Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR FINANTE 1

CHELTUIELILE PUBLICE
Se dau urmatoarele informatii privind cheltuielile publice aferente bugetului de stat al
Romaniei ( milioane lei) pentru anii 2012 si 2013:

CLASIFICATIA ECONOMICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active financiare
Operatiuni financiare
Imprumuturi
Rambursari de credite
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent

Anul 2012

Anul 2013

100150,1
17141,6
4429,5
9221,1
3996,2
24843,4
11405,5
10490

105691,2
19890,1
4405,5
9208,1
3290,4
27854,8
11251,5
12031,9

13645
1812,3
3165,5
2108,4
2085,8
22,6
2739,3
96,9
2642,4
-428

13368,9
1980,8
2409,2
2446
1794,4
651,6
2662,5
35,1
2627,4
-671,6

CLASIFICATIA FUNCTIONALA
Servicii publice generale
Autoritati publice si actiuni externe
Cercetare fundamentala si cercetare - dezvoltare
Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei
Aparare, ordine publica si siguranta nationala
Aparare
Ordine publica si siguranta nationala
Cheltuieli social-culturale
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Protectia mediului
Actiuni economice
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
Combustibili si energie
Industria extractiva, prelucratoare si constructii
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
Transporturi
Comunicatii
Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
Alte actiuni economice

Anul 2012

Anul 2013

40261,2
11760
1443,3
1498,6
11353,8
14205,5

42436,1
11212,4
1365,3
966,9
11398,7
17492,8

16163,9
4159,8
12004,1
25483,3
3994
2224,6
1774,7
17490
2810,8
1428,7
1382,1
19850,6
1878,1
178,8
222
6044,2
11042,7
192,9
153,1
138,8

18428,4
4967,6
13460,8
25477,9
3867,2
2725,3
1700,9
17184,5
2839,8
1272,9
1566,9
20945,9
2677,9
162,9
127,5
5811,8
11904,9
149
85,8
26,1

Alti indicatori necesari:


Indicator/An
PIB nominal-mil,lei
PIB real-mil lei
( exprimat in preturile
anului anterior
Deflator PIB %*
Indicele preturilor de
consum IPC%**
multianual
Rata anuala a inflatiei%

2010
533881,1
506446,5( PIB
2010, in preturile
lui 2009)
105,42 % (2010
fata de 2009)
100%

2011
565097,2
539520,4( PIB
2011, in preturile
lui 2010)
104,74%( 2011
fata de 2010)
105,79% ( 2011
fata de 2010)

2012
595367,3
568719,4( PIB
2012, in preturile
lui 2011)
104,68% ( 2012
fata de 2011)
109,32%( 2012
fata de 2010)

2013
637456
616393,3( PIB
2013, in preturile
lui 2012)
103,42% ( 2013
fata de 2012)
113,67%( 2013
fata de 2010)

6,09%

5,79% ( 2011
fata de 2010)
4,2379

3,33% ( 2012
fata de 2011)
4,4560

3,98% ( 2013
fata de 2012)
4,419

Curs valutar anual


4,2099
mediu RON/EUR
Populatie-mil,locuitori
21,462186
21,413815
21,355849
20,020074
*2010 reprezinta anul de referinta; deflatorul PIB se calculeaza avand baza fixa in 2010.
** indice multianual, calculat avand baza fixa in 2010,
!!! Atentie!!! Pentru a obtine date comparabile, datele nominale se actualizeaza la nivelul aceluiasi an de
referinta ( de ex, 2010), Daca nu sunt disponibili indicii cu baza fixa in anul de referinta dorit ci indicii cu baza
mobila ( calculati pe seama evolutiei de la un an la altul), indicele cu baza fixa se va obtine prin inmultirea celor
cu baza mobila, In cazul in care se cunoaste rata inflatiei anuala si nu cea multianuala, care sa cuprinda
intervalul (data de referinta: data pentru care se face calculul), rata inflatiei multianuale se obtine prin inmultirea
ratelor inflatiei anuale,

Sa se identifice, folosind deflatorul PIB si considerand an de referinta anul 2010:


a) Cheltuielile publice totale, in expresie nominala si reala, pentru cei doi ani de analiza;
b) Variatia cheltuielilor publice totale reale, in termeni absoluti si relativi;
c) Structura functionala a cheltuielilor publice in 2012;
d) Structura economica a cheltuielilor publice in 2012;
e) Ponderea cheltuielilor curente in PIB in 2012 si 2013 si variatia absoluta a indicatorului;
f) Structura cheltuielilor social-culturale in 2013;
g) Ponderea cheltuielilor cu invatamantul in total cheltuieli social-culturale pentru cei doi
ani ai analizei si variatia relativa a indicatorului;
h) Ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice in cei doi ani si variatia
absoluta a indicatorului;
i) Cheltuielile publice cu sanatatea pe locuitor in lei, pentru cei doi ani (date nominale) si
modificarea relativa a indicatorului;
j) Cheltuielile cu asistenta sociala in euro pe locuitor, pentru cei doi ani si variatia absoluta
a indicatorului;
k) Variatia relativa a cheltuielilor reale cu salariile;
l) Variatia absoluta a cheltuielilor nominale cu actiunile economice;
m) Coeficientul de elasticitate al cheltuielilor publice totale la PIB ;
n) Indicele de corespondenta intre cheltuielile publice de capital si PIB .