Sunteți pe pagina 1din 5

1. Care sunt principalele metode alternative de solutionare a litigiilor?

medierea, negocierea, concilierea, arbitrajul, expertiza amiabila, comisiile de disputa.


2. Ce sunt comisiile de disputa?
comisiile de disputa rep o met de sol a disputelor in contractele comerciale. Ele
solutioneaza dezacordurile care se nasc in executarea contractului.
3. Definiti evaluarea preliminara neutra.
Evaluarea Preliminar Neutr presupune ntlnirea prilor cu un expert neutru care i
spune prerea cu privire la deznodmntul pe care disputa dintre pri ar avea-o dac ar
ajunge n instan.
4. Care sunt trasaturile comune ale metodelor alternative de solutionare a
litigiilor?
- Autonomia si implicarea partilor
- Punerea accentului pe interesul partilor
- Confidentialitatea procedurii
- Costurile reduse
5. Definiti medierea ca metoda alternativa de sol a litigiilor in conformitate cu
disp legii 192/2006
medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila cu ajutorul
unei terte persoane specializate, in calitate de mediatori, in conditii de neutralitate,
impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.
6. Care este domeniul de aplicare a legii 192/2006?
medierea si organizarea profesiei de mediator.
7. Care sunt principiile fundamentale care definesc exercitarea profesiei de
mediator conform statutului profesiei de mediator?
- Legalitatii
- Nediscriminarii
- Independentei/neutralitatii/impartialitatii
- Increderii si integritatii morale
- Secretului profesional
- Prevenirii conflictului de interese
- Responsabilitatii derularii procesului de mediere
8. Principalele atributii ale consiliului de mediere.
- Promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor in scopul
asigurarii calitatii serviciilor
- Elaboreaza standarde de formare
- Elaboreaza programe de formare profesionala initiala si continua
- Autorizeaza mediatorii in conditiile legii
9. Dobandirea calitatii de mediator.
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani;
d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei
infractiuni intentionate;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program
postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul
de mediere;
g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.
10. Formarea profesionala a mediatorilor.

Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin cursuri de formare profesionala


organizate de catre furnizorii de formare si de catre institutiile de invatamant superior
acreditate. Cursurile si programele de formare profesionala a mediatorilor vor fi autorizate
de catre Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesionala in
domeniu, elaborate de catre acesta.
11. Incetarea calitatii de mediator.
a) la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre mediator;
b) prin deces;
c) in cazul in care nu mai are capacitate de exercitiu;
d) ca sanctiune disciplinara;
e) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea, cu intentie, a unei infractiuni;
12. Caracteristicile contractului de mediere.
sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, solemn, intuitu personae, forma scrisa.
13. Care sunt mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le prevada contractul de
mediere in conditiile legii 192/2006?
a) identitatea partilor aflate in conflict,
b) mentionarea obiectului conflictului;
c) declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele
acesteia si regulile aplicabile;
d) obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea;
e) angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f)dispozitii cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul cuvenit mediatorului si
cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor;
g) intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea;
h) obligatia partilor de a semna procesul-verbal intocmit de catre mediator;
14. Enumerati etapele procesului de mediere.
-sedinta de informare prealabila
-procedura prealabila a incheierii contractului de mediere
- incheierea contractului de mediere
- medierea propriu-zisa
- sesiunea de deschidere
- cuv introductiv al mediatorului
- ses comuna
- analizarea conflictului
- sesiuni separate (optional)
- identificarea si evaluarea optiunilor
- inchiderea procedurii de mediere
15. Inchiderea procedurii de mediere conform dispozitiilor legii 192/2006.
Prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului
Prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii
Prin denuntarea contractului de mediere de catre una dintre parti
16. Caracteristicile acordului de mediere.
Acordul de mediere este scris, are valoarea unui inscris sub semnatura privata, va
cuprinde toate clauzele consimtite de parti, consfiinteste intelegerea paritlor in urma
procesului de mediere. Acesta exprima vointa reala a partilor si nu produce efecte pentru
mediator.
17. Punerea in executare a acordului de mediere.
Acordul de mediere se executa de bunavoie sau silit. Hotararea arbitrala se aduce la
indeplinire de bunavoie de catre partea impotriva careia s-a pronuntat, de indata sau in
termenul aratat in cuprinsul acesteia. Hotararea arbitrala constituie titlu executoriu si,
dupa investirea cu formula executorie, se executa silit intocmai ca o hotarare
judecatoreasca.

18. Care sunt tipurile de neintelegeri dintre soti ce pot fi solutionate pe calea
medierii?(legea 192/2006)
- neintelegerile privind continuarea casatoriei, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea
domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, precum si orice alte
neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune
potrivit legii.
19. Obiectul si domeniul de aplicare a directivei 52/2008.
Obiectul este de a facilita accesul la SAL si de a promova solutionarea pe cale amiabila a
acestora prin incurajarea utilizarii medierii si asigurarea unei relatii echilibrate intre
mediere si procedurile judiciare. Se aplica in cazul litigiilor transfrontaliere, in materie
civila si comerciala, exceptand acele drepturi si obligatii de care partile nu pot dispune in
conformitate cu legislatia aplicabila corespunzatoare. Directiva nu se aplica, in special,
chestiunilor fiscale,vamale sau administrative si nici raspunderii statului pentru acestea
sau omisiunile sale in exercitarea autoriitatii publice.
20. Caracterul executoriu al acordurilor rezultate in urma medierii conform
directivei 52/2008.
Coninutul unui astfel de acord dobndete for executorie, cu excepia cazului n care
fie coninutul acordului este contrar dreptului statului membru n care este fcut
solicitarea, fie dreptul acelui stat membru nu prevede posibilitatea conferirii acestuia un
caracter executoriu.
Coninutul acordului poate dobndi caracter executoriu printr-o hotrre, decizie sau act
autentic emise de o instan sau de o alt autoritate competent n conformitate cu
dreptul statului membru n care a fost fcut solicitarea.
21. Efectul medierii asupra termenelor de decadere si prescriptie conform
directivei 52/2008.
Statele membre se asigur c prile care aleg medierea n vederea soluionrii unui
litigiu nu vor fi ulterior mpiedicate s iniieze o procedur judiciar sau arbitral privind
respectivul litigiu ca urmare a mplinirii unor termene de decdere sau de prescripie
extinctive pe durata procesului de mediere.
22. Enumerati principiile care stau la baza desfasurarii procedurii de mediere.
Principiul neutralitatii si impartialitatii mediatorului
Principiul confidentialitatii procedurii medierii
Principiul voluntariatului procedurii medierii
Principiul autodeterminarii partiilor
Principiul informarii prealabile asupra procedurii medierii
23. Aspecte particulare ale principiului confidentialitatii in procesul de mediere.
Mediatorul are obligatia de a pastra secreta orice informatie de care ia cunostinta in
cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatia subzista chiar si dupa incetarea
functiei sale de mediator. Exceptia de la acest principiu se regaseste in cazul in care
mediatorul are calitatea de martor in cauzele penale.
24. Independenta si impartialitatea mediatorului.
Mediatorul trebuie sa fie neutru, independent si impartial fata de conflictul dedus
medierii. Mediatorul trebuie sa evite orice situatie care i-ar putea aduce atingere
independentei sale. Daca in cursul medierii isi pierde acest atribut, este obligat sa
incunostiinteze partile si sa se abtina de la mediere. Niciuna dintre parti nu poate angaja
un mediator al sau, pentru reprezentarea exclusiva a propriilor interese.
25. Definiti procesul de mediere din perspectiva trasaturilor sale principale.
Medierea este o form alternativ de rezolvare a disputelor ntre dou sau mai multe pri
ce doresc s ajung la o nelegere, cu ajutorul unei tere persoane, cu un cost redus si
intr-un timp foarte scurt prin evitarea formalitatilor din instantele judecatoresti.

26. Cuvantul introductiv al mediatorului.


Sesiunea de deschidere incepe cu un cuvant introductiv al mediatorului, in care defineste
medierea, se descrie procedura si avantajele medierii, le va prezenta regulile aplicabile
procesului de mediere si le va da explicatii atunci cand sunt necesare.
27. Ce acte elibereaza mediatorul?
-certificat de informare prealabila
- acordul de mediere
- contractul de mediere
- proces verbal
28. Care sunt avantajele utilizarii medierii in raport de instanta de drept
comun?
- costuri mai reduse; confidentialitate; flexibilitate; durata solutionarii conflictelor mult
mai mica; solutia obtinuta nu este impusa de un tert.
29. Definiti arbitrajul ca metoda adr.
consta in solicitarea unuia sau mai multor terti sa decida asupra litigiului printr-o decizie.
Acesti terti nu sunt judecatori ai statului, ci persoane private alese de catre parti fie
direct, fie prin intermediul unei institutii de arbitraj.
30. Precizati daca arbitrajul ca metoda adr are o functie jurisdictionala.
Argumentati raspunsul.
Arbitrajul este o jurisdictie alternativa, partile si tribunatul putand stabili reguli de
procedura derogatorii de dreptul comun atata timp cat nu sunt contrare ordinii publice si
dispozitiilor imperative din lege. Arbitrajul este reglementat in codul de procedura civila si
de Regulile Arbitrale elaborate de Curtea Internationala de Arbitraj.
31. In ce masura statul poate incheia conventii arbitrale?
Statul poate incheia conventii arbitrale numai daca este autorizat prin conventii
internationale la care Romania este parte.
32. Constituirea tribunalului arbitral.
Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii insarcinarii de arbitru unic sau,
dupa caz, a ultimei acceptari a insarcinarii de arbitru sau de supraarbitru.
Arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii investiti constituie tribunalul arbitral. Partile stabilesc
daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de mai multi arbitri, care trebuie sa fie
intotdeauna in numar impar. Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor, litigiul se
judeca de trei arbitri, cate unul numit de fiecare parte si un al treilea (supraarbitru) numit
de cei doi arbitri. Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati, partile care au
interese comune vor numi un singur arbitru.
33. In masura in care sarcina de arbitru poate fi incredintata si unei persoane
juridice, precizati care sunt conditiile pe care aceasta trebuie sa le
indeplineasca.
Sarcina de arbitru poate fi incredintata numai unei persoane fizice.
34. Numirea arbitrului si supra arbitrului de catre instanta de judecata.
In caz de neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitrului unic sau daca o parte nu
numeste arbitrul ori daca cei doi arbitri nu cad de acord asuprea persoanei
supraarbitrului, partea care vrea sa recurga la arbitraj poate cere tribunalului sa
procedeze la numirea arbitrului ori, dupa caz, a supraarbitrului.
35. Enumerati motivele de recuzare ale unui arbitru.
- cand nu are calificarea stabilita de parti
- cand exista o cauza de recuzare dintre cele prevazute de regulile de procedura arbitrala
adoptata de parti sau, in lipsa, de arbitri

- cand imprejurarile induc o indoiala legitima cu privire la independenta si impartialitatea


sa.
36. Mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda cererea de arbitrare.
- numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor
- numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in litigiu
- mentionarea conventiei arbitrale
- obiectul si valoarea cererii
- motivele de fapt si de drept, precum si probele pe care se intemeiaza cererea
- numele, prenumele si domiciliul membrilor tribunalului arbitral
- semnatura partii.
37. Caracteristicile hotararii arbitrale.
- scrisa, motivata, cuprinde locul pronuntarii, datata si semnata de toti arbitrii, numele
prenumele partilor, domiciliul sau resedinta, obiectul litigiului, motivele de fapt si de drept
ale hotararii, dispozitivul, arbitrul care a avut o alta parere va redacta si semna opinia
separat; este executorie si obligatorie de la comunicarea sa partilor.
38. Desfiintarea hotararii arbitrale.
Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru motivele:
litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului; tribunalul arbitral a
solutionat litigiul fara sa existe conventie arbitrala; tribunalul arbitral nu a fost constituit
in conformitate cu conventia arbitrala; partea a lipsit la termenul la care au avut loc
dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinita; hotararea a fost pronuntata
dupa expirarea termenului arbitrajului; hotararea arbitrala incalca ordinea publica.
39. Precizati care este termenul de promovare a actiunii in anulare impotriva
hotararii arbitrale.
- in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale la Curtea de Apel; 3 luni de
la publicarea deciziei in MO daca CC s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea
cauza, declarand neconstitutionala legea sau dispozitiile din actul atacat.
40. Domeniul de aplicare a directivei 11/2013 cu privirea la solutionarea
alternativa a litigiilor in materia consumului.
Directiva 11/2013 se aplica procedurilor de solutionare extrajudiciara a litigiilor nationale
si transfrontaliere care privesc obligatiile contractuale prevazute in contractele de vanzari
sau de prestari servicii intre un comerciant stabilit in UE si un consumator rezident in UE
prin interventia unei entitati SAL care propune sau impune o solutie sau reuneste partile
in scopul de a facilita o solutie amiabila.
41. Domeniile excluse de la aplicarea directivei 11/2013.
Nu se aplica entitatilor publice de invatamant superior sau complementara.
Nu se aplica serviciilor de sanatate prestate pacientilor de catre cadre medicale.
Nu se aplica situatiei negocierilor intre consumator si comerciant.
Nu se aplica in situatia in care sunt initiate proceduri de catre un comerciant impotriva
unui consumator.
42. Domeniul de aplicare regulamentul 524/2013.
Regulamentul se aplica solutionarii pe cale extrajudiciare a litigiilor care privesc obligatiile
contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestari servicii online incheiate
intre un consumator si un comerciant cu mentiunea ca acestia sa aiba resedinta in UE.