Sunteți pe pagina 1din 9

AMBALAJE

REUTILIZABILE

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

Ce este
ambalajul reutilizabil
Ce este ambalajul reutilizabil
Cine este responsabil pentru
ambalajul reutilizabil
Obliga]iile operatorilor economici
privind ambalajele reutilizabile
Compozi]ia ambalajelor reutilizabile

Ambalajul reutilizabil este un ambalaj


refolosit pentru acelasi scop, a c`rui returnare
de c`tre consumator ori comerciant este
asigurat` de plata unei sume sistem depozit,
prin reachizi]ionare sau altfel.

Marcarea ambalajelor reutilizabile


Prevenire
Gestionarea ambalajelor reutilizabile
Valorificarea [i Reciclarea de[eurilor
de ambalaje reutilizabile
Raportarea ambalajelor reutilizabile

Ambalajul reutilizabil se consider` introdus pe


pia]` atunci cnd este f`cut disponibil pentru
prima oar`, mpreun` cu produsul pe care este
destinat s` l con]in`, s` l protejeze, s` l
manipuleze, s` l distribuie sau s` l prezinte.

Clasificare ambalaje reutilizabile:


Dup` func]ia pe care o ndeplinesc:
ambalaje primare (ex.: butelii de sticl`);
ambalaje secundare (ex.: navete);
ambalaje tertiare (ex.: pale]i).

Ambalajul reutilizabil
trebuie s` ndeplineasc`
o serie de cerin]e
esen]iale privind
compozi]ia [i caracterul
reutilizabil:
propriet`]ile fizice [i
caracteristicile ambalajului
trebuie s` permit` mai multe
rota]ii (reutiliz`ri) n condi]ii
normale de utilizare.
trebuie s` satisfac`
exigen]ele n materie de
s`n`tate [i securitate.

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

Dup` etapa de utilizare:


ambalaje noi ambalaje reutilizabile introduse pe pia]` [i f`cute
disponibile pentru prima dat`; (Exemple: palet nou;
flacon de sticl` nou, naveta nou`)

Algoritmul urm`tor este un instrument practic pentru a determina dac`


un ambalaj este de unic` folosin]` sau are caracter reutilizabil. Dac` se
poate r`spunde DA la toate ntreb`rile, atunci abalajul este REUTILIZABIL.
Produc`torul de produse ambalate inten]ioneaz`
s` le reutilizeze n acela[i scop?

ambalaje reutilizate ambalaje refolosite n acelasi scop


pentru care au fost create, care ]i men]in propriet`]ile fizice [i
caracteristicile ini]iale astfel nct s` permit` n cadrul ciclului s`u
de via]` un num`r minim de rota]ii n condi]ii normale de utilizare;
(Exemple: palet reutilizat, butelie de sticl` reutilizat`, navet`
reutilizat`)

NU

Exist` poten]iali utilizatori pentru respectivul ambalaj?

DA
Exemplu: ambalaj reutilizabil:
Butelie sticla
Europalet
Navete plastic

ambalaje recondi]ionate
prin recondi]ionare se intervine asupra
ambalajulului devenit de[eu, acesta fiind
readus ntr-o stare optim` de utilizare.
Ambalajele devenite de[euri supuse
unui proces de recondi]ionare se
consider` ca fiind reciclate.
Ambalajele recondi]ionate se declar`
ca [i ambalaje noi.
(Exemple: palet din lemn recondi]ionat,
navet` din lemn recondi]ionat`)

NU ESTE ambalaj reutilizabil:


Butelia PET
Flacon detergenti
Cutia carton

NU

DA

Ambalajul r`mne ntr-un


sistem organizat de preluare
sau exist` un sistem
de recondi]ionare

Ambalajul
NU ESTE REUTILIZABIL

NU

DA

Ambalajul
NU ESTE REUTILIZABIL

Ambalajul [i men]ine propriet`]ile fizice [i caracteristicile


ini]iale astfel nct s` permit` mai multe rota]ii n condi]ii
normale de utilizare (calitate, protec]ie etc)?

DA

Ambalajul
ESTE REUTILIZABIL

NU

Ambalajul
NU ESTE REUTILIZABIL

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

Cine este responsabil


pentru ambalajele reutilizabile

Agen]ii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt


obliga]i s` ia toate m`surile necesare la fabricarea de
ambalaje, astfel nct ele s` corespund` din toate
punctele de vedere necesit`]ii unor reutiliz`ri multiple.

Responsabili sunt agen]ii economici care:


produc ambalaje reutilizabile;

MARCAREA AMBALAJELOR REUTILIZABILE

import` ambalaje reutilizabile;


produc produse ambalate n ambalaje reutilizabile;
import` produse ambalate n ambalaje reutilizabile;
comercializeaz` produse ambalate n ambalaje reutilizabile
(distribuitori, retaileri numai pentru produsele ambalate
n ambalaje reutilizabile [i importate direct).
Conform legisla]iei n vigoare n cazul ambalajelor reutilizabile se aplic`
sistemul depozit pe ntreg lan]ul: de la produc`tor pn` la comerciant [i
consumatorul final.

Obliga]iile operatorilor economici


responsabili pentru ambalajele reutilizabile

Operatorii economici care produc produse


ambalate n ambalaje reutilizabile
primare, trebuie s` marcheze sau s` nscrie
direct pe ambalaj sau pe etichet` sintagma
Ambalaj reutilizabil.
Marcajul trebuie s` fie vizibil, lizibil [i durabil,
chiar [i n cazul n care ambalajul este deschis.
PREVENIRE
Operatorii economici care introduc pe pia]` ambalaje reutilizabile
au obliga]ia prevenirii gener`rii de[eurilor [i a efectelor nocive ale
acestora.
Prevenirea presupune:

COMPOZI}IA AMBALAJELOR REUTILIZABILE


Ambalajele reutilizabile introduse pe pia]` trebuie s` respecte cerin]ele
esen]iale specifice privind compozi]ia [i caracterul valorificabil sau dup`
caz reutilizabil. Suma nivelurilor concentra]iilor de plumb, cadmiu, mercur
[i crom hexavalent prezente n ambalaj sau toate componetele acestuia
trebuie s` nu dep`[easc` 100 p`r]i/milion raportat la greutate.
Ambalajele reutilizabile introduse pe pia]` trebuie s` respecte cerin]ele
esen]iale prev`zute de legisla]ia n vigoare.
Informa]ii suplimentare privind compozi]ia [i caracterul reutilizabil
[i valorificabil al ambalajelor sunt prezentate n Ghidul legislativ pentru
operatorii economici care introduc pe pia]` produse ambalate sau
ambalaje de desfacere, postat pe site:
http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

reducerea cantit`]ii [i nocivit`]ii pentru mediu a materialelor [i


substan]elor utilizate n ambalaje [i deseuri de ambalaje;
reducerea greut`]ii [i volumului ambalajelor pn` la minimul
necesar asigur`rii siguran]ei [i igienei produselor;
reducerea ambalajelor n cadrul procesului de produc]ie,
comercializare, distribu]ie, utilizare [i eliminare prin dezvoltarea
de produse [i tehnologii curate;
o alt` masur` de prevenire a gener`rii de de[euri n cazul
ambalajelor reutilizabile poate fi:
asigurarea unui num`r proiectat de cicluri de umplere;
asigurarea unei rate de ntoarcere de pe pia]`, ct mai ridicat`.

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

Gestionarea
ambalajelor reutilizabile

Valorificarea [i Reciclarea
de[eurilor de ambalaje reutilizabile
Ambalajul reutilizabil devine de[eu de ambalaj atunci cnd:

Operatorii economici care produc produse ambalate n ambalaje


reutilizabile sunt obliga]i s`:
ia m`surile necesare n vederea asigur`rii unui num`r optim de
cicluri de utilizare, fiind obligatorie aplicarea sistemului depozit;
s` organizeze un sistem pentru colectare, n vederea reutiliz`rii
multiple a ambalajelor, prin intermediul operatorilor economici care
comercializeaz` aceste produse sau prin centre specializate de
colectare a acestor tipuri de ambalaje;
s` asigure o distribu]ie optim` n teritoriu [i o capacitate
corespunz`toare a centrelor specializate de colectare, astfel nct
acestea s` poat` prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile;

este impropriu reutiliz`rii


cnd nu se mai reg`se[te n sistemul organizat de colectare
[i returnare.
Ambalajul reutilizabil nu se consider` de[eu de ambalaj atunci cnd
este returnat pentru a fi refolosit.
Cantitatea de de[euri de ambalaje reutilizabile generate ntr-un
an se consider` a fi egal` cu cantitatea de ambalaje reutilizabile
introduse pe pia]a national` n anul respectiv.
De[eurile de ambalaje reutilizabile trebuie introduse ntr-un circuit
de valorificare [i reciclare a de[eurilor.

Obiectivele anuale de valorificare [i reciclare


sunt cele prev`zute n legisla]ia n vigoare.
Operatorii economici care introduc pe pia]` produse ambalate
n ambalaje reutilizabile sunt obliga]i s` informeze
comerciantii [i/sau consumatorii despre ncetarea reutiliz`rii unui anumit
tip de ambalaj [i s` asigure preluarea acestora nc` 6 luni de la data
ncetarii utiliz`rii lor.

Operatorii economici responsabili pentru ambalajele introduse


pe pia]` pot ndeplini obiectivele anuale de valorificare [i reciclare
fie individual, prin gestionarea de[eurilor de ambalaje generate
corespunz`toare propriilor ambalaje preluate/colectate de pe pia]`,
fie prin transfer de responsabilitate c`tre ECO-ROM AMBALAJE.

Tabelul urm`tor prezint` sintetic cteva exemple sugestive referitoare la


obliga]iile operatorilor economici responsabili pentru ndeplinirea
obiectivelor anuale de valorificare [i reciclare pentru ambalajele introduse
pe pia]`.

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

11

palet

Responsabilitate operatori economici


Importator
de ambalaje
reutilizabile
destinate
comercializ`rii
Import
de pale]i
destina]i
comercializ`rii se
declar` doar
cantitatea de
ambalaje care
ambalajeaz`
pale]ii introdu[i pe pia]a
romneasc`
(ex. chingi, folie,
dup` caz)

Importator
produse ambalate
n ambalaje
reutilizabile

Import de produse
ambalate pe pale]i
se declar` ntreaga
cantitate de pale]i
aferent` produselor
ambalate introduse pe
pia]a romneasc`
Daca o parte din produsele importate sau
din cantitatea de pale]i
aferent` produselor
importate, este mai
departe scoas` de pe
teritoriul Romniei
se declar` doar cantitatea de pale]i r`mas`
pe pia]a romneasc`
Observa]ie:
nregistrarea [i raportarea
ambalajelor se face n
aceea[i lun` n care s-a
nregistrat importul.
Datele referitoare la
produsele aflate n tranzit
pe teritoriul Romniei
nu se includ n raportare

Importator de
ambalaje reutilizabile
necesare ambal`rii
propriilor produse

Producator
de produse
ambalate n
ambalaje
reutilizabile

Producator
de ambalaje
reutilizabile

Se declar`
Producator
Import de pale]i (noi
cantitatea de
de pale]i
sau recondi]iona]i)
pale]i noi sau
raporteaz`
necesari ambal`rii
recondi]iona]i
doar cantitatea
propriilor produse
aferent`
de ambalaje
se declar` ntreaga
produselor
aferent`
cantitate de pale]i
importat`, n
ambalate,
ambal`rii
momentul n care este
introdus` pentru
pale]ilor pu[i
f`cut` disponibil`
prima dat` pe
pe pia]`
pentru prima oar`,
pia]a romneasc`.
mpreun` cu produsul Dac` se export`
pe care este destinat
produse ambalate
s` l con]in`
pe pale]i (noi sau
recondi]iona`i)
ace[tia nu se
declar`.

flacon sticl`

Ambalaj

Ambalaj

10

Responsabilitatea operatorilor economici


Importator
de ambalaje
reutilizabile
destinate
comercializ`rii

Importator
produse ambalate
n ambalaje
reutilizabile

Import de produse
Import sticle
ambalate n ambalaje
n vederea
reutilizabile de sticl` comercializ`rii
se raporteaz` cantitatea
se declar`
doar amabalaje de ambalaje din sticl`,
care ambaleaz` ca fiind introduse pentru prima dat` pe pia]`;
flacoanele
Dac` o parte din
de sticl`
produsele ambalate n
importate;
ambalaje reutilizabile
de sticl` sunt n tranzit
pe teritoriul Romniei,
(urmnd s` fie scoase
de pe teritoriul
comercial romanesc)
se declar` doar
cantitatea r`mas` pe
teritoriul Romniei.
Observa]ie:
Inregistrarea si raportarea
ambalajelor se face in
luna in care s-a inregistrat importul

Importator de
ambalaje reutilizabile
necesare ambal`rii
propriilor produse

Import de ambalaje
de flacoane de sticl`
reutilizabile necesare
ambal`rii propriilor
produse se declar`
cantitatea de
ambalaje de sticl`
introdus` pe pia]`
Observa]ie:
Se declar` [i
cantitatea de
ambalaje care
ambaleaz` flacoanele
de sticl` importate
n luna n care s-a
efectuat importul;
Buteliile de sticl` se
declar` n momentul
umplerii [i punerii
acestora pe pia]`

Produc`tor de
produse ambalate
n ambalaje
reutilizabile

Produc`tor
de ambalaje
reutilizabile

Producator de
Se declar`
flacoane de sticl`
cantitatea de
raporteaz`
ambalaje noi de
doar cantitatea
sticl` aferent`
de ambalaje
produselor
aferent`
ambalate,
ambal`rii
introdus` pentru
flacoanelor de
prima dat` pe
sticl` puse pe
pia]a romnesc`.
pia]`
Dac` se export`
produse ambalate
n ambalaje
reutilizabile de
sticl`, aceast`
cantitate de
flacoane de sticl`
nu se raporteaz`
Observa]ie:
NU se raporteaz`
buteliile de sticl`
returnate din
pia]`

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

12

13

Raportarea
ambalajelor reutilizabile
Ambalajul reutilizabil se consider` introdus pe pia]` atunci cnd
este f`cut disponibil pentru prima oar`, mpreun` cu produsul
pe care este destinat s` l con]in`, s` l protejeze, s` l manipuleze,
s` l distribuie sau s` l prezinte.

navet`

Ambalaj

OBSERVA}IE:

Responsabilitate operatori economici


Importator
de ambalaje
reutilizabile
destinate
comercializ`rii
Import navete
n vederea
comercializ`rii
se declar`
doar
ambalajele
care
ambaleaz`
navetele
importate

Importator
produse ambalate
n ambalaje
reutilizabile

Import produse
ambalate n navete se
raporteaz` cantitatea
de navete ca fiind
introdus` pentru prima
dat` pe pia]`;
Dac` o parte din
produsele importate
sunt mai departe
exportate, (fiind n
tranzit pe teritoriul
Romniei) se
raporteaz` doar
cantitatea de navete
r`mas` pe teritoriul
Romniei.

Importator de
ambalaje reutilizabile
necesare ambal`rii
propriilor produse

Produc`tor de
produse ambalate
n ambalaje
reutilizabile

Produc`tor
de ambalaje
reutilizabile

Produc`tor de
Import de navete
Se declar`
navete
pentru ambalarea
cantitatea de
raporteaz` doar
propriilor produse se navete noi
cantitatea de
raporteaz` cantitatea
aferent`
ambalaj necesar`
de navete introduse
produselor
pe pia]`, adic` n
ambalate,
ambal`rii
momentul n care sunt introdus` pentru
navetelor puse
umplute cu produse.
prima dat` pe
pe pia]`
pia]a
romneasc`;
Observatie:
Dac` se export`
Se declar` [i cantitatea
produse ambalate
de ambalaje care
n navete, aceast`
ambaleaz` navetele
cantitate de
importate n luna
navete nu se
n care s-a realizat
raporteaz`.
importul.

Observa]ie:
nregistrarea [i raportarea
ambalajelor se face n
luna n care s-a nregistrat
importul

NOT~: Achizi]iile de pe pia]a UE se asimileaz` importului [i se raporteaz` ca atare.

Ambalajul reutilizabil care este refolosit pentru ambalarea unui


produs NU se consider` ambalaj introdus pe pia]`.
Ambalajele reutilizabile se raporteaz` [i n rubrica corespunz`toare
ambalajelor reutilizabile.
Att produc`torii [i importatorii de ambalaje reutilizabile
n vederea comercializ`rii sau ambal`rii propriilor produse
ct [i produc`torii [i importatorii de produse ambalate n
ambalaje reutilizabile trebuie s` furnizeze anual, pna cel
tarziu pe data de 25 februarie, informa]ii privind cantitatea
de ambalaje introdus` pe pia]a na]ional`.

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje

14

15

OBSERVA}IE
Operatorii economici care au transferat
responsabilitatea ndeplinirii obiectivelor de
valorificare [i reciclare conform prevederilor
legislative n vigoare, au obliga]ia de a comunica
autorit`]ii teritoriale pentru protec]ia mediului
datele de identificare ale operatorului economic
autorizat cu care au ncheiat contractul de transfer
de responsabilitate, pn` cel trziu la data
de 15 ianuarie a fiec`rui an.

Informa]ii suplimentare privind modul de raportare a ambalajelor sunt


prezentate n Ghidul de raportare a ambalajelor pentru operatorii economici
care introduc pe pia]` produse ambalate [i ambalaje de desfacere postat pe
pagina web a ECO-ROM Ambalaje, la sec]iunea GHIDURI:
http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

Dac` transferul de responsabilitate se realizeaz`


dup` data de 15 ianuarie, operatorul economic
care a transferat responsabilitatea trebuie s`
comunice imediat agen]iei teritoriale pentru
protec]ia mediului din jude]ul n a c`rui raz`
teritorial` este nregistrat sediul social datele de
identificare ale operatorului economic autorizat
cu care s-a ncheiat contractul de transfer de
responsabilitate.
Contractul de transfer de responsabilitate,
NU SCUTE{TE operatorul economic responsabil
pentru ambalajele introduse pe pia]` de:
obliga]ia raport`rii anuale a datelor c`tre
agen]ia teritorial` de protec]ie a mediului pn`
cel trziu pe data de 25 februarie a fiec`rui an;

Bro[ur` din seria Ghiduri ambalaje


editat` de:

obliga]ia transmiterii declara]iilor lunare c`tre


Adiministra]ia Fondului pentru Mediu pn` cel
trziu pe data de 25 a fiec`rei luni.
EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010
Toate drepturile rezervate

Servicii oferite:
transfer de responsabilitate
consultan]` gratuit`

ECO-ROM AMBALAJE
+40 372 735 015
consultanta@ecoromambalaje.ro

www.ecoromambalaje.ro