Sunteți pe pagina 1din 16

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
REGIA AUTONOMA AEROPORT CRAIOVA
Adresa postala: strada Calea Bucuresti nr. 325, loc Craiova, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200785, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA
OVIDIU DUMITRU, Tel. +40 251416860, In atentia: Adrian Predescu, Email: m_aeroportcv@yahoo.com, Fax: +40 251411112, Adresa internet (URL):
www.aeroportcraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Activitate (Activitati)
$FWLYLWLDHURSRUWXDUH

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului
Craiova

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Sediul R.A Aeroportul Craiova, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Elaborare proiect tehnic (elaborare proiect tehnic, elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire, ntocmire caiete de sarcini si liste de
cantitati, ntocmire detalii de executie, obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor,
acordurilor), asistenta tehnica din partea proiectantului, executie de lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare, executie lucrari
canalizare pluviala, instalatii electrice si balizaj, marcaje si inscriptionari, organizare de santier, probe tehnologice, pentru reabilitarea
infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45235000-3 Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare (Rev.2)
45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233221-4 Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
45316213-1 Instalare de balizaje (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 1/16

Fisa de date
1 Contract de lucrari (proiectare + executie)
Valoarea estimata lei,fara TVA : 84.010.325,00
Valoarea estimata a contractului este compusa din:
-Elaborare proiect tehnic, elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire, ntocmire caiete de sarcini si liste de cantitati, ntocmire detalii
de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor, obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect, inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului = 3.073.720,00 Lei;
-Cheltuieli pentru investitia de baza = 71.445.740,00 Lei;
-Organizare de santier = 1.740.230,00 Lei;
-Probe tehnologice = 298.690,00 Lei;
-Cheltuieli diverse si neprevazute = 7.451.945,00 Lei;
Total Valoare estimata a contractului = 84.010.325,00 Lei.
In conformitate cu art. 29 alin. (2^1), din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata cuprinde si cuantumul
aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant n devizul general, prin raportarea
acestui procent la valoarea estimata a contractului, respectiv suma aferenta cheltuielior diverse si neprevazute de 7.451.945,00 lei, ce
reprezinta un procent de 10% din valoarea estimata a contractului de lucrari cu exceptia Organizarii de santier si a probelor tehnologice si
este compusa din 307.371,00 lei - cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, si suma
de 7.144.574,00 lei - cheltuieli diverse si neprevazute pentru investitia de baza.
La capitolele de cheltuieli ale Devizului General aferente Organizarii de santier si Probelor tehnologice, in conformitate cu H.G. 28/2008 nu
se calculeaza si acorda cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 84,010,325.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


8 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Conform art.97, alin.2, lit.a) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
1.531.167,00 lei conf. art. 86 alin. (1) din HG 925/2006. Prin SGB utilizati Formularul 4. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.n
cazul unei asocieri, daca garantia de participare va fi prin SGB sau alt instrument de garantare, atunci ea poate fi constituita de catre oricare
dintre asociati, cu precizarea ca va acoperi in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici asociati. Garantia de participare se
va prezenta in original. n cazul n care ofertantul este o asociere, pentru reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50 %,
fiecare asociat trebuie sa se ncadreze n categoria IMM, conf Lg 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita
reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50 %, vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conf Anexei 1 din Lg
346/2004 .Contul este: RO 08TREZ291507018X007546, deschis la Trezoreria Craiova. CF: RO10300854. Valabilit garantiei de participare
va fi de 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. n cazul n care garantia de participare se constituie printr-un instrument de
garantare, emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, acesta trebuie sa prevada dispozitiile art. 87 din H.G.
nr.925/2006, republicata.
n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita n mod
corespunzator. Nerespectarea obligatiei de a prezenta garantia de participare n forma solicitata mai sus atrage dupa sine respingerea
ofertei conform prevederilor art. 33 alin. (3), lit. b) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta pentru o
garantie de participare depusa n alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Restituirea garantiei de participare se va face n conf cu preved art.88 din H.G.nr.925/2006

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie, exprimata procentual, este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Garantia de buna executie se va constitui n oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006, n termen de 15 zile de la
semnarea contractului.
n cazul constituirii acesteia prin Scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul 5.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fonduri structurale POS-T, AXA PRIORITARA 2, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.4.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 2/16

Fisa de date
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Lg. 554/2004 a contenciosului administrativ;
d) Lg.319/2006, legea securitatii si sanatatii n munca;
e) OUG.195/2005 protectia mediului;
f) Lg.346/2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarii IMM;
g) Ordin al MTI 742/2011;
h) OG 29/2007 privind Codul Aerian al Romniei;
i) ORDIN Nr. 1448 din 16 octombrie 2014;
j) Ordinul 479/2010;
k)Lg.10/1995, privind calitatea n constructii;
l) HG 1405/2010 privind aprobarea utilizarii unor conditii contractuale ale FIDIC;
m) ORDIN Nr.1497 din 13 mai 2011;
n) ORDIN Nr.107 din 29 martie 2010;
o) ORDIN Nr.23 din 17 aprilie 2013;
p)ORDIN Nr.11 din 13 martie 2013;
q)HOTARRE Nr.405 din 12 august 1993 privind nfiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romne
r)Codul civil;
s)Alte acte normative pe:www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr.1:
Prezentarea declaratiilor privind eligibilitatea.
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 6A si Formularul 6B.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006, tertul/tertii sustinatori trebuie sa prezinte
Formularul 6A si Formularul 6B. n completarea Formularului 6B tertul/tertii sustinatori trebuie sa faca referire doar la lit. a), lit. c)1 si lit. d) din
art.181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Cerinta nr.2: Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta.
Se va prezenta CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 8), conform Ordinului Presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010.
Cerinta nr.3:
Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
Persoanele juridice romane vor prezenta certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si
taxelor de stat, inclusiv cele locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv:
certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finante
publice locale;
certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice.
Acestea se vor prezenta in original, copie legalizata sau copii lizibile certificate conform cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de
stat si bugetul local si ca nu figureaza cu obligatii neachitate scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor, n conformitate cu legislatia tarii de origine.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente vor fi nsotite de traducerea autorizata n limba romna.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat nlesniri la plata de catre organele competente si n masura n care s-au
respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care nregistreaza datorii catre bugetul de
stat sau catre bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) astfel:
-pentru ofertantii persoane juridice romne daca nregistreaza datorii n luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor
-pentru ofertantii nerezidenti daca nregistreaza datorii n luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor, n conformitate cu legislatia tarii de origine
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile
art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Cerinta nr.4:
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea Declaratiei privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. (Formularul 9).
Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante n ceea ce priveste organizare, derularea si finalizarea procedurii:
-Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:
Diaconeasa Marin, Sabatay Corneliu, Mitricof George-Cristian, Sdreala Mihai-Marin, Rotaru Cornel, Pappa Dan Radu Ilie, Pirvuletu Silviu
Mircea, Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, Dumitru Mircea Ovidiu, Predescu Adrian, Dascalu Luminita, Ciocnitu Gheorghe Doru, Jianu
Mirel, Chilom Dumitru, Giurea Daniel, Badea Marian Remus, Mustata Carmen Cezarina, Simcelescu Ana-Maria, Ghita Silvia, Istodor Ulise
Cosmin, Iovan Cristina Manuela, Raducanoiu Oana Delia, Stancu Gabriela
-Nota: n situatia n care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa ntr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Formularul va fi prezentat si de catre asociati/ subcontractant/ tertul sustinator, dupa caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Pentru persoanele juridice romne
Cerinta nr.1
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda date
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei
achizitii publice.
Documentul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 3/16

Fisa de date

In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul,
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in
original sau copie legalizata
Cerinta nr.2:
Certificate de autorizare eliberate de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romna pentru prestarea de activitati n domeniul aviatiei civile
cod AAP, AAC si AAS, care sa acopere toate categoriile de servicii si lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri si care sunt supuse integral
autorizarii din partea entitatii care efectueaza activitatile de autorizare si supraveghere a organizatiilor care desfasoara activitati n domeniul
aeroportuar sau conex n baza atributiilor care i revin n conformitate cu prevederile HG nr. 405/1993 si ale Ordinelor ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului aplicabile, respectiv pentru:
a.lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare pista decolare-aterizare si/sau cale de rulare si/sau platforma de
mbarcare-debarcare
b.lucrari de executie sistem balizaj luminos
c. servicii de proiectare de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare pista decolare-aterizare si/sau cale de rulare si/sau
platforma de mbarcare-debarcare
d. servicii de proiectare sistem balizaj luminos
e. efectuarea de masuratori n sistem de coordonate WGS 84
Solicitarea este conform prevederilor art. 63 lit. c) din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian al Romniei cu modificarile si completarile
ulterioare si a Reglementarii Aeronautice Civile Romne privind autorizarea agentilor aeronautici civili n domeniul aeroportuar - RACR-ADAACDA (ORDIN Nr. 1448 din 16 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romne privind autorizarea sau
acceptarea agentilor aeronautici civili n domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA, art. 2.1.(4). Pentru desfasurarea activitatilor
aeronautice civile mentionate la alin. (3), organizatiile de profil trebuie sa fie autorizate sau acceptate de AACR n conformitate cu cerintele
prezentei reglementari.).
Modalitatea de ndeplinire: Se va prezenta Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romna pentru
prestarea de activitati n domeniul aviatiei civile cod AAC, cod AAP si cod AAS, conform Reglementarii aeronautice civile romane privind
autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA, aprobata prin ORDIN Nr. 1448 din 16 octombrie 2014
pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romne privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili n domeniul
aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA, n original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre operatorul
economic n conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele
autoritatii contractante. n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile
fiecaruia dintre asociati n cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru
care asociatul va trebui sa prezinte certificat de autorizare emis de catre A.A.C.R. Certificatul de autorizare emis va trebui sa demonstreze
ca operatorul economic asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse n partea de contract pe care o realizeaza (conform
specificului partilor de lucrari pe care le realizeaza);
Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Reglementarii Aeronautice Civile Romne privind autorizarea agentilor aeronautici civili n
domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA (ORDIN Nr. 1448 din 16 octombrie 2014), ofertantul sau grupul de ofertanti (n calitate de
antreprenor), vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul
contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Capitolul VI,(1),(V) din Reglementare.
Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul ofertant, autorizarea A.A.C.R. putand fi utilizata numai in
nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Cerinta nr.3:
Detinerea unui atestat A.N.R.E. de tip A2, C1A, C2A Solicitarea este conform prevederilor art. 10 si art. 44 din Regulamentul pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr.
23/2013.
Modalitatea de ndeplinire: Se va prezenta atestarea conform cerintei, n original sau copile lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea atestatului de catre operatorul economic n
conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
atestatului de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati n
cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va trebui sa
prezinte certificat de autorizare emis de catre A.N.R.E. Certificatul de autorizare emis va trebui sa demonstreze ca operatorul economic
asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse n partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de
lucrari pe care le realizeaza);
**Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Ordinului ANRE ORDIN nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, ofertantul sau grupul de ofertanti (n calitate de
antreprenor), vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul
contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Art. 49 si 56 din Regulament.
Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de atestari operatorul ofertant, atestarea A.N.R.E. putand fi utilizata numai in nume
propriu, nefiind o resursa transferabila.
Pentru persoane juridice/fizice straine
Cerinta nr.1
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in
limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in conformitate cu obiectul
achizitiei.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 10) prin care, in
cazul in care oferta este declarata cstigatoare, si asuma responsabilitatea pentru una dintre urmatoarele optiuni, dupa caz:
a) Ca naintea ncheierii contractului, se vor inregistra fiscal in Romania.
b) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, se va proceda la legalizarea asocierii si in cazul in care
liderul asocierii este persoana juridica straina, acesta se va inregistra la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor
fiscale in vigoare din Romania.
c) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii dintre persoane juridice straine, se va proceda la legalizarea asocierii, se va desemna
liderul asociatiei sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 4/16

Fisa de date

In cazul unei asocieri, liderul, persoana juridica straina, este obligat sa prezinte acest formular.
Nota: Contractul de achizitie publica va fi incheiat numai dupa ce se va prezenta dovada legalizarii asocierii.
Cerinta nr.2:
Documentele de certificare pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac
obiectul prezentei proceduri, emise de autoritatile competente din tara in care ofertantul isi are sediul, precum si dovada faptului ca acestea
au fost eliberate in conformitate cu standardele si practicile recomandata de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si ndeplinesc cerintele
reglementarilor nationale aplicabile, conform art. 69 din OG 29/1997.
Modalitatea de ndeplinire: Se vor prezenta Documentele de certificare pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile, conform
cerintei, in traducere autorizata.
*Nota: n cazul unui operator economic strain ce urmeaza a depune o oferta n cadrul prezentei proceduri, cu privire la documentele de
certificare pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile solicitate conform cerintei, acestea trebuie recunoscute sau validate n
Romnia in baza criteriilor pe care au fost eliberate in conditiile in care acestea se situeaza cel putin la nivelul standardelor si practicilor
recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si n conditiile ndeplinirii cerintelor reglementarilor nationale specifice aplicabile,
dovada recunoasterii/validarii in Romania fiind depusa in mod obligatoriu la momentul semnarii contractului.
**Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea documentelor de cerificare de catre operatorul
economic n conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
documentelor de certificare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele
autoritatii contractante. n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile
fiecaruia dintre asociati n cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru
care asociatul va trebui sa prezinte documentele de certificare prin care trebuie sa demonstreze ca operatorul economic asociat este
autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse n partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de lucrari pe care
le realizeaza);
***Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Reglementarii Aeronautice Civile privind autorizarea agentilor aeronautici civili n domeniul
aeroportuar - RACR-AD-AACDA (ORDIN Nr. 1448 / 2014), ofertantul sau grupul de ofertanti (n calitate de antreprenor), vor trebui sa aiba
n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul contractului, vor putea uza de aceasta
posibilitate n conditiile stipulate la Capitolul VI,(1),(V) din Reglementare.
Cerinta nr.3:
Prezentarea de documente echivalente emise de un organism similar din tara de origine, in conformitate cu prevederile art. 5 din
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul
Presedintelui A.N.R.E. nr. 23/2013, corespunzatoare tipurilor de atestate de tip A2, C1A, C2A, mentionate n regulamentul de mai sus.
Modalitatea de ndeplinire: Se vor prezenta documentele echivalente conform cerintei, n original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
*Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea documentelor de catre operatorul economic n
conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
documentelor de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele autoritatii
contractante. n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre
asociati n cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va
trebui sa prezinte documente echivalente corespunzator tipurilor de atestate de tip A2, C1A, C2A;
**Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Ordinului ANRE ORDIN nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, ofertantul sau grupul de ofertanti (n calitate de
antreprenor), vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul
contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Art. 49 si 56 din Regulament.
***Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unor astfel de documente operatorul ofertant.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 5/16

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1:
Valorile vor fi exprimate n lei; pentru echivalenta se va folosi
Informatii privind cifra de afaceri
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Centrala
Se va prezenta Formularul 11 - Informatii generale, n care se va declara
Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular,
iar cerinta minima se va considera ndeplinita n mod cumulativ.
Cerinta minima:
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani trebuie sa fie minim
153.000.000 lei.
Valorile vor fi exprimate in lei la cursul mediu anual comunicat de catre
Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
Ofertantii vor prezenta documente edificatoare, care sa reflecte o imagine
fidela a situatiei economice si financiare a acestora si din care sa reiasa
cifra globala de afaceri aferenta anilor 2012, 2013, 2014, n vederea
ndeplinirii cerintei minime de calificare.
n cazul ofertantilor nerezidenti aceste documente vor fi nsotite de
traducerea autorizata n limba romna.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor
prezentarea si a altor documente in cazul in care cele prezentate nu sunt
relevante.
In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de
reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale
la 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform
Legii nr. 346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei
privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale la 50 %, vor
prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea
346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
n cazul n care ofertantul beneficiaza de sustinere financiara din partea unui
tert sustinator, conform art. 186 din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind cifra de afaceri, si tertul sustinator financiar
trebuie sa completeze Formularul 11 si Formularul 18.
Cerinta nr. 2:
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca n cazul atribuirii
contractului, operatorul economic va asigura (polita de asigurare) lucrarile,
dotarile si personalul necesar realizarii contractului.

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere din care sa


reiese ca, in situatia in care va fi declarat castigator, ofertantul va
incheia o polita de asigurare pentru lucrarile, dotarile si
personalul necesare contractului.
Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele solicitate
se vor prezenta nsotite de traducerea autorizata a acestora in
limba romana.

Cerinta nr. 3:
Declaratie din care sa reiasa ca in cazul atribuirii contractului, operatorul
economic va prezenta polita de asigurare. privind asigurarea de risc
profesional pentru serviciile de proiectare.

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere din care sa


reiese ca, in situatia in care va fi declarat castigator, ofertantul va
incheia o polita de asigurare de risc profesional pentru serviciile
de proiectare.
Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele solicitate
se vor prezenta nsotite de traducerea autorizata a acestora in
limba romana.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Prezentarea listei principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani - Formularul
12A
Prezentarea listei principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani - Formularul
12B

Se va completa Formularul 12A, Formularul 12 B ?i Formularul


19 (daca este cazul).

Ofertantul va trebui sa prezinte lista serviciilor prestate n ultimii 3 ani si


lucrarilor executate in ultimii 5 ani.
Listele vor cuprinde valori, perioade de prestare/executie si beneficiari
n cazul unei asocieri, aceste formulare vor fi completate de fiecare asociat
n parte.
n cazul n care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala
din partea unui tert sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind capacitatea tehnica si
profesionala a ofertantului/candidatului, si tertul sustinator trebuie sa
completeze Formularul 12A pentru servicii si Formularul 12B pentru lucrari
si Formularul 19 (daca este cazul).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 6/16

Fisa de date
Cerinta nr. 2
Experienta similara
Prezentarea de informatii privind experienta similiara
Cerinta minima:
Se solicita ofertantului experienta in ultimii 5 ani in executie de lucrari de
natura si complexitate similara cu cele care fac obiectul prezentei achizitii in
valoare cumulata de minim 73.000.000, fara TVA, realizate la nivelul a
maxim 3 contracte.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta minima se va considera indeplinita in
mod cumulativ.
Cerinta minima:
Se solicita ofertantului experienta in ultimii 3 ani in prestarea de servicii de
natura si complexitate cu cele care fac obiectul prezentei achizitii in valoare
cumulata de minim 3.000.000, fara TVA, realizate la nivelul a maxim 3
contracte.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta minima se va considera indeplinita in
mod cumulativ.

Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara


(Formularul 13B) pentru contracte de lucrari similare, executate
n ultimii 5 ani, precum si Fisa de informatii privind experienta
similara pentru contracte de servicii similare, prestate n ultimii
3 ani (Formularul 13B).
Pentru contractele exprimate n alte monede se va folosi pentru
conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre
BCE pentru anul n care contractul respectiv a fost semnat.
n cazul n care n obiectul contractului prezentat ca experienta
similara se regasesc si alte elemente n afara acelor categorii de
lucrari/servicii similare supuse prezentei achizitii, pentru
ndeplinirea cerintei minime privind experienta similara, valoarea
acestor elemente nu va fi luata n considerare.
In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost
executat in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare
pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate
cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru categoriile
de lucrari/servicii similare. In acest sens, se solicita copie
cerificata conform cu originalul a contractului de asociere si
NOTA: Se permite ofertantului sa prezinte in vederea indeplinirii cerintelor
documente doveditoare din care sa rezulte executarea acelor
minime privind experienta necesara si a unor contracte care sa cuprinda
categorii de lucrari/servicii solicitate ca experienta similara.
ambele componente (proiectare si executie) cu conditia respectarii cerintelor n cazul n care contractul prezentat ca experienta similara a fost
mai sus formulate, respectiv valoarea serviciilor cumulate pe ultimii 3 ani sa executat ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in
fie de minim 3.000.000 lei si valoarea cumulata a lucrarilor executate in
considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in
ultimii 5 ani sa fie de minim 73.000.000 lei.
conformitate cu valoarea contractului de subcontractare pentru
categoriile de lucrari/servicii similare. In acest sens, se solicita
Experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare.
copie cerificata conform cu originalul a contractului de
n cazul n care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala
subcontractare si documente doveditoare din care sa rezulte
din partea unui tert sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006, cu
executarea acelor categorii de lucrari/servicii solicitate ca
modificarile si completarile ulterioare, privind capacitatea tehnica si
experienta similara.
profesionala a ofertantului/candidatului, si tertul sustinator trebuie sa
Ofertantul va prezenta:
completeze Formularul 13A, Formularul 13B si Formularul 19.
-certificari de buna executie pentru serviciile/ lucrarile propuse in
n cazul n care documentele prezentate nu sunt relevante, Autoritatea
vederea indeplinirii cerintei minime privind experienta similara,
Contractanta si rezerva dreptul de a solicita informatii si documente
care sa cuprinda informatiile prevazute la art.188, alin.(3), lit.a)
suplimentare.
din OUG nr.34/2006
-documente doveditoare din care sa reiasa principalele tipuri de
lucrari executate / servicii prestate (de ex.: devize de lucrari);
Documentele solicitate n copie vor fi semnate si stampilate
pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al
ofertantului.
n cazul n care documentele prezentate nu sunt relevante,
Autoritatea Contractanta si rezerva dreptul de a solicita
informatii si documente suplimentare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 7/16

Fisa de date
Cerinta nr. 3
Prezentarea de informatii privind resursele umane si structura
managementului.
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si
personal, astfel:
a)Efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de
conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani :
2012,2013,2014 (conform Formularului 15A).
n cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa Formularul 15A.
b)Lista personalului care va fi responsabil cu derularea contractului,
descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei (conform
Formularului 15B).
Cerinta minima - Personalul propus pentru ndeplinirea contractului trebuie
sa cuprinda cel putin urmatoarele functii considerate de autoritatea
contractanta ca fiind strict necesar ndeplinirii n
bune conditii a contractului :
1.1.LIDER DE ECHIPA - Calificari si abilitati: studii superioare
Experienta profesionala:Participarea in minimum un contract executat in
conformitate cu conditiile contractuale tip FIDIC sau similar.
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare), in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale
pentru proiectele/contractele care demonstreaza ndeplinirea cerintei
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
e. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
2.ADJUNCT LIDER DE ECHIPA - Calificari si abilitati: studii superioarespecializarea Cai Ferate, Drumuri si Poduri
Experienta profesionala: Participarea in minimum un contract executat in
conformitate cu conditiile contractuale tip FIDIC sau similar.
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare), in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale
pentru proiectele/contractele care demonstreaza ndeplinirea cerintei
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
e. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
Pentru proiectare:
1.Inginer proiectant sef de proiect - Calificari si abilitati: studii superioarespecializarea Cai Ferate, Drumuri si Poduri
Experienta generala: 5 ani
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare), in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;

Se vor completa: Formularul 15A, Formularul 15B, Formularul


15C si Formularul 15D
Ofertantul, persoana juridica straina, va trebui sa ndeplineasca
aceleasi conditii ca si persoana juridica romna referitoare la
personalul propus pentru ndeplinirea contractului.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin
certificate/atestate echivalente emise de autoritati de certificare
abilitate din alt stat pentru:
- autorizare ANRE
-responsabil tehnic cu executia (RTE)
-responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii AQ/CQ,
- autorizare in categoria B, conform Ordinului 107/2010 al
Directorului general ANCPI
nu se impune obtinerea atestatului/ certificatului recunoscut de
autoritatilor romana la momentul depunerii ofertelor.
Certificatele/atestatele necesare expertilor conform legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
si Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin
HG 925/1995, Ordinului Presedintelui A.N.R.E. nr. 11/2013 ,
Ordinului 107/2010 al Directorului general ANCPI,
vor fi depuse in mod obligatoriu la momentul semnarii
contractului.

b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale


diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.;
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 8/16

Fisa de date
continuare Cerinta 3:
Se vor completa: Formularul 15A, Formularul 15B, Formularul
2. Proiectant instalatii electrice - Calificari si abilitati: autorizat ANRE,
15C si Formularul 15D
categoria III A, conform ORDIN Nr. 11 / 2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate
si extrajudiciari n domeniul instalatiilor electrice
Se vor prezenta:
a. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
atestatelor si autorizatiilor, valabile la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
3.Inginer proiectant constructii civile - Calificari si abilitati: studii superioare specializarea constructii civile, industriale si agricole
Experienta generala: 5 ani
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare) in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.;
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
Pentru executia de lucrari:
1.Sef de Santier - Calificari si abilitati: studii superioare- specializarea Cai
Ferate, Drumuri si Poduri
Experienta profesionala generala: minim 5 ani experienta profesionala in
domeniul constructiilor;
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare), in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.;
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
2. Inginer responsabil lucrari electrice specifice instalatiilor de balizaj Calificari si abilitati: studii superioare- domeniul inginerie electrica
Experienta profesionala generala: minim 5 ani
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare), in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.;
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
3. Inginer responsabil lucrari constructii civile - Calificari si abilitati: studii
superioare- specializarea constructii civile si industriale
Experienta profesionala generala: minim 5 ani experienta profesionala in
domeniul constructiilor;
Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare), in original,
semnat de persoana propusa pentru indeplinirea contractului;
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul ale
diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate n C.V.,
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 9/16

Fisa de date
Continuare Cerinta 3:
Se vor completa: Formularul 15A, Formularul 15B, Formularul
4. . Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructii rutiere,
15C si Formularul 15D
drumuri, poduri si piste de aviatie atestat conform prevederilor H.G. nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
Se vor prezenta:
a. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnicoprofesionala mpreuna cu o Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul a legitimatiei, valabila la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
5. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari electrice, atestat conform
prevederilor H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor si ORDIN Nr. 11 din 13 martie 2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate
si extrajudiciari n domeniul instalatiilor electrice.
Se vor prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a legitimatiei, valabila la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare)
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
6. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari constructii edilitare si de
gospodarie comunala, atestat conform prevederilor H.G. nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
Se vor prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a legitimatiei,valabila la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate.
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare
7. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari civile si industriale, atestat
conform prevederilor H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor.
Se vor prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a legitimatiei, valabila la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate.
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 10/16

Fisa de date
Continuare Cerinta 3:
Se vor completa: Formularul 15A, Formularul 15B, Formularul
8. Electrician autorizat A.N.R.E. gradul III B - Electrician autorizat pentru
15C si Formularul 15D
executarea de instalatii electrice, conform Regulamentului din 13 martie
2013 pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate
si extrajudiciari n domeniul instalatiilor electrice, aprobat prin Ordinul
Presedintelui A.N.R.E. nr. 11/2013.
Se vor prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnicoprofesionala, valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare.
9. Responsabil cu protectia muncii, desemnat conform prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
Se vor prezenta:
a.Certificat de absolvire curs conform Lege nr. 319/2006
b. Decizia de numire
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare).
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare.
10. Responsabil cu calitatea (AQ) - Studii: superioare tehnice;
Se vor prezenta:
a. Copii ale diplomei de studii
b. Decizia de numire
c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare)
d. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare.
11. Inginer topograf
Se vor prezenta:
a. Copie a autorizatiei in categoria B, conform Ordinului 107/2010 al
Directorului general ANCPI, valabila la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea Formulare).
c. contract de munca/de colaborare/ angajamente/acorduri de participare.
Documentele prezentate n copie vor fi semnate si stampilate pentru
conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantul va prezenta un Angajament privind resursele umane, ca n cazul
indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru ndeplinirea
contractului, le va nlocui, cu aprobarea Autoritatii Contractante, numai cu
persoane avnd cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate n
calcul la evaluarea candidaturii si numai dupa semnarea contractului de
lucrari.
NOTA:
O persoana nu poate ndeplini n mod cumulativ mai multe functii, cu
exceptia persoanelor care indeplinesc functii de Responsabil tehnic cu
executia RTE - este permis ca o pesoana sa fie RTE, in mai multe domenii.
Cerinta nr. 4:
Prezentarea de informatii privind dotarile specifice (Formularul 14).
Cerinta minima:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin
contract de nchiriere sau altele similare) la un laborator autorizat de analize
si verificari a activitatii n constructii, avnd minim gradul III , n conformitate
cu Ordinul MDRT nr.1497/2011, sau echivalent.

Se va prezenta Formularul nr. 14 Declaratie privind utilajele,


instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic (proprietate, leasing, chirie) pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului (atat pentru partea de proiectare
cat si pentru lucrari).

Acest formular va fi insotit de angajamentul ferm al asociatilor din care sa


reiasa ca acestia vor pune la dispozitia proiectului respectivele
echipamente.
Cerinta nr. 5
Prezentarea de informatii privind subantreprenorii/asociatii
Ofertantul va completa:
Lista cuprinzand asociatii / subcontractantii (Formularul 16). n lista vor fi
inclusi toti asociatii, precum si subcontractantii care urmeaza sa
ndeplineasca o parte a contractului de achizitie publica (partea
subcontractata in exprimare valorica).
Nu este permisa subcontractarea totala a contractului.

Modalitatea de indeplinire
Daca ofertantul declarat cstigator foloseste subcontractanti,
nainte de ncheierea contractului, operatorul economic ofertant
va prezenta Autoritatii Contractante contractele ncheiate cu
subcontractantii nominalizati n oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie n concordanta cu oferta si
se vor constitui n anexe la contractul de achizitie publica.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul
de a nlocui subcontractantii nominalizati n oferta fara acceptul
autoritatii contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Prezentarea certificatului ISO 9001:2008 sistem de management al


calitatii (sau echivalent) pentru activitatile care fac obiectul prezentei
achizitii.
Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a
ofertelor si va fi prezentat n copie lizibila semnata si stampilata pentru
conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
n cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat n
parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului ISO 9001:2008 sistem de
management al calitatii (sau echivalent) pentru activitatile care
fac obiectul prezentei achizitii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 11/16

Fisa de date
Prezentarea certificatului ISO 14001:2004 sistem de management de mediu
(sau echivalent) pentru activitatile care fac obiectul prezentei achizitii.
Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a
ofertelor si va fi prezentat n copie lizibila semnata si stampilata pentru
conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
n cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat n
parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului ISO 14001:2004 sistem de
management de mediu (sau echivalent) pentru activitatile care
fac obiectul prezentei achizitii.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 12/16

Fisa de date
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

60.00%

60.00

Descriere: Componenta financiara


Algoritm de calcul: a)pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor admisibile se acorda punctajul maxim alocat (Pmax) de
60 puncte;
b. pentru alt pret dect cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: P = Pret minim/Pret ofertat x 60
2 Componenta tehnica

40.00%

40.00

Descriere: Componenta tehnica:CT =R(grd. de rezistenta PCN al pistei-20%)+Ti(timpul total de imobilizare a activ.
operationale pe pista de aterizare/decolare-10%)+G(perioada de garantie-10%)
Algoritm de calcul: 1.R -gradul de rezistenta PCN al pistei - 20%
R - trebuie sa fie cuprins ntre 38 si 46 .Ofertele cu R sub 38 vor fi considerate neconforme, iar cele cu un R peste 46 nu
vor fi punctate suplimentar.
Punctaj:a) Pt cel mai mare R ofertat -20 puncte; b) Pt ceilalti R ofertat :R =(Rofertat/Rmax) x 20,unde Rmax este cel mai
mare indice R ofertat. Nota: Daca exista oferte cu un R peste 46, vor primi punctajul de la pct.a), iar in formula de la pct.b)
Rmax va fi 46. Daca nu exista oferte cu un R peste 46, in formula de la pct.b) Rmax este cel mai mare R ofertat
2. Ti timpul total de imobilizare a activitatilor operationale pe pista de aterizare/decolare 10%
Ti trebuie sa fie cuprins intre 168 ore consecutive si 504 ore consecutive. Ofertele cu Ti peste 504 ore consecutive (21 zile
calendaristice) vor fi neconforme, iar cele cu Ti sub 168 ore consecutive (7 zile calendaristice) nu vor fi punctuate
suplimentar.
Punctaj:a) Pt cel mai mic Ti ofertat- 10 puncte; b) Pt ceilalti Tiofertati,:Ti = (Tmin/Ti ofertat) x 10, unde Tmin este cel mai mic
Ti ofertat. Nota: Daca exista oferte cu un Ti sub 168 de ore consecutive, vor primi punctajul de la pct.a), iar in formula de la
pct.b) Tmin va fi 168 ore. Daca nu exista oferte cu un Ti sub 168 de ore, in formula de la pct.b) Tmin este cel mai mic Ti
ofertat.
Nota: n oferta tehnica se va prezenta justificarea Ti pe perioada de executie, propusa n graficul de executie, corelat cu
programul detaliat de lucrari si cu conditiile impuse de RAACR Ti se va prezenta n format ore consecutive Ofertele
care nu vor prezenta Ti n format ore consecutive nu vor fi punctate. *Activitati operationale = activitati care concura la
desfasurarea traficului aerian. Timpul de imobilizare a activitatilor operationale pe pista de decolare/aterizare existenta pe
perioada de executie- perioada maxima n care va trebui ca pista executata pentru o lungime activa de min 1.800 m, sa
devina operationala, la care se adauga suprafata de siguranta impusa prin RAACR, tinnd cont de codul de referinta al
aerodromului dat de lungimea activa a pistei, pt ca aeroportul sa redevina operational si deschis traficului aerian. Ofertantii
vor trebui sa tina cont si de conditiile climaterice nefavorabile pe durata de imobilizare a activitatilor operationale, de
tehnologiile de executie si punere n opera a materialelor n sezonul rece.
3. G- perioada de garantie 10%
Trebuie sa fie cuprins ntre 36 de luni si 84 de luni. G va fi exprimat in luni calendaristice. Ofertele cu G sub 36 luni vor fi
considerate neconforme, iar cele cu G peste 84 luni nu vor fi punctate suplimentar.
Punctaj: a)Pt cel mai mare G ofertat- 10 puncte; b)Pt ceilalti G ofertati,: G = (Gofertat / Gmax) x 10, unde Gmax este cel mai
mare G ofertat. Nota: Daca exista oferte cu G peste 84 luni, vor primi punctajul de la pct.a), iar in formula de la pct.b)Gmax
va fi 84 luni. Daca nu exista un G peste 84 luni, in formula de la pct.b) Gmax este cel mai mare G ofertat.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 40.00


Ponderea componentei tehnice: 40.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
180 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 13/16

Fisa de date
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel inct aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini .
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele aspecte:
I. Organizarea de santier
II.Metodologia de lucru
1 Prezentarea activitatilor pentru realizarea contractului (operatiuni, termene)
2. Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare si a solutiei tehnice prin care se va obtine PCN-ul ofertat.
3. Graficul fizic si valoric din care sa reiasa explicit si distinct durata de realizare a Proiectului Tehnic, durata de executie a lucrarilor,
asistenta tehnica din partea proiectantului.
4. Prezentarea scenariului prin care ofertantul va asigura timpul total de imobilizare ofertat a activitatilor operationale pe pista existenta pe
perioada de executie a contractului, propusa n graficul de executie, corelat cu programul detaliat de lucrari si cu conditiile impuse de
Reglementarile Aeronautice Civile Romne n vigoare.
5. Programul calitativ care concretizeaza sistemul de asigurare si conducere a calitatii la particularitatile proiectului ce fac obiectul procedurii.
Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii,
caresunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care
sunt invigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Se va completa Formularul nr.17 de catre fiecare
ofertant/asociat.
Ofertantul va da o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate.
Propunerea financiara se elaboreaza conform Formularului 3 (Formularul de Oferta), care va fi insotit de Anexa la Formularul de Oferta.
Pretul total al ofertei financiare va include si va evidentia valoarea serviciilor de proiectare precum si valoarea lucrarilor.
In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de catre liderul de asociatie.
Autoritatea contractanta si rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa, astfel nct
adjudecarea ofertei cstigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant.
Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare.
Moneda in care se face oferta financiara este leu.
Platile se vor face in lei, conform Anexei la Formularul de Oferta.
Conform art. 36(1) e) din HG 925/2006, daca pretul inclus n propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv oferta va fi considerata inacceptabila.
De asemenea, daca pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului, autoritatea contractanta are
obligatia de a efectua verificari detaliate n legatura cu aspectele prevazute la art. 202 alin. (2) din ordonanta de urgenta 34/2006.
n scopul efectuarii verificarilor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori,
situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a
fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
n cazul n care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta
intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).
Valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica este de 76.558.380,00 lei
si este
compusa din:
-Elaborare proiect tehnic, elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire, ntocmire caiete de sarcini si liste de cantitati, ntocmire detalii
de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor, obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect, inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului = 3.073.720,00 Lei;
-Cheltuieli pentru investitia de baza = 71.445.740,00 Lei;
-Organizare de santier = 1.740.230,00 Lei;
-Probe tehnologice = 298.690,00 Lei;
Cheltuieli diverse si neprevazute = 10%
Valoare estimata, inclusiv diverse si neprevazute, este de 84.010.325,00 lei fara TVA,
In conformitate cu art. 29 alin. (2^1), din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata cuprinde si cuantumul
aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant n devizul general, prin raportarea
acestui procent la valoarea estimata a contractului, respectiv suma aferenta cheltuielior diverse si neprevazute, ce reprezinta un procent de
10% din valoarea estimata a contractului de lucrari cu exceptia Organizarii de satier si a probelor tehnologice.
La capitolele de cheltuieli ale Devizului General aferente Organizarii de santier si Probelor tehnologice, in conformitate cu H.G. 28/2008 nu
se calculeaza si acorda cheltuieli diverse si neprevazute.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 14/16

Fisa de date
Adresa la care se depune oferta: Regia Autonoma Aeroportul Craiova, cu sediul n Craiova , Calea Bucuresti, nr.325 A, Jud. Dolj, Cod
postal 200785, Romania, Secretariat.
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cate un exemplar al documentelor care o insotesc, in original si 2 copii. In
eventualitatea unei discrepante intre original si copii, va prevala originalul.
Originalul si copiile trebuie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina de
reprezentantul /reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.
In cazul in care oferta nu este semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului se va prezenta o imputernicire (Formularul 2B)
corespunzatoare (semnata de catre reprezentantul/ reprezentantii legali) prin care persoana semnatara este imputernicita sa angajeze
Ofertantul in aceasta procedura.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale.
Oferta va cuprinde:
a) documentele care nsotesc oferta
b) documentele de calificare
c) propunerea tehnica
d) propunerea financiara
a) Documentele care insotesc oferta, plasate la vedere in afara coletului exterior, sunt:
Scrisoarea de inaintare (Formularul 1)
Imputernicire pentru reprezentatul ofertantului participant la sesiunea de deschidere (Formularul 2A) + copie Carte de Identitate a
imputernicitului
Scrisoarea de Garantie pentru participare sau orice alt document de constituire a garantiei pentru participare, conform art. 86, alin.1 din HG
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (original)
Dovada incadrarii in categoria IMM urilor, conform Legii 346/2004 daca este cazul, pentru fiecare asociat in cazul unei asocieri.
Acordul de asociere (in cazul unei asocieri)
b) Documentele de calificare sunt cele solicitate la Capitolul III.2. + mputernicire (Formularul 2B) daca este cazul
c) Propunerea tehnica - trebuie sa respecte toate cerintele prevazute n Caietul de sarcini si sa contina toate documentele solicitate.
d) Propunerea financiara - trebuie sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preturi, precum si la alte conditii financiare si
comerciale legate de obiectul contractului; se va intocmi conform caietului de sarcini si va contine toate documentele solicitate.
Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele
autorizata/autorizate sa semneze oferta.
Documentele de participare la licitatie se primesc de persoana juridica achizitoare numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza sub
cheie de aceasta, pana la data si ora deschiderii licitatiei.
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic/colet exterior, sigilat si netransparent care sa
contina 3 (trei) plicuri interioare marcate
-ORIGINAL,
-COPIE 1,
-COPIE 2,
fiecare dintre acestea fiind sigilat si netransparent.
In continuare, fiecare din cele 3 plicuri interioare (originalul si copiile) va contine alte trei plicuri separate, marcate corespunzator cu:
1.Documente de calificare "
2.Oferta Tehnica"
3.Oferta Financiara"
Coletul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in
care oferta respectiva este declarata intarziata.
Coletul exterior, care contine originalul si cele 2 copii, trebuie sa fie marcat cu adresa Autoritatii Contractante si cu inscriptia: A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR precum si denumirea proiectului.
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
ratacirea ofertei.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor si numai
printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in ACELASI MOD CUM A FOST PREZENTATA OFERTA, cu
amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia MODIFICARI.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub sanctiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a executarii garantiei pentru participare.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare, ori
care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar Autoritatea
Contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 15/16

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Sectorial Transport 2007 2013, "Reabilitarea infrastructurii de
miscare a Aeroportului Craiova ".
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

VI.3) ALTE INFORMATII


Toate autorizarile/certificarile/atestarile solicitate in cadrul fisei de date trebuie intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalente".
In scopul aplicarii art.69 ind 2 alin.2 din OUG 34/2006,se va prezenta declaratia Formularul 7. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat sa prezinte acest formular.
Ofertantul nu are dreptul, n cadrul acestei proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor n cauza
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat;
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat.
d) ntreprind. afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiasi proced. de atribuire, dar numai n cazul n care particip. acestora nu este de
natura sa distorsioneze concurenta.
Propunerea financiara totala prezentata de operatorii economici, trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma
aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara ( fara diverse si neprevazute) depusa.
Daca ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, acesta va respecta angajamentul de sustinere (instrument juridic care sa asigure dreptul
aut. contr. de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Daca sustinerea tertului se refera la
asigurarea de resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului (fonduri financiare,utilaje, echipamente, personal), angajamentul ferm
prezentat de candidat va prevedea care sunt resursele respective si va evidentia ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, n
functie de necesitatile care apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauza. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii
contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute n angajament, aceasta din urma avnd posibilitatea de actiune directa mpotriva
sustinatorului. Totodata, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante ndeplinirea obligatiilor asumate
prin acesta, n situatia n care contractantul ntmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop n care tertul sustinator va depune
documente din care sa rezulte propria experienta similara si/sau cifra de afaceri.
n cazul n care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea se va face
n functie de pret. n cazul n care se constata ca ofertele respective au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea n plic
nchis, n vederea departajarii ofertelor. Ofertantul va confirma insusirea termenilor din proiectul de contract de prestare servicii, prin
prezentarea acestuia semnat
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire ncarcate n SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor
semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2, alin. 1, lit.a) si alin.2 din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. AEROPORT CRAIOVA
Adresa postala: Calea Bucuresti, nr.325 A, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200785, Romania, Tel. +40 251416860, Email: adrian@aeroportcraiova.ro,
Fax: +40 251411112, Adresa internet (URL): www.aeroportcraiova.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-02-2015 11:20

Pagina 16/16