Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DE DISCIPLIN

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Spiru Haret Bucureti


tiine economice
tiine economice
Marketing
Licen
Marketing

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Merchandising
2.2. Codul disciplinei
L_SE/Mk/3/5/9
2.3.Titularul activitilor de Conf. univ. dr. Jelev Viorica
curs
2.4.Titularul activitilor de
seminar
2.5. Anul de studii
III
2.6. Semestrul
V 2.7. Tipul
de evaluare

2.8. Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care:
2
3.3. Seminar/laborator
3.2. Curs
3.4 Total ore din planul de
56 din care:
28 3.6. Seminar/labonvmnt
3.5 curs
rator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentara n biblioteca, pe platformele electronice de specialitate i
pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ................
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numrul de credite
5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1. De curriculum Cunotine de economie, comer, marketing
4.2. De competente Cunotine de comportament n echip, n unitile comerciale,
abiliti de comunicare, observare, negociere.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfurare a
Sal de curs, dotat cu laptop, videoproiector i software
cursului
adecvat

DS

2
28
ore
23
23
17
2
4
-

5.2. De desfurare a
seminarului/laboratorului

Sala de seminar

6. Competentele specifice acumulate


Competene
C4. Fundamentarea i elaborarea mix-ului de marketing intr-un
profesionale hipermarket:
definirea conceptelor i descrierea politicilor mix-ului de marketing;
explicarea mixului de marketing;
aplicarea cunotinelor specifice mix-ului de marketing pentru elaborarea
unui program de marketing;
aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de marketing.

C5. Utilizarea tehnicilor de vnzare:


explicarea tehnicilor de vnzare i a utilizrii instrumentelor specifice de
comunicare;
aplicarea tehnicilor de vnzare i a instrumentelor specifice de
comunicare;
analiza i evaluarea tehnicilor de vnzare i a instrumentelor specifice de
comunicare.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competentelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
Familiarizarea studenilor cu conceptele de baz specifice
general al
merchandisingului precum i aprofundarea cunotinelor necesare
disciplinei
operaionalizrii principiilor de merchandising la nivelul locaiilor de
vnzare.
7.2.
Obiectivele Odat cu nsuirea noiunilor din curs i aprofundarea acestora,
specifice
studenii vor fi capabili:
s explice conceptul de merchandising;
s identifice legtura dintre merchandising i activitatea de
marketing;
s identifice tipurile de magazine existente;
s identifice etapele procesului de merchandising vizual;
sa identifice problemele organizarii suprafetei comerciale;
s enumere instrumentele de merchandising specifice mrcii si
publicitatii;
8. Continuturi
8. 1. Curs
Tema 1.Conceptul de merchandising
1. Coninutul activitii de merchandising
2.
Etapele
evoluiei
conceptului
de
merchandising
3. Integrarea merchandisingului n activitatea de
marketing

Metode de predare
Expunere, conversaie
euristic, dezbatere,
demonstraie,
problematizare.

Observaii
2 ore

Tema 2.Abordri tehnologice i de marketing n


comercializarea mrfurilor
1.Componentele secveniale ale procesulului
tehnologic dintr-un magazin.

Idem.

2 ore

2. Componentele secveniale ale procesul tehnologic


comercial dintr-un depozit
3. Coordonatele fundamentale ale progresului
tehnic n domeniul comerului
Tema 3. Localizarea, dimensionarea i profilarea Idem.
judicioas a magazinelor premise ale reuitei
n competiia spaial a detailistului
1.Atributele unui punct de vnzare
2. Metode de determinare a ariei de atracie
a unui punct de vnzare
3. Analiza amplasamentului unui punct de
vnzare
4.Principiile amplasarii punctului de
vnzare

2 ore

Tema 4. Amenajarea magazinului probleme, Idem.


principii, tehnici
1. Principalele cerine pentru realizarea vitrinelor
2. Designul interior al magazinului
3. Cerine generale pentru iluminatul comercial
4. Condiionarea aerului

2 ore

Tema 5. Structurarea suprafeei comerciale


1. Sala de vnzare
2.Spaiul pentru rezerva de mrfuri
3.Mobilierul comercial
4.Utilaje de prezentare i desfacere a mrfurilor

Idem.

2 ore

Tema 6. Stabilirea fluxurilor de circulaie a Idem.


clienilor
1.Fluxul cumprtorilor

2 ore

2.Poziionarea locurilor de intrare - ieire n /i


din magazin si a raioanelor de vnzare
3. Implantarea raioanelor n magazinele cu un
singur nivel si mai multe nivele
Tema 7. Oferta magazinului forme moderne de Idem.
prezentare i gestionare a ofertei
1. Asortimentul de mrfuri i servicii:definitie,
clasificari, dimensiune

2 ore

2.Etalarea mrfurilor n magazine:facingul,


linearul
3. Prezentarea mrfurilor n cadrul raionului.
Tehnici de etalare.
4. Etalarea mrfurilor n vitrine
Idem.

2 ore

Tema 9. Forme de vnzare i siteme de


decontare a cumprturilor
1. Forme de vanzare-clasificare
2. Vanzari personale sau de contact
3. Vanzarile impersonale-clasificare

Idem.

2 ore

Tema 10. Vnzarea vizual


1. Preselecia sau vnzarea pe baz de
modele (mostre)
2. Autoservirea
3. Tipologia unitilor de autoservire
4. Magazinul electronic
5. Vnzarea prin automate comerciale
Tema 11. Vnzarea la distan
1. Vnzarea prin coresponden
2. Teleshoping
3. Comertul online
Tema 12. Tehnologia comercial a unitilor de
alimentaie public
1. Tipologia unitilor de alimentaie

Idem.

2 ore

Idem.

2 ore

Idem.

2 ore

Tema 8. Publicitatea la locul vnzrii

Bibliografie
1. Corodeanu Daniela, Merchandising. Teorie, metode i instrumente pentru eficientizarea
punctului de vnzare, Editura Tehnopress, Bucureti, 2008.
2. Mouton Dominique, Paris Gauderique, Practica merchandisingului. Spaiul de vnzri.
Oferta de produse. Comunicarea la locul de vnzare, Editura Polirom, Iai, 2009.
3. Viean Mirela Octavia, Tehnologii comerciale, Editura ASE, Bucureti, 2004.
4. C.Costea, A.,Saseanu, Economia comerului intern i internaional, Ed.Uranus,
Bucuresti, 2009.
5. Gh.Pistol, Bazele comerului, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004.
Gh.Pistol,L. Pistol, Comerul interior. Teorie i practic, Editura Economic, Bucureti,
2004.
6. Balaure, Virgil; Popescu, Ioana Cecilia; erbnic, Daniel; Veghe, Clin, Tehnici
promoionale probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, Bucureti, 2000.
7. Cruceru Anca Francisca, Tehnici promoionale, Editura Uranus, Bucureti, 2009.
8. Zaharia Rzvan, Cruceru Anca, Gestiunea forelor de vnzare, Editura Uranus, Bucureti,
2002.

8. 2. Seminar/laborator
Evaluarea iniial a clienilor
Descoperirea produsului la raft
Analiza fluxului de clieni
Comportamentul consumatorului
Punctele de vnzare
Msurarea performanei pentru punctele de vnzare
Elemente de marketing senzorial la punctul de vnzare
Paii vizitei comerciale
Sortimente i poziionare
Paii vnzrii
Rspunsul la obieciile clienilor
Negocierea
Trucuri de merchandising
Fia postului merchandiserului

Metode de
predare
Dezbatere
Studiu de caz
Dezbatere
Exerciiu
Exerciiu
Dezbatere
Dezbatere
Studiu de caz
Studiu de caz
Studiu de caz
Studiu de caz
Studiu de caz
Dezbatere
Studiu de caz

Observaii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Corodeanu Daniela, Merchandising. Teorie, metode i instrumente pentru eficientizarea
punctului de vnzare, Editura Tehnopress, Bucureti, 2008.
2. Mouton Dominique, Paris Gauderique, Practica merchandisingului. Spaiul de vnzri.
Oferta de produse. Comunicarea la locul de vnzare, Editura Polirom, Iai, 2009.
3. Viean Mirela Octavia, Tehnologii comerciale, Editura ASE, Bucureti, 2004.
4. C.Costea, A., Saseanu, Economia comerului intern i internaional, Ed.Uranus,
Bucureti, 2009.
5. Gh.Pistol, Bazele comerului, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004
6. Gh.Pistol,L. Pistol, Comerul interior. Teorie i practic, Editura Economic, Bucureti,
2004
7. Balaure, Virgil; Popescu, Ioana Cecilia; erbnic, Daniel; Veghe, Clin, Tehnici
promoionale probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, Bucureti, 2000.
8. Cruceru Anca Francisca, Tehnici promoionale, Editura Uranus, Bucureti, 2009.
9. Zaharia Rzvan, Cruceru Anca, Gestiunea forelor de vnzare, Editura Uranus, Bucureti,
2002.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul
aferent programului
Coninutul disciplinei este elaborat n concordan cu alte programe de studii similare din
alte universiti i n colaborare cu reprezentanii mediului de afaceri la ntlnirile cu
acetia.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator

10.1. Criterii de
evaluare

10.2. Metode de evaluare

Promovarea
evalurilor pe
parcurs

Evaluare finala examen

10.3. Pondere
din nota
final
80%

Promovarea
Evaluare pe parcurs 1
10%
verificrii pe parcurs
Promovarea
Evaluare pe parcurs 2
10%
verificrii pe parcurs
10.6. Standard minim de performan
Cunotine de baz din domeniul marketingului i comerului, explicarea i interpretarea
temelor propuse.

S-ar putea să vă placă și