Sunteți pe pagina 1din 9

I.

SUMAR

Obiectivul de bază al afacerii îl constituie posibilitatea de a


deschide o întreprindere individuală în satul Buțeni,raionul Hîncești.
Activitatea de bază:acordarea celor mai frecvente tipurii de servicii de
coafură populației rurale.Se prevede de a lansa afacerea în ianuarie
2010.
Este o afacere născută în baza unei dorințe sau a unui vis și pusă în
practică pentru a fi împlinită.În decursul următorilor ani prin obiectul de
activitate,societatea va încerca și cred că va reuși în cea mai mare parte
să ofere clienților (majoritatea femei) servicii de calitate și produse
recomandate pentru satisfacerea acestora la prețuri avantajoase in
comparație cu cele expuse pe piața.
Piața potențială o constituie populația din satul Buțeni.Astfel nr.potențial
de clienți va constitui aproximativ 3000 oameni.
Pentru lansarea afacerii se prevede cumpărarea de la primăria din satul
Buțeni a clădirii unui magazin,ale cărui suprafață și amplasare sunt
satisfăcătoare.
Locul amplasării frizerieie creează o posibilitate certă de a presta servicii
pentru toți locuitorii s.Buțeni care fiind plasată în centrul satului.
Serviciile vor fi prestate de meșteri profesioniști,cu grad de calificare
înalt,la prețuri accesibile și cu un program de lucru favorabil pentru
clienți.
Prioritatea socială a proiectului constă în înființarea a 3 locuri de muncă.
Pentru a acoperi consumurile și cheltuielile de activitate în medie pe
zi,este necesară deservirea a 11 clienți.Începînd cu a 11-lea clien,frizeria

1
va înregistra profit.În urma aprecierilor efectuate,precum ți pe baza
experienței întreprinzătorului,s-a estimat că,în medie,pe zi vor fi prestate
servicii pentru 12-15 clienți.Astfel,afacerea va fi profitabilă.pentru
producerea echipamentului necesar și pregătirea localului vor fi utilizate
mijloace proprii în valoare de 118300 mii lei fără a solicita un credit.În
primul an de activitate din prestarea serviciiilor va constitui 211882mii
lei ceea ce va permite acoperirea cheltuielilor efectuate pe parcursul
primului an și acumulare de profit net în mărime de 93581 lei.

II.SCOPUL ȘI STRATEGIA

Scopul afacerii este acumulare de profit și prestare de servicii noi


populației rurale.Important pentru antreprenor este de a asigura prețuri
admisibile la serviciile de coafură pentru populația rurală care dispune în
prezent de o capacitate de plată redusă.
La majoritatea serviciilor de coafură cererea este mare deoarece ele sunt
strict necesare întregii populației.
Conform părerii antreprenorului,serviciile de coafură propuse vor fi
solicitate din următoarele considerente:
• Serviciile de coafură sunt strict necesare
• La moment,practic,nu există nici un concurent
• Prețuri accesibile
• Program de lucru favorabil
• Calitatea înaltă
În scopul înfăptuirii proiectului,frizeria își propune în următorii 3 ani:
• Să-ți atragă clienți constanți prin prestarea serviciilor de calitate

2
înaltă
• Să utilizeze la maxim toate posibilitățile pentru a se stabili ferm pe
piață
• Să atingă un venit din prestări de minim 211822mii lei și un profit
net în mărime satisfăcătoare pentru acoperirae cheltuielilor
efectuate.

III. AFACEREA ȘI SERVICIUL


Frizeria” Alexandra”-întreprindere individuală situată în satul
Buțeni,r.Hîncești prevede a lansa activitatea în ianuarie 2010.Localul va
fi cumpărat.Există un contract de cumpărare cu primăria
s.Buțeni.Localul va fi amplasat în acea parte a satului care este centrul
de apropiere a tuturor cetățenilor-potențialii clienți,ceea ce creează
condiții favorabile de a presta servicii locuitorilor acestei
localități.Suprafața satisface cerințele.Condișiile de lucru sunt
satisfăcătoare (energie electrică,apă,sistem de canalizare,gaz).Pentru a
lansa activitatea,se cere o reparație cosmetică a localului,instalarea
utilajului și amenajarea locului de muncă.La lansarea activității localul
va avea un design plăcut și condiții sanitare bune.Avantajul frizeriei
”Alexandra”este că va activa 5 zile pe săptămînă,cu un program de lucru
avantajos pentru locuitori,va înzestrat cu utilaj nou,cu unelte de muncă
calitative și moderne.
Obiectivul principal de activitate este de a satisface pe deplin
preferințele clienților avînd în vedere că preocuperea oamenilor pentru
îngrijirea exterioară și frumusețea sa este în creștere în ultimii ani.
Se programează pe viitor diversificarea tipurilor de servicii prestate.

3
Însă la moment pentru ăndeplinirea obiectivelor,frizeria își propune să
acorde următoarele tipuri de servicii:
• Frezură p/u dame-45lei
• Frezură p/u bărbați-25 lei
• Servicii cosmetologice-150
• Manichiură-25 lei
• Alungirea unghilor-120 lei
• Masaj-50 lei
Serviciile prestate vor fi de o calitate înaltă,la preșuri accesibile,cu
utilizare de materiale calitative.Lucrul meșterilor calificați va prezenta
un grad mare de difersificarea a tipurilor de servicii prestate.Serviciile
prestate de întreprinderea dată vor asigura clienților o dispoziție bună și
un exterior plăcut.

IV. PIAȚA ȘI CLIENȚII

Consumatorul de bază al serviciilor oferite de frizeria ”Alexandra”va


fi populația s. Buțeni.Localitatea menționată are peste 4000 locuitori
dintre care aproximativ peste 1000 persoane sunt plecate peste
hotare.Acest lucru pote fi un dezavantaj fiindcă diminuiază
nr.locuitorilor permanenți,însă în nare parte contribuie ca un factor
pozitiv deoarece se mărește venitul persoanelor rămase în localitate,ceea
ce le va putea permite de a apela la totalitatea tipurilor de servicii oferite.
Dacă admitem că fiecare locuitor de minim 3 ori pe an va beneficia
măcar de unul din serviciile propuse atunci piața va constitui

4
aproximativ 9000 clienți pe an.P/u început posibil că va fi un nr.redus
din motiv că populația nu este informată cu calitatea serviciilor prestate.
Ponderea va fi optimă din motiv că în s.Buțeni frizeria”
Alexandra”va fi unica unitate ceare prestează astfel de servicii ceea ce
va avantaja foarte mult,p/u că lipsește concurența,însă în scopul
menținerii și păstrării acestei ponderi pe piața,frizeria și-a elaborat o
strategie care pune pe primul plan calitatea serviciilor prestate,prețuri
accesibile ți nivelul înalt de servicii.
Clienții potențiali oameni de toate vîrstele de la copii de 2-3 ani pînă la
oameni în etate.Cu toate acestea,segmentul principal al pieții va fi
tineretul.

V. PUBLICITATEA ȘI PROMOVAREA SERVICIULUI


Este știut faptul că,că p/u a vinde un serviciu,el trebuie să devină
cunoscut publicului.În acest scop se va face publicitate frizeriei prin
intermediului cunoscuților,prietenilor,rudelor.Deasemenea se va innstala
un afiș atrăgător,vor fi încleiate pancarte și anunșuri atît în locuri
aglomerate cît și pe stîlpii de telegraf în centrul satului sau vor fi
transmise oamenilor prin intremediul poștașului.Costurile afrente acestor
metode de publicitate sunt destul de modeste în raport cu volumul de
servicii prestate pe frizerie.
P/u anprenor este foarte important să comunice posibilitățiilor
cliențiilor datele necesare p/u a cunoaște avantajele ce le oferă serviciile
lui,iar pe de altă parte să recepționeze reacțiile acestora,care sunt surse
de informații p/ju activitatea lui viitoare.

5
Comunicarea permanentă între frizer și client este o
necesitate,deoarece o informare corectă și promptă stimulează cererea,o
orienriază către anumite servicii provocînd modificări în mentalitățile și
atitudiniile posibilor clienți,ceea ce va reflecta în creștere nr.serviciilor
prestate.

VI. CONCURENȚA

Frizeria” Alexandra”va fi practic unica întreprindere ce va presta


servicii de coafură în localitatea rurală menționată,dacă nu vom lua în
considerare faptul că unele persoane din localitate ar putea continua fi
clienții întreprinderii care i-au satisfacut pînă în momentul existenșii
noastre.Astfel în satul Buțeni practic lipsesc concurenții.
Punctele tari ale businessului dat:
• Experiență bogată și nivelul înalt de calificare a personalului
• Prețuri accesibile
• Amplasare reușită
• Calitate înaltă a serviciilor
Puncte slabe-posibil pentru început un nr.redus de clienți.

VII. STRATEGIA PREȚURILOR

Frizeria ”Alexandra”va presta servicii la prețuri accesibile.Luînd în


considerare faptul că suntem unicii prestatori de asemenea servicii în
satul menționat și concurența lipsește,prețurile au fost calculate
orientîndu-se după prețurile practicate de antreprenorii din domeniul ce
activează în localitățile vecine.Obiectivul fundamental al strategiei de

6
preț a întreprinderii este obținerea rentabilității,respectiv asigurarea
recuperării costurilor și realizarea de profit.Însă drept strategie de preț va
fi folosită strategia de prețuri de penetrare,care are caracteristic faptul că
prețul serviciilor oferit este scăzut,aceasta constituindu-se în avantaj
concurențial folosit în vederea creșterii rapide a cotei de piață.Astfel în
primii 3 ani de activitate vom pravtica prețuri moderate.Preconizăm ca
în următorii ani de cativitate,cînd serviciul va fi destul de popular pe
piață,să mărim cu un procent mic prețurile la toate tipurile de servicii,în
scopul maximizarii profitului și al acopeririiunor pierderi ce pot apărea
ca rezultat al riscurilor aferente afacerilor.
De asemenea,ne punem în plan și aplicarea unor reduceri p/u cei mai
fideli clienți.

VIII. MANAGEMENTUL ȘI PERSONALUL

În cadrul întreprinderii activează 3 persoane:antreprenorul,maistru-


frizer și dericătoarea.
Întreprinderea va fi gestionată de antreprenor.Serviciile vor fi prestate de
un maistru calificat.De curățenia în salon se va ocupa o dere
ticătoare.salariul maistrului va fi de 1500 lei pe lună,al dereticătoarei de
500 lei pe lună și a antreprenorului 2500 lei pe lună

IX. PLANUL FINANCIAR

Sursele de finanțare și destinația lor:


În urma cercetărilor efectuate s-a hotărît că investițiile p/un buisnessul
dat vor constitui mijloace proprii-118300 mii lei.

7
Destinația surselor de finanțare:
90000-plata p/u încăperea procurată
25000-p/u procuraria mobilei și a obiectelor de mică valoare
3000-p/u reparație și pregătirea localului
300-p/u promovarea afacerii și cercetării de marketing
1000-p/u procurarea materalilor p/u prima lună de activitate
Planificarea venitului din prestarea serviciilor
În conformitate cu cercetările de marketing efectuate s-a prevăzut:
În primul an de activitate:-nr.clienților deserviți în zi:12
-prețul mediu a unui serviciu: 73,57
-nr.de zile lucrătoare în lună:20
Astfel,venitul din prestarea servicilor de coafură va constitui:
12*73,57*20=17656,8*12=211882 lei
În al II-lea an de activitate:-nr.clienților deserviți în zi -14
-prețul mediu al unui serviciu-73,57 lei
-nr.de zile lucrătoare în lună-20
Venitul din prestarea serviciilor de coafură în anul al II-lea va fi:
14*73,57 lei*20=20599,6*12=247195,2 lei
În al III-lea an de activitate:-nr clienților deserviți în zi -15
-prețul mediu al unui serviciu-73,57 lei
Nr.de zile lucrătoare în lună-20
Venitul din prestarea serviciilor de coafură în anul al III-lea va fi:
15*73,57 lei*20=22071*12=264852 lei

Situația consumurilor și cheltuielilor

8
Costul planificat-p/u serviciile prestate va include:
• Consumuri directe de materiale,energie electrică și apă,utilizate în
mod direct la prestarea serviciilor
• Consumul directe p/u remunerarea muncii
• Consumuri indirecte p/u prestarea serviciilor.
Cheltuielile operaționale vor include:cheltuieli comerciale,generale și
administrative și alte cheltuieli operaționale.
Costul total al serviiciilor prestate vor constitui:in primul an-101795
lei,in al II-lea an -102670 lei si in anul III-lea de activitate -103226
lei.Iar cheltuielile operaționale vor constitui corespunzător:103230
lei,104604 lei,105157 lei.