Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Directia Tehnica, Tel. +40
261805133, In atentia: Faur Marcel Vasile, Email: marcel_faur@cjsm.ro, Fax: +40 261710495, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE


Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Directia Tehnica, Tel. +40
261805133, In atentia: Faur Marcel Vasile, Email: marcel_faur@cjsm.ro, Fax: +40 261710495, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Consiliului Judetean
Satu Mare

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate a administratiei publice locale

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Modernizare DJ 108L Tasnad-Cig-Eriu Sancrai-Craidorolt-Piscari-Terebesti-Gelu-Madaras, km 0+000-km 36+987, judetul Satu Mare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Modernizare DJ 108L Tasnad-Cig-Eriu Sancrai-Craidorolt-Piscari-Terebesti-Gelu-Madaras, km 0+000-km
36+987, judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Se vor realiza lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ 108L: Tasnad(DN1F) - Cig - Eriu Sancrai - Craidorolt - Piscari - Terebesti, pe
o lungime totala de 33,444 km, asigurarea unui sistem eficient de colectare si evacuare a apelor, amenajarea drumurilor laterale, lucrari de
siguranta circulatiei.
Valoarea estimata a contractului (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute, si organizare de santier), fara TVA, este de 66.930.433,35,
echivalentul a 15.072.724,54 euro la cursului inforeuro pe luna februarie 2015 de 1 euro = 4,4405 lei.
Valoarea estimata a contractului inclusiv organizare de santier, fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 60.981.061,50 lei fara TVA,
valoare organizare de santier este de 1.487.343,00 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 5.949.371,85 lei
fara TVA reprezentand 10 % din valoarea aferenta lucrarii care face obiectul achizitiei fara diverse si neprevazute si fara organizare de
santier.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare DJ 108L Tasnad-Cig-Eriu Sancrai-Craidorolt-Piscari-Terebesti-Gelu-Madaras, km 0+000-km 36+987, judetul Satu Mare
Valoarea estimata fara TVA: 66.930.433,35 lei defalcata astfel:
Valoarea estimata a contractului (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute, si organizare de ?antier), fara TVA, este de 66.930.433,35 lei,
echivalentul a 15.072.724,54 euro la cursului inforeuro pe luna februarie 2015 de 1 euro = 4,4405 lei.
Valoarea estimata a contractului inclusiv organizare de santier, fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 60.981.061,50 lei fara TVA,
valoare organizare de santier este de 1.487.343,00 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 5.949.371,85 lei
fara TVA reprezentand 10 % din valoarea aferenta lucrarii care face obiectul achizitiei fara diverse si neprevazute ?i fara organizare de
santier.
Valoarea estimata fara TVA: 66,930,433.35 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 2/11

Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare: 1.200.000 lei;
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor si este cel putin egala cu
perioada de valabilitate a ofertelor.
Garantia de participare se constituie conform art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare prin :
-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, completat conform
Formularului A din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
-Virament bancar in contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod
fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta (moneda) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA
Se constituie prin: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform
Formular B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care se
adauga perioada de garantie a lucrarii.
sau prin,
- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care executantul are obligatia de a deschide un cont disponibil, distinct,
la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma
initiala care se va depune de catre executant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul Contractului.
Se restituie, dupa cum urmeaza:
a)70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul
nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;
b)30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala, daca
achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


-Buget de stat-Programul National de Dezvoltare Locala- OUG nr. 28/2013; Ordin MDRAP nr. 393/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare;

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)OUG 30/2006,cu modif.si compl.ult;d)HG 921/2011;e)Legea 346/2004,cu modif.si compl.ult;f) Ord.ANRMAP 302/2011;g)Ord.ANRMAP
314/2010;h)Ord.ANRMAP 509/2011;i)Ord.ANRMAP nr.170/2012;j)Ord.ANRMAP nr.171/2012;k) OUG nr. 28/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare;l) Ordin MDRAP nr. 393/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;.NOTA:Prin leg.ment.se ntelege leg.cu
modif.si compl.la zi;Prezenta enum.nu are caracter limit;Inf.priv.legis.ref.la achiz.pe www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 3/11

Fisa de date
NOTA: Formularele solicitate se vor depune in original.
Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/i.
ATENTIE!
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va
prezenta o imputernicire.
Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea
autorizata in limba romana.
1.Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare).
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 2 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in
prevederile art.181, lit.a, c^1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: In sensul prevederilor art.69^2 alin (1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de
decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele
care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent
autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Riedl Rudolf, Crasnai
Mihaela Elena Ana, Mandrut Marius Vasile, Hadady Eva Katalin, Manta Magdalena Sofia, Dragos Mihaela Alina, Onci Sergiu Marcel, Ilutiu
Raluca Maria, Tamaian Mircea Mihai Gheorghe, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Bota Alexandru Mihai, Dobran Anca Delia, Bran Ioana,
Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Gheorghe, Ciocan Vasile, Cozma Adrian
Felician, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Kovacs Mate,
Lazar Daliana Stefania, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pinter
Jozsef, Riscau Gheorghe, Rus Ioan, Rusu Grigore Mihail, Szsz Piroska, Stier Pter Gabriel, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010
Ofertantul va depune: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea III
a documentatiei de atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


1.Certificat constatator, emis de ONRC
Persoane juridice romane:
Certificat constatator care trebuie sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul
contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
Persoanele fizice romane vor depune: Autorizatia de functionare PFA conform OUG nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care acesta o realizeaza.
Persoane juridice/fizice straine:
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor
legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un
organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in
conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator
autorizat.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
NOTA:
-Ofertantului desemnat castigator, inainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa
prezinte, in original sau in copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.
-Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii
subcontractanti si/sau de catre tertul sustinator.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 4/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta,


Formularul D si
pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura
Anexa la Formularul D (daca este cazul).
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in
conformitate cu prevederile art.186 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. In acest caz, ofertantul va respecta prevederile
art.186, alin.(2) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile OUG
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare de catre o alta
persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
(se va completa Formularul D - Angajament privind sustinerea financiara) si
Anexa la Formularul D prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art.180, art.181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare. Angajamentul ferm prezentat de
ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor
asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune
documente din care sa rezulte propria cifra de afaceri.
Angajamentul ferm va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile
art.5 alin.(3) din Ordin ANRMAP nr.509/2011, pana la data limita de
depunere a ofertelor, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe
proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.
2.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), sa fie
cel putin egala cu: 120.000.000 lei;
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va determina ca medie
aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorii economici in
anii financiari precizati.
Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate in Lei.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat leu, pentru
conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de
BNR pentru anul respectiv disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Se va depune:
-Fisa de informatii generale, completata conform Formularului 5 din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
-Documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime - Se vor prezenta
Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al cenzorilor etc., ramanand la
latitudinea ofertantilor sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in
sustinerea indeplinirii cerintei.
Pentru anul 2014 vor fi admise si alte documente justificative relevante in
sustinerea cifrei de afaceri.
In cazul asocierii cerinta se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Formularul 5
Documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime Se vor prezenta Bilanturile contabile/extras bilant/ raport al
cenzorilor etc., ramanand la latitudinea ofertantilor sa aleaga
documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii
cerintei.
Pentru anul 2014 vor fi admise si alte documente justificative
relevante in sustinerea cifrei de afaceri.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta,


Formularul E si anexele 1, 2 si 3 (daca este cazul).
pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in
conformitate cu prevederile art.190 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. In acest caz, ofertantul va respecta prevederile
art.190, alin.(2) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile
OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare de catre o alta
persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
(se va completa Formularul E - Angajament privind sustinerea tehnica,
insotit de Anexele 1, 2 si 3 (dupa caz), in original, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a
contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle
in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art.180, art.181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG nr.34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Angajamentul ferm va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile
art.5 alin.(3) din Ordin ANRMAP nr.509/2011, pana la data limita de
depunere a ofertelor, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe
proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 5/11

Fisa de date
2.Experienta similara:
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati
de la data limita de depunere a ofertelor).
Se solicita completarea Formularului 6 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire si a Anexei la Formularul 6 - Lista principalelor lucrari executate de
natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor,
beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie cu
anexa.
Din lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati de la data
limita de depunere a ofertelor) trebuie sa rezulte ca au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun
sfarsit lucrari similare celor ce fac obiectul procedurii, in valoare cumulata de
minim 60.900.000 lei, exclusiv TVA, lucrari executate in baza a maxim 2
contracte.
In vederea indeplinirii cerintei de calificare se vor depune certificari de buna
executie emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati
contractante;
Certificarile de buna executie trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara
prescurtari, din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului,
obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent indeplinit daca
au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Daca valorile contractelor similare sunt in alta moneda decat leu, pentru
conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de
BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe
adresa www.bnr.ro.
In cazul asocierii cerinta se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Nota:
Lucrari de natura similara reprezinta lucrari de constructie noua si/sau
modernizare si/sau reabilitare aferente drumurilor ncadrate n cel putin
categoria drumurilor judetene.
Lucrarile ce vor fi luate n considerare exclud lucrari de tipul: lucrari de
ntretinere curenta a drumurilor, lucrari de ntretinere periodica a drumurilor.
Lucrari ce vor fi luate n considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea
primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier
aferente drumurilor.

Formularul 6
Anexa la Formularul 6

3. Ofertantul va depune:
Declaratie pe proprie raspundere privind dispunerea
utilajelor/instalatiilor/echipamentelor necesare realizarii lucrarilor ce fac
obiectul procedurii, conform ofertei depuse, Formularul 7 si Anexa la
formular 7 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au in dotarea lor sau dispun
(proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de inchiriere /alte
documente care sa faca dovada punerii la dispozitie), de toate
utilajele/echipamentele/instalatiile necesare realizarii lucrarii astfel cum a
fost ofertat.

Formularul 7
Anexa la Formular 7

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

certificari de buna executie emise de principalii beneficiari, clienti


privati sau autoritati contractante;

- documente prin care se face dovada dispunerii


utilajelor/instalatiilor/echipamentelor necesare realizarii lucrarilor
ce fac obiectul procedurii, conform ofertei depuse.

Pagina 6/11

Fisa de date
4. Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea
profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui
angajament de participare a fost obtinut) considerat necesar in executia
contractului:
1. Sef santier un absolvent al unei facultatii cu specializarea drumuri
(inginer drumuri) care sa fi participat la executia a cel putin unei lucrari
similare;
2. Responsabil tehnic cu executia - in domeniul constructiilor de drumuri, cu
atestat valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor, in
conformitate cu Legea nr.10/1995 cu modificarile ulterioare, HG
nr.925/1995, Ordin MLPTL nr.777/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Responsabil cu calitatea lucrarilor cu decizie de numire din partea
ofertantului.
4. Personal de executie de specialitate si personal calificat pentru utilaje si
transport.
Ofertantul va depune:
4.1 Formularul 12 Declaratie pe proprie raspundere privind lista
personalului cheie, a personalului de executie si a personalului calificat
pentru utilaje si mijloace de transport, nominalizat pe specializari, conform
tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului din Sectiunea III
Formulare din documentatia de atribuire semnat de catre reprezentantul
imputernicit al ofertantului.
Pentru personalul solicitat la pozitia 1:
- Dovada absolvirii se va face cu Diploma de absolvire (copie) sau
echivalent;
- Dovada participarii la executia unei lucrari similare se va face prin
prezentarea CV-ului semnat in original completat conform Formularului 14
din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.
Pentru personalul solicitat la pozitia 2:
-Dovada indeplinirii calitatii de responsabil tehnic cu executia se va face prin
prezentarea unui Certificat de atestare tehnicoprofesional (valabil la data
limita de depunere a ofertelor).
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin
certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt
stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de
autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor, se accepta
certificate/atestate echivalente, urmand ca acesta sa intreprinda demersurile
necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de
achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane, in cazul
declararii ofertei sale ca fiind castigatoare.
Pentru personalul solicitat la pozitia 3:
- Dovada indeplinirii calitatii de responsabil cu calitatea lucrarilor se va face
prin prezentarea deciziei de numire din partea ofertantului.
Pentru personalul solicitat la pozitia 4:
Se vor prezenta documente justificative din care sa rezulte
calificarea/specializarea personalului declarat, conform tehnologiilor de lucru
propuse pentru realizarea contractului.

Formularul 12
Pentru Sef santier:
- Diploma de absolvire (copie) sau echivalent;
- CV-ului semnat in original completat conform Formularului 14
din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.
Pentru Responsabil tehnic cu executiain domeniul constructiilor
de drumuri:
- Certificat de atestare tehnicoprofesional (valabil la data limita
de depunere a ofertelor).
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin
certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare
abilitate din alt stat nu se impune obtinerea
atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la
momentul depunerii ofertelor, se accepta certificate/atestate
echivalente, urmand ca acesta sa intreprinda demersurile
necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii
contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de
autoritatile romane, in cazul declararii ofertei sale ca fiind
castigatoare.
Pentru Responsabil cu calitatea lucrarilor:
- decizie de numire din partea ofertantului.
Pentru Personalul de executie de specialitate si personalul
calificat pentru utilaje si transport:
-documente justificative din care sa rezulte
calificarea/specializarea personalului declarat, conform
tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului.
Formularul 13(1)/ Formularul 13(2) (dupa caz)

4.2 Formularul 13(1)/ Formularul 13(2), dupa caz, pentru fiecare expert
cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea III
Formulare din documentatia de atribuire.
4.3 Formularul 14-CV-ul pentru Sef Santier semnat in original completat
conform Formularului 14 din Sectiunea III Formulare din documentatia de
atribuire.
5. Laborator autorizat gradul II conform Legii nr.10/1995, cu modificarile
ulterioare si H.G. nr.808/2005 publicat in MO Partea I nr.735 din
12.08.2005, cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D;
M.D; D.) pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier, conform
prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltarii si Turismului nr.1497/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Prezentare Autorizatie pentru Laborator gradul II conform Legii


nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare si H.G. nr. 808/2005
publicat in MO Partea I nr.735 din 12.08.2005, cu profile
corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.)
pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier, conform
prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltarii si Turismului
nr.1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
sau
contract/precontract cu un Laborator gradul II cu profilele
enumerate mai sus pentru care se va prezenta autorizatia sau
angajament de punere la dispozitia ofertantului, n cazul n care
va fi declarat castigator, a unui Laborator gradul II autorizat
I.S.C. conform Legii nr.10/1995, cu modificarile ulterioare si H.G.
nr.808/2005, pentru profilele enumerate mai sus.

6. Informatii privind subcontractantii


Daca este cazul, ofertantul va depune: Declaratie privind partea/partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora,
completata conform Formularului 8, precum si Anexa la Formularul 8 din
Sectiunea III-Formulare.

Formularul 8, Anexa la Formularul 8 (daca este cazul).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 7/11

Fisa de date
7.Alte cerinte:
Formularul 9(daca este cazul).
Precizari privind asocierea
- in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu
scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere
semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care
oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data
semnarii contractului;
-unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin
depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu
drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
-in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este
imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti
asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea
contractului. Plata facturilor aferente lucrarilor se va face catre liderul
asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe
proprie raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata
castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca inaintea incheierii contractului,
in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre
asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revine
fiecarui asociat in indeplinirea contractului.
Ofertantul va depune:
Formularul 9 Acordul de Asociere din Sectiunea III Formulare a
documentatiei de atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor
asocierii.
Nota:
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de
semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu
prevederile art.44 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Standarde de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001:2008 in domeniul


constructii drumuri sau orice alte documente echivalente.

Certificat ISO 9001:2008 in domeniul constructii drumuri sau


orice alte documente echivalente.

Ofertantul va depune urmatoarele:


Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea
cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente acreditate care atesta respectarea standardelor de asigurare
a calitatii in domeniul constructii drumuri, respectiv ISO 9001:2008 sau
echivalent.
Note:
1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se
demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea sa
de implicare.
2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
3. Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi
indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
4. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta
certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de
catre un traducator autorizat.
2. Standarde de protectia mediului - certificat ISO 14001 in domeniul
constructii drumuri sau orice alte documente echivalente.

Certificat ISO 14001 in domeniul constructii drumuri sau orice


alte documente echivalente.

Ofertantul va depune urmatoarele:


Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea
cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente acreditate care atesta respectarea standardelor de protectia
mediului in domeniul constructii drumuri, respectiv ISO 14001 sau
echivalent.
Note:
1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se
demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea sa
de implicare.
2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
3. Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi
indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
4. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta
certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana de
catre un traducator autorizat.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 8/11

Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12/2015

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunere Tehnica pentru obiectivul in cauza astfel incat sa respecte cerintele din caietul
de sarcini.
Propunerea Tehnica trebuie sa contina urmatoarele:
-Formular 17- Programul de executie (grafic Gantt)
-Formular 19- Metodologia de lucru
-Formular 20- Programul antreprenorului de control al calitatii si protectiei mediului
-Formular 21- Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in
munca se pot obtine de pe site-ul: http://www.mmuncii.ro.
Evaluarea Propunerii Tehnice: Propunerea Tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini. Oferta este considerata
neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini. In urma evaluarii, vor fi considerate admisibile, in
conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, doar acele oferte care nu se
incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art.36 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota:
- Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
-Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant, eventualele neconcordante intre cele declarate si realitate vor duce
la descalificarea ofertantului;
-Neindeplinirea unor cerinte minime si a cerintelor obligatorii astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta duce la excluderea
ofertantului din procedura;
Prezentarea propunerii tehnice in forma solicitata este obligatorie.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 9/11

Fisa de date
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea financiara astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini
din documentatia de atribuire.
Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei (valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale) si va include:
1. Formular 10 C - Formular de oferta - din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, insotit de :
- centralizatorul financiar pe obiectiv -Formular nr. F1;
- centralizatoarele financiare pe categorii de lucrari -Formular nr. F2;
-listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3)
-lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (Formularul C6) - cu nominalizarea furnizorilor de materiale
-lista cuprinzand si consumurile cu mana de lucru (Formularul C7)
-lista cuprinzand si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (Formularul C8)
-lista privind transporturile (Formularul C9)
Formularele solicitate trebuie completate in asa fel incat, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Ofertantii vor respecta listele de cantitati si incadrarile proiectantului, consumurile de resurse utilizate fiind cele corespunzatoare tehnologiilor
de executie ale fiecarui ofertant cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in caietul de sarcini si in
concordanta cu actele normative si reglemetarile in vigoare.
La intocmirea devizelor se vor lua in calcul distantele reale de transport pe care le stabileste fiecare ofertant calculate tinandu-se cont de
furnizorii nominalizati, prezentandu-se totodata analiza traseelor (sursa santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu
materiale in zona santierului.
Ofertantul trebuie sa puna pret pentru toate articolele listelor de cantitati, exclusiv TVA.
Nici o plata nu va fi facuta pentru articolele pentru care nu s-a pus pret unitar.
Toate sumele din listele de cantitati, formulare si alte documente trebuie exprimate in LEI.
Platile se vor face in LEI. Toata corespondenta legata de plati, incluzand facturi, certificate de plata trebuie trimise Autoritatii Contractante in
limba romana.
IMPORTANT
Cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., somaj, fond de risc si accidente, sanatate, concediu si indemnizatii, fond de garantare a
creantelor salariale, sunt cele corespunzatoare activitatii de constructii a drumurilor si podurilor, chiar daca domeniul de activitate principal a
ofertantilor nu este lucrari de constructii a drumurilor si podurilor.
La intocmirea pretului se vor respecta coeficientii de recapitulatie conform prevederilor legale in vigoare la data limita de depunere a
ofertelor.
Ofertantul va include ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea fara TVA rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si
neprevazute de 10% la valoarea propunerii financiare (fara diverse si neprevazute ?i fara organizare de ?antier).
CONDITII:
Perioada minima acceptata de garantie a lucrarilor executate, este de 36 luni, calculata de la data efectuarii receptiei la terminarea
acestora;
NOTA:
Devizele oferta vor fi intocmite utilizand programe specifice de calcul a devizelor si situatiilor de lucrari;
Echivalenta leu/euro pentru ofertarea pretului se va determina corespunzator cursului inforeuro pe luna februarie 2015 de 1 euro = 4,4405
lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Adresa la care se depune oferta:
Registratura Consiliului Judetean Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun. Satu Mare, judetul Satu Mare,
cod postal 440026;
Numar de exemplare: 1 original, 1 copie si 1(un) CD/DVD care va cuprinde copia electronica a documentelor de calificare, propunerii
tehnice si propunerii financiare (scanare dupa oferta originala depusa).
Modul de prezentare:
-Ofertantul va semna, numerota si stampila fiecare pagina a ofertei, va intocmi OPIS;
-Ofertantul trebuie sa prezinte oferta, in original si in copie, in plicuri/pachete separate, astfel, pe fiecare plic/pachet se va scrie ORIGINAL
COPIE si respectiv FORMAT ELECTRONIC;
-Oferta trebuie sa contina: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara care vor fi prezentate in 3 plicuri
separate;
-Toate plicurile/pachetele se vor introduce, intr-un plic/pachet exterior, inchis corespunzator si netransparent;
-Plicul/pachetul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA
conform anuntului de participare. Daca plicul/pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta
nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei;
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
Documentele care insotesc oferta vor fi introduse intr-un plic separate, acestea fiind:
-Scrisoarea de inaintare - Formularul 23 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 30 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
-Dovada constituirii garantiei de participare, in original, prezentat cel mai tarziu la deschiderea ofertelor;
-Imputernicirea reprezentantilor pentru participarea la sedinta de deschidere insotite de copii ale BI/CI, Pasaport sau alt act de identitate
legal;
-Imputernicire conform Formularului 24 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, prin care persoana care semneaza oferta este
autorizata sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica;
-Declaratie IMM Formular F(daca este cazul);
-Formularul de contract din Sectiunea IV a documentatiei de atribuire, semnat si stampilat pe fiecare pagina;
Obiectii cu privire la clauzele contractuale se vor formula in scris, sub forma de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar
sub forma de amendamente odata cu depunerea ofertelor.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru returnarea ofertei fara a fi deschisa, in urmatoarele
cazuri:
- oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita;
- oferta care nu este insotita de garantia de participare, astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire va fi considerata
inacceptabila, in consecinta, respinsa.
Data limita de depunere a ofertelor:conform anuntului de participare
Deschiderea ofertelor: Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, conform anuntului de
participare.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant mputernicit, caz n care acesta va face dovada
mputernicirii sale.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: ofertantul poate modifica sau retrage oferta dupa transmitere, avand grija ca notificarea scrisa
de modificare sau retragere sa fie primita la Registratura Consiliului Judetean Satu Mare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Nicio oferta nu va fi modificata ulterior termenului limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie
prezentate in conformitate cu prevederile punctului IV.4.3), cu amendamentul ca pe plicul exterior se va inscriptiona, in mod obligatoriu si
mentiunea MODIFICARI.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 10/11

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


n conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, n cazul n care doua sau mai multe oferte
ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita
transmiterea unei noi Propuneri financiare n plic nchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere financiara are pretul cel
mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata cstigatoare.
-Conform art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare
prevazute la art.176 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie
pe propria raspundere, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.(l) lit.a) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - 10 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261805154, Fax: +40 261713072, Adresa
internet (URL): www.cjsm.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-03-2015 13:01

Pagina 11/11