Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA _-_LAFISA POSTULU]

pentru salariatul
contract individual de munca nr
f

Atributii

l.

*-J

--

de marcat:
si sarcini pentru utilizarea crsei

sau bacstsurile
bunurile livrate, servrciilc prestate
Sa emlta bon tlscal pentru toate

vanzare a bunului sau

de
bonuricu o valoare inferioari preiului
rarifului de prestare a serviciulut'
la repunerea ln
marcat electronice fiscale' pana
Tn cazul defectarii ufaiut.tot de
special, toate.0peratiunile efectuate
functiune a acestora, va iruegistra rn regrstruI
[a cererea clientulur;
,t^,it p.ntru rJspecriueteiperatiunr sifacturi,
si va emite

2 Jjltiiri,t,^
I

"t

4Sanotificerrnediatunitatjideservice,defectiuneacaseidemarcat;
celor marcate cu bon
5 Sa nu introduca in serLarul casei de *."u, alte sume in afara
llscalsauprimitelatncepereaprogramuluicasumadeserviciupentruacordarea
restului(fond de rulment);
date eronate;
tru emita bonuri fiscale continand
6.
aces[ura
.7 Sa
si sa intocmeasca factura la cererea
Sa inmanez* uo,iui r's.ut .ti.ntului
persoanei fizice);
( amerrda rn accst caz este 1 250 lei aplicata
fiscal " doar in cazul
ilp[.*"f
verbal pentru corectie/anulare bon
3 Sa intocmeur.u
bonului la client nu

g.

clrentului. Dupa predarea


in care nu a inmanat bonr"rlrespectrv
se mai fac corectii sau anulari
in
inregistra syetl^{e banipersonali
La ora inceperii programuluide lucru va
disfozitie de anga-iator' Nu va adauga
registrul speciai de bani personali, pus la

sumedebaniinplustatadesumarruegistratalaorainceperlinlogramlllde
putea chellur din banir trecutl ln
lucnr. In trmpul frogramului de munciva
justificative pentru,sumele chcltuite;
rcgistru tJoar daca Jetine documente
sl
organelor de control, va prezenta
10 ln trmpr_ii pr,_,grarnului de lucru, la soiicitarea
persoaner
personali ( amenda este 1.250 lei ap)icata
va.justifrca ,";i;;-;ni
fi-i^e\
r
l

em ita raporturl
r_^'i"Jr, iderea programului de lucru sa

obligatortu.
Sa deconteze suma incasat a

II.

Data

care este untc sr

Z
reprez,en'Lancr valoarea din raportul

Sanciiuni pentru neindeptinirea atributiilor


prezenta ANEXA

Angajator'

si sarcinilor prevazute in

Salariat,