Sunteți pe pagina 1din 3

R E P U B L T c'A f f i f f i

Consiliul

rMwo. rLrl D o v A

municipal

Chiqiniu

Direclia generale
transport public qi cdi de comunicalie
Chiginau, MD 2004, str. S.Lazo,l8, Tet 20_46_90,
20-46_56, Fax 20_46_66
E - m a i l :d i r t r a n @ m a i l .m d

<4 eZ zara., /a{ .q/rs

Lanr__

ai" ,/6 FZ. %-

I
"/Asocia(iaTinerilor Artipti Oberliht
Str.Gh.Asachi53/l,lit.,,A,',subsol,
nun. Chi;indu.MD-2028
Copie:

Primi ria municipiuluiChiqiniu

(a urmarea examin6riipetilieiunui grupde iniliativ6,


inregistratd
cu nr. C_d-gg/16
din
10.032016. Direcliagenerard
rfanspoftpublic9i cdi de comunicalie,
beneficiar
ar proiectului
- ProiectsectorialDrumu'iUrbane"intbrmeazd,
..clhisinau
in masura
competenlei
sale.
l-Ltcrarilede reabilitarearelelei de strazi si trotuare,creareaunor locuri
de parcaresi
moderrizarea
sistemului
de iruminatpublic(pachetr: bd.$tefancerMareqi Sfdnt,c. Negruzzi,
str. v Alecsandri:Pachet2: str. Tighina,Arexandrucer Bun, 3r August
r9g9) suntfinanlatede
Bancal-uropeanipentruReconstruclie
si Dezvoltare
(BERD),BancaEuropeand
de Investilii
(BEI);i liondLrl
Specialdc tincrgieVerdc([iStiV.y.
Vd prczentdm
in continuare
atdr un scurtistoric.cet gi activitatilefinanlatein caorul
proieclului
Inentionat.
ua urmarea acordurui
de pre-finantare
cu BERD,in anul20 r l"'compania
de consultanld
"WSP" a ef'ectuat
o analizdtehnicda domeniului
rutierurban.Obiectivele
studiuluiau fostde a
furniza o evaluareclara 9i recomanddrireferitoarela seclorul de
reabilitarea drumurilor
municipale
gi iluminatului
stradal,
in vederea
ulterioarei
tlnantdripentrureabilitarea
slrdzilordin
municipiulChisindu.Studiul final a reflectatrecomanddri
privind consolidarea
capacitalii
institutionale.prioritizarea strazilor pentru reabilitare'in raport
cu gradulde deteriorare
a
imb'dcamintei
asfaltice,
cu fluxurirede traficdemonstrabil
mai mare;i a cereriide parcare.
c)a unnare, din anarizadaterorcuprinsein studiu.a reiegit in mod
crar necesitatea
stringenta
cu privirela reabilitarea
strAzilor
municiDale.
l - a 2 .1 2 . 2 0l1. P r i r n i r i aM u n i c i p i u r cu hi i s i n a La rs c m n aCt o n t r a c t u l i r r p r u m u t
de
BERD.
iar ]a 21.092012- contmctde Finanlare
,,chigrnau
cu Brir"princareestermplementat
proiectur
- ProiectSectorialDrumuritJrbane".
Contractele
de imprumutau fost aprobate
prin deciziile
c o n s i l i u l ur in L r n i c i pCahl i g i n d un .r . r / 3 d i n 2 5 . 0 1 . 2r 02 s i ,r e s p e c r rnvr.. 3 / 5
din 02.04.20r3.

Reiterdmfaptul cd lucririle de reabilitareiintrelinere


periodic6a strezilorprincipale,in
conformitate
cu Contractele
de imprumutsus-mentionate,
constaudoarin:
* reabilitareacarosabilului
- reabilitarea
troluarelor
- amenajarea
parcirilorexistentesi supiimentare
' r e a b i l i r a rceaan a l i z a rpi li u ri a l e
- modern
izareailuminatului
stradal.
Asigurarea
sprijinuluinecesarPrimiriei MunicipiuluiChigindupentruimplementarea
ProiectulLri
si supravegherea
tehnicda lLrcrdrilor
de reabilitare,
esteasrguratd
de Companiade
"EGI S lnternational,'
consultan[d
(Franta).
Achizilionarea
serviciilorde proiectarela "Reabilitarea
reteleide strazisi troruare,
creareaunor locuride parcaregi modernizarea
sistemuiui
de iruminatpublic"a avut loc p.n
licitaliepublicd:
- Pachetl: bd.
$tefan cer Mare gi Slint, c. Negruzzi,str. V. Arecsandri- licitalia
p u b l i c dn r . 1 7 2 2 f i 2 d i n 1 0 . 0 9 . 2r 20 - B u r e t i n uAi c h i z i l i i l o rp u b l i c e
nr. 67 din
24.08.20)2- 3 ofertanti;
- Pachet2: str. Tighina,Arexandru
cer Bun,3r August l9g9 - licitaliapublicdnr.
- Buretinur
I i3ll13 din 22.07.2013)
Achiziliirorpubricenr. 52 din 5.06.2013
_ Z
of'enanli.
Criteriul in baza cdruia a fost atribuit contractulde achizilie public6
de servicii de
.
proiectare- cel mai mic prel' Serviciilede proiectarea lucrdrilor
de reabilitarea strazilor
centraleau fbst oferitede InstitutulMunicipalde proiectdri
..chiginaupro
iect,.,linrindcont de
cerinlele
benetlciaru
lui gi Finanfatorilor.
Ulteriorelabor[riiproiectuluitehnic"carein mod obligatoriua fost supus
avizdrilorgi
verillcdrilor de rigoare,a fost lansatalicitalia intemalionalapentru lucr6ri
de reabilitarea
strdzilorcentrale
Accentuamin mod repetatiaptul ce procedurade achiziliea lucrdrilora fost
efectuaE
conformPoliticilorgi Regulilorde Achiziliea Finanlatorilor.
BERD gi BEI. Lucrdrileau fost
achizilionate
prin licitalie internalionald
deschisi.acceprabild
gi corespunzatoare
politicilor
Finanlatorilor
proiectului.Benetlciarula asigurattransparenta
procesuluide achizitii.carea fost
rnonitorizalde catreFinanlatori.
Invitaliade participarela licitalia intemalionalaprivind reabilitareastrd.zilor
centralea
fbst deschisE
tuturor firmelor din orice lar5. Invitatiaa iost publicat6pe site-ul Finanlatorilor,
beneficiarului
;i in Monitoruloficial de AchiziliialComisieiEuropene.
ulteriorfiind preluatd
qi
de alteportaluri.
Ilocumenratia
de licitaliea fbsr procuratd
de 23 de companiide profil. o qedinfade
clarificari.deschisbpentru ce interesagi
de proiect,privind prezentarea
proiectuluitehnic, a
caietului
de sar.cini,
gi efectuarea
uneivizitela Santier
a avutIoc la 15.02.2014.
Au fbstdepuse6 ofertea companiilorde profil internationale.

a ofertelorgi prrcsul de evaluatea Comisieide evaluarea fost


$edinlelede deschidere
documentatgi raportatcatrefinanlatoriiproiectului,in conformitatecu Politicilegi Regulilede
Achizitie.
Stadiulimplementdriiproiectuluiestercflectatde cdtreDirectiarela{iipublicea Primdriei
Chiqiniu,pe www.chisinau.md.
mpnicipiului
Cu referirela solicitdriledvs. indicatein peti{ie,vd informim cd proiectultehnicelaborat
de IMP "Chiginduproiect"
reflectdsoluliiletehnicede proiect.Direc{iageneralitransportpublic
gi cdi de comunicafieva plasaschi!eleproiectuluitehnic/plangele
pe paginaweb a Primdriei
m u n i c i p i u lC
u ih i p i n d u .
in plus,intenlionatsaudin necunoaqtere,
constatam
faptulcd seconfunddactivitAlilecare
fbc obiectul proiectului.Astfel, reiterdminlormaliaexpusdin repetateranduri, cd proiectul
,,Chigindu- Proiect SectorialDrumuri Urbane", finanfat prin intermediulContractelorde
imprumutcu BERD gi BEI, presupunereabilitarea/intrelinerea
periodicda strazilor.in acest
sens,proiectulnu prevedegi nu asigurdfinan{arepentruunelelucrdrienuntatede dvs.in peti}ie,
cum ar fi: parcdrisubteranegi supraetajate,
trecerilepietonalesubterane,
readucerea
fatadelor
monumenl.elor
istoricela starealor iniliala;i valorificarealor prin iluminatartistic,punereain
aplicare'a unor noi mdsuri precumbenzi separatepentrutransportpublic, amenajarespaliilor
pentrufum5tori.etc.

$ef al Direc(ieigenerale

Igor Gamre{ki