Sunteți pe pagina 1din 12

IL 91

INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA

APROBAT
Director
Ing. Micu Daniel

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA

Natura exemplarului
x
Exemplar controlat
Exemplar necontrolat

ELABORAT
Nume, prenume
Tincu Liliana
ATL-IL-91

Semntura

VERIFICAT
Nume , prenume
Baiasu Ion

Semntura

Nr.
1
12
5
3

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
2
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA

LISTA DE CONTROL I DIFUZARE A MODIFICRILOR


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MOTIVUL
MODIFICRII
Completare text pct 6.5
Completare Anexa 2B
Modificare anexa 3
Modificare anexa 2A si 2B
Schimbarea editiei,
modificare subsol si anexa 1
Modificare OPIS sedinta CA
Modificare
OPIS
CA,
Modificare responsabili
Modificare responsabili firme
si directori neexecutivi

FPG-01-08

ATL-IL-91

MODIFICAREA
Pagina/Rndul

DATA
DIFUZRII

PRIMITOR
Nume

Pag 6, pct 3
Pag 9
Pag 10
Pag 8 si 9
Pag 1, 6- 9

01.11.2011
01.02.2012
13.07.2012
01.09.2012
27.10.2012

compartimente
compartimente
compartimente
compartimente
compartimente

Pag 11 anexa 2
Pag 11 anexa 2
Pag 9,10 anexa 1A si B
Pag 9 si 10 anexele 1a si
1b

12.11.2012
15.02.2013

compartimente
compartimente

01.09.2013

compartimente

Semntura

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
3
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA

CUPRINS

Pag.
SCOP.... 4

DOMENIUL DE APLICARE .. 4

DOCUMENTE DE REFERIN... 4

DEFINIII I PRESCURTRI . 4

DESCRIEREA INSTRUCIUNII DE LUCRU.... 4

RESPONSABILITI ... 6

NREGISTRRI... 9

ANEXE
Anexa 1 A Repartizare societati din holding pe responsabili.... 9
Anexa 1 B Repartizare societati din afara holding pe responsabili ........................... 10
Anexa 2 Opis dosar CA.............................................................................................. 11

ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
4
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


1. SCOP
Stabilire metodologie de lucru referitoare la situatiile de inchidere de luna
2. DOMENIUL DE APLICARE
Se aplic la compartimentul contabilitate
3. DOCUMENTE DE REFERIN
Legea contabilitatii 82/1991
O.M.F.P. 2861/04.09.2009
O.M.F.P. 3055/29.10.2009
Legea 31/1990 republicata a societatilor comerciale
4. DEFINIII I PRESCURTRI
4. 1 Definiii
Nu e cazul
4.2 Prescurtri
CA= Consiliu de Administratie
5. DESCRIEREA INSTRUCIUNII DE LUCRU
5.1 Strangerea datelor, analiza si intocmirea dosarului de CA
In baza documentelor contabile intocmite si inregistrate zilnic : acte de gestiune ( NIR, bonuri de
consum) registru de casa, extrase de cont pentru banca, facturi clienti si furnizori etc) la sfarsitul
fiecarei luni, fiecare contabil sau economist are obligatia intocmirii balantelor analitice
(componenta soldului) pentru fiecare cont de care este responsabil conform sarcinilor de
serviciu.
Atentie : Nu se inregistreaza in contabilitate documente care nu au calitatea de act justificativ si
nu au viza persoanelor abilitate.
Societatile din cadrul Holdingului ATLASSIB vor inregistra toate operatiunile privind luna
precedenta pana cel mai tarziu la data stabilita in anexa 1 A sau 1 B (pt ATLASSIB anexa 1A
poz. 4- data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta).
Inchiderea de luna a programului informatic se realizeaza centralizat de la holding in data
stabilita in anexa 1 A sau 1 B.
In situatia cand data stabilita este intr-o zi de duminica sau intr-o zi de sarbatoare legala,
termenul se decaleaza pana in urmatoarea zi lucratoare.
Orice document care intra in societate dupa aceasta data se va contabiliza in luna curenta chiar
daca se refera la operatiuni care au avut loc in luna precedenta.
ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
5
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


Balantele analitice si situatiile cu componenta soldurilor pentru conturile care nu au o dezvoltare
analitica din programul informatic se predau sub semnatura Sefului de serviciu, pana in data de
08 a fiecarei luni pentru luna precedenta catre Directorul economic.
In conformitate cu Legea 31/1990 republicata, in cadrul societatii se va tine o sedinta de
Consiliu de Administratie, la care se va face analiza realizarilor din luna precedenta in
conformitate cu OPIS-uluo dosarului de Consiliu de Administratie (anexa 2).
Directorul economic impreuna cu sefii serviciilor financiar si contabilitate analizeaza balantele
analitice primite, ia masuri de corectare si lamurire a situatiilor neclare, avizeaza balantele si
vor intocmi anexele referitoare la activitatea financiar-contabila, prevazute in OPIS-ul dosarului
de Consiliu de Administratie (anexa 2).
Celelalte documente necesare pentru intocmirea dosarului de CA se vor realiza de catre
responsabilii fiecarei activitati analizate.
Toate documentele si situatiile intocmite care fac parte din dosarul de CA vor purta semnatura
celui care l-a intocmit, viza directorului economic si a directorului de societate.
Dosarul de CA se va inainta cu 48 ore inainte de data stabilita pentru tinerea sedintei
responsabilului de firma de la holding si administratorilor in vederea analizarii lui.
Pentru fiecare societate Anexa 1 A sau 1 B prevede un responsabil de firma numit, in baza
contractului de consultanta director neexecutiv, care va avea atributii de coordonare si verificare
si care va participa la sedintele de CA.
5.2 Procedura de convocare si desfasurare a sedintelor de Consiliu de Administratie
Secretariatul holdingului va comunica societatilor programul de desfasurare a sedintelor de CA
din luna curenta pentru luna precedenta.
Pentru buna desfasurare a sedintei de CA, conducerea fiecarei societati se va ingriji de
convocarea Consiliului de Administratie, prin presedintele de CA, la data, ora si locul stabilit, cu
ordinea de zi conform OPIS-ului de CA (anexa 2), astfel incat sa se respecte prevederile alin 2)
art. 141 din Lg 31/1990 republicata.
Responsabilii de firme ( director neexecutiv ) si administratorii vor analiza dosarul de CA primit
cu 48 de ore inainte de data prevazuta de tinere a sedintei.
Observatie: Societatile care nu au activitate de transport, vor prezenta la pct 6 din anexa 2
situatii specifice activitatii desfasurate, detaliate pe tipuri de activitati precum si indicatorii
comparativi de apreciere a activitatii pentru anul precedent si cel curent.
5.3. Urmarirea realizarii masurilor dispuse la sedintele de CA
Dupa sedintele de CA conducerea societatii prin persoana desemnata va transmite la
Biroul Plan Holding ( referent.plan@atlassib.ro ) in 48 ore de la data sedintei de CA, copia
procesului verbal de sedinta insotit de Anexa 1 Masuri dispuse la sedinta de consiliu.

ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
6
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


Serviciul Plan Holding prin persoana desemnata va aviza masurile dispuse impreuna cu
directorul neexecutiv. Anexa 1- Masuri dispuse la sedinta de consiliu avizata de persoanele
responsabile va fi retransmisa societatilor in vederea indeplinirii sarcinilor dispuse.
Saptamanal, conducerea societatii prin persoana desemnata, va raporta la Biroul Plan
Holding in fiecare joi a saptamanii pana la ora 14,00, e-mail referent.plan@atlassib.ro , modul
de realizare a sarcinilor dispuse.
6. RESPONSABILITI
6.1 Director general
Analizeaza si avizeaza lunar situatiile din dosarul de CA
Urmareste intocmirea la timp a dosarului de CA si transmiterea lui catre membrii CA si
responsabilul de firma din partea Holdingului.
Urmareste transmiterea la Biroul Plan Holding a copiei procesului verbal de sedinta de
CA precum si Anexa 1 Masuri dispuse la sedinta de consiliu prin persoana desemnata
6.2 Director economic/contabil sef
Urmareste inregistrarea zilnica in contabilitate a documentelor contabile si intocmirea de
catre fiecare subordonat a balantelor analitice ale conturilor.
Primeste de la contabili si economisti balantele analitice ale conturilor
Analizeaza impreuna cu sefii de servicii financiar si contabilitate balantele analitice ,ia
masuri de corectare si lamurire a situatiilor neclare.
Urmareste modul de intocmire a anexelor referitoare la activitatea financiar-contabila,
prevazute in OPIS-ul dosarului Consiliului de Administratie, le prezinta Directorului
general pentru aprobare.
Raspunde prin semnare de corectitudinea si veridicitatea datelor cuprinse in
documentele prezentate in dosarul de CA.
Este responsabil din partea societatii de intocmirea completa, corecta si la timp a
dosarului de CA.
Urmareste transmiterea la Biroul Plan Holding a copiei procesului verbal de sedinta de
CA precum si Anexa 1 Masuri dispuse la sedinta de consiliu prin persoana desemnata
6.3. Sef serviciu financiar, sef serviciu contabilitate
Urmareste inregistrarea zilnica in contabilitate a documentelor contabile si intocmirea de
catre fiecare subordonat a balantelor analitice ale conturilor.
Face verificarile necesare in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne
pentru a se asigura de corectitudinea datelor inregistrate.
Preia pe baza de proces-verbal de la personalul din subordine balantele analitice ale
conturilor.
Analizeaza balantele analitice ,ia masuri de corectare si lamurire a situatiilor neclare
Avizeaza balantele.
Intocmeste situatiile de inchidere de luna pe linie financiar- contabila si le prezinta
conducerii societatii pentru avizare.
Raspunde prin semnare de corectitudinea si veridicitatea datelor cuprinse in
documentele prezentate in dosarul de CA
Este responsabil din partea societatii de intocmirea completa, corecta si la timp a
anexelor din dosarul CA din aria sa de activitate.

ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
7
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


6.4 Contabili, economisti responsabili de conturi
Inregistreaza zilnic in contabilitate documente contabile in conformitate cu sarcinile de
serviciu primite si cu legislatia in vigoare.
Intocmesc balantele analitice si situatiile cu componenta conturilor de care raspund (pe
care le semneaza).
Preda la termenele stabilite pe baza de proces verbal sefului de serviciu balantele
analitice ale conturilor de care raspund.
6.5.Sefi de departamente/compartimente societati (altele decat departamentele financiar
si contabilitate)
Intocmesc situatiile de inchidere de luna pe domeniul de activitate aferent activitatii pe
care o desfasoara si le prezinta conducerii societatii pentru avizare.
Raspund prin semnare de corectitudinea si veridicitatea datelor cuprinse in documentele
prezentate in dosarul de CA.
Predau directorului economic (contabil sef) cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita
pentru sedinta de CA, documentele intocmite si avizate de directorul societatii pentru a fi
introduse in dosarul de CA.
6.6. Responsabil de firma- director neexecutiv (prevazuti in anexele 1A si 1B)
Raspunde in baza contractului de consultanta si a obiectului de activitate din partea SC
TRANSCAR INTERNATIONAL SRL de modul in care se desfasoara activitatea societatilor:
., avand urmatoarele atributii :
Concepe impreuna cu administratorii si conducerea executiva din societate strategii si
politici de dezvoltare si urmareste punerea lor in aplicare.
Urmareste si verifica modul in care conducerea executiva a societatii asigura realizarea
programelor de activitate in vederea realizarii planului valoric, pentru buna organizare a
muncii si imbunatatirea activitatii compartimentelor de lucru.
Urmareste si verifica modul in care conducerea executiva a societatii realizeaza si intretine
permanent relatii de buna colaborare cu partenerii, clientii si concurenta.
Participa lunar la sedintele de Consiliu de administratie unde urmareste situatia economico
financiara a societatii, stadiul realizarii investitiilor si alte documente solicitate in
conformitate cu opisul de sedinta.
Urmareste si verifica modul in care conducerea executiva a societatii duce la indeplinire
masurile dispuse in sedintele de CA.
Face in calitate de consultant propuneri pentru luarea de masuri administrative impotriva
conducerii executive si a altor salariati pentru nerealizarea hotararilor administratorilor si a
sarcinilor de serviciu.
Propune impreuna cu conducerea executiva administratorilor masuri concrete cu termene
si responsabilitati pentru imbunatatirea rezultatelor organizatorice si economice ale
societatii si urmareste ducerea lor la indeplinire
Verifica realizarea planului de investitii al unitatii si urmareste realizarea acestuia la
termen si cu cheltuieli cat mai reduse.
Analizeaza organigrama societatii si propune impreuna cu conducerea executiva , atunci
cand este cazul, masuri de reorganizare in vederea cresterii eficientei economice.
Urmareste incadrarea in fondul de salarii stabilit in BVC si acordarea salarizarii in functie
de criteriul valoric reiesit din analiza rezultatelor muncii.
Verifica si avizeaza lunar realizarea indicatorilor de performanta de catre directori si
contabilii sefi.
ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
8
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA

Urmareste respectarea si aplicarea procedurilor si instructiunilor de lucru in firma.


Urmareste impreuna cu conducerea executiva cresterea eficientei economice a activitatii
asigurand o urmarire permanenta a indicatorilor.
Urmareste intocmirea la timp si pe baza fundamentata a Bugetului de Venituri si
Cheltuieli si urmareste lunar realizarea indicatorilor prevazuti pe total societate si centre
de profit.
Vizeaza Anexa 1 Masuri dispuse la sedinta de consiliu sa fie in conformitate cu cele
dispuse in cadrul sedintei
6.7. Biroul Plan Holding persoana desemnata
Verifica procesul verbal de sedinta de CA astfel incat in Anexa 1 Masuri dispuse la
sedinta de consiliu sa fie in conformitate cu acesta si vizeaza anexa
Solicita avizul directorului neexecutiv pe Anexa 1 Masuri dispuse la sedinta de consiliu
Transmite societatii ( persoanei desemnate ) Anexa 1 Masuri dispuse la sedinta de
consiliu avizata
Urmareste saptamanal modul de realizare a masurilor dispuse la CA conform Anexei 1
Masuri dispuse la sedinta de consiliu
7. NREGISTRRI
Nr
Denumire document
crt.
1. Dosar de CA

8.

ANEXE

ATL-IL-91

Elaborator
Contabil
sef

Nr.
ex.
4

Destinaia documentului
3-membrii CA si firma
1-director neexecutiv

Timp i loc de
pstrare
1an-director
neexecutiv

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
9
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


Anexa 1 A
FIL-91-187
Repartizarea societatilor din holding pe responsabili
Model

Aprobat Patron,
Ing.Carabulea Ilie

HOLDING ATLASSIB

REPARTIZAREA SOCIETATILOR DIN HOLDINGUL ATLASSIB PE DIRECTORI NEEXECUTIVI RESPONSABILI SI


DATA STABILITA PENTRU PREZENTAREA INCHIDERII SITUATIILOR FINANCIARE INCEPAND CU
01.09.2013
NR.
CRT.

DENUMIREA SOCIETATII

DATA PREZENTARII
DOSARULUI DE
INCHIDERE

DIRECTOR NEEXECUTIV
RESPONSABIL

1. SC ATIROM SRL
Data de 8 a lunii
Dragomir Vasile
2. SC ATLANTIC TRAVELS SRL
Data de 9 a lunii
Rusu Elena
3. SC ATLASSIB HOTELS SRL
Data de 10 a lunii
Horhat Magda
4. SC ATLASSIB SRL
Data de 10 a lunii
Iuhas Aurica
5. SC AUTOGRA INT. RAHOVA SA
Data de 10 a lunii
Iuhas Aurica
6. SC AUTOTIM SA
Data de 9 a lunii
Dragomir Vasile
7. SC BRICOMAT SA
Data de 10 a lunii
Rusu Elena
8. SC CARPATICA ASIG SA
Data de 10 a lunii
Hadar Maria
9. SC CASA DE PRESA SI EDITURA
Data de 8 a lunii
Horhat Magda
10. SC CIBINUL SA
Data de 8 a lunii
Bacila Laura
11. SC COMTRAM SA
Data de 10 a lunii
Carabulea Oprea
12. SC HORTICOLA INTERNATIONAL
Data de 10 a lunii
Hadar Maria
13. SC MERIDIANA TRANSFER DE
Data de 9 a lunii
Cosa Maria
14. SC MONDOTRANS SA
Data de 10 a lunii
Rusu Elena
15. SC MONTANA SA
Data de 9 a lunii
Dragomir Vasile
16. SC ONIX SRL
Data de 10 a lunii
Dragomir Vasile
17. SC POSTA ATLASSIB CURIER
Data de 10 a lunii
Rusu Elena
18. SC PROCEMA BRICOMAT SRL
Data de 10 a lunii
Rusu Elena
19. SC ROMTICKET SA
Data de 9 a lunii
Bacila Laura
20. SC SITEX SA
Data de 8 a lunii
Horhat Magda
21. SC STAR MOTORS SRL
Data de 9 a lunii
Carabulea Oprea si Cosa
22. SC TASA SUCEAVA
Data de 10 a lunii
Cosa Maria
23. SC TERA BROKER SRL
Data de 8 a lunii
Cosa Maria
24. SC TIPOTRIB SRL
Data de 8 a lunii
Horhat Magda
25. SC TRANSCAR JOBSTL LOGISTIK
Data de 9 a lunii
Horhat Magda
26. SC TRANSCAR SRL
Data de 10 a lunii
Dragomir Vasile
27. SC TRANSCOM SA
Data de 10 a lunii
Horhat Magda
28. SC TRANSMIXT SA
Data de 10 a lunii
Iuhas Aurica
29. SC TRANSPORT CALATORI SA
Data de 10 a lunii
Cosa Maria
30. SC TRANSDARA SA
Data de 9 a lunii
Hadar Maria
Nota: Pana in data de 8,9,10 a fiecarei luni trebuie inchise toate operatiunile economice care privesc
luna precedenta.
Toate documentele care nu a fost inregistrate pana in data de inchidere si privesc luna
precedenta, se vor inregistra in urmatoarea luna.
Dir. Management-Marketing,
Ec. Rusu Elena
ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
10
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


Anexa 1 B
FIL-91-187
Repartizarea societatilor din holding pe responsabili
Model

Aprobat Patron,
Ing.Carabulea Ilie
REPARTIZAREA SOCIETATILOR DIN AFARA HOLDINGUL ATLASSIB PE DIRECTORI NEEXECUTIVI
RESPONSABILI SI DATA STABILITA PENTRU PREZENTAREA INCHIDERII SITUATIILOR FINANCIARE
INCEPAND CU 01.09.2013
NR.
DENUMIREA SOCIETATII
DATA PREZENTARII
DIRECTOR
CR
DOSARULUI DE
NEEXECUTIV
T.
INCHIDERE
RESPONSABIL
1. SC AGROCRINT TOURISM SRL
Data de 10 a lunii
Horhat Magda
2. SC ATLAS MOTORS SRL
Data de 9 a lunii
Rusu Elena
3. SC HORTICOLA INTERNATIONAL
Data de 10 a lunii
Carabulea Oprea
4. SC HORTISEM SA
Data de 10 a lunii
Iuhas Aurica
5. SC HORTIFRUCT SRL
Data de 10 a lunii
Bacila Laura
6. SC PALTINIS II SRL
Data de 8 a lunii
Dragomir Vasile
7. SC PALTINIS IMOB SRL
Data de 9 a lunii
Cosa Maria
8. SC TRANSCAR INTERNATIONAL
Data de 10 a lunii
Bacila Laura
Nota: Pana in data de 8,9,10 a fiecarei luni trebuie inchise toate operatiunile economice care privesc
luna precedenta.
Toate documentele care nu a fost inregistrate pana in data de inchidere si privesc luna
precedenta, se vor inregistra in urmatoarea luna.

Dir. Management-Marketing,
Ec. Rusu Elena

Anexa 2
ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
11
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


FIL-91-248
Opis dosar Consiliu de Administratie
Model

SC __________________

OPIS
Materiale pentru edinta Consiliului de Administraie
din data de ____________ pentru luna _________________
1. Analiza msurilor dispuse la ultima edin CA ANEXA 1
2. Analiza indicatorilor economici :
a) Plan realizat n luna analizat i cumulat de la nceputul anului ANEXA 2A
b) Comparaie plan realizat n luna de analiz cu aceeai lun din anul precedent i cumulat de
la nceputul anului ANEXA 2B
3. Structura veniturilor i cheltuielilor :
a) Structura veniturilor lunare Venituri planificate/Venituri realizate pe centre de profit i
TOTAL; Procent de ncadrare n veniturile planificate pe centre de profit i n veniturile totale la
luna de analiz ANEXA 3A
b) Structura cheltuielilor lunare Cheltuielile planificate/ Cheltuielile realizate/ Cheltuieli
admisibile pe centre de profit i TOTAL; Procent de ncadrare n cheltuielile planificate/
cheltuielile admisibile pe centre de profit, cheltuielile totale i n total venituri la luna de analiz
ANEXA 3B
c) Amenzi, majorari, penalitati de intarzaiere si costuri deductibile si nedeductibile fiscal in
luna de analiza si cumulate ANEXA 3C
d) Balanta de verificare contabila pentru luna analizata ANEXA 3D
4. Nota de fundamentare privind rezultatul financiar al lunii de analiz (se va insista asupra
cauzelor depasirilor la cheltuieli sau a cauzelor nerealizarii veniturilor) ANEXA 4
Masuri de imbunatatire a rezultatului lunii de analiza ANEXA 4A
Modul de realizare a masurilor de imbunatatire a rezultatului in luna de analiza ( masurile
prezentate in anexa 4A in luna precedenta) ANEXA 4A1
5. Analiza rentabilitii societii calculul indicatorilor economici. ANEXA 5
6. Analiza activitatii de exploatare a societatii pentru luna analizata (specific societatilor de
transport calatori ) :
a) rentabilitatea traseelor de cltori ANEXA 6A;
b) Situaia abonamentelor n luna analizat i comparativ cu luna anterioarANEXA6B. Se
vor prezenta situaiile din programul Transport Intern
c) Situatia realizarii contractelor de conventii pentru luna analizata ANEXA 6C
d) Evolutia venitului pe km ( pentru anul precedent si anul curent ) ANEXA 6D
7. Analiza evoluiei creanelor i datoriilor societii la luna de analiz :
a) evoluia creanelor societii - ANEXA 7A. Se vor prezenta anexate : situatia analitica pe
scadente a conturilor 4111 si 4511 atat la luna de analiza cat si la zi, balanele analitice pentru
conturile 4118 si 461 la luna de analiza, situatia analitica a contului 4424;.
b) evoluia datoriilor societii :
- total datorii inclusiv ct 167 si 1621 - ANEXA 7B;
- total datorii fara ct 167 si 1621 - ANEXA 7B1;
Se vor prezenta anexate : situatia analitica pe scadente a conturilor 401, 404 si 4511 cumulat
atat la luna de analiza cat si la zi, balana analitica pentru contul 462 la luna de analiza.
c) evolutia lunara a creantelor si datoriilor societatii ( pentru anul precedent si anul curent )
ANEXA 7B2
ATL-IL-91

IL 91
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Data ntrrii n vigoare

01.09.2013

Exemplar
Pagina
Total pagini
Editia
Revizia

Nr.
12
12
5
3

SITUATII DE INCHIDERE DE LUNA


d) Situatia datoriilor la bugetul de stat ANEXA 7B3
e) Situatia esalonarilor la plata datoriilor bugetare ANEXA 7B4
f) Concilierea soldurilor la creane i datorii cu firmele din Holding ANEXA 7C
8. Analiza creditelor bancare i a contractelor de leasing :
a) Analiza creditelor pe termen lung i scurt ANEXA 8A
b) Analiza contractelor de Leasing ANEXA 8B
c) Detalierea analitic a contului 471 i explicaii ale acestora ANEXA 8C
9. Prezentarea la zi a organigramei. ANEXA 9
10. Analiza stadiului de realizare a planului MTO ANEXA 10
11. Situatia litigiilor societatii cu termene in luna analizata si urmatoarele 2 luni ale lunii de
analiza ANEXA 11
12. Analiza accidentelor de circulaie existente pe rol i care nu au fost lichidate prin
recuperarea daunelor ANEXA 12. Se va prezenta situaia din programul Autonet de eviden.
13. Centralizator privind rezultatele inventarierii gestiunii de carburani i lubrefiani ANEXA
13
14. Centralizator privind evolutia pe ultimele 12 luni a stocurilor de materii prime, materiale,
piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar i produse finite mai vechi de
180 zile. ANEXA 14
15. Raport privind activitatea Comitetului de management al riscurilor ANEXA 15
16. DIVERSE

ATL-IL-91