Sunteți pe pagina 1din 18

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 231/13.1V2010

5

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

'

MINISTERUL ADMINISTRATIEI $11NTERNELOR

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA

OR DIN pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoa,terea autorizarii persoanelor fizice ~~ juridice romane , ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii 'i verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei !?i al cartografiei pe teritoriul Romaniei

AvAnd in vedere prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfa~urarea activatatii de realizare l?i de venficare a lucr~nlor de specialitate din domenille cadastrului. geodezaei ~~ cartografiei de cat r e persoanele fizace ~i juridace autorizate pe tentoriul Romaniei. aprobata cu modifican ~i completari prin legea nr. 795/2001, in temeaul art. 9 alin. (5) dm HoUirarea Guvemului nr. 1.210/2004 privand organizarea ~I functiona rea Agen\iei Nationale de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara, repubhcata, cu modificanle ulterioare

dlrectorul general al Agentiel Nationale de Cadastru ,; Publicitate tmobiliari emlte prezentul ord in.

Art.

1. -

Se aproba Regulamentul privlnd autoriZarea sau recunoa~terea

autorizarli persoanelor fizice ~~ juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apaf1ine Spa\iului Economic European in vederea realizarii !ii venficarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei

~~atcartografiei pe teritoriul Romaniei. prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul OfiCial al Romanaei. Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru ~i Pubhcitate lm obiliara, Mlhai Busuioc

Bucurel?U. 29 martie 2010. Nr. 107.

REGULAMENT

privind autorizarea sau recunoa'"terea autorizarii persoanelor fazice ~~ juridice romane , ale unui alt stat membru

al Uniunii Europene

sau ale unui stat care apartine Spat i ului Economic

European in vederea realizarii ~~ verificarii

lucrarilor de speclalitate in domeniul cadastrului , at geodezlei !fi al cartografiel pe teritoriul Romaniei

distinct, in scopul desra~urani unei acllvitat• specifice, cu toate drepturile ~~ obligataile ce decurg din aceasta;

luor~ride specialitate -lucrari in domeniul cadastrulua, al

geodeziel ~i al cartografiei. (3) Calitatea de persoana autorizata se obtine prin emiterea de catre Agentia Nat•onara de Cadastru ~~ Publicitate lmobahara, identificata in continuare prin abrevierea ANCPI, sau de catre oficllle de cadastru ~~ pubhc 1 tate amobiliara, identificate in

de mai jos au urmatoarele semnaficaVi: continuare pnn abrevierea OCPI. a certtficatului de autorizare,

Art. 1.- (1) Prezentul regulament stabile!?te cadru l legal pentru autorizarea sau recunoa!ilerea autorizarii persoanelor fizice ~~ juridice care pot sa realizeze ~~ sa venfice lucrari de specialitate. (2) in sensul prezentului regulament, termenii ~~ expresiale

CAPITOLUL I

Oispozi~il generate

c)

a) persoana fizictJ- cetatean al unui stat membru al Unaunia act ce dovede~te competenta tehnica ~· insu~trea

Europene sau al unui stat care apartine Spa\iului Economac European, luat andividual, in calitate de subiect de drept civil,

fiind titularul unor drepturi ~~ obligatii ce alcatuiesc continutul (4) Lucnirile de specialitate realizate de ccltre persoanele raportului juridic civil; autonzate potrivit prevederilor prezentulul regulament,

~tampilate de executant, nu pot fi utalizate decal daca sunt

dintre statele membre ale Uniunli Europene sau ale Spatiutui recep\ionate de ANCPI sau OCPI, dupa caz, potrivit Economac European. reprezentata de una sau mai mj.Jite reglementarilor in vigoare. persoane fizice. constituita cu respectarea cerintelor legale de Art. 2. - {1) Reallzarea lucrarilor de specialitate cupnnde

fond de forma. de sine statatoare, ce are un patrimon au executarea opera\tunilor de teren si de birou. intocm~rea

reglementarilor legale in vigoare a persoanelor fazice ~~ juridice care pot sa realizeze ~~sa venftce lucrari de specialitate.

b) persoantJ juridictJ- entitate care are sediul social in unul

6

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI . PARTEA I , Nr. 231 / 13 .1V.2010

documentelor tehmce care compun lucrarea, asumarea

responsab l htath corectitudtnii datelor ~i a documentelor grafice

~~ textuale prln semnatura ?i ?tampila. precum

acestora Ia ANCPI sau OCPI. dupa caz, pentru recep1ie.

(2) VenfJCarea lucranlor consla in executarea operatiunilor

de verificare Ia teren ~~ Ia birou , conform Regulamentulul de

av i zare, verif r care ~~ recept1e a lucranlor de specia l itate drn domeniul cadastrului, al geodeziei. at topograflei , at

fotogrammetriei ~~ al cartografiei ~i asumarea raspunde r ii cu privire Ia corectitudinea lucrani verificate. Art 3. - (1) Autorizarea are ca scop aslgurarea premiselor pentru desfa~urarea actavitaltlor de speciatitate in conditiile indepl in l rii cerln\elor tehnice ?i calitative prevazute in regulamentele. instruc\iunile ~~ normele tehnice elaborate de ANCPl. (2) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala

a persoanelor fiztce sau juridice sa execute lucrarl de

~i prezentarea

specialltate recunoscute oficral ~~ destinate a fi preluate in baza de date cadastrale !?' in fondul national de geodezte ~~

cartografie. (3) Atestarea capacita\ii tehnico-profesionale se realizeaza pnn venficarea nivelului de pregatire profesionala !?i a

pos1bilitatilor tehnice de executare a lucrarilor de speclalitate ale persoanelor fizice ~~ juridice care solicita autorizarea . (4) Ori de cate ori se inscrie ldentitatea unei persoane fizice

in lucrarile de speciahtate, numele se inscrie cu toate lite rele

mari . iar prenumele numa1 cu prima litera mare, precum ~i

imtiala tatalui cu litera mare.

CAPITOLUL II

Autorizarea ,1 recunoa~terea autorizarii persoanelor flzice

Art . 4 . - (1) Autonzarea persoanelor f1Z1ce se solicita ~i se acorda pentru una dmtre categoritle A. 8, C, D sau E . (2) Persoanele ftZice autorizale in categoria A pot executa ull11Btoarele lipuri de lucrari de specialitate:

a) cele prevazute Ia alin. (3) 'i (4);

b) proiectarea ~~ realizarea retelelor de spnjln pentru lucrarile

de specialitate:

c) proiectarea ~~ reahzarea lucr~rilor de cadastru general;

d) reahzarea ?i actuahzarea hartilor.

(3) Persoanele ftZice autorizate in categoria B pot executa

urmatoarete tipuri de lucran de specialitate.

a) cele prevazute Ia al1n. (4):

b) intocmirea planurilor de situatie necesare studhlor ~i protedelor dm domenlul constructiilor, al urbanismulul. at

amenajarii teritoriulul, dellmitarea unitatllor-administrativ teritoriale;

sau

actualizani s1stemelor mforma\lonale spectfice domeniului de

activ1tate;

c)

executarea

masuratorilor

necesare

realizarii

d) intocm1rea documenta\iilor topografice privind stabilirea ~~

evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale

cu capttal de stat, potrivit legii:

e) executarea masuratorilor ~~ a lucrarilor tehnice necesare

intocmlrli documentatiilor privind expropnerea pentru utilitate

publica;

f) pro i ectarea ~i real i zarea retelelor de indes1re pentru lucrari

de specialitate:

trasarea ~i matenaltzarea pe teren a ltmltelor imobilelor 'i

a constructiilor. (4) Persoanele fizice autorizate in categoria C pot executa

urmatoarete tipuri de lucran de specialitate:

g)

a ) intocm1rea planurilor de amplasament ~I delimitare:

b) intocrnirea planurilor de situa!ie necesare studiilor de prefezab1htate sau fezablhtate de interes local;

c) intocmirea planurilor parcelare:

d) intocmirea documenta!iilor de scoatere sau reintroducere

din Ctrcuitul agricol a terenurilor;

e) executarea lllcranlor topografice necesare puneni in

posesie a titularilor prevazUii de legile fondulut funciar. (5) Persoanele ftZice autorizate in categoria D pot executa

urmatoarele tipun de lucrari de spec1alitate:

a) executarea ~~ verlficarea. in cadrul procesului de control

intem at calitatii. a lucrarilor din categoria A;

b) proiectarea. executa rea ~~ completarea retelelor

geodezice de referinta:

c) proiectarea ~~ reahzarea tucrarilor de fotogrammetrie .

(6) Persoanele f1zice autorizate in categoria E pot executa lucrari de speciahtate numai Ia nivelul unita\ilor administrativ- teritoriale Ia care sunt angajate. Lucrarile pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de sltua~ie pentru stud1i de prefezabilitate ~Vsau fezabilitate ~i pentru retele edilitare locale . (7) ANCPI/OCPI. dupa caz. organizeaza gratuit. Ia cerere. programe de pregatire profesionala cu angaja!ii unitatilor administrativ-tentoriale, in vederea autonzani in categoria E. {8) Oricare d1ntre persoanele autorizate in categomle A-D poate fl angajata in structura functionala a serviciilor comuOitare

pentru cadastru agncuttura al un1tatii

administrativ-teritoriale

pentru executarea lucranlor prevazute Ia alin. (6). precum 'i

pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucranle de

specialitate executate de catre aceste persoane se fac numai

Tn numele ~i pe seama autoritatii

executive .

prevazute Ia alin . (6) ~~ (8) nu

poate executa nicio lucrare de speclalitate in nume propnu. Art . 5. - Pot solicits autorizarea persoanele fizice care indeplinesc conditiile de stud1i ~~ de vech1me stabilite pentru una dintre categomle A, B. C, D sau E. prevazute in anexa nr 1.

Art. 6. - in vederea obtmeril autonzarii, persoana ftZica, cetatean roman, prezinta un dosar de autorizare Ia A!WCPI sau OCPI. dupa caz, care cupnnde urmatoarele documente.

{9)

Niciuna dintre persoanele

a) cerere-t1p pentru autorizare, conform anexei nr. 2;

b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; c) lista a lucrarilor de specialttate realizate ~~ a celor Ia care

a participat, specificimd: denumirea lucrarii, zona in care aceasta este amplasata, perioada de executie, suprafa\a

aproximativa a lucrarii. tipullucrani;

d) diplome de studli, t1tluri ~tiintifice,cursuri de pregatire !?i

perfectionare:

e) documente de atestare a experientei profesionale, cum ar

fi: camel de munca actualizat, vizat pentru conform1tate,

adeverin~e. astfel incat sa poata fi facuta ech1valarea cu

categoriile de autorizare prevazute Ia art . 4;

f) certificat de cazier judiciar. in copie;

g) certificat de cazier fiscal, in cop•e:

h) chitan\i!i pentru plata taxei de autorizare, in copie;

i) copie de pe bulehnul de identitate sau de pe cartea de identitate. dupa caz

Art. 7.- (1) In vederea recunoa~teriiautorizarii. ceta1enil unui stat membru at Uniunli Europene sau ai unui stat care apaf\ine Spa\iulul Economic European depun Ia ANCPI un dosar

cu urmatoarele documente:

a) cerere pentru recunoa~terea autorizarii;

b) copie de pe cartea de identttate sau de pe pa~aport,

valabile:

c) curriculum vitae. conform anexei nr. 3:

d) copii ale diplomelor. ale certtficatelor sau ale titlunlor care

atesta pregatirea profesionala in domemul de speclalltate. recunoscute in condi\iile Leg1i nr. 200/2004 pnvlnd recunoa~terea d1plomelor ~~ callficarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romanta. cu modificanle ~i

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 231/13.1V 2010

7

completanle ulterioare, insot1te de documentul privind cuncula

~colarc'i ~i stagrile

etcctuate in timpul formaril profesionale:

e) documente de atestare a experientel profesionale, astfel

incat sa poala fi facuU! ech•valarea cu categorirle de autonzare prevazute Ia art. 5, t} certif1cat de cazier judiclar sau all document echivalent. Tn

copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Unrunii Europene sau al unui stat care apafitne Spa\iulu1 Economic European;

g) chitanta pentru plata taxei de autorizare. Tn copie;

h) certrtical de cazier fiscal, in copre:

I) lista cu lucranle de specialitate realizate ~i a celor Ia care a partrcipal, cuprinzc'lnd: denumirea lucrari1, zona in care aceasta este amplasata. perioada de execulie. suprafata aproxrmativ~ a lucrani, upul lucn)rii (2) Documentele prevazute Ia alin. (1) trebuie sa fie insoyte de o traducere in limba romana, efectuata de un traducator autorizat de Ministerul Justi\iei. sau de o traducere oficiala ectliValenta. (3) Ceta!enii unui stat membru al Uniunii Europene orr a1 unur stat care apaf\ine SpaVului Economic European trebUie sfl indepltneasca acelea~i condi\ii solicitate cetatenitor romimr in vederea autorizarii. Art. 8. - {1) Persoanele fiz1ce care apartin unui stat membru al Uniunh Europene sau unui stat component al Spat•ului Economic European pot sollclta recunoa~lerea documentului pnn care se autorizeaza executarea de lucrari de spcciahtate, sub rezerva efectuant unUI stagiu de pregAllre cu durata intre o luna ~i 6 luni; in perioada stagiului persoana ffzica are obhga\ia sa realizeze, in colaborare cu persoane fizice sau juridlce autorizate sa desfa~oare lucrari de speclahtate pe teritonul Romaniei, eel putln o lucrare de lipul ~~ complexitatea celor

pentru care solicita recunoa~terea autonzam. (2) La sfar;;itul perioadei de stagiu solic1tantul depune lucrarea de specialitate executata pe teritoriul Roman1el Ia ANCPl. recepttonata, in prealabil, de catre OCPI sau ANCPI, dupa caz. (3) Se excepteaza de Ia prevederile ahn. {1) solrcilan\il care demonstreaza prin documente ell au realrzat pe teritonul Romaniei, d1rect sau in colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, eel pu\tn o lucrare din categoria de lucrari de spectalitate pentru care solrcita autorizarea (4) Com1sra de autorizare din cadrul ANCPI analizeaza dosarul depus ~i lucrarea de specialitate intocmita in perioada stagiului si drspune echivalarea documentulul de autorlzare. (5) in· cazul in care solicttantul nu indephne~te cond1tiile min1me pentru incadrarea intr-o categorie de autorizare, conform prevederrlor prezentului regulament, comisia de autonz.are d1spune, motivat. respingerea ectwalar11 autorizanr. SoJ.cllantul este informal in scris asupra mot1vulur respingem. Art. 9. - (1) SunI autorizate Ia cerere, fara examinare. cu plata taxei legale pentru categoria 0, persoanele fizrce romane care au studir univers1tare de hcen\a in speciahtatile geodezie. topografie sau cadastru ~~ care indeplinesc eel putln una dintre urmiHoarele condl\li:

a) au tillul de doctor in domeniul ~tiln\elor ingrnere~ti Tn

oricare dintre speciahtatile: geodezte, cartografie, cadastru,

topografie. fotogrammetrie sau teledetectie;

b) au ateslat de cercetator ~lllnt•fic pnnctpal, gradul 1,

consiher calegona A, clasa I, gradul 1, expert categoria A. clasa 1, gradul 1, ingtner gradul 1, ingrner proiectant gradul lA. cartograf gradul 1. cu o vechlme in domeniile de speciahtate de mrntmum 10 ani. (2) Pentru autorizare, persoanele prevazute Ia alin (1) trebwe sa depuna un dosar oonform prevederllor art. 6.

Art . 10 . -

( 1) Dosarele de autorizare pentru categorlile A ~i

D se depun Ia sed1ul ANCPI, tar pentru categoriile B. C ~i E , Ia

sediul OCPI (2) Evidenta dosarelor de autorizare se ~ineintr-un reg1stru special destrnat acestui scop. (3) Dosarele de autorizare, mdiferent de decizaa comisrei de autorizare. de admrtere sau de resprngere a solicitani, raman in arhiva ANCPI, respectrv a OCPI . (4) Secretarul comrsiei de autorizare raspunde de registrul de evidenta a dosarelor de autorizare, precum ~~ de integralitatea ~i arhivarea acestora Art. 11. - (1) Activitatea de autonzare a persoanelor fiZice este organrzata ~~ coordonata de ANCPI pentru toate categorirle de lucriiri de specralitate. (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicita categoria B, C ~i E este organrzata numai de OCPI din jude!ul in care solicitantul is1 are domiciliul fiscal. Art. 12. - (1) Auton1area persoanelor fizice pentru categoriile de lucrari A ~i D se face de catre ANCPI prin com l sia de autorizare. (2) Prin ordm al d~rectorului general al ANCPI se numesc

comisia de autorizare comtsia de solut,onare a contestatiilor cu pnvire Ia rezultatele examenului de autorizare. (3) Com1sia de autorizare este constituitA Ia nivelul ANCPI din speciali~ti in domeniul cadastrului, al geodez1er sau al cartografiet ~~ este fermata din pre~edrnte. 6 membri. dintre care unul va fi desemnat supleantul pre~edintelui, ~I 3 membri supleanv. (4) In cazul imposibilita\ii participarii Ia ~edln~elacomisie1 de autonzare a unui membru titular, pre~edintele comisiei convoaca unul dintre membru supleanv. (5) Membrul supleant participa cu drepturi depline Ia lucrarile comisrei de autorizare, in absents membrului titular pe care il

inlocuie~te.

(6) Comtsta de autorizare se inlrun~te legal in prezenta a

5 membri. (7) Secretariatul comlsie1 de autorizare este asigurat de o persoana d.n structura func\ionala a ANCPI. numita de drrectorul general al ANCPI.

(8) Tn vederea constituirii comis1er de autorizare, Direc\ia de cadastru stabtl~te o lrsta cu eel pu\in 9 speciali~tiin domeni1le de specialitate. care se bucura de prestig1u profes i onal ~i de autoritale morala (9) Comisla de solu\ionare a contestatiilor se conslltuie, cand esle cazul. in urma sustineni examenulut de autorizare, drn

3 speciah~tiin domeniul eadastrului, al geodeziei, allopografiei ~i al cartografiei. al\•i decat cei din com1sia de autorizare. Art . 13 . - (I) Autorizarea in categonile de lucran B, C ~~ E se face de catre comisia de autorlzare. organizata Ia nivelul OCPI. Componenta comisre1 esle stabilita prin ordrn al

drrectorului general al ANCPI, Ia propunerea directorului OCPI,

cu avizul consultallv al Direc\iei de cadastru.

(2) Comisia de autorizare a OCPI este compusa din pr~edinte, 4 membri. dintre care unul va fi desemnat supleantul

pre~ed1ntelui ~i 2 membri suplean\i .

se aplica in mod

corespunzator. (4) Comisia de autorizarc se intrune~te legal in prezenta a eel putin 3 membn. (5) in vederea constituiril com1ste1 de autorizare Ia nivelul OCPI, Servicrul de cadastru stabrle~te o lista cu eel pupn

4 speciali~titn domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei

~i al cartografiei care se bucura de prestlgiu ptoresional ~i de autoritate morala Din comis1a de autorizare rae parte,

obltgatonu, ingrnerul-~ef. registratorul-~ef ~I o persoana frz1ca

(3) Prevedenle art .

12 alin .

(4)

~~ (5)

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 231/13.1V.201 0

autonzata. C<lre se bucura de presttgiu moral ~~ profeslonal, cu domioliul ftscal ·n judetul respectiv. (6) Secretariatul com tsi ea de autorizare este asigurat de o persoana dm structura funqionala a OCPI, numlta de directorul

OCPI

(7) Comista de solu\tonare a contestatitlor se constituie prin decizte a directorulut OCPI, cand este cazul, in urma sustinerii examenului de autonzare; com1sia de soluttonare a contesta~tlor este constituita din 3 spectall~ti in domeniul cadastrulut, al geodeziei, at topografiel ~~ al cartografiei , altii decal cei din comisia de autorizare. Art . 14. - (1) Mandatul fiecarei comisii de autorizare este de

2am.

(2) 0 persoana nu poate fi membra in acela~i mandat in mai mull de doua comisii de autorrzare. (3) Componenta comislet de autonzare se poate modifica. prin ordin al directorului general al ANCPI, cu respectarea prevedenlor art 12 si 13, in cazuri bine justlficate. (4) in exercttarea atribu!iilor sale comtsia de autorizare adopta decizti cu votul majorltatii membnlor prezenti; in caz de paritate de voturi, votul prel?edlntelui este dectsiv Art. 15. - (1) Componenta dosarelor de autorizare este verificata de secretarul comtsiei de autorizare, care intocrne~te listele cu solicitarile primite, comunica solicitan!ilor data de examinare stabllita de pr~edinte ~i convoaca membrii comisiei , pnn dispozitie a pre~edmtelut comisiei de autorizare. (2) Secretarul prezmta comlsiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juric.Jice solicitante. (3) Membrii comisiei de autorizare sunt convoca~i prin dlspoz•!ie a pre~edinteluiori de tate ori este nevoie, astfel intat dosarele de autorizare sa fie solutionate in mod operativ. Art. 16. - (1) Tnainte de programarea candidatilor Ia proba practica/scrisa, comista de autorlzare anahzeaza dosarele

prezentate ~i decide :

a) admiterca dosarului:

b) solicitarea depuner ii ~i a alter documente ;

c) respmgerea dosaruiUI.

(2) $edin\ele comtstei de autorizare se consemneaza in

procese-verbale ale ~tn!elor. (3) Tn sttua{ia prevazuta Ia ahn . (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singura data, in termen de 30 de ztle de Ia pnmirea

adresei prin care se sohclta

(A) in cazul necompletarii Ia termen sau al completarii necorespunzatoare. dosarul se respinge. (5) in cazul resptngerii dosarulul de autorizare sau al nepromovarii examenului de autorizare. taxa nu se restttuie. Art. 17. - (1) Examenul de autorizare consta in doua probe:

o proba scrisa ~i o proba practtca!interviu, in funcVe de categona

de autorizare solicltata. (2) Promovarea examenului se va face cu nota minima 7. rezultata din media aritmettca a notelor obtinute Ia cele doua probe. nota minima de promovare a fiecaret probe fiind 5.

(3) Examinarea cand1da\tlor care sollcita autorizarea pentru categoriile de lucrari A ~i D consta in sus\tnerea de dUre ace~tia

a unei probe scrise ~ia unui interviu.

(4) Tematica pentru proba scrisa ~i pentru interviu se

elaboreaza de Direqia de cadastru

~i este afi~ata pe pagina de

tnternet a ANCPI ori poate fi pusa Ia dtspozt\ia solicitantilor Ia

depunerea dosarului sau Ia cerere. (5) in cadrul intervtului candtdatul pregate~te. Ia alegere,

in

vederea prezentani, pe limga tematica precizata Ia altn. (4), o lucrare de spectahtate Ia care a partictpat personal. astfel in<:at

sa coprinda aspecte din categoriile de autorfzare solicitate . (6) lnterviul se sus!ine dupa promovarea probei scrise.

completarea .

Art. 18. - (1) Examtnarea candidatllor care sohctta

autorizarea pentru calegoriile de lucrari B. C sau E consta in:

a} proba practica · masuraton Ia teren ~i prelucrarea datelor;

b) proba scns~. conform lemattcn stabilite de ANCPI.

(2) Temattca se elaboreaz:i de ANCPI ~i este adusa Ia cuno!?tinta candida\ilor prin afi~area pe pagina de internet ~i Ia sediul oficiului teritorial cu ce1 putin 10 zile Tnainte de data examinarii Durata probei practice este de maxtmum doua ore. pe parcorsul unei smgure zile. Art. 19. - (1) Dec•ziile comtsrel de autorizare se Tntocmesc

conform anexel nr. 4 (2) Deciziile luate in urma examinarii se afl~eaza pe pag1na de internet a ANCPI sau a OCPJ ~tla sediul acestora, dupa caz, in maximum 3 Zlle lucratoare de Ia data celei de-a doua probe

a examenulut. Art. 20.- Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate in scris, in terrnen de 48 de ore de Ia afi~rea rezultatelor.

anahzeaza in term en de 10 zile

calendaristice de Ia inregtstrarea lor de dHre comisia de

solutionare a contestatiilor. (2) Decizia comisiei de soluttonare a contestatiilor se comunica in scris contestatarului.

Art. 21 . - (1) Contestatiile se

Art . 22. - (1) Tn urma promovarii examenutui de autorizare,

persoana fizi~ prime~le de Ia ANCPI sau, dupa caz.

un certificat de autonzare, conform anexei nr. 5. (2) in termen de 30 de zile de Ia emtterea certtftcatulul de autorizare, persoanele fizice i~iprocura ~tampila de autorizare, conform anexel nr. 6, pentru categoria de lucrari de specialitate

de Ia OCPI

pentru care a obtinut autorizarea ~~ inainleaza Ia ANCPI. respectiv Ia OCPI, formatul acesteia impreuna cu spectmenul de semnatura. (3) Orice persoana fizica autorizaUi poate soticita

examinarea pentru o alta categone, daca indepline~tecondttiile

prevazute de regulament. (4) Cert1ficatul de autorizare se emtte intr-un exemplar, iar

inainte de deta~area cotorului se

format electronic Ia OCPIIANCPI, dupa caz. .Art. 23. - (1) Persoanele ftZice autorizate au urmatoarele

drepturi:

scaneaza l?i se arh i veaza Tn

a) sa desfa~oare activitali in domenlul cadastrulul, al

geodeziei, aJ topografiet at cartografiei :

b) sa acorde aslsten\a tehnic:i in cadrul categoritlor de lucrari

in care au primit autorizarea;

c) sa perceapa onorarii pentru activita\ile de specialitate

desfa~urate:

d) sa i~l sustma Ia receptie lucranle de specialitate executate;

e) sa depuna ~~sa ridice in numele beneficiaruluJiucrarn de

specialitate documenta!lile inregistrate Ia OCPI/ANCPI, in vederea avizarii/recep\iei:

f) sa participe Ia licttatii;

g) sa detina ~i sa foloseasca ~tamptla:

h) sa se constttuie in asociatii profesionale. potrivit

reglementarilor legale in vigoare;

i) sa soliote ~~ sa primeasca date ~i informatii dtn arhiva

OCPI/ANCPI, necesare executarii lucrarilor de specialitate, co

respectarea prevederilor legale in vigoare;

j) sa acorde asisten\a tehnica, consultant~ ~i sa venfice

lucrarile realizate de persoane autorizate pentru categoriUe A, 8

sau C. in cazul persoanelor rizice autorizate in categona D;

k) sa ceara in numele beneficiarului lucrarii de spectahtate

efectuarea oricarui servictu de calre ANCPIIOCPI, daca este Tmputemicit de acesta; I) sa refuze motivat realizarea unor lucrc1iri de specialitate, ca urmare a sohcitarii in scris a beneficiaruiUt Refuzul se formuleaza in scns, se inregistreaza in registrul de evidenta a lucrenlor realizate/refuzate !?i se transmite solic1tantului.

MONJTORUL OFICJAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 231/13.1V.2010

9

(2) Persoanele fiZJce autorizate in categona E nu beneficiaza

de drepturile prevazute Ia alin. (1)

Art. 24 - (1) Persoanele fizice autorizate au urmatoarele obllgatii:

a) sa respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele ~ instruqiunile elaborate de ANCPI, precum ~~ celelatte dispoz•tii legale in vigoare;

b) sa incheie conventie cu beneficiarul pentru executarea

lucrarilor de specialitate, conform prevederilor legale in vagoare:

c) sa intocmeasca ~i sa tina Ia zi un registru de eviden1a a

lucrarilor de specialitate reallzate/refuzate ~I un registru de evadenta a lucrarilor verificate. dupa caz, conform anexei nr. 7;

lit. c), f), k) ~i 1).

d) sa anun~e in scris. in termen de 15 zlle, ANCPI/OCPI

despre orice modlficare a domiciliului fiscal ~i a datelor de contact inscrise in evadentele acestora;

e) sa puna Ia d•spozitia persoanelor imputemicite de ANCPI

sau OCPI daleJe necesare pentru verificarea actlvila\ii Ia

categoriile de lucrari in care au fost autorizate, precum ~~ registrele de ev•denta a lucrarilor real•zate/verificate; f) sa realizeze numai lucrari de specialltate din domeniile in care sunt autorizate;

g) sa nu pretinda sau sa nu incaseze alte onorarii decat cele

stabilite potnvit legit ~~ regulamentelor ANCPI;

h) sa pastreze minimum 3 ani lucrarile de specialitate

avizate/receptionate de catre OCPIIANCPI, pe care sa fie

mentionate numarul de inregistrare Ia OCPJIANCPI ~~ numarul de ordine d•n registrul propriu de evidenta a lucrarilor ~i adresele de motivare pentru lucrarile refuzate;

i) sa se prezinte, in urma convocarii, Ia sediul ANCPI/OCPI, Ia data ~~ ora stabilite. Persoana convocata. aflata in 1mposabihtate de a se prezenta, comunica OCPI in scris. in t1mp util. mouvul neprezentarii. astfel ca intafnlrea sa poata fi reprogramata:

J) sa refaca lucranle de specialitate executate. Ia solicitarea ANCPIIOCPI. in termenul stabilit;

k) sa execute lucrari de specialitate cu a viz de executie ~~ pe

baza de documente ~i date provenite din surse autorizate:

I) ~ nu aduca atlngere probitatii ~i prestigiului profesional;

m) sa nu refuze repetat ~~ nejushficat executarea de lucrari

de specialitate ~I sa nu conditioneze incheierea conven\iilor pentru executarea lucrarilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;

n) sa detma certificat metrologic valabil pentru aparatura de

masurat utilizata, licente pentru sistemul de programe pentru computere ~~ procedunle de aplicare a lor fumizate odata cu computerul sau separat:

o) sa foloseasca ~tampila numai pentru lucrarile de specialitate executate in nume propriu. (2) Persoanele riZice autorizate in categoria E nu au obliga\iile prevazute Ia alin. (1) lit. b), c). g), m) ~I o). (3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrari de speclalitate pe seama ~~ in numele persoanei juridice neautorizate, cu excep\ia persoanelor flzlce autorizate in categoria E. care pot executa lucrari de specialitate pentru

umtatea admmistrativ-teritoriala angajatoare- primaria/cons•Jiul local -. unde sunt angajate.

autorizate angajate in cadrul

persoanelor juridice autorizate completeaza in registrul de evidenta a lucrarilor realizate /refuza te ~i in registrul de eviden\ii a lucranlor verificate atat lucrarile de specialitate executate Tn

nume propriu, cat lucrarile executate in numele persoane i juridice. (5) Persoanele f•zice autorizate sunt supuse controlului de cafre ANCPI/OCPJ o data ta 3 ani sau ori de cate on este nevo1e.

(4)

Persoanele

fizice

CAPITOLUL Ill Autorizarea ~~ recunoa~terea autorizarii persoanelor juridice

Activ1tatea de realazare ~~ de veriflcare a lucrarilor

din domeniul cadastrulu1, al geodeziel ~i al cartografie1 poate fi

reahzata de persoane juridice care au in statutul ~~ Tn contractu I de societate ca obiecl de activitate principal ,.Activatatl de ing•nerie ~~ consuftan\a tehnica" legate de aceste domenii, conform Clasificarii activitat•lor dm economaa na\ionala

Art. 25. -

Art. 26. -

(1) Autorizarea persoanelor juridice se solicila ~~

se acorda in conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astrel:

a) clasa a 111-a- pentru categon1le de lucrari B, C;

b) clasa a 11-a -

c) clasa I -

d) clasa s. clasa special~.

pentru categoria de lucrari A;

pentru categoria de lucrari D;

(2) Se pot auloriza in clasa special a ~~ persoane juri dice care nu indeplinesc conditaile art. 27. pentru a executa lucrari de cadastru, de geodezie ~i de cartografie in inleresul propriu al institutiei publice/persoanei jund1ce cu capital majoritar sau paf11al de stat ~i cu angaja\i proprii Prin interes propriu se intelege reahzarea lucranlor de cadastru, de geodezie, de cartografie in folosul angajatorulul.

{3) Lucrarile executate de persoanele juridice autorizate in

clasa S sunt ~tampilate numai de catre acestea, cu mentionarea persoanel fizice autorizate care a executal Jucrarea de

specialitate. Art. 27. - {1) Persoanele jurid1ce care solicita ANCPI autorlzarea au obligatia sa dovedeasca prin documente justificative:

a) numarul persoanelor fizice autorizate in cahtate de

asocial, administrator sau angajat pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in funclie de clasa solicitata;

b) de\•nerea mijloacelor necesare realizarii ~~ venficaril

lucrarilor de specialitate dotarea tehnica adecvata, logistics corespunzatoare, asigurarea condl\ulor optime de desfa~rare a

lucrarllor de teren ~~ de birou ;

c) de\merea unui sediu social sau a unui loc unde se exercita

gestiunea administrativa ~i conduceroa efectiva a aracerilor. in

cazul in care acestea nu se realizeaza Ia sedful socaal declarat. (2) Documentele sunt inso~ite de un raport de verificare, intocmit ~i semnat de mginerul-l?ef al OCPI din judetul in care persoana jurid1ca i~iare sediul social. Art 28. - (1) fn vederea obtmerii autorizarii. persoana jurid•ca inf•in!ata in Romania depune Ia ANCPI un dosar de autorizare, care contine:

a) cererea-tip prrn care solicita autorizarea, conform anexel

nr. 2:

b) raportul de venficare. prevazut Ia ar1. 27 alin. (2);

c) documentele prevazute in anexa nr. 9;

d) chestionarul de evaluare. conform anexei nr. 10;

e) chitanta pentru plata laxei de autorizare;

f) lista persoanelor fizice autorizate, angajate. pe baza carora

se autorizeaza firma;

g) certificat de cazier fiscal.

(2) Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se prezinta in ordinea mentionata Ia alin. (1 ). Art. 29.- (1) In vederea recunoa~teriiautorizarii, persoanele juridice lnfiintate intr-un stat membru al Unlunil Europene sau al Spa\•ulua Economic European depun Ia ANCPI un dosar de

autorizare cu urmatoarele documente:

a} cererea prin care solicita recunoa~terea autorizani;

b) declaratia privind

sediul social ~i sed1ul secundar;

10

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI , PARTEA I, Nr. 231/13 .1V.2010

c) certificatul sau once document jusllficat1v, in copie, care

sa probeze ca persoana Juridrca este inregistratA in statui care

apartine Uniunii Europene sau intr-un stat care apaf"\ine SpaVului Economic European, emis de autontatea competenta

a statuiUI de origine;

d) portofoliul cu lucrari de specialltate executate;

e) cazierul fiscal sau all document echwalent, emis conform

prevederilor legale ale statulul membru at Unrunli Europene sau

ale unu1 stat care apartine SpatiuiUI Economic European;

f) ch1tanta p entru plata taxei (2) Documentele solicltate Ia

de autonzare. alln . (1) trebUie sa

fie insotite de

o traducere efectuata de un traducator autorizat de Mmisterul

Justl\lel sau de o traducere oficiala echivalenta. Art. 30. - (1) Persoanele jundfce infiintate intr-un stat membru al Uniunli Europene sau intr-un stat care apartine Spa!iului Economic European pot sohc1ta recunoa~terea documentulul prin care se autorizeaza realizarea lucrarilor de speciahtate. (2) Persoanele juridice precizate Ia alin . (1) au obligaVa sa dovedeasca prin documente justificative:

a} numarul persoanelor fizice autorizate sA execute lucrari

de specialltate in Romanra. in calitate de aSOCial. administrator sau angajat pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga:

b) detrnerea mijloacelor necesare realizani ~i verifidini lucrarilor: dotarea tehn1ca adecvata, logistics corespunzatoare, asigurarea condi\lilor optrme de desfa~urarea lucrarilor de teren ~ide birou;

c) de\inerea unu1 sediu secundar de desfa~urarea acllvitatu

in Romania (3) in vederea recunoa~teni aulorizarii, persoanele JUridice infiintate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat care apartine Spa;lulul Economic European trebuie sa indeplineasca acelea~l condilii sohcitate persoanelor juridice romane in vederea autorizari• . Art. 31 . - (1) Autorizarea se realizeaza. ta solicitarea persoanelor juridicc, de catre comisia de autonzare constituita Ia nivetul ANCPI. (2) Dosarele de autorlzare pentru persoane juridice se inregrstreaza Ia ANCPI intr-un reg1stru speCial destinat acestui scop ~I se arhiveaza prin grija secretarului comisler de autorizare. Art. 32. - (1) Comisia de autonzare analizeaza dosarul. evalueazfl condrthle tehnrce , de personal ~i finane~are indeplimte de persoana juridita respecttva ~i decrde admrterea/respingerea autorizani intr-o clasa corespunzatoare. (2) Prevederile art . 12 ahn (3}-(8) ~i ale art . 14 alin . (4) se

aplita in mod corespunzator. Art. 33. - {1) Cert1ficatul de autorizare a persoanelor jurid•ce este semnat de pre~edintele comis1ei de autorizare ~i de d~rectorut general al ANCPI (2) Modelul certificatului de autonzare este prezentat in anexa nr. 11. Art. 34. - (1) Cert1ficatul de autonzare a persoanelor juridice este valabll pe o perioada de 5 ani, urmand a fi reinnOtt in aceleal?l conditii ca Ia autonzare. (2) Orice persoana jundica autorizata poate sohclta oricand examinarea pentru o alta clasa. Art 35. -ANCPI controleaza actiVJtatea persoanelor jurid1ce

autorizate in ceea ce prive~te calitatea lucrarilor de speciahlate

executate , aparatura , sistemul

procedurile de aplicare a lor fumizate odata cu computerul sau ulterior. personalul angajat autonzat. Art. 36. - Persoanele juridice sunt supuse conlrolulul de catre persoanele imputemtcite de ANCPIIa un Interval de 2 ani sau ori de cllte on este nevo•e. conform programului de control

de programe pentru computere ~~

propus de directorul Direqiei de cadastru ~i aprobat de drrectorul general alAN CPl. Programul de control se aduce Ia cuno~linta persoanelor jurid1ce autorizate in termen de 7 z•le de Ia aprobare.

Art. 37. - drepturl:

(1} Persoanele juridice autonzate au urm~toarele

a) sa

partiCJpe Ia licitatii conform prevederilor lega l e ;

b) sa incheie conventii de colaborare;

c) sa acorde consultanta tehnica de specialitate pentru dasa

de lucrari in care sunt autorizate;

d) sa execute lucrari de specialitate ~~ masuratori pentru

clasa de lucrari in care sunt autorizate:

e) sa dctina ~~ sa foloseasca ~tampila .

(2) Persoanele juridice autorizate in clasa S nu au dreptul sa participe Ia licita\fi in nume propriu . avand ca oblect realizarea lucrarilor de speciahtate din domemul cadastrului. al geodeziei

~~al cartografiei. Art. 38. - Persoanele juridice autorizate au urmatoarele oblrgatii:

respecte toate actele ~~ dispozttiile legale,

regulamentele, metodologiile, normele ~~ tnstructiunile tehnlce,

elaborate de ANCPI:

b) sa asigure perfecJionarea profesronala a personalulul de

special!late:

c) sa prezlnte Ia ANCPI, respecttv Ia OCPI. specimenul de

~tampila, conform anexel nr. 6. in termen de 30 de zile de Ia

pnmirea certificatulul de autorizare;

d) sa notifice in scris Ia ANCPI, in termen de 15 zile de Ia

apantre, modtficarea condi!i1lor care au determinat autorizarea:

modiflcarea statutului de func!ionare, mod1ficarea sed1ului sociallsecundar, modificarea structuni asoc1atilor, a

administratorilor sau a persoanelorfazice autorizate. a angajaVIor permanen\t in baza carora a fost autorizata persoana juridica, sancFunrle comerciale primtte. starea de faliment:

a)

sa

e) sa in~tnntezeANCPIdespre infimtarea sediilor secundare;

f) sa refaca lucrarile de specrahtate executate, Ia sohcltarea

OCPI, in termenul stabiht:

g) sa execu t e lucrari de speclalitate cu aviz de execu\ie ~~ pe

baza de documente ~I date provenite d1n surse autorizate;

h) sa nu aduca atingere probit.atii ~~ prestigiu l ui profes1onal;

i) sa nu refuze repetal ~~ nejuslificat executarea lucranlor de specialitate ~~sa nu conditloneze inche i erea conven~ilor pentru executarea lucrarilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile; j) sa asigure prezema pe r soanei fizice autorizate angajate Ia convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei. in cazul in care eel care a executat lucrarea de specialilate nu se poate prezenta;

k) sa detma certifical metrologic valabil pentru aparatura de

masurat ulilizata, indiferent daca este in proprietate sau Tnchiriata, si hcenta pentru sistemul de programe pentru computere ~i procedurile de aplica r e a lor furnizate odata cu computerul sau ultenor; I} sa intocmeasca ~i sa tma Ia zi un regrstru de evidenta a lucrarilor de speciahtate r ealizatefrefuzate ~~ un registru de eviden\fl a lucrarilor verificate. dupa caz, conform anexei nr. 7.

R as pu

CAPITOLUL !V n d e r e a j urid ic a ~i sanctionarea per s oanelor j uridice autorizate

fizice ~~

Art. 39 . -

(1) Persoanele fizice ~ijundiceautorizate

raspund

civil, disciphnar, penal. dupa caz, pentru neindepJinirea sau

indeplinirea defectuoasa a obliga\nlor ce le revrn. conform prezentuiUI regulament ~i legilor in v i goare .

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI , PARTEA I, Nr. 231 / 13 .1V.2010

11

(2) Rclispunderea disciphnara a persoanel fiztce sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere jundica .

(3) Raspunderea disciptinara a persoanetor fiZice sau juridice autonzate poate fi angajata fn urmatoarele cazun :

a) nerespectarea dispozt\illor legale, a melodologiilor, a

nonnelor tehnice. a regulamentelor ~i a instructiunilor elaborate sau avizate de ANCPI:

b) executarea lucranlor de specialttate fara aviz de execu\ie

sau pe baza de documente ~~ date provenite din surse neautorizate; c) retuzul nejusltficat de a executa lucrari de spectalilate ~ i/sau condt\ionarea incheierit convenVilor de stiputarea unor clauze inechitabile;

d) condi\ionarea incheieni conven\illor cu beneficlarii lucrarilor de speclalitate prin clauze care sttpuleaza presta\11 supltmentare, care nu au legatura cu obtectul acestora sau care , de~iau legiiitura, in alte conditii, nu ar fi solicitate de benefictar;

e) perceperea unor onorarii care dep~esconorariile stabihte

in condi~ileLegii nr. 217/2007 pentru stabthrea criteriilor de baza

a taxelor ~~ tanfelor aferente elaborani . analrzei ~~ verificlirii

documentatiilor cadastrafe pentru inscrierea in cartea funciara a

terenurilor agricola;

f) savar~irea oricaror fapte de natura sa aduca atingere onoarei, probtta\ii !?i prestagiului profesional;

g) nei nregistrarea lucranlor de speCJahtate/a solicitanlor in

regtstrul de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate.

Art. 40. - (1) Sanc!iUntle disclplinare care pot fi aplicate persoanele flzice ~i juridice sunt :

a) avertisment;

b) amenda de Ia 50 lei Ia 1.000 lei inclusiv;

c) suspendarea certificatului de autorizare pe o penoada de

Ia o luna Ia 3 luni;

d) retragerea certificatului de autorizare.

(2) Punerea in aphcare a sanc~umlor prevazute Ia alin. (1)

se face conform prevedenlor prezentului regulament, precum ~i

altar prevederi legale in materia.

(3) Suma provenita din amenzile prevazute Ia alin. (1) Itt. b) se face venit Ia bugetul de statlbugetullocal, potrivit prevederilor Ordonan!ei Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic al contraventiilor. aprobata cu modificari ~~ completari prin Legea

nr . 180/2002, cu modificarife ~i completarile ultenoare .

Art . A 1. - Persoanele fizice ~~ JUridice autorizate sunt sanc\ionate cu avertisment in cazul prime' abateri, In situatia in care nu se aphca sanctiunea suspendarli sau a retragerii certificatului de autonzare.

Art 42. - (1) Persoana fiz1ca autorizata este sanCliona~ cu amanda de Ia 50 lei Ia 500 let mclusiv, in urmatoarele cazun:

a) dupa primul avertisment;

b) pentru neindeplimrea oricarei obliga\ti prevazute Ia art. 24

alin . (1) lit

(2) Persoana f!Ztca autorizata este sanct1onata cu amenda de Ia 500 lei Ia 1.000 lei tnclusiv, dupa aplicarea amenzji prevazute Ia alin . (1) sau penlru incalcari ale oricaror obfigatii prevazute Ia art. 24 alin . (1) lit. c), e), h) , k) ~i o) .

Art. 43. - Persoana juridica autorizata este sanctionata cu amenda de Ia 200 lei la 1.000 lei tnclusiv, in func1ie de gravitatea faptei, pentru:

a) , d), g) , j), 1), m) ~in).

a) nerespectarea obltgati,lor prevazute Ia art. 39;

b) incalcarea continua a prevederllor prezentului regufament

~ ~ ale leg !lor in vigoare, ulterior aplicarii sanc~un ii cu avertisment. Art. M . - Plata amenzllor care se cuvin bugetului de stat se face Ia CEC BANK- SA ori fa unita!ile Trezorenei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita Ia CEC BANK -

S A. sau Ia casieriile autontatilor adminislratiei publice locale on

ale altar institu!ii publica abllltate sa administreze venlturile bugelelor locale.

Art. 45 . - (1) Dreptul persoanelor f!Zice sau juridice de a realiza lucrari de spectahtale se suspenda in urmatoarele cazuri:

a) clind impotriva persoaneiftz1ce sau juridice autorizate s-a

dispus sanc,iunea disciplinara de suspendare a dreptului de a

realiza lucrari de speclalitate, pe o penoada de Ia o luna Ia 3 luni:

b) in caz de pterdere sau distrugere a certificatului de autorizare ~ilsau a ~tampllei, pana Ia refacerea acestora;

c) in caz de tncapacitate temporara de munca . constatata in

condiliile legii, pe durata existentei acesteia; d) pe o perioada de o luna, in caz de neplata a amenzfi, dupa

30 de zile de Ia data comunlcarti procesului-verbal de constatare;

e) pe o perioada de Ia o luna Ia 31uni, in cazul neprezentani

nemotivate Ia convocarea OCPI :

f) pe o perioada de o luna de Ia data conslatarit, in cazul

nerespectani prevedenlor art. 39 alin (3} liL d); g) pe o perioada de 3 lunt de Ia data constatarii, pentru nerespectarea prevederilor art . 24 alin. (1) Itt. o) (2) Suspendarea dureaza pana Ia Tncetarea cauzei care a determinat-e. (3) Prevedenle altn . (1) lit. e) se aplica ~i persoanelor juridice autorizate. care au angajate persoane fizice sanc\ionate pentru lucdinle de spectalitate executate in numele persoane1juridice autorizate. (4) La identif1carea unor modificari efectuate de persoana fizica sau jundica autorizata in documentele recep\ionate de OCPI/ANCPI. ulterior receptiei. se aphca sancttunea suspendani certificatului pe o perioada de 3 luni, indiferent de data constalaril faptei.

(5) intocmirea documentatiilor fara executarea masurator.lor Ia teren se sanc1ioneaza cu suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de 3 luni, indtferent de data constatarii faptei.

(6) in cazul executarii lucrarilor de spccialitate fara incheierea conventiei de prestcliri de servicii se apllca sanc\tunea suspendarii certificatului de autorizare pe o perloada de o luna, indiferent de data constatarii faptei (7) Tn cazul neprezentarii, fara motiv, Ia convocarea OCPI Tn legatura cu lucrarile executate, OCPI aplica sanctiunea suspendarii certtficatului pe o perioada de Ia o luna Ia 3 luni. Art. 46. - (1) Raspunderea disciplinara a persoanelor juridice autorizate este angajata pentru faptele proprii, precum

~i pentru actele savar~ite de

angajate. (2) Pentru faptele proprii persoana juridica autorizata raspunde prin reprezentantii sai tegah.

(3) La constatarea condi\iilor de suspendare. ANCPI anunta in scns persoana juridica autonzata despre suspendarea certtficatului de autorizare.

persoanele f i ztce autorizate

(1) Dreptul de a reahza lucran de speciahtate se

retrage in urmatoarele cazuri:

a) cand Tmpotnva persoanel autorizate se dispune

sanctiunea disciphnara de retragere a certificatuiUI de autorizare;

b) cand se constata ca sunt indeplinrte condiVile pentru a

treta suspendare a dreptului de a realiza lucrari de speclahtate in ulttmii 3 ant;

c) cand persoana autorizata executa lucran de specialltate

pentru categoriile de lucrari pentru care nu este autorizata sau in perioada in care autorizarea este suspendata.

(2) Persoanele ale ctlror cert•ficate de autorizare sunt retrase pot sohcita o noua autorizare dupa 3 ani de Ia data retrageru acestora.

Art. 47. -

12

MONITORUL OFICIALAL ROMANlEI, PARTEA I, Nr. 231/13.1V 2010

Art 48. - (1) Cert1f1catul de autonzare i~i inceteaza valab1htatea in urmatoarele cazuri:

a) Ia cererea persoanei autonzate;

b) in cazul depa~irii nejustificate a termenulul de ridicare a

certificatului de autorizare sau a termenului de inaintare a

spec1menului de ~tamp1IA, prevazute in prezentul regulament;

c) Ia decesul sau Ia declararea judecatoreasca a mortn;

d) cand persoana autorizata este condamnata printr-o

hotarare judecatoreasca ramasa definitiva ~~ irevocabila in legatura cu activitatea sa;

e) in cazul punerii sub •nterd•ctie a persoanei aulorizate prin

hotarare judecatoreasca definltiva ~~ irevocabila:

f) in cazul incetarii calita\li de persoana juridica .

{2) Certificatul de autorizare in categoria E este valabil pe perioada in care persoana fizica este angajata, in baza unui contract de muncalraport de serviciu, de catre unitatea administrativ-teritoriala .

Abaterile disc1plinare sava~ite de persoanele

fizice juridice autonzate se constata de catre persoanele imputem•cite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, dupa caz, care intocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexel nr. 12. Art. 50. - (1) Aplicarea sanc\iunilor disciplinare se face astfel:

a) amend a ~~ avert1smentul se a plica prin procesul-verbal de

constatare a abaterii d1sc•plinare incheiat de catre persoanele imputemicite;

b) suspendarea dreptului de realrzare a lucrarilor de

specialrtate se aplica Ia propunerea persoanelor imputemicite care au constatat abaterea, avizata de inglnerul-~ef al OCPIIdirectorul OireC\Iei de cadastru, prin decizie a direclorului OCPI sau prin ordin af directorului general at ANCPI. dupa caz. (2) SancVunea se aplica de OCPI in cazul in care abaterea disciplinara se realizeaza pe raza teritoriala de competenta a acestuia, indiferenl de em1tentul certificatului de autorizare. (3) Retragerea cert1ficatului de autorizare se face Ia propunerea directorulul OCPI prin ordin al directorului general at AN CPl. Art . 51 . - lmpotriva ordinului sau a deciziei de sanctionare partea nemul!umita poate face contestatie in terrnen de 30 de zile de Ia comunicare. Ia instants de contencios administrativ

competenta, potrivit tegn. Art . 52. - Pe durata suspendarii dreptului de executare a lucranlor de specialitate sau a retrageni certificatului de autorizare persoanele riz i ce ~~ jur i d1ce autorizate nu au dreptul

sa faca uz de certificatul de autorizare

~i de ~tampita . acordate

de ANCPI, respectiv de OCPI lncalcarea prevederilor acestui articol constituie infracFune se pedepse~te coniorm legilor in vigoare.

CAPITOLUL V

Dispozi11i finale

Art. 53. - Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii. Art. 54. - (1} Persoanele fizice l?i juridice autorizate sunt obligate sa anunte ANCPIIOCPI degradarea. distrugerea sau pierderea certificatului de autonzare ori a ~tampilei in termen de

7 zlle de Ia constatare . (2) ANCPI/OCPI elibereaza un duplicat al certificatului de autorizare respect1v. cu un numar nou de serie. Ia solicilarea scri sa . prezentata de persoana Tn cauza . Solicitarea este insot•ta de un exemplar at z•arului in care s-a publicat declaratia de nulitate ~i de ch1tanta pentru plata tanfului. Tn cazul

Art.

49 . -

confecVonarii unei noi !?tampile se inregistreaza specimenul respectiv. (3) Geodezii cu drept de semnatura. autorizaV prin Ordinul Geodez1lor d1n Romania , sunt autorizap de drept ~i sunt obligati ca in termen de 8 lum de Ia intrarea Tn v igoare a prezentului regulament sa obiina cert•ficatul de autorizare l?i ~tampila, i n categoriile prevazute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale. (4) Persoanele frzice autorizate de ANCPI/OCPI anterior

anulul 2007. in temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fiz•ce ~~ juridice care pot sa realizeze !?i sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadaslrulul. geodez i ei ~~ cartografiel pe teritoriul Romanie1, aprobat prin Ord1nut ministrulul admlnistratiei publica nr. 538/2001.), cu mod•ficarile l?i cornpletarile ulterioare, sunl obligate ca in tem1en de 8 luni de Ia intrarea in vigoare a prezenlului regulament sa i~i reinnoiasca certiflcatul de autorizare ~~ ~tampila, prin depunerea unul nou dosar de autorizare care sa conyna certificatul vech• ~i

!?lampila. cu plata tarifelor legale.

(5) Geodezii cu drept de semnatura ~i persoanele fizice autorlzate care nu se conformeaza prevederilor alin (3) ~i (4) nu pot depune lucrari spre avizare Ia ANCPI/OCPI dupa

expirarea termenului

f~ra reexaminare.

saneliunilor

prevazute de prezentul regulament rev1ne ANCPI/OCPI. Art. 56. - ln cazul in care persoana fiZlca sau jurid•ca solicita

reexaminarea in vederea autorizarii se achita o noua taxa de autorizare. Art . 57 . - Modelele de ~ta'mpila pentru persoanele frzice ~~

juridice autorizate sunt prezentate in anexa nr. 6.

Art. 58. - (1) Documentatiile intocmite de persoanele juridice autonzate sunt ~tampilate de catre persoana fiz1ca

autorizata care executatveriflca lucrarea ~I de calre persoana

juridlca autorizata.

(2) Oocumentat•ile intocmite de persoanele fizice avand categoria E sunt ~tampilate de acestea ~~ de institutia Ia care sunt angajate ~i in numele careia executa lucrarea . Art . 59 . - Tabelul persoanelor fizice ~i juridice autorizate se afi!?eaza pe pagma de internet a ANCPI ~~ se actualizeaza permanent. Art . 60.- OCPI Vn ev i denta persoanetor fizice autorizate d1n categoriile B. C. E ~I o comunica ANCPI . Art. 61.- (1) ANCPI construie~te o platforma electronica prin intermediul careia se face sch mbul de informatii privJnd lista persoanelor fizice ~~ juridice autonzate pentru executarea tucrarilor de speciahtale de pe tentoriul Romaniei ~~ cea a celor

stab•h\i pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care presteaza servicli pe teritoriul Romaniei, procedurite de autorizare ~~ masurile disciplinare definitive dispuse . (2) ANCPI coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, SIPI. cu autoritfl\ile competente din celelalte state membre ale Untunii Europene, in vederea asigurarii controlului prestatoritor de servicfi ~; al serviciilor pe care ac~tia le presteaza. Art. 62. - Taxa de autorlzare se stabile~te prin ordin al m1nistrului adminislratiei ~~ intemelor . Tax.a de aulorizare se achita de solicitant odata cu depunerea dosarului de autonzare sau reautorizare. Art. 63. - Anexele nr. 1-12 fac parte 1ntegranta din prezentul regulament.

Art.

55.

-

Raspunderea pentru aplicarea

' ) Abrogat pnn Ord tnut minlsf1\Jiul admm i slra\lci ~ 1ntemel01' nr. 8112010 priv lnd abrogarea unor a~ n ormaltVt).

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 231/13.1V 2010

13

At/OONr 1

Ia rnqutamgnt

Conditii minime de autorizare pentru persoane fizrce· Vectumea mlmml # Categona de autonzare Studh Oomenful
Conditii minime de autorizare pentru persoane fizrce·
Vectumea mlmml
#
Categona de autonzare
Studh
Oomenful
In speciahtate
(am)
0
Studii unlversitare de
licenta
SUL
Geodezie. cadastru,
topografie, cartografie.
topografie min1era
7
SUL
Geodezie, cadastru.
topografie, cartografie.
topografie m•mera
3
A
Studii universitare
de licen!a/Studii
superioare
de scurt€1 durata
SSSD
Geodez1e. cadaslru,
topografie, cartografie,
topografie miniera sau
studii echivalente
5
SUL
2
Studii universilare
de licentafStudii
superioare
de scurta durata
Geodez1e, cadastru,
topografie, cartografie,
topografie miniera
ssso
Geodez1e. cadastru,
topografie, cartografie.
topografie min1era sau
studii echivalente
3
Cadastru, topografie,
B
Studil postliceale
-
cartografl.e •. tofografie
4
m1n1er
Cadastru. topografie,
Studil medii de
specialitate
-
cartografie. topografie
4
min1era
Studii de reconversie
SUL,
Cadastru, topografie,
cartografie, topografie
miniera
3
profes1onala
SSSD
Cadastru, topografie,
cartografie, topografie
miniera
1
SUL
Studii universilare de
licenta/Studii
superioare de scurta
durata
Aile specialitatl +
3 semestre in
specialitatile cadastru,
topografie, cartografie
2
ssso
Cadastru. topografie,
cartograf1e, topografie
miniera sau studii
echivalente
1
c
Cadastru, lopografie,
cartografie, topografie
miniera
2
-
Studii postliceale
Alte speoolltati +
cursuri de reconversie
profesionala
3
Cadastru, topografie,
Studii medii de
specialitate
-
cartografie, topografie
mlniera
3
Studii de reconversie
profesionala
SUL.
Cadastru, topografie.
cartografie, topografie
miniera
2
SSSD
Cursun de pregatire
profesionall:i
E
Minimum studii medii
-
organizate/recunoscute
de ANCPIIOCPI

SUL- studii unrversitare de licenta SSSD- studii superioare de scurta durata

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI , PARTEA I, Nr. 231113.1V,201 0

ANS(ANr. 2

Ia rogulamnnt

Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizlce

Catre ANCPI/OCPI

Domnule/Doamna pre~edinte aUa comlsiei de autorizare,

 

Subsemnatui/Subsemnata,

 

,

nascuVMscuta in localitatea

,

judetul

avfmd cetatenia

 

,

domiciliat/domiciliata in locahtatea

,

str

nr

sc

,

ap

,

• telefon

e-ma1l

,

cod numeric personal•} U_LLLLLU_LLLLI. posesor/posesoare alia diplomei de

1ng1ner/submginer/tehnician,

sohcit autorizarea in categoria de lucrliri A/8/C/D.

Tn sustinerea

cereni anexez urmatoarele :

1. curriculum v1tae;

promotJa

, eliberata de

din

2 . 1ista de lucrari de specialitate realizate ~i a calor Ia care am participal (denumirea lucrari1, amplasament. hpuri de lucrari de specialitate reallzate etc );

3. copii ale actelor de studii/specJalizari;

4. copia carnetuiUJ de munca, vizat:

5. certificat de cazier judiciar, original;

6. certificat de cazier fiscal, ongtnal;

7. chitanta taxa autorizare, copie.

Semnaturn

Data

·) Sau ectliVafent

Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizarii persoanelor juridice

CatreANCPI

Domnule/Doamna pre~edinte alia comisiei de autorizare,

(dcnUfTllrea persoanel juridl<:e}

societale comerctala inmatriculata in •}

CUI••)

cu sed1ul in locahtatea

str

nr

,

sc

et

, ap

sectorul{judetul

, telefon

fax

,

reprezentata prin

in cahtate de

domeniile

I Dill D/1 II D. conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoa~terea autorizani persoanelor fizice ~i jundice romane, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii ~~ verificani lucrarilor de speciahtate in domeniul cadastrului, algeodez•ei ~i al cartografiei pe teritoriul Romaniel .

aprobat rnri~u~~i~i~~::~~~~~~;:~~~:~:ir:~~~~-~~~~~~~~.~.~.~~~~~~~-.:~.:.~~~~~~~.:~•.'.~.~-~:~~~~~.~~:.~~~~~~~~:

sohc1t autorizarea ca persoana juridica pentru a realiza ~i verifica lucran de spec1ahtate din

cadastrului, geodeziei ~~ cartografiei in cl a sa :

Semnatura

Data

') Se menponeazl statu! rn care a fost Tnfian!atA socaetatea

" ) Sau echlvillent

MONITORUL OFICIALAL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 231113.1V.2010

Curriculum vitae lnformatii personate

NumeI Prenume

Adr~e)

Telefon(oane)

Fax{un

E-marqun1

Nal'onalitate{·lati)

Datan~tem

(mode/european)

Sex

Locul de munca vizat I Domeniul

Mobtl.

15

ANE)(ANr 3

Ia rpgulama

ocupa~onal

Experienta profesionata

Perioada

Functa sao postul ocupal

Act~ ~responsabilitatt pnna~e Numele ~; aoresa aogajatoruiUJ

Ttpul adiVItl:Jtli sau sectorul de activltate

Educatie ~i formare

Pe(loada Califrcarea I d1ploma obtinutA Oiscipfmele prropale studla'.eI

rompetenia JX'QfesiOilaledoband:!e

Numele ~·tJpultnstlluJtetde invatamant/

furruzorulut de locmare

N"rvetul in das rlCarea 03\IOilala sau

tntefTlalionala

Aptltudini ~i competente personale

Lunba(1) materna(e)

Umba(Q straina{e) cunoscuta(e)

Autoevaluare

tVIVclCtHCI{Jean f)

Umba

Umba

Competente ~i abihtav sociale Competente ~i aptitudtni organizatorice

Competente ~i aptitudini lehnice

Competente ~ apbtudini de utilizare a calculatorului

Competente ~aptitudmi artistice

A"e competente ~i aptttudini Permis(e) de conducere

lnforma~isupllmentare

Anexe

lntelegere

Ascullare

Cilire

lnforma~i supllmentare Anexe lntelegere Ascullare Cilire I Discurs oral Vorbire ParoJQpare Ia 000\'e!Sajle

I Discurs oral

Vorbire

ParoJQpare Ia

000\'e!Sajle

Scriere

oral Vorbire ParoJQpare Ia 000\'e!Sajle Scriere - ~!! ----~ lE_~ 1)Anexa nr . 3 cste reprodusa

- ~!! ----~ lE_~

16

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr 231/131V.2010

AGENTIA NAJIONALA DE CADASTRU $1 PUBLIC I TATE IMOBILIARA OFICIUL DE CAOASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA

Data •

ANEXA Nr 4 Ia regulmmmt

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

Tn conformilate cu prevederlle Regulamentu l ui p r ivind autonzarea sau

recunoa~terea autorizarii persoanelor fiztce ~i

juridice romane, ale unui all slat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea reallzani ~~ verificarii lucra r ilor de speciali t ate i n domentul cadastrului, al geodezlei ~i a l cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin O r dinul directorului ge n eral aiAgen\iei Nationale de Cadastru ~~ Publicilate Jmobi l iara nr . 107/2010, membril comistei de autorizare procedfmd Ia examtnarea candida\llor/analiza dosarelor. decide:

Nr

Numele ~I prenume!e

Categona soliatalA

Nota Ia proba sensa

Nota Ia inteMu/ Nota Ia proba pracllca

Nota tinala

Admis/Respif\5

crt.

canaldaW!ui

Prenumele ~~ numele pre~edtntelui comtsiei de autonza r e Semnatura

AGENTIA NATIONAL;\ DE CA DASTRU $1 PUBLICITATE IMOBILIARA OFICJUL DE CAOASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA Data

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

ln co n formitate cu prevederile Regulamenlu l ui privind autorizarea sau recunoa~terea autorizarii pe r soanelor fizice lji JUridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apar}ine Spatiului Economic European in vederea realizarii !?i verificarii lucrarilor de speclalitate in domeniul cadastrului, at geodez1ei ~i a l cartografiet pe teritoriul Romaniel, aprobat prin Ordinul directoru l ui general al AgenVei Na\ionale de Cadastru ~~ Pubhcitate lmobi l iara nr . 107/2010. membni comisiei de autorizare procedand Ia analiza dosarelor. decide:

Nr. Oenunurea persoanel jutid ce Clasa soliotat.A Clasa aoordat.A at.
Nr.
Oenunurea persoanel jutid ce
Clasa soliotat.A
Clasa aoordat.A
at.

Prenumele ~i numele pre~edintelul comisiei de autorizare

Semn~tura

~NEXA Nr. 5'1

@ cpgutamont

Ministcrul Adminis t rati.:i ~i lntcrnclor Agentia Nationala de Cadastru fi Publicitate lmobiliara Certificat de
Ministcrul Adminis t rati.:i ~i lntcrnclor
Agentia Nationala de Cadastru fi
Publicitate lmobiliara
Certificat de autorizare
nr
sena
::
Domnul!Doamna
0
z
Sediul:
a
localitatea
~
c
r
judetul
0
"TI
str
(5
nr
sc
etj
,ap
?!
telefon
CNP*
este autorizat(a) sa rcalizczc ~i sa
verifice lucrari de specialitate in
domeniile cadastrului, geodeziei ~i
cartografiei din catcgoria
f!
.Domnui/Doam11a••••••············~··~···•··•·································••···•-'
~
0 ~
~1\f~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,t:ll .s~tiit~l/1)irt1lll'"·························
iii
~
··········································~······························································
~
este autorizat(a) ttd realizeze §i sd verijit:e lucriiri d~
m
>
Prim it de
Data
z
sp~cialitatein don1~niil~ catiastrlllui, g~otieziei§i cartograflei
::'
,
Act de identitate
N
w
mcategoria
-
w
Seria
Nr
.
:<
N
Eliberat
./data
Director General ANCPJ/
0
•sau cchivalent
0
Secretarul
Com is iei de autorizare

1\Anaxanr

S

estarervndu&A In facslmll.

,

18

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 231/13 1V2010

18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 231/13 1V2010 Scrin •• Nr ••••.•• ··-·· ····
Scrin •• Nr ••••.•• ··-·· ···· · ·· ·~·· (prenumele ~inumele pcrsoanei fizice) ~~
Scrin ••
Nr
••••.••
··-··
···· · ·· ·~··
(prenumele ~inumele
pcrsoanei fizice)
~~ ···
CER11FICAT DE Alii ORJ7.ARE Scria ~'T • • •.
CER11FICAT
DE
Alii ORJ7.ARE
Scria
~'T
•.

") Ancxa nr. 6 este reprodusa In facslmll.

Pr e nu m el e ~i numele/de nu mi r ea persoanei fizlce(ju r idice autorizate

Certificat de autorrzare nr

din

pentru categona de lucrari

ANEXANr 6"1

Ja rogutameQ(

AtJOONr 7

Ia rogulament

Registru de evidenta a lucrarilor reallzate/refuzate

Nr.

en.

Lucrare

Nr. de inregtstrare Ia

OCPIIANCPI

Tipullucrnrli

Contract de servicu

(nr . ~~ datA)

Resptnse

Observapr· )

de OCPifANCPI

P renume l e ~i numele/denumi r ea persoanei fizice/jundlce autoriz a te •• . ••

Certificat de autonzare nr

din

pentru categoria de lucran

••.•

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEAI, Nr. 231/13.1V.2010

19

Registru de eviden1a a Iucrarilor verificate***)

Nr.

Numele!Oenumtrea

Nr. de tnregtStrare

Tapullutti\m

Contract de servtot

DaiS vertfrdinl

Cah!leauv aOOfdat

crt.

executantului

in registrul exeoutantulul

(nr. ~data)

(Admts!Respins)

") Nr. crt at luaWil respmse se va trece ~ pe adresa de mouvare a refuzulut•

) Persoanele Juridrce vor trece prenume!e ~ numele persoaneJ fiZice care a nlspuns de lucrarc. pnn aphcarea ~tamplleJ. '' ' ) Se va completa numai de persoanele autorizate care au drepwl sa execute venficarea lu~r

ANEXANr. 8

Ia roqu!amcnt

Conditii minime de autorizare pentru persoane juridice

Clasa

 

NumAr de persoane fiZJce autorizata (PFA)

Dotare

de autonzare

anga}ate CtJ norma lntreaga

I

5

PFA, din ca re minimum 1 P FA categoria 0

2

statii totale")

 

1

receptor GPS (l 1, l2}")

3

calculatoare PC

3

imprimante

1

plotter AO

 

.

scanere licenta soft de prelucrare masuratori

2

 

2

autotunsme

sed1u

II

3

PFA. din care minimum 1 PFA categoria A

2

sta\ii totale

 

1

receptor GPS

2

calculatoare PC

2

imprimante

1

plotter

1

scanner licenta soft de prelucrare masuratori 1 autoturism sediu

Ill

1 PFA de categoria A, B sau 0

1 sta\ie totala

1 calculator PC

1 impnmanta

1 scanner

1 licen\8 soft de prelucrare masuralori

autoturism sediu-punct de lucru

1

s

Minimum o persoana autorizat~in categoria de lucran pe care le executa

Sa aiba un compartiment functronal de cadastru

2

statii totale

 

2

receptoare GPS

4

calculatoare PC

2

lmprimante

1

plotter

2

scanere

2

licente soft de prelucrare m~suratori

1

autoturism sediu

•) Persoanele fur1c:hce care dosf~ra activi!A\1 de fotogrammetrle pot~ detrna in locul slattilof totarc sau al receptoarelor GPS apamtura de pre!ucrare lotogrammetricA.

documentelor depuse

LISTA

Ia ANCPI i n vederea autorizaril persoanelor jurid ice

ANEXANr. 9

Ia regulament

l

'

1 . Copti de pe documentele p ri v in d infiin\area, o r gamzarea ~i func1ionarea persoanei juridice:

1_1.

certificatul de in registrare Ia Oficiul National

al Registrului Comeflu lui:

1.2. actul constltutiv al persoanei juridice; 1.3. statutul societa\ti comerciale; 1.4. codul fiscal:

1.5. certiflcat de caz1er fiscal.

20

MO NITORUL OFICIA L A L ROMANIEI. PARTEAI, Nr. 231/13.1V.2010

2 Copii ale documente or re prezentantului legal, administratorului sa u asoclatulul autorizat sl ale angajatilor permanen\i autonzaJ• ca persoane fiZice pentru domentul ln care sohctta autoriza rea (carte de munca, contract individual de munca pe penoada nedetermtnata, autoriza\ta persoanet fiz.ice angajate Ia firma) . 3. Chestionarul de evaluare

Operator economic,

(seinnatura autorizatll)

Candidatul

(denumtrea persoanei jurldtce)

Chestionar de evaluare

ANE:XA Nr. tO

Ia requlameat

I. lnforma111 generate

1. Oenum irea

2 . Codul fiscal

3. Codul unic de inregistrare

4 . Adresa sediulul central

5.

Telefon

Fax

Data

E-mail

6. Certificatul de i nmatncularelinregtstrare

7. Obiectul

principal de activitate

(numarul, data fllocul de inmatncularelfnregtstrare)

8 . Birourile

(in oonformitate cu prevedenle dm statutut pcopnu)

filialelor/sucursalelor locale. daca este cazul

(adrese completc, lelefonltelexlfax, certlrlcate de TnmatncutareJrnregtStrare)

9 . Capita lul social 1 0 . Co ntr act a derulate ( l ucrarl de specialitate di n domenitle cadas tr u l ui, geodeziei ~i ca rt ografiei) -

daca este cazul

 

Denumtreal

       

Nr.

at

Obledul contractulul

Nume!e beneftciaruluil

cllentulul

Adresa

Calliatea

prestatorulul

Pretul total

al oontractului

Procent lndeplma

de presta1or

(%)

Penoada

d•J derularc

a contractului

0

1

2

3

4

5

6

II . Lista cu echipamentulfsoftulfm ijloacele de transport

(dep n ute in vederea des fa~urani activit a \u de specialitate)

Starea ectupamentulul

~---------------------r----------------------~--------------------~----------------------~

Tlpul de cchlpament

Descnere, producator, vechtme (ln nnl)

(nou . In htare bullA, necesdA

repam~t mlnore) numfuul dtspontb•l

Propnetatc/inchirlere

(de Ia cine~ se atasPaza cop!e a actulul de lnchtnere)

~------------------+--------------------+----~--------------r-------------------~

~------------------+--------------------+--------------------~------------------~

L-------------------~-------------------L--------------------L-------------------~

Ill. lista cu personalul de s pecialltate angajat permanent

Numele ~I prenumele

Catcgona a utonzfini

FullC\ia

(in cadrul firme•)

Vechime

(se ata~ copll de pe cametele

de munca certificate)

Operator economiC,

(semnatura autonzata)

ANEXANr. WI

Ia regvtamanl

Ministerul Administratiei ~i lnternelor Agentia Na,ionala de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara MlNlSTERUL ADM[N l
Ministerul Administratiei ~i lnternelor
Agentia Na,ionala de Cadastru ~i
Publicitate lmobiliara
MlNlSTERUL ADM[N l STRATJET ~~ INTERNC.LOR
AGE .NTIA ~.NAT .IONALA . DE CADASTRU ~l
Certificat de autorizare
PU'B LICITATE lMOBlLiARA
.
seria
nr
!::
(Denumirea pcrsoanei juridice)
0
z
societate comerciala lnregistrata
A~
:::j
1n
0
;u
c
CU t *
Seria
Nr
/data
r-
0
.,
Sediul:
localitatea
·
.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0 ~
soeietate C011lercialli fnregistratii·"ill•.•.••.•.••
•.•
•.• •.•• •
)>
r-
str
.
CUI
-*
·
d.
I" · I
·t·t ·t
.
~
nr
sc
etj
ap
· . ············~······················,cu se 111
''' oca 1 a ett
.
~
z
estc autorizaUi sa rcalizeze ~i sa
verit1ce lucrari de specialitate in
Str
11r
, bl
, et_ •• •• ,ap
,j t-tdeful
iii
~
domeniile cadastrului. geodeziei ~i
este autorizatii.sli ex.ecute lucriiti de,specia/iiiJte din
;u
-1
cartografiei din clasa
Primita de
In calitate de
Data
do11zeniile cadllstrului; geodeziei §i cartogrufiei
~
z
ttl clasa
:"'
N
w
--
Act de identitate
Data
~ :<
N
0
Director Ge1teral
Pre~·tfdi_llle
~
Seria
Nr
>
0
Eliberat
/data
ANCPI
Comisie,(/e Autorizare
•sau t.!chivalcnt
Secretarul
Comisiei de autorjzare

") Anexa nr. 11 este reprodu~ In racslrntr.

N

22

MO NJ TORUL OFICJAL A L RO M ANIEI, PARTEA I, Nr. 231/13 .JV,2010

PROCES - VERBAL

ANEXANr 12

Ia rogv!armmt

Nr.

.

data

in

calitate de reprezentanl at ANCPI/OCPI, salarlat Ia

pentru cons t atarea abatenlor discipl1nare ~i aphcarea sanc~unilor Tn conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 1 0/2000 privind desfa~urarea activMI\ii de realiza r e ~~ de venficare a lucrarilor de specialita t e din domeniile cadastrulu i , geodeziei ~~ cartografiei de ~tre persoanele fizice ~~ juridice autorizate pe teritoriul Romaniel. aprobata cu modificari ~i completari pnn Legea nr. 795/2001, am constatat urmatoarele:

 

1. Locul constatarii UAT

 

,

localitatea

,

judelul

2.

1dentitatea persoanei autorizate

 

Prenumele ~~ numele

(cu

,

{denum1rea)

 

, Autoriza\ia cu seria

,

nr

, dom ! ciliat

sediul) in judetut (sectorul) ,

ap

Cl/81

localitatea

serla

str

emisa/emis de

 

Ia data

nr

.,

a~nd ocupatia

salanat al

,

cu sediul in judetull(sectorul)

locahtatea

,

ap

3.

Oesc rierea a bat erii

Fapta constatata constituie abatere disciplinara ~~ se sanC\ioneaza

cu avertismenVamenda/suspendare .

Contravenientul a luat cuno~tin~a de con(inutul procesului-verbal.

Semnalura persoanei aulorizate ~i ~tamp1la

MINISTERUL MEDIULUI ~I PAOURILOR

ORO IN privind constituirea ~i functionarea Comisiei de

analiza tehnica Ia nivel central

Av(lnd in vedere prevederile art. 11 din Procedura de emitere a autorizatiei de med1u, aprobata prin Ordinul m1nistrului mediului ~~ dezvoltarii durabile nr . 1 . 798/2007 .

in teme1ul art . 7 alln . (2) din Hotararea Guvemului nr 445/2009 privind evaluarea

impactulu l anum i tor proiecte publice ~~

pnvate a supra mediului ~~ at art . 15 a lin . (4) din Hotararea Guvemulul nr . 1 . 635/2009 pnvind organizarea l?' funq1ona r ea Mmisterului

Mediului ~i Padurilor

prezentul o r din .

Art 1. - Se constituie Comisia de anahza tehnica Ia n1vel

central, denum1ta in conlinuare CAT, organism consultaliv, farn

personalttate juridica, care functioneaza pe langa autoritatea

publica centrala pentru protectia mediului

(1) CAT se compune din reprezentanp ai autoritatir

pubhce centrale pentru protectia mediului ~i padurilor din cadrul

dtrectulor l?i compart l menlelor de spec1alitate ~~ ai auto r ita\ilor

pubhoe centrale pentru dezvoltare regionala ~~ turism, sanatate,

agr i cultura ~~ dezvoltare rurala. transporturi si infrastructura,

economre . comert ~i med1u de afaceri , cultura ljl patrimoniu

m i n is trul mediului ~i p a durilor emite

~i padurilor.

Art. 2. -

na\ional, finante, adminrstra\ie ~~ interne, protectie civlla ~~ gest•onarea srtuat1dor de urgen\a . (2) Componenta nominata a CAT se aproba de pre~ed1ntele acesteia, pe baza propunenlor formulate de conducatonr autoritatilor publice centrale, prevazute Ia alin (1) (3) Membrii CAT sunt reprezentati Ia nivel de secretar de stat. director general sau director, dupa caz. (4) in functie de spec1ficul proiectului sau activlta\rt care se supune procedurilor de reglementare, i n componenta CAT pre~edintele decade cooptarea altor reprezentanti ar autoriUitilor publice/foruri nat i onale de ~th nta ~~ cullur M nstltulJi