Sunteți pe pagina 1din 2

Vom stabili mai jos daca se pot considera cheltuielile privind scoaterea din evidenta

a creantelor neincasate deductibile la calculul impozitului pe profit in urmatoarea


situatie:
- impotriva debitorilor au fost emise sentinte definitive si irevocabile de faliment
(inchiderea procedurii de insolventa, conform Legii 85/2006 );
- societatea creditoare nu s-a inscris la masa credala in timpul procedurii de
insolventa.
Vom vedea daca in situatia descrisa mai sus se poate reduce baza de impozitare a
TVA.
Solutia consultantului:
Din punct de vedere contabil, in conformitate cu prevederile pct. 187 din Reglementarile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate
prin OMFP 3055/2009, la scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror
termene de incasare sau de plata sunt prescrise, entitatile trebuie sa
demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea
acestora.
Astfel, creantele si datoriile se pot scoate din evidenta daca termenele de
incasare/plata sunt prescrise, dupa ce au fost intreprinse toate demersurile legale
pentru decontarea acestora.

Scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor prescrise se poate face, dupa


efectuarea tuturor demersurilor legale pentru decontarea acestora, in urma inventarierii
elementelor de activ si de pasiv. Creantele si obligatiile fata de terti trebuie inventariate
anual, verificate si confirmate pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare
ale conturilor respective, conform "Extrasului de cont" cod 14-6-3, prezentat ca model
in anexele la normele metodologice date in aplicarea OMFP 2861/2009 sau pe baza
punctajelor reciproce scrise.
Pe baza propunerilor comisiei de inventariere administratorul, cu avizul conducatorului
compartimentului financiar -contabil si al conducatorului compartimentului juridic poate
decide scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor prescrise.
Deductibilitatea fiscala a creantelor neincasate nu este conditionata de
participarea sau nu la masa credala. In mod logic se presupune ca orice societate
va intreprinde toate diligentele ca sa isi incaseze creantele.
Daca creanta nu se mai poate incasa din cauza falimentului clientului, scoaterea din
activ a creantei se va inregistra cu ajutorul contulu 654 "Pierderi din creante si debitori
diversi".

Astfel cum prevede art. 287 lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , baza de
impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea
este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a
procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare
ramasa definitiva si irevocabila.
Asadar, cu privire la creantele neincasate, baza de impozitare a TVA se reduce
doar in cazul falimentului beneficiarului, in baza hotararii judecatoresti de inchidere a
procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa
definitiva si irevocabila.
Conform art. 25 alin (4) lit o din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , sunt nedeductibile
la calculul profitului impozabil:
" pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu,
neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 26, precum si pierderile
inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in
alte situatii decat cele prevazute la art. 25 alin. (4) lit. h). In aceasta situatie,
contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris
acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului
impozabil la persoana debitoare, dupa caz".
Avand in vedere aceasta prevedere legala, rezulta ca in cazul scoaterii din evidenta a
creantelor neincasate, potrivit art. 25 lit. h din Codul fiscal , pierderile inregistrate la
scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, sunt deductibile fiscal in urmatoarele
cazuri:
a. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
b. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic
c.debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.
(Dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele
care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii,
epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice,
conjuncturi externe si in caz de razboi).