Sunteți pe pagina 1din 111

Noile reglementari

contabile aplicabile
de la 1 ianuarie 2015
si implicatiile fiscale
aferente
Bucuresti
26 februarie 2015

AGENDA (1)
Dispozitii generale: noi reglementari contabile, aria de aplicabilitate
Exercitiul financiar/ fiscal diferit de anul calendaristic
Categorii de entitati raportoare, raportari financiare
Caracteristicile calitative ale informatiilor financiare
Principii generale de raportare financiara

Politici contabile, erori contabile, implicatii fiscale


Imobilizari necorporale: evaluare initiala, avansuri, amortizare, ajustari
pentru depreciere, aspecte fiscale - cercetare dezvoltare, amortizare fiscala
Imobiliari corporale: reevaluare, evaluare initiala, cheltuieli ulterioare,
aspecte contabile si fiscale, investitii imobiliare, active biologice,
amortizarea, provizioane pentru dezafectare, costuri de descoperta
Imobilizari corporale: aspecte fiscale privind costurile ulterioare, reevaluarea,
impozitul pe cladiri, amortizare fiscala

Stimulente in cadrul unui contract de leasing operational

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

AGENDA (2)
Imobilizari financiare: evaluare, investitii nete in entitati straine, contributii la
capital social

Stocuri: active biologice de natura stocurilor, costuri de productie


Reduceri comerciale, costurile indatorarii, aspecte fiscale dobanzi si f/x,
certificate verzi, depozite pe termen scurt
Concedii de odihna si bonusuri acordate angajatilor
Reevaluarea elementelor monentare si nemonetare
Beneficii sub forma de capitaluri proprii, implicatii fiscale
Comisioane aferente imprumuturilor pe termen lung

Provizioane: categorii de provizioane, evaluare


Programe de fidelizare a clientilor
Venituri din prestare de servicii

Cerinte privind auditul situatiilor financiare anuale


Modificari plan de conturi
Modificari legea contabilitatii 82/1991.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014


pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare
individuale si situatiile financiare consolidate
OMFP 1802/2014

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Dispozitii generale
OMFP 1802/ 2014

Un singur set de reglementari contabile privind intocmirea situatiilor


financiare anuale individuale si consolidate.

Transpunere partiala a prevederilor Directivei 2013/34/UE a


Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare
anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale
anumitor tipuri de intreprinderi,
de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si
a Consiliului
si de abrogare a directivelor:
- 78/660/CEE (Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene)
- 83/349/CEE (Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice
Europene) ale Consiliului.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Dispozitii generale
OMFP 1802/ 2014

OMFP 1802/2014 intra in vigoare astfel:


Regula generala: la data de 1 ianuarie 2015.
Pentru entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul

calendaristic de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care


incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.
La data intrarii in vigoare a Ordinului 1802/204 se abroga:

OMFP 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu


directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile
ulterioare;

OMFP 2239/2011, pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate,


publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 si 522 bis din 25
iulie 2011.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Exercitiu fiscal / financiar diferit de anul calendaristic


Legea contabilitii 82/1991, art. 27 (3):
2014: Exerciiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic
[opiune] pt sucursale / filiale ale unei societi cu sediul n strinatate,
dac exerciiul financiar difer pentru societatea-mam
2015: posibil si pentru societatile romanesti

An fiscal = exerciiu financiar diferit de anul calendaristic


[nainte de 2014 alegerea unui exerciiu financiar diferit de anul
calendaristic era posibil doar pentru scopuri contabile; OMF
864/2010; OMF 1878/2010]

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Exercitiu fiscal diferit de anul calendaristic


Opiune, care trebuie notificat ctre ANAF cu min. 30 de zile nainte
de nceperea anului fiscal modificat (Formular 014)

Primul an fiscal modificat include i perioada 1 ianuarie prima zi a


anului fiscal modificat:

An 2015

1 ian 2015

An 2016

31 dec 2015

30 sept 2016

Declaratia anuala de impozit pe profit: 25 Dec 2016

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Schimbarea exercitiului financiar (1)


Entitatile care decid sa schimbe data inceperii exercitiului financiar au
urmatoarele obligatii:
Sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor
Publice despre exercitiul financiar ales cu cel putin 30 zile
calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales
Sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale depuse la
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Instiintarea in scris cu privire la exercitiul financiar ales trebuie sa fie


insotita de Act doveditor ca entitatea este sucursala a unei persoane
juridice straine respective filiala a unei societati mama straine sau filiala a
unei filiale a unei societati mama straine care are exercitiul financiar diferit
de anul calendaristic.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

Schimbarea exercitiului financiar (2)


Bilant:

1 ianuarie
2015

30 septembrie
2015

30 septembrie
2016

Contul de profit si pierdere:

Perioada N-1

1 octombrie
2014

Perioada N

30 septembrie 1 octombrie
2015
2015

30 septembrie
2016

Dispozitii generale: aria de aplicabilitate


OMFP 1802/ 2014

Aria de aplicabilitate este similara cu cea specificata in OMFP 3055/2009.

In OMFP 1802/2014 este specificat faptul ca noile reglementari contabile se aplica categoriilor de
persoane (denumite entitati) ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata
reglementata

Exemple de entitati:

societati comerciale
Societatile/companiile nationale;
regiile autonome;
institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare,
functioneaza pe principiile societatilor;
subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu
sediul in Romania, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor
prevazute mai sus, cu sediul in Romania, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in conditiile
prevazute de prezentele reglementari;
grupurile de interes economic, infiintate potrivit legii.

Nota: prin optiune, conform modificarilor aduse la Legea 82/1991 prin OUG 79/2014, aceste
reglementari contabile pot fi aplicate si de catre persoane independente.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

10

Categorii de entitati raportoare


OMFP 1802/ 2014

Microentitati - entitati care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei
criterii:
total active < 350.000 EUR;
cifra de afaceri neta < 700.000 EUR;
numarul mediu de angajati < 10.

Entitati mici - entitati care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei
criterii:
total active < 4.000.000 EUR;
cifra de afaceri neta < 8.000.000 EUR;
numarul mediu de angajati < 50.
si nu se incadreaza in categoria microentitatilor

Entitatile mijlocii si mari - entitati care depasesc limitele a cel putin doua dintre
urmatoarele trei criterii:
total active > 4.000.000 EUR;
cifra de afaceri neta > 8.000.000 EUR;
numarul mediu de angajati > 50.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

11

Categorii de entitati raportoare (continuare)


OMFP 1802/ 2014

O entitate de interes public este considerata o entitate mijlocie si mare, indiferent de


cifra de afaceri neta, totalul activelor sau numarul mediu de salariati;

Entitati de interes public inseamna societatile/companiile nationale, societatile cu


capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome;

Incadrarea in criteriile de marime prevazute de prezentele reglementari se efectueaza la


sfarsitul exercitiului financiar, pe baza:
indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent celui
de raportare si a

indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare


incheiate la sfarsitul exercitiului financiar current.
Se va utiliza cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la
data de 19 iulie 2013.

Entitatea schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii


financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca criteriile de marime.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

12

Categorii de entitati raportoare raportari financiare


OMFP 1802/ 2014
Descriere

Microentitati

Entitati mici

Da

Bilant
Bilant prescurtat

Entitati
mijlocii si
mari

Da

Da
Da

Da

Situatia modificarilor capitalului propriu

Optional

Da

Situatia fluxurilor de trezorerie

Optional

Da

Da

Da

Cont de profit si pierdere


Cont de profit si pierdere prescurtat

Note explicative

Da

Da*

Raportare privind platile catre guverne

Da

Informatii suplimentare solicitate de MFP

Da

In cazul microentitatilor exista un numar redus de cerinte de prezentare in notele


explicative.
*

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

13

Categorii de entitati raportoare raportari financiare


OMFP 1802/ 2014

Entitatile nou infiintate pot raporta situatiile financiare in oricare din formatele
specificate de OMF 1802/2014 aplicabile celor trei categorii de entitati, cu
exceptia entitatilor de interes public.

Ulterior, in baza indicatorilor aferenti anului precedent respectiv anului de


raportare, se efectueaza incadrarea la categoria de entitati raportoare si se
foloseste formatul de situatii financiare corespunzator.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

14

Categorii de entitati raportoare


OMFP 1802/ 2014

Criterii de marime:
total active: 24.000.000 EUR;
cifra de afaceri neta: 48.000.000 EUR;
numarul mediu de angajati: 250.

Grupuri mari - grupurile constituite din societati - mama si filiale care urmeaza sa fie
incluse in consolidare si care pe baza consolidate depasesc limitele a cel putin doua
dintre criteriile de mai sus

Grupuri mici si mijlocii - grupurile constituite din societati - mama si filiale care
urmeaza sa fie incluse in consolidare si care pe baza consolidate nu depasesc limitele a
cel putin doua dintre criteriile de mai sus

La stabilirea criteriilor de marime societatea poate sa nu ia in considerare filialele pe


care intentioneaza sa le elimine la consolidare.

Un grup isi schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii
financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca criteriile de marime.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

15

Categorii de entitati raportoare raportari financiare


OMFP 1802/ 2014

Structura si continutul situatiilor financiare consolidate

Ordinul 1802/ 2014 nu prevede explicit/distinct ce contine setul de situatii


financiare si care este structura bilantului si contului de profit si pierdere.

Totusi din continutul reglementarilor putem deduce ca setul de situatii


financiare contine cel putin: Bilant, cont de profit si pierdere si notele
explicative. Situatiile financiare consolidate sunt insotite de un raport
consolidat al administratorilor.

Societatile care sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale


consolidate si care au ales sa aplice IFRS atunci continua sa aplice
reglementarile respective.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

16

Categorii de entitati raportoare raportari financiare


OMFP 1802/ 2014

Exceptii de la consolidare:

Grupurile mici si mijlocii sunt exceptate de la obligaia de a intocmi situatii


financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor, cu
exceptia cazului in care una dintre entitatile afiliate este o entitate de interes
public.

Conditiile in care o entitate care indeplineste criteriile de marime (ex. grupuri


mari) poate sa fie exceptata de la consolidare au fost modificate, si anume
societatea mama trebuie sa fie filiala 100% (sau 90% cu acordul celorlati
actionari/asociati) a unei societati mama cu sediul in Romania si nu a unei
societati - mama cu sediul in UE care intocmeste situatii financiare consolidate.
!!! In acest context pot fi exceptate la consolidare si entitatile de interes public
mai putin cele ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o
piata reglementata.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

17

Categorii de entitati raportoare raportari financiare


OMFP 1802/ 2014

Entitati controlate in comun


Controlul comun - reprezinta controlul partajat asupra unei entitati, convenit prin

contract, care exista numai atunci cand deciziile legate de activitatile relevante necesita
consimtamantul unanim al partilor care detin controlul comun.
Se impune schimbare de tratament contabil: trecerea de la metoda consolidarii

proportionale la metoda punerii in echivalenta.


Impact:
Evaluarea investitiei la valoarea agregata activelor i datoriilor pe care entitatea le-a

consolidat anterior proporional, inclusiv orice fond comercial generat prin achiziie.
Evaluarea se face si pentru perioada comparativa si se prezinta in consecinta in

situatiile financiare consolidate.


Nota: daca activele nete sunt negative se va analiza daca entitatea are obligaii legale
sau implicite aferente activelor nete negative:
DA, atunci Datorie
NU, atunci Rezultat Reportat (!!!Neclar)

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

18

Caracteristicile calitative ale informatiilor financiare


OMFP 3055/ 2009

OMFP 1802/ 2014


relevanta

relevanta

inteligibilitatea

inteligibilitatea

comparabilitatea

comparabilitatea

reprezentare exacta

credibilitate

verificabilitate
oportunitate
Reprezentare exacta:
completa - o descriere completa include toate informatiile necesare pentru ca un
utilizator sa inteleaga fenomenul descris, inclusive explicatiile necesare
neutra - o descriere neutra este cea care nu suporta influente in selectia si prezentarea
informatiilor financiare. O descriere neutra nu este denaturata, ponderata, accentuata,
neaccentuata sau manipulata
fara erori - reprezentarea fara erori inseamna ca nu exista erori sau omisiuni in
descrierea fenomenelor, iar procesul utilizat pentru a genera informatiile raportate a fost
selectat si aplicat fara erori.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

19

Caracteristicile calitative ale informatiilor financiare


(continuare)
Verificabilitate:
asigura utilizatorii ca informatiile reprezinta exact fenomenele economice pe care isi
propun sa le reprezinte;
diferiti observatori independenti si in cunostinta de cauza pot ajunge la un consens cu
privire la faptul ca o anumita descriere este o reprezentare exacta
poate fi directa sau indirecta;
-

cea directa se refera la verificarea unei valori sau a altor reprezentari prin observare
directa in timp

cea indirecta se refera la verificarea intrarilor pentru un model, o formula sau o alta
tehnica si la recalcularea rezultatelor prin utilizarea aceleiasi metodologii.

daca nu este posibila verificarea unor explicatii si informatii cu caracter previzional pana
intr-o perioada viitoare sau chiar deloc trebuie sa se prezinte in situatiile financiare
ipotezele fundamentale, metodele de compilare si alti factori si alte circumstante care
sustin informatiile.
Oportunitatea: informatiile sunt disponibile factorilor decizionali pentru ca acestia sa ia
decizii in timp util.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

20

Principii generale de raportare financiara


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

principiul continuitatii activitatii

principiul continuitatii activitatii

principiul permanentei metodelor

principiul permanentei metodelor

principiul prudentei

principiul prudentei

principiul contabilitatii de angajamente

principiul contabilitatii de angajamente/


principiul independentei exercitiului

principiul intangibilitatii

principiul intangibilitatii

principiul evaluarii separate a elementelor


de activ si de datorii
principiul necompensarii

principiul evaluarii separate a elementelor


de activ si de datorii
principiul necompensarii

principiul pragului de semnificatie

principiul pragului de semnificatie

contabilizarea si prezentarea elementelor


din bilant si din contul de profit si pierdere
tinand seama de fondul economic al
tranzactiei sau al angajamentului

principiul prevalentei economicului asupra


juridicului

principiul evaluarii la cost de achizitie sau


cost de productie.

n/a.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

21

Principii generale de raportare financiara


(continuare)
Principiul continuitatii activitatii
Entitatile aflate in lichidare procedeaza la reclasificarea creantelor pe termen lung in creante
pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung in datorii pe termen scurt;
Prezinta in declaratia care insoteste situatiile financiare anuale faptul ca nu a intocmit
situatiile financiare in baza principiului continuitatii activitatii.
Principiul contabilitatii de angajamente
Informatiile prezentate in cadrul celor doua principii (al contabilitatii de angajamente
respectiv principiul independentei exercitiului) sunt preluate in cadrul unui singur principiu.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere


tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului
Echivalentul principiului prevalentei economicului asupra juridicului.
Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului


costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de
achizitie sau costul de productie vor fi detaliate in Ordin.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

22

Politici contabile, corectarea erorilor contabile


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Retrospectiv: efectele modificarii politicilor


contabile
aferente
exercitiilor
financiare
precedente se inregistreaza pe seama
rezultatului reportat (cont 1173 "Rezultatul
reportat provenit din modificarile politicilor
contabile.

Doar Prospectiv:
- se efectueaza numai pentru perioadele
viitoare incepand cu exercitiul financiar
urmator celui in care s-a luat decizia
modificarii politicii contabile.

Prospectiv: in cazul in care efectul modificarii


politicii contabile este imposibil de stabilit pentru
perioadele trecute

se pot efectua numai la inceputul unui


exercitiu financiar si nu sunt permise
modificari ale politicilor contabile pe
parcursul unui exercitiu financiar.

Efecte fiscale: pentru modificarii politicilor


contabile pentru o perioada anterioara, entitatile
trebuie sa ia in considerare efectele fiscale ale
acestora.
Efectele modificarii politicilor contabile aferente
exercitiului financiar curent se contabilizeaza
pe seama conturilor de cheltuieli si venituri ale
perioadei.

Nota: Nu se modifica bilantul perioadei anterioare (urmare a modificarii


politicilor contabile sau corectarii erorilor).
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

23

Corectarea declaratiilor fiscale


Venituri / Cheltuieli inregistrate
eronat sau omise, se corecteaza prin:

- ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale


careia ii apartin, si

- depunerea unei declaraii rectificative

FARA A FACE DISTINCTIE INTRE ERORI


SEMNIFICATIVE SI NESEMNIFICATIVE
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

24

Corectarea declaratiilor fiscale


Cheltuielile inregistrate in anul efectuarii
corectiei (N) reprezinta:
cheltuieli nedeductibile in anul N
cheltuieli deductibile conform regulilor
de deductibilitate fiscala in anul N-x
(declaratii rectificative)
IMPLICATII
FISCALE

Daca N-x a fost controlat?

Proiect Cod: corelare pt erorile care


se inregistreza pe ch / ven

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

25

Imobilizari necorporale:
Evaluarea initiala - Achizitie separata
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Detaliere distincta a costurilor imobilizarilor


dobandite separat (costuri atribuibile si
neatribuibilie valorii de intrare a activului):

Reguli generale de evaluare a bunurilor,


fara o detaliere specifica pentru imobilizarile
necorporale.

Costuri atribuibile: costurile de achizitie

plus orice cost atribuibil pregatirii activului


pentru utilizarea prevazuta (cheltuieli cu
personalul, cu onorariile profesionale,
costurile de testare a activului)
Costuri neatribuibile: costuri de publicitate

si activitati promotionale pentru


introducerea pe piata a unui produs nou,
costuri
instruire
personal,
costuri
administrative.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

26

Imobilizari necorporale: Evaluarea initiala Imobilizari


necorporale generate intern (1)
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Detaliere specifica privind costul unei imobilizari


generate intern.

Trimitere la regulile generale - inregistrare initial la


costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt
definite in reglementari.

Costul imobilizarii generate intern = costurile


direct atribuibile care sunt necesare pentru
crearea, producerea si pregatirea activului pentru
a fi capabil sa functioneze in maniera dorita de
companie, si includ:

Cheltueli cu materii prime si servicii


consumate/utilizate pentru generarea activului
Cheltuieli cu personalul provenite din
generarea activului
Taxele de inregistrate a uni drept legal
Amortizarea brevetelor si licentelor utilizate in
vederea generarii activelor

Nu se includ costurile:

Costurile cu instruirea personalului pentru a


utiliza activul
Costuri aferente vanzarii, cheltuieli de regie
sau generale care nu pot fi atribuite realizarii
activului.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

27

Imobilizari necorporale: Evaluarea initiala Imobilizari


necorporale generate intern (2)
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Clarificari:

Clarificari:

Cheltuielile cu marcile, titlurile de publicatii,


listele de clienti si alte elemente similare in
fond generate intern nu pot fi diferentiate
de costul dezvoltarii entitatii ca intreg in
consecinta, astfel de elemente nu sunt
recunoscute ca imobilizari necorporale.

Nespecificat.

Contractele cu clientii transferate cu titlu


oneros se recunosc la alte imobilizari
necorporale", daca:

Fara detaliere specifica cu privire la aceste


contracte.

clientii respectivi vor continua relatiile cu

entitatea
contractele astfel achizitionate sa includa
informatii cu privire la numar contract,
denumire client, durata contract)
entitatea trebuie sa dispuna de mijloace
prin care sa controleze relatiile cu
clientii, astfel incat sa poata controla
beneficiile economice viitoare preconizate,
care rezulta din relatia cu acei clienti.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

28

Imobilizari necorporale:
Evaluare initiala - Dispozitii trazitorii
OMFP 3055/ 2009

OMFP 1802/ 2014


La data aplicarii pentru prima data a ordinului:

N/A

Soldul contului 233 Imobilizari in curs de


executie se transfera la:
Rezultatul reportat provenit din
trecerea
la
aplicarea
reglementarilor
conforme cu directivele europene
203 Cheltuieli de dezvoltare sau 208 Alte
imobilizari necorporale.
1176

Soldul contului 2933 Ajustari pentru


deprecierea imobilizarilor necorporale in curs
de executie:
Rezultatul reportat provenit din
trecerea
la
aplicarea
reglementarilor
conforme cu directivele europene
2903
"Ajustari
pentru
deprecierea
cheltuielilor de dezvoltare" sau contului 2908
"Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari
necorporale.
1176

Nota: a se considera stadiul realizarii proiectului si


de modul de indeplinire a conditiilor de
recunoastere a acestuia ca active.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

29

Imobilizari necorporale: Avansuri


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Prezentare Avansuri acordate pentru

Prezentare Avansuri acordate pentru

imobilizari necorporale in contul 4094


(masura tranzitorie: transfer sold cont
234).
Soldul contului 4094 in valuta nu se

reevalueaza, fiind considerat element


monetar.
Element

monetar:
Caracteristica
esentiala a unui element monetar este
dreptul de a primi sau obligatia de a plati
un numar fix sau determinabil de unitati
monetare.

imobilizari necorporale in contul 234.

Soldul contului 234 in moneda straina se

reevalueaza, fiind considerat element


monetar.
Element

monetar:
Caracteristica
esentiala a unui element monetar este
dreptul de a primi sau obligatia de a plati
un numar fix sau determinabil de unitati
monetare.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

30

Imobilizari necorporale: Amortizare


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Cheltuielile de dezvoltare: pe durata de

Cheltuielile de dezvoltare: pe durata de

utilizare sau pe durata contractului dar nu


mai mult de 10 ani.

utilizare sau pe durata contractului, daca


depaseste 5 ani nu exista restrictii cu privire
la durata.

Fondul comercial: de regula pe perioada

Fondul comercial: de regula pe perioada

de 5 ani sau, daca durata nu poate fi


estimata credibil, se amortizeaza pe maxim
10 ani.

de maximum 5 ani; sau, cu conditia ca


aceasta perioada sa nu depaseasca durata
de utilizare economica a activului.

Contractele de clienti: activul imobilizat

Contractele de clienti: Nu este definit

reprezentand costul de achizitie al


contractelor respective se amortizeaza pe
durata acestor contracte.

distinct.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

31

Imobilizari necorporale: Ajustari pentru depreciere


OMFP 1802/ 2014
Ajustari pentru
comercial:

depreciarea

OMFP 3055/ 2009


fondului

Se ajusteaza direct valoarea fondului


comercial (cont 2071 Fond comercial
pozitiv)

Impactul se inregistreaza in contul de


cheltuieli nou creat (6817 Cheltuieli de
exploatare privind ajustarile pentru
deprecierea fondului commercial)

Ajustari pentru
comercial:

depreciarea

fondului

Ajustarile pentru depreciere erau inregistrate


in contul 6813 Cheltuieli de exploatare
privind
ajustarile
pentru
deprecierea
imobilizarilor in corespondenta cu contul
2907 Ajustari pentru deprecierea fondului
comercial

Dispozitie tranzitorie: la data adoptarii OMF


1802/2014 soldul contului 2071 se diminueza
cu valoarea ajustarii pentru depreciere din
soldul contului 2907 Ajustari pentru
deprecierea fondului commercial.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

32

Imobilizari necorporale aspecte fiscale


Amortizarea fiscala: liniar, pe perioada contractului sau pe durata
de utilizare [in general, urmeaza regimul contabil].
Brevetele de inventive - se poate si amortizare degresiva sau
accelerata
Software: liniar, pe 3 ani
Fondul comercial si cheltuielilor de constituire nu se
amortizeaza fiscal

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

33

Deducere suplimentar de 50% pentru cercetaredezvoltare (1/2)


Introdusa in 2009; modificari din 2013:
majorare la 50% a deducerii suplimentare (de la 20%) pentru cheltuielile
eligibile de cercetare-dezvoltare

extindere sfera de aplicare activitati R&D desfasurate in UE / SEE

normele de aplicare pentru modificari, inca neexistente proiect publicat


initial in luna iulie 2013, relansat in dezbatere in 2014

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

34

Deducere suplimentar de 50% pentru cercetaredezvoltare (2/2)


! Obinere rezultate
! Valorificabile de contribuabil
! Scop cretere venituri
! Documentaie privind beneficiul obinut de contribuabil din aceste
cercetri
Costuri eligibile doar anumite tipuri de costuri sunt luate in calcul
! O eviden clar a tipurilor de costuri nregistrate de contribuabil
! Documente justificative
Stimulentele fiscale se acord separat pentru activitile de cercetaredezvoltare din fiecare proiect desfurat
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

35

Imobilizari corporale: Reevaluare (1)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Definire valoarea justa

Definire valoarea justa

Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi incasat


pentru vanzarea unui activ intr-o tranzactie
reglementata pe piata principala (daca exista) sau
cea mai avantajoasa, la data evaluarii, in conditiile
curente de piata (adica un pret de iesire),
indiferent daca respectivul pret este direct
observabil sau este estimat utilizand o alta tehnica
de evaluare.

Valoarea justa a imobilizarilor corporale este


determinata, in general, plecand de la valoarea
lor de piata.

Surplus din reevaluare realizat

Surplus din reevaluare realizat

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din


reevaluare este capitalizat prin transferul direct in
rezultatul reportat utilizand contul 1175 "Rezultatul
reportat reprezentand surplusul realizat din
rezerve din reevaluare", atunci cand acest surplus
reprezinta un castig realizat.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din


reevaluare este capitalizat prin transferul direct in
rezerve
utilizand
contul
1065
"Rezerve
reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare, atunci cand acest surplus reprezinta
un castig realizat.

Nota: Regula se aplica si in cazul transferului


partial.

Nota: Regula se aplica si in cazul transferului


partial.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

36

Imobilizari corporale: Reevaluare (2)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Masura tranzitorie: la data adoptarii


1802/2014 soldul contului 1065 se
transfera asupra contului 1175.

N/A

Sumele reprezentand diferentele de natura


veniturilor si cheltuielilor rezultate din
reevaluare trebuie prezentate separat in
contul de profit si pierdere in conturile:

Sumele reprezentand diferentele de natura


veniturilor si cheltuielilor rezultate din
reevaluare trebuie prezentate separat in
contul de profit si pierdere in conturile:

contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea


imobilizarilor corporale",

6813 Cheltuieli de exploatare privind


ajustarile
pentru
deprecierea
imobilizarilor

sau 755 "Venituri din reevaluarea


imobilizarilor corporale, dupa caz.

Nota: Conturile 6813 si 7813 sunt folosite


numai pentru evidentierea deprecierilor
aferente imobilizarilor corporale a caror
evidenta este efectuata la cost.

7813 Venituri din ajustari


deprecierea imobilizarilor

pentru

Nota: Conturile 6813 si 7813 pentru ambele


metode de evaluare (la cost si la valoarea
reevaluata).

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

37

Pierderi din reevaluarea mijloacelor fixe tratament fiscal

cheltuieli nedeductibile

valoarea fiscala ramane aceeasi! (definitie


art. 7)

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

38

Imobilizari corporale: Evaluarea initiala


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Exemplificare costuri care nu intra in


valoarea unei imobilizari corporale:

Nu sunt exemplificate aceste costuri


care se exclude.

costurile
administrative
cheltuieli generale de regie;

si

alte

costurile
neamplasarii
sau
reorganizarii partiale sau totale a
activitatilor entitatii.
costurile de introducere a unui nou
produs sau serviciu;

costurile de desfasurare a unei


activitati intr-un loc nou sau cu o noua
clasa de clienti.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

39

Imobilizari corporale: Evaluarea initiala


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Daca o cladire este demolata pentru a fi


construita o alta, cheltuielile cu demolarea nu
sunt considerate costuri de amenajare a
amplasamentului.

Daca o cladire este demolata pentru a fi


construita o alta, cheltuielile cu demolarea nu
sunt considerate costuri de amenajare a
amplasamentului.

Tratamentul este similar in cazul:

Tratamentul este similar in cazul:

cheltuielilor
reprezentand
valoarea
neamortizata a cladirii demolate

cheltuielilor
reprezentand
valoarea
neamortizata a cladirii demolate

sau costul activului respectiv, atunci cnd


acesta este evideniat ca stoc.

n/a

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

40

Imobilizari corporale: Cheltuieli ulterioare


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/2009

Inspectiile sau reviziile generale regulate,


efectuate de entitate pentru depistarea
defectiunilor, la momentul efectuarii fiecarei
inspectii generale, costul acesteia poate fi
recunoscut drept:

Costurile intretinerii zilnice ale activului sunt


recunoscute in contul de profit si pierdere pe
masura ce sunt suportate.

cheltuiala a periodei,

sau in valoarea contabila a elementului de


imobilizari corporale ca o inlocuire
daca
sunt
recunoastere

respectate

criteriile

de

Cheltuielile cu lucrarile de reparatii, altele decat


cele curente, care au ca rezultat imbunatatirea
parametrilor
tehnici
sau
sunt
indispensabile, la intervale regulate, pentru a
asigura continuarea exploatarii activelor la
parametrii normali se includ in valoarea
activului respectiv.

Costul inspectiei se amortizeaza pe perioada


dintre doua inspectii planificate (daca este
capitalizat).

Nota: Doar costurile semnificative se pot


capitaliza. A se defini politici contabile de
recunoastere.

Nota: a se considera prag de semnificatie in


vederea capitalizarii. A se stabili politici contabile
de recunoastere.

Criteriile de recunoastere:
active generatoare de beneficii economice
viitoare
si detinute pe o perioada mai mare de un an.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

41

Cheltuieli ulterioare aspecte fiscale


Ordinul 3055/2009

Pct. 107: Cheltuielile cu lucrrile de


reparaii,
altele
dect
costurile
intretinerii zilnice, efectuate potrivit
condiiilor tehnice de exploatare a
activelor respective, care au ca
rezultat mbuntirea parametrilor
tehnici sau sunt indispensabile, la
intervale regulate, pentru a asigura
continuarea exploatrii activelor la
parametrii normali

Cod fiscal

Art. 24 (3) Sunt, de asemenea,


considerate mijloace fixe amortizabile:
d) investiiile efectuate la mijloacele
fixe existente, sub forma cheltuielilor
ulterioare realizate n scopul
mbuntirii parametrilor tehnici iniiali
i care conduc la obinerea de
beneficii economice viitoare, prin
majorarea valorii mijlocului fix.

Entitatea stabilete prin politicile


contabile criteriile n funcie de care
cheltuielile ulterioare efectuate n
legtur cu imobilizrile corporale
majoreaz valoarea acestora sau se
evideniaz n contul de profit i
pierdere.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

42

Imobilizari corporale: Recunoasterea


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Evidentiere/clasificare separata a:

Aceste categorii de imobilizari corporale nu


sunt clasificate distinct.

investitiilor imobiliare

activelor biologice productive


activelor

corporale de explorare
evaluare a resurselor minerale.

si

Pentru acestea se aplica regulile generale


de
evaluare,
aplicabile
imobilizarilor
corporale.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

43

Imobilizari corporale: Investitii imobiliare recunoastere(1)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Investitia imobiliara este proprietatea (un


teren sau o cladire ori parte a unei cladiri
sau ambele) detinuta (de proprietar sau de
locatar in baza unui contract de leasing
financiar) pentru a obtine venituri din:

Nu se evidentaza distinct de imobilizarile


corporale detinute.

chirii sau
pentru cresterea valorii capitalului,
sau ambele,
si se dinting de cele utilizate de posesor ,
active care sunt utilizate pentru:

producerea sau furnizarea de bunuri sau


servicii
in scopuri administrative.
Nota: terenurile detinute fara un scop definit
sunt considerate investitii imobiliare pana la
definirea scopului.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

44

Imobilizari corporale: Investitii imobiliare recunoastere(2)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Exemple de investitii imobiliare:


terenurile detinute in scopul cresterii pe
termen lung a valorii capitalului decat in
scopul vanzarii;
terenurile detinute pentru
viitoare inca nedeterminata;

Nu se evidentaza distinct de imobilizarile


corporale detinute.

utilizare

o cladire aflata in proprietatea entitatii,


inclusiv in temeiul unui contract de
leasing, dar care este detinuta pentru a
fi inchiriata in temeiul unuia sau mai
multor contracte de leasing operational;
o cladire care este libera, dar detinuta
pentru a fi inchiriata in temeiul unuia sau
mai
multor
contracte
de
leasing
operational
proprietatile imobiliare in curs de
construire sau amenajare in scopul
utilizarii viitoare ca investitii imobiliare.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

45

Imobilizari corporale: Investitii imobiliare - recunoastere (3)


OMFP 1802/ 2014
Exceptii de
imobiliare:

la

clasificare

OMFP 3055/ 2009


ca

investitii

N/A

proprietatile imobiliare detinute pentru a fi


vandute - stocuri
proprietatile imobiliare care sunt in curs de
construire sau amenajare in numele unor terte
parti, acestea reprezentand servicii in curs de
executie contracte de constructii
proprietatile imobiliare utilizate de posesor (sau
de salariati (chiar si inchiriate acestora).
Utilizare mixta:
Parti din activ pot fi vandute sau inchiriate separat
(prin contract de leasing financiar)?
DA, atunci entitatea poate contabiliza separat
componenta de investitie imobiliara

NU, atunci entitatea poate contabiliza separat


componenta de investitie imobiliara doar daca
partea
utilizata
de
posesor
este
nesemnificativa.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

46

Imobilizari corporale: Investitii imobiliare - recunoastere (4)


OMFP 3055/ 2009

OMFP 1802/ 2014

Servicii auxiliare:

N/A

Sunt serciviciile auxiliare o componenta


semnificativa a intregului contract?
NU, atunci = investitie imobiliara
(servicii de securitate sau curatenie
asigurate de proprietar)
DA, atunci = proprietate imobiliara
utilizata de posesor (ex. Costurile cu
administrarea unui hotel).
Atentie! In cazul situatiilor financiare
consolidate rationamentul cu privire la
clasificarea investitii imobiliare vs proprietati
imobiliare utilizate de posesor se face la
nivel de Grup.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

47

Imobilizari corporale: Investitii imobiliare - recunoastere (5)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Transferurile in sau din categoria investitiilor


imobiliare trebuie facute daca exista o modificare
a utilizarii, astfel:

Se aplica in cazul imobilizarilor corporale utilizate


de posesor.

inceperea
procesului
de
amenajare
perspectiva vanzarii (transfer la stocuri);

in

inceperea utilizarii de catre posesor (transfer la


imobilizari utilizate de posesor);
incheierea utilizarii de catre posesor (transfer la
investitii imobiliare);
inceperea unui leasing operational cu o alta
parte (transfer de la stocuri la investitii
imobiliare).
Daca intervine o modificare in utilizare
evidentiata prin demararea unor lucrari de
amenjare in vederea vanzarii atunci, la data
receptiei finale investiile imobiliare se transfera
la stocuri;
Daca investitia imobiliara se vinde fara
amenajari atunci nu se reclasifica la stocuri.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

48

Imobilizari corporale: Investitii imobiliare - recunoastere (6)


OMFP 1802/ 2014
Dispozitii tranzitorii:

OMFP 3055/ 2009


N/A

La aplicarea pentru prima data a


prezentelor reglementari, entitatile stabilesc,
pe baza politicilor contabile si a
rationamentului profesional, care dintre
proprietatile imobiliare detinute indeplinesc
conditiile pentru a fi incadrate la investitii
imobiliare.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

49

Imobilizari corporale: Active biologice productive


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Activele biologice productive sunt active


autoregeneratoare. Un activ biologic este
un animal viu sau o planta vie si detinute
pentru productie.

Sunt evindentiate in conturi de imobilizari


distincte insa nu sunt tratate separat si se
incadreaza
in
regulile
generale
de
recunoastere si evaluare a imobilizarilor
corporale.

Activele biologice productive sunt distincte de


activele biologice de natura stocurilor.
O entitate recunoaste un activ biologic daca
si numai daca:
entitatea controleaza activul ca rezultat al
evenimentelor trecute;
este probabil ca beneficiile economice
viitoare asociate activului sa revina entitatii;
si
valoarea justa sau costul activului poate fi
evaluat(a) in mod credibil.
Exemple: animale pentru reproductive, vita
de vie producatoare (cu rod), pomi fructiferi.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

50

Imobilizari corporale: Amortizarea


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

!!! Duratele de amortizare contabile diferite


de cele fiscale.

Nu este specificat distinct acest lucru. Insa


exista definita notiunea de duratele de
utilizare economica.

Este specificat distinct faptul ca duratele de


amortizare contabile (stabilite potrivit
politicilor contabile) pot fi diferite de duratele
de amortizare utilizate pentru scopuri
fiscale.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

51

Imobilizari corporale: Amortizarea fiscala


Perioade de amortizare: cf. HG 2139/2004

Perioada de amortizare fiscala nu poate fi modificata pe


parcurs
Limita: 2.500 Lei (HG 276/2013)
Constructii liniar
Echipamentelor tehnologice (masinilor / uneltelor /
instalatiilor), si pentru computere / periferice liniar,
degresiv sau accelerat
Altele (e.g. mijloace de transport): linear sau degresiv

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

52

Imobilizari corporale: Provizioane pentru


dezafectare (1)
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Provizioanele reprezentand datorii existente


din dezafectare, restaurare sau de natura
similara sunt recunoscute ca parte a costului
unui element de imobilizari corporale.

Costul imobilizarii corporale include si


costurile estimate initial cu demontarea si
mutarea la scoaterea din functiune, cu
restaurarea amplasamentului pe care este
pozitionata imobilizarea.

Modificarile in evaluarea acestor datorii se


contabilizeaza tinand cont daca activul
aferent este evaluat la cost sau la valoare
reevaluata.

Nu sunt prevederi cu privire la tratamentul


contabil al modificarilor de valoare a acestor
provizioane in mod diferentiat pentru cele
doua modele de evaluare.

Evaluare la cost
modificarile valorii datoriei se adauga sau
se deduc din costul activului
daca valoarea modificarilor de dedus >
decat costul activului (ramas de amortizat)
atunci execedentul se inregistreaza in
contul de profit si pierdere
in cazul ajustarii in sus a costului, se
analizeaza activul pentru depreciere.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

53

Imobilizari corporale: Provizioane pentru


dezafectare (2)
OMFP 1802/ 2014
Evaluare la valoarea reevaluata
o scadere a datoriei se inregistreaza in
rezerve din reevaluare (sau venit in cazul
reluarii unei cheltuieli cu reevaluarea
recunoscuta anterior)

OMFP 3055/ 2009


Nu sunt prevederi cu privire la tratamentul
contabil al modificarilor de valoare a acestor
provizioane.

o crestere a provizionului se inregistreaza


ca si reducere de reevaluare (sau cheltuiala
in cazul reluarii unui venit din reevaluari
recunoscut anterior)

Note:

daca scaderea provizionului depaseste


valoarea costului (echivalentul conform
modelului
costului),
excedentul
se
inregistreaza pe seama contului de profit si
pierdere

modificarea datoriei este un indiciu ca este


necesara o reevaluare a activului si implicit
a intregii grupe din care face parte acesta.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

54

Imobilizari corporale: Costuri de descoperta recunoscute ca


active (1)
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Descoperta: activitatea de indepartare a


pamantului extras (sterilului), efectuata de
entitati care desfasoara activitati de minerit la
suprafata, pentru a obtine acces la zacaminte
de minereu.

Nu exista reglementari specifice pentru aceasta


activitate.

Clasificare:
Stocuri, daca minereul extras este folosit la
productia de stocuri
Active imobilizate, daca descoperta un acces
mai bun la cantitati suplimentare de material
care vor fi exploatate in viitor.
Recunoastere ca active imobilizat daca:
este probabil ca beneficiul economic viitor (din
accesul mai bun la filon) asociat activitatii de
descoperta sa revina entitatii;
entitatea poate identifica componenta filonului
la care accesul a cunoscut o imbunatatire; si
costurile aferente activitatii de descoperta
asociate acelei componente pot fi evaluate in
mod credibil.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

55

Imobilizari corporale: Costuri de descoperta recunoscute ca


active (2)
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Evaluare:

Nu exista reglementari contabile specifice


pentru aceasta activitate.

evaluarea initiala: la cost


evaluare ulterioara: la cost sau valoarea
reevaluata, mai putin amortizarile si
pierderile de depreciere.

Amortizare:
dupa durata de viata utila a filonului
descoperit, folosind metoda unitatii de
productie sau alta metoda daca este mai
adecvata.
Dispozitii tranzitorii:
Activ anterior este asociat filon existent la data
tranzitiei?
DA, atunci raman recunoscute ca active si
se amortizeaza pe durata ramasa a filonului
NU, derecunoastere
contului 1176.

active

pe

seama

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

56

Valoarea fiscala a mijloacelor fixe


In valoarea fiscala se includ si reevaluarile
contabile efectuate
Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a
rezervei care a fost anterior dedusa [] se
include in rezultatul fiscal, ca [] elemente
similare veniturilor

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

57

(Re)evaluare contabil si fiscal

Reevaluarea cu suficient regularitate (valoarea contabil s nu difere


substanial de cea care ar fi determinata folosind valoarea just de la data
bilantului)
n practic, cel mai des la cladiri, la fiecare 3 ani pentru taxe locale

OMF 3055/2009: Dac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din
grupa respectiva trebuie reevaluate vs. OMF 1802/2014: Elementele dintr-o
categorie de imobilizri corporale se reevalueaz simultan
grup / categorie active de aceeai natur i utilizri similare (exemple de
grupe: terenuri; cldiri; maini i echipamente etc.).

(vezi Decizia ICCJ nr. 563/2013)

Daca o imobilizare corporala complet amortizata mai poate fi folosita, cu ocazia


reevalurii acesteia i se stabilete o nou valoare i o nou durata de utilizare
economica, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n continuare
trebuie, in mod obligatoriu, reevaluate imobilizarile corporale complet
amortizate?

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

58

Reevaluarea imobilizrilor corporale tratament fiscal rezerva


(esenta)
1 ian 2004
deductibil

nedeductibil

1 ian 2007
deductibil

1 mai 2009
deductibil +
impozabil

Impozitare la momentul schimbarii destinatiei rezervei = distribuire, daca


au fost deductibile) pentru reevaluarile inregistrate pana la 31/12/2003
inclusiv + pentru sumele deja deduse pe calea amortizarii sau la cedare
pana la 30/04/2009 (indiferent daca au fost trecute in 1065/1175 sau nu)

impozitare la momentul deducerii pe calea amortizarii, sau la cedare


pentru reevaluarile inregistrate dupa 01/01/2004.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

59

Reevaluarea imobilizrilor corporale tratament fiscal rezerva


(exemplu)
1 ian 2004
deductibil

1 ian 2007

nedeductibil

1 mai 2009

deductibil

1 ian 2014

deductibil +
impozabil

Inregistrarea
unei reevaluari
de +100
Amortizare
aferenta
reevaluarii: 10

Amortizare
aferenta
reevaluarii: 25

Amortizare
aferenta
reevaluarii: 50

Vanzare.
amortizare/ch. Cu
scoaterea din
gestiune aferenta
reevaluarii: 15
(diferenta, de la
100)

Cat impozitam la vanzare?

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

60

Reevaluarea mijloacelor fixe fiscalitate si contabilitate


Tratamentul fiscal al rezervelor din reevaluare trebuie
prezentat in Note explicative la situatiile financiare nu mai
exista aceasta cerinta pe OMF 1802/2014

Recomandari:
analitice distincte cu sumele deja impozitate
registrul fiscal pentru mijloace fixe

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

61

Impozitul pe cldiri (1) - modul de sancionare a societilor


care nu i reevalueaz cldirile

Cldiri care nu au fost


reevaluate n ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referin

10 20%

Cldiri care nu au fost


reevaluate n ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de
referin

30 40%

atentie daca ultima reevaluare a cladirilor a fost la 31/12/2011!

pentru cldirile amortizate potrivit legii se aplic cota standard (cuprins


ntre 0,25 1,5%, minus 15%; bonificatie 10% - plata pana la 31 martie)
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

62

Impozitul pe cldiri (2) - Reevaluarea imobilizrilor


corporale contabilitate si taxe locale
Exemplu:

Inainte de reevaluare:
Valoare contabila bruta: 10.000 lei
Amortizare acumulata: 6.000 lei
Valoare contabila neta: 4.000 lei

Valoare justa (valoare de piata): 5.000 lei


Dupa reevaluare
Metoda recalcularii
proportionale

Inainte de
reevaluare

Dupa reevaluare
Metoda anularii
amortizarii

Valoare contabila bruta


(cont 212)

10.000

12.500

5.000

Amortizare acumulata
(cont 2812)

6.000

7.500

Valoare contabila neta

4.000

5.000

5.000

1.000

1.000

Rezerva din reevaluare

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

63

Impozitul pe cldiri (3) - Reevaluarea imobilizrilor


corporale contabilitate si taxe locale
Metoda recalcularii proportionale:
Debit 212.Construcii
Credit 2812.Amortizarea construciilor
Credit 105.Rezerve din reevaluare

2.500
1.500
1.000

Metoda anularii amortizarii:


Debit 2812.Amortizarea construciilor
Credit 212.Construcii
Debit 212.Construcii
Credit 105.Rezerve din reevaluare

6.000
6.000
1.000

1.000

argumente pro (contabilitatea OMFP 3055; modul de declarare discutie DITL) si


contra (nu am vazut o opinie formala din partea MF in favoarea eliminarii)
Proiect rescriere Cod Fiscal (cel mai probabil cu aplicare din 2016):
Valoarea impozabila = valoarea din raportul de evaluare (independent de contabilitate)
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

64

Stimulente in cadrul contractelor de leasing operational


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Recunoastere

Recunoastere

Stimulentele oferite pentru incheierea sau


renegocierea unui contract de leasing
operational trebuie recunoscute drept parte
integranta din valoarea neta a contraprestatiei
convenite pentru utilizarea activului in regim de
leasing.

Nu sunt tratate distinct. De regula afecteaza


contul de profit si pierdere la data la care sunt
acordate/ primite.

Stimulentele se recunosc ca o diminuare pe


baza liniara a:
veniturilor locatorului
cheltuielilor cu chiria la nivelul locatarului pe
o baza liniara.
Exemple:
Asumarea de catre locator a parte din costurile
locatarului
Plata unei chirii mai mici, sau zero in perioada
incipienta a contractului
Dispozitii tranzitorii: aceste prevederi nu se
aplica pentru contractele in derulare la data
trecerii la aplicarea prezentelor reglementari.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

65

Imobilizari financiare: Evaluare (1)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Inregistrare in cont de profit si pierdere (768


"Alte venituri financiare",) a diferentei dintre:

Inregistrare la capitaluri proprii (credit cont 1068


rezerve) a diferentei dintre:

valoarea imobilizarilor financiare dobandite si

valoarea participatiilor primite ca urmare a


participarii in natura la capitalul altor entitati

si valoarea neamortizata a imobilizarilor care


au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul altor entitati
sau, valoarea activelor pe termen scurt
(creante) care fac obiectul participatiei.

valoarea neamortizata a imobilizarilor


corporale si necorporale care fac obiectul
participatiei.
Nespecificat.

la data dobandirii titlurilor

Crestere valoare actiuni prin incorporarea


beneficiilor - prin cont (768"Alte venituri
financiare")

Crestere valoare actiuni prin incorporarea


beneficiilor - prin cont (761"Venituri din
imobilizari financiare)

Inregistrare in active si cont de profit si pierdere


(768"Alte venituri financiare") a contravalorii
imobilizari financiare primite fara plata.

Contravaloarea actiunilor si a altor imobilizari


financiare primite cu titlu gratuit se
inregistreaza in contrapartida cu contul 1068
''Alte rezerve.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

66

Imobilizari financiare: Evaluare (2)


OMFP 1802/ 2014
Masuri tranzitorii: sumele inregistrate in
contul 1068 "Rezerve , reprezentand
diferenta dintre:
valoarea actiunilor dobandite

OMFP 3055/ 2009


Descarcarea sumelor din 1068 ca urmare a
scoaterii din evidenta a acestor titluri se
inregistreza prin contul 764 Venituri din
investitii financiare cedate.

si valoarea neamortizata a imobilizarilor


care au constituit obiectul participarii in
natura la capitalul entitatilor la care se
detin respectivele titluri
se reiau la venituri (contul 768 "Alte
venituri financiare") la data scoaterii din
evidenta a respectivelor titluri.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

67

Contributii in natura la capitalul social fiscal


Venit neimpozabil (art. 27 (1) a) din Codul fiscal):
n cazul contribuiilor cu active la capitalul unei persoane
juridice n schimbul unor titluri de participare [] contribuiile nu
sunt transferuri impozabile

Scop economic

Proiect Cod: ramura de activitate

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

68

Imobilizari financiare: Investitii nete in entitati straine


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Situatii financiare individuale:

Situatii financiare individuale:

Impactul reevaluarii investitiei se inregistreaza in


contul de profit si pierdere

Impactul reevaluarii investitiei se inregistreaza in


contul de profit si pierdere

in conturile sintetice de gradul II creat separat de


revaluare si anume 6652 sau 7652 - diferente
nefavorabile sau favorabile de curs valutar din
evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investitia neta intr-o entitate straina).

N/A nu exista cerinta de inregistrare pe conturi


separate de reevaluare se inregistreaza in
conturile 665 si 765, dupa caz.

Situatii financiare consolidate:

Situatii financiare consolidate:

Impactul reevaluarii investitiei se inregistreaza in


capitalurile proprii in contul 1033 "Diferente de curs
valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate
straina.

Impactul reevaluarii investitiei se inregistreaza in


capitalurile proprii in contul 1067 "Rezerve din
diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta
intr-o entitate straina.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

69

Stocuri: Active biologice de natura stocurilor si produse


agricole (1)
OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Apare o categorie distincta active


biologice de natura stocurilor si produse
agricole.

Nu exista o categorie distincta numita


active biologice de natura stocurilor.

Active biologice de natura stocurilor:


activele ce urmeaza a fi recoltate ca
produse agricole sau vandute ca active
biologice (exemple: culturi de grane,
animale pentru taiat sau vandut)

Evidentiate distinct doar in planul de conturi.

Produse agricole: produse rezultate la


momentul recoltarii din activele biologice
(fie
de
natura
stocurilor
sau
imobilizarilor): cereale, fructe, lapte etc.

Nu sunt evidentiate disctinct in planul de


conturi.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

70

Stocuri: Active biologice de natura stocurilor si produse


agricole (2)
OMFP 1802/ 2014
Activitatea agricola = administrarea
transformarii biologice si recoltarii activelor
biologice
in
vederea
vanzarii
sau
transformarii in produse agricole sau in
active biologice suplimentare.

OMFP 3055/ 2009


N/A.

Transformarea
biologica
cuprinde
urmatoarele procese:
de crestere sau degenerare (modificari
calitative si cantitative a activului)
productie si reproducere (crearea de
animale vii sau produse agricole)

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

71

Stocuri: Cost de productie


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Calcul cost productie pentru produse cuplate


(ex produs principal si secundar)

alocare costuri de conversie intre produsele


principale si cele secundare dupa valoarea
de vanzare relativ a fiecrui produs

deducerea valorii realizabile nete a


produselor secundare costul produsului
principal.

Cost productie pentru servicii:

Nu exista reglementari specific in acest sens.

Costuri cu manopera personalului (si alte


costuri legate de acestia) implicat in
prestarea serviciilor

Costuri
legate
de
supravegherea acestora

Costuri indirecte atribuibile serviciului.

personalul

Nu exista reglementari specific in acest sens.

cu

Costurile cu administrarea generala, regiile


neatribuibile si marjele de profit nu se includ in
valoarea serviciului.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

72

Reduceri comerciale, costurile indatorarii


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Reducerile
comerciale
primite
ulterior
facturarii corecteaza costul stocurilor la care
se refera, daca aceste stocuri mai sunt in
gestiune.

Nu se corecteaza valoarea stocurilor


neconsumate pentru care sunt primite reduceri
comerciale ulterior facturarii.

Se considera in acest sens si reducerile


comerciale primite si nefacturate inca (cont
408 Furnizori facturi nesosite).
Costurile indatorarii in legatura cu finantarea
achizitiei, constructiei sau productiei de active
cu ciclu lung de fabricatie se includ in
valoarea acestora.

In costurile indatorarii poate fi inclusa, de


exemplu, dobanda la capitalul imprumutat
pentru finantarea achizitiei, constructiei sau
productiei de active cu ciclu lung de fabricatie.

Doar dobanda este considerata aferenta


costului capitalului imprumutat, prin urmare
alte costuri sunt excluse.
Masuri tranzitorii: se aplica pentru costurile
indatorarii aferente activelor cu ciclu lung de
fabricatie pentru care data de incepere a
capitalizarii este ulterioara datei de 1 ianuarie
2015.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

73

Cheltuieli cu dobanzi si f/x fiscal (1/2)

Credite in scopul afacerii (credit plata dividende?;


rambursare capital social?; achizitie actiuni?)

Banci deductibile

Nivelul
dobanzii

Lei dobanda de referinta BNR (2.75% la 31


dec 2014)
valuta 2010-2014 - 6% (modif prin HG); 8% 2009
nedeductibila permanent (nereportabila)

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

74

Cheltuieli cu dobanzi si f/x fiscal (2/2)

Gradul de indatorare
(A DOUA LIMITARE)

Grad de indatorare > 3 sau capital


propriu negativ dobanda + F/X neded.
pot fi reportate

capitalul imprumutat imprumuturile care au un termen de rambursare <


1 an, daca exista prelungiri

e rau sa avem gradul de indatorare >3?

calificare institutie financiara? (ex. XYZ Finance BV)

modalitatea de inscriere in declaratie?


Noutate 2014 transfer dobanzi + F/X in cadrul reorganizarilor, similar cu
pierderile fiscale
PROIECT Cod daca se capitalizeaza, nu se restrictioneaza deductibilitatea

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

75

Certificare verzi, depozite pe termen scurt


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Contabilitatea certificatelor verzi


Pierderile din deprecierea certificatelor
verzi amanate se inregistreaza la venituri
in avans (472 "Venituri inregistrate in
avans"/analitic distinct = 266 "Certificate
verzi amanate).

Contabilitatea certificatelor verzi

Casa si conturi la banci

Casa si conturi la banci

Includere depozite bancare pe termen de


cel mult 3 luni la numerar si echivalente
de numerar daca sunt detinute cu scopul
de a acoperi nevoia de numerar pe
termen scurt, si nu in scop investitional.

N/A. Se prezinta la depozite bancare.

Evaluarea certificatelor verzi amanate se


urmeaza regulile aplicabile creantelor
imobilizate (la cost mai putin ajustari pentru
depreciere)

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

76

Concedii de odihna si bonusurile acordate angajatilor


OMFP 1802/ 2014

Concedii de odihna
acordate angajatilor

si

OMFP 3055/ 2009

bonusurile

Exista informatii suport?


DA, atunci inregistrare ca datorie

NU, atunci inregistrare ca provizion.

Concedii de odihna
acordate angajatilor

si

bonusurilor

Nu exista clarificari in acest sens, conform


reglementarilor acestea se inregistreaza ca
si drepturi salariale.

Documente suport:
calcul suma in baza statelor de salarii
ale documente care sa justifice suma
respectiva
Atentie! Nu se aplica si in cazul primelor ce
urmeaza a se acorda personalului din
profitul realizat.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

77

Reevaluare elemente monetare/ nemonetare


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Elemente monetare

Elemente monetare

Caracteristica esentiala a unui element


monetar: dreptul de a primi sau obligatia de a
plati un numar fix sau determinabil de unitati
monetare.

Caracteristica esentiala a unui element


monetar: dreptul de a primi sau obligatia de a
plati un numar fix sau determinabil de unitati
monetare.

Sumele din conturile:

Sumele din conturile:

4093 "Avansuri acordate pentru imobilizari


corporale

232 "Avansuri acordate pentru imobilizari


corporale

4094"Avansuri acordate pentru imobilizari


necorporale"

234"Avansuri
necorporale"

409 "Furnizori - debitori"

409 "Furnizori - debitori"

419 "Clienti - creditori",

419 "Clienti - creditori",

NU mai fac obiectul reevaluarii in functie de


cursul valutar, la finele lunii.

Fac obiectul reevaluarii in functie de cursul


valutar, la finele lunii.

acordate

pentru

imobilizari

Masuri tranzitorii: in 2015 vor fi preluate


soldurile reevaluate la 31 decembrie 2014.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

78

Beneficii sub forma de capitaluri proprii


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Beneficii sub forma de capitaluri proprii

Beneficii sub forma de capitaluri proprii

643 = 1031 Inregistrare a beneficiilor sub


forma actiunilor proprii ale entitatii alte
instrumente de capitaluri proprii

644 = 1068 Inregistrare a beneficiilor sub


forma actiunilor proprii ale entitatii alte
instrumente de capitaluri proprii

Nota:

Nota:

643 Cheltuieli cu remunerarea


instrumente de capitaluri proprii

in

1031 "Beneficii acordate angajatilor sub


forma instrumentelor de capitaluri proprii.

644 Cheltuieli cu remunerarea


instrumente de capitaluri proprii

in

1068 Alte rezerve, cont analitic.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

79

Stock option tratament fiscal

DEDUCTIBILE: cheltuielile cu beneficiile acordate salariailor n


instrumente de capitaluri cu decontare n numerar la momentul
acordrii efective a beneficiilor, dac acestea sunt impozitate
conform titlului III
NEDEDUCTIBILE: cheltuielile cu beneficiile acordate salariailor n
instrumente de capitaluri cu decontare n aciuni. Acestea reprezint
elemente similare cheltuielilor la momentul acordrii efective a
beneficiilor dac acestea sunt impozitate conform titlului III

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

80

Comisioane imprumuturi pe termen lung


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Esalonare a onorariilor si comisioanelor


bancare achitate in vederea obtinerii de
imprumuturi pe termen lung.

Nu este specificat distinct modul de


contabilizare a acestor comisioane.

Acestea se recunosc:
initial ca si cheltuieli in avans si
ulterior, se recunosc la cheltuieli curente
esalonat, pe perioada de rambursare a
imprumuturilor respective.

Masuri
tranzitorii:
NU
se
aplica
operatiunilor in derulare la data trecerii la
aplicarea 1802/2014.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

81

Provizioane: Categorii (1)


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Definire categorii distincte de provizioane:

Definite la alte provizioane

terminarea contractului de munca


provizioane
concesiune

in

legatura

cu

acorduri

de

Definite la alte provizioane

provizioane pentru contracte cu titlu oneros.

Nedefinite.

Provizioanele pentru terminarea contractului


de munca = pentru obligatiile asumate de
entitate in relatie cu angajatii, pentru
terminarea contractului de munca.

Provizioane in legatura cu acorduri de


concesiune a serviciilor = o obligatie
contractuala de a:
intretine infrastructura la un anumit nivel de
utilizare
de a aduce infrastructura intr-o anumita
stare inainte de a fi predata concedentului la
sfarsitul acordului de serviciu.

Provizioanele pentru terminarea contractului


de munca = beneficiile platite angajatilor
pentru terminarea contractului de munca.

Provizioane in legatura cu acorduri de


concesiune a serviciilor = o obligatie
contractuala de a:
intretine infrastructura la un anumit nivel de
utilizare
de a aduce infrastructura intr-o anumita
stare inainte de a fi predata concedentului
la sfarsitul acordului de serviciu.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

82

Provizioane: Categorii (2)


OMFP 1802/ 2014
Provizioanele pentru contracte cu titlu
oneros

OMFP 3055/ 2009


Nedefinite.

Contract cu titlu oneros este un contract


in care:
costurile inevitabile aferente indeplinirii
obligatiilor contractuale depasesc
beneficiile economice preconizate a fi
obtinute din contractul in cauza.
Costurile inevitabile = costul net de iesire
din contract adica valoarea cea mai mica
dintre:
costul indeplinirii contractului

si
eventualele
compensatii
sau
penalitati generate de neindeplinirea
contractului.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

83

Provizioane: Evaluare
OMFP 1802/ 2014

Efectul valorii-timp
semnificativ?

banilor

OMFP 3055/ 2009

este

Efectul valorii-timp
semnificativ?

banilor

este

DA, valoarea provizionului = valoarea


actualizata a cheltuielilor estimate a fi
necesare pentru stingerea obligatiei.

DA, valoarea provizionului = valoarea


actualizata a cheltuielilor estimate a fi
necesare pentru stingerea obligatiei.

NU, valoarea provizionului = valoarea


viitoare nominal a cheltuielilor estimate a
fi necesare pentru stingerea obligatiei.

NU, valoarea provizionului = valoarea


viitoare nominal a cheltuielilor estimate a
fi necesare pentru stingerea obligatiei.

Cheltuielile
cu
actualizarea
provizioanelor se recunosc ca si
cheltuieli financiare (cont 6861 "Cheltuieli
privind actualizarea provizioanelor").

Nespecificat.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

84

Venituri: Programe de fidelizare a clientilor


OMFP 1802/ 2014
Informatii necesare:

valoarea punctelor cadou acordate


termenele la care expira valabilitatea
acestora
valoarea punctelor cadou onorate
valoarea punctelor cadou existente, ce
urmeaza a fi onorate in perioada urmatoare.

OMFP 3055/ 2009


Inregistrarea la venituri in avans nu este
restrictionata de detinerea acestor informatii.

Societatea detine informatiile enumerate?


DA, atunci inregistrare parte din venituri pe 472
Venituri in avans
NU, atunci inregistrare provizion aferent
costurilor estimate a fi suportate pentru
onorarea obligatiei.
Veniturile in avans se reiau la venituri astfel:
la data indeplinirii obligatiei de a furniza
premii
la data expirarii perioadei in care punctele
cadou pot fi folosite.
Nota: Daca valoarea cheltuielilor necesare ideplinirii obligatiei depaseste contravaloarea punctelor atunci
se inregistreaza un provizion.
2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

85

Venituri din prestarea de servicii


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Daca pretul de vanzare include:

Nespecificat.

o valoare distincta
specificata prin contract
destinata prestarii ulterioare de servicii
Atunci acea valoare este inregistrata:
initial inregistrata venituri in avans
ulterior recunoscuta la
masura prestarii serviciilor

venituri

pe

dar nu mai tarziu de incheierea perioadei


pentru care a fost contractata prestarea.

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

86

Cerinte privind auditul situatiilor financiare anuale


OMFP 1802/ 2014

OMFP 3055/ 2009

Criterii de marime:

Criterii de marime:

total active: 3.650.000 euro,

total active: 3.650.000 euro,

cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

numar mediu de salariati in cursul exercitiului


financiar: 50

numar mediu de salariati in cursul exercitiului


financiar: 50

Sunt supuse auditului:

Sunt supuse auditului:

situatiile financiare anuale ale companiilor daca


depasesc cel putin 2 din cele 3 criteria
mentionate in decursul a doua exercitii
financiare consecutive

situatiile financiare anuale ale companiilor daca


depasesc cel putin 2 din cele 3 criteria
mentionate in decursul a doua exercitii fianciare
consecutive

situaiile financiare anuale ale entitilor mijlocii


i mari, precum i ale entitatilor de interes
public.

Nespecificat

Sunt supuse cenzoratului:

Sunt supuse cenzoratului:

Situaiile financiare anuale ale entitatilor mici i


microentitailor se verific, dup caz, de cenzori,
potrivit legii.

situatiile financiare anuale ale companiilor daca


NU depasesc cel putin 2 din cele 3 criteria
mentionate in decursul a doua exercitii
financiare consecutive.

Nota: Ce se intampla cu situatiile financiare


anuale pentru societatile mici care depasesc
criteriile de marime pentru auditare???

2015 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved. PDC no.8229.

87

Plan de conturi general

Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

1017

Patrimoniul privat

Cont nou

103

Alte elemente de capitaluri proprii


Beneficii acordate angajatilor sub forma
instrumentelor de capitaluri proprii
Diferente de curs valutar in relatie cu investitia
neta intr-o entitate straina
Diferente din modificarea valorii juste a
activelor financiare disponibile in vederea
vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii
Diferente de curs valutar din conversie
Rezultatul reportat provenit din modificarile
politicilor contabile

Cont nou

1031
1033
1038
107
1173
1175

Rezultatul reportat reprezentand surplusul


realizat din rezerve din reevaluare

1068

Alte rezerve/analitic distinct

1067

Rezerve din diferente de curs valutar in relatie


cu investitia neta intr-o entitate straina

1064

Rezerve de valoare justa

107

Rezerve din conversie


Cont nou

1065

Rezerve reprezentand surplusul realizat din


rezerve din reevaluare

88

Plan de conturi general

Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

1176

Rezultatul reportat provenit din trecerea la


aplicarea reglementarilor contabile conforme
cu directivele europene

1411

Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de


141
capitaluri proprii

1412

Castiguri legate de anularea instrumentelor de


141
capitaluri proprii

1491
1495
1498

1176

Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor


1495
de capitaluri proprii
Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt
1491
determinate de anularea titlurilor detinute
Alte pierderi legate de instrumentele de
1495
capitaluri proprii

Denumire cont
Rezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicarea Reglementarilor contabile conforme
cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene
Castiguri legate de vanzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii/analitic
distinct
Castiguri legate de vanzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii/analitic
distinct
Alte pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii/analitic distinct
Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt
determinate de anularea titlurilor detinute
Alte pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii/analitic distinct
89

Plan de conturi general

Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

1517

Provizioane pentru terminarea contractului de


munca

1663

Datorii fata de entitatile asociate si entitatile


controlate in comun

1663

1686

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile


asociate si entitatile controlate in comun

1686

1691
1692

Prime privind rambursarea obligatiunilor


Prime privind rambursarea altor datorii

Denumire cont

Cont nou

169

Datorii fata de entitatile de care compania este


legata prin interese de participare
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de
care compania este legata prin interese de
participare
Prime privind rambursarea obligatiunilor
Cont nou

90

Plan de conturi general

Conturi de imobilizari

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

206

Active necorporale de explorare si evaluare a


resurselor minerale

213

Instalatii tehnice si mijloace de transport

215

Investitii imobiliare
Active corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale
Active biologice productive

216
217
223

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

Cont nou
213

Instalatii tehnice, mijloace de transport,


animale si plantatii
Cont nou

Cont nou
2134

Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs


223
de aprovizionare

Animale si plantatii
Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale si plantatii in curs de
aprovizionare/analitic distinct

91

Plan de conturi general

Conturi de imobilizari (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
227
235
262
263
2671
2672
2673

2674

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Active biologice productive in curs de


aprovizionare
Investitii imobiliare in curs de executie
Actiuni detinute la entitati asociate
Actiuni detinute la entitati controlate in comun
Sume de incasat de la entitatile afiliate
Dobanda aferenta sumelor de incasat de la
entitatile afiliate
Creante fata de entitatile asociate si entitatile
controlate in comun
Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile
asociate si entitatile controlate in comun

263
263
2671
2672

Denumire cont
Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale si plantatii in curs de
aprovizionare/analitic distinct
Cont nou
Interese de participare/analitic distinct
Interese de participare/analitic distinct
Sume datorate de entitatile afiliate
Dobanda aferenta sumelor datorate de
entitatile afiliate

2673

Creante legate de interesele de participare

2674

Dobanda aferenta creantelor legate de


interesele de participare

92

Plan de conturi general

Conturi de imobilizari (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
2692
2693
2695
2806
2813
2815
2816

Denumire cont
Varsaminte de efectuat privind actiunile
detinute la entitati asociate

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont
2692

Varsaminte de efectuat privind actiunile


2692
detinute la entitati controlate in comun
Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari
2693
financiare
Amortizarea activelor necorporale de explorare
2803
si evaluare a resurselor minerale
Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de
transport
Amortizarea investitiilor imobiliare
Amortizarea activelor corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

2813

Denumire cont
Varsaminte de efectuat privind interesele de
participare/analitic distinct
Varsaminte de efectuat privind interesele de
participare/analitic distinct
Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari
financiare
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare/analitic
distinct
Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si plantatiilor/analitic
distinct
Cont nou
Cont nou

93

Plan de conturi general

Conturi de imobilizari (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de


transport, animalelor si plantatiilor/analitic
distinct

2817

Amortizarea activelor biologice productive

2906

Ajustari
pentru
deprecierea
activelor
necorporale de explorare si evaluare a 2903
resurselor minerale

Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de


dezvoltare/analitic distinct

2913

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si


mijloacelor de transport

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor,


mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor/analitic distinct

2915
2916

2917

2813

Denumire cont

2913

Ajustari pentru deprecierea investitiilor


imobiliare
Ajustari pentru deprecierea activelor corporale
de explorare si evaluare a resurselor minerale
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice
2913
productive

Cont nou
Cont nou
Ajustari pentru deprecierea instalatiilor,
mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor/analitic distinct
94

Plan de conturi general

Conturi de imobilizari (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
2935

2962
2964

2965

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Ajustari pentru deprecierea investitiilor


imobiliare in curs de executie
Ajustari pentru pierderea de valoare a
actiunilor detinute la entitati asociate si entitati 2962
controlate in comun
Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor
2964
de incasat de la entitatile afiliate
Ajustari pentru pierderea de valoare a
creantelor fata de entitatile asociate si entitatile 2965
controlate in comun

Denumire cont

Cont nou
Ajustari pentru pierderea de valoare a
intereselor de participare
Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor
datorate de entitatile afiliate
Ajustari pentru pierderea de valoare a
creantelor legate de interesele de participare

95

Plan de conturi general

Conturi de stocuri si productie in curs de executie

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
326
347
356
361
368
3947
3955
3956
396

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Active biologice de natura stocurilor in curs de


326
aprovizionare
Produse agricole
Active biologice de natura stocurilor aflate la
356
terti
Active biologice de natura stocurilor
361
Diferente de pret la active biologice de natura
368
stocurilor
Ajustari pentru deprecierea produselor agricole
Ajustari pentru deprecierea produselor agricole
aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice
3956
de natura stocurilor aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice
396
de natura stocurilor

Denumire cont

Animale in curs de aprovizionare


Cont nou
Animale aflate la terti
Animale si pasari
Diferente de pret la animale si pasari
Cont nou
Cont nou
Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la
terti
Ajustari pentru deprecierea animalelor

96

Plan de conturi general

Conturi de terti

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
4093
4094
453
4531

4538

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 232

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Avansuri acordate pentru imobilizari


necorporale
Decontari cu entitatile asociate si entitatile
controlate in comun
Decontari cu entitatile asociate si entitatile
controlate in comun

234

Avansuri acordate pentru imobilizari


necorporale

453

Decontari privind interesele de participare

4531

Decontari privind interesele de participare

4538

Dobanzi aferente decontarilor privind interesele


de participare

Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile


asociate si entitatile controlate in comun

97

Plan de conturi general

Conturi de trezorerie

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

507

Certificate verzi primite

507

Certificate verzi acordate

5328

Alte valori

5324

Alte valori

5414

Acreditive in valuta

5412

Acreditive in valuta

98

Plan de conturi general

Conturi de cheltuieli

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
606
615
635

642
6421
6422
643
644

Denumire cont
Cheltuieli privind activele biologice de natura
stocurilor
Cheltuieli cu pregatirea personalului
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate
Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele
acordate salariatilor
Cheltuieli cu avantajele in natura acordate
salariatilor
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont
606

Denumire cont

Cheltuieli privind animalele si pasarile


Cont nou

635

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cont nou
Cont nou
642

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de


644
capitaluri proprii
Cheltuieli cu primele reprezentand participarea
643
personalului la profit

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate


salariatilor
Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de
capitaluri proprii
Cheltuieli cu primele reprezentand participarea
personalului la profit
99

Plan de conturi general

Conturi de cheltuieli (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
6451
6452

6453
6455
6456
6457
655
6586

Denumire cont
Cheltuieli privind contributia unitatii la
asigurarile sociale
Cheltuieli privind contributia unitatii pentru
ajutorul de somaj
Cheltuieli privind contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale de sanatate
Cheltuieli privind contributia unitatii la
asigurarile de viata
Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile
de pensii facultative
Cheltuieli privind contributia unitatii la primele
de asigurare voluntara de sanatate
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor
corporale
Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii
datorate in baza unor acte normative speciale

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

6451

Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453

Contributia angajatorului pentru asigurarile


sociale de sanatate

6455

Contributia unitatii la asigurarile de viata

6456
6457

Contributia unitatii la fondurile de pensii


facultative
Contributia unitatii la primele de asigurare
voluntara de sanatate
Cont nou
Cont nou
100

Plan de conturi general

Conturi de cheltuieli (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
6587
6651
6652
6817

686
6861
6868

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente


671
similare
Diferente nefavorabile de curs valutar legate
de elementele monetare exprimate in valuta
Diferente nefavorabile de curs valutar din
evaluarea elementelor monetare care fac parte
din investitia neta intr-o entitate straina
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile
pentru deprecierea fondului comercial
Cheltuieli financiare privind amortizarile,
provizioanele si ajustarile pentru pierdere de 686
valoare
Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
Cheltuieli financiare privind amortizarea
primelor de rambursare a obligatiunilor si a
6868
altor datorii

Denumire cont
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente
extraordinare
Cont nou
Cont nou
Cont nou
Cheltuieli financiare privind amortizarile si
ajustarile pentru pierdere de valoare
Cont nou

Cheltuieli financiare privind amortizarea


primelor de rambursare a obligatiunilor
101

Plan de conturi general

Conturi de venituri

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont
701
7015
7017
7018
725
7412
7417

7419

Denumire cont
Venituri din vanzarea produselor finite,
produselor agricole si a activelor biologice de
natura stocurilor
Venituri din vanzarea produselor finite
Venituri din vanzarea produselor agricole
Venituri din vanzarea activelor biologice de
natura stocurilor
Venituri din productia de investitii imobiliare
Venituri din subventii de exploatare pentru
materii prime si materiale
Venituri din subventii de exploatare in caz de
calamitati si alte evenimente similare
Venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

701

Denumire cont

Venituri din vanzarea produselor finite


Cont nou
Cont nou

7412
771

7417

Cont nou
Venituri din subventii de exploatare pentru
materii prime si materiale consumabile
Venituri din subventii pentru evenimente
extraordinare si altele similare
Venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri

102

Plan de conturi general

Conturi de venituri (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

755

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

Cont nou

7583

Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni


7583
de capital

7612

Venituri din actiuni detinute la entitati asociate 7613

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii


de capital
Venituri din interese de participare/analitic
distinct
Venituri din interese de participare/analitic
distinct
Cont nou

7613
7615

7651

Venituri din actiuni detinute la entitati controlate


7613
in comun
Venituri din alte imobilizari financiare
Diferente favorabile de curs valutar legate de
elementele monetare exprimate in valuta

Cont nou

103

Plan de conturi general

Conturi de venituri (continuare)

OMFP 1802/ 2014


Simbo
l cont

Denumire cont

7652

Diferente favorabile de curs valutar din


evaluarea elementelor monetare care fac parte
din investitia neta intr-o entitate straina

766

Venituri din dobanzi

OMFP 3055/ 2009


Simbo
l cont

Denumire cont

Cont nou
766
763

Venituri din dobanzi


Venituri din creante imobilizate

104

Modificari Legea 82/ 1991


Persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri pot conduce evidenta
contabila:

pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora,


pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala
se prevede altfel. art 1.5

Ministerul de Finante avizeaza normele si reglementarile contabile elaborate de emise de ASF


(Autoritatea de Supraveghere Financiara) - care a unit Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
(CSA), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) si Comisia Nationala
a Valorilor Mobiliare (CNVM). art 4.3.

Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societti,


intocmesc i prezinta i situatii financiare anuale consolidate in conditiile prevazute de
reglementarile contabile aplicabile. art 9.3.

Modificari Legea 82/ 1991


Se aborga art. 5 prin care se preciza faptul ca persoanele care in exercitiul financiar precedent
au inregistrat cifra de afaceri neta si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000
euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului
finantelor publice. Se abroga si articolul 10.31 care se referea la organizarea contabilitatii
pentru aceste entitati respectiv articolul 28.12 care se refera la autorizarea situatiilor financiare
pentru aceste entitati.

Motivul!!! OMFP 2239/2011, pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat


in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 si 522 bis din 25 iulie 2011. a fost aborogat
prin OMFP 1802/2014.

Modificari Legea 82/ 1991


Contabilitatea se organizeaza i se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse
de catre directorul economic, contabilul-ef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca
aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana
imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o
persoana angajata potrivit legii i care are atributii privind conducerea contabilittii entitatii. art
10.2.

Formatul situatiilor financiare anuale se aplica i in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii, in
conditiile legii. Art 28.11.
Daca situatiile financiare anuale ale societtii mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata
cu situatiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mama are obligatia de auditare, cele
doua rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport. (corelare cu OMFP
1802/2014). art. 29.3.

Modificari Legea 82/ 1991


Articolul 27 care se refera la Situatii Financiare se restructureaza complet si include
urmatoarele modificari principale:
Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in
Romnia, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate precum i pentru
persoanele juridice cu sediul in Romania. art 27.3. Prevederea nu se aplica ASF (in locul
CSA, CSSPP, CNVM), institutiilor de credit, IFN-rilor etc... art 27.4
Entittile nou infiintate pot opta pentru un exercitiul financiar diferit de anul calendaristic la
data infiintarii acestora (art 27.5), si trebuie sa instiinteze MFP de acest lucru in termen de 30
de zile de la data infiintarii (art. 27.6.b).
Se aborga art 27.6 care se refera la corelarea exercitiilor financiare la intocmirea situatiilor
financiare consolidate cu cele individuale.

Modificari Legea 82/ 1991


Membrii organelor de administratie, de conducere si de supravegere trebuie sa se asigure ca
rapoartele de plati catre guverne sunt intocmite conform reglementarilor contabile aplicabile.art
32.1 si 32.2. (aliniere cu OMFP 1802/2014).
Nu mai sunt precizate componentele situatiilor financiare consolidate acestea fiind stabilite prin
reglementarile contabile aplicabile. art. 33.2. Rapoartele administratorilor pentru situatiile
financiare individuale si pentru cele consolidate pot fi prezentate intr-un singur raport. Art 33.3
(aliniere cu OMFP 1802/2014).
Situatiile financiare consolidate se depun la MFP in termen de 15 zile de la data aprobarii
acestora, dar nu mai tarziu de 8 luni de la inchiderea exercitiului financiar al societatii mama.
Art 33.2 preluat in art 36.5 (in fond cerinta ramane identica)
Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale MFP a mai multor seturi de situatii financiare
anuale pentru acelasi exercitiu financiar. art. 36^1. Erorile constatate dupa depunerea
situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor
contabile aplicabile. 36^2.

George Dinu
Senior Manager, Consultanta contabila
KPMG Romania SRL
DN1, Sos. Bucuresti - Ploiesti
No. 69 71, P.O. Box 18 - 191
Bucharest, 013685

gdinu@kpmg.com
Mobile
Fax

+40 756 093 636


+40 372 377 700

Multumim!
Dan Pana
Senior Manager, Tax

2015 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited


liability company and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (KPMG
International), a Swiss entity. All rights reserved.
Printed in Romania.
The KPMG name, logo and cutting through
complexity are registered trademarks or trademarks
of KPMG International Cooperative (KPMG
International).

KPMG Romania SRL


DN1, Sos. Bucuresti - Ploiesti
No. 69 71, P.O. Box 18 - 191
Bucharest, 013685

dpana@kpmg.com
Mobile
Fax

+40 743 139 401


+40 372 377 700