Sunteți pe pagina 1din 59

UNIVERSITATEABABEBOLYAICLUJNAPOCA

FACULTATEADETIINEECONOMICEIGESTIUNEAAFACERILOR
CATEDRADECONTABILITATE

REZUMAT
TEZDEDOCTORAT
Contabilitateaifiscalitateantre
dependenideconectare

COORDONATORSTIINIFIC,
PROF.UNIV.DR.PETRUIACOBPNTEA
DOCTORAND,
RADUVASILEPOP

CUPRINSREZUMAT

Cuprinstezdoctorat

Cuvintecheie

Introducere

Metodologiacercetrii

Prezentareasinteticaconcluziilor,opiniiloripropunerilor

Limiteleiperspectivelecercetrii

31

Bibliografieselectiv

32

CUPRINS:
LISTABREVIERI
LISTGRAFICE,FIGURI,TABELE
INTRODUCERE
METODOLOGIACERCETRII
STADIULCUNOATERII
CAPITOLUL1.GLOBALIZAREACADRUDEMANIFESTARE
PENTRUCONTABILITATEIFISCALITATE
1.1. Globalizareafenomenallumiicontemporane
1.2. Localizareacontabilitiiifiscalitii
1.3. Globalizareaeconomicdinprismacontabilitii
1.4. Globalizareaeconomicdinprismafiscalitii
CAPITOLUL2.SISTEME,STANDARDEICONVENTIIN
CONTABILITATESIFISCALITATE
2.1. Sistemecontabile
2.2. Sistemefiscale
2.3. Standardecontabile
2.3.1. Scurtincursiunenistoriculstandardelorcontabile
2.3.2. Manifestareastandardelorinternaionaledecontabilitate
2.3.3. Perspectivealestandardelorcontabile
2.4. Conveniifiscale
2.4.1. Scurtincursiunenistoriculconveniilorfiscale
2.4.2. TratatulModelOECDdeeliminareadubleiimpuneri
sursaconveniilorfiscale
2.4.3. Perspectivealeconveniilorfiscale
CAPITOLUL3.TENDINEIORIENTRINCONTABILITATEI
FISCALITATENEUROPA
3.1. TendineiorientrincontabilitatenEuropa
3.1.1. Contabilitateantrearmonizareiconvergena
3.1.2. Aspectealearmonizriicontabileeuropene
3.1.3. AdoptareaIAS/IFRSnEuropaiefecteleacestora
3.1.4. Convergenacontabileuropeaniromneasc
3.1.5.Perspectivealearmonizriicontabileraportareafinanciarprin
XBRL(eXtensibleBusinessReportingLanguage)
3.2. TendineiorientrinfiscalitatenEuropa
3.2.1. Fiscalitateantrecompetiieiarmonizare
3.2.2. Aspectealearmonizriifiscaleeuropene
3.2.3. Armonizareaimpozitelor
3.2.4. Armonizareaprocedurilorfiscale
3.2.5. Perspectivealearmonizriifiscalebazadeimpozitarecomun
consolidatCCCTB
3

CAPITOLUL4.ABORDRIALERELAIEICONTABILIATE
FISCALITATE
4.1. Relaiacontabilitatefiscalitatelaniveldenormare,reglementare
4.1.1. Dilemencontabilitateifiscalitate(standardesaureglementri,
principiisaureguli)
4.1.2. Fiscalitateaiprincipiilecontabile
4.1.3. Raportrilecontabile(financiare)nrelaiecufiscalitatea
4.2. Relaiacontabilitatefiscalitatelaniveldeaplicareanormelorreglementrilor
4.2.1. Politicicontabileipoliticifiscale
4.2.2. Gestiuneacontabilifiscalaentitilor
4.2.3. Profesionitiincontabilitateifiscalitate
4.3. Evaluarea contabil i evaluarea fiscal, valoarea just versus
preuridetransfer
4.3.1. Evaluarecontabil
4.3.2. Valoareajust
4.3.3. Evaluareafiscal
4.3.4. Preuridetransfer
4.3.5. Interferenecontabileifiscalenevaluareireevaluare
CAPITOLUL5.RELAIACONTABILITATEFISCALITATEALANIVEL
DEENTITATEIGRUP
5.1.Relaiacontabilitatefiscalitatelaniveldeentitate
5.1.1.Tipurideraporturialecontabilitiicufiscalitate
5.1.2. Raporturideintegrare
5.1.3. Raporturineutrale
5.1.4. Raporturivariabile(mixte)
5.2. Relaiacontabilitatefiscalitatelaniveldegrup
5.2.1. Consolidareacontabil
5.2.2. Consolidareafiscal
5.2.3. Abordareapracticaconsolidriidinperspectivacontabilifiscal
5.2.4. Pierderilefiscaleitransferurileintragrup
5.2.5. Perspective grupul de societ i n condiiile Bazei Fiscale
ComuneConsolidate(CCCTB)
CAPITOLUL6.CONEXIUNE,DIHOTOMIE,DECONECTARE
NRELAIACONTABILITATEFISCALITATE
6.1. Delaconexiuneladeconectarenrelaiacontabilitatefiscalitate
6.2. Cercetareempiricprivindcontabilitateaifiscalitatearomneasc
6.3. ConsideraiiasuprarelaieicontabilitatefiscalitatenRomnia
6.4. Deconectarea raional o soluie (varianta) practic n relaia
contabilitatefiscalitate
CAPITOLUL7.CONCLUZII,PROPUNERII
PERSPECTIVEALECERCETRII
7.1. Concluzii,opiniiipropuneriprivindrelaiadintrecontabilitateifiscalitate
7.2. Limiteiperspectivealecercetrii
BIBLIOGRAFIE

CUVINTECHEIE
Globalizare economic, sisteme contabile, sisteme fiscale, standarde contabile, conventii
fiscale,armonizarecontabil,competiieiarmonizarefiscal,principiicontabile,principii
fiscale,politicicontabile,politicifiscale,gestiunecontabil,gestiunefiscal,profesionitiin
contabilitate i fiscalitate, evaluare contabil, valoare just, evaluare fiscal, preuri de
transfer, interferene contabile i fiscale, grupcontabil, grup fiscal, consolidare contabil,
consolidarefiscal,raporturicontabilitatefiscalitate,integrare,neutrale,variabile,conexiune,
dihotomie,deconectare.
INTRODUCERE
Temalucrriinoastredecercetareoconstituierelaiacontabilitatefiscalitate,orelaiemult
discutatiinterpretatdindiversepunctedevederesauintereseicarereprezintncontinuare
o surs de controverse i convergene sau divergene, de compatibiliti sau
incompatibiliti,desimetriisauasimetriicuraporturineutralesauintegrate,rezultatedin
intersectareacerinelorcalitiiprodusuluicontabilitiicuimpactulfiscal.
Porninddelafaptulc tratareaseparat aunorproblematicicontabileifiscalenusatisface
cerinelepracticiinefiindacoperitoareinicieficient,considermcestenecesarioportun
ocercetarecarescuprindundemerstiinificfocalizatpedoudomenii(contabilifiscal)
Rspunsurilepozitivelantrebridegenul:Temaarenevoiededezvoltareacunoaterii?Ar
prezentaoimportan unasemeneastudiu? neaumotivatnncercareadeofinalizarea
demersuluinostrunpofidadificultilorinerente.
Undemerstiinificcarevizeazrelaiadintrecontabilitateifiscalitateartrebuisporneascdela
nfiareacontextuluincareacioneaz iaelementelorcarecaracterizeaz celedou tiinede
gestiunerespectivcontabilitateaifiscalitatea.Lucrareadefa ipropunes analizezerelaia
dintre contabilitate i fiscalitate pornind de la contextul global n care se manifest cele dou
componente (contabilitate i fiscalitate) urmrind din perspectiv mondial, european i naional
ctevaaspecte(amapreciatdeinteres)careledefinesciinflueneazrelaiareciproc.

nacestscopamstabilitunobiectivgeneral
1- Formulareauneiopiniilaproblematicarelaieidintrecontabilitateifiscalitatei
cinciobiectiveparticularecuobiectiveoperaionalesubordonate

1Determinareaarieincaresemanifestcontabilitateaifiscalitatea

2Prezentareaunorelementeesenialedincontabilitateifiscalitatelanivelmondial
3Prezentareaunorcaracteristicirelevantealecontabilitiiifiscalitii

laniveleuropean
4Localizarerelaieidintrecontabilitateifiscalitate
5Investigareamoduluidemanifestarearelaieidintrecontabilitatei
fiscalitatelaniveldeentitateigrup
nlucrareadefaamabordatodimensiunetemporaltrecut/viitordelaconsiderentulc,este
imposibilaseemiteopiniiasupraprezentului,frobuncunoatereatrecutuluiioviziunect
maiclarasupraconsecinelorviitoarealedeciziilordinprezent.Fundamentareaimeninerea
opiniilor este esenial atunci cnd este vorba de aspecte controversate cum este i cazul
relaieicontabilitatefiscalitatedarsepoateafirmacprezintidificultiderealizare.
5

nvedereandepliniriiobiectivelormenionateamstructuratlucrareandoupri:
1nprimaparteprincapitolele1,2,3aminten ionatoprezentareaunoraspecte
interne,esenialedincontabilitateifiscalitate.
2nparteaadouaprincapitolele4,5,6amncercats scoatemneviden "faete"din
modulde

manifestarearelaieidintrecontabilitateifiscalitate,inndseamadecontroverselei
complexitateacareonsoesc.
Laobiectivulparticular1Determinareacadruluincaresemanifestcontabilitateai
fiscalitateaiobiectivelesaleoperaionalesubordonate:
1 abordareaglobalizrii,
2 globalizareaeconomiccuformedemanifestareiimplicaii,
3 modulncareesteperceput globalizareadinprismacelordou tiinedegestiune,
contabilitateaifiscalitatea
am ncercat s rspundem n capitolul 1 Globalizarea cadru de manifestare pentru
contabilitatesifiscalitatereliefndglobalizareacuprezentareadeconcepte,caracteristicii
factorideinfluen,pentrucanbazaacestoras descoperimimplicaiileeconomicein
specialpeceledenaturcontabilifiscal.
Obiectivul particular 2 Prezentarea unor elemente eseniale din contabilitate i
fiscalitatelanivelmondialiobiectivelesaleoperaionalesubordonate
1 sistemecontabileclasificri,factori,implicaii
1 sistemefiscaleclasificri,metodeiratedeimpozitare
2 standardelecontabileinternaionalerealitiiperspective
3 conveniifiscaleinternaionalerealitiiperspective

afost tratat n capitolul 2 Sisteme, standarde i convenii in contabilitate i fiscalitate prin


prezentarea de caracteristici, factori de influen, clasificri ale sistemelor contabile i fiscale, n
intenia de a identifica premise n abordarea conectrii sau deconectrii sistemelor contabile de
fiscalitate.Deasemeneaamncercatpunereanoglindastandardelorcontabileiconveniilorfiscale
n scopul de a nfi a modul de aciune al acestora, legturilor interne i reciproce, precum i
perspectivelecuaccentpecelemaideactualitateorientrirezultatedinreglementrilecontabilei
fiscalenvedereaabordriiproblematiciirelaieicontabilitatefiscalitateprinraportarelaIFRS.

Obiectivulparticular3Prezentareaunorcaracteristicirelevantealecontabilitiii
fiscalitiinEuropa.iobiectivelesalesubordonate:
1 contabilitateaeuropean
1orientareasprearmonizareiconvergen
2evoluiinarmonizareacontabileuropean
3adoptareastandardelorinternaionaledecontabilitate
4perspective ale armonizrii contabile raportarea financiar prin
XBRL
2 fiscalitateaeuropean
1fiscalitateantrecompetiieiarmonizare
2evoluiinarmonizareafiscaleuropean
3armonizareaimpoziteloriprocedurilorfiscale
4perspective ale armonizrii fiscale Baza fiscal comun consolidat
CCCTB
aufosttratatencapitolul3TendinesiorientrincontabilitateifiscalitatenEuropaunde
amrealizatoanalizareatendineloriorientrilordincontabilitateifiscalitatefocalizatelanivel
european.Amabordatarmonizareaiconvergenadincontabilitatenparalelcucompetiiai

armonizareadinfiscalitate,ideasemeneamodulncaresuntreflectatenluminadirectivelori
reglementriloreuropeneprincipaleleproblemedincontabilitateifiscalitatenperspectiva

analizeirelaieidintreacestea.Deasemeneaamncercatosumarradiografieaprincipalelor
modificricaresauprodusnEuropadupanii1970nplancontabilifiscalcuimplicaii
asupraRomniei.Desigurcamavutnvedereictevadintreorientriledeperspectivdin
contabilitateifiscalitate(XBRL,CCCTB)nbazacelormainoireglementrisiprezentarea
depropuneriprivindmbunatirealegislaieifiscalenRomnia,caaportpersonal.
La obiectivul particular 4 Localizarea relaiei dintre contabilitate i fiscalitate i
obiectivelesaleoperaionalesubordonate:
1 activitateadenormarereglementare
1normalizareaincontabilitatesifiscalitate
2interaciuneaprincipiilorcontabilecufiscalitatea
3raportarilecontabileinraportcufiscalitatea
2 activitateadeaplicareanormelorireglementrilor
1- politicicontabileifiscale,
2- gestiuneacontabilifiscal,
3- profesionitiincontabilitateifiscalitate
3 elementecareseaflnambeleactiviti
1- evaluareacontabilifiscal,
2- valoareajustipreuriledetransfer
3- interferenelecontabileifiscalenevaluareireevaluare
amcutatrspunsurincapitolul 4Abord rialerelatieicontabilitatefiscalitate prinanaliza
tendinelordinactivitateadenormare,reglementarerespectivdereglementarea,reglementareamixt,
interaciunea intern a principiilor contabile i principiilor fiscale i mai ales cea reciproc. In
activitateadeaplicareanormelorireglementrilorsauanalizatpoliticileaplicatedeentitidin
punctdevederecontabilifiscal,interseciainteresuluicontabilcucelfiscalngestionareaentitilor
iaspectelegatedeorganizarea,activitateaipregtireaprofesionalaprofesionitilordincontabilitatei
fiscalitate.Amabordatiaspectecuvalenemixtedinevaluareattsubaspectcontabilctifiscal,cu
accentpedouelementedemaximimportan,amnumitaicivaloareajustipreuriledetransfer.
Si apreciem aici ca ocontribuiepersonal , identificarea unui punct n care fiscalitatea sprijin
contabilitateanobinereaimaginiifidelecumecanismeimijloacepropriinereferimlaintersectia
valoarejustpretjust.Darninterferenelecontabileifiscaledinevaluareireevaluareavemipuncte
dedivergencumarfideductibilitateafiscalaamortizriincazulreevalurilorpecareleamscos
nrelief.

Obiectivulnumrul 5Investigareamoduluidemanifestarearelaieidincontabilitatei
fiscalitatelaniveldeentitateigrupiobiectivelesaleoperaionalesubordonate:
1 laniveldeentitate
1tipurideraporturi
2raporturideintegrare
3raporturineutre
4raporturivariabile(mixte)
2 laniveldegrup
1grupuridesocieti(contabile,fiscale,CCCTB,TVA)
2transferuriintragrup
3consolidareacontabil
4consolidareafiscal
aufostabordatencapitolul5Relaiacontabilitatefiscalitatealaniveldeentitatesigrup,undeam
vizatreflectarealegturiloriinterferenelordintrecontabilitateifiscalitatelaniveldeentitateila
niveldegrup.Laniveldeentitateamtratatraporturiledeintegrarecustudiidecazpeimpozitulpe
profit,amortizarecontabilifiscal,implicaiiIAS12,iarraporturileneutraleicelevariabile

cu studii de caz pe TVA. La nivel de grup neam ndreptat atenia spre prezentarea
perspectivelorcontabileifiscaleasupraacestuia,cureferirelagrupulCCCTBigrupulTVAi
a implicaiilor rezultate din Hotrrile Cur ii de Justiie Europene ca urmare a
transferurilorintragrupiapierderilorfiscale.Desubliniataportulpropriunstudiuldecaz
privindconsolidareacontabilimaialesceafiscalreferitoarelaTVA.
Rspunsullaobiectivul generalFormulareauneiopiniilaproblematicarelaieidintre
contabilitateifiscalitate,amcutatslobinemncapitolul 6Conexiune,dihotomie,
deconectare in relaia contabilitate fiscalitate pe baza rezultatelor cercetrii teoretice i
empiriceporninddelasubiecteletratatepeparcursullucrrii.Astfelamncercatoscurt
prezentare a caracteristicilor sistemelor contabile din perspectiva fiscal i a tipurilor de
legturidintrecontabilitateifiscalitatedelaconexiune,trecndprindihotomieiajungndla
deconectare,propunnddeconectarearaionalcaosoluienopiniapersonal.

METODOLOGIACERCETRII
Primulpasalunuidemerstiinificlconstituiepoziionareaarieigeneraledecercetarealese
nsferacunoateriitiinificecarecuprindedomeniidecercetarespecifice.Ariageneralde
cercetare a prezentei lucrri o constituie tiinele de gestiune n spe contabilitatea i
fiscalitatea abordate la nivel mondial, european i naional prin prisma caracteristicilor i
manifestrilor interne n scopul evidenierii posibilelor relaii i influene reciproce.
Demersul nostru, urmre te s explice printro abordare ct mai aprofundat i detaliat
diferite laturi (conceptuale i practice) ale problematicii contabile i fiscale n cutarea
previziunilornlegturcuevoluiareglementriloripracticilorndomeniu.
Peparcursullucrriiseregsescelementealecurentelorinterpretativeicritice,cercettorulabordnd
diferiteconcepte,reglementriipracticindomeniuntromanierinterpretativ(adoptndpunctde
vedereneutru)daricritic(implicnduseprintrunpunctdevedereparticular.

nceeaceprivetemetodologiaiperspectivadecercetare,demersultiinificnansamblua
mbinatcercetareacalitativcuceacantitativiperspectivateoretic(descriptivconceptual)
cuperspectivapractic (empiric)analizndprincipalelecontribu iialediverilorautori
(striniiromni)lacunoatereatiinific ndomeniu,respectndcoordonatelepebazac
rorasuntabordatecontabilitatea,fiscalitateairelaialoreuropean.
Lanivelulcercetriiteoretice,seremarcngeneraloabordaredetipdeductiv,porninddela
concepte,teoriiireglementriexistentenspreparticularizarealorlanivelulcontabilitiii
fiscalitii.Ctprivetecercetriledenaturempiric,cantitativacesteaprezintoabordare
preponderentinductiv prindesprindereaunorconcluziigenerale,porninddelarezultatele
desprinsedinstudiiledecazparticulare.
Peparcursullucrriiamutilizatopaletlargdemetodedecercetaredintrecareevideniem:analiza
documentelor,metodacomparativ,metodatipologic,observaianeparticipativiparticipativ.

Referitorlacriteriultemporal,metodeledecercetarealterneazcaracterultransversalcucel
longitudinal.Cercetriletransversalevizeazanalizacomparativadiferitelorviziuni,aspecte
teoreticeitehnicedincontabilitateifiscalitate.Cercetrilelongitudinaleauavutnvedere
analizaevoluieintimpacunoateriitiinificedindomeniuareglementrilormondiale,
europeneinaionalerelevantedincontabilitateifiscalitate.

Cercetareaapresupusapelarealaunansambludesurseinformaionalerespectivarticole
tiinifice publicate n diferite jurnale, cri de specialitate relevante n domeniul de
referin,legislaie,analizeistudii,documenteoficialeicomunicatedepresalediferitelor
organismeprofesionalecontabileifiscale,documentecontabileifiscaleidiversebazededate
aleentitilordinstudiiledecaz.
Prezentareasinteticaconcluziilor,opiniiloripropunerilor
A. Concluzii,opiniiipropuneriprivindobiectivulparticular:1Determinarea
arieincaresemanifestcontabilitateaifiscalitatea.
Globalizareaeconomic poateficonsiderat cafiindstadiullacareaajunsprocesulrealide
lungadurat ainternaionalizriieconomiei,manifestnduseprincomponentelesale,dintre
carenstudiulnostruprezint interesmaialesglobalizareacontabil iglobalizareafiscal.n
acestcadrusemanifestceledoutiinedegestiune,componentealedemersuluidecercetare
contabilitateaifiscalitateacareiauobrianmediulsocialeconomicnevoluiilesale
spresocietateamodern,avndformulatemereuobiective,principiiinormespecifice.
Globalizareacontabilurmretetransformareasistemuluicontabilntrunmodeleconomici
financiar, care s informeze mai corect i mai rapid utilizatorii informaiei contabile,
ndeosebipeceicareaufinanatoafacere,ianumeinvestitoriiacionariiicreditorii.
Standardele Internationale de Contabilitate sunt fr doar i poate rezultatul procesului de
globalizare.Demonstrareaacesteiafirmaiipleac delarolulprocesuluideglobalizaren
societateacontemporan.Facilitareacomunicriicanaluldebazprincareseextindeise
desf oarprocesuldeglobalizaretreceaadarprinogradacontabilitii,iaraceastaafost
obligat s fac pasulspreinternaionalizare.Opinianoastr estec rolulcontabilitiiar
trebui reconsiderat cu atenie din perspectiva procesului de armonizare contabil
internaional daridinpunctdevederealavantajeloridezavantajelorpecarelearputea
aveaglobalizarea,iarraportriifinanciares ifieatribuitunrolmaiprofundancorat n
realitateasocialalumiiglobalizate.
nplanulglobalizriifiscalentlnimdublaimpunerefiscalinternaionalcaresubmineaz
cooperareadintrestate,impoziteledevenindastfelbariereredutabile.nacestcontext,sepune
unaccentdeosebitpedezvoltarealegislaieifiscaleinternaionale,fiindnecesarunsistem
fiscalinternaional caresnumpiediceliberacirculaie
acapitalului, mrfurilori
serviciilor,dar,totodat,sprotejezeveniturilefiscale
alefiecruistat.Cooperarea
internaionaleste esenialnvedereaevitriidublei
impozitri,dar iadublei
neimpozit riaaceluiaivenit,precumipentrurealizareaunuiechilibruntrenevoiade
resursebugetareauneiriinecesitateadeaatrageinvestiiistrine.
nceputulsecoluluiXXIconfirmfaptul
cdestinelenaionalesuntinfluenatedectre
forelecompetiieiglobalemondiale,astfelnctdeciziile deexploatare,financiarei de
investiiiauconsiderabileimplicaiicontabilesifiscale,cunoaterearegulilorcontabile si
fiscaleregionaleiinternaionaleeste crucialpentru aaveaocorectinterpretare i
nelegerencadrullegturilordeafacerinlume.Aadar,laoraactualasistmlaunproces
deglobalizarecontabilsifiscalacaielementecomponentealeglobalizriieconomice.

B.Concluzii,opiniiipropuneriprivindobiectivulparticular:2.Prezentareaunor
elementeesenialedincontabilitateifiscalitate
Sistemecontabile
Sistemelecontabilereprezint modalitideobinereainformaiilorfinanciaredectre
utilizatoriiexterni.Acesteasuntinfluenate,dinpunctdevederealproducieiiprezentrii
informaiilorcontabile,denumeroifactori,caredetermin obiectivelecontabilitii.Cele
maiimportantesistemecontabilesunt:
1. sistemulcontabilalEuropeiContinentale;
2. sistemulcontabilalriloranglosaxone;
ntreprinderilecareutilizeaz sistemulcontinentalifinaneazaactivitateanprincipalpe
caleamprumuturilorbancare,iarprocesuldenormalizareestedeoriginepublic.Sistemulde
drept cel scris, regulile contabile fiind prezentate prin acte normative (legi) detaliate.
Fiscalitatea este prezent n procesul contabil, dat fiind natura public a normalizrii
contabile,statulfiindinteresatdeinformaiiprivindnivelulmaseiimpozabileiaimpozitelor
itaxeloraferente.Informaiafinanciar estedominat deprincipiulprudenei,rezultnd
caracterullimitatalpublicriiinformaiilorcontabile.Principalelerincarefuncioneaz
un astfel de sistem de contabilitate sunt: Frana, Germania, Elveia, Belgia, Italia,
Portugalia,Grecia,Japonia,etc.
ntreprinderilecareutilizeaz sistemuldecontabilitateanglosaxonirealizeaz finanarean
principalprinintermediulcapitalurilorproprii(pieelefinanciaredecapital),iarculturacontabil
are un caracter individualist. Regulile contabile sunt elaborate de organisme profesionale
(particulare),acesteafiinddominatedejurisprudena.Astfelsarealizatprocesuldedeconectare
alcontabilitiidefiscalitate,deoareceprincipaliibeneficiariaiinformaiilorfinanciaresunt
investitorii.Principalele ricareutilizeaz acestsistemdecontabilitatesunt:RegatulUnital
MariiBritaniiiIrlandeideNord,SUA,Australia,NouaZeeland,Singapore.

Clasificrilecontabileprezentatenlucrarenufacaltcevadectssugerezectdediversepot
fi reglementrile i practicile contabile. n pofida diferenelor existente ntre sistemele
contabilenaionale,existtotui,numeroasecondiionriculturale,sociale,politice,idealt
natur, ceea ce ne permit ncadrarea acestora, la nivel mondial, n dou mari orientri
contabile,carenureprezint altcevadectdou modeledecereredeinformaiicontabile,
denumitegenericmodelulcontabilalEuropeicontinentale,pedeoparte,iar,pedealtparte,
modelulcontabilanglosaxon.Considermcdifereneledintreelesereduciatenueaztot
maimult.
Sistemefiscale
Sistemele fiscale sunt rezultanta unei deveniri istorice reflectnd nivelul de dezvoltare,
tradiiileimentalitilepoporuluirespectiv.nprezent,caoconsecinamondializrii,a
dezvoltrii relaiilor economice dintre state asistm la un proces de apropiere n planul
instituiilorfiscaleilasporirearoluluiiimplicriiOrganizaieideCooperareEconomici
Dezvoltare(OCDE)iUEnelaborareaunorregulicomunedeconduit.Principaleletipuride
sistemefiscalesunt:
1) Sistemefiscaledeconcepieutopic
2) Sistemefiscalebazatepeconcepiifuncionale.
3) Sistemefiscaleteoreticoproiectivefiecarecucaracteristiciitrsturispecifice
Proporionalitatesauprogresivitate?Aceastdilemageneratmultiplepolemicicare,n
timpaucontribuitlaevoluiasistemelorfiscale.
CotauniceraoregulntoatestateleindustrializatenprimajumtateasecoluluialXIX
lea,iarideeacoteiuniceafostreaduslaviadectevaoriulterior,unnumrapreciabilde
1

riadoptndovariant saualtaaregimuluicoteiunice. itotui,pn astzi, nicio


economieoccidentalmajornuatrecutnapoilaregimulcoteiunice.Sistemul
fiscal
trebuie s in seama de problemele economice ale perioadei n care se aplic. Dintre
sistemele de impunere utilizate n practica fiscal internaional, sistemul bazat pe
impozitareaprogresiv esteconsideratcafiindcelcarecorespundecelmaibine
cerinelor fiscale, fapt pentru care se i aplic de marea majoritate a rilor dezvoltate.
Realizarea unui sistem fiscal echitabil presupune, ca o condiie obligatorie, pe lng
folosireasistemuluideimpunerebazatpeutilizareacotelorprogresivecompuse,aplicareact
maicorectafiecruiadinprincipiileimpunerii,corelate,armonizateattntreele,cticu
ansamblulprevederilordinntreagalegislaiefiscal.
Peplanmondial,ratafiscalitiivariaz foartemult, nspecial nfunciedegradulde
dezvoltare al rilor pentru care se calculeaz. Astfel, rile n curs de dezvoltare
nregistreaz unnivelmairedusalpresiuniifiscale,ntimpcen riledezvoltatenivelul
fiscalitii este mai ridicat. Analiza evoluiei pe termen lung a ratelor efective ale
impozitelor demonstreaz faptul c veniturile din impozite au crescut nu att datorit
modificrilorbazelorfiscale,cimaialesprinmodificrialeratelordeimpunere.Structura
sistemelorfiscaledifermultcomparativcualtestateindustrializate,nUEexistndosarcin
fiscal ridicat asupra muncii i asupra consumului. Distorsiunile aprute ca urmare a
sarcinilor fiscale ridicate i a structurii actuale a impozitelor impun operarea anumitor
corecii. Opinia noastr sublinieaz necesitatea reducerii presiunii fiscale globale i, n
special,asarciniifiscaleasuprafactoruluimunc.
n concluzie, sistemele fiscale sunt un factorcheie pentru influenarea eficienei de
ansambluaeconomiei.Eledetermin mrimeanclinaieideaeconomisi,investiimunci,
influenndcretereaproducieiiocupareaforeidemunc,ceeacereprezintunelement
esenial alstrategieieconomice, facnddin reforma fiscal ocomponent important a
reformeieconomice.
Standardecontabile
Standardele internaionale de contabilitate nu au aprut ca urmare a unui exerciiu de
imaginaie,cisaudezvoltatodatcupracticilegeneratepentrurezvolvareacazuisticiispeciale,
speeloriproceseloreconomiceparticulare,utiliznduseexperienainternaional.
nbazacaracteristicilordistinctivedemaisusilundcunotin dentregulconinutal
StandardelorInternaionalemenionate,sepoateapreciac acesteatrateaz pesegmente
delimitate totalitatea elementelor patrimoniale ale diver ilor ageni economici (inclusiv
societilebancareideasigurri,precumiceledinagricultur).
n 2009, IASB a publicat IFRSul pentru IMMuri. Politic, adoptarea Standardelor
Internaionale de Raportare Financiar de ctre Uniunea European pentru ntocmirea
conturilor consolidate ale societilor cotate, ncepnd cu 2005, aimplicat pentru rile
membre, un transfer de suveranitate. Situaia va fi identic i n cazul adoptrii la nivel
naionalastandarduluipentruntreprinderilemiciimijlocii.
PrincipaleleorientriiproiectendezvoltareaimodernizareaIFRSsuntcuprinsenstrategia
modificat i planul de lucru ale IASB. n stabilirea prioritilor din Planul de activitate
revizuitlaIASBsalansatcadat intiunie2011.Ideeaafostsseprioritizezeproiectele
mariissendrepteateniaasuprazonelorncareIFRSurileiGAAPuriledinSUApotfi
mbuntite.Sevoraveanvederecuprioritateaspectelecelemaiexpuseicriticatepe
parcursulcrizeirespectivinstrumentelefinanciare,valoareajust,consolidareai
1
1

reabilitarea.Seimpuneunstandardprivindevaluarealavaloareajust,caresconcordecu
standardeledeauditavndnvedereproblemeleaprutepeperioadacrizeiprivindevaluarea
instrumentelor financiare la valoarea just. De asemenea trebuie restructurat standardul
privitorlaconsolidare.UnaltaspectimportantsereferlaacorduriledecooperareIASB,UE
iFASB,maialesnrecunoatereaveniturilornaintecaIFRSurilesfieaplicatenSUA.Se
aunvedereitratamentelelegatedeleasing,pensionare,asigurare.Infunciedeproblemele
carevorapreaesteposibilcaaplicareastandardelorestimat pentru2011s fieamnat .
Toateacesteaauobiectivulcomundeaasiguraconvergenancelmaiscurttimp posibil
pentruaaveaununicsetdestandardelanivelglobal.
n concluzie, globalizarea economiei cere armonizarea contabilitilor naionale prin
I.A.S.B.,viitorulseaflacumnstandardeleglobale,nuncelelocale.Considermcviitorul
vafaceuncompromisntreacestestandarde,nvedereauneiinternaionalizrialimbajului
contabilcerut,maiales,demondializareapieelordecapital.
Conveniifiscale
Aprutdinnecesitipracticecolaborareafiscalmondialestedeterminatdedezvoltrile,
schimbrilecomercialeijuxtapunereaadousaumaimultejuridicii,manifestndusesub
forma fenomenului dublei impuneri. Pentru atingerea acestor obiective, tratatele fiscale
internaionaletrebuies asigure:eliminareadubleiimpuneri,untratamentfiscalechitabil,
reducerea cotelor de impozitare, prevenirea evaziunii fiscale, prevenirea discriminrii n
materie de impozite, rezolvarea disputelor fiscale. n epoca modern i contemporan,
dezvoltareaiarmonizareatratatelorbilateralede nlturareadubleiimpuneriafostieste
influenatdeactivitateadesf uratncadrulorganizaiilorinternaionale,respectivLiga
Naiunilor, pentru nceput, iar ulterior Organizaia pentru Cooperare Economic i
DezvoltareiOrganizaiaNaiunilorUnite.
ConveniaModelOCDEesteutilizatattdectrerilemembrealeOCDE,ctidectre
rileterecabaz pentrunegocierea,aplicareaiinterpretareatratatelorfiscalebilaterale.
Modelulireeauainternaionaldepeste3.000detratatencheiatenbazaluioferun
mijlocdesoluionare,pebazuniform,acelormaifrecventeproblemecareiaunateren
domeniuldubleiimpuneriinternaionale.Elecontribuieastfellaprevenireaacestorprobleme
carepotconstituiunobstacolpentrustatencalealibereicirculaiiamrfurilor,serviciilor,
capitaluriloriapersoanelor.ConsiliulOCDEaaprobatla22iulie2010versiunilepentruanul
2010aleConvenieiModel,LiniilorDirectoareprivindPreuriledeTransferdin1995i
Raportuluidin2008privindAtribuireaProfiturilorSediilorPermanente.Actualizrilesunt
rezultatulmaimultoranidelucrunvedereambuntiriiacestorinstrumentedebazale
OCDEndomeniulfiscalitiiinternaionale.Principaleleaspectedeperspectivserefer
la:a.Principiiutilizatepentruatribuireaprofiturilorunuisediupermanent.
Abordareabazat peconceptuldeentitateseparat funcional,
i;Abordareabazatpeconceptuldeactivitaterelevant.
b.Liniiledirectoareprivindstabilireapreurilordetransfer
c.Aplicabilitateasistemuluipropusncazulentitilortransparentedinpunctdevedere
fiscald.LiniileDirectoareInternaionalealeOCDEprivindtaxapevaloareadugat
f.Bunaguvernarefiscal
Globalizarea a condus la combaterea din ce n ce mai dificil a fraudei fiscale la nivel
internaional,iarcele27destatemembrealeUE,cudiferenelemajoredintreele,sunt
afectatenmodspecial.Acetifactorimiliteazputernicnfavoareauneicooperrimaibunei
maieficientelanivelinternaionalncadrulUniuniiEuropene.UEconsidercunnumr
1
2

semnificativdecompaniimultinaionaleaufoststructuratenaafelncts profitede
evitareataxriindiverselejurisdiciincareidesf oaractivitatea.Tratamentelediferite
detaxareaplicatendiversejurisdiciifavorizeazntreprinderilemari,internaionaleicu
tradiie n detrimentul celor mici, locale sau nou nfiinate. Abilitatea companiilor
multinaionaledeasefolosinmodintensivdeparadisurilefiscaleidecentreleoffshore,ca
strategie de evitare a taxrii, intr n conflict cu principiile concurenei loiale i ale
responsabilitiicorporative.
UniuneaEuropeanpregteteunnumrimportantdepropunerilegislativenceeaceprivete
impozitarea veniturilor din economii, cooperarea administrativ i asisten mutual n
recuperarea taxelor. Adoptarea Principiilor Generale AntiEvitare ofer autoritilor
posibilitateas evaluezedac scopulprincipalaluneianumitetranzaciiesteaceladea
reducesaudeaevitataxareai,nconsecin,sperceaptaxeadiionalepentruacontracara
aceastncercaredeevitaresaudereducere.
Aadarputemconcluzionacexiststandardeinternaionalecontabileideauditdarnuexist
standardefiscalelanivelmondial.TotuiputemapreciacmsurileluatencadrulOECDar
puteaficonsiderateundemers(firav)sprestandardefiscaleinternaionale.
C.Concluzii,opiniiipropuneriprivindobiectivulparticular:3Prezentareaunor
caracteristicirelevantealecontabilitiiifiscalitiilaniveleuropean
Competiie,armonizare,convergen,ncontabilitateifiscalitate
ndomeniulcontabilitatiintlnimnoiuniledearmonizareiconvergencarendecursul
timpuluiaugeneratdiscuiiidezbateridinpunctdevedereconceptual,darputemvorbitotui
deodireciegeneralacceptat.nschimb,nfiscalitatecontroverselesuntlegatedenoiuni
iconceptetotaldiferiteiantagonice,respectivcompetiiaiarmonizarea.Curenteledincele
doudisciplineauavutistoricievoluiispecifice,deasemeneaformeitipuridemanifestare
diferite.Fa deopiniaradical c prinarmonizareafiscal sepoateeliminacompetiia
fiscal,considermcsarimpuneoabordaremaiponderataacesteiteme.Astfel,deiexist
otendinsprearmonizare,celpuinnperioadaurmtoareceledoucurentevorcoexista
nsmanifestarealorfiinddiferitpesegmentegeografice;cuorientareasprearmonizaren
UE,maipronunatcantindereiintensitatencomparaiecualtezone.
Contabilitateaeuropean
Rolul contabilitii n asigurarea comparabilitii informaiei economice a crescut
semnificativ. Exist astfel numeroase motivaii care au condus la necesitatea raportrii
financiareuniformepeplanmondial.Numaiaparbarierecaresnupermitaccesulrapid,
eficienticlarlainformaie,exist doarnecesitateastringent definalizareaarmonizriii
normalizriipeplanmondial,astfelnctsseajunglaoimplementareiacceptareglobal.
PentruafacecareferenialulIFRSsfieaplicabilnsnulUE,ansambluldirectivelorcontabile
afost,nconsecin,revizuitimbuntit,inspecialprinintermediul:directiveidinseptembrie
2001,careintroduceconceptuldevaloarejust,directivelordin2003,2006si2009carevizeaz
modernizareaiactualizareastandardelorcontabileeuropeneprinmodificareadirectivelorpentrua
lefacecompatibilecureferenialulinternaional.Deisaunregistratprogreseremarcabile,mai
existauneleaspectecaresolicitperfecionriimbuntiripentruomaibuncompatibilizare
aDirectiveloreuropenecuIFRSuriledintrecaremenionm:modificrinpoliticilecontabile,
corectareaerorilorfundamentale;cheltuielide(cercetare)dezvoltare;contracteleasing;cheltuieli
cudobnzile.Ideologic,adoptareaunui
1
3

set de standarde internaionale de contabilitate n Europa este menit s garanteze, pe


pieelefinanciarecomunitare,oinformaiefinanciaruniformideocalitateridicatcear
ntrinacestfeleficienaglobalapieei,reducndcostulaccesuluilacapitalpentrucom
paniileeuropene.
Dinperspectivafiscalitiinoiuneadebazimpozabilcomunaprimitunacordfavorabil,
prerilefiind ns mprite nceeacepriveteutilitateastandardelorIFRS.Totui,unii
specialitiausubliniatcstandardeleIFRSarputeasconstituieunpunctdeplecareneutru,n
jurul cruia sar articula dezbaterea referitoare la baza impozabil. n vederea corectei
implementriaIFRStrebuiessefacodecuplarentreprofitulcontabilicelfiscalsau,dac
aceast decuplare deja exist, s fie ajustate regulile fiscale pentru a reduce efectul
diferenelordintrestandardelenaionaleiIFRS.
nRomnia,cutoatec reglementrilecontabilesaualiniatlarigorilelegislaieicomunitare,
careinterzicetratamentuldiscriminatoriualnerezidenilor,dincauzainteraciuniiculegislaia
fiscal,aceast alinierereprezint doarunpasnecesar,darnuisuficient,pentruoschimbare
ireal.Majoritateareprezentanilorfirmelordeconsultan iauditmprtsescaceeaiopinie
referitoarelaviitorulsistemuluicontabilromnesc:nevoiadeadeconectacontabilitateadela
fiscalitate.Rezultatelecercetriidemonstreaz claraceast poziieafirmelordeconsultan i
auditpentruc 88%dintrerespondeniconsider c nviitorartrebuiacordat omaimare
importanraionamentuluieconomic,ndefavoarearaionamentuluifiscal.

Perspective
nmartie2010,ParlamentulEuropeanaaprobatunamendamentlaDirectivaaIVa,excluznda
aziselemicrontreprinderidindomeniuldeaplicabilitatealDirectiveiipermitnd,aadar,
statelormembres introduc cerinecontabilemaipuinstricteaplicabileacestorsocieti,
precumscutireaacestoradelaobligaiadeaifacepubliceconturileanuale.
DemersurilendireciapromovriiLimbajuluiextensibilderaportarefinanciar(XBRL)au
caprincipalscopfurnizareauneimetodestandardizatedepregtire,publicareitransferarea
informaiilordindomeniulraportriifinanciare.Principalulluiavantajestereprezentatde
vitezademanipulareadatelorfinanciare,reducereariscurilordeexistenaeroriloriaccesul
automat la informaie. Pentru companii, XBRL nseamn reducerea costurilor, vitez i
acuratee n raportarea financiar. Consumatorii acestor date, incluznd aici investi torii,
analitii,instituiilefinanciareetc.,prinacestlimbaj,potprimi,gsi,comparaianalizadatele
cueficienirapiditate.nconcluzie,sepoateafirmacXBRLreprezintundemersactual,
coerent i eficient n domeniul pregtirii i raportrii informaiilor financiare n mediul
informatizat i bazat pe internet. Este necesar continuarea susinut a globalizrii i
armonizrii contabilitii internaionale (cu tot ceea ce implic ea: raportare financiar,
informaii de orice natur privind activitatea firmei etc), astfel nct dife renele n
raportareafinanciarntrerii,nunelecazuri,ncadrulaceleairi,sseestompeze.n
acestecondiii,rolulcontabilitiinasigurareacomparabilitiiinformaieieconomicea
crescut semnificativ. Exist astfel numeroase motivaii care au condus la necesitatea
raportriifinanciareuniformepeplanmondial.
Fiscalitateaeuropean
nceeaceprivetearmonizareafiscalesteprecizatcimpoziteleindirectenecesitoanumit
armonizare, deoarece ele afecteaz libera circulaie a bunurilor i liberatea de a furniza
servicii.Acestlucrunuesteadevratnaceeaimsuripentruimpoziteledirecte,iarTratatul
CEnucheam,nmodexplicit,laaliniereaacestora.ncomparaiecurestullumii,
1
4

nivelele de taxare EU 27 rmn n general mai mari dect cele din SUA i Japonia cu
aproximativotreime.
Armonizareafiscalareuncaractermaipronunatndomeniulimpozitelorindirectedect
ndomeniulimpozitelordirecte.Impoziteleindirectenecesitungradmaimaredearmonizare
fiscal, ntruct sunt legate nemijlocit de libera circula ie a produselor i serviciilor.
Impozitareaconsumuluitrebuies fieneutr,respectivconsumuls nufiedistorsionatde
nivelulicondiiiledeimpozitaredirect,diferitentrunstatmembrusaualtul. ncazul
impozitelorindirectesareuitchiarolimitareacotelordeimpozitare,prinstabilireaunor
niveluriminimeimaxime,ioarmonizareafacilitilorfiscaleiaconinutuluibazeide
impozitare,ceeacefacecalaacelaivenitbrut,cuaceeaicotdeimpozitare,impozitulsfie
acelainacesteri.Astfel,nceeaceprivetedomeniulimpozitelorindirecte,prevederile
dinTratatulCEconstituieobazjuridicsuficientpentruarmonizareaimpozitelorindirecte,
aciuneaComunitiifiindsemnificativnmateriataxelorvamale,aaccizeloriataxeipe
valoareaadaugat.Fraudafiscal ievaziuneafiscal careseextinddincolodefrontierele
statelormembreconduclapierderibugetareilanclcrialeprincipiuluiimpozitriicorecte.
Combaterea evaziunii n domeniul TVA necesit o cooperare strns ntre autoritile
competente din fiecare stat membru, responsabile pentru aplicarea dispoziiilor din acest
domeniu. n scopul de a promova i de a facilita cooperarea multilateral n privina
combateriifraudeindomeniulTVA,seinstituieoreeadeschimburirapidedeinformaii
specificentrestatelemembre,denumita`Eurofisc`.
Legislaiaromnescndomeniulimpozitelorindirecteafostarmonizatcuceaeuropean.
nrelaiacucontabilitateaimpoziteleindirecteaungeneraluncaracterdeneutralitate.

LanivelulUE,nceeaceprivetearmonizareaimpozitelordirecte,sauvizaturmtoarele:
creareaunusistemcomundeimpozitareaplicabilfuziunilor,scindrilor,cesionrilorde
activeischimburilordeaciunintresocietileaparinnddiferitelorstatemembre
creareaunuisistemcomundeimpozitareaprofiturilorntrefilialeleisocietatea
mam;
creareaunuisistemcomundeimpozitareaplicabilpliidedobnziidividendentre
persoaneleafiliate.
Mediadeimpozitareaveniturilorpersoanelorfizice,lanivelulU.E.,estede38,68%,iar
raportulDirectoratuluipentruTaxeiUniuneVamal,"TaxationtrendsnE.U.2010"constat
cexistotendinanoilorstatemembredeaimpozitamaipuinvenituriledinmunc(din
salarii)ideaimpozitamaimultconsumul,nspecialalproduselorvicii(tutun,igri,alcool,
buturialcoolice,jocuridenoroc),alcelorpoluante(carburaniauto).
Pentruaseajungelaconcluziicorectedinefectuareacomparaiilorcuprivirelanivelulcotelor
deimpozitare(pevenit,profit,t.v.a.,dividende)ialecontribuiilorsociale(pentrupensie,
sntate,omaj,accidentedemunciboliprofesionaleetc.)dindiferiteri,trebuieavuten
vedereparticularitileicaracteristicilesistemuluifiscaldinfiecarear.nefectuareaacestor
comparaiitrebuieavutnvedereifaptulcnuexistosursoficial,naional,lanivelulU.E.
i/saulanivelinternaional,caresprezintenivelulcotelordeimpozitareialcotelorde
contribuiisociale,dinacelaian,pebazaunorelementecomparabile(nivelulcotei,bazade
impozitare,materiaimpozabil,contribuabilietc.)iaunorinformaiilmuritoare,edificatoare.
Chiardacsarprezenta,deunorganismoficial(naionalsauinternaional)nivelulcomparativ
alacestorcote,dinacelaian,pentrumaimulteri,nfrecventecazuriacestecotecunosc
modificriulterioare,pectdemari,peattde frecvente,nunumaidelaunanlaaltul,darchiar
ncadrulaceluiaian,cazulRomnieifiindedificatornacestsens.Datoritfacilitilorfiscale
(exprimate,ngeneral,prindeduceri,prin

15

sczmintedevenitscutitdelaimpozitare)seajungecalaacelaivenitbrut,cuaceeaicot
deimpozitare,venitulimpozabiliimpozituldatoratsfiefoartediferit,nunumaidelaoar
laalta,darchiarincadrulaceleiairi,delaoperioadlaalta.
ncazulimpozitelordirectencnusatrecutlaarmonizarealegislaieintrerileUniunii
Europene,ceeaceconduceladiferenefoartemaridelaoarlaalta,nceeaceprivete
sensuliconinutulfiscalalnoiunilorde:venitbrut;contribuiibugetare,deductibilesau
nudinvenitulbrut,lacalcululprofituluiimpozabil;deducerifiscale;venitimpozabiletc.
Dinceleprezentateconstatmtendinageneralsprearmonizare,cupronunareamaiputernic
ncazulimpozitelorindirecteitotuicudiferenenprivinacotelordeimpozitare.
ProcedurifiscalenEuropa
Problemaprocedurilorfiscaleafostmaipuinabordaticuattmaipuinrezolvat,abia
n2008anceputs sepunnmodsistematicaccentpeaceastproblem,iarn2009sa
propusombuntiredefondareglementrilorcomunitare.Romniaancercatprindiferite
parteneriate s fie de acord cu practica European n acest segment. Cu toate acestea,
respectiveledispoziii,chiardacreprezintunprimpasctrembuntireaprocedurilorde
recuperarelanivelulUniuniiprinarmonizareanormelornaionaleaplicabile,saudovedit
insuficientepentruarspundecerinelorpieeiinterneaacumaevoluataceastanultimii
30 de ani. Toate administraiile au ca obiect prioritar cre terea nivelului conformrii
voluntare,respectivendeplinireavoluntar aobligaiilordeclarativeideplat.Credemc
suntemlamomentulncareadministraiafiscal romn trebuies fac pairepezipe
aceastcaleisncercesaccelerezeaplicareainstrumenteloritehnicilorconformriifiscale
dacdoretesdevinperformant,eficientieficace.
Totui,atuncicndobligaiilebugetarenusuntndeplinite,administraiilefiscaledispunde
mijlocespecificepentruaobinerealizareaacestoraprinmijloacemaimultsaumaipuin
coercitive,pentrucaneplataunuiimpozitladatascadenreprezintunriscalnerecuperrii
definitive.Pentruapunenpracticprocedurileadecvate,lamomentulcelmaioportunicuun
maximderandamentscontat,practicaeuropean constatat nacestmomentestedease
dezvoltainstrumentefondatepemetodeledeanalizariscului,dereorganizareamisiuniide
colectare i/sau de executare silit a impozitelor prin punerea n practic a structurilor
specializate(polidecolectarenFrana,callcenternAnglia)sauexternalizare(Italia).
Colectareaveniturilorbugetarereprezintunsubiectstrategicpentrutoatestatele.Invederea
asigurriiresurselornecesarepentrususinereabugetar.
FiscalitateanRomnia
Laprimavedere,Romniaareunsistemfiscalcompetitivnregiune,cotaunicdeimpozit
peprofitde16%sugerndunclimatpropicepentrucompaniileexistentesaunoiiinvestitori.
Cutoateacestea,sistemulfiscalromnescpierdedincompetitivitate,datefiindfrecvena
schimbrilor legislative, zonele neclare, contradictorii sau insuficient reglementate i
ineficienaaparatuluiadministrativijudiciar.nacestsensavemcapropuneri:
1) privindfiscalitatea
1 cota unic acordarea echitabil i stimulativ a deducerilor i facilitilor
fiscale;
2 extindereamsurilordesimplificareaTVAnvedereareduceriievaziunii
fiscale;
3 perfecionareasistemuluidecontribuiisocialeincludereanplafonulde
referinta(5salariimediilunare)pentrucontribuialapensiiatuturorsurselor
1
6

deobinereaveniturilorpecumulat;posibilitatearegularizriisumelor
pltite/deplatprindeclaraiadevenitanual;
1 introducerea reglementrilor privind holdingurile cu efecte n atragerea
capitaluluistrindarinrelaiadintrecontabilitateifiscalitate;
2 extindereancadrulgrupuluifiscalareglementrilorreferitoarelatransferuri
de afaceri, amortizarea contabil i fiscal, generalizarea amortizrii
accelerate;
3 perfecionareareglementrilorreferitoarelagrupuldeTVAnspecialacelor
referitoaretratamentulievidenatranzaciilorntremembriigrupului.
Pedealt parte,implementareauneistrategiidereduceretreptat acontribuiilorsociale
poatedeveniuninstrumentfiscaldestimulareacompetitivitiiRomniei,ncurajndatrac
iaimeninereaforeidemunc,maialesaceleicalificate,prinprismaintegrriieuropene
ialibereicirculaiiaforeidemunclaniveleuropean.
2) privindprocedurafiscal
1 simplificareistabilitatelegislativpentrumediuldeafaceri;
2 nlaturareaformelordediscriminaredintrestaticontribuabil(genpenalitide
5%i15%introdusenanul2010)fieprineliminarealorfieprinintroducerea
lor
insarcinastatului ncazulnendepliniriiunorobligaiide
rambursare/restituirentermen;
1 reglementareamoduluidestingereaobligaiilorfiscalenprimulrndobliga
iiprincipale(debite)iapoiaccesorii(majorri,penaliti,dobnzi);
2 simplificareasistemuluideclarativ,nsensulcdeclaraiaunic(112)sfientr
adevrunic,iartermenelededepuneresfiedifereniatenfunciede
mrimeacontribuabililoriaobligaiilorfiscale;
3 reglementarea n Codul fiscal i Codul de procedur fiscal a noiunilor,
termeniloriexpresiilorntroconcepieunitarprinstandardizareanoiunilor
ieliminareaparalelismelor,exprimrilorconfuze,neclare,ambiguegeneratede
folosireaunorcuvinteiexpresiinepotrivite;
4 reglementarea unei probleme ntrun singur loc, fiecare obligaie bugetar
trebuiesfiereglementatdistinct,clar,precisicompletntrunsingurlocila
modulimperativfrtrimiterilaalteprevederilegaleurmtoare;
5 punereadeacordanormelormetodologicecuprevederiledinlegislaiade
baz(codfiscal,codprocedurfiscal)dupfiecaremodificare;
6 eliminareasuprapunerilornverificareacontribuabililoriaplicriidifereniate
alegislaieifiscalencazurisimilare;
7 modernizarea administraiei fiscale i mbuntirea capacitii
administraieifiscale.
mbuntirearelaieidintreautoritiicontribuabilitrebuies aib labaz unproces
continuudeschimbareaatitudiniiautoritilor,precumidezvoltareaexpertizeiichiaro
specializareaacestorapetipurideactiviti.Flexibilitateaitransparenauneiastfelde
relaiinecesitomaibunformalizarelegislativadrepturiloriobligaiilordintreprii
posibilitateanegocieriiimedieriidirectentrecontribuabiliautoritateafiscal.
Capacitateaadministrativ mpreun cuprocedurafiscal reprezint principaleleplatformecare
necesit reformare. Reformarea aparatului birocratic greoi i mbuntirea transparenei
autoritilorsuntimperativnecesarenpremiselefuncionriinormaleaeconomiei.
Semnalizm importana arieratelor bugetare, datorit n principal volumului indicatorilor
macroeconomicidemaximimportan,ifaptuluicrevinnateniaicontrolulevalurile
1
7

FonduluiMonetarInternaionalacestora.Prezintimportansicorelareacucontabilitatea
dinperspectivaevidenteisipreviziunilor.Statulvatrebuis coroborezemsurilefiscalecu
cele sociale i economice printrun program coerent de relansare i reorientare a strategiei
naionale.Aadar,putemapreciacpelngproblemeledeimpozitare,instabilitateafiscal
constituieopreocuparepermanent idemareimportan pentrucontribuabili,laacestea
adugandusecapacitateaadministrativafisculuiiprocedurafiscal.
Perspectivenfiscalitate
Caperspectivndomeniulfiscalitiiseimpunetotmaipregnantideeabazeideimpozitare
comuneconsolidateCCCTB.SocietilecarevorfolosiformulaunicvalabilnEuropavor
calculatotalulprofiturilorobinutedepentregteritoriulUEiapoilevarealocarilorn
carecompaniileauactivitateeconomic,pentruafiimpozitatecucotadeimpozitpeprofit
aplicabil n rile respective. O asemenea modificare ar facilita administrarea plii
impozitului pe profit datorat de ctre companiile care opereaz n UE, deoarece baza de
impozitare ar ficalculat folosinduseo metod unic i nuseparat cum este calculat n
prezent pentru fiecare ar. Se poate aprecia c, totu i, introducerea unei cote unice de
impozitpeprofitlanivelulUEarfiunevenimentcontroversatiprobabilarntmpinaoopozi
ieserioasdinparteapubliculuilargdinmultestatemembreUE.Arfi,deasemenea,foarte
dificildeimplementatdinpunctdevederepolitic.CutoateacesteaComisiaEuropean a
intensificatmsurileprinPropunereaCOM/2011/121,EvaluareaimpactuluiSEC/2011/315i
RezumatulacesteiaSEC/2011/316dinmartie2011,pentruimplementareaproiectuluibazei
uniceconsolidateaimpozituluipeprofitnUniuneaEuropean.Ocotunicdeimpozitpe
profitlanivelulUEaraveadeasemeneaimplicaiinegativepentrumultedintrenoilestate
membreUE,printrecareiRomnia,careauofiscalitatemairelaxatlanivelulsocietilor
comerciale (16% n Romnia), acest lucru fiind t ocmai elementul de atracie pentru
investiiilestrine.Totui,propunereaComisieUEpentruobazunicdeprofitimpozabilla
nivelulntregiiUE,lsndncontinuareguvernelornaionalelibertateadeaistabilipropria
cotdeimpozitpeprofit,estepragmaticirezonabil.Acestlucruarsimplificaimpozitarea
profiturilorcompaniilorcaredesf oaractivitipeteritoriulUE,fraafectaconcurena
sauarestricionalibertateaguvernelornaionaledeaistabilicotedeimpozitpecare
acestealeconsidercorespunztoare.Comisiaipropunecanoulsistemsfiepuslapunct
pn n2013,ns mareamajoritateaparticipanilorlasondajuldeopinievdcadat de
punerenaplicareanul2015.Inintervalde23anideladataadoptrii,statelemembrevor
trebuistranspunpropunereanlegislaianaional.SistemulpropusdeComisie,cunoscut
subdenumireadeBazaUnic Consolidat aImpozituluipeProfit(CommonConsolidated
CorporateTaxBaseCCCTB)urmeazaseaplicanparalelcumetodeledecalculexistenten
fiecarestatmembru,companiileputndalegesadoptesistemulpaneuropeansausaplicen
continuareregulilenaionale.
Caoaltperspectivestemenionatcladatade7noiembrie2010,ComisiaEuropeana
publicat o Comunicare privind impozitarea sectorului financiar. Astfel, se prezint ideea
introduceriiuneitaxepetranzaciilefinanciare(FTT),carearfiaplicabillanivelglobal,ia
uneitaxepeactivitilefinanciare(FAT),caresfieaplicatlanivelulUE.FTTsaraplica
pentrufiecaretranzacienparte,impozitndodeobiceicuoratfoartemic,FATesteo
taxpeprofitaplicabilsocietilorcaredesf oaractivitifinanciare.
TotcaperspectivadarindomeniulprocedurilorfiscalementionamDirectiva2010/24/UEa
ConsiliuluiEuropeandin16martie2010privindasistenareciprocnmateriederecuperare
acreanelorlegatedeimpozite,taxeialtemsuricuaplicaredela1ianuarie2012,careare
dreptscopspermitstatelormembrescombatmaieficientevaziuneaifraudafiscal.n
1
8

luminamobilitiimaimariacontribuabiluluiiavolumuluitotmaimareatranzaciilor
transfrontaliere,directivaipropunesfacfanevoiitotmaimarideasistenreciproc
nspecial,prinintermediulschimbuluideinformaii,astfelnctslepermitsevalueze
maibineimpoziteledatorate.
Considerm c tendina dearmonizare care exist n UE nceea ce prive te impozitele
indirecteidirectetrebuieextinsilaprocedurilefiscalengeneralnunumailacelecarese
refercolectareacreanelor.
D. Concluzii, opinii i propuneri privind obiectivul particular: 4 Localizarea
relaieidintrecontabilitateifiscalitate
Localizarearelaieidintrecontabilitateifiscalitate
Relaiacontabilitatefiscalitateestecomplexicontroversatiarabordareaeisepoateface
dindiferiteunghiurisaupunctedevederefiecareprezentndargumenteproicontra,avantaje
idezavantaje,punctetariipuncteslabe,nfunciedeintereseleurmrite.
O posibil abordare pe care o propunem este legat de localizarea relaiei contabilitate
fiscalitatecaresepoategsi:
1) nactivitateadenormare(reglementare)acontabilittiiifiscalitii
2) n activitatea de aplicare la nivelul ntreprinderilor (entitilor) a normelor
(reglementrilor)contabileiareglementrilorfiscale.
3) nambeleactiviti,nceeacepriveteevaluareacontabilifiscal.
Normalizareancontabilitateifiscalitate
Contextulactual,attlanivelUE,ctipeplanmondial,secaracterizeaz princreterea
tedinelordenormalizareiarmonizarecontabilinternaionalidereglementarecontabilla
nivelnaional.Astfel,normalizareacontabilnaionaltrecedelaoabordarepredominant
sauexclusivpublicsauprivatctreunamixt.Dereglementareaestereprezentatprinaceea
c normelecontabileieuropeneiinternaionaleformalizeaz principiilecarestaulabaza
evalurii,regulileiconveniilecestaulabazanregistrriicontabile,ntocmiriiiprezentrii
situaiilorfinanciare.Normalizareanunseamn numaielaborareadenorme,ciiaplicarea
lor. n aceste condiii, fiecare prevedere din standarde sau norm contabil trebuie
acompaniatdeodetaliere.
nceeaceprivetefiscalitateanormalizareatindeieaspreformamixtdeintromsurmai
micdectncontabilitate.Organismeleprofesionaledinfiscalitate(IFA,CFE),nuaunc
anverguracelordincontabilitate,pedeoparte,darmaialesintereselefiscalenearmonizatela
nivelinternaional,pedealt partefacmultmaidificilprocesuldenormalizarefiscal.
AstfelcrolulprimordialnacestproceslauOECDlanivelmondialiorganismeleUEn
Europacarestabilescprincipiiledebaz.Normalizareafiscalfiindimpusprinmecanismul
legislativaplicativalreglementrilorcutrsturiicaracteristicispecificelanivelnaional.
Analizaraportuluicontabilitatefiscalitateprinprismanormalizriicontabilitiinendreapt
spreabordareadinpunctdevederepragmaticcarearenvedereiniiativaspecialitilordin
domeniupentruelaborareaipunereanaplicareanormelorcontabile.Inaceast situaie,
determinareapoziieifinanciareiaperformanelorfinanciareserealizeaz ncondiiile
reduceriiunorstriconflictuale,ntreprincipiilecontabileiregulilefiscale.
Comportamentuldiferitalcontabilitiifat deimagineafidel sedatoreaz faptuluic n
anumite tari, contabilitatea nu este perceput ca un sistem de informare privind unitatea
patrimonial,cicainstrumentnslujbafiscalitii,caretrebuiesasigureacesteiabazade
calculaimpoziteloritaxelor.Inesen,principiilecontabileaplicatecustricteeconducla
1

obinereaimaginiifideleiaparentntreeleartrebuis existeoarmonie.Realitateanea
demonstrat c principiile contabile general admise se gsesc unele n stare de potenial
conflictiardoudintreacesteachiarnstareconflictualcuimagineafidel.
Disputareferitoarelamodulncareestemodelatsistemulfiscalestentreinutdefaptulc
unimpozitechitabilnuestentotdeaunaieficientiinvers.Iat c principiulechitiieste
incompatibilcucelalnediscriminrii,carepresupuneegalitatedetratamentfiscal,cumarfi
aplicareacoteiunice.Aadarputemafirmacntreprincipiilepropriiattalecontabilitii
ctialefiscalitiinunumaicnuesteconcordandarnunelecazurisesitueazchiarpe
poziiiopuse.
n domeniul fiscalitii, anumite principii general acceptate se abat n mod clar de la
conceptele utilizate la elaborarea situaiilor financiare. Diferenele dintre principiile
contabilitiiiregulilefiscalesuntdiversedeoareceregulileutilizate ncontabilitatesunt
subordonate conceptului general de obinere a unei imagini fidele, iar regulile fiscale
urmresccerineleanumitorpoliticialestatuluilaunmomentdat.
A adar putem conchide c principiile contabile care stau la baza ntocmirii situaiilor
financiare i efectele aplicrii acestora nu sunt convergente cu prevederile din legislaia
fiscal. Din cauza aplicrii n contabilitate a reglementrilor fiscale, n sistemul contabil
continentalderegulunsingurutilizator(statul)estecorectinformat:ceilaliutilizatorisunt
mai puin informai sau chiar dezinformai. In concluzie apreciem c este necesar
deconectarea procesului de normare sau reglementare a contabilitii de fiscalitate att
metodologicctiinstituional.
Aplicareanormelorcontabileifiscale
Corespunztorconinutuluipoliticiifinanciareantreprinderii,obiectivelesalevizeaz,n
principiu,constituireaimodificareamrimiicapitalului(nconcordancudeciziileprivind
dezvoltareaei);creareastructuriifinanciareoptime;reducereacostuluicapitaluluiicreterea
rentabilitiifinanciare;folosireafacilitilorfiscaleacordatedestat,etc.,toateurmrind,n
final,cretereavaloriifirmei.Inacestsensentitateafolosestepoliticicontabilesipolitici
fiscale.Putemrezumacapoliticilecontabilealeentitiireprezint unsetdeconvenii,
norme, principii pe care o entitate le adopt pentru ntocmirea situaiilor financiare. n
funciedeinteresulurmritidespecificulactivitii,vorfiadoptateregulicontabilecares
satisfac nevoia de informaii, dar i cerinele legale impuse prin acte normative de
instituiilestatului.Similarpoliticilorcontabile,oentitatepoatesaleagsaplicesausnu
apliceanumiteprevederiopionalepecarelegislaiafiscalipermitesleutilizeze.
Politicilecontabilepecareleadoptaunprofesionistndomeniuurmrescdeciziadeinvestire
saudezinvestire.Fiscalitateanutrebuiesintervincontabil,oricedivergenantrepolitica
contabiladoptatdeontreprindereiceafiscaltrebuieamelioratextracontabil.
Abordndraporturiledintrecontabilitateifiscalitate,prinprismacelordouinterese,celcontabili
cel fiscal, putem considera c ntreprinderea este supus unor presiuni i n acela i timp,
transformricaredecelemaimulteoripunsubsemnulincertitudiniistabilitateaiexistenasa.n
timpceinteresulcontabilurmreteobinereaimaginiifideleasuprasituaiilorfinanciare,avnd
drept suport principiile contabil e general admise, interesul fiscal se situeaz pe partea
maximizriiveniturilorbugetareprinaplicareaprincipiilorpropriialefiscalitii.
Prinurmare,regulilefinanciarcontabileifiscalerspundunorscopuridiferite,auobiective
diferiteisebazeazpeprincipiidiferite.Cutoatecambeleseturidereguliseutilizeazn
2
0

scopulevaluriirezultateloranualealeuneisocieticomerciale,difereneleidentificate
ntrerezultatelecontabileirezultatelefiscalesauntremetodeleaplicatenobinereacelor
doucategoriiderezultatetrebuiesfieacceptatecaelementedeanaliz.
nacelaitimp,fiscalitateavacontinuassebazezepeinformaiileoferitedecontabilitate,
capunctdeplecarepentruoevaluaredeansamblucuprivirelapotenialuluneientitidea
pltiimpoziteitaxe,precumipentrucalculareaimpoziteloritaxelordatoratedeaceasta.
Rezultatulfinanciarestepunctdeplecarepentrucalculareabazeideimpozitare.
nacestecondiii,gestiuneafiscal antreprinderii,prelundrolulfiscalit ii,trebuies
ncerceoarmonizareainteresuluifiscalcuinteresulcontabilastfelnctntreprinderea,ca
entitate patrimonial, s beneficieze de rezultatele armonizrii. Acest lucru presupune
analizareascopurilorurmritedeceledouintereseigsireaacelorpunctedelegtura,cares
nlature,pectposibil,divergen ele,toatedemersurileavnddreptunicidealoimagine
fidelirealasuprasituaiilorfinanciarealentreprinderii,privitesubtoateaspecteleicare
s serveasc tuturor utilizatorilor. Dac, n planul informaional i decizional, cea care
rspundeproblematiciigestionriielementelordinbilanestecontabilitatea,interesulfiscal
este satisfcut prin gestiunea fiscal, aceasta devenind un domeniu de interes public.
Cunoscnd,pedeoparte,diferenacareexistntreinteresulcontabilicelfiscal,iregulile
diferiteaferente,precumialternativeleioportunitilecesuntastzioferitedelegislaia
fiscal,gestiuneafiscalantreprinderiidevinepoateceamaiinteresantideactualitatelatur
nactivitateapracticienilor.
Asupraimportaneiicompeteneiprofesieicontabiledintroaripunamprentadiferii
factori n msura n care natura profesiei contabile se regse te n tipul de contabilitate
aplicataneconomie.Profesiacontabilestenprezentprincipalulfurnizordeserviciifiscale
pentru toate sectoarele de afaceri. Este estimat c serviciile fiscale, pe o baz global,
reprezint peste20%,pentrucompaniilecotateiceledeinterespublic,intre30%i50%,
pentru ntreprinderilemici imijlocii,dintoate serviciileoferite decontabilii dinpractica
public.
Considermcproblemaraportuluicontabilitatefiscalitatenutrebuiepusdoarntermenide
deconectare (deoarece, deja exista premisele realizrii acestui deziderat de o maniera
partiala)ci i n termeni de detensionare. Tensiunea aceasta apare atunci cnd, din variate
motive,nreprezentareauneitranzaciinsituaiilefinanciare,spreexemplu,estepreferat
nu regula contabil ci regula fiscal iar aceasta din urm ar distorsiona realitatea acelei
tranzacii.Caoconcluzie,calitateaproduselorfiscalitiiicontabilitiiestecondiionat
decomportamenteiinflueneazcomportamente.
Considerm ca pe viitor ar fi necesar o colaborare mai ampl i diversificat att ntre
organismeledindomeniucontabilctintreceledindomeniufiscalnspecialdarintrecele
doudomeniu(contabilifiscal)ngeneral.
Evaluareacontabilifiscal
Esterecunoscutfaptulcsocietilecomercialedesf oaractivitatenscopulrealizriide
profitipentruaceastaelesuntstimulates dezvoltemecanismepropriidegestiunefiscal
cares conduc laplataunorimpozitectmaimicincondi iilerespectriilegislaiei.
Activitiledegestionareaimpoziteloritaxelorioptimizareaacestorasuntdeterminateide
faptulcsenregistreazocretereaimpactuluifiscalasupraactivitiieconomice,odat
2
1

cudezvoltareaidiversificareaafacerilor,precumideimpactulunorevaluriefectuateca
rezultatalaplicriiunorreglementricontabileaflatentrodinamiccontinu.
Practicileactualedeevaluaresuntcomplexe,diferitei,celpuinaparent,inconsecvente.Este
necesar simplificarea prin consecvena, aspiraie exprimat de pre edintele IASB, Sir
DavidTweedie:Obiectivulrealestedeaaveaunsingursetdestandarde,astfelnctsnu
contezedacaotranzacieaavutloclaBrisbanesauBeijinsauBruxellessauBoston,eafiind
cunoscutlafel.
Tendinageneralastudiilordespecialitateestedeaidentificaunadintrebazeledeevaluare
caceamaipotrivitpentruraportareafinanciarideaorecomandapentrugeneralizare.De
aceea,unuldintreobiectivelecercetriindomeniulevaluriicontabileestedeaidentifica
abordareaceamaipotrivit:convergenasaudiversitateanevaluare.
Ceamaimareparteainformaiilorfinanciaresuntsupuseunuianumitriscdeafurnizao
reprezentare mai puin credibil dect ar trebui pentru a servi drept baz de luare a
deciziilor. Riscul este cauzat nu numai de atitudini prtinitoare, ct, mai degrab , de
dificultiileinerententmpinate,fienidentificareatranzaciiloriaunorevenimentece
urmeazafievaluate,fienalegereaiaplicareatehnicilorspecificedeevaluareiprezentare,
carecontribuielaelaborareamesajelortransmisereferitoarelatranzaciileievenimentele
respective. Prin urmare, evaluarea constituie un aspect important n vederea asigurrii
credibilitiiinformaieicontabileraportate.
Conceptuldevaloarejustasuscitatinteresulmultorteoreticieni,practicieniiorganismede
normalizareacontabilcaresepronuntanlegaturcudefinireasa,avndnvedereimpactul
acesteia.IASBaajunslaconcluziacutilizareavaloriijustenecesitaoschimbarededirecie
(de la contul de profit i pierdere) ctre o situaie a rezultatului global. Prin utilizarea
rezultatuluiglobalapreciereaperfomaneincondiiileutilizriivaloriijustedevinemai
credibil.nprezentIASBarenlucrunoiproiectedemodificareaStandardelornsensul
utilizriipescar totmailarg avaloriijuste.Acesteproiectevizeaz modificareaIAS39,
urmrinduse simplificarea acestuia prin nlocuirea m odelului mixt de evaluare care
abordeazdiferitfiecarecategoriedeinstrumentefinanciare,cuunmodelcaressebazezepe
utilizareacompletavaloriijuste.
Porninddelaastfeldeaspecte,sepoateconcluzionacadoptareauneibazeunicedeevaluare
aactiveloridatoriilorarpermiteevitareamultoradintreproblemeleasociatecontabilizrii
instrumentelor financiare (de exemplu, dificulti generate de definirea limitelor dintre
diferitelecategoriideinstrumentesaucelelegatedereclasificareadintrocategorienalta).
Totui,aacumsusinimulispecialitindomeniu,utilizareamodeluluivaloriijustenu
poatefiextinsilaaltecategoriideactive,naintedeasecunoatecapacitateaacesteivaloride
aofericredibilitateutilizatorilordesituaiifinanciare.
Valoareajustcontinusfieutilizatmpreuncualtebazedeevaluare,darpentruanumite
elemente (instrumente) financiare derivate ea este probabil singura baz de evaluare
semnificativ.Msurareavaloriijustebazatepeeficienainformaieipeexistenaunor
pieeperfecteesteunmodelteoreticcepoatecreaproblemelaaplicarea ntroeconomie
real. De aceea orice ndrumare privind utilizarea i msurarea valorii juste dezvoltat de
emiteniidestandardecontabiletrebuiesvizezenprincipalaplicareapracticaacestora.
2
2

Evaluareafiscal sebazeaz peregulileireglementrilespecificedinfiecarejurisdicie,


neexistnduncadruunitarreglementatlanivelinternaional.Excepiefacpreurilede
transfercucomponentaacorduriledepreavans(APA)isoluiafiscalanticipatlanivel
OECDidemersurilepentrubazadeimpozitarecomun nEuropaCCCTB,carecuprind
elementecomune.
La baza reglementrilor internaionale i naionale n materia preurilor de transfer st
principularmslength(principiullungimiidebra)unprincipiuunanimacceptaticare
impunecatoatetranzaciiledintresocietiafiliatesfiefcutelaunprerealdepia,
prelacareaceeaitranzaciesarfirealizatntreentitiindependente.
Acordurile de pre n avans sunt destinate s completeze mecanismele tradiionale
administrative,juridice,ialetratatelorderezolvareaproblemelordepreuridetransfer.Ele
potficelmaiutilmecanismatuncicndmecanismeletradiionaledaugresausuntdificilde
aplicat.
nUniuneaEuropean,ConveniadeArbitrajoblig statelemembres apliceprocedurile
obligatoriidearbitrajncazullitigiilorlegatedepreuriledetransfer.Dinpcate,unastfelde
organismnuexistilanivelglobalnuexistoorganizaiemondialdecomerpentru
preuriledetransfer.
ndatade22.07.2010,ConsiliulOCDEaaprobatversiunilepentru2010aleConveniei
OECD privind modelul de impozitare, Liniile directoare privind stabilirea preurilor de
transferdin1995iRaportuldin2008privindatribuireaprofiturilorctresediilepermanente.
Liniile directoare OCDE privind stabilirea preurilor de transfer pentru ntreprinderile
multinaionaleiadministraiilefinanciareasigur ndrumarenceeacepriveteaplicarea
principiuluipreuluijust,carereprezintconsensullanivelinternaionalasupraevalurii
nscopurideimpozitareatranzaciilortransfrontalieredintrentreprinderiasociate.
Acesteaconinndrumrinoi,maidetaliatecuprivirelamoduldeefectuareaanalizeide
comparabilitate n practic, pentru a compara condiiile tranzaciilor ntre ntreprinderi
asociatecucelealetranzaciilorntrentreprinderiindependente.LiniileDirectoareinclud,
deasemenea,noindrumricuprivirelamoduldeselectareaceleimaiadecvatemetodede
stabilireapreurilordetransfernfunciedemprejurrilecauzeiicuprivirelamodulde
aplicarenpractic acelordou metodeaprobatedeOCDE,numitencontinuaremetode
privindprofitultranzacionat,ianumemetodamarjeineteimetodampririiprofiturilor.
Aceastactualizareinclude,deasemenea,unnoucapitolcarefurnizeazexplicaiidetaliate
cuprivirelaaspectedepreuridetransferalerestructurrilordeafaceri.Inceeacepriveste
calitateacomparabilelorobinute,nouaform aLiniilordirectoareintroduceconceptulde
comparabilerezonabile(resonablereloablecomparables),nspiritulideiipotrivitcreia
nu exist comparabile perfecte i, n funcie de circumstanele existente, de limitrile
inerente,deaccesibilitateainformaiiloridedificulilentampinatenefectuareacutrilor,
estenecesarselectareaacelorcomparabilecuungraddeacurateesuficientdemarepentru
anudenaturarezultateleanalizeiprivindpreuriledetransfer.
ntructlegislaiaromneascndomeniulpreurilordetransferurmeazliniiledirectoare
emise de OCDE, orice modificare a acestora trebuie analizat din perspectiva impactului
acestoraasuprareglementrilorinterneprivindpreuriledetransferattdinpunctdevedere
legislativctidinpunctdevederealabordriipracticeaautoritiloricontribuabililor.
2
3

n vederea obinerii unei nelegeri corecte i complete a modului n care o companie


opereazialegesdesf oaretranzaciicupriafiliate,oimportandeosebitocapat
analiza funcional desfa urat n scopul identificrii funciilor pe care compania le
ndeplinete,ariscurilorpecareileasumiaactivelorpecareleutilizeaz.
ClimatuleconomicactualdinRomnia,precuminevoiaderesursefinanciarevorexercitan
continuareopresiuneindirectasupraautoritilorfiscalepentruacolectamaimultefonduri
labugetuldestat.Frecvenaicomplexitateainspeciilorfiscaleaucunoscutotendinde
cretere(care,celmaiprobabil,sevamenineincontinuare),iarinvestigareapreurilorde
transferadevenitopracticstandardntimpulacestora.Aadar,risculasociatpreurilorde
transferadep itdejabariereleteoreticepentrucontribuabiliicaredesf oar tranzaciicu
persoaneafiliate.Lipsadeprudenamanagementuluiuneicompaniiprinnepregtireaunei
strategii de aprare n eventualitatea unui control fiscal poate conduce la generarea unor
obligaiifiscalecostisitoare.Acummaimultdectoricnd,estemomentulcaoricemanager
prudent s se asigure c face pa ii necesari n direcia minimizrii riscurilor legate de
preuriledetransferutilizatedecompaniasa.nacestsens,primulpasestereprezentatde
nelegerea i evaluarea riscurilor aferente preurilor de transfer practicate n cadrul
tranzaciilor desf urate att cu persoane afiliate rezidente, ct i cu cele nerezidente.
Urmtorii pa i constau n pregtirea documentaiei preurilor de transfer, care s
demonstrezerespectareaprincipiuluivaloriidepiaaacestortranzacii,precumialinierea
politiciipreurilordetransfercumodeluldeafacerialcompaniei.
Considerm c la evaluarea fiscal prin preurile de transfer suntem n situaia n care
fiscalitateaestenslujbacontabilitiiipracticfiscalitateasusineimagineafidel,amputea
spunecumetode,mijloaceiinteresemaiputerniceieficientedectcontabilitatea.
Reevaluareaimobilizriloresteosoluielaatenuareaefectelorinflaieinceeaceprivete
informaiacontabil,daraceastaareimplicaiicontabileifiscalesemnificativenRomnia.
Toateacesteasereferlarecunoatereasaunuareevaluriimijloacelorfixeamortizabiledin
punctdevederefiscalcuimplicaiiasupraimpozituluipeprofitilaimpozitulpecldiri.
Dacreevalurilepentrucareputeauoptafirmelepnnanul2004aufostrecunoscute
fiscalidatoritconectriievideneicontabilecufiscalitatea,astzi,normelecontabilenuse
maialiniaz,laniveldeprincipiu,cucelefiscale.Prinurmare,aparenevoiadeareflecta
amortizareanmoddifereniatnevidenacontabilcuceafiscal.
n concluzie, evaluarea elementelor patrimoniale reprezint o problem deosebit de
importantattpentrucontabilitate,ctipentrufiscalitateiimplicitnceeacepriveterolul
acestorancadrulgestiuniintreprinderiii,totodat,subaspectulacurateeiinformaiilorce
se obin prin intermediul situaiilor financiare anuale. Cu toate acestea, literatura de
specialitate abund n puncte de vedere potrivit crora nici o baz de evaluare nu are o
aplicabilitategeneral inuestesatisfctoarenmodabsoluti,nconsecin,seridic o
problemdeopiunenacestsens.
E. Concluzii, opinii i propuneri privind obiectivul particular 5 Investigarea
moduluidemanifestarearelaieidintrecontabilitateifiscalitatelaniveldeentitatei
grup
relaiacontabilitatefiscalitatelanivelentitate
Cndceledoucategoriideregulicontabilesifiscaleauintratncontradicie,saridicat
problema concilierii ntre contabilitate, ca reprezentanta a interesului ntreprinderii,
subordonatimaginiifidele,cuinteresulfiscal,careprezentantalstatului.Datfiindsituaia
2
4

demaisusseridicproblemadelimitriiiierarhizriiraporturilordintrecontabilitatea
ntreprinderiiifiscalitate.ncercndunasemeneademers,acesteraporturipotfigrupate:
1raporturideintegrare
2raporturineutre
3raporturivariabile(mixte)
Raporturile integrate sunt raporturi de conectare sau angajare, fiind determinate de
interseciadintreinteresulcontabilicelfiscal.ncazulacesteiinterseciiapardezacorduri
ntreprincipiilecontabileicelefiscale,inconsecineletrebuieconciliatesauarmonizate.
nsferaraporturilorintegratesenscriucuprecderetreiprobleme:impozitareaprofitului;
amortizarea imobilizrilor; evaluarea patrimoniului. Pentru analiza i implicit rezolvarea
problemei privind impozitarea rezultatului poate fi reinut Standardul internaional de
contabilitate(IAS)12elaboratdeIASC.Acestaconsemneazsituaiacregulideevaluare
diferitegenereazdiferenentreprofitulcontabiliprofitulimpozabil.nconsecintrebuie
cutat un pasaj ntre cele dou rezultate contabil i fiscal(impozabil) realizat prin
intermediuldiferenelortemporareidiferenelorpermanente.Dac contabilitateanueste
conectatlafiscalitate,determinarearezultatuluifiscalsedelimiteazcaolucraredistinct,i
easeefectueaznafarasistemuluideconturi.
Raporturileneutrale suntaldoileagrupderaporturintrecontabilitateifiscalitate.Pentru
fiscalitate , informaia contabil este folosit ca obiect i suport pentru calcularea i
decontareauneispeedeimpozitsautax fiscal.Acestespeenugenereaz probleme
pentruarmonizareacelordoucategoriideinteresecontabilifiscal.
Raporturile variabile (mixte) sunt acele raporturi care se modific n anumite condiii,
transormndusedinraporturiintegratenraporturineutralesauinvers.nacestsensputem
aminti:TVA,ncazprorataiimpozitulpecldiri(nRomnia).
SeapreciazcTVAimplicdoucategoriideraporturifadecontabilitateantreprinderii.
Unraportneutral,pentruageniieconomicisupuiacestuiimpozit,carelivreazbunurii
serviciiimpozabileiauprinefectullegiiproratade100%astfelnefiindafectatrentabilitatea
ntreprinderii.IntreprindereaesteobligatlaplataTVApentrucumprrileefectuateidea
solicitaprinfacturareclienilorsiTVAulconformlegislaiei.Astfel,ntreprinderea
intervinecauncolectordeimpozitpentruTVA.PentruagentuleconomicpltitordeTVA
careefectueazoperaiiimpozabileTVAreprezintodegajaredecheltuial,lsndcontul
derezultatenemodificat.Inacestesituaii,seapreciazacntrecontabilitateifiscalitatese
creeazunraportneutral,informaiacontabilfiindfolositcaobiecticasuportpentru
calculareaidecontareaTVA.Astfel,TVAnugenereazproblemepentruarmonizareacelor
doucategoriideinterersecontabilifiscal.
RaportulneutralalTVAasupracontuluiderezultateseschimb nraportintegratfa de
gestiunea fiscal a ntreprinderii, implicit, n contabilitate, numai n msura n care
mobilizeaz agentuleconomicpltitordeTVAlauncomportamentnscrisncostuloptim
fiscal.Aldoilearaport,integrat,influeneazarentabilitateantreprinderii,TVAintrndn
costuldeachiziie,pentruageniieconomicinepltitori.RaportulintegratalTVAasupra
rentabilitiintreprinderiiestedeterminatdeinterseciantreinteresulcontabilicelfiscal.
n cazul acestor intersecii, ntre interesul contabil i cel fiscal apare dezacordul ntre
principiilecontabileicelefiscalei,nconsecineletrebuiearmonizatesauconciliate.
2
5

relaiacontabilitatefiscalitatelanivelgrup
Definiiagrupuluinuestentotdeaunafr echivoc,limiteleansambluluide ntreprinderi
putndvarianfunciedeperspectivadincareesteabordat:juridic,economic,contabil,
fiscal.Nobesconstatac ntregrupulfiscalicelrecunoscutcontabilexist foartepuine
legturi.
Necesitateasituaiilorfinanciareconsolidateesteevident,eledauoimaginemaicuprinztoarea
situaieirealeaunuigrup,imaginepecarenuopoatedaansamblulbilanurilorsocietilor
componente,elepermitexprimarea ntromanier global asituaieifinanciarearezultatului
grupului.Cuocaziaomogenizrilor,putems avemimplicaiifiscalemaialesatuncicndse
trece,pentruunelecomponentealegrupului,delaometoddeevaluarelaalta,delaometodde
amortizarelaaltasaudelaoncadrarecontabillaalta.

nconturile consolidatepot aprea elemente specificecare nusunt ntlnite nco nturile


individualeicarepotinfluenarezultatulconsolidat.Estevorbamaialesdediferenade
prim consolidare. Devine evident faptul c rezultatul consolidat nu reprezint suma
rezultatelorindividualealefirmelorconsolidateinicisarcinafiscaldinconturileconsolidate
nuesteegalcusumasarcinilorfiscaleindividuale.
Motiveleconsolidriifiscalesuntnprincipaldeterminatedeoptimizareacostuluifiscal:
1- compensareapierderilorfiscaleiprofiturilentrecompaniiledingrup;
2- seevit catransferuldeactiventresocietiledingrups fietaxatcaicstigde
capital;
3- platadividendelorntresocietiledincadrulgrupuluinuvadanatereunorobligaii
fiscalesuplimentare.
Unastfeldecazesteacorduldefinanareataxelorcarereprezintunmecanismdealocare,
ntremembriigrupuluifiscalasumeitotaledeplatataxelor.Incondiiilencarenuexist
unregimdeimpunereavantajoslaniveldegrup,grupurilerecurgilaaltetactici,celemai
frecvent utilizate fiind : aranjamente pur artificiale, manipularea preurilor de transfer i
abandonuldecrean.
Oobservaieimportantesteaceeac,indiferentderegimuldeimpozitareadoptatlanivel
degrupioriundearfidomiciliatacesta,situaiilefinanciareconsolidatenuconstituiebaza
informaional pentru calculul impozitului la nivel de grup, explicaia fiind aceea c
definiiafilialei nscopurifiscalenuestesimilar cuceacontabil (deconsolidare),iar
practiciledeconsolidarenupotfiutilizatenscopurifiscale.
Grup TVA. Legislaia UE privind TVA ofer statelor membre opiunea, n scopul
simplificriiadministrative,deaconsideracafiindosingurpersoanimpozabilpeacelea
care,deisuntindependentedinpunctdevederelegal,suntstrnslegateunadealtaprin
legturifinanciare,economiceiorganizatorice.
Dinpunctdevederecontabilnuseprecizeaz detaliinacestsens,darestedepresupusca
datoriile,respectivcreaneleprivindTVArecunoscutedefiecaresocietatedingrup,vorfi
ulteriorreconciliateprinconturidedecontricuasociaiipentruplata,respectivrambursarea
sumelorindividuale.
Principalul avantaj al regimurilor de impunere consolidat l reprezint realizarea unor
economiideimpozitlanivelconsolidat.Instaxarealaniveldegrupimplicoseriedelimite.
2
6

Caregul general,opierderefiscal realizat dectreosocietatedincadrulunuigrupnu


poateficompensat cuprofitulalteicompaniidinacelaigrup,indiferentdac aceastaeste
saunustabilit nacelaistat,dectnsitua iaaplicriiunormsurifiscalespecificede
consolidarelanivelulgrupului.Ingeneral,regimuriledeimpozitarelanivelulgrupuluise
aplicdoarfilialelorrezidentesausediilorpermanentealesocietilorstrine.
Pepalierultransferurilorintragrupialpierderilorfiscale,unrolimportantrevineCuriide
Justiie Europene din punctul de vedere al practicii mai ales n ceea ce prive te
deductibilitateafiscal,iarexempleconcretedeasemeneacazuriamprezentatncuprinsul
tezei.
Sistemuldeconsolidarefiscalsepoatedovediuninstrumentfinanciarextremdeeficientdar
totodatfoartecomplexcarenecesitoatentimplementare.Lanivelcontabilexistaspecte
delicate legate de nregistrarea tranzaciilor caracteristice acestui sistem. Din analiza
caracteristicilorconsolidriifiscaleesteevidentcunasemeneasetcomplexdereglementri
poatefisusinutiimplementatdoardectresocietilefoartemari,careauiexpertiza
necesarnacestsens.
Perspective.GrupCCCTB
Aacumsaartatrecentinliteraturadespecialitate,configurareaunuiregimdeconsolidare
lanivelulUniuniiEuropeneestenacestmomentceamaiurgentchestiunecaretrebuieavut
nvedere.Oriceform deintroducereascutiriidetaxareapierderilorreprezint osoluie
intermediar n adoptarea unei Baze Fiscale Comune Consolidate (Commun Consolidated
CorporaleTaxeBaseCCCTB),multmaiuordedezvoltatiimplementat,nscuunscop
mai redus dect CCCTB pentru Uniunea European. De asemenea, nu ar necesita nici o
armonizareasistemelorsauabazelorfiscale,iarspredeosebiredeCCCTB,carearnecesitao
abordaremultilateral,comun,oastfeldemsurarputeafiproiectatnmodunilateral.
Comisia European a intensificat msurile prin propunerea COM/2011/121, Evaluarea
impactului SEC/2011/315 i rezumatul acesteia SEC/2011/316 din martie 2011, pentru
implementarea proiectului bazei unice consolidate a impozitului pe profit n Uniunea
European,urmrindprinaceastas permit societilorcomercialeprezentenmaimulte
State Membre ale UE s determine baza de impozitare a profitului consolidat la nivelul
ntreguluigrupconformunuisingursistemdereguli,celealeCCCTB.
Careguldeprincipiu,determinareabazeiimpozabilesevafacedupaceleaireguli,attn
cazul societilor CCCTB distincte ct i n cazul societilor CCCTB care sunt supuse
consolidriincadrulunuigrup,cuexcepiasituaiilorncareregulilespecificeprivind
consolidareadispunaltfel.
nc de la bun inceput sa considerat ca unul dintre principalele avantaje ale proiectului
CCCTBrezultadinposibilitateaconsolidriiprofiturilorncadrulaceluiaigrupCCCTB.
Astfel,princonsolidareaprofiturilorgrupuluiCCCTB,societileimplicatesuntdegrevate
desarcinarespectriiregulilorpreurilordetransferintragrup.Deasemenea,sevapermitei
compensareapierderilorntrunmodsimilar,rezultndastfelobazaimpozabilconsolidat
carevacontribuilacreareanEuropaauneiregiunidemareatractivitatepentrumediulde
business,carevapermitedeasemeneacreareauneibazeimpozabilestabilepentrugrupuri,
ntrunmediuglobalcompetitiv.
2
7

Saapreciatcaceastnouabordare,implementareaunuisistembazatpeCCCTBaraveaca
efect direct, eliminarea sistemului existent de impunere separat a tranzaciilor
transfrontaliere n cadrul grupurilor de societi din interiorul UE i sar limita astfel
posibilitiledeevaziunefiscal ninteriorulPieeiComune.ImplementareaCCCTBar
determina de asemenea o scdere a costurilor administrative i de calculare a impozitelor
datorate,suportateattdectreautoritilefiscalectidectresocietilecomerciale.
ConcluziilaobiectivulgeneralFormulareauneiopiniilaproblematicarelaieidintre
contabilitateifiscalitate
Un punct de referin important in relaia dintre contabilitate i fiscalitate l reprezint
sistemelecontabiledintrealecrorcaracteristicirelevantemenionm:
1. Zona de influen continental a practicilor germanofranceze conform creia la
impozitareaprofituluiseianconsiderareprofitulnregistratncontabilitateinusepermit
preamultecheltuielideductibile.ncadrulacestorzone,finanareasefacengeneralprin
sistemulbancar,iarsistemelecontabiledeisuntputernicnormalizatenuacordoprioritate
ridicatntocmiriiconturilorconsolidate.nrilecareutilizeazmodelulgerman,opiunile
contabilesuntputernicinfluenatedefiscalitate.Pentruaminimizaimpozitul,firmeleau
tendinaspromovezeestimriimetodecarediminueazrezultatul.Durateledeamortizare,
spreexemplu,corespundfrecventmaximuluiadmisdefisc.Provizioanelesuntexcesive n
raportcudeprecierileiriscurilereale.Influenafiscal poateconduceilanregistrarean
conturiaunoroperaiunifrjustificareaeconomic.Fisculcondiioneazuneoriacordarea
uneireducerideimpozitdecontabilizareantroformspecialaoperaiunilor.
Principalele ri ncare funcioneaz un astfel de sistem de contabilitate sunt: Frana,
Germania,Elveia,Belgia,Italia,Portugalia,Grecia,Japonia,etc.
2. Zonadeinfluen anglosaxonaapracticilorinspiratedepieeledecapital (UK,
USA;Irlanda,Olanda).Legislaiafiscalinflueneazlimitativnmoddirectconinutuli
formadeprezentareainformaiilorcontabile(deconectaredefiscalitate),publicareaacestor
informaiiesteceacareareoinfluen hotrtoareasuprapie elordecapital.Caatare,
legislaiacontabilseconcentreazpeilustrareaprincipiilorcontabilegeneraleelaboratede
ctreprofesiacontabil carspunslanevoilepracticii.Autoritilefiscaleaducmodificri
substanialeasuprainformaiilorfurnizatedesituaiilefinanciaredupntocmireaacestora.
Dac introseriedestatesistemulfiscalobligalanregistrareaveniturilorsicheltuielilorn
contabilitatepentruaputeafievaluatedinpunctdevederefiscal,aacumntlnimnrile
Europei Continentale, n alte sisteme fiscale, precum cele anglosaxone (SUA), Marea
BritaniesauchiarOlanda),nuexistaoastfeldeobligativitate,veniturileicheltuielilefiind
nregistrateincontabilitatedupjudecaiprofesionalespecifice,iartratamentullorfiscaleste
bazat pur pe legea fiscal, neinand cont de modul cum acestea sunt inregistrate n
contabilitate.n rileanglosaxone,undecontabilizareauneioperaiinucondiioneaz
tratamentulsufiscal,situaiaesteinvers,fatdecelecontinentale,societilepotfrs
fiepenalizatefiscal,sprezinteunrezultatcaressatisfacinvestitoriidecapital.
Relaiacontabilitatefiscalitatepoatefireflectatidemoduldereglementarealcontabilitiii
fiscalitii. Astfel, n rile cu deconectarea contabilitii de fiscalitate, contabilitatea este
reglementatdeorganismeprofesionaleiarfiscalitateadectreautoritateafiscal.ntimpcen
rilecuconectareacontabilitiilafiscalitateincareambeleeraureglementatedeautoritile
statuluisetrecespreoabordaremixtnsensulcorganismeleprofesionaleintervintotmaimult
nreglementrilecontabile,iarreglementrilefiscalermnapanajulstatului,deisemanifesti
tendinealesocietiicivileiorganismelorprofesionaledeinfluenareaacestora.Considerm
carfinecesaroimplicaremaiputernicaorganismelor

profesionalecontabileifiscalenproceseledereglementaremondial,europeaninaional,
nvedereandepliniriiobiectivelorpropriidincontabilitateifiscalitate,fr influenesau
polurireciproce.
nconcluzie,problemelecauzatedediferenelecontabiledintrerisuntdestuldevariatei
gradullordecomplexitatepoatediferidelacazlacaz,ncadrndusedinperspectivarela
ieicontabilitatefiscalitatentre:
1) Independenafiscalitiidecontabilitate,caracterizataprin:
1 contabilitateacomercialaseparatdecontabilitateafiscal;
2 calculareabazeideimpozitarefrafilegatderezultatulcontabil;
3 necesitateaunuisetderegulipentrucalculareabazeideimpozitare;
4 nevoiadereconciliereacelordourezultate.
2) Dependenafiscalitiidecontabilitate,definitaprin:
1 rezultatulcontabilcapunctdeplecarepentrucalculareabazeideimpozitare;
2 ajustripozitivesinegativealerezultatuluicontabil;
3 necesitateaunuisetderegulipentruajustari;
4 risculpoluriifiscalasituaiilorfinanciare.
Analizaprezentatmainaintelas,dupprereanoastr,deschisproblemaraporturilor
dintrecontabilitateifiscalitate.nacestcadruputemamintitreiposibilitati:
1- conexiunealejer
2- formuladihotomiei(conexiunesideconectare)
3- deconectarearaional(rezonabil,funcional)
Conexiune

Dihotomie

Deconectare

Conexiunelejer Deconectareraional
Astfel,fiscalitatearspundeunorinteresecarevariazncursultimpului,adeseoripetermen
scurt, n funcie de legile privind finanele publice. Or n contabilitate principiul
consecvenei,clasificrilor,recunoateriievaluriiimetodelornupoatesaducmodificarea
acestoranmodregulat.nconsecin,esteexclusoconcordanstrictntrecontabilitatei
fiscalitate. Pentru a concilia aceast contradicie, instrumentul consacrat de practic,
dintotdeaunasidepretutindeni,estedeclaraiafiscala.Aceastdeclaraienuipoategsi
sursadectntrunsistemdenregistrareaoperaiunilorntreprinderii,adicntrunsistem
contabil,singurulsistemorganizaticredibilpentrucontrolulfiscal.Deaceea,nusuntemde
acordcuceicarepledeazpentruodeconectaretotalafiscalitiidecontabilitate.
Fadeprerileexprimate,opinianoastrestepentruodeconectarera

ionalfunc
ional
saurezonabilnrelaiacontabilitatefiscalitate.Pedeopartesfierespectateprincipiilede
bazalecontabilitiiifiscalitiiiarpedealtpartesseasigurefunctionarearezonabila
la nivel de entitate. Nuannd ns , propunem deconectarea raional ca sens (spre
deconectare)avndnvederepedeopartescopurilediferitealecontabilitiiifiscalitiii
inndcontpedealtpartedefaptulclaniveluldentreprindere,careesteunansamblu
unitar,semanifestattcontabilitateactifiscalitatea.
2
9

Dezideratulmajoraloricreicercetricucaractertiinifictrebuiesfiecreareadevaloare
adugatlacunoatereatiinificidezvoltareapracticiiaferentarieimajoredecercetare.
Cercetrileteoreticeipracticeefectuatendomeniultemeiabordatencadrultezeidedoctorat
auconduslaconcretizareaunorcontribuiipersonaledintrecareputemremarca:
1 Referitor la stadiul actual al cunoa terii n domeniu am realizat o dimensionare
cuprinztoare a cercetrii existente la nivelul ariilor de cercetare contabilitate i
fiscalitatedinperspectiverelaiilorreciproce,constndntroanaliz cantitativ i
calitativ a unor lucrri tiinifice relevante publicate pe plan internaional sau
naional.
2 Am abordat un cadru conceptual coerent de actualitate i perspective n care am
integratctevaelementefundamentaledindomeniulcontabilitiiifiscalitiicu
prezentareatendineloriorientrilordinviziuneapracticiireferindunela:
1- Contabilitatesistemecontabile,standardcontabile(IFRSiIFRS
pentruIMM),armonizare,convgergen,XBRL
2- Fiscalitatesistemefiscale,conven iifiscale,competiie,armonizare,
CCCTB,FTT
3 Amrealizatoradiografiecriticaunorreglementrirelevantedinariacontabilitiii
fiscalitiieuropeneinaionalecuidentificareadeproblemeipropuneriderezolvare
din domeniul fiscalitii respectiv ale impozitelor, taxelor, contribu iilor i al
administrriifiscale
4 Abordarearelaieicontabilitatefiscalitatedinperspectivteoreticipracticlanivel
mondial,europeaninaional.
5 Am ncercat o localizare a relaiei dintre contabilitate i fiscalitate la nivelul de
abordarealnormalizrii,aplicriiimixt.
abordareanormalizriicontabileifiscale
1- interaciuneainternireciprocaprincipiilorcontabileifiscal
2- raportri contabile n relaie cu
fiscalitateaabordareaaplicriinormelor
3- gestiunea contabil i fiscal ntre obiectivul unitar al ntreprinderii i
intereseledivergentealecontabilitiiifiscalitii
4- politicilecontabileifiscallaniveldeentitate
5- rolulprofesionitilorncontabilitateifiscaliate
abordareamixtncazulevaluriicontabileifiscale
6- identificareadepunctedeconvergen
valoareajustipreuljustsusin
imagineafideln
contabilitate

identificarepunctededivergen
interferenelecontabileifiscalenreevaluareaimobilizrilor
1 Prezentarea de faete ale relaiei din contabilitate i
fiscalitatelaniveldeentitate
1raporturideintegrare,raporturineutraleivariabilecustudiipracticede
cazelocvente
laniveldegrup
2prezentareagrupurilordinperspectivcontabilifiscal(grupCCCTB,
grupTVA)
3prezentareaimplicaiilorrezultatedinaplicareahotrrilorCuriide
JustiieEuropenereferitoarelatransferuriintragrupipierderifiscale
4abordarea de ansamblu a consolidrii, la nivelul grupului din
perspectivcontabilifiscalpestudiidecazpractice
3
0

aplicareapoliticilorcontabileifiscallanivelulgrupuluipestudiudecaz
1 Identificareaproblemelornrelaiadintrecontabilitateifiscalitatecuformulareade
propuneriderezolvare.
stingereacreanelorfiscalnordineafireasc,nprimulrnd
obligaii
principaleiapoiaccesorii
promovareaunormsurideprocedurfiscalpentrueliminareaefectelor
negative(posibilitatevizualizareContulmeu)
Analizareacontabilitii,fiscalitiiiarelaieidintreelenRomnia
lanivel
conceptualiempiric.

Limiteiperspectivealecercetrii
A.Limite
Lafinaluldemersuluitiinificseimpunafifcuteuneleprecizriprivindlimiteleacestei
lucrriiperspectiveleuneiviitoarecercetri.
Estedemenionatcampornitdemersulnostrudelaideeaccercetareatiinificnueste
niciodat suficient, c este necesar o permanent nelegere, integrare, armonizare a
vechilorinoilorelementecares contribuielaconstituireaunoransambluricomplexecu
aciunepluridisciplinar.Limitelecercetriinoastrepotfianalizateattlanivelulcercetrii
teoreticectilanivelulcercetriiempirice.
Secuvineaprecizacntructestepracticimposibilderealizatorecenzieantregiiliteraturi
tiinificenoricedomeniu,cuattmaimultncazulnostru,afostnecesarlimitareaanalizei
la anumite categorii de cercetri, fr pretenia de a fi utilizate ntotdeauna cele mai
relevante. Trebuie adus n discuie i caracterul efemer al unor studii care prin natura
normelorireglementrilorcontabileifiscalesuntntropermanentschimbare.Demersurile
teoreticeimetodologicepeaceasttemabordatpotfioricnddiscutabileicriticabile.
Desigurcputemrmnecunostalgiacamfipututabordaialteaspecte,punctedevedere
saupractici,interesantedarfiindlimitatedetimpispaiu,nutrimsperanadeafitrataten
cercetriviitoare.
B.Perspective
nceeacepriveteperspectivelecercetrilorviitoare,acesteasuntnmaremsurlegatede
limiteleprezentuluidemerstiinific.
La nivelul cercetrilor teoretice acestea ar putea dezvolta unele aspecte din literatura de
specialitatereferitorlaanalizaproblematiciirelaieidintrecontabilitateifiscalitate.
n privina cercetrilor empirice viitoare, acestea ar putea avea n vedere extinderea
modalitilordeabordareiaeantionuluideanaliz,caariedecuprindere.
nconsecin baznduneperezultatelecercet riireflectatepelargnseciuneadedicat
concluziilor, contnd pe beneficiul feedbackului aferent rezultatelor atinse i al altor
contribuiioriginale,suntemstimulais urmrimipeviitorrelaiadintrecontabilitatei
fiscalitate i ne exprimm intenia de a continua i dezvolta cuno tinele acumulate pe
parcursul demersului tiinific n vederea identificrii i implementrii unor modaliti
concretecuaplicabilitatepracticnariadereferin.
3
1

BIBLIOGRAFIESELECTIV
CRIITEZEDEDOCTORAT
InternationalAccounting/FinancialReportingStandardsGuide,CCH
ConveniilefiscalencheiatedeRomnia,Ed.Economic,Bucureti
Dublaimpunereinternaional,Ed.Economic,Bucure i
GlobalizationandTaxCompetiton:implicationsfordevelopingcountries,
GlobalTaxWorkshop,Finland
BaldwinR.(2003)
Agglomeration,IntegrationandTaxHarmonizationlucrarea
BanacuC.S.,StoicaM.(2004) Evaluareaorganizaiilor,Ed.Economic,Bucureti
BariI.(2005)
Globalizareaeconomiei,Ed.Economic,Bucuresti
BarkerY.(2001)
DeterminingvalueValuationmodelsand financialstatements,Paerson
Education,Edinburgh
BluA.(2007)
Contabilitateigestiunefiscal,Ed.FundaieiRomniadeMine,Bucureti
BerindeS.(2006)
Contabilitateaifiscalitateveniturilorirezultatelorentitiloreconomice,Tez
dedoctorat,ClujNapoca
BernadiL.,ProfetaP.(2004)
TaxSystemsandTaxReformsinEurope,London,Roudledge
BernheimY.(1999)
LessentieldesUSGAAP,Mazars&Guerard
BistriceanuGh.D.iColectiv Finaneleageniloreconomici,Ed.Economic,Bucureti
(2001)
BogdanV.(2002)
Contabilitatecomparat,Ed.UniversitiidinOradea,Oradea
BogdanV.(2004)
Armonizareacontabilinternaional,Ed.Economic,Bucureti
BonaciC.G.(2009)
Fundamenteleteoreticesipracticeale
contabilitiiinstrumentelor
financiare,CasaCriidetiin,ClujNapoca
BoaAvramF.(2009)
Imagineafidelncontabilitate,Ed.Risoprint,ClujNapoca
BrezeanuP.(1999)
Fiscalitate,concepte,metode,practici,Ed.Economic,Bucureti
BrezeanuP.(2007)
Finaneeuropene,Ed.C.H.Beck,Bucureti
BrezeanuP.(2009)
Fiscalitate:Concepte,teorii,politiciiabordripractice,Ed.WolkersKluwer,
Bucureti
BulterC.,(2009)
AccountingforFinancialInstruments,JohnWilley&SonsEngland,Ltd.,2009
BuradaC.(2002)
Armonizareadintrecontabilitateifiscalitate,Ed.IndependenaEconomic,
Piteti
BurlaudA.SimonG.(1993) Comptabilitedegestion,VuibertGestion,1993
CapaldoP.(2003)
Reddito,capitaleebilanciodiesercizio,Giuffre,Milano
CastaJ.F.
Justevaluerenjeuxtechniquesetpolitiques,Ed.Economici
ColasseB.(2001)
cabinetulMazars,Paris,2001
CastaJ.F.(2009)
Theoriepositivedelacomptabilite,Ed.Economica
ChetcutiJ.P.,(2001)
TheProcessofCorporateTaxHarmonisationintheEC
ChorafasD.N.(2008)
IntroductiontoderivativefinancialInstruments,Mc.Graw
HillFinanceandInvesting,
ChorvatT.(2003)
AdifferentperspectiveonTaxCompetition,Washington
ClausingK.A.(2007)
MultinanionalFirmTaxAvoidanceandU.S.GovernmentRevenue,Wellesley
Colege,MA
ColasseB.(2000)
Harmonisationcomptableinternationale.EncyclopediedeComptabilite,
controledegestionetaudit,Ed.EconomicBucureti
Collette.Ch.(1994)
Initiationalagestionfiscaledelentreprise,Eyrolles,Paris
CorduneanuC.(1998)
Sistemulfiscalntiinafinanelor,Ed.Codecs,Bucureti
CosmaD.(1998)
Contabilitateanlumeainterdependenelorglobale,Ed.Augusta,Timioara
AlexanderD.,ArcherS.(2009)
AlexandruM.(2003)
AlexandruM.(2003)
AviYonahR.(2003)

32

CozianM. (1996)
CraigP.(2006)
CristeaS.M.(2007)

Lesgrandsprincipesdelafiscalitedesentreprises,3eme,edition,Litec,Paris
EUAdministrativeLaw,OxfordUniversityPress,
Armonizareacontabilinternaionalipracticilecontabilenaionale.
Ed.Accent,Bucureti
CuzdrioreanD.D(2010)
Contabilitateaifiscalitateasubspectrulgnoseulogieireferat doctoral
DnescuT.(2007)
Procedurisitehnicideauditfinanciar,Ed.Irecson,
Bucuresti
DeRugbyV.,(2002)
TheVirtuesofTaxHavensandTaxCompetition,Vilnius
DeaconuA.(2000)
Diagnosticulievaluareantreprinderii,Ed.Intelcredo,Deva
DeaconuA.(2002)
Evaluareaafacerilor,Ed.Intelcredo,Deva
DeaconuA.(2009)
Valoareajustconceptcontabil.Ed.Economic,Bucureti
DeeganC.,UnermanJ.(2008) FinancialAccountingTheory,EuropeanEdition,McGrawHill
DobroteanuL.(2005)
Genezaiviitorncontabilitate,Ed.Economic,Bucureti
DumbravP.(2004)
Modificripatrimoniale,Ed.CasaUniversitarClujean,ClujNapoca
DumbravP.(2008)
Managementcontabil,Ed.Risoprint,ClujNapoca
DumitrescuS.,BalA.(2002)
Economiemondial,EdiiaaIIa,Ed.Economic,Bucureti
DuescuA.(2001)
Ghidpentrunelegereaiaplicareastandardelorinternaionalede
contabilitate,Ed.CECCAR,Bucureti
EglemJY,et.al. (1998)
Lesmecanismesfinanciersdelentreprise,Montehretien,Paris
ElliotB.,ElliotJ.,(2005)
FinancialAccountingandReporting,9thedition,Prentice Hall
Epstein, B.J.,
Nach R, InterpretationandApplicationofGenerallyAccepted
BraggS.M.,
(2008)
AccountingPrinciples(GAAP2008),JohnWilley&SonsNew Jersey
FeketeSz.(2009)
CercetareconceptualiempiricprivindraportrilefinanciaredinRomniai
Ungaria,Ed.CasaCriidetiin,ClujNapoca
FeleagaN.,FeleagL.
Contabilitateconsolidat.Oabordareeuropeaniinternaional,Ed.
(2007)
Economic,Bucuresti
FeleagN.(1995)
Sistemecontabilecomparate,Ed.Economic,Bucureti
FeleagN.(1996)
Contabilitateaprofundat,Ed.Economic,Bucureti
FeleagN.(coord.)(2008)
Politiciiopiunicontabile,Ed.Infomega,Bucureti
GaftoniucS.(1996)
Finaneinternaionale,Ed.Economic,Bucureti
GauthierM.,et.al.(1992)
Codeannotedelaconsolidation,LaVilleguerinEdition,Paris,
GrbinM.M,Buneat.
Sinteze,studiidecazitestegrilprivindaplicareaIAS(revizuite)IFRS,vol.1
(2007)
i2,Ed.CECCAR,Bucureti
GouadainD.(1990)
Lintegrationfiscaledesgroupessocietes,Masson,Paris
GrosclaudeJ.,(2003)
Proceduresfiscales,ed.,Dalloz
GroanuA.(2010)
Calculaiacosturilorpecentredeprofitdelateorielapractic,Ed.Irecson,Buc
HallerA.,et.al.(1997)
Comptabiliteinternationale,Paris
HamburgerA.(2002)
EUgetsseriousabouttaxharmonization,London
HaussaireA.,PujolJ.P.(2004) Organizationdusystmed'informationcomptableetdegestion,Dunod,Paris
HerzT.(2006)
UnderstandingMobilityinAmerica,CenterforAmericanProgress
HirigoyenGerard
(2003)
Comptabilitefinancieredessocietesetdesgroupes,Collection
HuianM.C.(2008)
Instrumentefinanciare:tratamentesioptiunicontabile,Ed.CECCAR,Bucureti
Inoue,Shingo,
ProppasalOnInformationHidingMethodsUsingXML,Proceedingsofthe1st
Makino,Kyoko,(2006)
NLPandXMLWorkshop,Takizawa,Japan
IonacuI.(2003)
IonacuI.(2008)
IoniG.(coord.)(2009)
IstrateC.(2000)
KloedenP.(2006)

Dinamicadoctrinelorcontabilitiicontemporane,Ed.Economic,Bucureti
Internaionalizareacontabilitii.Evoluiiiconsecinenmediulromnesc, Ed.
ASEBucureti
Consultanfiscal,Ed.Irecson,Bucureti
Fiscalitatesicontabilitateincadrulfirmei,Ed.Polirom,Bucuresti
XBRL:Originis,ImplementationAndAcceptance,Saunders
Collegge Of

33

BusinessPublishing,
KrugmanP.(2010)
Contiinaunuiliberal,EdituraPublica,Bucureti,
LacriaG.N.(2009)
Fiscalitatesolutiiinsprijinulcontribuabililor,Ed.TribunaEconomic,
Bucureti
LacriaG.N.,UngureanuA., Dicionarlegislativfiscal,Ed.DidacticiPedagogic,Bucureti
PopeangG.,PopV.Ri
colectiv(2009)
LacriaG.N.,DnescuT., Problemefiscale,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
NedeluM.,PopV.R
i
colectiv(2010)
LacriaG.N.,DnescuT., DicionarulCoduluideProcedurFiscal,Ed.Sitech,Craiova
NedeluM.,PopV.Rsi
colectiv(2010)
LacriaG.N.,DnescuT., DicionarulCoduluiFiscal,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
NedeluM.,PopV.R. i
colectiv(2010)
LacriaG.N.,DnescuT.,Pop Reglementricontabileconformecudirectiveleeuropene,Ed.Didactici
V.Ricolectiv(2010)
Pedagogic,Bucureti
LacriaG.N.,NedeluM., Sistemuldepensiibazatpeprincipiulcontributivitii,Ed.Sitech,Craiova
DinescuE.,PopV.R. si
colectiv(2010)
LacriaG.N.,NedeluM., Impozitareaprogresivsaupebazdecotunic?,Ed.Sitech,Craiova
DinescuE.,PopV.Ricolectiv
(2010)
LacriaG.N.,PopV.R,Nedelu Metodedeimpozitare,EdituraSitech,Craiova
M.icolectiv(2010)
LagrangeJ.P.(1990)
Lesystemecroise,leconomietraduitencomptabiliteSaintFerdinandM.ESI
LandeE.&col(2002)
Contabilitatefinanciaraprofundat,Ed.Economic,Bucureti
LangotJ.(2002)
Comptabilitanglosaxonne,Ed.Economic,Paris
LasseguePierre(1996)
Gestiondelentrepriseetcomptabilite,Ed.Dalloz,Paris,
LauzonL.P(1990)
Fondementsconceptuelsdelacomptabilitefin,GaetanMorinEditeur
LavabreClaude
Comptabilitedessocietes.Fusion.Consolidation,EditionsLitec
LavabreGilles(1993)
LazrS.(2010)
Sistemefiscalecomparate,Ed.WolterKluwer,Bucureti
MalciuL,FeleagN.(2004)
Reglementareipracticideconsolidareaconturilor,Ed.CECCAR,Bucureti
ManA.,RusA.,PopV.R
Procedurilefinanciarcontabile,Ed.Risoprint,ClujNapoca
(2010)
MarinD.(2004)
Globalizareaiaproximrileei,Ed.Economic,Bucureti
MateD.(1997)
Contabilitateaifiscalitateantreprudeniabilitate,Ed.IvanKrasko,Arad
MateD.(2002)
Contabilitateafinanciarantreprinderiintrenormalizareiarmonizare,
Ed.Mirton,Timioara
MateD.(2003)
Normalizareacontabilitatiisifiscalitateaintreprinderii,Ed.Mirton,Timioara
MateD.(2009)
ContabilitateaevenimenteloritranzaciilorntreStandarde,Directivai
reglementrifiscale,Ed.MirtonTimioara
MateD.,MatiD.,CotleD. Contabilitateafinanciaraentitiloreconomice,Ed.Mirton,Timioara
(2006)
MatiD.(2003)
Contabilitateaoperatiunilorspeciale,Ed.Intelcredo,Deva
MatiD.(2005)
Bazelecontabilitii,Ed.Dacia,ClujNapoca
MatiD.,PopA.(coord.)
Contabilitatefinanciar,Ed.CasaCriidetiin,ClujNapoca
(2010)

34

ModiglianiF.,
MillerM.,(1963)
MontierJ,MorseG.,
WilliamsD.(2004)
MoteanuT.(2005)
MullerV.O.(2010)

TaxesandtheCostofCapital:ACorection,inAmericanEconomicReview,
Davies:PrinciplesofTaxLaw,Thomson,Sweetand Maxweel,London

MunteanuC.,HorobeA.
(2003;2005)
MunteanuV.(1998)
MusgraveR.
(1969)
MustaR.(2008)

Finanepublice,Ed.Universitar,Bucureti
Dezvoltriiaprofundriprivindsituaiilefinanciareconsolidate,Ed.Alma
Mater,ClujNapoca
Finanetransnaionale,Ed.AllBeck,Bucureti,2003(ed.revizuitn2005)

Grupuriledesocieti:consolidareacontabil,Ed.Economic,Bucuresti
FiscalSystems,NewHavenandLondonZaleUniversityPress
Sistemedemsurareaarmonizriiidiversitiicontabilentrenecesitatei
spontaneitate,Ed.CasaCriidetiin,ClujNapoca
NandraE.R.(2005)
2005Taxcompetitionandfiscalpressureintheglobalizationcontext,Ed.
Risoprint,ClujNapoca
NiculeasaM.I.(2009)
Politicafiscal,Ed.C.H.Beck,Bucureti
NobesC.,ParkerR.(2000)
ComparativeInternationalAccounting,PrenticeHall,Hartlow
Nobes C., Parker R.,(1998) ComparativeInternationalaccounting,Edinburgh:PearsonEducation,Ltd
ObersonX.,(2006)
ObertRobert (1994)
OpreaC.(2005)coord.
OpreaC.,RisteaM.
(2000)
PnteaI.P.(1998)
PnteaI.P.(2009)
PnteaI.P.,BodeaG.(1998)
PasqualiniF. (1992)

Ptroi
D.,
F.(2010)

Droitfiscalsuisse,3ed.,Helbing&Lichtenhahn,Geneve
Pratiqueinternationaledelacomptabiliteetdelaudit,Dunod,Paris
Contabilitatedegestiuneicalculaiacosturilor,Ed.TribunaEconomic
Bazelecontabilitii,Ed.Naional,Bucureti
Managementulcontabilitiiromneti,vol.III,Ed.Intelcredo,Deva
Contabilitateafinanciarromneasc,Ed.Intelcredo,Deva
Microntreprinderile neconomiaromneasc nfiinare,contabilitate,
fiscalitate,raportri,situaiifinanciare,Ed.Intelcredo,Deva
Leprincipedelimagefideleendroitcomptable,EditionsLitec

Cuciureanu Preuriledetransfer.ntreoptimizarefiscalivaziunetransfrontalier,
EdituraC.H.Beck,Bucureti

PereI.,MateD.,PopaI.,
PereC.,DomilA.(2009)
PerochonClaude(1991)
PetreG.icolab.(2011)
PilverdierLatreyteJ. (1990)
PopAt.(coord.)(2007)
PopaA.F.,PituliceI.C.,
JianuI.,NichitaM.(2007)
PopaI.,ManAl.(2009)
PopaI.E.(2003)
PopaI.E.,OpreanI.(2003)
PopaI.E.,PereI.(2008)
PucauI.,CotleD.,
MateD.,CotleB.(2008)
RadebaughL.H.,GrayS.
(2002)
RaffournierB.(1996)

Bazelecontabilitiiconcepteiaplicaiipractice,Ed.Mirton,Timioara
Comptabilitegenerale,LesEditionsFoucher,Paris
Politicicontabile,ediiaaIIa,Ed.MonitorulOficial,Bucureti
Financedentreprise, Economica,Paris
Contabilitatedegestiunencomer,Ed.Intelcredo,Deva
StudiipracticeprivindaplicareaIFRSnRomnia,Ed.ContaPlus,Bucureti
Auditulfinanciardelateorielapractic,Ed.Risoprint,ClujNapoca
Mecanismulfinanciarcontabilalprovizioanelor,Ed.Risoprint,Cluj
Napoca
Procedurileaudituluiicontroluluifinanciar,Ed.Risoprint,ClujNapoca
Controlfinanciar,Ed.Mirton,Timioara
Contabilitateaifiscalitateaentitiloreconomice,Ed.Mirton,Timioara
InternationalAccountingandMultinationalEnterprises,5thEdition,John
WileyandSons,NewYork
Lesnormescomptablesinternationales(IAS/IFRS),Ed.Economic

35

RaffournierB.,et.al.(1997)
RileanuV.,Rileanu
A.S.(2009)
RichardJacques(1996)
RichardsJ.,SmithB.(2004)
RisteaM.(1995)
RisteaM.(1997)
RisteaM.(2000)
RisteaM.(2001)
RisteaM.,OlimidL.
CaluD.A.(2006)
RohatgiR.,(2005)
RollandoG.(1993)

Comptabiliteinternationale,Vuinert,Paris,
Abordricontabileifiscaleprivindimpoziteleitaxele,Ed.Economic,
Bucureti
Comptabilitesetpratiquescomptables,Dalloz,
AnIntrductiontoXBRL,MurdochBusinessSchool,Australia
Contabilitateaifiscalitateantreprinderii,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
Contabilitateantrefiscaligestionar,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
Metodeipoliticicontabiledentreprindere,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
Opiuniimetodecontabiledentreprindere,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
Sistemecontabilecomparate,Ed.CECCAR,Bucureti

InternationalTaxation,BNAInternationalLondon,vol.I
Gestioncomptableetfiscaledessocietescommerciales,2emeedition,
Economica,Paris,
RomanD.L.(2006)
Finanelepubliceinternaionale,Ed.Economic,Bucureti
RosenbergClaude(1992)
Doctrinesetpratiquescomptablesapprofondies,ESFediteur,Paris,
ScrinM.(2004)
Contabilitateaprofundat,Ed.Economic,Bucureti
SchenkA.,(2006)
ValueAddedTax.AComparativeApproach,CambridgeUniversity
OldmanO.,Press
SchmidtG.(1989)
Lesprincipescomptables,
ScongamiglioG.(1995)
Techniquesdeconsolidation,Economica,Paris
StanS.icolectiv(2003)
Evaluareantreprinderii,Ed.IROVAL,Bucureti
StiglitzJ.E.(2003)
Globalizarea.Speraneideziluzii,Ed.Economic,Bcureti
SucalL.(2002)
Contabilitatesifiscalitate,Ed.CasaCriidetiin,ClujNapoca
agunaD.D., ovaD.C.(2005) Dreptfinanciarpublic,Ed.AllBeck,Bucureti
TalpoI.(1997)
FinaneleRomniei,vol.I,EdiiaaIIIa,Ed.Sedona,Timioara
TironTudorA.(2000)
Consolidareaconturilor,Ed.TribunaEconomic,Bucureti
TironTudorA.(2008)
Evaluareacontroluluifinanciarintern,Ed.Accent,ClujNapoca
TironTudorA.(coord.)(2005) Combinridentreprinderi.FuziuniiAchiziii,Ed.Accent,ClujNapoca
TixierG.(1995)
Droitfiscaleinternationale,2emeedition,PUF,Paris
TomaM.(2007)
Iniierenevaluareantreprinderilor,EdiiaaIIa,Ed.CECCAR,Bucureti
TrotmanMatyn(1993)
Comptabilitebritannique,Modedemploi,Economica,
TulaiC.(2003)
Finanelepubliceifiscalitatea,Ed.CasaCriidetiin,ClujNapoca
TulaiC.,erbuS.(2005)
Fiscalitatecomparatiarmonizrifiscale,Ed.CasaCriidetiin,Cluj
Napoca
VandenTemple,A.J.
ImpotssurlessocietesetimpotsurlerevenudanslesCommunautes
(1970)
Europeennes,coll.Etudes,serieConcurrence,DesCommunautesEuropeennes,
VanGreuningH.,KoenM. StandardeInternaionaledeContabilitateghidpractic,Ed.Irecson,
(2003)
Bucureti
VcrelI.icolectiv(1994)
Finanepublice,Ed.DidacticiPedagogic,Bucureti
VcrelI.(1995)
Relaiifinanciareinternaionale,Ed.AcademieiRomne,Bucureti
VeronN.,(2007)
TheGlobalAccountingExperiment,BruegelBlueprintSeries,
VintilG.(2006)
Fiscalitatemetodeitehnicifiscale,Ed.Economic,Bucureti
VoineaL.(2007)
Corporaiiletransnaionaleicapitalismulglobal,Ed.Polirom,Iai
WaltonPeter(1996)
Lecomptabiliteanglosaxonne.EditionLaDecouverte,Paris
WelzerJ.P.,ArnalS.(2007)
LaTVAintracommunautaire,Delmas
YanR.W.,(1998)
GAAPGuide,RestatementandanalysisofCurrentPromulgatedGAAP,
Canada

36

ARTICOLE
Documentaiapreurilordetransferncontextulrecesiuniieconomice,
MonitorulFiscalitiiInternaionaleiunie2010,p.206209
AdamsL.iDrtinaR,(2008)
Transferpricing foraligningdivisionalandcorporatedecisions,articol
publicatnBusinessHorizonsvol.51,issue5,p.411417,articol
downloadeddinbazadedatewww.sciencedirect.com
AisbitS.(2006)
Assessing the Effect of
theTransitiontoIFRSonEquity:The
CaseOftheFTSE100,AccountinginEurope,3(1),2006
AlbuN(coord.)(2010)
Analizacomparatapoliticilorderecunoatere,evaluareiprezentaren
situaiile financiare
a
informaiilor
privind
activele,
Contabilitatea,expertizasiAuditulAfacerilor,februarie2010,p.3442
AlexanderD.,Jermakowicz
ATrueandFairViewofthePrinciples/RulesDebate,Abacus
E.,(2006)
vol.42,no.2,p.132164
BakerR.C.andBarbuE.M.
Trendsinresearchoninternationalaccountingharmonization,The
(2007)
InternationalJournalofAccounting,42(3),207
BaldwinA.icolab.(2006)
XBRL:AnImpactFrameworkandResearchChallenge,Journalof
EmergingTechnologiesinAccountin,vol3,nr.1/2206
BarthM.,(2010)
CommentonPanelists,Abacus,vol.46,nr.1,2010
BaumanCh,C.iBaumanM.
Thedeferredtaxassetvaluationallowanceandearningsquality,Review
(2002)
ofAccountingandFinancevol.1,issue1,p.7287,articoldownloadeddin
bazadedatewww.emeraldinsight.com
BeelerJ.,EvansA.,TurnerK., Howfairisfairvalue,ProceedingsofAmericanSocietyofBusinessand
(2009)
BehavioralSciences,2009
BerindeS.(2006)
Impozitarea amnat i perspectivadeconectriicontabilitiii
fiscalitii,ImpoziteiTaxe10/2006,p.5764
BernheimYves(1997)
LessentieldesUSGAAPReferentielcomptableamericainetenjeux
delharmonisationinternationale,MazarsiGuerard,1997
BettendorfL.,VanderHorstA., CorporateTaxConsolidationandEnhancedCooperationintheEuropean
DeMooijR.A,VrjburgH.
Union,FiscalStudiesvol.31,issue4,p.453479,articoldownloadeddin
(2010)
bazadedatehttp://onlinelibrary.wiley.com
BizonM.,(2010)
Controversecreatedeutilizareavaloriijusteincondiiileeconomice
actuale,RevistaFinanePubliceiContabilitate,martie2010,p.1115
BobvanderMade(2008)
EUproduces Common Consolidated
Corporate
TaxBase,
InternationalTaxReview,martie2008
BonaciC.G.,StrouhalJ.and
FinancialReportingforDerivatives:OneoftheFinancialCrisisroots?,
MatisE.A.,(2009)
JournalofInternationalFinanceandEconomics,vol.9No.1,p.4576
BonnerS.Eet.al.(2006)
Themostinfluentialjournalsinacademicaccounting,Accountind,
OrganizationsandSociety,31,2006
BoulescuM.,(2010)
ObiectiveleIASiIFRSadoptatelaniveleuropean,Gestiuneai
ContabilitateaFirmei,august2010,p.4348
BoussardDaniel(2006)
Alarechercheduprincipedecontinuite,Etudenr.6
BradfordD.F.(2010)
AddressingthetransferpricingprobleminanoriginbasisXTax,articol
publicatnInternationalTaxandPublicFinancevol.10,issue5,p.591
610,articoldownloadeddinbazadedatewww.springerlink.com
BrezeanuP.,(2010)
EvoluiafiscalitiinUE,MonitorulFiscalitiiInternaionalenoiembrie
2010,p.634638
BrochnerJ.,et.al(2006)
TheDilemmasofTaxCoordinationintheEnlargedEuropeanUnion,
EFIR,WorkingPaperno.200611
BroomahllD.(2010)
Dynamicadjustmentsintransferpricingagreements,articolpublicatn
AcristiniA.,(2010)

37

BusinessEconomicsvol.42,issue2,p.2231,www.springerlink.com
BufanR. (2008)
ProblemealencadrriiunorveniturinconveniamodelOECD,Revista
RomndeFiscalitate2008
BurlaudA.,CollaseB.,(2010) Standardizareacontabilinternaional:rentoarcereapoliticului?
Auditfinanciar,ianuarie2010,p.311ifebruarie2010,p.1015
CampbellR,OwensJacksonL. Fairvalueaccountingfromtheorytopractice,articolpublicatnStrategic
iRobinsonD.(2008)
Financeno90,p.3137,http://search.proquest.com
CarswellA.T.(2009)
Effectsofmortgagefraudonpropertytaxassessments,articolpublicatn
JournalofPropertyTaxAssessment&Administrationvol.6,issue2,p.5
17,articoldownloadeddinbazadedatewww.ebscohost.com
CrtieI.,(2009)
GrupuriledeTVA:scopuri,posibilitiilimite,CurierulFiscal,octombrie
2009,p.1921
CastaJ.F.(1996)
Politiquecomptabledesentreprises,Encyclopediedegestion,
Economica,1996
CerianiV.(2008)
CCCTBandtheFinancialSector,articolpublicatnECTaxReview
vol.17,issue4,p.159168,www.ebscohost.com
ChenC.(2010)
CaseStudyApplicationofVSMtoTransferPricing,articolpublicatn
SystemicPracticeandActionResearchvol.18,issue4,p.379394,articol
downloadeddinbazadedatewww.springerlink.com
ChersanI.C.,(2010)
Competenicalitatenaudit,Contabilitatea,expertizasiAuditul
Afacerilor,decembrie2010,p.4652
CnossenS.(2010)
HowmuchtaxcoordinationintheEU,articolpublicatnInternationalTax
andPublicFinancevol.10,issue6,p.625649,www.springerlink.com
CollaseB.(2006)
Lesnormescomptablesinternationalessontaussidesnormesde
gouvernance,LeMonde,5decembrie2006
ConstantinS.(2010)
Evaluarealavaloareajustinstrumentelorfinanciare,Gestiuneai
ContabilitateaFirmei1/2010,p.4547
CozianMaurice (1992)
Exircisesdefiscalitedesentreprises,Litec,Paris,1992
CraiciuI. (2010)
Principiiledirectoareprivindimplementareabazeiuniceconsolidate
aimpozituluipeprofit(CCCTB),MonitorulFiscalitiiInternaionale
iunie2010,p.214219
CussonsP.(20072008)
CCCTB:It'sonthehorizon,articolpublicatnInternationalTaxReview
vol.1,issue1,p.23,articoldownloadeddinhttp://search.proquest.com
DnescuT.,SptceanO.
Limitriiinadvertenenprocesulderaportarefinanciar
conform
(2011)
IFRScazulsocietilordeinvestiiifinanciare,RevistaAuditFinanciar
AnulIX,nr.4/2011
DarwentR.(2008)
IFRSforsmallandmediumsizedenterprises:IAS12IncomeTaxes,
articoldownloadeddinbazadedatewww.springerlink.com
DeaconuA.,BonaciC.G.
Valuationofinventoriesconsideringthefairvalueoptions, Analele
(2008)
UniversitatiiOradeaStiinteEconomice,Categ.
CNCSISB,Tom
XVII,vol.3.2008,p.11611166
DeaconuA.,GroanuA.(2004) Convergenacontabilirspunsulromnesclaacestproces,
volumul
1alConferineiinternaionale organizatdeFacultatea
detiine
EconomiceiSociale,UniversitateaGodollo,Ungaria,septembrie2004
DeaconuA.,NistorC.,
Considerationsonthefairvalueofrevenuesrecognizedinfinancial
CuzdrioreanD.(2009)
statements,VolumulConferineiinternaionaleIntegrareaeuropeannoi
provocripentrueconomiaRomniei,ed.aVa,Oradea,2009
Demski J.S.,
ChristensJ., TheNonNeutralityofReportingStandards,workingpapaer,2006
(2006)
DeventerD.R.,(20072008)
FairValueaccountingCDOs andtheCredit Crisis of 2007

38

2008,Bank
DevereuxM.,LoretzS.,
TheeffectsofEUformulaapportinmentoncorporatetaxrevenues,
(2008)
OxfordUniversityCenterforBusinessTaxation,,31ianuarie2008
DiaconuA.,(2010)
ValoareajustnStandardeleInternaionale
deRaportare
Financiar,RevistadeFinanePubliceiContabilitate,aprilie2010,p.59
DomnioruS,
OgarcR.,
Consideraiiprivindrelaiacontabilitatefiscalitatelanivelulfirmei,
VntoruS.(2004)
GestiuneaiContabilitateaFirmei8/2004,p.4653
DucaE.(2009)
Uneleaspectecontroversateprivindpreuriledetransfer,Monitorul
FiscalitiiInternaionale 8/2009,p.295296
DumitreanI.,(2010)
Valorifolositenevaluareadebunuri,aciuni,societi,sauafaceri,
Contabilitatea,expertizasiauditulAfacerilor,iunie2010,p.210
DuranCabreJ.M.(2006)
2006,ReformasFiscalesenEspana:presenteyfuturo
EdwardsCh,RugyV.(2002)
InternationalTaxCompetitionA21stCenturyRestrainton
Government,PolicyAnalysisnr.431,CatoInstitute,2002
EfratR.(2009)
Thetaxdebtsofsmallbusinessownersinbankruptcy,articolpublicatn
AkronTaxJournalvol.24,issue1,p.175205,www.ebscohost.com
EichnerTh.iRunkelM.(2011) Corporateincometaxationofmultinationalsinageneralequilibrium
model,articolpublicatnJournalofPublicEconomicsno95,p.723733,
articoldownloadeddinbazadedatewww.sciencedirect.com
FeketeSz,SucalL.,(2004)
TheRomaniaaccountingsystemBetweenPast,PresentandFuture
publicatinvolumulconferinei7thInternationalScienceConference
EDAMBA,UniversitateadeEconomieBratislava,NoveZamby,
Slovacia;Aprilie2004,pp.289293
FeleagN.(1993)
Nouacontabilitate,serialpublicatnAdevruleconomic
FladiwibowoY.(2010)
FiscalPolicy,InvestmentandLongRunEconomicGrowth,articol
publicatnAsianSocialSciencevol.6,issue9,p.311,articoldownloaded
dinbazadedatewww.ebscohost.com
FuestC.,(2008)
TheEuropeanCommissionspropasalforacommonconsolidated
Corporatetacbase,OxfordReviewofLaw,vol.24,no.4,2008
GavriliuC.(2010)
Ctevarepereprivind legislaiapreurilor de transfer
din
Romnia,MonitorulFiscalitiiInternaionale3/2010,p.132134
GhizdeanuI.RisteaC.,(2010) Evoluiaistructuraarieratelor,RevistadeFinanePubliceiContabilitate
,martie2010,p.2630
GilbertGerald(2010)
PlanuldeactivitaterevizuitalIASB,CongresCECCAR2010
GobalrajaN., BenassyQuere LHarmonisationFiscale, CEPII,p.7
A.(2007)
GrauP.,HerreraP.M.,(2003)
TheLinkbetweentaxcoordinationandtaxharmonization:Limits
andalternatives,ECTaxReview,12(1),2003,p.2836
GresikTh.A.iOsmundsen
Transferpricinginverticallyintegratedindustries,articolpublicatn
P.(2007)
InternationalTaxandPublicFinancevol.15,issue3,p.231255,articol
downloadeddinbazadedatewww.springerlink.com
Gue,G.R.(2010)
Evaluareapentruraportareafinanciarcatem
de cercetare
n
contabilitate,expertizasiAuditulAfacerilor,iunie2010,pp.17
HahnW.(2007)
Accountingresearch:Ananalysisoftheoriesexploredindoctoral
DissertationsandtheirapplicabilitytoSystemsTheory,Accounting
Forum,31,2007
HebousS.(2010)
Theeffectsofdiscretionaryfiscalpolicyonmacroeconomicaggregates:a
reappraisal,articolpublicatnJournalofEconomicsSurveysno29,p.11
25,articoldownloadeddinbazadedatehttp://onlinelibrary.wiley.com
HermannK.(2008)
WillCCCTBspelltheendoflowcorporationtax?,articolpublicatn

39

HeyJ.(2008)
HughesS.B.,SanderJ.F.i
SnyderJ.K.(2009)
IghianC.(2010)
InangaE.L.SchneiderW.B.
(2005)
Ioan C.,PopaA.F.(2006)
IonacuI.,IonacuM.,(2010)
IovescuD.(2010)
IrimiaA.(2008)
JanebaE.,WilsonJ.D,(2003)
JanssenL.,KegelsF.,
VerschuerenF.,(2004)
JianuI.,LapteR.,RaduG.
(2009)
JohnJ.(2011)
KingE.(2010)
KogelsH.,(2006)
KrumwiedeT.(2008)
LcriaG.N.,PopV.R.,
NedeluM.,icolectiv(2009)
LcriaG.N.,NedeluM.,
PopV.R.,DinescuE.(2010)
LcriaG.N.,NedeluM.,
PopV.R.(2010)
LcriaG.N.,NedeluM.,
PopV.R.(2010)
LcriaG.N.,NedeluM.,
PopV.R.,DinescuE.(2010)
LcriaG.N.,PopV.R.,

SundayTimesno26,articoldownloadeddinhttp://search.proquest.com
EUCommonConsolidatedTaxBase:GuidedVarietyvsStrict
Uniformity,LessonsfromtheU.S.StatesTaxChaos,NewYork,
Criticalaccountingpolicyandestimatedisclosures:companyresponseto
theevolvingSECguidance,articolpublicatnResearchAccounting
Regulationvol.21,issue1,p.1933,articoldownloadeddinbazadedate
www.sciencedirect.com
Empiricalstudyontheprospectsofapplyingfairvalueaccountingin
Romania,articolpublicatnAnnalsofDAAAM&Proceedingsp.929
930,articoldownloadeddinbazadedatewww.ebscohost.com
Thefailureofaccountingresearchtoimproveaccountingpractice:a
problemoftheoryandlackofcommunication,CriticalPerspectives
onAccounting,16,2005
Armonizareacontabiliconcurenafiscal nEuropa ImpoziteiTaxe
9/2006,p.6264
Raportareafinanciariinteresulpublic,Contabilitatea,expertizasi
AuditulAfacerilor,martie2010,pp.4146
AnalizapreurilordetransferncondiiilederecesiuneEconomic,
MonitorulFiscalitiiInternaionale12/2010,p.673675
Companiimultinaionaleiglobalizare,ConsultantFiscal.3/2008,p.2829
TaxCompetitionandTradeprotection,FinanzArchiv,56,.459480
LeschangesadministrativesenBelgiquepour
lannee2004,
www.plan.be,p.17
Auditulfinanciarcontabil,moderatori integrator alprocesuluide
armonizarearaportrilorfinanciarecudirectiveleeuropeneiIFRS,AF
10/2009,p.1122
NewEUStrategyfor"RelaunchoftheSingleMarket"freshstartforthe
CCCTB?,articolpublicatnJournalofInternationalTaxationvol.22,issue
3,p.1617,articoldownloadeddinbazadedatehttp://search.proquest.com
Somealternativeapproachestotransferpricing,articolpublicatn
TransferpricingandCorporateTaxationp.5164,articoldownloadeddin
bazadadatewww.springerlink.com
VATInternationallytradeserviceandIntangiblesafirstStep
towardOECDVATGuidlines,IBFD,Buletinulaugust/Septembrie
2006,p.375376
Theroleoffairvalueaccountinginthecreditmarketcrisis,articol
publicatnInternationalJournalofDisclosure&Governancevol.5,issue
4,p.313331,articoldownloadeddinbazadedatewww.ebscohost.com
Impozitulforfetar,p.330,RevistaTaxe iImpoziteNr.9/2009
ImpozitareamunciinRomnia,p.321,RevistaTaxeiImpozite
Nr.3/2010
Recuperareapierderilorfiscale,p.3436;;RevistaTribuna
EconomicNr.22/2010,RevistaConsultantFiscalNR.4/2010
Contribuiiledeasigurrisociale,p.3241;RevistaTaxeiImpozite
Nr.12/2010
Fiscalitate.Calcululimpozituluipeveniturileobinutedeangajaii
pensionariidepensionari,p.3542;RevistaTribunaEconomic
Nr.14/2010
Fiscalitate.Fiscalitateaveniturilordinmunc,nRomnia,nanul

40

NedeluM.,DinescuE.(2010)
LcriaG.N.,PopV.R.,
NedeluM.,icolectiv(2010)
LcriaG.N.,PopV.R.,
NedeluM.,DinescuE.(2010)

2010.RevistaConsultingReviewNr.3/2010
Facilitifiscale,p.39482,RevistaTaxeiImpoziteNr.12/2010

Glosardetermenifolosiinconveniiledeevitareadubleiimpuneri,
p.8096.RevistaTaxeiImpoziteNr.78/2010,RevistaConsulting
ReviewNr.3/2010
LcriaG.N.,NedeluM.,Pop Necesitatearegndiriireglementriiiimpozitriijocurilorde
V.R.(2010)
noroc,p.6162;RevistaTaxeiImpoziteNr.56/2010
LcriaG.N.,NedeluM.,Pop Necesitatearespectriinormelordetehniclegislativlantocmirea
V.R.,DinescuE.(2010)
Notelordefundamentarecarestaulabazaelaborriifiecrei
ordonaneihotrrialeGuvernului.RevistaConsultingReviewNr.
3/2010
LcriaG.N.,PopV.R.,
Documentar.Fiscalitateanlume.RevistaConsultingReviewNr.
NedeluM.,DinescuE.
3/2010
(2010)
LcriaG.N.,PopV.R.,
Impunereapebazdenormedevenit,p.3048;Revista Taxe i
NedeluM.,icolectiv(2009) ImpoziteNr.9/2009
LcriaG.N.,NedeluM.,Pop Metodedeimpunerenpracticafiscal,p.512,Revista Taxe i
V.R.,icolectiv(2010)
ImpoziteNr.12/2010
LcriaG.N.,NedeluM.,Pop Soluiipentrucombatereaevaziuniifiscaleprinperfecionarea
V.R.(2010)
reglementriiprescripiei,p.3135;RevistaTribunaEconomicNr.
23/2010
LcriaG.N.,NedeluM.,Pop Uneleconsideraiicuprivirelaconinutulnotelorfundamentarecare
V.R.,DinescuE. (2010)
staulabazaelaborriiactelornormative,p.4156;RevistaTaxei
ImpoziteNr.3/2010
LcriaG.N.,PopV.R.(2010) ProblemencalculareacontribuieidesntateStudiucomplex,
p.2643;RevistaTribunaEconomicNr.9/2010
LaufenburgerH. (1959)
Histioaredelimpot,PressesUniversitairesdeFrance,Paris,
1959,p.40
LoweA.LockeJ. (2006)
Constructinganefficientfrontierofaccountingjournalqality,
BritishAccountingReview,38,2006
LucaA.,LupuM.(2010)
Preuriledetransfer,ConsultantFiscal16/2010,p.3235
MagnanM.(2010)
Fairvalueaccountingandthefinancialcrisis:messengerorcontributor?,
articolpublicatnAccountingPerspectivesvol.8,issue3,p.189213,
articoldownloadeddinbazadedatehttp://onlinelibrary.wiley.com
ManolescuM.,RomanA.G.
PoliticilecontabilealeentitilorconinutulirolulacestoraparteaaII
(2010)
a,Contabilitatea,expertizasiAuditulAfacerilor,Ianuarie2010,pp.2431
MarinescuS.,(2010)
Arieratebugetare,RevistadeFinanePubliceiContabilitate,martie
2010,p.3134
MatisD.,BonaciC.G.,(2007) FinancialInstrumentsaccordingtotheInternationalFinancialReporting
Standards,CompetitivenessandEuropeanIntegrationAuditand
AccountingConvergence,AlmaMater,pp277286
MatisD.,MustataR,iFekete
Reglementriisistemecontabilencontextulglobalizrii,Volumul
conferineiCongresulalXVIlealprofesieicontabiledinRomnia,
Sz.,(2006)
CECCAR,Bucureti,pp.652669
MehafdtM.(2010)
Theethicsofinternationaltransferpricing,articolpublicatnJournalof
BusinessEthicsvol.28,issue4,p.365381,articoldownloadeddinbazade
datewww.springerlink.com
MehlL.BetrameP.(1984)
Sienceettechniquefiscale,PUF,Paris,1984
MorozF.(2010)
Dosarulpreurilordetransferutilitateadosaruluintocmit lanivelde

41

MunteanuV.,ZucaM.,(2009)

grup,MonitorulFiscalitiiInternaionale7/2010,p.383384
StudiucomparativntreStandardeleinternaionaledecontabilitate(IAS)i
PrincipiilecontabilegeneraleacceptatedinSUA(USGAAP),Monitorul
FiscalitiiInternaionalemartie2009,p.101104

MustaR.V.MatiD.(2007)

Measurementofneedforharmonizationsbetwennationalaccounting
standardsandinternationalfinancialreportinstandards,Journalof
InternationalBusinessandEconomics,7,2007
NaedeleM.(2003)
StandardsforXMLandWebserviceSecurity,Computer
Journal,Vol.36,nr.4/2003,p.9698
NapierC.J.(2004)
Accountsofchange:30yearsofhistoricalaccounting
research,AccountingIOrganizationsandSociety,29,2004
NichitaM.,(2010)
IFRS1AdoptareapentruprimadataIFRS,MonitorulFiscalitii
Internaionalenoiembrie2010,p.626633
NitM.M.(2010)
Evaluarealavaloareajustproiectncursdereglementarelanivel
internaional,RevistaFinanePubliceiContabilitatemai2010,p.36
NiMM(2010)
OpriviredeansambluasupraproiectuluideIFRSuripentruIMMuri,
RevistaFinanePubliceiContabilitate1/2010p.1114
NobesC.(1988)
Thecausesoffinancialreportingdifferences,nNobesiParker,
IssuesinMultinationalAccounting,Oxford,1988
Nobes.C.,WeetmanP.,
InternationalFinancialAccounting.AComparativeApproach,
Gordon(1998)
FinancialTimesPitmaPublishing,1998,p.7.u.
NugrohoA.Dwi(2009)
TreatmentofLossesinanEUCorporateTaxGroup,endingaseriesof
unfortunateevents,articolpublicatnECTaxReviewvol.18,issue1,
p.2946,articoldownloadeddinbazadedatewww.ebscohost.com
NuA.C.(2008)
Teoriiasuprasistemelorfiscaleideale,RevistaRomndeFiscalitate
mai2008,p.1.u.
OestreicherA.,KochA.(2009) CorporateAverageTaxRatesundertheCCCTBandpossiblemethodsfor
internationallossoffset,http://search.proquest.com
OpreaC.(2002)
Contabilitatedegestiune,TribunaEconomic
OpreA.,(2009)
Neutralitateafiscalnmateriataxeipevaloareaadaugat,Monitorul
FiscalitiiInternaionalemai/2009,p.164169
OpreanV.B.,OpreanD.,(2009) ConexiunicontabilitateFiscalitateControlncontextulprezent,Revista
FinanePubliceiContabilitate,ianuarie2009,p.612
PaulPacter(2010)
IFRSpentruIMMuri,CongresCECCAR,2010
PetreG.,AvramM.,
Politicicontabilentrenecesitateiobligaielegal,RevistaAudit
DuineaE.(2010)
Financiarnr.1/2010
PetreG.,AvramM.,
Aspectepracticeprivindelaborareaiaplicareapoliticilorcontabile,
DuineaE.,LazrA.(2010)
RevistaAuditFinanciarnr.4/2010
PetreanC.(2010)
Integrareipoliticifiscaleeuropene,ConsultantFiscal11/2010,p.2627
PfeifferTh.,SchillerU.i
Costbasedtransferpricing,articolpublicatnReviewofAccounting
WagnerJ.(2010)
Studiesvol.16,issue2,p.219246,www.springerlink.com
PopaA.,(2009)
Implicaiiprivindpreuriledetransferncazulrestructurrilordeafaceri,
MonitorulFiscalitiiInternaionalemartie2009,p.9193
ProchykaD.(2011)
Theroleoffairvaluemeasurementintherecentfinancialcrunch,articol
publicatnEconomics,ManagementandFinancialMarketsno6,p.989
1001,articoldownloadeddinbazadedatehttp://search.proquest.com
RaffournierB.,(2007)
LesoppositionsfranqaisesaladoptiondesIFRS:Examencritiqueet
tentativedexplication,Comptabilite,Controle,Audit,2007,
RileanuV.,(2009)
ConexiuneideconectarenrelaiacontabilitatefiscalitateCECCAR

42

RileanuV.,&RapcencuC.,
(2005)
RichardJacques(19911992)
RingE.(2007)
RisteaM.(coord.)(2010)
RugyV.,RahnW.,(2003)
RyanS.G.,

(2008)

SacarinM.,(2010)
SalvatoG.icolab.(2006)
ScheikerM.iEichenberger
(2010)
SchjelderupG.iSorgard
L.(2010)
SedmihradskyM.,KlazarS.,
(2006)
ShacketfordD.A.,SlemrodJ.i
SalleeJ.(2007)
SinnH.W.,
(2007)
SorenBoN.,PascalisR.M.i
GuttormSch.(2010)
SpengelC.,WendtC.,(2007)
StrampelliG.(2010)
SunSh.(2010)
TaylorCh.(2011)
TeauA.M.(2010)
TironTudorA.,(2005)
TironTudorA.&
MullerV.O(2009)
ToaderG.(2009)
TobinJamesJ.E.(2011)

BusinessaquisitionunderIFRS3businesscombinationOptionsand
clasifications,AccountingandManagementinformationSystems,no.11
12,5765
Systemescomptablescompares,seminardeiniierencercetarea
contabil,UniversitareaParisDauphine,19911992
Overviewandcritiqueofexistingtransferpricingmethods,articolpublicat
nTransferPricingandCorporateTaxationp.1148,articoldownloaded
dinbazadedatewww.springerlink.com
Recunoatereaievaluareainiialaimobilizrilorcorporale,
Contabilitatea,expertizaiauditulafacerilor,nr.10/2010,p.17
ThreatstoFinancialPrivacyandTaxCompetition,PoliciyAnalysis
No.491,CatoInstitute,2003
AccountinginandfortheSubprimeCrisis,TheAccountingReview,
vol83,no.6,p.16051638
Teoriileconsolidariisiimplicatiileacestoraininformareafinanciara
Auditulfinanciar,vol.6.no.10:2939
PresentationandExchangeofBusinessModelsWithXML,
ComputersInIndustryJournal,vol.40,nr.23/2006,p.125139
Auditorsandfiscalpolicy:Empiricalevidenceonalittlebiginstitution,
articolpublicatnHournalofComparativeEconomicsvol.38,issue4,
p.357380,articoldownloadeddinbazadedatewww.sciencedirect.com
Transferpricingasastrategicdevicefordecentralizedmultinationals,
articolpublicatnInternationalTaxandPublicFinancevol.4,issue3,
p.277290,articoldownloadeddinbazadedatewww.springerlink.com
TaxcompetitonforFDIinCentralEuropeanCountries,Praga
Financialreporting,taxandrealdecisions:towardaunifyingframework,
InternationalTaxandPublicFinanceno10,www.springerlink.com
TaxHarmonizationandTaxCompetitoninEurope,
Companytaxationandtaxspillovers:Separateaccountingversusformula
apportionment,articolpublicatnEuropeanEconomicReviewno54,
p.121132,articoldownloadeddinbazadedatewww.sciencedirect.com
ACommonConsolidated
TaxBase
fromMultinanional
CompaniesintheEuropeanUnion:someissuesandoptions,Oxford
UniversityCenterforBusiness Taxation,ParkEndStreet,iunie2007
TheIAS/IFRSafterthecrisis:limitingtheimpactoffairvalueaccounting
oncompanies'capital,http://search.proquest.com
PerspectiveonFairValueMeasurement,articolpublicatnAsianSocial
Sciencevol.6,issue3,p.113117,www.ebscohost.com
NegativereactiontoCCCTBdraftlaws,articolpublicatnIrishTimesno
21,articoldownloadeddinbazadedatehttp://search.proquest.com
Stabilireaiutilizareaacordurilordeprenavans,ConsultantFiscal
14/2010,p.58
RecentAccountingDevelopmentinRomaniaontheWaytothe
EuropeanandGlobalHarmonization
TheEuropeanpositiononaccountingforjointventures,International
JournalofLiabilityandScientificEnquiry,vol.2,no.2:176193
Grupulfiscalunic,atuurisuplimentarencontextulfinanciar
actual?MonitorulFiscalitiiInternaionale8/2009,p290294
CCCTBornottobe?,articolpublicatnTaxManagementInternational

43

TomaM.(2009)
TomasicR.(2011)
VrentzouE.(2011)
W.vanderCorput(2010)
WaltonP.,(2009)
WielenbergS.(2010)
ZeffS.A.(2007)
ZipfelF.(2005)

Journalvol.40,issue5,p.292295,articoldownloadeddinbazadedate
http://search.proquest.com
AbordriprivindrelaiacontabilitatefiscalitateCECCAR
Thefinancialcrisisandthehaphazardpursuitoffinancialcrime,articol
publicatnJournalofFinancialCrimevol.18,issue1,p.731,articol
downloadeddinbazadedatewww.emeraldinsight.com
TheeffectsofIFRSonthenotesofauditors,articolpublicatnManagerial
Financevol.37,issue4,p.334346,www.emeraldinsight.com
Stadiulimplementriinoilorreguliprivindtaxapevaloareaadugatla
niveleuropean,MonitorulFiscalitiiInternaionalefebruarie2010,p.64
75art.straine
LesdeliberationsdelIASBen2002et2003:uneanalyse
statistique,ComptabiliteControleAudit,vol.15,no.1,2009
NegotiatedTransferPricing,specificinvestmentandoptimalcapacity
choice,articolpublicatnReviewofAccountingStudiesvol.5,issue3,
p.197216,articoldownloadeddinbazadedatewww.springerlink.com
Commentary:SomeObstaclestoGlobalFinancialReporting
ComparabilityandConvergenceataHighofQuality,TheBritish
Review,nr.39,2007
OneEurope,onetax?,DeutscheBankResearch,FrankfurtamMain,
25septembrie2005

LEGISLATIE
Directiva77/799aConsiliuluidin19decembrie1977privindasistenareciprocacordatdeautoritile
competentedinstatelemembrendomeniulimpozitriidirecte,JOL336/1527.12.1977
Directiva83/349/CEEaConsiliuluidin13iunie1983privindconturileconsolidate,JOL193/1983
Directiva 90/434/CEE din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal care se aplic fuziunilor, scindrilor,
cesionrii de active i schimburilor de aciuni ntre societile din diferite state membre, JO L
52/27.02.2008.
DirectivaConsiliului90/435/CEEdin23iulie1990privindregimulfiscalcareseaplicsocietilormam
ifilialeloracestoradindiferitestatemembre,JOL16/18.01.1997
Directiva90/436/EECConveniaprivindeliminareadubleiimpunerinlegturcuprofiturileajustate
alesocietilorafiliate.OfficialJournalL225,20/08/1990P.00100024
Directiva92/12/CEE aConsiliului din25februarie 1992privindregimulgeneralalproduselorsupuse
accizeloriprivinddeinerea,circulaiaimonitorizareaacestorproduse,JOL76/23.03.1992
Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil
plilor de dobnzi i de redevene efectuate ntresocieti asociatedinstatemembre diferite, JO L
157/26.06.2003
Directiva2006/43/CEdin17mai2006privindauditullegalalconturiloranualeialconturilorconsolidate,
de modificare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului i de abrogare a Directivei
84/253/CEEaConsiliului,JOL157/2006

44

Directiva2006/112/CEaConsiliuluidin28.11.2006privindsistemulcomunaltaxeipevaloareaadugat,
JOL,11.12.2006
Legenr.82/1991,republicat,contabilitii,publicatnMO454/18.062008
Legenr.15/1994,republicat,privindamortizareacapitaluluiimobilizatnactivecorporaleinecorporale,
publicatnMO242/31.05.1999
Legeanr.571din2003privindCodulfiscal,publicatnMO,ParteaI,Nr.927din23.12.2003
Ordonananr.92/2003,republicat,privindCoduldeprocedurfiscal,publicatnMO513/13.07.2007
H.G.nr.1553/2003privindreevaluareaimobilizrilorcorporaleistabilireavaloriideintrareamijloacelor
fixe,publicatnMOnr.21/12.01.2004
Hotrreanr.44/2004pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privind
Codulfiscal,publicatnMO112/6.02.2004
Hotrreanr.1050/2004pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaOrdonaneiGuvernului
nr.92/2003,privindCoduldeprocedurfiscal,publicatnMO651/20.07.2004
Ordin nr. 403/1999, pentru aprobarea Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva a IVa a
Comunitilor Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate, publicat n MO
480/4.10.1999
Ordin nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva a IVa a
Comunitilor Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate, publicat n MO
85/20.02.2001
Ordin nr. 1.752/2005, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene,
publicatnMO1.080/30.11.2005
Ordinnr.3055/29,10.2009pentruaprobareaReglementrilorContabileconformecuDirectiveleEuropene,
publicatnMO,ParteaI,nr.766din10.11.2009,art.122,alin.2

ALTESURSE
CECCARRomnia

GhiddentocmirearaportuluianualiinterimarnconformiatatecuIFRS,

Ed.CECCAR,Bucureti(2009)
CECCARRomnia

StudiucomparativntrereglementrilecontabilenaionaleiIFRS,Ed.

CECCAR,Bucureti(2009)
CECCAR

Ghidpracticdeaplicareareglementrilorcontabileconformecudirectivele
europeneaprobateprinOMFPnr.30552009,Ed.CECCAR,Bucureti,2010

KPMG IlustrativeFinancialStatementsInternationalFiancialReportingStandards,
2009

45

PriceWaterhouse
InternationalAccountingStandards,SimilaritiesandDifferences.
Coopers
IAS,USGAAPandUKGAAP,February2000
IASB

ExporsureDraftAnImprovedConceptualFrameworkfor
FinancialReporting,mai2008

Delloite Radiografiauneireformeincomplete,2009
IASB

ExposureDraftFairValueMeasurement,2009

IASB(2009)

StandardeInternaionaledeRaportareFinaciar(IFRS).Normeoficiale

emisela1ianuarie2009,traducererealizatdeCECCAR,Ed.CECCAR,
Bucureti
IVSC(2007)

StandardeleInternaionaledeEvaluare,ediiaaVIIIa,Ed.ANEVAR,

Bucureti
SEV(2007)

StandardeleNaionaledeEvaluare,Ed.Anevar,Bucureti

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

RevistaTribunaEconomica
RevistaImpozitesitaxe
RevistaBuletineconomiclegislativ
RevistaControluleconomicfinanciar
RevistaGestiuneasicontabilitateafirmei
ColectiaMonitorulOficial
RevistaCurierulfiscal
Revistadedreptcomercial
RevistaConsultantfiscal
RevistaAuditfinanciar
RevistaContabilitate,expertiziauditulafacerilor
RevistaFinanepubliceicontabilitate
RevistaRomndefiscalitate

***
***
***
***
***
***
***

www.aaf.ro
www.bvb.ro
www.cafr.ro
www.ifac.org
www.pwc.com
www.eurostat2010
www.dgtrade2010

***

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_en.htm

46

47