Sunteți pe pagina 1din 255

""fil

.Ja,.)
\riarr,l a,r..arFr.
D I ilnt
I\fillzil li orrt

' ,:I
o.,:*'

hMW

us1e46ry4
Viorel GorgeDumitru
Mihrll Rosu

*-"
l-ff

sb
:ploadsdDvStefS0

MATEMATICA DISTRACTIVA - pentru disciplina opfionati a claselorI-II


Yiorel GorgeDumitru; Mihail Roqu
Lucrarea are avizul Ministerului Educatiei Nafionale, numirul
,14519/16.12.1999.
penlru utilizaraca materislauxiliar in t$li.
CopyrightO 2000,2004, Zn'7 , 2U)8, 20lD ALL EDUCATIONAL
ToatedrepturileasuFaprezenteiedilii apartinEdirudiALL EDUCATIONAL
Nicio pate din aceastilucrdrenu poatefi copiattrftrrtrpermisiuneascrisxa
Editurii ALL EDUCATIONAL.
ttrepturilededistribu$ein striinetab apafiinln exclusivitateediturii.
The distributionof this bookoulsialeRonania,withoutthe writtenpermission
ofALL EDUCATIONAL, is sFicdy prohibited.
Copright @ 2000,2004,2007,2008.2010by ALL EDUCATIONAL
AII rightsreserved.
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei
DUMITRU, VIOREL GEORGE
Matematici distractivi - pntru disciplina op{ionali
a clsslor I-II / Viorel GeorgeDumitru, Mihail Ro$u,
Bucure$ti; ALL EDUCATIONAL, 2000, 2008
256p.,24 cm.
Bibliogr.
rsBN 978-973-684-681-6
I- Rosu,Mihail
5t-81075.33)
EdituraALL EDUCATIONAL: B-dul Constructorilornr. 20 A, et. 3,
sector6, cod060512 Bucurcsli
Tel.: 021 4022600
Fa,\: Ul 40226 l0
Departamentuldistribulie:
Tel.: Al 40226 30, O2l 4O226 33
Comenzila:
comenzi@all.ro
URL:
www.all.tu
Redactor:
Coperta:

Lucian Cilianu
Andrir Penescu

MATEUANCA
v
DISTRAC.IIVA
Viorel GeorgeDumitru
Mihail Rogu

sh
TH{EIl

m{oaddbu$fsfS0

,itl

**"
l-ll

wMiffi

Prezenta lucrare, care se adreseazddeopotdve elevilot invdldto lor,


pirinfi lor 9i ...buniciloresteo propunere
de.j oacain serios'.
Esreo CARTf - JOCie conline| 29-0exercigJ
i. probleme.jocurididactice,
peste 1000 de desene,figuri gi tabele, care oferi posibilitatea de a intredeschide
,,po4i" sprematematico,,serioast'.
Am pomit de la ideea c5, ahturi de continutudle manualeloraltemative
existente,elevii ar invdfa mai hulti matehatic; dacl li s-arindica o caleamuzantd.
atmctivS.
penru insugirea
notiunilorprezentate
deprogmmascolara.
pomit
N-am
la
drum
cu
dorinla
ca
voi.
ejevil de la'claselel-ll s6 aveti la
_.
dispozilie o noudculegeredematematice,ci cu vointa extinderii ideii oAmatem;tica
este, sau poate deveni accesibili majoritetii oopiilor, cu condifia ca prcgdtirea
voasrEsdinceapddela ceamaifragedevars6in ahaE|aniera
decatpanaacum.
Ne-am gendiLsii creemsau sd repunemin ctculade piobtemecare str
exqseze creativitatea, flexibilitatea qi logioa gdndirii, sd fomeze pldcerea gi
plicepereadeamtiona guos.
Voi,citiroriiacesteicerd,veliaveasurDrjza
placutacain curendselectumti
o noui cartede MATEMATICA DISTRACT]VA oennuclaselea III-a si a IV-a
scoasatordininiliativa
generoase
a EdiruriiALL.
Observand
cajocurile5i dislracliilemalemarice
aupierdutterenin favoarea
jocurilor individuale sauln reteape calculator,ne gendim cd ideal ar fi ca cele doud
pleocuptrristrfie di4jate de lnvilitorul vostru,uniform separat,dar ii ln tandem.De
aceeamulte din materialeleprezentetepot servi ca surs6de lucru pentru aplioalii pe
oalculator.
Cartaconline 9 capitolepentu clasaI9i l1 capitolepentru clasaa tr-a Si
respeogoonfinulurileprogrameigcolaretn vigoare.Pe alocuri, periftu a nu,,sfica'
ftumuse{eaunor exercitii sauprobleme,aplicaliile confin elementedin curriculmul
neobligatodu.Ne-amgenditci acestluoruesteposibil av6ndin vederefaphrtcd elevii
grupali opfonal pentru studiul ,,matematlcil dlstracdve', sunt cei ce vizeazi deia
performanp.In acestsensmenfionamcAam selectaluneleaplicafji lestarede Centtut
penttu educalieti dezvoltareacleativitdtii,rtf.'txn 9i probedetip MENSA realizatede
aulorii PhilipCaner,Ken Russell,HansJibqen.RaduMilraj paoae.
Folosindo adresare
directa.acce;ibib.rcpretenliodsd.
conformpanicularitElilor deversti, cadeavAindeabne cu pleceresprcstudiu.
Cheiaproblemelor
tijocurilorbferi16d6autorivAdaposibiliuleaverificdrii
corectitudiniirezolvarii problemelor5i exercitiilorpropuse.
Aceastiformdde llrcru
estedeosebitde stimulativd, deoarecerczolvareocorectdincuraieaz5trecereala o
nouaprobleme.iar identificarea
gretelilordetermindreintoarcerea
Ia aceleaspecre
carenuaufostsuficienrdebineintelese.
Acasi, la $coal5,ltr orel; specialdestinateop{ional, in excursii qi tabere,
caitea aceastapoatefi o buni cehuzi pertru petecerea amuzanti Si instructivi a
activiLalilordirijate
saua rimpuluiliber.
dacl
va
Ii ata, autorii $i Editura ALL pot sperac6 qi-au atins scopul
.
.9i
9ivd invitd sdcitifi 9i si lucmticelecerumeaz'
Succes!

Autorii

c0pRff{s

Disciplinooplionotd MATEMATTCA
DTSTRACTTVA
urm d r e g te fo rmoreo $i dez v ol to r e o c o m p o n e n t e i
Iogico-motemotice o comportqmentului optitudlnol al
elevilordotoJif i motivoJipentruinvdtoreomotemoticii,
OBECNVECADPU
L Dezvoltoreocopocitdljl de explorore/lnvestigqre
$i
rezolvoreode probleme,
2. Dezvoltoreqinteresului
$ic moiivotieipentrustudiul
$ioplicoreomotemqticliincontextevonoTe.

A. OBIECTNT

DE RITERJNTA

EXEMPLD DE ACTN'ITATI

DE

r. DEZV.LTAREA
cApAcrTAJr
or r*r,oooort*l1fi0flrr,.oor
r,
REZOLVAREA
DEPROBLEM
E
Obiective de referinld

Exemptede qctivitdli de
invdtorc

[. L SastiAbaLA
un raseudat.in condi!iile -jocurilabirinlgeomeb-ice;
e{isten!eiunor restriclii.anricipand -jocurilabifinlcucodhficu$e;

elementedetopologiapranului
:i:iliiSBillflfixlfr::
L2. Sd ulilizeze formele plane in
realizareaunor construcliineobitnuile
(geometricecuchibturi)
LJ. Sd srabileasca
Dozttiilerelall\e u1"
imaginilordinir-ogrila data$i!a plaseze
imaginiin poTiliiindica't

- saconstruiaocd
modele
dare;
- .A imagineremodeleasemdnAtoare;
-sd scrie perech;de nLrmere
corespunzalo-are
unor punclerepreTentale
intr-o
9":? marcheze purcre intr-o $ira
corespunzetoare unor perechi de
nulnereoale:

1.4 SAudlizezecunostinleleprivitoare
la - exercitii de gafici pentru scrierea
crtrrea/scnerea
numerelornafumlemai numerelor
cuajutonrlciftelor;

mici sau egale cu 100, in cotrtexte


deosebite
1.5. Si exploreze modalitdli de a
decompMe numere natuale mai mici
decat100toisumi saudiferenta

- jocuri de numexarecu obiectein care


gnrpelede cate 10 se lnlocuiesc cu alte
obiecte;
- exercitiide completarea unor cesute
ljberecu sumesaudiferenFdenumere;
- exercitii de compararca gupudlor de
oDlecte:

L6. Sd creeze giruri de imagini sau


numerepebazaunor reguli date
I.?. Sd utilizeze tabele $i gla{ice cu
numerenatumlel1laimici sauegale100

I.8. Sdrczolve qi sd compuneprobleme


tipice .qi netipice cu utr colllinut
ctsractlv

- exercitii de.descoperirea regulilor


Ioflnimr unurt rr oat;
- exerctii de construirea unui ;ir
rnceput;
- exercitii de marcarea lmor tmseepe o
grild dupd nitte puncte de coordoirate
oate:
- exercitii de completarea unor tabele
dateavandcerintaaflatdchiar h ele;
-se compunaproblemepe baza rmor
imagini date, de la numere clate frrd
sprijin saudela exercilii;
- sAverbalizezemodalitdtile de calcul
folosite in rezolvareaproblemelor;

B. CONTIT\TTURILE iNVATiRTI
I. Drumuri...incucate
II. Construclii cu chibritud
IIL Si fi la fel!
IV Numerenaturalede la 0 la 10
V Adunarea$i scdderea
numerelornaturalede la 0 la l0

M. Tabele9i grafice
cu numerenatuale de la 0 la 10
VIL Numerenafluale de la 0 la 20
VIII. AdunarcaSi scederea
nunerelor natumle de la 0 la 20
fX. Tabelegrafice cu numeretratumle
dela0 la 2 0

coRRtcotot't{tl
cutsEtfi il{

A. OBIECTIVEDE REFERINTA E)GMPLDDEACTIVITiTI DE


II{VATARX
I. DEZVOLTAREA
CAPACITAJII
DE EXPLORARE
/ INVESTIGARE
$i
REZOLVAREA
DEPROBLEM
E
Obiectlve de refe nld
Exemplede octivitdli de
invdlarc
I. I . Si utilizeze numerelenaturalein
contextetopologice date

I. 2. Se explorezemodalititi va.riatede
a comptmeti descompunenumere
natumlenai mici sauesale cu I 000.
utilizdnd ooeratiile cun6scute

- exercilii de numararecu obiecte


grupaecate10 sau100;
- exercitii-joc de reprezentarea
nuherelor punandin evide4A sistemul
pozitional de scrierea cifrelor;
- exercitii-iocde rmrezmtareDrin
obiectesaudesene;oricaruinumar
din concenful 0 - 1000ti asocierea
grupurilor de obiectecu numerul de
elementecorcspunzetoq

I-3. Sa creezeSiruripe bazaunor reguli


datedeconstruireaunui qirilceput

- exercilii de descoperfte a regulilor


fomdrii unui qir dat;
- exercilii de construirea unui
inceput;
'ir
I.4. Se rezolve Si si compuni probleme - tezolvatea de probleme in caae
distractive ce implici toate operaliile numerele date obiectual sau figumte
piin desenesimple duc 1arezultate ...
lnveFte
surprinzdtoaxe;
I.5. Se utilizeze formele geometrice - exercilii-joc de realizare a unor
plane in rcalizarea unor constructii construct'i cu ... chibrituri; transformareaaceston in alte fome plane prin
tleosebite(problemecu chibrituri)
mutarcasauscoatereaurlor chibdtud;
pe hafiie transparentia unor
I.6. Si oeeze constructii geometrice - desenarea
simplein condilii dereFezentaredate
figud geometrice,decuparealor;
- identiflcarea $i utilizarea instnrmentelorde mdsurepofiivite - linia gradate,
echerul;
I.7. Se extrageinformatii din tabelesi - exercitii de marcarea rmor traseepe o
liste;sdcolecteze
dateprin observare;
sd grile dupe ni$te puncte de coordonate
reprezinte
datelein tabele
date;
- exercitii de completarea unor tabele
dateava;d cerintatflatd chiarin ele;
- sa reprezinte intr-o gril5 trasee
codificate;
I. 8. Si investigheze
situafiiin careeste - se mesoare$i se comparc lmgimea,
necesadutilizarauniteflor de mesurd capacitatea sau masa unor obiecte
aleunormdrimi(lungime,mase,volum, folosind unitS{i de mesula nestandard
timp, valoare)9i sdrezolveproblemele adecvate,precumSiurmetoareleunitSti
descoperite
de masula standaxd:merul, centimetrul,litrul;
-citirea ceasului; reprezentareape un
ceas- modeladiverselorore;
-lnregistrareadatelor desft$umteintr-o
septim6ne;
- schimburiechivalentein bad;
I.9. Si rezolve $i sd compuneprobleme - sd compund probleme,pe baza unor
tipice ti netipicecu un con,mutdisffactiv . reprezentiri date;.
- clarea de problemeutilizand tehnici
vanate;

B. CONTINUTT]RILEINVATARII
I. Alt fel de drumuri
It. Numerenafuralede la 0 la 100
III. Operalii cu
numerenahfale de la 0 la 100
IV Tabeleii grafice
cu numercde la 0 la I 00
V $iruri numerice

VI. Problemecu chibdtud


VII. Elementede geometrie
VIII. Numerenaturalede la 0 la I 000
IX. Ope.atii cu numercnatuale
dela0la l0 0 0
X. Mdsurareamdrimilor
XI. Logicd9i perspicacitate.
Problemedistractive

?WW#tu'
Ca/''e, carle minundtd
Hdi, invatd-md odold
Matemdticd-odevdrcId

!
Mdiin ioacd, moiin gtumd
Toli copiii se-ddund
Peiomdnld sd inceapd ...
Cu-o mAnuld gi-ncd uno,
CAte degete-s dcumd?
Mdlemdticd, se ttie,
E odeseo poezie !

t. DROM(|R|... TI|CURCf,TE

Flg. L Ce drumporcurgeelevul
pentruo ojunge lq
gcoold?

Flg,2, Core esle drumul


porcursde jucdtorul
de golf pentruo
ojungelo minge?

11M

Flg.3,AjutdI pe N/o$Crdciunsd
goseoscddrumulsprepomul
de iorndI

Flg, insotegte-ope Scufiio Ro$ie.


prin
.4.
pooure,
sprecosobuniciiI

:n{oaded!D'Eff5O
Flg.5. Pece drumqjunge
cdrtilo Io rOmd?

F,9.6. Dupd voccinore,


b d ie le lu l p o o te p o r n i
intr-ocdldiorieinjurullumii
intdlnindfiecore personoj
din imogine.
IndicdtroseulI

n-M

,*
*

F/9,Z Pentruq ojunge lo


novo spoliold
cosmonoutul
trebuiesd
gdseoscddrumul
cet oun.
Ajutdl !

**

+g

F/9,8,Ce porfieolegceidoisportrvi
pentruo ojungelo soslre.
+:,r,r.,
r v r v v^ fr v^^^^^.r+r
v v | \/e ru r\ri ,!^

ovolon$d$lfdrd o cddeo
lh prdpostle?
F/9.9,Pece drumpoote iefi
turlstuldln subieron?
*,

Mt+

Flg.IO.Ajut-ope fefild sd pund pliculincutio cu scrisori!

Fig. / l. Pece drumpoqle

ojungeHoropAlb
lo colul ndzdrdvon din tinereleo
totdluisdu ?

Fig,12,Gdse$tedrumulcore
permiteintroreoturi$tilor
1ncobond I

15-M

fig. 13,Pece drum poote ojunge ciobonullq lupul


core i-o furot ooio ?

Fig.14.Ce dtum trebuiesd oleogd explorotorulpentruo


fotogrofiaposdreocolibri?

@r o

F/9,15.Pece drum poote qjunge corobio


lo insuld?

Fig,16.AJut6otocontulcu tricoulnr.7
sd-idriblezepe cel dolfundoqll
sOmorchezegolulI

fiM

Fig.l7. Ajutd-tpe Fdt-Frurnoss-osolvezeoe


Iledno CosanzeandI

fficra

Flg. 18.Ajut-ope fetitd sd-$igdseoscdiepurogulcel olb, legot


cu o ponglicd lo gOt I

-"i'1

ix

Inceorcdsd desenezi
$itu lobirlnturil
Nutesperio,
nu-igreude loc.DupOprimullobirint
reuliide tine,totullise pore.,.extroordinqr
de simplu!

1s-M

Feregte-tede ,eryi!
Scopuljocului
:
. dezv o l t o r e og d n d i r i il og ice q i o r o lio n o m e n tu lu i
.
motemoticj
. dezvoltoreospiritului
competiiiv;
Moteriole: un zor,doi pjonigiplon$ode moijos,
jocutuii
Regulile
Peniruocestjocoinevoiede unzorgidoipioni.
Seoruncd
cu zorul$i se tnoinfeozdcu otdteo pozilii cdt orotd numdrul
obtinuf.Sepootejucoindoi.Cdnd pionulieofldincdsulounte
esleo scord,urcdpe ec, luond-ocu un posinointeocelorlolfi,
Docd.in schimbse ofld in cdsulo pe core esle desenotcopul
$orpelui,trebuiesd cobori pOndunde esle coodo Sorpelui.
COftigdcel core ojunge primullo ultimocdsutd.

Fig. le.

Wzo

CINEAJUNGEPRIMUL?

Sco p u ljo c ul ui ;
. formoreo deprinderilor de o sesizo ropid r e g u lil

unurloc j
. respectoreoregulilorde porcurgereo unorirosee;
. ev it ore op e r i c o l e l oirn t i m p ulu n o rd r u m e Jii.
M ot eriol eI u n z o r ,d o i p i o n i9 ip lo n g od e m o i jo s,
Regulom e n t uj ol c u l u i:
Pentruocesljocoi nevoiede unzarsi2- 3 pioni,infunctje
de numdrulde porliciponjiIo joc. printrogereto sorii(bitetele
scrisecu mentiuneoprimul,ol doileo.E,o.m,d.)
soucineorunco
zorulcel moi more nurndrse stobilegtecine incepe jocul. Se
oruncd cu zorul $i se inointeozd cu otdteo pozilii cdt orotd
numdrulobiinul,Sepoiintdlni pe iroseusituotiileI
- /,:\ pon
o
tuRA;Q)
TRE;E
DTRECT
LAB flt
G)stnr

iNroncr

DINUNUtN UNUPANAtA 5;Qp PoIi SARIDTRECT


LA 13.Q9)MAl
DAIO DATACUZARUL;MTEINTORCIDINUNUiN UNUPANALA

to: @ re iNronctDtNuNUiNuNU)ANALA20:@ eorr sAnt


DTRECT
LA gOtAt CASTTGAT
CONCURSUL;
@STA] O \URA.

ff. Ccnrlrgcff,

c0 ...cllfutRtToRf
t
O cutie cu chibtituri sou o gromdjoord
lungime egold pof constitui un minunat mijtoc pentri'distractii,
core necesitd inventivitote t i dezvolfd imoginolio!
Din chibrifurise pot formo tot felut de constructiicore de
core mai ...lnteresante!
Agozdpe mosd chibrifuriiconsfruiegfe!

mF

Il tr:

H F:
ll

il

{-d

titl u

.-l

i llt__{
F TUF

d...:u

H AVAV

"XXXX

H FH t r _
H F{ F+{

t r FIA

NA

n:a-m*N
H/\l\
*rrffiE*

E I FTVV

A
A
A
*mm

*CroOn\Cn\
*QrQyov
*C/OAeA
*OvOvOv
HM
n6-l

,aw

w
E}
&z+

aE*

Erl

&zo

*il
2fi
il_i
*R

iL_(l (

ffi

Construitiojutondu-vdde plostilind pentru q ifnbino


chibriturile!

tzol

t43l

*m
ffiA
*m

Construiegte
cu ojutorulchibrjturilor,
plostilineiglnosturilor
de diferiiemdrimi!

|qze

*@

Reolizeozddirl chibriiuri,plostilind,nosturi modele


imoginatede +ine,lll sugerdmcdlevq 1eme.Sigur,fqntezia
Tovceoescoperiqiolte conslrucliipe guslulglinteligentolol
1. Slelula
13,C6tet
2. Fulgde neo
14.Hainoc
3. Btdctulul
15. ptasoctevotai oeni)
4. Modele de cusdtutl rcmAneili 16.Peror (bete, ptostitino)
5, Jocul,Moarc cu norcc"(fintdr) 17,Code (bete, ptostitind)
6, Cdsutd
18,CoSc4 con4 pahot (be,le.
7. Frunze

19. Co pentrulructe, legume,

B.ste.,uo(conna

eo.tiJffilfr;1"'on'rrmol

9. Moctelecle iocutt.9otPorv'
lO. Flututdi
11,CAm d
12.Bdtzd

2't. eo/bdnd
22. Locomotivd
23. Comion
24, frcctor
25. Avton

2s,M

III. $A FICLA FgL I


De lo mozoiculromon pOnd lo urioseleblocuri
ridicotedin prefobricote,de lo eschimofiiconstructoride
igluurip0nd lo constructoriimorilorturnuride televiziune,
,,.cu tolii ou folosit$ifolosescmereu "modelercpetitive",
repetitivejocu 'leindeomnd sd te joci
-Modelele
lo feldordeflecore doidin oltfel,
Afodor, sd vedem cine completeozd dupd

ele dote .,,excelent!


Coloreozddupd gustullipricepereoto !

w
H} V
w

trl

n n n

V/\I/W

N//\ln

w
w
ffirsd

*mr-ffi

m
m
tT9l

zrol

Etl

@sz

E-27

t25I

wl

w
Ell

dM

tSTl

&g+

E*

iI

tu-so

.1 ........ ; .

:...........:

tr

37,ffi

;.."""".'.:
:r

Consiruiestegitu modele repetitvel


Suntemsiguricd modeleletole vor fi mult moi
inieresontedecdt cele din oceosto cqrte,

IV. M)INSRLg
ilA?ORALg
DgLA OLAI g
inceorcOsd desenezichipuride oomenicu ojutorul
ffi
unorcifre.
l q fd cOtevoexemple,

6\

fl'
'9)

w
Sunfemslguricd imoginotioto, cu un
plusde creofivitotevo descoperichipuri.,.
g h idu$e!

lqtd totugjo listdcu cotevo sugestii:

r, cAcA

2. BOXER;
3. MEDIC;
4. POUTTST;
5, ELEVA
6. PESCAR;

, Mo$cRActuN;

12.MOTOCICLIST;
13.BABA"CLOANTA
COTOROANTA";
14,CAPCAUN;
15.BUNICJ
16.BUNICA;

z,itupAnArelsA;
17,MASCA;
8,IMPARAT; 18.CICTIST;
9. BUCATARJ 'I9.PITIC;
10.INDIAN;

20.GoE,

ss_gb

Unestepunctelemorcotede cdlelu$ul
Jo-Jo $i vei

descoperi
conturuluneicifre.Coloreoz-o
I

llo
o

.a.E
O

o
O

o
o
a
a
o

Eo
a

oA

E
a

Numdrul"unu"se scriecu ojutorulcifreiI . Nu-iocelo$i


lucru numdrulunu cu cifro 1, de$i,uneori,ln vorbireo de
toote zilele, se spune cifrd $i cu inleles de numdr,
Ptin cifud I se inlelege semnul cu cdte se scrie
numdrull.

$r_+o

Uneqtepunctele morcqte de cdJelu$ulJo-Jo


@
descopericoniuruluneicifre.Coloreoz-oI

.z

OE

Eo
OE

.E

Privindcu olentiezborulpdsdrilor,
in f0lfdituloripilor
Ior,omulog6sito frumoosdintruchipore
o numdruluidoi.
Poote cd el observosenumdruldoi si moi inointe,
cdnd tremuroin folo celor doud $iruride binti din ouro
lorg deschisd o iigrului, go+o sd-l sfdsie.sou'in oriv]reo
ochilor pereche,

4I_w

punctelemorcotede coletugut
Une0te
Jo-Jo$ivei
periconturul
uneiclfre,Coloreoz-o
!

Io

tEa
( /E o

E
a

Din cele moi vechi timpuri, oomenii ou ordtot o


deosebltdconsiderolienumdruluitrei.piromideleridicdspre
cer fele core qu formo unortriunghiuri
urio$e,toote templele
construitein ontichitotecuprlnd decoroliunide grupuride
treilei,treielefonli,trei$erpi,treibolouri,treiurFi,treicoloone,
$ .o. m. d.

ffi=+z

6J-l Unegtepunctete morcore de cdletu$ulJo-Jo


descoperi
conturuluneicifre.Coloreqz-o
I

Er

'fa

Omul o . privttin .cete poiru pdrll ole lumii", odicd


,
.
-_
n-qrnTe,thopoi, to stdngo fl lo dreopto, sou observdnd

cele pofru picioore ole onimqlelor pe core te in+atneoiq


lot posul.
$_*

Une$lepunctelemorcdtede cdfelu$ut
Jo-Jo$i vei
descoperi
conturuluneicifre.Coloreoz-o
I

oE
o
o

Er

oE

q.
o
o

E
o

zo
Omul q memorot lo inceput pe degefe, $i o mdnd
ore cinci degete.

fi=a+

Uneqtepunctete morcqre de col.etusut


f-fl
Jo_Jo
descoperi
conturuluneicifre.Coloreoz_o
I

E
a

.I
o

Eo

.a
a

o
o

.E
a

tE

invenfoi pe zero. hindugiiFou notot cu


9^dn9_
un cerc
pe core-lnumeouteno (soulij.
miclou

csM

Unegte punctele morcole de c6felugul Jo-Jo $i vei

descoperi
conturuluneicifre.Coloreoz-o
I

a
O

o
o

I
o

.E
o
o
o
o

Oomenii, cond n u m d r o u , d u p d ce ou terminot


degetele unei mdini, ou qddugot incd un deget de lo
- ceololtd mdnd.

ffit+o

F7? Unegtepunctelemorcotede cdletu$ut


Jo-Jo
descoperi
conturuluneicifre.Coloreoz-o
I

90 gi trei, numdrulfopte q fost rdsfdlot de oomeni.


LJtn cele moi vechi tjmpuri, oomenii spuneoui
"ino.jlte de ,a vorbi, invAfterte timbo de gopie ori in
gura"
, "mdnAncd cdt Sopte", ,,umbtd pe gcipie corori",
md
.nu.
dou pe opte co el" , ,ndsoaia de sopte ori ii
crot.eite o dofd" , ,,Sopte vineti pe sdptdmdha" , ,,gaptb
din.tr-.oloviturd", ,,copitut cu Sopfe doici rdmane' idtd
ocnt , ,,unutto muncd, gopte la mdncore" . s.o.
'

47&

Une$iepunciele morcoie de cdfelugulJo-Jo $i vel


descopericonturuluneicifre.Coloreoz-o!

o
o

Eo

.I

22
oE
--s

Eo

T oo
oI

Numdrul opt orotd ,,urcoreo" sou ,,coborOreo" in


ordine crescdtoore sou descrescdioore o su n e T e lo,.,
r
muzlcole.

Gt\ee

Jo-Jo
6Tf.? Uneqtepunctelemorcotede cdletugut
descopericonturuluneicifre.
Coloreoz-oI

zo
!E

Eo

aa

Numdrulnoud este ultimuli cel moi more din serio


numerelorexprimoieprintr-osingurdcifrd, Aldturide 3 gi 7
foce porte din cotegorio numerelorpreferotede om si de
oceeo ou fostdenumite ,,numere,.,mogice". Asifel.erolidin
p oves lemer g, , c o l e l u n g d sl ed- o j u n g d ,tr e cd npde sien o u d
md riginoudldr i"; d e s p r e o m u l z g O rcitse sp u n o
e rcd
e ,,n o u d
pungd";
bdieri lo
despre un viteoz, cd ore ,,noudvieti in
p iepi u -ide or om o " ,i o rz i l e l eb o b e l o rc - 9 m o r tie ) cd
, nd e
zi uo urot d s e s p u n e c d , , o c e o sto - ib o b o cu n o u d
coj o oc e" ;$, o, m . d ,

4s,M

Unelte cifrele 0-9

de d o u d o r i. o dold pentru

| $i o douo oord pentrucifro 0, $i vei observo ce


cdlelu$ulJo-jo,

tl

EE

ao

A.
II.

gi.u
,o.*
*

E a
o

EO
O

E.

o
.O

E
O

oZ

a
o
o

a
Numdrul zece incheie grupul unitdtilor. El se
compord cu cele zece degete de lo picioore sou de lo
md i n i.

&so

H} C out d, , v e c i n ici "d s u l e l o r d icno m p in g I

na060eann
ennnfinnoi nna
A

ljl

Coloreozd numoi imoginilecore reprezintdun obiectl

Coloreozdnumoi imoginilecore reprezintddoud


ffi
obiecte!

ffi

Coloreozdnumoiimoglnilecore
reprezintd
treiobiectel

Coloreozd numoi imoginile core reprezintd potru


lIJ
obiecfe!

Ell Coloreozdnumoj imoginilecore reprezint6cinci


obiecte!

Coloreqz6 numqi imoginile core reprezintdsqseobiecte!

Coloreozdnumai imoginilecqre reprezintdSopte


ffi
obiectel

Coloreozdnumoiimoginile
core reprezinlo
optobiectel

$%81#

8_8
sss
ssst:5 I
,fi6SOS

WWUU
&

uuuw

Coloreozd numoi imoginile core reprezini6 nou6

@\d

Jl AIJT

----'cD

#j#j
1?j#>
(%<?-

flifBrD

ftaa

Coloreozd numoi imoginile core reprezintd zece


el

ffi

NumeroteozdcdsuJetel

Completeqzdl

CompleteozdI

Observd,opoi continudI

t0 iel 8 I ,.. 1.,,1.., i...1 , . .

,,.

Observd,opoi completeozdgicoloreozdl

12345678 9 1 0

zero unu doi

trei potru cinci $ose$opte opt nouo zece


[29J. Completeozddesenutscriindpe rdndulde deosupro

crfietecorespunzotoore
numerelor
I

noud opt fople lose cirici poiru Trel ool

unu

ADOilARA
SISCiDRA

ilomRgton
ilaronaLe
DgLA OLA19

Adund numereleperechedin cele doud Siruril


0123456 7 8
t0
9
8
7

9 l0
l0

u m t n u mu trtm m m m
zd nigteflori,coin figuro de moijos:
El;Andreideseneoz,

w w w "W P'
wwwwwwwwwww
@
8smss ffiffiwwffiw
ww w w ww w ffiffi
wffiwff

ntr Scrietr
tr ntinnfiecore
n coz.n n nfT r
cdte florisun

Compleleozd n u m e r e l e ob tin u ie scr iin d se m n u l


corespunzdior,

l 5l

c ez ic id e o i r o mdolui
id
. , , r ?ffi Scrierezultotull
-l

=l +l
=l +l +
=l +l +
=l +l +
=l +l +
=l +l +
=l +l +
=l +l +

l+ l
l+ l+ l
1 + l+ l+ l
I + l+ l+ l+ l
l+ l+ l+ l+ l+ l
I + l+ l+ l+ 1 + l+ l
' I + l + l+ l+ l+ l

+l +l

lmogineozd-lio oltd piromidd construitd


din . , ,l , n u n e o p d r o t c uco lcu le l

EI

Gdsegte doud numere moi mici


dec0t 10o cdrorsumdsdfie7,
COteperechidenumereveiobJine?
Azorelinceorcdsd te ojutel Ce zici,el
o gOnditbine?

WWWWw&w
U)
a
WWWWww WWWW
JJ

Y-

\<-.,

a_l

WYW

aa

\.)

\.^.-/

fFJ nOunOnumdrulde pe peloto cdzutd cu numerele


rdmosepe celeloltepetole,
pe petoleleceleide-odouoflorigdseqti
Cenumerescrise
?

Priveqte
desenulli spune:
Cdlibdielisuntpe loc?
Cdtefetesuntpeloc?
Cdii copii suntTntotol?

bdieli
fetiJe
coprl

Colculelevd ojuid!
pieselepentruo leimbino.
Potrivegte
Unelteprintr-oliniepieselepereche,

z:7\

zt

:t

l \ z - ll I ,4,

:l

ll

, <\ < \

L_q__LJltr \\ / E- \\
Unamic cdnd s-ojucof
osecu Iori a a mestecat,
lncd doud atmoivreo
Sdle-omestece cumvo,
Socotette tu givezi
Cab-o omestecot.
Ce crezi?

ffi

SoooM

norinetin tuptdcu mo te ... de vA !

Scrie doud coloone cu


exerciliileoflote pe eljceo morii.
Ajutdj pe Florinelsd ojungd cOt
moi repede lo moord $i sd
cotcuteze,
Nu-iogocd nu-igreu?

&so

OOi

rigurile
ol6turoie:
FEI erivegte
primoplosd? . . ,m in g i.
Cdtemingisuntln
Cdtemingisuntin
o douo plosd? . . ,m r n g r .
Core propoziliedin cele de moi jos este odevdrold ii
corefolsd?
in primoplosdsuntmoipulinemingidecdtino douo,
lnomdndoudploselesuntmoi pulinde l0 mingi,
lnomdndoudploselesuntI 0 mingi.
lno douo plosdsuntmoimultemingidecdtinprimo.

llll|

frE

rc* enreAnroppENTRU
coNctlRsuL
LAMATEMAv;A

PENIRUCLASAI
Cristiore
4 bile,Andrei3bileii Bogdon2 bite,
l. Cdte bileou ceitreicooiiTmoreund?
2.Coredinceitreicopiioremoimultebile?
3.CdtebileouimpreundBogdon$iAndrei?
4.CotebileouimpreundBogdon$iCristi?
5,COtebileouTmpreund
Cristi$iAndrei?
6,Docd CristiiiddluiBogdon3 bile,cdtebilevooveofiecore?
7,DocdAndreifidd luiCristi2
bile.cotebilevooveofiecore?
8.Docd Bogdoniidd 2 bileIuiCristi,
cdte bilevo oveo fiecore?
9.Docd Bogdonilddo bildluiAndrei,cote bilevo oveq fiecore?
10.Esteposibilco Andrei$iCristisd-ideo luiBogdonun numdrde
bile,ostfelTncdtfiecore
sdoibd ocelosinumdrde bile?
Deseneozd9 merei 3 mere pe o mdsuld gi restulpe
ceololtd.Cdie meresuntpe o douo mdsuld?

Stef30

57w

Punesemnulpotrivit(<,>, =)in colooneleexercitiuluide


moi iosi

2 + 1@ 7
s + 2lt
3 + 4f l7
3 + 5n7
3 +6n7

e-rE6
e-2 4 6
e-3 n 6
e-4 4 6
e- 5 n 6
1 o -88 5

e- o ns

6 +4 n l o
ro - 4 ! 4

7- oa4

ffi

Reolizeozo
desenulde moijos,

colculeozo, opoi coloreozd-l !

@se

[F] Apz6 fguritede moijosin pdtrotutdoi. intocuiestecd;m


liberecu numere,
ostfelincdt
relojiile
sdfieodevdrote.
Coloreqzd
desenuloblinutI

8-a-2=2

l- Tl-t-4=s
[Fl

roisosniciml

[7]

in.rrt.o brniciisunt3
gdini$i
unpurcet.in
tototsunt:

AngelospuneMdddlinei:
- Eu om luqt 5 pieiricele in omOndoud moinile.Cdte
pietricele om intr-o mOn6 Si c6te in ceololtd? (Specificoti
dreopto -stongo).
6 picioore;
b) 7 picioore;
-o)
Incercuieqte
rdspunsulcorect.

&f,
-e
r"d,,s!,
'lEs,\t#

c) i0 picioore,

MA.W{
W

5s&

10-3+2=

Efectueozd colculele

coloreozddesenulde moijosl

o
..

ro$u
oronge

...
aa

g o lb e n

33' olbostru
a Oa

i^/.{i^^

1r"

8-2+4=

aaaa

333.
3+7-1=
4+6 - 1 0 =

! ! !o violet
aaaa

9-4+2=

o.

)..

" -

0-9- I =

"2

nceeogi formd plond inlocuielte,Tnfiecqre coz, ocelosi


ffi
numdr.Completeozd:

o) D+A=5

l-A*r
c ) n+ A = O

u-a=a

b) !

! - A= 3
d)

n + O= to
f-t

l#tr

+A=z

n*A

o-tr

A+A

=3
=6

lepureluiis-o
dotsdmdnonce:
dimineolo - 2 morcovi
lo pronz

- 3 morcovi

hFF
seoro
- | morcov
Dinl0 morcovi,coiimorcoviqumoirdmos?

L#l; rn flecore coseto se scrie diferenlo posibild dintre


numereleofloteincosetelede suboceosto.
Core estenumdruldin vOrfulpirqmidei?
o) l;
b)2;
c) 3;
d)4:
e) 5.
Atenlie I Potischimboordineo
numerelorpentruo fi posibildscddereo!

&oo

W,etectueozd colcutele,
opoi coloreozddesenulde
morJosl

.
..

roqu
Oronge

. ..

golben

aa

7 - 2 - 1=

6+2-1=
'7 L

aa

33. otbost.,
Oa a

i ^ , - { i^^

1 -)

'o a o a
aaaa

+2-3

! ! !o viotet

323._.,

(1

,,

!?o

/..

a.a

Completeozdcuvintelelipsd,dinenunlurilede moijosl
Docd Alexondru se ofld cu doud trcpte moi susdecAt
loano.inseomndcd loono se afld cu doud frepte ,.....,,.....,...
decAt Nexondru.
Dacd Florinel se afld cu doi pafi inapoia Mihoetei,
inseamndcd Mihoeloseofld cu doi pal'i....,.,.............
IuiFlorinet.
Docd Andrei se ofld cu doi poti in dreapto tui Tibi,
Inseomndcd Tibise ofld cu dol pofiin .
luiAndrei.

IZI

Rezolvaprobtemete,

r[:ixs#i*:::,
t+h@k
Doud pleacd lo mdicuto
1i-ocum spuneli-mifugufa,
Printrenufe i din loc
CAb-role boie fdc?

Mdgdrugul CiuQ.bdieti,
A mancdt patru scaieti.
Nu s-o sdturot gi-orweo
lncd potru tot oto.
Mdgdrugulurecheat
*o-ncurcaf lo colculot...
Nu tiecAti o mancat
PAnd cAnd s-a sdturat.
Vteli sd-lojutdm. bdieli.

Co sdnumerescaieti?

61,M

loonooingirot10mdrgelerogii
qicu 6 moiputineolbostre.
Cote mdrgeleolbostreo in$irolloono?
Cu cote mdrgelero$iio'in$irot
moimultedec6iolbostre?
Compuneprobleme,opoirezolvdleinscrisl

;,M=
d8{}

. i^^^i. d

Nu-lo$o cd fl fu poli iluslrazece probleme


l^ t ar ^h/ iC

Nimicnu-igreu, cAnd vreicu odevdrof!

VI.?ABgLgSIGRAFICS
COM)ilRLgI{A?ORALS
DgLA OLAI O
Sc r ie per e c h i l e
coresPUnzdtoore
fiecdrui
Pu nct negru c o i n
modelul:
A (b, l) ; B (. . . ,. . . ) ;
C (.'. ,. . . );D ( . . . ,. . . ) ;
E (... , . . . ).

5
4
3
2
I
0

S c rie per e c h i l e
corespunzdtoorefiecdrui
punct,coin modelulI

A (1, l ); B ( . . . ,. . . ) ;
C (...,... );D ( . . . ,. . . ) ;
E (...,... );F (. . . ,. . .) .
4

Deseneozdpunctete,
$|
7
pentruo obtinelitero M,
Precizeozdperechile 6
de n umer e c or e s p u n z d - 5
toorefiecdruio,
4
l. .t^ ^ ^ 1h

ci

exemplu.Hoi,curojl

+',

^l+

I
nL

-0

ffiM

Deseneozd punc-

pentru o obline 7
litero R ,

P r a ^ i 7 a ^ 7 ;l

^616-

chile de numere corespunzdtoorefiecdruio.


Creeqzd $i tu otT
exemplu,Nu-igreu, nu-j
alo?

5
4
3
2
'l
nL

-0

Unind o n u m i t e
puncte din figuro de moi
jos. poti obline un pdirot

8
7

5
'^ ^ hi
E
q ^ ri6
. 16
4
^ 6r 6- hila
puncTepenTru:
3
drept unghi( , . , ,, . , ) (; . . , ,, . , ) ; 2
I
(. ... ...); (.... ,.,)j
p dt r ot(. , . ,. , , ) (; . . . .. . . ) i
0

ci' ,n.lra ^ t,

D
H

'ffiw*ry
(,.,. . ..); (.... .,.) ,

B
12345
l i n ioC

E
D

E
D

E
D

12345
coloono 3

o t2g4

l0

o r234s

pdtrdtlco (2,C) punctul (3,C)

Puncfelecodificote pe o grild reprezintd:


EXEM P I U: T = S U S
I = J OS
- *= DREAPT A

fro+

(s)
' (J)
= STANGA o = oRIZoNTAL
-

(D)

6
5

lold drumulA- B codificot:

r* -t t-r-r - * r-r*
I

souill2-212*
I {l.llr -t
sou:J, D,D,S,S,D,D,J,51.J. D,

2
l

AjutOpirotulsd
ojungd lo comoord, l 0
folosindcodull

--

Al

8
t-{
Scrie perechile 7
de numerecorespun- 6
zdtoorepunctelorprin 5

r@

Te ojutd ocest
drum?

*l

tArl

3
2
I
23456 7 I 9 t 0

0l

-* |

ll

* t*

t - |*r - *

lotd, cotevo troseeturisticeporcurseinvqconlo de vord


oe u dtdlin.Scrielo fiecoretroseu,puncteleprincoretrecel

I
e
d
c
b
o
0 12345 6 7

troseulI
I frqseu
ol lFleotroseu
ol lll-leotroseu
ol lv-leo troseu

t
e
d
c
b
o

e
d
c
h

troseulll
(.,., .,,)i
(.....,.);
(.,.,.,.);
(.,...,.);
(....,,.);
(,... ,..);
(,...,.,);
(,.,, ,.,);

e
d
c
b

o 1234 5 6 7
troseul lll

(.,.. .,,);
(.,.,.,.);
(.,.. .,.);
(.,., .,.);
(.,.. .,.);
(,... ,.,);
(..,.,.,))
(,.,, ,.,).

(.,.. .,.);
(.... ...);
(,,..,,.);
(.....,.);
(,.,.,,.);
(,.,, ,..);
(..,...,);

0 1234567

(,,.,,,,);
(,.,. ,..);
(,.,. ...);
(,... ...);
(,.,.,.,);
(,.,. ,.,);
(.....,.);

troseullV
(..., ...):
(. .,. ...);
(. ,.. ...);
(,.,, ,.,);
(..., ...):

65-w

eosefte drumul t0
strobdtut de goricel 9
8
pdndlo co$covol.
7
6
5
3
2
I

ffi

t"zt

t0

Teojutdocestdru.?
**tt*l--tt*lt-*t
Scriepuncfele prin core trecel
(.,.. .,.); (.,.. .,.); (.... ,..); (..,. ,..); (,... ,.,);
(,.,, ,..); (,.,, ,..); (,.,, ,..); (,.,, ,.,); (,.,, ,.,).

Pe poiru grile deseneozd drumurile cu ojutorul


cod urilori

At t t *l * *t l.-s
c **1 *t - t 1 * *o
ezfr*als-r
e aJz*sf s *r 1 x
5
A

3
2
1

12345

ffi

c
123450

3
2
I

3
2
I
12345012

Troseozd
undrumpeogritodupdcodul:

A (3,3 )
J, D.J .J ,O ,S O.
. O,S .O . O. J . J . O . S .O . J , O . S .D. S .
Scrie perecheo de puncte o punciului B de soslre.

ffioo

llTl cAre IB:ECTE


SUNTDE ACELA$IFEL?

cu lileroli bicicletele
Couid in desentrotineteleSiinseomnd-le
inseomndle cu literoBjmotocicletelecu M;outomobilelecu o;
trenurile
cu TivopoorelecuV;ovioonelecuA.
Numdrd cote obiecte de ocelo$ifel oi gdsit !i scriein
tobel rezultotuloblinut.
lrofinefe (t)
biciclete (B)
molociclele (M)
oulomobile (o)

frenuri(T)
vqpoole (V)
qvioqne (A)

atffi

sryffif
=SUM(TOIAL)
TERMEN
+TERMEN
T l+
TZ =g
H

Cotculeozd!i completeozotobetutde moijos:

ffi

Colculeozd
tobeluldemoijos:
f i compteteozd

ffi

Colcuteozo
tobetutde moijos:
f i compteteozo

@oa

Colcuteozd$icompleteozdtobelulde moijosl

ffi

&
Cot.ut.ota qicompleteozdtobelulde mqijosl

it
il

r
ffi

2
3
2

t0

3
o

t0

3
2
4

t0

t0

t0

ColculeozdEicompleteozd
I obeluldemoijosi

w
M MW''fi$"fu
rdE!

2
2

3
2

2
3

6
4

I
8

6sM

U h i n d p u n cl e l e d e l o I l o 6 8 veigdsi o . .. .

Efectueozdexercitiilede lo piciooreleei!

tz.r'i.,il3l9rn
,n

. .l,1a

,o

n.- $$,*zo

8. ^\<:,^,

5o 64

6' '7 i'i1 .,zs


-^+'o "oo63 !z
aZ4

iA

.4a,^.""..s3
i2.cJ,
4z
. z^.
o
ol
^,
"'.6gu'.saoo..4s 4;9.32
ol
t^,
2Q
q,
"^
.

f.jtrsr$t6;':et#

\\

ffi

s8:; p^N

Colculeozd
gicompleteozd
tobelulde moijos:

tr

&zo

-Qa.*r==-

l0

9
5

l0
6

=DIFERENTA
TERMEN
(REsT)
- IERMEN
. SCAZATOR
=REST
DESCAZUT

trTl CompleteozdtobelulcuA (odevdrot)souF(fots)l


3+ l<6

3+2 =6
3+3 >6

8-5<5
10-7 > 4

3+4<6

8-5=4
O+4=4

3 +5 >6
8-l> 5

10-4>4
7 -O<7
7 -O>7

8 -2=5
8-3<5

problemo:
Rezolvd

ffi

\J

>t-

'*Y Y "

-=-

,..fozoni
,..fozoni
erqulnlumini$
vindinpddure
COlifozonisuntocumin luminig?
. . ,+ , , ,= , , ,
E3X Compteteozdf i rezolvdprobtemodupd imogineode
m olJosI

l4l
Completeozdqirezolvdprobtemodupd imogineode
m q tJo s :

##ffi@

##

M
&
ztM

Rezolvd problemdl

Mm
&,,"fu
&

''' $- in totot1 * ,;

[26] Rezotvdoroblemo:

W.Ww
Mm

ffin totor(...+ ..,)


127} Rezolvd
oroblemo:

-."#W'# *'+- "@


qffi'fo&
,S

ww

.,,@"ou rdmos(,,,-.,,)

zEl

problemo:
Rezolvd

E9l

' ' ' & f t o , r d m o s( ,..- .,, = ..,)


Rezolvdoroblemo:

Wlz

&
*Mrr

,r)'

f;

""

r d m o s( ...- ,,. = ..,)

t30t Rezolvdproblemo:

@w

@*

w#

( . . -. . .. = ,,,)
' ' . ; f f io r 6m os
l3Tl RezolvaDrobtemol

wWwWw

WWWWW
' ''* Yo " r6 mos(.,,-. , , = , . . )

ffi

problemo:
Rezolvd

ffi

#H

/@\

MJ

. , ." + i n t o t o t ( , . . + . . , + ,,, = ,..)


EI

ComOleteozdtobelul:

5+2 +l=8

2 +3 + 2<

l+2+3 >6

6 +'1 +2=

7+ 2 +l<1 O
8 + I + I <1 0

2+6 - 4 < 3
3+7- 2 > 9
2+5- 3 = 4
3+6-l> 9

3+ 4+2=

2+6-3<6
4 + 4 -8 = O

2+ 3+4 >

5+3- l< 8

ztM

Numdrd.
opoiscriecdtesuntl

Cine o m6surotli colculot


corect?
incercuiegterdspunsul
corect I

ffi

VasoorOSi oftd tungimeo

segmentuluib, opoi colculeozdb-o:

Cine o mdsurolgi colculot


corect?
incercuie$e rdspunsulcorecl I
m

Mdsoord$iofld lungimeosegmentuluiAB,opoi o + b,

o+ c,b + c,b -a ,c -d,c -bl

Cine o mdsurot$i colculot coreci?


Mdsoordgiofld ce lungimeore oceostd liniefrOntd,opoi

nla+ a^7i

+ ^ h 6 1 , ,l

Compord rezultotele!
C i n e o mds ur o f$ i
colculot corect?

w4

Mdsoordqiofld ce Iungimetotqld ou loturile


fiecdreifigurigeometricedin desenulde moi jos,
opoi completeozdtobeluli
G

A
. .. +

t40l

Scrieintobel
unde sunt o$ezqte
figurileplonel

w
(....,,.)

M
(.

.)

(,

,)

75-&

vil. ilofrfRLg ttAT0RALg

DLAgt,F^zg

oe lo
| | I Une$ePuncTele
0 lo 20 sivei obtineo ,,.
'''
a

5
.

a0

I
a
a a rn
- a . a'" rll
2aa
t .r3
1 4. a

ata
f.

4a

3.
I

0a
a

EJ

2
a
a
20 a

a
l9

a
16
'-a
al5
o
a

l8
a

.t7

Unegtepunctele de io 20 lo Oqivei obline ni$te..,

,,S--o^4
b-6)"=''1.
"T
16 20

o;

o.2o;;ff
I

r7
l. ol-' c--^
.J...
"z\o.*rf

ta{- !6\tl
;i ri

.ta
'' lr'
.

'
r ir 24.

19. l

19.-'.-t

=19,.
,of

,.6^6\='''
--!t4

til

i.

lcn

tc

. lr jr l2

rfj
t0

.ll. ,14.

.10

Cv6

o16

5o o- ll "
67

a
9.o

i.l3

c12

@@@
@@6

%%%%%
%%%%%%

w w w ww w
w ww ww w

@@ @ @ @ @
@@ @ @ @ @@
,6ffi&&&&e
&&,&ffi,ffiffi&
sgt W {@ @ @ *ry W
s & @M@@@ @
i& FE & & e& e *&, &b"
&& @ W @ @ W @ @

www
w
;i6@.M W
,$ir )@6,

--,qi,iq${'
-W .@:

$d

',w-

B& & & g s

d.& & & &

&&$s

e @, @ ffi @ @@ & s

c s{sP- & & @ & s s s


\@
q@

- @ @ \@ g \a l E

' @ ru 1 & .q q t

r r yM

Descompune fn zecl $l unitdli numerele de lq l0 lo 20.

Completeozd
cdsutelelibere$iscrie
cu literenumerele,

zece [b-l uniidfi----+


i<e<p
F6] -----+

----+
////,rpeee,ce
:
I I 1r".. [Tl unitdli---+[Tl
----+
f-] r... l-l unitdti---+f--l

f_l r... l_l unitdli--+[_l-----+

-->
[l ,.." fl unito1----+f-l
fl....

l-l ,... T

unifdt----+f--l
----->
unitdfi-+I------>

l-l r... l-l unitofi----+l-l----->


|_l r..r l-l uniidJi----+l-l----->
----->
[l ,".. l-l unitdti----+f-l
[-l r... |_l unii6ti----+fl-----+
Completeozdcdsulele libereSiopoi scriecu litere,co in
deluldqt i

'n_.T

"W

Fl r."" lZ unitoJi--+ll2l
|_l r... l-l unirofi----+l

frza

W%

,,,i].-

l--l ,"". l-l uniioti----+[---l


+l-l
|_l.."" l--l uni+o1i.

unitdti---+fl

isM

Une$tein ordinepunctele$ivei obline ,,,

56

.z

20r/
16.

.1 5

it't;

'to

14

5
910
/1

1
20

1l
8
7.
'.
0ooo oooo o o o o o o o 0 o o .1 3
ooooo
o o oooooo

.
t9

15.

14
18

12

1J

10
..9
11

18.
,\

20
16 1

) tAK'l.,
-19
ftao

5.

.8
..
.7
o

.12

@
@

r@)
\7

@
@ @@

Observd,opoicompleteozd c6suJelelibere,coln modelul ;

6 7 I 9 10 1112I5 147516171819?c

@ @t@
@@@
l0+ I =
l0 + 2 =
l0 + 3 =
l0+ 4=
l0 + 5 =
W

A^

l0 + 6 =
l0 + 7 =
l0 + 8 =
l0+ 9=
l0 + I 0 =

I
T
T

tr

T
r
T
T
f

Observd.opoicompleteazdcdsulelelibere,cain modeluli

@I

4 5 6 7 8 9 1011t z 137415161718t9
I z 3 4
o 7 6 9 1^
@
I @
9

T
I
I
f

9+2=
9+3=
9+4=
9+5=
?

9+6*
9 +7 =
9+8=
9+9=

3 @U g @@
7
7 + 3=
7 + 4=
7+ 5=
7 + 5=

T
I

n
u

6 7 8 9 10tl t z 1314t 3 t6 171819


a

@az

tr
T
I

t]

2 3 4 5 6 7 8 9 10

7+ 7=
7 + g=
7 + 9=
7 + l0 =

tr

u
I
r

OOservO,
numdrd,opoi compteteozdl

a a a n
a a a a

{&{3{m
{Er&S
e#&

@ @
@

lo +!= 1 3
6
&&
& & &@
6 & &&

!+!=

rs

i( )t( ) e )
i( )K -)
*)K*.
) ?w
-t
-f

-D

+
IA
+

ts
Y'

rp

rt-

l o + != 1 a
ry
Dd F6
Des F w
De( ree
F4
De( Des

E* E = t l
-i.-t
-t-i
-f-t

I+ I=

f,+[= ra

@
@
@
@

I*I= ts
ilt t ( k

tr lr hr k
@

fl*tr= ta
666
lo +[=

g g g
g g g
g g @ @

& M @
l o + != 1 6

[+f,= rs
!+f,= rs
a a a @
a a a @
a a a @
@ @ @

E+ I= tc
ffi

[+ f

15
g
g

= ro

Scrienumdrulcore lipsegte
de pe fiecorebotoni

Mol mulli foibotigi s-ou grupot c6te trei, in ordineo

crescotooreo numerelor
de pe tricou.,Scrienumerelecore
lipsesc
de petricourile
fotboli$titor,

W*'+

Completeozdcdsuletecu unutdin semnete(<,=, >):

[Tt

3n 13 ene
4Z t4

lbn s

l8 nt2
6 [ 16

t6nt6

16n

12a17 len

Lljl"f Scriecifropofrivitd:

13 F l ,l <r s
1, , , 71>

r-;t

r-:l
|..,3> 1,,,21 l7 < l,,,sl

l.lgl

fZ' E

20> f,vl

E' E

zo=E

Scriein ordinecrescdtoorenumerele:

20.5. 15,6, 16.7. 17,8, 18,1,2,9, 10,O,12,13,3.4, 14,11,19.


f,l-T$ Scriein ordinedescrescdtoore
numerele;
19,tt. 14,4,3, 13,12.0. 10,7.9,2. 1,18,8, 17,7. 16,6, 15,5.20.

IZX compteteozd!

FQ'[ Ce se oOlinemutOndbilelede pe o sormope otto?

85,w

Completeozd oro indicotd ce ceas I

&86

ot"

Vfr. ADOI{ARSA
SISCADSRA
ilOilgRgtCIR
ilA?ORALg
DLA9LA2g
+ / t /2 /3 /4 / 5 / 6/ 7/ E / e /to,

1 4 2 / / / /6/ / a/ c/ T ,
I 2 /r / /5 / /z / / c/ / f

3 / /o/ /z/ /e / / / /
' 4/ / / /a/ / / / / 7 ,
t5/ / /8/
/ / / / r | |
,6/ / / /ro/ / / / / /
' 7/ 8/
' 8/ /

/
/

/
/

'e // / / / /
,t0
///// / / / / ,

lP-l totAtoOtoscdderiinumeretor
pdnd to20.impreundcu
q
priefeniidin
closo ll-o,completeoz-o!

-8?M

Ce zicideonou6 pi romi ddo lu i, . .I ?

Scrierezultotele!
= l0 + I
= l0 + | + I
= l0 + | + |
= l0 + I + I
= l0 + | + I
= l0 + | + |
= l0 + I + I
= l0 + | + I
= l0 + | + |
= l0 + I + I

+|
+|
+I
+I
+|
+I
+I
+|

+|
+I
+t
+|
+I
+I
+|

E}

+|
+I
+|
+|
+I
+|

. ,?1
\:\,

+|
+I
+|
+|
+I

+I
+I +I
+| +t +I
+| +| +I +l

Punein locul fiecdreistelule(* ) semnul+ sou-, ostfel


incdt egolitoteosdfie odevdrotd.
Core este drumul cel moi scurt pe core trebuie sd_l
strdbotdAno pentruo oflo rdspunsul?

9 * 8 + l * 3 * 5+ 2=12

&ee

Punein loculfiecdreistelute(i. ) semnul+ sou-. ostfel


incdtsd fie odevdrotd egolitoteoi
2 *6 *3 * 4* 5* 10=14.
Lo copdtulcdruinur irebuie legot rdspunsulpentruo
intro$iMorionin posesiolui?

^==:.

*-l
ffi

ropid,grupdndconvenobiliermenii
Colculeozd
I

l0 + | + 8 + 9 + 2 + 20 =

\sM

Efeciueozd operofiile indicote de semne $l comple-

ieozdcdsutelelibere:
3+6

' || + 3

-v

\,/

l-l-s

-v

\,/

l-l+ 4

t9 - 5
-\zI l- 4

-)4

19-4

V
I

l+3

tttl
tl
-,/
Efectueozd
operqliile
indicote
de
semne
W
li completeozdcdsulelelibere:
20- t 5
20-4
20-3
o- 12

[-l+4
--/

vI l+ 2
-54
II

v
I

l+ |

>4
LI

Ajutd-lpe Morionsd strdbotd lobirintulp entru o gdsi


numerecucore obline rezultoteledotei

7+ z + l= 19

e-! +[ = ro
a +[+l-l=

1q

1 5 - 5 - [=

E-o-E= o

s +!+!=

r / + L l- L _ l= 1 5

tTo[Completeozdcu semnul+sou-:
3E5nr =e
6[4nr = r
44222=g

fseo

zZzZz=z

ro -[+ [=

4on2oI ro =30
60n4o n2o =40
loon olro=eo
s oE30[ 40= 40

rs

l,l,l] ettOnumerulnecunoscut
dindesenuldemoijos:

32o
Docd dlntr-o lddild se iou 7 pere $i se o$ozdin olio,
otunciinfiecoredin ele suntcOte | 0 pere.
Cote pereou fostTn
fiecoreldditdloinceout?

Lq un joc, numdrul totol de


puncte ce s-o oblinut de cdtre doi
jucdtoriofostde 19,
C or e es t e d i f e r e n l o d i n t r e
punctojulobtlnutde cei doljucdtori,
docd unulooblinut l0 puncte?
Tot6lunuicopil o curdlotjumdtotedin pomii
din livodd,iorbuniculceololtdjumdtote.
COtipomisuntTnoceo livodddocd bunicul
o curdtoto duzindde Domi?
.in
ordine
[5J Scrie numerele de lo 2 lo 20 din 2 in 2,
crescdtoore!

Nt r! N EE N N t ] E
Scrienumerelepore moi mici decOt 20, dor moi mori
[6]
decdt I !

E ENt]EN N N t]
[E[ Scrienumereleimpqremoimicidecdt 20,dor moi mori
de cd t0l

n n n n tfl n n E E

s1w

Mdsoqrdglspunecot q pqrcursfiecorevietqte?

Completeozdtobelul:

broorco melcul
lesfoosd

lqmo

melcul$ melculli rAmogi


rOmq lestooso leslooso

Sd se oblind numdrul20 co rezultotol odundriio opt


numereimpore,uneleoutdndsdsereoetede moi multeori.

Gdseste| | solutiil

!+[+[+[+f]+[+[+ [ =
[+[+[+[+[+[+[+[=
!+!+!+[+!+[+f]+ [ =
Ir!+[+[+[+[+[+[=
[+[+!+[+[+[+f]+ [ =
[]+[+[+f]+[+

Wue2

[+

f] +[=

ze
zo
zo
zo
zo
zo

[+[+[+[]+[+[+[+[=

20

[+[+f]+!+[+[+!+ ! =
[+[+f]+[+!+!+[+ [ =
[+!+[+[+[+[+[+[=
! +[ +f]+ [+[+f]+

2s
zo
zo
zo

fl+ [=

m
Cdti
ocvo

pegti ou fost in
riu,doc d s - o us c o s7 ?

KI J

!JDse rvo ,c ompteteoz d.opoi c o lc u le o ld !

tete ou fosi
lo McDonold.
f-l boieli ou tost
!

BAtEfr
lo M c Do n o ld ,
Eleno tAndrei Boodon
MihoelolCristi Cdidtin
Andreeo
lDqniet Tibi
Deci in toiol lo
Alexondro
McDonold ou

Mdddlino
GoblieloI

n.E=[

fost

copI.

Observd,completeozd,opoi colculeozdI

Pe primul roft sunt

l-l

c6rfi,

Pe ol doileo roft sunt


l-l cdrti.

n.fl=E
Deci in lotol pe cele doud
rofturi sunt fl corti,

%M

Deseneqz6 bqloqnele, completeozd


$jjudecd I

Morion ore 6 boloone, El moi


cumpdrd | 0,
COteboloqneqreintotol?
Cdte boloonefimoitrebuiepentru
o o v e o 2 0 b o l oo n e ?

ffi

Cobreozdboloonele,compteteozosjjudecdl

Gobrielq ore l8 bqloone, Zece


boloqneisesporg,
COteboloqneFqumoi rdmos?
Afld vqlooreo lui n folosindcele
u egolitdii:
19 -7 - | = d; a + 7 - 3 = b : 1 9- b - 2 = c :

c+ 17-3= n,

$w+

l2I'# Compuneprobtemedupoimoginile
urm6toore;

lB-, CorOt.t.ozd cu numerecdsuJete


tibereqiotcdtuiegte
p r o blemel

W*W*ffiW
r r - r o = fl

l-

ts- to=f-l

t=l-_l*

"

-L

wwMMffiffiffiffi
io- 6=l-l

t-

]n

to -to=fl

E_

/ =l

ssW

asa@ffiawua

ffiewewWeuo
ffiaaewWnruo
ffieaewWeruo
ffieaewWeuo
ffiawewWBEsB

ffieaeffiWmuoe
r:lrflrdtr=r

*so

asaw
aaaw CIOCI
aeaw CIO0
ffi

Unegtecu o linie,dupa modeluldot;

Efeclueqz6 colculele scrisei

t9 -

l0+
t0

t3 8+

l55

2+

1A -

l0

t6 -

to

9+
t0

t0

tn

t0

t97

3+
17

l0 +
8

5+
t0

8+
t0

20-

t0

)767 6

20 -

t8 -

l0 +
5

20-

1 7l0

l8 +

14 t0

t 9t0

tu +
I

13? Complefeozd
cdsuleletibere,opoirezotvdproblemete
:
Mihaela ore 14 piefricerc, ior
@
f!g!!n orc 10 piefricete. Mihoela ore cu
| | pietricelemoimultedecatHorin.
Din t g c o p i i a f t o t i t o
@
McDonold's, 7 consumd suc de
tomote.tor restutd e Llcopii c onsumd suc de portocole.

Louro ore 2 pachete cu


O
cdte 5 fabloane. Eo ore in totol
f-l gobloane,
Bunicoo pregdtit t8 prdjituri.
@
6 se vor servi lo mosa de pranz. Moi
rdmOnf-l prdiituri.

&gs

Completeozdrezultoleteinregistrotedecolcul
otoore:

Compuneproblemecu ojutorulimoginilorde moijosi

ffi

probleme
Compune
cu ojutorutimoginilor
de moijosl

uFloaded
byStet30

lotw

Mdsoord lungimeo
"potmei,. fole tinond degetele
nsegirdsfirote,

Celungime
orepolmoto ?

Deseneozd conturul piciorului.M d so o r d lu n g im e q


,,tolpei" ,
Ce lung i m e q r e
tolpoio?

E9I

Estimeozo
obiectecore ou co lungimeun numdrde

,,po lm e"

lZ0l Estimeozdobiecte core ou co lungimeun numdr de


,,TOtpl

F:=t

.,

14
| I .. Urmorestece ne orotd ecronul.opoi pune sdgelilelo
\,,"'t',t4
tocu o r :
l 0- 3 l2 + 2 1 0 + 6
5 6

9 l0 n

12 1 3 1 4 1 5 t6 l7

5+2t 4+s
I

lF2] Completeozdurmdtooretetoble o odundrii $i o


scdderiicu.,,
trecereoestel0 !

+$ 5 ,
rl 1
+| t +
l ' 9 l'8 3 +
. 5 'l .U +f 9 r
? , 9 r f tl-l 5+
.8 5* 5 ' 5 l .
+l 9 , J
J+
r l 9.
lr
5'8 +l ''l .
. 5 9- 5
5' 9 r $ Jl
+BI 'l 9,
5+
't
8.8 .'1
'I

$+

,B

ffi

IFBTR ROUI'HRII
5I TNBTH 5IPDER'I
tU TRETERE PE5IE IO

9{

r8-9

lt- I Il -8
l5-t
t5- l5-5
Irl-I Irl- lLl-5
l l - -5 ti- E-q
- t lelt-5 -q la-j . t
n
-o
ll-l tIl r E
ll- ll- il- ltl0-9 l0-8 -t'1 t0- -5 -r1t0-j t0- t0-I

l5- l5-I
t5- -8
lq- - ta
l l- -8
- l{

M
tozw

Hoivino sd colculezi!

il. ?ABLSIGRAFICg
COruilRgLilA?ORALg
DLA 9LA2C)
ffi

Scrieperechiie
corespunzdtoore
fiecdruipuncinegruI

20
l9
l8
17
l6
t5
14
t3
t2
A
It
'10

5
4
3
2
'I
0

J
N

G
P

9
I
7
6

E
I
0 l 2 345678910

A(....
F(....
K(....
P(....

1 2 1 3 1 4 t5 t6 1 7 1 8 1 9 2 0

B (. . , . ..,);c(.,,.
...);D(,.... . . ) ;E( . . . ., . . ) ;
e (.......)
; ..,);l(...,. . . ) ;J ( . . , ,. , . ) ;
H(,,..
r(...,..,)
M(....
; " ' ) i N ( . . , . ...) ; O( ' .. ' ..) ;
R(.,,..,.);
s ( ..,.
. . ' ) ;T ( . . ''...);U (.......)'

rc5M

| | r | | | I |

nr

| i | | | J r I r--F-{

)0t9r817r6t5t4t3l2
t0987654321 0
(,,..

,..); (...,

.. ,); (.. ,. . ..); (.. ,. .,,); (.,.,...);


(...,...):
(....,..);
(.... ...); (.... ...); (.... ...); (. ,.. ...); (. ... .,,);
(,.., ., .); (. ,., ...); (..., ...); (.... ...); (..., .,.); (..., .,.);
(.......);
(.......),

Scrieperechilede puncte pentruo morco liferoW I


t9
t8
17
t6
t5
t3
l2
ll
t0
9
8
7
6
5
4
3
2
I
0

@dd'

(..,....) (...,...)
(,,,,..,) (.,,....)
(.....,,) (,..,..,)
(....,..) (...,,..)
(.,,,...) (.,.....)
(,,..,.,) (,...,,.)
(....,,,) (...,,,,)
(..,,...) (..,....)
(,,....,) (,,....,)
(....,,.) (...,,,.)
(..,....) (..,,...)
(,..,..,) (,......)
(...,,,.)

9 t0 | t2 t3t4 t5 i6 t 7 t 8 1 9 2 0

Morcheozdpunctele penfruo obline tiferoT,edse$te


$f
$i
tu 0n oltexemplude lilerd!iconstruiete-oI

20
't9
l8
l7
'16
t5
14
l3
t2
ll
l0
I
8
7
6
5
3
t

I
0

0 I 2 3 4 5 6 7I9

tOlt t2.t3t4 15 t6t7 t8]92o

rc7w

Unindonumitepunctedin figurode mqijos,poli obllne


*t
un triunghi, un pdtrot $i un dreptunghi. Scrle perechile de

punctepentru:

t riun g h i i ( . . . , , , . )(;. . . ,,.,) ; ( ,..,.,,) ;


pdtr o t r
( , , . . . , , )(;. ,, . . .,
) ; ( ..,....) ;( .,,,...) ;
dre p i u n g h i(: . , , , . . . )(;. . , , ...)(j...,,,.) ;( ...,,,.) .
20
't9
18
17
t6
l5
14
13

t2
'I I

t0
9
8
7
o
5
4
3
2
I
0
0 12345678 9 1 0

t2 t3 1 4 t5 1 6 1 7 t8 1 9 2 0

gitu o grild,morcheozdpunciele, unesie-le


Construie$te
iivei obline diversefigurigeometriceI
Hoi,indrdznegte,
cd nu-igreuI
Brovol

& oe

Ajuidl pe Cdtdlinsdojungdintobdrd!
- Folose$te
codul --+ | <--|, A0,l),
punctele
princore trecel
Scrie

20
I9
l8
17
't6
t5
t4
t3
l2
t1
t0
9
I
7

lt

6
5
4
3
2
I
A
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t0

t 2 t 3 1 4 t5 t6 1 7 1 8 1 9 2 0

Construie$ie
$ituo gril6osemdndtoore,
Totulestefoortebine !

1os,M

lmogineozd-lini$tedrumuriporcursede loono, Victorio,


dreeo giAngeloindrumetiiledinvoconlo de vord,
lvlorcheozdprinpuncte negredhectiotroseelor.
Scrie pe o fooie perechile corespunzdtoorefiecdriu

punctnegru!
20

tg
t7

t8
D

l5

t5

r3
\2

t3
\2

ll
l0

ll

l0

3
2

3
2

.t 4 5 6 7 I 9 i 0 | 12t31415t617
r8l 9m

Victotid

20

20

t3

t8

I5

t5

12
ll
l0

)2
ll

t0
3
7

6
5

3
2

3
2
6 7 0 9 t0 tri 2 1 3 t4 1 5 t6 t7 1 8 t9 2 00 t

Andrced

&rro

9 t0 l t 12t3r! t5t6 17t8 1920

Angela

Construie$te
9i tu olte grile osemdndtoore I
Ai reu$itI ExcelentI

tTt

lmogineozd$itroseozddrumulstrdbdiutde ronoJili66

pondlo cLiibulsdul
20
t9
t8
17
l6
l5
)A
t3
l2
tl
t0
9
8
7
6
5
3
2
l
0
0123456

7 8 9 l0 ]] t2 t3t4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 2 o

Consiruie$te
$i tu un drum osemdndforl
Ce bine e, dupd ce oi cdpdtqt experienld!
Peo grildmorcheozddrumulcu ojuiorulcodului:
X
t9
l8
't7
t6
l5
l4
t3
12
ll
l0

@ 2t s - - + a l s < - s fo - + z t@
Construiegte
9itu
un un cod, morcheozd
punctele intr-o grild gi
troseozddrumul!
N- o i r e u q it?
C o n tin u d l

8 9 t0

t2 t3t4 is to tz te tgzo

111M

Troseozdun drum dupd codul:


A

s ,s .s .D,D.D,O .O.J.J,J,O.O,O.S.S,S.S
o
20
t9
t8
17
t6
l5
1A
t3
12
ll
t0
9
8
I
6
5
4
3
2
l
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 | 12 t3 t4 t5 t6 1 7 1 8 :tr n
Construiegte
f itu o grild$iuncod.
Aireuiit?MinunotI N-oireugii?
Continud!
Completeozdiobelele:

l6

t5

t4

m+n

m-n

t0

p+1

r-p

l8
3

t5

Alege rezultotulcorect,cele gre$itetoie-lecu creionuli


t7 _

2 + la= @

'&<rz

tr tr tr
tr tr tr
tr E tr

13 + 4 =

@
@

[z
[4 @
tr E
tr

tr E @
f,
T:J

iI

Scrielncdsuteleliberesemn u l P o tr ivit<=, > l


6 + 14

12 + 5

t5 - 5

l9 - 9

t9-7

1 8- 3

14+ 3

12+6
t9 t0
1 8- 3 - 5

13 + 2
12 + 3 + |

1 4+l

t9-t-2

t3

t0

2 0 - 4 -5

coloreozdlofelexerciliile
coreou ocelosirezultot,

ffi

Fe:q
liT- rol

lio+3
ns:-61

llt:lol
Tz'l-t

he- t
lzd- ill

[5-l Compuneexerciliidupdmodeluldot;
l0 + 6 = l6 = 19 - 3
20
17
t5
I8
t4
t3
l9

colculeozdqicompleteozd
cdsulele:

ffi

C om pune exerciliifolosind numerele din fiecore


cosetd:

l'{l

[lF] Compteteozdtobelull
p
m
n
m+n-p
4

2
3

l0
l0

t0
t0

m +p - n

p-m-n

14

12
I3
ll

11

Afld rezultoiul,dupd ce scriiin spojiullibersemnulde

operolie(+,-):

IE
I

t0
l0

l9

t3

t8

I9

l3
6

Eol Scriein spoliullibernumdrulpotrivitpentru o justifico


probo scdderiii

t8

t3

l9
t4
l9

l3
o

I3

t4

t2

t3
t9

t3

Scrleln
snoliullibernumerete
potrivlte
pentruo justifico

ffi

Proboodundril:

t2

o
t

12

t7

l3 +

t7

t7
t8

r3

t2
t2

t8

2
+

l9

2
t7

l3

Completeozd cu semnul + sou


egqlitdli,justific0ndprobo odundrii:

penfru o obline

t3

IE
IE

t4

l4

t7

t4

17
17
3

t2

l7

l4

2
t5

I5

Hf*

2
l3
2
l3

l5

t2

l5

t2

t3
2

t8

12
6

l8

Comnleteozd
cu numdrutpotrivit,ostfetincdt relotiite

sd fie odev6rotel

l3 + 2
t5
4
2
l6
6 + l3

@tr+

2
I
+

2
2

l9 + I
3
t4

l9

2 +

t7

l5

Completeozdspoliileliberel

[4]

12
+

I3

t9

t5
t2

4
I

t2 +

2
2

t4 +

4
+ t3

Completeozdspotiilelibere cu numere, ostfelincot


relotiilesdfie odev6rote:
13
2
3
t5
5 + t2
3
14
12
at

ffi
t9

I9

t7

2
t8

I6

t6

7
l5

l4

t2

t3

l6

t9

l2
l6
14

tc

t2

t4 +
I3 +

2
3
4

l5
14 +

t2

tl

t7

Colculeozd,
opoiscriesemnulPotrivit(<,=,>):
t7 +

t0

l6 +

l9

2
l3
2
6

t6 +
l9

2
17

t4
3

t2 +

l3
l9

t4
t8
t0
I6 +
t9 +

7
6

2
t3
2

l6

2
17

4
3

t3 + 2

t9

l9

11ffi

.JJ punein spoliilelibereunuldin


semnele+ sou _, ostfel
incOtsdobliiegotiidti:

t3

7
5

t2

20

20

t0

t0

20
20

20

t4
l3
tc

0
2

ComOleteozd
spoltitetibere,ostfetinc6ireloliites6 fje
ffi
odevdrofe;
t3 + t2
t6

3
3

l2
t9

I5 +

t5
l3
t8

t8

t8

t3

12
tl
l6 +

+ l3
+

I
9

t4
4
4

12
I6

4?l Complereozdspoliitetibere:
o

l5
t7
t6
t4

o +
l5 +
l7
t6
t4 +

3
3

20 20
t9

t8
t7

m*

Afldiermenulnecunoscutl
o + t3
20

o
o

20

l9

b
b
+

,@uro

3
3

2
c
c

t8

t3 +

l3

t7

l7

ct
12 + b
b
b

t4

c
c

20

l9

l3

8Il
o

ntlotermenutnecunoscutl
t2

at

12

ct
b

14
b
b

t3
c

F?

Completeozdiobetut:
t2 l 3 1 2 t2
5

t3 l3
4

t4

t5

l 9 l9

t2
l5 t9

[iiS] Compteteozdtobeluti

Hl

Completeozdtobetut:

199[ Completeozdtobetut:
t9 l9

il

t4 t5 l6 t3
13
t6 t4 t2 t9
5
l4 9
20 t0 l 0 t0 IO 6 6

117w

Completeozd tobeluli

t9 t9
:llat

t4 t5 t9 l9
t5
4 t0 t 4
t6
t2 7
t0 4 2 2
5 at

ffi

Completeozo
tobetuti

ffi

Completeozd
tobelul:

Compune probleme folosinddotele din tobel, opoi


rezolvd-lel

Eot Compune probleme folosinddoiele din tobel, opoi


rezolvd-le!

I. AtT FL Dg DROilORI
MODELELE
REPEflnVEili
vorcolouzi poiispre...olt
fel de drumuri. Eleteindeomnd co prin rolionament
,i
logicd sd continui giruri de desene sau numere. sd
recuno$ti ce nu seincadreozd in logico oltor girurisou
sd descoperi regulile pe bozo cdrora s_aucontinuot
secvenle de imoginisou de numere dote.
giocum, la drumlSucces/
EXErcIfruREZOLVAI
!

Deci,rdspunsulcorect
este(B)lg,

{f'1-

lr(ijl

Gdse$te
reguloconformcdreioesteconstruitd
secvento

Oe numdrorel

0 -----+ l -----+ | ------>2------->3------->


5 -------'g ______->
13 ______->
2l_-_)

Conform ocesiei reguli,core din numerelede moi ios


urmeozd: (A)25; (B)28; (C)29; (D)31; (E)34?EXEPC'I|UPEZOLVA|!
f Gdsefte o reguld simpldpentru secvenlq de moi jos,
Si
copero numdrulnecunoscufj

@@

(A) 82; (B)43; (C) 56; (D) 28; (E)34.


Rezolvore:Observdmcd pe poginile dote ovem un numor si
..rdsfurnotul"
sduOg---) 8l). odicd numdrulcititde lo dreopto
spre
In ultimoimogineo lirului,
fiind
- 65
"rdsturnqiul,,
-stongo.
--'M
numdrulcdutoieste06,Dec-i,rdspuhsulcorect
(C)
este .

,MW

. Gdsegeo reguldvolobi16penfrufiecore din primeletrei


grnroe
mojjos,
Core din numerele indicote completeozd o potro
imogine,ostfelincotregulosdfie volobjld$ipentrueo?

8l3ir
*ifl":; @@@@ff
X-

pEzolvAr
ExErcryu
r

simptdpenTru
secvenlourmdtoore.
t$J gor.qt o r.egutd
ocesteireguli,core din numerelede moi jos
,rrn.oyd.ftorr

q\
lll-" !?lro;4
= ;=':'@@@@

q\

q\

Rezolvare:cbseNdm cd in primo cireofd ovem un numdr,iqr


In o douo ctreoqddubluls6u(numdrulodunotcu elinsugi).
A gqdo r , S + 5 =1 0 .
Deci,rdspunsulcorecf este (D),
Gdseqleregulogiolege rdspunsulcoreci:
(A) ll; ( B ) 1 8 ; ( C ) 4 8 ; ( D )2 3 ; ( E)8 2 .

a@ @ o@ oe

# Gdse$eo reguldsimpldpentrunumerelescrjseincosetd.
re din numerelede moiiosurmeozd?
(A) ll; (B) 13; (C) lS; (D) t7; (E)t9,

ruumerer"
ffi
regulo simpld, Core din
urmeozd?

cele cinci numere enumerote

(A)78; (B)97; (C)98; (D)93; (E)tor.

ffi

w-,w*

eOsegte
o reguldpentrusecvenlo
demoijos:

Core din urmdtoorele imogini urmeozd, conform ocestei


reguli?

A)W n,ffi (q* o)W @W

CopiozAOucdfilede moijosgiconsfruie$te
prinimbinore
ffi
(fdrdsdleintorci)o rigld.
DincOtebucdliesteformotdceo moilungdrigtd?
(A )l; ( B )2 ; ( C ) 3 ; ( D ) 4 ; ( E ) 5 .

eOsegteo reguldcomund numerelordin cqse+ooe mol


[$
jos.Ce numdrpootefiinclusin
cosetdpdsfrondregulo?
(A) 9l; (B)87;
30
(C) 62; (D) 55;
ls355
(E)73.
50
45

ro

20 2s

40

EXERCTT'U
PEZOLVA|!
Completeozdfigurocore lipse$fedin pdtrotulliber.
(A)

@
@

Re zo lvo r e :
(B) qi (D)
Rdspunsurile
p
o
t
nu
fi q le se
(B)
deoorece ciuful se
compune din 3 fire.in
(c)
spqliullibertrebuiesd
fie o figurd cu un ciuf
de 4 fire. (C) nu se
(D)
poiriveste deoorece
urechilesuntdreptunghiulore,porticuloritotecore existdTnlirul dot. Deci, rdspunsul
^

corecteste(A).

lm

rOsepoirive$tein pdtrotulliber?

W,*
(B)

6
6

(c)

(D)

Corefigurdsepofrivefleincdsuio liberd?
(A)

rFr
-1t-

(B)
*

X 8B
-

(D)

Eh

BB

trf

EXEPC|I|U
REZOLVAT
!
Copiozdp o hdrtietronsporentd,opoi rotegteimoginile
Siobservdcore dintreele nusepotrive$teinSir,

8Sg&
(A)

(B)

(c)

(D)

Rezolvore:ptin rotireincercdm sd Ie supropunern,


Uno dintre
ngurieste rdsturnotdpentru o puteo fi supropusd.Ceo
core

i<n;,t","b,i"r"ii"iii!i.
Nlt:.j"iilX5rirosdrorentioorf

{?;-4

blgP Corefigurdnusepotrivegein9ir?

sp
(A)

(B)

&(c) 8

(D)

ffi

oE

Corefigurdnu sepotrivegiein gir?

c)
rv
\t-l |.^l
(A)

(c)

(B)

(D)

Id.gfGdseftefigurocore lipsegtedin pdtrotulliber:


-A

\-l

tl

\-ttl

fH

(A)

-f,E-

(B) "

1ru

(c)- '

)-T

1rs

l'ru

\r-l
tl
(D)=E-

ldf# Couid flgurocore urmeozdi

ft<"=,

l.Tl
ru I fn
| | r.
l.t
TT-i l-T-l l-T-l
f_l
tr_J
b:(c)
(A)
(B)

ElcF(
'-J

f-q

L]_J
(D)

Core lmogine nusepotrivege?

o
|

,/\

(B)

(C)

le# Q spiroldestecorectd, Coreesteeo?

es@\9

(@) I

'a1&,#'e

(A)

(B)

@,

(D) &

Cum continud$irul?

G5
e 5
G5 2

G 5
C
O
(c)
(A)

(B)

(D)

Cumcontinud$irul?

?
G )o

(A) o
(H
(c)

H
(D)

Undes-ouosezothondboli$fii
pe ieren?
4
3
2
I

,f \j

ft

.c

]l.

&

MorcheqzdoQezoreodin grqficln tobloul oldiurot.

*o, o$ezotonimolele?
Morcheozd
og"ror#ff
@
gronc-rnd.
thtobtoutototurot.
5

'rs
Ah

f,P
['

v* 1

h,

tr

b,

J-t

T
.-A

fr q"

012345
Andrei gi compqrd rezutto+eteto motemoticd cu
tgf
prietenullui Bogdon,in funcliede numorulde exerciliiqi de
timpulde lucru.
lotd rezultoteleinregistroteinir-o
sdptdmOn6;
exercitii

t0

RezultoteleIui
a Andrei

I
7
o
5
4
3

Bogdon

2
l
0

2 3 4

5 6

7 8 9 tO

Siobile$tecine ore rezultotemoi bunein fiecore zi.

in iimpuluneiportidede biliord,lo un momenldoi, bitele

erouogezotepe mosdcoinfigurode moijos,

lVorcheozdo$ezoreodin groficintobloulol6turoi.

W
3
@
@
@
@

(..,....)
(...,,,,)
(,,,,...)

(,,.,...)
(,,,,,,.)

lucarlltetuiAdrlon
s-oulmprdiflo
h comerdl

ffi
^

Morcheozdofezoreodln grqflcThtoblouloldturot.

aN

t& ilm

ryW

x_

w w

t
\

I lf

" + w in comeroluiTibiestemoredezordinelprecizeozd
unde
ffi
seofldfiecoredinlucrurile
luicu ojuforuliobloului
oloturot,
5

(ffiM
wM

,,p
fft,

q p%

II

il

w
0

(,..,,,,)

(..,,,,.)

(,,.,,.,)

W
I

(..,,,,,)

b>

(,,,...,)

ffi

(,,,.,..)

ffip (,,,.,,,)

'ihtobeluloldturot!
ooservo,
opoicompteteozd

ffi

(,,.,,,,)

(.......)

(...,,,,)

(....,,,)

(...,...)

r)

5
4
3

2
1

(,,,,,,,)

ff. il0itRg ilA?oRAL


DLA9 LAlOO
Un"9tepunctetede to Oto tOO$ivei descoperi
cel moi
ffi_
indrdgitpersonoj
din ogrodo gospodorului.

t",r-

ir.ao

84o

o78
77.
.76 tA
''a
75

86.
87.

88.si-16c96
9 1.

.74

92. I gS.
93i4r o97

60'

l8
21.

150

24

u?6
_-___4s

?-

Jd

.3 5
.36

56
55r
53o
51.

.37
.39
39
.40

4i
46.

29 30t
32

59'

49.

o l9
CN
a

'j'g'iLr.\,Ji!i
a?
a 6e

65
.l

OJ

72oo73

i8 c oqq 64
,, o
o. '
1 00
6l

17

t9'

47

-.42
4J
.44

tgl

25o
26

o27

{!'--

Peniru o oflo ce vdrsid


!(ijf
orq personqjuldin imogine
trebuie sd oduni toqte numerele de o cifrd oscunse in
oesen.

pz
3

;1
ffi,.1";U"

delq I lo23Siveioftoincetunelintrd,..
Ornciele

.1y,.
'/.r'

,o'\

*J, ,Ungqtgqylctele de to 23to I qivei oveo oceeo$isurprizd


co 9idocloruldinimogine, '--_

r,r..!r..\\
/s.'o'.9.i2'1ru'
4'3.

.1 4
" ' o i5

2l

l/

J'!-a

^-

Infigurode moijossunfinscrise
numerelede lo I pdndlo
ffi
qdsesli si sd
51.
b
L lnceorcd
lnceorcd sd
Sd le
le gdse$fi
le unelti
rlncs+i printr_o
rlrinlr-^ linie
tihia trosotd
+r^c^+^ cu,
9isd Ie
^,
creionrJl,in
ordineocrescdtoore,intruntimp cdt moi scurtl
22
30
4
24
t5
3
18 | 6 | 9

35

,\?-tr
34

ll

27
44

50

20

47

42

32

38

49

14

37

t9
39

40

46

29
't3

45
51

28

48

t0

t6

23

3.8\u

32
.,/30
,11
.

r/

40 49
39'

.31

le
T zs-lt

:)-

,t

62.

t?.

ol2

ll o

.10
9

.63

64o
66.

')!,

nctelede lo I lo 66veioflo cine seofld pe schiuri,


.1 0

,, urr."'ellr.3.z
I

4.;li,i\K)"
^,L::\']1,fr,
2t;

;j',,1\]*,},.J';i,,
tu
.rr
t'' a*nt
-1.',si"

a...U.at
'n,it .u't]

.u'
1/,'r/,,'u
-r{J

;t-<-J

'

Unind puncfele
e lo 3 5 l o

l v ei

o escoper icin e nu

susJine bine onieno


televizorului,din core
co uz d im o g i n e o
l Ie m ur6, s t O r n i n d
supdroreomoimutelor,

3l . 33:
30'

8i

10.

28.

ll'

t2

26 23

.24

14.
22
t8
a
a
. 19
.20

Ta " A,,

'tt''N

A,,

esledesenotdcote o figurdmodel.Trebuiesd coutiin celelolie


colooneo figurdidenticd(lo fel)cu modelul,Docd oi gdsit-o,
incercuie$te-o!Scrieopoiln ultimocoloond numdrulcoloonei
in coresegdsegtefiguro
ldenticdcu modelul,Docd nuoigreqit,
otunci odundnd ocesie numeretrebuiesd obtiiiotoluldoi

fOfAL
Cor. numeresunipore li core impore?Morcheozdcu
ffi
semnulX !
l0

23

t@

4l

56 57 74 E5 93 98 t00

x
l3

26 3 l

42 59 64

75 80 87 99

Scrienumerelecore lipsescl

W,:

crie numereleblocurilor oflote de-o porte $i de olto o

$oseterl

Hffi

t+ffii#t
Ft*{Et

ffi
N t . 77

lHr$-!$#t
wlpJlnl

HHHI

IEFM

ffilfi+fffi

ffi

N r .B t.

ffi

ComOteteozd
coreulde
moijos;
A

c
D

ORIZONTAL
r
A Predecesorullui I00; r Succesorullui627:
B r Succesorul
lui I 12;r intre35Si37;
r
C Cel moi mic numdr noiurolj ! Cu 40 moi putin decot 250;
D r Cu 40 moi putindecdt 7@;r Cel moi more numdrde o cifrd;
E r Succesorul
lui50j r Cu l2 moi putindecot 30j
F r Succesorullui949;r Cu 9 moi putin decdi I L
VERTICAL
I r Cu 2 moi mult decot 908;r Predecesorullui60j
2 r Cu 4 moi multdecdt 87j I Succesorul
lui614;
3 r Numdrporintre324qi328;rcelmoi mic numdrnotural;
4 r Cu I moi multdecot s; r Numdrformotdin zeciihtre0 $i lgj
5 r Intre229$i231;r O duzin6i
6. Numdrporintre85si88;r Cu 2 moi mic decdt 100,

ffi

desenut.
,oeretooeozd"

Docdin flgurooldturotd
vei colorosuprofelelecu
numereimporein
olbostru,
iorpe cele
cu numereporein
rogu,veiobline
lmogineofologrofiotd.

JOC!
*r].^ i:lo'l:

de to r roI oo,opoi
::scdroorenumerete

:I,1j|r]:1..:|?gye,jocuruisunrobif
"rlt..i.i.L*i.i,,i#ii
gg!9
r",
:1",::"*?l:i:t*lggjrtdepuncre

junsiincdrut"fu2piii"ii"o-ri."r'itii
","tJ"lit. "ori,iE
lgigil-i.Docdo
r.,gqoi:docd ojunsi

in cEilfofllliltilllllll,
;rr*i ;;;ri
::::t?
:y11r991d3_"d.rrle,iordocdojunsii""aHJW,"t,I"litf,
inopoiezi4
cdsute,
CdgtigdcineojungeprimuttoTfistni

ffi nct
Regulilejoculuisuntcele obisnuife.Atentieinsd lo
penolizdri
sou recompensel
Dqcd oi ojunslo 5, mergi 2 cdsuleinopoi.
Docd oi ojunslo 10,mergi 2 cdsuleTnointe,
Docdoi ojunsto lS,o$tepliun joc (nuporticipilo joc),
Docd oi ojunslo 20,ovonsezi4 cdsule,
Docd oi qjunslo 25,te intorci lo lg,
Dqcd oi ojunslo 30,ovonseziIo 34.
Docd oi ojunslo 35,odtepii 2 jocuri.
Docd oi ojunslo 40. ovonsezilo 49.
Dqcd oi ojunslo 45,ie inopoieziIo 49.
Docd oi ojunslo 50,ovqnsezila 54,
Docd oi ojunslo 55.te inopoiezilo 43.
Docd oi ojunslo 60,fe opregiiun joc,
Docd oi ojunslo 65,ovqnsezilo 73,
Docd oi ojunslo 70,te inopoiezilo 6l .
Docd ol ojunslq 75,ovonsezilo 79,
Docd oi qjunslo 80,stoldoud jocurj,
Docd oi ojunslo 85,ovonsezilo 93.
Docd oi ojunslo 90,te Tnopoiezilo 83.
Docd oi ojunslo 95,soridireci lo I00!

m.0pRA?tl

c0ilomRs
rrAioRALe
D LA OLA IOO

\AlJ Asombldnd buc6jile vet obtine o


coloond de exercilii din toblo inmultirii.
Scrierezultotele!

9 x9
ffi

nilnvins?
Continuol
AsomblOndbuc6tile
vei obline o coloond
de exerciliidin toblo
impdr,tirii,
Scrierezultotele!

48:8

Ajutd-l pe Tibi sd

porcurgd ocesl lobirini


!i sd rezolve exerciliile
scrisepe fiecorecub I

h\g;t Unul din

pilotii de moi jos


ojunge lo sosire,
Descoperdll
Ar e
un
mesoj cifrqt cdtre
tine,Scriemesojul
i n ex erc ilii f i
rezolvd-lel

l) De $opteori cole 9.
2) Jumdloieolui 100,
3) Jumdtotea lui 1000
4) Sfertullul 36,
5) A cincea porie din t0l
6) Dublullui2,
7)intreilullui3,
8) Jmpdtritulluj4.
9) Tncincitullui5.
l0) inzecitullui lO,

--::.

Observdfobelo
b:jl
oldturotd.
EsIe TABLA LUI
PITAGORA,un more
invdlot grec, folositd
p entr u inm ull i r e o
numerelor! Inmullkeo
se foce foloslndintersecliocoloonelorI

Ce ouin cop roboJeii?


Moi bine zis,ce semnmotemotic ouin cop ioti robotiidin
coloono A? Dor cei din coloono B? Docd ie uiti otent lo
numerelepe corele ou pe mdnuqile
de boxgilonumdrulscris
co
rezuftotpe foto robotului,poti oflo ce operolie efectueozd
fiecarc omulei Scriesemnulocestei operolii pe poncorto pe
core o poortd robotul din porteo de jos o fiecdrei coloone.
Ajutd-ipe omuretiidinporteo de joso coloonelorI

dP*
@]b

ry.
'a&
wq
dR

q%
iw

@TG)

Wt s-

dI@
'a@

q.

&\J)

W'uA

dlo

q-

ltr ^ .

q%'
dw
@?

ffi

o) Afld produsul:

I x2x3x0x 1999x2000=?
b)Efectueozdurmdtooreleimpdrihiinlonl:

4 0:2:2:2 5=
6 4:2:2:2 2:2:2=
80l,2:2:2 2:5 =
90:2:3:3
5=
ffi

ol oosegte
footevolorite
turo,b,c, d,ii e pentrucore:
oxb= 16 ; b xc=2 4; dx e= 36.
b) Afld numerelede o cifrd o, bsicostfelincdt:

ffi

axb= b ; bxb =c; o: 4= q- 6.


eRolivotooreo
numerico
o titerelor
o,b$icostfelincat:

o xb=48

cxc=E.

ld$/ colcutoli produsutdintre sfertul


numdrului
36$ijumdroieolui20.
,f.r:.t

\LUF De cote ori este moj micd


diferento
numerelor
S0ii4l decOtsumo
numerelor
25si29?
OOsegte
toote perechileoe numerepentrucore sunt
ffi
odevoroterelotiile:
mxn= l2i oxb= l0; exf= lg; ix j=2A.

kx p = 3 2 .

ffi

cxd =36;

llumarooin8inS:
o) de Io8lo 80;
b) de lo 88 pdnolo0;
c) de lo2 lo64,

gxh=4O; sxt=45.

numorposibit.
in fiecore coz,
ffipenlruSroo,,.g. cetmdi mcrte
core relolioesteodevdrotdi

f-lx5<36; exl-l<zo;
r]|x7 <64;
cxf-l<cs;
ld*f

7x8> 7 xl
e x 5 > fl x 5 .

Numdrodin6in6:
o) de to6pdndto60;
b) de to66 ponoto0;
c)deto| 5 pdndto75;
d) de to75 pondlo 15,

ffi

llr..r.t.

nolurolecoreinmulltecu 6 dou produsul


un

numdrcuprinsintre
35 9i60sunt:
o)6.7,8:
bD6,7,8,9.
r, r-r-a

Ii#p Pentru o gosi


o numit e obiect e
uitote, loonq ore un
oporotspeciol,
Pecore buton
t re buie s d ope s e
toono pentru o gdsi
coietulde teme Sio
plongdcu un pdtrot
m ogi c of lot e p e
mosd.
pe
A jui- o
loono sd compleleze pdfroiul mogac,
$iiind cd produsul
nu merelor de p e
f iecq re lin ie S i
cotoond
es t e
ocelo$i!

Numdrddin5in5:
o) de Io 15pOndlo 95;
b) de lo 86 pond lo I ;
c) de lo 2 pdnd lo 97.
voootino o orgonizotun joc cu boloone I pe un
ffi
mdnunchlde bolooneo scrisprodusulunorinumere,iorpe un
oltmdnunchirezuliotele,
Unegtecu o linieboloqnete:|NMULIrRE
-PRODUS.

Numdrddin 7in 7:
o) d e l o 1 4 p d n dl o 7 7 ;
b) de lo 84 pond lo 0;
c) de lo3 pdnd lo 73.
Alege din cosetevolorilepe core le poote luo n, ostfel
ilesdfieodevdrote.

nx3 <9

I t2t3

l0 x n < 2 0 4

(5xn)+15 -<2 5 0

2 3

2< nx2 <1 2


ffi

0lr

t" sumonumerelor
12, 13 9i 26 odougdprodusul

numerelo
r2Si 7$ i v e i o b t i n e :

o)55;

b)56;

c) 65.

Compteteo zd p dtro tete tiber e c u nu

ffi

corespunzoToorei

55: 7 +fl= 3e;


E-o r 7 = 4x 9;

ex8-l-l= ex2;
5 3+7x l

l= 10x 6.

etlanumarulo
dinegotitdiitel

ffi

32+ 2+ 5-8 =3 a+4a +o


64:8-l =3 a+4a
25: 5+ 4=o +o +q
2x9: 3- I =3 0: o
poremoimoridec6t23 dormoimicisou
Scrienumerele
ffi
celmultegolecu 58,

E E T tl E E n ftE
E E tl E E E t ] E E

Core este cel moi mic numdr impor formot din zeci si

U NITOTI
?inmulfegie-lcu3.Core esterezuliotul?

Core esle cel moi more numdr impor formot din zeci si
unitdli?Adougd-i I . Coreesterezultotul?
Adund cele doud rezultotel

=f_- ];E *E =8.


f- _ - ] x 3 = l --f_l+r
l;
ingirul
numerelor
de loOlo lO0sunt
numerede doudcifre
ffi
coreou cifrozecilorcu2 moimoredecdtcifrounitdtjlor.
Core sunt ocesteo scrisein ordine cresc6tooresi
descrescdtoore?

EE E E ENtfE
EE E f ] EtfE E
ffi

S"rietoote numerelede doud cifre pentrucore sumo

cifreloreste 8l

E E E E ENE E W

Scodedin sumonumerelor24 !i 42 cel moi mic numdr


#
mpordedoud cifre,

24+ 42 =f-l

tt- E= tl

Observd,opoi completeozdfiecoregirde egolitdlil


ffi oo,

I 0 = 20-

r 0=3 0 -20=E-E =f- I=

=LJ-L_J
=LJ-L_-]
=LJ-E =E-E =r -N
100=e0+
l0=80*zo=[l*fl

=E*E

=Ll *L__l
=L__l
+E =E +E =I *I =E *E
ffi

ruumOrut
moimicdecdi40$jmoimoredec6t25coreore

cilrounitdlilor
5,odunotcu cel moi mic numdrnoturolde doud
cifredd sumoegold cu:
o)35r
b)45;
c)qltnumdldecatprecedenlete.

ld<t o) Adund 3 lq fiecore


umre numerele scrise pe
oripiooro stOngd,Scrie pe
coiet exerciliileirezolvdie.
b) S c o d e 7 d i n
fi e c ore numd r s c r i s p e
oripioorodreoptd.

Elenqintreobd:
- COlionioi,bunicule?
Buniculrdspundei
-V0rstomeo estedotd de un numdrpor cuprinslntre
S0
qi 89, ovdnd cifro unitdliloridentic6 cu ceo o zecilor,dor
diferitdde5,
VOrstobuniculuipootefi:
o)66:
b)88;
56,

Alegedrumulcel moi scurt$lvei descopericu


ffi
gi23decdtdiferenlq
moimoresumonumerelor46
lor,

wwwwww

ffi

oer.oc.ronumdrulocoperlt
deflecore
figurd,

6+@ = a 1

@-tt = r c

M-M=o
too
W-M=zt W+W=
\[Q;f Cdnd goferulo oprit outobuzullo primo stolie,ih mo$ind
nu erontctuncotoTor,
TobeluldemolJosorotdnumdrulcdldtorilor
coreou urcot

de lqfiecores+olie.
SioucoborOt
a Coli cdldtorierouin
outobuzdupd o potrostolie?
a Dordupd o treio?
a Dupdcqrestolieou fost
cei moi muUi c6l6tori in
outobuz?

Compuneproblemefolosinddotele:
o) l3 bo i e i ,i . . . . , ,l,6. f e t e i
b) 23bo n o n e , , , , ,c. .u. | 2 m o ipu lin e .....,,
in to to t?
c) 22+ (22+ 9).

Anutooferdmomeiei I I norcrse,
ffi
iorbunlciicu
4 moimulte.
Cdte florio oferitAnulobunicii?
Docd o cules39 de norcise,cdte
i-oumoirdmos?

13# Vinoeto pteocd in vqconlo. Eo


w*#
cdldtore$fe
cu trenull0 oreSicuouiobuzulcu
6oremoipulin,
COte ore q cdldlorit Mihqelo cu
qutobuzul?
Dqrintotol?

r'a\-

!C9# o. zjuo ei. Anseroo dof


colegilor32 bomboone cu ciocolofd
$itotqtoteocu olune,
COlebomboone o dotAngelo
deziuoeicolegilor?

wWx

porcorequ
ffirdmosoroo ". oe dimineoldouptecoi6 moqini,in
l3 mofini,
Cdte mo$iniou fostloincepuf
in oceo porcore?

COteproblemerezolvdimpreund?

kee;::

ffi ,.r,.,n,o.utffis,'
fu numereformotedlnzecipentrucq:
3 6-26+W*M=too

Gdsestemqi multesolutiiI

id*f inir-o bibliotecderou pe un roft32


cdrti,iorpe oltulcul6moimulte.
Cote cdr,timoi trebuiecumpdrote
pentruo fiin totol90 de cdrti?

Wj# Lo serboreoclosei I sunt pe scend otdlio copii cAt


reprezintd
sumonumerelor
58si2l.

Cdlicopiitrebuiesd plecede pe scendco numdrulcelor


rdmo$isd
fieegolcu diferenlonumerelorl00qi70?

ffi

onor..o ore intr-ocutie to globuriolbostremici, 12

globurimorirolii$il3 globurigolbene
mici,

Cotegloburisuntin
totolincutie?
Cdtedintregloburisunl
mici?

eonoeqte-telo un numdr.
ffi
Docdii oduninumdrul
36,obfiiun
numdrformotdin
7unifdligi9
zeci,
Loce numdrte-oigOndii?

ffi

comoteteozo:

O*#O|:ij:H*"

resuto,
scrieoperoliocorespunzdroqre,
oOoi

Elenoo cules 14 nuci,Cdtdlincu 6

molmultedecot
Eleno.

COte nuci o cules Andreeo, docd


lmpreun6ou culesg9denuci?

lfi$f; Mdddlinoo cifltinir-ozi49de poginl,iorlnziuourmdtoore


22de poginl.Corteoore'rhtotolggde poginl.
Coredinlntrebdrilede moiJosne conducelo rezultotul
de2Tpoglnl?
o) Cotepoglnimotorede cifltMOddllno?
b)COtepoglniocititeoihdoudzile?
c) Cucoto cifltmolpullnih
o douozlfolddo prlmo?
W;17 Colculeqzdpe O,bstc,stiindcd:

O + b+ c=90 ;
ffi

ffi

a+ b=60;

b+ c = 40,

ComCteteozd
cdsulele
tiberel

zs=E* 2s+f-l

36+ 12+l-l= 79
ls +l-l+ 2r = 86
75- 34+l-l = 9z

e6=3l +l-l+I

l-l+ 52+ 2l = 88

3r= es-E-r

2a=n-f-l-f-a

anOuotooreo
tuidSjbl
a+ (75 -4 3)=86

b- ( 85- 24) = 36

ffi

,. oo,nurerere
crib:

a ' = 26+ 41 -5 4+32


b= 89-74+17 -11 .
Cu cOt estemoi moresumo

numerelorogi bdec6t diferenlolor?

ffi

cotcuteozo;
o= 66- 43
b= 14+53-45
o+ b=?

ffi

nnanumarutnecunoscut:

Aronjeozdin ordine crescdtoorecele


durotedeiimp:
. unsfertde ordj
. ireisferturideord;
. o jumdtoie de ord.

ffi

inrnunuo,sunt46litride opd,Doc6o voc6consumd


30

ljfride opd, ior o coprd 6 titride opd, qfld cdti titride opd rdmdn
Invos.

\WSzj"'

-"IF'altt{-{"

'4

'

O porceld in formd de dreptunghise prelungeqtecu o


W
pqrceld in formd de p6trot, cu loturo c6t ldtimeo
dreptunghiului,
Se $iie cd lungimeodreptunghiutui
este de 13 m, ior
ldlimeoluicu3 m moimicd,
Afld lungimeo gordului necesor Tmpreimuiriiterenului
rezultotdinoldturoreocelordoud porcele.

Doi^biclcti$tiou pornit unul lnspre celdloli din doud


olitdti.Dupd.c-e
primulo pqrcurs2l tim,iorceioioftcu l0 k m
moipulin,o moirdmosintre
eio djstqnldde25 km,
Afldcore estedisionJodintrecele doud locolitdti.
+?-------+
aclevdrul?
Am rupt-o$iom Tmpdrtit-o
frdte$ie lo cei lrci copii.

Ciocoloto este
lntreogd $i este
formotd din gose
cubulele.

M w

Spune,Cdtdlinore

Am bdut
iumdlote...

ffi

f"M

J-]:'.,

cot cdntdrescfiinleledin imqginiledote !i


lRl3ip Estimeozd
compleleozd
cdsulele libere,

Scrie-leopoi.inordinedescrescdtoore.

6w frt#ww

ffi n.no

@=@

L-om tdiot inl

fl\n

ffiffi D,5

ffi

,tot spune
odevdrut?

Am desenotun pdtrot.
opoi Fqm decupo/i

Prinplierel-om impd/rlit...

La McDonolc!'ssuntqfi$ote gramoJeg produselor,lotd


Ptdtrt

S||!to d. dop.oloti(''kl

lh o d. do.olnti(nrr.l
Sh.*odoriptunl(n.rol

Treiprieteniconsumd:
. Andrei - un homburger,o pldcintd cu mere, o
ihghelqtd cu ciocoloid;
. Bogdon- un Cheseburger,
o pldcintd cu visine,o
inghe-lotd cu cdp$unij
. Denis- un Big Moc, o podie de corfofi prdjili (micj),o
ingheJotdcu coromel,
o) cdtcdntdresc produselefiecdruiqlntotol?
b) Ale cui produsecdnfdresc moi mult? Reolizeozdun
mic closoment!
c) CdtcdnidrescproduseleluiAndrei$iBogdonlo un loc?
d) Cdt cdntdrescintotql produseleluiAndreiSiDenis?
e) Cdtcdnfdrescintotolprodusele
luiBoOdon
giDenis?
@

ffi

WW
fv.?A8L$fGRAF|C
w
C0ilOmRrg
t{A?ORAtrg
Dg tA OLA IOO

ffiDOndo.t.r,. o coloondde exercitii,


O!2

3+ l

6-1

9-2

10+2

I Scriecolculele folosindmodelulde mqi sus,opoi scrieo


oond de exercilii,colculeqzdgicoloreqzdbqndo,

t?elq?ioirrzrsrar's
ffi

Scriesemnutpotrivit
(<,=,>)l

ffi

OOservoiobelele,
opoiefecfueozdl

ffi

OOservO
tobetete,opoi
efectueozdi

ffi

Compteteozdtobeletel

ffi

nt.o"r..rrttotutcorect:
4l+4+22
4+30 +5
2 0+ I +60
16+ 2 + I

ffi

57
l9

E4

rlr

l3

Compteteozd
tobetutcu
(+,-,=)l
semnete
90
40 + 6
56
42
30
2
70
4
4
55
55
20
2
8
l0
80
t4
l0
84

Completeozdcdsulelelibere:

t3

t3

t2

t5

t5
4

il
2

0
t6

12
il

7
7

l6

t3

t7

l3

t9

t0

t2

t8

8
9

17

t2

ll
4

t7

l3
5

l6

D-

t5

14
0

l0

12

12

1A
I

l8
4

sumo2l,

c.ompreteo.a
nrf".". oslter
in"at
ffi
"o[a-.iloJ.,
erecruondoperotiile
indicote
sd seindeplineoscdconditijle

cerut6l

5
+

+ 2

I
ffi

5
+

Compteteozd
cdsuleleliberecu numerete
t,2,g,4,5,6,

7,8,.9,astfellncotpe orizontol6,pe verflco16$lpe diogonoldsd

obtllsumo
t5.

Observd,opoi complefeozd;

Completeozdtobelele :

ffi

S"ri. in pdtrdlele semnete+, -, x sou :, osffelfncOi

egolitdtilesdfie odevdrote ;

4fl6=

8 n4832 = 64

2= 22

c n+E o = s o

54ne!

t2]ene2= roo
?4l6nro = 4o

6= 36

Compteteozd
cdsuletetiberedinpdtrotetede moijoscu
ffi
numerecorefoc odevdrofeegolitdlilei

4 x

32

@ffitF
x

x 2

- , Fffi +

ffi

t0
+

l0 + 50

48

S.ri.nur"recoreseimport
lo2,3,4,9|

20

Completeozd cdsulele

x 6
x
x
3 x

t2

36

compteteoz6
cdsulete
liberedin
ffipdtroful
oldturot, cu numere core foc
odevdrote relotiileI

Completeozd cdsulele libere


Tncot pe fiecore rdnd 9i fiecore
coloonds6seobtind
rezultoiulcorecti

x
9

2 x 2
I

36

Completeozdcdsuleleliberecu
ffi
numere,ostfelincotpe fiecorerdndsipe
fiecorecoloond sd se oblind rezuliote
corecte:

x 4
ffi

inroo.,u,oemoijos,
spune
undeoporenumorut
I ooo?
+

764
741
869
844

235

259

t3l

t56

Dingroficuldemoijos,scriecdli cititorioufosiinregisiroli
bliotecileunorgcoli,intr-o
sdptdmdndl

r00
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

$coolonr, L....,,cititori,
$coolonr, 2 ,....,,cititori,
$coolonr, 3 ,......cititori,
$coolo nr. 4 ,,,....cititori,
citito r i,
$coolonr. 5 ,,,,,..
nr.
..,,,,.
6
citito r i.
$coolo
citito r i.
$coolonr. 7 ...,,,.
$coolonr. 8 ,...,,,citifori.
$coolonr, 9 ,....,.cititori,
citito r i,
$coqlonr, l0 ,,,....

"if"f*nf*nSf*in"

t'-r-

Soronngelei incepe $coqto.Eo o inregistrot,de lo Olo 7


ffi
oni, o cregtereTnindltime. Ajut-o pe Angelo sd inregistreze
intrun grofic urmdtoorelemdsurdlori:
cm
Lo noqtere 50 cm
I t0
Lo I on
65 cm
100
Lo2 oni
75cm
90
Lo 3 oni
85 cm
Lo 4 oni
90 cm
80
Lo 5 oni
100cm
70
Lo6 oni
105cm
60
Lo 7 qni
l l Ocm

40
30
20
t0
0

inregistreozd
intr-ungroticcdt cdntdreQte
un mi
ffi.
sosetuntoez e:
Lo noltere l0 kg
Lo I lund
30 kg
L o2 lu n i
40 kg
L o3 lu n i
45 kg
Lo4 luni
75 ks
Lo 5 luni
85 kg
Lo 6 luni
l0O kg

70
60
50
40
30
20
t0

BqJ Observdschemo core indicd distonleledintre onumite


oro$e,in kilometri.Copiozd,opoi compleieozdtobelul:
COmpino

Uziceni

o
.E
E
(o
O

BUCUPEiTI

c
F6

.=

o
o_

-9
t!

o-

o)

Morcheozdlntr-un
groficnumdrulde cititoriinregistroti
Io
lioteco uneigcoliintr-osp6tdm0nd,ocelio fiinJgru6oii
dupdpreferinte:
r00
isiorie
20 citilori
80
70
60
50
40
30
20
l0
0

plonte
onimole
S,F.-uri
bqsme

30 cifito
40 cililori
50 citilori
90 cililo
l0 cititod
motemolicd 60 cilifori
enciclopedii 70 cititori

i pl o s.r. b

P me
lloteoza
intr-un
grofic vilezelece le pot inregistrounele
ffi
mrJloocede tronsport:

r00
90
80
70
60
50
40
30
20
l0

& +i e"r
bicicletd
motoret6
troleibuz
outocomion

I0 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h

ry @
vopor

20 km/h
Tromvoi
30 km/h
motociclet6 50 km/h
outoturism 90 km/h
tren
100km/h

v. stR0RtDgil0itgR
J'!"a

CompleteozdQiruldemoijosl

bljf

0
0

2
0+l

l +l

3
4
2+ | 3+l

7
5+ I

9
7+l

9+ |

Completeozdlmoginilepentru o obtine numere pore in


ne descrescdtoore:

/---v
taaat I

/ta -v
at I

loool)

lo'rl..]

F-qt [-l
p_!v
L v
ffi

ComOteteozd
cdsulele
libere:

o . l . t r . 3l 4fs< [<zf
ele < ro
ro> e> I > 7 f 6 1 5 >!> elz!r >o
prezentotscrie,
OrOO.odelul
exerciliul:
ffi
3 7 < 39
5 4<58

ffi

prezentot,
OupO
moOelul
scrieexerciliul:

Gdse$te regulo de formore q urmdtoorelor


$iruri$i
continudle!
o) 6; 8; l0 ; . . . . , , , . . . , , , , . ; 3 0 ; e ) 6 ; l2 ; l8 ; .,,....,,......;6 0 ;
b) l8; l5; l 2 ; , , , , , , . . , , , , . . . ; 3 ;t ) 7 0 :6 3 :5 6 :.....,,........:7 ;
4; 8; 12 ;. . . . . . , . . . , , , , : 4 O : g ) E; 1 6 :2 4 ;...,,,...,,,,.;
80;
d)

50;45;4 0 ;, , , , , . . . , , , , , . ; 5 ; h ) 9 0 ;8 l; 7 2 ,.........,,.r
9)
i) l0; 20;30;.,,,,...,,,....; t00,

,t'!.-t

Gdse$teregulo de formqre o urmdtooh{;l


.
relor$iruride
numereSicontinud
o) 5; l3 ; 2 l ; , , , , . . . , , , , , , , . ; 5 3 ;
b) 2; l;3 ; l ; 4 ; l ; , , , . . . . . . , , ,,,.:
12 :t;
c ) 2;3; 5 ; 8 ; 1 2 ;, , , . . . . . , , ,4, ,7.:;
d) 8; 9 : 1 2 ;1 3 :1 6 1 7 ; , . . . , , ,,.,...,;
60,

ffi

OAsegte
reguloglscrieln
continuore
:

a ) 2;L 6t 8; , ,, , . . . . , , , 2
, ,0, ,)t
e ) 6 ; l2 i f8 ; 2 4 :,,,,,,..,,,,,,,;6 0
b ) 3; 6;9; l2; ,, , , . , . . , , , , , . . ; 3 0 ;t ) 7; l4 ; 2 l ; 2 8 ;,......,...,,,.;
7 O;
g
c) 4 ; 12:16;, , , , , , , , . . .4. ,0.:
g ) 8 : 1 6 ;? A;3 2 ;,,.,.,,,,.....j
80;
d) 5 r l0i l5; 20 ;. . , , , , . . . , ,6, 0
, ,;; h ) 9 : 1 8 ;2 7 ;3 6,,,,,..,,,....;
t
90;
i) l0; 20;30;40;....,,,,,...,,,j lOO.

ffi

Oosegte
reguto!iscrielnconflnuore
:
o) I i 3i 5i 7 : . . . . . . . .r. 2
. .1 )
b) O ; 2:4: 6: 6 : . . . . . . . . . 2
. .2. :)
c) 3;5; 7;9 ; . . . . . . . . , , , , : 2 3 ;

ffi

d ) Ot2 :4 ;6 ;,,,...,,,,..;
l8 ;
e ) 4 5 : 8 ; 1 0 :,....,,.....;
? A;
D l: 4 :7 ; 1 0 :,,,...,,,...;
3 I.

eor.gter.guto$iscrietn
conflnuore
;
o ) 2 ;5 ; 8 ; I l; ....,,,,....;3 2 ;
b ) 3 ; 6 ;9 ; l 5 ; ...,,...,,.,;3 3 ;
c ) 4 : 7 ; 1 0;l3 ; ...,,......,;3 4 ;
d ) 5 ; 8 ; I l ; l4 ; ,,,...,,,,,,;3 5 .

tLLl

Completeozo
spotile liberei

ffi

aorno,"r"ozd
spoliile
liberei

ffi

peliniopunctatd:
ComOteteozd

ffi

OUre.O,opoicompleteozd
spotiile
tibereI

J'f:'z

!'!*t

Observd,
opoicompleteozospo- le libereI

Completeozdcdsutelelibere:

f{A

+6 +J -s

-r2 +s

Descoperdregulo pentru fiecore gtr,opoi


pleteozdcuTncdtreinumerel

75 2;7 64 ;75 6;...;


695; 685; 575; ...;
998; 988; 978; ...:
ffi

Coreesteolcincileq
numordin
ocest$ir?
9; 1 6;2 5;3 6;

,rt"|..'.
Ointqbel suntolezqte ostfetincdt pe r6nduri,
ffi.
IncoT,otof pe verticold cot $i pe orizontold,unul din trei
se
oeoucemotemoticdinceleloltedoud,
Ce numdrlipsegte?

6
2
4
lfi9i cqre este numdrulcore
compteteozdSjrulinmod logicserio?

2
?
0

4
0
4

vt. pR08Lfi9

c0 cftf8Rl?oRI t
ffi

Construiegte
dinchibriturifigurite
de moijos:

tr

Ridic d6 di n t r ec h i b r i t u r ii,n o s o fe l ln co i s6 r d m o n d
unul .

ffi

Construiegte
dinchibriturifigurile
de moijosi

m trNm

Ridic d 8 d i n t r e c h i b r i t u r i ,o stfe l ? n co t sd r d m 0 n d
numeleprimelz l di ns d o t d m d n d .

ffi

Scriecucnibrituricuvdntul
CA!,
|

,hfi
t:+
// \\

tl

tl

M ut dun c h i b r i fc o s ds c r i ci u v d ntu lrlAC,

ffi

Construiegte
dinchibriturifigurite
de moijosI

N
pentruo rdmdneunnumede
Ridicd7dintrechibrituri
bdiot,

Conslruie$ie
din chibriturifigurile
de moijos:

Ridicd l0 dinf re chibrituri$i vei ctbtine


n u m e l eu n e i fe t i t e .

ffi

Construiegte
dinchibriturifigurite
demoijos:

F-Il'fi-R
ll

&_-

FT tr-N F-

Il ffi,
1l il d.-._$
il ll ,ld._e
lF-t

lt

it 5r
___ll

s_

Ridic d4 d i n t r ec h i b r i t u r$i iv e i o b lin e cu vo n tu lco r e _ l


o roid pe v ec i n u l t d u d e b o n c d.

ffi

Construiegte
dinchibrituriflgurile
de moijosi

Ridic d3 d i n t r e c h i b r i t u r g
i i v e i o b iin e n u m e le u n e i
pos dric O nt d t o o r e .

ffi

Construiegfe
dinchibriturifigurite
de moijos;

R i d icd 4 di ntre c h i b r i t u r g
i i ve i o b tin e n u m e le u n u i

f ructifer.
W&-]]om

AA A AAAAAA

nnEmmtrEnm

%Q&%#pm

ffiffiffiffiffiffif

mm m t r l

m [ mu t r ]

XDK
DK
DKDKDK

l*9# COtepdiroteegotecu tqiurode un chibritse pot formo


din8 chibrituri?
Dordin7 chtbrifuri?
Cote pdtrqteegotecu tqturode un
ffi
potformodtnt2 chtbrituri?
chlbritse

ffi

adt. pdtroteegotecu loturode un

chlbritsepotformodin l6 chlbrlturi?
^

l*$# Cotepotroteegotecu toturode un


chlbrllsepotformodln20chlbrlturi?

l*$J COtepdtroteegotecu toturode un


potformodin24chibrituri?
chibritse

ffi

cote potroteegole cu loturo de

doud chibrituri se pot formo din | 6


chibrituri?

cote ootroteegole cu loturo de


doud chlbrituri se pot formo dln 24
chibrlturi?

ffi

COte pdirqte egole cu loturo de Trel


risepotformo din 24,chibrlturi?

ffipotru Cut. pdtroteegotecu toturode


chibrituri se pot formo din 32

w@chibrituri?

EXERCtftU
REZOLVAT
!
ObseNali cd din pdtratele cu
de 3 se pol foma prin suprapunerc incd un pdtrot. Atodot,
arezAnd chibtiturile ca in figura
aaturold, oblinefi din u chibrituri 3
pdlrate, din care 2 pdtrate cu loturo
de3 chibritutiFiun pdttat cu latura de
2chibrituti.
Construiegte
din 24 de chibrituri,prin supropunereco in
pdtrofe,
de moisus,3
din core 2 cu loiuro de 3 chibriiurl$l
unulcu loturode un chibrit.

din 24 de chibrituri,prin
If;lp Construiegte
supropunere,
7 pdtrote,din core 3 cu loturo
de 2 chibrituriqi4cu
loturode unchibrit,
Construiegtedin 24 de chibrituri 6
cu loturo de un chibrii,ovond cOte
unvdrfcomun,

Construiestedin 24 de chibriiuri
fis#
pdtrqi ecu lqturode unchibrit.

ffi

Construiegte
din 24 de chibrituriI

ffi

Construiegte
din 24 de chibrituri8

pdtrote cu loturode un chibrit,

pdtrote cu loturq de un chibrit si unul


supropuspe loturode2 chibrituri,

ffi

construlegte
din

24de chibriturifigurode
morJos.

Se pot numdro
in oceostd figuro 14
pdtrote,
Numdrd-lel

Observdcum din
de chibrituriou fosi

construite20 pdtrote.
Numdrd-lel

fvffi

ffi
24

ry

oor.-o.r. oin

de chibriturlou fost
construite 42 pdtrote,
Numdrd-lel

5*3f observdcum din


24 de chibrituriou fosi
construife 50 pdirote.
Numdrdlel

Oin 12 chibrituriou fost formote 4


ffi
pdtrotecu loiurode un chibritgiun
pdtroi
more cu taturode 2 chibrituri,co in figuro
oldturotd.
Sd se scooto 2 chibrituri,ldsond
restul neotinse gi s6 se obtind doud
pdtrole inegole,

AW i,nfigurootdturotdsd se mure3
chibriiuri,osifel incOt sd se obtind trei
pdtrole egole,

rl-.'^ 4* ^

tn figurq ol6turotd sd se mule 4


1W
chibrifuri.ostfelincdt sd se obfind doud
pdirote egole cu loturo de u; chibrit sj
prin supropunere,opf pdtrote egole cu
lorurode jumdiote de chibrit.

,r^Tv/

!B*l In figuro oldiurotd mutond 2


chibrituri sd se formeze 3 pdtrote cu
rqturode un chibriigi prin supropunere,
incd 4 pdiroie cu loturo de jumdtote de
chibrit.

Din24 de chibrlturlo fostconslrultun pdtrotmore,cu 9

interloore,
coin flgurode moijos,
Muid l2 chibrlturlco sd oblii 2 pdtrote egote cu loturode

3 chibrlturlftecore,

Fl\

Utt

i'r figurode mqijos scoote4 chibrituri,


ostfetTncotcete

romqsesdformezeun pdtrot mqreSioltepqtru rnici,

$$ _in figurode mqijosformeozdS pdtroteegoje,scotdnd


fie4,fie6,fie8 chibrituri.

in tigurode moijosscooteE chibriiuri,


in osofel co cele
ffi
romosesdformezepoirupdtroteegole,

finrro de mqijos scoote 6 chibriiuripentru o obline 3


@
.in
poTrole.

pentruo o
W
.in,,nurooe moijosscoote6 chibrituri
pdfrote.

t|
o" moijosscooreI chibriruriin
o$afetincotsd
@,
rdmOnd1*19
pdirote.
3

ffi

ScooteOchibdturjspre
o obline2pdirqteg 2figuriegole.

vlf.glgfrltwDGgotlt?Rf
ffi

et"ctueord,in mod liber,desenelede moi jos, opoi

coloreozd-le I

lr

N/7

t9t.

ry\,,4

$\u

{ ' n-J

)i::-d

^.o

&

dX

$
X

a1 r

B%
Op

tf
J\-

o.. (-

K
ft
? DM

ry

-=]
*,-*A+--'-v1

-----..--r.-

EEgBF
t---*1

tt

Lr

ri l
tl

ll

ti

.rt
"/ --*1
/*_-*

,l
t

*--i

Ii\
::1
ffi

Tronscrje,opoi stobile$te docd propoziliile


sunt
evdrote
soufolse!

PI

P3

XA
Cu A am notaf
ctul.

AB estenotolio
segmenfului

Am notat
dreopto cu AB.

I Construiegteo linie frontd formotd din segmentele


= 3c m,BC= A B + 2 c m . G D= A B + lcm .
Colc ule o z d c o r e e s t e s u m o lu n g im ilo r tu tu r o r
segmentetor.
,!'r'a
t!,:ljl Studiozddesenut,mdsoordgicolculeozdcese cere:
A
AC = ...,,...
cm
AD = ........
cm
86 cm
c
BD= ,,....,,
cm
J'!-'.

lgr;t Punciul O morcheozd sfertul segmentuluiMN. Docd


segmentutMO = 2 cm, oftd tungimeosegmentujuiMN.

dreopidseoft6sesmenrele
Bc = s cm si
ffi,
f:,*:.:,":i
= l4cm.
B_D
Afldtungimeosegmentutui
CD.

eosegteordineopunctelorA,B,C,D,Esituofepe oceeosi
ffi
dleoptd,qtiindcd AB= 8 cm, AC = 4 cm, AE= f Ocm, ioiO
e#
mijloculsegmeniuluiCB.
ffioti"
OunctulAintrepuncteleC$iD.
'ogora
KJ
Spunecore dintre figuritede moi jos se oft6 sub tinio
."1
orizontolo.
b) Numestepe cele de deosuprolinieio
c) Nume$te-lepe cete
din dreopto, deosupro liniei
orizontole.
d) Nume$te figurile de
sub linio orizontold,in porteo
HFstOngdo tinieiverticote.

-'r\
ffi

MMt
Sumotungimllor
loturilor
uneitiniifronte
inchlse
ABCD
este

de 7l rim. Sdse ofle lungimeoloiurilAD,$tiindcd AB= l6 mm,


BC= 9 mm $iCD= 28mm,

Ooi copii i$ipropun sd se


ffi
plimbepe toote oleileporcului
(vezi figuro oldturotd) de lo
introre(r) p6nd lo ie$ke(E),ford
s d por c urgd de d o u 6 o r i
ocelosldrum,
Cumvor procedo?

ffi
H

.a-

DG C

ZN

," pdtrotorerrngir"o

loturiide l2 dm, Elsetnoorteih


potrupdrli egole.co Tnflguro
qldturotd,Afld perlmetrulunul
Ddtrotmic.

TndesenuldemolJos
une$tecu s6gelifigurlte
geometrlce
ffi
coreouqceeoflsumd
o lunglmllor
loturilor.
t0

povojul,coloreozdinculori
f Continuondsdconstruieqtiiu
eritefriunghiurile
desenotedetjneI

ffi

spune
cotepdtrote
ffi

ghluri|

|poli numdroihfigurode moijos:

ffi

gtoreptun
,triungnruri
fl
7

ililililillilil
\

UrmOrinO
Oesenutdot,
compteteozd
fobetul:
corpul numdrul
numdrulfomo
de
vorftri
defele geometicd
Je0mefiE
ofelelor

IFN
\-..1
I.F
\l=l:J

ffi

Unegt"cu o liniefiecorefotdcdruicorpiiopor.tinei

A'.
O6"\
/ \\t I ti itI

--:
-l-ll
I
L.^/ td ti:y \Li

a)
w
o

Completeqzdfigurileurmdtooreostfel1nc6t;
-A$iBsdfie triunghluri
* C $iDsd fie pdtrofe;
- EQiFsd fie dreptunghiuri.

ffi

Oosegte
cOtepdtrote
E

su"t*ot"'.*"

o**.

suntpe un rdndSic AIefiiunghut=iwi


Z suntpe o coloond in figuro
de mqijos:

m
t

/z

Colculeozdc6te unitdli
r u
rof cohturulexterior
ol figuriioldturote.Coloreoz-ol

conturu
#ffi aonrtrr,.ste
exteriorol f iguriioldiurote,
Colculeozd cdte unitdli

.dra^.ae+ ^^^+ '

,r

ColoreozddesenulI

ffi

roto."gte
doorpotru

liniidrepte pentru o impdrli


pdtrotul in opt pdrti, asffel
incdt in fiecore porte sd se
gdseoscd cAIe | , 2, 3. 4, 5,
6,7, 8c er c uri,

s8fs$
ffi.$p-

vftf.ftoitgRilAToR
AL
DLAg LAlOgO

ffi

Completeozd
locurile
nescrise
depescounel

Scriece numereou fostreprezentoiepe numdrdtoore:

J't;-a

Ulril Completeozdincoreulde moijoscifrelenumerelorscrise


cu lilerel
Ar B c Dr E F G
oRtz oNTA L:
I
I t noudsprezece
r doudzecili clnci r Soptei
2
2 r cincisute$oizecili
3
$oseI trei suletreizecij
3 I noudzeci$inoud
4
I noudsufenoudzecigi
noud;
4 t cinciI doudzeci$i
5
Sopfe;
5 l lreizeci$i$oser lopte 6
sute$optezecl9i$optej
7
6 r goptezeciSilopte
I treisutetrei;
7 r potru sutepotru I cinci suteclncij

VERTICAL:

AI
BI
CI
DI
EI
FI
GI

cincisprezeceI cincizeciSiirei I potru;


noud sute$oizeci$inou6 I gosesute$apfezeci;
$osesutenoudzeci9idoi r lopfezeci $ipotru;
doi I $optezeci$lgopte;
cinci sutetreizeciginoud r $optesuietreizeci$lctnctj
treizecl$inoud t $optesutej
$optesute noud I treizeci9icinci.

ffi

scriecu llterenumerele
inscrise1n coreul oldiurot pe
verticol$iorizontoll
G

I
2
3

I 3
3
3 9
9 4 0
2 0 4
6

3 I

4
5

6
7

3 6
I 2 4
3 8
4 0 4
2 0 0
5 2 7

Morcheozdingroficperechilede numere:

(r00,300)
(200,400)
(300,700)
(400,| 000)
(500,900)
(600,800)
(700,600)
(800,200)
(900,700)
(r000,0)

r000
900
800
700

6m
500
400
300
200
100
0 r00200300400500600700800900

Scrieperechilede numeremorcotein grafic:


600
550

(...,...)
(...,...)

m0

(...,...)

450
400
350

(...,...)
(...,...)
(...,...)

3m

(...,...)

250

(...,...)

2m

(...,...)

150

(...,...)

r00

(...,...)

50

(...,...)

ffi

50 100150200250300350400450500550600

ScrienumereleurmdtooreTn
ordinecrescdtoorei
853,| 29,37,5
| 2,308,284,9,465,681
,724,sO1,1000.

S.n. nurn.releurmdtooreln
ordinedescrescdtoorei
ffi
123,360,63,5f3,436,204,904,
854,792.
IOOO,2,
606.
W9# ScrteintoOetutotdturotnumerete:
loo0.946,832,549,
707, 610,436,124,
239,50,300.
r7.0,

fiF

Scriecu literenumereledintobeluldemoi ios:

It

0
6

5
9

2
5

3
0

7
E

7
I

0
0
7
3

.,

6
5
7

0
9

Scriecote unitdti,zeci,
sute,miiounumerele:
potru sutetreisprezece
cincisutenoud
potru sute potruzeci!i potru

noudsutetreizeci
cinci sutetreizeciSiopt
o mte
noud sute potruzecl$itrei
doud sutetreizeci$i$ose
nouo suTenouqzecrsl nouo
o sufd potruzecifi doi
doud sute cincizeci$ipotru
trei sutetreizecisiSose
$opte sute doudsprezece

ffi

OOse.oregulogicontinud
cuincdireinumerel
skurile

177,182,187,192,...,...,...;
218,228,238,i48,
..- ..- ...;

124,2i24,324,
...,...,...;

254,250,246,...,...,....
w

'.qffi

ft.9DgRA?tf
c0ruilRg
f{A?mArc
DLAOLAIOOO

ffi

comoteteozd
descompunereo
numerelori
436.123,594.425,832,959.405.320.
436 = 4 0 0 + 3 0 + 6
123=
594=
426=
832=
959=
4O6=
320=

ffi

Compteteozd
spoliileoflotedeosuproliniilor
punctote;
7 8 2 =7O 0+...+2
6 0 1 =. .. + l
9 8 5 =...+80+...
4 2 8 =...+2O +...

ffi

9 1 3 = ...+ I0 + ...
4 5 6 = 4 0 0 + ...+ ...
8 5 8 = 8 0 0 + ...+ ...
1 0 2= ... + ...

=,<,>.
Co-poronumerele
utilizdnd
semnele:

s63n 635
ros! rso

42ra24r
7r3! 7t3

ssn 5s 360! soo


eorn Boe 2lsn rsz

\Sllljl Dintreetichetele de moi jos, cotoreozd-tepe cele core


reprezintdnumeremoi
moridecdt l25simoimicidecot60l?

#*md*reEm

fioool
m
{ 2tTl

ffi

umereledescoperife
odund 100,opoiscode100dinele.

ffi

ffi

Compteteozd
egotitdlite:
60+f_l = 100
s0+f_l = 199
30+f-l = 1qg

2 0 0+ l

l= 1 0 0 0

500+f--l = tooo
100+l

l= 1 0 0 0

cotcrteozd
sumele:

E
tl
E

500+20 0 + 2 0 + 5 0 =
300+30 0 + 4 0 +l 0 =
800+ 10 0 + 2 0 + 3 0 =
300+20 0 +l 0 + 7 0 =
400+ 10 0 + 4 0 + 4 0 =

n
n

numereleconvenqbitpentruo colculoropid,
ffi
colnexempluldot:
"rro"oru
300 + 30 + 600 = 900 + 30 = 930
6 00+8+20+2 0 0 + 2 0 =
7 +5 0+3+20+ 5 0 0 =
400+ 60+400 + 4 0 =
300+ 9+200+ 3 0 0 =
J-t1

lllqjt Scrie numerele urmdtoore in ordine descrescdtoore,


oooroescomoune-le:
312.527,980.495,137. 879,714.639. 245.

h&f

Aduno,dupd mo-

deluldot.numerele:
258 + d67: 285 + 493.

Pentru fiecore sumd olege rezultotulcorect Si


incercuieste-l
:
'

s43+ 2s7t

.' 700

-./,4OO

18r+ 628<* sos

500

\ 900

\ 600

soo

,,...

"/'
546+asa=1000
\

523 + r77t600
\ 700

900

1000
2 36+764=
900
\ 800
',.

ffi

ffi

ffi

9OO

sae+3sl<-'

soo

\ 700

comoleteozo:
+. . .

tu

5OO

+, . .
236

+...
379

+...
489

+ . ..
500

+ ...
634

Corecteozdcolculelegrelitel
326+
@9+
782+
582+
439
275
t36
37s
755
El4
9t8
957

Locumpdrdturit

+ ,.,
7M

354+
163
417

+ ..,
824

999

336+
633

ffi

a,.o"r"rrttotut
corect:
9 +9 +9+9+9+9 + 9 + 9 + g =

2g+29+29+29+29= 1116-]E
t34+ t34+ t34+ 134=
@
@
50+50+s0+50+50+50+50= @
@
+
rO9
+
+
=
109
r09
+
tO9 tO9
@
@
^
compteteozddescompunereo
numeretori
ffi

ffi

@
@
@
@
@

E 6 5= ( Ex t 0 0 )+ (...x t0 ) + ( t x...)
9 7 0 =( 9 x . . . )+ ( . ..x t0 )
3 4 6= ( . . .x . , , )+ ( ...x ,,,)+ ( ...x...)
1 5 6= ( . . .x . . , )+ ( ...x .,,)+ ( ...x ...)
4 8 8= ( . . .x . . . )+ ( ...x...)+ ( ...x ...)
Compordnumereleutlllz0nd
semnele=,<,>:

(c x 100)+ (6x l0) + (7x l)l l(8x 100)+ (t x t0)+ (t x4)

(4x 100)+ (4x l0)+(3x t)l l(3x t00)+ (2x t0)+ (l x7)

( 7 x l o0)+ (7x lO)+(7x t)l-l(zx tOO ) + ( 7x


t o)+ ( 7x t )

coreul
LISJ compteteozd

I
cu numerele:
ORIZONTAL:
2
I I Numdrlmporintre76$t78
3
I Dubtullul 22;
2 I Zece duzlnlI Numdrpor 4
succesorullui 29;
3 | Noudzecigicinci
c
r $oseduzlnii
6
4 I Numdrdupd 359;
5 I Numdrcu oceeogiclfrd lo unitdli$lzecicuprins
intre 77
$ | 9 9r2x 3
r 100- 9 1 ;
6 I 0 x5 1 4I ( l x 1000)
+ (7x 100)+ (8 x t 0 ) + ( 9 x l) ;
VERTICAL:
A r intre718$i720r 4 x 20;
B lg o p te su i e doudz ec i !15
uni l dJr2
i x2x2;
D r 100- 96 I Seofld in foJo lui 6668j
E r (4 x 1 0 0 0)+(3x100)I tx 8;

Completeozd cdsutele libere $i spaliile de deosuprq


puncToTe
:

ffi

ouoomooeluldot,
colculeozd:
761 - 544 =
261 -

541-3? A = 2 1 7

u t- 17
224-

uo-

220- 3
217-

0
761- 544=

541-32 4 = 2 1 7

Cu loote cifrelede lo I Io 9, fdrd o schimboordineo lor


rold,seobline numdrul| 00prinsimpleoperoliioritmetice.
lold un exemplu:

| + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 x 9 = I00
Gdseste$itulncd cinci exempleosemdndtoore.

ffi

COnOinversdm
ordineocifrelorlo unelenumereoblinem

rezurole tnleresonle.
PriveStemodelul Sicompleteozd i

32x21 = 572
23x12= 27 5

41 x2 =...
1 4x2=...

gn
f,- ilAsoRARgA
mAnffrtn
r* n?nol
cg|dft||c||el
ri declrrelrol

ffi

qpoi
utitireoza
rigtogrodotd,mosooro,

spunecore troseuesfemoilung,

J'T"7
ttA3kl
Mosoardgispunecoie unitoli F___g_______r
suntde lo
punctulA pOndlo SOS/RE

eJ Mdsoord$i spunecore puncte pot fi untie obtinond


segmentece ou lungimeoegoldcu unitoteoF__g--------{.
N

xB

sx

ffi

Axy

99
H

vaso.oro,fotosindseg-

mentul F_g....- $ispune core


segment ore lungimeo moi

more,
AB

J-,.''.

llerl M6soord,folosindsegmentut;g{ . Stobitefiecdfe segmente uore fiecoredin segmenteledote!

{!,7

Estimeoz6.
opoi mdsoordgi spune cqre segmentse
lrftf
potrive$tein portiuneo
punciottr.

D
A
E

S , ''

M*rryn*,1
|

a.conpara
doud
lungimi
.Pentru
tolosl:
Puten
I
o
bandd
de
hdrtie
- unfir deatd
compas
- ur1
gradatd
- origld

1 m =I 0dm= 100cm=1 00 0mm

Mdsoordo bondd de h0rtie,opoitoieScmdineo.

Cumpoti1rnpdrll
bucototdlotd1ndoudpdrllegole?
i DeseneozO
un segmentde dreoptdABcu lunglmeode
de dreoptdCDculunglmeo
8 cm glunsegment
de I dm.
Compord,opoistoblle$te
rezultotul,
o)AB>CD;

b)AB<CD;

c) AB. CD.

F-----{ | cm

ld m

estede 3 m,lorlunglmeode doud


[1.$N La1r.o ,nel sufrogerll
orimoimore,
Coreestelungimeoocelelsufrogerll?
O piscin6ore lungimeqde 15m, iqrldlimeqde 3 orimoi
Cdli metrioreldJimeoocelei piscine?

ffi

inn-rnmosorsunt17m de old, iorpe oltulcu 7 m moi

mult,Dupdcefolosesc24m, restuldeold mdsoordi


o) 2 0 m i
b)0m;
c) 8 m .

Din 46 m de pdnzd se confeclioneozd E ceorlofuri


!#
Si
coievo fele de pernd.DocOpentruun ceorsofsefolosesc4 m.
ior pentru o fotd de pernd 2 m de pOnzd, otuncj se
confeclioneozd:
o) 12feJede pernd b) 7 fele de pernd c) 9 fete de pernd,

ffi

Vinoioreindtlimeo
de I42cm,Etmdsoordcu36cmmoi

putindecOitotdls6uficu 24cm moimultdecdtsoroso.


Stobile$teindltimeo
totdtuisiq suroriituiMihoi.

2 LilROL

l^,lljf Int-o gdleotd se poi iurno I I


d e opd,
Cote jumdtdti de litrude opd
potumpleoceo gdleotd?

Apo minerotdesteimbuteliotd
in sticlede plosticde cdte
ffi
25cl,50cl, I l. I lilru$iiumdtofe,2
t,2tifrigijumdtote.
Eteseoftoin
loturidec01e5sticle,
-le

Colculeozd contiioteo totold

ffi

A . . . . . . . . . .c. .l .
B . . . . , . . . . .c.l. .

c.............
I

minerold din

D.............
E.............
F .............

@u*ry*nl
Tabloulunitdtilor
de caoacitate
este:

ffi

Turnoti5ctl
Turnofis
dl de
de porfumin
Dorfumin fiolede | 0 cl.

#3

Lo,,."o,.2
,o
fiecore2 zire.
zile.Arexon(
Alexondroconsumdun litrude loote.

Cdtefiole
Cdte fiolesunt
sunlnecesor(
necesore?

lopte o consr
consumotAlexondroinlunooprilie?
C01ilitride lopteo

prepororeq
o"nnuoreoororeq
Pentru
unt cocktoil de
unui
ffinecesore,
penTru
persoono:
o

suc de fructe sunt

. 20cl desucde portocqle;


. l0c ld e s u c d e o n o n o s ;
. l0c l d e s u c d e l d m d i e .
o) Ce contitote dinfiecoresuc
irebuieoeniru4 persoone?
b) Core este contiioteo totold de cocktoil oblinuid
penfruo persoond? Dorpentrupotrupersoone?
O vocd de rosddd 20lde loptepe zi.
Ce contitote de loptevo do vocolntr-osdptdm6nd?
intr-unrezervor,in core se ofld 58 | de petrol,dupd ce se
ffi
scoote o contitqte pentruo fi turnotdin olt rezervor,rdmdn42 |
de petrol.
Pentruo umple ol doileo rezervormoi suntnecesori32 |
de oetrol,
in ol doileo rezervorincop
o) 1 6 l ;
b)58l;
c) 4 8 L

ln 5 pohore identiceseofldun titru$ijumdfotede suc,


Pentru20pohorede ocelo$ifelsunlnecesqri:
q) 3lde s u c ;
b ) 5 l d e s u c;
c) 6 ld e su c.
Dintro sticldcu sucsepot umple4 pohore de ocelosifel.
Cu suculdinfoptesticle identicesepot umplei
o) ll pohore;
b) 28 pohore;
c) 17pahore.

3 fotocRAttot
{!-.

lAljt Intr-unmogozin, 7 tddite de


oceeo$i mdrjme contin 55 kg de
prersrct,
Cdie lddile ou rdmos pline,
docd s-ouvdndutde 3 oricdte4 kg
gide4 oricOte5 kg de piersici?
Alexondruvreos6 gtiecdtcontoreste,
lmbrdcot,ore 73kg.
Docd hoinele confdresc 7 kg, spune
cOtcAntdregeAlexondru?

u
ffetoloonele
i a,u o.or
din
coloono A peniru o
obtine cOf c6ntdresc produsele din
coloqno B.

lq

2a
2d

5E
l 0E
l 0o
20o
50o
l0Oo
t(Xlo

2(x)q

5(ros

ffi

cotcuteozo:
SO O g+ 2 O O g + 5 0 g + 2 g =
l00g+l0g + l g + 5 0 9 =
2009+ 20 0 9 + 2 9 + 5 0 9 =
I 00g+ 50 0 9 + l 0 g + 2 0 0 9 =

ffi

sounecotegromeoreo nucd?

W$

SPune
cotegromeoreunstrugure?

peuncontor$iou
fiOigiCatolin
secdntdresc
impreund
83
ffi
pe
kg.CdndTibiurcdsingur cdntor.ocestoindicd38kg,
Cdtekilogrome
cdntdrelteCdtdlin?
pleocd.in
hH,# Ygsi ti Bu Bu
voconJo ro more. bogoJererol
contdresci
-geomontonmore

25kg;

-geomontonmUlociu 20k9;
-geomontonmic

15kg;

-socogd

l0 kg;

-umbrold
- coloc de solvore

I kgi
5009,

Cdt cdntdresc in iotol


bogojele?

COtcOntdre$te
corteo?

Cdt c0ntdrescbomboo-

ffi

aut
codout?
"unturegte

aq cdntdrefte
punso
ffi
cu monede l

ffi

Cut
tdmdite?
"unturesc

ffi

aur.unruresccortofii

Cote etoloone din cele indicote se folosescpentru o

ne;

W
h&&AMM
M

Mnerynm,ml

1 g = t O dg=100c9=1000m9
1 k g = 1 gggt
4 SECUNDA,
MINUTUL,
ORA,ZIUA
LUNA,ANUL
SAPTAMANA,
J'!"4

\,lJ

tobelul:
obse.d colendorul,
opoicomple+eozd

idnuofie
lebrudfie
mddie
qpfilie
mqi

iunie
iulie

dugusl
seplemb e
oclombfie
noiemb e
decemb e

Un elev incepe sd-gi scrie


eleloor o l 5 $ i l e t e r m i n d l o o r1o7 ,
Cdte ore o durot efecfuoreo
temelor?

b*# Un ovion strdbote in 6 minute


distonlode40 km,
in cdte minufe strdbole ocer
oviondistonlode 80km?

ffi
I{*f

t oregi;umdtoleinseomndi
o) 90 minule;

b) 120minule;

c) 60 minute.

Potrusdpiomoniinseomnd:
o) 20 zilej

b) 28 zitej

c) 30 zite,

l0gil Unleupooteirdipondlo30deoni,iorunrinocercutOoni
mo r mut T.
Coli oni poote trdi un rinocer?

NegOndimlo onul2000,
Core estediferenlodinlresumonumerelorreprezentote
de cifrelecomponente$iprodusulocesioro?
o) 0i
b)2:
c) 20,

5 LOT

,!'!-.,

l|{jf
dtdt.

Morioore l00lei, Eoiidd prieteneiei 30lei fiincd o dotd


Morieifirdmdn:
o) 60 lei;

ffi

b) 50 leii

c) 40 lei.

tonuloreZOlei,Frotele
lui

oretriplu,
COliboniouimpreund?

Mihoiore40lei,
Soroluioredublu.
COtiboniouimoreund?

Afld lermenii necunoscuti, ior cu volorile objinute,


izeozdegolitdtiledin chenqr I

W+ M =59 lei
lei
W+ W=57
43 lei + M =58 lei
M + W=48 lei
W-

.,", fu=.......1ei
ffi=......tei

tl. LqgEA SfF rgRSp


fCAC|TA?
FROELgilgDIS?RACTN
i1 Oonout
OinfoJoluiAndreisuntnumoimonede!i doud
ffi
piuliJe,
Inceorcdsdtrogio liniecoresdtreocdo singurd
dqtd
prinfiecoremonedd.

I W WW
IW@ W ,
IWWWI
I@WWM
IW W WM
WWWffi
Ajutd-tipriefeniisd ofle core dinfre cele potru suprofeJe
ote din pdtrdJelee ceo moi more,NumdrdpdtrdleleleI

- Oricoredinfrenoi olege,din ce vede, olte obiecte,


spuneAnula,
- Dorexistdun obiecf pe core toti trei l-omvdzutSi-lvom
desenolo fel ! spuneGobrielo,
Cqreesteocelobiect?
Coloreozdobiectele I

tffiffi
,U,0,
\

MW
//1

nl
00/^

\l

\t

708BE%
Sd

ssv

Mihoelo stropesteflorile,dor trebuiesd oibd grij6 sd nu


vreunfluture.Descoperdcotifluturis-ou
oscunsprintreflori.

ColoreozddesenulI

KU;

flir

ilftl'

;b
e.i-i*.
,4*ryi:)

r/4

ffi

fonul o desenoto mutlimede sdgeli pe

computeruluisdu $i ocum vreo sd $tie cOte sunt olbe SicOte


negre.Ajutdl iu !

Unegte
cete6 floriprintreilinii,in
o$ofetco pe fiecorelinie
ffi
sdfiecotetreiflori.
E
-

HAILAJOACAT

ORIZONTAL:
I .De lemn,Tncomerocu jucdrii(dim.).,,, $lindemnul
cu core estemonot,
jocul
2 .Rdpescpui$oriiin
puioli de-o goio"
-De-a
. Interjeclie
cdnd fe doi in scrdnciob,
jocuriTntr-un
3 .Orgonizotorii
unornemoipomenite
cunoscutromonde Constontin
Chiritd,
VERTICAL:
I .Joc ce constdTnoruncoreocu mingeolo cOt moi
moreindllime,
2 .Eroulunuicunoscutbqsmorientolcore ore de-o
foce cu 40 de hoti(Bobo).
3 .Alt erou de bosm,prietennedespdr,titgitovord$de
ndzdrdvdnji
ol luiTibiir.
5 .Bun pentrudesenot.
6 .Sunetde tromDetd,
7 .O jucdrieoferitdunuicopil.

Cdli unchi, mdtusi,cdte fetile i cdli boieJirecunoqtiin


desen?Coloreozddesenuldupo cumili plocetie!

Totdl lui Bogdon o pus foionld olcdtuitd din pldci


doorcd modelulfdcutdeele com oiurit,
hiulore,
Numdrdcole pldciolbe$icdtenegreo folosit,

Al cdrui "microb" este umbro dotd? Coloreozd


,,microbii"l

'E

. Y H; D
,r?:-.
q
prinnoud tinii.Tno9ofet co pe fiecore
bLH Une$te pegti$ori
ljniesdfie cote 3 pefti.

M
W
,M

FiecuvontultOC formotdintiterete
g,O,C,

ffi

COteoltecuviniesepotscriecu qceleosilitere?
Cdte din ele quintelesinvorbire?
Core din ocesteceosuriorotd oceeosiord?

Mihoio uiiotln ce ordineo puspe mos6creioonele.


core le-qqsezot?
Coreo fostordineoTn

Am desenotun codron de ceos.Cum sepootelmpdrliin


p6rli prin cinci linii,oslfelTncOtsumo numerelorce reprezintdoreledin fiecoreporte sddeo unulsiocelo$inumdr?

Dupdmodeluldemoijos:

Completeozdtroseulsirdbdtutde ovion.

Am o tdblild fermecotd,O jumdtote esteolbd, ceololtd


neogrd.Alege un numdrdin porteo olbd, ior eu iti voi
spune,fdrdsd md uitpe tobld,numdrulcoresldoldturide el,in
porteo neogrd.
Cumde$tiueuce numdrstdoldturidecelolesde tine?
12
23
36
49
53
62
78
rl
96

Completeozd pdtrotele mogice, folosind numere de


o cifrd, pentru o obline pe orizontold. verticold 9i
diogonoldnumdrul15,
GdsestetreisoluliiI

LUI
Pentrulnmultireo
numerelorne putem oiutode TABLA
GOPA.
Observdbenzile verticole Si orizontole!
Locul de intOl^
nire ol ocestoro iJi
orotdprodusulnumerelorscriselo copdtul
fiecdreibenzi.
Verificd I

inmulteqte
cu I numereleI - l0 in ordine crescOtoore$i

reozdprodusele!

l2-3=
l5 + 4 =

3x5-4:2=
l 9 -9 =

2 O: 2 =
9x2=
14 :2=
13+6=
12:3=
htr-o oglinddsevdd urmdtoqreleexercitii,
Scrie-lecorectin dreopto $iefectueo26-lel

'=Ax\
=S:[l
=d XQ

=Qx8
=d"be

Scodedin numdrulde 6 ori moi more decot I numdrul


core estede4 orimoimicdecdt28,

Scriecore suntnumerelecond:

P = 24
S = lI
D= 5

EqiE

P=54
S= 1 5
D= 3

EqiE

P= 63
S= 16
D= 2

E*I

(P= plodw; S=sumo; D = diferenlo)


Vreisdinvelitqbloinmullirii
cu 9 pe ...degete?
pe
Puneomdndoud mdinile mosd.Cele l0 degefe pot
servidrept mosindde colculot. incepi sd
socote$tide lq dreapto lo stdngo.Inocest
jocse potfoce numoiinmullkicu
9.
Ai de Tnmullit,sd zicem,4 cu 9. Al
potruleqdegetilidd rezultotul:lo dreopto
luisunttreidegete,lostdngo6.Citeste:36,
odicd4x9=36.
in oltexemnpu:7 x 9.Algopteleodeget ore lo dreopto lui
6 degete,iorlostdngo3,Deci,7x9=63,
Cdt foc 9 x 9? Al noudleo deget ore lo dreopio lui I
degete,iorlo st6ngoluiundeget.Prinurmore9x9= El ,
COt foc 6 x 9? Al goseleodeget ore lo dreopto lui 5
deget^e,
iorlo stdngo4.A$odor,6x9= 54 S,o.m,d.
Inceorcd!itu singur!
NumO r d pd t r d l e l e l e d i n
ore figurd.
Scriesub formd de produs,
opoi coloreozdfolosindculorile:

A (roz)

E
E
E
E
E
E

B (gqlben)
C (verd6)
D (olbqstru)
E (violet)
F (gri)

pe cdrorel
Ajutd-r
sdojunsd

ro
'fm
.,
t,,-,4':v^,^,
^,_-, .t cot
'"y
cosTetefecTuond
moi putinecolcule I
LrecrueozocoluteteIntolniteindrum I

numdr irebuie scrispe cogul


ffip.
vopor/

/w?

/^"r$:::i?
".f*

ffi

celui de-ol potruleo

/'ww

rytfr#'

$tiice-o oflot prietenultdu ?


o) Core estevdrstofiecdruimembruo unei fomilii?
Esieun numdrmoi mic decdt 40.dor
moi more decdt 30,cu cifro unitdtilor9.

Esteun numdrmoimoredecot32,
dor moi mic decol 37.Arecifro
ciloregold cu ceo o unitdlilor,
Momo

Esteun numdrmoi mic decdt 14.


cel moi mic de doud cifreimpore.
Esteun numdrmqi moredecdf 80,dor
moi mic decdt 90,Are cifro unitdtilor
cel moi mic numdrimoor.
Bunico
e un numdrmoi moredecdt 81,dor
moi mic decot cel moi more numdrde
doud cifre,Esteformotnumoidin zeci,
b) Core este diferenlo de vdrstdintre momd gitotd?
c) Core este diferenlo de vdrsidintre bunicd gibunic?
d) Core este diferentode vorstdintre toid sifiicd?

ffi

Cr.. nurerepoJicompleto
locurile
libere
?

Ce numdr trebuie sd
culoscdsemnuldeintrebore?

Completeozdcoreul:
QRIZONTAL:
A rcel moi mqre numdr de o cifrd A
160- l;
B
B r3O+ 2 rPredecesorul
lui6;
C
C rTermencore nu schimbd
rezuliotulodun6rii a76+ 9:
D
D rDublulnumdrului
por 2 t30 - 3; g
E rcel moi more numdr noturol
de doud cifre lNumdr impor cuprins r
intre 6 Si9i
F rcel moi mic numdrde dou6 cifreidenticerl l + I I + I I;
VERTICAL:
I r 0 + 9 r 3 3 - 3 3 o1 0 0- 9 ;
2 .9 7 - 9 4 .1 0 O- 9 :
3r 0+2r] 0 0 - 9 6 :
4 .1 0 - Sr t0 0 - 9 2 r 7 0 + 3 ;
5 r l00 - 9l r 5 0 + 2 r ' l @ - 9 7 i 6 r 0 + Sr lS- 8 ,
J*z

ffi

Completeozd
coreuloldturotI

OI?IZONTAL:
A
A rsuccesorullui98
B
rPredecesorul lui 573;
B 1 7 6 2- 9 1 t7x 9+17;
C
C .1999 x0.345 + 245i
D
D 1285+ l2l + 351 1]999 : 1999.
E
E r'5 7 9 .- 541t7 x 7 + 31:
F
F r83l - 102rO I 1999;
VERTICAL:
I 1900 + 60 r 4 0 - 3 ;
2 r 1 0 0 - 3 v7 0 0 + 8 0 + 2 ;
3 1200- 45 r90 ; l0;
4 . 2 5 | 5 .8 O + 1 7 :

5 1700+ 80 r , l 0 0 - 2 0 ;

5 . 2 x2 x 5 t4 O:2 :2 .

ffi

Stoo,,"9t. numeretor
doteTncdsutete
tibere
'ocul
l3
57
2 468

! x!+ ! =

!x!-[=s z

n" n - n=s=ea

!x! +!
!x[ +!=s z
to
!x!- [=

ffi

tc
! x[- [=
tz
! x!+ [ =
ao,.u,.oro,

ffi

t" Siiecd n qi p suntnumerenoturolecuprinse

Tntre4 si 9.

Gdseitemullimeoperechilor(4 p) pentrucore
(n-s)x(p-6)=0.
lumatote din numdrulA este cu 72 moi more dec6t
ffi
numdrul
8.
Afldceledoudnumere,$tiind
cd sumoloreste174.
Socotegte
cot lopteconsumduncopitintr-otund(30Tite),
fi$
dqad in fiecoredimineotdsiin
' fiecoreseordconsum6o cond
de unsfertde litrucu lopte,

Afld numdrul ce trebuie pus in locul semnului de


ore,

p q-.)g @'.lD
'l

\'@/

\.@/

ww w

Gdsestecifrelecore lipsesci

r-a.vl =!o a"v.otr=rv


r,.v.tr!=aa a"l.ac=vo
r" E.av=vv v- |.ra=va
fffi

::

ffi

scriein
toculstelulelor
cifrecorespunzdioore

1?,2'
?.1.3.
?'i3.
?.;:.
fi?.
.n*
..7,,
.rs.:. .:.e.:. *c.:.

toono ore l5 cerculeje rogii,ior Angelo 23 cerculele


ffi
olbostre.
Cdfe cerculele trebuie sd-i deo Angelo colegei sole
pentruco amdndoudsdoibd ocelosinumdrde
cerculete?

ffi

Compteteozd
cdsulete
tiberel

Ce citretrebuiepusein tocuttiteretor?

ffi

aa+
od

-::-':

bb

ab-+ a c +
bo
co
-:cc
ctct

ad+

ae+

d f+

ctd

ect

fd

og*
go

ee

tl

9'g

hh

hd
-:_

it

Compteteozd
cdsuleletibereosttetincotpe fiecorerOnd
ffi
pe
fiecore
coloond
sdseobtindrezultote
Sl
corecte:
2
x
2 x 2

ostfel incOt

z!e! c= s
3n4n12=r

2oZ 4ns =4s


30n 6nB=40

6 n 3[ e= 2
3 5 n 4[ e= s l
s6n7n 7=56

40!ro!7 = 28

5 0 n 5 n r =r o
6oE 6no= o

inu-rn seoftou36deoud.Un
"o, ou f o s t f o t o s i i e l o
sf e rt din ele

ffi

prepororeo unui cozonoc $i cu 3 moi


multelo prepororeounuitorf,
COteoud ou mqi rdmosinco$?

ffi

oflu,r-o o+b+cftiind
cdl
o= l0;
bestede2 orimoimoredec6i o;
cestede4 orimoimicdecOtb,

\i?,!tr Cdte tdieturisuntnecesarepentruo impdrlio bucotd de


pdnzdlungdde I0min fdsiide cOte2 m ?
(Efectueozddesenulcorespunzdtor.)

lR# ln 5 co$ulelese ofld 30 de


portocole,in fiecore cosulet fiind
oceloqinumdrde portocole.Dintr-un
cogulels-ouconsumot4portocole.
COte oortocole ooi fi in 3
co9uleleluotelointOmplore?

O contitotede 30lde loptesetoorndinbidoonede cdte


ffi
3lfiecore,ioroltode 45lde loDtesetoorndinbidoonede cote
5 | fiecore,
Cote bidoone ou fostfolositeihtotol?

ffi W

w
ffiffi

Contitoteo de 35 | de uleis-odeoozitot
bidoone de oceeosi copocifote, ior
contitoteo de 27 | de otet Tn9 bidoone de
^^66^ei^^^^^i+ ^t 6

Core estediferenlodintrecopocitoteo
unui bidon in cqre s-o depozitot ulei$iceo o
unuioincore s-odeDozitqfotet ?

ffi

auno oreomultot otalioochicdte zlle

dintr-unon ?

ffi ,/zo)Unnumdrilinmultimcu 2. RezultotulflX

impdrtim lo 3. Noul rezulioiil dubldm Qi


oblinem 12,Core este numdrui ?
\
,/

Zb) Afld cel moi mic num6rde doudf{


cifre,qiTmporte-l
Io un numdrde o
cifr6,astfelTncdtrestulsd fie 2.
\
-/
c) Afld sumodlntre I
/
/d)
Afld numdruldin egolitoteol
jumdtoteo numdrului40 $i
r6 x8 + 2 = l0 o y
,/
\ sfertulqceluio$inumdr.,/
/e) Afld numdrulx din egolitoteol
8l:9+3=4'x
\
,/

Completeozdcdsutele
re osffel ihcdi sd oblii
sumo106,

106

106
106 rve
COnOvrel sd Tnghesui^mutte
tucruriintr-o votiz6,de-o
ffi
volmo.s-orputeosOnu intre.ll ojutolipe nepolliuneibuniclsd
focddlncele6 bucdflovollzd
bund?

ll solvezipe Andrei din incurcdturd, spundndu-icote


dicuriouocelosinumdr
de puncfe?

?at
$e
tJ.;

<:E

a a\-

g'J

,J \

r o).-

Y.)

vro

Primulsi
ol doileocOntorsunt1n
echilibru.
pdtrote
puse
pe
Coie
trebuie
tolerul din dreopto ol
jos,ostfelinc6tocestosdfieinechilibru
cdntoruluide
?

ffiffi@@

LASAs fl-o

IAL? r! DDRONrcRI
Fiecorenumdrol ocestelsocventese obline prln odunoreo
lg
.. cerordouo numereoflole imediot
inointeo lui in $k.Deci, rdspunsul
corecleste(E).
observomcd in fiecorejumdlote o desenetorseofld inscrisun
iE
'. numdr$trdsturnotul
sdu.in ultimoimogineo $irulul,
rdslurnotulfiind32,
numdrulcdutqteste23,Deci,rdspunsulcorect
esie(A),
Observdmcd in primo mdnulo ovem un numdr,jorTno douo
ifE|
(numdrulinmulfit
" mdnuiddublutsou
cu 2).
Atodor.9x2 = 18.Deci,rdspunsulcorecteste
(B).

observomcd docd fl oddugdmpe 2 lo numereledincosetd,


"tlz_.
oblinemnumereleimpore.Numdrulcore urmeozo6ste9 + 2 = ll,
Deci,rdspunsulcorect
este(A).
OOrcra- cd docd itoddugompe 2 to numerele
din cosetd,
"ilEl..
ol )l r nem num e r e i m p o r e . N u m d r u l co r e u r m e q zd e ste
99+ 2 = l0l, Deci,rdspunsulcorect
este(D,
o terro se obllne din precedentoprin rotireope cerc o
fEl_-,
punclutut
"
cu un sferlde cerc,in sensulocelorde ceosornic.Deci,
rdspunsul
corecteste(D),
Se poote gdsio riglodin imohoreo o cinci bucdti. (D esle in
fE
" ocesf coz singurulrdspunscorect posjbil.introdevdr, sepoote ordto
cd nu sepoote conslruiorigldformotddjntoote cele 6 bucdii.

Observ6mco numeretecrn coseto se succeddin S in 5,


iE
" A$odor,urmeozd
55,(D)eslerdspunsul
corect.

Rdsounsutcorecl
(A).
es+e

Rdspunsutcorecteste
(c),
fr@
Rdsounsulcorec+este
(D). p
nespunsutcorect
este(A).
flIE
R6snunsutcorecteste
(D). j[EI Rdspunsutcorectesre(A).
f;IE
filE

{20

Rdsounsutcorect
esie(c).

ROtornrrt.orecteste
(A).

fiE[

no.ornrrt.orect
este(c),

Rospunsutcorect
este(D).
f,fp
jitr[l ern.t.l.o" o$ejorein
terensunri
(1,t); (1,2):(2,2):(3,3):(4,2);(5,3);(5,l).
:

Punctelesunt:
(1,l); (2,2);(1,3);(2,4):(4,l): (4,3).

fiEE

v.ti too"tutaemoijosI
ANDREI

f[fl
tt

BOGDAN

exer

Punctelesunl:

(t , t ) ; ( t , 3 ) ; ( 3 , 4 ) ;( 4 , 4 ) ;
(5, 2); (6,4)'

exer

mtnuTe -citii mtnule -citii

Luni

sunti
iifg Punctele
(1,2);
(l,4);
(3,2);(3,4);
"
(4, 3); (5,5).

Marl,

jl[P veztlobelelede mol

Miercuti

'r Josi

Jot

t , l)

Vlne

r,4)

SAmb6ld

Punciele
sunt:
JlE0
"
(b ,5 );( d,
( o,3);(b,2 ) ;

l ); (d,4);(e,6).

(2,3)

( 3 ,3 )

ffi

(o, r)

(6,2)

II. f$INNCilA?ORAL
DLAOLAIOO
Vazldesenuloldturot
I
m
ri

Porsonojul
dln imogineore
50deonl.

Vezidesenulde
moijosi
moijosi
Vezldesenulde

-a
Y '-

.-\ JY.

Vezidesenulde
moijos:

Veziiobeluldemoijos:

iiflVezidesenul
fr-E6moijos:

Vezigrilode moijosi

tmqgineqfoto-

frIfl
.r
grofiqtd este oposdre.

23456

ffi. oFcRArilc0 il0ilRilA?malg


DLAOLAIOO
^frI[
'

Rezultotele
sunt:

6x7 =4 2
6x8=4 8

7 x 7=49
7 x 8=56

8x 4=32
8x 8=64

Bx9=72
9x6=54

9x7=63
9x9=81

Rezultotele
sunt:

frZ
""

42:6 = 7
42:7 =5

4 8 :5=8
4 8 :8=5

Rezultotele
sunt:
319=2 7
4 x 7 =28

iE
"

m
--

56:8 = 7
63:7 =9

5x 6=30

4x9 =36

63.9 =7
72tB=9
72:9 = 8
3x9 =27

pilotul2.Rezultctele
Ajungelososire
mesojuluisunt
:
l)
7x 9= 53
4)36:4=9
D 3x 3=

2) l(X):2 = 5 0
3)l(X)0 :2 =5 0 0

tE

49:7=7
56:7=8

5 )l O:5 =2
6 ) 2 x2 = 4

Vezifigurilede moijos :

8) 4x 4= 16
9) 5x 5= 25
l0) l0 x l0 = 100

@
,*W

o) Docd intro inmultireun foctor esle zelo, otunciprodusul


if[
it
I x 2x 3x 0x 1999x 200 0 = 0
est ezer o .
b)

is

4 O : . 2 : .2 :2 t5 = |
5 4 t 2 t 2 : 2 :2 :2 t2 =|

(Jxb=4b
6x8 =4 8
9x5 =4 5

cxc=2c
5x 5=25

ire35:47x5x2<30 :25=9 x l 0 = 90
F 9\7 <6 4

* zr>,tso-4t) =54:e=5
iil[ {zs
8 x8 < 7 0
6x7 <6

iIE

Rdspunsul
corect esteb)

iu

Vezifiguro de moijos:

&-

8 A t2:.2;2:
n l :2:3:3:

7 x8>7 x7
9x5<8x5

iFl:fH,Xff:K
ffi

Rdspunsul
corect estec) | | 2 + 13+ 26+ 2 x 7 =51+ 14=65

ls
p

5 5 :7 + 31 =39
7 8 - 4 2 =4x 9

9x 6 - 5 4 = 1 8
53+ 7 x l= 1 0 x 6

3 2 + 2 + 6-8 =8 r,i
3 2 =8 d i d = 32:9. a=4.
6/i8-l=7di
a =7 t7 i o = l.
25i5+4=3di
9 =3 0 ; o =9 :3:
o=3.
=3
0
:o
; 5 =3 0 :d ;
2x9i3-l
o= 30: S; d= 6.

lqtl+t =[o-'q;E.@=
frE|TTlx3=1351;
p @ E@E@E@E

fiE

p
is

frE

E]

EEE@E@E@
EE@ @E@E@

+ 4 2 =@ t @ ]-E ]=@
Rdspunsul
corect esteb) r35
Rdspunsulcorect

" esTeb ) r 8 8 o n i ,

+ l0 = 4 5 .

its

Vezitrqseuldemoijosi

(45 + 23) - (46 - 23) =


= 6 9 -2 3 =4 6
Vezitobeluloldturot
i

@@@
sfaftE

2
4

CALAIORI
urcd

cobootd

t5

t5
t2

8
8

l2

4
6
ll

dmAl

t5

t | + 4 = 15norcisepentrubunico,39- | | - 15= 13norcisei-ou


i@romos.

lo - 6 =4 orecuouro- i!0

32+32= 64bomboone.

13+5=
lgmqsini.

D-23=32 D=32+23;
D=55,

ifp
!r
buzul.lO+4= 14oreinlo+ol.
iE

i@
il@
"

i@

ffi

s7+/*l=loo.

rt

48- 18=30probtemerezotvore
de gtefon;
48+30= 78problemerezolvoleimpreuno,

so-zo+@+7fu=
loo(unodinsotultl),
32+ | 6 48cdrll pe roftuloldolleo;
90-32-48 = l0 cdrflmaltrebule
cumpdrote.r!
58+ 2l 79coplldecloso| ;
100-70= 30dlferentqnumerelor;
79-30=49i
o= 49coplltrebulesdplece de pe scend,

o'to-et'o=e7-36;a 6t
W
i@ i3I i3: [ ;e??17
Hili
"=

iE

iE
l4 +6= 20nucl;
iE Cdtdlinoculos
Andreeoo cules99-(14+ 20)= 99-34= 56nuci,
cu 49 - 22 = 27 pogini moi
iE Mdddllnoo cltil in ziuourmdtoore
" pull nfoJdde primozi.DeclTntreboreq
c)se potrlve$te.

i@

Rdmdnin vos: 46 I - (30 | + 6 l) = 46 | - 36 | = I0 | opd,


Ldtimeodreptunghiului
estel3m-3m= l0 m.
Lunglmeoierenuluiimprojmuit
este 13m + l0 m = 23 m.
Lu n g im egoordul ul v ofi :=23m + l 0 m + 2 3 m + l0 m = 6 6 m ,
-

ffi

ABcb

Distontoporcursode ol doileo biciclistestel


2 l k m-l 0k m=l l k m:
Distonlodintrecele doud locolitdtiestei
2 l k m+25k m+Il k m=57 k m .
o) Produsele
luiAndreicOntdrescr100g + 809 + t4l g = 321g.
Produsele
luiBogdoncontdrescrI I 7 g + 78g + l4l g = 3369.
Produsele
luiDeniscCntdrescr
210g + 76g+ l4t g=427g.
b) I Denls= 427g; n Bogdon= 336gj III Andrei=321g.
c) Produsele
luiAndreisiBogdoncdntdrescl
3219 +3369= 657g;
d) Produsele
luiAndreisi
Deniscdniorescl
32rg+4i 7 g=748g :
e) Produsele
luiBogdonSiDoniscOntdresci
3369+427g=7639,

tv.TA0L
tf cRAFtCs
c0ilonRt{aTonats
DLAOtA 100
Vezltqbelelede
moliosi

Vezltobelele
de molJos
i

*E

Vezi +obelul

ru

Vezi
tobelete

t( oldlurot:

"* de mqijosI

Rezultotul
corect esteI
ffE
4 l+4+ 2 2 =

2 0 +l +60=

4 +30+ 5 =

i9

t1-

| =

1 6 +2 +

Vezitobeluloldturot
i

90
42

40

20

I
t4

2
56

56
70
56

l0

30

80

t9

Vezitobelele
de moijosi
a
3
2

8
+

2
9

Vezitobelulde
dIE
{t-66i;osrlf,l?Ifl

a[

r0

Vezitobelelede
moijosI

jos:
Vezitobeleledemoi

]iiIE

Vezi tobelele

'" oldturote:

4 x 8

x
x
E x 2

32

l6

32 80

to

l0

t0

50

60

48 90

20

70

l6

Vezitobeleledemoijoscuunodinsolufii
i

30 27 u
4 8 12
2 l t8 t5 : 3 t6 20 24

t2 9

Vezllobelulde
moijos:

flE

llb

C
C)

o
.N

.=

ir f
o
EUCUPE$N92 I t 3 70 64
(J

t2

24

36

V6zltobeluld
molJos
i
x
4
35
I
9

Vezitobeluldemoljos:

ao

36 27 l8

Vezltobelulde
moljosi
236 259 t3l r56
764 | 000 1023895 920
741 977 | 00t 872 897
869 I t05 2 | 000 | 025
444 r 080 | 093 975 | 000

o
6E
,o

iE

63 54 15 i9

Vozitqbelulde
moijosi
4 x 6
u
+
x
x
t2
3 x 4

&
x
2 x 2

i4

28 32 36

(*p

Vezltobelulde
molJos
i
4
2
2

90 8 l 72

x 4

$coolonr. I - 30 cltltorl,
$coolonr. 2 - 40 cltltorl,
$coolonr, 3 - 50 cltltorl,
$coalonr, 4 - 60 cltltorl,
$coolonr, 5 - 50 cltilorl.
$coolonr, 6 - 70 citltori,
$coolonr, 7:- 60 cititorl.
$coolanr, 8 - 80 cltitori.
$coolonr. 9 - 70 cltltorl.
$coolqnr. l0 - 60 citltorl.

v..sRmfDftoiln
Vezitobeluldemoijos:

ill
0
0

I
0 +l

2
l+l

tl
3
2 + | 3+l

5
7
5
E
4+ | 5+ | 6 + l 7 + l

t0

8+ | 9+l

VeziliruldemolJos:
:l

1...1|
oaau
F
.t I
p_tv

ffiflf,

Vezl$lrurlle
de molJosi
0 < I <2 <0<l <5<6< 7 < E < 9 < l0
lo >9 >8> 7>6>5>4>3> 2 > I > O

tg
"

vezrmooeruroe
mouos:,lE
54+ /1.58
"
5{t 50
4 <E

vezmooerur
:
oemorJos
zc-zg=s
70-70
6>3

o) 6 ;8 ; l 0 ; 1 2;14:l Ql E N :A IU :
:20'1O)
b) 18;15;12;9; 6; 3;
c) 4; & 12;16:20:24:2E'32l, : &:
d) 50; 45; to; 35; 3{l; 25; 20i lsi lO 5,
e) A l2j lg 21:3Oi36:42:8: g: &:
D 70;6, 54 1, 42 $) 2E:21:14 7:
g) 8; 16;U; 32:40:4:56: U:72:80,
h) 9Oi8l; 72;63;51; 15;36:27;l8;9:
l) l0; 20;30;/|{t;50;6Oi70;80;90; l(xl,

o)2:46:g lU 12:14:15:l8;20j($irul
numerelor
noluroledin21n2,
ordlnecrescdtoore,de
lo 2lo 20)i
b)!6,lZ
lt 18'2l;24;27j
30;(Sirulnumeretor
nolurotedin3in 3,
'inordlnecrescdtoore,de lo 3lo30)i
c)4;8; 12:162qU:28:32;36;40;(sirulnumerelor
noluroledln4in
4, in ordinecrescdtoore,de lo 4lo 4O)i
($irulnumerelor
d) 5; l0; l5;20;25;30;35i
4Oj45i50;55;60i
nofurole
dinsin 5,inordinecrescdtoqre,de
lo5 lo6O)i'
($iulnumerelor
e)O lZ l&24,30 36;42:48:54:60:
noturote
din6Tn
6,inordinecroscdtoore,de lo 6lo 60)j
t)7; 142l)28:31 42;49i56;64;7Oi(sirulnumeretornoJuroledin 7in
7,inordlnecrescdtoore,
de lo 7lo 7O)i
g)U lQ24;32;40:48;56;64;72j
80;($irulnumerelor
noturoledlnEin
6.lnordinecrescdtoore,delo 81o80)i
(sirul
h) 9; l8;27;36;45i54;63;72;81;90;
numerelor
noturoledln9in
9,inordinecrescdtoore,de lq 9lo go)i
i) l0;20i30;40;50;60;70;80;90;100)(slrul
numerelor
ncturqledln
l0in lO,lnordlnecrescdioore,de lo lOlo lato),
noturoletmporo,
ilp o) l;3;5;7;9;I lj l3r l5i l7; l9i 2li (grulnumerelor
{r
de lo I lo 2l);
b) O;2: 4; 6; 8; lq 12; 14 16;18;20t22j ($lrulnumerelornoturote
porede lo 0lo 22);
c) 3i 5i 7j 9; I l; l3j l5l 17)lr 2l;23i (slrulnumerolornoturole
lmporedelo 3lo 23);
d)O;2t4:6;8:lO:l2j l4; l6j l8) (Skulnumrelor
noturoteporede lo
0lo l8 ) ;
e)4OU lq 12:14;16:
lq 2q22 24i(iirulnumerelor
noturotepore
de lo4lo 24);
($lrulnumerelor
D l;47) lq 1! $;19:22:25;28;31;
nolurotedtn3
in3 ,d e lq I l o g l ).
($kul
o) 2;5;8; ll;14: 17:20:2g:25:29;32;
numerelor
noturaledin3
ffi
tt in3.de lo 2lo 32)i
b) 3;5,9rl2i l5j 18;21)U)27)30:3t($lrulnumerolor
noturoledin3
in 3.de lq 3lo 33);

c) 4:7) tO)l3) t6: t9:22:25:28;3l j 34;($trulnumerelornoturotedin


3in3,delo4lo 34);
d) 5;8; If ; 14:l7:2q2t2629;32i 35;(slrutnumeretor
noturotedin
31n3,de lo5lo35).
Vezilobeluldemaljosi

ffi

Compteteozdfiecore$ir:

,ni"yit',ii-rf>f>,
Vezitobeluldemqijosi

Vezitobelulde
moiJos
i

ifzl

oz,lut I cct768j ($irulnumeretor


pcreincepdnd
noturqte
cu 762,

" ih ordinecrescdtoore):
695;685j675j655,'(lirulnumerelornoturoledin lOin tO, in ordine
pornlndde lo 695)j
descrescdtoore,
(Qirul
998;988;978:958:
numerelor
noturaledin l0in l0,in ordine
pornind
descrescdtoore.
de lo 998),
Alcincileonumdresfe49,odicd 7 x 7,Acesttucrus-oobservqt.
iIE
!r
pentrucd 9 =3 x3l.6=4 x 4.25=5x 5.36=6x 6 ,
Seobservdcd in fiecorerdnd,verticotsou orizontot.ot doiteo
iIE
lr
primul,
numdrsescqdedin
ioroltreileqindicdresful,
5-2=4,2-2=O,4-O= 4.(Deci,numdrut2
tipse$te.)
Se observd cd ]n oceqstd serie diferento dintre numerele
iEo
,t
conseculiveestede flecoredotd dublotd,
Deci,numdrulurmdtoreste33,

ir

vf.DRgELCtrt
C0Ciln'rmf t
u,-,llnH"fl:.l'fs:
vezirisurodemoijos
f,E

U
NU
L
iE Vezlfigurode moijos,
[ : Ail:
iE

Vezifigurode mqijos:

ANI N
iz
E
U
I
vezifiguro
demoijosI
Vezifigurode moljosr

' L I-JNI
Vezifiguro
de moijos:
ilE
..
ivezifigurq
lNI deI Lmoijos
Ji

. [trLtrtr
ilE

"

,iE

jill

vezlfigurode moijosI

ilNtitr
vezifisuro
demoijos:

trtr m iE nnn
trtrtrtr tr ntrtrtr
nnmntrn
iE
itil
itnn
iE
flE

iIP

iIE

fifl

vezifiguro
demoijos:

Vezifiguro de moijos I

Vezifigurodemoijos:

Vezifiguro
de moijos,

lfE

Vezifigurade mqijos:

lHl

L_JI

i@

nn

Vezifigurode moljos:

L_J

Vezifigurode moijosi

Vezifigurq
de moijos:

iq

Vezifigurode moijosI

iEA

veziflguro
demolios:

iilg

Veziflsuro
demoijos:

ffi
Veziflgurode molJosI

Vezlflgurode moljosI

iEEt Oo I Noudpdtrotecu toturode un chibrtt,potru pdtrotecu


.r
loturode 2 chlbrlturlprlnsupropunere.
$lun pdtrot cu loturode 3
chlbrlturl.
Do lsunt l6 pdtrotecu toturode unchtbrit$i4pdtrotecu loturo

il[ZIt
de 2 chlbrliurl.

DolSuntr

-27 pdtrotemlclcu lofurootrelo porledlnir-unchlbrlt;


- l2 pdtro+ecu loturode dou6 orl o trelo porfe dlnir-unchibrlt
obtlnuteprlnsupropunere;
-3 pdtrotecu loturo deunchlbrli,
demoUos
I
Vezlflgurode molJosi

frC0vezlflguro

Vezlflgurode molJosi

Vezlflgurode molJosi

ilEllvezi figurodemoijos:

Vezlfigurode moijosI

t_ln

tlff,[Vezlfiguro
oldlurotd I

tr==-

I il l l
T=J

fi-EZv"itig''o
l"T=l I
.ororurotor

||-trtri
I J-ll..l

tl5l.tvezTtouro oe mo os i

*GEvezifigurode moijos:

figurode moijosi
ilOvezi
tt-

pvezifiguro

de moijosI

L:l
vtf.rcililTDgGcoil?Rr
P3
esteodevdrold,
R.ttu oo"udrotdAe$eodevdtotd'

iitrl

Vezidesenuld
moijosI

f;E

AB=3 cm iA C =9c m; B D= 14c m.

frE

Vezldesenulde
mollosi

M N= 2 c m x 4 ; M N = 8 cm .
Vezidesenulde
moijosi

ffi
t'

14cm

5 cm

C D BD - B C ; C D = 14c m-5 c m ; CD= 9 c m .


-

Vezidesenuldemoijos;

jlZ

6 cm

--------lo"cm

*E
#

c----*---l;m

8cm

9 +",n
A

o--- -ZZm-

C 8 =CA+AB ;C B =4c m+8c m; C B= 1 2c m ; 1 2 c m : 2 = 6 c m ;


De ciCD =D B =6c m.
q)friunghiulqicercul;
c) pdtrotuli
b)dreptunghiul$ipdtrotul;
d) triunghiul,

Vezidesenulde
moljosi

AD= 7l m m -( 1 6 m m + 9 mm +28 mm)


AD= 7l m m - 5 3 m m
AD=18m m
l 8 mm

iIP

vezldesenul
demolJos
:

9mm

24mm

A E=12dmr 2;
A E= 6dm .

Per|metrul
unul pdtrot mic

esTei
6 dm x4=24dm,

4
ffi

Vezidesenul

" oldturot I

t-t
tl
tl
tLIl
ll

Sepotnumdro:

-r 6p6t,ote ,32t unshiu


,
llllli
llllll
24dreplunghlul

iru

I,

vezitobeluloldturoti

4lrlunghlu
I pdlrqi

ffi{w

iE T ezidesenuldemoijosI

12
Vezidosenulde
moijosI

1 8 (6x 3)
:

fifO

m
2

4 x 3 u = l2 unil6li

(6x 4)
2 4(8x 3)

vezidesenulde
moijosI

o?r

t-

L
T
;

tl

tn

I
tf

]-

]-

Irt

lft

Vezldesenulde
moijos

T -l
J
-l

E3d
oo

6p

o rrc

-o
Qr

vilt runRgilA?matDLAOLA.IOOO

frE
is VezcoreuloldturotI

IOOO;736:.452287;
| 43;502;555;345.

A B CD

E FG

I
2
3
4
c

6
7

iE
l9

(350,500);(400,250);(450,400);(500,150);(550.t60);(600,500).
9;37;f 29;284;308;46;512;6Bt;724;853;9oI; rooo.
tooo;9o4;BS4;
792;606;
s't3;436;360;2o4;123;63;2.

vezi tobelul

182,.187,.tq2, 1.e7.
fi,M
--_177,
(numerelenoturoledin 5
" 2O2.2O7
l i n 5 i n o r d in e cr e scd to o r e ,

ii$!.
.'
otoTurqT:

9
8

0
6

0
4

4
o

0
3

0
7

l nc epO n d
cu
177):
2r8, 228, 238, U8, 258,
268,218(numerele
noturoledin l0
in l0 in ordine crescofoore,
incepdnd cu 218);
\u,224,324,424,5U,54
(numerelenoturoledin 100in lO0
in ordlne crescdtoore,lncepAnd
cu 124)l
2U,250,24l, 2,238,2U
(numerelenoturole din 4 ln 4 in
ordinedescrescdtoore,
lncepdnd
cu254).

R. oDRAJtf
C0iloilRNATmALS
DtA OLA1OOO
Descompunerile
suntI
7 8 2 =7 OO+80+2
60 1=6 0 0 + |
98 5 =9 0 0 + 80+5
42 8 =4 0 0 + 20+8

913= 900+ l0 + 3
456 = 400 + 5 0 + 6
858= 800+ 5 0 + 8
102= 100+ 2

Eess anr@ur
E rso zrsp zrs

as[ se soo[soo
eolI aoe zrsq rsz

is

Numerelecdutotesunt:
423;8OO;526;534;4Ui 2t4i 329i t79i 126.
+1
0
0
=5
2 3 2t4+ 100=3t4 423 - 1 0 0 = 3 2 3 2 t 4 _ t 0 0 = 4
423
=
000+ 1 0 0 9 0 0 329+100=429 800 - t 0 0 = 7 0 0 3 2 9 - t O O = 2 2 9
626+ IOO=7 2 6 733+100=E 33 626 - t @ = 5 2 6 7 3 3 - t 0 0 = 6 3 3
534 +r0 0 =6 3 4 179+100=279 534 - t 0 0 = 4 3 4 1 7 9 _ t O O =7 s
424 +100=524 126+too=225 424- tOO= 324 125_rOO=26
60 +40 = 100
50 0 + 2 0 0 + 2 0 + 6 0 = 7 8 0
5 0 +5 0 = 100
30 0 + 3 0 0 + 4 0 +l0 = 6 5 0
3 0 +7 0 = 100
80 0 + 1 0 0 + 2 0 + 3 0 = 9 5 0
2 0 0 +E0 0 =1000
30 0 + 2 0 0 + 1 0 + 7 0 . 5 8 0
5 0 0 +5 0 0 =1000
40 0 + 1 0 0 + 4 0 + 4 0 = 5 8 0
100+ 900= 1000

fE

=eoo
+690
3go+30
+30=eso

tZ

690+ I + 20 + 200+ 2b = 800+40 + 8 = E46


7 +5 0 +3 +20 +500- l 0+70+S 0 0 = 5 6 0
4 Q0 +6 0+400+40.800+t00 = 9 O 0
300+ 9 + 200+ 300= 800+9. 809
Ordlneodscrescdtooreoste :
9SO,879, 714,639,527,495,3r2, Us, 137.
9 8 0 =9 0 0+E 0
527= 5 0 0 + 2 0 + 7
8 7 8 =E0 0+70+8
495= 4 0 0 + 9 0 + 5
7 1 4 .7 0 0 +10+4
312= 3 0 0 + 1 0 + 2
6 3 9 =6 0 0 +30+9
245= 2 0 0 + 4 0 + 5
137= 1 0 0 + 3 0 + 7

iro
343

254 + 667 = <2OO+ &0) + (50 + 50) + (8 + 7) =


= 8 0 0 + l l 0 + 1 5 =9 1 0 + tS = 92S
285 +493 = (200+2100)
+ (80 +90) + (S +3) =
= 600 + too + 70 + 6 = 700 + 70 + I = 778

',,N
+ 257SJod

\@

,,'N
:*.

''\6

.r-]6

@v00-

l8l + 628

/@
t-eocr
\

236+764

-900-

.,.M
546+4s4@
\ J00-

..-@

5a9+3slt-sod
\ Joo-

iln
It- +

l1 2

fiu

+ 143 +

235
326 +
439
755
354 +
t63
51 7

+ ll

379
609 +
275
884
335+
633

49

500

634

+ 120 + 175
704

824

999

f;ns

969

fi
^* I BEE4Wf
w@ @ "
@

+ 134 + 7O

@
@
@

865= (8 x 1 0 0 +
) ( 6 x l0 ) + ( l
97O=( 9 x 1 0 0 ) + ( 7 x 1 0 )
346= (3 x 1 0 0 +
) ( 4 x l0 ) + ( l
156=(l x 1 0 0 +
) ( 5 x l0 ) + ( l
488= (4 x 100)+ (8x l0) + (l

@
@
@

x5)
x6)
x6)
xB)

Vezirezultotulcompordriimoijosi

(5x loo)+ (6x lo)+ (7x t)E(sx'too)+ (t x l0 ) + ( lx 4 )


(4x ro0)+ (4x r0)+ (3x r)L:l(3xr00)+ (2x l0 ) + ( lx 7 )
(7x 1 0 0 +(7
) x l 0) + (7 x t)l =l (7 x 10 0 +
) ( 7 x l0 ) + ( 7 x l)
AB C
DE
Vezicoreul oldturot i
I
2
3
4
5
6
385

386

486

496

583

593

681

691

T. ilASONARgAitaRtiilLgR
iE
rq

AB=2u.cD=3u.EF=2u,tJ=4u.,GH= 3 u, Celmoilung

segment esle lJ,

vezidesenul
|""*^_ffl

"+-i-.Ft{

*++t+tr''Tl,.'*i,',T,*Y

in porliuneoBCse potrive$le
segmentut
2,in por.tiuneo
DEse
i{Apotrive$te
segmenlul
l,ih por,tiuneo
"
EFsepotrive$ie
segmentul3,
iorin
porliuneoGHsepotrive$te
segmeniul4,
iIE

Lunglmeo
sufrqgerleleste
de3 mx 2= 6 m.
LdJimeqpiscinelestede
15m:3=5m.

iE

Peoldoileomosorsunt
l7 m + 7m=24mj24m-24m=Om,
i[El
Pentruceo$oturise folosesc4 m x 8 = 32 m. penlrupene se
iE
46m-32 m = 14m,Sevorconfecllono
14m:2 m = i iele de
'r if,losesc
pernd.
il[
!r

Totoloret42cm + 36cm= l78cm.


Soroore l42cm-24cm = | l8cm.
2 LI'ROL

ill
re

8x2=l6jumdtdJl.
(A)25clx6=
lsocl; (D)| llhu$iium6tofex6=9t;

"

( B)5 0 cl x 6=300c tj(E )2 tx 6= t2 t ;


(C) llx 6= 61;
(F)2 liFiSiiumdtofex 6 = l5l,

tE

5 dl= 50cl.Suntnecesore
50cl: l0cl=5fiole.

iE
iE

frE
fiE

30:2= l5 perechidezlle,
I lx l5 = l5 |topte,
Penlru4 persoonesuninecesorei
20clx4 = 80clsucporlocqlei
l0clx4 = 40cl sucononos;
l0clx4 = 40clsuclqmdie
Pen+ru
o persoqnds-ouobllnut20cl + lOcl+ locl=40 cl,
Pentru4 persoqnes-ouoblinut40clx4 = l60cl,
Vocovo doihtFosdpidmdnd
7x20t= l4Ollopte.

S-ouscosdinrezervors8l-42l=
16t.
Inoldolleorezervorincop
t6l+ 32t=4EL
Pentru20 de pohore suntnecesorede 4 ori I fru fijumo-lofe
iE|
qdlcd6lltridesuc.
de
suc,
't
Sepotumple4xT=28pohore,

3 rf,q;RAr||ol
gouvdndut:3x4kg=l2kg Au rdmos56kg-32kg=z.kg
4xSkg=20k9 O l6dit6ore56kg:7=8kg
TOTAL=32k9 Au rdmosz k9:8 k9 =3ldditepline.
AlexondrucOntdre$te73kg - 7 kg = 66 kg .

m
Lt

frs
iE

500 9 + 2q, 9 + 50 g + 2 g = 752g


l00g +lOg +l g+509=16l g
200 9 +2 m 9 +2 9+509=4529
100g + s(xl 9 + l0 9 + 2OO9 = EIo g
2 nuci-2509-509;
2 nucl=2(xlg;
=2009:2=
I nucd
l00g;
I nucd=l0og.

frE
ic Cdtdllncdntdreite83kg-3Ekg=45kg.
iz Bago.ielecdntdrsc:
I slrugule=/OOg-509;

tE
frg
iE
frE

I slrugure= 350g.

25k g+20k g1+5 k g +l 0 k 9 +| k 9 + s( n g = 7 1 kg d 5 0 0 g .

corieocdntdregte
I k9+2@g-2mg=I kg.
Bomboonele
cdntdresc
I k9+5009+2qt9=r kg7@g.
codoulcantdre$te
l(x,g + loog +50g +20g +5g =275g.

Pungocu monedecontdre$e500g- | 5{lg 350g,


frE Ldmdlle
I kg+2009+l00g.l k93009.
cdntAresc

iE
iIE

Cortofllcontdresc
I k9+ t tg =219.

4SoofiDA.
iil0?oL oRA.
zr)t riD?furAra,
uom.arur

iE
f;r!
iE
iE
iilu

Temeleoufostefectuqlelh:l7- 15=2ore.
Observdmcd dlsiontos-odublot, deci se dubleozd$itimpul:
6 minuie+ 6 minule= 12minute,
I ord SiJumdtoteTnseomnd
:
6{l mlnde + 30 minuie = 90 minule.
Poirusdptdmdniinseomnd7 x4=28 zile.
Unrinocerpootetrdi
30oni+looni=40oni.
(2+ 0 + 0 +0)-(2x0x0x0) = 2-0 = 2

5 Ls0t

iir

MorieiiirdmAn
i 100lei-30lei-30tei=40tei,

iu

Frotele
luilonutore| 20leix3= 60lei.
impreundou i 20lei + 6{,lei=80lei.

iilFl

Soroluil\y'iholore
i40 leix2 = 80lei,
impreundou:40lel+80lei=l2Olei.

W=z s ei

frr

M=25tei

W= 3 tte i

If. Lg6tcAstDRsDfcActTA?
pRoalgfigDfs?RAgrru
#, ffi.,.*o,"alo
iE

B esteceo moi

c"s"uJo este obiectul

'r desenqtdeceitreifrotl
Ptintr. flori s-ou qscuns 17
$G
" fluturl.

jiE

lonuf o desenot33 sdgetl

" olbe $i26sdgetinegre.

Vezidesenulde
moijosi

ffi

indesensunt: 2 mdluqi,
un

fD

Ptdcinegre:69.

" unchi,3bdieli$i4tellie.
't

Pldciolbe: 74.

umbro dotd esle o


C.
"mlcrobului"

iZ

vezicoreulde
moijosI

Vezidesenulde
moijos:

Cu qceste literese pot scriecuvintele| $OC,$CO,OtC, OCf,


ffi
rr
COt,CfO.AuinJelesin
vorbiredoor cuvintelerlOCliCO$,

fiH*;;:::l*,minutorotdnl4",::?::]=;'.,'i,t.ou""'"'n
Vezidesenulde
moijos:

,EE

vezidesenulde
moiJos
I
9+8=17

l2-3=9

lsTtl
-112-7|
_

llzjS
l9+ 81 8 +,1=l

Pentru
o ghlclnumdrul

ffr
rr
core s1doldfuri de numdrul
oles, cer prietenului sd-mi
spund numdrulce $i l-o oles.
Eumd gondesclo rdsturnotul
numdruluispus(numdrulcitit
de lo dreopio io sidngq),
Exemplu: docd spune 12,
oldturise
ofld21.

frE0

lT-+tl
ft7-3
a

jos:
vezidesenuldemoi

VezisoluJiilede
moijosI

Vezlcoloono
de moijos;
l2-3=
l5+4 =
3x5 =
4 :2 =
l9-9=
9x2 =
14 :2 =
13+6 =
12 t 3=

7 x 8

t0
t5
t8

9 x 6

I x 9

7 2

3 5

4 9

(8x 6)- (28:4)= 48-7 =4l

E$E
P=8 x3 =24
S=8 +3 = l l
D= 8-3= 5
(A)6x7 =A2
(D)3 x3 =9

El si E

P =9x 6=54
S =9+6= 1 5
D =9-6= 3
(B)l2x7 =M
(E )8x l 0=80
Vezitroseulde
moijosI
20+ 7 =2 7 3 4-9=25 2x 8= 16
ll + ll + l l + l l =44
t00-50=50

vp

El si E
P=9x7=63
S=9+7=16
D= 9 - 7 = 2
(C)15x3 =45
( F ) lx l0 = 1 0

,,M
e. .o[i uoportuirr.o-uie scrisg2 pentru cd odundm
@numerete_depehublouriledejos30+50=g0,cuceledepehu
""
desusI + I =2,Deci,SO
+2= 82,
o) Vdrslototdiui= 39 onij vdrstomomej= 33 qnij vdrslofjicet= | |
fr@l
.. onr;vorsto
bunicii=8l onivdrslq
bunicului=gOqni
b) DiferenJo
dintrevdrstetepdrinjilor39oni-33 oni= 6 oni
c) Diferento
dintreverstelebunicilor90oni-gl qni=9 oni

devorstd
dintre
totdgiriicd
39qni-I I oni=28oni

Mirt"t""'"

SeobservdcdI
2 +3 =5
5+6 =ll
l l +1 2 =2 3
23+ =47
17+48=95
Deci,inlocde ?vofi95,

,g gbservd

2+ | =3
3+ 2=5
5+ 4=9
9+ 8= 17
l 7 + l6 = 3 3
Deci,inlocde? vofl33.

fiecorenumdrdin exteriorut
cercutuirepretntd

iE[dublulcelui
.
.cd
.r
din ln+eriorminus
L Deci,vom scrie5 (pen+ruc63x

ilCE

Vezicoreul.de
moiios:
23456

frEE

2- | -S),

vezlcoreut
demoijos:

A
B

c
D
E
F

ig

veziloculnumerelordotei
|

357

[ xp+ @=

2468

plxfl-@=sz
x@ -@ =to
ax@+@=12

tr

E*El-El=++

@x@+@=s a
@x@+@ = s z

@ x@ -@=ro

S, = | + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + I + 9 = I . lO .:2 = 45

s.=rP* z'o* sg.16;so'6-0


.ZoJo * T =aso
S =0 +4 5 +4 5 0=495
Penlrucq acetprodussdfiezero,lrebuie
fteco n-5 =0, deci
iEE|
{r
n= 5, f ie p -6=0 ,d e c l p=6.
groficproblemo:
Reprezentdm
p72p
A

B.-l---------,
Observdm cd 3p + 72 + 72 = 174, 3P = 174 - 14, 3p = 3O,
P = 30 : 3, p = l0 (numdrulB),NumdrulA este 2p + 72 + 72, odica
2. lO+ 144=164.

n-

iE

lntr-ozicopilulconsumd
|
+
= jumdtotede tifru.
^ sfrtde lilru | sterl=de lilru o
In30zileconsumd30:2 l5lloDte,

iq@

Existdmoi multesolulii,
Unodlneleeste999-9=990si201
+9=210.

ffi
rr

.%
Vezidesenul

oldturot:

Numdrulcqre tipse$te
esteSO

ffi
?(
deoorece6xS +2 =50.

2x3+45=51 3x4+12=24
2x4+25=33 3x5+31 =46
2 x 5 + U= U
4x5+23=43

ffi

Vezidesenul

'" oldiurot:

&

sso*
*!5
Ir-

236 +
200 +
L22
l/|:}
r39
778
379
873 +
862+
126
137
999
999

Seobservd
co Angiorecu I
13+ '14+ffi
r{ cerculetemoi mult decdt loono.
31
41
Deci.8;2 = 4 cerculetetrebuiesd
z3 3
a4
55
primeoscdloono pentru o oveo
1 5 + 1 6 + 17+ 18+ omdndoudcdle l9 cerculele,
51
5l
7t
8l
moijosI
66
iT
88
99 fllz vezicoreulde
2
4
2
ll +
ll

ffi

12+
2l

Vezicoloonele
demoijos:

2 x 2

2 E e E 6 = 3 2oE 4Ee =4s


8
E
sEaErz=r 3oE 688=40
totorit,
oEsEc= z 4 0EroET=2s""ji!934 :s-ou
4 = 9 ou6 pentru cozonoc,9+3=12ou6pentru
3 6 E 4 8 e = s r so E 5 Er=ro TOn,
rdmosln co! i
s6E7E 7=s6 6oEl6Eo= o 36-Au
9- l2 = 15ou6.

EfecludndcolcuteteoblinemI
ti|Gg
t
b= lO x2 =2 0 , c =20 | 4, c = S ,o+ b+ c = lO+ 2 0+ 5 = 35.
Suntnecesore4 tdieturi.
2m
2m
2m

2m

2m

intruncogulel
sunt30:5= 6 poriocote.6
-4 = 2 poriocote

frFa
.!
lnTr-unoIcosulet.

ln trel cogulele luoie to Tntdmplorepot fi 6 + 6 + 6 = lg


portocolesou6+6+2= 14portocqle,

iEg
't

S-oufotosit

30| :3l= l0 (bidoone)Sirespectiv


45 | :5l= 9 (bldoone).Decl.
s-oufolositl0 + 9 = l9 bidoone,

Unbidonde otet ore copocttoteo 35 | : 7 = 5 t, ior un bidon de


iE4
ulei
ore
capociloteo de 27 | | 9 = 3 L Diferentodintre copocitdlile
'!
celordoudfeluridebidooneeste5l-3l= 2 L

fr@ Lo doto de2ionuorie.

iE
tt-

a) (o x2 | 3 ) x2 = 12
o x2 i 3 = 12i 2
o x2 i3 =6
d x2 =6 x3
d x2 =1 8
o =1 8 :2
o=9
e) 81:9 +3 L 9 =4 E x
9 +2 7 = 4ux
3 6 = 4tr9
Deci,x = 9

f;f,ll

Ve/ desenul
demoijos:

22 30 . 3t

23

29

24

t06

-21 -28 -32 .25


t06

27
106 t06

b) Cel moi mlc numdrde doud


cifre este 10,Atunciovem I
l0 :4 = 2 $irest2.
c) (40: 2) + (40:4) = 20 + l0 =30
d)6x 8+4 x 8 = l0 x y
48 + 3 2 = t O x y
E 0 = l0 x 8
De c i,y = 1 g

6 puncle(1,2,7,l0);
7 puncle (5, l4);
9pucfe(3,8,l3);
l0 puncte(16);
| | puncfe(4,6,l2);
l2 puncle(l7);
'14puncle (9, I l, l5).

106

tEg Trebuiepuse2 pdfrote(doud


= un romb:
"cercuri
treicercuri= unpdfrol),

BIBLIOGPAFIE
SELECIIVA
GABRIEL
ANOUX,A rmathlque. Lesespoce, afirhmefique,hipemogiques,
GoulhierVllloreel flleslmprimeur- librqlres,
Poris.1894
ARNOLDBRUNEAU,
lnfilorlon et cu osfi' m('themqriques,Libroi e Fernond
Noihon.Poris.1939
ANGEL]CA
CALUGAT?|TA,
Exerclltlg ptoblemede motemdtcd penftu ctasete
I - ry, EdituroUniversol
Pon,Bucuresli,
1996
FLORICA
T.CAMPAN,PovedeonumeteloLEdituroTlneretulul,Bucurestl,I 965
VICTORCEAU,U,Aulocunoa9tere6l cteqie, EdituroMllltora,Bucure$tl,1983
PHILIP
CARTER
& KENRUSSEL,
feste de ln efigenld,Aldo Press,Bucure$tl,1998
COCA DIMTDOF:
DUMTTRU
SAVULESCU.
Afitmalicd, Cutegep de exercUltit
oblarne pentru claso r. EdituroPorolele45, Pite$tl,1998
COCA DIMIDOF;DUMlll?USAVULESCU,
Afihne cd, Culegere de exercifii ti
pobleme pent'Uclos o t -o, EdiluroPorolele45, Pite$i, 1998
HENRZ
ERNEST
DUDENEZ,
Amusementsin ntdlhemotlcs.ThomosNelson,London,l 9 1 7
VTOREL-GEORGE
DUM\TRIJ,
in lorc poveglilot cu ,., ldbhtntud, Edituro ALL,
Bucuretti,l99S
ALEXANDRINA
DUMITRU;
VIOREL-GEORGE
DUMITRU|
GHEORGHE
HERESCU:
VIORICAFATU,Moremottcd,Culegetede exercifilil of.ouemepentuuctase/
, - rY,EdituroALL,Bucure$ti,
1999
ALEXANDPINA
DUMITRU:
EHEORGHE
HERESCU,
Mo|emaTica,mo,nudpenfuu
ctosdr,EdituroDidocticdSiPedogogicd,Bucure$ti,
1994
ALEXANDR]NA
DUMITPU:
GHEOREHE
HERESCU,
MoTemaficA,monud penhu
clrsd d rr-o,EdituroDidocticdFiPedogogica,Bucure$ti,
1995
GRIGORE
GHEBAi colob' Jocuti didqctice 9i pt&teme de perspicocilole
motenqticd pentru qegcoloti ti tcolotii clqselotI - ly, EdituroPonUniversoi,
Bucuregti,l997
JOHNMARSHAU,NewCuniculum,WfHEMAtfCStof Schoots,8ook4, OLIVER
& BOZD,
London,1998
EDUARD
LUCAS.L'Atifhn'tique amwan e, GauthierVillorset Filesimp meur
Poris,I 895
/ libroires,
ruSPOPESCU,
ttulefiffin de rioc(f,rtri,EditurqSpod- Tuism,Bucurefii,1986
MIHAILRO$U;NICULINA
ILARION,Mdtemalicd,Culegea per/ru clo6/eI - ll,
EdlturoALL.Bucure$i.1998
GEOPGETA
RUSU
, Motmlalicdln ve|f,und imogh pentuucei moi mic,Edlturc
Plumb,Bocou,1998
HORST
H.SIEWERT,
Cwt sd ne cdculdm coeficiantutde intetigenld.eemtna
Press,Bucure$il,I 998
PqTA SILVESTRU,
Jocun ti iuc l, Enclclop&id pt@licd o cop lot, Edll.lJa
lonCreongO,Bucure$ll,
l98l
WILLZSPERLING,
,(nl de oblenedigtocfye, EdlturoCorteo Romaneoscd.
Bucuresti,I 93l
'-' Prnoccbio,Nr.37,Fucksund Kqterinder Potsche,DeulscheBundesRepublik
-" eazeta Matenatlcd, Publlcdlielunatd pantw ttneret S,g.M,,Bucurosli,
qnll 1992- 1998

tsBN97&973-68+681-6

ilffililulruilil|[tl

S-ar putea să vă placă și