Sunteți pe pagina 1din 3

RTDICAREA CURBELOR CARACTERISTICE PENTRU

VENTILATORUL CENTRIFUGAL
1. NOTTUNT

TEORETTCE

Scopul lucrdrii este ridicarea curbelor caracteristice de funclionare pentru ventilatorul


centrifugal (asemdn6toare celor ale pompei centrifugale).
La o turalie dat6, determinat[ de motorul de antrenare, ventilatorul vehiculeazd.un debit de aer
gazului energie. Deoarece considerdm cd fluidul de lucru este lipsit de greutate, se
transmilAnd
Q,
lucreazd cu energia specif,rc[ transmisd unitdtrii de volum (1 ,n'),

E t_(nv2 *ou
=pv'*o
'Y
v=7[ 2 *rv))=-

Presiunea totalS 6p, rcprezintd energia transmisd de ventilator unitdlii de volum de gaz, intre
intrare qi iegire (analog indllirnii de pompare). Aceasta se calculeazd ca diferenla intre energia volumic6
la ieqire gi energia volumicd la intlare

uo,=(*f * o),-(+*r),

y(t

-v:)* p"- p

(1)

Presiunea totald depinde de debit, iar curba 6p1 este caracteristica de sarcind a ventiiatoluiui.
intrare,
Vi = QlAi, respectiv de la iegirea din ventilator Ve = QlAn .

Dac[ se nldsoard debitul, din el se deduc vitezele medii ?n secliunea de curgere de la

Se mdsoar6 diferenla de plesiune intre iegilea gi intrarea in ventilator, dupd care cu relalia (1) se
determin6 presiunea total5.
Puterea hidraulicd transmisE de ventilator gazului este
(2)
Pn = Q6pt.

Puterea mecanicd P necesard la arbore este mai mare dec6t Pn, deoarece trebuie s6 acopere gi
pierderiie de sarcind hidraulicd. Randamentul ventilatorului este
P,

= --!!
,P

(3)

11

Dacd nu se poate m[sura puterea mecanica atunci se mdsoard puterea electrici Pr7 absorbitd de
motorul de antrenare. Raportul Pn I Pa reprezintd randamentul ansamblului motor - ventilator gi este
egal cu produsul randamentelor celor doud magini. Astfel, randamentul agregatului este

\agr

Pn
P
-=;;=eA=\\M
-Pt,

Randamentul depinde gi

el de debit. Reprezentarea funcliilor

(4)
P,, =

.fr(Q) $i

rlor. = fr(Q)

constituie curbele caracteristice ale puterii, respectiv ale randamentului.

APARATULUI $I PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE


Instala{ia se compune din tubul de aspilalie (1) de diametrul D (270 mm) gi ventilatorul
centrifugal (2). Secliunea de intrare in ventilator are diametrul Di (180 mm) iar secliunea de ieqire
(refulare) (3), este dreptunghiulard de ld1ime 6 (110 mm), putdnd fi obturatd parfial sau total de o
clapet[ culisanta. Aceastd clapetd lasd deschis6 o fereastrd de inal]ime y. Ventilatorul este antrenat de

2. DESCRIEREA

electromotorul (4)
Tubul Pitot-Prandtl (5), racordat la micromanometrul cu tub inclinat (6) selvegte la mSsurarea

vitezei locale. Fiind aqezatin axul tubului de aspiralie el mdsoar[ viteza maximd (necesard calculului
debitului). Manometrul diferenlial (7) mdsoarS diferenla intre presiunea de refulare qi cea de la aspira{ie
din secliunea de diametru Di. La alimentarea electromotorului de antrenare se afld conectate voltmetrul
(8) ti ampermetrul (9) ale cdror indicalii servesc la calculul puterii electrice (in lipsb unei truse
u,attmetrice)
t,r:'.
l) n,
ti

"l-t
.An

I
1

t"-:-l

t.".

;i., '
^l
.';

---r*\,:,-.--\
t_t . ..

3. MODUL DF.' LUCRU

i;

l
I

,.i
,,)

i.ii

$I PRELUCRAREA REZULTATELOR

motorul electric la relea.


Clapeta de la gaura de refulare a ventilatorului se poate fixa in diferite pozilii de la complet inchisd
y : 0 (mers in go1, adic[ Q : 0) pAnd la complet deschis[ ! nux :250 mm. Pentru fiecale pozilie se
mdsoar[ gi se scriu in tabel:
- pozilia clapetei, prin deschidereay
- denivelarea 6h a manometrului difelenlial, care indici diferenla de presiune intre iegire qi
Se cupleazd

intrare.

denivelarea 5/ la manometrul diferenlial inclinat cu unghiul racordat la tubul Pilot-Prandtl,


avdnd lichid manometric de densitate p,,,
- tensiunea de alimentare U
- intensitatea curentului 1
Se pornegte de la clapetd complet inchisd 6i se mdsoard in cel pulin 8 pozi\ii intermediale pdnd la
deschiderea complet[ a clapetei (y crescdtor).
Nr.

6h

6l

um

cos g

Pet

5p,

Ph

(m3is )

Pa

q
%

0,250

Se cunosc: po,, : 1,22 kg/m3 - pentru aer la circa 15o;


manomef ic din manometrul diferenlial?nclinat cu u: 300

p,,,:

866 kglm3

densitatea lichidului

4. PRELUCRAREA
a) Puterea electricd

DATELOR
Pet

in
U=W

(s)

=(JI cosq..5

cdnd
absenla unei truse wattmetrice, se m6soard tensiunea U intre faze (sau pe cea pe fazd,
de 1
intensitat ea acurentului, iar factorul de putere se citegte dintr-o diagrama in firnclie

),

mdsurat.

b) Debitul e. Pentru determinarea debitului se foloseqte metoda explorErii c0mpului de

viteze,

cazr;l simetriei axiale a curgerii (secliune circulard). Cu tubul Pitot-Prandtl se mdsoard


vitezalocald in mai multe puncte ale unei raze r. [0,R] gi apoi se determind debitul

a-vantajoas6

.t?

Q=

lv@)Znr.dr

pentru simplificare, se determin[ viteza maximI v,.,* in centrul tubului de aspiralie (cu ajutorul
tubului Pitot-Prandtl), din cale se deduce viteza medie V, Si apoi debitul Q =VA

Po"v2*u*

= po
-"

- p =6p, sau vmax = ^F;

\Paer
Diferen{a 5p este mdsuratS de micromanometrul diferenlial cu tub inclinat la unghi o' Astfel,
vmax =

^lbrralsincx
\ Paer

Raporrul intre vitezamedie gi viteza maxim[, notat cu rp este func]ie de num6ru1 Reynolds al
curgerii, apriori necunoscut,
V
q(Re)
vmax

in

instala{ia studiat5 se poate considera, cu aproximafie:

in final g=VA=

(p'vmax

n?"2
4

<p

fo,aol oentru {lEl <|om,n


[.6/ >10run
lo,szJ

'

*max

r+ ^l:-

(7)

c) Yitezele la infiare (aspiralie) qi la iegire (refulare)


Secliunea de aspiralie este constantd, atfel

incAt

Vr

=Q

4Q

4-;fi

orificiul dreptunghiular de lfliime 6 gi in[l]ime y variabil[, datoritd


Q- A
se fixeazd clapeta de reglare a debitului V,
,_

Secliunea de ieqire este

poziliei in care

,+_

by

d) presiunea totald 6ps se calculeaz[ cu relalia (1). Diferen]a de presiune Pe mdsurdnd denivelarea 6ft a manometrului diferenlial cu apd [7]'

Pr

se determind
(8)

Pe-Pr=Pg6h
e) Puterea

hidraulicd

P11

, sQ calctsleazd cu relalia (2)

Randamentul agr;egatului (ventilator + motor) se calculeazd cu relalia (4).


ie o diagram[ avdnd debitul in abscisl se traseaz[ cele trei caracteristici: de sarcind 6pt --

fl

putere P, =

fr@)

Si de randament

\og, = ft(Q)

fi(Q),

de