Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

ANALIZA ACTIVITATII IN CADRUL FIRMEI

COORDONATOR TIINIFIC:
LECT.UNIV. DR. MUNTEANU IRENA
MASTERANZI:
MIRESCU IOANA
TUDOR(MARCU) ALINA-LILIANA
VERBAN MIHAELA

CONSTANA
2016
PREZENTAREA SOCIETATII

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din
Romania.
Compania are o experienta vasta in domeniul explorarii si producerii de gaze naturale, istoria sa
incepand acum mai bine de 100 de ani in 1909, cand a fost descoperit primul zacamant de gaze
naturale in Bazinul Transilvaniei, la Sarmasel. Actuala forma juridica de organizare a ROMGAZ
dateaza din anul 2001. Sediul social al companiei este la Medias, judetul Sibiu, Romania.
Principalele segmente de activitate ale ROMGAZ sunt: explorarea, productia si furnizarea de gaze
naturale, inmagazinarea subterana a gazelor naturale si productia de energie electrica.
In prezent, compania efectueaza operatiuni petroliere de explorare-dezvoltare-exploatare in 9
perimetre, in care detine o cota de participare de 100% si in 4 perimetre, in care are calitatea de
cotitular. In

Romania,

la

momentul

de

fata,

ROMGAZ

are

in

productie

143

de

zacaminte comerciale, amplasate in Bazinul Transilvaniei, Moldova, Muntenia si Oltenia. In plus,


ROMGAZ detine drepturi de explorare in Slovacia si Polonia.
De asemenea, ROMGAZ este cel mai mare operator de inmagazinare subterana a gazelor naturale
din Romania. Compania detine si opereaza 6 depozite subterane cu o capacitate de inmagazinare
totala de 3,925 mld.mc si un volum de lucru de 2,760 mld.mc.
Incepand cu anul 2013, ROMGAZ si-a extins domeniul de activitate prin preluarea centralei
termoelectrice de la Iernut, cu o capacitate totala de 800 MW, devenind astfel producator si furnizor
de energie electrica.
Aditional, ROMGAZ efectueaza interventii, reparatii capitale, probe de productie si operatii
speciale la sonde, transporturi de marfuri si persoane, transport tehnologic specific si mentenanta in
interesul societatii si pentru terti.
Un eveniment important in istoria recenta a companiei este listarea duala a acesteia in data de 12
noiembrie 2013.

Actionar principal al companiei este Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu o participatie de
70,0071%.
ROMGAZ este o societate administrata in sistem unitar, organismele corporative ale companiei
Denumire: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Obiect principal de activitate: extractia si inmagazinarea gazelor naturale
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu
Cod unic de inregistrare: 14056826
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J32/392/2001
Cod CAEN : 0620
Forma juridica de constituire: societate comerciala pe actiuni
Valoarea capitalului social subscris si varsat: 385.422.400 lei
Telefon: 0040 269 201020
Fax: 0040 269 846901
Web: www.romgaz.ro
E-mail: secretariat@romgaz.ro
Conturi bancare deschise la: Banca Comerciala Romana, BRD-Groupe Socit Gnrale,Citibank
Europe, Nextebank, Unicredit Tiriac Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania,ING Bank,
Eximbank, CEC Bank.
ORGANIGRAMA

Sursa: http://www.romgaz.ro/relatia-cu-investitorii/adunarea-generala-a-actionarilor/anul-2015.html

Unul dintre cele mai imporatante departemente ale societatii este Deparatmentul de CercetareDezvoltare .
Departamentul este structurat in mai multe laboratoare, fiecare avand un domeniu specific de
activitate.
Domenii de activitate:
* Fizica izotopilor pornind de la tehnologi de separare si productie, metode de analiza si
continuand cu urmatoarele domenii:
cercetari privind realizarea separarea prin procese de distilare;
optimizarea separarii apei grele;
tehnologii de separare in vid pentru producerea de apa usoara
monitorizarea si investigarea zonelor hidrologice prin tehnologii izotopice si metode
informationale
masuratori analitice pentru determinarea concentratiei izotopice.

* Studiul hidrogenului si procesele asociate:

metode computationale in dinamica gazelor;


studiul permeatiei izotopilor de hidrogen
analize teoretice si simulari ale procesoarelor de hidrogen prin reformare catalitica;
metode si echipamente pentru analize izotopice;

dezvoltarea celulelor de combustie pe hidrogen;


absorbanti, materiale composite si tehnici de analiza;
fizica vidului, echipamente;
spectrometrie de masa;
protectia mediului;
determinarea concentratiei apei grele;
software specializat pentru controlul si achizitia de date de la instrumentatia de laborator
Alte deparatmente: Deparamentul Economic, Deparamentul de Productie, Deparamentul Resurse
Umane, Departamentul Divizie Exploatare Productie, Departament cooperare-afaceri corporative,
Departament tehnic-investitii.
ANALIZA FINANCIAR-CONTABILA A SOCIETATII
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
Sinteza contului de profit si pierdere al societatii pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie2014,
comparativ cu perioada similara a anilor 2013 si 2012 , se prezinta astfel:

Tabel 2 : Situatia rezultatului global


Indicator

2012

2013

2014

Evolutie

Cifra de afaceri
Costul marfurilor vandute
Venituri din investitii
Alte castiguri/pierderi
Variatia stocurilor
Materii prime si materiale
Amortizarea si deprecierea
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli financiare
Cheltuieli de explorare
Alte cheltuieli
Alte venituri
Profit inainte de impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe

3.837.941
904.580
148.326
110.852
110.852
118.364
606.114
521.352
24.233
193.304
417.397
133.672
1.395.641
276.462

3.894.941
439.178
123.279
55.673
55.673
79.311
782.433
503.574
13.229
59.221
744.867
53.632
1.300.642
305.088

4.493.341
175.638
78.729
27.743
27.743
66.167
776.839
522.785
24.476
43.332
1.034.627
107.521
1.788.329
378.448

(2014/2013)
15,38%
-60,01%
-36,14%
34,61%
-50.17%
-16,57%
-0,71%
3,81%
85,02%
-26,83%
38,90%
100,48%
37,50%
24,05%

profit
Profitul anual

1.119.179

995.554

1.409.881

41,62%

Sursa : http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG

Cifra de afaceri
In anul 2014, Romgaz a realizat o cifra de afaceri in valoare de 4.493,3 mil.lei, comparativ
cu3.894,3 mil.lei realizatain anul 2013, influentata pozitiv de cresterea:
-

cantitatii gazelor proprii livrate si a pretului acestora;


tarifelor serviciilor de inmagazinare gaze prestate catre terti in trimestrul I 2014;
cantitatii de energie electrica livratasi a volumului serviciilor specifice din sectorulenergiei
electrice.

Cifra de afaceri a fost influentatanegativ de reducerea cantitatii de gaze achizitionate dinimport si


livrata ca marfa, din cauza scaderii cererii de consum pe piata de gaze naturale si aprevederilor
Ordinului ANRE nr.24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare acantitatilor de gaze
naturale rezultate din activitatea de productie necesare acopeririiconsumului pe piata reglementata,
conform caruia producatorii de gaze naturale nu mai auobligatia sa livreze gaze in amestec intern cu
import.

Sursa : http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG

Costul marfurilor vandute


In anul 2014, costul marfurilor vandute a scazut cu 60,01%, ca urmare a diminuarii vanzarilorde
gaze naturale achizitionate din import.
Venituri din investitii (venituri financiare)
In anul 2014, veniturile din investitii au scazut cu 36,14%, la 78,7 mil.lei, comparativ cu123,3
mil.lei in anul 2013, ca rezultat al diminuarii, atat a cotelor procentuale de dobanziaferente
disponibilului de numerar plasat in depozite bancare, cat si a dobanzilor incasatepentru titlurile de
stat detinute de Societate.

Alte castiguri sau pierderi


Cresterea pierderii inregistrate in anul 2014, comparativ cu anul precedent a fost generata
deinregistrarea urmatoarelor ajustari privind:
-

investitiile financiare, in suma de 17,9 mil.lei;


creantele comerciale, in suma de 172,8 mil.lei, in principal pentru creantele fata deInteragro

si Electrocentrale Galati;
creanta fata de Termoelectrica, in suma de 42,7 mil.lei;
stocurile de materiale, in suma de 21,9 mil.lei.

Variatia stocurilor
In anul 2013, diferenta intre cantitatea de gaze extrasa din depozite si cea injectata (cuantificata la
costul de productie) a generat o variatie a stocurilor favorabila (venit).
In anul 2014, cantitatea de gaze extrasa din depozite a fost mai mare decat cea injectata cu36,2
mil.mc, dar costul de productie al gazelor extrase din depozite a fost mai mic decat costul
de productie al gazelor injectate, ceea ce a generat tot o variatie favorabila a stocurilor (venit),dar
mai mica decat cea din anul precedent cu 50,17%.
Materii prime si materiale consumabile
In anul 2014, consumurile privind materialele, combustibilul, obiectele de inventar si pieselede
schimb au fost mai mari datorita volumului mai mare de lucrari si interventii curente lasonde, statii
de comprimare si reactivari sonde. Valoarea materialelor consumabile pentruefectuarea lucrarilor de
investitii in regie proprie (in special reactivari sonde si materialtubular pentru forarea sondelor) a
fost mai mare decat in anul precedent dar, ca urmare acapitalizarii acestor cheltuieli in costul
activelor imobilizate, a rezultat o reducere a acestuielement de cost inregistrat pe contul de profit si
pierdere.
Amortizare si depreciere
In anul 2014, cheltuielile cu amortizarea si deprecierea nu au inregistrat abateri semnificativefata de
anul precedent.
Cheltuieli cu personalul
Cheltuielile cu salariile la 31 decembrie 2014 cuprind si alte cheltuieli de natura salariale,prevazute
de art.21 din Codul fiscal si de Contractul Colectiv de Munca. Aceste cheltuieli aufost prezentate in
anul 2013 in cadrul Altor cheltuieli. In anul 2014, aceste cheltuieli suntprezentate in cadrul
Cheltuielilor cu personalul. Pentru a asigura comparabilitatea sumelorinregistrate in anii 2013 si
2014, valorile aferente celor doua pozitii din situatia rezultatuluiglobal al anului 2013 au fost
ajustate.

Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare cuprind in special efectul trecerii timpului asupra provizionului
dedezafectare, in suma de 24,44 mil.lei. Acestea au crescut fata de anul 2013 cu 85,21% caurmare a
corectiilor inregistrate asupra provizionului de dezafectare, corectiile fiind aferenteanilor precedenti
(7,84 mil.lei), precum si ca urmare a efectului trecerii timpului aferentanului 2014 (16,6 mil.lei).
Avand in vedere valoarea nesemnificativa a corectiei aferenteanilor precedenti, aceasta s-a
inregistrat in rezultatul exercitiului, fara a afecta rezultatulreportat.
Cheltuieli de explorare
Cheltuielile de explorare au scazut cu 26,83% (de la 59,2 mil.lei la 43,3 mil.lei), ca rezultat alunei
valori mai mici a proiectelor de explorare abandonate.
Alte cheltuieli
Situatia comparativa a altor cheltuieli, defalcate pe elemente de cheltuieli, este prezentataintabelul
de mai jos:
Tabel 3: Alte cheltuieli
Indicator
1
Cheltuieli cu energia electrica
Cheltuieli cu materiale nestocate
Chelt. cu alte servicii prestate de terti
Chelt. cu alte impozite si taxe
Cheltuieli cu provizioanele
Alte cheltuieli operationale
Total

2013

2014

2
96.936
48.112
76.314
430.320
12.541
80.644
744.867

3
20.755
40.676
71.220
816.598
(4.093)
89.471
1.034.627

Evolutie (2014/2013)
mii lei
%
4=3-2
5=4/3*100
-76.181
-78,59%
-35.638
-15,46%
-3.094
-90,67%
386.278
1797,65%
-16.634
-132,64%
8.827
10,95%
289.760
38,90%

Sursa : http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG

Alte cheltuieli
In anul 2014, Alte cheltuieli au crescut cu 289,8 mil.lei, in principal ca urmare a:
-

cresterii costurilor cu transportul gazelor consumate de CTE Iernut (cantitati degaze

consumate si tarife de transport mai mari);


cresterii costurilor cu redeventa pentru gaze naturale si inmagazinare, la suma de303,2
mil.lei, ca rezultat al cresterii pretului redeventei la gaze si veniturilor dininmagazinare;

cresterii valorii impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute la suma de369,7 mil.lei,
ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale(cresterea pretului de

livrare gaze naturale);


inregistrarii costului cu impozitul pe constructii speciale incepand cu anul 2014, insuma de
91,7 mil.lei.

Alte venituri
In anul 2014, valoarea altor venituri a crescut fata de anul precedent cu 100,48%, ca urmare a
inregistrarii penalitatilor pretinse clientilor societatii, care au inregistrat intarzieri la platagazelor
naturale.
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Cresterea cheltuielilor cu impozitul pe profit in anul 2014 fata de anul 2013 se datoreaza inregistrarii
in anul precedent a unui impozit amanat (venit) in suma de 111,4 mil.lei, fata devaloarea impozitului
amanat (venit) de 15,1 mil.lei in anul de raportare. In anul 2013, impozitul pe profitul curent a fost
mai mare, datorita influentelor retratarii situatiilorfinanciare la IFRS.
Profitul anual
Ca urmare a evolutiei elementelor de venituri si cheltuieli mentionate anterior, in anul 2014 profitul
net al societatii a crescut cu 414,3 mil.lei, respectiv 41,62%.
RESURSELE UMANE ALE SOCIETATII
La data de 31 decembrie 2014 societatea inregistra un numar de 6.344 de angajati.
Evolutia numarului de angajati ai societatii in perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2014este
prezentatain tabelul de mai jos:
Tabel 4: Numarul de angajati
Specificatii
1
Numar de angajati la inceputul perioadei
Numar de persoane nou angajate
Numar de persoane care au incetat raporturile

2012
2
5.945
129
153

2013
3
5.921
681
130

2014
4
6.472
92
220

de munca cu societatea
Numar de angajati la sfarsitul perioadei

5.921

6.472

6.344

Sursa : http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG

ANALIZA SWOT

PAO
ump
n oe
c r
n t t
i
eu
nn
t
s
i
a tl
a ra
b ti
i
e :
::

Concurentii: EON GAZ Petrom, Petrom Gas, Transgaz, Interagro, Wiee, EGL Gas & Power si
Amgaz, Distrigaz Sud.

Petrom a detronat Romgaz din postura de lider al pietei nationale de gaze. Conform unei analize a
Ageniiei de Reglementare in Energie pe piata gazelor facuta, care prezinta situatia pe prima jumatate
a acestui an, Romgaz are doar 13% din productia totala vandut de gaze a Romaniei, iar Petrom
83%. Diferenta este uriasa fata de anii trecuti cand cele doua companii figurau cu procente egale, in
jurul a 45% 47%, de obicei cu Romgaz in avantaj.

Bibliografie

1. Ghic, G., Grigorescu, C.J., Analiza economico-financiara. Repere teoretice i practice, ediia a
4 a, Editura Universitar, Bucureti, 2011
2. Ghic, G., Grigorescu, C.J., Analiz economico-financiar. Teste gril, ediia a 4 a, Editura
Universitar, Bucureti, 2011
3. Grandguillot, B., Grandguillot, F., Analyse financire , Editeur Gualino Editeur; dition :
15e dition, 2011
4. Ifnescu, A., Stnescu, C., Bicui, A., Analiz economico-financiar, Ed. a II a, Ed.
Economic, Bucureti, 1999
5. Ifnescu, A., (coordonator), Ghid practic de analiz economico-financiara, Ed. Economic,
Bucureti, 1999
6. Niculescu, M., Diagnostic global strategic, Ed. Economic, Bucureti, 1997
7. Thibierge, C., Analyse financire, Editeur VUIBERT; dition : 4e dition, 2011
*** OMFP 3055/ din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme
cu directivele europene publicat n MO al Romniei , nr. 766
http://www.economica.net./
http://www.bvb.ro/
http://www.romgaz.ro/