Sunteți pe pagina 1din 10
DISFUNCŢIADISFUNCŢIA RESPIRATORIERESPIRATORIE ACUTĂACUTĂ 11
DISFUNCŢIADISFUNCŢIA
RESPIRATORIERESPIRATORIE
ACUTĂACUTĂ
11
CriteriileCriteriile obiectiveobiective dede diagnosticdiagnostic aleale disfuncţieidisfuncţiei
CriteriileCriteriile obiectiveobiective dede diagnosticdiagnostic aleale disfuncţieidisfuncţiei
respiratoriirespiratorii acuteacute
PaOPaO 22 << 60mmHg60mmHg
HipoxemieHipoxemie
ValoareValoare relativă,relativă, dependentădependentă de:de:
FiO2FiO2
PresiuneaPresiunea barometricăbarometrică
VârstaVârsta pacientuluipacientului PaO2PaO2 == 102102 –– vârstavârsta (ani)/3(ani)/3
StareaStarea anterioarăanterioară aa gazelorgazelor sanguinesanguine
33
CurbaCurba dede disocieredisociere aa COCO22 55
CurbaCurba dede disocieredisociere aa COCO22
55

24.05.2009

DISFUNCŢIADISFUNCŢIA RESPIRATORIERESPIRATORIE ACUTĂACUTĂ DefiniţiaDefiniţia insuficienţeiinsuficienţei
DISFUNCŢIADISFUNCŢIA RESPIRATORIERESPIRATORIE ACUTĂACUTĂ
DefiniţiaDefiniţia insuficienţeiinsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute
IncapacitateaIncapacitatea plămânilorplămânilor dede aa menţinemenţine homeastaziahomeastazia ggazelorazelor
sanguine:sanguine: oxigenoxigen şişi bioxidbioxid dede carboncarbon
CriteriileCriteriile obiectiveobiective dede diagnosticdiagnostic
PaOPaO 22 << 60mmHg60mmHg
PaCOPaCO 22 >> 49mmHg49mmHg
SubiectSubiect înîn repausrepaus
Altitudinea:Altitudinea: nivelulnivelul măriimării
AmestecAmestec gazosgazos inhalat:inhalat: aeraer
22
DisfuncţiaDisfuncţia respiratorierespiratorie CurbaCurba dede disocieredisociere aa oxihemoglobineioxihemoglobinei 44
DisfuncţiaDisfuncţia respiratorierespiratorie
CurbaCurba dede disocieredisociere aa oxihemoglobineioxihemoglobinei
44
HipoxiaHipoxia DefiniţieDefiniţie DeficitDeficit relativrelativ alal OO 22 înîn sângelesângele arterialarterial
HipoxiaHipoxia
DefiniţieDefiniţie
DeficitDeficit relativrelativ alal OO 22 înîn sângelesângele arterialarterial
exprimatexprimat cantitativcantitativ
PaOPaO 22 << 80mmHg80mmHg
SpOSpO 22 << 90%,90%, aeraer ambientalambiental
66
HipoxiaHipoxia EtiologieEtiologie 1.1. HipoxicăHipoxică 2.2. StagnantăStagnantă-- ischemicăischemică sausau
HipoxiaHipoxia
EtiologieEtiologie
1.1. HipoxicăHipoxică
2.2. StagnantăStagnantă-- ischemicăischemică sausau hipokinetică,hipokinetică,
hipovolemică,hipovolemică, ↓↓DCDC
3.3. Anemică:Anemică: anemiianemii acute,acute, inactivareainactivarea HgbHgb
(MetHb),(MetHb), ↓↓ 2,32,3--DPGDPG
4.4. Histotoxică:Histotoxică: cauzecauze toxicetoxice
77
HipoxiaHipoxia 33 formeforme cliniceclinice 1.1. FulminantăFulminantă:: sec,sec, PaO2PaO2 20mmHg20mmHg
HipoxiaHipoxia
33 formeforme cliniceclinice
1.1. FulminantăFulminantă:: sec,sec, PaO2PaO2 20mmHg20mmHg
Condiţii:Condiţii: depresurdepresuriizărizări (9000m(9000m alt),alt), consumconsum
dede O2O2 înîn spaţiuspaţiu închis,închis, combustie,combustie,
înlocuireînlocuire cucu altalt gazgaz
Inconştienţa:Inconştienţa: 1515--20sec,20sec, moarteamoartea creierului:creierului:
44--5min5min
99
HipoxiaHipoxia 3.3. HipoxiaHipoxia cronicăcronică :: expunereexpunere îndelungată,îndelungată, presiunipresiuni
HipoxiaHipoxia
3.3. HipoxiaHipoxia cronicăcronică :: expunereexpunere îndelungată,îndelungată, presiunipresiuni
redusereduse dede O2O2 ambientalambiental (PAO2(PAO2 4040--60mmHg),60mmHg), 3000-3000-
5000m5000m
SemneSemne clinice:clinice: obosealăoboseală severă,severă, dispnee,dispnee, aritmiiaritmii rerespiratoriispiratorii
(mai(mai alesales înîn timpultimpul somnului)somnului)
MecMec compensatorii:compensatorii: ↑↑Hb,Hb, ↑↑2,32,3 DPG,DPG, ↑↑DCDC
RezistenţaRezistenţa lala hipoxiehipoxie aa organelororganelor nobile:nobile:
CreierulCreierul 33 minmin lala oo ratărată dede consumconsum aa O2O2 dede
3ml3mlOO 22 /100g/100g ţesut/minţesut/min
MiocardulMiocardul indemnindemn 55 minmin
TratamentTratament O2O2 ,, scoatereascoaterea dindin mediulmediul ostilostil
1111

24.05.2009

HipoxiaHipoxia TablouTablou clinic,clinic, dependentdependent de:de: VitezaViteza instalăriiinstalării
HipoxiaHipoxia
TablouTablou clinic,clinic, dependentdependent de:de:
VitezaViteza instalăriiinstalării
SeveritateaSeveritatea ↓↓PaOPaO 22
OrganeleOrganele vizatevizate
EficienţaEficienţa mecanismelormecanismelor compensatoriicompensatorii
88
HipoxiaHipoxia 2.2. Acută:Acută: expunereexpunere lala presiunipresiuni reduse,reduse, lala altitudinialtitudini
HipoxiaHipoxia
2.2. Acută:Acută: expunereexpunere lala presiunipresiuni reduse,reduse, lala altitudinialtitudini
ridicateridicate (PaO2(PaO2 2525--40mmHg,40mmHg, 5000-5000-7000m)7000m)
SemneSemne clinice:clinice: incoordonare,incoordonare, ↓↓reflexelor,reflexelor, vorbirevorbire
dificilă,dificilă, falsăfalsă senzaţiesenzaţie dede control,control, inconştienţăinconştienţă
(mimează(mimează beţia)beţia)
Comă,Comă, deces:deces: minute,minute, oreore
EfecteEfecte compensatorii:compensatorii: creştereacreşterea travaliuluitravaliului cardiaccardiac,,
pulmonarpulmonar→↑→↑consumuluiconsumului energetic,energetic, cucu
agravareaagravarea stăriistării cliniceclinice
1010
HiperoxiaHiperoxia CondiţiiCondiţii dede apariţieapariţie:: administrareaadministrarea O2O2 înîn
HiperoxiaHiperoxia
CondiţiiCondiţii dede apariţieapariţie:: administrareaadministrarea O2O2 înîn concentraţiiconcentraţii
marimari (FiO2(FiO2 >> 0,6)0,6)
Efecte:Efecte:
lezarealezarea ţesuturilorţesuturilor prinprin inactivareainactivarea unorunor enzime,enzime,
formareaformarea speciilorspeciilor liberelibere oxidanteoxidante →→ inflamaţie,inflamaţie,
edemedem tisulartisular
OxigenulOxigenul hiperbarhiperbar afecteazăafectează SNC,SNC, toxicitateatoxicitatea
normobarănormobară lezeazălezează plămâniiplămânii
SemneSemne clinice:clinice: creştereacreşterea iritabilităţiiiritabilităţii nervoasenervoase →→ crizecrize
convulsiveconvulsive tiptip grandgrand malmal
Tratament:Tratament: scoatereascoaterea dindin mediulmediul hiperbar,hiperbar,
întrerupereaîntreruperea excesuluiexcesului dede oxigenoxigen
1212
HipercapniaHipercapnia Definiţie:Definiţie: PaCO2PaCO2 >> 45mmHg45mmHg,, semnsemn patognomonicpatognomonic dede
HipercapniaHipercapnia
Definiţie:Definiţie: PaCO2PaCO2 >> 45mmHg45mmHg,, semnsemn patognomonicpatognomonic dede
hipoventilaţiehipoventilaţie
CeleCele maimai marimari valorivalori tolerate:tolerate: 8080--100mmHg100mmHg BPOC,BPOC, hipercapniehipercapnie
permisivăpermisivă
SemneSemne cliniceclinice:: tahicardie,tahicardie, transpiraţii,transpiraţii, HTA,HTA, ↑↑prespres pulsului,pulsului,
disritmiidisritmii
Compensare:Compensare:
acutăacută →→ hiperventilaţiehiperventilaţie
CronicăCronică →→ renalărenală
Tratament:Tratament:
DezobstrucţiaDezobstrucţia căilorcăilor respiratoriirespiratorii
VentilaţieVentilaţie adecvatăadecvată
1313
CompoziţiaCompoziţia înîn gazegaze aa sângeluisângelui SubstanţaSubstanţa SângeSânge arterialarterial
CompoziţiaCompoziţia înîn gazegaze aa sângeluisângelui
SubstanţaSubstanţa
SângeSânge arterialarterial
SângeSânge arterialarterial
SângeSânge venosvenos
OxigenOxigen
HbO2HbO2
1818--20ml%20ml%
OxigenOxigen
DizolvatDizolvat
0,3ml%0,3ml%
0,11-0,11-
0,18ml%0,18ml%
BioxidBioxid dede
HbCHbCOO 22
5%dinCO25%dinCO2
44--8ml%8ml%
carboncarbon
30%din30%din CO2CO2
BioxidBioxid dede
DizolvatDizolvat
5%dinCO25%dinCO2
2,7ml%2,7ml%
carboncarbon
10%din10%din CO2CO2
BicarbonatBicarbonat
90%din90%din CO2CO2
50ml50ml
1515
60%din60%din CO2CO2
ClasificareaClasificarea insuficienţeiinsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute Criterii:Criterii:
ClasificareaClasificarea insuficienţeiinsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute
Criterii:Criterii:
FiziopatologicFiziopatologic
EtiologicEtiologic
TimpTimp-- duratădurată
1717

24.05.2009

HipocapniaHipocapnia Definiţie:Definiţie: PaCO2PaCO2 << 35mmHg35mmHg înîn prezenţaprezenţa uneiunei
HipocapniaHipocapnia
Definiţie:Definiţie: PaCO2PaCO2 << 35mmHg35mmHg înîn prezenţaprezenţa uneiunei raterate
constanteconstante dede producereproducere aa CO2CO2 (VCO2),(VCO2), exprimăexprimă alcaloalcalozaza
respiratorierespiratorie indusăindusă voluntarvoluntar (hiperventilaţia(hiperventilaţia isteristerică)ică) sausau
iatrogeniatrogen (VM)(VM)
SemneSemne cliniceclinice:: confuzieconfuzie
TratamentTratament:: respiraţierespiraţie cucu reinhalareareinhalarea CO2,CO2, modificaremodificare
modeluluimodelului ventilatorventilator
EfecteEfecte favorabile:favorabile: vasoconstricţiavasoconstricţia cerebralăcerebrală cucu ↓↓DSCDSC ptpt
↓↓edemuluiedemului cerebral,cerebral, ↓↓HICHIC
1414
ConConţinutulţinutul înîn gazegaze alal organismuluiorganismului LaLa unun consumconsum dede oxigenoxigen dede
ConConţinutulţinutul înîn gazegaze alal organismuluiorganismului
LaLa unun consumconsum dede oxigenoxigen dede 250ml/min250ml/min
cantitateacantitatea totalătotală dede oxigenoxigen dindin organismorganism
== 1,5l1,5l
<1/2<1/2 imediatimediat disponibilădisponibilă pentrupentru utilizareutilizare
ProducţiaProducţia dede COCO 22 == 200ml/min200ml/min
ConţinutulConţinutul totaltotal dede CO2CO2 == 120l120l
1616
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută -- clasificareclasificare
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută
-- clasificareclasificare fiziopatologicăfiziopatologică
1.1. NormoNormo sausau hipocapnicăhipocapnică
PaO2PaO2 << 5555--60mmHg60mmHg
PaCO2PaCO2 << 40mmHg40mmHg
Sinonime:Sinonime: IRIR nonventilatorienonventilatorie (extrapulmonară),(extrapulmonară), tiptip
II
SubstratulSubstratul fiziopatologic:fiziopatologic:
disproporţiedisproporţie V/QV/Q
ShuntShunt intrapulmonarintrapulmonar
1818
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută -- clasificareclasificare
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută
-- clasificareclasificare fiziopatologicăfiziopatologică
2.2. HiHipopoxemică,xemică, hipercapnicăhipercapnică
PaO2PaO2 << 5555--60mmHg60mmHg
PaCO2PaCO2 >> 50mmHg50mmHg
Sinonime:Sinonime: IPIP tiptip II,II, ventilatorieventilatorie
TulburareaTulburarea fiziopatologică:fiziopatologică:
HipoventilaţiaHipoventilaţia alveolarăalveolară
DisproporţieDisproporţie V/QV/Q
1919
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie -- timptimp Acută:Acută: min,min, zilezile AsociatăAsociată
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie -- timptimp
Acută:Acută:
min,min, zilezile
AsociatăAsociată cucu acidozaacidoza sausau alcalozaalcaloza respresp
PericlitantăPericlitantă
PrognosticPrognostic infaustinfaust înîn lipsalipsa măsurilormăsurilor imediateimediate enerenergicegice
DezechilibreDezechilibre rapidrapid instalate,instalate, compensareacompensarea
fiziopatologicăfiziopatologică nunu areare timptimp dede validarevalidare→→ modificaremodificare
acidoacido--bazicăbazică criticăcritică
HipoxiaHipoxia →→ hipo/hipercapniehipo/hipercapnie ++ ↑↑ travaliuluitravaliului ventilatorventilator
Cronică:Cronică:
Luni,Luni, aniani
CompensareCompensare fiziopatologicăfiziopatologică cucu tamponareatamponarea acidozeiacidozei
respiratoriirespiratorii
2121
ClasificareClasificare etiologicăetiologică 1.1. DisfuncţieDisfuncţie pulmonarăpulmonară primară:primară:
ClasificareClasificare etiologicăetiologică
1.1. DisfuncţieDisfuncţie pulmonarăpulmonară primară:primară:
AfecţAfecţ pulmpulm obstrobstr şişi restrrestr
PierdereaPierderea stabilităţiistabilităţii cutieicutiei toracicetoracice
2.2. DisfuncţiiDisfuncţii cardiocardio--vascularevasculare
ŞocŞoc hemoragichemoragic
SepsăSepsă
IVSIVS
CIVDCIVD
SupraîncărcareSupraîncărcare cucu fluidefluide
CECCEC
2323

24.05.2009

InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede tiptip IIII Fiziopatologie:Fiziopatologie:
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede
tiptip IIII
Fiziopatologie:Fiziopatologie:
Travaliului
HipoventilaţiaHipoventilaţia →→ hipercapniehipercapnie →↑→↑
ventilator
Hipoxemie
2020
ClasificareaClasificarea CournandCournand aa InsuficienţeiInsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute
ClasificareaClasificarea CournandCournand aa
InsuficienţeiInsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute
CriteriiCriterii:: etiologic,etiologic, fiziopatologic,fiziopatologic, topografictopografic
→→utilitateutilitate clinicăclinică
AlterareaAlterarea aeruluiaerului ambientalambiental
AlterareaAlterarea ventilaţiei:ventilaţiei: centrală,centrală, toracotoraco--pulmonarăpulmonară
(căi(căi aer,aer, cutiecutie toracică,toracică, mm)mm)
AlterareaAlterarea difuziuniidifuziunii alveoloalveolo--capilarecapilare
AlterareaAlterarea transportuluitransportului gazosgazos
AlterareadifuziuniiAlterareadifuziunii capilarocapilaro--tisularetisulare
AlterareaAlterarea respiraţieirespiraţiei celularecelulare (mitocondriale)(mitocondriale)
2222
ClasificareClasificare etiologicăetiologică 3.3. DisfuncţiiDisfuncţii SNCSNC HICHIC SupradozajulSupradozajul
ClasificareClasificare etiologicăetiologică
3.3. DisfuncţiiDisfuncţii SNCSNC
HICHIC
SupradozajulSupradozajul drogurilordrogurilor deprimantedeprimante respiratoriirespiratorii
HipoventilaţiaHipoventilaţia alveolarăalveolară centralăcentrală (Ondine)(Ondine)
4.4. DisfuncţiiDisfuncţii neuroneuro--muscularemusculare
MiasteniaMiastenia gravisgravis
SdrSdr dede secţiunesecţiune medulară,medulară, GuillainGuillain--BarrBarréé
TetanosTetanos
DistrofiiDistrofii mmmm
BlocanteBlocante aleale plăciiplăcii nn--mm (aminoglicozide)(aminoglicozide)
5.5. Diverse:Diverse:
pancreatite,pancreatite, peritonite,peritonite, uremieuremie
2424
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză pulmonarăpulmonară
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză
pulmonarăpulmonară
ParametriParametri relevanţirelevanţi
VentilaţiaVentilaţia spsp mortmort ↑↑ VV DD /V/V TT 0,30,3→→ 0,70,7
VentilaţieVentilaţie excesivăexcesivă comparativcomparativ cucu perfuzia:perfuzia:
sindromulsindromul dede debitdebit cardiaccardiac scăzutscăzut (anestezice,(anestezice,
hipovolemie,hipovolemie, anemie),anemie), emboliaembolia pulmonară,pulmonară,
insufinsuf respresp
SpSp mortmort fiziologic:fiziologic: 2ml/kgc2ml/kgc
VcurentVcurent fiziologic:fiziologic: 88--10ml/kgc10ml/kgc
VVDD/V/VTT =(=( PaCO2PaCO2 –– PPEECO2)/PaCO2CO2)/PaCO2 == 11-- PPEECO2CO2 // PaCO2PaCO2
2525
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză pulmonarăpulmonară
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză
pulmonarăpulmonară
EvaluareaEvaluarea complianţeicomplianţei pulmonarepulmonare
ValoriValori normalenormale aleale complcompl pulmpulm 0,2l/cm0,2l/cm apăapă
ComplianţaComplianţa toracicătoracică 0,1l/cm0,1l/cm apăapă
VentilaţiaVentilaţia spaţiuluispaţiului mortmort ++↑↑ shuntuluishuntului
intrapulmonarintrapulmonar ++ ↓↓ complcompl pulmonarepulmonare
→↑→↑frecvenţeifrecvenţei resp,resp, travaliuluitravaliului ventilventil →↑→↑
consumulconsumul dede OO 22 lala 4040--50%50% dindin aportaport
CostulCostul dede OO 22 alal ventilaţiei:ventilaţiei: 22--3%3% dindin aportaport
2727
DisfuncţiaDisfuncţia respiratorierespiratorie acutăacută EfecteleEfectele disfuncţieidisfuncţiei
DisfuncţiaDisfuncţia respiratorierespiratorie acutăacută
EfecteleEfectele disfuncţieidisfuncţiei respiratoriirespiratorii asupraasupra hemodinamihemodinamiciicii
1.1.
CreştereaCreşterea RVPRVP (rezistenţei(rezistenţei vascularevasculare pulmonare)pulmonare) →→
încărcareaîncărcarea VDVD ;; hipoxiahipoxia pulmonarăpulmonară →→ vasoconstricţievasoconstricţie
(RVP(RVP 4545--225225 dyne/sec/cmdyne/sec/cm 55 ))
2.2.
CreştereaCreşterea travaliuluitravaliului ventilatorventilator →→ încărcareaîncărcarea VS,VS, ↑↑ costulcostul
dede O2O2 alal ventilaţieiventilaţiei →→ adaptareaadaptarea DCDC
hipoxiahipoxia ++ hipercapniehipercapnie →→ încărcareîncărcare biventricularăbiventriculară
3.3.
AcidozaAcidoza →→suferinţasuferinţa miocarduluimiocardului
4.4.
2929

24.05.2009

InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză pulmonarăpulmonară
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză
pulmonarăpulmonară
ParametriParametri relevanţirelevanţi
FracţiaFracţia dede shuntshunt Qs/QtQs/Qt
RaportulRaportul dintredintre cantitateacantitatea dede sângesânge pulmonarpulmonar contamcontaminatinat şişi
debituldebitul sanguinsanguin pulmonarpulmonar totaltotal
CuprindeCuprinde shuntulshuntul adevăratadevărat (VA/Q(VA/Q == 0)0)
şişi efectulefectul dede shuntshunt (1(1 >> VA/QVA/Q >> 0)0)
MartorulMartorul răspunsuluirăspunsului lala manevrelemanevrele terapeuticeterapeutice
ReflectăReflectă scurtcircuitareascurtcircuitarea sângeluisângelui dindin APAP directdirect înîn circulaţiacirculaţia maremare
(vv(vv bronşice,bronşice, thebesiene)thebesiene)
ValoareaValoarea Qs/QtQs/Qt sese calculeazăcalculează pentrupentru FiO2FiO2 1,01,0 (elim(eliminăină
contribuţiacontribuţia dezechilibruluidezechilibrului V/Q)V/Q)
ValoriValori falsfals ↑↑:: atelectazieatelectazie dede resorbţieresorbţie ,, creştericreşteri iatrogeneiatrogene
ShuntulShuntul fiziologic:fiziologic: 22--5%5% dindin DCDC
2626
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză extrapulmonarăextrapulmonară
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută dede cauzăcauză
extrapulmonarăextrapulmonară
↓↓ dindin startstart debituldebitul ventilatorventilator →→ hipoxie,hipoxie, ↑↑ PaCOPaCO 22
(dar(dar şişi eliminareaeliminarea COCO
esteeste dificilădificilă datoritădatorită
22
disfuncţieidisfuncţiei ventilatorii)ventilatorii)
AdministrareaAdministrarea OO 22 areare efectefect evanescentevanescent
HipercapniaHipercapnia solicităsolicită travaliultravaliul ventilatorventilator→→ acidozăacidoză
respiratorierespiratorie →→ epuizare,epuizare, exitexit (metabolism(metabolism
predominantpredominant anaerob)anaerob)
IniţialIniţial acidozăacidoză mixtă,mixtă, ulteriorulterior metabolicămetabolică
ŞanseleŞansele dede compensarecompensare înîn lipsalipsa tratamentului:tratamentului:
iluzorii!!!iluzorii!!!
2828
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută DiagnosticDiagnostic SemneSemne cliniceclinice 1.1.
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută
DiagnosticDiagnostic
SemneSemne cliniceclinice
1.1. RespiratoriiRespiratorii:: dispnee,dispnee, tahipnee,tahipnee, respiraţierespiraţie cucu guragura
deschisă,deschisă, cianozacianoza buzelor,buzelor, freamătulfreamătul nazal,nazal, transpitranspiraţii,raţii,
exprimareaexprimarea sternocleidomastoidienilorsternocleidomastoidienilor (mm(mm respresp
accesoriaccesori intensintens solicitaţi),solicitaţi), semnesemne patologicepatologice pecutpecutoriori şişi
auscultatoricauscultatoric
2.2. NeurologiceNeurologice (nespecifice>)(nespecifice>) anixietate,anixietate, apatie,apatie, agitaţieagitaţie
(sugari)(sugari)
3.3. CardioCardio--vascularevasculare –– nespecifice:nespecifice: vasoconstricţievasoconstricţie
periferică,periferică, tahicardie,tahicardie, hipotensiunehipotensiune arterială,arterială, ariaritmii,tmii,
oligurieoligurie (DC(DC scăzut)scăzut)
ImagisticaImagistica pulmonarăpulmonară RxRx toracic:toracic: atelectazie,atelectazie, iinnfifiltratltrat pulmonar,pulmonar,
fracturifracturi costale,costale, hidrohidro--pneumotorace,pneumotorace, etc.etc.
GazometrieGazometrie sanguinăsanguină-- înîn contextulcontextul clinicclinic
3030
DeciziaDecizia terapeuticăterapeutică BazatăBazată pe:pe: GazometrieGazometrie sanguinăsanguină
DeciziaDecizia terapeuticăterapeutică
BazatăBazată pe:pe:
GazometrieGazometrie sanguinăsanguină
etiologieetiologie
ExEx clinicclinic
3131
MonitorizareaMonitorizarea respiraţieirespiraţiei Scop:Scop: detectareadetectarea înîn timptimp utilutil aa
MonitorizareaMonitorizarea respiraţieirespiraţiei
Scop:Scop: detectareadetectarea înîn timptimp utilutil aa tulburărilortulburărilor
respiratoriirespiratorii carecare săsă permităpermită intervenţiaintervenţia
terapeuticăterapeutică înîn timptimp utilutil şişi urmărireaurmărirea
eficienţeieficienţei tratamentuluitratamentului
HipoxiaHipoxia severăseveră →→ leziunileziuni ireversibileireversibile aleale SNCSNC << 66
minmin
3333
IdentificareaIdentificarea modeluluimodelului respiratorrespirator 44 parametriparametri FrecvenţaFrecvenţa
IdentificareaIdentificarea modeluluimodelului respiratorrespirator
44 parametriparametri
FrecvenţaFrecvenţa
RitmulRitmul
AmplitudineaAmplitudinea respiraţiilorrespiraţiilor
AcusticaAcustica –– sufluri,sufluri, zgomotezgomote
3535

24.05.2009

TratamentulTratamentul insuficienţeiinsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute ComplexComplex
TratamentulTratamentul insuficienţeiinsuficienţei respiratoriirespiratorii acuteacute
ComplexComplex
IntercepteazăInterceptează căilecăile patogenicepatogenice
Ex:Ex: dureriledurerile toracicetoracice –– blocajeblocaje dede nervinervi intercostaliintercostali
ColecţiileColecţiile pleurale:pleurale: evacuare,evacuare, drenajdrenaj
InsufInsuf cardiacăcardiacă-- trattrat etiopatogenicetiopatogenic corespunzătorcorespunzător
stadiuluistadiului şişi cauzeicauzei
3232
MonitorizareaMonitorizarea respiraţieirespiraţiei TehniciTehnici ObservareaObservarea clinicăclinică
MonitorizareaMonitorizarea respiraţieirespiraţiei
TehniciTehnici
ObservareaObservarea clinicăclinică
ModelulModelul respiratorrespirator fiziologicfiziologic alal adultuluiadultului ––
frecvfrecv respresp << 16/min16/min
FRFR >> 24/min24/min progresprogres IPAIPA
FRFR >> 35/min35/min detresădetresă respiratorierespiratorie →→ suportsuport
mecanicmecanic
3434
MODELEMODELE RESPIRATORIIRESPIRATORII 3636
MODELEMODELE RESPIRATORIIRESPIRATORII
3636
ModeleModele respiratoriirespiratorii 3737
ModeleModele respiratoriirespiratorii
3737
OximetriaOximetria gazelorgazelor sanguinesanguine NeinvazivăNeinvazivă ––maimai puţinpuţin precisăprecisă
OximetriaOximetria gazelorgazelor sanguinesanguine
NeinvazivăNeinvazivă ––maimai puţinpuţin precisăprecisă –– pulsoximetriapulsoximetria
Dezavantaje:Dezavantaje:
presupunepresupune existenţaexistenţa circulaţieicirculaţiei perifericeperiferice
LimiteLimite legatelegate dede artefacte:artefacte: laclac dede unghii,unghii, unghiiunghii aartificiale,rtificiale,
mişcare,mişcare, pigmentărilepigmentările cutanate,cutanate, coloranţiicoloranţii injectaţinjectaţii (verde(verde
indocianin,indocianin, albastrualbastru dede metilen)metilen)
LipsaLipsa discriminăriidiscriminării ––nunu detecteazădetectează carboxihemoglobinacarboxihemoglobina
InvazivăInvazivă –– acurateţeacurateţe ridicată-ridicată- sondăsondă SwanSwan--
GanzGanz-- SvOSvO 22 catetercateter dede APAP,, înregistrareînregistrare continuă,continuă,
utilizareautilizarea O2O2 lala nivelnivel celularcelular
3939
PulsoximetriaPulsoximetria 4141
PulsoximetriaPulsoximetria
4141

24.05.2009

MonitorizareaMonitorizarea modeluluimodelului respiratorrespirator ÎnregistrăriÎnregistrări poligraficepoligrafice
MonitorizareaMonitorizarea modeluluimodelului respiratorrespirator
ÎnregistrăriÎnregistrări poligraficepoligrafice
Indicaţii:Indicaţii:
nnnn cucu respiraţierespiraţie periodicăperiodică
AdulţiAdulţi cucu sindromulsindromul apneeiapneei centralecentrale nocturnenocturne
DetectorDetector alal apneei:apneei:
-- BaloaneBaloane esofagieneesofagiene
-- VariaţiileVariaţiile impedanţeiimpedanţei electriceelectrice dintredintre 22 electrozielectrozi ECGECG
-- PletismografiaPletismografia
-- MonitorizareaMonitorizarea fluxuluifluxului dede gazegaze prinprin analizaanaliza variaţivariaţiilorilor
de:de: temp,temp, pres,pres, concentraţieconcentraţie aa gazelorgazelor implicateimplicate
3838
PrincipiulPrincipiul pulsoximetrieipulsoximetriei 4040
PrincipiulPrincipiul pulsoximetrieipulsoximetriei
4040
VentilaţiaVentilaţia artificialăartificială CuCu aeraer expiratorexpirator GurăGură--gură;gură;
VentilaţiaVentilaţia artificialăartificială
CuCu aeraer expiratorexpirator
GurăGură--gură;gură; gurăgură--nas;nas; gură-gură-canulăcanulă faringianăfaringiană
CuCu aparataparat dede ventilaţieventilaţie
VentilatoareVentilatoare neautomateneautomate
Manuale,Manuale, cucu balonbalon AMBU,AMBU, Rubens:Rubens: mascămască ++ balonbalon
autoexpandandabilautoexpandandabil
VentilatoareVentilatoare automateautomate
Volumetrice:Volumetrice: sese regleazăreglează VCVC şişi frecvenţafrecvenţa –– fluxflux inspinsp constantconstant
Presionale:Presionale: sese regleazăreglează presiuneapresiunea dede insuflareinsuflare –– pacientulpacientul
declanşeazădeclanşează inspirulinspirul şişi frecvfrecv
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută 4343
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută
4343
DispozitiveDispozitive respiratoriirespiratorii 4545
DispozitiveDispozitive respiratoriirespiratorii
4545
LaringoscopiaLaringoscopia 4747
LaringoscopiaLaringoscopia
4747

24.05.2009

InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută 4444
InsuficienţaInsuficienţa respiratorierespiratorie acutăacută
4444
DispozitiveDispozitive respiratoriirespiratorii 4646
DispozitiveDispozitive respiratoriirespiratorii
4646
TS,TS, IOT,IOT, INTINT 4848
TS,TS, IOT,IOT, INTINT
4848
TSTS 4949
TSTS
4949
VentilaţieVentilaţie ControlatăControlată CuCu presiunepresiune intermitentintermitent pozitivăpozitivă
VentilaţieVentilaţie
ControlatăControlată
CuCu presiunepresiune intermitentintermitent pozitivăpozitivă (IPPV)(IPPV)
CuCu presiunepresiune pozitivăpozitivă lala sfârsitulsfârsitul expiruluiexpirului PEEPPEEP
–– permitepermite menţinereamenţinerea lala sfârsitulsfârsitul expirului,expirului, înîn
alveole,alveole, aa uneiunei presiunipresiuni dede 55--2020 cmcm H20H20
AsistatăAsistată
dede 55--2020 cmcm H20H20 AsistatăAsistată 24.05.2009 FixareaFixarea TSTS 5050 VentilaţieVentilaţie

24.05.2009

FixareaFixarea TSTS 5050
FixareaFixarea TSTS
5050
AsistatăAsistată 24.05.2009 FixareaFixarea TSTS 5050 VentilaţieVentilaţie asistatăasistată
VentilaţieVentilaţie asistatăasistată IntermitentIntermitent mandatorymandatory ventilationventilation (IMV)(IMV)
VentilaţieVentilaţie asistatăasistată
IntermitentIntermitent mandatorymandatory ventilationventilation (IMV)(IMV)
RespirăRespiră spontanspontan dardar frecvfrecv redusăredusă
SIMVSIMV
VentilaţieVentilaţie cucu suportsuport presionalpresional (PSV)(PSV)
SeSe selecteazăselectează oo anumităanumită presiunepresiune-- aparatulaparatul
completeazăcompletează volumulvolumul dede aeraer pânăpână lala obţinereaobţinerea
presiuniipresiunii
VentilaţieVentilaţie cucu suportsuport volumicvolumic (IVS)(IVS)
VentilaţieVentilaţie spontanăspontană ++ PEEpPEEp == CPAPCPAP (continous(continous
positivepositive airwayairway pressure)pressure)
SevrajSevraj dede ventilatorventilator GazeGaze arterialearteriale normalenormale FecvFecv respresp subsub
SevrajSevraj dede ventilatorventilator GazeGaze arterialearteriale normalenormale FecvFecv respresp subsub
SevrajSevraj dede ventilatorventilator
GazeGaze arterialearteriale normalenormale
FecvFecv respresp subsub 35/min35/min
PresPres negneg inspinsp maxmax maimai maremare dede -25-25 cmcm
H2OH2O
VCVC pestepeste 55 ml/kgml/kg
CapCap VitalăVitală pestepeste 1010--1515 ml/kgml/kg
CRFCRF pestepeste 50%50% dindin valval iniţialăiniţială
RaportRaport FrecvFrecv resp/VCresp/VC subsub 100100

24.05.2009

MonitorizareMonitorizare AupraveghereAupraveghere parametriparametri ventilatoriventilatori SupraveghereSupraveghere
MonitorizareMonitorizare
AupraveghereAupraveghere parametriparametri ventilatoriventilatori
SupraveghereSupraveghere parametriparametri hemodinamicihemodinamici
MonitorizareMonitorizare gazegaze respiratoriirespiratorii
SedareaSedarea
ProfilaxiaProfilaxia suprainfecţieisuprainfecţiei –– contaminarecontaminare
ventilatorventilator
ComplicaţiileComplicaţiile VMVM -- barotraumabarotrauma
TehnicaTehnica sevrăriisevrării UmidificareaUmidificarea aeruluiaerului IPPVIPPV –– IMV/SIMVIMV/SIMV ––
TehnicaTehnica sevrăriisevrării
UmidificareaUmidificarea aeruluiaerului
IPPVIPPV –– IMV/SIMVIMV/SIMV –– PSVPSV ––VentilaţieVentilaţie
spontanăspontană pepe tubtub înîn TT -- detubaredetubare