Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ.

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Tel.


0251/420961;

MINISTERlJL EDUCATIEI NApONALE


~I CERCETAR!l $TIINTIFICE

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824,


0351/407396
Email: isjdoli@isjdolj.ro Web: www.isjdoli.ro

Nr.Jf!:}__. I 14.03.2016
CATRE,
TOATE UNITATILE DIN CRAIOVA $1 JUDET
in aten\ia:

Doamnelor/domnilor directori

Cadrelor didactice care predau la clasele a II-a 9i a 111-a

Responsabilului cu manualele 9colare din unitatea de inva\amant

Referitor: Asigurarea manualelor i;;colare pentru casele a 11-a i;;i a Ill-a in anul i;;colar 2015-2016

in conformitate cu adresa C.N.E.E. Nr. 839/11.03.2016, inregistrata la !SJ Dolj cu Nr.

263/11.03.2016, va solicitam sa asigura\i procesul de selec\ie 9i comanda pentru manualele 9colare


cuprinse in tabelul de mai jos:

NR
CRT.

CLASA

MANUAL

AUTORI

Asocierea Sc ARAMIS Print

Muzica 9i mi9care

a II-a

Semestrul I 9i al II-lea

ED ITU RA

Alina Pertea, Dumitra Radu

SRL + SC AROBS Transilvania


Software SA
ARS LIBRI PROF SRL

Muzica 9i mi9care

a II-a

Semestrul I 9i al II-lea

lrinel Beatrice Nicoara

Asocierea Grup Media Litera


SRL + Grup Editorial Litera SRL
Asocierea Sc ARAMIS Print

Educafie civica

a Ill-a

Semestrul I 9i al II-lea

Dumitra Radu, Gherghina


Andrei

SRL + SC AROBS Transilvania


Software SA
1

'

Asocierea Sc ARAMIS Print

Educafie civicii

a Ill-a

Semestru/ I 9i al 11-Jea

Olga Piriiala

SRL + SC AROBS Transilvania


Software SA

Educafie civicii

a Ill-a

Semestrul I 9i al II-lea

Tudora Pi\ila, Cleopatra


Mihailescu

SC Grupul Editorial Art SRL

PREClzARI

Procesul de selec\ie 9i de transmitere a comenzilor de manuale 9colare se realizeaza


prin respectarea prevederilor Procedurii de se/ecfie 9i comandii a noi/or manuale
9colare nr. 1845108. 10.2014 9i prin utilizarea aplica\iei web Se/ectarea Necesarului de
Manuale

~co/are

(SNMS I-II-Ill}, disponibila la nivelul unita\ilor de inva\amant, la

adresa https/ltransfer.rocnee.eu/manuale diqitale.

Aplicafia SNMS l-11-111 va fi func\ionala in perioada 14.03.2016 -17.03.2016, pana la


ora 10.00.

Raportul !(lCOlii va fi aprobat, inregistrat !(li transmis in copie catre responsabilul


cu manuale !(lCOlare de la ISJ Dolj, la nr. de fax 0351/407396, 0251/421824.

$ef Depozit Manuale,