Sunteți pe pagina 1din 3

Pregătire bacalaureat SUBIECTUL I EUROPA SUBPUNCTUL E

1. E. Precizați:

1. două cauze ale repartiției inegale a populației în Europa. Posibile răspunsuri

1. condițiile fizico-geografice variate (relief, clima, sol, hidrografie)

2. nivelul diferit de dezvoltare economică a statelor și regiunilor din Europa.

3. evoluția diferită istorică și politică a statelor;.

4. mișcarea naturală

5. mișcarea migratorie diferită.

2. E. Precizați:

1. doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei.

Posibile răspunsuri

1. existența calotei glaciare cuaternare;

2. climatul rece (subpolar polar) a permis formarea ghețarilor în Alpii Scandinaviei.

3. altitudinile de peste 2000 m au permis formarea ghețarilor și a reliefului glaciar.

3. E. Precizați:

1. două argumente care să demonstreze că statul Franța, prezintă un sistem de transport diversificat, funcțional și modern. Posibile răspunsuri:

1. are un sistem diversificat de transporturi: rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene;

2. este funcțional și modern prin sistem feroviar modern (TGV), prin lucrările de arta feroviară și rutieră (tuneluri, poduri de mare anvergură),

3. prin sistemul de autostrăzi moderne, ferry-car pentru facilitarea transporturilor de mărfuri și a fluxurilor turistice din Marea Nordului, prin Eurotunel, prin rețeaua fluvială și maritimă

densa și diversificată, aeroporturi companii aeriene recunoscute prin calitatea serviciilor, rețea de căi de comunicații polarizata de capitală.

4. E. Precizați:

1. două cauze care determină distribuția neuniformă a precipitațiilor medii anuale în Europa

Posibile răspunsuri:

1. vânturile de vest aduc precipitații abundente pe țărmul vestic înaintând spre est cantitatea de

precipitații scade datorită depărtării de ocean;

2. relieful influențează prin altitudine și orientare distribuția spațiala a precipitațiilor (precipitațiile cresc odată cu altitudinea și sunt mai mari pe versanții vestici).

5. E. Precizați:

1. doi factori care explică diversitatea vegetației în statul Franța

Posibile răspunsuri:

1. relieful foarte variat;

6. E. 1. Precizați:

1. două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.

2. Notați două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.

Posibile răspunsuri:

1. energia mareelor și energia geotermică

2. Franța(m) și Islanda(g)

7. E. Prezentați:

1. două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populației din statele Europei Vestice. Posibile răspunsuri:

1. Sporul natural pe ansamblu este negativ

2. Condițiile de viață, igienico-sanitare determină creșterea speranței de viață.

8. E. Prezentați:

1. două consecințe ale sporului natural redus din Europa.

Posibile răspunsuri:

1. Scăderea continuă a ponderii Europei în totalul populației mondiale

2. Un deficit de forță de muncă în viitor

3. Accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică

9. E. Prezentați:

1. două cauze care determină valorile mari ale densității populației de-a lungul râului Rhin, în

cursul mijlociu şi cursul inferior.

Posibile răspunsuri:

1. Existența centrelor urbane și industriale

2. Existența unor resurse: minereuri, cărbuni

3. Migrația populației către această zonă

10. E. Prezentați:

1. două premise naturale care favorizează cultura viței de vie în Peninsula Italică și Peninsula

Iberică.

Posibile răspunsuri:

1. relieful favorabil prin altitudine și expoziția versanților

2. existența unui substrat favorabil acestei culturi – solurile dezvoltate pe calcar

3. condiții climatice optime

11. E. Prezentați:

1. două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei.

Posibile răspunsuri:

1. exploatarea unor resurse naturale

2. existența principalelor porturi pentru importul de materie primă

3. existența principalelor centre economice ale țării în N

4. predominanța activităților cu caracter agricol în Sudul țării

12. E. Prezentați:

1. doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania

Posibile răspunsuri:

1. dezvoltarea industrială timpurie

2. dezvoltarea sistemului de transporturi și cai de comunicație

3. factorii istorici și politici

13. E. Prezentați:

1. două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul

temperat continental

Posibile răspunsuri:

1. defrișările puternice prin intervenția omului

2. alunecările de teren

3. inundații periodice și întâmplătoare

14. E. Prezentați:

1. două materii prime folosite în industria siderurgică.

2. două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.

Posibile răspunsuri:

1. minereu de fier, cocs metalurgic, minereuri feroase auxiliare: mangan, nichel, crom etc.

2. Germania, Franța, Ucraina, Marea Britanie

15. E. Prezentați:

1. două argumente care susțin afirmația: „Europa Mediteraneeană, reprezintă o importantă

regiune turistică a Europei”.

Posibile răspunsuri:

1. multe țări sud-europene au dus turismul la rangul unei ramuri economice: Spania, Italia, Grecia

2. Italia deține jumătate din bogăția turistică a lumii, iar Roma este cel mai mare muzeu în aer

liber

3. Vestigiile civilizaților antice în Grecia: Atena, Delfi etc.

16. E. Precizați:

1. două tipuri de combustibili fosili folosiți în industria energiei electrice.

2. două state europene în care se exploatează combustibilii amintiți la punctul anterior.

Posibile răspunsuri:

1. Petrol, gaze naturale, cărbuni

2. Cărbuni în Germania, Polonia;

Petrol în Marea Britanie, Norvegia etc.