7. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se
depune oferta.
8. Certificat pentru plata CAS (pentru statele unde este aplicabil).
9. Cazier judiciar al companiei, sau echivalent (pentru statele unde este aplicabil).
(Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 3/8

Fisa de date
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ administratori, domeniul de activitate si faptul ca acesta nu este in stare de faliment ca urmare a hotararii
pronuntate de judecatorul sindic;

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cifra de afaceri globala medie anuala a ofertantului (operator economic sau


membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de cel
putin echivalentul a 2.000.000 euro, pe ultimii trei ani financiari incheiati
(2009, 2010, 2011).

Valorile vor fi exprimate atat in euro cat si in lei, la cursul lei/


euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru
anul respectiv:
ANUL-CURS EURO/ LEI
2009-4,2399
2010-4,2122
2011-4,2391
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede
decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale
stabilite de catre BCE.Se vor atasa copii ale bilantului inregistrat
la administratia financiara pe anii 2009, 2010 si 2011, sau orice
alte documente disponibile ale operatorilor economici din care sa
reiasa indeplinirea cerintei de calificare.
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7 Informatii
generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere,
fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a prestat, in


ultimii trei ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei,
servicii de implementare a activitatilor de informare la nivel national sau
international in valoare cumulata de cel putin 2.000.000 euro (pentru
conversie se vor utiliza cursurile de schimb valutar mentionate mai sus).

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori


economici impreuna) trebuie sa completeze:
-Formular nr. 8 Declaratie privind lista principalelor prestari de
servicii in ultimii 3 ani;-Formular nr. 9 Fisa de experienta
similara
Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 8 se vor
atasa documente suport (copii dupa anumite parti relevante ale
contractelor, recomandari sau alte documente care sa ateste
derularea activitatilor mentionate in contract) care vor contine
obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul serviciilor/ activitatilor prestate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului.Recomandarile/ certificarile vor fi emise
sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a
activitatilor ori de catre clientul privat beneficiar al activitatilor
realizate.Daca recomandarile/ certificarile sunt depuse in
copie,se va mentiona conform cu originalul si vor fi insotite de
semnatura deponentului.Definirea termenilor utilizati in aceasta
sectiune se va face strict conform Capitolul 1.3 din Caietul de
Sarcini.

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a prestat, in


ultimii trei ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei,
servicii de implementare activitati de consiliere prin comunicare directa si pe
suport tiparit si media la nivel national sau international.

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori


economici impreuna) trebuie sa completeze:
- Formular nr. 8 Declaratie privind lista principalelor prestari de
servicii in ultimii 3 ani
- Formular nr. 9 Fisa de experienta similara
Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 8 se vor
atasa documente suport (copii dupa anumite parti relevante ale
contractelor,recomandari sau alte documente care sa ateste
derularea activitatilor mentionate in contract) care vor contine
obligatoriu date referitoare la:
-beneficiarul contractului;
-tipul serviciilor/ activitatilor prestate;
-perioada in care s-a realizat contractul;
-valoarea contractului.
Recomandarile/ certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o
autoritate contractanta beneficiara a activitatilor ori de catre
clientul privat beneficiar al activitatilor realizate.Daca
recomandarile/ certificarile sunt depuse in copie, se va mentiona
conform cu originalul si vor fi insotite de semnatura
deponentului.Definirea termenilor utilizati in aceasta sectiune se
va face strict conform Capitolul 1.3 din Caietul de Sarcini.

Ofertantul (operator economic sau oricare dintre membrii asocierii de


operatori economici) trebuie sa fie acreditat pentru manipularea datelor cu
caracter personal si inregistrat ca operator de date cu caracter personal in
conformitate cu prevederile Legii 677/ 2011, cu completarile si modificarile
ulterioare.

Ofertantul va depune inregistrarea ca operator de date emisa de


catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), care trebuie sa
fie completata si sa contina numarul de inregistrare in Registrul
General al Autoritatii si numarul de notificare in Registrul de
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal mentionat in
Notificarea A.N.S.P.D.C.P. trebuie sa coincida cu scopul
prelucrarii datelor cu caracter personal din cadrul actiunilor
derulate prin acest proiect.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 4/8

Fisa de date
Expert cheie 1 Lider de Echipa
Calificari si abilitati:Studii superioare;Calificare in managementul
proiectelor, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/
international;Calificare in domeniul comunicarii/ relatiilor publice/ event
management, atestata de catre institutii recunoscute la nivel national/
international sau experienta relevanta in domeniul comunicarii/ relatiilor
publice/ event management.Experienta generala:
Experienta de minimum 5 ani in management de proiect;
Experienta specifica:
Experienta dovedita de minimum 3 ani in implementarea campaniilor de
relatii publice pentru fonduri europene la nivel national/ international, in care
a avut atributii de conducere/ coordonare a unei echipe.

Ofertantul va depune pentru personalul propus:


1.Formularul 10 Lista cu personalul propus pentru
implementarea proiectului;2.Curriculum vitae (CV) respectand
Formularul 11;3.Declaratie de disponibilitate, conform
Formularului 12, semnata in original;4.Copii ale diplomelor de
studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in
CV, relevante pentru proiectul in cauza;5.In cazul ofertantului
situat pe primul loc, Comisia de Evaluare va solicita documente
justificative in vederea sustinerii experientei indicate in CV.Un
expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele
identificate mai sus.
Nota:CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti
decat personalul propus nu trebuie sa fie incluse in oferta.Este
recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4
pagini.In vederea indeplinirii si certificarii cerintelor referitoare la
calificarile si abilitatile expertilor cheie propusi in oferta, se vor
depune documente justificative precum diplome, atestate sau
certificate.Nu se vor lua in considerare recomandari, adeverinte
sau alt document justificativ in vedera indeplinirii cerintelor
referitoare la calificarile si abilitatile expertilor cheie.
Definirea termenilor utilizati in aceasta sectiune se va face strict
conform Capitolul 1.3 din Caietul de Sarcini.

Expert cheie 2 Expert implementare evenimente


Calificari si abilitati:
Studii superioare;Specializari profesionale in domeniul comunicarii/relatiilor
publice/event management/managementul de procese si sisteme, emise de
catre institutii recunoscute la nivel national sau international;Experienta
generala:
Experienta de minimum 5 ani in domeniul comunicarii;
Experienta specifica:Experienta in ultimii 3 ani in implementare unui
eveniment public de anvergura;

1. Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;2.Declaratie


de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in
original;3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor
profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru
proiectul in cauza;4.In cazul ofertantului situat pe primul loc,
Comisia de Evaluare va solicita documente justificative in
vederea sustinerii experientei indicate in CV.Un expert poate fi
nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai sus.
Nota:CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti
decat personalul propus nu trebuie sa fie incluse in oferta.Este
recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4
pagini.In vederea indeplinirii si certificarii cerintelor referitoare la
calificarile si abilitatile expertilor cheie propusi in oferta, se vor
depune documente justificative precum diplome, atestate sau
certificate.Nu se vor lua in considerare recomandari, adeverinte
sau alt document justificativ in vedera indeplinirii cerintelor
referitoare la calificarile si abilitatile expertilor cheie.
Definirea termenilor utilizati in aceasta sectiune se va face strict
conform Capitolul 1.3 din Caietul de Sarcini.

Expert cheie 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16 Expert consiliere


Calificari si abilitati:Studii superioare;Specializari profesionale in domeniul
consilierii/consultantei/managementului de proiect, atestate de catre institutii
recunoscute la nivel national sau international de catre autoritati publice in
domeniu.
Experienta generala:Experienta de minimum 3 ani in domeniul
consilierii/consultantei/ managementului de proiect sau in procesul de
accesare a fondurilor nerambursabile;
Experienta specifica:Experienta in ultimii 3 ani in organizarea/sustinerea
unei prezentari in cadrul unui eveniment public de anvergura;Experienta in
ultimii 3 ani pentru minimum 4 experti dintre expertii 3 16 in
implementarea/ gestionarea/ acordarea consultantei pentru cel putin un
proiect finantat cu fonduri europene.

1. Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;2.Declaratie


de disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;
3.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale
obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in
cauza;4.In cazul ofertantului situat pe primul loc, Comisia de
Evaluare va solicita documente justificative in vederea sustinerii
experientei indicate in CV.Un expert poate fi nominalizat pentru
o singura pozitie din cele identificate mai sus.
Nota:CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti
decat personalul propus nu trebuie sa fie incluse in oferta.Este
recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4
pagini.In vederea indeplinirii si certificarii cerintelor referitoare la
calificarile si abilitatile expertilor cheie propusi in oferta, se vor
depune documente justificative precum diplome, atestate sau
certificate.Nu se vor lua in considerare recomandari,adeverinte
sau alt document justificativ in vedera indeplinirii cerintelor
referitoare la calificarile si abilitatile expertilor cheie.Definirea
termenilor utilizati in aceasta sectiune se va face strict conform
Capitolul 1.3 din Caietul de Sarcini.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul (operator economic sau oricare dintre membrii asocierii de


Ofertantul va depune documente emise de organisme acreditate
operatori economici) trebuie sa fie atestat pentru un sistem de management care ii confirma certificarea sistemului de management al calitatii
al calitatii pentru serviciile prestate, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
conform ISO 9001 sau echivalent.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 5/8

Fisa de date
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

40.00%

66.67

60.00%

100.00

Descriere: Componenta financiara


2 Propunere tehnica

Descriere: Noi riscuri: 4 pct.; Strategie riscuri: 16 pct.; Descriere detaliata a implementarii: 30 pct.; Persoane informate: 10
pct.; Materiale produse: 25 pct.; Actiuni suplimentare: 15 pct.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00


Ponderea componentei tehnice: 60.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/2/S/12/00/05/S0

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
150 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 6/8

Fisa de date
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini.Propunerea
tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa fie elaborata de catre ofertant in conformitate cu structura prezentata in cadrul Formularului 16 Organizare si
Metodologie.Nerespectarea structurii si absenta in cadrul continutului propunerii tehnice a aspectelor mentionate in Formularul 16
Organizare si Metodologie la pct.A si B, va atrage incadrarea ofertei ca fiind neconforma.
De asemenea,Ofertantul va elabora si anexa la acesta, respectiv Formular nr. 17 Graficul de Indeplinire a Contractului, mentionat la
Sectiunea BFormulare din prezenta Documentatie de Atribuire.Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea
ofertei,a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national,precum si ca le va respecta
pe parcursul indeplinirii contractului de servicii(conform Formularului 14Sanatate si protectia muncii).Informatii detaliate privind
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se
pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.In cazul unei asocieri, aceasta
declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii.Detalierea factorilor de Evaluare si algoritmul de calcul:Propunere financiara:40%/
Propunere tehnica:60%;Punctajul tehnic (Ptehnic), se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de catre
membrii acesteia,apreciere care se raporteaza in totalitate la prevederile caietului de sarcini.Pentru fiecare dintre factorii de evaluare
enumerati la Detalierea factorilor de evaluare, punctajul maxim care poate fi acordat este cel mentionat ca puncaj maxim, conform
algoritmului de punctare specificat.Pentru criteriile si subcriteriile mentionate se acorda un numar de puncte de la 0 la numarul maxim de
puncte (numai valori intregi, fara zecimale), in functie de criteriu si de particularitatile fiecarei oferte.Ptehnic total al fiecarei oferte va fi
constituit din suma punctajelor obtinute de acea oferta pentru fiecare dintre factorii de evaluare specificati mai jos,conform algoritmului de
punctare specificat.
Ptehnic,se acorda pentru fiecare factor de evaluare in parte daca sunt indeplinite cerintele mentionate in detalierea factorilor de
evaluare.Pentru factorii de evaluare cu referire cantitativa, ptehnic se acorda astfel:
a) Pentru oferta cea mai mare, din punct de vedere valoric/ cantitativ, se acorda punctajul maxim;
b) Pentru alte oferte decat cea prevazuta la litera a) se acorda punctaj astfel:Punctaj = Oev x Pmax/ Omax, unde:Omax = oferta cu cea mai
mare valoare/ cantitate din ofertele prezentate;Oev = oferta pentru care se face evaluarea;Pmax = punctajul maxim aferent factorului de
evaluare.Detalierea factorilor de evaluare:A.PREZENTARE GENERALAmaxim 20 de puncte;A.1-Identificarea si analiza detaliata a noi
riscuri, suplimentar fata de cele mentionate in Caietul de Sarcini, privind executia contractului, in stransa legatura cu obiectivele
acestuia.Pentru fiecare risc identificat suplimentar si analizat (din a carui analiza rezulta clar legatura cu obiectivele contractului) se vor
acorda cate 1 puncte, pana la un maxim de 4 puncte.A.2-Prezentarea unei strategii de minimizare/atenuare a riscurilor.Pentru identificarea
si detalierea modalitatii si demonstrarea efectivacu actiuni concrete, masurabile si fezabilea unei strategii de minimizare/ atenuare a
fiecarui risc in parte (atat cele prezentate in caietul de sarcini,cat si cele identificate suplimentar de ofertant) se acorda cate 2 puncte,pana la
un maxim de 16 puncte. B. STRATEGIE maxim 80 de puncte;B.1-Prezentarea unei descrieri detaliate, suplimentara cerintelor minime din
caietul de sarcini, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:1)evaluarea impactului activitatilor asupra publicului tinta si formularea de
solutii de imbunatatire a activitatilor din cadrul proiectului;2)descrierea modului de alcatuire a echipelor cu demonstrarea faptului ca este
asigurata coordonarea intre experti si detalierea utilizarii resurselor umane pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor
acestui proiect;3)facilitatile suport, precum echipamente tehnice, logistica, resurse administrative etc. care vor sustine implementarea
acestui proiect.Se acorda punctaj doar pentru descrierea detaliatacu masuri concrete,masurabile si fezabile pentru implementarea
proiectului a fiecarui aspect mentionat anterior.
Pentru fiecare aspect descris mai sus se acorda maxim 10 puncte. Punctajul maxim acordat pentru acest criteriu este de 30 puncte. Nu se
acorda punctaje intermediare.Se vor puncta doar acele descrieri care sunt realizate in concordanta cu activitatile solicitate in Caietul de
Sarcini (pentru fiecare componenta a proiectului) si cu strategia propusa de ofertant, din care sa reiasa clar indeplinirea obiectivelor
proiectului;B.2-Ofertarea unui numar mai mare de persoane informate prin actiuni de consiliere si ateliere de lucru fata de cerintele din
Caietul de Sarcini.-Se va acorda un punctaj de 0,75 pentru fiecare 200 de persoane catre care se disemineaza informatiile in plus fata de
numarul stabilit ca indicator pentru actiunile de consiliere, pana la un maxim de 7,5 puncte;-Se va acorda un punctaj de 0,5 pentru fiecare 40
de persoane catre care se disemineaza informatiile in plus fata de numarul stabilit ca indicator pentru atelierele de lucru, pana la un maxim
de 2,5 puncte;B.3-Ofertarea producerii de materiale in cantitate superioara fata de cerintele din Caietul de Sarcini.Ofertarea realizarii unui
numar mai mare de materiale de informare publica, materiale tiparite de promovare si materiale promotionale decat cele mentionate in
Caietul de Sarcini.-Se va acorda cate 1 punct pentru fiecare 10 materiale de informare publica in plus fata de cantitatea totala de materiale,
pana la un maxim de 10 puncte;-Se va acorda cate 1 punct pentru fiecare 1.000 de materiale tiparite de promovare in plus fata de cantitatea
totala de materiale, pana la un maxim de 5 puncte;-Se va acorda cate 1 punct pentru fiecare 150 de materiale promotionale in plus fata de
cantitatea totala de materiale, pana la un maxim de 10 puncte;B.4-Ofertarea de actiuni identificate de catre ofertant,suplimentare si distincte
celor mentionate in Caietul de Sarcini, care contribuie efectiv la cresterea gradului de constientizare a publicului larg privind actiunile de
consiliere si informare realizate prin proiect.Se vor acorda cate 5 puncte pentru fiecare actiune suplimentara identificata de catre ofertant
(pentru care se demonstreaza contributia efectiva la cresterea gradului de constientizare a publicului larg si extinderea publicului tinta din
cadrul prezentului proiect), pana la un maxim de 15 puncte.
Informare ofertanti:Autoritatea contractanta va informa ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire in conformitate cu
legislatia in vigoare. Ofertantii a caror oferta nu a fost declarata castigatoare vor fi informati in conformitate cu legislatia in vigoare.La
incheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii,in cazul in care parti din
contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.In cazul in care doua sau mai multe oferte
au obtinut acelasi punctaj (cel mai mare), departajarea ofertelor se va realiza in functie de punctajul cel mai mare obtinut pentru factorii
mentionati la pct. B Strategie, in ordinea descrescatoare a punctajelor maxime care se pot acorda acestora.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, cu mentionarea TVA separat si trebuie sa includa:1.Formularul de ofertaFormular nr.
3;2.Formular de buget Formular nr. 21;3.O declaratie sub forma de angajament conform careia, in urma adjudecarii contractului, ofertantul
va depune la sediul Autoritatii Contractante la momentul semnarii contractului, Formularul nr. 22 Identificarea financiara.In cadrul
Formularului de oferta Formularul nr. 3, Furnizorul va prezenta datele de identificare ale auditorului independent ce va emite Rapoartele
de Asigurare, in conformitate cu cerintele stipulate la pct. 6.6 din cadrul Sectiunii A Caiet de Sarcini din Documentatia de Atribuire.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 7/8

Fisa de date
Ofertele trebuie depuse pana la termenul limita de primire a ofertelor specificat in Anuntul de Participare, astfel: prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire (serviciu postal) catre:Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Strada Stirbei Voda, nr. 43, sector 1 ,
Bucuresti, Cod postal: 010115 sau - livrate personal la sediul Autoritatii Contractante pe baza unei Scrisori de inaintare - completata conform
Formularului nr. 1 Scrisoare de inaintare, semnata si datata.Ofertele depuse prin alte mijloace decat cele mentionate anterior sau la o alta
adresa nu vor fi luate in considerare.Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:1) Formularul 1 Scrisoarea de inaintare (in cazul in
care oferta este depusa personal de catre ofertant);2) Formularul 2 Imputernicire (daca este cazul) a persoanei/ persoanelor care
reprezinta ofertantul, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica;3)Imputernicire de participare la sedinta de deschidere impreuna cu o copie dupa Cartea de Identitate a
persoanei/persoanelor imputernicite, semnata de catre reprezentantul ofertantului.Numarul de participanti din partea aceluiasi ofertant in
cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, se recomanda a nu fi mai mare de 2.Ofertantul trebuie sa prezinte oferta intr-un ORIGINAL si 1
COPIE lizibila, plus o varianta electronica pe CD/ DVD a propunerii financiare si tehnice.Fiecare exemplar al ofertei va trebui sa contina in
plicuri separate:-Plicul 1 Documente de calificare si alte documente;-Plicul 2 Propunerea tehnica;-Plicul 3 Propunerea financiara;-Plicul
4 Garantia de participare.Intreaga oferta va fi:-initializata si stampilata pe fiecare pagina si-numerotata crescator de la prima pana la ultima
pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ULTIMA PAGINA.In eventualitatea unei neconcordante intre original si copii, va
prevala originalul. In cazul unor neconcordante intre varianta pe suport hartie si cea in format electronic, va prevala cea pe suport hartie
(original).In cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate
si parafate conform prevederilor legale.Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun.Orice stersatura,
adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata/ persoanele autorizate sa
semneze oferta.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul cu CD/ DVD si copia inclusa in plicuri/ pachete separate, marcand corespunzator
plicurile/ pachetele: ORIGINAL si COPIE.Plicurile/ pachetele se vor introduce intr-un colet exterior, inchis corespunzator si
netransparent.Pe coletul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:a) adresa unde trebuie depuse ofertele: Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit Strada Stirbei Voda nr. 43,sector 1,Bucuresti, cod postal: 010115;b)numele si numarul proiectului pentru care
se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (conform SEAP sau TED);c)numele persoanei de
contact din partea Autoritatii Contractante;d)textul A nu se deschide inaintea sedintei de deschidere a ofertelor;e)denumirea
ofertantului.Autoritatea Contractanta nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt
intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013
Tipul de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala

VI.3) ALTE INFORMATII


Referitor la prevederile privind capacitatea tehnica a ofertantului:Pentru intelegerea si definirea termenilor folositi in sectiunea III.2.3.a)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala, se vor utiliza definitiile, explicatiile si specificatiile din aceasta Documentatie de Atribuire, Caietul de
Sarcini, Capitolul 1.3.Experienta similara nu poate fi sustinuta de catre un tert.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta,despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala: Strada Gradina cu Cai,Nr. 3A,Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050111, Romania, Tel. +40 213101629, Email:
asistenta@apdrp.ro, Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-08-2012 10:05

Pagina 8/8