Sunteți pe pagina 1din 486

MINISTERUL SNTII

Nr/ .2016

APROBAT
MINISTRUL SNTII
PATRICIU-ANDREI ACHIMA-CADARIU

CASA NAIONAL
DE ASIGURRI DE SNTATE
Nr./ .2016

APROBAT
PREEDINTE
VASILE CIURCHEA

REFERAT

deaprobareaOrdinuluiministruluisntiiialpreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurride
SntateprivindaprobareaNormelormetodologicedeaplicarenanul2016aHotrrii
Guvernuluinr./2016pentruaprobareapachetelordeserviciiiaContractuluicadrucare
reglementeazcondiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialede
sntatepentruanii20162017

Avndnvedere:

prevederile Hotrrii de Guvern nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de


servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei
medicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20162017;

- dispoziiile art. 229 alin. (4) i art. 291 alin. (2) din Titlul VIII Asigurri sociale de
sntate din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit
crora Casa Naional de Asigurri de Sntate elaboreaz normele metodologice de aplicare a
contractuluicadru,

propunem aprobarea Ordinului anexat, cu meniunea c prevederile proiectului de act


normativ au avut n vedere: punerea n aplicare a reglementrilor Legii nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul sntii aa cum au fost modificate prin OUG nr. ../2016; punerea n
aplicare a reglementrilor OUG 35/2015 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernuluinr.83/2014privindsalarizareapersonaluluipltitdinfonduripublicenanul2015,precumi
altemsurindomeniulcheltuielilorpublice,precumipentrumodificareaicompletareaLegiinr.152/1998
privindnfiinareaAgenieiNaionalepentruLocuine;mbuntireaaccesuluiasigurailorlaservicii
medicaleidispozitivemedicaledestinaterecuperriiunordeficieneorganicesaufuncionalen
ambulatoriu; mbuntirea managementului fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate;reducereabirocraieinsistem.

Proiectuldeactnormativconineurmtoareleelementedenoutate:

Au fost revizuite pachetele de servicii precum i condiiile acordrii serviciilor medicale /


medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu / dispozitivelor
medicale n concordan cu prevederile Hotrrii de Guvern nr. ./2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei
medicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20162017.

nplusfadeceledemaisus,nproiectuldeordinseregsescurmtoareleelementede
noutate:

nasistenamedicalprimar:
o npachetuldeserviciidebaz:
9 ncadrulserviciilormedicalepreventiveiprofilactice:
- pentrucopii018anisaumodificatgrupeledevrstaastfel:25ani,69ani,1017
aniinclusiv(anteriorgrupeledevrsterau:25ani,611ani,1217aniinclusiv)
- pentru copii cu vrsta cuprins ntre 2 ani i 5 ani inclusiv: sa precizat c pentru
screeningulrahitismuluimediculdefamiliepoaterecomandaifosforifosfataz
alcalin;
- lagrupeledevrst69anii1017ani,profilaxiasindromuluidismetabolicseface
nunumai pentru copii cu indice de mascorporal (IMC) crescut, cii laceicu
istoricdehipercolesterolemiefamilial
- pentruadultulasimptomaticcuvrstacuprinsntre18i39ani:nusemairecomand
electroforezaproteinelorserice
- pentru adultul asimptomatic cu vrsta de 40 de ani i peste: nu se mai recomand
electroforezaproteinelorserice
9 n cadrul activitilor de suport: sa precizat c adeverinele medicale pentru
nscriereancolectivitateseelibereazlaefectuareaexameneloranualedebilanale
precolarilor i elevilor i numai la nscrierea n fiecare ciclu de nvmnt, iar
avizele epidemiologice pentru (re)intrare n colectivitate (n concordan cu
reglementrileOrdinului5298/1668/2011)
o valoarea minim garantat a punctului per capita este de 4,05 lei, iar valoarea minim
garantataunuipunctpentruplatapeserviciumedicalestede1,9lei
(anterior:4leivaloareaminimgarantatapunctuluipercapitai1,9leivaloareaminim
garantataunuipunctpentruplatapeserviciumedical)
o aufostrevizuitereglementrileAnexei2Ccuprivirelaevaluareacomplexacopilului
pe grupe de vrst/sex n cadrul serviciilor preventive pentru copii pentru copii cu
vrsta018ani
o aufostcompletatereglementrilemodeluluidecereredenscriereprintransfer(prevzut
n anexa 2A) cu situaiile n care se poate solicita nscrierea mai devreme de 6 luni
calendaristice pe lista unui medic de familie n concordan cu reglementrile
Contractuluicadru,respectiv:schimbareadedomiciliudintrolocalitatenalta,ncetarea
arestuluipreventiv,nlocuireaarestuluipreventivcuarestladomiciliusaucontroljudiciar,
ncetareapedepseiprivativedelibertate.

nasistenamedicalambulatoriedespecialitatepentruspecialiticlinice:
o npachetuldeserviciidebaz:
9 au fost completate specialitile clinice care pot efectua unele proceduri
diagnostice/terapeutice, inclusiv n ceea ce privete procedurile nou introduse n
pachetconformContractuluicadru
9 laserviciilemedicaleconexefurnizatedekinetoterapeut,sacompletatcuposibilitatea
acordrii acestor servicii i de ctre fiziokinetoterapeut i de profesorul de cultur
fizicmedical;
9 punctajele aferente procedurilor diagnostice/terapeutice/tratamentelor/terapiilor din
pachetul de baz pentru specialitile clinice au rmas nemodificate fa de cele
prevzutedereglementrilelegaleaferenteanului2015;
9 tarifele pentru acupunctura (consultaie i cur de tratament) au rmasnemodificate
fadeceleprevzutedereglementrilelegaleaferenteanului2015.

o medicul de specialitate psihiatrie pediatric poate raporta servicii conexe al cror punctaj
poatefide180puncte/zi(pnnprezent150puncte/zi)
o valoarea minim garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 1,8 lei
(valabilinanul2015)
o sareglementatcaserviciileconexesfierecomandatedectremediciidespecialitateprin
scrisoareamedicalutilizatnsistemuldeasigurrisocialedesntate
o n Lista cuprinznd afeciunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriul de specialitate (prevzut n Anexa 13 la ordin) a fost inclus insuficien
respiratoriecronicsever

Lamedicinadentar:
o pachetul de servicii de baz i minimal au fost revizuite n concordan cu Contractul
cadru;prinurmareaufostrevizuiteitarifele nconcordancustructuraserviciilordin
pachet;astfel:
9 pentruserviciulnouintrodusnpachetObturaiadinteluiduptratamentulafeciunilor
pulparesaualgangreneiafostprevzutuntarifde120delei
9 pentruserviciulrebazareprotezafostprevzutuntarifde150lei
9 pentrucelelalteserviciidinpacheteaurmasnemodificatefadeceleprevzutede
reglementrilelegaleaferenteanului2015.
9 pentruclaritate,saprecizatctarifelepentruacteleterapeuticeprevzutelacodurile
2,2.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,21i24suntcorespunztoarepentruounitate
dentarpentruundinte.
o sumaorientativ/medicspecialist/lun(avutnvederelastabilireavaloriidecontract)este
de1.600lei(nemodificatfadereglementrilelegaleaferenteanului2015)

nasistenamedicalambulatoriedespecialitatepentruspecialitiparaclinice:
o pachetuldeserviciidebaz:
9 tarifeleaferenteaurmasnemodificatefadeceleprevzutedereglementrilelegale
aferente anului 2015; sau prevzut tarifele pentru serviciile nou introduse n pachet:
RMNsninativ450leiiRMNsninativicusubstandecontrast700lei
9 ecografia de vase artere / vene, ca prestaie independent efectuat n cabinete
medicale de ctre medici de specialiti clinice, poate fi efectuat de medici din
specialitile:cardiologie, medicin intern, diabetzaharat,nutriiei boli metabolice,
chirurgie vascular i chirurgie cardiovascular (conform reglementrilor anterioare:
cardiologie,pediatrie,medicinintern,nefrologie,neurologie,geriatrieigerontologie)
o pentrulaboratoareledeanalizemedicale:
- aparatelerecondiionate(refurbiate)cuovehimemaimarede8ani calculai de

la data recondiionrii (refurbisrii) - pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE,
prezentndu-se o declaraie de conformitate n acest sens pentru seria respectiv
emis de productor sau de o firm autorizat de productor, nu se puncteaz.
-

n cadrul criteriului de evaluare a resurselor 50% din suma corespunztoare


acestuicriteriurevinesubcriteriuluievaluareacapacitiiresurselortehniceilogistic
i50%subcriteriuluiresurseumane

o pentrulaboratoarelederadiologieimagisticmedicalimedicinnuclear
9 n cadrul criteriul de evaluare a resurselor tehnice a fost revizuit modalitatea de
acordareapunctajuluipentruaparaturadindotare:

nasistenmedicalspitaliceasc:
o n pachetul de servicii de baz pentru spitalizare de zi au fost introduse 4 afeciuni
(diagnostice)medicalecazrezolvatmedicalinspitalizaredezi(lapct.B1dinAnexa22la
ordinpoziiile14,16,18,22),ianume:diabetmellitustip1cucomplicaiimicrovasculare
multiple,diabetmellitustip2cucomplicaiimicrovascularemultiple,alteformespecificate
dediabetmellituscucontrolslab,hiperlipidemiemixt
o n pachetul de servicii de baz pentru spitalizare de zi n Lista serviciilor medicale n
regim de spitalizare dezidecontateprin tarif pe serviciu medical (prevzutela pct.B3.2
din Anexa 22 la ordin) serviciul de la poziia 54 Implantarea cateterului venos central cu
camerimplantabildestinatadministrriide chimioterapice(ncurelungide624luni)pentru
pacieniioncologiciihematologiciseacordnumaipentrupersoanelecuvrstapeste18
ani.(pentrupersoanelecuvrstapnla18aniinclusiv,serviciulseacordncadrulprogramelor
naionaledesntate)
o sa prevzut c n cadrul negocierii tarifelor pentru serviciile / cazurile rezolvate n
spitalizaredezi,furnizoriiauobligaiasprezintefundamentareatarifuluipecaz/serviciu
care cuprinde modelul de pacient, lista i numrul serviciilor medicale necesare pentru
rezolvarea cazului/serviciului medical (consultaii, investigaii paraclinice, explorri,
proceduri,tratamenteialteactemedicale)
o n cadrul spitalizrii continue, pentru serviciile paliative acordate n unitile sanitare cu
paturi, trimestrial se face regularizare n mod similar cu serviciile spitaliceti acordate n
seciiledecronici
o n ceea ce privete unii indicatori cantitativi specifici spitalelor luai n calcul la stabilirea
sumeicontractatepentruserviciispitalicetiacordatenregimdespitalizarecontinu:
9 pentruspitalelefinanatensistemDRG:
duratamediedespitalizareesteceadelanivelulfiecruispital;pentruspitalele
cuoduratmediedespitalizarerealizatnanul2015maimicdectmediacelor
maimici5duratedespitalizarepeseciirealizatenanul2015prevzutenanexa
25laprezentulordin,duratamediedespitalizarenanul2016estede3,26.
indiceledecomplexitateacazurilorestecelrealizatlanivelulfiecarespitalnanul
2015
tarifulpecazponderat(TCP)esteegalcucelcontractatnanul2015
9 pentruspitaleledeacuinonDRG:
duratamediedespitalizarelanivelnaionaleste6,22(fade6,25nanul2015)
9 durata de spitalizare pe secii/compartimente valabil pentru toate categoriile de
spitalepentruanul2016(prevzutnAnexa25laordin)estecalculatcamedie
aduratelordespitalizareindividualealefiecruicazexternatdepeseciarespectiv
ivalidat.
n cadrul excepiilor de la duratele de spitalizare prevzute n tabelul din
Anexa25,afostintrodusiseciaderecuperaremedicalneuropsihomotoriecopii
din cadrul Sanatoriului Balnear i de Recuperare Techirghiol pentru care durata
optim de spitalizare este de 30 de zile. (similar cu alte secii de recuperare
neuromuscular recuperare medical neurologie / recuperare neurologie din
cadrulaltorspitale)

Sanatoriiipreventorii:
o tariful/zi de spitalizare pentru sanatorii (altele dect cele balneare) i preventorii, a fost
majoratcu10%,respectiv:
9 pentrusanatorii/seciisanatorialedinspitalealteledectcelebalnearetarifulafost
majoratdela110la121lei/zidespitalizare
9 preventoriitarifulafostmajoratdela62leila68lei/zidespitalizare


Dispozitivemedicale
o pentruaparateledeadministrarecontinucuoxigenaufostrevizuitecondiiilesolicitate
afindeplinitepentruacordareaacestuitipdedispozitivmedical
o pentrudispozitivelemedicaleacordateprinnchiriere,nsituaiancareexistcontinuitate
a termenelor de valabilitate a deciziilor i continuitate n utilizarea de ctre asigurat a
dispozitivuluimedicalacordatprinnchirieredeacelaifurnizor,decontareadispozitivului
medicalsefacencepndcudatadevalabilitateadeciziiilorulterioare,respectivaprimului
talonaferentacestordecizii.

n ceea ce privete reglementrile privind prezentarea i utilizarea cardului naional de


asigurri sociale de sntate la furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitive
medicale(prevzutenAnexa47laordin),acesteaaufostcompletatecuurmtoareleprecizri:
o pentruserviciimedicaleparacliniceanalizemedicaledelaborator:
- nu este necesar prezentarea cardului naional de asigurri sociale de sntate
pentruinvestigaiileparaclinicedelaboratorprevzutenpachetuldebazcarenu
sunt recomandate pe biletul de trimitere de ctre medicul de specialitate din
specialitile clinice sau medicul de familie, dup caz, i care se efectueaz pe
rspundereamediculuidelaborator.
o pentruserviciilemedicalespitalicetinregimdespitalizarecontinu
nu este necesar prezentarea cardului naional de asigurri sociale de sntate la
internare i la externare pentru pacienii din seciile de psihiatrie, internai prin
procedur de internare nevoluntar internare nevoluntar consemnat n foaia de
observaielamotiveleinternrii.

Pentru persoanele cu tulburri psihice prevzute de Legea sntii mintale i a proteciei


persoanelorcutulburripsihicenr.487/2002,republicat,careaudesemnatreprezentantlegal
dectreautoritilecompetentepotrivitlegislaieinvigoare,
sareglementatcareprezentantullegalalpersoaneicutulburripsihice,sprezintecaselor
deasigurridesntatelacareesteluatanevidenpersoanapecareoreprezintdocumentul
prin care a fost desemnat reprezentant legal, n vederea nregistrrii acestui document n
evidenelepropriialecaseideasigurridesntate.

nceeaceprivetetransmitereadectrefurnizoriideanalizemedicaledelaboratoraserviciilor
furnizate n platforma informatic din asigurrile de sntate n termen de 72 de ore de la
momentulrecoltrii/primiriiprobelor,
sa precizat c Reglementarea nu se aplic pentru analizele medicale de laborator
prevzute n pachetul de baz care nu sunt recomandate pe biletul de trimitere de ctre
medicul de specialitate din specialitile clinice sau medicul de familie, dup caz, i care se
efectueazperspundereamediculuidelaborator(ex.:antibiograma,antifungigrama,examen
citologicalfrotiuluisanguin)

Avnd n vedere cele de mai sus, supunem aprobrii prezentul referat i proiectul de
Ordin anexat.

SECRETAR GENERAL
GABRIEL FLORIN PUCU

DIRECTOR GENERAL
RADU IBICHI

MINISTERUL SNTII

CASA NAIONAL DE
ASIGURRI DE SNTATE
Nr. ................/........................

Nr. ................/........................
ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a Hotrrii Guvernului


pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care reglementeaz
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate
pentru anii 2016 - 2017
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr........... din ................... 2016 al Ministerului
Sntii i nr. D.G. ........... din ........................ 2016 al Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
n temeiul prevederilor:
- art. 229 alin. (4) i art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurri sociale de sntate" din Legea
nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. ...... /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate pentru anii 2016 2017;
- Hotrrii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naionale de Asigurri
de Sntate, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emit
urmtorul ordin:
ART. 1 Se aprob Normele metodologice de aplicare n anul 2016 a Hotrrii Guvernului
pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile
acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016
- 2017, prevzute n anexele nr. 1 - 49, care fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2 Prevederile prezentului ordin intr n vigoare la data de 1 aprilie 2016. De la aceast
dat se abrog Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a
Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru
care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate pentru anii 2014 - 2015, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 220 i 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul sntii
Patriciu-Andrei ACHIMA CADARIU

Preedintele
Casei Naionale de Asigurri de Sntate
Vasile CIURCHEA
1

ANEXA 1
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL I DE BAZ N
ASISTENA MEDICAL PRIMAR
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE N ASISTENA MEDICAL
PRIMAR
1. Pachetul minimal de servicii medicale n asistena medical primar cuprinde urmtoarele
tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
1.2 supraveghere i depistare de boli cu potenial endemo-epidemic
1.3 consultaii de monitorizare a evoluiei sarcinii i lehuziei
1.4 consultaiile de planificare familial
1.5 servicii de prevenie
1.6. activiti de suport
1.1. Servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical: asisten medical de
urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice
a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de familie. Asistena medical
de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul
ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naional de asisten
medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru care medicul de familie acord primul ajutor i dac este cazul, asigur
trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de ambulan,
precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sntii publice i al
ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul
cabinetului medical.
1.1.1. Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului medical, indiferent
dac persoana neasigurat se afl sau nu nscris pe lista unui medic de familie.
NOTA 1: Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen, organizat
conform legii.
NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical se acord n cabinetul
medicului de familie, n cadrul programului de lucru.
NOTA 3: Cazurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen
specializate, inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan, sunt consemnate ca "urgen"
de ctre medicul de familie n documentele de eviden primar de la nivelul cabinetului, inclusiv
medicaia i procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dup caz.
1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaiei i
depistare de boli cu potenial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere ctre
structurile de specialitate pentru investigaii, confirmare, tratament adecvat i msuri igienico-sanitare
specifice, dup caz. Bolile cu potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul II din anexa la
H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinznd urgenele medico-chirurgicale precum i bolile
infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraii beneficiaz de indemnizaie pentru incapacitate
temporar de munc fr condiii de stagiu de cotizare.
1.2.1. Se deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial endemoepidemic suspicionat i confirmat, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de
familie.
1.3. Consultaii de monitorizare a evoluiei sarcinii i lehuziei:
1

MINISTERUL SNTII
Nr/ .2016

APROBAT
MINISTRUL SNTII
PATRICIU-ANDREI ACHIMA-CADARIU

CASA NAIONAL
DE ASIGURRI DE SNTATE
Nr./ .2016

APROBAT
PREEDINTE
VASILE CIURCHEA

REFERAT

deaprobareaOrdinuluiministruluisntiiialpreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurride
SntateprivindaprobareaNormelormetodologicedeaplicarenanul2016aHotrrii
Guvernuluinr./2016pentruaprobareapachetelordeserviciiiaContractuluicadrucare
reglementeazcondiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialede
sntatepentruanii20162017

Avndnvedere:

prevederile Hotrrii de Guvern nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de


servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei
medicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20162017;

- dispoziiile art. 229 alin. (4) i art. 291 alin. (2) din Titlul VIII Asigurri sociale de
sntate din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit
crora Casa Naional de Asigurri de Sntate elaboreaz normele metodologice de aplicare a
contractuluicadru,

propunem aprobarea Ordinului anexat, cu meniunea c prevederile proiectului de act


normativ au avut n vedere: punerea n aplicare a reglementrilor Legii nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul sntii aa cum au fost modificate prin OUG nr. ../2016; punerea n
aplicare a reglementrilor OUG 35/2015 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernuluinr.83/2014privindsalarizareapersonaluluipltitdinfonduripublicenanul2015,precumi
altemsurindomeniulcheltuielilorpublice,precumipentrumodificareaicompletareaLegiinr.152/1998
privindnfiinareaAgenieiNaionalepentruLocuine;mbuntireaaccesuluiasigurailorlaservicii
medicaleidispozitivemedicaledestinaterecuperriiunordeficieneorganicesaufuncionalen
ambulatoriu; mbuntirea managementului fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate;reducereabirocraieinsistem.

Proiectuldeactnormativconineurmtoareleelementedenoutate:

Au fost revizuite pachetele de servicii precum i condiiile acordrii serviciilor medicale /


medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu / dispozitivelor
medicale n concordan cu prevederile Hotrrii de Guvern nr. ./2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei
medicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20162017.

nplusfadeceledemaisus,nproiectuldeordinseregsescurmtoareleelementede
noutate:

nasistenamedicalprimar:
o npachetuldeserviciidebaz:
9 ncadrulserviciilormedicalepreventiveiprofilactice:
- pentrucopii018anisaumodificatgrupeledevrstaastfel:25ani,69ani,1017
aniinclusiv(anteriorgrupeledevrsterau:25ani,611ani,1217aniinclusiv)
- pentru copii cu vrsta cuprins ntre 2 ani i 5 ani inclusiv: sa precizat c pentru
screeningulrahitismuluimediculdefamiliepoaterecomandaifosforifosfataz
alcalin;
- lagrupeledevrst69anii1017ani,profilaxiasindromuluidismetabolicseface
nunumai pentru copii cu indice de mascorporal (IMC) crescut, cii laceicu
istoricdehipercolesterolemiefamilial
- pentruadultulasimptomaticcuvrstacuprinsntre18i39ani:nusemairecomand
electroforezaproteinelorserice
- pentru adultul asimptomatic cu vrsta de 40 de ani i peste: nu se mai recomand
electroforezaproteinelorserice
9 n cadrul activitilor de suport: sa precizat c adeverinele medicale pentru
nscriereancolectivitateseelibereazlaefectuareaexameneloranualedebilanale
precolarilor i elevilor i numai la nscrierea n fiecare ciclu de nvmnt, iar
avizele epidemiologice pentru (re)intrare n colectivitate (n concordan cu
reglementrileOrdinului5298/1668/2011)
o valoarea minim garantat a punctului per capita este de 4,05 lei, iar valoarea minim
garantataunuipunctpentruplatapeserviciumedicalestede1,9lei
(anterior:4leivaloareaminimgarantatapunctuluipercapitai1,9leivaloareaminim
garantataunuipunctpentruplatapeserviciumedical)
o aufostrevizuitereglementrileAnexei2Ccuprivirelaevaluareacomplexacopilului
pe grupe de vrst/sex n cadrul serviciilor preventive pentru copii pentru copii cu
vrsta018ani
o aufostcompletatereglementrilemodeluluidecereredenscriereprintransfer(prevzut
n anexa 2A) cu situaiile n care se poate solicita nscrierea mai devreme de 6 luni
calendaristice pe lista unui medic de familie n concordan cu reglementrile
Contractuluicadru,respectiv:schimbareadedomiciliudintrolocalitatenalta,ncetarea
arestuluipreventiv,nlocuireaarestuluipreventivcuarestladomiciliusaucontroljudiciar,
ncetareapedepseiprivativedelibertate.

nasistenamedicalambulatoriedespecialitatepentruspecialiticlinice:
o npachetuldeserviciidebaz:
9 au fost completate specialitile clinice care pot efectua unele proceduri
diagnostice/terapeutice, inclusiv n ceea ce privete procedurile nou introduse n
pachetconformContractuluicadru
9 laserviciilemedicaleconexefurnizatedekinetoterapeut,sacompletatcuposibilitatea
acordrii acestor servicii i de ctre fiziokinetoterapeut i de profesorul de cultur
fizicmedical;
9 punctajele aferente procedurilor diagnostice/terapeutice/tratamentelor/terapiilor din
pachetul de baz pentru specialitile clinice au rmas nemodificate fa de cele
prevzutedereglementrilelegaleaferenteanului2015;
9 tarifele pentru acupunctura (consultaie i cur de tratament) au rmasnemodificate
fadeceleprevzutedereglementrilelegaleaferenteanului2015.

o medicul de specialitate psihiatrie pediatric poate raporta servicii conexe al cror punctaj
poatefide180puncte/zi(pnnprezent150puncte/zi)
o valoarea minim garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 1,8 lei
(valabilinanul2015)
o sareglementatcaserviciileconexesfierecomandatedectremediciidespecialitateprin
scrisoareamedicalutilizatnsistemuldeasigurrisocialedesntate
o n Lista cuprinznd afeciunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriul de specialitate (prevzut n Anexa 13 la ordin) a fost inclus insuficien
respiratoriecronicsever

Lamedicinadentar:
o pachetul de servicii de baz i minimal au fost revizuite n concordan cu Contractul
cadru;prinurmareaufostrevizuiteitarifele nconcordancustructuraserviciilordin
pachet;astfel:
9 pentruserviciulnouintrodusnpachetObturaiadinteluiduptratamentulafeciunilor
pulparesaualgangreneiafostprevzutuntarifde120delei
9 pentruserviciulrebazareprotezafostprevzutuntarifde150lei
9 pentrucelelalteserviciidinpacheteaurmasnemodificatefadeceleprevzutede
reglementrilelegaleaferenteanului2015.
9 pentruclaritate,saprecizatctarifelepentruacteleterapeuticeprevzutelacodurile
2,2.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,21i24suntcorespunztoarepentruounitate
dentarpentruundinte.
o sumaorientativ/medicspecialist/lun(avutnvederelastabilireavaloriidecontract)este
de1.600lei(nemodificatfadereglementrilelegaleaferenteanului2015)

nasistenamedicalambulatoriedespecialitatepentruspecialitiparaclinice:
o pachetuldeserviciidebaz:
9 tarifeleaferenteaurmasnemodificatefadeceleprevzutedereglementrilelegale
aferente anului 2015; sau prevzut tarifele pentru serviciile nou introduse n pachet:
RMNsninativ450leiiRMNsninativicusubstandecontrast700lei
9 ecografia de vase artere / vene, ca prestaie independent efectuat n cabinete
medicale de ctre medici de specialiti clinice, poate fi efectuat de medici din
specialitile:cardiologie, medicin intern, diabetzaharat,nutriiei boli metabolice,
chirurgie vascular i chirurgie cardiovascular (conform reglementrilor anterioare:
cardiologie,pediatrie,medicinintern,nefrologie,neurologie,geriatrieigerontologie)
o pentrulaboratoareledeanalizemedicale:
- aparatelerecondiionate(refurbiate)cuovehimemaimarede8ani calculai de

la data recondiionrii (refurbisrii) - pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE,
prezentndu-se o declaraie de conformitate n acest sens pentru seria respectiv
emis de productor sau de o firm autorizat de productor, nu se puncteaz.
-

n cadrul criteriului de evaluare a resurselor 50% din suma corespunztoare


acestuicriteriurevinesubcriteriuluievaluareacapacitiiresurselortehniceilogistic
i50%subcriteriuluiresurseumane

o pentrulaboratoarelederadiologieimagisticmedicalimedicinnuclear
9 n cadrul criteriul de evaluare a resurselor tehnice a fost revizuit modalitatea de
acordareapunctajuluipentruaparaturadindotare:

nasistenmedicalspitaliceasc:
o n pachetul de servicii de baz pentru spitalizare de zi au fost introduse 4 afeciuni
(diagnostice)medicalecazrezolvatmedicalinspitalizaredezi(lapct.B1dinAnexa22la
ordinpoziiile14,16,18,22),ianume:diabetmellitustip1cucomplicaiimicrovasculare
multiple,diabetmellitustip2cucomplicaiimicrovascularemultiple,alteformespecificate
dediabetmellituscucontrolslab,hiperlipidemiemixt
o n pachetul de servicii de baz pentru spitalizare de zi n Lista serviciilor medicale n
regim de spitalizare dezidecontateprin tarif pe serviciu medical (prevzutela pct.B3.2
din Anexa 22 la ordin) serviciul de la poziia 54 Implantarea cateterului venos central cu
camerimplantabildestinatadministrriide chimioterapice(ncurelungide624luni)pentru
pacieniioncologiciihematologiciseacordnumaipentrupersoanelecuvrstapeste18
ani.(pentrupersoanelecuvrstapnla18aniinclusiv,serviciulseacordncadrulprogramelor
naionaledesntate)
o sa prevzut c n cadrul negocierii tarifelor pentru serviciile / cazurile rezolvate n
spitalizaredezi,furnizoriiauobligaiasprezintefundamentareatarifuluipecaz/serviciu
care cuprinde modelul de pacient, lista i numrul serviciilor medicale necesare pentru
rezolvarea cazului/serviciului medical (consultaii, investigaii paraclinice, explorri,
proceduri,tratamenteialteactemedicale)
o n cadrul spitalizrii continue, pentru serviciile paliative acordate n unitile sanitare cu
paturi, trimestrial se face regularizare n mod similar cu serviciile spitaliceti acordate n
seciiledecronici
o n ceea ce privete unii indicatori cantitativi specifici spitalelor luai n calcul la stabilirea
sumeicontractatepentruserviciispitalicetiacordatenregimdespitalizarecontinu:
9 pentruspitalelefinanatensistemDRG:
duratamediedespitalizareesteceadelanivelulfiecruispital;pentruspitalele
cuoduratmediedespitalizarerealizatnanul2015maimicdectmediacelor
maimici5duratedespitalizarepeseciirealizatenanul2015prevzutenanexa
25laprezentulordin,duratamediedespitalizarenanul2016estede3,26.
indiceledecomplexitateacazurilorestecelrealizatlanivelulfiecarespitalnanul
2015
tarifulpecazponderat(TCP)esteegalcucelcontractatnanul2015
9 pentruspitaleledeacuinonDRG:
duratamediedespitalizarelanivelnaionaleste6,22(fade6,25nanul2015)
9 durata de spitalizare pe secii/compartimente valabil pentru toate categoriile de
spitalepentruanul2016(prevzutnAnexa25laordin)estecalculatcamedie
aduratelordespitalizareindividualealefiecruicazexternatdepeseciarespectiv
ivalidat.
n cadrul excepiilor de la duratele de spitalizare prevzute n tabelul din
Anexa25,afostintrodusiseciaderecuperaremedicalneuropsihomotoriecopii
din cadrul Sanatoriului Balnear i de Recuperare Techirghiol pentru care durata
optim de spitalizare este de 30 de zile. (similar cu alte secii de recuperare
neuromuscular recuperare medical neurologie / recuperare neurologie din
cadrulaltorspitale)

Sanatoriiipreventorii:
o tariful/zi de spitalizare pentru sanatorii (altele dect cele balneare) i preventorii, a fost
majoratcu10%,respectiv:
9 pentrusanatorii/seciisanatorialedinspitalealteledectcelebalnearetarifulafost
majoratdela110la121lei/zidespitalizare
9 preventoriitarifulafostmajoratdela62leila68lei/zidespitalizare


Dispozitivemedicale
o pentruaparateledeadministrarecontinucuoxigenaufostrevizuitecondiiilesolicitate
afindeplinitepentruacordareaacestuitipdedispozitivmedical
o pentrudispozitivelemedicaleacordateprinnchiriere,nsituaiancareexistcontinuitate
a termenelor de valabilitate a deciziilor i continuitate n utilizarea de ctre asigurat a
dispozitivuluimedicalacordatprinnchirieredeacelaifurnizor,decontareadispozitivului
medicalsefacencepndcudatadevalabilitateadeciziiilorulterioare,respectivaprimului
talonaferentacestordecizii.

n ceea ce privete reglementrile privind prezentarea i utilizarea cardului naional de


asigurri sociale de sntate la furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitive
medicale(prevzutenAnexa47laordin),acesteaaufostcompletatecuurmtoareleprecizri:
o pentruserviciimedicaleparacliniceanalizemedicaledelaborator:
- nu este necesar prezentarea cardului naional de asigurri sociale de sntate
pentruinvestigaiileparaclinicedelaboratorprevzutenpachetuldebazcarenu
sunt recomandate pe biletul de trimitere de ctre medicul de specialitate din
specialitile clinice sau medicul de familie, dup caz, i care se efectueaz pe
rspundereamediculuidelaborator.
o pentruserviciilemedicalespitalicetinregimdespitalizarecontinu
nu este necesar prezentarea cardului naional de asigurri sociale de sntate la
internare i la externare pentru pacienii din seciile de psihiatrie, internai prin
procedur de internare nevoluntar internare nevoluntar consemnat n foaia de
observaielamotiveleinternrii.

Pentru persoanele cu tulburri psihice prevzute de Legea sntii mintale i a proteciei


persoanelorcutulburripsihicenr.487/2002,republicat,careaudesemnatreprezentantlegal
dectreautoritilecompetentepotrivitlegislaieinvigoare,
sareglementatcareprezentantullegalalpersoaneicutulburripsihice,sprezintecaselor
deasigurridesntatelacareesteluatanevidenpersoanapecareoreprezintdocumentul
prin care a fost desemnat reprezentant legal, n vederea nregistrrii acestui document n
evidenelepropriialecaseideasigurridesntate.

nceeaceprivetetransmitereadectrefurnizoriideanalizemedicaledelaboratoraserviciilor
furnizate n platforma informatic din asigurrile de sntate n termen de 72 de ore de la
momentulrecoltrii/primiriiprobelor,
sa precizat c Reglementarea nu se aplic pentru analizele medicale de laborator
prevzute n pachetul de baz care nu sunt recomandate pe biletul de trimitere de ctre
medicul de specialitate din specialitile clinice sau medicul de familie, dup caz, i care se
efectueazperspundereamediculuidelaborator(ex.:antibiograma,antifungigrama,examen
citologicalfrotiuluisanguin)

Avnd n vedere cele de mai sus, supunem aprobrii prezentul referat i proiectul de
Ordin anexat.

SECRETAR GENERAL
GABRIEL FLORIN PUCU

DIRECTOR GENERAL
RADU IBICHI

a) luarea n eviden n primul trimestru;


b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pn n luna a 7-a.
n situaia n care luarea n eviden a gravidei are loc n luna a 3-a, pentru aceast lun se va raporta
casei de asigurri de sntate numai luarea n eviden a gravidei, nu i supravegherea;
c) supravegherea, de dou ori pe lun, din luna a 7-a pn n luna a 9-a inclusiv;
d) urmrirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni de la natere;
1.3.1. n cadrul supravegherii gravidei se face i promovarea alimentaiei exclusive la sn a copilului
pn la vrsta de 6 luni i continuarea acesteia pn la minim 12 luni, recomandare pentru testare
pentru HIV, hepatit de etiologie viral cu virus B i C, precum i consiliere pre i post testare HIV i
lues a femeii gravide.
NOT: n conformitate cu programul de monitorizare, investigaiile paraclinice i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de ctre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la
momentul n care gravida este luat n eviden de ctre acesta i pn la 4 sptmni de la natere.
1.4. Consultaiile pentru acordarea serviciilor de planificare familial constau n:
a) consilierea persoanei privind planificarea familial;
b) indicarea unei metode contraceptive.
1.4.1: Consultaia poate cuprinde, dup caz, numai serviciul prevzut la litera a) sau serviciile
prevzute la literele a) i b); se deconteaz dou consultaii pe an calendaristic, pe persoan.
1.5. Serviciile de prevenie - consultaie preventiv:
Consultaia preventiv pentru persoanele n vrst de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu
consecine majore n morbiditate i mortalitate se acord o dat la 3 ani i cuprinde:
- consultaie (anamnez, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice pentru ncadrarea ntr-o grup de risc;
- sfat medical, recomandri regim igieno-dietetic.
Consultaia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiar de pachet minimal de servicii
medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate nscrise pe lista
medicului de familie.
1.6. Activitile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fr eliberare de acte
medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepia situaiilor de suspiciune
care necesit expertiz medico-legal, conform prevederilor legale;
NOT: Se deconteaz un serviciu - consultaie - examinare pentru constatarea decesului, indiferent
dac s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat nscris sau nu pe lista
medicului de familie.
2. Persoanele care beneficiaz de pachetul minimal de servicii medicale suport integral
costurile pentru investigaiile paraclinice recomandate i tratamentul prescris de medicii de
familie, precum i costurile altor activiti de suport altele dect cele de la pct. 1.6.
B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZ N ASISTENA MEDICAL PRIMAR
1. Pachetul de servicii medicale de baz n asistena medical primar cuprinde urmtoarele
tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale curative pentru urgene medico-chirurgicale, afeciuni acute, subacute,
acutizrile unor afeciuni cronice i pentru afeciuni cronice
1.2 servicii medicale de prevenie i profilaxie
1.3 servicii medicale la domiciliu
1.4 servicii medicale adiionale
1.5 activiti de suport
1.6 servicii de administrare de medicamente
2

1.1. Servicii medicale curative pentru urgene medico-chirurgicale, afeciuni acute, subacute,
acutizrile unor afeciuni cronice i pentru afeciuni cronice
1.1.1. Servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical: asisten medical de
urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice a
cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de familie. Asistena medical de
urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul
ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naional de asisten
medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru care medicul de familie acord primul ajutor i dac este cazul, asigur
trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de ambulan,
precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sntii publice i al
ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul
cabinetului medical.
1.1.1.1. Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului medical/domiciliu.
1.1.1.2. Pentru persoanele asigurate nscrise pe lista altui medic de familie aflat n relaie
contractual cu o cas de asigurri de sntate, se deconteaz o singur consultaie per persoan pentru
fiecare situaie de urgen constatat pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la
nivelul cabinetului medical.
NOTA 1: Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen, organizat
conform legii.
NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical se acord n cabinetul
medicului de familie, n cadrul programului de la cabinet sau la domiciliu pacientului n cadrul
programului pentru consultaii la domiciliu.
NOTA 3: Cazurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen
specializate, inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan, sunt consemnate ca "urgen"
de ctre medicul de familie n documentele de eviden primar de la nivelul cabinetului, inclusiv
medicaia i procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dup caz.
1.1.2. Consultaia n caz de boal pentru afeciuni acute, subacute i acutizrile unor afeciuni
cronice, care cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- recomandare pentru investigaii paraclinice n vederea stabilirii diagnosticului i pentru
monitorizare;
- manevre de mic chirurgie, dup caz;
- stabilirea conduitei terapeutice i/sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic, precum i
instruirea asiguratului n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- bilet de trimitere pentru consultaie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare
n spital pentru cazurile care necesit aceasta sau care depesc competena medicului de familie;
- recomandare pentru tratament de recuperare, medicin fizic i balneologie n ambulatoriu sau n
sanatorii balneare, dup caz;
- recomandare pentru tratament de recuperare n sanatorii i preventorii, dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar, dup caz;
- recomandare pentru ngrijiri medicale la domiciliu, dup caz;
1.1.2.1. Consultaiile la cabinet pentru afeciuni acute/subacute sau acutizrile unor afeciuni cronice
se vor acorda conform recomandrilor medicale, iar la domiciliu se au n vedere i prevederile de la
punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boal acut/subacut sau acutizare a unor afeciuni
cronice/asigurat se deconteaz maxim dou consultaii.
3

NOT: Medicul de familie consemneaz n biletul de trimitere sau ataeaz la acesta, n copie,
rezultatele investigaiilor paraclinice efectuate atunci cnd acestea au fost necesare pentru a susine
i/sau confirma diagnosticul menionat pe biletul de trimitere i data la care au fost efectuate.
1.1.3. Consultaii periodice pentru ngrijirea general a asigurailor cu boli cronice - se vor realiza pe
baz de programare pentru:
a) supravegherea evoluiei bolii;
b) continuitatea terapiei;
c) screeningul complicaiilor;
d) educaia asiguratului privind autongrijirea.
1.1.3.1. Consultaiile n cabinet pentru afeciunile cronice se vor acorda conform planului de
management stabilit de ctre medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de ctre
medic i n condiiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afeciunile cronice/asigurat se
deconteaz o consultaie pe lun.
1.1.4. Consultaii de monitorizare activ prin plan de management integrat pe baz de programare,
pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii mbolnvirilor privind: riscul cardiovascular nalt
- HTA, dislipidemie i diabet zaharat tip 2; astmul bronic; boala cronic respiratorie obstructiv BPOC; boala cronic de rinichi.
1.1.4.1. Consultaiile de monitorizare activ acoper urmtoarele:
a) Evaluarea iniial a cazului nou depistat n primul trimestru dup luarea n eviden, episod ce
poate include 3 consultaii la medicul de familie ce pot fi acordate ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive - bilan clinic iniial care include screeningul complicaiilor, iniierea i ajustarea terapiei
pn la obinerea rspunsului terapeutic preconizat, educaia pacientului, recomandare pentru
investigaii paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesit consultaii de specialitate sau
care depesc competena medicului de familie;
b) Monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaii programate care includ evaluarea controlului
bolii, screeningul complicaiilor, educaia pacientului, investigaii paraclinice i tratament i o nou
monitorizare se face dup 6 luni consecutive, calculate fa de luna n care a fost efectuat cea de a
doua consultaie din cadrul monitorizrii anterioare a managementului de caz.
1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2
a. Evaluarea iniial a cazului nou depistat const n:
- evaluarea afectrii organelor int;
- stratificarea nivelului de risc;
- stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniierea interveniilor de
modificare a riscului, evaluarea rspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor int specifice
cazului.
Consultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde:
- anamneza;
- examen clinic n cabinetul medicului de familie: inspecie, ascultaie i palpare pentru evidenierea
semnelor de afectare a organelor int, evidenierea semnelor clinice pentru comorbiditi care pot
induce HTA secundar, msurarea circumferinei abdominale, examinarea piciorului pentru pacienii
cu diabet zaharat tip 2, msurarea TA;
- bilet de trimitere pentru consultaie de specialitate/investigaii paraclinice n vederea efecturii:
hemoleucogram complet, glicemie, profil lipidic complet, ionogram seric, acid uric seric,
creatinin seric, microalbuminurie, EKG;
Interveniile de modificare a riscului includ:
- sfaturi pentru modificarea stilului de via, fumat, diet, activitate fizic;
- intervenii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile int stabilite ca obiective
terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de via i/sau terapie medicamentoas;
4

- educaie pentru auto - ngrijire.


NOT: Pentru iniierea i ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul
zaharat de tip 2, este necesar recomandare de la medicul de specialitate/atestat n diabet, nutriie i boli
metabolice.
b. Monitorizare activ a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie i diabet zaharat tip
2, cuprinde:
- bilanul periodic al controlului terapeutic;
- evaluarea evoluiei afeciunii - screening-ul complicaiilor/afectarea organelor int;
- tratament/ajustarea medicaiei, dup caz.
NOT: Pentru tratamentul i ajustarea medicaiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de
tip 2, este necesar recomandare de la medicul de specialitate/atestat n diabet, nutriie i boli
metabolice
Consultaiile n cadrul monitorizrii active includ:
- examen clinic n cabinetul medicului de familie;
- bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaii paraclinice specifice respectiv
hemoleucogram complet, glicemie, profil lipidic complet, ionogram seric, acid uric seric,
creatinin seric, microalbuminurie, EKG, dozare protein urinar, n funcie de nivelul de risc;
- bilet de trimitere - management de caz, n funcie de nivelul de risc pentru consultaie de
specialitate la cardiologie, medicin intern, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, oftalmologie,
nefrologie;
- sfaturi igieno-dietetice i educaie pentru auto-ngrijire.
Criterii de ncadrare n nivel de risc:
I. Nivel de risc sczut: SCORE < 1 plus 155 < LDL-C < 190 mg/dl i/sau 140/90 < TA < 160/99
(TAS i/sau TAD)
II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-C > 70 mg/dl i/sau 160/90 < TA < 179/109 i/sau 1 2 FRS
III. Nivel de risc nalt i foarte nalt: SCORE > 5 i/sau LDL-C > 100 mg/dl i/sau TA > 180/110,
i/sau afectarea organelor int, i/sau boal renal i/sau prezena concomitent a DZ i/sau >/= 3 FRS
1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronic i boala cronic respiratorie
obstructiv - BPOC:
a. Evaluarea iniial a cazului nou depistat const n:
- stratificarea nivelului de severitate
- ntocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat i iniierea terapiei.
Consultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde:
- anamnez factori declanatori, istoric personal i familial
- examen clinic n cabinetul medicului de familie: inspecie, auscultaie i palpare pentru evidenierea
semnelor de afectare a organelor int, evidenierea semnelor clinice pentru comorbiditi
- trimitere pentru investigaii paraclinice/explorri funcionale: hemoleucogram complet,
spirometrie, peak-flowmetrie, radiografie pulmonar;
- trimitere pentru consultaie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie i medicin
intern, dup caz;
Iniierea interveniilor terapeutice include:
- sfaturi pentru modificarea stilului de via: fumat, diet, activitate fizic +/- consiliere suport
specializat;
- pentru astm bronic - inta terapeutic este reprezentat de controlul simptomelor cu combinaia
farmacologic i n dozele cele mai mici posibile:
- astm bronic controlat - limitarea simptomelor diurne i a consumului de beta2 agonist la nevoie n
</= 2 ocazii/sptmn, absena simptomelor nocturne, fr limitarea activitii, funcie pulmonar
normal, absena exacerbrilor;
5

- astm bronic parial controlat - limitarea simptomelor diurne i a consumului de beta2 agonist la
nevoie n > 2 ocazii/sptmn, prezena simptomelor nocturne, funcie pulmonar < 80% din valoarea
cea mai bun (sau prezis), cu limitarea activitii, cu una/mai multe exacerbri n ultimul an;
- astm bronic necontrolat - trei sau mai multe caracteristici de astm bronic parial controlat
prezente n orice sptmn plus o exacerbare.
Iniierea medicaiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicaie de treapta II sau III, funcie de
intensitatea simptomelor.
- pentru BPOC - inta terapeutic este reprezentat de renunarea la fumat i controlul simptomelor,
cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii:
- toi pacienii: educaie intensiv pentru renunare la fumat, evitarea altor factori de risc, diet,
activitate fizic, reguli de via, vaccinare antigripal;
- toi pacienii cu BPOC confirmai spirometric i ncadrai n stadiul de severitate I - II cu dispnee iniiere terapie de linia I (bronhodilatator cu durat scurt de aciune - uneori) sau de linia II
(bronhodilatator cu durat lung de aciune - dac este necesar)
- bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacienii cu BPOC confirmai spirometric i ncadrai
n stadiul de severitate III i IV pentru iniiere terapie combinat respectiv oxigenoterapie sau/i
pacieni cu suspiciune de BPOC, pentru confirmare diagnostic.
b. Monitorizarea activ a cazului luat n eviden cuprinde:
- reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii i identificarea eventualelor cauze de
control inadecvat;
- educaia pacientului privind boala, evoluia ei, nelegerea rolului diferitelor clase de medicamente
i a utilizrii lor, nelegerea rolului pacientului n managementul de lung durat a bolii, sfatul pentru
renunarea la fumat;
- evaluarea complianei la tratament i ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor;
- astm bronic - inta terapeutic - controlul simptomelor cu combinaia farmacologic i n dozele
cele mai mici posibile.
- BPOC - inta terapeutic - renunarea la fumat i controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice
adecvate stadiului bolii i prevenirea exacerbrilor.
Consultaiile n cadrul monitorizrii active includ:
- anamneza, factori declanatori cauze de control inadecvat;
- examen clinic n cabinetul medicului de familie: inspecie, auscultaie i palpare pentru evidenierea
semnelor de afectare a organelor int, evidenierea semnelor clinice pentru comorbiditi;
- evaluarea riscului de exacerbare a BPOC;
- bilet de trimitere - management de caz, n funcie de severitate - pentru efectuarea de investigaii
paraclinice pentru stabilirea severitii/nivelului de control i monitorizarea evoluiei astmului bronic
i BPOC: spirometrie, hemoleucogram complet i dac se suspecteaz complicaii - radiografie
pulmonar, dup caz;
- bilet de trimitere - management de caz, n funcie de severitate - pentru evaluare la medicul de
specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie i medicin intern, dup caz.
Educaia pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de via: fumat, diet, activitate fizic +/consiliere/vaccinare antigripal.
Evaluarea complianei la recomandrile terapeutice, cu atenie sporit la compliana la medicamente
i verificarea la fiecare vizit a nelegerii utilizrii diferitelor clase de medicamente i a modului de
utilizare a dispozitivelor inhalatorii.
1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi
a. Evaluarea iniial a cazului nou depistat const n:
- evaluarea gradului de risc n funcie de filtratul glomerular, albuminurie i boala renal primar;
- stabilirea obiectivelor terapeutice i ntocmirea planului de ngrijire al pacientului confirmat
(obiective terapeutice) i iniierea terapiei.
6

Consultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde:


- anamnez (antecedente familiale i personale, expunere la nefrotoxice, istoric al afectrii renale i
al co-morbiditilor relevante);
- examen clinic complet;
- bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice: creatinin seric cu determinarea ratei de filtrare
glomerular estimat - eRFG, examen sumar de urin, albumin/creatinin urinar, ecografie de organ renal;
- bilet de trimitere pentru consultaie de specialitate la nefrolog a pacienilor cu risc mediu-mare
(raport albumin/creatinin peste 300 mg/g, eRFG mai mic de 45 mL/min sau hematurie microscopic
de cauz non-urologic), hipertensiune arterial necontrolat.
Iniierea terapiei include:
- consiliere pentru schimbarea stilului de via: renunare la fumat, diet hiposodat, activitate fizic;
- tratament medicamentos viznd controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic
individual), al proteinuriei, al declinului eRFG i al dislipidemiei, dup caz;
- educaia pacientului pentru auto-ngrijire.
b. Monitorizarea activ a cazului luat n eviden:
- bilanul periodic al controlului terapeutic (presiune arterial, raport albumin/creatinin urinar,
declin eRFG):
- revizuirea medicaiei (medicamente, doze), dup caz;
- evaluarea aderenei la programul terapeutic (diet, medicaie);
- bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaii paraclinice creatinin seric cu
determinarea ratei de filtrare glomerular estimat - eRFG, albumin/creatinin urinar;
- bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie.
1.2. Serviciile medicale preventive i profilactice sunt:
1.2.1. Consultaiile preventive sunt consultaii periodice active oferite persoanelor cu vrsta ntre 0 18 ani privind:
a. creterea i dezvoltarea;
b. starea de nutriie i practicile nutriionale;
c. depistarea i intervenia n consecin pentru riscurile specifice grupei de vrst/sex; serviciile
preventive pentru copii pe grupe de vrst i sex, conform anexei nr. 2 C la ordin.
1.2.1.1. Frecvena efecturii consultaiilor se va realiza dup cum urmeaz:
a) la externarea din maternitate i la 1 lun - la domiciliul copilului;
b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni;
c) o dat pe an de la 4 la 18 ani.
NOTA 1: n cadrul consultaiilor preventive copii cu vrsta cuprins ntre 2 i 18 ani, beneficiaz
anual de investigaii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul
de familie, dac n anul n care se acord consultaiile preventive de evaluare a riscului individual, nu
au efectuat aceste investigaii. Biletul de trimitere se ntocmete distinct pentru aceste investigaii
paraclinice cu completarea cmpului corespunztor preveniei.
Investigaiile paraclinice recomandate pentru prevenie sunt:
a. Vrsta cuprins ntre 2 ani i 5 ani inclusiv:
1. Pentru screeningul anemiei:
Hemoleucograma complet
Sideremie
2. Pentru screeningul rahitismului:
Calciu seric total
Calciu ionic seric
Fosfor
Fosfataz alcalin
7

b. Vrsta cuprins ntre 6 ani i 9 ani inclusiv


1. Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de mas corporal - (IMC)
crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familial
Proteine totale serice
Colesterol seric total
Trigliceride serice
Glicemie
TGP
TGO
c. Vrsta cuprins ntre 10 ani i 17 ani inclusiv
1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de mas corporal - (IMC) crescut sau la
cei cu istoric de hipercolesterolemie familial
Colesterol seric total
Trigliceride serice
Glicemie
TGP
TGO
2. Pentru screening BTS (dup nceperea vieii sexuale)
VDRL sau RPR
NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectueaz fr recomandarea medicului de familie
examenul citologic al frotiului sangvin (numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de
specialiti cu studii superioare nemedicale care au specializare n hematologie) n cazul n care
hemoleucograma complet prezint modificri de parametri, respectiv efectueaz TPHA n situaia n
care VDRL sau RPR este pozitiv.
1.2.2. Consultaii n vederea monitorizrii evoluiei sarcinii i luziei, conform prevederilor legale n
vigoare:
a) luarea n eviden n primul trimestru; se deconteaz o consultaie;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pn n luna a 7-a se deconteaz o consultaie/lun. n situaia
n care luarea n eviden a gravidei are loc n luna a 3-a, pentru aceast lun se va raporta casei de
asigurri de sntate numai luarea n eviden a gravidei, nu i supravegherea;
c) supravegherea, de dou ori pe lun, din luna a 7-a pn n luna a 9-a inclusiv; se deconteaz dou
consultaii/lun;
d) urmrirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; se deconteaz o consultaie;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni de la natere; se deconteaz o consultaie.
1.2.2.1. n cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentaiei exclusive la sn a copilului
pn la vrsta de 6 luni i continuarea acesteia pn la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatit de
etiologie viral cu virus B i C, consiliere pre i post testare HIV i lues a femeii gravide, precum i alte
investigaii paraclinice necesare, dintre cele prevzute n pachetul de baz.
NOT: n conformitate cu programul de monitorizare, investigaiile paraclinice i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de ctre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la
momentul n care gravida este luat n eviden de ctre acesta i pn la 4 sptmni de la natere.
1.2.3. Consultaii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acord
la cabinetul medicului de familie n mod activ adulilor din populaia general - fr semne de boal se vor realiza dup cum urmeaz:
1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vrsta ntre 18 i 39 ani - o dat la 3 ani calendaristici,
pentru care medicul de familie evalueaz expunerea la factorii de risc finalizat prin completarea
riscogramei pentru grupa de vrst i sex corespunztoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se
deconteaz maxim 2 consultaii/asigurat n anul n care se realizeaz evaluarea riscului individual.
Pentru persoanele asimptomatice cu vrsta ntre 18 i 39 ani depistate cu risc nalt, consultaiile
8

preventive de evaluare se acord anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2. i se deconteaz


maxim 2 consultaii/asigurat, anual.
1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vrsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de familie
evalueaz expunerea la factorii de risc finalizat prin completarea riscogramei pentru grupa de vrst i
sex corespunztoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se deconteaz maxim 2 consultaii/asigurat,
anual.
NOTA 1: n cadrul consultaiilor preventive asiguraii asimptomatici cu vrsta peste 18 ani, anual
respectiv odat la 3 ani, beneficiaz de investigaii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului
de trimitere eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de
evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaii. Biletul de trimitere se ntocmete
distinct pentru aceste investigaii paraclinice cu completarea cmpului corespunztor preveniei.
Investigaiile paraclinice recomandate pentru prevenie sunt:
a. pentru adultul asimptomatic cu vrsta cuprins ntre 18 i 39 ani
Hemoleucogram complet
VSH
Glicemie
Colesterol seric total
Creatinina seric
b. pentru femeia cu vrsta ntre 18 i 39 ani care planific o sarcin
VDRL sau RPR
c. pentru adultul asimptomatic cu vrsta de 40 de ani i peste
Hemoleucogram complet
VSH
Glicemie
Colesterol seric total
Creatinina seric
PSA la brbai
TSH i FT4 la femei
NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectueaz fr recomandarea medicului de familie
examenul citologic al frotiului sangvin (numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de
specialiti cu studii superioare nemedicale care au specializare n hematologie) n cazul n care
hemoleucograma complet prezint modificri de parametri, respectiv efectueaz TPHA n situaia n
care VDRL sau RPR este pozitiv.
1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaiei) i
depistare de boli cu potenial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere ctre
structurile de specialitate pentru investigaii, confirmare, tratament adecvat i msuri igienico-sanitare
specifice, dup caz). Bolile cu potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul II din anexa la
H.G. nr. 1186/2000.
1.2.4.1. Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial endemoepidemic suspicionat i confirmat, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de
familie.
1.2.5. Consultaii pentru acordarea serviciilor de planificare familial:
a) consilierea femeii privind planificarea familial;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fr risc.
1.2.5.1. Consultaia poate cuprinde, dup caz, numai serviciul prevzut la litera a) sau serviciile
prevzute la literele a) i b); se acord maximum dou consultaii pe an calendaristic, pe asigurat.
9

1.3. Consultaiile la domiciliu sunt acordate asigurailor de pe lista proprie a medicului de familie, n
afara cabinetului, n timpul programului de lucru pentru consultaiile la domiciliu Consultaiile la
domiciliu se acord asigurailor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanent sau invaliditate
temporar, asigurailor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet,
copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vrsta 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase i lehuzelor.
Se consider consultaie la domiciliu, inclusiv consultaia - examinarea acordat de medicul de
familie n vederea constatrii decesului.
1.3.1. Consultaiile la domiciliu acordate de ctre medicul de familie pentru un asigurat nscris pe
lista proprie se deconteaz astfel: maximum 2 consultaii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizri
ale bolilor cronice, maximum 4 consultaii/an pentru bolile cronice i o consultaie pentru fiecare
situaie de urgen. Informaiile medicale se nregistreaz n fia medical.
1.3.2. Consultaiile acordate la domiciliul asigurailor - maximum 42 de consultaii pe lun pe medic
cu list proprie de persoane asigurate nscrise dar nu mai mult de 3 consultaii pe zi.
NOT: consultaiile la domiciliu se consemneaz n registrul de consultaii la domiciliu, care va
conine data i ora consultaiei, numele, prenumele, semntura asiguratului sau aparintorului, dup
caz, pentru situaia n care nu se utilizeaz cardul conform prevederilor legale n vigoare.
1.4. Serviciile medicale adiionale reprezint servicii care se ofer opional n cabinetele medicilor
de familie, exclusiv asigurailor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai n cadrul
cabinetelor care au dotarea corespunztoare, iar medicul de familie are competen dobndit prin
parcurgerea unui program educaional specific, certificat suplimentar, dup caz.
1.4.1. Serviciile adiionale sunt:
a) efectuare i interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate
b) ecografie general - abdomen i pelvis
NOTA 1*): Pentru aceste servicii se ncheie acte adiionale la contractul/convenia de furnizare de
servicii medicale n asistena medical primar. Decontarea acestor servicii se realizeaz din fondul
aferent investigaiilor medicale paraclinice, n limita sumelor rezultate conform criteriilor prevzute n
anexa 20 la ordin.
NOTA 2: Numrul maxim de ecografii generale, examene EKG - efectuare i interpretare ce pot fi
efectuate i acordate ntr-o or, nu poate fi mai mare de 3.
1.5. Activitile de suport sunt reprezentate de eliberarea urmtoarelor documente: concediu
medical, bilete de trimitere, prescripii medicale, adeverine medicale pentru copii n caz de
mbolnviri, acte medicale necesare copiilor aflai n plasament din cadrul sistemului de asisten
social i protecia copilului, adeverine medicale pentru nscrierea n colectivitate - eliberate la
efectuarea examenelor anuale de bilan ale precolarilor i elevilor i numai la nscrierea in fiecare
ciclu de invatamant i avize epidemiologice pentru (re)intrare n colectivitate, conform prevederilor
legale n vigoare, precum i eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepia
situaiilor de suspiciune care necesit expertiz medico-legal, conform prevederilor legale, ca urmare a
examinrii pentru constatarea decesului.
NOTA 1: Activitile de suport sunt consecin a actului medical acordat pentru serviciile prevzute
n pachetul de servicii medicale de baz.
NOTA 2: Se deconteaz un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dac s-a
eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat nscris pe lista medicului de familie.
1.6. Servicii de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos
sau perfuzabil, dup caz, acordate asigurailor de pe lista proprie a medicului de familie, n timpul
programului de lucru n cabinet.
C. PACHETUL DE SERVICII N ASISTENA MEDICAL PRIMAR PENTRU
PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI,
10

PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI


ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA REGULAMENTULUI
CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE
2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIAL I PENTRU
PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI,
CONVENII SAU PROTOCOALE INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL
SNTII.
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz n asistena medical primar de serviciile prevzute la lit. A punctul 1,
subpunctele 1.1 i 1.2 i la lit. B, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 din prezenta anex.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883
al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate social beneficiaz n asistena medical primar de serviciile prevzute la lit. B.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia, dup caz, de serviciile medicale
prevzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 din prezenta anex sau de serviciile medicale
prevzute la lit. B din prezenta anex n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale.

11

ANEXA 2
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical primar pentru furnizarea de servicii medicale prevzute n pachetele de
servicii medicale
ART. 1 (1) Modalitile de plat n asistena medical primar sunt: plata "per capita" prin tarif pe
persoan asigurat, conform listei proprii de persoane nscrise asigurate, i plata prin tarif pe serviciu
medical exprimat n puncte pentru unele servicii medicale prevzute anexa nr. 1 la ordin, inclusiv
pentru serviciile medicale acordate pacienilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului
Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de
sntate, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor
europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social, precum i pacienilor din alte
state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu
prevederi n domeniul sntii.
(2) Suma cuvenit prin plata "per capita" pentru serviciile menionate la lit. e) se calculeaz prin
nmulirea numrului de puncte rezultat n raport cu numrul i structura pe grupe de vrst a
persoanelor asigurate nscrise n lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat n funcie
de condiiile prevzute la lit. d), cu valoarea stabilit pentru un punct.
a) Numrul de puncte acordat n raport cu numrul i structura pe grupe de vrst a persoanelor
nscrise asigurate se stabilete astfel:
1. numrul de puncte, acordat pe o persoan asigurat nscris n list, n raport cu vrsta persoanei
asigurate nscrise:
_____________________________________________________
| Grupa de vrst | 0 - 3 ani | 4 - 59 ani | 60 ani
|
|
|
|
| i peste |
|_________________|___________|____________|__________|
| Numr de puncte/|
11,2
|
7,2
|
11,2
|
| persoan/an
|
|
|
|
|_________________|___________|____________|__________|
NOTA 1: ncadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grup de vrst n alta se
realizeaz la mplinirea vrstei - copil cu vrsta de 4 ani mplinii se ncadreaz n grupa 4 - 59 ani.
NOTA 2: n situaia n care n lista medicului de familie sunt nscrise persoane instituionalizate copii ncredinai sau dai n plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat
autorizat, persoane din centre de ngrijire i asisten - i persoane private de libertate aflate n custodia
statului, potrivit legii, numrul de puncte aferent acestora se majoreaz cu 5% fa de punctajul acordat
grupei de vrst n care se ncadreaz.
n acest sens medicii de familie ataeaz la fia medical actele doveditoare care atest calitatea de
persoane instituionalizate - copii ncredinai sau dai n plasament unui serviciu public specializat ori
unui organism privat autorizat, persoane din centre de ngrijire i asisten - sau persoane private de
libertate aflate n custodia statului, potrivit legii.
NOTA 3: Pentru persoanele ncadrate ca i persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate numrul
de puncte aferent acestora este cel corespunztor grupei de vrst "60 ani i peste".
2. La calculul numrului lunar de puncte "per capita" conform art. 1 alin. (2) se iau n considerare
persoanele asigurate nscrise n lista medicului de familie existente n ultima zi a lunii precedente. n
situaia contractelor nou ncheiate pentru prima lun de contract la calculul numrului de puncte per
capita se iau n considerare persoanele asigurate nscrise n lista medicului de familie prezentat la
contractare.
12

Pentru medicii nou venii care ncheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioad de
maximum 3 luni - dup ncetarea conveniei ncheiat pentru maxim 3 luni, pentru prima lun de
contract se iau n considerare persoanele asigurate nscrise n lista medicului de familie prezentat la
data ncheierii contractului.
3. Numrul optim de persoane nscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurrii
unor servicii de calitate la nivelul asistenei medicale primare care se ia n calcul pentru stabilirea
necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorial/zon urban este de 1.800.
4. Pentru un numr de 2.200 de persoane nscrise pe lista medicului de familie programul sptmnal
de activitate al cabinetului medical individual precum i al fiecrui medic de familie cu list proprie
care se contracteaz cu casa de asigurri de sntate n vederea acordrii serviciilor medicale n
asistena medical primar este de 35 de ore pe sptmn. n situaia n care numrul persoanelor
nscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe
sptmn se poate prelungi i/sau se poate modifica n sensul schimbrii raportului prevzut la alin.
(3) lit. b) cu asigurarea numrului de consultaii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la
lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin.
n cazul prelungirii programului de lucru pentru o list cuprins ntre 2.200 i 3.000 de persoane
nscrise programul zilnic se majoreaz cu 1 or iar pentru o list de nscrii mai mare de 3.000
programul zilnic se majoreaz cu 2 ore.
5. n situaia n care numrul de persoane asigurate nscrise pe lista medicului de familie depete
2.200 i numrul de puncte "per capita"/an depete 18.700 puncte, numrul de puncte ce depete
acest nivel se reduce dup cum urmeaz:
- cu 25%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 18.701 - 22.000;
- cu 50%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 22.001 - 26.000;
- cu 75%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.
Numrul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform
Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale,
republicat, cu modificrile ulterioare, care au cel puin un medic angajat cu norm ntreag i pentru
cabinetele medicale care se afl ntr-o unitate administrativ-teritorial/zon urban cu deficit din punct
de vedere al prezenei medicului de familie, stabilit de comisia prevzut la art. 1 alin. (3) de la
capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. ........../2016 se reduce dup cum urmeaz:
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face
100%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 25%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 50%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 30.000 puncte, numrul de puncte ce depete acest nivel se diminueaz cu
75%;
b) Medicii nou-venii ntr-o localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban - n condiiile
prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. ...../2016 ncheie
contract cu casa de asigurri de sntate n aceleai condiii ca i medicii de familie care nu fac parte
din categoria medicilor nou-venii, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) i (5) de la capitolul I din
anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr....../2016, privind numrul minim de persoane asigurate nscrise
pe listele medicilor de familie.
13

Venitul medicilor de familie nou-venii ntr-o localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban


- n condiiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
...../2016 se stabilete conform lit. a).
c) Medicii nou-venii ntr-o localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban - n condiiile
prevederilor art. 14 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. .../2016, chiar dac la
sfritul celor 3 luni pentru care au avut ncheiat convenie de furnizare de servicii medicale nu au
nscris numrul de persoane asigurate prevzut la art. 1 alin. (3) i alin. (5) de la capitolul I din anexa
nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. ..../2016, ncheie contract cu casa de asigurri de sntate pentru
lista pe care i-au constituit-o pn la data ncheierii contractului; medicii nou-venii au obligaia ca n
termen de maximum 3 luni de la data ncheierii contractului s nscrie numrul minim de persoane
asigurate. n caz contrar, contractul ncheiat ntre medicul de familie nou-venit i casa de asigurri de
sntate nceteaz la expirarea celor 3 luni, cu excepia situaiilor stabilite de comisia constituit
potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menionat.
Lista de persoane asigurate nscrise care se ia n calcul pentru continuarea relaiei contractuale este cea
prezentat de medicul de familie la sfritul celor 3 luni. Dac dup prelungirea relaiei contractuale se
constat, odat cu validarea listei de persoane asigurate nscrise, c nu este ndeplinit condiia privind
numrul minim de persoane asigurate nscrise, contractul poate nceta n condiiile art. 1 alin. (6) de la
capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menionat.
Pentru cele 3 luni de contract n care medicul nou-venit are obligaia de a nscrie numrul minim de
persoane asigurate prevzut la art. 1 alin. (3) i alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul
normativ mai sus menionat, venitul se stabilete conform lit. a). Se consider medic nou-venit ntr-o
localitate, medicul de familie care solicit pentru prima dat intrarea n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate n localitatea respectiv, inclusiv medicii care i-au desfurat activitatea ca
medici angajai ntr-un cabinet medical individual aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate respectiv.
d) Numrul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), dup caz, se recalculeaz n
urmtoarele situaii:
1. n raport cu condiiile n care se desfoar activitatea, majorarea este cu pn la 100%, pe baza
criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate pentru aprobarea criteriilor de ncadrare a cabinetelor medicale din asistena medical primar
i din ambulatoriul de specialitate n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea. Pentru
cabinetele medicale organizate n localitile care se gsesc total sau parial n aria Rezervaiei biosferei
Delta Dunrii, se aplic un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul obinut potrivit
Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate pentru
aprobarea criteriilor de ncadrare a cabinetelor medicale din asistena medical primar i din
ambulatoriul de specialitate n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea.
Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru i un spor de
zon diferit pentru localitatea unde se afl cabinetul i pentru localitatea/localitile unde se afl
punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, numrul total de puncte rezultat potrivit lit. a),
lit. b) sau lit. c) va fi mprit proporional cu programul de lucru - exprimat n ore desfurat la cabinet,
respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabilit n conformitate cu
prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, iar numrul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va
ajusta n funcie de sporul de zon aferent localitii unde se afl cabinetul, respectiv punctul/punctele
de lucru.
Lista cuprinznd cabinetele medicale din asistena medical primar la care se aplic majorrile de
mai sus i procentul de majorare corespunztor se stabilesc anual conform prevederilor ordinului
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate mai sus menionat.
2. n raport cu gradul profesional, valoarea de referin a prestaiei medicale este cea a medicului
specialist. Pentru prestaia medicului primar numrul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau
14

lit. c), se majoreaz cu 20%, iar pentru prestaia medicului care nu a promovat un examen de
specialitate se diminueaz cu 10%.
Ajustarea numrului total de puncte se aplic din luna imediat urmtoare celei n care s-a depus i
nregistrat la casa de asigurri de sntate documentul privind confirmarea gradului profesional.
n situaiile de nlocuire a unui medic, cnd se ncheie convenie de nlocuire ntre medicul nlocuitor
i casa de asigurri de sntate, se va lua n calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al
medicului nlocuitor pentru perioada de valabilitate a conveniei. Pentru cabinetele medicale
individuale, n situaia de nlocuire a medicului titular de ctre medicul angajat, se va lua n calcul
pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.
e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5, cu excepia consultaiei la
domiciliu care se finalizeaz sau nu prin eliberarea certificatului constatator de deces i 1.6 din anexa
nr. 1 la ordin, precum i consultaiile prevzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, 1.3 i 1.4.2 de la litera B din
anexa nr. 1 la ordin care depesc limitele prevzute la alin. (3) lit. b), sunt incluse n plata "per capita".
(3) Suma cuvenit pentru serviciile medicale a cror plat se realizeaz prin tarif pe serviciu medical
exprimat n puncte se calculeaz prin nmulirea numrului de puncte pe serviciu medical ajustat n
funcie de gradul profesional, cu valoarea stabilit pentru un punct.
a) Numrul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:
DENUMIRE SERVICIU
MEDICAL
A. Pachet minimal
1. Servicii medicale pentru
situaiile de urgen medicochirurgical
2. Supraveghere i depistare de boli
cu potenial endemo-epidemic

3. Monitorizarea evoluiei sarcinii


i lehuziei
a) luarea n eviden n primul
trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a
3-a pn n luna a 7-a;
c) supravegherea, de dou ori pe
lun, din luna a 7-a pn n luna a
9-a inclusiv;
d) urmrirea lehuzei la externarea
din maternitate - la domiciliu;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni
de la natere;
4. Servicii de planificare familial
5. Constatarea decesului cu sau fr
eliberarea certificatului constatator
de deces

FRECVEN/PLAFON
1 consultaie per persoan pentru
fiecare situaie de urgen

NR. PUNCTE
5,5 puncte/consultaie

1 consultaie per persoan pentru 5,5 puncte/consultaie


fiecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i
confirmat,
inclusiv
pentru
bolnavul TBC nou descoperit
activ de medicul de familie
1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii/an
calendaristic/persoan
1 examinare la domiciliu

5,5 puncte/consultaie
15 puncte/examinare pentru
constatarea decesului
15

6. Servicii de prevenie
Consultaia preventiv
B. Pachet de baz
1. Serviciile medicale preventive i
profilactice acordate asigurailor cu
vrsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate la domiciliul copilului
b) - la 1 lun - la domiciliul
copilului
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 i 36
luni
d) - de la 4 la 18 ani
2. Monitorizarea evoluiei sarcinii
i luziei
a) luarea n eviden n primul
trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a
3-a pn n luna a 7-a;
c) supravegherea, de dou ori pe
lun, din luna a 7-a pn n luna a
9-a inclusiv;
d) urmrirea lehuzei la externarea
din maternitate - la domiciliu;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni
de la natere;
3. Evaluarea riscului individual la
adultul asimptomatic
a) asigurai cu vrsta ntre 18 i 39
ani
b) asigurai cu vrsta ntre 18 i 39
ani - persoane asimptomatice
depistate cu risc nalt
c) asigurai cu vrsta >40 ani

1 consultaie o dat la 3 ani


calendaristici

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie pentru fiecare din


lunile nominalizate
1 consultaie/an/ asigurat

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii/asigurat o dat la 3
ani calendaristici pentru
completarea riscogramei
1 - 2 consultaii/asigurat anual
pentru completarea riscogramei

5,5 puncte/consultaie

1 - 2 consultaii/asigurat anual
pentru completarea riscogramei

5,5 puncte/consultaie

5,5 puncte/consultaie

5,5 puncte/consultaie

4. Servicii medicale curative


a) Consultaia n caz de boal 2 consultaii/asigurat/episod
pentru afeciuni acute, subacute i
acutizrile unor afeciuni cronice
b) Consultaii periodice pentru 1 consultaie/asigurat/ lun
ngrijirea general a asigurailor cu
boli cronice

5,5 puncte/consultaie pentru


consultaiile care se
ncadreaz n limitele
prevzute la lit. b) a alin. (3)
5,5 puncte/consultaie pentru
consultaiile care se
ncadreaz n limitele
16

prevzute la lit. b) a alin. (3)


c) Management de caz:
c.1) evaluarea iniial a cazului nou
c.1.1) evaluarea iniial a cazului
nou de HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2

3 consultaii ce pot fi acordate


ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive;

c.1.2) evaluarea iniial a cazului


nou de astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv BPOC

3 consultaii ce pot fi acordate


ntr-un interval de maxim 3 Luni
consecutive;

c.1.3) evaluarea iniial a cazului


nou de boal cronic de rinichi

3 consultaii ce pot fi acordate


ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive;

O singur dat, n trimestrul n


care a fost fcut confirmarea

c.2) monitorizare pentru una sau


mai multe dintre bolile cronice
incluse n managementul de caz
(HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2, astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv BPOC, boal cronic de rinichi)

5. Servicii la domiciliu:
a) Urgen

5,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou; intervalul de 3
luni are ca dat de nceput
data primei consultaii n
cadrul evalurii;
5,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou; intervalul de 3
luni are ca dat de nceput
data primei consultaii n
cadrul evalurii;
5,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou; intervalul de 3
luni are ca dat de nceput
data primei consultaii n
cadrul evalurii;
Suplimentar 5,5 puncte/
asigurat - caz nou confirmat
de medicul de specialitate
pentru fiecare dintre serviciile
prevzute la pct. c.1.1), c.1.2)
i c.1.3)

2 consultaii n cadrul monitorizrii managementului de


caz

6 puncte/consultaie n cadrul
monitorizrii- management de
caz; Se raporteaz fiecare
consultaie odat cu
activitatea lunii n care a fost
efectuat, iar intervalul
maxim ntre cele 2 consultaii
este de 60 de zile; O nou
monitorizare de management
de caz se efectueaz dup 6
luni consecutive, calculate
fa de luna n care a fost
efectuat cea de a doua
consultaie din cadrul
monitorizrii anterioare a
managementului de caz.

1 consultaie pentru fiecare


situaie de urgen

15 puncte/consultaie care se
ncadreaz n limitele
prevzute la lit. b) a alin. (3)
17

b) Episod acut/subacut/ acutizri


ale bolilor cronice

2 consultaii/episod

c) Boli cronice

4 consultaii/an/asigurat

d) Management de caz pentru


asiguraii nedeplasabili nscrii pe
lista proprie
d.1) evaluarea iniial a cazului nou
d.1.1) evaluarea iniial a cazului
nou de HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2
d.1.2) evaluarea iniial a cazului
nou de astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv BPOC
d.1.3) evaluarea iniial a cazului
nou de boal cronic de rinichi

d.2) monitorizare pentru una sau


mai multe dintre bolile cronice
incluse n managementul de caz
(HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2, astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv BPOC, boal cronic de rinichi)

3 consultaii ce pot fi acordate


ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive; intervalul de 3 luni
are ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;
3 consultaii ce pot fi acordate
ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive; intervalul de 3 luni
are ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii
3 consultaii ce pot fi acordate
ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive; intervalul de 3 luni
are ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;
O singur dat, n trimestrul n
care a fost fcut confirmarea

2 consultaii n cadrul monitorizrii managementului de


caz

15 puncte/consultaie care se
ncadreaz
n
limitele
prevzute la lit. b) a alin. (3)
15 puncte/consultaie care se
ncadreaz n limitele
prevzute la lit. b) a alin. (3)

15,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou;
15,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou;

15,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou;
Suplimentar 5,5 puncte/
asigurat - caz nou confirmat
de medicul de specialitate
pentru fiecare dintre serviciile
prevzute la pct. d.1.1), d.1.2)
i d.1.3)
16 puncte/consultaie n
cadrul monitorizriimanagement de caz; - Se
raporteaz fiecare consultaie
odat cu activitatea lunii n
care a fost efectuat, iar
intervalul maxim intre cele 2
consultaii este de 60 de zile;
- O nou monitorizare de
management de caz se
efectueaz dup 6 luni
consecutive calculate fa de
luna n care a fost efectuat
cea de a doua consultaie din
cadrul monitorizrii anterioare
managementului de caz.
18

e) Constatarea decesului cu sau fr 1 examinare la domiciliu


eliberarea certificatului constatator
de deces

15 puncte/examinare pentru
constatarea decesului, care
se ncadreaz n prevederile
de la lit. b) a alin. (3)

a.1) n raport cu gradul profesional, valoarea de referin a prestaiei medicale este cea a medicului
specialist. Pentru prestaia medicului primar numrul total de puncte aferent serviciilor medicale
acordate prin plata pe serviciu medical se majoreaz cu 20%, iar pentru prestaia medicului care nu a
promovat un examen de specialitate se diminueaz cu 10%.
Ajustarea numrului total de puncte se aplic din luna imediat urmtoare celei n care s-a depus i
nregistrat la casa de asigurri de sntate documentul privind confirmarea gradului profesional.
a.2) n situaiile de nlocuire a unui medic, cnd se ncheie convenie de nlocuire ntre medicul
nlocuitor i casa de asigurri de sntate, se va lua n calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul
profesional al medicului nlocuitor pentru perioada de valabilitate a conveniei. Pentru cabinetele
medicale individuale, n situaia de nlocuire a medicului titular de ctre medicul angajat, se va lua n
calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat.
b) Numrul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste
proprii, corespunztor unui program de 35 ore/sptmn, nu poate depi pentru activitatea
desfurat, numrul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare
urmtoarele:
- timpul mediu/consultaie n cabinet este de 15 minute;
- un program de lucru n medie de 5 ore/zi pentru consultaii la cabinet, stabilit n conformitate cu
prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4;
Pentru un program de lucru n medie de 5 ore/zi pentru consultaii la cabinet pentru care plata se face
prin tarif pe serviciu medical, se ia n calcul o medie de 20 de consultaii/zi calculat n cadrul unui
trimestru, dar nu mai mult de 40 de consultaii/zi.
- maximum 3 consultaii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 42 consultaii pe lun.
c) Serviciile cuprinse la litera A i litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.5 pentru
consultaia cu sau fr eliberarea certificatului constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum i
consultaiile prevzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, 1.3 i 1.4.2 din anexa nr. 1 la ordin care se
ncadreaz n limitele prevzute la lit. b), sunt incluse n plata pe serviciu medical, iar decontarea
acestora se face prin tarif exprimat n puncte.
ART. 2 Acordarea serviciilor medicale se face n urmtoarele condiii:
a) medicamentele i, dup caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie s fie n concordan cu
diagnosticul stabilit. Pentru prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup caz,
pentru unele materiale sanitare, se utilizeaz prescripia medical electronic sau formularul de
prescripie medical cu regim special, unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope pn la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea
substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope; pentru medicamentele cu sau fr contribuie
personal prescrise n baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa
prescripie medical electronic distinct;
b) investigaiile paraclinice recomandate trebuie s fie n concordan cu diagnosticul, care se
consemneaz n fia de consultaie i n biletul de trimitere;
c) n cazul n care exist suspiciune privind bolile cu potenial endemo-epidemic, medicul de familie
ia msurile necesare pentru prentmpinarea sau restrngerea unor endemii/epidemii, respectiv pentru a
izola i raporta cazurile, conform prevederilor legale n vigoare. Pentru cazul n care msurile necesare
se refuz de ctre pacient, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliie i al autoritilor publice
locale.
19

ART. 3 (1) Pentru perioadele de absen mai mari de 30 de zile lucrtoare, medicul de familie
organizeaz preluarea activitii sale medicale de ctre un alt medic de familie; n cazurile n care
acesta este n imposibilitate de a organiza preluarea activitii, casele de asigurri de sntate numesc
un nlocuitor, cu avizul direciilor de sntate public. n ambele situaii medicul nlocuitor trebuie s
aib licen de nlocuire temporar, iar preluarea activitii se face pe baz de convenie de nlocuire.
Licena de nlocuire temporar se acord de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu ntiinarea
n scris a casei de asigurri de sntate i a direciei de sntate public. Pentru asigurarea condiiilor n
vederea prelurii activitii unui medic de familie de ctre alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale
medicilor pun la dispoziie medicilor de familie listele cu medicii de familie fr obligaii contractuale
aflai n evidena acestora, cum este i cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea n
condiiile legii.
n situaia n care preluarea activitii se face de ctre medici aflai n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, se asigur prelungirea corespunztoare a programului de activitate al medicului
nlocuitor, n funcie de necesiti.
(2) Perioadele de absen motivat a medicului de familie se refer la: incapacitate temporar de
munc, concediu de sarcin/lehuzie, concediu pentru creterea i ngrijirea copilului pn la 2 ani,
respectiv a copilului cu handicap pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 3 ani, vacan pentru o
perioad de maximum 30 de zile lucrtoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate i
rezideniat n specialitatea medicina de familie, perioad ct ocup funcii de demnitate public alese
sau numite, perioad n care unul dintre soi l urmeaz pe cellalt trimis n misiune permanent n
strintate sau s lucreze ntr-o organizaie internaional n strintate.
Medicul este obligat ca n cazul n care se afl n una din situaiile menionate mai sus, cu excepia
perioadei de vacan, s depun la sediul casei de asigurri de sntate, documentul justificativ care
atest motivul absenei.
(3) Pentru perioade de absen mai mici de 30 de zile lucrtoare, nlocuirea medicului absent se
poate face i pe baz de reciprocitate ntre medici, cu condiia ca medicul nlocuitor s-i desfoare
activitatea n aceeai localitate cu medicul nlocuit sau n zon limitrof, n acest caz medicul nlocuitor
prelungindu-i programul de lucru n funcie de necesiti. Pentru situaiile de nlocuire pe baz de
reciprocitate, medicul de familie nlocuit va depune la casa de asigurri de sntate, cu cel puin o zi
lucrtoare anterior perioadei de absen, un exemplar al conveniei de reciprocitate conform modelului
prevzut n anexa 4 la ordin i va afia la cabinetul medical numele i programul medicului nlocuitor,
precum i adresa cabinetului unde i desfoar activitatea. nlocuirea medicului absent pe baz de
reciprocitate ntre medici se face pentru o perioad cumulat de maximum 60 de zile calendaristice pe
an calendaristic.
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic proprie
pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii i formularele cu regim special
ale medicului nlocuit, inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului nlocuit, numrul de
contract i tampila cabinetului medical al medicului nlocuit.
(4) n cazul n care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de
familie, pentru perioadele de absen prevzute la alin. (1) - (3), acesta poate fi nlocuit de
medicul/medicii de familie angajat/angajai, cu prelungirea corespunztoare a programului de lucru al
medicului/medicilor angajat/angajai care s acopere programul de lucru al cabinetului medical
individual, prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
n desfurarea activitii, medicul angajat utilizeaz parafa proprie, semntura electronic proprie
pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii al cabinetului n care medicul
angajat i desfoar activitatea, numrul de contract i tampila cabinetului medical.
(5) Suma cuvenit prin plata "per capita", pe serviciu medical prin tarif exprimat n puncte, aferent
perioadei de absen se vireaz de ctre casa de asigurri de sntate n contul titularului contractului,
20

urmnd ca n convenia de nlocuire s se stipuleze n mod obligatoriu condiiile de plat a medicului


nlocuitor sau n contul medicului nlocuitor, dup caz.
(6) Medicul nlocuitor va ndeplini toate obligaiile ce revin medicului nlocuit conform contractului
de furnizare de servicii medicale ncheiat de acesta cu casa de asigurri de sntate.
ART. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical ncheie o convenie de nlocuire cu medicul
nlocuitor pentru perioade de absen mai mici de dou luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizat
de casa de asigurri de sntate, prin care se stabilesc condiiile de nlocuire. Pentru situaiile de
reciprocitate ntre medici, acetia ncheie o convenie de reciprocitate, conform anexei nr. 4 la ordin,
avizat de casa de asigurri de sntate, prin care se stabilesc condiiile de nlocuire pe baz de
reciprocitate.
(2) Convenia de nlocuire se ncheie ntre casele de asigurri de sntate i medicul nlocuitor agreat
de medicul nlocuit, pentru perioade de absen mai mari de 2 luni/an sau cnd medicul nlocuit se afl
n imposibilitate de a ncheia convenie cu medicul nlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin.
(3) Convenia de nlocuire devine anex la contractul de furnizare de servicii medicale al
reprezentantului legal al cabinetului medical.
(4) n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii al cabinetului n care
medicul nlocuitor i desfoar activitatea, formularele cu regim special ale medicului nlocuit,
inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului nlocuit, numrul de contract i tampila
cabinetului medical al medicului nlocuit.
ART. 5 (1) Medicul de familie poate angaja n cabinetul medical individual, organizat conform
prevederilor legale n vigoare, medici care au dreptul s desfoare activitate ca medici de familie
potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile
ulterioare. Medicii angajai nu au list proprie de persoane nscrise i nu raporteaz activitate medical
proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup caz, a unor materiale
sanitare se face conform prevederilor legale n vigoare, folosindu-se tampila cabinetului i parafa
medicului angajat, respectiv semntura electronic proprie i prescripiile medicale ale medicului
titular. ntreaga activitate a cabinetului medical se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de
reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurri de sntate.
(2) n cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajai, programul de
lucru al medicului angajat/medicilor angajai se poate desfura n afara programului de lucru al
medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajai n cabinetul medical
individual organizat conform prevederilor legale n vigoare se raporteaz la casa de asigurri de
sntate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate
al cabinetului medical individual. Programul de activitate al medicului titular ct i cel al medicului
angajat/medicilor angajai trebuie s se ncadreze n programul de activitate al cabinetului medical
individual conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
ART. 6 Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" i a valorii minime
garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenei medicale primare la nivel
naional pentru anul 2016 are urmtoarea structur:
1. 50% pentru plata "per capita" i 50% pentru plata pe serviciu medical, dup ce s-au reinut sumele
ce rezult potrivit pct. 2;
2. venitul cabinetelor medicale n care i desfoar activitatea medicii de familie nou-venii ntr-o
localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban, pentru o perioad de maximum 3 luni,
perioad considerat necesar pentru ntocmirea listei i pentru care medicul de familie are ncheiat o
convenie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate, format din:
a) suma echivalent cu media dintre salariul maxim i cel minim prevzute n sistemul sanitar
bugetar pentru gradul profesional obinut, la care se aplic corespunztor ca i procent ajustrile
prevzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1;
21

b) suma pentru cheltuielile de administrare i funcionare a cabinetului medical, inclusiv pentru


cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele i materialele
sanitare pentru trusa de urgen, egal cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) nmulit cu
1,5.
ART. 7 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita i pe serviciu medical,
fondul anual aferent asistenei medicale primare se defalcheaz pe trimestre.
ART. 8 (1) Valoarea minim garantat a punctului "per capita", unic pe ar, este de 4,05 lei,
valabil pentru anul 2016.
(2) Valoarea minim garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unic pe ar i este
de 1,9 lei, valabil pentru anul 2016.
(3) Valoarea definitiv a unui punct pentru plata per capita i pe serviciu medical se stabilete
trimestrial, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, ca raport ntre fondul
aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita i pe serviciu a medicilor de familie i numrul de
puncte per capita i pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condiiilor prevzute la art. 1
alin. (3), i reprezint valoarea definitiv a unui punct per capita i pe serviciu, unic pe ar pentru
trimestrul respectiv.
Valoarea definitiv a unui punct pentru plata per capita i pe serviciu nu poate fi mai mic dect
valoarea minim garantat a unui punct pentru plata per capita i pe serviciu.
(4) Fondul trimestrial luat n calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita i per
serviciu medical se determin astfel:
Fondul aferent asistenei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade venitul
cabinetelor medicale n care i desfoar activitatea medicii de familie nou-venii ntr-o localitate,
pentru o perioad de maximum 3 luni, perioad pentru care medicul de familie are ncheiat o
convenie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate, se repartizeaz 50% pentru
plata per capita i 50% pentru plata per serviciu.
ART. 9 (1) Suma cuvenit lunar medicilor de familie se calculeaz prin totalizarea sumelor rezultate
ca urmare a nmulirii numrului de puncte "per capita" efectiv realizate i a numrului de puncte pe
serviciu efectiv realizate cu valoarea minim garantat pentru un punct "per capita", respectiv cu
valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu medical.
(2) Suma cuvenit medicilor de familie pentru un trimestru se calculeaz prin totalizarea sumelor
rezultate prin nmulirea numrului de puncte "per capita" i a numrului de puncte pe serviciu medical
efectiv realizate n trimestrul respectiv cu valoarea definitiv a punctului "per capita", respectiv cu
valoarea definitiv a punctului pe serviciu medical.
ART. 10 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurri de sntate n format electronic,
pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale ncheiat cu casa de asigurri
de sntate, prin reprezentantul legal, ntreaga activitate efectiv realizat n luna anterioar, care se
verific de ctre casele de asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform
prevederilor contractului-cadru i a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage
dup sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfurat de
medicul respectiv pentru perioada aferent.
ART. 11 Persoanele nscrise care doresc s i schimbe medicul de familie i persoanele care nu sunt
nscrise pe lista unui medic de familie i care doresc s se nscrie, vor adresa o cerere de nscriere prin
transfer/cerere de nscriere, ale cror modele sunt prevzute n anexa nr. 2 A la ordin, medicului de
familie la care doresc s se nscrie, preciznd numele medicului de la care pleac, dup caz.
nscrierea/nscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de
nscriere/cererii de nscriere prin transfer i a cardului naional de asigurri sociale de sntate. Pentru
persoanele crora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de contiin refuz cardul
naional sau pentru persoanele crora li se va emite card naional duplicat, precum i pentru copii 0 - 18
22

ani, nscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de nscriere/de nscriere prin
transfer.
Pentru situaiile de nscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligaia s anune n scris
(prin pot, e-mail, fax), n maximum 15 zile lucrtoare, medicul de familie de la care a plecat
persoana. Medicul de familie de la care pleac persoana are obligaia s transmit fia medical n
copie certificat prin semntur i paraf c este conform cu originalul, prin pot, e-mail, fax/prin
asigurat, medicului primitor, n termen de 15 zile lucrtoare de la solicitare. Cabinetul medical de la
care pleac persoana pstreaz originalul fiei medicale, conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 12 (1) Erorile de calcul constatate n cadrul unui trimestru se corecteaz la sfritul
trimestrului, o dat cu recalcularea drepturilor bneti cuvenite medicului de familie.
(2) Erorile de calcul constatate dup expirarea unui trimestru se corecteaz pn la sfritul anului
astfel: suma corespunztoare numrului de puncte pltit eronat, n plus sau n minus fa de cel efectiv
realizat, ntr-un trimestru anterior se calculeaz n trimestrul n care s-a constatat eroarea, la valoarea
definitiv a punctului "per capita" i la valoarea definitiv a punctului pe serviciu stabilit pentru
trimestrul n care s-a produs eroarea, sumele respective afectnd fondul pentru calculul valorii
definitive a punctului pentru trimestrul n care s-a constatat eroarea i implicit valoarea definitiv a
punctului pentru trimestrul respectiv. n situaia n care dup ncheierea anului financiar precedent se
constat erori de calcul aferente acestuia, sumele pltite n plus sau n minus se regularizeaz n
aceleai condiii cu cele din cursul anului curent.
(3) Eventualele erori de validare se regularizeaz trimestrial la nivelul caselor de asigurri de
sntate.
ART. 13 Casele de asigurri de sntate pot organiza trimestrial i ori de cte ori este nevoie,
ntlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte respectarea prevederilor actelor normative n
vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative i vor stabili mpreun
cu medicii de familie msurile ce se impun pentru mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor de
familie la aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.
ART. 14 (1) n aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
./2016, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se nelege absena nemotivat de la
programul de lucru afiat i prevzut n contractul cu casa de asigurri de sntate pentru activitatea
desfurat n cabinetul medical.
(2) Absena motivat se ia n considerare pentru situaiile prevzute la art. 3 alin. (2), precum i
pentru urmtoarele situaii: citaii de la instanele judectoreti sau alte organe care au dreptul, potrivit
legii, de a solicita prezena la instituiile respective, cu condiia numirii unui nlocuitor pe baz de
convenie de reciprocitate sau convenie de nlocuire, ale crui numr de telefon i adres vor fi afiate
la cabinetul medical, precum i n cazul participrii la manifestri organizate pentru obinerea de
credite de educaie medical continu, n scopul realizrii punctajului necesar acreditrii de ctre
Colegiul Medicilor din Romnia. Pentru aceste situaii medicii de familie trebuie s depun la casa de
asigurri de sntate copia documentelor justificative. n cazul n care medicul titular al unui cabinet
medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absen prevzute anterior
poate fi nlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajai.
ART. 15 Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale din asistena
medical primar, care au competena i dotarea necesar, ecografii generale (abdomen i pelvis) i/sau
EKG, la tarifele i n condiiile asistenei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitile
paraclinice.
Medicii de familie pot efectua i interpreta aceste servicii numai ca o consecin a actului medical
propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituit la sfritul lunii anterioare, n
cazul medicilor de familie nou-venii ntr-o localitate care ncheie cu casa de asigurri de sntate
convenie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaii n
vederea stabilirii diagnosticului, dac n cabinetele medicale n care acetia i desfoar activitatea
23

exist aparatura medical necesar; medicii de familie pot efectua ecografii generale (abdomen i
pelvis) numai dac au obinut competen confirmat prin ordin al ministrului sntii.
Numrul de investigaii paraclinice contractat nu poate depi 3 investigaii pe or, cu obligaia
ncadrrii n valoarea contractat.
Serviciile medicale paraclinice se execut n afara programului de lucru contractat pentru serviciile
medicale din asistena medical primar, astfel nct s nu fie afectat timpul alocat consultaiilor stabilit
potrivit art. 1 alin. (3) lit. b), prin prelungirea corespunztoare a programului de lucru contractat.
ART. 16 Medicii de familie aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate acord
servicii medicale pe baza unei programri, n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 44/53/2010 privind aprobarea
unor msuri de eficientizare a activitii la nivelul asistenei medicale ambulatorii n vederea creterii
calitii actului medical n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate.
ART. 17 La contractare furnizorul depune lista cu asiguraii nscrii pe lista proprie a fiecrui medic
de familie, aflai n eviden cu urmtoarele boli cronice: HTA, dislipidemie i diabet zaharat tip 2,
astmul bronic, boala cronic respiratorie obstructiv (BPOC) i boala cronic de rinichi, conform
modelului prevzut n anexa nr. 2 D la ordin. Lunar se raporteaz modificrile intervenite/micarea
lunar/intrri/ieiri, utiliznd formularele de raportare aprobate prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.

24

ANEXA 2 A

I. CERERE DE NSCRIERE
- model Nr. nregistrare ________/___________________
VIZAT*),
Unitatea sanitar ...........................
CUI .........................................
Sediu (localitate, str. nr.) ............................................
Casa de Asigurri de Sntate ...............
Nr. contract/convenie ......................
Medic de familie ............................
(semntur i paraf)

Domnule/Doamn Doctor,
Subsemnatul(a) _________________________, cetenie _____________________,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / cod unic de asigurare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naterii __________________,
domiciliat() n __________________ str. ____________ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap.
___, jud./sector ______, act de identitate _____, seria ____, nr. ___________,
eliberat de ____________, la data _________, telefon _________, solicit nscrierea
mea pe lista dumneavoastr
Declar pe propria rspundere
c nu sunt nscris() pe lista unui medic de familie.

_
|_|

Rspund de exactitatea datelor cuprinse n prezenta cerere, pe care o semnez.


Data:

Semntura:

------------

*) Se completeaz cu datele unitii sanitare n care i desfoar activitatea medicul de familie pe


lista cruia se solicit nscrierea, respectiv semntura i parafa acestuia.

25

II. CERERE DE NSCRIERE PRIN TRANSFER


- model Nr. nregistrare _________________/__________
VIZAT*),
Unitatea sanitar ...........................
CUI .........................................
Sediu (localitate, str. nr.) ............................................
Casa de Asigurri de Sntate ...............
Nr. contract/convenie ......................
Medic de familie ............................
(semntur i paraf)
Domnule/Doamn Doctor,
Subsemnatul(a) _________________________, cetenie _____________________,
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / cod unic de asigurare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naterii __________________, domiciliat()
n __________________ str. ____________ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, jud./sector
______, act de identitate _____, seria ____, nr. ___________, eliberat de ____________, la
data _________, telefon _________, solicit nscrierea mea pe lista dumneavoastr prin
transfer de la medicul de familie _______________ din unitatea sanitar ____________ str.
__________ nr. ___ jud./sector __________/
Declar pe propria rspundere: **)
1.

Nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima nscriere.


_
|_|
2. Solicit nscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima nscriere
deoarece:
_
a survenit decesul medicului pe lista cruia sunt nscris()
|_|
_
medicul de familie nu se mai afl n relaie contractual cu casa
|_|
de asigurri de sntate / contractul medicului de familie a fost
suspendat
_
a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista cruia sunt
|_|
nscris()
_
mi-am schimbat domiciliu din localitatea, judeul,
|_|
n localitatea . judeul.
_
a survenit ncetarea arestului preventiv
|_|
_
a survenit nlocuirea arestului preventiv
|_|
cu arest la domiciliu sau control judiciar
_
a survenit ncetarea pedepsei privative de libertate
|_|
Anexez prezentei cereri documentele justificative care atest schimbarea
domiciliului, ncetarea arestului preventiv, nlocuirea arestului preventiv cu arest la
domiciliu sau control judiciar, ncetarea pedepsei privative de libertate, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare
_
Rspund de exactitatea datelor cuprinse n prezenta cerere, pe care o semnez.
Data:

Semntura:

-----------*) Se completeaz cu datele unitii sanitare n care i desfoar activitatea medicul de familie pe lista cruia se solicit
transferul, respectiv semntura i parafa acestuia.
**) Se bifeaz una din situaiile n care se afl asiguratul

26

ANEXA 2 B
Furnizor de servicii medicale .....................
Sediul social/Adresa fiscal ......................
DECLARAIE
Subsemnatul(a)*1) ...................... legitimat() cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., n calitate
de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform legii, declar pe
propria rspundere c lista cuprinznd persoanele nscrise beneficiare ale pachetelor de servicii
medicale, depus n format electronic la Casa de Asigurri de Sntate ................. n vederea
ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar pentru anul
2016 este valabil i conform cu evidenele proprii existente la data de*2) .........................
Subsemnatul(a)*3) ...................... legitimat() cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., n calitate
de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform legii, declar pe
propria rspundere, c lista/listele cuprinznd persoanele nscrise beneficiare ale pachetelor de
servicii medicale depus/depuse n format electronic la Casa de Asigurri de Sntate .............. n
vederea ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar
pentru anul 2016 este valabil/sunt valabile i conform/conforme cu evidenele proprii existente
la data de*4) ......................................., pentru urmtorii medici de familie:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
NOT:
*1) Pentru cabinetele medicale individuale
*2), *4) Se va trece data la care a ncetat termenul de valabilitate a contractului anterior
*3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale:
- cabinet asociat sau grupat
- societate civil medical
- unitate medico-sanitar cu personalitate juridic, nfiinat potrivit Legii societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
- cabinet care funcioneaz n structura sau n coordonarea unei uniti sanitare aparinnd
ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie.
Data
.....................

Reprezentant legal
(semntura i tampila)

27

ANEXA 2 C
A. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VRST I SEX
Consultaiile preventive sunt consultaii periodice active, oferite persoanelor cu vrsta ntre 0 - 18 ani i
au ca scop identificarea i intervenia n tulburrile de cretere i dezvoltare i n riscurile modificabile
specifice pe grupe de vrst/sex.
Evaluarea complex a copilului pe grupe de vrst/sex va cuprinde urmtoarele:
a. Consultaia preventiv a nou-nscutului la externarea din maternitate i la 1 lun
a1. - la externarea din maternitate:
nregistrare, luare n eviden pentru probleme depistate la natere;
examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic
(membre, dezvoltare neuro-motorie conform vrstei); organe genitale, extremiti, morfologie general,
evaluarea hidratrii;
evaluare alimentaiei , observarea tehnicii de alptare i consiliere pentru alptare eficient;
evaluarea condiiilor de igien (surs ap) i recomandri;
verificarea efecturii n maternitate a screening-ului surditii;
profilaxia rahitismului;
consiliere i suport pentru alptare exclusiv (inclusiv observarea tehnicii de alptare i consiliere
pentru lactaie);
consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naionale i a vaccinurilor opionale;
sfaturi de conduit pentru prevenirea accidentelor i alte situaii frecvente la aceast vrst; consiliere
i suport pentru stil de via favorabil alptrii (inclusiv psiho-igien) pentru mam.
a2. - la 1 lun:
msurare: greutate (G), lungime (T), circumferina cranian - consemnare n graficele de cretere
examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic
(membre, dezvoltare neuro-motorie conform vrstei); organe genitale, extremiti, morfologie general,
evaluarea hidratrii;
evaluare alimentaie, observarea tehnicii de alptare i consiliere pentru alptare eficient
evaluarea condiiilor de igien (surs ap) i recomandri
profilaxia rahitismului
consiliere i suport pentru alptare exclusiv (inclusiv observarea tehnicii de alptare i consiliere
pentru lactaie),
consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naionale i a vaccinurilor opionale;
sfaturi de conduit pentru prevenirea accidentelor i alte situaii frecvente la aceast vrst,
consiliere i suport pentru stil de via favorabil alptrii (inclusiv psiho-igien) pentru mam
b. Consultaia preventiv a sugarului la vrsta de 2 i 4 luni cuprinde aceleai examinri ca la
consultaia de la 1 lun prevzut la litera a.2, la care se adaug:
consemnare lungime i greutate pe graficele de cretere corespunztoare i interpretarea tendinelor
dup scorul z (velocitatea creterii)
consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie
evaluarea practicilor nutriionale, ntrirea mesajelor privind alptarea i ngrijirea copilului
(prevenirea accidentelor i recunoaterea simptomelor care trebuie raportate fr ntrziere)
profilaxia anemiei la toi copiii cu greutatea la natere sub 2500 grame ncepnd cu vrsta de 2 luni
c. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 6 , 9, 12, 15 i 18 luni cuprinde aceleai examinri i
nregistrri de parametri de dezvoltare ca i consultaia la 2 i 4 luni prevzut la litera b, la care se adaug:
evaluare i consiliere privind alimentaia complementar (grafic i tehnici de introducere alimente noi,
asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS),
28

continuarea alptrii recomandat de OMS pn la vrsta de doi ani


profilaxia anemiei la toi copiii cu greutate la natere peste 2500 grame, de la 6 luni pn la 18 luni
profilaxia anemiei la toi copiii cu greutate la natere sub 2500 grame, de la 2 luni pn la 24 luni
evaluarea dezvoltrii dentiiei, recomandri privind profilaxia cariei dentare, igiena oral,
administrarea de fluor
evaluare socio-emoional
evaluare i consiliere pentru activitatea fizic
sfaturi de conduit pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita n afeciunile frecvente la
aceste vrste
la copii de 18 luni se va identifica eventuale deficiene ale dezvoltrii psiho-motorii ale copilului, prin
aplicarea unui chestionar care vizeaz arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate n tulburarea
de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vrstei.
______________________________________________________________________________
| ntrebri adresate printelui:
|Da |Nu |Uneori |
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Copilul dvs v privete n ochi cnd vorbii cu el?
| 0 | 2 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| V-ai gndit c nu aude normal?
| 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Copilul dvs este dificil la mncare?/Pare lipsit de apetit? | 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| ntinde minile s fie luat n brae?
| 0 | 2 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Se opune cnd este luat n brae de dvs?
| 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Particip la jocul "cucu-bau"?
| 0 | 2 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Zmbete cnd dvs i zmbii? - ntrebare nlocuit la 24
| 0 | 2 |
1
|
| luni cu ntrebarea:
|
|
|
|
| Folosete cuvntul "mama" cnd v strig?
|
|
|
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Poate s stea singur n ptu cnd este treaz?
| 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Reacioneaz ntotdeauna cnd este strigat pe nume?/ntoarce | 0 | 2 |
1
|
| capul cnd este strigat?
|
|
|
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Observaiile medicului de familie
|
|______________________________________________________________________________|
| Evit privirea direct/Nu susine contactul vizual
| 1 | 0 |
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Evident lips de interes pentru persoane
| 1 | 0 |
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Dup 24 de luni: stereotipii motorii (flutur minile,
| 1 | 0 |
|
| opie, merge pe vrfuri, se nvrte n jurul propriei axe, |
|
|
|
| posturi inadecvate etc.)
|
|
|
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
Scor
______________________________________________________________________________
| Scor | Punctaj | Nivel de risc |
Recomandri
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|
| Scor | 0 - 6
| Risc minim
| Nu este necesar monitorizarea ulterioar
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|
| Scor | 7 - 9
| Risc mediu
| Reevaluare la vrsta copilului de 6 luni,
|
|
|
|
| respectiv 9 luni
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|
| Scor | 10 - 18 | Risc sever
| Trimitere ctre medicul de specialitate
|
|
|
|
| psihiatrie pediatric
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|

29

Medicul de familie parcurge toate ntrebrile, ncepnd cu prima ntrebare, va nota varianta de rspuns
cea mai apropiat de comportamentul copilului menionat de ctre printele/aparintorul/tutorele legal al
copilului i completeaz ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunztor dup observarea
direct a comportamentului copilului.
La sfritul completrii chestionarului efectueaz adunarea scorurilor i bifeaz scorul n care se
ncadreaz copilul n cauz.
Medicul de familie prezint printelui/aparintorului/tutorelui legal atitudinea terapeutic necesar
ulterior.
n cazul n care copilul evideniaz un risc minim, nu este necesar monitorizarea ulterioar.
n cazul n care copilul evideniaz un risc mediu mediu/sever, medicul explic
printelui/aparintorului/tutorelui legal necesitatea prezentrii la medicul de specialitate psihiatrie
pediatric pentru evaluare complex i stabilirea terapiei comportamentale i/sau medicamentoase.
d. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani i 5 ani i cuprinde aceleai
examinri i nregistrri de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaug:
evaluarea practicilor nutriionale (anamneza nutriional adresat prinilor) i consiliere pentru o
alimentaie sntoas i comportament alimentar sntos al ntregii familii;
continu profilaxia rahitismului numai n perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie);
evaluarea dentiiei i igiena oral, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare;
evaluare i consiliere pentru activitatea fizic;
evaluare i consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoional;
screening-ul tulburrilor de vedere i msurarea TA (cel puin o dat n interval);
sfaturi de conduit date mamelor i familiei pentru situaii frecvente la aceast vrst (prevenirea
accidentelor, conduita n afeciunile obinuite vrstei, recunoaterea simptomelor care trebuie raportate
fr ntrziere);
revizuirea atent a schemei de vaccinare a copilului i completarea acesteia dup caz, efectuarea
rapelului vaccinal la vrsta de 5 ani.
identificarea eventualelor deficiene ale dezvoltrii psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui
chestionar care vizeaz arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate n tulburarea de spectru
autist; se efectueaz conform literei c, la vrsta copilului de 2 ani i 3 ani.
Pentru un scor care indic un risc mediu i sever se recomand trimiterea ctre medicul de specialitate
psihiatrie pediatric.
n cadrul consultaiilor preventive, copii beneficiaz de investigaiile paraclinice - analize de laborator
prevzute la nota 1 lit. a) i nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere
eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de evaluare a riscului
individul, nu a efectuat aceste investigaii.
e. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani i 9 ani, cuprinde aceleai
examinri i nregistrri de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaug:
screening-ul obezitii prin utilizarea indicelui de mas corporal - (IMC)
evaluarea dezvoltrii pubertare - scala Tanner pentru identificare pubertate precoce
mesaje de consiliere intite pentru copii privind stilul de via sntos (activitate fizic, nutriie,
prevenire accidente, uzul de substane)
examenul de bilan fundamental, la mplinirea vrstei de intrare n clasa pregtitoare, cu alctuirea fiei
de nscriere a copilului, care s cuprind schema de vaccinare efectuat
n cadrul consultaiilor preventive copiii beneficiaz de investigaii paraclinice - analize de laborator
prevzute la nota 1 lit. b) i nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere
eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de evaluare a riscului
individul, nu a efectuat aceste investigaii.
30

f. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani
i 17 ani cuprinde aceleai examinri i nregistrri de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care se
adaug:
consiliere i screening BTS, la cei cu comportament la risc
recomandare VDRL sau RPR,
screening-ul depresiei
informarea fetelor i prinilor privind beneficiile vaccinrii opionale anti-HPV/indicaie vaccinare
HPV
consiliere privind stilul de via sntos: activitate fizic, nutriie, prevenire accidente, fumat, alcool,
droguri, violen
consiliere pentru planificare familial (adolesceni care au nceput viaa sexual)
n cadrul consultaiilor preventive copiii beneficiaz de investigaii paraclinice - analize de laborator
prevzute la nota 1 lit. c) i nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere
eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de evaluare a riscului
individul, nu a efectuat aceste investigaii.
B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULI ASIMPTOMATICI
Consultaia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea i
intervenia asupra riscurilor modificabile asociate afeciunilor cu pondere important asupra poverii
mbolnvirilor: boli cardiovasculare i metabolice, cancer, sntatea mintal, sntatea reproducerii.
Evaluarea complex a riscului individual n funcie de vrst/sex se realizeaz prin consultaie
i/investigaii specifice consemnate n riscogram.
B1. Consultaii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vrsta
ntre 18 i 39 ani
n cadrul consultaiilor preventive asiguraii asimptomatici beneficiaz de investigaii paraclinice analize de laborator prevzute la nota 1 lit. a) i b) i nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza
biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de
evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaii.
Riscograma va cuprinde urmtoarele:
a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sntii (stilul de via)
Consemnarea statusului curent privind:
fumatul (pachete/an)
consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat
activitatea fizic
dieta
sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor
b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) const n:
calcularea riscului cardiovascular relativ utiliznd diagramele SCORE de evaluare a riscului (European
HeartScore) prevzute la punctul 2;
ncadrarea pacienilor ntr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
aplicarea msurilor de schimbare a stilului de via, individualizat, n funcie de mrimea riscului
stabilit;
includerea n sistemul de monitorizare activ a pacienilor cu risc cardiovascular nalt (SCORE >/= 5
sau factori individuali crescui)
n riscogram vor fi consemnate urmtoarele:
1. Factorii de risc
la toi pacienii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala
cardiovascular (< 55 ani la brbai, < 65 ani la femei) i/sau boli familiale ale metabolismului lipidic
31

colesterolul total i glicemia pentru persoane care prezint urmtorii factori de risc: TA > 140/90, IMC
> 30, istoric familial de deces prematur prin boal cardiovascular i/sau boli familiale ale metabolismului
lipidic
creatinina seric - toate persoanele cu TA > 140/90
2. Calcularea i comunicarea riscului relativ utiliznd Diagrama SCORE de mai jos:
_________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Tensiune |
|
|
|arterial|
|
|
|sistolic|
|
|
| (mmHg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________|
b
c
d
e
f

180

160

140

120

___________
___________
| Nefumtor |
| Fumtor |
|___________|
|___________|
______________
______________
|d |d |d |c |c | |c |c |c |b |b |
| | | | | | | | | | | |
| 3| 3| 4| 5| 6| | 6| 7| 8|10|12|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|e |d |d |d |d | |d |c |c |c |c | (C) 2007 ESC
| | | | | | | | | | | |
| 2| 3| 3| 4| 4| | 4| 5| 6| 7| 8|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|f |e |e |e |d | |d |d |d |c |c |
| | | | | | | | | | | |
| 1| 2| 2| 2| 3| | 3| 3| 4| 5| 6|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|f |f |f |e |e | |e |e |d |d |d |
| | | | | | | | | | | |
| 1| 1| 1| 2| 2| | 2| 2| 3| 3| 4|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
_______________________
| Colesterol (mmol/l) |
|_______________________|

rou nchis
rou
portocaliu
galben
verde

NOT: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu urmtoarele afeciuni: boala
cardiovascular deja cunoscut, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronic renal sau
nivele deja cunoscute foarte nalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane
au deja un risc crescut de boal cardiovascular i necesit managementul integrat al tuturor factorilor de
risc n cadrul consultaiilor de monitorizare activ adresate bolilor cronice prioritare.
c. Evaluarea Riscului Oncologic
n riscogram vor fi consemnate:
1. Factorii de risc:
antecedentele personale i heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaie direct
expunerea profesional particular (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de via
2. Intervenie asupra riscurilor modificabile:
includerea persoanelor eligibile pentru intervenii de screening populaional n programele naionale de
sntate adecvate
trimiterea persoanelor cu risc nalt pentru evaluare i monitorizare de specialitate (risc nalt de cancer
mamar, colorectal, ovarian etc.)
intervenii preventive scadente la populaia cu risc normal:
- femei 25 - 39 ani - data ultimului test Babe-Papanicolau
32

d. Evaluarea riscurilor privind Sntatea Mintal


d.1. Factorii de risc:
d.1.1. antecedente personale i heredocolaterale de adicie la rudele de gradul I prin filiaie direct
d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utiliznd chestionarul standardizat cu 3 ntrebri
pentru depistarea consumului problematic de alcool.
Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C)
ntrebri:
1. Ct de des consumai o butur coninnd alcool?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. 2 - 4 ori pe lun - 2 puncte
d. 2 - 3 ori pe sptmn - 3 puncte
e. 4 sau mai multe ori pe sptmn - 4 puncte
2. Cte buturi standard*) consumai ntr-o zi obinuit, atunci cnd bei?
a. una sau dou - 0 puncte
b. trei sau patru - 1 punct
c. cinci sau ase - 2 puncte
d. apte sau nou - 3 puncte
e. zece sau mai mult - 4 puncte
-----------*) o butur standard conine 12 g alcool pur i este echivalent cu 1 doz de bere 330 ml, 1 pahar vin a
125 ml sau 1 pahar de trie a 40 ml
3. Ct de des bei 6 sau mai multe buturi alcoolice standard la o singur ocazie?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. lunar - 2 puncte
d. sptmnal - 3 puncte
e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte
Un scor mai mare de 4 - la brbai i 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 ntrebri indic un
consum inadecvat.
d.2 Identificarea persoanelor cu risc nalt de depresie utiliznd chestionarul standardizat cu 2 ntrebri
pentru screening-ul depresiei de mai jos
hestionarul standardizat cu 2 ntrebri pentru screening-ul depresiei
_
_
1. V-ai pierdut interesul sau plcerea pentru activitile |_| DA |_| NU
obinuite n ultima lun?
_
_
2. V-ai simit trist, demoralizat sau neajutorat n ultima |_| DA |_| NU
lun?

Rspunsul afirmativ la ambele ntrebri indic un risc nalt de depresie i impune trimiterea la consultaii
de specialitate de psihiatrie.
2. n riscogram se consemneaz riscul privind consumul de alcool i riscul de depresie
3. Intervenii asupra riscurilor:
- Sfat minimal n ceea ce privete consumul inadecvat de alcool
- Selectarea cazurilor eligibile i trimitere pentru consiliere i consultaii de specialitate

33

e. Identificarea unor riscuri semnificative legate de sntatea reproducerii


e.1. Obiective:
evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vrst fertil (18 - 39 ani)
planificarea sarcinilor dorite la femeile de vrst fertil (18 - 39 ani)
evitarea riscurilor de infecii de boli cu transmitere sexual la populaia cu risc nalt
e.2. n riscogram vor fi consemnate:
la femei 18 - 39 ani: statusul privind intenia de sarcin, utilizarea unei metode de contracepie;
femei i brbai de toate vrstele: statusul privind situaia de cuplu (partener stabil, partener nou, relaii
multiple)
e.3. Intervenie asupra riscurilor:
femei 18 - 39 ani: consiliere n cabinet/planificare familial pentru femeile care nu doresc s rmn
nsrcinate i nu folosesc nicio metod contraceptiv; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care
planific o sarcin
consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat)
B.2. Consultaii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vrsta de
40 de ani i peste
n cadrul consultaiilor preventive asiguraii asimptomatici beneficiaz de investigaii paraclinice analize de laborator prevzute la nota 1 lit. c) i nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza
biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de
evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaii.
a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sntii (stilul de via)
consemnarea statusului curent privind:
- fumatul (pachete/an)
- consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevzut la
punctul B1 subpunctul d.1.2.
- activitatea fizic
- dieta
sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor
b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) const n:
calcularea riscului cardiovascular relativ utiliznd diagramele SCORE de evaluare a riscului (European
HeartScore) prevzut mai jos;
ncadrarea pacienilor ntr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
aplicarea msurilor de schimbare a stilului de via, individualizat, n funcie de mrimea riscului
stabilit;
includerea n sistemul de monitorizare activ a pacienilor cu risc cardiovascular nalt (SCORE >/= 5
sau factori individuali crescui)
- Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimeaz riscul de eveniment
cardiovascular fatal n urmtorii 10 ani)
n riscogram vor fi consemnate urmtoarele:

34

1. Factorii de risc
la toi pacienii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala
cardiovascular (< 55 ani la brbai, < 65 ani la femei) i/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
colesterolul total pentru brbaii cu vrsta mai mare de 40 ani i femeile cu vrsta mai mare de 50 ani
sau n post-menopauz. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dat la 5 ani.
glicemia pentru persoanele care prezint urmtorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric
familial de deces prematur prin boala cardiovascular i/sau boli familiale ale metabolismului lipidic
creatinina seric - toate persoanele cu TA > 140/90

180

160

140

120

180

160

140

120

FEMEI
BRBAI
_____________
___________
___________
_________
| Nefumtoare | | Fumtoare |
| Nefumtor |
| Fumtor |
|_____________| |___________|
|___________|
|_________|
______________ ______________
______________ ______________
|c |c |c |b |b ||b |a |a |a |a |
|b |a |a |a |a ||a |a |a |a |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 7| 8| 9|10|12||13|15|17|19|22|
|14|16|19|22|26||26|30|35|41|47|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|c |c |c |c |c ||c |b |b |b |a |
|c |b |b |a |a ||a |a |a |a |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 5| 5| 6| 7| 8|| 9|10|12|13|16|
| 9|11|13|15|16||18|21|25|29|34|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|d |d |d |c |c ||c |c |c |c |b |
|c |c |c |b |b ||b |a |a |a |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 3| 3| 4| 5| 6|| 6| 7| 8| 9|11| 65 | 6| 8| 9|11|13||13|15|17|20|24|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|e |e |d |d |d ||d |c |c |c |c |
|d |c |c |c |c ||c |b |b |b |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 2| 2| 3| 3| 4|| 4| 5| 5| 6| 7|
| 4| 5| 6| 7| 9|| 9|10|12|14|17|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
______________ ______________
______________ ______________
|d |d |c |c |c ||c |c |b |b |b |
|c |b |b |a |a ||a |a |a |a |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 4| 4| 5| 6| 7|| 8| 9|10|11|13|
| 9|11|13|15|18||18|21|24|28|33|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|d |d |d |d |c ||c |c |c |c |c |
|c |c |c |b |b ||b |b |a |a |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 3| 3| 3| 4| 5|| 5| 6| 7| 8| 9|
| 6| 7| 9|10|12||12|14|17|20|24|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|e |e |e |d |d ||d |d |c |c |c |
|d |c |c |c |c ||c |b |b |b |a |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 2| 2| 2| 3| 3|| 3| 4| 5| 5| 6| 60 | 4| 5| 6| 7| 9|| 8|10|12|14|17|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|f |f |e |e |e ||e |d |d |d |d |
|d |d |d |c |c ||c |c |c |b |b |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
| 1| 1| 2| 2| 2|| 2| 3| 3| 4| 4|
| 3| 3| 4| 5| 6|| 6| 7| 8|10|12|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|

______________ ______________
|e |e |d |d |d ||d |c |c |c |c |
| | | | | || | | | | |
180 | 2| 2| 3| 3| 4|| 4| 5| 5| 6| 7|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|f |e |e |e |d ||d |d |d |d |c |
| | | | | || | | | | |
160 | 1| 2| 2| 2| 3|| 3| 3| 4| 4| 5|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |e ||e |e |e |d |d |
| | | | | || | | | | |

______________ ______________
|c |c |c |b |b ||b |b |a |a |a |
| | | | | || | | | | |
| 6| 7| 8|10|12||12|13|16|19|22|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|d |c |c |c |c ||c |c |b |b |a |
| | | | | || | | | | |
| 4| 5| 6| 7| 8|| 8| 9|11|13|16|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|d |d |d |c |c ||c |c |c |c |b |
| | | | | || | | | | |

S C O R E
___________
|
|
| _
|
||a| 15% sau|
||_| peste |
||b| 10 |
||_| 14%
|
||c| 5 - 9% |
||_|
|
||d| 3 - 4% |
||_|
|
||e| 2%
|

35

______
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Tensi-|
|une
|
|arte- |
|rial |
|sisto-|
|lic |
|(mmHg)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______|

a
b
c
d

140 | 1| 1| 1| 1| 2|| 2| 2| 2| 3| 3| 55 | 3| 3| 4| 5| 6|| 5| 6| 8| 9|11| ||_|


|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| ||f| 1%
|
|f |f |f |f |f ||f |f |e |e |e |
|e |e |d |d |d ||d |d |c |c |c | ||_|
|
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | | ||g| < 1%
|
120 | 1| 1| 1| 1| 1|| 1| 1| 2| 2| 2|
| 2| 2| 3| 3| 4|| 4| 4| 5| 6| 8| ||_|
|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| |
|
|___________|
______________ ______________
______________ ______________
___________
|f |f |f |e |e ||e |e |d |d |d |
|d |d |c |c |c ||c |c |b |b |b | |
|
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | | |
|
180 | 1| 1| 1| 2| 2|| 2| 2| 3| 3| 4|
| 4| 4| 5| 6| 7|| 7| 8|10|12|14| |
|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| |
|
|f |f |f |f |f ||f |e |e |e |d |
|e |d |d |d |c ||c |c |c |c |b | |
|
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | | |
|
160 | 1| 1| 1| 1| 1|| 1| 2| 2| 2| 3|
| 2| 3| 3| 4| 5|| 5| 6| 7| 8|10| |Riscul de |
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| |eveniment |
| |f |f |f |f ||f |f |f |f |e |
|e |e |e |d |d ||d |d |c |c |c | |CV fatal la|
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | | |10 ani n |
140 | 0| 1| 1| 1| 1|| 1| 1| 1| 1| 2| 50 | 2| 2| 2| 3| 3|| 3| 4| 5| 6| 7| |populaiile|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| |cu risc CV |
| | |f |f |f ||f |f |f |f |f |
|f |f |e |e |e ||e |d |d |d |c | |crescut
|
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | | |
|
120 | 0| 0| 1| 1| 1|| 1| 1| 1| 1| 1|
| 1| 1| 2| 2| 2|| 2| 3| 3| 4| 5| |
|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| |
|
|
|
______________ ______________
______________ ______________ |
|
|g |g |g |g |g ||g |g |g |f |f |
|f |f |f |e |e ||e |e |d |d |d | |___________|
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | | (C) 2007 ESC
180 | 0| 0| 0| 0| 0|| 0| 0| 0| 1| 1|
| 1| 1| 1| 2| 2|| 2| 2| 3| 3| 4|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g ||g |g |g |g |g |
|f |f |f |f |f ||f |e |e |e |d |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
160 | 0| 0| 0| 0| 0|| 0| 0| 0| 0| 0|
| 1| 1| 1| 1| 1|| 1| 2| 2| 2| 3|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g ||g |g |g |g |g |
|g |f |f |f |f ||f |f |f |e |e |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
140 | 0| 0| 0| 0| 0|| 0| 0| 0| 0| 0| 40 | 0| 1| 1| 1| 1|| 1| 1| 1| 2| 2|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g ||g |g |g |g |g |
|g |g |f |f |f ||f |f |f |f |f |
| | | | | || | | | | |
| | | | | || | | | | |
120 | 0| 0| 0| 0| 0|| 0| 0| 0| 0| 0|
| 0| 0| 1| 1| 1|| 1| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
_______________________
________________
| Colesterol (mmol/l) |
| | | |
|_______________________|
150 | 250 |
200
300
mg/dl

maro
rou nchis
rou
portocaliu

e - galben
f - verde
g - verde nchis

2. Intervenii asupra riscurilor modificabile:


persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, dup cum urmeaz:
- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% i mai mare 1% se formuleaz recomandri referitoare la stilul
de via evaluarea se va realiza anual.
- pentru RCV </= 1% reevaluarea riscului total se realizeaz odat la 3 ani.
persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele nalte ale unui singur factor de risc se include n
sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular nalt (monitorizare activ prin consultaii de
management de caz).
36

NOT: sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu urmtoarele afeciuni: boala
cardiovascular deja cunoscut, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronic renal sau
nivele deja cunoscute foarte nalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane
au deja un risc crescut de boal cardiovascular i necesit managementul integrat al tuturor factorilor de
risc n cadrul consultaiilor de monitorizare activ adresate bolilor cronice prioritare.
c. Evaluarea Riscului Oncologic
n riscogram vor fi consemnate:
1. Factorii de risc:
antecedentele personale i heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaie direct
expunerea profesional particular (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de via
antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse n programele naionale de
sntate
2. Intervenie asupra riscurilor modificabile:
includerea persoanelor eligibile pentru intervenii de screening populaional n programele naionale de
sntate adecvate
trimiterea persoanelor cu risc nalt pentru evaluare i monitorizare de specialitate (risc nalt de cancer
mamar, colo-rectal, ovarian etc.)
intervenii preventive scadente la populaia cu risc normal:
- femei 40 - 64 ani - data ultimului test Babe Papanicolau
d. Evaluarea riscurilor privind Sntatea Mintal
d.1. Factorii de risc:
d.1.1. antecedente personale i heredo-colaterale de adicie (rudele de gradul I prin filiaie direct)
d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utiliznd chestionarul standardizat cu 3 ntrebri
pentru depistarea consumului problematic de alcool.
Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C )
ntrebri:
1. Ct de des consumai o butur coninnd alcool?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. 2 - 4 ori pe lun - 2 puncte
d. 2 - 3 ori pe sptmn - 3 puncte
e. 4 sau mai multe ori pe sptmn - 4 puncte
2. Cte buturi standard*) consumai ntr-o zi obinuit, atunci cnd bei?
a. una sau dou - 0 puncte
b. trei sau patru - 1 punct
c. cinci sau ase - 2 puncte
d. apte sau nou - 3 puncte
e. zece sau mai mult - 4 puncte
-----------*) o butur standard conine 12 g alcool pur i este echivalent cu 1 doz de bere 330 ml, 1 pahar vin a
125 ml sau 1 pahar de trie a 40 ml.
37

3. Ct de des bei 6 sau mai multe buturi alcoolice standard la o singur ocazie?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. lunar - 2 puncte
d. sptmnal - 3 puncte
e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte
Un scor mai mare de 4 la brbai i 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 ntrebri indic
un consum inadecvat.
d.2. Identificarea persoanelor cu risc nalt de depresie utiliznd chestionarul standardizat cu 2
ntrebri pentru screening-ul depresiei de mai jos.
Chestionarul standardizat cu 2 ntrebri pentru screening-ul depresiei
_
_
1. V-ai pierdut interesul sau plcerea pentru activitile |_| DA |_| NU
obinuite n ultima lun ?
_
_
2. V-ai simit trist, demoralizat sau neajutorat n ultima |_| DA |_| NU
lun?

Rspunsul afirmativ la ambele ntrebri indic un risc nalt de depresie i impune trimiterea la
consultaii de specialitate de psihiatrie.
n riscogram se consemneaz riscul privind consumul de alcool i riscul de depresie.
Intervenii asupra riscurilor:
- sfat minimal n ceea ce privete consumul inadecvat de alcool
- selectarea cazurilor eligibile i trimitere pentru consiliere i consultaii de specialitate
e. Riscuri semnificative legate de sntatea reproducerii
e.1. Obiective:
evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vrst fertil (40 - 44 ani)
consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vrst fertil (40 - 44 ani)
evitarea riscurilor de infecii de boli cu transmitere sexual la populaia cu risc nalt
e.2. n riscogram vor fi consemnate:
La femei 40 - 44 ani: statusul privind intenia de sarcin, utilizarea unei metode de contracepie
e.3. Intervenie asupra riscurilor:
Femei 40 - 44 ani - consiliere n cabinet/planificare familial pentru femeile care nu doresc s rmn
nsrcinate i nu folosesc nicio metod contraceptiv; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care
planific o sarcin
NOT: n cadrul consultaiei preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere n
ambulatoriu pentru specialitile clinice, bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice i prescripii
medicale pentru profilaxia anemiei la gravide i a rahitismului i anemiei la sugari, utiliznd codul 999 din
Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boal.

38

ANEXA 2 D
Casa de asigurri de sntate
...............................
Furnizorul de servicii medicale
...............................
Localitate ....................
Jude .........................

Reprezentantul legal al furnizorului


....................................
Medic de familie/
.....................................
(nume prenume)
CNP medic de familie/
.....................................

LISTA PERSOANELOR CU AFECIUNI CRONICE PENTRU CARE SE


ORGANIZEAZ EVIDEN DISTINCT LA NIVELUL MEDICULUI DE FAMILIE
______________________________________________
|Nr. | Cod numeric | Vrsta*)| Data intrrii |
|crt.| personal/
|
| n evidena
|
|
| Cod unic de |
| medicului de
|
|
| asigurare/
|
| familie/
|
|
| Numr de
|
|
|
|
| identificare |
|
|
|
| personal
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 1. HTA
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2. Diabetul zaharat tip II
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 3. Dislipidemie
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 4. BPOC
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|

39

| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 5. Astm bronic
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 6. Boal cronic de rinichi
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|

*) Se va meniona vrsta mplinit a persoanei cu afeciune cronic. Pentru asiguraii 0 - 1 an


se va completa vrsta n luni.
NOTE:
1. n situaia n care o persoan prezint mai multe afeciuni incluse n list, evidena va
conine raportarea distinct pentru fiecare afeciune n parte.
2. n cazul medicului de familie, evidena cuprinde toate persoanele care sunt nscrise pe lista
medicului de familie i care prezint una sau mai multe din afeciunile enumerate.
3. Formularul se transmite n format electronic la casa de asigurri de sntate n vederea
contractrii, de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.
4. Datele se vor completa cu majuscule.
Rspundem de realitatea i exactitatea datelor
Reprezentantul legal al furnizorului,
.....................................
Data: ...............................

40

ANEXA 3
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical primar
I. Prile contractante
Casa de Asigurri de Sntate ................., cu sediul n municipiul/oraul ................., str. ...................
nr. ......, judeul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentat prin preedinte - director general
...................,
i
Cabinetul medical de asisten medical primar ................., organizat astfel:
- cabinet individual ......................, cu sau fr punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin
medicul titular ................
- cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fr punct secundar de lucru ....................., reprezentat
prin medicul delegat ................
- societate civil medical ..............., cu sau fr punct secundar de lucru ....................., reprezentat
prin administratorul ...............
- unitate medico-sanitar cu personalitate juridic, nfiinat potrivit Legii societilor nr. 31/1990
republicat, ..................., reprezentat prin ...........,
- cabinet care funcioneaz n structura sau n coordonarea unei uniti sanitare aparinnd
ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie ................., cu sau fr punct secundar de
lucru .............., reprezentat prin .................
avnd sediul cabinetului medical n municipiul/oraul/comuna ........................., str. ............................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ......................, adres
e-mail ............................, i sediul punctului secundar de lucru n localitatea .............................., str.
.................... nr. ......., telefon fix/mobil ....................., adres e-mail ................................................. .
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea de servicii medicale n asistena
medical primar, conform Hotrrii Guvernului nr. pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 2017 i Ordinului ministrului sntii i
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../......./2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a Hotrrii Guvernului nr. /2016.
III. Servicii medicale furnizate
ART. 2 Serviciile medicale furnizate n asistena medical primar sunt cuprinse n pachetul de
servicii medicale de baz i n pachetul minimal de servicii prevzute n anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .../2016.
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiaz de serviciile
medicale prevzute n pachetele de servicii medicale, pentru pacienii din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de
asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social,
precum i pentru pacienii din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele
documente internaionale, de ctre urmtorii medici de familie:
1. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
41

baz, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
2. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, nscrise pe lista proprie, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului
Economic
European/Confederaia
Elveian
beneficiari
ai
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista
proprie;
3. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2016.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. .. /2016.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualizeze
permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la
data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii
nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n
formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale
contractate, efectuate, raportate i validate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele
modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina
web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la
documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile sau
protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a caselor
de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
.., furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale i cu
privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a
casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele comunicate oficial de ctre furnizori, cu
excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de desfurare
a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare;
f) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare / rapoartele de control/
notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de actele
42

normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate n vigoare; n cazul n care controlul este efectuat de ctre
Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile
dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate la
casa de asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la domiciliu,
acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor
de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia
n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data
emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor medicale i recomandrilor. Sumele astfel obinute se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
i) s comunice n format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare i refuzul
decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia regularizrilor
trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c refuzul decontrii
unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) s actualizeze n format electronic - SIUI, la nceputul contractului anual, lista persoanelor
asigurate nscrise pe list, iar lunar, n vederea actualizrii listelor proprii, s actualizeze n format
electronic - SIUI, lista cu persoanele care nu mai ndeplinesc condiiile de asigurat i persoanele nouasigurate intrate pe list, n condiiile legii;
k) s fac public valoarea definitiv a punctului per capita i pe serviciu, rezultat n urma
regularizrii trimestriale, valorile fondurilor aprobate n trimestrul respectiv pentru plata punctelor per
capita i per serviciu, prin afiare att la sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina
electronic a acestora, ncepnd cu ziua urmtoare transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de
Asigurri de Sntate, precum i numrul total la nivel naional de puncte realizate trimestrial, att per
capita, ct i pe serviciu, afiat pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
l) s in evidena distinct a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au ncheiate
contracte de furnizare de servicii medicale, n funcie de casele de asigurri de sntate la care acetia
se afl n eviden;
m) s contracteze, respectiv s deconteze din fondul alocat asistenei medicale paraclinice,
contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii de familie au n dotarea
cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora i au competena legal
necesar dup caz;
n) s monitorizeze perioadele de absen a medicilor de familie pentru care nlocuirea se asigur pe
baz de reciprocitate pentru perioada cumulat de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
o) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate;
p) s aduc la cunotina persoanelor nscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii n
aplicare a reglementrilor prevzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. ../2016,
posibilitatea de a opta pentru nscrierea pe listele altor medici de familie i s pun la dispoziia
acestora lista medicilor de familie aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, precum
43

i a cabinetelor medicale n care acetia i desfoar activitatea, inclusiv datele de contact ale
acestora.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul
medical i ale asiguratului referitoare la respectarea indicatiilor medicale si consecintele nerespectarii
acestora;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea
n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele
justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. ./2016, i
ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
./2016 att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional
de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i documentele
justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de
asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai pentru
serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea
formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, de la data la
care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz pentru cazurile
care nu pot fi diagnosticate, investigate i tratate n ambulatoriu; pentru urgenele medico-chirurgicale
i pentru bolile cu potenial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consider
necesar internarea de urgen, medicul de familie elibereaz o scrisoare medical n acest sens;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016 program asumat prin contractul ncheiat cu casa de
asigurri de sntate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la contractul incheiat cu
casa de asigurari de sanatate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la
baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de la data
producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de
sntate;
44

l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i


fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o consecin
a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de
asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este formular cu
regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope pn
la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante
i psihotrope; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie
medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare
denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil
asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic de
bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acesta se implementeaz;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se
solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele
mai eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin
web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. /2016 i n Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016;
s) s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor
comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie
medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare;
) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
t) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s
acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt
sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic
din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul
de transmitere a datelor;
u) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
v) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile
45

paraclinice, i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n


tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor
legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de
la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie
personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate
de casele de asigurri de sntate din Fond; s completeze formularele electronice menionate anterior,
de la data la care acestea se implementeaz;
w) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere
a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
x) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor.
y) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
z) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate n strns legtur sau cele
necesare acordrii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
aa) s acorde servicii prevzute n pachetul minimal de servicii i pachetul de servicii de baz, n
limita competenei profesionale, comunicnd caselor de asigurri de sntate datele de identificare a
persoanelor crora li s-au acordat serviciile medicale;
ab) s actualizeze lista proprie cuprinznd persoanele nscrise ori de cte ori apar modificri n
cuprinsul acesteia, n funcie de micarea lunar, comunicnd aceste modificri caselor de asigurri de
sntate, precum i s actualizeze lista proprie n funcie de comunicrile transmise de casele de
asigurri de sntate;
ac) s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie, odat cu prima
consultaie a copilului bolnav n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestuia. Nounscutul va fi nscris pe lista medicului de familie care a ngrijit gravida, imediat dup naterea
copilului, dac prinii nu au alt opiune exprimat n scris; nscrierea nou-nscutului va fi efectuat n
aplicaia informatic a medicului i va fi transmis n sistemul informatic unic integrat odat cu
nscrierea pe lista proprie n cazul medicilor care utilizeaz semntura electronic;
ad) s nscrie pe lista proprie gravidele i lehuzele nenscrise pe lista unui medic de familie, la prima
consultaie n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestora, dac nu exist alt opiune;
ae) s nu refuze nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor sau a aparintorilor legali, i
nici nscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
af) s respecte dreptul asiguratului de a-i schimba medicul de familie dup expirarea a cel puin 6
luni de la data nscrierii pe lista acestuia; n situaia n care nu se respect aceast obligaie, la sesizarea
asiguratului, casa de asigurri de sntate cu care furnizorul a ncheiat contract de furnizare de servicii
medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorete s plece, prin
eliminarea asiguratului de pe list. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului naional
de asigurri sociale de sntate i a cererii de nscriere prin transfer. Pentru persoanele crora nu le-a
fost emis cardul sau care din motive religioase sau de contiin refuz cardul naional sau pentru
persoanele crora li se va emite card naional duplicat, precum i pentru copii 0 - 18 ani schimbarea
medicului de familie se face pe baza cererii de nscriere prin transfer. Asiguratul i poate schimba
medicul de familie naintea expirrii termenului de 6 luni, n urmtoarele situaii: decesul medicului pe
lista cruia se afl nscris, medicul de familie nu se mai afl n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate sau contractul este suspendat, n situaia n care a fost preluat praxisul medicului de familie
pe lista cruia se afla nscris, n situaia n care asiguratul i schimb domiciliul dintr-o localitate n
46

alta, n situaia n care asiguratul se afl n arest preventiv sau execut o pedeaps privativ de libertate,
la ncetarea arestului preventiv al asiguratului i/sau nlocuirea acestuia cu arest la domiciliu, precum i
la ncetarea pedepsei privative de libertate a asiguratului;
ag) s prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, unele materiale sanitare,
precum i investigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu. Excepie fac
situaiile n care pacientul urmeaz o schem de tratament stabilit pentru o perioad mai mare de 30 de
zile calendaristice, iniiat de ctre medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate, prin prescrierea primei reete pentru medicamente
cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, precum i situaiile n
care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicin a muncii. Pentru
aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum i medicul de medicina muncii sunt
obligai s comunice recomandrile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare
medical, iar la externarea din spital recomandrile vor fi comunicate utilizndu-se formularul tipizat
de scrisoare medical sau biletul de ieire din spital, cu obligaia ca acesta s conin explicit toate
elementele prevzute n scrisoarea medical. n situaia n care n scrisoarea medical/biletul de ieire
din spital nu exist meniunea privind eliberarea prescripiei medicale, la externarea din spital sau
urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate
prescrie medicamentele prevzute n scrisoarea medical/biletul de ieire din spital. Medicii de familie
nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medical care nu respect modelul prevzut n
anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
. i/sau este eliberat de medici care nu desfoar activitate n relaie contractual/convenie
cu casa de asigurri de sntate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medical este stabilit n
anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
./2016. Pentru persoanele care se ncadreaz n Programul pentru compensarea n procent de
90% a preului de referin al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din
pensii de pn la 700 lei/lun, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de ctre ali
medici aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate numai dac acestea au fost
comunicate pe baza scrisorii medicale;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat, nscris pe lista proprie de asigurai a
unui medic de familie, este internat n regim de spitalizare continu ntr-o secie de acui/secie de
cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, medicul de familie poate elibera, prescripie medical pentru medicamentele i materialele
sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este
necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de
asigurri de sntate, precum i pentru medicamentele aferente afeciunilor cronice altele dect cele
cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, n condiiile prezentrii unui
document eliberat de spital, c asiguratul este internat, al crui model este stabilit n anexa nr. 22 C la
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
/2016 i cu respectarea condiiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;
ah) s recomande dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar, cu excepia
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieire din spital comunicat de ctre
medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei relaii contractuale cu casa de
asigurri de sntate, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
n anul 2016 a H.G. nr. ./2016;
47

ai) s ntocmeasc bilet de trimitere ctre societi de turism balnear i de recuperare i s


consemneze n acest bilet sau s ataeze, n copie, rezultatele investigaiilor efectuate n regim
ambulatoriu, precum i data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului
pentru care face trimiterea; n situaia atarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigaiilor,
medicul va meniona pe biletul de trimitere c a anexat rezultatele investigaiilor i va informa
asiguratul asupra obligativitii de a le prezenta medicului cruia urmeaz s i se adreseze;
aj) s organizeze la nivelul cabinetului evidena bolnavilor cu afeciuni cronice pentru care se face
management de caz i s raporteze n format electronic aceast eviden casei de asigurri de sntate,
att la contractare - lista, ct i modificrile ulterioare privind micarea lunar a bolnavilor cronici.
Condiiile desfurrii acestei activiti sunt prevzute n Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016;
ak) n cazul ncetrii/rezilierii contractului/conveniei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din
contractul/convenia ncheiat/ncheiat cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale
din asistena medical primar sunt obligai s anune casele de asigurri de sntate referitor la
predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale n vigoare, ctre medicii de familie
pentru care au optat persoanele care au fost nscrise pe listele medicului/medicilor i care nu se mai afl
n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
al) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
am) s recomande servicii de ngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale n vigoare;
an) s solicite cardul naional de asigurri sociale de sntate /adeverina de asigurat cu valabilitate
de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de
contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau, dup caz,
documentele prevzute la 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea
acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii dect
cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
ao) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia medical
electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice de ctre medicii
prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de medicul
prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016;
ap) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line, n
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.
aq) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001, republicat. Serviciile medicale
nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a asigurrilor de sntate n maximum 72 de
ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face
raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate
anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile
i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii
pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare
48

pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 223
alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
crora nu le-a fost emis cardul n vederea acordrii serviciilor medicale.
ar) s transmit n platforma informatic din asigurrile de sntate serviciile medicale din pachetul
de baz i pachetul minimal furnizate - altele dect cele transmise n platforma informatic a
asigurrilor de sntate n condiiile lit. aq) n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciilor
medicale acordate n luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale acordate se face
prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001, republicat. n situaia
nerespectrii acestei obligaii, serviciile medicale nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurri de sntate.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitile de plat n asistena medical primar sunt:
1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoan asigurat
1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii
i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016.
1.2. Medic nou-venit n localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban
- n sistemul de asigurri sociale de sntate, n condiiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din
anexa nr. 2 la H.G. nr. :
DA/NU ..................
1.3. Medic nou-venit n localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban
- n sistemul de asigurri sociale de sntate, n condiiile prevederilor art. 14 de la capitolul I din
anexa nr. 2 la H.G. nr. ., care ncheie contract dup expirarea conveniei de furnizare de
servicii medicale, convenie ncheiat pe o perioad de maximum 3 luni:
DA/NU ..................
Perioada de plat n condiiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016: de la ............. pn
la ................
1.4. Valoarea minim garantat a punctului "per capita", unic pe ar, este de .. lei, valabil
pentru anul 2016.
1.5. Numrul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), dup caz, din anexa nr.
2 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016
se ajusteaz n raport:
a) cu condiiile n care i desfoar activitatea medicul de familie: .......%*):
b) cu gradul profesional:
- medic primar .......%;
- medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%.
-----------*) Pentru cabinetele medicale organizate n localitile care se gsesc total sau parial n aria
Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii" se aplic un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul
obinut potrivit Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ......; n condiiile n care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru/puncte secundare de
lucru se stabilete un spor de zon diferit pentru localitatea unde se afl cabinetul, respectiv pentru
localitatea/localitile unde se afl punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, se va trece
sporul de zon pentru fiecare situaie.
49

1.6. n situaia n care numrul de persoane asigurate nscrise pe lista medicului de familie depete
2.200 i numrul de puncte "per capita"/an depete 18.700 puncte, numrul de puncte ce depete
acest nivel se reduce dup cum urmeaz:
1.6.1 - cu 25%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 18.701 - 22.000;
1.6.2 - cu 50%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 22.001 - 26.000;
1.6.3 - cu 75%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.
Numrul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform
Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale,
republicat, cu modificrile ulterioare, care au cel puin un medic angajat cu norm ntreag i pentru
cabinetele medicale care se afl ntr-o unitate administrativ-teritorial/zon urban cu deficit din punct
de vedere al prezenei medicului de familie, stabilite de ctre comisia prevzut la art. 1 alin. (3) de la
capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. /2016 , se reduce dup cum urmeaz:
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face
100%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 25%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 50%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 30.000 puncte, numrul de puncte ce depete acest nivel se diminueaz cu
75%;
2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat n puncte, pentru unele servicii medicale prevzute
n pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016:
2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
./2016.
2.2. Valoarea minim garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unic pe ar i
este de lei, valabil pentru anul 2016.
3. Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical i medic de familie din
componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic de familie
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
Medic de familie angajat*)
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
50

-----------*) n cazul cabinetelor medicale individuale.


1. Asistent medical/sor medical/moa
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
2. .......................................................................
b) Medic de familie
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
Medic de familie angajat*)
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
-----------*) n cazul cabinetelor medicale individuale.
1. Asistent medical/sor medical/moa
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
2. .......................................................................
c) ......................................................................
ART. 9 (1) Casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze, n termen de maximum 20 de
zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit
contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar i casele de
asigurri de sntate, n limita fondurilor aprobate cu aceast destinaie, la valoarea minim garantat
pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu
medical, pe baza documentelor necesare decontrii serviciilor medicale furnizate n luna anterioar,
depuse/transmise lunar de ctre furnizor la casa de asigurri de sntate, la data de ............... .
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate
prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
(2) Pn la data de 30 a lunii urmtoare ncheierii trimestrului se face decontarea drepturilor bneti
ale medicilor de familie ca urmare a regularizrilor n funcie de valoarea definitiv a punctului per
capita i a punctului pe serviciu medical.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive imputabile
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract i nerespectarea art. 11 alin. (2) din
anexa nr. 2 la H.G. nr. /2016, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7
lit. b), c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ah), aj), al) i am), precum i prescrieri de medicamente cu i
51

fr contribuie personal din partea asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri de
investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n
domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, precum i transcrierea de prescripii medicale pentru
medicamente cu sau fr contribuie personal a asiguratului i pentru unele materiale sanitare, precum
i de investigaii paraclinice, care sunt consecine ale unor acte medicale prestate de ali medici, n alte
condiii dect cele prevzute la art. 7 lit. ag), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care se nregistreaz aceste
situaii.
(5) n cazul n care n derularea contractului se constat de ctre structurile de control ale caselor de
asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate , precum si de alte organe competente c
serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim
garantat a unui punct per capita, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de
familie la care se nregistreaz aceste situaii.
(6) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit. ap),
se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate.
(7) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (6), nerespectarea obligaiei de la art. 7
lit. ap) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor
aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, a componentei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line.
(8) Reinerea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(10) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (3) - (6) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare cu aceeai destinaie.
(11) Pentru cazurile prevzute la alin. (3) - (6), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe
fiecare medic de familie.
VII. Calitatea serviciilor
ART. 10 Serviciile medicale furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte criteriile
privind calitatea serviciilor medicale, elaborate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 11 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauz special
ART. 12 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat ca for major i exonereaz de
52

rspundere partea care o invoc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice de
la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea
competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i
exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de asemenea, de la
ncetarea acestui caz.
Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de
for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n
termen.
n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se prelungesc
pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
X. Rezilierea, ncetarea i suspendarea contractului
ART. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare
scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii
acestei msuri, conform prevederilor legale n vigoare, ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de
la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii
de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele justificative
privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a documentelor solicitate
privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform contractelor ncheiate ntre
furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative privind sumele decontate din
Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la nivelul entitii controlate i
necesare actului de control;
g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri de
sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor medicale
individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modific n
mod corespunztor prin excluderea medicului/medicilor n cazul cruia/crora s-a constatat
nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7 lit. z) i af) i a nerespectrii obligaiei
prevzut la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. /2016 ;
j) odat cu prima constatare, dup aplicarea sanciunilor prevzute la art. 9 alin. (3), (4) i (6) pentru
oricare situaie, precum i odat cu prima constatare, dup aplicarea msurii prevzute la art. 9 alin. (5).
ART. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
53

a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de


asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 15
lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
f) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate,
printr-o notificare scris privind urmtoarea situaie: n cazul n care numrul persoanelor asigurate
nscrise la un medic de familie se menine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din
numrul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorial/zon urban de ctre comisia constituit
potrivit art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. /2016, pentru situaiile n care se justific aceast
decizie.
g) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris n cazul medicului de familie nou-venit care la expirarea celor 3 luni de la
ncheierea contractului nu a nscris numrul minim de asigurai conform prevederilor legale n vigoare,
cu excepia situaiilor stabilite de comisia constituit potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I
din anexa nr. 2 la H.G. nr. ../2016, pentru situaiile n care se justific aceast decizie.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin reziliere
ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul ncheiat, casele
de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul
termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor contractuale de
ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt contract de
acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin
de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n contractele de
acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin.
(2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de
lucru.
54

ART. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. ..../2016 i nerespectarea obligaiei
prevzute la art. 7 lit. x), cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru
actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de
la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului
de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive obiective,
independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii activitii furnizorului
pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la Fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, pn
la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a
efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate
care se afl n aceast situaie.
ART. 16 Situaiile prevzute la art. 13 i la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) i lit. f) se constat
de ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau
la sesizarea oricrei persoane interesate. Situaiile prevzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - subpct. a1) i lit.
d) se notific casei de asigurri de sntate, cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la
care se dorete ncetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 17 Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de asigurri de
sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 18 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
ART. 19 Valoarea definitiv a unui punct per capita i a unui punct pe serviciu medical este cea
calculat de Casa Naional de Asigurri de Sntate i nu este element de negociere ntre pri.
ART. 20 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o
alt clauz care s corespund ct mai bine cu putin spiritului contractului.
ART. 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei
pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare
cu cel puin ...... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
55

XIII. Soluionarea litigiilor


ART. 22 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate conform
alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de
Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de ctre instanele de
judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost ncheiat astzi ............... n dou exemplare a cte ................ pagini fiecare, cte unul
pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
..............................
Director executiv al
Direciei economice,
...............................
Director executiv al
Direciei relaii contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, Contencios
...............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


Reprezentant legal,
.............................

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen i pelvis) i/sau efectuare EKG
pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie. Se ntocmete
dup modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.

56

ANEXA 4
- model Vizat
Casa de Asigurri de Sntate .....................
CONVENIE DE NLOCUIRE*)
(anex la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistena medical primar
nr. ..............)
ntre reprezentantul legal al cabinetului medical i medicul nlocuitor
I. Prile conveniei de nlocuire:
Dr. .........................................................,
(numele i prenumele)
reprezentant legal al cabinetului medical ........................, cu sediul
n municipiul/oraul ............, str. ................. nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. ...., jude/sector .........., telefon: fix, mobil,
.............. adresa de e-mail ................ fax ................., cu
contract de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar nr.
.........., ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate .......................,
cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.
......................... deschis la Banca ................., cod de
identificare fiscal - cod unic de nregistrare ............ sau codul numeric
personal al reprezentantului legal ..................
Medicul nlocuit ..........................
(numele i prenumele)
i
Medic nlocuitor .........................,
(numele i prenumele)
Codul de paraf ...........................
Codul numeric personal ....................
cu Licena de nlocuire temporar ca medic de familie nr. ................

II. Obiectul conveniei:


1. Preluarea activitii medicale a medicului de familie ..............................., cu contractul nr.
........, pentru o perioad de absen de .............., de ctre medicul de familie ........................ .
2. Prezenta convenie se depune la casa de asigurri de sntate odat cu nregistrarea primei
perioade de absen n cadrul derulrii contractului i se actualizeaz, dup caz.
III. Motivele absenei
1. incapacitate temporar de munc n limita a dou luni/an ..............
2. vacan pentru o perioad de maximum 30 de zile lucrtoare/an calendaristic .........
3. studii medicale de specialitate pentru o perioad de maximum dou luni/an .........
4. perioada ct ocup funcii de demnitate public, alese sau numite, n limita a dou luni/an
...................
5. participri la manifestri organizate pentru obinerea de credite de educaie medical
continu, n scopul realizrii punctajului necesar acreditrii de ctre Colegiul Medicilor din
Romnia, n limita a dou luni/an ..............
57

6. citaii de la instanele judectoreti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita
prezena la instituiile respective.
IV. Locul de desfurare a activitii
Serviciile medicale se acord n cabinetul medical - (al medicului nlocuit) - .........................
V. Obligaiile medicului nlocuitor
Obligaiile medicului nlocuitor sunt cele prevzute n contractul ncheiat ntre medicul de
familie nlocuit i casa de asigurri de sntate.
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii, formularele cu
regim special ale medicului nlocuit, inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului
nlocuit, numrul de contract i tampila cabinetului medical al medicului nlocuit.
VI. Modalitatea de plat a medicului de familie nlocuitor
1. Venitul "per capita" i pe serviciu medical pentru perioada de absen se vireaz de Casa de
Asigurri de Sntate ................. n contul titularului contractului nr. ........., acesta obligndu-se
s achite medicului nlocuitor ................ lei/lun.
2. Termenul de plat .....................................................
3. Documentul de plat ................................................
VII. Prezenta convenie de nlocuire a fost ncheiat astzi, ............, n 3 exemplare, dintre care
un exemplar devine act adiional la contractul nr. ................ al medicului nlocuit i cte un
exemplar revine prilor semnatare.
Reprezentantul legal al cabinetului medical,
............................................
------------

Medicul nlocuitor
..................

*) Convenia de nlocuire se ncheie pentru perioade de absen n limita a dou luni/an.

58

Vizat,
Casa de Asigurri de Sntate __________
CONVENIE DE RECIPROCITATE*)
ncheiat n conformitate cu prevederile art. 3 (3) din anexa nr. 2 a Ordinului nr. ......../2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a HG nr. . pentru aprobarea
pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017
I. Prile conveniei de reciprocitate:
Dr. ___________________, cu CNP _____________, reprezentant legal al cabinetului medical
___________________, C.U.I. ___________________, cu sediul n localitatea _________,
adresa cabinetului medical _________________ judeul _____________, telefon:
_____________, avnd contractul nr. _________ de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate ____________, n calitate de medic
nlocuit.
i
Dr. _________________, cu CNP _______________, reprezentant legal al cabinetului medical
________________,
C.U.I.
____________________,
cu
sediul
n
localitatea
_______________________, adresa cabinetului medical ______________ judeul ________,
telefon: _____________, avnd contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical
primar ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate ____________ nr. _________, n calitate de
medic nlocuitor.
II. Obiectul conveniei:
Preluarea activitii medicale n perioada ______________________, pentru un nr. de ____
zile lucrtoare.
III. Motivele absenei:
1. incapacitate temporar de munc n limita a dou luni/an ..............
2. vacan pentru o perioad de maximum 30 de zile lucrtoare/an calendaristic .........
3. studii medicale de specialitate pentru o perioad de maximum dou luni/an .........
4. perioada ct ocup funcii de demnitate public, alese sau numite, n limita a dou luni/an
...................
5. participri la manifestri organizate pentru obinerea de credite de educaie medical
continu, n scopul realizrii punctajului necesar acreditrii de ctre Colegiul Medicilor din
Romnia, n limita a dou luni/an ..............
6. citaii de la instanele judectoreti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita
prezena la instituiile respective.
IV. Locul de desfurare a activitii:
Serviciile medicale se acord n cabinetul medical _______, adresa cabinetului
______________, medicul nlocuitor prelungindu-i programul de lucru dup necesiti.
V. Obligaiile medicului nlocuitor:
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii i formularele cu
59

regim special ale medicului nlocuit, inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului
nlocuit, numrul de contract i tampila cabinetului medical al medicului nlocuit.
VI. Prezenta convenie de nlocuire a fost ncheiat astzi, ______, n 3 exemplare, dintre
care un exemplar devine act adiional la contractul nr. ............. i cte un exemplar revine prilor
semnatare.
Medic nlocuit,

Medic nlocuitor,

-----------Precizri:
*) Convenia de reciprocitate se ncheie pentru perioade de absen mai mici de 30 de zile
lucrtoare.
nlocuirea medicului absent pe baz de reciprocitate se face pentru o perioad cumulat de
maximum 60 de zile calendaristice, pe an calendaristic.
Pentru situaiile de nlocuire pe baz de reciprocitate, medicul de familie nlocuit va depune la
casa de asigurri de sntate, cu cel puin o zi lucrtoare anterior perioadei de absen, un
exemplar al conveniei de reciprocitate i va afia la cabinetul medical numele i programul
medicului nlocuitor, precum i adresa cabinetului unde i desfoar activitatea.

60

ANEXA 5
- model
CONVENIE DE NLOCUIRE*)
(anex la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistena medical primar nr. ...........)
ntre casa de asigurri de sntate i medicul nlocuitor
I. Prile conveniei de nlocuire:
Casa de Asigurri de Sntate ..................., cu sediul n municipiul/oraul ..........., str.
................ nr. ...., judeul/sectorul ..........., telefon: fix, mobil .............. adresa de e-mail .............
fax ............., reprezentat prin preedinte - director general ............................
pentru
Medicul nlocuit .........................................................................................
(numele i prenumele)
din cabinetul medical ................., cu sediul n municipiul/oraul ................, str. .............. nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ..........., telefon/fax .........., cu contract de furnizare
de servicii medicale n asistena medical primar nr. ............, ncheiat cu Casa de Asigurri de
Sntate ............., cont nr. .......... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. .............. deschis la
Banca ................, cod de identificare fiscal - cod unic de nregistrare ................, al crui
reprezentant legal este:
..........................................................,
.. (numele i prenumele)
avnd codul numeric personal nr. ...............................
i
Medicul nlocuit ..........................................
(numele i prenumele)
Codul de paraf ..........................
Codul numeric personal ...................
Licena de nlocuire temporar ca medic de familie nr. ................ sau contract de furnizare de
servicii medicale n asistena medical primar ncheiat cu casa de asigurri de sntate nr.
..............................
II. Obiectul conveniei
Preluarea activitii medicale a medicului de familie .........................., cu contract nr.
..........................., pentru o perioad de absen de ..................., de ctre medicul de familie
..................
III. Motivele absenei:
1. incapacitate temporar de munc, care depete dou luni/an ........
2. concediu de sarcin sau lehuzie ........
3. concediu pentru creterea i ngrijirea copilului n vrst de pn la 2 ani ........
61

4. perioada ct ocup funcii de demnitate public alese sau numite, care depete dou
luni/an ..............
5. perioada n care unul dintre soi l urmeaz pe cellalt trimis n misiune permanent n
strintate sau s lucreze ntr-o organizaie internaional n strintate .....................
6. perioada de rezideniat n specialitatea medicin de familie sau alte studii medicale de
specialitate ....................
7. concediu pentru creterea i ngrijirea copilului cu handicap pn la mplinirea de ctre
acesta a vrstei de 3 ani
IV. Locul de desfurare a activitii
Serviciile medicale se acord n cabinetul medical (al medicului nlocuit) .............................
Programul de activitate al medicului nlocuitor se va stabili n conformitate cu programul de
lucru al cabinetului n care i desfoar activitatea.**)
V. Obligaiile medicului nlocuitor
Obligaiile medicului nlocuitor sunt cele prevzute n contractul ncheiat ntre medicul de
familie nlocuit i casa de asigurri de sntate.
Medicul nlocuitor are obligaia fa de cabinetul medical al medicului nlocuit de a suporta
cheltuielile de administrare i de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii al cabinetului n
care i desfoar activitatea, formularele cu regim special ale medicului nlocuit, inclusiv
prescripiile medicale electronice ale medicului nlocuit, numrul de contract i tampila
cabinetului medical al medicului nlocuit.
VI. Modalitatea de plat a medicului de familie nlocuitor
1. Veniturile "per capita" i pe serviciu aferente perioadei de absen se vireaz de casa de
asigurri de sntate n contul medicului nlocuitor nr. ..............., deschis la Banca
............................./Trezoreria statului.
2. Pentru punctajul "per capita" i punctajul pe serviciu, se va lua n calcul gradul profesional
al medicului nlocuitor pentru perioada de valabilitate a conveniei.
3. Termenul de plat .....................................................
4. Documentul de plat ...................................................
VII. Prezenta convenie de nlocuire a fost ncheiat astzi, ............., n dou exemplare, dintre
care un exemplar devine act adiional la contractul nr. .......... al medicului nlocuit i un exemplar
revine medicului nlocuitor.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
.............................
Director executiv al Direciei economice
........................................
Director executiv al
Direciei relaii contractuale,
........................................

Medicul nlocuitor,
...................
De acord,
Reprezentant legal al
cabinetului medical***)
.......................

Vizat
Juridic, Contencios

62

-----------*) Convenia de nlocuire se ncheie pentru perioade de absen mai mari de dou luni/an.
**) Pentru situaia n care preluarea activitii s-a fcut de ctre un medic aflat n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate, programul de activitate al medicului nlocuitor se
prelungete corespunztor, n funcie de necesiti.
***) Cu excepia situaiilor n care acesta se afl n imposibilitatea de a fi prezent.

63

ANEXA 6
- model CONVENIE DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical primar
I. Prile contractante
Casa de Asigurri de Sntate ...................., cu sediul n municipiul/oraul ..............., str. .................
nr. ...... judeul/sectorul ................, telefon/fax ............., reprezentat prin preedinte - director general
....................,
i
Unitatea sanitar de asisten medical primar ..............., cu sau fr punct de lucru secundar
..................., reprezentat prin .............................., avnd sediul cabinetului medical n
municipiul/oraul/comuna .............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeul/sectorul
............, telefon ..........., i sediul punctului de lucru secundar n comuna ..........., str. ............ nr. ...,
telefon: fix/mobil ............., adres de e-mail .....................
II. Obiectul conveniei
ART. 1 Obiectul prezentei convenii l constituie furnizarea de servicii medicale n asistena
medical primar, conform Hotrrii Guvernului nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017 i Ordinului ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a Hotrrii Guvernului nr. /2016 .
III. Servicii medicale furnizate
ART. 2 (1) Serviciile medicale furnizate n asistena medical primar sunt cuprinse n pachetul de
servicii medicale de baz i n pachetul minimal de servicii medicale prevzute n anexa nr. 1 la
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
./2016.
(2) Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiaz de serviciile medicale
prevzute n pachetele de servicii medicale, pentru pacienii din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de
asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social,
precum i pentru pacienii din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele
documente internaionale, de ctre urmtorii medici de familie:
1. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, un numr de ........... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
2. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
3. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de baz, un
64

numr de ............ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie.
IV. Durata conveniei
ART. 3 Prezenta convenie este valabil o perioad de maximum 3 luni de la data ncheierii.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 4 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie convenii numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii conveniilor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualizeze
permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la
data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n convenie, pe baza
facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n
formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale
contractate, efectuate, raportate i validate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de ncheiere a conveniilor a
serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la
eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin
publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale
cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile
sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a
caselor de asigurri de sntate;
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
............/2016, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale
i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii
web a casei de asigurri de sntate, precum i prin email la adresele comunicate oficial de ctre
furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de desfurare
a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare;
f) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare / rapoartele de control/
notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de actele
normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate n vigoare; n cazul n care controlul este efectuat de ctre
Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile
dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate la
casa de asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la domiciliu,
acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor
de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia
n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data
65

emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor medicale i recomandrilor. Sumele astfel obinute se


utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
i) s comunice furnizorilor motivarea n format electronic, cu privire la erorile de raportare i refuzul
decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia regularizrilor
trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c refuzul decontrii
unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) s contracteze, respectiv s deconteze din fondul alocat asistenei medicale paraclinice,
contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii de familie au n dotarea
cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora i au competena legal
necesar dup caz;
k) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate;
l) s aduc la cunotina persoanelor nscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii n
aplicare a reglementrilor prevzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. /2016,
posibilitatea de a opta pentru nscrierea pe listele altor medici de familie i s pun la dispoziia
acestora lista medicilor de familie aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, precum
i a cabinetelor medicale n care acetia i desfoar activitatea, inclusiv datele de contact ale
acestora.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale
ART. 5 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul
medical i ale asiguratului referitoare la respectarea indicatiilor medicale si consecintele nerespectarii
acestora ;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea
n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform conveniei de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele
justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. .. i a
Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
/2016 att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de
Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i documentele
justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de
asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai pentru
serviciile medicale care fac obiectul conveniei cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea
66

formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, de la data la
care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz pentru cazurile
care nu pot fi diagnosticate, investigate i tratate n ambulatoriu; pentru urgenele medico-chirurgicale
i pentru bolile cu potenial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consider
necesar internarea de urgen, medicul de familie elibereaz o scrisoare medical n acest sens;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016 program asumat prin convenia ncheiat cu casa de
asigurri de sntate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la contractul incheiat cu
casa de asigurari de sanatate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la
baza ncheierii conveniei de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de la data
producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii conveniei;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de
sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o consecin
a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul conveniei cu casa de
asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este formular cu
regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, pn
la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante
i psihotrope; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie
medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare
denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil
asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul conveniei cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic de
bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se
solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele
mai eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin
web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. /2016 i n Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016;
s) s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor
comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie
67

medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare;
) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
t) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s
acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt
sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic
din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul
de transmitere a datelor;
u) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
v) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile
paraclinice, i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor
legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de
la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie
personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate
de casele de asigurri de sntate din Fond; s completeze formularele electronice menionate anterior,
de la data la care acestea se implementeaz;
w) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere
a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
x) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a conveniei dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor;
y) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
z) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate n strns legtur sau cele
necesare acordrii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
aa) s acorde servicii prevzute n pachetul minimal de servicii i pachetul de servicii de baz, n
limita competenei profesionale, comunicnd caselor de asigurri de sntate datele de identificare a
persoanelor crora li s-au acordat serviciile medicale;
ab) s i constituie o list proprie cuprinznd persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii
medicale i s comunice lunar casei de asigurri de sntate datele de identificare a persoanelor crora
le-a acordat servicii medicale;
ac) s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie, odat cu prima
consultaie a copilului bolnav n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestuia. Nounscutul va fi nscris pe lista medicului de familie care a ngrijit gravida, imediat dup naterea
copilului, dac prinii nu au alt opiune exprimat n scris; nscrierea nou-nscutului va fi efectuat n
aplicaia informatic a medicului i va fi transmis n sistemul informatic unic integrat odat cu
nscrierea pe lista proprie n cazul medicilor care utilizeaz semntura electronic;
68

ad) s nscrie pe lista proprie gravidele i lehuzele nenscrise pe lista unui medic de familie, la prima
consultaie n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestora; dac nu exist o alt
opiune n acest sens;
ae) s nu refuze nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor sau a aparintorilor legali, i
nici nscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
af) s prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, unele materiale sanitare,
precum i investigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu. Excepie fac
situaiile n care pacientul urmeaz o schem de tratament stabilit pentru o perioad mai mare de 30 de
zile calendaristice, iniiat de ctre medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate, prin prescrierea primei reete pentru medicamente
cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, precum i situaiile n
care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicin a muncii. Pentru
aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum i medicul de medicina muncii sunt
obligai s comunice recomandrile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare
medical, iar la externarea din spital recomandrile vor fi comunicate utilizndu-se formularul tipizat
de scrisoare medical sau biletul de ieire din spital, cu obligaia ca acesta s conin explicit toate
elementele prevzute n scrisoarea medical. n situaia n care n scrisoarea medical/biletul de ieire
din spital nu exist meniunea privind eliberarea prescripiei medicale, la externarea din spital sau
urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate
prescrie medicamentele prevzute n scrisoarea medical/biletul de ieire din spital. Medicii de familie
nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medical care nu respect modelul prevzut n
anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
i/sau este eliberat de medici care nu desfoar activitate n relaie contractual/convenie cu
casa de asigurri de sntate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medical este stabilit n anexa
nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .
Pentru persoanele care se ncadreaz n Programul pentru compensarea n procent de 90% a preului de
referin al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pn la 700
lei/lun, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de ctre ali medici aflai n relaie
contractual cu casele de asigurri de sntate numai dac acestea au fost comunicate pe baza scrisorii
medicale;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat nscris pe lista proprie de asigurai a
unui medic de familie, este internat n regim de spitalizare continu ntr-o secie de acui/secie de
cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, medicul de familie poate elibera, prescripie medical pentru medicamentele i materialele
sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este
necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de
asigurri de sntate, precum i pentru medicamentele aferente afeciunilor cronice altele dect cele
cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, n condiiile prezentrii unui
document eliberat de spital, c asiguratul este internat, al crui model este stabilit n anexa nr. 22 C la
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016
i cu respectarea condiiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;
ag) s recomande dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar, cu excepia
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieire din spital comunicat de ctre
69

medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei relaii contractuale cu casa de
asigurri de sntate, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016;
ah) s ntocmeasc bilet de trimitere ctre societi de turism balnear i de recuperare i s
consemneze n acest bilet sau s ataeze, n copie, rezultatele investigaiilor efectuate n regim
ambulatoriu, precum i data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului
pentru care face trimiterea; n situaia atarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigaiilor,
medicul va meniona pe biletul de trimitere c a anexat rezultatele investigaiilor i va informa
asiguratul asupra obligativitii de a le prezenta medicului cruia urmeaz s i se adreseze;
ai) s organizeze la nivelul cabinetului evidena bolnavilor cu afeciunile cronice pentru care se face
management de caz i s raporteze n format electronic aceast eviden casei de asigurri de sntate,
la sfritul primei luni - lista ct i modificrile ulterioare privind micarea lunar a bolnavilor cronici.
Condiiile desfurrii acestei activiti sunt prevzute n anexa nr. 2 D la Ordinul ministrului sntii
i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........../2016;
aj) n cazul ncetrii/rezilierii conveniei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenia
ncheiat cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar
sunt obligai s anune casele de asigurri de sntate referitor la predarea documentelor medicale,
conform prevederilor legale n vigoare, ctre medicii de familie pentru care au optat persoanele care au
fost nscrise pe listele medicului/medicilor i care nu se mai afl n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate;
ak) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
al) s recomande servicii de ngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale n vigoare;
am) s solicite cardul naional de asigurri sociale de sntate /adeverina de asigurat cu valabilitate
de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de
contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau, dup caz,
documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea
acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii dect
cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
an) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia medical
electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice de ctre medicii
prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de medicul
prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .........../2016;
ao) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line, n
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.
ap) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001, republicat. Serviciile medicale
nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a asigurrilor de sntate n maximum 72 de
ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face
70

raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate
anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile
i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii
pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare
pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 223
alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
persoanele crora nu le-a fost emis cardul, n vederea acordrii serviciilor medicale.
ar) s transmit n platforma informatic din asigurrile de sntate serviciile medicale din pachetul
de baz i pachetul minimal furnizate - altele dect cele transmise n platforma informatic a
asigurrilor de sntate n condiiile lit. aq) n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciilor
medicale acordate n luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale acordate se face
prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001, republicat. n situaia
nerespectrii acestei obligaii, serviciile medicale nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurri de sntate.
VI. Modaliti de plat
ART. 6 (1) Modalitile de plat n asistena medical primar pentru medicii nou-venii sunt:
Medicii de familie nou-venii ntr-o localitate beneficiaz de un venit format din:
a) o sum echivalent cu media dintre salariul maxim i cel minim prevzute n sistemul sanitar
bugetar pentru gradul profesional obinut de medic, la care se aplic ajustrile prevzute la art. 1 alin.
(2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016
a H.G. nr. ........../2016;
b) o sum necesar pentru cheltuielile de administrare i funcionare a cabinetului medical, inclusiv
pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele i materialele
sanitare pentru trusa de urgen, egal cu venitul medicului respectiv, stabilit potrivit lit. a), nmulit
cu 1,5.
(2) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical i medic de familie nou-venit n
componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat convenia:
a) Medic de familie nou-venit
Numele ............................., prenumele ..........................
Codul numeric personal .................................................
Gradul profesional .........................................................
Codul de paraf al medicului ..........................................
Programul de lucru ........................................................
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ................. lei
Sporul acordat n raport cu condiiile n care i desfoar activitatea ..........%
Suma lunar aferent cheltuielilor de administrare i funcionare a cabinetului medical n care i
desfoar activitatea medicul de familie nou-venit ........... lei
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se pltete la data de .........., pe baza facturii i a
documentelor necesare decontrii depuse lunar de furnizor la casa de asigurri de sntate la data de
..................
b) Medic de familie nou-venit
Numele ............................., prenumele ..........................
Codul numeric personal .................................................
Gradul profesional .........................................................
Codul de paraf al medicului ..........................................
Programul de lucru ........................................................
71

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) .................. lei
Sporul acordat n raport cu condiiile n care i desfoar activitatea ..........%
Suma lunar aferent cheltuielilor de administrare i funcionare a cabinetului medical n care i
desfoar activitatea medicul de familie nou-venit ................ lei
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se pltete la data de .................., pe baza
facturii i a documentelor necesare decontrii depuse lunar de furnizor la casa de asigurri de sntate
la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate
prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
c) .....................................................................
.........................................................................
ART. 7 (1) n cazul n care n derularea conveniei se constat nerespectarea, din motive imputabile
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n convenie, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din anexa 2 la
H.G. nr. ............/2016 , n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs
aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din anexa 2 la
H.G. nr. ............/2016 , n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs
aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate;
(2) n cazul n care n derularea conveniei se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 5
lit. b), c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ag), ai), ak) i al), precum i prescrieri de medicamente cu i
fr contribuie personal din partea asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri de
investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n
domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, precum i transcrierea de prescripii medicale pentru
medicamente cu sau fr contribuie personal a asiguratului i pentru unele materiale sanitare, precum
i de investigaii paraclinice, care sunt consecine ale unor acte medicale prestate de ali medici, n alte
condiii dect cele prevzute la art. 5 lit. af), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din anexa 2 la
H.G. nr. .........../2016, n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs
aceste situaii, pentru medicii de familie la care se nregistreaz aceste situaii.
(3) n cazul n care n derularea conveniei se constat de ctre structurile de control ale caselor de
asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum i de alte organe competente, c
serviciile raportate conform conveniei n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit
potrivit art. 14 lit. a) i b) din anexa 2 la H.G. nr. ............/2016, n cazul medicilor nou-venii ntr-o
localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care se
nregistreaz aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea conveniei se constat nerespectarea obligaiei de la art. 5 lit. ao), se
aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din anexa 2 la
H.G. nr. .........../2016 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs
aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din anexa 2 la
H.G. nr. ............/2016 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs
aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost nregistrate.
72

(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art. 5
lit. ao) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor
aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, a componentei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line.
(6) Reinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(8) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se utilizeaz
conform prevederilor legale n vigoare cu aceeai destinaie.
(9) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe
fiecare medic de familie.
VII. Calitatea serviciilor
ART. 8 Serviciile medicale furnizate n baza prezentei convenii trebuie s respecte criteriile privind
calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 9 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauz special
ART. 10 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
conveniei i care mpiedic executarea acesteia, este considerat ca for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice de
la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea
competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s certifice realitatea i
exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de asemenea, de la
ncetarea acestui caz.
Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de
for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n
termen.
X. ncetarea, rezilierea i suspendarea conveniei
ART. 11 Convenia de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare
scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii
acestei msuri, conform prevederilor legale n vigoare, ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii conveniei de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de
la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii
de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele justificative
privind activitile realizate conform conveniei, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
73

sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a documentelor solicitate
privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform conveniilor ncheiate
ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative privind sumele decontate
din Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la nivelul entitii controlate i
necesare actului de control;
g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform conveniei n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n convenia cu casa de asigurri de
sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor medicale
individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenia se modific n
mod corespunztor prin excluderea medicului/medicilor n cazul cruia/crora s-a constatat
nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 5 lit. z) i a nerespectrii obligaiei prevzut la
art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. ........../2016;
j) odat cu prima constatare, dup aplicarea sanciunilor prevzute la art. 7 alin. (1), (2) i (4) pentru
oricare situaie, precum i odat cu prima constatare, dup aplicarea msurii prevzute la art. 7 alin. (3).
ART. 12 (1) Convenia de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a conveniei de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea conveniei, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a conveniei de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a conveniei n condiiile art. 13 lit.
a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care convenia dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin reziliere
ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin convenia ncheiat, casele
de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul
termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii conveniei.
(3) n cazul n care convenia dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din convenie a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n convenia
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acesteia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt
74

contract/convenie de acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de


contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii conveniei.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n contractele de
acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n convenie, prevederile
alin. (2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare
de lucru.
ART. 13 Convenia se suspend la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. ............/2016 i nerespectarea obligaiei
prevzute la art. 5 lit. x), cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru
actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de
la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului
de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a conveniei;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive obiective,
independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii activitii furnizorului
pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la Fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, pn
la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a
efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate
care se afl n aceast situaie.
ART. 14 Situaiile prevzute la art. 11 i la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constat de ctre
casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricrei persoane
interesate.
Situaiile prevzute la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a1) i lit. d) se notific casei de asigurri de
sntate cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea conveniei.
XI. Corespondena
ART. 15 Corespondena legat de derularea prezentei convenii se efectueaz n scris, prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de asigurri de
sntate i la sediul cabinetului medical declarat n convenie.
Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezenta convenie s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
XII. Modificarea conveniei
ART. 16 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentei convenii, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
75

ART. 17 Dac o clauz a acestei convenii ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale conveniei nu
vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o
alt clauz care s corespund ct mai bine cu putin spiritului conveniei.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 18 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentei convenii vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate conform
alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de
Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de ctre instanele de
judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezenta convenie de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost ncheiat astzi, ................, n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru
fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
.............................
Director executiv al Direciei economice
........................................
Director executiv al
Direciei relaii contractuale,
........................................
Vizat
Juridic, Contencios

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


Reprezentant legal,
...................

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen i pelvis) sau efectuare EKG pentru
monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie. Se ntocmete dup
modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.

76

ANEXA 7
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I DE BAZ DE SERVICII
MEDICALE ACORDATE N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
SPECIALITILE CLINICE
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE N ASISTENA MEDICAL
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE
1. Pachetul de servicii medicale n asistena medical ambulatorie cuprinde urmtoarele
tipuri de servicii medicale:
1.1 consultaii pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
1.2 consultaii pentru supravegherea i depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic
1.3 consultaii de supraveghere a evoluiei sarcinii i lehuziei
1.1 Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical: asisten medical
de urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii
tehnice a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de specialitate.
Asistena medical de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n
anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei
administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului
IV "Sistemul naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr.
95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru care medicul de specialitate acord primul ajutor i dac este cazul, asigur
trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de ambulan,
precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sntii publice i
al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1: Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului medical.
1.1.2. Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical permit prezentarea
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2 Depistarea bolilor cu potenial endemo-epidemic - include, dup caz, examen clinic,
diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare i tratament. Bolile cu
potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul II din anexa la Hotrrea Guvernului nr.
1186/2000.
1.2.1: Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial endemoepidemic suspicionat i confirmat.
1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3 Consultaii pentru supravegherea evoluiei sarcinii i lehuziei - o consultaie pentru
fiecare trimestru de sarcin i o consultaie n primul trimestru de la natere.
1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetricginecologie din ambulatoriu.
2. Persoanele care beneficiaz de pachetul minimal de servicii medicale, suport integral
costurile pentru investigaiile paraclinice recomandate i tratamentul prescris de medicii de
specialitate.
B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ ACORDATE N ASISTENA
MEDICAL AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE
CLINICE
1. Pachetul de servicii medicale n asistena medical ambulatorie pentru specialitile
clinice cuprinde urmtoarele tipuri de servicii medicale:
77

1.1 servicii medicale - consultaii pentru situaiile de urgen medico-chirurgical,


1.2 servicii medicale curative - consultaii pentru afeciuni acute, subacute i acutizri ale bolilor
cronice
1.3 servicii medicale curative - consultaii pentru afeciuni cronice
1.4 depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic
1.5 servicii de planificare familial
1.6 servicii diagnostice i terapeutice
1.7 servicii de sntate conexe actului medical
1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii i lehuziei
1.1 Servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical asisten medical de
urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice
a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de specialitate. Asistena
medical de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n anexa nr.
9 la Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul
naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul sntii, pentru care medicul de specialitate acord primul ajutor i dac este
cazul, asigur trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile de
ambulan, precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul ministrului
sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi
rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1 Se deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen
constatat, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului
medical, cu excepia copiilor 0 - 18 ani pentru care se deconteaz maximum 2 consultaii.
Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen, organizat
conform legii. Pentru copiii cu vrsta cuprins ntre 0 - 16 ani, care se prezint n regim de urgen
la medicii din specialitile clinice, acetia pot elibera prescripii medicale pentru o perioad de 3
zile.
Cazurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen specializate,
inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan, sunt consemnate ca "urgen" de ctre
medicul de specialitate n documentele de eviden de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaia i
procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dup caz.
1.1.2. Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical permit prezentarea
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2 Consultaia medical de specialitate pentru afeciuni acute i subacute precum i
acutizri ale bolilor cronice, cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitii respective, stabilirea
protocolului de explorri i/sau interpretarea integrativ a explorrilor i a analizelor de laborator
disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie i/sau a medicului de specialitate, n
vederea stabilirii diagnosticului;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- stabilirea conduitei terapeutice i/sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic,
precum i instruirea n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- recomandare pentru ngrijiri medicale la domiciliu, dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale, dup caz;
- bilet de internare, dup caz;
- bilet de trimitere ctre alte specialiti, dup caz;
- bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, dup caz;
- eliberare de concediu medical, dup caz.
1.2.1: Pentru acelai episod de boal acut/subacut/acutizri ale bolilor cronice, pe un bilet de
trimitere, se deconteaz maximum 3 consultaii pe asigurat, ntr-un interval de maxim 60 de zile
calendaristice de la data acordrii primei consultaii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a
78

tratamentului i a evoluiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de ctre medicul de


specialitate din specialitile clinice.
1.2.2: Consultaia medical de specialitate se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul
de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile n care asiguratul a avut biletul
de trimitere iniial eliberat de medicul de familie i numai n condiiile n care medicul trimitor se
afl n relaie contractual - contract sau convenie - cu casa de asigurri de sntate. Fac excepie
de la prevederile anterioare consultaiile pentru afeciunile stabilite n anexa nr. 13, care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2.3: Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua i a
treia consultaie n vederea stabilirii diagnosticului i/sau tratamentului, se face direct, fr alt bilet
de trimitere.
1.2.4: Pentru asiguraii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se deconteaz
maximum dou consultaii pentru:
- urmrirea evoluiei sub tratamentul stabilit n cursul internrii
- efectuarea unor manevre terapeutice
- dup o intervenie chirurgical sau ortopedic, pentru examenul plgii, scoaterea firelor,
scoaterea ghipsului.
1.2.4.1: Medicul de specialitate are obligaia de a informa medicul de familie, prin scrisoare
medical, despre planul terapeutic stabilit iniial precum i orice modificare a acestuia, la momentul
n care aceasta a survenit.
1.2.4.2: Pentru situaiile prevzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.
1.3 Consultaia medical de specialitate pentru afeciuni cronice, cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitii respective, stabilirea
protocolului de explorri i/sau interpretarea integrativ a explorrilor i a analizelor de laborator
disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie i/sau a medicului de specialitate, n
vederea stabilirii diagnosticului;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- stabilirea conduitei terapeutice i/sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic,
precum i instruirea n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- recomandare pentru ngrijiri medicale la domiciliu, dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale, dup caz;
- evaluare clinic i paraclinic, prescrierea tratamentului i urmrirea evoluiei bolnavilor cu
afeciuni cronice, n limita competenelor, trimestrial sau, dup caz, lunar, conform prevederilor
legale n vigoare.
- bilet de trimitere ctre alte specialiti/internare, dup caz.
- eliberare de concediu medical, dup caz.
1.3.1: Pentru evaluarea clinic i paraclinic, prescrierea tratamentului i urmrirea evoluiei
asigurailor cu afeciuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice tratate n cadrul aceleiai
specialiti, se deconteaz pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaii/trimestru/asigurat, dar nu
mai mult de 2 consultaii pe lun.
1.3.2: Consultaia medical de specialitate se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul
de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile n care asiguratul a avut biletul
de trimitere iniial eliberat de medicul de familie i numai n condiiile n care medicul trimitor se
afl n relaie contractual - contract sau convenie - cu casa de asigurri de sntate. Fac excepie
de la prevederile anterioare consultaiile pentru afeciunile stabilite n anexa nr. 13 care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3.3: Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a
treia i a patra consultaie n cadrul unui trimestru, se face direct, fr alt bilet de trimitere.
1.3.4: Pentru asiguraii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acord maximum
dou consultaii pentru:
- urmrirea evoluiei sub tratamentul stabilit n cursul internrii
- efectuarea unor manevre terapeutice
79

- dup o intervenie chirurgical sau ortopedic, pentru examenul plgii, scoaterea firelor,
scoaterea ghipsului.
1.3.4.1: Medicul de specialitate are obligaia de a informa medicul de familie, prin scrisoare
medical, despre planul terapeutic stabilit iniial precum i orice modificare a acestuia, la momentul
n care aceasta a survenit.
1.3.4.2: Pentru situaiile de la 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.
1.3.5: Pentru asiguraii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultaie
management de caz, - n cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA,
dislipidemie i diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronic i BPOC, al bolii
cronice de rinichi, medicul de specialitate acord consultaie i efectueaz n cabinet proceduri
prevzute n pachetul de servicii medicale de baz pentru specialitile clinice/recomand
investigaii paraclinice suplimentare fa de cele recomandate de medicul de familie. n biletul de
trimitere pentru investigaii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre
cele prevzute n pachetul de servicii medicale de baz, se evideniaz "management de caz". Se
deconteaz maximum 2 consultaii/semestru dac n biletul de trimitere este evideniat
"management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.
1.4 Depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv,
trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare i tratament. Bolile cu potenial endemoepidemic sunt cele prevzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.
1.4.1: Se deconteaz o singur consultaie per persoan asigurat pentru fiecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i confirmat.
1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
1.5 Consultaii pentru acordarea serviciilor de planificare familial:
a) consilierea femeii privind planificarea familial;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fr risc.
c) evaluarea i monitorizarea statusului genito-mamar;
d) tratamentul complicaiilor.
1.5.1: Consultaia poate cuprinde, dup caz, numai serviciul prevzut la litera a) sau serviciile
prevzute la literele a), b), c) i d) i se deconteaz patru consultaii pe an calendaristic, pe asigurat.
1.5.2: Serviciile de planificare familial permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriu.
1.6 Servicii diagnostice i terapeutice
Procedurile diagnostice i terapeutice, punctajul aferent i specialitile care pot efectua serviciul
n ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate n tabelul de mai jos:
Nr. Denumire procedur diagnostic/terapeutic/tratamente/terapii
Specialiti clinice care pot
crt.
efectua serviciul respectiv
1

A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte


biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)

2
3
4
5

biometrie
explorarea cmpului vizual (perimetrie computerizat)
recoltare pentru test Babe-Papanicolau
EKG standard

peak-flowmetrie

spirometrie

oftalmologie, neurologie i
neurologie pediatric numai pentru
oftalmoscopie*)
oftalmologie
oftalmologie
obstetric- ginecologie
cardiologie, medicin intern,
geriatrie i gerontologie,
pneumologie
alergologie i imunologie clinic,
pneumologie, medicin intern
alergologie i imunologie clinic,
pneumologie, medicin intern,
geriatrie i gerontologie, pediatrie
80

pulsoximetrie

9
10

teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni


(maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv i negativ)
teste de provocare nazal, ocular, bronic

11
12
13

teste cutanate cu ageni fizici (maximum 4 teste)


test la ser autolog
testare cutanat la anestezice locale

14
15
16

testare cutanat alergologic patch (alergia de contact)


examinare cu lampa Wood
determinarea indicelui de presiune glezn/bra, respectiv
deget/bra

17

msurarea forei musculare cu dinamometrul

18

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului,


testul sensibilitii calorice i testul sensibilitii discriminatorii)

19

teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)

20

6
7
8
9
10
11
12

recoltare material bioptic


B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20
puncte
determinarea refraciei (skiascopie, refractometrie,
autorefractometrie), astigmometrie
tonometrie; pahimetrie corneean
explorarea funciei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor),
examen pentru diplopie
foniatrie
audiogram*)
*) Include audiometrie tonal liminar i/sau vocal.
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)
dermatoscopie
electrocardiografie continu (24 de ore, holter)
tensiune arterial continu - holter TA
EKG de efort la persoanele fr risc cardiovascular nalt
EEG standard
spirogram + test farmacodinamic bronhomotor

13

osteodensitometrie segmentar cu ultrasunete

14

electromiograma

1
2
3
4
5

medicin intern, geriatrie i


gerontologie, cardiologie,
pneumologie,pediatrie
alergologie i imunologie clinic
alergologie i imunologie clinic,
pneumologie
alergologie i imunologie clinic
alergologie i imunologie clinic
alergologie i imunologie clinic,
geriatrie i gerontologie, specialiti
chirurgicale
alergologie i imunologie clinic
dermatovenerologie
chirurgie, reumatologie, neurologie,
neurologie pediatric, diabet
zaharat, nutriie i boli metabolice,
medicin intern, geriatrie i
gerontologie
neurologie, neurologie pediatric,
geriatrie i gerontologie
neurologie, neurologie pediatric,
diabet zaharat, nutriie i boli
metabolice, medicin intern,
geriatrie i gerontologie, ORL
neurologie, neurologie pediatric,
psihiatrie, geriatrie i gerontologie
dermatovenerologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
ORL
ORL
ORL
dermatovenerologie
cardiologie, medicin intern
cardiologie, medicin intern
cardiologie
neurologie, neurologie pediatric
alergologie i imunologie clinic,
pneumologie, medicin intern,
geriatrie i gerontologie
endocrinologie, reumatologie,
geriatrie i gerontologie, ortopedie
i traumatologie
neurologie, neurologie pediatric
81

15

1
2
3
4
5
6

evaluarea cantitativ a rspunsului galvanic al pielii


C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte
examen electroneuromiografic cu ac
determinarea potenialelor evocate (vizuale, auditive,
somatoestezice)
examen electroencefalografic cu probe de stimulare i/sau
mapping
examen doppler vase extracraniene segment cervical
(echotomografic i duplex)
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale i tehnici
derivate
endoscopie digestiv superioar (esofag, stomac, duoden) cu sau
fr biopsie, dup caz

endoscopie digestiv inferioar (rect, sigmoid, colon) cu sau fr


biopsie, dup caz

8
9

colposcopia
monitorizare hemodinamic prin metoda bioimpedanei toracice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple:


punctaj 15 puncte
extracie de corpi strini - conjuctiv, cornee, scler, segment
anterior
incizia glandei lacrimale i a sacului lacrimal
tratamentul chirurgical al pingueculei
tratamentul chirurgical al pterigionului
sutura unei plgi de pleoap, conjunctiv;
injectare subconjunctival, retrobulbar de medicamente
criocoagularea (crioaplicaia) conjunctival
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului
tamponament posterior i/sau anterior ORL
extracie corpi strini: conduct auditiv extern, nas, faringe;
aspiraia i lavajul sinusului nazal prin puncie
tratament chirurgical al traumatismelor ORL
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau
diatermie
terapia chirurgical a afeciunilor mamare superficiale

inseria dispozitivului intrauterin


fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate
crioterapia n leziuni cutanate
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plgi tiate
superficial, nepate superficial, necroze cutanate, escare,
dehiscene plgi (anestezie, excizie, sutur, inclusiv ndeprtarea
firelor, pansament)

neurologie i diabet zaharat, nutriie


i boli metabolice
neurologie, neurologie pediatric
neurologie, neurologie pediatric,
oftalmologie, ORL
neurologie, neurologie pediatric
neurologie, neurologie pediatric
neurologie, neurologie pediatric
gastroenterologie, alte specialiti
clinice pentru care medicii trebuie
s fac dovada deinerii
competenei/ atestatului de studii
complementare
gastroenterologie, alte specialiti
clinice pentru care medicii trebuie
s fac dovada deinerii
competenei/ atestatului de studii
complementare
obstetric- ginecologie
cardiologie, medicin intern,
nefrologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
obstetric- ginecologie, chirurgie
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
obstetric- ginecologie
dermatovenerologie
dermatovenerologie
dermatovenerologie, chirurgie,
inclusiv chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
82

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32
33
34

dermatovenerologie, chirurgie
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a degerturilor de grad I i II
dermatovenerologie, chirurgie
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a leziunilor externe prin ageni chimici < 10% dermatovenerologie, chirurgie
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a panariiului (eritematos, flictenular,
dermatovenerologie, chirurgie
periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a tumorilor mici, chisturilor dermoide
dermatovenerologie, chirurgie
sebacee, lipoamelor neinfectate
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a furunculului, furunculului antracoid,
dermatovenerologie, chirurgie
furunculozei
general, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a abcesului (de pri moi, perianal, pilonidal)
dermatovenerologie, chirurgie
general
terapia chirurgical a panariiului osos, articular, tenosinoval
chirurgie general, chirurgie
plastic estetic i microchirurgie
reconstructiv, ortopedie i
traumatologie, ortopedie pediatric
terapia chirurgical a hidrosadenitei
chirurgie general, chirurgie
plastic estetic i microchirurgie
reconstructiv
terapia chirurgical a edemului dur i seromului posttraumatic
chirurgie general, chirurgie
plastic estetic i microchirurgie
reconstructiv, ortopedie i
traumatologie, ortopedie pediatric
terapia chirurgical a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptur
chirurgie general, chirurgie
pachet varicos
vascular, chirurgie plastic estetic
i microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a granulomului ombilical
chirurgie general, chirurgie
plastic estetic i microchirurgie
reconstructiv
terapia chirurgical a supuraiilor postoperatorii
chirurgie general, chirurgie
plastic estetic i microchirurgie
reconstructiv, ortopedie i
traumatologie, obstetric
ginecologie, chirurgie toracic,
chirurgie cardiovascular,
neurochirurgie, urologie
tratamentul plgilor
chirurgie general + toate
specialitile chirurgicale
terapia chirurgical a fimozei (decalotarea, debridarea)
urologie, chirurgie pediatric,
chirurgie general
tratament postoperator al plgilor abdominale, al interveniilor
obstetric- ginecologie
terapia chirurgical a arsurilor termice < 10%

chirurgicale dup cezarian, sarcin extrauterin operat,


histerectomie, endometrioz

83

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3

E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe:


punctaj 25 puncte
tratamentul chirurgical al unor afeciuni ale anexelor globului
ocular (alazion, tumori benigne care nu necesit plastii ntinse,
chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces,
xantelasme)
tratament cu laser al polului anterior, polului posterior
tratament chirurgical ORL colecie: sept, flegmon periamigdalian,
furuncul ci aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom
extragere fibroscopic de corpi strini din cile respiratorii
superioare
manevre de mic chirurgie pentru abces i/sau chist vaginal sau
bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaii vulv, vagin, col
cauterizare de col uterin
diatermocoagularea colului uterin
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune
terapia chirurgical complex a panariiului osos, articular,
tenosinoval
terapia chirurgical a flegmoanelor
terapia chirurgical a hematomului
dilataia stricturii uretrale
criocoagularea (crioaplicaia) transscleral
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7
puncte
aerosoli/edin (maxim 3 edine)

toaleta auricular unilateral (dou proceduri)


administrare tratament prin injectarea prilor moi (intramuscular,
intradermic i subcutanat)
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate
medie: punctaj 11 puncte
fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen local sau general/edin
(maxim 4 edine)
fotochimioterapie (UVB cu spectru ngust)/edin (maxim 4
edine)
mezoterapia - injectare terapeutic paravertebral i periarticular

probe de repoziionare vestibular

5
6
7

imunoterapie specific cu vaccinuri alergenice standardizate


administrare tratament prin puncie intravenoas
infiltraii nervoase regionale

instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlat de


pacient
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe:

1
2

oftalmologie

oftalmologie
ORL
ORL
obstetric- ginecologie
obstetric- ginecologie
obstetric- ginecologie
dermatovenerologie, chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
urologie, chirurgie
oftalmologie
alergologie i imunologie clinic,
pneumologie, pediatrie, ORL
ORL
toate specialitile

dermatovenerologie
dermatovenerologie
neurologie, neurologie pediatric,
dermatovenerologie, reumatologie,
geriatrie i gerontologie
ORL, neurologie, neurologie
pediatric
alergologie i imunologie clinic
toate specialitile
anestezie i terapie intensiv,
oftalmologie, ORL, chirurgie
general, ortopedie i
traumatologie, ortopedie pediatric,
obstetric- ginecologie, chirurgie
plastic estetic i microchirurgie
reconstructiv, neurochirurgie,
chirurgie cardiovascular
anestezie i terapie intensiv
84

punctaj 14 puncte
puncii i infiltraii intraarticulare

2
3

instilaia uterotubar terapeutic


blocaje chimice pentru spasticitate (toxin botulinic)

I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte


tratamentul ortopedic al luxaiei, entorsei sau fracturii
antebraului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene,
tarsiene, metatarsiene, falange
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaiei patelei, umrului;
disjuncie acromioclavicular; tratamentul fracturii gambei,
coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor
mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acut de
genunchi; ruptur muscular
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaiei, entorsei de
genunchi, fracturii de gamb cu aparat cruropedios; tratamentul
scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare

tratament n displazia luxant a oldului n primele 6 luni de via

tratamentul piciorului strmb congenital n primele 3 luni de via

tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg

tratamentul fracturii amielice fr deplasare a coloanei


vertebrale

1
2
3
4
1

ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, reumatologie,
geriatrie i gerontologie
obstetric- ginecologie
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, reumatologie,
neurologie, neurologie pediatric
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
general
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
general
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
general
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
pediatric
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
pediatric
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
pediatric
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric, chirurgie
general

J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte


consiliere psihiatric nespecific individual i familial
psihoterapie de grup (psihoze, tulburri obsesiv-compulsive,
tulburri fobice, tulburri de anxietate, distimii, adicii)
psihoterapie individual (psihoze, tulburri obsesiv-compulsive,
tulburri fobice, tulburri de anxietate, distimii, adicii, tulburri
din spectrul autist)
terapia cognitiv-comportamental
K. Terapii de genetic medical: punctaj 30 puncte
Sfat genetic

1.7. Serviciile de sntate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic, psihoterapie i psihopedagogie special - logopezi i
kinetoterapeui/profesori de cultur fizic medical/fiziokinetoterapeui i pot face obiectul
contractelor ncheiate de casele de asigurri de sntate cu medicii de specialitate, cu urmtoarele
specialiti clinice:
- neurologie i neurologie pediatric;
- otorinolaringologie;
- psihiatrie i psihiatrie pediatric;
- reumatologie;
85

- ortopedie i traumatologie i ortopedie pediatric;


- oncologie medical;
- diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
- hematologie;
- nefrologie.
1.7.1. Lista serviciilor de sntate conexe actului medical:
a) Neurologie i neurologie pediatric:
a1) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie:
a1.1) evaluare psihologic clinic i psihodiagnostic;
30 puncte/edin
a1.2) consiliere psihologic clinic pentru copii/aduli;
30 puncte/edin
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;
30 puncte/edin
a2) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihopedagogie special - logoped:
- consiliere/intervenie de psihopedagogie special - logoped;
15 puncte/edin
a3)
servicii
conexe
furnizate
de
kinetoterapeut/profesor
de
cultur
fizic
medical/fiziokinetoterapeut:
a3.1) kinetoterapie individual;
30 puncte/edin
a3.2) kinetoterapie de grup;
15 puncte/edin
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:
15 puncte/edin
- dispozitive mecanice;
- dispozitive electromecanice;
- dispozitive robotizate.
b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie:
b1.1) evaluare psihologic clinic i psihodiagnostic
30 puncte/edin
b1.2) consiliere psihologic clinic
30 puncte/edin
b2) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie
special - logoped:
b2.1) consiliere/intervenie de psihopedagogie
15 puncte/edin
special - logoped
b2.2) exerciii pentru tulburri de vorbire
15 puncte/edin
(edin)
c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatric:
c1) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie:
c1.1) evaluare psihologic clinic i
30 puncte/edin
psihodiagnostic
c1.2) consiliere psihologic clinic pentru
30 puncte/edin
copii/adult
c1.3) consiliere psihologic clinic pentru copii
30 puncte/edin
diagnosticai cu tulburri din spectrul autist
(numai la recomandarea medicului cu specialitatea
psihiatrie pediatric) - ntr-o metod psihoterapeutic
aplicabil copilului diagnosticat cu tulburri din
spectrul autist
c1.4) psihoterapia copilului i familiei - pentru copii
30 puncte/edin
(numai la recomandarea medicului cu specialitatea
psihiatrie pediatric) - ntr-o metod psihoterapeutic
aplicabil copilului diagnosticat cu tulburri din
spectrul autist
86

c2) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special - logoped


- consiliere/intervenie de psihopedagogie
15 puncte/edin
special - logoped
c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultur fizic medical/ fiziokinetoterapeut:
(numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatric) pentru copilul diagnosticat
cu tulburri din spectrul autist n condiiile prevzute la punctul 1.7.2:
c3.1) kinetoterapie individual
30 puncte
c3.2) kinetoterapie de grup
15 puncte
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
d) Reumatologie n condiiile prevzute la punctul 1.7.2
Servicii furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultur fizic medical/fiziokinetoterapeut:
d1) kinetoterapie individual
30 puncte
d2) kinetoterapie de grup
15 puncte
d3) kinetoterapie pe aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
e) Ortopedie i traumatologie i ortopedie pediatric n condiiile prevzute la punctul 1.7.2
Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultur fizic medical/fiziokinetoterapeut:
e1) kinetoterapie individual
30 puncte
e2) kinetoterapie de grup
15 puncte
e3) kinetoterapie pe: aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
f) Oncologie medical
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru
copii i aduli cu afeciuni oncologice
g) Diabet zaharat, nutriie i boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru
copii i aduli cu diagnostic confirmat de diabet
zaharat
h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru
copii i aduli cu afeciuni oncologice
i) Nefrologie
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru

30 puncte/edin

30 puncte/edin

30 puncte/edin

30 puncte/edin

87

copii i aduli cu insuficien renal cronic dializ


1.7.2 Serviciile de kinetoterapie se acord conform unui plan recomandat de medicul de
recuperare, medicin fizic i balneologie prin scrisoare medical.
1.7.3 Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie sau n specialitatea psihopedagogie special logoped, se acord la solicitarea
furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medical, conform unui plan stabilit de
comun acord de medicul de specialitate clinic i psiholog/logoped.
1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii i lehuziei o consultaie pentru fiecare trimestru de
sarcin i o consultaie n primul trimestru de la natere.
1.8.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetricginecologie din ambulatoriu.
2. Lista specialitilor clinice pentru care se ncheie contract de furnizare de servicii medicale
n ambulatoriul de specialitate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Alergologie i imunologie clinic


Boli infecioase
Cardiologie
Chirurgie cardiovascular
Chirurgie general
Chirurgie pediatric
Chirurgie plastic, estetic i microchirurgie reconstructiv

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chirurgie toracic
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriie i boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Genetic medical
Geriatrie i gerontologie
Hematologie
Medicin intern
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie pediatric
Oncologie medical
Obstetric-ginecologie
Oftalmologie
Otorinolaringologie
Ortopedie i traumatologie
Ortopedie pediatric
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Psihiatrie pediatric
88

32
33
34
35
36
37

Reumatologie
Urologie
Chirurgie vascular
Radioterapia
Chirurgie oral i maxilo-facial
Anestezie i terapie intensiv

3. Biletul de trimitere pentru specialitile clinice este formular cu regim special, unic pe ar,
care se ntocmete n dou exemplare. Un exemplar rmne la medicul care a fcut trimiterea i un
exemplar este nmnat asiguratului, care l depune la furnizorul de servicii medicale clinice.
Furnizorul de servicii medicale clinice pstreaz la cabinet exemplarul biletului de trimitere i l va
prezenta casei de asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia. Se va utiliza formularul
electronic de bilet de trimitere pentru specialitile clinice de la data la care acesta se
implementeaz.
4. Numrul de puncte pe consultaie, valabil pentru pachetele de servicii:
Numr puncte
pentru
specialiti
medicale
a. Consultaia copilului cu vrsta cuprins ntre 0 i 3 ani
16,20 puncte
b. Consultaia de psihiatrie i psihiatrie pediatric a copilului
cu vrsta cuprins ntre 0 i 3 ani
c. Consultaia peste vrsta de 4 ani
d. Consultaia de psihiatrie i psihiatrie pediatric peste vrsta
de 4 ani
e. Consultaia de planificare familial
f. Consultaia de neurologie a copilului cu vrsta cuprins ntre
0 i 3 ani
g. Consultaia de neurologie peste vrsta de 4 ani

Numr puncte
pentru
specialiti
chirurgicale
17,25 puncte

32,40 puncte
10,80 puncte
21,60 puncte

11,50 puncte

10,80 puncte
21,60 puncte
14,40 puncte

ncadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grup de vrst n alta se realizeaz la mplinirea
vrstei (de exemplu: copil cu vrsta de 4 ani mplinii se ncadreaz n grupa peste 4 ani). Pentru
persoanele cu vrsta de 60 de ani i peste, numrul de puncte corespunztor consultaiei se
majoreaz cu 2 puncte.
5. Pentru competena/atestatul de studii complementare n planificare familial se poate ncheia
contract de furnizare de servicii medicale n ambulatoriul de specialitate clinic, cu respectarea
prevederilor Hotrrii Guvernului nr. /2016 i a prezentului ordin.
6. Medicii de specialitate din specialitile clinice pot efectua ecografii cuprinse n anexa nr. 17 la
ordin ca o consecin a actului medical propriu pentru asiguraii pentru care este necesar a se
efectua aceste investigaii n vederea stabilirii diagnosticului sau pe baz de bilet de trimitere de la
un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie n limita competenei i a dotrilor
necesare; decontarea acestor servicii se realizeaz din fondul aferent investigaiilor medicale
paraclinice n limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin. Pentru aceste
servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate ncheie cu casele de asigurri de sntate acte
adiionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.
7. n situaia n care un medic are mai multe specialiti clinice confirmate prin ordin al
ministrului sntii acesta i poate desfura activitatea n baza unui singur contract ncheiat cu
casa de asigurri de sntate putnd acorda i raporta servicii medicale aferente specialitilor
respective n condiiile n care cabinetul medical este nregistrat n registrul unic al cabinetelor
89

pentru aceste specialiti i autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea programului de lucru al
cabinetului, stabilit prin contractul ncheiat.
8. Servicii de acupunctur - consultaii, cur de tratament
n baza competenei/atestatului de studii complementare n acupunctur se poate ncheia contract
de furnizare de servicii de acupunctur n ambulatoriu conform modelului de contract pentru
furnizare de servicii medicale n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice.
8.1. Consultaia de acupunctur: se acord o singur consultaie pentru fiecare cur de tratament
cu un tarif de 13 lei.
8.2. Cura de tratament/caz: se acord maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat, dup care
asiguratul pltete integral serviciile medicale. O cur de tratament reprezint n medie 10 zile de
tratament i n medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de
acupunctur de care beneficiaz un asigurat pentru o cur de servicii de acupunctur este de 140 lei.
8.3. Consultaiile de acupunctur se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie
sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.
C. PACHETUL DE SERVICII N ASISTENA MEDICAL AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE PENTRU PACIENII DIN
STATELE
MEMBRE
ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A
CARDULUI, PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAIA ELVEIAN,
BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA
REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL
CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA
A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII
1. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004,
furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord servicii
medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii
respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a
instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian. Pachetul de servicii este cel prevzut la lit. B din prezenta anex.
2. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, n
perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie
de specialitate nu solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu.
Pachetul de servicii este cel prevzut la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 i la lit. B punctul 1
subpunctul 1.2 din prezenta anex.
3. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei, pachetul de servicii este cel prevzut la lit. B din
prezenta anex, sau dup caz, de serviciile medicale prevzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 i
1.2 din prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale. Serviciile
medicale prevzute la lit. B din prezenta anex, se acord numai pe baza biletului de trimitere n
aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia.
90

ANEXA 8
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice i acupunctur
ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile
clinice i acupunctur se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat n puncte sau n lei.
ART. 2 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz medicilor de specialitate din specialitile
clinice contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat n puncte prevzute n anexa
nr. 7 la ordin, dac aceste servicii sunt efectuate n cabinetele medicale n care acetia i desfoar
activitatea i interpretate de medicii respectivi, lund n calcul numrul de puncte aferent fiecrui
serviciu medical i valoarea stabilit pentru un punct.
(2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sntii, altele
dect medici, s exercite profesii prevzute n Nomenclatorul de funcii al Ministerului Sntii, care
presteaz servicii de sntate conexe actului medical sau care sunt n relaie contractual cu furnizori de
servicii de sntate conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat prin
scrisoare medical serviciile respective, servicii efectuate de acetia i cuprinse n anexa nr. 7 la ordin,
dac sunt considerate indispensabile n stabilirea diagnosticului i a conduitei terapeutice.
ART. 3 (1) Numrul total de puncte raportat pentru consultaiile, serviciile medicale acordate de
medicii de specialitate din specialitile clinice, planificare familial nu poate depi numrul de puncte
rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare urmtoarele:
a) pentru specialiti clinice i pentru medicii care lucreaz exclusiv n planificare familial, unui
program de lucru de 7 ore/zi i corespunde un numr de 28 de consultaii n medie pe zi (timp
mediu/consultaie = 15 minute);
b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatric, unui program de lucru de 7 ore/zi i corespunde
un numr de 14 consultaii n medie pe zi (timp mediu/consultaie = 30 de minute); pentru specialitatea
neurologie, inclusiv pediatric, unui program de lucru de 7 ore/zi i corespunde un numr de 21 de
consultaii n medie pe zi (timp mediu/consultaie = 20 de minute);
c) pentru specialitile clinice, punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depi, dup
caz, 150/153/154 puncte n medie pe zi corespunztor unui program de 7 ore/zi;
d) pentru specialitile clinice, n vederea asigurrii calitii serviciilor medicale, n cadrul unui
program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda i raporta la casa de asigurri de sntate servicii
medicale corespunztoare unui punctaj de 153 de puncte n medie pe zi, n condiiile n care numrul de
consultaii efectuate i raportate n medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaii; pentru
specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatric, se pot acorda i raporta la casa de asigurri de sntate
servicii medicale corespunztoare unui punctaj de 150 de puncte n medie pe zi, n condiiile n care
numrul de consultaii efectuate i raportate n medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaii;
pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatric, se pot acorda i raporta la casa de asigurri de
sntate servicii medicale corespunztoare unui punctaj de 154 de puncte n medie pe zi, n condiiile n
care numrul de consultaii efectuate i raportate n medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaii.
n situaia n care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35
ore/sptmn, punctajul aferent numrului de consultaii, servicii medicale crete sau scade
corespunztor.
n situaia n care adresabilitatea asigurailor la cabinetul medical depete nivelul prevederilor
menionate mai sus se vor ntocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.
(2) Serviciile de sntate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au
solicitat, n vederea decontrii de casele de asigurri de sntate cu care acetia sunt n relaie
contractual.
91

Punctajul aferent serviciilor de sntate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau
mai muli asigurai indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu
poate depi 90 de puncte n medie pe zi, cuvenite celui/celor care le presteaz, reprezentnd servicii
conexe, cu excepia medicului de specialitate psihiatrie pediatric pentru care punctajul nu poate depi
180 de puncte n medie pe zi.
Pentru desfurarea activitii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaii contractuale
cu unul sau mai muli furnizori de servicii de sntate conexe.
Pentru desfurarea activitii, furnizorul de servicii de sntate conexe poate avea relaii
contractuale cu unul sau mai muli medici din specialitile clinice care pot solicita servicii de sntate
conexe. Serviciile conexe se recomand de ctre medicii de specialitate utiliznd scrisoarea medical al
crei model este prevzut n anexa 43.
Pentru asigurarea calitii n furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii
medicale clinice, ncheiate cu casele de asigurri de sntate, se vor anexa: acte doveditoare privind
relaia contractual dintre furnizorul de servicii medicale clinice i furnizorul de servicii de sntate
conexe actului medical, din care s reias c i desfoar activitatea ntr-o form legal la cabinetul
medicului specialist, sau ca prestator de servicii n cabinetul de practic organizat conform Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea i funcionarea cabinetelor de liber practic
pentru servicii publice conexe actului medical, aprobat i modificat prin Legea nr. 598/2001 i dup
caz organizate conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber
practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, cu modificrile
i completrile ulterioare, acte doveditoare care s conin datele de identitate ale persoanelor care
presteaz servicii de sntate conexe actului medical, avizul de liber practic/atestatul de liber
practic eliberat de Colegiul Psihologilor din Romnia, dup caz, programul de activitate i tipul de
servicii de sntate conexe conform anexei nr. 7 la ordin i certificatul de nregistrare a furnizorului de
servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 4 (1) Suma cuvenit lunar medicilor de specialitate din specialitile clinice se calculeaz prin
nmulirea numrului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, n luna respectiv, ca
urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu
medical.
(2) Numrul total de puncte realizat n fiecare lun se majoreaz n raport cu:
a) condiiile n care se desfoar activitatea - majorarea este cu pn la 100%, pe baza criteriilor
aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
n vigoare.
Lista cuprinznd cabinetele medicale din asisten medical ambulatorie de specialitate la care se
aplic majorrile de mai sus i procentul de majorare corespunztor se stabilesc anual conform
prevederilor ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
mai sus menionat;
b) gradul profesional, pentru care valoarea de referin a prestaiei medicale este cea a medicului
specialist. Pentru prestaia medicului primar, numrul total de puncte se majoreaz cu 20%. Aceast
majorare nu se aplic medicilor care lucreaz exclusiv n planificare familial, precum i furnizorilor de
servicii de sntate conexe actului medical. Recalcularea numrului total de puncte se face din luna
urmtoare lunii n care s-a depus la casa de asigurri de sntate dovada confirmrii gradului
profesional.
(3) Valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu medical este unic pe ar i este n
valoare de 1,8 lei.
(4) Valoarea definitiv a unui punct pe serviciu medical se stabilete trimestrial, pn la data de 25 a
lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, ca raport ntre fondul aferent trimestrului respectiv destinat
pentru plata medicilor de specialitate din specialitile clinice pentru care plata se face prin tarif pe
92

serviciu medical exprimat n puncte i numrul de puncte realizat n trimestrul respectiv i reprezint
valoarea definitiv a unui punct pe serviciu medical, unic pe ar pentru trimestrul respectiv i care nu
poate fi mai mic dect valoarea minim garantat.
(5) Fondul aferent asistenei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitile clinice se
defalcheaz pe trimestre.
ART. 5 (1) Erorile de calcul constatate n cadrul unui trimestru se corecteaz la sfritul trimestrului,
odat cu recalcularea drepturilor bneti cuvenite medicilor de specialitate din specialitile clinice.
(2) Erorile de calcul constatate dup expirarea unui trimestru, n cazul specialitilor clinice, se
corecteaz pn la sfritul anului astfel: suma corespunztoare numrului de puncte pltit eronat n
plus sau n minus fa de cel efectiv realizat ntr-un trimestru anterior se calculeaz n trimestrul n care
s-a constatat eroarea, la valoarea definitiv a punctului stabilit pentru trimestrul n care s-a produs
eroarea, sumele respective afectnd fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru
trimestrul n care s-a constatat eroarea i, implicit, valoarea definitiv a punctului pentru trimestrul
respectiv.
(3) n situaia n care dup ncheierea anului financiar precedent se constat erori de calcul aferente
acestuia, sumele pltite n plus sau n minus se regularizeaz n aceleai condiii cu cele din cursul
anului curent.
(4) Pentru asigurarea calitii furnizrii serviciilor medicale, pentru asiguraii care prezint unul sau
mai multe diagnostice, prevzute n anexa nr. 13 la ordin, controalele periodice vor fi decontate de
casele de asigurri de sntate, n condiiile n care acestea vor fi efectuate, raportate i validate
conform reglementrilor legale n vigoare. Excepie fac situaiile n care asiguratul solicit n nume
propriu i n scris, efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor.
ART. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctur cu casa de
asigurri de sntate se au n vedere numrul de consultaii de acupunctur, respectiv tariful pe
consultaie de 13 lei i numrul de servicii medicale-caz, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Suma
contractat se defalcheaz pe trimestre i pe luni.
(2) n vederea contractrii numrului de consultaii de acupunctur i a numrului de servicii
medicale-caz se au n vedere urmtoarele:
a) numrul de consultaii de acupunctur acordate n cabinetul medical nu poate depi numrul de
consultaii de acupunctur rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare c pentru o
consultaie de acupunctur este necesar o durat de 15 minute n medie. Pentru fiecare caz casa de
asigurri de sntate deconteaz o singur consultaie pentru o cur de tratament. Asiguraii, au dreptul
la maximum 2 cure pe an calendaristic, dup care asiguratul pltete integral serviciile medicale.
b) serviciile de acupunctur-caz, se contracteaz i se raporteaz n vederea decontrii maximum 2
cure/an calendaristic, o cur reprezentnd n medie 10 zile de tratament, dup care bolnavul pltete
integral serviciile medicale.
(3) Contravaloarea serviciilor de acupunctur - consultaii i cure de tratament se suport din fondul
aferent asistenei medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie n ambulatoriu.
(4) Decontarea lunar a serviciilor medicale de acupunctur se face pe baza numrului de servicii
medicale - caz finalizate i a numrului de consultaii de acupunctur i a tarifelor pe cur respectiv pe
consultaie, n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a documentelor justificative
depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate pn la data prevzut n contractul
ncheiat de furnizor cu casa de asigurri de sntate.
Decontarea lunar a cazurilor finalizate se realizeaz la tariful contractat dac numrul mediu al
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un numr mediu al zilelor de tratament
realizat ntr-o lun mai mic de 8,5, decontarea lunar a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la
un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat (140 lei) x numr mediu al zilelor de tratament
realizate / 10 (numr mediu zile de tratament contractat). Numrul mediu al zilelor de tratament realizat
93

ntr-o lun se calculeaz mprind numrul total al zilelor de tratament efectuate, corespunztoare
cazurilor finalizate la numrul de servicii de acupunctur - cazuri finalizate i raportate n luna
respectiv.
n situaia n care o cur de tratament n acupunctur se ntrerupe, furnizorul are obligaia s anune
casa de asigurri de sntate despre ntreruperea curei, motivul ntreruperii i numrul de zile efectuat
fa de cel recomandat, odat cu raportarea lunar a activitii realizate conform contractului. O cur de
tratament n acupunctur ntrerupt se consider o cur finalizat.
(5) Tarifele au avut n vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaii de
acupunctur i cazurilor-cure de acupunctur.
ART. 7 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice i acupunctur factureaz
caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune/transmite la casa de asigurri de sntate pn la
termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar,
conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de
asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme.
(2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
ART. 8 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate n specialitile clinice i acupunctur,
care nu se regsesc n anexa nr. 7 la ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i
afiate la cabinet, pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare,
cu indicarea serviciului prestat. n aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de
trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de
casele de asigurri de sntate.
Medicii din specialitile clinice ncaseaz contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul
de servicii medicale. n situaia n care asiguratul se prezint fr bilet de trimitere, medicii din
specialitile clinice nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n
sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru
persoanele beneficiare ale programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul
programelor de sntate precum i pentru asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni
permit prezentarea la medic fr bilet de trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru
investigaii paraclinice/bilet de internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de
asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic
nu se ncadreaz n numrul maxim de consultaii stabilit conform programului de lucru prevzut n
contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
ART. 9 (1) n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei
Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai medici,
precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare, cu excepia
persoanelor care i desfoar activitatea n cabinete organizate conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea i funcionarea cabinetelor de liber practic pentru servicii
publice conexe actului medical, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001. Medicii angajai nu
raporteaz activitate medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre reprezentantul legal;
medicii de specialitate din specialitile clinice, acupunctur i planificare familial pot prescrie
medicamente cu sau fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu,
utiliznd formularul de prescripie medical electronic/formularul de prescripie medical cu regim
special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, dup caz i
semntura electronic proprie pentru prescrierea electronic de medicamente. ntreaga activitate a
cabinetului se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de reprezentantul legal al cabinetului
medical cu casa de asigurri de sntate.
94

(2) Pentru specialitile clinice, acupunctur i planificare familial, cabinetele medicale individuale
organizate conform reglementrilor n vigoare pot raporta n vederea decontrii numai serviciile
medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum i servicii de
sntate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).
ART. 10 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, contractele/actele
adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul legal al unitii sanitare n
structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 11 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale clinice i
acupunctur acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialiti clinice, cu excepia
cazurilor de urgen medico-chirurgical, consultaiilor pentru afeciunile prevzute n anexa nr. 13 la
ordin i serviciilor de planificare familial care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriu.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i
persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia
situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu
autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului
Economic European/Confederaia Elveian.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate furnizorii
de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate nu solicit bilet de trimitere
pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu.
Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de servicii medicale din
pachetul de servicii medicale de baz, acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n
asistena medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii
medicale n ambulatoriu.
(2) Biletul de trimitere pentru specialiti clinice este formular cu regim special, unic pe ar, care se
ntocmete n dou exemplare i are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data
emiterii. Prin excepie, biletele de trimitere pentru specialiti clinice pentru afeciunile cuprinse n
unele programe naionale de sntate: diabetul i bolile de nutriie precum i cele pentru afeciunile
oncologice, au valabilitate de pn la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice,
valabilitatea biletului de trimitere pentru specialiti clinice este de pn la 60 zile calendaristice.
Un exemplar rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar este nmnat asiguratului, care
l depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice i
acupunctur pstreaz biletul de trimitere i l va prezenta casei de asigurri de sntate doar la
solicitarea acesteia.
Biletul de trimitere pentru specialiti clinice recomandate de medicul de familie, care are evideniat
"management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice. Se va utiliza formularul electronic de
bilet de trimitere pentru specialiti clinice de la data la care acesta se implementeaz.
(3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu
raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou
centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate;
borderoul centralizator este document justificativ care nsoete factura.
95

(4) Furnizorii de servicii medicale clinice i acupunctur au obligaia s verifice biletele de trimitere
n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n
vigoare.
(5) Furnizorul de servicii medicale clinice recomand investigaii paraclinice prin eliberarea biletului
de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ar, care se ntocmete n dou exemplare, din
care un exemplar rmne la medicul care prescrie investigaiile i un exemplar l nmneaz
asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaii paraclinice. Se va utiliza formularul
electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice de la data la care acesta se implementeaz.
n situaia n care ntr-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat n relaie contractual cu
casa de asigurri de sntate se recolteaz prob/probe n vederea efecturii unor examinri
histopatologice-citologice i servicii medicale paraclinice de microbiologie n regim ambulatoriu,
ambele exemplare ale biletului de trimitere rmn la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care
un exemplar va nsoi proba/probele recoltat/recoltate pe care medicul o/le trimite la furnizorul de
investigaii paraclinice de anatomie patologic. La momentul recoltrii probei/probelor, asiguratul
declar pe propria rspundere c nu se afl internat ntr-o form de spitalizare (continu sau de zi).
ART. 12 Casele de asigurri de sntate pot organiza trimestrial sau ori de cte ori este nevoie
ntlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind
respectarea prevederilor actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute
n actele normative i vor stabili mpreun cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate
msurile ce se impun pentru mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i
exonereaz de rspunderea nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.

96

ANEXA 8 A
- model Furnizor de servicii medicale ....................................
Medic ............................................................
Specialitatea ....................................................
Contract ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate ...............
Nr. contract .....................................................
FIA DE MONITORIZARE
n cazul bolnavilor cronici n ambulatoriul de specialitate pentru
specialitile clinice i recuperare, medicin fizic i balneologie
Nume: ..................... Prenume: .............................
Data naterii:
..................................................................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod unic de asigurare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sex: M/F
Adresa: .....................................................
Diagnostic: .................................................
Data lurii n eviden: ....................................
Comorbiditi: ..............................................
Factori de risc: ............................................
______________________________________________________________________
| Data
| Data
| Concluzii/Recomandri/Tratament | Semntura,|
| programrii| realizrii|
| parafa i |
| Examinri |
|
| tampila |
| clinice
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
Investigaii paraclinice
______________________________________________________________________
| Tip
| Data
| Rezultat/Data
| Semntura,|
| investigaie| programrii | efecturii/Concluzii
| parafa i |
|
|
|
| tampila |
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|

97

ANEXA 9
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
clinice i acupunctur
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate ........................., cu sediul n municipiul/oraul ..................., str.
........................... nr. ....., judeul/sectorul ..................., telefon/fax .............., reprezentat prin
preedinte-director general ...........................,
i
- Cabinetul medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea
i funcionarea cabinetelor medicale, republicat,
- cabinetul individual ........................., avnd sediul n municipiul/oraul ........................, str.
...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil
............. adres e-mail ............... fax ......................... reprezentat prin medicul titular
............................;
- cabinetul asociat sau grupat .........................., avnd sediul n municipiul/oraul ........................,
str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ......................, telefon fix/mobil
............ adres e-mail ............... fax ............. reprezentat prin medicul delegat .................................;
- societatea civil medical ............................, avnd sediul n municipiul/oraul ..........................,
str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil
............. adres e-mail ................ fax ........... reprezentat prin administratorul ................................;
- Unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii
societilor nr. 31/1990, republicat,
.........................., avnd sediul n municipiul/oraul
......................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .........................,
telefon fix/mobil ............ adres e-mail ............... fax ............. reprezentat prin .........................;
- Unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea
sanitar proprie ........................., avnd sediul n municipiul/oraul ..................., str. .................. nr.
...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .............., telefon fix/mobil .............. adres e-mail
................ fax .......... reprezentat prin ......................................................;
- Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sntate multifuncional
fr personalitate juridic din structura spitalului ................................, inclusiv a spitalului din
reeaua ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei
naionale i autoritii judectoreti, avnd sediul n municipiul/oraul ......................., str.
.................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil
......... adres e-mail ............. fax .......... reprezentat prin ............................ n calitate de reprezentant
legal al unitii sanitare din care face parte;
- Centrul de diagnostic i tratament, centrul medical i centrul de sntate multifuncional uniti medicale cu personalitate juridic ......................................, avnd sediul n municipiul/oraul
......................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ....................,
telefon fix/mobil ............. adres e-mail ............... fax ............ reprezentat prin ...........................;
- Unitatea sanitar fr personalitate juridic din structura spitalului ......................, avnd sediul
n municipiul/oraul ................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul
....................., telefon fix/mobil ......... adres e-mail .................. fax ............. reprezentat prin
................. n calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte.
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor medicale n asistena
medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice i acupunctur, conform
Hotrrii Guvernului nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului
de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017 i Ordinului ministrului sntii i al
98

preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul ............../2016 a H.G. nr. ./2016.
III. Servicii medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
clinice i acupunctur acord asigurailor serviciile medicale cuprinse n pachetul de servicii de
baz i n pachetul minimal de servicii medicale prevzut n anexa nr. 7 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016 n urmtoarele
specialiti i competene/atestate de studii complementare - pentru acupunctur i planificare
familial:
a) ......................................................................;
b) ..................................................................... .
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitile
clinice i acupunctur se face de ctre urmtorii medici:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
......................................................................... .
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2016.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr, .
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
public n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualizeze
permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare
de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza
facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format
electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate contravaloarea
serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate; pentru furnizorii care au semntur
electronic extins raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele
modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe
pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire
la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile sau
protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a
caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
./2016 furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor
medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin
intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de
desfurare a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite
drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare;
99

f) s nmneze, la data finalizrii controlului, procesele-verbale de constatare / rapoartele de


control/ notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de
actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate n vigoare; n cazul n care controlul este efectuat
de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind
msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de
Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la
domiciliu/ngrijiri paliative acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, n baza biletelor de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor
medicale eliberate de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca
asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor
medicale i recomandrilor. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n
vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
i) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizrilor trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c
refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) s fac public valoarea definitiv a punctului, rezultat n urma regularizrii trimestriale, prin
afiare att la sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina electronic a acestora,
ncepnd cu ziua urmtoare transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate,
precum i numrul total la nivel naional de puncte realizat trimestrial, prin afiare pe pagina web a
Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
k) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate;
l) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice i acupunctur acordate de medici
conform specialitii clinice i competene/atestate de studii complementare confirmate prin ordin al
ministrului sntii i care au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru
realizarea acestora, dup caz, n condiiile prevzute n anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sntii i
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016 ;
m) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate,
raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif
pe serviciu medical i tarif pe serviciu medical consultaie/caz, n condiiile stabilite n Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .../2016.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale referitoare la
actul medical i ale asiguratului referitor la respectarea indicatiilor medicale si consecintele
nerespectarii acestora;

100

c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane


beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure
securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de
documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr.
.. i ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G.
nr. att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional
de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i
documentele justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul
de asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai
pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure
utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii,
de la data la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz
pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate i tratate n ambulatoriu; pentru urgenele
medico-chirurgicale i pentru bolile cu potenial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului
pentru care se consider necesar internarea de urgen, medicul de specialitate elibereaz o
scrisoare medical n acest sens;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ../2016, program asumat prin contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la
contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare
de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o
consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului
cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este
formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope; s asigure utilizarea formularului electronic de prescripie medical pentru prescrierea
substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope de la data la care acesta se implementeaz; s
furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie medicamentele cu
i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare denumirilor comune
internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil asiguratul despre tipurile
i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie; n situaia n care un
asigurat, cu o boal cronic confirmat, este internat n regim de spitalizare continu ntr-o secie de
101

acui/secie de cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, medicul de specialitate clinic poate elibera, prescripie medical pentru
medicamentele i materialele sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele
aferente bolilor pentru care este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de
Asigurri de Sntate/caselor de asigurri de sntate, precum i pentru afeciunile cronice altele
dect cele cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv
medicamentele ce pot fi prescrise numai de ctre medicul de specialitate din specialitile clinice,
prescripia se elibereaz n condiiile prezentrii unui document eliberat de spital, din care s reias
c asiguratul este internat, al crui model este stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........../2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016 i cu
respectarea condiiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice.
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic
de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori
se solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele
cele mai eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail,
pagin web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr.. i n Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .........../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016;
s) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
) s respecte protocoalele privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune
internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de
prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
t) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat
acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n
condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
u) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
v) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
w) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de
sntate - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru
investigaiile paraclinice, prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
102

personal n tratamentul ambulatoriu i prescripia medical care este formular cu regim special
unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, cu toate datele
pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii
acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de la furnizori contravaloarea
serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au
fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri
de sntate din Fond; s completeze formularele electronice menionate anterior, de la data la care
acestea se implementeaz.
x) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
y) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor;
z) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
aa) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate n strns legtur sau
necesare acordrii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
ab) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe baza
biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de
sntate, cu excepia: urgenelor, afeciunilor prevzute n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ../2016 precum i a
serviciilor de planificare familial. Lista cuprinznd afeciunile care permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din unitile ambulatorii care acord asisten medical de specialitate
pentru specialitile clinice este prevzut n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr/2016. Pentru pacienii din statele membre
ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian, beneficiari ai
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de
servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord servicii medicale numai
pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi
beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor
competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia
Elveian. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate,
furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate nu solicit bilet de
trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu. Pentru pacienii din statele cu care
Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n
domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de serviciile medicale din pachetul de servicii
medicale de baz, acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale
n ambulatoriu;
ac) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin intermediul
asiguratului, cu privire la diagnosticul i tratamentele efectuate i recomandate; s finalizeze actul
medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr
contribuie personal, dup caz, a biletului de trimitere pentru investigaii paraclinice, a
certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporar de munc, dup caz, n situaia n
care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medical este un document
tipizat, care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medicul de
specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul
asiguratului; scrisoarea medical conine obligatoriu numrul contractului ncheiat cu casa de
103

asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale i se utilizeaz numai de ctre medicii
care desfoar activitate n baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevzut n anexa
nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .;
ad) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice recomandate, prin scrisoare medical,
medicului de familie pe lista cruia este nscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face i
prin intermediul asiguratului;
ae) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
af) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
ag) s solicite cardul naional de asigurri sociale de sntate /adeverina de asigurat cu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase
sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau,
dup caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le
utilizeze n vederea acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz acordate
n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurri de sntate;
ah) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice
de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr.
455/2001 privind semntura electronic, republicat. n situaia n care medicii prescriptori nu dein
semntur electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat
de medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ../2016;
ai) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line,
n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.
aj) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de baz, dac
asiguratul se prezint fr bilet de trimitere; n aceast situaie furnizorii de servicii medicale nu au
dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri
sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru persoanele beneficiare ale
programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul programelor de sntate precum
i pentru asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni permit prezentarea la medic fr
bilet de trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice/bilet de
internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i
decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic nu se ncadreaz n
numrul maxim de consultaii stabilit conform programului de lucru prevzut n contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate.
ak) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din
platforma informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza
comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001,
republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line se transmit n platforma informatic a
asigurrilor de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru
serviciile acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz
acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele
de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de
asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive
religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional
duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,
104

republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis
cardul n vederea acordrii serviciilor medicale.
al) s transmit n platforma informatic din asigurrile de sntate serviciile medicale din
pachetul de baz i pachetul minimal furnizate - altele dect cele transmise n platforma informatic
a asigurrilor de sntate n condiiile lit. ak) n maximum 72 de ore de la momentul acordrii
serviciilor medicale acordate n luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001,
republicat. n situaia nerespectrii acestei obligaii, serviciile medicale nu se deconteaz
furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 (1) Modalitile de plat n asistena medical de specialitate din ambulatoriu sunt tarif pe
serviciu medical exprimat n puncte, tarif pe consultaie i tarif pe serviciu medical - caz pentru
servicii medicale de acupunctur exprimate n lei.
(2) Valoarea minim garantat a unui punct este unic pe ar; pentru anul 2016 valoarea minim
garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este n valoare de ........ lei.
(3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte se face conform
prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2016 a H.G. nr. /2016 .
(4) Numrul de puncte calculat conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. . se ajusteaz n funcie de:
a) condiiile n care se desfoar activitatea, cu .......%*)
b) gradul profesional medic primar ........%.
(5) a) Tariful pe consultaie de acupunctur este de ........ lei;
b) Tariful pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctur de care beneficiaz
un asigurat pentru o cur de servicii de acupunctur este de ........ lei.
(6) Valoarea contractului pentru consultaiile i serviciile medicale - caz de acupunctur este de
................ lei i se suport din fondul aferent asistenei medicale de recuperare.
Suma contractat se defalcheaz pe trimestre i pe luni dup cum urmeaz:
Suma anual contractat este ................ lei, din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei, din care:
- luna I .................. lei
- luna II ................. lei
- luna III ................ lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV ................ lei
- luna V ................. lei
- luna VI ................ lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei,
din care:
- luna VII ............... lei
- luna VIII .............. lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................. lei,
din care:
- luna X ................. lei
- luna XI ................ lei
- luna XII ............... lei.
-----------105

*) n condiiile n care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabilete un spor de zon


diferit pentru localitatea unde se afl cabinetul, respectiv pentru localitatea/localitile unde se afl
punctul/punctele de lucru, se va trece sporul de zon pentru fiecare situaie.
ART. 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, n termen de maximum 20 de
zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale
furnizate potrivit contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale i casele de asigurri de
sntate se face pe baza documentelor necesare decontrii serviciilor medicale furnizate n luna
anterioar, depuse/transmise lunar de furnizori la casa de asigurri de sntate, la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
Pn la data de 30 a lunii urmtoare ncheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a
regularizrii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiv a unui punct.
(2) Decontarea lunar a serviciilor medicale de acupunctur furnizate n luna anterioar se face pe
baza numrului de servicii medicale - cazuri pentru servicii medicale de acupunctur i a numrului
de consultaii de acupunctur i a tarifelor pe cur i pe consultaie, n limita sumelor contractate, n
termen de maximum 20 de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, pe baza facturii i a
documentelor justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate la data de
.....................
Decontarea lunar a cazurilor finalizate se realizeaz la tariful contractat dac numrul mediu al
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un numr mediu al zilelor de tratament
realizat ntr-o lun mai mic de 8,5, decontarea lunar a serviciilor medicale - cazuri finalizate se
face la un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat ..... lei x numr mediu al zilelor de
tratament realizate / 10 - numr mediu zile de tratament contractat. Numrul mediu al zilelor de
tratament realizat ntr-o lun se calculeaz mprind numrul total al zilelor de tratament efectuate,
corespunztoare cazurilor finalizate la numrul de servicii de acupunctur - cazuri finalizate i
raportate n luna respectiv.
n situaia n care o cur de tratament n acupunctur se ntrerupe, furnizorul are obligaia s
anune casa de asigurri de sntate despre ntreruperea curei, motivul ntreruperii i numrul de
zile efectuat fa de cel recomandat, odat cu raportarea lunar a activitii realizate conform
contractului. O cur de tratament n acupunctur ntrerupt se consider o cur finalizat.
Cura de acupunctur se deconteaz n luna urmtoare celei n care a fost finalizat aceast cur.
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
(3) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic de
specialitate din componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic
Nume: ...................... Prenume: ......................................
Grad profesional: ..........................................................
Specialitatea/atestat de studii complementare/competen: ..................
Cod numeric personal: ......................................................
Codul de paraf al medicului: ..............................................
Program zilnic de activitate ........................................ ore/zi
b) Medic
Nume: ...................... Prenume: ......................................
Grad profesional: ..........................................................
Specialitatea/atestat de studii complementare/competen: ..................
Cod numeric personal: ......................................................
Codul de paraf al medicului: ..............................................
Program zilnic de activitate ........................................ ore/zi
c) .........................................................................
............................................................................

-----------*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului i al cabinetelor de specialitate din
centrele de sntate multifuncionale organizate n structura spitalului, se va completa cu programul
de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum i cu datele aferente tuturor medicilor de
106

specialitate care i desfoar activitatea n sistem integrat i n centrul de sntate multifuncional


fr personalitate juridic din structura spitalului.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10 Serviciile medicale furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte criteriile
privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 11 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
ART. 12 Clauz special
(1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului
i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de rspundere
partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi,
revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile
calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ
eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se
certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore
i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute
mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele
provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
IX. Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractului
ART. 13 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract, se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, se diminueaz cu 5% valoarea minim garantat a punctului pentru luna n
care s-au produs aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice, inclusiv
pentru planificare familial la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea serviciilor de
acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a punctului pentru luna
n care s-au produs aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice,
inclusiv pentru planificare familial la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea
serviciilor de acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) u), v), x), z), ac) - ae) i af) precum i prescrieri de medicamente cu i fr contribuie personal din
partea asiguratului i/sau recomandri de investigaii paraclinice care nu sunt n conformitate cu
reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente
cu i fr contribuie personal din partea asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor
de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul,
completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular dect cel prevzut n norme sau
neeliberarea acesteia, precum i neeliberarea prescripiei medicale ca urmare a actului medical
propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprins n scrisoarea medical, se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a punctului pentru luna
n care s-au nregistrat aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice,
inclusiv pentru planificare familial, la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea
serviciilor de acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii.
(3) n cazul n care se constat n derularea contractului, de ctre structurile de control ale caselor
de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum si de alte organe
107

competente, nerespectarea obligaiei prevzut la art. 7 lit. ab) i/sau serviciile raportate conform
contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate, se recupereaz contravaloarea
acestor servicii i se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a punctului pentru luna n care
s-au nregistrat aceste situaii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialitile clinice, inclusiv
pentru planificare familial, la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea serviciilor de
acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit.
ai), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per serviciu,
respectiv se diminueaz cu 10% valoarea de contract pentru luna n care s-au produs aceste situaii,
pentru medicii de specialitate clinic/acupunctur la care acestea au fost nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea minim garantat a unui punct per
serviciu, respectiv se diminueaz cu 20% valoarea de contract pentru luna n care s-au produs aceste
situaii, pentru medicii de specialitate clinic/acupunctur la care acestea au fost nregistrate.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art.
7 lit. ai) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate a componentei prescriere cu
componenta eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. n
situaia n care suma prevzut la alin. (4) depete prima plat, reinerea sumei se realizeaz prin
plat direct sau executare silit, n condiiile legii.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct
pe fiecare medic/furnizor, dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
ART. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv
de la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele
justificative privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele
de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul
unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitile clinice, inclusiv
de servicii de planificare familial i acupunctur de a pune la dispoziia organelor de control ale
Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii
n scris a documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor
furnizate conform contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i
documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum i documentele medicale i
administrative existente la nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
108

g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea


decontrii acestora nu au fost efectuate - cu excepia situaiilor n care vina este exclusiv a
medicului/medicilor, caz n care contractul se modific prin excluderea acestuia/acestora - cu
recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri
de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive n cazul cabinetelor
medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv
ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de
3 zile consecutive.
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 27 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr.
.../2016, i la art. 7 lit. aa) i aj);
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 13 alin. (1), (2) i (4)
precum i la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 13 alin. (3).
ART. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei
de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorilor de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului
legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. 16 lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun
alt contract de acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n
contractele de acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane
care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
109

(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n contract, prevederile
alin. (2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele
secundare de lucru, dup caz.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate se suspend
la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele prevzute la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr/2016 i
nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. y), cu condiia ca furnizorul s fac dovada
demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de
maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la
Fond, constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la
furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a
contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor
medicale, suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de
asigurri de sntate care se afl n aceast situaie.
ART. 17 (1) Situaiile prevzute la art. 14 i la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constat
de casa de asigurri de sntate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei
persoane interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de
sntate cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea
contractului.
X. Corespondena
ART. 18 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca, n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract, s notifice celeilalte pri
contractante schimbarea survenit.
XI. Modificarea contractului
ART. 19 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
ART. 20 Valoarea definitiv a punctului este cea calculat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate i nu este element de negociere ntre pri.
ART. 21 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit
printr-o alt clauz care s corespund ct mai mult cu putin spiritului contractului.
ART. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa
oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de
modificare cu cel puin ......... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
110

Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XII. Soluionarea litigiilor
ART. 23 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi
supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de
ctre instanele de judecat, dup caz.
XIII. Alte clauze
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost ncheiat azi, ......., n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru
fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
...............................
Director executiv al
Direciei Economice,
...............................
Director executiv al
Direciei Relaii Contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, contencios
...............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE


Reprezentant legal,
.....................................

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de medicii de specialitate din
specialitile clinice
Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat.

111

ANEXA 10
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZ
ACORDATE N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA
CLINIC DE RECUPERARE, MEDICIN FIZIC I BALNEOLOGIE
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ CUPRINDE:
1. Servicii medicale - consultaii, serii de proceduri - n specialitatea clinic de recuperare,
medicin fizic i balneologie
1.1. Consultaia medical de specialitate - iniial, cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitii respective, stabilirea i
recomandarea explorrilor necesare i/sau interpretarea integrativ a explorrilor i a analizelor de
laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie i/sau a medicului de specialitate,
n vederea stabilirii diagnosticului;
- bilanul articular anatomic i funcional, bilanul muscular, bilanul global gestual i ntocmirea
planului de recuperare;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic i fizical i de
recuperare, medicin fizic i balneologie, precum i instruirea n legtur cu msurile terapeutice i
profilactice generale i specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele
minerale terapeutice, lacurile i nmolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor
fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline i peteri, avizate de Ministerul
Sntii conform legislaiei n vigoare.
1.2 Consultaia de reevaluare se acord nainte de nceperea unei serii de proceduri specifice de
recuperare, medicin fizic i balneologie, n timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecrei serii
de proceduri la un interval ce nu poate s depeasc 10 zile calendaristice de la momentul
finalizrii acesteia.
1.3 Procedurile specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie, care se pot acorda n
cadrul unei serii de proceduri sunt:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PROCEDURI SPECIFICE DE RECUPERARE, MEDICIN FIZIC I BALNEOLOGIE


Kinetoterapie de grup pe afeciuni
Galvanizare
Ionizare
Cureni diadinamici
Trabert
TENS
Cureni interfereniali
Unde scurte
Microunde
Cureni de nalt frecven pulsatil
Ultrasunet
Combinaie de ultrasunet cu cureni de joas frecven
Magnetoterapie
Laserterapie
Solux
Ultraviolete
Cureni cu impulsuri rectangulare
Cureni cu impulsuri exponeniale
Contracia izometric electric
112

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Stimulare electric funcional


Bi Stanger
Bi galvanice
Du subacval
Aplicaii cu parafin
Bi sau pensulaii cu parafin
Masaj regional
Masaj segmentar
Masaj reflex
Limfmasaj
Aerosoli individuali
Pulverizaie camer
Hidrokinetoterapie individual general
Hidrokinetoterapie parial
Kinetoterapie individual
Traciuni vertebrale i articulare
Manipulri vertebrale
Manipulri articulaii periferice
Kinetoterapie cu aparatur special cu dispozitive mecanice, electromecanice i robotizate
Bi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
Bi de plante
Bi de dioxid de carbon i bule
Bi de nmol
Mofete naturale
Mofete artificiale
mpachetare general cu nmol
mpachetare parial cu nmol
Aplicaie de unde de oc extracorporale
Aplicaie de oscilaii profunde
Speleoterapia/Salinoterapia

Procedurile de la pct. 1 - 38, 47 - 49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun i
de baz de tratament. Procedurile de la pct. 39 - 46 pot fi efectuate numai n bazele de tratament din
staiunile balneoclimaterice.
Procedurile se acord pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de
recuperare, medicin fizic i balneologie.
1.3.1: Perioada pentru care se deconteaz procedurile specifice de recuperare, medicin fizic i
balneologie este de maximum 21 zile/an/asigurat att la copii ct i la aduli cu excepia copiilor 0 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebral, cnd se acord proceduri medicale specifice
de recuperare, medicin fizic i balneologie pentru o perioad de maximum 42 de zile pe
an/asigurat, aceste perioade putnd fi fracionate n maximum dou fraciuni, n funcie de
afeciunea de baz la recomandarea medicului de specialitate recuperare, medicin fizic i
balneologie.
1.3.2: n cazul unor perioade de tratament fracionate la recomandarea medicului de specialitate
recuperare, medicin fizic i balneologie, pentru fiecare perioad de tratament se deconteaz o
consultaie iniial i o consultaie de reevaluare, dar nu mai mult de dou consultaii iniiale i dou
consultaii de reevaluare pe an/asigurat.
1.3.3: Seria de proceduri specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie stabilit de
medicul de specialitate recuperare, medicin fizic i balneologie, decontat pentru un asigurat
include maximum 4 proceduri/zi de tratament.

113

Pentru o serie de proceduri specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie ce se


desfoar n bazele de tratament din staiunile balneoclimatice se deconteaz maximum 4
proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie cu factori
terapeutici naturali.
1.4 Pentru situaiile n care unui asigurat nu i se recomand o serie de proceduri specifice de
recuperare, medicin fizic i balneologie se deconteaz 3 consultaii/trimestru pentru aceeai
afeciune.
1.5 Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate n H.G. nr.
720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie i
monitoriza de ctre medicul n specialitatea recuperare, medicin fizic i balneologie din unitile
sanitare nominalizate de ctre Ministerul Sntii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afeciuni
cronice, se deconteaz o consultaie i prescripia/prescripiile medicale aferente, trimestrial sau
lunar, cu condiia ca aceste servicii s nu se fi efectuat de ctre un alt medic de specialitate pentru
aceeai perioad.
1.6 Consultaiile de specialitate recuperare, medicin fizic i balneologie se acord pe baza
biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu
clinic, cu excepia consultaiilor pentru afeciunile prevzute n anexa nr. 13 la prezentele norme
care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.7 n cadrul consultaiilor recuperare, medicin fizic i balneologie se pot efectua dup caz,
urmtoarele proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente care se efectueaz n cabinetul medical:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire procedur diagnostic/terapeutic/tratamente


Determinarea indicelui de presiune glezn/bra, respectiv deget/bra
Podoscopie
Osteodensitometrie segmentar cu ultrasunete
Administrare tratament prin injectarea prilor moi (intramuscular, intradermic i
subcutanat)
Mezoterapia - injectare terapeutic paravertebral i periarticular
Administrare tratament prin puncie intravenoas
Puncii i infiltraii intraarticulare
Blocaje chimice pentru spasticitate (toxin botulinic)

1.8. Lista afeciunilor care pot fi tratate n ambulatoriu n specialitatea clinic de recuperare,
medicin fizic i balneologie este:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AFECIUNI
Atrofii sistemice afectnd n special sistemul nervos central
Tulburri extrapiramidale i ale motricitii
Boli demielinizante ale sistemului nervos central
Afeciunile nervilor, rdcinilor i plexurilor nervoase
Polineuropatii i alte afeciuni ale sistemului nervos periferic
Afeciuni ale jonciunilor mioneurale i musculare
Paralizia cerebral i alte sindroame paralitice
Status post infarct miocardic acut
Status post accident vascular cerebral
Insuficiena cardiac clasa NYHA I i II
Boal pulmonar obstructiv cronic clasa I i II
Poliartropatii inflamatorii
114

13
14
15
16
17

Artroze
Dorsopatii
Afeciuni ale esuturilor moi
Status post leziuni traumatice
Status post intervenii chirurgicale majore cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice

1.9.Tariful pe consultaie n specialitatea clinic recuperare, medicin fizic i balneologie este de


20 lei. Tariful pe consultaie n specialitatea clinic recuperare, medicin fizic i balneologie, n
cadrul creia se efectueaz minim dou proceduri dintre cele prevzute la punctul 1.7 este de 40 lei.
Pentru prestaia medicului primar, tariful consultaiei se majoreaz cu 20%.
1.10. Recomandarea pentru serviciile de recuperare, medicin fizic i balneologie se face pe
baza biletului de trimitere eliberat de ctre medicii de specialitate i de ctre medicii de familie, iar
procedurile specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie se acord conform schemei de
tratament, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de ctre medicul de specialitate recuperare,
medicin fizic i balneologie.
1.11. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de recuperare, medicin fizic i
balneologie acordate n bazele de tratament, care se deconteaz pentru un asigurat este de 28 de lei
sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele
prevzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 cu excepia poziiilor 1, 26 - 29, 32 34 i 38 i este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevzute la subpunctul 1.3 de la
punctul 1 lit. A din anexa 10 cu condiia ca cel puin o procedur pe zi s fie dintre cele prevzute la
poziia 1, 26 - 29, 32 - 34 i 38. Aceste tarife se deconteaz numai dac numrul procedurilor
recomandate i efectuate este de 4/zi, n caz contrar tarifele se reduc proporional conform formulei:
numr proceduri recomandate i efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament.
Nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate serviciile de recuperare, medicin fizic i
balneologie atunci cnd acestea se acord pentru situaii care privesc corecii de natur estetic i de
ntreinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastic de ntreinere (fitness, bodybuilding).
B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII
DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE
EMISE
N
BAZA
REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL
CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA
A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII
1. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaiei Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n
perioada de valabilitate a cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea
clinic recuperare, medicin fizic i balneologie, de consultaiile prevzute la lit. A punctul 1,
subpunctul 1.1 din prezenta anex, devenite necesare pe timpul ederii temporare n Romnia i
acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de
specialitate.
2. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie acord serviciile medicale prevzute la lit. A. din prezenta anex, numai pe baza
115

biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri


sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de
servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele
membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian.
3. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei, se acord serviciile medicale prevzute la lit. A.
din prezenta anex, numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor
asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, n condiiile prevzute
de respectivele documente internaionale.

116

ANEXA 11
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinic recuperare,
medicin fizic i balneologie
ART. 1 (1) Unitile ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie din structura unor
uniti sanitare sau unitile ambulatorii n care i desfoar activitatea medici angajai ntr-o
unitate sanitar, cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, cabinetele medicale de specialitate din structura
unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor publice centrale din sistemul de aprare,
ordine public, siguran naional i autoritate judectoreasc ncheie contracte de furnizare de
servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie n ambulatoriu cu casele de asigurri
de sntate, a cror plat se face prin tarif n lei pe servicii medicale - consultaii/zi de tratament
pentru seria de proceduri specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie din pachetul de
servicii medicale de baz prevzut n anexa nr. 10 la ordin.
(2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare, medicin
fizic i balneologie cu casa de asigurri de sntate se au n vedere: numrul de servicii medicale consultaii, respectiv tariful pe consultaie, care este de 20 lei iar tariful pe consultaie cu efectuare
de proceduri este de 40 lei precum i numrul de servicii medicale - zi de tratament, respectiv tariful
pe zi de tratament, care este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28 de lei
pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la
ordin, cu excepia poziiilor 1, 26 - 29, 32 - 34 i 38 i este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre
cele prevzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiia ca cel puin
o procedur pe zi s fie dintre cele prevzute la poziia 1, 26 - 29, 32 - 34 i 38.
Pentru prestaia medicului primar, tariful consultaiei se majoreaz cu 20%. n cadrul unei zile de
tratament se are n vedere un numr de maximum 4 proceduri pe zi.
(3) Suma contractat se stabilete conform anexei nr. 11 B la ordin i se defalcheaz pe trimestre
i pe luni, inndu-se cont i de activitatea specific sezonier.
(4) n situaia n care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru
fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie, conform
prevederilor din anexa nr. 11 B la ordin se modific n sensul diminurii fa de condiiile iniiale i
furnizorii aduc la cunotina caselor de asigurri de sntate aceste situaii, n termen de maxim 15
zile lucrtoare de la data de la care survine modificarea, suma stabilit iniial se diminueaz
corespunztor, prin ncheierea unui act adiional la contract. Sumele obinute ca disponibil din
aceste diminuri la nivelul caselor de asigurri de sntate se vor folosi la rentregirea sumelor
alocate cu destinaie iniial.
Neanunarea acestor situaii i constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor
privind nerespectarea obligaiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de
recuperare, medicin fizic i balneologie.
(5) Suma neconsumat lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de recuperare, medicin
fizic i balneologie se redistribuie la acelai furnizor prin acte adiionale pentru lunile urmtoare,
inndu-se cont i de activitatea specific sezonier i se utilizeaz pentru decontarea serviciilor
medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie acordate asigurailor de la data semnrii
actului adiional.
ncepnd cu luna septembrie 2016, n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale de
recuperare, medicin fizic i balneologie se nregistreaz la sfritul fiecrei luni sume
neconsumate fa de suma lunar prevzut n contract, casele de asigurri de sntate vor diminua,
printr-un act adiional la contract, valoarea lunar contractat iniial aferent lunii respective cu
sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiional la
furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie care n luna respectiv
i-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiional se utilizeaz pentru decontarea
117

serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie acordate asigurailor de la data


semnrii actului adiional i se repartizeaz proporional n funcie de consumul mediu lunar stabilit
pentru fiecare furnizor de la data ncheierii contractului pentru anul n curs i pn la sfritul lunii
pentru care se face regularizarea, suplimentnd valoarea de contract.
(6) Pentru ncadrarea n suma defalcat trimestrial cabinetele de specialitate clinic recuperare,
medicin fizic i balneologie pot ntocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de
recuperare, medicin fizic i balneologie, dac este cazul.
(7) n vederea contractrii numrului de servicii medicale - consultaii i a numrului de zile de
tratament de recuperare, medicin fizic i balneologie se au n vedere urmtoarele:
a) numrul de servicii medicale - consultaii de recuperare, medicin fizic i balneologie
acordate n cabinetul medical nu poate depi numrul de servicii medicale - consultaii rezultat
potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare c pentru o consultaie medical este
necesar o durat n medie de 15 minute, iar pentru o consultaie n cadrul creia se efectueaz n
cabinetul medical proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente este necesar n medie o durat de
30 minute.
Dac programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi, numrul de consultaii poate
scade sau crete corespunztor;
b) serviciile medicale zi de tratament care se acord n bazele de tratament, se contracteaz i
raporteaz n vederea decontrii pentru un numr de maximum 21 zile/an/asigurat att la copii ct i
la aduli cu excepia copiilor cu diagnostic confirmat de paralizie cerebral, cnd se acord
proceduri medicale terapeutice pentru o perioad de maximum 42 de zile pe an/asigurat, dup care
bolnavul pltete integral serviciile medicale.
(8) Tarifele au n vedere cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaii i numrului de
zile de tratament de recuperare, medicin fizic i balneologie.
(9) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2016 cu destinaia de servicii medicale de
recuperare, medicin fizic i balneologie vor fi contractate de casele de asigurri de sntate prin
ncheiere de contracte, respectiv de acte adiionale la contractele iniiale i vor fi utilizate pentru
decontarea serviciilor medicale - consultaii i numrul de zile de tratament de recuperare, medicin
fizic i balneologie acordate asigurailor de la data semnrii acestora. Valoarea contractului,
respectiv a actului adiional la contractul/actul adiional iniial se stabilete avndu-se n vedere
criteriile de selecie i contractare prevzute n anexa nr. 11 B la ordin, precum i reevaluarea
punctajului tuturor furnizorilor, n situaia n care unul sau mai multe elemente care au stat la baza
stabilirii punctajului iniial al acestora s-a/s-au modificat.
(10) Decontarea serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie n ambulatoriu
se suport din fondul aferent asistenei medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie.
(11) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale - consultaii i
numrul de zile de tratament de recuperare, medicin fizic i balneologie acordate numai pe baza
biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate sau de medicii de specialitate din spital, aflai n relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, cu excepia afeciunilor prevzute n anexa nr. 13 la ordin care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate recuperare, medicin fizic i balneologie.
(12) Biletele de trimitere pentru tratament n staiunile balneoclimaterice se fac de ctre medicii
de familie, de ctre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate i medicii din spital,
aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm
stabilite de medicul de specialitate clinic recuperare, medicin fizic i balneologie.
(13) Decontarea lunar de ctre casele de asigurri de sntate n limita sumelor contractate se
face n funcie de:
a) numrul de servicii medicale - consultaii i tarifele pe consultaii prevzute la alin. (2);
b) numrul de zile de tratament de recuperare, medicin fizic i balneologie realizat att n
cabinetele medicale, ct i n bazele de tratament, nmulit cu tarifele prevzute la alin. (2). Aceste
tarife se deconteaz numai dac numrul procedurilor recomandate i efectuate este de 4/zi, n caz
118

contrar tarifele se reduc proporional conform formulei: numr proceduri recomandate i efectuate
pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament.
ART. 2 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicin
fizic i balneologie factureaz caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune/transmite la casa de
asigurri de sntate pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale
activitatea realizat n luna anterioar, conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de
sntate, care se verific de ctre casele de asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz
conform prezentelor norme.
(2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
ART. 3 (1) Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate n specialitatea clinic recuperare,
medicin fizic i balneologie, care nu se regsesc n anexa nr. 10 la ordin se suport de ctre
asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la cabinet, pentru care se elibereaz documentul
fiscal, conform prevederilor legale n vigoare, cu indicarea serviciului prestat. n aceste situaii
furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n
sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate.
(2) Medicii din specialitatea de recuperare, medicin fizic i balneologie ncaseaz
contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de baz, dac asiguratul se
prezint fr bilet de trimitere; n aceast situaie furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a
elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de
sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru persoanele beneficiare ale
programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul programelor de sntate precum
i pentru asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni permit prezentarea la medic fr
bilet de trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice/bilet de
internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i
decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic se face n cadrul unor
consultaii realizate peste valoarea de contract.
ART. 4 (1) n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform
Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi
angajai medici, precum i alte categorii de personal. Medicii angajai nu raporteaz activitate
medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre reprezentantul legal; medicii de
specialitate din specialitatea clinic recuperare, medicin fizic i balneologie pot prescrie
medicamente cu sau fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul
ambulatoriu, utiliznd formularul de prescripie medical electronic/formularul de prescripie
medical cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope, dup caz, semntura electronic proprie pentru prescrierea electronic de medicamente.
ntreaga activitate a cabinetului se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de reprezentantul
legal al cabinetului medical cu casa de asigurri de sntate.
(2) Pentru specialitatea clinic recuperare, medicin fizic i balneologie, cabinetele medicale
individuale organizate conform reglementrilor n vigoare pot raporta n vederea decontrii numai
serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.
ART. 5 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat,
contractele/actele adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul
legal al unitii sanitare n structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 6 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale de
recuperare, medicin fizic i balneologie acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru
specialitile clinice, cu excepia consultaiilor pentru afeciunile prevzute n anexa nr. 13 la ordin,
care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate,
respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr.
119

883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord


servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care
pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a
instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian.
Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
servicii medicale, acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale
n ambulatoriu.
(2) Biletul de trimitere pentru specialitile clinice este utilizat i pentru specialitatea clinic
recuperare, medicin fizic i balneologie i este formular cu regim special, unic pe ar, care se
ntocmete n dou exemplare i are o valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data
emiterii.
Un exemplar rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar este nmnat asiguratului,
care l depune la furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie.
Furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie pstreaz biletul de
trimitere i l va prezenta casei de asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia.
Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialitile clinice de la data la
care acesta se implementeaz.
(3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu
raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou
centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate;
borderoul centralizator este document justificativ care nsoete factura.
(4) Furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie au obligaia s
verifice biletele de trimitere n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie recomand
investigaii paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic
pe ar, care se ntocmete n dou exemplare din care un exemplar rmne la medicul care prescrie
investigaiile i un exemplar l nmneaz asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de
investigaii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaii
paraclinice de la data la care acesta se implementeaz.
ART. 7 (1) Furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie ncaseaz
de la asigurai suma corespunztoare coplii pentru serviciile de recuperare, medicin fizic i
balneologie - serii de proceduri din pachetul de servicii de baz de care au beneficiat asiguraii pe
seria de proceduri; nivelul minim al coplii este de 5 lei pe seria de proceduri, iar nivelul maxim
este de 10 lei pe seria de proceduri. Valoarea coplii este stabilit de fiecare furnizor pe baz de
criterii proprii.
(2) Categoriile de asigurai scutite de coplat, prevzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, fac dovada acestei caliti cu documente
eliberate de autoritile competente c se ncadreaz n respectiva categorie, precum i cu
documente i/sau, dup caz, cu declaraie pe propria rspundere c ndeplinesc condiiile privind
realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevzut n anexa nr. 23 D la ordin.
ART. 8 Casele de asigurri de sntate pot organiza trimestrial sau ori de cte ori este nevoie
ntlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind
respectarea prevederilor actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor
aprute n actele normative i vor stabili mpreun cu medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate msurile ce se impun pentru mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor la aceste
ntlniri nu i exonereaz de rspunderea nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.
120

ANEXA 11 A
- model Furnizor de servicii medicale de recuperare, medicin fizic
i balneologie............
Sediul social/Adresa fiscal
...................................

DECLARAIE

Subsemnatul(a), .............. legitimat() cu B.I./C.I.


seria ......, nr. .........., n calitate de reprezentant legal,
cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform
_
_
legii, declar pe propria rspundere c am |_|/nu am |_| contract
de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicin fizic
i balneologie i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii,
Ordinii
Publice,
Siguranei
Naionale
i
Autoritii
Judectoreti.

Data
..................

Reprezentant legal
(semntura i tampila)

........................

121

ANEXA 11 B
CRITERII
privind selecia furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie
i repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare, medicin fizic
i balneologie n ambulatoriu
CAP. I Criterii de selecie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie n ambulatoriu
Pentru a intra n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate furnizorii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de selecie:
1. S fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
2. S fac dovada capacitii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare, medicin
fizic i balneologie pentru a cror furnizare ncheie contract cu casa de asigurri de sntate.
3. S fac dovada c toat durata programului de lucru declarat al cabinetului este acoperit prin
prezena unui medic de specialitate recuperare, medicin fizic i balneologie.
CAP. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare,
medicin fizic i balneologie se au n vedere urmtoarele criterii:
A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice
40%
B. Evaluarea resurselor umane
60%
A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice
Ponderea acestui criteriu este de 40%
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale
de recuperare, medicin fizic i balneologie obine un punctaj corespunztor acestui criteriu.
a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie sunt obligai s
fac dovada deinerii legale a aparaturii prin documente conforme i n termen de valabilitate.
b) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s verifice dac seria i numrul aparatului
existent n cadrul cabinetului sunt aceleai cu seria i numrul aparatului nscrise n cuprinsul
documentelor care atest existena i deinerea legal a acestora.
c) Furnizorii sunt obligai s prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deinute din care s
reias: anul fabricaiei, seria i numrul, numrul de canale i numrul de bolnavi care pot face
terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care ncheie contract de furnizare de servicii
cu casa de asigurri de sntate.
d) Nu sunt luate n calcul aparatele care nu au nscrise pe ele seria i numrul i nici aparatele
pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare/fia tehnic.
e) Dac doi sau mai muli furnizori prezint aparate nregistrate cu aceeai serie i numr nainte
sau n perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv i nu se mai iau n calcul la nici unul
dintre furnizori.
Fac excepie furnizorii de servicii recuperare, medicin fizic i balneologie care i desfoar
activitatea utiliznd acelai spaiu i aceleai echipamente specifice deinute i/sau utilizate n
comun n condiiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevzute de actele normative n
vigoare i numai n condiiile n care personalul medical de specialitate al fiecrui furnizor i
desfoar activitatea cu respectarea dispoziiilor H.G. nr. ./2016 i ntr-un program de lucru
distinct.
f) Furnizorii vor prezenta contract de service ncheiat cu un furnizor avizat de Ministerul
Sntii sau Agenia Naional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale, conform
prevederilor legale n vigoare, pentru aparatele ieite din perioada de garanie i valabil pe perioada
de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanie pe
parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligai s prezinte
contractul de service anterior expirrii perioadei de garanie.
g) Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului
de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare, emis conform prevederilor legale n vigoare,
pentru dispozitivele medicale din dotare achiziionate second hand. Aceast prevedere reprezint
122

condiie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, n vederea atribuirii punctajului


conform metodologiei de mai jos, respectiv a meninerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
A.1 Se acord punctaj pentru fiecare aparat deinut, dup cum urmeaz:
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Tip aparat
|
Puncte |Nr. maxim de |
|crt.|
|
|proceduri/or|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 1.| Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu| 10 puncte | 3
|
|
| un canal), vechime 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 2.| Aparate de electroterapie pentru 2 pacieni
| 20 puncte | 8
|
|
| tratai simultan, (2 sau mai multe canale)
|
|
|
|
| vechime 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 3.| Baie galvanic i alternant, vechime 1 - 10 | 20 puncte | 2
|
|
| ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 4.| Aparate de magnetoterapie, vechime 1 - 10 ani | 10 puncte | 3
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 5.| Aparate cu energie luminoas (laserterapie,
| 10 puncte | 5
|
|
| ultraviolete, infraroii), vechime 1 - 10 ani |
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 6.| Aparate pentru terapie cu unde de soc, vechime| 10 puncte | 5
|
|
| 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 7.| Aparate de parafin, vechime 1 - 10 ani
| 10 puncte | 3 aplicaii/|
|
|
|
| canapea/pat/|
|
|
|
| or
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 8.| Aparate pentru nalt frecven, vechime
| 15 puncte | 4
|
|
| 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 9.| Aparate pentru drenaj limfatic, vechime 1 - 10| 10 puncte | 2
|
|
| ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 10.| Aparat pentru ultrasonoterapie, vechime 1 - 10| 10 puncte | 5
|
|
| ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 11.| Aparat de aerosoli, vechime 1 - 10 ani
| 10 puncte | 4
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 12.| Cad de hidroterapie, vechime 1 - 10 ani
| 10 puncte/| 2
|
|
|
| 1 cad
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 13.| Cad de hidroterapie cu du subacval sau cu
| 20 puncte/| 2
|
|
| bule, vechime 1 - 10 ani
| 1 cad
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 14.| Dispozitive de duuri terapeutice (scoian,
| 20 puncte/| 2
|
|
| alternativ etc.), vechime 1 - 10 ani
| dispozitiv|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 15.| Echipament de elongaie
| 15 puncte/| 1
|
|
|
| echipament|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|

Se scade din punctajul acordat pentru fiecare aparat, cte 1 punct pentru fiecare an de vechime n
plus al aparatului peste 10 ani.
_____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire aparat | Numr | An
| Total puncte/ | Total proceduri|
|crt.|
| canale | fabricaie | aparat
| pe or/aparat |
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
TOTAL PUNCTE: ........

123

NOTA 1: La contractare, se va ine cont de:


a) numrul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/or, conform tabelului de
mai sus
b) numrul maxim de proceduri/or posibil de efectuat n cadrul programului de lucru de ctre
asistentul de balneofizioterapie cu pregtire superioar sau medie de specialitate, profesorul de
cultur fizic medical, precum i de ctre fiziokinetoterapeutul i kinetoterapeutul care i
desfoar activitatea ntr-o form legal la furnizor, indiferent de forma de organizare a
furnizorului, este de 10 proceduri/or; numrul maxim de proceduri/or posibil de efectuat n cadrul
programului de lucru de ctre maseuri i biei care i desfoar activitatea ntr-o form legal la
furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 2 proceduri/or.
n situaia n care, numrul maxim de proceduri prevzut la lit. b) este mai mic dect cel prevzut
la lit. a), punctajul total aferent lit. A.1 se nmulete cu raportul calculat ntre numrul de proceduri
de la lit. b) i numrul de proceduri de la lit. a).
n situaia n care, numrul maxim de proceduri prevzut la lit. b) este mai mare dect cel
prevzut la lit. a), se acord punctajul aferent lit. A.1.
A.2 Evaluarea slii de kinetoterapie:
- Suprafaa util a slii este ntre 8 - 15 mp i dotare corespunztoare conform Ordinului MSP
153/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea cabinetelor medicale = 10 puncte; pentru
kinetoterapie de grup numrul maxim de pacieni este 3 i minim un
fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur fizic medical.
- Suprafaa util a slii este ntre 16 - 30 mp i dotare corespunztoare conform Ordinului MSP
153/2003, cu modificrile i completrile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea cabinetelor medicale = 40 puncte; pentru
kinetoterapie de grup numrul maxim de pacieni este 6 i minim un
fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur fizic medical/tur.
- Suprafaa util a slii este de peste 30 mp, folosit exclusiv pentru furnizarea de servicii de
kinetoterapie i dotare superioar fa de prevederile Ordinului MSP 153/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare = 60 puncte; pentru kinetoterapie de grup numrul maxim de pacieni este 8
indiferent de mrimea slii i minim doi fiziokinetoterapeui/kinetoterapeui/profesori de cultur
fizic medical/tur.
A.3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie
- volumul bazinului de hidrokinetoterapie este ntre 30 - 40 mc i are dotarea corespunztoare
actelor normative n vigoare = 16 puncte i minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de
cultur fizic medical/tur;
- volumul bazinului de hidrokinetoterapie este ntre 40 - 60 mc i are dotarea corespunztoare
actelor normative n vigoare = 30 puncte i minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de
cultur fizic medical/tur;
- volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc i are dotarea corespunztoare
actelor normative n vigoare = 40 puncte i minim doi fiziokinetoterapeui/kinetoterapeui/profesori
de cultur fizic medical/tur.
TOTAL puncte resurse tehnice ........................
NOTA 1: Sala de kinetoterapie i bazinul de hidrokinetoterapie se puncteaz numai dac la
furnizor i desfoar activitatea cel puin un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultur
fizic medical n funcie de dimensiunile slii/bazinului. Punctajele pentru lit. A.2 i A.3 se acord
pentru ncadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de
cultur fizic medical) pentru o norm ntreag (7 ore). Pentru fraciuni de norm, punctajele
aferente lit. A.2 i A.3 se ajusteaz proporional.
NOTA 2: Nu se puncteaz bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizeaz i pentru alte
activiti n afara celor strict medicale care se contracteaz cu casa de asigurri de sntate.
B. Evaluarea resurselor umane:
Ponderea acestui criteriu este de 60%
124

Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale


de recuperare, medicin fizic i balneologie - obine un punctaj corespunztor acestui criteriu.
Personalul este punctat proporional cu timpul lucrat.
Punctajul se acord pentru fiecare angajat medico-sanitar cu norm ntreag, iar pentru cei cu
norm parial se acord uniti proporionale cu fraciunea de norm lucrat.
Se consider o norm ntreag astfel:
- pentru un medic - 35 ore/sptmn (7 ore x 5 zile/sptmn)
- pentru un asistent balneofizioterapie, maseur, bie - 40 ore/sptmn (8 ore/zi x 5
zile/sptmn)
- pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultur fizic medical, - 35
ore/sptmn (7 ore/zi x 5 zile/sptmn)
a. medic n specialitatea recuperare, medicin fizic i balneologie:
- medic primar - 20 puncte/medic/1 norm
- medic specialist - 18 puncte/medic/1 norm
______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume medic
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

b. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur fizic medical - 15 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

c. asistent balneofizioterapie - 10 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

d. maseur - 10 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

e. bie - 10 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

TOTAL PUNCTE .................

Program de activitate sptmnal al bazei de tratament - 8 ore/zi:


- 5 zile/sptmn = 2 puncte
- Sub 5 zile/sptmn = 1 punct
- Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe sptmn = 5 puncte
- 5 zile/saptmn/mai mult de 8 ore pe zi i mai puin de 16 ore pe zi = punctaj proporional cu
programul de activitate declarat
- TOTAL puncte ........................
125

Pentru fiecare criteriu se stabilete numrul total de puncte obinut prin nsumarea numrului de
puncte obinut de fiecare furnizor.
Se calculeaz valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin mprirea sumei rezultate ca
urmare a aplicrii procentelor corespunztoare fiecrui criteriu la numrul de puncte obinut la
fiecare criteriu.
Valoarea unui punct obinut pentru fiecare dintre criterii se nmulete cu numrul de puncte
obinut de un furnizor corespunztor fiecrui criteriu, rezultnd sumele aferente fiecrui criteriu
pentru fiecare furnizor.
Valoarea total contractat de un furnizor cu casa de asigurri de sntate se obine prin
nsumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.
Punctajul obinut de fiecare furnizor corespunztor fiecrui criteriu se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.

126

ANEXA 12
- model CONTRACT
de furnizare de servicii medicale n asistena medical de specialitate de recuperare, medicin
fizic i balneologie
(pentru unitile sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie)
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate ........................, cu sediul n municipiul/oraul ......................, str.
...................... nr. ....., judeul/sectorul .........., telefon .........., fax ..........., reprezentat prin
preedinte - director general .............................
i
- unitile sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie aparinnd
ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, reprezentat prin ..................................;
- cabinetul medical de specialitate ..........................., organizat conform Ordonanei Guvernului
nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, reprezentat prin ............................;
- societatea de turism balnear i de recuperare, medicin fizic i balneologie, constituit conform
Legii societilor nr. 31/1990 republicat, , i care ndeplinete condiiile prevzute de Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale de
turism balnear i de recuperare medical, aprobat prin Legea nr. 143/2003 ............., reprezentat
prin ..........................................;
- ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat inclusiv centrul de sntate multifuncional
fr personalitate juridic din structura spitalului ........................, inclusiv al spitalului din reeaua
ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i
autoritii judectoreti, reprezentat prin ......................... n calitate de reprezentant legal al unitii
sanitare din care face parte; avnd sediul n municipiul/oraul ........................., str. ..................... nr.
...., judeul/sectorul ............, telefon .............. fax .................., e-mail ............................ Centrul de
sntate multifuncional - unitate cu personalitate juridic ....................., avnd sediul n
municipiul/oraul ...................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. .......,
judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil ............., adresa de e-mail ................., fax
......................., reprezentat prin ...........................;
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor medicale recuperare,
medicin fizic i balneologie acordate n uniti sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic
i balneologie n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, conform Hotrrii Guvernului
nr. ....../2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2016 - 2017 i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2016 a H.G. nr. ../2016 .
III. Serviciile medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie acordate n uniti sanitare
ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie
ART. 2 Furnizorul acord tipurile de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie asigurailor, conform anexei nr. 10 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare n anul 2016 a H.G. nr./2016,
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie acordate n
uniti sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie se face de ctre urmtorii
medici:
1. ......................................................................;
127

2. ......................................................................;
3. ..................................................................... .
ART. 4 Serviciile medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie, acordate n uniti
sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie n sistemul asigurrilor de
sntate, se acord n baza biletului de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de
specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital, aflai n relaii contractuale
cu casa de asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de
recuperare, medicin fizic i balneologie.
IV. Durata contractului
ART. 5 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii lui pn la data de 31 decembrie 2016.
ART. 6 Durata prezentului contract se poate prelungi, prin acordul prilor, pe toat durata de
aplicabilitate a Hotrrii Guvernului nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017.
V. Obligaiile prilor
ART. 7 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie autorizai i evaluai i s fac publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la
data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate,
lista nominal a acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv
punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza crora s-a stabilit valoarea de contract, i s
actualizeze permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile
lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie, la
termenele prevzute n contract, pe baza facturii nsoit de documente justificative prezentate att
pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform
Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
........./2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
/2016 n limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele
modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe
pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire
la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile sau
protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a
caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
./2016 furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale
i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii
web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele comunicate oficial de ctre
furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare / rapoartele de
control / notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de
actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate n vigoare; n cazul n care controlul este efectuat
de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind
msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de
Asigurri de Sntate la casa de asigurri de sntate;

128

f) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd


contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la
domiciliu/ngrijiri paliative, acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, n baza biletelor de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor
medicale eliberate de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca
asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor
medicale i recomandrilor. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n
vigoare;
g) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
h) s comunice n format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizrilor trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c
refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
i) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor numai dac medicii au competena legal necesar i au
n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora, n condiiile
prevzute n anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2016 a H.G. nr. /2016;
k) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate
i validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe
serviciu medical - consultaie/zi de tratament, n condiiile stabilite n anexa nr. 11 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ....../2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ./2016;
l) s deconteze serviciile medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie numai pe baza
biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim special unice pe ar utilizate n sistemul de
asigurri sociale de sntate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu
sau medicii de specialitate din spital, aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate,
cu excepia situaiilor prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2016 a H.G. nr. ../2016 ;
m) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie, cu
care au ncheiat contracte de furnizare de servicii medicale recuperare, medicin fizic i
balneologie, contravaloarea serviciilor acordate asigurailor, n condiiile respectrii prevederilor de
la art. 45 alin. (2) din Anexa 2 la H.G. nr./2016.
ART. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie are
urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale referitoare la
actul medical i ale asiguratului referitor la respectarea indicaiilor medicale i consecinele
nerespectarii acestora;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai precum i
intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor
cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
129

balneologie; factura este nsoit de documentele justificative privind activitile realizate n mod
distinct, conform prevederilor din H.G. nr. ../2016 i ale Ordinului ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr/2016 , att pe suport hrtie, ct i n format
electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au
semntur electronic extins factura i documentele justificative se transmit numai n format
electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical de recuperare, medicin fizic i balneologie, potrivit formularelor
de raportare stabilite conform reglementrilor legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur
electronic extins raportarea se face numai n format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti clinice sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la
sistemul de asigurri sociale de sntate i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu
i numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s
asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea
internrii, de la data la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se
elibereaz pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate i/sau tratate n ambulatoriu;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr./2016 , program asumat prin contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la
contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare
de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o
consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului
cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este
formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope; s asigure utilizarea formularului electronic de prescripie medical pentru prescrierea
substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope de la data la care acesta se implementeaz; s
furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie medicamentele cu
i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare denumirilor comune
internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil asiguratul despre tipurile
i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat, este internat n regim de spitalizare
continu ntr-o secie de acui/secie de cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, medicul de specialitate clinic recuperare,
medicin fizic i balneologie poate elibera, dup caz, prescripie medical pentru medicamentele i
materialele sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor
pentru care este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate/caselor de asigurri de sntate, precum i pentru afeciunile cronice altele dect cele
cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce
130

pot fi prescrise numai de ctre medicul de specialitate de recuperare, medicin fizic i balneologie,
prescripia se elibereaz n condiiile prezentrii unui document eliberat de spital, c asiguratul este
internat, al crui model este stabilit n anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ../2016 i cu respectarea condiiilor de
prescriere de medicamente pentru bolile cronice;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic
de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele
cele mai eficiente de tratament;
o) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
p) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail,
pagin web;
q) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. ./2016 i n
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
.../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
../2016;
r) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
s) s respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor
comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale
corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe
baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
t) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat
acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n
condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
u) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetul de servicii medicale;
v) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate
- bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru
investigaiile paraclinice i de la data la care se implementeaz formularele electronice menionate
anterior, precum i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform
prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate
recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i
fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor
formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din Fond;

131

w) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de


prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
x) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor.
y) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
z) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate n strns legtur sau
necesare acordrii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
aa) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe baza
biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de
sntate, cu excepia afeciunilor prevzute n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ......../2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ../2016. Lista cuprinznd afeciunile care
permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitile ambulatorii care acord asisten
medical de specialitate pentru specialitatea clinic de recuperare, medicin fizic i balneologie
este prevzut n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2016 a H.G. nr. ./2016. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul
Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de
sntate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului
(CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate
acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor
asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n
care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea
prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri,
nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul
i beneficiaz de serviciile medicale acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale
n asistena medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de
servicii medicale n ambulatoriu;
ab) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin intermediul
asiguratului, cu privire la diagnosticul i tratamentele efectuate i recomandate; s finalizeze actul
medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr
contribuie personal, dup caz, a biletului de trimitere pentru investigaii paraclinice, a
certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporar de munc, dup caz, n situaia n
care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medical este un document
tipizat, care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medicul de
specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul
asiguratului; scrisoarea medical conine obligatoriu numrul contractului ncheiat cu casa de
asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale i se utilizeaz numai de ctre medicii
care desfoar activitate n baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevzut n anexa
nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
/2016 ;
ac) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
ad) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
ae) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform
contractelor ncheiate cu fiecare cas de asigurri de sntate, dup caz.
af) s solicite cardul naional de asigurri sociale de sntate /adeverina de asigurat cu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase
132

sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau,
dup caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le
utilizeze n vederea acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate
n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurri de sntate;
ag) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice
de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr.
455/2001 privind semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de
medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr../2016 .
ah) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line,
n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
ai) s comunice casei de asigurri de sntate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se
va face n ziua n care se nregistreaz aceast situaie prin serviciul on-line pus la dispoziie de
Casa Naional de Asigurri de Sntate.
aj) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de baz, dac
asiguratul se prezint fr bilet de trimitere; n aceast situaie furnizorii de servicii medicale nu au
dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri
sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru persoanele beneficiare ale
programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul programelor de sntate precum
i pentru asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni permit prezentarea la medic fr
bilet de trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice/bilet de
internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i
decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic nu se ncadreaz n
numrul maxim de consultaii stabilit conform programului de lucru prevzut n contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate.
ak) s ncaseze sumele reprezentnd coplata pentru serviciile de recuperare, medicin fizic i
balneologie - serii de proceduri de care au beneficiat asiguraii, cu respectarea prevederilor legale n
vigoare, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2016 a H.G. nr. /2016;
al) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din
platforma informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza
comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma
informatic a asigurrilor de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului
medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din
pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz
furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care
se utilizeaz adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz
cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se
va emite card naional duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea
nr. 95/2006, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a
fost emis cardul, n vederea acordrii serviciilor medicale.
am) s transmit n platforma informatic din asigurrile de sntate serviciile medicale din
pachetul de baz furnizate - altele dect cele transmise n platforma informatic a asigurrilor de
133

sntate n condiiile lit. al) n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciilor medicale
acordate n luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001, republicat. n situaia
nerespectrii acestei obligaii, serviciile medicale nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurri de sntate.
VI. Modaliti de plat
ART. 9 Modalitatea de plat a serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie,
acordate n uniti sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie n sistemul
asigurrilor de sntate, este tariful pe serviciu medical - consultaie/zi de tratament pentru seria de
proceduri specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie, prevzute n anexa nr. 11 la
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
...../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr/2016.
ART. 10 (1) Valoarea contractului rezult din tabelul de mai jos:
______________________________________________________________________________
| Tipul
| Numrul de servicii - | Tariful pe serviciu
|
Valoare
|
| serviciului | consultaii/zile de
| medical - consultaie*)/|
- lei |
|
| tratament negociat
| zile de tratament*)
|
|
|
| (orientativ)
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
|
0
|
1
|
2
| 3 = 1 x 2 |
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
| Servicii
|
|
|
|
| medicale |
|
|
|
| Consultaii |
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
| Servicii
|
|
|
|
| medicale |
|
|
|
| Consultaii |
|
|
|
| cu proceduri |
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
| Zile de
|
|
|
|
| tratament
|
|
|
|
| aferente
|
|
|
|
| seriilor de |
|
|
|
| proceduri
|
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|

*) Tariful pe serviciu medical - consultaie i tariful/zi de tratament pentru seria de proceduri


specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie sunt cele prevzute n anexa nr. 11 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. /2016 i au
avut n vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaii i numrului de zile de
tratament pentru seria de proceduri specifice de recuperare, medicin fizic i balneologie.
(2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie,
acordate n unitile sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie n sistemul
asigurrilor sociale de sntate, este de ........... lei.
ART. 11 (1) Decontarea lunar a serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie, acordate n unitile sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie
n sistemul asigurrilor sociale de sntate, se face pe baza numrului de servicii medicale consultaii i a numrului de zile de tratament recuperare, medicin fizic i balneologie realizate i
a tarifelor pe serviciu medical - consultaie i a tarifului pe zi de tratament n limita sumelor
contractate n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, pe baza
facturii i a documentelor justificative depuse/transmise de furnizori la casa de asigurri de sntate
pn la data de .................. .
Tarifele pe zi de tratament se deconteaz numai dac numrul procedurilor recomandate i
efectuate este de 4/zi, n caz contrar tarifele se reduc proporional conform formulei: nr. proceduri
recomandate i efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament.
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
134

(2) Suma contractat se defalcheaz pe trimestre i pe luni, inndu-se cont i de activitatea


specific sezonier:
Suma anual contractat este de ................... lei, din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei,
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................... lei,
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
(3) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic de
recuperare, medicin fizic i balneologie din componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat
contractul:
a) Medic
Nume: ..................... Prenume: .....................................
Grad profesional: ........................................................
Cod numeric personal: ....................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
b) Medic
Nume: ..................... Prenume: .....................................
Grad profesional: ........................................................
Cod numeric personal: ....................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
c) .......................................................................
..........................................................................
-----------*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului i al cabinetelor de specialitate din
centrul de sntate multifuncional fr personalitate juridic organizat n structura spitalului, se va
completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum i cu datele aferente
tuturor medicilor de specialitate care i desfoar activitatea n sistem integrat i n centrul de
sntate multifuncional fr personalitate juridic din structura spitalului.
ART. 12 Plata serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie, acordate n
uniti sanitare ambulatorii de recuperare, medicin fizic i balneologie n sistemul de asigurri
sociale de sntate, se face n contul nr. ...................., deschis la Trezoreria statului, sau contul nr.
................................., deschis la Banca ......................... .
VII. Calitatea serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie

135

ART. 13 Serviciile medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie, furnizate n baza


prezentului contract, trebuie s respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate
asigurailor, elaborate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 14 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz daune-interese.
ART. 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare, medicin fizic
i balneologie cu care casa de asigurri de sntate a ncheiat contract este direct rspunztor de
corectitudinea datelor raportate. n caz contrar, se aplic prevederile legislaiei n vigoare.
IX. Clauze speciale
ART. 16 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, mari inundaii, embargo.
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice
de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competent din propriul jude, respectiv Municipiul Bucureti, prin care s se certifice
realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de
asemenea, de la ncetarea acestui caz.
Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de
for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea
n termen.
n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie
rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a ncheiat
contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului
ART. 18 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract, se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor de recuperare, medicin
fizic i balneologie aferente lunii n care s-au produs aceste situaii, pentru fiecare dintre aceste
situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de recuperare, medicin
fizic i balneologie aferente lunii n care s-au produs aceste situaii pentru fiecare dintre aceste
situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 8 lit. b), c), e - h), j) u), w), y), ab) - ae), precum i prescrieri de medicamente cu sau fr contribuie personal din
partea asiguratului i de unele materiale sanitare i/sau recomandri de investigaii paraclinice, care
nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul sntii, inclusiv
prescrieri de medicamente fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de
sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii
medicale prin utilizarea unui alt formular dect cel prevzut n norme sau neeliberarea acesteia,
precum i neeliberarea prescripiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30
de zile din perioada cuprins n scrisoarea medical se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se va diminua cu 10% contravaloarea serviciilor de recuperare, medicin
fizic i balneologie aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat de ctre structurile de control ale caselor
de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate precum si de alte organe
competente, nerespectarea obligaiei prevzut la art. 8 lit. aa) i/sau serviciile raportate conform
contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate se recupereaz contravaloarea
136

acestor servicii i se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de recuperare, medicin fizic i


balneologie aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 8 lit.
ah), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea lunar de contract, pentru luna n care s-a
produs aceast situaie;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea lunar de contract, pentru luna n care s-a
produs aceast situaie.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art.
8 lit. ah) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate a componentei prescriere cu
componenta eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct
pe fiecare medic/furnizor, dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
(10) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiei prevzute la art. 8 lit. ak) consultaiile,
respectiv serviciile raportate pentru asiguraii cu afeciuni care permit prezentarea direct la medicul
de specialitate nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate
ART. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie, se reziliaz de plin drept, printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri, ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea valabilitii
acesteia;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative privind
activitile realizate, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor
realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntrun an;
f) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate (cu excepia situaiilor n care vina este exclusiv a medicului/medicilor,
caz n care contractul se modific prin excluderea acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
g) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative
privind sumele decontate din Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la
nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri
de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive n cazul cabinetelor
137

medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv


ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru
timp de 3 zile consecutive;
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 8 lit. z), aj) i art. 45 alin. (3) din anexa nr. 2
la H.G. nr. , ;
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 18 alin. (1), (2) i (4)
precum i la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 18 alin. (3).
ART. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie nceteaz la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una din urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie i nceteaz
activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie
contractual;
a2) ncetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorului de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia.
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale de recuperare, medicin fizic i balneologie sau al casei de asigurri de sntate, printr-o
notificare scris, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea
contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. 21 lit. a), cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun
alt contract de acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n
contractele de acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane
care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n contract, prevederile
alin. (2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de
lucru, dup caz.
ART. 21 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie se suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
138

a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre


documentele prevzute la art. 41 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr....../2016 i
nerespectarea obligaiei prevzute la art. 8 lit. x), cu condiia ca furnizorul s fac dovada
demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de
maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz, pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la
Fond, constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la
furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a
contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor
medicale, suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de
asigurri de sntate care se afl n aceast situaie.
ART. 22 (1) Situaiile prevzute la art. 19 i la art. 20 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constat de
ctre casa de asigurri de sntate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei
persoane interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 20 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de
sntate cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea
contractului.
ART. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de ctre prile contractante datorit nendeplinirii
obligaiilor contractuale, sub condiia notificrii inteniei de reziliere cu cel puin 30 de zile
calendaristice naintea datei de la care se dorete rezilierea.
XI. Corespondena
ART. 24 Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct, la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract. Fiecare parte contractant
este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare de la momentul n care intervin modificri ale datelor
ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa
oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de
modificare cu cel puin ..... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
ART. 26 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe
durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale, dup caz, n limita fondului aprobat pentru asistena de recuperare, medicin fizic i
balneologie, avndu-se n vedere condiiile de contractare a sumelor iniiale.
ART. 27 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit
printr-o alt clauz care s corespund ct mai bine cu putin spiritului contractului.
XIII. Soluionarea litigiilor

139

ART. 28 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi
supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de
ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare, medicin fizic i
balneologie n ambulatoriu n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate a fost ncheiat astzi
............., n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
..............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


Reprezentant legal,
.............................

Director executiv al Direciei economice,


.........................................
Director executiv al Direciei Relaii
contractuale,
.........................................
Vizat
Juridic, Contencios

140

ANEXA 13
LISTA
cuprinznd afeciunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriul de specialitate
1. Infarct miocardic i Angin pectoral instabil
2. Malformaii congenitale i boli genetice
3. Boala cronic de rinichi - faza predializ
4. Insuficien cardiac clasa III - IV NYHA
5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrit cronic juvenil
6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozit, vasculite
sistemice)
7. Aplazia medular
8. Anemii hemolitice endo i exo-eritrocitare
9. Trombocitemia hemoragic
10. Histiocitozele
11. Telangectazia hemoragic ereditar
12. Purpura trombopenic idiopatic
13. Trombocitopatii
14. Purpura trombotic trombocitopenic
15. Boala von Willebrand
16. Coagulopatiile ereditare
17. Boala Wilson
18. Malaria
19. Tuberculoza
20. Boala Addison
21. Diabet insipid
22. Boli psihice (schizofrenie, tulburri schizotipale i delirante, tulburri afective majore,
tulburri psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)
23. Miastenia gravis
24. Bolnavi cu revascularizaie percutanat, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu
bypass coronarian
25. Afeciuni postoperatorii i ortopedice pn la vindecare
26. Risc obstetrical crescut la gravide
27. Astm bronic sever
28. Glaucom
29. Status post AVC
30. Ulcer peptic gastroduodenal
31. Boala celiac la copil
32. Boala cronic inflamatorie intestinal (boala Chron i colita ulceroas)
33. Sindromul Schwachmann
34. Hepatita cronic de etiologie viral B, C i D i ciroza hepatic n tratament cu imunomodulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
35. Boala Hirschprung
36. Bolile nutriionale la copii (rahitism carenial comun, malnutriia protein-caloric la sugar i
copii, anemiile careniale pn la normalizare hematologic i biochimic) supraponderea i
obezitatea pediatric
37. Broniectazia i complicaiile pulmonare supurative
38. Scleroza multipl
39. Demene degenerative, vasculare, mixte
40. Starea posttransplant
41. Insuficiena renal cronic - faza de dializ
141

42. Bolile rare (hemofilia i talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonar, epidermoliza


buloas, scleroza lateral amiotrofic, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfect, boala Fabry,
boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenital, sindrom
de imunodeficien primar, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia
familial amiloid cu transtiretin, scleroza sistemic i ulcere digitale evolutive, purpura
trombocitopenic cronic la aduli splenectomizai i nesplenectomizai, scleroza tuberoas)
43. Afeciuni oncologice i oncohematologice
44. Diabetul zaharat cu sau fr complicaii
45. Boala Gaucher
46. Boala Basedow
47. Degenerescena macular legat de vrst (DMLV)
48. Boala Cushing
49. Paraliziile cerebrale infantile
50. Epilepsia
51. Boala Parkinson
52. Poliartrita reumatoid, artropatia psoriazic, spondilita anchilozant, psoriazis cronic sever
53. Afeciuni ale copilului 0 - 1 an
54. Anomalii de micare binocular (strabism, forii) copii 0 - 18 ani
55. Vicii de refracie i tulburri de acomodare copii 0 - 18 ani
56. Afeciuni ale aparatului lacrimal (1 - 3 ani)
57. Infarctul intestinal operat
58. Arteriopatii periferice operate
59. Insuficien respiratorie cronic sever
NOTA 1: Prezentarea se face direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
fr bilet de trimitere pentru afeciunile de mai sus.
NOTA 2: Medicul de specialitate trebuie s informeze medicul de familie prin scrisoare medical
dac au intervenit schimbri n evoluia bolii i n atitudinea terapeutic.
NOTA 3: Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de
specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evideniat management
de caz.

142

ANEXA 14
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I PACHETULUI DE SERVICII
MEDICALE DE BAZ N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICIN
DENTAR
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ PENTRU MEDICINA DENTAR
Cod

Acte terapeutice

Tarif
lei

1.*)

Consultaie - include modelul de studiu, dup


caz, controlul oncologic i igienizarea.
*) Se acord o singur consultaie la un
interval de 12 luni pentru un asigurat peste
18 ani i o consultaie la 6 luni pentru copii
pn la 18 ani.
Tratamentul cariei simple
Obturaia dintelui dup tratamentul
afeciunilor pulpare sau al gangrenei
Tratamentul afeciunilor pulpare cu anestezie
Pansament calmant/drenaj endodontic
Tratamentul gangrenei pulpare
Tratamentul paradontitelor apicale - prin
incizie - cu anestezie
Tratamentul afeciunilor parodoniului cu
anestezie
Extracia dinilor temporari cu anestezie
Extracia dinilor permaneni cu anestezie
Chiuretaj alveolar i tratamentul hemoragiei
**) n situaia n care se efectueaz n aceeai
edin n care a fost extras dintele respectiv,
nu este decontat de casa de asigurri de
sntate.
Decapuonarea la copii
Reducerea luxaiei articulaiei temporomandibulare
Proteza acrilic mobilizabil pe arcad
***) Se acord o dat la 4 ani.
Reparaie protez
****) Se acord o dat pe an.
Rebazare protez
****) Se acord o dat pe an.
Element protetic fizionomic (acrilat /
compozit)
Element protetic semi-fizionomic (metal +
acrilat / compozit)
Reconstituire coroan radicular
Decondiionarea tulburrilor funcionale prin
aparate ortodontice, inclusiv tratamentul
angrenajului invers prin inel/gutiere + brbi

133

2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.**)

11.
12.
13.***)
14.****)
14.1.****)
15.
16.
17.
18.*****)

Suma decontat de CAS


Copii 0 Peste 18 Beneficiari
18 ani
ani
ai legilor
speciale
100%
60%
100%

94
120

100%
100%

100%
60%

100%
100%

97
39
109
109

100%
100%
100%
100%

60%
100%
60%
100%

100%
100%
100%
100%

94

100%

100%

100%

20
70
86

100%
100%
100%

60%
100%

100%
100%

47
62

100%
100%

100%

100%

850

60%

100%

78

100%

100%

150

100%

100%

78

100%

60%

100%

170

100%

60%

100%

100
546

100%
100%

60%

100%

143

19.
20.*****)
21.
22.*****)

23.
24.******)

i capelin
Tratamentul angrenajului invers prin exerciii
cu spatula/edin
Aparate i dispozitive utilizate n tratamentul
malformaiilor congenitale
lefuirea n scop ortodontic/dinte
Reparaie aparat ortodontic
*1) Se deconteaz pentru tinerii de la 18 ani
pn la vrsta de 26 de ani, dac sunt elevi,
inclusiv absolvenii de liceu, pn la
nceperea anului universitar, dar nu mai mult
de 3 luni, ucenici sau studeni i dac nu
realizeaz venituri din munc
*****) Se acord numai de medicii de
specialitate n ortodonie i ortopedie dentofacial.
Menintoare de spaiu mobile
Sigilare/dinte
******) O procedur decontat la 2 ani.

20

100%

780

100%

20
390

100%
100%

468
78

100%
100%

100%*1)

1. Serviciile de medicin dentar prevzute n pachetul de servicii de baz pot fi efectuate de


oricare dintre medicii dentiti, cu excepia celor de la codurile 18, 20 i 22 din tabel.
2. Serviciile de medicin dentar de urgen sunt prevzute la codurile 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 14.1
i 22, din tabel.
3. Dentitii acord numai serviciile prevzute la codurile 1, 2, 2.1, 4 i 24 din tabel.
4. Formula dentar:
Dini permaneni:
11 incisiv central dreapta sus
12 incisiv lateral dreapta sus
13 canin dreapta sus
14 primul premolar dreapta sus
15 al doilea premolar dreapta sus
16 primul molar dreapta sus
17 al doilea molar dreapta sus
18 al treilea molar dreapta sus
21 incisiv central stnga sus
22 incisiv lateral stnga sus
23 canin stnga sus
24 primul premolar stnga sus
25 al doilea premolar stnga sus
26 primul molar stnga sus
27 al doilea molar stnga sus
28 al treilea molar stnga sus
31 incisiv central stnga jos
32 incisiv lateral stnga jos
33 canin stnga jos
34 primul premolar stnga jos
35 al doilea premolar stnga jos
36 primul molar stnga jos
37 al doilea molar stnga jos
38 al treilea molar stnga jos
41 incisiv central dreapta jos
144

42 incisiv lateral dreapta jos


43 canin dreapta jos
44 primul premolar dreapta jos
45 al doilea premolar dreapta jos
46 primul molar dreapta jos
47 al doilea molar dreapta jos
48 al treilea molar dreapta jos
Dini temporari
51 - incisiv central dreapta sus
52 - incisiv lateral dreapta sus
53 - canin dreapta sus
54 - molar dreapta sus
55 - molar dreapta sus
61 - incisiv central stnga sus
62 - incisiv lateral stnga sus
63 - canin stnga sus
64 - molar stnga sus
65 - molar stnga sus
71 - incisiv central stnga jos
72 - incisiv lateral stnga jos
73 - canin stnga jos
74 - molar stnga jos
75 - molar stnga jos
81 - incisiv central dreapta jos
82 - incisiv lateral dreapta jos
83 - canin dreapta jos
84 - molar dreapta jos
85 - molar dreapta jos
5. n cazul dinilor supranumerari se indic codul dintelui cu specificaia "supranumerar".
Dat fiind incidena dinilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dini
supranumerari/CNP/cod unic de asigurare.
6. Medicii de medicin dentar pot efectua radiografii dentare (retroalveolar i panoramic)
cuprinse n anexa nr. 17 la ordin ca o consecin a actului medical propriu, pentru asiguraii pentru
care este necesar a se efectua aceste investigaii n vederea stabilirii diagnosticului, sau pe baz de
bilet de trimitere de la un alt medic de medicin dentar, dac au autorizaiile necesare efecturii
acestor servicii i dotrile necesare; decontarea acestor servicii se realizeaz din fondul aferent
investigaiilor medicale paraclinice n limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la
ordin.
Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicin dentar ncheie cu casele de
asigurri de sntate acte adiionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicin
dentar.
7. Pentru beneficiarii legilor speciale tarifele aferente serviciilor prevzute la codurile 1, 2, 2.1.,
3, 5, 9 i 13 se suport din fond n mod difereniat, dup cum urmeaz:
- pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistrailor care au fost
nlturai din justiie pentru considerente politice n perioada anilor 1945 - 1989, cu modificrile
ulterioare, procentul de 100% se deconteaz dac serviciile au fost acordate n uniti sanitare de
stat, n caz contrar procentul decontat de casele de asigurri de sntate este de 60%.
- pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale
invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, procentul
de 100% se deconteaz dac serviciile au fost acordate n uniti medicale civile de stat sau militare,
n caz contrar procentul decontat de casele de asigurri de sntate este de 60%.

145

pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunotinei fa de eroiimartiri i lupttorii


care au contribuit la victoria Revoluiei romne din decembrie 1989, precum i fa de
persoanele care iau jertfit viaa sau au avut de suferit n urma revoltei muncitoreti
anticomuniste de la Braov din noiembrie 1987, cu modificrile i completrile ulterioare,
procentulde100%sedeconteazdacserviciileaufostacordatenunitimedicalecivilede
stat sau militare, din subordinea Ministerului Sntii, Ministerului Aprrii Naionale i
Ministerului Afacerilor Interne, n caz contrar procentul decontat de casele de asigurri de
sntateestede60%.
- pentru celelalte categorii de asigurai beneficiari ai legilor speciale, procentul decontat de casele
de asigurri de sntate este de 100%.
8. Tarifele pentru actele terapeutice prevzute la codurile 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21
i 24 sunt corespunztoare pentru o unitate dentar - pentru un dinte.
B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTAR
1. Serviciile din pachetul minimal sunt servicii de urgen prevzute la punctul 2 de la lit. A.
2. Serviciile de medicin dentar prevzute n pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de
oricare dintre medicii dentiti, cu excepia celor de la codul 22 din tabelul de la litera A.
3. Dentitii acord numai serviciul prevzut la codul 4 din tabelul de la litera A.
4. Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen organizat
conform legii.
5. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suport integral costurile pentru investigaiile
paraclinice recomandate - radiografii dentare i tratamentul prescris.
C. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII
DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE
EMISE
N
BAZA
REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL
CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA
A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate de medicin dentar, de serviciile medicale de
medicin dentar prevzute la lit. B din prezenta anex, devenite necesare pe timpul ederii
temporare n Romnia.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE)
nr. 883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate de medicin dentar, de
serviciile medicale de medicin dentar prevzute la lit. A din prezenta anex, n aceleai condiii ca
i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia dup caz, de serviciile medicale de
medicin dentar prevzute la lit. A din prezenta anex, sau de serviciile medicale de medicin
dentar prevzute la lit. B din prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente
internaionale.
146

ANEXA 15
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicin dentar
ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea
medicin dentar se face prin tarif pe serviciu medical n lei.
ART. 2 Lista serviciilor medicale de medicin dentar i a tratamentelor de medicin dentar,
tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicin dentar, i condiiile acordrii acestora sunt
prevzute n anexa nr. 14 la ordin.
ART. 3 (1) La stabilirea valorii de contract pentru medicii de medicin dentar/dentiti se au n
vedere:
a) suma alocat fiecrei case de asigurri de sntate pentru servicii de medicin dentar;
b) numrul de medici de medicin dentar i dentiti care intr n relaii contractuale cu casa de
asigurri de sntate;
c) gradul profesional. Pentru medicul primar se aplic o majorare de 20%, iar pentru medicul care
nu a obinut un grad profesional se aplic o diminuare de 20%;
d) pentru medicii din mediul rural suma ajustat cu gradul profesional se majoreaz cu 50%;
e) suma orientativ/medic specialist/lun la nivel naional este de 1.600 lei/lun. Suma
contractat se defalcheaz pe trimestre i luni.
(2) Lunar casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale de medicin
dentar serviciile medicale de medicin dentar furnizate n limita valorii trimestriale de contract.
(3) n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale de medicin dentar se nregistreaz la
sfritul unui trimestru sume neconsumate, fa de suma trimestrial prevzut n contract, casele de
asigurri de sntate vor diminua, printr-un act adiional la contract, valoarea trimestrial
contractat iniial aferent trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.
Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiional la furnizorii de servicii
medicale de medicin dentar care n trimestrul respectiv i-au epuizat valoarea de contract.
Suma din actul adiional se utilizeaz pentru decontarea serviciilor medicale de medicin dentar
acordate de la data semnrii actului adiional.
Prin excepie, pentru trimestrul IV 2016, n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale
de medicin dentar se nregistreaz la sfritul unei luni sume neconsumate, fa de suma lunar
prevzut n contract, casele de asigurri de sntate vor diminua, printr-un act adiional la contract,
valoarea lunar contractat iniial aferent lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate
din economii vor fi contractate printr-un act adiional la furnizorii de servicii medicale de medicin
dentar care n luna respectiv i-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiional se
utilizeaz pentru decontarea serviciilor medicale de medicin dentar acordate asigurailor de la
data semnrii actului adiional.
(4) Pentru ncadrarea n suma defalcat trimestrial cabinetele de medicin dentar pot ntocmi
liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicin dentar, dac este cazul.
(5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2016 cu destinaia servicii medicale dentare se
contracteaz de casele de asigurri de sntate prin ncheiere de contracte, respectiv acte adiionale
la contractele iniiale i vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate
asigurailor de la data semnrii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiional la
contractul iniial se stabilete avndu-se n vedere criteriile de contractare.
ART. 4 n tarifele tratamentelor protetice sunt incluse i cheltuielile aferente activitilor de
tehnic dentar. Plata acestora se face de ctre reprezentantul legal al cabinetului de medicin
dentar direct ctre laboratorul de tehnic dentar autorizat conform legii.
ART. 5 Casele de asigurri de sntate in evidena serviciilor de medicin dentar pe fiecare
asigurat i pe fiecare cod din formula dentar prevzut n anexa nr. 14 la ordin.
ART. 6 Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, factureaz
caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune/transmite la casa de asigurri de sntate pn la
termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna
147

anterioar, conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre
casele de asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme.
Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
ART. 7 Contravaloarea serviciilor medicale de medicin dentar care nu se regsesc n anexa nr.
14 la ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la cabinetul
medical, pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare, cu
indicarea serviciului prestat. n aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de
trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de
casele de asigurri de sntate.
ART. 8 n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei
Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai
numai medici i/sau dentiti, precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile
legale n vigoare. Medicii sau dentitii angajai n cabinete medicale individuale nu raporteaz
activitate medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre reprezentantul legal; medicii
de medicin dentar pot prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i unele materiale
sanitare n tratamentul ambulatoriu, utiliznd formularul de prescripie medical
electronic/formularul de prescripie medical cu regim special unic pe ar pentru prescrierea
substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, dup caz, semntura electronic proprie pentru
prescrierea electronic de medicamente. ntreaga activitate a cabinetului se desfoar respectnduse contractul ncheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurri de sntate.
ART. 9 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat,
contractele/actele adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul
legal al unitii sanitare n structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 10 Casele de asigurri de sntate pot organiza trimestrial sau ori de cte ori este nevoie
ntlniri cu medicii de medicin dentar pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor
actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative
i vor stabili mpreun cu medicii de medicin dentar din ambulatoriu msurile ce se impun pentru
mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea
nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.

148

ANEXA 16
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de medicin dentar n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitatea medicin dentar
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate ........................., cu sediul n municipiul/oraul ......................., str.
.................... nr. ...., judeul/sectorul .................., telefon/fax ..............., reprezentat prin preedinte director general ..........................................,
i
- Cabinetul medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea
i funcionarea cabinetelor medicale, republicat:
- cabinetul individual ........................., reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular
......................................................;
- cabinetul asociat sau grupat ........................., reprezentat prin medicul dentist delegat
.....................................................;
- societatea civil medical ..............................., reprezentat prin administrator
................................................................;
- unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii
societilor
nr.
31/1990,
republicat,
.......................,
reprezentat
prin
..........................................................;
- Unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reele
sanitare proprii, .........................., reprezentat prin ...........................................................;
- ambulatoriul de specialitate i ambulatoriul integrat din structura spitalului .................., inclusiv
al spitalului din reeaua ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice,
siguranei naionale i autoritii judectoreti, reprezentat prin ..............., n calitate de reprezentant
legal al unitii sanitare din care face parte;
- Centrul de diagnostic i tratament, centru medical i unitatea medical cu personalitate juridic
........................, cu sediul n municipiul/oraul ..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et.
...., ap. ...., judeul/sectorul ..............., telefon .............. fax .........................., e-mail
.............................., reprezentat prin ......................................
- Centrul de sntate multifuncional .................................., avnd sediul n municipiul/oraul
..........................................., str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ........, judeul/sectorul
.........................., telefon fix/mobil .............., adresa de e-mail .........................., fax
............................, reprezentat prin ..........................................................
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor de medicin dentar n
asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicin dentar, conform
Hotrrii Guvernului nr. ......... pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017 i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........../2016.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea
medicin dentar acord asigurailor serviciile de medicin dentar cuprinse n pachetul de servicii
de baz i n pachetul minimal de servicii de medicin dentar, prevzute n anexa nr. 14 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ......../2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ....../2016, n
urmtoarele specialiti:
a) ......................................................................
149

b) ......................................................................
c) ......................................................................
.........................................................................
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicin dentar din ambulatoriul de specialitate
pentru specialitatea medicin dentar se face de ctre urmtorii medici dentiti/dentiti:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
.........................................................................
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2016.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. ..........
V. Obligaiile prilor
ART. 6 n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicin dentar, casele de
asigurri de sntate au urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicin dentar autorizai i
evaluai i s fac publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii
contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a
acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv punctajele aferente
tuturor criteriilor pe baza crora s-a stabilit valoarea de contract, i s actualizeze permanent aceast
list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii
acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, la termenele prevzute n
contract, pe baza facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n
format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea
serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .............. pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016, n limita valorii de contract;
pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea n vederea decontrii se face
numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale de medicin dentar cu privire la condiiile de
contractare a serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate,
precum i la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte
normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii
de servicii medicale cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile,
nelegerile, conveniile sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin
publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
........./2016, furnizorii de servicii medicale de medicin dentar cu privire la condiiile de acordare a
serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin
intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare/ rapoartele de
control/ notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de
actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate n vigoare; n cazul n care controlul este efectuat
de Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile
dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10
zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de
Sntate, la casa de asigurri de sntate;
150

f) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicin dentar sumele


reprezentnd contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale,
medicamente cu i fr contribuie personal i materiale sanitare acordate de ali furnizori aflai n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor de trimitere i/sau
prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile
pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere,
prescripiilor medicale. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
g) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
h) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizrilor trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c
refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
i) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar cu care se afl n
relaie contractual numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual
cu casa de asigurri de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicin dentar i contravaloarea
investigaiilor medicale paraclinice (radiografie dentar retroalveolar i radiografie panoramic),
numai dac medicii au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical
corespunztoare pentru realizarea acestora, n condiiile prevzute n anexa nr. 15 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ......./2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016;
k) s contracteze servicii medicale de medicin dentar, respectiv s deconteze serviciile
medicale de medicin dentar efectuate, raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale
pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical, n condiiile stabilite prin anexa nr. 15
la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
......../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
........../2016.
ART. 7 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale
de medicin dentar au urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicin dentar furnizate, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale referitoare la
actul medical i ale asiguratului referitor la respectarea indicaiilor medicale i consecinele
nerespectrii acestora;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure
securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de
documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform H.G. nr. ........./2016
i ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
........./2016, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional
de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i
documentele justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical de medicin dentar, potrivit formularelor de raportare stabilite
conform reglementrilor legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea se face numai n format electronic;
151

f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul
de asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai
pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure
utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii,
de la data la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz
pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate i/sau tratate n ambulatoriu.
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016, program asumat prin contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate; programul de lucru se poate modifica prin act adiional la
contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare
de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o
consecin a actului medical propriu i numai pentru serviciile medicale care fac obiectul
contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie
medical, care este formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope; s asigure utilizarea formularului electronic de prescripie
medical pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope de la data la care
acesta se implementeaz; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i
s prescrie medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii,
corespunztoare denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd
n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i
le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic
de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea serviciilor medicale de medicin dentar asigurailor fr nicio
discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
o) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, email,
pagin web;
p) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. ........./2016 i n
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016;
q) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
r) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
s) s asigure acordarea asistenei medicale de medicin dentar necesar titularilor cardului
european de asigurri sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii
152

Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a


cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din
alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu
prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
t) s asigure acordarea serviciilor medicale de medicin dentar prevzute n pachetul de servicii
medicale;
) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate
- bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru
investigaiile paraclinice i de la data la care se implementeaz formularele electronice menionate
anterior, precum i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform
prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate
recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i
fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor
formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din Fond;
u) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
v) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor;
w) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
x) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru serviciile efectuate /documentele eliberate n strns legtur sau
necesare acordrii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
y) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicin dentar programabile,
dac este cazul;
z) s solicite cardul naional de asigurri sociale de sntate /adeverina de asigurat cu valabilitate
de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de
contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau, dup
caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea
acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii
dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
aa) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice
de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr.
455/2001 privind semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de
medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ......../2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........../2016.
ab) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line,
n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;

153

ac) s comunice casei de asigurri de sntate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se
va face n ziua n care se nregistreaz aceast situaie prin serviciul on-line pus la dispoziie de
Casa Naional de Asigurri de Sntate.
ad) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din
platforma informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza
comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001,
republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a
asigurrilor de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru
serviciile acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz
acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele
de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de
asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive
religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional
duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis
cardul n vederea acordrii serviciilor medicale.
ae) s transmit n platforma informatic din asigurrile de sntate serviciile medicale din
pachetul de baz i pachetul minimal furnizate - altele dect cele transmise n platforma informatic
a asigurrilor de sntate n condiiile lit. ad) n maximum 72 de ore de la momentul acordrii
serviciilor medicale acordate n luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001,
republicat. n situaia nerespectrii acestei obligaii, serviciile medicale nu se deconteaz
furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitatea de plat n asistena medical dentar din ambulatoriu este tariful pe serviciu
medical n lei.
ART. 9 Decontarea serviciilor de medicin dentar se face pe baza tarifelor acestora i n
condiiile prevzute n anexa nr. 14 respectiv n anexa nr. 15 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ........./2016 i n limita sumei contractate i
defalcate trimestrial i lunar/cabinet/medic, stabilit conform art. 3 din anexa nr. 15 la ordinul
menionat mai sus.
Suma anual contractat este de ................... lei,
din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................... lei
154

din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
ART. 10 (1) Decontarea serviciilor de medicin dentar se face lunar, n maximum 20 de zile
calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, la data de ............, pe baza facturii i a documentelor
justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate pn la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
La finele fiecrui trimestru suma contractat se regularizeaz conform art. 3 alin. (3) din anexa
nr. 15 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
........../2016.
(2) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic dentist din
componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic dentist
Nume: ................... Prenume: .......................................
Grad profesional: ........................................................
Specialitatea: ...........................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Cod numeric personal: ....................................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
b) Medic dentist
Nume: ................... Prenume: .......................................
Grad profesional: ........................................................
Specialitatea: ...........................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Cod numeric personal: ....................................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
c) .......................................................................
..........................................................................
-----------*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului, se va completa cu programul de
lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum i cu datele aferente tuturor medicilor de
specialitate care i desfoar activitatea n sistem integrat.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11 Serviciile de medicin dentar furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte
criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 12 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauze speciale
ART. 13 (1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile
calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ
eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv Municipiul Bucureti, prin care s se
certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore
i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute
155

mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele
provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie
rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a ncheiat
contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului
ART. 15 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract, se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor de medicin dentar
aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de medicin dentar
aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) t), u), w), y) precum i prescrieri de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri de investigaii paraclinice (radiografii
dentare) care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul
sntii, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de medicin dentar,
aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat de ctre structurile de control ale caselor
de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum i de alte organe
competente, c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost
efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu 10% contravaloarea
serviciilor de medicin dentar, aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit.
ab), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea lunar de contract, pentru luna n care s-a
produs aceast situaie;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea lunar de contract, pentru luna n care s-a
produs aceast situaiei.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art.
7 lit. ab) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate a componentei prescriere cu
componenta eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. n
situaia n care suma prevzut la alin. (4) depete prima plat, recuperarea sumei se realizeaz
prin plat direct sau executare silit, n condiiile legii.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct
pe fiecare medic/furnizor, dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicin dentar se reziliaz de plin drept printr-o
notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la
data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
156

a) dac furnizorul de servicii de medicin dentar nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30
de zile calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea valabilitii
acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative privind
activitile realizate conform prezentului contract, n vederea decontrii de ctre casa de asigurri de
sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative
privind sumele decontate din fond, precum i documentele medicale i administrative existente la
nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
g) la a doua constatare n urma controlului efectuat a faptului c serviciile raportate conform
contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate (cu excepia situaiilor n care vina
este exclusiv a medicului/medicilor, caz n care contractul se modific prin excluderea
acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7 lit. x);
i) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri
de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor
medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv
ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru
timp de 3 zile consecutive;
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 15 alin. (1), (2) i (4)
precum i la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 15 alin. (3).
ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicin dentar nceteaz la data la
care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale de medicin dentar i nceteaz activitatea n raza
administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului
legal;

157

e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de


sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. 18 lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun
alt contract a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai
puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n
contractele ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (2), (3)
i (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, dup
caz.
ART. 18 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele prevzute la art. 58 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. ........./2016 i
nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. v), cu condiia ca furnizorul s fac dovada
demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de
maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori,
pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a
contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor dentiti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a
medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a
cabinetelor medicale, precum i pentru unitile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic i
tratament, centrele medicale, centrele de sntate multifuncionale aflate n relaii contractuale cu
casele de asigurri de sntate suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n
contract cu casa de asigurri de sntate i care se afl n aceast situaie.
ART. 19 Situaiile prevzute la art. 16 i la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constat de
ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului
sau la sesizarea oricrei persoane interesate.
158

Situaiile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de sntate
cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 20 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri
contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 21 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe
durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale, dup caz, n limita fondurilor aprobate asistenei medicale ambulatorii de specialitate
pentru specialitatea medicin dentar, avndu-se n vedere condiiile de contractare a sumelor
iniiale.
ART. 22 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit
printr-o alt clauz care s corespund ct mai cu putin spiritului contractului.
ART. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa
oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de
modificare cu cel puin .... zile naintea datei de la care se dorete modificarea. Modificarea se face
printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 24 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi
supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de
ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicin dentar n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate a fost ncheiat azi, ............, n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte
unul pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
...............................
...............................
Director executiv al
Direciei Economice,
...............................
Director executiv al
Direciei Relaii Contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, contencios
...............................

FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICIN


DENTAR
Reprezentant legal,

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - pentru radiografia dentar retroalveolar i
panoramic efectuate de medicii de medicin dentar
Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.
159

ANEXA 17
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE BAZ DE SERVICII MEDICALE N
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE PARACLINICE
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ N ASISTENA MEDICAL
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE PARACLINICE
1. Lista investigaiilor paraclinice - analize de laborator
Nr.
Crt.

Cod

1.

2.6001

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.6002
2.6003
2.6040
2.60501
2.60502
2.6059
2.6101
2.6102
2.6103

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2.1002
2.1003
2.10063
2.1011
2.1012
2.1014
2.1015
2.1016
2.1020
2.10303
2.10304
2.10305
2.10306
2.10402
2.10403
2.10404
2.10406
2.10409
2.10500
2.10501
2.10503
2.10504

Denumirea analizei de laborator

Hematologie
Hemoleucogram complet - hemoglobin, hematocrit,
numrtoare eritrocite, numrtoare leucocite, numrtoare
trombocite, formul leucocitar, indici eritrocitari*1)
Numrtoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin*3)
VSH*1)
Determinare la gravid a grupului sanguin ABO*1)
Determinare la gravid a grupului sanguin Rh*1)
Anticorpi specifici anti Rh la gravid
Timp Quick i INR*1) (International Normalised Ratio)
APTT
Fibrinogenemie*1)
Biochimie - seric i urinar
Proteine totale serice*1)
Electroforeza proteinelor serice*1)
Feritin seric
Uree seric*1)
Acid uric seric*1)
Creatinin seric*1), **)
Bilirubin total*1)
Bilirubin direct*1)
Glicemie*1)
Colesterol seric total*1)
HDL colesterol*1)
LDL colesterol*1)
Trigliceride serice*1)
TGP*1)
TGO*1)
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfataz alcalin*1)
Sodiu seric*1)
Potasiu seric*1)
Calciu seric total*1)
Calciu ionic seric*1)

Tarif decontat
de casa de
asigurri de
sntate
- lei 14,01
5,62
18,62
2,63
7,54
7,88
7,54
14,68
12,30
13,68
7,04
15,20
40,00
5,86
5,86
5,92
5,86
5,86
5,74
5,74
8,19
7,69
7,04
5,86
5,83
10,00
7,99
7,79
10,00
11,00
5,37
7,88
160

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2.10505
2.10506
2.10507
2.2600
2.2604
2.2612
2.2622
2.2623

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

2.2500
2.2502
2.2507
2.2509
2.2510
2.2514
2.2521
2.2522
2.2523
2.2525
2.327091
2.327092
2.327093
2.32710
2.40000
2.40010
2.40013
2.40203
2.430011
2.430012
2.43010
2.43011
2.43012
2.43014
2.40053
2.43040
2.43044
2.43135
2.43136

70.

2.3025

71.

2.50102

72.

2.3100

73.

2.3062

Magneziemie*1)
Sideremie*1)
Fosfor (fosfat seric) *9)
Examen complet de urin (sumar + sediment) *1)
Dozare proteine urinare*1)
Microalbuminuria (albumin urinar) *8)
Dozare glucoz urinar*1)
Creatinin urinar *8)
Imunologie
TSH*1)
FT4*1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactin
Anti-HAV IgM*2)
Ag HBs (screening) *2)
Anti HCV*2)
Testare HIV la gravid*1)
ASLO*1)
VDRL*1) sau RPR*1)
Confirmare TPHA*4)
Antigen Helicobacter Pylori*1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactiv*1)
Factor reumatoid
ATPO
PSA*1)
free PSA*6)
Microbiologie
Exsudat faringian
Examen bacteriologic exudat faringian - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian*1)
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare fungic*1)
Examen urin
Urocultur*1) - Examen microscopic nativ i colorat,
cultur i identificare bacterian
Examene materii fecale
Coprocultur*1) - Examen microscopic nativ i colorat,

5,37
7,10
13,00
9,34
5,37
22,00
5,37
8,00
20,50
20,83
43,00
23,82
23,82
27,87
30,10
23,82
25,31
25,31
40,98
31,15
64,90
33,29
11,48
5,49
12,29
40,00
10,84
10,84
14,77
14,77
15,10
14,29
10,67
9,34
39,00
23,07
23,61
15,29
15,29
15,29
15,29
161

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

cultur i identificare bacterian


2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
2.5100
Examen coproparazitologic*1)
2.2701
Depistare hemoragii oculte*1)
Examene din secreii vaginale
2.3074
Examene din secreii vaginale - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare bacterian
2.50114
Examene din secreii vaginale - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii uretrale
2.3080
Examene din secreii uretrale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare bacterian
2.50115
Examene din secreii uretrale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii otice
2.3050
Examen bacteriologic din secreii otice - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian
2.50119
Examen fungic din secreii otice - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii nazale
2.3022
Examen bacteriologic din secreii nazale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian*1)
2.50103
Examen fungic din secreii nazale - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic*1)
Examene din secreii conjunctivale
2.3040
Examen bacteriologic din secreii conjunctivale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian
2.50110
Examen fungic din secreii conjunctivale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din colecie purulent
2.5032
Examen bacteriologic din colecie purulent - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare
bacterian
2.50120_2 Examen fungic din colecie purulent - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Testarea sensibilitii la substane antimicrobiene i
antifungice
2.313
Antibiogram*5)
2.502
Antifungigram*5)
Examinri histopatologice i citologice
2.9021_1 Examen histopatologic procedura complet HE* ( 1 - 3
blocuri) *7)
2.9021_2 Examen histopatologic procedura complet HE* (4 - 6
blocuri) *7)
2.9010_1 Examen histopatologic procedura complet HE* i coloraii
speciale (1 - 3 blocuri) *7)
2.9010_2 Examen histopatologic procedura complet HE* i coloraii

15,29
12,46
25,00
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29

12,23
14,55
130
250
160
280
162

95.
96.
97.
98.

2.9030
2.9022
2.9160
2.9025

speciale ( 4 - 6 blocuri) *7)


Teste imunohistochimice*)
Citodiagnostic sput prin incluzii la parafin (1 - 3 blocuri)
Examen citologic cervico-vaginal Babe-Papanicolau*1)
Citodiagnostic lichid de puncie

200 lei/set
100
40
80

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste i se deconteaz maxim 2 seturi; se efectueaz la recomandarea
medicilor de specialitate din specialitile oncologie i hematologie sau fr recomandarea
medicului specialist pe rspunderea medicului de pe anatomie patologic atunci cnd apreciaz
necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele nscriu pe buletinele de analiz rata estimat a filtrrii glomerulare (eRGF) prin
formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraii care au
evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice c aceasta este evideniat management de caz pentru boala cronic de rinichi. n situaia n care pe buletinele de analiz ale
pacienilor cu management de caz, nu este nscris rata estimat a filtrrii glomerulare (eRGF),
investigaia nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate.
*1) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate i de medicii de familie numai pentru gravide i
contacii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se deconteaz numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de specialiti cu studii
superioare nemedicale care au specializare n hematologie n cazul n care hemoleucograma
complet prezint modificri de parametri, fr recomandarea medicului specialist sau de familie,
pe rspunderea medicului de laborator.
*4) Se deconteaz numai n cazul n care VDRL sau RPR este pozitiv, fr recomandarea
medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitile clinice, pe rspunderea
medicului de laborator.
*5) Se deconteaz numai n cazul n care cultura este pozitiv, fr recomandarea medicului de
familie sau de specialitate din specialitile clinice, pe rspunderea medicului de laborator. Se
deconteaz o antibiogram/antifungigram, dup caz, pentru fiecare din culturile pozitive
identificate.
*6) Se recomand pentru bolnavii cu afeciuni oncologice, de ctre medicii de specialitate din
specialitile clinice oncologie i hematologie i de ctre medicii de specialitate urologie pentru
diagnosticul diferenial al cancerului de prostat. Se deconteaz numai pentru valori determinate ale
PSA cuprinse ntre 4 - 10 nanograme/ml sau ntre 4 - 10 micrograme/litru fr recomandarea
medicului de familie sau de specialitate, pe rspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafin, secionare, colorare hematoxilin-eozin i diagnostic
histopatologic.
*8) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraii care au
evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice management de caz pentru HTA,
dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronic, boal cronic respiratorie obstructiv (BPOC) i
boal cronic de rinichi, dup caz.
*9) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate i de medicii de familie pentru copiii cu grupa
de vrst 2-5 ani inclusiv, n cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene i fungice, preul include toate etapele diagnosticului:
examene microscopice, cultur i identificare.
NOTA 3: Toate examinrile histopatologice i citologice (cu excepia testelor
imunohistochimice) din pachetul de baz din ambulatoriu se efectueaz numai pentru probele
recoltate n cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi
prelevate maxim 6 blocuri.
163

NOTA 4: Investigaiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie


urmare a consultaiilor preventive pentru copii cu vrsta cuprins ntre 2 i 18 ani, precum i pentru
persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevzute la nota de la punctul 1.2.1, respectiv nota de la
punctul 1.2.3 din anexa nr. 1 la ordin, se efectueaz pe baza biletului de trimitere eliberat de
medicul de familie; biletul de trimitere se ntocmete distinct pentru aceste investigaii paraclinice i
are completat cmpul corespunztor preveniei. Contravaloarea acestor investigaii paraclinice se
suport de ctre furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, aflai n
relaie contractual cu casele de asigurri de sntate
2. Lista investigaiilor paraclinice de radiologie - imagistic medical, medicin nuclear i
explorri funcionale
Nr.
crt.

1
2
3
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire examinare radiologic/imagistic medical/explorare funcional

I. Radiologie - Imagistic medical


A. Investigaii convenionale
1. Investigaii cu radiaii ionizante
Examen radiologic cranian standard*1)
Examen radiologic cranian n proiecie sinusuri anterioare ale feei*1)
Examen radiologic pri schelet n 2 planuri*1)
Radiografie de membre*1):
a) Bra
b) Cot
c) Antebra
d) Pumn
e) Mn
f) old
g) Coaps
h) Genunchi
i) Gamb
j) Glezn
k) Picior
l) Calcaneu
Examen radiologic articulaii sacro-iliace*1)
Examen radiologic centur scapular*1)
Examen radiologic coloan vertebral/segment*1)
Examen radiologic torace ansamblu*1)
Examen radiologic torace osos (sau pri) n mai multe planuri/Examen
radiologic torace i organe toracice*1)
Examen radiologic vizualizare general a abdomenului nativ*1)
Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu
substan de contrast*1)
Examen radiologic tract digestiv pn la regiunea ileo-cecal, cu substan de
contrast*1)
Examen radiologic colon dublu contrast
Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Examen radiologic tract urinar (urografie minutat) cu substan de contrast

Tarif
decontat de
casa de
asigurri de
sntate
- lei -

18
30
35
35

35
23
35
32
32
32
56
82
100
70
220
164

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Cistografie de reflux cu substan de contrast


Pielografie
Examen radiologic retrograd de uretr sau vezic urinar cu substan de
contrast
Examen radiologic uretr, vezic urinar la copil cu substan de contrast
Examen radiologic uter i oviduct cu substan de contrast
Radiografie retroalveolar
Radiografie panoramic
Mamografie n dou planuri*1)
- Obligatoriu n baza unui bilet de trimitere investigaia se efectueaz pentru
ambii sni, cu excepia situaiilor n care asigurata are mastectomie unilateral
- Tariful se refer la examinarea pentru un sn
Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substan de contrast
Osteodensitometrie segmentar (DXA)
2. Investigaii neiradiante
Ecografie general (abdomen + pelvis) *1)
Ecografie abdomen*1)
Ecografie pelvis*1)
Ecografie transvaginal/transrectal
Ecografie de vase (vene)
Ecografie de vase (artere)
Ecografie ganglionar
Ecografie transfontanelar
Ecografie de organ/articulaie/pri moi*2)
Ecografie obstetrical anomalii trimestrul II
Ecografie obstetrical anomalii trimestrul I cu TN
Senologie imagistic *1)
- Obligatoriu n baza unui bilet de trimitere investigaia se efectueaz pentru
ambii sni, cu excepia situaiilor n care asigurata are mastectomie unilateral
- Tariful se refer la examinarea pentru un sn
Ecocardiografie
Ecocardiografie + Doppler
Ecocardiografie + Doppler color
Ecocardiografie transesofagian
B. Investigaii de nalt performan
CT craniu nativ
CT buco-maxilo-facial nativ
CT regiune gt nativ
CT regiune toracic nativ
CT abdomen nativ
CT pelvis nativ
CT coloan vertebral nativ/segment
CT membre nativ/membru
CT mastoid
CT sinusuri
CT craniu nativ i cu substan de contrast
CT hipofiz cu substan de contrast
CT buco-maxilo-facial nativ i cu substan de contrast
CT regiune gt nativ i cu substan de contrast
CT regiune toracic nativ i cu substan de contrast

250
250
250
250
280
15
30
35

200
25
60
40
30
50
30
30
30
40
25
350
80
40

40
50
55
170
120
150
130
175
175
175
60
60
150
150
375
375
400
375
450
165

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

CT abdomen nativ i cu substan de contrast administrat intravenos


CT pelvis nativ i cu substan de contrast administrat intravenos
CT coloan vertebral nativ i cu substan de contrast administrat
intravenos/segment
CT membre nativ i cu substan de contrast administrat intravenos/ membru
CT ureche intern
Uro CT
Angiografie CT membre
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervical
Angiografie CT torace
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
Angiocoronarografie CT
RMN cranio-cerebral nativ
RMN sinusuri
RMN torace nativ
RMN gt nativ
RMN regiuni coloana vertebral (cervical, toracic, lombosacrat) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremiti nativ/segment (genunchi, cot, glezn etc.)
RMN umr nativ
RMN umr nativ i cu substan de contrast
RMN torace nativ i cu substan de contrast
RMN regiune cervical nativ i cu substan de contrast
RMN cranio-cerebral nativ i cu substan de contrast
RMN regiuni coloana vertebral (cervical, toracal, lombosacrat) nativ i cu
substan de contrast
RMN abdominal nativ i cu substan de contrast
RMN pelvin nativ i cu substan de contrast
RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, glezn etc.) cu substan de contrast
RMN cord nativ
RMN cord cu substan de contrast
RMN hipofiz cu substan de contrast
Uro RMN cu substan de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aorta
Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)
Angiografia carotidian cu substan de contrast
RMN abdominal cu substan de contrast i colangio RMN
Colangio RMN
RMN sni nativ
RMN sni nativ i cu substan de contrast
II. Explorri funcionale
EKG*1)
Holter TA
Spirometrie*1)
Spirogram + test farmacodinamic bronhomotor
Peak-flowmetrie*1)

400
400
400
180
375
400
400
400
400
400
400
400
700
450
450
450
450
450
450
450
450
450
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
850
400
400
600
400
800
300
450
700
10
25
20
25
5
166

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Electroencefalografia (EEG)
Electromiografie (EMG)
Testul de efort pentru evaluarea funciei respiratorii
Spirometrie de efort
Bronhospirometrie
Teste de provocare inhalatorii
nregistrare ECG continu ambulatorie, holter
III. Medicin nuclear
Scintigrafia renal
Scintigrafia cerebral (scintigrafie SPECT perfuzie cerebral -30/90 min de la
inj.)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardic la efort (scintigrafie SPECT
perfuzie miocardic efort)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardic n repaus (scintigrafie SPECT
perfuzie miocardic repaus)
Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonar/scintigrafie perfuzie pulmonar
Scintigrafia osoas localizat
Scintigrafia osoas complet
Scintigrafia hepatobiliar
Scintigrafia tiroidian
Scintigrafia paratiroidian

20
25
20
20
20
20
75
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

NOTA 1:
*1) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ - renal poate fi recomandat de medicii de familie numai pentru boala
cronic de rinichi, pentru asiguraii care au evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii
paraclinice management de caz.
NOTA 2: Filmele radiologice i substanele folosite sunt incluse n tarife.
NOTA 3: Indicaia de utilizare a substanei de contrast aparine medicului de specialitate
radiologie i imagistic medical care va confirma utilizarea substanei de contrast prin aplicarea
parafei i semnturii pe biletul de trimitere.
Investigaiile cu substan de contrast sunt decontate de casele de asigurri de sntate i n cazul
n care utilizarea substanei de contrast a fost specificat n biletul de trimitere i avizat de medicul
de radiologie-imagistic.
Pentru cazul n care se efectueaz o investigaie fr substan de contrast, urmat din necesitate
de o investigaie cu substan de contrast, se deconteaz numai tariful investigaiei cu substan de
contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialiti medicale clinice, care ncheie acte adiionale la
contractele de furnizare de servicii medicale clinice care i desfoar activitate n cabinete
indiferent de forma lor de organizare, n condiiile n care acetia au competena/atestatele de studii
complementare corespunztoare specialitii, dup caz i dotarea necesar:
a) Serviciul prevzut la poziia 26 se deconteaz medicilor de familie i medicilor de specialitate
pentru specialiti clinice.
b) Serviciile prevzute la poziia 27 i 28 se deconteaz medicilor de specialitate pentru
specialiti clinice;
c) Serviciile prevzute la poziia 29 se deconteaz numai pentru medicii din specialitatea
obstetric-ginecologie i numai pentru afeciuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie i
numai pentru afeciuni urologice - prostat i vezic urinar;
d) Serviciile prevzute la poziiile: 38, 39, 40 se deconteaz numai pentru medicii din
specialitile: cardiologie, medicin intern, neurologie, pediatrie, geriatrie i gerontologie;
167

serviciile prevzute la poziia 30 i 31 se deconteaz pentru medicii de specialitate din specialitile


clinice de cardiologie, medicin intern, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, chirurgie
vascular i chirurgie cardiovascular; serviciul prevzut la poziia 41 se deconteaz numai pentru
medicii de specialitate cardiologie;
e) Serviciul prevzut la poziia 32 se deconteaz medicilor din specialitatea: oncologie,
hematologie, endocrinologie, chirurgie general, chirurgie oral i maxilo-facial, pediatrie i
medicin intern;
f) Serviciile prevzute la poziia 33 se deconteaz numai pentru medicii din specialitatea
pediatrie;
g) Serviciile prevzute la poziia 34 (ecografie de organ/de pri moi/de articulaie) se deconteaz
numai pentru medicii din specialitile: diabet, nutriie i boli metabolice, endocrinologie, urologie,
medicin intern, geriatrie i gerontologie, obstetric-ginecologie, boli infecioase, ortopedie i
traumatologie, ortopedie pediatric, reabilitare medical i reumatologie;
h) Serviciile prevzute la poziiile 35 i 36 se deconteaz numai pentru medicii din specialitatea
obstetric-ginecologie cu supraspecializare n medicin materno-fetal;
i) Serviciile prevzute la poziia 37 se deconteaz numai pentru medicii din specialitile:
obstetric-ginecologie, endocrinologie i oncologie dac au atestat/competen de senologie
imagistic;
NOTA 5:
a) Pentru serviciile prevzute la poziiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93
tariful se refer la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numrul de
incidene recomandate i efectuate, cu excepia serviciilor prevzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 i 23
pentru care tariful se refer la minim 2 incidene. n cazul explorrii mai multor segmente/membre,
se deconteaz tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevzut la poziia 25 tariful se refer la explorarea unui singur segment;
casele de asigurri de sntate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dat
pe an.
c) n cazul investigaiilor CT i RMN efectuate pentru copii cu vrsta cuprins ntre 0 - 8 ani care
necesit efectuarea anesteziei generale i implicit prezena unui medic cu specialitatea ATI, tarifele
aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaiile CT i RMN prevzute la poziiile: 48,
49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se refer la explorarea unui singur segment
anatomic/membru, n cazul examinrii simultane a dou sau mai multe segmente
anatomice/membre, casele de asigurri de sntate vor deconta majorarea de 20% aplicat numai la
tariful pentru un singur segment, indiferent de cte segmente anatomice se examineaz simultan.
NOTA 6: Serviciile medicale de nalt performan (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se
deconteaz numai pe baz de recomandare medical asigurailor n urmtoarele condiii:
a) Urgene medico-chirurgicale majore nominalizate n anexa nr. 22 la ordin;
b) Afeciuni n care au fost epuizate toate celelalte posibiliti de explorare.
Investigaiile menionate mai sus se efectueaz pe baza biletelor de trimitere pentru investigaii
medicale paraclinice. n acest caz biletul de trimitere cuprinde i datele din fiele de solicitare
prevzute n anexa nr. 24 la ordin; biletele de trimitere se ntocmesc n 2 exemplare, din care unul
rmne la furnizorul care a fcut recomandarea i un exemplar la furnizorul care a efectuat
serviciul/serviciile de nalt performan care l va prezenta casei de asigurri de sntate doar la
solicitarea acesteia. La biletul de trimitere se ataeaz de ctre medicul trimitor, acolo unde este
cazul, rezultatele celorlalte investigaii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
Pentru efectuarea investigaiilor CT i RMN prevzute la lit. c) de la Nota 5 copiilor cu vrsta
cuprins ntre 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a
spaiului i dotrilor necesare pentru perioada de pre i post anestezie, precum i dovada relaiei de
munc cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaii sunt decontate de casele de asigurri de
sntate numai dac fia de solicitare este nsoit de o copie a fiei de preanestezie pe care va fi
aplicat parafa i semntura medicului cu specialitatea ATI i care va avea acelai circuit ca i fia
de solicitare.
168

NOTA 7: Medicii de familie, care ncheie acte adiionale la contractele de furnizare de servicii
medicale n asistena medical primar, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevzute la poz.
26 i 99 respectiv ecografie general (abdomen + pelvis) i EKG.
B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII
DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE
EMISE
N
BAZA
REGULAMENTULUI (CE) NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL
CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA
A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile paraclinice, de serviciile
medicale prevzute la lit. A, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaii medicale paraclinice
eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialitile clinice pentru
situaiile care se ncadreaz la anexa nr. 1 litera B punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la anexa
nr. 7 litera B pct. 1, subpunctul 1.2 la ordin.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE)
nr. 883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile
paraclinice, de serviciile medicale prevzute la lit. A din prezenta anex. Furnizorii de servicii
medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord servicii medicale numai pe baza
biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de
servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele
membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru
specialitile paraclinice, de serviciile medicale prevzute la lit. A din prezenta anex, n condiiile
prevzute de respectivele documente internaionale.

169

ANEXA 18
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice
ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile
paraclinice, se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n lei.
ART. 2 (1) La stabilirea sumei contractate pentru investigaiile medicale paraclinice prevzute
n anexa nr. 17 la ordin, de ctre:
- furnizorii de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator, de anatomie
patologic, de investigaii medicale paraclinice de radiologie - imagistic medical i de
investigaii medicale paraclinice - explorri funcionale),
- furnizorii de servicii medicale clinice (prin act adiional la contractul de furnizare de servicii
medicale clinice),
- medicii de familie (prin act adiional la contractul de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar),
- furnizorii de servicii de medicin dentar (prin act adiional la contractul de furnizare de
servicii medicale de medicin dentar), cu casa de asigurri de sntate, se au n vedere:
a) numrul de investigaii paraclinice;
b) tarifele pentru analize medicale de laborator/tarifele aferente investigaiilor paraclinice de
radiologie - imagistic medical, medicin nuclear i explorri funcionale prevzute n anexa nr.
17 la ordin.
Numrul de investigaii paraclinice negociat ntre furnizorii de investigaii medicale paraclinice,
furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii), medicii de familie (numai pentru
ecografie general - abdomen i pelvis i EK), furnizorii de servicii de medicin dentar (numai
pentru radiografia dentar retroalveolar i panoramic) i casele de asigurri de sntate se
stabilete n limita numrului de investigaii paraclinice necesar pe total jude, determinat de
comisia constituit conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2016 - 2017, cu ncadrarea n suma prevzut cu aceast destinaie.
Repartizarea fondului alocat la nivelul fiecrei casei de asigurri de sntate pentru servicii
paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologic, investigaii de radiologieimagistic medical i explorri funcionale, se stabilete de ctre comisia constituit conform art.
72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de
servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei
medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017, cu
ncadrarea n suma prevzut cu aceast destinaie.
Sumele contractate de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de servicii medicale
paraclinice se defalcheaz pe trimestre i pe luni.
(2) Numrul investigaiilor paraclinice negociat este orientativ, existnd obligaia ncadrrii n
valoarea lunar a contractului/actului adiional.
(3) Lunar, casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale
paraclinice serviciile furnizate cu obligaia ncadrrii n limita valorii lunare de contract. n situaia
n care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se nregistreaz la sfritul unei luni sume
neconsumate fa de suma lunar prevzut n contract/act adiional, casele de asigurri de sntate
vor diminua printr-un act adiional la contract/act adiional valoarea lunar contractat iniial
aferent lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate
printr-un act adiional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care n aceeai lun i-au
epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiional se utilizeaz pentru decontarea serviciilor
medicale paraclinice acordate asigurailor de la data semnrii actului adiional i se repartizeaz
proporional n funcie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data
170

ncheierii contractului pentru anul n curs pn la sfritul lunii pentru care se face regularizarea,
suplimentnd valoarea de contract.
Sumele rezultate din economii ntr-o lun, de la investigaiile medicale paraclinice - analize
medicale de laborator, anatomie patologic, de la investigaiile medicale paraclinice de radiologie
i imagistic medical i de la investigaiile medicale paraclinice - explorri funcionale, se
redistribuie furnizorilor care n aceeai lun i-au epuizat valoarea de contract.
(4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaii
paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate i nu vor ncheia subcontracte cu ali
furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaii
paraclinice.
(5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2016 cu destinaia servicii medicale paraclinice
se contracteaz de casele de asigurri de sntate prin ncheiere de contracte, respectiv acte
adiionale la contractele/actele adiionale iniiale i vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor
medicale paraclinice acordate asigurailor de la data semnrii acestora. Valoarea contractului,
respectiv a actului adiional la contractul/actul adiional iniial se stabilete avndu-se n vedere
criteriile de selecie i contractare prevzute n prezentele norme, precum i reevaluarea
punctajului tuturor furnizorilor, n situaia n care unul sau mai multe elemente care au stat la baza
stabilirii punctajului iniial al acestora s-a/s-au modificat.
(6) n situaii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de
laborator, investigaii medicale paraclinice de radiologie i imagistic medical, precum i servicii
medicale paraclinice - explorri funcionale - pot efectua servicii medicale paraclinice peste
valoarea lunar de contract/act adiional n limita a maxim 10%, cu excepia lunii decembrie, cu
condiia ca aceast depire s influeneze corespunztor, n sensul diminurii valorii de
contract/act adiional a lunii urmtoare, cu ncadrarea n valoarea contractat pentru trimestrul
respectiv.
(7) n situaia n care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului
pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, conform prevederilor din anexele nr. 19 i
20 la ordin se modific n sensul diminurii fa de condiiile iniiale i furnizorii aduc la
cunotina caselor de asigurri de sntate aceste situaii, suma stabilit iniial se diminueaz
corespunztor, prin ncheierea unui act adiional la contract ncepnd cu luna urmtoare celei n
care s-a produs modificarea. Sumele obinute ca disponibil din aceste diminuri la nivelul caselor
de asigurri de sntate se vor folosi la rentregirea sumelor alocate cu destinaie iniial.
Neanunarea acestor situaii i constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor
privind nerespectarea obligaiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaii
paraclinice i conduce la rezilierea contractului.
ART. 3 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale
paraclinice cu care sunt n relaii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice
prezentate n anexa nr. 17 la ordin.
Tarifele decontate de casele de asigurri de sntate pentru investigaiile paraclinice sunt cele
prevzute n anexa nr. 17 la ordin.
(2) Casele de asigurri de sntate deconteaz ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice
precum i ecografii generale (abdomen i pelvis) i EKG furnizorilor de servicii medicale n
asistena medical primar, cuprinse n anexa nr. 17 la ordin, n condiiile prevzute n anexa nr.
17 la ordin, la tarifele prevzute n aceeai anex.
Pentru ecografiile i EKG-urile pentru care medicii de familie ncheie acte adiionale la
contractele de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar, programul de lucru se
prelungete corespunztor.
Pentru ecografiile pentru care medicii cu specialiti medicale clinice ncheie acte adiionale la
contractele de furnizare de servicii medicale clinice, programul de lucru se prelungete
corespunztor.
Pentru medicii cu specialiti medicale clinice aceste investigaii medicale paraclinice pot fi
efectuate att ca urmare a actului medical propriu, ct i ca urmare a trimiterii de ctre ali medici
171

de specialitate n cadrul unui program suplimentar fa de cel contractat pentru serviciile medicale
din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice.
(3) Casele de asigurri de sntate nu deconteaz investigaiile paraclinice - analize de laborator
recomandate de medicul de familie urmare a consultaiilor preventive pentru copii cu vrsta
cuprins ntre 2 i 18 ani, precum i pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevzute la
nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la litera B din anexa nr. 1 la
ordin.
Contravaloarea acestor investigaii paraclinice se suport de ctre furnizorii de servicii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator, aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de
sntate, n cuantum de 12% raportat la suma total contractat cu casele de asigurri de sntate
pentru analize medicale de laborator, defalcat proporional pe luni.
Prevederile nu se aplic furnizorilor care contracteaz cu casa de asigurri de sntate numai
servicii de anatomie patologic.
Pentru investigaiile paraclinice anterior menionate, furnizorul de servicii medicale paraclinice
transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu raportarea activitii n vederea decontrii,
un centralizator al crui model este prevzut prin ordin al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate.
ART. 4 (1) Biletul de trimitere pentru investigaiile paraclinice este formular cu regim special,
unic pe ar, care se ntocmete n dou exemplare i are o valabilitate de maximum 30 de zile
calendaristice de la data emiterii. Prin excepie biletele de trimitere pentru efectuarea de
investigaii paraclinice specifice pentru afeciunile cuprinse n unele programe naionale de
sntate: diabetul i bolile de nutriie precum i cele pentru afeciunile oncologice, au valabilitate
de pn la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere
pentru investigaii paraclinice specifice este de pn la 60 zile calendaristice. Biletul de trimitere
pentru investigaii paraclinice - examinri histopatologice i citologice are termen de valabilitate
90 de zile calendaristice avnd n vedere specificul recoltrii i transmiterii probei/probelor ctre
un furnizor de servicii de anatomie patologic. Biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice
recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evideniat
"management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice.
Un exemplar al biletului de trimitere rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar
este nmnat asiguratului. n situaia n care, din motive obiective, investigaiile nu au putut fi
efectuate la momentul prezentrii, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaia de a-l
programa n perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnnd pe verso-ul exemplarului
de bilet de trimitere data prezentrii pentru programare i data programrii, semntura i tampila
furnizorului; dac asiguratul refuz programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de
trimitere pentru ca acesta s se poat prezenta la alt furnizor de investigaii medicale paraclinice.
Pentru investigaii paraclinice - examinri histopatologice i citologice, dac recoltarea
probei/probelor se face de ctre medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, ambele exemplare
al biletului de trimitere rmn la medicul care a fcut recoltarea probei/probelor din care un
exemplar nsoete proba/probele recoltate i se transmite furnizorului de servicii de anatomie
patologic mpreun cu aceasta/acestea.
La momentul prezentrii la furnizorul de investigaii paraclinice din ambulatoriu pentru
efectuarea investigaiilor, cu excepia examinrilor histopatologice i citologice, asiguratul va
declara pe proprie rspundere pe verso-ul biletului de trimitere, c a fost sau nu internat pe
perioada de la data eliberrii biletului de trimitere pn la data efecturii investigaiilor.
Dac recoltarea probei/probelor se face ntr-un laborator aflat n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate n vederea efecturii unor examinri histopatologice/citologice n regim
ambulatoriu, asiguratul declar pe proprie rspundere c la momentul recoltrii nu se afl internat
ntr-o form de spitalizare (continu sau de zi).
Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectueaz investigaiile paraclinice
recomandate prin biletul de trimitere pstreaz biletul de trimitere i l va prezenta casei de
asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia.
172

Furnizorul de servicii medicale paraclinice transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat
cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice efectuate conform
contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente
serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care nsoete
factura.
Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaia s verifice biletele de trimitere n ceea ce
privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n
vigoare. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice de la
data la care acesta se implementeaz.
(2) Dac n perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaii medicale
paraclinice un asigurat se interneaz n spital fr ca investigaiile recomandate s fie efectuate n
ambulatoriu anterior internrii, biletul de trimitere i pierde valabilitatea, cu excepia biletelor de
trimitere pentru investigaii medicale paraclinice de nalt performan dac acestea nu au fost
efectuate n timpul spitalizrii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitii efecturii
acestor investigaii de ctre medicul care a fcut trimiterea.
Investigaiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat n ambulatoriu pe perioada n care
acesta a fost internat precum i n perioada de la data externrii pn la data expirrii termenului
de valabilitate a biletului de trimitere, nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate sau dac
acestea au fost decontate se recupereaz de la furnizorul de investigaii medicale paraclinice - dac
pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnat declaraia asiguratului prevzut la alin. (1),
cu excepia investigaiilor medicale paraclinice de nalt performan dac acestea nu au fost
efectuate n timpul spitalizrii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitii efecturii
acestor investigaii de ctre medicul care a fcut trimiterea.
n situaia n care, casa de asigurri de sntate constat c, pe perioada de valabilitate a
biletului de trimitere pentru investigaii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat ntr-un
spital i declaraia pe proprie rspundere consemnat pe verso-ul biletului de trimitere este
contrar celor constatate, prejudiciul se recupereaz de la asigurat.
Prevederile de mai sus nu se aplic biletelor de trimitere pentru examinri
histopatologice/citologice.
n situaia n care, casa de asigurri de sntate constat c, la data recoltrii probei/probelor
pentru examinri histopatologice/citologice la nivelul laboratorului sau de ctre medicul de
specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat ntr-un spital i declaraia pe proprie
rspundere este contrar celor constatate, prejudiciul se recupereaz de la asigurat.
(3) Este interzis nlocuirea sau adugarea altor investigaii paraclinice pe biletul de trimitere
prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.
(4) Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu
care au ncheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asigurailor,
indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul, cu condiia ca
medicul care a eliberat biletul de trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual furnizorul de servicii medicale
paraclinice.
(5) Fiecare cas de asigurri de sntate i organizeaz modul de verificare a biletelor de
trimitere pentru investigaiile paraclinice.
n relaiile cu furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate,
casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice
acordate numai n baza biletelor de trimitere utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate.
(6) Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n
baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie
2004, investigaiile medicale paraclinice se acord numai pe baza biletului de trimitere n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale
173

programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale
Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate n
perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale n asistena medical
ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea investigaiilor medicale
paraclinice. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii
sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate pentru specialiti paraclinice solicit bilet de trimitere pentru
acordarea investigaiilor medicale paraclinice.
ART. 5 Serviciile de nalt performan (RMN, CT, scintigrafie i angiografie) se acord n
baza biletului de trimitere pentru investigaii medicale paraclinice de nalt performan care se
ntocmete n 2 exemplare, din care unul rmne la medicul care a fcut trimiterea i unul la
furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de nalt performan, pe care l va prezenta casei de
asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia. Biletul de trimitere pentru investigaii medicale
paraclinice este formular cu regim special, unic pe ar i are valabilitate 90 de zile. Se va utiliza
formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice de la data la care acesta se
implementeaz.
ART. 6 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale paraclinice factureaz
caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune la casa de asigurri de sntate pn la termenul
prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar,
conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de
asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme.
Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
(2) Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaia s transmit zilnic casei de asigurri
de sntate, n formatul electronic pus la dispoziie de Casa Naional de Asigurri de Sntate,
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice efectuate n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate; nerespectarea transmiterii acestor date pe perioada derulrii contractului la a treia
constatare n cadrul unei luni, conduce la rezilierea contractului.
ART. 7 Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regsesc n anexa nr. 17 la
ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la cabinetul/laboratorul
medical, pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare, cu
indicarea serviciului prestat.
ART. 8 n laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei
Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai
numai medici precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
ART. 9 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat,
contractele/actele adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul
legal al unitii sanitare n structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 10 Casele de asigurri de sntate pot organiza trimestrial sau ori de cte ori este nevoie
ntlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind
respectarea prevederilor actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor
aprute n actele normative i vor stabili mpreun cu medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate msurile ce se impun pentru mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor la
aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.

174

ANEXA 18 A
- model Furnizor de servicii medicale paraclinice .....................
Sediul social/Adresa fiscal ..................................
DECLARAIE
Subsemnatul(a), .............................. legitimat() cu B.I./C.I. seria
......., nr. ............., n calitate de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n
declaraii se pedepsete conform legii, declar pe propria rspundere c am/nu am
contract de furnizare de servicii medicale paraclinice i cu:
_
|_| Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale
i Autoritii Judectoreti
_
|_| Casa de Asigurri de Sntate ...................
Data
..................

Reprezentant legal
(semntura i tampila
......................)

ANEXA 18 B
- model Furnizori de servicii medicale paraclinice - laborator de analize medicale:
...........................................................................
Punct de lucru*1) .........................................................
FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR
MEDICI/
CERCETTORI TIINIFICI N ANATOMIE-PATOLOGIC
Total medici =
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
C - Nr. contract
D - Tip contract
E - Program de lucru
F - Cod paraf
G - Specialitatea/Competena
H - Specialitatea/Competena*)
I - Grad profesional
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract|
| | | | |
|crt.|prenume|
| CI |CMR
|rspundere |**)
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|civil
|
|
| | | | |
|
|
|
|_____|_________________|____________|________|___|__|__|__|__|
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| A | B |Nr.|Valabil| C | D | E | F| G| H| I|
|
|
|
|i
|
|
|
|
|
|pn la |
|
|
| | | | |
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|___|__|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|___|__|__|__|__|
*) se completeaz n situaia n care un medic are mai multe specialiti
paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sntii

172

ASISTENI MEDICALI DE LABORATOR/


ASISTENI DE CERCETARE TIINIFIC N ANATOMIE-PATOLOGIC
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ | ALP/Certificat |Asigurare de|
Contract**)
|
|
|crt.|prenume|
| CI | membru
|rspundere |
|
|
|
|
|
|
| asociaie
|civil
|
|
|
|
|
|
|
| profesional
|
|
|
|
|
|
|
|_____|________________|____________|_________________|_______|
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| A | B|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
|Program|
|
|
|
|i
|
|
|
| |
|pn la |contract|contract|de
|
|
|
|
|nr. |
|
|
| |
|
|
|
|lucru |
|____|_______|___|_____|_____|___|___|__|___|________|________|________|_______|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|____|_______|___|_____|_____|___|___|__|___|________|________|________|_______|
Total asisteni =

CHIMITI MEDICALI/CHIMITI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Program de lucru
B - Cod paraf (dup caz)
C - Grad profesional
D - Data eliberrii
E - Data expirrii

______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de|
Contract**)
| A| B| C|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
| | | |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
| | | |
|
|
|
|
|profesional
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|_______________|____________|_________________| | | |
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| D| E|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
| | | |
|
|
|
|i
|
|
| | |
|pn la |contract|contract| | | |
|
|
|
|nr. |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
Total chimiti =

173

BIOLOGI MEDICALI/BIOLOGI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Program de lucru
B - Cod paraf (dup caz)
C - Grad profesional
D - Data eliberrii
E - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de|
Contract**)
| A| B| C|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
| | | |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
| | | |
|
|
|
|
|profesional
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|_______________|____________|_________________| | | |
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| D| E|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
| | | |
|
|
|
|i
|
|
| | |
|pn la |contract|contract| | | |
|
|
|
|nr. |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
Total biologi =
BIOCHIMITI MEDICALI/BIOCHIMITI
Total biochimiti =
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Program de lucru
B - Cod paraf (dup caz)
C - Grad profesional
D - Data eliberrii
E - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de|
Contract**)
| A| B| C|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
| | | |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
| | | |
|
|
|
|
|profesional
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|_______________|____________|_________________| | | |
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| D| E|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
| | | |
|
|
|
|i
|
|
| | |
|pn la |contract|contract| | | |
|
|
|
|nr. |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
*1) n situaia n care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care
solicit ncheierea contractului cu casa de asigurri de sntate, se ntocmesc tabele
distincte pentru personalul aferent.
**) Se va specifica forma legal n care se exercit profesia (contract de munc,
PFA etc.).
NOT: Se va completa n mod corespunztor un formular i pentru farmacist
Rspundem de corectitudinea i exactitatea datelor
Reprezentant legal: ......................................................
Nume i prenume, semntura, tampila: ....................................
Data ntocmirii: .........................................................

174

ANEXA 18 C
- model Furnizor de investigaii medicale paraclinice de
radiologie-imagistic medical ...........................................
Punct de lucru*1) ........................................................
PERSONAL MEDICO-SANITAR
MEDICI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
C - Valabil pn la
D - Valoare
E - Nr. contract
F - Tip contract
G - Specialitatea/Competena
H - Specialitatea/Competena*)
I - Grad profesional
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP|BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract|
|
| | | |
|crt.|prenume|
|
|membru
|de
|**)
|
|
| | | |
|
|
|
|
|CMR/CMDR |rspundere |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|civil
|
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|__________|___________|________|_______|______|__|__|__|
|
|
|
|Serie| A | B |Nr.| C | D | E | F |Program|Cod
| G| H| I|
|
|
|
|i
|
|
|
|
|
|
|
|de
|paraf| | | |
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|lucru |
| | | |
|____|_______|___|_____|____|_____|___|___|___|___|____|_______|______|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|____|_____|___|___|___|___|____|_______|______|__|__|__|
*) se completeaz n situaia n care un medic are mai multe specialiti
paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sntii
Total medici =
OPERATORI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Tip de activitate**)
B - Data eliberrii
C - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i| CNP|BI/CI|Certificat |
Contract**)
|Program |Cod paraf| A |
|crt.|prenume|
|
|membru
|
|de lucru|(dup caz)|
|
|
|
|
|
|asociaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|profesional|
|
|
|
|
|
|
|
|_____|____________|_________________|
|
|
|
|
|
|
|Serie| B | C
|Nr.
|Tip
|
|
|
|
|
|
|
|i
|
|
|contract|contract|
|
|
|
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|_____|______|________|________|________|__________|___|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|_____|______|________|________|________|__________|___|
**) absolvent colegiu imagistic medical, bioinginer, fizician
Total operatori =

175

ASISTENI MEDICALI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
C - Valabil pn la
D - Nr. contract
E - Tip contract
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP|BI/CI| ALP/
|Asigurare |Contract|Program |Specialita-|
|crt.|prenume|
|
| Certificat
|de
|**)
|de lucru|tea/
|
|
|
|
|
| membru
|rspundere|
|
|Competena |
|
|
|
|
| asociaie
|civil
|
|
|
|
|
|
|
|
| profesional |
|
|
|
|
|
|
|
|_____|______________|__________|________|
|
|
|
|
|
|Serie| A | B |Nr.| C| Valoare | D | E |
|
|
|
|
|
|i
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|nr. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|____|_______|___|_____|___|___|___|__|__________|___|____|________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|____|_______|___|_____|___|___|___|__|__________|___|____|________|___________|
Total asisteni medicali =
PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATUR MEDICAL
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i| CNP| BI/ | ALP/Certificat
|
Contract**)
|Program |Cod
|
|crt.|prenume|
| CI | membru asociaie |
|de lucru|paraf|
|
|
|
|
| profesional
|
|
|(dup |
|
|
|
|_____|____________________|_________________|
|caz) |
|
|
|
|Serie|Data
|Data
|Nr.
|Tip
|
|
|
|
|
|
|i
|eliberrii|expirrii|contract|contract|
|
|
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______|
Total personal auxiliar - tehnician aparatur medical =
-----------*1) n situaia n care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care
solicit ncheierea contractului cu casa de asigurri de sntate, se ntocmesc tabele
distincte pentru personalul aferent.
**) Se va specifica forma legal n care se exercit profesia (contract de munc,
PFA etc.).
Rspundem de corectitudinea i exactitatea datelor
Reprezentant legal .......................................................
Nume i prenume, semntura, tampila .....................................
Data ntocmirii ..........................................................

176

ANEXA 19
CRITERII
privind selecia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale,
repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii paraclinice - analize medicale de
laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale
CAPITOLUL I
Criterii de selecie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize
medicale
Pentru a intra n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de selecie:
1. S fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
2. a) S fac dovada capacitii tehnice a fiecrui laborator/punct de lucru de a efectua toate
investigaiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator prevzute la litera A, pct. 1 din
anexa nr. 17 la ordin, cu excepia examinrilor de anatomie patologic (histopatologice i de
citologie).
b) Pentru examinrile de anatomie patologic (histopatologice i de citologie), furnizorul are
obligaia de a face dovada capacitii tehnice numai n situaia n care solicit contractarea acestora.
3. Furnizorul va prezenta un nscris cu meniunea seriei, a anului de fabricaie, a capacitii de
lucru i a meniului de teste efectuate de fiecare aparat, vizat de productor/distribuitor
autorizat/furnizor de service autorizat.
4. S fac dovada c toat durata programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de
asigurri de sntate, care nu poate fi mai mic de 7 ore pe zi, pentru fiecare laborator de analize
medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperit
prin prezena unui medic de specialitate medicin de laborator sau biolog medical, chimist medical,
biochimist medical - cu grad de specialist, cu obligaia ca pentru cel puin o norm pe zi (7 ore)
programul laboratorului/punctului de lucru s fie acoperit de medic/medici de laborator care i
desfoar ntr-o form legal profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv.
S fac dovada c toat durata programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de
asigurri de sntate, care nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de anatomie
patologic/laborator de anatomie patologic organizat ca punct de lucru din structura sa, este
acoperit prin prezena unui medic de specialitate anatomie patologic.
S fac dovada, pentru fiecare laborator de anatomie patologic/laborator de anatomie patologic
organizat ca punct de lucru din structura sa c n cadrul acestuia/acestora i desfoar activitatea
medic/medici de anatomie patologic ntr-o form legal de exercitare a profesiei care s acopere
cel puin o norm/zi (6 ore).
n situaia n care n structura unui laborator de analize medicale este organizat i avizat o
structur care efectueaz examinri histopatologice i/sau citologice, furnizorul trebuie s fac
dovada c n cadrul acestuia i desfoar activitatea medic/medici de anatomie patologic ntr-o
form legal de exercitare a profesiei.
5. S fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate, pe toat perioada de derulare a contractului
cu casa de asigurri de sntate pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte
de lucru ce urmeaz a fi cuprinse n contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize
medicale de laborator pentru:
subcriteriul a) "ndeplinirea cerinelor pentru calitate i competen" - pentru minim 43 de
analize din numrul de analize cuprinse n lista investigaiilor paraclinice
subcriteriul b) "participare la schemele de testare a competenei pentru laboratoare de analize
medicale" - pentru minim 43 de analize din numrul de analize cuprinse n lista investigaiilor
paraclinice.
Numrul total de analize cuprinse n lista investigaiilor medicale paraclinice este de 90.
NOT: Pentru laboratoarele de anatomie patologic nu se aplic punctul 2.a) i punctul 5.
177

6. Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului


de furnizare de servicii medicale documente prin care productorul de aparatur de laborator,
reactivi i consumabile, certific respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO
13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru toate aparatele, reactivii i consumabilele utilizate
pentru serviciile medicale paraclinice ce fac obiectul contractului ncheiat cu casa de asigurri de
sntate.
CAPITOLUL II
Criterii privind repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii paraclinice - analize
medicale de laborator - stabilit pe total jude
1. Numrul de investigaii paraclinice - analize de laborator se stabilete la nivelul fiecrui jude
de ctre comisia nfiinat conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru
anii 2016 - 2017.
2. La stabilirea sumelor ce se contracteaz cu furnizorii de analize medicale de laborator se au n
vedere urmtoarele criterii:
1. criteriul de evaluare a resurselor
50%
2. criteriul de calitate
50%
1. Criteriul de evaluare a resurselor
Ponderea acestui criteriu este de 50%, din care:
- Subcriteriul evaluarea capacitii resurselor tehnice i logistic 50%
- Subcriteriul resurse umane 50%
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator - obine un punctaj corespunztor acestui criteriu.
Metodologia de stabilire a punctajului:
A.Subcriteriul evaluarea capacitii resurselor tehnice i logistic
A.1 Evaluarea capacitii resurselor tehnice
a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator sunt obligai s fac
dovada deinerii legale a aparaturii prin documente conforme i n termen de valabilitate.
b) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s verifice dac seria i numrul aparatului
existent n cadrul laboratorului sunt conforme cu seria i numrul aparatului nscrise n cuprinsul
documentelor care atest existena i deinerea legal a acestora.
c) Furnizorii sunt obligai s prezinte toate fiele tehnice corespunztoare aparatelor deinute i
pentru care ncheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurri de sntate.
d) Nu sunt luate n calcul aparatele care nu au nscrise pe ele seria i numrul, i nici aparatele
pentru care furnizorii nu pot prezenta fiele tehnice conforme ale acestora, avnd menionate seriile
echipamentelor i nici cele care nu au declaraii de conformitate CE pentru tipul aparatului.
e) Dac doi sau mai muli furnizori prezint aparate nregistrate cu aceeai serie i numr nainte
sau n perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv i nu se mai iau n calcul la nici unul
dintre furnizori.
n acest sens, casele de asigurri de sntate verific capacitatea tehnic a fiecrui furnizor i
transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate n termen de 10 zile calendaristice de la data
ncheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaia centralizatoare cu privire la:
- tipul i denumirea fiecrui aparat
- seria i numrul fiecrui aparat
- tipul, numrul i data documentului care dovedete deinerea legal a fiecrui aparat.
Constatarea ulterior ncheierii contractului, a existenei unor aparate de acelai tip i cu aceeai
serie i numr la doi furnizori sau n dou laboratoare/puncte de lucru ale aceluiai furnizor,
conduce la aplicarea msurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv.
178

f) Furnizorii vor prezenta contract de service care s includ verificrile periodice conform
normelor productorului aparatului, ncheiat cu un furnizor avizat att de Ministerul Sntii sau
Agenia Naional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale n
vigoare, ct i de productor, pentru aparatele ieite din perioada de garanie i valabil pe perioada
de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanie pe
parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligai s prezinte
contractul de service anterior expirrii perioadei de garanie.
g) Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului
de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare emis conform prevederilor legale n vigoare,
pentru dispozitivele medicale din dotare achiziionate "second hand". Aceast prevedere reprezint
condiie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, n vederea atribuirii punctajului
conform metodologiei de mai jos, respectiv a meninerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
Se acord punctaj pentru fiecare aparat deinut care efectueaz servicii medicale paraclinice ce
fac obiectul contractului de furnizare de servicii ncheiat cu casa de asigurri de sntate. Aparatele
mai vechi de 8 ani calculai de la data fabricrii sau de la data recondiionrii (refurbisrii) pentru
care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentndu-se o declaraie de conformitate n acest sens pentru
seria respectiv emis de productor sau de o firm autorizat de productor, nu se puncteaz.
Punctajul pentru fiecare aparat se acord dup cum urmeaz:
1. Hematologie:
1.1. Morfologie*)
a) - analizor pn la 18 parametri inclusiv pentru vitez
mai mare de 60 de teste/ori se adaug 5 puncte
b) - analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formul
leucocitar complet - 5 DIF)
- pentru vitez mai mare de 60 de teste/ori se adaug 5 puncte
- pentru mai mult de 22 de parametri se adaug 5 puncte
- pentru modul flowcitometric - se adaug 10 puncte
------------

- 10 puncte
- 25 puncte

*) De menionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de ctre medicul de laborator cu


specializare n hematologie sau cu specializare medicin de laborator pentru care hematologia a
intrat n curricula de pregtire sau de ctre un biolog, biochimist sau chimist specialiti cu
specializare n hematologie.
Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului, maxim 2 analizoare, dintre cele prevzute la pct.
1.1.
1.2. Hemostaz:
a) analizor coagulare semiautomat
b) analizor de coagulare complet automat
NOT: Se iau n calcul maxim 2 aparate n vederea acordrii punctajului.
1.3. Imunohematologie:
1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
Aparat automat de citire VSH:
a) ntre 1 - 10 poziii
b) ntre 11 - 20 poziii
c) peste 21 poziii

- 10 puncte
- 20 puncte
- 2 puncte
- 5 puncte
- 10 puncte
- 15 puncte

NOT: Se iau n calcul maxim 2 aparate n vederea acordrii punctajului.


2. Microbiologie:
2.1. Bacteriologie
Metod manual
- identificarea germenilor
- efectuarea antibiogramei

- 10 puncte
- 8 puncte

2.2. Micologie:
Metod manual
- decelarea prezenei miceliilor i identificarea miceliilor
- efectuarea antifungigramei

- 10 puncte
- 8 puncte

2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie)

179

- analizor automat de microbiologie


- analizor automat de microbiologie
cu spectometrie de mas MALDI-Tof,
pentru identificarea rapid a germenilor patogeni

- 40 puncte
- 60 puncte

Se consider analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaz att identificarea


bacteriilor sau fungilor ct i antibiograma sau antifungigrama n mod automat. Densitometrul
(nefelometru) destinat msurrii turbiditii suspensiilor bacteriene ct i galeriile de identificare a
bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului maxim 2 aparate.
2.4. Parazitologie:
- examen parazitologie pe frotiu
3. Biochimie seric i urinar:
a) Analizoare pentru biochimie:
- a1 analizor semiautomat
- a2 analizor de ioni semiautomat
- a3 - analizor automat biochimie
a3.1 pentru determinri prin turbidimetrie
a3.2 pentru modul ioni
a3.3 pentru viteza aparatului,

- 2 puncte

- 10 puncte
- 15 puncte
- 30 puncte
se adaug 10 puncte
se adaug 15 puncte
se adaug 0,06 puncte/prob/or

Se pot puncta maxim 4 aparate indiferent de tip (automat sau semiautomat) dintre cele prevzute
la litera a1, a2 i a3
b) Analizoare pentru electroforez
- b1 analizor semiautomat
- b2 analizor automat

- 10 puncte
- 30 puncte

Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau
semiautomat) dintre cele prevzute la litera b)
c) Analizoare pentru examen de urin:
- c1 - analizor semiautomat
- c2 - analizor automat

- 5 puncte
- 20 puncte

Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau
semiautomat) dintre cele prevzute la litera c)
4. Imunologie:
4.1 Serologie:
4.2 Metoda ELISA
a1 - sistem semiautomatizat Elisa
a2 - sistem automatizat Elisa cu:
- o microplac
- dou microplci simultan se adaug 5 puncte
- 4 microplci simultan se adaug 10 puncte
- 6 microplci simultan se adaug 15 puncte
4.3 Sisteme speciale
b1 - sisteme speciale semiautomate:
b2 - sisteme speciale automate:

- 2 puncte

- 15 puncte
- 25 puncte

- 25 puncte
- 50 puncte

n funcie de capacitatea de lucru a aparatului prevzut la punctul b2), pentru fiecare


investigaie/or se acord cte 0,6 puncte. Viteza se ia n calcul o singur dat indiferent de numrul
de metode al aparatului
n cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metod de
lucru n plus, se adaug cte 20 puncte.
180

NOT: Sistemul automat de imunologie este considerat sistemul care i pipeteaz singur i n
mod automat volumul necesar de lucru att din proba biologic ct i din reactiv. n fiele tehnice
ale sistemelor speciale de imunologie trebuie s fie specificat clar c toate etapele de lucru se
efectueaz automat. n caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
Se puncteaz maxim 4 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat i indiferent de
metoda de lucru - ELISA sau sistem special).
Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe urmtoarele metode:
- CLIA - Chemiluminescen (Test Imunologic pe baz de Chemiluminiscen)
- ECLIA - Electrochemiluminescen (Test Imunologic pe baz de Electrochemiluminiscen)
- MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologic Enzimatic; Metoda
Imunologic Enzimatic pe baz de Microparticule)
- FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologic prin Fluorescen de
Polarizare)
- REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiat)
- CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de
Chemiluminiscen pe baz de Microparticule)
- EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologic Enzimatic Dubl)
- RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport
insolubil)
- RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologic pe baz de Radioizotopi)
- IFA - Immunofluorescence (Test Imunologic pe baz de Imunofluorescen)
- ELFA cu detecie n fluorescen - Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescen
- TRACE - Emisie amplificat de europium
5. Citologie
Microscop optic cu examinare n lumin polarizat/UV
Microscop optic fr examinare n lumin polarizat/UV

6 puncte
4 puncte

6. Histopatologie
- Sistem automat de prelucrare a probelor ...................... 40 puncte
(de la prob pn la bloc de parafin)
- Sistem de colorare automat a lamelor ........................ 15 puncte
- Procesor de esuturi - histoprocesor automat fr vacuum
5 puncte
- Procesor de esuturi - histoprocesor automat cu vacuum
6 puncte
- Aparat coloraie automatizat histochimic
5 puncte
- Aparat coloraie automatizat imunohistochimie
7 puncte
- microtom parafin
5 puncte
- criotom
7 puncte
- termostat pentru parafin
1 punct
- platin sau baie termostatat
1 punct
- balan analitic
1 punct
- pH-metru
1 punct
- mas absorbant pentru vapori toxici
1 punct
- baterie colorare manual hematoxilin - eozin
1 punct
- baterie manual pentru imunohistochimie
1 punct

NOT: referitor la resursele tehnice nu se puncteaz aparatele pentru care n compartimentele


respective nu desfoar activitate cel puin o persoan cu studii superioare de specialitate care i
desfoar activitatea la furnizor ntr-o form legal.
O persoan nu poate desfura activitate n mai multe compartimente.
A.2 Logistic:
1. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la
medicul care a recomandat analizele n maximum 24 de ore:
- fax
- direct medicului
- sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor
pe Internet

- 1 punct
- 3 puncte
- 4 puncte

181

2. software dedicat activitii de laborator - care s conin


nregistrarea i evidena biletelor de trimitere (serie i
numr bilet, CNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului,
codul de paraf i numrul de contract al medicului care a
recomandat, tipul i numrul investigaiilor recomandate),
eliberarea buletinelor de analiz i arhivarea datelor de
laborator, precum i raportarea activitii desfurate n
conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurri de
sntate (se prezint specificaiile tehnice ale aplicaiei,
care se verific la sediul furnizorului):
- operaional - instalat i cu aparate conectate pentru
puncte;
transmitere de date
3. website - care s conin minimum urmtoarele informaii:
a - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru
laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de
funcionare, certificri/acreditri
b - chestionar de satisfacie a pacienilor (cu obligaia
actualizrii semestriale a rezultatelor i afiarea pe
site-ul furnizorului)

- 10

- 2 puncte/
punct de
lucru
- 5 puncte.

Pentru furnizorii de servicii de laborator care particip cu mai multe puncte de lucru la
contractare cu o cas de asigurri de sntate, punctajul corespunztor pct. 1 i 3b se acord o
singur dat pentru punctul de lucru pentru care opteaz furnizorul de servicii medicale de
laborator.
Punctajul obinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.
Punctajele se aplic n mod corespunztor i laboratoarelor de anatomie-patologic.
B. Subcriteriul resurse umane
Personalul este punctat proporional cu timpul lucrat n laborator.
Punctajul se acord pentru fiecare personal medico-sanitar care i desfoar activitatea la
furnizor ntr-o form legal, cu norm ntreag, iar pentru fraciuni de norm se acord punctaj
direct proporional cu fraciunea de norm lucrat.
1. medic primar de specialitate
2. medic specialist
3. chimiti medicali, biologi medicali, biochimiti medicali,
principali
4. chimiti medicali, biologi medicali, biochimiti medicali,
specialiti
5. chimiti, biologi, biochimiti
6. farmacist
7. asisteni medicali de laborator cu studii superioare
8. asisteni medicali de laborator fr studii superioare
9. cercettor tiinific CP 1 i CP 2 n anatomie-patologic
10. cercettor tiinific CP 3 i CS n anatomie-patologic
11. asisteni de cercetare tiinific n anatomie-patologic

40 puncte;
30 puncte;
25 puncte;
20 puncte;
15
15
10
8
40
30
25

puncte;
puncte;
puncte;
puncte.
puncte
puncte
puncte

2. Criteriul de calitate
Ponderea acestui criteriu este de 50%
a) 50% din suma corespunztoare acestui criteriu se aloc pentru subcriteriul "ndeplinirea
cerinelor pentru calitate i competen", n conformitate cu SR EN ISO 15189 i care este dovedit
de furnizor prin certificatul de acreditare nsoit de anexa care cuprinde lista de analize medicale
pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a
ncheiat contract, n termen de valabilitate.
Punctajul obinut de fiecare furnizor se stabilete astfel:
182

a1) - se acord cte un punct pentru fiecare analiz medical de Biochimie seric i urinar,
Hematologie prevzut n anexa nr. 17 la ordin i cuprins n anexa la certificatul de acreditare
numai pentru punctul de lucru pentru care s-a fcut acreditarea;
a2) - se acord cte 2 puncte pentru fiecare analiz medical de imunologie prevzut n anexa
nr. 17 la ordin i cuprins n anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru
care s-a fcut acreditarea;
a3) - se acord cte 3 puncte pentru fiecare analiz medical de microbiologie prevzut n anexa
nr. 17 la ordin i cuprins n anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru
care s-a fcut acreditarea;
NOT:
Fiecare cod de investigaie din lista analizelor de laborator prevzut n anexa nr. 17 la ordin,
reprezint o singur analiz chiar dac analiza respectiv este compus din mai muli parametri.
b) 50% din suma corespunztoare acestui criteriu se aloc pentru subcriteriul "participare la
schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale".
Punctajul obinut de fiecare furnizor se stabilete astfel:
b1) - se acord cte un punct pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecrei
analize din domeniile de biochimie seric i urinar i hematologie prevzut n anexa nr. 17 la
ordin pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenei cu condiia ca
aceasta s se fi efectuat de cel puin 4 ori n anul calendaristic anterior; la un numr de participri
mai mare de 4 ori pe an, se acord cte 0,5 puncte n plus pentru fiecare participare, fiind punctate
maxim 8 participri suplimentar fa de cele 4 participri obligatorii.
b2) - se acord cte 2 puncte pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecrei
analize din domeniul de imunologie prevzut n anexa nr. 17 la ordin pentru care se face dovada de
participare la schemele de testare a competenei cu condiia ca aceasta s se fi efectuat de cel puin 4
ori n anul calendaristic anterior; la un numr de participri mai mare de 4 ori pe an, se acord cte
1 punct n plus pentru fiecare participare, fiind punctate maxim 8 participri suplimentar fa de cele
4 participri obligatorii.
b3) - se acord cte 3 puncte pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecrei
analize din domeniul de microbiologie i din celelalte domenii, altele dect cele menionate la lit.
b1) i b2) pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenei cu condiia
ca aceasta s se fi efectuat de cel puin 4 ori n anul calendaristic anterior. La un numr de
participri mai mare de 4 ori pe an, se acord cte 1,5 puncte n plus pentru fiecare participare, fiind
punctate maxim 8 participri suplimentar fa de cele 4 participri obligatorii.
NOT:
1. Schemele de intercomparare laboratoare trebuie s fie notificate de Ministerul Sntii.
2. La stabilirea punctajului se iau n calcul participrile din anul calendaristic anterior. O
participare se definete ca un singur raport de evaluare pentru fiecare material de control. Mai multe
rapoarte de evaluare pentru acelai material de control se puncteaz drept o singur participare.
3. Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competenei de cel puin 4 ori n
anul 2015: pe format de hrtie - centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a
competenei pentru toi analiii la care laboratorul a participat n anul anterior, facturi emise de
organizatorii schemelor de testare a competenei i dovezi ale plilor efectuate i n format
electronic - rapoartele de evaluare emise de organizatorul schemei de testare a competenei, care s
conin indicii statistici specifici laboratorului.
4. Actele doveditoare pentru participarea de cel puin 4 ori/an la scheme de testare a competenei
n anul 2016: contracte cu organizatorii schemelor de testare a competenei i anexe din care s
reias tipul analizelor i frecvena cu care vor participa la schemele de testare a competenei.
Pe parcursul derulrii contractului obligaia participrii la schemele de testare a competenei de
cel puin 4 ori/an rmne valabil n aceleai condiii.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinaia de analize medicale de laborator, stabilit n condiiile art. 2 alin. (1) din
anexa nr. 18 la ordin se repartizeaz pentru fiecare criteriu n parte, astfel:
183

a) 50% pentru criteriul de evaluare resurse, din care 50% pentru resurse tehnice i logistic i
50% pentru resurse umane;
b) 50% pentru criteriul de calitate, din care 50% pentru subcriteriul "ndeplinirea cerinelor
pentru calitate i competen" i 50% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a
competenei pentru laboratoare de analize medicale";
B. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabilete numrul total de puncte obinut prin nsumarea
numrului de puncte obinut de fiecare furnizor.
C. Se calculeaz valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin mprirea sumei
rezultate ca urmare a aplicrii procentelor prevzute la lit. A la numrul de puncte corespunztor
fiecrui criteriu/subcriteriu, numr stabilit conform lit. B.
D. Valoarea unui punct obinut pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevzute la lit. A se
nmulete cu numrul de puncte obinut de un furnizor corespunztor fiecrui criteriu/subcriteriu,
rezultnd sumele aferente fiecrui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor.
E. Valoarea total contractat de un furnizor cu casa de asigurri de sntate se obine prin
nsumarea sumelor stabilite conform lit. D.
F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator,
anatomie patologic, se stabilete de ctre comisia constituit conform art. 72 alin. (2) din anexa nr.
2 la Hotrrea Guvernului nr. ../2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului
de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017.
Pentru furnizorii de investigaii medicale paraclinice - laboratoare de anatomie patologic criteriile specifice de selecie se aplic n mod corespunztor.

184

ANEXA 20
CRITERII
privind selecia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic
medical, repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii medicale paraclinice
de radiologie-imagistic medical
CAPITOLUL I
Criterii de selecie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic
medical
Pentru a intra n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de selecie:
1. S fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
2. S fac dovada capacitii tehnice de a efectua investigaiile de radiologie i/sau imagistic
medical din Lista de investigaii paraclinice - radiologie i imagistic medical pentru fiecare
laborator de radiologie-imagistic medical/punct de lucru din structura acestuia ce urmeaz a fi
cuprins n contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic
medical, astfel:
a. Laborator de radiologie i imagistic medical - investigaii conforme cu certificatul de
nregistrare a cabinetului n Registrul unic al cabinetelor medicale;
b. Ecografia general, ca prestaie independent: ecografie general efectuat n cabinete
medicale de ctre medici de specialiti clinice i medici de familie;
c. Ecografia de vase - artere, vene, ca prestaie independent: efectuat n cabinete medicale de
ctre medici de specialiti clinice: cardiologie, medicin intern, diabet zaharat, nutriie i boli
metabolice, chirurgie vascular i chirurgie cardiovascular;
d. Ecocardiografia, Ecocardiografia + Doppler, Ecocardiografia + Doppler color efectuate ca
prestaie independent n cabinete medicale de cardiologie, pediatrie, medicin intern, geriatrie i
gerontologie, i neurologie;
f. Ecocardiografia transesofagian ca prestaie independent: efectuat n cabinete medicale de
ctre medici de specialitate cardiologie;
g. Ecografia transfontanelar efectuat ca prestaie independent n cabinete medicale de
pediatrie;
h. Ecografia de pelvis i de abdomen efectuat ca prestaie independent n cabinete medicale de
ctre medici de specialiti clinice;
i. Radiografia dentar ca prestaie independent n cadrul cabinetelor de medicin dentar.
j. Ecografia obstetrical anomalii trimestrul II efectuat ca prestaie independent n cabinete
medicale de ctre medicii de specialitate obstetric-ginecologie cu supraspecializare n medicina
materno-fetal;
k. Ecografia obstetrical anomalii trimestrul I cu TN efectuat ca prestaie independent n
cabinete medicale de ctre medicii de specialitate obstetric-ginecologie cu supraspecializare n
medicina materno-fetal;
l. Ecografia transvaginal/transrectal efectuat ca prestaie independent n cabinete medicale de
ctre medicii de specialitate obstetric-ginecologie i numai pentru afeciuni ginecologice, respectiv
specialitatea urologie i numai pentru afeciuni urologice - prostat i vezic urinar;
m. Ecografie de organ/de pri moi/de articulaie, ca prestaie independent n cabinete medicale
de ctre medici de specialiti clinice: diabet, nutriie i boli metabolice, endocrinologie,
gerontologie, obstetric-ginecologie, boli infecioase, ortopedie i traumatologie, ortopedie
pediatric recuperare, medicin fizic i balneologie, reumatologie;
n) Senologia imagistic ca prestaie independent n cabinete medicale de ctre medici din
specialitile clinice: obstetric-ginecologie, endocrinologie i oncologie dac au atestat/competen
de senologie imagistic;

185

o) Ecografia ganglionar ca prestaie independent n cabinete medicale de ctre medici de


specialiti clinice de oncologie, hematologie, chirurgie general, chirurgie oral i maxilo-facial,
endocrinologie, pediatrie i medicin intern.
NOT: Furnizorul va prezenta fia tehnic eliberat de productor, pentru fiecare aparat care este
luat n calcul la criteriul de capacitate tehnic pentru caracteristicile specifice aparatelor; medicii
trebuie s aib competene/supraspecializri/atestate de studii complementare de ecografie
corespunztor specialitii, dup caz.
3. S fac dovada c pe toat durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de
asigurri de sntate, care nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de radiologieimagistic medical/punct de lucru din structur, i desfoar activitatea medic/medici de
specialitate radiologie-imagistic medical, ntr-o form legal de exercitare a profesiei, care s
acopere o norm ntreag (6 ore).
4. S fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate prin certificare n conformitate cu standardul
SR EN ISO 9001/2008 sau SR EN ISO 9001/2015 sau un alt standard adoptat n Romnia, pentru
toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmeaz a fi cuprinse n contractul de furnizare de servicii
radiologie-imagistic medical pe toat durata de valabilitate a contractului ncheiat cu casa de
asigurri de sntate. Prevederea nu se aplic furnizorilor care au ncheiat contracte cu casele de
asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale n asistena medical primar, de servicii
medicale n asistena medical ambulatorie pentru specialitile clinice i de servicii de medicin
dentar, pentru care casele de asigurri de sntate ncheie acte adiionale pentru furnizare de
servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale.
CAPITOLUL II
Criterii privind repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii paraclinice radiologie i imagistic medical, stabilit pe total jude
1. Numrul de investigaii de radiologie-imagistic medical se stabilete la nivelul fiecrui jude
de comisia nfiinat conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. ..
pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru
anii 2016 - 2017.
2. La stabilirea numrului de investigaii medicale paraclinice de radiologie-imagistic medical
i a sumelor ce se contracteaz cu furnizorii de investigaii medicale paraclinice de radiologieimagistic medical se au n vedere urmtoarele criterii:
1. criteriul de evaluare a resurselor
90%
2. criteriul de disponibilitate
10%
1. Criteriul de evaluare a resurselor
Ponderea acestui criteriu este de 90%.
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaii
medicale paraclinice de radiologie-imagistic medical obine un punctaj corespunztor acestui
criteriu.
Metodologia de stabilire a punctajului:
A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice
a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic medical sunt obligai s
fac dovada deinerii legale a aparaturii prin documente conforme i n termen de valabilitate.
b) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s verifice dac seria i numrul aparatului
existent n cadrul laboratorului sunt conforme cu seria i numrul aparatului nscrise n cuprinsul
documentelor care atest existena i deinerea legal a acestora. Pentru aparatele de radiologie,
seria i numrul aparatului sunt cele din autorizaia emis de CNCAN.
c) Furnizorii sunt obligai s prezinte toate fiele tehnice corespunztoare aparatelor deinute i
pentru care ncheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurri de sntate.

186

d) Nu sunt luate n calcul aparatele care nu au nscrise pe ele seria i numrul, i nici aparatele
pentru care furnizorii nu pot prezenta fiele tehnice conforme i nici cele care nu au declaraii de
conformitate CE pentru tipul aparatului.
e) Dac doi sau mai muli furnizori prezint aparate nregistrate cu aceeai serie i numr nainte
sau n perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv i nu se mai iau n calcul la nici unul
dintre furnizori.
Fac excepie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic care i
desfoar activitatea utiliznd acelai spaiu i aceleai echipamente specifice deinute i/sau
utilizate n comun n condiiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevzute de actele
normative n vigoare i numai n condiiile n care personalul medical de specialitate al fiecrui
furnizor i desfoar activitatea cu respectarea dispoziiilor Hotrrii Guvernului nr. ./2016 i
ale prezentului ordin i ntr-un program de lucru distinct. n aceast situaie, pentru fiecare furnizor,
echipamentele deinute/utilizate n comun se puncteaz proporional, funcie de programul n care
este utilizat aparatul, fr a se depi punctajul pentru tipul respectiv de aparat.
g) Furnizorii vor prezenta contract de service care s includ verificrile periodice conform
normelor productorului aparatului, ncheiat cu un furnizor avizat att de Ministerul Sntii sau
Agenia Naional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale n
vigoare, ct i de productor, pentru aparatele ieite din perioada de garanie i valabil pe perioada
de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanie pe
parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligai s prezinte
contractul de service anterior expirrii perioadei de garanie.
h) Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului
de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare i/sau buletinul de verificare periodic care s
certifice c softurile sunt actualizate conform normelor productorului, emise conform prevederilor
legale n vigoare, pentru aparatura din dotare. Aceast prevedere reprezint condiie de eligibilitate
pentru aparatul/aparatele respective, n vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai
jos, respectiv a meninerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
Se acord punctaj pentru fiecare aparat deinut. Aparatele mai vechi de 9 ani calculai de la data
fabricrii nu se puncteaz.
Punctajul pentru fiecare aparat se acord dup cum urmeaz:
a) 1. radiologie (scopie) - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
2. radiologie (grafie) se acord 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
b) post independent de radiografie - se acord 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
c) radiografie dentar - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
d) aparate de radiologie mobile - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.
Pentru echipamentele de radiologie, dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- tipul de achiziie
- parial digitalizat (plci fosforice)
- direct digital
- opiuni:
- stepping periferic
- cuantificarea stenozelor
- optimizarea densitii
- trendelenburg
- afiare colimatori fr radiaie
- stand vertical
- 2 Bucky

15 puncte;
30 puncte;
5
5
5
3
3
3
1

puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
punct.

e) mamografie - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.


Dup caz, la punctajul obinut se adaug:

- tipul de achiziie:
- parial digital
- digital
- Digital cu tomosinteza

- dimensiunea cmpului de expunere:


- facilitate de stereotaxie

15 puncte;
30 puncte;
45 puncte
1 punct;
10 puncte.

187

f) ecografia - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.


Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- mod de lucru al unitii de baz:
- M:
- Doppler color:
- Doppler color power sau angio Doppler:
- Doppler pulsat:
- triplex:
- achiziie imagine panoramic:
- achiziie imagine panoramic cu Doppler color:
- achiziie imagine cu armonici superioare:
- caracteristici tehnice sistem:
- modaliti de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile
PC) pentru fiecare opiune se adaug
- printer alb-negru/color

1
2
1
1
0.5
1
1
1

punct;
puncte;
punct;
punct;
puncte;
punct;
punct;
punct.

1 punct;
1 punct;

Not: se ia n calcul 1 aparat pe medic n vedere acordrii punctajului.


g) computer tomografie - se acord 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral
Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- numrul de seciuni concomitente:
- 2 - 8 seciuni
- 16 - 32 seciuni
- peste 32 seciuni
- timp de achiziie a imaginii:
- 0,5 - 1 secund:
sau
- < 0,5 secunde:
- aplicaii software*) instalate pe computerul tomograf:
- Circulaie minim 64 slice
- evaluare nodul pulmonar minim 16 slice
- perfuzie - minim 64 slice
- colonoscopie - minim 64 slice
- angiografie cu substracie de os - minim 16 slice
- dental - 2 slice
- sistem pentru justificarea i optimizarea dozelor de
iradiere

25 puncte;
40 puncte;
70 puncte;
10 puncte;
20 puncte;
2
2
2
2
2
2
10

puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte
puncte

-----------*) se puncteaz dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


documentat a aplicaiilor menionate instalate pe echipament
- accesorii - printer - digital
- analog
- injector automat
- staie de post procesare i software aferent*):

5
1
15
20

puncte;
punct;
puncte;
puncte;

-----------*) se va puncta dac n documentaia de punere n funciune exist dovada deinerii i instalrii
echipamentului
h) imagistic prin rezonan magnetic - se acord 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv
medical, cu cmp magnetic de 1 T i peste 1 T.
- se acord 30 de puncte pentru aparatele de rezonan magnetic cu cmp magnetic sub 1 T;
Punctajul se acord pentru aparatele RMN n vederea efecturii investigaiilor la nivelul
urmtoarelor segmente: cap, coloan vertebral, gt, sistem musculo-scheletal extremiti;
Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- pentru fiecare tip de anten instalat*) se adaug:
------------

20 puncte;

*) se puncteaz dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


documentat a echipamentelor
188

3. Aplicaii software*) instalate pe RMN


- Post-procesare 3D - prelucrarea achiziiilor n 3D:
- Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe
cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor
- Perfuzie - cuantificarea permeabilitii tumorale n funcie
de modelul farmacocinetic al substanei de contrast pentru
patologia cerebral i a prostatei:
- Perfuzie fr substan de contrast - permite vizualizarea
neinvaziv a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunztoare
arterelor cerebrale individuale:
- Soft cardiac - evaluarea viabilitii, perfuziei i dinamicii
cordului:
- Soft de scanare corp n totalitate - scanarea ntregului corp
ntr-un timp foarte scurt:
- Angiografie de corp n totalitate - permite vizualizarea
sistemului vascular a ntregului corp de la arcul aortic pn
la degetele de la picioare:
- Spectroscopie

10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte

-----------*) se puncteaz dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


documentat a aplicaiilor instalate pe echipamente
4. Accesorii
- Printer - digital:
- analog:
- Injector automat:
- Staie de post procesare i software aferent*)
(alta dect staia de vizualizare)

5
1
15
20

puncte;
punct;
puncte;
puncte.

-----------*) se va puncta dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


echipamentului
i) medicin nuclear (Gamma Camera) - se acord 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical
Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- Cu 1 detector
5 puncte
- Cu 2 detectori
15 puncte
- Accesorii:
- Printer digital
5 puncte
- Injectomat automat
15 puncte
- Staie de post procesare i software aferent alta dect staia de
vizualizare
20 puncte

j) osteodensitometrie segmentar (DXA) - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical


- morfometrie vertebral
10 puncte;
k) accesorii pentru prelucrarea, transmisia i stocarea imaginilor:
-

camer obscur umed manual


developator automat umed
developator umed day light
cititor de plci fosforice (CR)
developare automat uscat:
arhiv filme radiografice
arhiv CD
arhiv de mare capacitate (PACS)
digitizer pentru medii transparente (filme)

1
3
5
15
10
5
15
50
5

punct;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte.

NOTA 1: n vederea acordrii punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deinut n punctul de
lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziie, anex
care descrie i confirm configuraia tehnic a respectivului dispozitiv.
NOTA 2: Se puncteaz doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contracteaz cu casele
de asigurri de sntate.
189

NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistic medical care particip cu mai


multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acord pentru fiecare aparat/echipament aflat ntr-un
laborator/punct de lucru pentru care se ncheie contract cu casa de asigurri de sntate.
B. Evaluarea resurselor umane
Pentru fiecare categorie de personal se acord urmtorul punctaj:
- medici:
- medic specialist radiologie i imagistic medical:
- medic primar radiologie i imagistic medical:
- medic specialist medicin nuclear:
- medic primar medicin nuclear:
- medic specialist anestezist
- medic specialist medicina de urgen
- medic primar anestezist
- medic primar medicina de urgen
- medic cu competen/supraspecializare/atestat de studii
complementare Eco obinut n ultimii 5 ani
- medic cu competen/supraspecializare/atestat de studii
complementare Eco de mai mult de 5 ani: (punctajul se acord
pentru medicii din specialitile clinice i medicii de
familie care efectueaz servicii medicale paraclinice ecografii n baza actelor adiionale ncheiate la
contractele de furnizare de servicii medicale clinice,
respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale
n asistena medical primar)
- medic de familie - (punctajul se acord pentru medicii de
familie care efectueaz servicii medicale paraclinice - EKG
n baza actelor adiionale ncheiate la
contractele de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar)*)
- medic dentist
- medic dentist specialist
- medic dentist primar
(punctajul se acord pentru medicii dentiti care efectueaz
radiografii dentare retroalveolare i panoramice n baza
actelor adiionale ncheiate la contractele de furnizare de
servicii medicale de medicin dentar)
- medic specialist explorri funcionale
- medic primar explorri funcionale
- operatori:
- absolvent colegiu imagistic medical
- bioinginer:
- fizician:
- asisteni medicali:
- de radiologie cu studii superioare
- de radiologie fr studii superioare
- asisteni generaliti pentru Eco + ATI
- personal auxiliar - tehnician aparatur medical

30
40
30
40
30
30
40
40
10

puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;

15 puncte;

5
13
15
20

puncte
puncte;
puncte;
puncte;

15 puncte;
20 puncte;
11 puncte;
13 puncte;
13 puncte;
10
8
7
9

puncte;
puncte;
puncte;
puncte.

-----------*) Dac acelai medic de familie ncheie act adiional att pentru ecografie ct i pentru EKG
punctajul acordat este 20 puncte
NOT: Punctajul se acord pentru fiecare personal medico-sanitar care i desfoar activitatea
la furnizor ntr-o form legal, cu norm ntreag, iar pentru fraciuni de norm se acord punctaj
direct proporional cu fraciunea de norm lucrat.
C. Logistica:
a) distribuia rezultatelor investigaiilor la medicul care a recomandat investigaia:
- reea de transmisie imagini interne (RIS)
- transmisie de imagini n perimetrul limitrof i la distan
(PACS)

8 puncte;
10 puncte;

190

b) software dedicat activitii de laborator care s conin nregistrarea i evidena biletelor de


trimitere (serie i numr bilet, CNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului, codul de paraf i
numrul de contract al medicului care a recomandat, tipul i numrul investigaiilor recomandate),
eliberarea buletinelor de analiz i arhivarea datelor de laborator, precum i raportarea activitii
desfurate n conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurri de sntate (se prezint
specificaiile tehnice ale aplicaiei, care se verific la sediul furnizorului):
- operaional - instalat i cu aparate conectate pentru
transmitere de date

- 10 puncte;

c website - care s conin minimum urmtoarele informaii:


c1 - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru
laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de
funcionare, certificri/acreditri
c2 - chestionar de satisfacie a pacienilor (cu obligaia
actualizrii semestriale a rezultatelor i afiarea pe
site-ul furnizorului)

2 puncte/
punct de
lucru.
5 puncte.

Pentru furnizorii de investigaii paraclinice de radiologie-imagistic medical care particip cu


mai multe puncte de lucru la contractare cu o cas de asigurri de sntate, punctajul pentru lit. a) i
c.2 se acord o singur dat pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care opteaz furnizorul de
servicii de laborator.
Punctajul obinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.
2. Criteriul de disponibilitate
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Punctajul se acord astfel:
- pentru furnizorii care asigur un program de 12 ore zilnic,
de luni pn vineri, se acord
- pentru furnizorii care asigur un program de 12 ore zilnic,
inclusiv smbt, duminic i srbtori legale se acord

30 puncte
60 puncte

Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistic medical care particip cu mai


multe laboratoare/puncte de lucru la contractare, punctajul se acord pentru fiecare laborator/punct
de lucru.
Punctajul obinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinaie de investigaii medicale paraclinice de radiologie-imagistic medical se
repartizeaz pentru fiecare criteriu n parte, astfel:
a) 90% pentru criteriul de evaluare;
b) 10% criteriul de disponibilitate.
B. Pentru fiecare criteriu se stabilete numrul total de puncte obinut prin nsumarea numrului
de puncte obinut de fiecare furnizor la cele dou criterii.
C. Se calculeaz valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin mprirea sumei rezultate ca
urmare a aplicrii procentelor prevzute la lit. A la numrul total de puncte corespunztor fiecrui
criteriu, numr stabilit conform lit. B.
D. Valoarea unui punct obinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii se nmulete cu numrul de
puncte obinut de un furnizor pentru fiecare criteriu, rezultnd sume aferente fiecrui criteriu pentru
fiecare furnizor.
E. Valoarea total contractat de un furnizor cu casa de asigurri de sntate se obine prin
nsumarea celor dou sume stabilite conform lit. D.
F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, investigaii de radiologie i
imagistic i explorri funcionale, se stabilete ctre comisia constituit conform art. 72 alin. (2)
din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 - 2017.
191

Pentru furnizorii de explorri funcionale - criteriile specifice de selecie se aplic n mod


corespunztor (numai investigaiile, aparatele i personalul specific).
G. n situaia n care niciunul dintre furnizori nu ndeplinete criteriul de disponibilitate, suma
corespunztoare aplicrii prevederilor lit. A lit. b) se repartizeaz la criteriul prevzut la lit. A lit. a).

192

ANEXA 21
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
paraclinice
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate .............................., cu sediul n municipiul/oraul ......................,
str. ...................... nr. ..., judeul/sectorul ....................., telefon/fax ........................., reprezentat prin
preedinte - director general ............................,
i
Laboratorul de investigaii medicale paraclinice organizat conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 629/2001, republicat:
- laboratorul individual ........................,......................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ..., ap. ...., judeul/sectorul ..............., telefon fix/mobil .............. avnd sediul n
municipiul/oraul .............. adres de e-mail .......... fax ........... reprezentat prin medicul titular
.............................................;
- laboratorul asociat sau grupat ......................., avnd sediul n municipiul/oraul .................., str.
................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil
................ adres de e-mail ............ fax ................. reprezentat prin medicul delegat
............................................;
- societatea civil medical .......................... avnd sediul n municipiul/oraul ................., str.
.................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ....................., telefon fix/mobil
................ adres de e-mail ........... fax ................... reprezentat prin administratorul
............................................;
Unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii societilor
nr. 31/1990, republicat, ..................................... avnd sediul n municipiul/oraul .................., str.
................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ..........., telefon fix/mobil ................
adres de e-mail .................. fax ................. reprezentat prin ................................................;
Unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea
sanitar proprie ............................, avnd sediul n municipiul/oraul ...................., str. .................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .........., telefon fix/mobil ................ adres de
email .......... fax ........... reprezentat prin ...........................................................;
Laboratorul din Centrul de sntate multifuncional - unitate fr personalitate juridic i
Laboratoare din structura spitalului ...................................., inclusiv ale celor din reeaua
ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i
autoritii judectoreti ........................ avnd sediul n municipiul/oraul ..............., str. .................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeul/sectorul ..................., telefon fix/mobil .............. adres de
e-mail ............ fax ............... reprezentat prin ......................., n calitate de reprezentant legal al
unitii sanitare din care face parte;
Centrul de diagnostic i tratament/Centrul medical/Centrul de sntate multifuncional - uniti
medicale cu personalitate juridic ..................................., avnd sediul n municipiul/oraul
..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon
fix/mobil ................ adres de e-mail ............. fax ................. reprezentat prin
............................................................;
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor medicale n asistena
medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice, conform Hotrrii
Guvernului nr. ........... pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2016 - 2017 i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
193

de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n


anul 2016 a H.G. nr. ............
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
paraclinice presteaz asigurailor serviciile medicale cuprinse n pachetul de servicii de baz,
prevzut n anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2016 a H.G. nr. .........../2016, n urmtoarele specialiti:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
........................................................................ .
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitile
paraclinice se face de ctre urmtorii medici:
a) Medic
Nume: ......................... Prenume: .................................
Specialitatea: ...........................................................
Cod numeric personal: ....................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate .............................................
b) Medic
Nume: ......................... Prenume: .................................
Specialitatea: ...........................................................
Cod numeric personal: ....................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate .............................................
c) .......................................................................
.........................................................................
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2016.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. ............
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora, cuprinznd
denumirea i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza
crora s-a stabilit valoarea de contract, i s actualizeze permanent aceast list n funcie de
modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii acestora, conform
legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza
facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format
electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea
serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .........../2016, n limita valorii
de contract; pentru furnizorii care au semntur electronic extins, raportarea n vederea decontrii
se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiiile de contractare a
serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la
194

eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin
publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii
medicale cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile,
conveniile sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe
pagina web a caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr.
........... furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale
paraclinice i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin
intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare/ rapoartele de
control/ notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la termenele
prevzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de
control din cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate n vigoare; n cazul n care controlul
este efectuat de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia,
notificarea privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate
n termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa
Naional de Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de sntate;
f) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
g) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
decontrii lunare, motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c refuzul
decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
h) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate;
i) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate n baza biletelor de
trimitere utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice numai dac medicii au competena
legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea
acestora, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale
de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2016 a H.G. nr. .........../2016;
k) s contracteze servicii medicale paraclinice, respectiv s deconteze serviciile medicale
efectuate, raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz
prin tarif pe serviciu medical, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .........../2016;
l) s deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au ncheiat contracte
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asigurailor, indiferent de casa de asigurri
de sntate la care este luat n eviden asiguratul, cu condiia ca medicul care a eliberat biletul de
trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care se afl n
relaie contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice i numai n condiiile n care
furnizorul respectiv nu are contract ncheiat i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii
Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti;
m) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca
asiguraii s beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor
legale n vigoare.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
195

ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:


a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale referitoare la
actul medical i ale asiguratului referitor la respectarea indicaiilor medicale i consecinele
nerespectarii acestora;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai precum i
intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor
cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de
documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr.
........... i ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a
H.G. nr. .........../2016, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa
Naional de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura
i documentele justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
g) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
h) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .........../2016 program asumat prin
contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate; programul de lucru se poate modifica prin act
aditional la contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate;
i) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare
de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
j) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate;
k) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori
se solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
l) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare;
m) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
n) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail,
pagin web;
o) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
p) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat

196

acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n


condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
q) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
r) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetul de servicii medicale de baz;
s) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor.
) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetul de servicii
decontate din Fond i pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate n strns legtur sau
necesare acordrii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens
pentru serviciile prevzute n biletul de trimitere; s nu ncaseze sume pentru acte medicale i
servicii/documente efectuate/eliberate n strns legtur sau necesare investigaiei;
t) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice medicului de familie care a fcut
recomandarea i la care este nscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a
fcut recomandarea investigaiilor medicale paraclinice, acesta avnd obligaia de a transmite
rezultatele investigaiilor medicale paraclinice, prin scrisoare medical, medicului de familie pe lista
cruia este nscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face i prin intermediul asiguratului;
) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
u) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform
contractelor ncheiate cu fiecare cas de asigurri de sntate, dup caz;
v) s efectueze investigaiile medicale paraclinice numai n baza biletului de trimitere, care este
formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu condiia ca medicul
care a eliberat biletul de trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de
sntate cu care se afl n relaie contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice;
investigaiile efectuate fr bilet de trimitere nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate;
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie
de specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i
persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia
situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu
autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din
Spaiul Economic European/Confederaia Elveian. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii
Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de
asigurri sociale de sntate, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice n
ambulatoriu; Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii
sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
serviciile medicale acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale
paraclinice n ambulatoriu.
w) s verifice biletele de trimitere n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s
le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
x) s utilizeze numai reactivi care intr n categoria dispozitivelor medicale in vitro i au
declaraii de conformitate CE emise de productori i s practice o eviden de gestiune cantitativvaloric corect i la zi pentru reactivi n cazul furnizorilor de investigaii medicale paraclinice analize medicale de laborator;
y) s asigure mentenana i ntreinerea aparatelor din laboratoarele de investigaii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator conform specificaiilor tehnice, cu firme avizate n
197

conformitate cu prevederile legale n vigoare, iar controlul intern i nregistrarea acestuia s se fac
conform standardului de calitate SR EN ISO 15189;
z) s fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate ca parte component a criteriilor de selecie, n
condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a
H.G. nr. ..........., pe toat perioada de derulare a contractului; pentru furnizorii de servicii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator, numrul de analize medicale prevzute n pachetul de
baz pentru care se solicit certificatul de acreditare este prevzut n Ordinul ministrului sntii i
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../ 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .........../2016;
aa) s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale
de Asigurri de Sntate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fie
tehnice - cu privire la tipul i cantitatea reactivilor achiziionai i care au fost utilizai pentru toate
investigaiile medicale paraclinice efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul,
investigaii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului ncheiat cu casa de
asigurri de sntate, precum i pentru orice alte investigaii de acelai tip efectuate n afara relaiei
contractuale cu casa de asigurri de sntate n perioada pentru care se efectueaz controlul; refuzul
furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei
Naionale de Asigurri de Sntate documentele justificative anterior menionate se sancioneaz
conform legii i conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii medicale.
n situaia n care casa de asigurri de sntate sesizeaz neconcordane ntre investigaiile
medicale efectuate n perioada verificat i cantitatea de reactivi achiziionai conform facturilor i
utilizai n efectuarea investigaiilor, aceasta sesizeaz mai departe instituiile abilitate de lege s
efectueze controlul unitii respective;
n situaia n care, urmare a controlului desfurat de ctre instituiile abilitate, se stabilete
vinovia furnizorului, potrivit legii, contractul n derulare se reziliaz de plin drept de la data lurii
la cunotin a notificarii privind rezilierea contractului, emis in baza deciziei executorii dispus n
cauza respectiv, cu recuperarea contravalorii tuturor serviciilor medicale paraclinice efectuate de
furnizor n perioada verificat de instituiile abilitate i decontat de ctre de casa de asigurri de
sntate.
ab) s asigure prezena unui medic cu specialitatea medicin de laborator sau biolog, chimist,
biochimist cu grad de specialist n fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, pe toat
durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de
sntate pentru respectivul laborator/punct de lucru, cu obligaia ca pentru cel puin o norm pe zi 7 ore - programul laboratorului/punctului de lucru s fie acoperit de medic/medici de laborator care
i desfoar ntr-o form legal profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; s asigure
prezena unui medic de radiologie i imagistic medical n fiecare laborator de radiologie i
imagistic medical/punct de lucru din structura furnizorului, pe toat durata programului de lucru
declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru respectivul
laborator/punct de lucru; s asigure prezena unui medic cu specialitatea anatomie patologic,
pentru fiecare laborator de anatomie patologic/laborator de anatomie patologic organizat ca punct
de lucru din structura sa pentru cel puin o norm/zi (6 ore). n situaia n care n structura unui
laborator de analize medicale este organizat i avizat un compartiment de citologie, furnizorul
trebuie s fac dovada c n cadrul acestuia i desfoar activitatea medic/medici de anatomie
patologic ntr-o form legal de exercitare a profesiei;
ac) s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii
medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodic, emis conform prevederilor legale
n vigoare, pentru aparatura din dotare, dup caz. Aceast prevedere reprezint condiie de
eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e), n vederea atribuirii punctajului conform
metodologiei prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2016 a H.G. nr. .........../2016;
198

ad) s consemneze n buletinele care cuprind rezultatele investigaiilor medicale paraclinice analizelor medicale de laborator efectuate i limitele de normalitate ale acestora;
ae) s stocheze n arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaiilor medicale
paraclinice de radiologie i imagistic medical, n conformitate cu specificaiile tehnice ale
aparatului i n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. .........../2016, pentru asiguraii crora le-au furnizat aceste servicii;
af) s nu ncheie contracte cu ali furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea
investigaiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate, cu excepia
furnizorilor de servicii de sntate conexe actului medical, organizai conform Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001;
ag) s transmit lunar, odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice
efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere
aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care
nsoete factura;
ah) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. .........../2016 i n
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
.........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr.
.........../2016;
ai) s solicite cardul naional de asigurri sociale de sntate/adeverina de asigurat cu valabilitate
de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de
contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card naional duplicat sau, dup
caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea
acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii
dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
aj) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
ak) s transmit zilnic caselor de asigurri de sntate, n format electronic pus la dispoziie de
Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale paraclinice efectuate
n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate; nerespectarea transmiterii pe perioada
derulrii contractului la a treia constatare n cadrul unei luni, conduce la rezilierea acestuia.
al) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
am) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din
platforma informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza
comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma
informatic a asigurrilor de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului
medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din
pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz
furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care
se utilizeaz adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz
cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se
va emite card naional duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 223 alin. (1) din Legea
nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele crora nu le-a fost emis
cardul n vederea acordrii serviciilor medicale;
an) s prezinte la cererea organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale
de Asigurri de Sntate, dovada efecturii controlului de calitate intern, pe nivele normale i
patologice pentru fiecare zi n care s-au efectuat analizele medicale de laborator care fac obiectul
contractului; n cazul n care furnizorul nu poate prezenta aceast dovad, contractul se reziliaz de
plin drept.

199

ao) s transmit n platforma informatic din asigurrile de sntate serviciile medicale din
pachetul de baz furnizate - altele dect cele transmise n platforma informatic a asigurrilor de
sntate n condiiile lit. an) n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciilor medicale
acordate n luna pentru care se face raportarea; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001, republicat. n situaia
nerespectrii acestei obligaii, serviciile medicale nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurri de sntate.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitatea de plat n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat n lei la tarifele prevzute n Anexa 17
i n condiiile prevzute n anexa nr. 18 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ............/2016.
_____________________________________________________________________________
|Nr. | Serviciul paraclinic |Tarif
| Numr de servicii |Total lei
|
|crt. |
|contractat| negociat*)
|(col. 2 x col. 3)|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| 1. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| 2. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| .. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
|TOTAL|
|
X
|
X
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|

*) Numrul negociat de servicii este orientativ, cu obligaia ncadrrii n valoarea contractului.


Tarifele contractate nu pot fi mai mari dect cele prevzute n anexa nr. 17 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a H.G. nr. ............/2016
Suma anual contractat este ....................... lei,
din care:
- Suma aferent trimestrului I ..................... lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna II ................. lei
- luna III ................ lei
- Suma aferent trimestrului II .................... lei,
din care:
- luna IV ................. lei
- luna V .................. lei
- luna VI ................. lei
- Suma aferent trimestrului III ................... lei,
din care:
- luna VII ................ lei
- luna VIII ............... lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferent trimestrului IV .................... lei,
din care:
- luna X .................. lei
- luna XI ................. lei
- luna XII ................ lei.
Suma contractat pe an se defalcheaz pe trimestre i luni i se regularizeaz lunar.
200

ART. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar, n termen de maximum .........
de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, pe baza facturii i a documentelor justificative
care se depun/transmit la casa de asigurri de sntate pn la data de .....................
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte
criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 11 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauze speciale
ART. 12 (1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile
calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ
eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se
certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore
i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute
mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele
provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe
proprie rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a
ncheiat contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractului
ART. 14 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinice, aferente lunii
n care s-au produs aceste situaii.
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor, paraclinice, aferente
lunii n care s-au produs aceste situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. b), c), e) - g), i) r), t), ), u), w), x), y), ag), ah), aj) i al) se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii
n care s-au nregistrat aceste situaii.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat de ctre structurile de control ale caselor
de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum si de ctre alte organe
competente, nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. v) i/sau serviciile raportate conform
contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate se recupereaz contravaloarea
acestor servicii i se diminueaz cu 10%, valoarea de contract aferent lunii n care s-au nregistrat
aceste situaii.
(4) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (3) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(5) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (3), casele de asigurri de sntate in evidena distinct
pe fiecare medic/furnizor, dup caz.
(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
201

(7) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (3) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare cu aceeai destinaie.
ART. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv
de la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele
justificative privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele
de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul
unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative
privind sumele decontate din Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la
nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea
decontrii acestora nu au fost efectuate - cu excepia situaiilor n care vina este exclusiv a
medicului/medicilor, caz n care contractul se modific prin excluderea acestuia/acestora, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 14 alin. (1) i (2), precum
i odat cu prima constatare dup aplicarea msurii de la art. 14 alin. (3) pentru furnizorii de servicii
medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se nelege punct
extern de recoltare - n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care
au ncheiat contract cu aceasta, rezilierea opereaz odat cu prima constatare dup aplicarea la
nivelul furnizorului a msurilor prevzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de
lucru de ctre fiecare filial, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dac la nivelul
furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplic msurile prevzute la art. 14 alin. (1) pentru
nerespectarea programului de lucru de ctre aceeai filial sau de ctre acelai punct de lucru din
structura sa, rezilierea contractului opereaz numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de
lucru la care se nregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor contractul;
i) n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 7 lit. ab); pentru furnizorii de servicii medicale
paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se nelege punct
extern de recoltare - n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care
au ncheiat contract cu aceasta, rezilierea contractului opereaz numai pentru laboratorul, respectiv
numai pentru punctul de lucru la care se nregistreaz aceast situaie i se modific corespunztor
contractul.
j) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 72 alin. (11) din H.G. nr. ........../2016 i a
obligaiilor prevzute la art. 7 lit. ), z), ac) - af);
k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de
sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate documentele justificative menionate la art. 7 lit.
aa);

202

l) furnizarea de servicii medicale paraclinice n sistemul asigurrilor sociale de sntate, de ctre


filialele/punctele de lucru excluse din contractele ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale
paraclinice i casele de asigurri de sntate dup data excluderii acestora din contract.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru - prin
punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare - aflate n raza administrativ-teritorial a unei
case de asigurri de sntate i pentru care au ncheiat contract cu aceasta, condiiile de reziliere a
contractelor prevzute la alin. (1) lit. e), g) i l) i art. 7 lit. e), f), i) i o) - se aplic la nivel de
societate; restul condiiilor de reziliere prevzute la alin. (1) se aplic corespunztor pentru fiecare
dintre filialele/punctele de lucru la care se nregistreaz aceste situaii, prin excluderea acestora din
contract i modificarea contractului n mod corespunztor.
ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei
de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorilor de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului laboratorului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al laboratorului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale paraclinice sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile
calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i
a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. 17 alin. (1), lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin
punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) aflate n raza administrativ-teritorial a unei
case de asigurri de sntate i pentru care au ncheiat contract cu aceasta, condiiile de ncetare
prevzute la alin. (1) se aplic furnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv
filialelor/punctelor de lucru dup caz.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(4) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun
alt contract de acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(5) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (3) i (4), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (4), n
contractele de acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane
care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
203

(6) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (3) (5), se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, dup
caz.
ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit
una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele prevzute la art. 73 alin. (1) lit. a) - c), q) i r) din anexa nr. 2 la H.G. nr. ......../2016 i
nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. s), cu condiia ca furnizorul s fac dovada
demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de
maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz, pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la
Fond, constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la
furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a
contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al laboratorului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor
medicale aflate n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, suspendarea se aplic
corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate care se afl n
aceast situaie;
f) n situaia n care casa de asigurri de sntate/Casa Naionale de Asigurri de Sntate
sesizeaz, neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n perioada verificat i cantitatea
de reactivi achiziionai conform facturilor i utilizai n efectuarea investigaiilor;
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin
punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) aflate n raza administrativ-teritorial a unei
case de asigurri de sntate i pentru care au ncheiat contract cu aceasta, condiiile de suspendare
prevzute la alin. (1) se aplic furnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv
filialelor/punctelor de lucru dup caz.
ART. 18 (1) Situaiile prevzute la art. 15 i la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constat
de casa de asigurri de sntate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei
persoane interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de
sntate cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea
contractului.
XI. Corespondena
ART. 19 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul laboratorului declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri
contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului

204

ART. 20 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe
durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale, dup caz, n limita fondurilor aprobate asistenei medicale ambulatorii de specialitate
pentru specialitile paraclinice, avndu-se n vedere criteriile de contractare a sumelor iniiale.
ART. 21 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit
printr-o alt clauz care s corespund ct mai mult cu putin spiritului contractului.
ART. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa
oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de
modificare cu cel puin ...... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 23 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi
supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil ntre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau, de
ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost ncheiat azi ........, n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru
fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
...............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


PARACLINICE
Reprezentant legal,
.............................

Director executiv al
Direciei Economice,
...............................
Director executiv al
Direciei Relaii Contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, contencios

205

ANEXA 22
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I DE BAZ DE SERVICII
MEDICALE N ASISTENA MEDICAL SPITALICEASC
CAPITOLUL I
Pachetul de servicii medicale de baz
A. Servicii medicale spitaliceti pentru patologia care necesit internare n regim de spitalizare
continu, n condiiile prevzute la capitolul II litera F pct. 3 din anexa nr. 1 la H.G.
nr.../2016
Spitalizarea continu are o durat de peste 12 ore.
B. Servicii medicale spitaliceti care nu necesit internare continu, acordate n regim de
spitalizare de zi n condiiile prevzute la capitolul II litera F pct. 8 din anexa nr. 1 la H.G. nr.
............../2016
Spitalizarea de zi are o durat de maxim 12 ore/vizit (zi).
B.1. Lista afeciunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical n spitalizare de zi i
tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunztoare:
Nr.
Crt.

Cod
diagnostic

Denumire afeciune (diagnostic)

1
2
3
4
5
6
7

A04.9
A08.4
A09
A49.9
B18.1
B18.2
D17.1

D50.0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

D50.8
D50.9
E04.2
E06.3
E10.65
E10.71
E11.65
E11.71
E11.9
E13.65
E44.0
E44.1
E66.0
E78.2
E89.0
F41.2
F50.9

Infecia intestinal bacterian, nespecificat


Infecia intestinal viral, nespecificat
Diareea i gastro-enterita probabil infecioase
Infecia bacterian, nespecificat
Hepatita viral cronic B fr agent Delta
Hepatita viral cronic C
Tumora lipomatoas benign a pielii i a esutului subcutanat al
trunchiului
Anemia prin caren de fier secundar unei pierderi de snge
(cronic)
Alte anemii prin caren de fier
Anemia prin caren de fier, nespecificat
Gua multinodular netoxic
Tiroidita autoimun
Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab
Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab
Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fr complicaii
Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab
Malnutriia proteino-energetic moderat
Malnutriia proteino-energetic uoar
Obezitate datorit unui exces caloric
Hiperlipidemie mixta
Hipotiroidism postprocedural
Tulburare anxioas i depresiv mixt
Tulburare de apetit, nespecificat

Tarif
maximal
pe caz
rezolvat
medical
lei 304.46
241.74
255.40
304.46
225.87
225.87
225.87
335.03
532.02
340.34
340.34
316.99
303.12
378.90
341.86
427.32
305.81
427.32
362.46
362.46
305.19
381.48
328.89
297.53
297.53
206

26
27
28
29
30
31

G45.0
I10
I20.8
I25.11
I25.9
I34.0

32
33

I35.0
I35.1

34
35
36

I67.2
I67.8
I83.9

37
38
39
40

J00
J02.9
J03.9
J06.8

41
42
43
44
45
46
47
48

J06.9
J12.9
J15.8
J18.1
J18.8
J18.9
J20.9
J44.0

49

J44.1

50
51
52
53
54
55
56
57

J44.9
J45.0
J47
J84.8
J84.9
K21.0
K21.9
K26.3

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

K29.1
K29.5
K29.9
K30
K52.9
K58.0
K58.9
K70.1
K73.2
K75.2
K76.0
K81.1

Sindrom vertebro-bazilar
Hipertensiunea esenial (primar)
Alte forme de angin pectoral (* fr coronarografie)
Cardiopatia aterosclerotic a arterei coronariene native
Cardiopatie ischemic cronic, nespecificat, fr coronarografie
Insuficiena mitral (valva) (* fr indicaie de intervenie
chirurgical)
Stenoza (valva) aortic (* fr indicaie de intervenie chirurgical)
Insuficien (valva) aortic (* fr coronarografie; fr indicaie de
intervenie chirurgical)
Ateroscleroza cerebral
Alte boli cerebrovasculare, specificate
Vene varicoase ale extremitilor inferioare fr ulceraie sau
inflamaie
Rino-faringita acut [guturaiul comun] (* pentru copii 0 - 5 ani)
Faringita acut, nespecificat (* pentru copii 0 - 5 ani)
Amigdalita acut, nespecificat
Alte infecii acute ale cilor respiratorii superioare cu localizri
multiple
Infecii acute ale cilor respiratorii superioare, nespecificate
Pneumonia viral, nespecificat
Alte pneumonii bacteriene
Pneumonia lobar, nespecificat
Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate
Pneumonie, nespecificat
Bronita acut, nespecificat
Boala pulmonar obstructiv cronic cu infecie acut a cilor
respiratorii inferioare
Boala pulmonar obstructiv cronic cu exacerbare acut,
nespecificat
Boala pulmonar obstructiv cronic, nespecificat
Astmul cu predominen alergic
Broniectazia
Alte boli pulmonare interstiiale specificate
Boala pulmonar interstiial, nespecificat
Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagit
Boala refluxului gastro-esofagian fr esofagit
Ulcerul duodenal, acut fr hemoragie sau perforaie, diagnosticat
anterior
Alte gastrite acute
Gastrita cronic, nespecificat
Gastro-duodenita, nespecificat
Dispepsia
Gastroenterita i colita neinfecioase, nespecificate
Sindromul intestinului iritabil cu diaree
Sindromul intestinului iritabil fr diaree
Hepatita alcoolic
Hepatita activ cronic, neclasificat altundeva
Hepatita reactiv nespecific
Degenerescena grsoas a ficatului, neclasificat altundeva
Colecistita cronic

227.98
224.53
273.62
322.40
302.74
379.67
400.68
381.12
322.40
322.40
383.92
167.15
163.63
165.12
171.71
163.56
372.77
398.65
402.62
375.98
417.73
168.46
375.74
370.60
360.39
177.30
355.11
380.09
381.74
307.15
230.01
200.82
311.60
313.43
216.25
180.12
241.02
322.47
309.88
271.45
405.55
474.96
397.10
339.14
207

70
71
72
73
74
75
76
77
78

K81.8
K82.8
K91.1
L40.0
L50.0
L60.0
M16.9
M17.9
M51.2

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

M54.4
M54.5
N30.0
N39.0
N47
N73.9
N92.0
N92.1
N92.4
N93.8
N95.0
O02.1
O03.4
O12.0
O21.0
O23.1
O34.2

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

R10.4
R59.0
S61.0
S61.88
Z46.6
Z50.9
Z51.88
I25.5
I70.21
I80.3
R60.0
I83.0
I87.2
A69.2

Alte colecistite
Alte boli specificate ale vezicii biliare
Sindroame dup chirurgia gastric
Psoriazis vulgaris
Urticaria alergic (fr Edem Quinke)
Unghia ncarnat
Coxartroza, nespecificat
Gonartroza, nespecificat
Alt deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fr indicaie
operatorie
Lumbago cu sciaticDorsalgie joasCistita acut
Infecia tractului urinar, cu localizare nespecificat
Hipertrofia prepuului, fimoza, parafimoza
Boala inflamatorie pelvian feminin, nespecificat
Menstruaie excesiv i frecvent cu ciclu menstrual regulat
Menstruaie excesiv i frecvent cu ciclu menstrual neregulat
Sngerri excesive n perioada de premenopauz
Alte sngerri anormale specificate ale uterului i vaginului
Sngerri postmenopauz
Avort fals
Avort spontan incomplet, fr complicaii
Edem gestaional
Hiperemeza gravidic uoar
Infeciile vezicii urinare n sarcin
ngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterin datorit unei
intervenii chirurgicale anterioare
Alt durere abdominal i nespecificat
Ganglioni limfatici mrii localizai
Plag deschis a degetului (degetelor) fr vtmarea unghiei
Plag deschis a altor pri ale pumnului i minii
Amplasarea i ajustarea unei proteze urinare
ngrijiri implicnd o procedur de reabilitare, nespecificat
Alte ngrijiri medicale specificate
Cardiomiopatie ischemic
Ateroscleroza arterelor extremitilor cu claudicaie intermitent
Flebita i tromboflebita extremitilor inferioare, nespecificat
Edem localizat
Vene varicoase cu ulceraie ale extremitilor inferioare
Insuficiena venoas (cronic) (periferic)
Boala Lyme (* diagnostic i tratament)

290.90
263.17
285.59
316.09
204.48
297.32
196.79
202.45
313.33
347.28
378.19
221.39
213.11
229.22
138.35
332.24
233.25
323.27
389.85
311.36
97.77
98.84
198.65
125.86
127.48
464.82
134.41
512.98
246.68
245.74
127.48
331.17
331.17
273.62
273.62
383.92
198.65
383.92
383.92
626,03

*) aceast specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnific faptul c


respectivul tip de caz poate fi rezolvat n spitalizare de zi cu condiia ndeplinirii criteriului din
parantez.
Not: La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelai tip
de caz.

208

B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedur chirurgical - n spitalizare de zi i tarifele


maximale pe caz rezolvat corespunztoare:
Nrt.
Crt.

Denumire caz rezolvat cu


procedur chirurgical

Cod
Denumire procedur chirurgical
Procedur

Miringotomia cu inseria de tub

D01003

Miringotomia cu inseria de tub

D01004

Amigdalectomie

E04301

Amigdalectomie

E04302

Rinoplastie
posttraumatic(reducerea i
imobilizarea fracturilor
piramideinazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie
posttraumatic(reducerea i
imobilizarea fracturilor
piramideinazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i mobilizarea fracturilor
piramidei nazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale dup un
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale dup un
traumatism recent)

P07001

10

11

12

Miringotomia cu inserie de tub,


unilateral
Miringotomia cu inserie de tub,
bilateral
Tonsilectomia fr
adenoidectomie
Tonsilectomia cu
adenoidectomie
Rinoplastie implicnd corecia
cartilajului

Tarif
maximal pe
caz rezolvat
cu
procedur
chirurgical
lei 283.18
283.18
589.67
589.67
742.92

P07002

Rinoplastia implicnd corectarea


conturului osos

742.92

P07003

Rinoplastie total

742.92

P07004

Rinoplastie folosind grefa


cartilaginoas septal sau nazal

742.92

P07005

Rinoplastie folosind gref de os


nazal

742.92

P07006

Rinoplastie cu gref de os nazal


i cartilaj septal/nazal

742.92

P07007

Rinoplastie folosind grefa de


cartilaj de la zona donatoare de
la distan

742.92

P07008

Rinoplastia folosind grefa osoas 742.92


din zona donatoare de la distan

209

13

Rinoplastia folosind os i cartilaj


ca gref de la zona donatoare de
la distan

742.92

14

Rinoplastie posttraumatic
P07009
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale dup un
traumatism recent)
Bronhomediastino - scopie
G02401

Bronhoscopia

629.69

15

Bronhomediastino - scopie

G02403

Fibrobronhoscopia

629.69

16
17

Biopsia pleurei
Biopsie ganglioni laterocervicali i
supraclaviculari

G03103
I00601

Biopsia pleurei
Biopsie de ganglion limfatic

538,48
416.26

18

G03102

Biopsia percutanat (cu ac) a


plmnului

696.26

19

Puncie biopsie transparietal cu ac


pentru formaiuni tumorale
pulmonare
Implantare cateter pleural

20

Adenoidectomie

E04303

21

Extracia de corpi strini prin


bronhoscopie

G02502

22

Strabismul adultului

C05702

23
24

C01302
C08003

28

Pterigion cu plastie
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion, lagoftalmie)
ptoz palpebral
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion, lagoftalmie)
ptoz palpebral
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion, lagoftalmie)
ptoz palpebral
Refacerea staticii palpebrare
(entropion,
ectropion, lagoftalmie) ptoz
palpebral
Extracia dentar chirurgical

29

Extracia dentar chirurgical

F00802

30

Extracia dentar chirurgical

F00901

31

Extracia dentar chirurgical

F00902

32

Extracia dentar chirurgical

F00903

33

Extracia dentar chirurgical

F00904

25
26
27

653.15

C08004
C08005
C08006

F00801

Adenoidectomia fr
tonsilectomie
Bronhoscopia cu extracia unui
corp strin

589.67

Proceduri pentru strabism


implicnd 1 sau 2 muchi, un
ochi
Excizia pterigionului
Corecia ectropionului sau
entropionului prin strngerea sau
scurtarea retractorilor inferiori
corecia ectropionului sau
entropionului prin alte corecii
ale retractorilor inferiori
corecia ectropion-ului sau
entropion-ului prin tehnici de
sutur
corecia ectropion-ului sau
entropion-ului cu rezecie larg

246.93

526.19

246.93
246.93
246.93
246.93
246.93

Extracie dentar sau a unor pri 283.18


de dinte
Extracie dentar cu separare
283.18
ndeprtare chirurgical a unui
dinte erupt
ndeprtare chirurgical a 2 sau
mai muli dini erupi

283.18

ndeprtarea chirurgical a unui


dinte inclus sau parial erupt,
fr ndeprtare de os sau
separare
ndeprtarea chirurgical a unui
dinte inclus sau parial erupt, cu
ndeprtare de os sau separare

283.18

283.18

283.18

210

34

Excizie polip cervical, dilataia i


chiuretajul uterului
Excizie polip cervical, dilataia i
chiuretajul uterului
Excizie polip cervical, dilataia i
chiuretajul uterului

M02601

M02802

39

Excizie polip cervical, dilataia i


chiuretajul uterului
Excizie polip cervical, dilataia i
chiuretajul uterului
Reparaia cisto i rectocelului

40

Reparaia cisto irectocelului

M04403

41

Artroscopia genunchiului

O13205

Artroscopia genunchiului

439.53

42

Operaia artroscopic a meniscului

O13404

Meniscectomie artroscopic a
genunchiului

371.57

43

ndeprtarea materialului de
osteosintez

O18104

492.38

44

O18106

45
46

ndeprtarea materialului de
osteosintez
Reparaia diformitii piciorului
Eliberarea tunelului carpal

47

Eliberarea tunelului carpal

A07403

ndeprtarea de bros, urub sau


fir metalic, neclasificat n alt
parte
ndeprtarea de plac, tij sau
cui, neclasificat n alt parte
Corecia diformitii osoase
Decompresia endoscopic a
tunelului carpian
Decompresia tunelului carpian

48

Excizia chistului Baker

O13601

Excizia chistului Baker

682.96

49

Rezolvarea contracturii Dupuytren

O07302

Fasciotomia subcutanat pentru


maladia Dupuytren

674.75

50

Rezolvarea contracturii Dupuytren

O08001

Fasciectomia palmar pentru


contractura Dupuytren

674.75

51

Repararea ligamentului ncruciat

O15303

855.88

52

Repararea ligamentului ncruciat

O15304

53

Excizia local a leziunilor snului

Q00501

Reconstrucia artroscopic a
ligamentului ncruciat al
genunchiului cu repararea
meniscului
Reconstrucia ligamentului
ncruciat al genunchiului cu
repararea meniscului
Excizia leziunilor snului

54

Colecistectomia laparoscopic

J10102

Colecistectomia laparoscopic

1,050.94

55

Colecistectomia laparoscopic

J10104

Colecistectomia laparoscopic
cu extragerea calculului de pe
canalul biliar comun prin ductul
cistic

1,050.94

35
36
37
38

M02602
M02801

M03702
M04402

O20404
A07402

Dilatarea i chiuretajul uterin


[D&C]
Chiuretajul uterin fr dilatare
Dilatarea i curetajul[D&C]
dup avort sau pentru ntrerupere
de sarcin
Curetajul aspirativ al cavitii
uterine
Polipectomia la nivelul colului
uterin
Corecia chirurgical a
rectocelului
Corecia chirurgical a
cistocelului i rectocelului

390.76
390.76
219.55
219.55
390.76
480.31
480.31

492.38
1,421.61
674.75
674.75

855.88
413.52

211

56

Colecistectomia laparoscopic

J10105

Colecistectomia laparoscopic
cu extragerea calculului de pe
canalul biliar comun prin
coledocotomia laparoscopic

1,050.94

57

Chirurgia laparoscopic antireflux

J01401

1,050.94

58

Chirurgia laparoscopic antireflux

J01402

Esofagogastromiotomia
laparoscopic cu recalibrarea
hiatusului diafragmatic
Esofagogastromiotomia
laparoscopic cu fundoplastie

59

Chirurgia laparoscopic antireflux

J01403

1,050.94

60
61

Hemoroidectomia
Cura chirurgical a herniei
inghinale

J08504
J12603

Esofagogastromiotomia
laparoscopic cu nchiderea
hiatusului diafragmatic i
fundoplastie
Hemoroidectomia
Cura chirurgical a herniei
inghinale unilaterale

62

Cura chirurgical a herniei


inghinale

J12604

Cura chirurgical a herniei


inghinale bilaterale

589.67

63

Endoscopie digestiv inferioar cu


polipectomie i biopsie
Endoscopie digestiv inferioar cu
polipectomie i biopsie
Endoscopie digestiv superioar

J06102

J00101

Colonoscopia flexibil pn la
480.31
flexura hepatic, cu polipectomie
Colonoscopia flexibil pn la
480.31
cec, cu polipectomie
Esofagoscopia flexibil
371.57

J01202

Esofagoscopia cu biopsie

480.31

67

Endoscopie digestiv superioar cu


biopsie
Endoscopie digestiv superioar

J13901

Panendoscopia pn la duoden

371.57

68

Endoscopie digestiv superioar

J13903

Panendoscopia pn la ileum

371.57

69

J14201

Panendoscopia pn la duoden
cu biopsie
Endoscopia ileal cu biopsie

480.31

71

Endoscopie digestiv superioar cu


biopsie
Endoscopie digestiv superioar cu
biopsie
Endoscopie digestiv inferioar

371.57

72

Endoscopie digestiv inferioar

J05502

73

Endoscopie digestiv inferioar cu


biopsie

J06101

Colonoscopia flexibil pn la
flexura hepatic
Colonoscopia flexibil pn la
cec
Colonoscopia flexibil pn la
flexura hepatic, cu biopsie

74

J06103

75
76
77

Endoscopie digestiv inferioar cu


biopsie
Terapia chirurgical a fimozei
Terapia chirurgical a fimozei
Chirurgia varicelor

L03702
L04101
H12002

78

Chirurgia varicelor

H12501

79

Chirurgia varicelor

H12502

64
65
66

70

J06104

J14202
J05501

Colonoscopia flexibil pn la
cec, cu biopsie
Circumcizia la brbat
Reducerea parafimozei
Injectri multiple cu substane
sclerozante la nivelul venelor
varicoase
ntreruperea jonciunii
safenofemural varicoas
ntreruperea jonciunii
safenopoplitee varicoas

1,050.94

631.35
589.67

480.31

371.57
480.31
480.31
193.54
193.54
808.68
808.68
808.68
212

80

Chirurgia varicelor

H12503

81

Chirurgia varicelor

H12601

82

Chirurgia varicelor

H12602

83

Debridarea nonexcizional a
P02103
tegumentului i esutului subcutanat
Debridarea excizional a prilor
O19301
moi
Debridarea excizional a
P02201
tegumentului i esutului subcutanat

84
85
86

Dilatarea i curetajul dup avort sau M02801


pentru ntrerupere de sarcin

87

Aplicarea dispozitivului de fixare


extern neclasificat altundeva

O17801

88

Biopsia tegumentului i esutului


subcutanat

P01701

89

Incizia i drenajul tegumentelor i


ale esutului subcutanat

P00701

90

Incizia i drenajul tegumentelor i


ale esutului subcutanat

P00702

91

Incizia i drenajul tegumentelor i


ale esutului subcutanat

P00703

92

Examinare fibroscopic a faringelui E04701

93

Excizia leziunilor tegumentare i


esutului subcutanat

94

Chiuretaj cu biopsia de col uterin


i/sau endometru

95

ndeprtarea corpilor strini din


tegument i esutul subcutanat cu
incizie
Electroterapia leziunilor
tegumentare, leziuni
multiple/leziune unic
Repararea plgilor tegumentare i
ale esutului subcutanat,implicnd
esuturile mai profunde

P00601

Extragerea endoscopic a stentului


ureteral

K02803

96
97

98

P01901

ntreruperea jonciunilor safenofemural i safeno-poplitee


varicoase
ntreruperea a mai multor vene
tributare unei vene varicoase

808.68

ntreruperea subfascial a uneia


sau mai multor vene perforante
varicoase
Debridarea nonexcizional a
arsurii
Debridarea excizional a prilor
moi
Debridarea excizional a
tegumentului i esutului
subcutanat
Dilatarea i curetajul[D&C]
dup avort sau pentru ntrerupere
de sarcin
Aplicarea dispozitivului de
fixare extern neclasificat
altundeva
Biopsia tegumentului i esutului
subcutanat

808.68

Incizia i drenajul hematomului


tegumentar i al esutului
subcutanat
Incizia i drenajul abceselor
tegumentelor i ale esutului
subcutanat
Alte incizii i drenaje ale
tegumentelor i esutului
subcutanat
Examinare fibroscopic a
faringelui
Excizia leziunilor tegumentare i
esutului subcutanat n alte zone

519.43

808.68

162.44
649.77
649.77
462.30
965.45
609.55

519.43
519.43
444.84
555.80
444.84

P01309
P02902

ndeprtarea corpilor strini din


454.09
tegument i esutul subcutanat cu
incizie
Electroterapia leziunilor
273.03
tegumentare, leziune unic
Repararea plgilor tegumentare
i ale esutului subcutanat n alte
zone implicnd i esuturile
profunde
Extragerea endoscopic a
stentului ureteral

555.80

360.11

213

99

Rezecia parial a unghiei


ncarnate
100 ndeprtarea dispozitivului de
fixare extern

P02504

101 Coronarografie
102 Realizarea fistulei arteriovenoase la
persoanele dializate

H06801
H15902

103 Realizarea fistulei arteriovenoase la


persoanele dializate

H15903

104 Biopsia leziunii peniene

O18108

Rezecia parial a unghiei


ncarnate
ndeprtarea dispozitivului de
fixare extern

283.18
379.98
1050.94
283.18

L03701

Coronarografie
Efectuarea unei fistule
arteriovenoase native (cu ven)
la nivelul membrului inferior
Efectuarea unei fistule
arteriovenoase native (cu ven)
la nivelul membrului superior
Biopsia penian

105 Terapia chirurgical a varicocelului

L02801

Cura varicocelului

808.68

106 Orhidectomia unilateral (excizia


testicolului)
107 Orhidectomia bilateral (excizia
testicolelor)
108 Excizia spermatocelului, unilateral

L02501

Orhidectomia unilateral

480.31

L02502

Orhidectomia bilateral

480.31

L02303

480.31

109 Excizia spermatocelului, bilateral

L02304

110 Terapia chirurgical a hidrocelului

L02301

Excizia spermatocelului,
unilateral
Excizia spermatocelului,
bilateral
Excizia hidrocelului

111 Biopsia transrectal (cu ac de


biopsie) a prostatei

L00404

Biopsia transrectal (cu ac de


biopsie) a prostatei

538.48

112 Rezecia endoscopic a leziunii


prostatice
113 Rezecia endoscopic transuretral
a prostatei
114 Uretrotomia optic intern pentru
stricturi uretrale
115 Distrugerea endoscopic a verucilor
uretrale
116 Hidrodilatarea vezicii urinare sub
control endoscopic

L00302

480.31

L00601

Rezecia endoscopic a leziunii


prostatice
Rezecia transuretral a prostatei

742.92

K07505

Uretrotomia optic

480.31

K07602

Distrugerea endoscopic a
verucilor uretrale
Hidrodilatarea vezicii urinare
sub control endoscopic

480.31

117 Rezecia endoscopic vezical

K06001

480.31

118 Extragerea endoscopic a litiazei


vezicale
119 Cistostomia percutanat cu inseria
percutanat a cateterului suprapubic
120 Cistoscopia
121 Rezecia endoscopic a
ureterocelului
122 Excizia tumorii
corneoconjunctivale
123 Excizia tumorii
corneoconjunctivale

K05604

Rezecia endoscopic de leziune


sau esut vezical
Litolapaxia vezicii urinare

124 Excizia tumorii

K06801

283.18
538.48

480.31
480.31

480.31

480.31
259.72

K04901
K03801

Cistoscopia
Rezecia endoscopic a
ureterocelului
Excizia tumorii limbus-ului

297.50
480.31

C01202

Excizia tumorii limbus-ului cu


keratectomie

246.93

C02201

Excizia pingueculei

246.93

C01201

246.93

214

corneoconjunctivale
125 Repoziionarea cristalinului
subluxat
126 Dacriocistorinostomia
127 Dacriocistorinostomia

C04401

128 Septoplastia

E01003

129 Chirurgia funcional endoscopic


naso sinusal

E01601

Extragere intranazal de polip


din antrum-ul maxilar

742.92

130 Chirurgia funcional endoscopic


naso sinusal

E01602

Extragerea intranazal de polip


din sinusul frontal

742.92

131 Chirurgia funcional endoscopic


naso sinusal

E01603

Extragere intranazal de polip


din sinusul etmoidal

742.92

132 Chirurgia funcional endoscopic


naso sinusal

E01604

Extragere intranazal de polip


din sinusul sfenoidal

742.92

133 Chirurgia funcional endoscopic


naso sinusal

E00801

Extragerea de polip nazal

742.92

134 Chirurgia funcional endoscopic


naso sinusal

E01805

Antrostomia maxilar
intranazal, unilateral

589.67

135 Parotidectomia

E02805

589.67

136 Chirurgia ronhopatiei cronice

E03601

Excizia parial a glandei


parotide
Uvulopalatofaringoplastia

137 Timpanoplastia tip I

D01401

742.92

138 Timpanoplastia tip I

D01402

Miringoplastia, abord
transcanalar
Miringoplastia, abord
postauricular sau endauricular

139 Cura chirurgical a tumorilor


benigne ale laringelui

G00402

Microlaringoscopia cu extirparea 742.92


laser a leziunii

140 Terapia chirurgical a apendicitei


cronice
141 Terapia chirurgical a fisurii
perianale

J07002

Apendicectomia laparoscopic

742.92

J08101

500.00

142 Terapia chirurgical a fisurii


perianale

J08102

143 Terapia chirurgical a tumorilor de


perete abdominal sau ombilic

J12401

Excizia fistulei anale implicnd


jumtatea inferioar a
sfincterului anal
Excizia fistulei anale implicnd
jumtatea superioar a
sfincterului anal
Biopsia peretelui abdominal sau
a ombilicului

C08802
C09001

Repoziionarea cristalinului
artificial
Dacriocistorinostomia
Procedee nchise de restabilire a
permeabilitii sistemului
canalicular lacrimal, un ochi
Septoplastia cu rezecia
submucoas a septului nazal

246.93
589.67
589.67
742.92

500.00

742.92

500.00
300.00

144 Terapia chirurgical a granulomului J12507


ombilical

Excizia granulomului ombilical

300.00

145 Hernia ombilical

J12801

589.67

146 Hernia epigastric

J12802

Cura chirurgical a herniei


ombilicale
Cura chirurgical a herniei
epigastrice

589.67

215

147 Eventraie postoperatorie

J12903

Cura chirurgical a eventraiei


postoperatorii cu protez

589.67

NOT:
1. Poziiile 5 - 13 din tabelul de mai sus se refer la cura chirurgical a fracturilor de piramid
nazal dup un traumatism recent; nu sunt incluse coreciile estetice.
2. La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelai tip de
caz.
B.3 Lista serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi i tarifele maximale
corespunztoare:
B.3.1 Lista serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi decontate asigurailor prin tarif
pe serviciu medical/vizit (zi) i pentru care n vederea decontrii nu este necesar nchiderea
fiei de spitalizare de zi (FSZ) dup fiecare vizit (zi).
Nr.
Denumire serviciu medical
crt.
1
Chimioterapie*) cu monitorizare

Tarif maximal pe
serviciu medical
280 lei/edin

Litotriie

350 lei/edin

Tratamentul i profilaxia rabiei cu antitetanic

Tratamentul i profilaxia rabiei fr antitetanic

Strabism la copii - reeducare ortooptic

171
lei/administrare
111
lei/administrare
50 lei/edin

B.3.2 Lista serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi decontate asigurailor prin tarif
pe serviciu medical i pentru care n vederea decontrii se nchide fia de spitalizare de zi
(FSZ) dup terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizrii serviciului medical.
Nr.
Denumire serviciu medical
crt.
1
Implant de cristalin**)

Tarif maximal pe
serviciu medical
1.050 lei/asigurat/un
serviciu pentru
fiecare ochi, maxim
2 servicii pe CNP
272.40 lei/asigurat
/serviciu

ntrerupere de sarcin cu recomandare medical


* valabil pentru sarcini de pn la 12 sptmni de amenoree

Amniocentez***)

Biopsie de viloziti coriale***)

5
6

Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)


Evaluarea dinamic a rspunsului viro - imunologic*)

Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie i tulburri de somn, boala 200 lei/asigurat/lun


Parkinson i alte manifestri extrapiramidale, boli neuromusculare,
miastenia gravis i sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli
neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multipl,
stenoze arteriale carotidiene, vertebrale i artere subclaviculare,
demene, paralizii cerebrale)

900 lei/asigurat/
serviciu
900 lei/asigurat/
serviciu
200 lei/lun/asigurat
450 lei/lun/asigurat

216

Monitorizarea i tratamentul talasemiei i hemofiliei*)

200 lei/lun/asigurat

9
10
11

Hepatite cronice de etiologie viral B, C i D****)


Ciroza hepatic****)
Boli endocrine (acromegalie n tratament medicamentos i tumori
neuroendocrine)****)
Boala Gaucher****)
Boala cronic inflamatorie intestinal pentru tratamentul cu
imunosupresoare****)
Poliartrita reumatoid pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Artropatia psoriazic pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Spondilita ankilozant pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Artrita juvenil pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Scleroza multipl****)
Boli rare****)
Monitorizare hemodinamic prin metoda bioimpedanei
toracice*******)
Analgezia autocontrolat
Analgezie subarahnoidian
Analgezie epidural simpl
Analgezie epidural cu cateter
Blocaj nervi periferici
Infiltraie periradicular transforaminal*****)
Bloc de ram median posterior*****)
Bloc de plex simpatic
Ablaie cu radiofrecven de ram median******)

200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ablaie cu radiofrecven a inervaiei genunchiului sau a articulaiei


coxofemurale******)

32
33
34
35

39

Ablaie sacroiliac******)
Infiltraie sacroiliac*****)
Discografie stimulat*****)
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame
vertiginoase i crize de pierdere a contienei fr diagnostic etiologic
cu investigaii de nalt performan
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame
vertiginoase i crize de pierdere a contienei fr diagnostic etiologic
fr investigaii de nalt performan
Urgen medico-chirurgical n camerele de gard
Urgen medico-chirurgical n structurile de urgen din cadrul
spitalelor pentru care finanarea nu se face din bugetul Ministerului
Sntii
Discectomie percutan

40

Endoscopie de canal spinal

41

Flavectomie

42

Evaluarea gravidei pentru infecii cu risc pentru sarcin (pentru


rubeol, toxoplasmoz, infecia CMV, hepatit B i C)

36
37
38

200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
180 lei/asigurat/
semestru
69,4 lei/asigurat
108,5 lei/asigurat
136,6 lei/asigurat
209,6 lei/asigurat
120,5 lei/asigurat
400 lei/asigurat
120,5 lei/asigurat
400 lei/asigurat
209,6 lei/nivel/
asigurat
690 lei/asigurat
690 lei/asigurat
400 lei/asigurat
400 lei/asigurat
409 lei/asigurat
204.48 lei/asigurat
100 lei/pacient
250 lei/pacient
690 lei/2 discuri/
asigurat/serviciu
690 lei/asigurat/
serviciu
690 lei/2 discuri/
asigurat
340 lei/asigurat/
sarcin
217

43

Monitorizare afeciuni oncologice cu investigaii de nalt performan

409 lei/asigurat/lun

44

Monitorizare afeciuni oncologice fr investigaii de nalt


performan
Monitorizare insuficien renal cronic

204,48 lei/asigurat/
lun
204,48 lei/asigurat/
lun
349,50 lei/asigurat

45
46

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografic (cervicale,


craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fr toxin botulinic

47

Terapia distoniilor musculare fr dirijare electromiografic (cervicale,


craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fr toxin botulinic

133,57 lei/asigurat

48

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografic (cervicale,


craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxin botulinic
pentru aduli; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care genereaz
spasticitate cu dirijare electromiografic (cervicale, craniofaciale, ale
membrelor, laringiene etc.) cu toxin botulinic pentru copii cu
greutate peste 25 kg
Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care genereaz spasticitate cu
dirijare electromiografic (cervicale, craniofaciale, ale membrelor,
laringiene etc.) cu toxin botulinic pentru copii cu greutate sub 25 kg
Terapia distoniilor musculare fr dirijare electromiografic (cervicale,
craniofaciale, ale
membrelor, laringiene etc.) cu toxin botulinic pentru aduli; Terapia
paraliziilor cerebrale/paraliziilor care genereaz spasticitate fr
dirijare electromiografic (cervicale, craniofaciale, ale membrelor,
laringiene etc.) cu toxin botulinic pentru copii cu greutate peste 25
kg
Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care genereaz spasticitate
fr dirijare electromiografic (cervicale, craniofaciale, ale membrelor,
laringiene etc.) cu toxin botulinic pentru copii cu greutate sub 25 kg
Monitorizarea bolilor psihiatrice aduli i copii (tulburri cognitive
minore, demene incipiente, tulburri psihotice i afective n perioade
de remisiune, tulburri nevrotice i de personalitate)
Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrrii
de medicamente, dializei cronice sau administrrii de chimioterapice
(n cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienii oncologici, hematologici,
dializai. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului
venos central long-life.
Implantarea cateterului venos central cu camer implantabil destinat
administrrii de chimioterapice (n cure lungi de 6 - 24 luni) pentru
pacienii oncologici i hematologici, peste 18 ani.
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central
i camerei implantabile.
Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil

1.461,05
lei/asigurat/
trimestru

49
50

51
52
53

54

55
56
57

Monitorizarea pacienilor cu insuficien cardiac congestiv pentru


asigurai cu afeciuni cardiovasculare grave de debut sau devenite
cronice
Monitorizarea pacienilor cu tulburri de ritm/ conducere cu afeciuni
cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice

905,28 lei/asigurat/
trimestru
1.245,12
lei/asigurat/
trimestru

689,35 lei/asigurat/
trimestru
200 lei/asigurat/lun
960 lei/asigurat

1.200 lei/asigurat

309
lei/asigurat/anual
327
lei/asigurat/anual
394
lei/asigurat/anual
218

58

Incizia i drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului i


gtului)
Suprimarea firelor de sutur la pacieni cu despicturi labiomaxilopalatine dup plastia buzei sau a palatului

519,43 lei/asigurat

60
61

Iridectomia sau capsulotomia cu laser


Implantare cateter peritoneal (tariful include i costul cateterului)

150 lei/asigurat
690 lei/asigurat

62

Monitorizarea sifilisului genital primar i sifilisului secundar al pielii i


mucoaselor
Monitorizarea i tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoid,
lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozit, sindrom Sjorgen,
vasculite sistemice.
Diagnostic i monitorizare artrit precoce
Monitorizarea bolilor hematologice

130 lei/asigurat/
trimestru
200 lei/asigurat/lun

59

63
64
65

412 lei/asigurat

200 lei/asigurat/lun
200 lei/asigurat/lun

*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naionale de


sntate.
**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acord o singur
dat pentru fiecare ochi.
***) Biopsia de viloziti coriale se deconteaz la gravide n trimestrul I de sarcin, iar
amniocenteza la gravide n trimestrul II de sarcin, efectuat numai de ctre medicii de specialitate
obstetric-ginecologie cu supraspecializare n medicin materno-fetal, pentru cazuri cu anomalii
majore confirmate imagistic anterior procedurii sau n caz de patologie genetic n familie cu risc de
transmitere la descendeni - la recomandarea medicului genetician, sau risc de aneuploidii mai mare
de 1/100 la momentul examinrii calculat prin algoritm Fetal Medicine Foundation; n tarifele
aferente acestora este inclus i prelucrarea probelor prelevate - analiza ADN prin PCR a
cromozomilor 13, 18, 21, X i Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Patau, a
sexului fetal i anomalii numerice a cromozomilor sexuali.
****) Monitorizare i administrare tratament afeciuni care necesit administrare de medicamente
pentru care este necesar aprobarea comisiilor de experi constituite la nivelul Casei Naionale de
Asigurri de Sntate cu administrare parenteral sub supraveghere special; tariful nu cuprinde
medicamentele specifice pentru care este necesar aprobarea comisiilor de experi constituite la
nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
*****) sub ghidaj Rx
******) sub ghidaj Rx i maina de ablaie.
*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraii cu diabet zaharat confirmat.
NOT pentru litera B:
1. Tarifele cuprind cheltuielile aferente cazurilor rezolvate precum i serviciilor medicale
(cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele i materialele sanitare, investigaii medicale
paraclinice, cheltuieli privind pregtirea slii de operaie, precum i cheltuieli indirecte, dup caz).
n cadrul negocierii tarifelor, furnizorii au obligaia s prezinte fundamentarea tarifului pe
caz/serviciu care cuprinde modelul de pacient, lista i numrul serviciilor medicale necesare pentru
rezolvarea cazului/serviciului medical (consultaii, investigaii paraclinice, explorri, proceduri,
tratamente i alte acte medicale).
2. Serviciile medicale spitaliceti care nu necesit internare continu, acordate n regim de
spitalizare de zi prevzute la litera B, se pot contracta de casele de asigurri de sntate cu unitile
sanitare cu paturi i cu unitile sanitare autorizate de Ministerul Sntii s efectueze aceste
servicii, inclusiv n centrele de sntate multifuncionale cu personalitate juridic, care au
avizate/aprobate de Ministerul Sntii structuri de spitalizare de zi.
3. Serviciile acordate n regim de spitalizare de zi prevzute la litera B pot fi acordate i n regim
de spitalizare continu dac pacientul prezint complicaii sau comorbiditi cu risc pentru pacient,

219

sngerare major ce pune problema repleiei volemice, risc anestezic greu de managerizat n
spitalizare de zi, iar durerea postprocedural greu de controlat, proceduri invazive majore asociate.
4. Tariful pe caz rezolvat/serviciu medical este cel negociat de casele de asigurri de sntate cu
furnizorii prevzui la punctul 2.
5. Pentru fiecare poziie din cazurile rezolvate/serviciile medicale n regim de spitalizare de zi
prevzute la litera B punctele B.1, B.2, B.3.1 i B.3.2, se ntocmesc fie de spitalizare de zi
distincte.
6. Serviciile medicale/cazurile rezolvate prevzute la litera B nu pot fi acordate concomitent cu
serviciile medicale spitaliceti prevzute la litera A. Excepie face situaia n care asiguratul internat
n regim de spitalizare continu poate beneficia concomitent, n alt unitate sanitar, de serviciul
medical prevzut la punctul B.3.1, poziia 1 dac unitatea sanitar la care asiguratul este internat n
regim de spitalizare continu, nu poate acorda acest serviciu.
7. Serviciile prevzute la poziiile 7, 8, 43, 44, 45, 52, 56, 57, 62, 63, 64 i 65 din tabelul de la lit.
B.3.2 includ, dup caz, i diagnostic/depistare.
8. Serviciile prevzute la poziiile 43 i 44 din tabelul de la lit. B.3.2 se pot acorda pacienilor cu
afeciuni oncologice care n luna respectiv beneficiaz de serviciul prevzut la poziia 1 din tabelul
de la lit. B.3.1
9. La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelai tip de
serviciu.
10. Criteriile pe baza cruia se efectueaz internarea pacienilor n regim de spitalizare de zi sunt:
a) situaia de urgen medico-chirurgical pentru:
a1) serviciile medicale prevzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziiile 37 i 38 efectuate
n camera de gard, CPU/UPU care nu sunt finanate de Ministerul Sntii/ministerele i
instituiile cu reea sanitar proprie.
a2) serviciile prevzute n lista de la punctul B.1 poziiile 90, 91, 98 i 99 care se acord n
structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sntii,
b) diagnosticul nu poate fi stabilit i tratamentul nu poate fi efectuat i/sau monitorizat n
ambulatoriu pentru serviciile n regim de spitalizare de zi prevzute n listele de la litera B, cu
excepia celor de la lit. a), care se acord n structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de
Ministerul Sntii.
C. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de nalt performan:
CT, RMN, scintigrafie, angiografie.
Explorri computer-tomograf (CT)
1. politraumatisme cu afectare scheletal multipl, cu dilacerare de pri moi i/sau afectare de
organe interne
2. monotraumatisme:
- cranio-cerebrale
- coloan vertebral
- torace
- abdomino-pelvine
- fracturi cominutive i/sau deschise cu interesare de vase ale extremitilor
3. hemoragii interne (dup stabilizarea funciilor vitale)
4. accidente cerebro-vasculare acute i afeciuni ale aortei, n primele 24 - 72 de ore, cu
justificare din punct de vedere medical
5. insuficien respiratorie acut prin suspiciune de embolie pulmonar
6. urgene abdomino-pelvine netraumatice (de ex. pancreatit acut, peritonit, ocluzie
intestinal, ischemie mezenteric, anevrism aortic etc.)
7. meningo-encefalit acut
8. stri comatoase
Examenul CT va nlocui examenul RMN la asiguraii cu contraindicaii (prezen de stimulatoare
cardiace, valve, corpi strini metalici, sarcin n primele 3 luni).
Explorri prin rezonan magnetic nuclear (RMN)
220

1. traumatisme vertebro-medulare
2. accidente vasculare cerebrale i afeciuni ale aortei, n primele 24 - 72 de ore, cu justificare din
punct de vedere medical, nevizualizate CT
3. patologia oncologic indiferent de localizare
4. necroza aseptic de cap femural
5. urgene n patologia demielizant (nevrita optic; parapareze brusc instalate)
Examenul RMN va nlocui examenul CT la asiguraii cu contraindicaii (insuficien renal,
insuficien cardiac sever, sarcin, alergie la substanele de contrast iodate).
Explorri scintigrafice
1. tromboembolismul pulmonar
2. accidente coronariene acute
3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, n primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct de
vedere medical, cu aspect CT neconcludent
Explorri angiografice:
- afeciuni vasculare indiferent de localizare
CAPITOLUL II
Pachetul minimal de servicii medicale n asistena medical spitaliceasc cuprinde servicii
medicale acordate n regim de spitalizare continu i de zi i se acord n situaia n care
pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
1. Criteriile pe baza crora se efectueaz internarea pacienilor n regim de spitalizare continu
sunt:
a) urgen medico-chirurgical n care este pus n pericol viaa pacientului sau care au acest
potenial pn la rezolvarea situaiei de urgen;
b) boli cu potenial endemo-epidemic pn la rezolvarea complet a cazului;
c) naterea.
2. Criteriile pe baza crora se efectueaz internarea pacienilor n regim de spitalizare de zi sunt:
a) situaia de urgen medico-chirurgical, pentru:
a1) serviciile medicale prevzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziiile 37 i 38 efectuate
n camera de gard, CPU/UPU care nu sunt finanate de Ministerul Sntii/ministerele i
instituiile cu reea sanitar proprie
a2) serviciile prevzute n lista de la punctul B.1 poziiile 90, 91, 98 i 99 care se acord n
structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sntii,
b) epidemiologic pentru bolnavii care necesit tratament n afeciuni care nu necesit izolare
pentru serviciile medicale prevzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziiile 3 i 4 i punctul
B.3.2 poziia 62, care se acord n structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul
Sntii.
3. Pentru criteriul urgen medico-chirurgical, spitalul acord serviciile medicale avnd obligaia
s evalueze situaia medical a pacientului i s l externeze dac serviciile medicale de urgen nu
se mai justific. Pentru spitalizarea continu, la solicitarea pacientului se poate continua internarea
n regim de spitalizare continu cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceti
de ctre pacient pentru perioada n care serviciile acordate nu mai reprezint urgen.
CAPITOLUL III
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz de serviciile prevzute la cap. II, precum i de serviciul medical prevzut la
cap. I lit. B.3.1 poziia 1. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceti
nu solicit bilet de internare.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaiei
Elveiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr.
883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate social, beneficiaz n asistena medical spitaliceasc, de serviciile prevzute la
capitolul I din prezenta anex. Furnizorii de servicii medicale spitaliceti acord serviciile medicale
221

prevzute la capitolul I din prezenta anex, pe baza biletului de internare n aceleai condiii ca i
persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia
situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu
autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din
Spaiul Economic European/Confederaiei Elveiene.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia, dup caz, de serviciile medicale
prevzute la capitolul II din prezenta anex, sau de serviciile medicale prevzute la capitolul I din
prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale.
Serviciile medicale prevzute la capitolul I, se acord pe baza biletului de internare n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia.

222

ANEXA 22 A
Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat i a tarifului
pe zi de spitalizare
1. tatul de personal
2. Execuia bugetului instituiei sanitare publice la data de 31.12.2015
3. Ultima form a bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2015 valabil la 31.12.2015
aprobat de ordonatorul de credite.
4. Lista investigaiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice - consultaii interdisciplinare,
efectuate n alte uniti sanitare: nr., tipul, valoare i nr. de bolnavi internai pentru care au fost
efectuate aceste servicii.
5. Stocul de medicamente, materiale sanitare i reactivi la 01.01.2015 i la 31.12.2015
6. Fia de fundamentare a tarifului pentru anul 2016, pe elemente de cheltuieli*)
-----------*) Se completeaz pentru fiecare secie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu
pe caz rezolvat i pe baz de tarif pe zi de spitalizare
mii lei
______________________________________________________________________________
|
ELEMENTE DE CHELTUIELI
| Clasificaie | Valoare |
|
| bugetar
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI)
| 01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
| 10
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Cheltuieli salariale n bani
| 10.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Salarii de baz
| 10.01.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Salarii de merit
| 10.01.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii de conducere
| 10.01.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Spor de vechime
| 10.01.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte sporuri
| 10.01.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Ore suplimentare
| 10.01.07
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Fond de premii
| 10.01.08
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Prima de vacan
| 10.01.09
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii pltite unor persoane din afara
| 10.01.12
|
|
| unitii
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii de delegare
| 10.01.13
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii de detaare
| 10.01.14
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alocaii pentru locuine
| 10.01.16
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte drepturi salariale n bani
| 10.01.30
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii
| 10.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri sociale de stat
| 10.03.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|

223

| Contribuii de asigurri de omaj


| 10.03.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri sociale de sntate
| 10.03.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri pentru accidente de munc | 10.03.04
|
|
| i boli profesionale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii pentru concedii i indemnizaii
| 10.03.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii la fondul de garantare a creanelor
| 10.03.07
|
|
| salariale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| TITLUL II BUNURI I SERVICII - TOTAL
| 20
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Bunuri i servicii
| 20.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Furnituri de birou
| 20.01.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale pentru curenie
| 20.01.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| nclzit, iluminat i for motric
| 20.01.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Ap, canal i salubritate
| 20.01.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Carburani i lubrifiani
| 20.01.05
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Piese de schimb
| 20.01.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transport
| 20.01.07
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Pot, telecomunicaii, radio, TV, internet
| 20.01.08
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale i prestri servicii pentru ntreinere
| 20.01.09
|
|
| cu caracter funcional
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i
| 20.01.30
|
|
| funcionare
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Reparaii curente
| 20.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Medicamente i materiale sanitare
| 20.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Hran
| 20.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Hran pentru oameni
| 20.03.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Hran pentru animale
| 20.03.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Medicamente
| 20.04.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale sanitare
| 20.04.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Reactivi
| 20.04.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Dezinfectani
| 20.04.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar
| 20.05
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte obiecte de inventar
| 20.05.30
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Deplasri, detari, transferuri
| 20.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|

224

| Deplasri interne, detari, transferuri


| 20.06.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Deplasri n strintate
| 20.06.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale de laborator
| 20.09
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Cri, publicaii i materiale documentare
| 20.11
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Consultan i expertiz
| 20.12
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Pregtire profesional
| 20.13
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Protecia muncii
| 20.14
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor | 20.24
|
|
| externe
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Cheltuieli judiciare i extrajudiciare derivate din | 20.25
|
|
| aciuni n reprezentarea intereselor statului,
|
|
|
| potrivit dispoziiilor legale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte cheltuieli
| 20.3
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Protocol i reprezentare
| 20.30.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
| 20.30.30
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| TITLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITI ALE
| 51
|
|
| ADMINISTRAIEI PUBLICE - TOTAL
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Din care:
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Aciuni de sntate
| 51.01.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Programe pentru sntate
| 51.01.25
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transferuri din bugetul de stat ctre bugetele
| 51.01.38
|
|
| locale pentru finanarea unitilor de asisten
|
|
|
| medico-sociale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Aparatur i echipamente de comunicaii n urgen | 51.01.08
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transferuri pentru reparaii capitale la spitale
| 51.02.11
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transferuri pentru finanarea investiiilor
| 51.02.12
|
|
| spitalelor
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
MANAGER
...........

DIRECTOR MEDICAL
................

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
...........................

225

ANEXA 22 B
DESFURTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE
SPITALUL NU DEINE DOTAREA NECESAR SAU APARATURA EXISTENT N
DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCIONAL I AL CONSULTAIILOR
INTERDISCIPLINARE, EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI
SANITARE INDIFERENT DE FORMA DE ORGANIZARE A ACESTORA, PE BAZA
RELAIILOR CONTRACTUALE STABILITE NTRE UNITILE SANITARE (CONFORM
art. 97 lit. a) DIN ANEXA NR. 2 LA HOTRREA DE GUVERN NR. ../2016)
UNITATEA SANITAR CU PATURI ..................
LOCALITATEA .................................
JUDEUL ......................................
CONTRACT NCHEIAT CU CAS. NR. ................
1. DESFURTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE
EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI SANITARE
LUNA ................ ANUL ................
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ........... (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul investigaiei | Numr investigaii| Tarif/investigaie| Sume
|
|crt.| paraclinice efectuate| paraclinice
| paraclinic
| decontate|
|
|
| efectuate
| contractat
|
(lei) |
|
|
|
|
(lei)
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
| C5=C3xC4 |
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
|
|
|
|
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
|
|
|
|
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
|
|
|
|
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
| TOTAL
|
|
X
|
|
|___________________________|___________________|___________________|__________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale paraclinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.

226

2. DESFURTORUL PE C.N.P./COD UNIC DE ASIGURARE AL SERVICIILOR


MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE
UNITI SANITARE
LUNA ................ ANUL ................
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile paraclinice*1) ......................... (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. | CNP/
| Tipul
| Nr.
| Tariful
| Sume
|
|crt.| cod unic de | investigaiei | investigaii | investigaiei | decontate |
|
| asigurare
| paraclinice
| paraclinice | efectuate
|
(lei)
|
|
|
| efectuate
|
|
(lei)
|
|
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6=C4xC5 |
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|______________|_______________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
| Subtotalul
|
|
|
X
|
|
| investigaiilor
|
|
|
|
|
| paraclinice
|
|
|
|
|
| efectuate pe un
|
|
|
|
|
| CNP/cod unic de
|
|
|
|
|
| asigurare
|
|
|
|
|
|___________________|_______________|______________|_______________|___________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|______________|_______________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
| TOTAL
|
|
|
|
|
|___________________|_______________|______________|_______________|___________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale paraclinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.
Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 1.
Total col. C6 = total col. C5 din tabelul de la pct. 1.

227

3. DESFURTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE - CONSULTAII


INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI
SANITARE (CONFORM art. 97 lit. b) DIN ANEXA NR. 2 LA HOTRREA DE GUVERN NR.
..)
LUNA ................ ANUL ................
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile clinice*1) .......................... (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul consultaiei | Numr consultaii | Tarif/consultaie | Sume
|
|crt.| interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinar | decontate |
|
| efectuate
| efectuate
| contractat
|
(lei)
|
|
|
|
|
(lei)
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
| C5=C3xC4 |
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
| TOTAL
|
|
x
|
|
|_________________________|___________________|___________________|____________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale clinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.

228

4. DESFURTORUL PE C.N.P./COD UNIC DE ASIGURARE AL SERVICIILOR


MEDICALE CLINICE - CONSULTAII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU
PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI SANITARE
LUNA ............... ANUL ...............
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile clinice*1) .................................. (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. |CNP
|Tipul
|Nr. consultaii |Tariful
|Sume
|
|crt.|cod unic |consultaiei
|interdisciplinare|consultaiei
|decontate|
|
|de
|interdisciplinare|
|interdisciplinare| (lei) |
|
|asigurare|efectuate*)
|
|efectuate
|
|
|
|
|
|
|
(lei)
|
|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6=C4xC5|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________|_________________|_________________|_________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
|Subtotalul
|
|
|
x
|
|
|consultaiilor|
|
|
|
|
|inter|
|
|
|
|
|disciplinare |
|
|
|
|
|din
|
|
|
|
|
|specialitile|
|
|
|
|
|clinice
|
|
|
|
|
|efectuate pe |
|
|
|
|
|un CNP/cod
|
|
|
|
|
|unic de
|
|
|
|
|
|asigurare
|
|
|
|
|
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________|_________________|_________________|_________|
| ...|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
| TOTAL
|
|
|
|
|
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale clinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.
Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 3
Total col. C6 = tot. col. C5 din tabelul de la pct. 3

229

5. DESFURTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC


EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, CARE NECESIT CONDIII
SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL
CONSULTAIILOR I INVESTIGAIILOR PARACLINICE (CONFORM art. 97 lit. c) DIN
ANEXA NR. 2 LA HOTRREA DE GUVERN NR. ../2016)
LUNA .............. ANUL .................
Unitatea specializat privat care a furnizat serviciile de transport*1) ...................... (date de
identificare: denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta
se afl n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)

______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul
| Numr servicii
| Nr. km
| Tarif/km | Sum
|
|crt.| serviciului
| de transport
| afereni
| (lei)
| (lei)
|
|
| de transport
| interspitalicesc | serviciilor |
|
|
|
| interspitalicesc |
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6=C4xC5 |
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
| TOTAL
|
|
|
X
|
|
|_______________________|__________________|_____________|__________|__________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializat privat care a furnizat
servicii medicale de transport interspitalicesc.

230

6. DESFURTORUL PE C.N.P./COD UNIC DE ASIGURARE AL SERVICIILOR DE


TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, CARE
NECESIT CONDIII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT
DE VEDERE AL CONSULTAIILOR I INVESTIGAIILOR PARACLINICE
LUNA ............... ANUL ...............
Unitatea specializat care a furnizat serviciile de transport*1) ............................ (date de
identificare: denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta
se afl n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. |CNP/cod | Tipul
| Numr servicii |Nr. km.
|Tarif/| Suma
|
|crt.|unic de | serviciului
| de transport
|afereni
|km
| (lei) |
|
|asigurare| de transport
| interspitalicesc|serviciilor| (lei)|
|
|
|
| interspitalicesc|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6 |C7=C5xC6|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|
|_________________|_________________|___________|______|________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
| Subtotal pe |
|
|
| x
|
|
| un CNP/cod
|
|
|
|
|
|
| unic de
|
|
|
|
|
|
| asigurare
|
|
|
|
|
|
|______________|_________________|_________________|___________|______|________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________|_________________|___________|______|________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
|
| TOTAL
|
|
|
| X
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializat care a furnizat servicii
medicale de transport interspitalicesc.
Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 5
Total col. C7 = tot. col. C6 din tabelul de la pct. 5
Rspundem de realitatea i exactitatea datelor
Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
..........................................................
NOT:
Desfurtoarele se ntocmesc lunar n dou exemplare, dintre care unul rmne la reprezentantul
legal, iar cellalt se depune la casa de asigurri de sntate de ctre reprezentantul legal al
furnizorului de servicii medicale, att pe suport de hrtie ct i electronic, pn la data prevzut n
contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti.
n tabelele de la pct. 2, 4 i 6, n coloana "C2", pentru cetenii strini se va completa numrul de
identificare sau numrul cardului european/numrul paaportului.
MANAGER
...........

DIRECTOR MEDICAL
................

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
...........................

231

ANEXA 22 C
Unitatea sanitar cu paturi .......................
Nr. Contract ncheiat cu casa de asigurri de sntate .....................
ADEVERIN
Nr. ........../data ............
Se adeverete prin prezenta c pacientul ................. (nume prenume) CNP
.................... este internat ncepnd cu data de ................. n secia .........................
cu FOCG nr. .........
Prezenta s-a eliberat n vederea prescrierii de medicamente cu i fr contribuie
personal n ambulatoriu pentru medicamentele i materialele sanitare din
programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru
care este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri
de Sntate/caselor de asigurri de sntate, precum i pentru medicamentele
aferente afeciunilor cronice altele dect cele cuprinse n lista cu DCI-urile pe care
a depus-o spitalul la contractare.
Semntura,
cod paraf
medic ef de secie
NOT: se menioneaz n foaia de observaie clinic general numrul i data
adeverinei.

232

ANEXA 23
CONDIIILE ACORDRII SERVICIILOR MEDICALE N UNITI SANITARE CU
PATURI I MODALITILE DE PLAT ALE ACESTORA
ART. 1 Serviciile medicale spitaliceti de care beneficiaz asiguraii sunt: servicii medicale
spitaliceti pentru patologie care necesit internare prin spitalizare continu i spitalizare de zi.
ART. 2 Serviciile medicale spitaliceti se acord sub form de:
1. servicii medicale spitaliceti acordate n regim de spitalizare continu - forma de internare prin
care se acord asisten medical preventiv, curativ, de recuperare i paliativ pe toat durata
necesar rezolvrii complete a cazului respectiv; spitalizarea continu este spitalizare cu durata de
spitalizare mai mare de 12 ore.
2. servicii medicale spitaliceti acordate n regim de spitalizare de zi - reprezint o alternativ la
spitalizarea continu pentru pacienii care nu necesit supraveghere medical mai mare de 12
ore/vizit (zi).
ART. 3 Serviciile medicale spitaliceti ce se pot acorda n regim de spitalizare de zi n unitile
sanitare care nu ncheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceti n spitalizare continu,
autorizate de Ministerul Sntii, inclusiv n centrele de sntate multifuncionale cu personalitate
juridic, fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceti acordate n
regim de spitalizare de zi.
Contractul se adapteaz dup modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceti
prevzut n anexa nr. 26 la ordin.
Tarifele pentru spitalizare de zi se negociaz pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de
servicii medicale, avnd n vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, i nu pot fi mai mari
dect tarifele maximale prevzute n anexa nr. 22 la ordin. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat
negociat cu spitalul, este unic pentru acelai tip de caz/serviciu prevzut n anexa nr. 22 la ordin,
indiferent de structura de spitalizare de zi n care se acord serviciul/cazul rezolvat.
ART. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceti se acord n baza contractelor ncheiate de
spitale cu casele de asigurri de sntate, avnd n vedere urmtorii indicatori specifici spitalelor,
dup caz:
a) indicatori cantitativi:
1. numr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor, avnd n
vedere i numrul de posturi aprobate, potrivit legii;
2. numr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobat sau avizat, dup
caz, de Ministerul Sntii, n condiiile legii;
3. numr de paturi contractabile cu ncadrarea n planul de paturi aprobat la nivel judeean stabilit
prin ordin al ministrului sntii; numrul de paturi contractabile pentru fiecare spital, se stabilete
cu ncadrarea n numrul de paturi aprobat la nivel judeean de ctre o comisie format din
reprezentani ai casei de asigurri de sntate i ai direciei de sntate public/direciile medicale
sau de structurile similare din ministerele i instituiile centrale cu reea sanitar proprie i se
avizeaz de Ministerul Sntii i Casa Naional de Asigurri de Sntate, pe baza
fundamentrilor transmise de casele de asigurri de sntate/direciile de sntate public i avute n
vedere la stabilirea numrului de paturi contractabile.
La stabilirea numrului de paturi contractabile pentru fiecare spital casele de asigurri de
sntate/direciile de sntate public, vor avea n vedere necesarul de servicii medicale pe
specialiti inclusiv pentru serviciile medicale acordate asigurailor din alte judee, specialitile
deficitare i condiiile specifice existente la nivel local.
4. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naional, luat n calcul la stabilirea capacitii
spitalului funcie de numrul de paturi contractabile este:
- pentru secii/compartimente de acui 290 zile
- pentru secii/compartimente de cronici i ngrijiri paliative 320 zile
234

- pentru secii/compartimente de cronici cu internri obligatorii pentru bolnavii aflai sub


incidena art. 109, art. 110, art. 124 i art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, i cele dispuse prin ordonana procurorului pe timpul
judecrii sau urmririi penale, precum i pentru bolnavii care necesit asisten medical
spitaliceasc de lung durat (ani) 360 zile.
5. numr de zile de spitalizare, total i pe secii, stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a
paturilor la nivel naional pe tipuri de secii/compartimente;
6. durat de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizat/durat medie de spitalizare la nivel
naional n seciile pentru afeciuni acute, dup caz;
7. numr de cazuri externate - spitalizare continu, calculat la capacitatea spitalului funcie de
numrul de paturi contractabile;
8. indice de complexitate a cazurilor;
9. numr de servicii medicale spitaliceti acordate n regim de spitalizare de zi i numr cazuri
rezolvate acordate n regim de spitalizare de zi;
10. tarif pe caz rezolvat (DRG);
11. tarif mediu pe caz rezolvat (non DRG);
12. tarif pe serviciu medical, respectiv tarif pe caz rezolvat pentru spitalizare de zi.
13. tarif pe zi de spitalizare pentru secii compartimente de cronici.
14. durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevzut n anexa 23 A la
ordin pentru spitalele de acui finanate pe baza sistemului DRG i durata medie de spitalizare la
nivel naional - DMS_nat este 6,22 pentru spitalele de acui care nu sunt finanate pe baza
sistemului DRG
b) indicatori calitativi:
1. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceti acordate n funcie de morbiditatea
spitalizat, de dotarea spitalului cu aparatur i de ncadrarea cu personalul de specialitate;
2. infecii nosocomiale raportate la numrul total de externri, conform indicatorilor asumai prin
contractul de management;
3. gradul de operabilitate nregistrat pe seciile/compartimentele de specialitate chirurgical,
conform indicatorilor asumai prin contractul de management;
4. mortalitatea raportat la numrul total de externri, conform indicatorilor asumai prin
contractul de management;
5. numrul de cazuri de urgen medico/chirurgical prezentate n structurile de urgen (camere
de gard), din care numrul cazurilor internate;
6. gradul de realizare a indicatorilor de management contractai pentru anul 2015, sau pentru
perioada corespunztoare, dup caz.
(2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurri de sntate, n vederea contractrii, nivelul
indicatorilor de performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de
management, cu excepia spitalelor care au manager interimar, numit prin ordin al ministrului
sntii n cazul spitalelor publice din reeaua Ministerului Sntii sau, n cazul ministerelor i
instituiilor cu reea sanitar proprie, prin act administrativ al instituiilor respective;
(3) Spitalele vor prezenta, n vederea contractrii, defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe
fiecare secie i pe tip de bolnavi: urgen, acut, cronic. n vederea contractrii serviciilor spitaliceti
efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezint distinct numrul serviciilor medicale estimate a se
efectua n camera de gard i n structurile de urgen din cadrul spitalelor pentru care finanarea nu
se face din bugetul Ministerului Sntii/ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, pentru
cazurile neinternate prin spitalizare continu, precum i numrul serviciilor medicale/cazurilor
rezolvate estimate a se efectua prin spitalizare de zi n cadrul centrelor multifuncionale fr
personalitate juridic din structura proprie.
(4) Casele de asigurri de sntate ncheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale
spitaliceti lund n calcul numrul de paturi contractabile, n condiiile prevederilor Hotrrii de
Guvern nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naional de paturi pentru perioada 2014 - 2016.
235

(5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceti care nfiineaz, conform legii, structuri sanitare cu
paturi distincte, n raza administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n
relaie contractual sau pentru care solicit ncheierea unui contract i/sau n raza administrativteritorial a oricrei case de asigurri de sntate, poate ncheia contract cu casa de asigurri de
sntate/casele de asigurri de sntate, cu respectarea tuturor celorlalte condiii de contractare.
n situaia n care furnizorul de servicii medicale spitaliceti se regsete n anexa nr. 23 A la
ordin, contractarea i decontarea pentru afeciunile acute, se va face prin sistemul DRG pentru
fiecare structur avizat/aprobat distinct, conform prevederilor legale n vigoare.
Fiecare structur distinct (spital) a furnizorului de servicii medicale spitaliceti va fi evideniat
distinct n anexa nr. 23 A la ordin.
Pentru structurile distincte (spital) nou-nfiinate, pentru care nu exist istoric astfel nct s poat
fi calculat ICM i TCP conform metodologiei aplicat pentru calcularea acestor valori, contractarea
se face pe baza tarifului mediu pe caz rezolvat (non DRG).
Pentru fiecare structur distinct (spital) a furnizorului de servicii medicale spitaliceti care are n
componen secii/compartimente de cronici contractarea se face pe baza tarifului pe zi de
spitalizare.
Pe parcursul derulrii contractului pentru seciile/compartimentele de acui nou nfiinate ale
furnizorului de servicii medicale spitaliceti care se regsete n anexa nr. 23 A, contractarea se face
pe baza tarifului pe caz rezolvat (DRG) al spitalului, prevzut n anexa nr. 23 A.
(6) n situaia n care pe parcursul derulrii contractului, se modific clasificarea spitalului n
sensul descreterii, suma contractat se diminueaz corespunztor avnd n vedere valoarea
procentului de referin (P) aferent noii clasificri; economiile rezultate se repartizeaz de ctre casa
de asigurri de sntate, spitalelor cu care aceasta se afl n relaii contractuale, n funcie de
criteriile avute n vedere la contractare.
n situaia n care pe parcursul derulrii contractului, se modific clasificarea spitalului n sensul
creterii, valoarea procentului de referin (P) nu se modific i suma contractat nu se recalculeaz
corespunztor noii clasificri.
(7) n situaia n care pe parcursul derulrii contractului, se modific clasificarea spitalului n
sensul creterii sau descreterii acesteia, tariful pe caz ponderat prevzut n anexa 23 A nu se
modific.
ART. 5 (1) Valoarea total contractat de spitale cu casele de asigurri de sntate se constituie
din urmtoarele sume, dup caz:
a) suma aferent serviciilor medicale spitaliceti, pentru afeciunile acute, a cror plat se face pe
baz de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanate n sistem DRG, respectiv tarif mediu
pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG, se stabilete astfel:
- numr de cazuri externate contractate x indice case-mix 2016 x tarif pe caz ponderat pentru anul
2016, respectiv
- numr de cazuri externate contractate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti
a1) Suma contractat (SC) de fiecare spital prevzut n anexa nr. 23 A la ordin cu casa de
asigurri de sntate, pentru servicii de spitalizare continu pentru afeciuni acute n sistem DRG, se
calculeaz astfel:
SC = P x (Nr_pat x IU_pat / DMS_spital) x ICM x TCP
n formula de mai sus, Nr_pat reprezint numrul de paturi aprobate i contractabile dup
aplicarea prevederilor Planului naional de paturi, n care nu sunt incluse paturile pentru seciile i
compartimentele de ATI, IU_pat, DMS_spital, TCP i ICM reprezint indicele de utilizare a
paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat i, respectiv, indicele
case-mix. Durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevzut n anexa 23
A.
Valoarea procentului de referin (P) este stabilit n raport de clasificarea spitalelor n funcie de
competene conform prevederilor legale n vigoare, respectiv prevederile Ordinului ministrului
sntii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei i a criteriilor minime obligatorii pentru
clasificarea spitalelor n funcie de competen, cu modificrile i completrile ulterioare i este:
236

a) pentru categoria I: P = 85%;


b) pentru categoria IM: P = (P - 4)%;
c) pentru categoria II: P = (P - 3)%;
d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%;
e) pentru categoria III: P = (P - 5)%;
f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%;
g) pentru categoria V: P = (P - 23)%;
h) pentru spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%.
Pentru anul 2016, suma contractat de spitale nu poate fi mai mare dect cu maximum 25% fa
de suma contractat n anul precedent pentru servicii de spitalizare continu pentru pacienii acui,
cu excepia spitalelor prevzute la poziiile 29, 30, 31 i 57 din anexa 23A la ordin.
a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate n contractare n formula de la punctul a1) ICM-ul
i TCP-ul se nlocuiesc cu media ponderat calculat la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe
specialiti i la numrul de cazuri externate pe fiecare specialitate innd cont de valoarea
procentului de referin pentru categoria n care se clasific spitalul, iar DMS_spital se nlocuiete
cu DMS_nat de 6,22.
Pentru anul 2016, suma contractat de spitale nu poate fi mai mare dect cu maximum 25% fa
de suma contractat n anul precedent pentru servicii de spitalizare continu pentru pacienii acui.
a3) Numr de cazuri externate ce poate fi contractat:
La negocierea numrului de cazuri externate pe spital i pe secie se vor avea n vedere:
a3.1. Numrul de cazuri externate calculat la suma contractat = SC (suma contractat) / (ICM x
TCP) aferente fiecrui spital; rezultatul se rotunjete la numr ntreg (n plus).
Pentru spitalele non-DRG n formula de mai sus ICM-ul i TCP-ul se nlocuiesc cu media
ponderat calculat la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialiti i la numrul de cazuri
externate pe fiecare specialitate.
a3.2 Numrul anual de cazuri externate negociat i contractat se defalc pe trimestre. La stabilirea
numrului de cazuri externate contractate pe spital se ine seama i de modul de realizare a
indicatorilor calitativi din anul precedent; n acest scop, spitalele organizeaz i raporteaz
trimestrial evidena acestor indicatori, caselor de asigurri de sntate i direciilor de sntate
public.
a4) Indicele de case-mix pentru anul 2016 este prezentat n anexa nr. 23 A la ordin i rmne
nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
Numrul de cazuri ponderate se obine prin nmulirea numrului negociat de cazuri externate cu
indicele de case-mix.
a5) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2016 este prezentat n anexa nr. 23 A la ordin, se
stabilete pentru fiecare spital i rmne nemodificat pe perioada de derulare a contractului.
Lista cuprinznd categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate - grupele
de diagnostice, valorile relative, durata medie de spitalizare la nivel naional, mediana duratei de
spitalizare n seciile ATI - naional, precum i definirea termenilor utilizai - sunt prevzute n
anexa nr. 23 B la ordin.
n situaia n care unul din spitalele prevzute n anexa nr. 23 A la ordin are n structur
secii/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectueaz conform prevederilor de
la lit. b);
a6) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti (non DRG)
Tariful mediu pe caz rezolvat (non DRG) se stabilete prin negociere ntre furnizori i casele de
asigurri de sntate avnd n vedere documentele pentru fundamentarea tarifului i indicatorul cost
mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2015 i sumele aprobate la nivelul casei de
asigurri de sntate cu destinaia servicii medicale spitaliceti. Tariful mediu pe caz rezolvat pe
specialiti negociat nu poate fi mai mare dect tariful maximal prevzut n anexa nr. 23 C la ordin.
n situaia n care unul din spitale are n structur secii/compartimente de cronici, contractarea
acestor servicii se efectueaz conform prevederilor lit. b).
237

a7) suma contractat conform prevederilor de mai sus se repartizeaz pe trimestre i luni; la
nivelul fiecrui spital suma lunar prevzut n contract nu poate fi mai mare dect media lunar
stabilit conform formulei prevzut la lit. a1, respectiv la lit. a2, dup caz.
b) suma pentru spitalele de cronici precum i pentru seciile i compartimentele de cronici
(prevzute ca structuri distincte n structura spitalului aprobat/avizat de Ministerul Sntii) din
alte spitale, care se stabilete astfel:
numr de cazuri externate x durata de spitalizare prevzut n anexa nr. 25 la ordin sau, dup caz,
durata efectiv realizat x tariful pe zi de spitalizare
1. Numrul de cazuri externate
Numrul de cazuri externate pe spitale/secii/compartimente se negociaz n funcie de:
- media cazurilor externate n ultimii 5 ani la nivelul spitalului (inndu-se cont de modificrile de
structur aprobate/avizate de Ministerul Sntii, dup caz) i al judeului;
- cazurile estimate a fi externate pe spital i pe secie n anul 2016, n funcie de numrul de paturi
contractabile, indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naional pentru secii/compartimente de
cronici i de durata de spitalizare prevzut n anexa nr. 25 la ordin sau, dup caz, durata de
spitalizare efectiv realizat, pentru seciile/compartimentele unde aceasta a fost mai mic dect cea
prevzut n anexa nr. 25 la ordin, dar nu mai mic de 75% fa de aceasta, cu respectarea
prevederilor art. 4 alin. (1), dup caz.
Numrul anual de cazuri externate negociat se defalc pe trimestre. La stabilirea numrului de
cazuri externate contractate pe spital/secie/compartiment se ine seama de modul de realizare a
indicatorilor calitativi din anul precedent; n acest scop, spitalele vor ine evidena acestor
indicatori.
Numrul de cazuri externate, obinut n condiiile prevzute mai sus, se poate diminua prin
negociere ntre furnizori i casele de asigurri de sntate, cu numrul de internri corespunztoare
anului 2015 pentru care nu se justific internarea.
2. Durata de spitalizare pe secii este valabil pentru toate categoriile de spitale i este prevzut
n anexa nr. 25 la ordin.
Pentru seciile/spitalele cu internri obligatorii pentru bolnavii aflai sub incidena art. 109, art.
110, art. 124 i art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile
ulterioare i cele dispuse prin ordonana procurorului pe timpul judecrii sau urmririi penale,
pentru bolnavii care necesit asisten medical spitaliceasc de lung durat (ani), precum i pentru
seciile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternitile de gradul II i III, psihiatrie
cronici i pneumoftiziologie aduli i copii se ia n considerare durata de spitalizare efectiv realizat
n anul 2015.
3. Tariful pe zi de spitalizare pe secie/compartiment se negociaz pe baza tarifului pe zi de
spitalizare propus de fiecare spital pentru seciile i compartimentele din structura proprie, avnd n
vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, n funcie de particularitile aferente fiecrui
tip de spital, cu ncadrarea n sumele aprobate la nivelul casei de asigurri de sntate cu destinaie
servicii medicale spitaliceti. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari dect tarifele
maximale prevzute n anexa nr. 23 C la ordin.
4. Casele de asigurri de sntate contracteaz servicii medicale paliative n regim de spitalizare
continu dac acestea nu pot fi efectuate n condiiile asistenei medicale la domiciliu.
Suma aferent serviciilor medicale paliative se stabilete astfel:
Numrul de paturi contractabile pentru anul 2016 x indicele mediu de utilizare a paturilor la
nivel naional pentru seciile/compartimentele de ngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare
negociat. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare dect tariful maximal prevzut n
anexa nr. 23 C la ordin.
c) suma aferent Programelor naionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare
specifice, dispozitive medicale i servicii de tratament i/sau diagnostic, finanat din fondul alocat
pentru programele naionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al crui model
este prevzut n normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin
ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
238

d) suma pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice,
transportul nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul
lunar al medicamentelor i al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul
pacienilor, acordate n cadrul Programului naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu
insuficien renal cronic din cadrul Programelor naionale cu scop curativ, care face obiectul unui
contract distinct, al crui model este prevzut n normele tehnice de realizare a programelor
naionale de sntate, aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
e) suma pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n: oncologie
medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, n cabinetele de planificare familial n care i
desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie i n cabinetele de boli
infecioase care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, precum i n
cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului i cabinetele de specialitate
din centrele de sntate multifuncionale fr personalitate juridic organizate n structura spitalului,
finanate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile
clinice, conform anexei nr. 8 la ordin;
f) suma pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate n
laboratoarele din centrele multifuncionale fr personalitate juridic organizate n structura
spitalelor, finanat din fondul alocat asistenei medicale paraclinice, stabilit conform prevederilor
din anexa nr. 18 la ordin;
g) suma pentru serviciile medicale spitaliceti efectuate n regim de spitalizare de zi, inclusiv cele
efectuate n centrele multifuncionale fr personalitate juridic organizate n structura spitalelor,
pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, i care se determin prin
nmulirea numrului negociat i contractat de servicii medicale spitaliceti pe tipuri/cazuri
rezolvate cu tariful aferent acestora. Tariful pe serviciu medical/caz rezolvat se negociaz ntre
spitale i casele de asigurri de sntate i nu poate fi mai mare dect tarifele maximale decontate
de casele de asigurri de sntate, prevzute n anexa nr. 22 la ordin. Tariful pe serviciu medical/caz
rezolvat negociat cu spitalul, este unic pentru fiecare tip de caz/serviciu prevzut n anexa nr. 22 la
ordin, indiferent de structura de spitalizare de zi n care se acord serviciul/cazul rezolvat.
h) suma pentru servicii de ngrijiri la domiciliu/ngrijiri paliative la domiciliu n condiiile
stabilite prin H.G. nr. .........../2016 i prin anexa nr. 31 la ordin, finanate din fondul alocat pentru
servicii de ngrijiri la domiciliu/ngrijiri paliative la domiciliu.
(2) Sumele de la lit. c) i d) ale alin. (1) sunt prevzute n contracte distincte. Sumele de la lit. e),
f) i h) ale alin. (1) se aloc prin ncheierea de contracte distincte corespunztoare tipului de
asisten medical ncheiate de spitale cu casele de asigurri de sntate.
(3) Cheltuielile ocazionate de activitile desfurate n camerele de gard i n structurile de
urgen din cadrul spitalelor, pentru care finanarea nu se face din bugetul Ministerul
Sntii/ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, pentru cazurile care sunt internate prin
spitalizare continu, sunt cuprinse n structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz
rezolvat pe specialiti.
Serviciile medicale care se acord n aceste structuri din cadrul spitalelor, sunt prevzute n anexa
nr. 22 litera B punctul B.3.2 poziiile 37 i 38 sunt decontate prin tarif pe serviciu medical i sunt
considerate servicii medicale acordate n regim de spitalizare de zi numai pentru situaiile
neinternate prin spitalizare continu. Numrul serviciilor medicale i tariful aferent acestora se
negociaz cu casele de asigurri de sntate, fiind suportate din fondul aferent asistenei medicale
spitaliceti. Sumele contractate pentru spitalizare de zi n cadrul acestor structuri, se evideniaz
distinct n contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti ncheiat cu casa de asigurri de
sntate.
(4) Cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate n ambulatoriu de specialitate sau n
regim de spitalizare de zi n structurile organizate n cadrul unei uniti sanitare cu paturi a cror
plat se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte sau prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe
serviciu medical, sunt cuprinse n structura tarifului pe caz rezolvat (DRG)/tarifului mediu pe caz
rezolvat pe specialiti (non DRG) aferent spitalizrii continue, n situaiile n care cazurile sunt
239

internate n aceeai unitate sanitar prin spitalizare continu i n aceeai zi n care asiguratul a
beneficiat de servicii medicale n ambulatoriu sau n regim de spitalizare de zi. Serviciile medicale
acordate n ambulatoriul unitii sanitare cu paturi i decontate prin tarif pe serviciu medical
exprimat n puncte sau acordate n regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/tarif
pe serviciu medical sunt considerate servicii acordate n ambulatoriu sau n regim de spitalizare de
zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continu.
ART. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceti casele de asigurri de sntate vor
avea n vedere 94% din fondurile aprobate cu aceast destinaie la nivelul casei de asigurri de
sntate.
(2) Diferena de 6% din fondul cu destinaie servicii medicale spitaliceti ce nu a fost contractat
iniial se utilizeaz astfel:
a) 5% pentru:
a.1. - decontarea serviciilor prevzute la art. 100 din H.G. nr. ............/2016
a.2 situaii justificate ce pot aprea n derularea contractelor ncheiate cu furnizorii de servicii
medicale spitaliceti.
b) 1% pentru complexitate suplimentar a cazurilor n ceea ce privete comorbiditatea i numrul
de zile de ngrijiri acordate n cadrul seciilor/compartimentelor de terapie intensiv. Suma se
calculeaz trimestrial numai spitalelor care ndeplinesc cumulativ urmtoarele criterii:
- prezena permanent a cel puin unui medic n cadrul seciei/compartimentului de terapie
intensiv,
- prezena permanent a unui numr corespunztor de personal mediu sanitar, conform
prevederilor legale n vigoare, n cadrul seciei/compartimentului de terapie intensiv,
- consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru
secia/compartimentul de terapie intensiv,
- consum de materiale sanitare cu cel puin 50% peste media consumului de materiale sanitare la
nivelul spitalului (media consumului la nivelul spitalului = consumul total de materiale sanitare la
nivel de spital/nr. total al structurilor funcionale ale spitalului, conform structurii aprobate, care
contribuie la rezolvarea cazurilor de spitalizare).
Suma aferent fiecrui spital care ndeplinete criteriile de mai sus se stabilete conform
urmtoarei formule:
Total zile de spitalizare peste mediana fiecrei grupe DRG n secia/compartimentul de terapie
intensiv a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecrei grupe DRG la nivelul tuturor
spitalelor aflate n contract cu o cas de asigurri de sntate pentru seciile/compartimentele de
terapie intensiv x 25% din suma reprezentnd 1% pentru complexitatea suplimentar a cazurilor.
Casele de asigurri de sntate ncheie act adiional pentru sumele reprezentnd complexitatea
suplimentar a cazurilor, fr a modifica numrul de cazuri contractate aferente perioadei pentru
care se acord aceast sum.
Zilele de spitalizare peste mediana fiecrei grupe DRG din seciile/compartimentele de terapie
intensiv pentru fiecare spital se pun la dispoziia caselor de asigurri de sntate trimestrial de
ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar
Bucureti.
n situaia n care nu sunt ntrunite de ctre nici un furnizor, condiiile pentru acordarea sumei
calculate trimestrial din 1%, suma respectiv se utilizeaz n condiiile lit. a).
Spitalele evalueaz pacienii att la intrarea ct i la ieirea din compartimentele/seciile TI, n
conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2, astfel:
______________________________________________________________________________
| Sistemul de punctaj, APACHE-2
|
| Variabile fiziologice
|
|______________________________________________________________________________|
| Variabile
| Punctaj
|
|
|_____________________________________________________________|
|
| 4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Temperatura
|> 41 |39.0 -|
|38.5 -|36.0 -|34.0 -|32.0 -|30.0 -|< 29.9|

240

| rectal (C)
|
|40.9 |
|38.9 |38.4 |35.9 |33.9 |31.9 |
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Mijloc BP
|> 160|130 - |110 - |
|70 - |
|50 - |
|< 49 |
| (mm Hg)
|
|159
|129
|
|109
|
|69
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Ritmul inimii |> 180|140 - |110 - |
|70 - |
|55 - |40 - |< 39 |
| (bti/min)
|
|179
|139
|
|109
|
|69
|54
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Rata
|> 50 |35 - |
|25 - |12 - |10 - |6 - 9 |
|< 5
|
| respiraiei
|
|49
|
|34
|24
|11
|
|
|
|
| (respiraii/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| min)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Oxigenare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (kPa)*:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| FiO2 > 50%
|66.5 |46.6 -|26.6 -|
|< 26.6|
|
|
|
|
|
|
|66.4 |46.4 |
|
|
|
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| A-aDO2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| FiO2 < 50%
|
|
|
|
|> 9.3 |8.1 - |
|7.3 - |< 7.3 |
| PaO2
|
|
|
|
|
|9.3
|
|8.0
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| pH arterial
|> 7.7|7.60 -|
|7.50 -|7.33 -|
|7.25 -|7.15 -|< 7.15|
|
|
|7.59 |
|7.59 |7.49 |
|7.32 |7.24 |
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Serum sodium
|> 180|160 - |155 - |150 - |130 - |
|120 - |111 - |< 110 |
| (mmol/l)
|
|179
|159
|154
|149
|
|129
|119
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Serum potassium|> 7 |6.0 - |
|5.5 - |3.5 - |3.0 - |2.5 - |
|< 2.5 |
| (mmol/l)
|
|6.9
|
|5.9
|5.4
|3.4
|2.9
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Serum
|> 300|171 - |
|121 - |50 - |
|< 50 |
|
|
| creatinine
|
|299
|
|170
|120
|
|
|
|
|
| (micromol/l)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Total volum
|> 60 |
|50 - |46 - |30 - |
|20 - |
|< 20 |
| celule (%)
|
|
|59.9 |49.9 |45.9 |
|29.9 |
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Numr de
|> 40 |
|20 - |15 - |3 |
|1 |
|< 1
|
| leucocite
|
|
|39.9 |19.9 |14.9 |
|2.9
|
|
|
| (x 109/l)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Alte variabile: - Scala de com Glasgow - Boli cronice
|
|
- Vrsta
- Statut chirurgical
|
|______________________________________________________________________________|

ART. 7 (1) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2016 cu destinaia servicii medicale
spitaliceti i alocate caselor de asigurri de sntate, se contracteaz de ctre acestea prin acte
adiionale la contractele iniiale pentru anul 2016, precum i pentru ncheierea de contracte noi.
Casele de asigurri de sntate vor avea n vedere la repartizarea fondurilor suplimentare condiiile
avute n vedere la contractare i indicatorii specifici fiecrei uniti sanitare cu paturi, care au stat la
baza stabilirii valorii iniiale de contract/actelor adiionale, precum i nivelul de realizare a
indicatorilor specifici n limita celor contractai. ncheierea de contracte noi se face cu avizul
ordonatorului principal de credite i la contractare casa de asigurri de sntate are n vedere
ncadrarea n numrul de paturi contractabile la nivel de jude, ndeplinirea tuturor condiiilor de
contractare, necesarul de servicii medicale i ncadrarea n fondurile alocate cu destinaie servicii
medicale spitaliceti, cu respectarea prevederilor de la art. 5 alin. (1).
(2) Pentru situaii justificate ce pot aprea n derularea contractelor ncheiate cu furnizorii de
servicii medicale spitaliceti, din fondurile prevzute la art. 6 alin. (2) lit. a) punctul a.2), pot fi
contractate cu spitalele/seciile/compartimentele de acui servicii medicale acordate de la data
semnrii actului adiional, dar fr a se depi suma ce poate fi contractat n funcie de capacitatea
maxim de funcionare lunar a fiecrui spital stabilit astfel:
(Nr_pat x IU_pat / DMS_spital) x ICM x TCP / 12 luni
241

n formula de mai sus, Nr_pat reprezint numrul de paturi aprobate i contractabile dup
aplicarea prevederilor Planului naional de paturi, IU_pat, DMS_spital, TCP i ICM reprezint
indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat
i, respectiv, indicele case-mix.
Pentru spitalele non-DRG n formula de mai sus ICM-ul i TCP-ul se nlocuiesc cu media
ponderat calculat la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialiti i la numrul de cazuri
externate pe fiecare specialitate, iar DMS_spital se nlocuiete cu DMS_nat de 6,22.
ART. 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceti acordate n regim de spitalizare de zi de
unitile sanitare autorizate de Ministerul Sntii s efectueze aceste servicii, inclusiv centrele de
sntate multifuncionale cu personalitate juridic, i care nu ncheie contract de furnizare de
servicii medicale spitaliceti n spitalizare continu, se determin prin nmulirea numrului de
servicii medicale spitaliceti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora. Tarifele sunt
stabilite conform prevederilor art. 3.
ART. 9 (1) Decontarea de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor medicale contractate
cu spitalele se face dup cum urmeaz:
a) pentru serviciile medicale spitaliceti acordate n spitale a cror plat se face pe baza
indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG), decontarea lunar i regularizarea trimestrial se
realizeaz astfel:
1. Decontarea lunar, n limita sumei contractate pentru spitalizare continu acui, se face n
funcie de:
- numrul de cazuri externate, raportate i validate.
Validarea cazurilor rezolvate n vederea decontrii se face de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice i medicale la nivel de pacient
comunicate de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n
Domeniul Sanitar Bucureti, conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
- valoarea relativ a DRG-ului corespunztor fiecrui caz;
- tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2016, prevzut n anexa nr. 23 A la ordin;
2. Trimestrial se fac regularizri i decontri, n limita sumei contractate pentru spitalizare
continu acui, n funcie de:
- numrul de cazuri externate, raportate i validate n ordine cronologic n funcie de data
externrii, pentru perioada aferent trimestrului respectiv, precum i pentru perioada de la 1 aprilie
2016 i pn la sfritul trimestrului respectiv.
Validarea cazurilor rezolvate n vederea decontrii se face de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice i medicale la nivel de pacient comunicate de ctre
coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Numrul de cazuri rezolvate, validate i decontate este numr ntreg.
Pentru trimestrul I 2016 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare
corespunztoare.
- valoarea relativ a DRG-ului corespunztor fiecrui caz
- TCP-ul prevzut pentru fiecare spital n anexa nr. 23 A la ordin,
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu acui realizate, validate i
decontate este sub valoarea contractat pentru spitalizare continu acui, n limita economiilor
realizate din spitalizarea continu pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazurilor
rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu acui realizate, validate i
decontate ct i contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de
spitalizare de zi sunt mai mici dect sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea
se face la nivelul realizat.
242

n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu acui realizate i validate
ct i contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de spitalizare de zi
sunt mai mari dect sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face nivelul
contractat.
n situaia n care n urma regularizrilor se nregistreaz nerealizri la spitalizarea continu i nu
se nregistreaz depiri la spitalizarea de zi, suma aferent nerealizrilor aferente spitalizrii
continue se poate redistribui la acelai furnizor prin acte adiionale pentru lunile urmtoare n
situaia n care valoarea de contract aferent acestor luni este mai mic dect cea stabilit conform
art. 5 alin. (1) lit. a), fr a se depi media lunar a sumei stabilit conform art. 5 alin. (1) lit. a), iar
eventualele diferene din nerealizri se diminueaz prin act adiional.
b) pentru serviciile medicale spitaliceti pentru care plata se face pe baz de tarif pe zi de
spitalizare, decontarea lunar i regularizarea trimestrial se realizeaz astfel:
b1) pentru spitalele de cronici i pentru seciile/compartimentele de cronici:
1. decontarea lunar n limita sumei contractate pentru spitalizare continu cronici se face n
funcie de:
- numrul de cazuri externate, raportate i validate
Numrul de cazuri externate i raportate se valideaz de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
numrul de cazuri externate i raportate confirmate din punct de vedere al datelor clinice i
medicale la nivel de pacient de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i
Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
- durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin dac durata efectiv
realizat este mai mare dect aceasta sau durata efectiv realizat dac aceasta este mai mic dect
durata prevzut din anexa nr. 25 la ordin;
- tariful pe zi de spitalizare negociat.
n cazul spitalelor/seciilor cu internri obligatorii pentru bolnavii aflai sub incidena art. 109,
art. 110, art. 124 i art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i
completrile ulterioare i internrile dispuse prin ordonana procurorului pe timpul judecrii sau
urmririi penale, pentru bolnavii care necesit asisten medical spitaliceasc de lung durat (ani),
precum i pentru seciile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternitile de gradul II
i III, pneumoftiziologie aduli i copii, psihiatrie cronici, serviciile medicale spitaliceti se
deconteaz lunar de ctre casele de asigurri de sntate n funcie de numrul de zile de spitalizare
efectiv realizat i validat pentru luna pentru care se face decontarea, i de tarifele pe zi de spitalizare
negociate.
Validarea zilelor de spitalizare se face de ctre casa de asigurri de sntate conform
reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i numrul
de cazuri externate i raportate, confirmate din punct de vedere al datelor clinice i medicale la nivel
de pacient de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul
Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate.
2. Trimestrial se fac regularizri i decontri n limita sumei contractate pentru spitalizare cronici
n funcie de:
- numrul de cazuri externate, raportate i validate pentru perioada de la 1 aprilie 2016 i pn la
sfritul trimestrului respectiv:
Validarea cazurilor rezolvate n vederea decontrii se face de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice i medicale la nivel de pacient comunicate de ctre
coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Pentru trimestrul I 2016 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare
corespunztoare.
243

- durata de spitalizare, astfel: durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin dac durata efectiv
realizat este mai mare dect aceasta sau durata efectiv realizat dac aceasta este mai mic dect
durata prevzut n anexa nr. 25 la ordin;
- tariful pe zi de spitalizare negociat.
n cazul spitalelor/seciilor pentru internrile obligatorii pentru bolnavii aflai sub incidena art.
109, art. 110, art. 124 i art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i
completrile ulterioare i cele dispuse prin ordonana procurorului pe timpul judecrii sau urmririi
penale, pentru bolnavii care necesit asisten medical spitaliceasc de lung durat - ani, precum
i pentru seciile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternitile de gradul II i III,
pneumoftiziologie aduli i copii, psihiatrie cronici, decontarea se face n funcie de numrul de zile
de spitalizare efectiv realizat i validat i de tarifele pe zi de spitalizare negociate.
Validarea zilelor de spitalizare se face de ctre casa de asigurri de sntate conform
reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i numrul
de cazuri externate i raportate confirmate din punct de vedere al datelor clinice i medicale la nivel
de pacient de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul
Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate.
Pentru trimestrul I 2016 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare
corespunztoare.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu cronici realizate, validate i
decontate este sub valoarea contractat pentru spitalizare continu cronici, n limita economiilor
realizate din spitalizarea continu pentru cazurile cronice se poate deconta contravaloarea cazurilor
rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu cronici realizate, validate i
decontate ct i contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de
spitalizare de zi sunt mai mici dect sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea
se face la nivelul realizat.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu cronici realizate i validate
ct i contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de spitalizare de zi
sunt mai mari dect sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face nivelul
contractat.
n situaia n care n urma regularizrilor se nregistreaz nerealizri la spitalizarea continu,
suma aferent nerealizrilor se poate redistribui la acelai furnizor prin acte adiionale pentru lunile
urmtoare n situaia n care valoarea de contract aferent acestor luni este mai mic dect cea
stabilit conform art. 5 alin. (1) lit. b), fr a se depi media lunar a sumei stabilit conform art. 5
alin. (1) lit. b), iar eventualele diferene din nerealizri se diminueaz prin act adiional.
b2) pentru serviciile medicale paliative n regim de spitalizare continu:
1. decontarea lunar n limita sumei contractate pentru servicii paliative n regim de spitalizare
continu se face n funcie de:
- numrul de zile de spitalizare corespunztoare cazurilor externate, raportate i validate
Numrul de cazuri externate i raportate se valideaz de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice i medicale la nivel de pacient
comunicate de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n
Domeniul Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
- tariful pe zi de spitalizare negociat
2. Trimestrial se fac regularizri i decontri n limita sumei contractate pentru servicii paliative
n funcie de:
- numrul de zile de spitalizare corespunztoare cazurilor externate, raportate i validate pentru
perioada de la 1 aprilie 2016 i pn la sfritul trimestrului respectiv
244

Numrul de cazuri externate i raportate se valideaz de ctre casa de asigurri de sntate


conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice i medicale la nivel de pacient
comunicate de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n
Domeniul Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
Pentru trimestrul I 2016 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare
corespunztoare.
- tariful pe zi de spitalizare negociat
c) pentru serviciile medicale spitaliceti, pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat,
acordate pentru afeciuni acute n spitale, altele dect cele prevzute n anexa nr. 23 A la ordin,
precum i pentru servicii medicale spitaliceti acordate n seciile i compartimentele de acui
(aprobate/avizate de Ministerul Sntii, dup caz ca structuri distincte n structura spitalelor) din
spitalele de cronici, decontarea lunar i regularizarea trimestrial se realizeaz astfel:
1. Decontarea lunar, n limita sumei contractate pentru spitalizare continu acui, se face n
funcie de:
- numrul de cazuri externate raportate i validate
Validarea cazurilor rezolvate n vederea decontrii se face de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice i medicale la nivel de pacient
comunicate de ctre coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n
Domeniul Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
- tariful mediu pe caz rezolvat pe specialiti negociat, aferent serviciilor medicale spitaliceti
pentru patologie care necesit internare prin spitalizare continu.
2. Trimestrial se fac regularizri i decontri, n limita sumei contractate pentru spitalizare
continu acui, n funcie de:
- numrul de cazuri externate, raportate i validate n ordine cronologic n funcie de data
externrii, pentru perioada aferent trimestrului respectiv, precum i pentru perioada de 1 aprilie
2016 i pn la sfritul trimestrului respectiv, cu ncadrarea n limita valorii contractate;
Validarea cazurilor rezolvate n vederea decontrii se face de ctre casa de asigurri de sntate
conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de contract, avnd n vedere i
confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice i medicale la nivel de pacient comunicate de ctre
coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti
conform prevederilor stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
Numrul de cazuri rezolvate, validate i decontate este numr ntreg.
- tariful mediu pe caz rezolvat pe specialiti negociat, aferent serviciilor medicale spitaliceti
pentru patologie care necesit internare prin spitalizare continu.
Pentru trimestrul I 2016 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare
corespunztoare.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu acui realizate, validate i
decontate este sub valoarea contractat pentru spitalizare continu acui, n limita economiilor
realizate din spitalizarea continu pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazurilor
rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu acui realizate, validate i
decontate ct i contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de
spitalizare de zi sunt mai mici dect sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea
se face la nivelul realizat.
n situaia n care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continu acui realizate i validate
ct i contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate n regim de spitalizare de zi
sunt mai mari dect sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare, decontarea se face la nivelul
contractat.
245

n situaia n care n urma regularizrilor se nregistreaz nerealizri la spitalizarea continu,


suma aferent nerealizrilor se poate redistribui la acelai furnizor prin acte adiionale pentru lunile
urmtoare n situaia n care valoarea de contract aferent acestor luni este mai mic dect cea
stabilit conform art. 5 alin. (1) lit. a), fr a se depi media lunar a sumei stabilit conform art. 5
alin. (1) lit. a), iar eventualele diferene din nerealizri se diminueaz prin act adiional.
d) suma aferent Programelor naionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare
specifice, dispozitive medicale i servicii de tratament i/sau diagnostic, se deconteaz la nivelul
realizrilor n limita sumelor prevzute n programele naionale cu scop curativ;
e) suma pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice,
transportul nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul
lunar al medicamentelor i al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul
pacienilor, acordate n cadrul Programului naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu
insuficien renal cronic din cadrul Programelor naionale cu scop curativ, se deconteaz la
nivelul realizrilor n limita sumelor contractate cu aceast destinaie;
f) suma pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n: oncologie
medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, cabinete de boli infecioase i n cabinete de
planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie,
care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, efectuate n regim
ambulatoriu precum i n cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului i
cabinetele de specialitate din centrele de sntate multifuncionale fr personalitate juridic
organizate n structura spitalului, decontat din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de
specialitate pentru specialitile clinice, n condiiile prevzute n anexa nr. 8 la ordin;
g) suma pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate n
laboratoarele din centrele multifuncionale fr personalitate juridic organizate n structura
spitalelor decontat din fondul alocat asistenei medicale paraclinice, stabilit conform prevederilor
din anexa nr. 18 la ordin, n limita sumei contractate;
h) pentru serviciile medicale spitaliceti efectuate n regim de spitalizare de zi, inclusiv cele
efectuate n centrele multifuncionale fr personalitate juridic organizate n structura spitalelor,
pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat, decontarea lunar i
regularizarea trimestrial se realizeaz astfel:
1. Decontarea lunar n limita sumei contractate spitalizare de zi, se face n funcie de:
- numrul de cazuri/servicii raportate i validate
Validarea cazurilor/serviciilor n regim de spitalizare de zi n vederea decontrii se face de ctre
casa de asigurri de sntate conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de
contract, avnd n vedere i confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice i
medicale la nivel de pacient comunicate de ctre coala Naional de Sntate Public,
Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin
ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
- tariful negociat pe serviciu/caz rezolvat
2. La regularizarea trimestrial n vederea decontrii, casele de asigurri de sntate au n vedere
urmtoarele:
- numrul de cazuri rezolvate/servicii, raportate i validate, pentru perioada aferent trimestrului
respectiv, precum i pentru perioada de la de la 1 aprilie 2016 i pn la sfritul trimestrului
respectiv, cu ncadrarea n limita valorii contractate;
Validarea cazurilor/serviciilor n regim de spitalizare de zi n vederea decontrii se face de ctre
casa de asigurri de sntate conform reglementrilor legale n vigoare, cu ncadrarea n valoarea de
contract, avnd n vedere i confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice i
medicale la nivel de pacient comunicate de ctre coala Naional de Sntate Public,
Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti conform prevederilor stabilite prin
ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
- tariful negociat pe caz rezolvat/serviciu
246

Contravaloarea serviciilor/cazurilor rezolvate calculat pe baza indicatorilor de mai sus trebuie s


se ncadreze n sumele contractate pentru spitalizare de zi.
n situaia n care contravaloarea cazurilor rezolvate/servicii medicale efectuate n regim de
spitalizare de zi realizate i validate este peste cea contractat, casele de asigurri de sntate pot
deconta aceast depire n limita economiilor nregistrate n spitalizarea continu acui.
n situaia n care n urma regularizrilor se nregistreaz nerealizri la spitalizarea de zi, suma
aferent nerealizrilor se poate redistribui la acelai furnizor prin acte adiionale pentru lunile
urmtoare cu destinaia servicii de spitalizare de zi, iar eventualele diferene se diminueaz prin act
adiional.
Pentru trimestrul I 2016 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare
corespunztoare.
(2) Cazurile internate n regim de spitalizare continu i de zi care nu au ndeplinit criteriile de
internare nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate. Cazurile care fac obiectul internrii
prin spitalizare de zi i au fost rezolvate prin spitalizare continu la solicitarea asiguratului se
deconteaz de casele de asigurri de sntate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent
spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat.
(3) Decontarea cazurilor externate care se reinterneaz n aceeai unitate sanitar sau ntr-o alt
unitate sanitar, n acelai tip de ngrijire: acut-acut sau cronic-cronic, pentru patologie de acelai
tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare, se realizeaz n procent de 10% din tariful pe caz
rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv n procent de 10% din tariful pe zi de
spitalizare, cu excepia situaiilor n care comisia de analiz a cazurilor constituit la nivelul caselor
de asigurri de sntate constat c sunt acoperite peste 80% din ngrijirile corespunztoare tipului
de caz conform codificrii.
(4) Decontarea cazurilor transferate ntr-o alt unitate sanitar, n acelai tip de ngrijire: acut-acut
sau cronic-cronic, pentru patologie de acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la internare, se
realizeaz - la unitatea sanitar de la care a fost transferat cazul - n procent de 10% din tariful pe
caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv n procent de 10% din tariful pe zi
de spitalizare, cu excepia situaiilor n care comisia de revalidare a cazurilor constituit la nivelul
caselor de asigurri de sntate constat c sunt acoperite peste 80% din ngrijirile corespunztoare
tipului de caz conform codificrii.
(5) Casele de asigurri de sntate deconteaz cazurile externate din unitile sanitare cu
personalitate juridic de medicina muncii - boli profesionale i din seciile de boli profesionale
aflate n structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de boal profesional n
condiiile respectrii criteriilor de internare prevzute la punctul 3 litera F capitolul II din anexa nr.
1 la Hotrrea Guvernului nr. ../2016 i n condiiile n care cazurile externate sunt persoane
asigurate n sistemul asigurrilor sociale de sntate. Casele de asigurri de sntate nu deconteaz
mai mult de 25% din cazurile externate din unitile sanitare cu personalitate juridic de medicina
muncii - boli profesionale i din seciile de boli profesionale aflate n structura spitalelor.
ART. 10 Spitalele sunt obligate s suporte din sumele contractate pentru furnizarea de servicii
medicale spitaliceti cu casele de asigurri de sntate:
a) cheltuielile privind investigaiile paraclinice pentru bolnavii internai efectuate n alte uniti
spitaliceti sau n uniti ambulatorii de specialitate, n situaiile n care spitalul respectiv nu deine
dotarea necesar sau aparatura existent n dotarea acestuia nu este funcional, cu ncadrarea n
bugetul de venituri i cheltuieli aprobat, pe baza relaiilor contractuale stabilite ntre unitile
sanitare respective; sumele astfel suportate de ctre spitale pentru investigaii paraclinice pentru
pacienii internai, efectuate n alte uniti spitaliceti sau n uniti ambulatorii de specialitate, se
evideniaz distinct i se raporteaz lunar caselor de asigurri de sntate, conform machetei din
anexa nr. 22 B la ordin.
b) suma aferent transportului interspitalicesc pentru asiguraii internai care necesit condiii
suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaiilor i investigaiilor
paraclinice, cu excepia transportului efectuat de serviciile publice de ambulan pentru pacienii
care nu se afl n stare critic i care se afl n unitile sau compartimentele de primiri urgene i
247

care necesit transport la o alt unitate sanitar sau la o alt cldire aparinnd unitii sanitare
respective, n vederea internrii, investigrii sau efecturii unui consult de specialitate, acesta fiind
suportat de ctre Ministerul Sntii din fondul alocat serviciilor de ambulan; sumele pltite de
ctre spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraii internai care necesit condiii
suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaiilor i investigaiilor
paraclinice, se evideniaz distinct i se raporteaz lunar caselor de asigurri de sntate, conform
machetei din anexa nr. 22 B la ordin.
c) suma aferent consultaiilor interdisciplinare pentru pacienii internai, efectuate n
ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei uniti sanitare cu paturi, pe
baza relaiilor contractuale stabilite ntre unitile sanitare respective; sumele astfel suportate de
ctre spitale pentru consultaiile interdisciplinare pentru pacienii internai, efectuate n
ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei uniti sanitare cu paturi, se
evideniaz distinct i se raporteaz lunar caselor de asigurri de sntate, conform machetei din
anexa nr. 22 B la ordin.
ART. 11 (1) Spitalele, din sumele contractate cu casele de asigurri de sntate, suport suma
aferent serviciilor hoteliere standard (cazare standard i mas la nivelul alocaiei de hran) pentru
nsoitorii copiilor bolnavi n vrst de pn la 3 ani, precum i pentru nsoitorii persoanelor cu
handicap grav sau accentuat.
Asiguraii suport contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare i/sau mas) cu un grad ridicat de
confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, n ceea ce
privete cazarea, se nelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea
normelor igienico-sanitare i fr dotri suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider i altele
asemenea), iar n ceea ce privete masa, cea acordat la nivelul alocaiei de hran stabilite prin acte
normative.
Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabilete de fiecare unitate
sanitar furnizoare de servicii spitaliceti. Pentru unitile sanitare cu paturi, att publice ct i
private contribuia personal a asigurailor pentru aceste servicii este de maxim 300 lei/zi.
(2) Spitalele ncaseaz de la asigurai suma corespunztoare coplii, astfel:
a) Pentru serviciile medicale acordate n regim de spitalizare continu, n
seciile/compartimentele cu paturi din unitile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor
legale n vigoare i aflate n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate.
b) Pentru serviciile medicale spitaliceti, acordate n regim de spitalizare continu, prevzute n
pachetul de servicii medicale de baz. Excepie fac serviciile medicale spitaliceti acordate n
seciile/compartimentele de ngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceti pentru internrile
obligatorii pentru bolnavii aflai sub incidena art. 109, art. 110, art. 124 i art. 125 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare i cele dispuse prin
ordonana procurorului pe timpul judecrii sau urmririi penale, serviciile medicale spitaliceti
pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instana de judecat a dispus
executarea pedepsei ntr-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceti pentru pacienii din
penitenciare ale cror afeciuni necesit monitorizare i reevaluare n cadrul penitenciarelor spital
precum i serviciile medicale spitaliceti de lung durat - ani i serviciile medicale spitaliceti
pentru care criteriul de internare este urgena medico-chirurgical.
c) Pentru serviciile medicale spitaliceti acordate n regim de spitalizare continu, nivelul minim
al coplii este de 5 lei iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplii este stabilit de fiecare
unitate sanitar cu paturi pe baz de criterii proprii, cu avizul Consiliului de administraie al unitii
sanitare respective.
(3) Furnizorii de servicii medicale aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate
pentru serviciile medicale spitaliceti contractate, ncaseaz din partea asiguratului numai sumele
reprezentnd coplata i contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort.
(4) Categoriile de asigurai scutite de coplat prevzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, fac dovada acestei caliti cu documente
eliberate de autoritile competente c se ncadreaz n respectiva categorie, precum i documente
248

i/sau dup caz declaraie pe proprie rspundere c ndeplinete condiiile privind realizarea sau nu
a unor venituri, conform modelului prevzut n anexa nr. 23 D la ordin.
ART. 12 (1) Spitalele, inclusiv centrele de sntate multifuncionale cu i fr personalitate
juridic, sunt obligate s suporte din suma contractat pentru furnizarea de servicii medicale
spitaliceti pentru asiguraii internai n regim de spitalizare continu i n regim de spitalizare de zi
toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv cheltuielile din
seciile/compartimentele de ATI - structuri care nu interneaz/externeaz direct cazuri, precum i
pentru investigaii paraclinice i pentru medicamente - n limita listei prezentat la contractare -,
materiale sanitare, precum i toate cheltuielile necesare pentru situaiile prevzute la art. 10 lit. a),
b) i c), cu excepia:
- medicamentelor, materialelor sanitare pentru afeciunile din programele naionale de sntate,
medicamentele pentru bolile pentru care este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei
Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de asigurri de sntate,
- dispozitivelor medicale i serviciilor de tratament i/sau diagnostic acordate n cadrul
programelor naionale de sntate pentru unele afeciuni din programele naionale de sntate.
(2) n situaia n care asiguraii, pe perioada internrii n spital, n baza unor documente medicale
ntocmite de medicul curant din secia n care acetia sunt internai suport cheltuieli cu
medicamente, materiale sanitare i investigaii paraclinice la care ar fi fost ndreptii fr
contribuie personal, n condiiile H.G. nr. .........../2016 i ale prezentelor norme, spitalele
ramburseaz contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asigurailor.
(3) Rambursarea cheltuielilor prevzute la alin. (2) reprezint o obligaie exclusiv a spitalelor i
se realizeaz numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobat
prin decizie a conductorului instituiei; metodologia va fi pus la dispoziia casei de asigurri de
sntate i va fi adus la cunotin i pacienilor la internarea acestora n spital.
ART. 13 (1) Serviciile medicale de nalt performan (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se
acord numai pe baz de recomandare medical asigurailor conform fielor de solicitare prevzute
n anexa nr. 24 la ordin.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic pacienilor internai. Fiele de solicitare se ntocmesc ntr-un
singur exemplar dac serviciile medicale de nalt performan se efectueaz de ctre spitalul n
care este internat pacientul, fr a se ntocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice.
(3) n situaia n care spitalele nu dein dotarea necesar sau aparatura existent n dotarea
acestora nu este funcional, pentru pacienii internai crora li se recomand servicii medicale de
nalt performan prevzute la alin. (1) ce vor fi efectuate n alte uniti spitaliceti sau n uniti
ambulatorii de specialitate, spitalele ntocmesc fiele de solicitare prevzute n anexa nr. 24 la ordin
care se completeaz n 2 exemplare, din care unul rmne la furnizorul care a fcut recomandarea
i, un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de nalt performan. La fia de
solicitare se ataeaz, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaii efectuate anterior
pentru stabilirea diagnosticului.
ART. 14 Medicii care i desfoar activitatea n spital au obligaia ca la externarea asiguratului
s transmit medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, dup caz, prin
scrisoare medical sau bilet de ieire din spital cu obligaia ca acesta s conin explicit toate
elementele prevzute n scrisoarea medical, evaluarea strii de sntate a asiguratului la momentul
externrii i indicaiile de tratament i supraveghere terapeutic pentru urmtoarea perioad
(determinat conform diagnosticului), informaii care trebuie s se regseasc i n foaia de
observaie clinic general la epicriz.
Medicii care i desfoar activitatea n spital au obligaia ca la externarea asiguratului s
elibereze prescripie medical pentru medicamente cu i fr contribuie personal n ambulatoriu,
conform prevederilor legale n vigoare, dac recomand un tratament n ambulatoriu conform
scrisorii medicale/biletului de ieire din spital, pentru o perioad de maximum 30 de zile.
ART. 15 (1) Suma anual prevzut n bugetul de venituri i cheltuieli i, respectiv, suma
prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale ncheiat cu casele de asigurri de sntate
249

se defalc de ctre spitale pe trimestre i luni, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior
n funcie de subordonare, i al caselor de asigurri de sntate.
(2) Casa de asigurri de sntate deconteaz, n primele 10 zile ale lunii urmtoare celei pentru
care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurailor n luna precedent, pe
baza facturii i a documentelor justificative depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare
de servicii medicale spitaliceti, cu ncadrarea n sumele contractate. Pentru fiecare lun, casele de
asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a
lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a
documentelor justificative depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii
medicale spitaliceti.
Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului n curs se poate efectua n luna
decembrie pentru serviciile medicale efectuate i facturate pn la data prevzut n documentele
justificative depuse n vederea decontrii, urmnd ca diferena reprezentnd servicii medicale
realizate s se deconteze n luna ianuarie a anului urmtor.
(3) Pentru ncadrarea n sumele contractate cu casele de asigurri de sntate, spitalele vor
ntocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile, dac este cazul, cu excepia cazurilor de
urgen medico-chirurgical, a cazurilor care necesit internare n seciile de obstetric i
neonatologie i a bolilor cu potenial endemo-epidemic. n acest sens, odat cu raportarea ultimei
luni a fiecrui trimestru, spitalele depun la casa de asigurri de sntate pe fiecare secie numrul
cazurilor programate aferente trimestrului respectiv, dup cum urmeaz: numr cazuri programate
aflate n lista de prioritate la nceputul trimestrului, numr cazuri programate intrate n lista de
prioritate n cursul trimestrului, numr cazuri programate ieite din lista de prioritate n cursul
trimestrului i numr cazuri programate aflate la sfritul trimestrului n lista de prioritate.
(4) Trimestrial, pn la data de 5 a lunii urmtoare expirrii unui trimestru, spitalele vor raporta
realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractai i, pn pe data de 10 a lunii
curente pentru luna precedent, ordonatorului de credite ierarhic superior, n funcie de
subordonare, i caselor de asigurri de sntate execuia bugetului de venituri i cheltuieli.
Regularizarea i decontarea trimestrial se fac n primele 25 de zile ale lunii urmtoare trimestrului
ncheiat, cu excepia trimestrului IV pentru care regularizarea se face pn la data de 20 decembrie
a anului n curs pentru serviciile medicale realizate, raportate i validate conform contractului de
furnizare de servicii medicale de la data de 1 aprilie 2016 pn la data de 30 noiembrie a anului n
curs, conform facturilor nsoite de documentele justificative, urmnd ca regularizarea final a
trimestrului IV s se efectueze n luna ianuarie a anului urmtor.
ART. 16 Casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu unitile medico-sociale, cu
spitalele pentru medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate
mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi psihiatrie, cabinete de medicin
dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care se afl n
structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, precum i cu cabinetele de medicina muncii
organizate conform prevederilor legale n vigoare, n vederea recunoaterii biletelor de internare
eliberate de ctre medicii ce-i desfoar activitatea n aceste uniti Modelul de convenie este cel
prevzut n anexa nr. 42 la ordin.
Serviciile medicale spitaliceti pot fi acordate asigurailor i pe baza biletelor de internare
eliberate de medicii din centrele de dializ private aflate n relaie contractual cu Casa Naional de
Asigurri de Sntate/casele de asigurri de sntate, dup caz.
ART. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate n spitale se semneaz din
partea spitalelor de ctre membrii