Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT

DE

CESIUNE
T

DE

CREANTA
E

Societatea Comerciala .................................... ................................ denumita in continuare cedent, inscrisa la Registrul


Comertului cu J ..../......./............. avand Codul Unic de Inregistrare Fiscala ................. cu sediul social in
str. ............................................... ............................................ nr. ...... localitate: ......................... cod postal : .............
judet...............
reprezentata
legal
de
Domnul
.....................................................................
avand
functia
de ...............................................
SI :
Societatea Comerciala VESTIMPEX SRL denumita in continuare cesionar (Cedentul si Cesionarul denumiti in
continuare Parti Contractante), inscrisa la Registrul Comertului cu nr. J33/107/1997 avand Codul Unic de Inregistrare
Fiscala : RO 9173501 cu sediul in str. Bujorilor, nr. 12, bl.105, sc. B ap. 37, Suceava, cod postal 720164, judetul Suceava,
reprezentata legal de domnul ing. ec. Constantin Popescu avand functia de administrator, director general.

Art.
1
Obiectul
Contractului
:
(1) Obiectul prezentului contract consta in cedarea de catre Cedent, respectiv de catre Societatea
Comerciala .................................................................... in favoarea cesionarului adica in favoarea Societatii Comerciale
VESTIMPEX SRL a dreptului de creanta impotriva ............................................................. in valoare nominala totala
de .................................. Lei ce rezulta din urmatoarele documente de creanta :
Nr
Crt

Seria , numarul si data documentului de creanta sau


facturii

Valoarea nominala a creantei lei (inclusiv


TVA)

Observatii

1.
2.
3.
4.
Valoarea nominala a creantei lei (inclusiv TVA)

*Pentru mai multe documente de creanta se va intocmi o anexa care face parte integrala din prezentul contact de cesiune de
creanta.

(2) Cesionarul , respectiv Societatea Comerciala VESTIMPEX SRL va plati cedentului , la incasarea creantei de la
debitorul ...........................................................................suma de : ........................................................... lei
reprezentand .......................% din valoarea nominala totala a creantei.
(3) Cedentul va prezenta Cesionarului , toate facturile , contractele si documentele referitoare la creanta precum si orice
informatie solicitata de Cesionar in scopul exercitarii drepturilor sale ce decurg din acest contract.
Art. 2 Obligatiile Cedentului :
Cedentul declara pe propria raspundere ca:
(a) are capacitate deplina de exercitiu pentru incheierea prezentului contract;
(b) la data semnarii prezentului contract creanta exista, este unicul titular al acesteia, nu a mai cesionat aceasta creanta
catre o terta persoana fizica sau juridica;
(c) nu exista nicio cauza de stingere a creantei care sa afecteze valabilitatea prezentului contract;
(d) Cedentul se obliga sa nu mai cesioneze creanta in favoarea unei terte persoane fizice sau juridice.
Art. 3 Obligatiile Cesionarului :
(1) Sa plateasca pretul contractului in suma de ......................... lei la incasarea totala a creantei cesionate de la
debitorul ................................................... ;
(2) Sa asigure confidentialitatea prezentului contract;
(3) Sa nu mai cesioneze creanta in favoarea unei terte persoane fizice sau juridice.
(4) Se obliga sa notifice de indata pe debitorul cedat despre incheierea prezentei cesiuni de creanta.

Art. 4 Dispozitii finale :


(1) Legea aplicabila prezentului contract este legea romana;
(2) Prezentul contract a fost incheiat si semnat astazi ............................. in doua exemplare originale , cate un exemplar
pentru fiecare Parte Contractanta.

Cedent:
Denumire : .....................................................................................................................
Nume , prenume reprezentant legal: ...................................................................
Semnatura reprezentantului legal si stampila : ............................................
Cesionar:
Denumire: SC VESTIMPEX SRL
Nume, prenume reprezentant legal: Ing. Ec. Constantin Popescu

S-ar putea să vă placă și