Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XII, Nr. 2961, Joi, 31 martie 2016, 16 pagini Preț 1 leu Legea Pag.
Anul XII, Nr. 2961, Joi, 31 martie 2016, 16 pagini Preț 1 leu
Legea
Pag.
antifumat
5
pag. 3
Inspector fIscal,
arestat pentru
luare de mItă
7
astăzI se decIde
soarta mIneI petrIla
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
Aerociudații și-au dat întâlnire în Parâng ei au arătat că porcul poate să zboare și
Aerociudații și-au dat întâlnire
în Parâng
ei au arătat că porcul poate să zboare și
tot ei sunt cei care vor umple cerul de
culoare în zbor. este vorba despre aerociu-
dații, oameni curajoși care iubesc atât zborul cu
parapanta, cât și distracția, iar la finele acestei
săptămâni vin în parâng, unde toți hunedorenii
sunt invitați să îi vadă în zbor.
9
Etapă a surprizelor în Liga a V-a „fotbalul mic” hunedorean, cel de liga a V-a,
Etapă a surprizelor
în Liga a V-a
„fotbalul mic” hunedorean, cel de liga a
V-a, ca și, probabil, și cel din alte judeţe,
este plin de neprevăzut. meciurile etapei
a XVI-a, a treia a returului, din liga a V-a
de fotbal Hunedoara, au oferit, pentru
microbiștii din judeţ, mai multe rezultate
surprinzătoare.
12-13
0 2 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

02 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Exercițiu ISU- Planul Roșu de intervenție activat

15 victime într-un accident rutier, dintre care două decedate

accident major, cu 15 victime, pe dn 66 între localităţile simeria și Băcia. este scenariul unui exerciţiu amplu de cooperare la care au par- ticipat, ieri, echipaje de pompieri, jandarmi, poliţie, ale serviciului Judeţean de ambulanţă, parame- dici smurd și reprezentanţi ai Instituţiei prefectului, direcţiei de sănătate publică, upu deva, comitetului local pentru situaţii de urgenţă simeria. Ieri dimineața au răsunat puternic sirenele autospecialelor de inter- venție în toată reședința de județ. din fericire, nimic grav nu s-a pro- dus, doar că salvatorii au participat la un amplu exercițiu. În dispe- ceratul integrat al c.J.c.c.I. s-a primit un apel prin sistemul unic de apel 112, iar un conducător auto anunţa producerea unui accident de circulaţie, pe drumul dn 66

PUBLICITATE

simeria –Haţeg, între un autocar cu pasageri și un autocamion de mare tonaj. apelantul nu a putut preciza numărul de persoane care se afla în autocar, dar a menţionat că impac- tul dintre cele două autovehicule a fost foarte violent, încât autocarul este răsturnat în afara părţii carosa- bile fiind foarte avariat. de aseme- nea, conducătorul autocamionului este blocat în cabină și circulaţie blocată pe un singur sens.

Doi bărbați au murit pe loc, în scenariul autorităților

după sosirea primelor forţe la faţa locului și efectuarea unei evaluări a accidentului s-a constatat că, în autocarul accidentat se aflau 14 de victime cu diferite leziuni, dintre care două persoane de sex mas- culin decedate, iar în autocamion

persoane de sex mas- culin decedate, iar în autocamion de forţe și mijloace. scopul acestui exerciţiu

de forţe și mijloace. scopul acestui exerciţiu a fost verificarea gradului de pregătire pentru intervenţie a componentelor sistemului local de management al situaţilor de urgen- ţă, timpilor de răspuns a forţelor de intervenţie stabilite pentru etapa a II-a a planului roșu de intervenţie cât și testarea capacităţii de coman- dă și aptitudinile de cooperare între forţele implicate”, a precizat maior claudiu Iacob, ofițer Informare și relații publice în cadrul Isu Hunedoara.

Petronela Tămaș

se afla conducătorul auto încarcerat, care se afla în stare de inconștienţă. autocarul se afla în afara părţii carosabile, răsturnat pe partea dreaptă, obtu- rând astfel accesul prin ușile de acces destinate pasagerilor, iar din rezer- vor se scurgea carburant. „având în vedere amploarea evenimen- tului, dar și numărul de victime, la propunerea inspectorului șef al I.s.u. Hunedoara, a fost activat planul roșu de Intervenţie - etapa II, toate acţiunile de intervenţie desfășurându-se sub coordonarea prefectului Judeţului Hunedoara, sorin Vasilescu și inspectorului șef al Isu Hunedoara, locotenent colonel Viorel demean. la desfă- șurarea acţiunilor de intervenţie au participat un număr impresionant

CORA SA Hunedoara, Bdul Dacia nr. 9, BL. A1-2

J20/69/1991

RO2124420

Administratorul unic al CORA S.A.,

cu sediul în Hunedoara, Bdul Dacia nr. 9, BL. A1-2, cu un capital social subscris şi vărsat de 169.735 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J20/69/1991, având CIF RO 2124420, în con- formitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 republi- cată şi modificată şi ale actului constitutiv al societăţii,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, in data de 03.05.2016 ora 12:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunare sunt indreptățiți să parti- cipe și să voteze doar acționarii inregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Registrul Miorița SA – CLUJ NAPOCA, la sfârșitul zilei de 20.04.2016 stabilită ca dată de referință. In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de 04.05.2016, ora 12:00 cu aceeași ordi- ne de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi dezbaterea raportului de

gestiune al Administratorului Unic pentru anul

2015.

2. Prezentarea şi dezbaterea raportului audi-

torului asupra situaţiilor aferente exercitiului financiar 2015.

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situ-

aţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2015 în baza raportului administratorului şi a

raportului auditorului financiar.

4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile din

profiturile viitoare ale societatii.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a ad-

ministratorului unic pentru exerciţiul financiar

2015.

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

şi a planului de investiţii pentru anul 2016. 7. Aprobarea remuneratiei administratorului

unic pentru exercitiul financiar in curs precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea contractului de administrare/actului adițional la contractul de administrare.

8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei

minime a contractului de audit și împuter- nicirea Administratorului Unic / Directorului Ge- neral pentru negocierea și încheierea contrac- tului de audit.

9. Imputernicirea Administratorului Unic de a

semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Gheorghe Paius, director general, CNP 1710527203163 (cu posibilitate de subsituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării şi înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările generale ale acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoane-

lor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul. Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condiţiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziţia acţionari- lor la sediul societăţii. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societăţii cu 48 ore inaintea desfasurarii adunarii generale a actionarilor. Procurile vor fi retinute de socie- tate facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând indi- vidual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, in vederea publica- rii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale. Convocatorul şi materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziţia acţionarilor de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial putând fi consultate şi procurate la sediul societăţii de luni până vineri, între orele 10:00 şi 14:00.

Administrator Unic Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin

0 3 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

03 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Angajată în cadrul Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA

Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp
Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp
Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp
Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp
Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp
Administrației Fiscale pentru Mediu, reținută de DNA O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp

O hunedoreancă a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită

a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită Hunedoreanca Hannelore An- drea Burcuș Săvulescu,
a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită Hunedoreanca Hannelore An- drea Burcuș Săvulescu,
a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită Hunedoreanca Hannelore An- drea Burcuș Săvulescu,
a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită Hunedoreanca Hannelore An- drea Burcuș Săvulescu,
a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită Hunedoreanca Hannelore An- drea Burcuș Săvulescu,

Hunedoreanca Hannelore An- drea Burcuș Săvulescu, inspector fiscal în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu a fost prinsă în flagrant în timp ce lua mită. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținea femeii pentru 24 de ore.

Petronela Tămaș procurorii din cadrul direcției naționale anticorupție – servi- ciul teritorial alba Iulia au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 30 martie 2016, a inculpatei Hannelore andrea Burcuș săvulescu, inspec- tor fiscal în cadrul administrației fondului pentru mediu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: „Începând cu data de 23 noiembrie 2015, o societate comercială din județul alba a făcut

2015, o societate comercială din județul alba a făcut obiectul unei inspecții fiscale din partea administrației
2015, o societate comercială din județul alba a făcut obiectul unei inspecții fiscale din partea administrației
2015, o societate comercială din județul alba a făcut obiectul unei inspecții fiscale din partea administrației
2015, o societate comercială din județul alba a făcut obiectul unei inspecții fiscale din partea administrației
2015, o societate comercială din județul alba a făcut obiectul unei inspecții fiscale din partea administrației

obiectul unei inspecții fiscale din partea administrației fondului pentru mediu, din echipa de con- trol făcând parte și inculpata Bur- cuș săvulescu Hannelore andrea. la data de 15 martie 2016, incul- pata Burcuș săvulescu Hannelore andrea s-a deplasat singură la sediul societății respective, unde, în contextul unor discuții privind concluziile provizorii ale contro- lului și deficiențele constatate, i-a explicat omului de afaceri că, prin calcule, poate scădea cuantumul obligațiilor fiscale de la 761.000 lei

la 338.000 lei dacă primește 10 la sută din diferența astfel calculată. În concret, inspectorul fiscal a pre- tins suma de 42.300 lei, plătibilă în două tranșe: una pe loc, cealaltă la încheierea procesului-verbal de control”, a se arată în comuniatul emis de dIIcot – alba Iulia.

Procurorii au găsit asupra femeii 10.000 de lei

potrivit procurorilor, în cursul zilei de 15 martie 2016, femeia a primit de la denunțător suma de 20.000

lei, urmând ca diferența să-i fie înmânată ulterior în condițiile de mai sus. la data de 29 martie 2016, procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, asupra inculpatei, fiind găsită suma de 10.000 lei. Hune- dorencei i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 cod de procedură penală. Ieri, magistrații tribunalului alba au admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele femeii.

Fără ea, nu mai poate participa la concursuri

Bicicleta pentru concursuri a lui Avram Iancu a fost furată

avram Iancu (foto medalion), bi- bliotecarul din petroșani, care s-a făcut remarcat la nivel internațio- nal prin tentativa de a traversa înot canalul mânecii, dar și prin par- ticiparea sa la numeroase concur-

suri de triatlon și de ciclism, trece printr-un moment greu. Bicicleta care i-a adus numeroase premii i-a fost furată din garaj. anunțul l-a făcut pe pagina s-a de facebook.

„mă mai uit la ea

mi-a fost sustrasă! cuBe acId model 2011, cadru de 16. m-am echipat să-mi fac rulajul de seara și cea mai neplăcută surpriză: constat că mi-a fost furată bicicleta. nu, ea nu m-a părăsit, dimpotrivă, a fost foarte credincioasă, m-a purtat de cinci ori pe podium. de două ori pe prima treaptă a podiumului, de două ori pe treapta a doua a lui și o dată m-a dus pe treapta a treia

doar în poze.

la un concurs de tri- atlon. mă voi duce la poliție (ce-i drept, cu spe- ranțe minime). de asemenea, dacă vedeți așa ceva pe undeva la vânzare, va rog, anuntați-mă. e o lo- vitură grea pentru mine, iar trăirile interioare sunt tumul- toase”. În ajutor i-au sărit imediat prietenii săi, care au deschis și un cont bancar pentru a-l ajuta pe avram Iancu. „Haideți să ajutăm! avram Iancu este împătimit al bicicletelor și al triatloanelor, iar podiumul nu îi este necunoscut, dar pentru viitorul triatlon el nu va putea participa pentru că i s-a furat bicicleta. Haideți să punem mână de la mână și să ajutăm un

Haideți să punem mână de la mână și să ajutăm un pasionat al maratoanelor. dacă doriți

pasionat al maratoanelor. dacă doriți să ajutați, o puteți face la Banca transilvania, agenția petroșani nord, pe numele Iancu avram marius, cont lei: ro-

73Btrlroncrt0208093801”,

spune unul dintre prietenii petro- șeneanului.

Petronela Tămaș

0 4 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

04 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Festivitate cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul

Festivitate cu mare fast

Festivitate cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii
Festivitate cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii
Festivitate cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii
Festivitate cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii

Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun

cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,
cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,
cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,
cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,
cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,
cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,
cu mare fast Cetatea Devei va fi redeschisă cu salve de tun nia, toboșarul cetăţii sighișoara,

nia, toboșarul cetăţii sighișoara, trupa pro scenium. cei prezenți vor putea vedea „pe viu” și cum se luptau pe vremuri cavalerii, parada fiind urmată de un spectacol de reconstituire istorică. evenimentul va debuta cu o paradă, cu punct de plecare de la poarta I și la care vor participa re- prezentanţi ai ordinelor cavalerești din ţară, dar și membrii “terra dacica aeterna”. sosirea se va face pe platforma de artilerie a monu-

mentului istoric, unde se vor trage salve de tun. momentul va fi urmat de salutul participanților la eve- niment și prezentarea unui scurt istoric al cetății. atracția principa- lă a manifestării va fi spectacolul de reconstituire istorică, ce va avea loc pe platforma de artilerie a fortăreței. la manifestare vor mai lua parte și membrii ansamblului „rennaissance” deva, precum și trupa „arhaica”.

Ramona Ștefan

u na dintre cele mai spec- taculoase fortărețe din țară, cetatea devei va fi

deschisă oficial, duminică, 3 aprilie

pentru cei care vor să o viziteze, în zgomotul salvelor de tun, dar și cu o paradă medievală la care vor participa cavaleri, domnițe, me- nestreli și scutieri. evenimentul, intitulat „Vivat castrum deva”, va începe la ora 13:00. autoritățile locale și-au propus să creeze o atmosferă medievală la inaugurarea oficială a lucrărilor de restaurare și reabilitare a monu- mentului istoric, considerat emble- mă a municipiului deva. În acest sens, au fost invitate să ia parte la festivitatea de deschidere mai mul- te ordine cavalerești din mai multe orașe din țară. acestora li se vor alătura cimpoierii din transilva-

 

Reguli pentru vizitatori

reprezentanții municipalității devene au anunțat că, duminică, 3 aprilie, când va avea loc festivita- tea de deschidere oficială a cetă- ții, accesul pedestru al publicului în incinta monumentului istoric va fi gratuit. cei care vor opta să urce și/sau să coboare cu teleca- bina vor trebui să achite contra- valoarea biletului aferent trans- portului. parcarea autovehiculelor va fi permisă exclusiv în spațiile amenajate din zona telecabinei

și

fostului restaurant „perla”. nu

va fi permis accesul auto în zona poarta I decât autovehiculelor care transportă artiștii partici-

panți la festivități. În această fază

a

construcției, nu sunt încă mon-

tate grupuri sanitare în incintele superioare ale monumentului,

prin urmare, vor putea fi utilizate grupurile sanitare de la telecabină

și

toaletele ecologice de la poarta

I. publicul este rugat să respecte traseele de vizitare și să nu intre în zonele neamenajate.

l ucrările de reabilitare a

scărilor din cartierul micro

15 din municipiul deva au

fost demarate. muncitorii s-au apucat deja de treabă și lucrează, în momentul de față, la repararea treptelor aflate în imediata veci- nătate a blocurilor turn din acea parte a orașului. construite pe vremea lui ceau- șescu, scările de acces spre majori- tatea blocurilor turn din cartierul devean micro 15 se aflau într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care administrația locală a decis să le repare. startul lucrări- lor s-a dat în urmă cu câteva zile. acestea vizează nu doar repararea treptelor de acces spre intrarea majorității blocurilor de pe aleea crișului, din oraș, ci și reabilitarea scărilor existente între imobile sau spre magazinele aflate la parterul unor blocuri din acea zonă, și

S-AU APUCAT DE LUCRU

Au început reparațiile la scările din cartierul devean Micro 15

acestea din urmă aflându-se într-o stare precară.

Circa 300.000 de lei, valoa- rea lucrărilor

scările din acel cartier nu numai că erau foarte degradate, dar aveau și un aspect inestetic, iar circulația oamenilor se desfășura anevoios. reprezentanții administrației locale au considerat că este abso- lut necesar ca aceste scări să fie reabilitate. Valoarea lucrărilor de reparații se ridică la aproximativ 300.000 de lei, bani aprobați prin

ridică la aproximativ 300.000 de lei, bani aprobați prin ședință de consiliul local (cl). scările din

ședință de consiliul local (cl). scările din cartierul devean micro 15 au fost construite între anii

1974-1976 și de atunci nu au mai fost reparate de nimeni. Ramona Ștefan

devean micro 15 au fost construite între anii 1974-1976 și de atunci nu au mai fost
0 5 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

05 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Clienții au continuat să fumeze, iar asta îi închide businessul

Un patron din Deva „va pune lacătul” pe localul său, pentru că nu a respectat legea

Nu a respectat legea în vigoare, a fost sancționat contravențional de trei ori, iar acum localul îi va fi închis. Este vorba despre patronul unui bar din municipiul Deva, care nu a respectat Legea antifumat, intrată în vigoare de la mijlocul acestei luni, permi- țându-le, în continuare, clienților să fumeze. De asemenea, polițiș- tii locali din reședința de județ au aplicat până în prezent șapte amenzi în valoare de 30.000 de lei.

Petronela Tămaș potrivit reprezentanților poliției locale deva, multe sesizări au venit din partea cetățenilor nemul- țumiți de faptul că legea antifumat nu este respectată în unele baruri din reședința de județ. astfel că polițiștii locali au efectuat mai multe controale. „de la intrarea în vigoare a legii antifumat am efectuat mai multe controale, venite chiar și din partea cetățe- nilor. În urma acțiunilor efectuate de polițiștii locali, au fost aplicate șapte sancțiuni contravenţionale, dintre care una pentru o persoană juridică. În cazul acesteia, am pli- cat trei sancțiuni. prima dată când

acesteia, am pli- cat trei sancțiuni. prima dată când ne-am deplasat în localul respectiv am aplicat

ne-am deplasat în localul respectiv am aplicat patronului o amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru că acolo se fuma în continuare, lucru interzis prin lege. am mers și a doua oară, în control, și am depis-

tat același lucru, sancționându-l pe patron cu suma de 10.000 de lei.

a treia oară când ne-am depla-

sat la același local, lucrurile erau neschimbate, astfel că am aplicat

o sancțiune contravențională de

15.000 de lei. așadar, a fost aplica-

tă și sancțiunea complementară de

închidere a societăţii comerciale respective”, a declarat teodor Bă- lan, purtătorul de cuvânt al poliției locale deva. orice cetățenean

poate apela numărul 0254.232.777, iar un angajat al poliţiei locale deva va prelua reclamația la orice oră din zi sau noapte.

amenzi usturătoare

proiectul de lege prevede interzi- cerea fumatului în spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, la locurile de joacă pen- tru copii, în unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele desti- nate protecției și asistenței copilu- lui. anul acesta, în luna februarie legea a fost publicată în monitorul oficial, iar din 17 martie a intrat în vigoare. fumatul este interzis în

„orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de formă, de proprie- tate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul tempo- rar sau permanent”. de asemenea, legea interzice fumatul în spațiile de la locul de muncă și în orice loc de joacă pentru copii, fie că este spațiu închis sau în aer liber. amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă legea sunt cuprin- se între 100 și 500 de lei, iar pentru persoanele fizice între 10.000 și 15.000 de lei.

Nelu Ardelean și-a dat demisia de la Teatrul de Artă Deva

managerul teatrului de artă deva, nelu ardelean, și-a dat ieri demi- sia din funcție. ardelean a ocupat această funcție din anul 2010, până în prezent. adrian david, preșe- dințele consiliului Județean Hu- nedoara, instituție în subordinea căreia se află teatrul devean, a con- firmat zvonurile. „eu i-am adus la cunoștință domnului adelean că în ședința de mâine (astăzi-n.red.) a consiliului Județean va fi demis din funcție. am discutat cu majo- ritatea dintre consilierii județeni și toți au fost de acord, în principiu cu această decizie. s-a hotărât acest lucru, întrucât prin deciziile pe care le-a luat domnul ardelean, cât timp s-a aflat la conducerea teatru- lui, a adus numeroase prejudicii

aflat la conducerea teatru- lui, a adus numeroase prejudicii de imagine acestei instituții de cultură. a

de imagine acestei instituții de cultură. a încălcat multe reguli, iar

faptul că a achiziționat mai multe bunuri și servicii la prețuri mai

mari decât ar fi trebuit, a con- dus la luarea acestei de- cizii. acum se află 30 de zile în preaviz, timp în care ne vom gândi la o altă persoană care va pre- lua această funcție. cu siguranță va avea loc un concurs și eu sper ca o persoană competentă să preia această funcție”, a declarat adrian david (foto medalion), președin- tele cJ Hunedoara. nelu ardelean nu a putut fi contactat pentru a-și expune punctul de vedere. Petronela Tămaș

0 6 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

06 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Unii cu bani, alții fără

Bugetul face diferența între mineri

Lucrează în aceleași condiții, în minele din Valea jiului, dar unii pleacă din minerit cu sume compensatorii, în timp ce alții nu. Totul ține de modul de orga- nizare al minei la care minerii sunt angajați, iar diferența o face bugetul. Dacă minerii de la Petrila, Paroșeni și Uricani află în curând cu câți bani pleacă, restul știu sigur că nu vor avea nicio șansă să ia bani de disponi- bilizare.

Diana Mitrache redactia@servuspress.ro

s-au transferat pe ultima sută de metri de la minele neviabile la viabile, crezând că dau lovitura și că le va fi mai bine, dar au aflat că nu vor pleca decât în șomaj sau la pensie. sunt minerii de la minele neviabile, care au acceptat să plece la complexul energetic Hune- doara de bună voie, însă, ei nu vor primi bani ca și restul colegilor lor care au rămas la societatea de Închideri de mine din Valea Jiului.

rămas la societatea de Închideri de mine din Valea Jiului. „cel mai târziu peste trei săptă-

„cel mai târziu peste trei săptă- mâni avem bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pentru că este foarte important. după aprobarea bugetului, vom avea primele discu- ții cu partenerul social, cu privire la plata sumelor de disponibilizare.

Vorbim despre planul de dispo- nibilizare, în care, în prima fază, vom stabili perioada, data când se vor face cele 145 de disponibilizări și condițiile în care vor pleca din sistem”, a declarat aurel anghel, director general snÎmVJ. Bugetul trebuie aprobat și apoi minerii de la minele pe închiere primesc și disponibilizare și venit de completare și șomaj. sumele sunt de aproximativ 37.000 de lei brut, iar minerii pleacă acasă cu aproximativ 32.000 de lei, net.

PUBLICITATE

din nefericire, însă, cei de la ceH nu pot primi bani și aici se vor face, poate chiar din aprilie, ăeste 1.000 de disponibilizări. „prin denunțarea ccm, salariile com- pensatorii nu mai există. dacă se va trece la un program de conce- diere colectivă, salariații vor pleca fără niciun leu și, probabil, le vor fi asigurate doar veniturile de com- pletare, dacă ordonanța 36 va fi modificată și pentru ceH”, a spus petre nica, președintele sindicatu- lui muntele din Valea Jiului.

România Judeṭul Hunedoara Primaria Comunei Hărău Nr. 983 /30.03.2016

ANUNŢ DE VȂNZARE

Primăria Comunei Hărău

Sediul: Str.Principală Nr. 69 localitatea Hărău judeṭul Hunedoara Cod postal: 337265, Telefon: +40 (0) 254 233201 / Fax: 0254-

233201

E-mail: primaria_harau@yahoo.com In baza HCL nr.22 /24.02.2016 anunță vâzarea unui autotu- rism Dacia Logan, an de fabricație 2005, capcitate 1598 cm3., număr locuri 5, culoare albastru, număr identificare UU1LS- DABH35061067, număr inmatriculare HD 25 VPH. Procedura aplicată licitația deschisă. Prețul minim de pornire a licitatiei 1.500 Euro. Licitația se va ține în data de 29 Aprilie 2016 începând cu ora

9.00. Poate fi văzută la sediul primăriei zilnic între orle 8-14.00. Informații suplimentare se pot obține de la Varga Cazan Ovidiu

0786076607.

Primar, Jibetean Ioan Dorin

Cetățenie europeană activă

Primar, Jibetean Ioan Dorin Cetățenie europeană activă asociația pentru educație „era” a organizat în

asociația pentru educație „era” a organizat în parteneriat cu cole- giul național „decebal” deva și colegiul „nicolae paulescu” râm- nicu sărat, simpozionul „cetățenie europeană activă", ediția a doua. manifestarea a avut loc în 26 mar- tie la colegiul național „decebal" deva și a adus în discuție teme actuale din educație la nivel euro- pean, în contextul evenimentelor recente. temele puse în discuție au fost următoarele: Imigrație și

emigrație, adaptabilitatea școlii; rolul școlii în context european; cooperare europeană în domeniul educației. cadrele didactice participante și-au prezentat comunicările și au participat la discuții interesante legate de rolul școlii și importanța educației în rezolvarea conflictelor.

Prof. Coman Brândușa Prof. Larisa Măgherușan

0 7 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

07

ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

O delegație din Valea Jiului se află la Ministerul Energiei

Astăzi se decide soarta Minei Petrila

problema clădirilor ce aparțin acum minei petrila sunt aduse în discuție astăzi (31 martie 2016) la ministerul energiei. reprezentanți ai orașului petrila și cei de la soci- etatea de Închideri de mine sunt la București pentru a vedea ce clădiri rămân în picioare și cine se ocupă de ele, dar, mai ales, care sunt cele care se vor demola. asta pentru că se pierd lunar sume importante. peste 100.000 de lei se cheltuiesc din bugetul societății de Închideri de mine pe întreținerea minei petrila în forma actuală. de luni de zile nu se face decât rambleirea puțurilor, care reprezentau un pericol, din cauza acumulărilor de gaze, iar restul obiectivelor sunt păzite până la noi ordine. „cos- turile de întreținere a activităților curente, și aici vorbim de pază, alimentarea cu apă, energie elec- trică, oameni care au roluri acolo,

PUBLICITATE

ne conduc undeva la 100.000 – 120.000 de lei pe lună, o sumă destul de
ne conduc undeva la 100.000
– 120.000 de lei pe lună, o sumă
destul de mare, în codițiile în care
nu putem realiza nicio lucrare”, a
declarat aurel anghel, directorul
general al societății naționale de
Închideri de mine din Valea Jiului.
angajații rămân ai nimănui
după finalizarea lucrărilor de

umplere a golurilor din puțuri- le de mină, angajații de la mina petrila nu vor mai avea nimic de lucru, pentru că nu se poate atinge

nimeni de clădirile aflate acum în incinta minei. totuși, delega- ția din Valea Jiului este așteptată astăzi la București. „Întâlnirea va avea loc la ministerul energiei cu doamna ministru secretar de stat corina popescu, cu reprezentanți ai primăriei petrila, iar acolo se va discuta despre acele clădiri isto- rice care au fost clasificate. Vrem să vorbim despre preluarea lor, întreținerea lor, de costurile care

le implică aceste clădiri, până la finalizarea proiectului ministerului culturii”, a mai adăugat aurel an- ghel. practic, astăzi se decide care sunt clădirile ce rămân și care sunt cele care vor trebui să fie demolate. la petrila există un plan realizat de arhitecți de renume, care au gândit un plan de regenarare a peisajului postindustrial, după standarde europene.

Diana Mitrache

Ce puteți citi în cel mai nou număr al revistei „Vitralii-Lumini și umbre”

recent, a apărut un nou număr al revistei „Vitralii-lumini și um- bre”, publicație a veteranilor din serviciul român de Informații (srI). În paginile revistei, cititorii pot descoperi o altă serie de texte captivante. actualul număr al revistei, al 26- lea, este „deschis” cu un mesaj de suflet scris cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la constituirea srI. În paginile următoare, se mai gă- sesc și câteva repere ale evoluției instituționale a acestui serviciu, dar și alte lucrări interesante, texte care fac referire la istorie, dar și la perioada martie 1990. de aseme- nea, publicația mai cuprinde și o analiză și sinteză a informațiilor la nivelul direcției de contraspionaj, în atenția publicului fiind adusă și opoziția oamenilor de cultură față

fiind adusă și opoziția oamenilor de cultură față de regimul ceaușescu. revista mai cuprinde și detalii

de regimul ceaușescu. revista mai cuprinde și detalii din activitatea acmrr din srI.

Ramona Ștefan

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR, TÂRGURILOR ŞI OBOARELOR NR. 132 / 30.03.2016

PIEŢELOR, TÂRGURILOR ŞI OBOARELOR NR. 132 / 30.03.2016 ANUNȚ În data de 21.04.2016 Serviciul Public

ANUNȚ

În data de 21.04.2016 Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor Hunedoara, conform HCL 141/2016, or-

ganizează licitația de închiriere a unor bunuri proprietate publi- că, spații și terenuri situate în Municipiul Hunedoara, str. Bicaz, nr.2, Piața Obor și str. Mihai Viteazu, nr. 7A, Complex Comercial Dunărea pentru :

- 18 Module de mese pentru comercializare legume-fructe situa- te în Piața Obor Hala Mică.

- Mese pentru comercializare flori situate în Hala Mare Piața Obor.

- Mese pentru comercializare legume-fructe situate în Piața

Obor, sector comercianți.

- Teren în suprafață de 19,76 mp situat în sectorul III, Piața Obor.

- Teren în suprafață de 31,00 mp situat în sectorul III, Piața Obor.

- Teren în suprafață de 22,36 mp situat în sectorul III, Piața

Obor.

- Spațiu de comerț produse industriale, alimentare, alimentație

publică/birouri/servicii în suprafață de 30,50 mp situat în Com- plexul Comercial Dunărea. Pentru mai multe informații privind modul de desfășurare a

licitației, precum și condițiile de participare la licitație vă invităm la sediul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și

Oboarelor Hunedoara, str. Bicaz, nr.2, Piața Obor,

data de 05.04.2016. Caietul de sarcini se poate procura începând cu data de 05.04.2016, iar plicurile se depun până la data de 20.04.2016, ora 12, la sediul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgu- rilor și Oboarelor Hunedoara, str. Bicaz, nr.2, Piața Obor .

începând cu

0 8 COMUNITATE SERVUS HUNEDOARA

08 COMUNITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Pentru dezvoltarea și înfrumusețarea comunei

La Hărău mai multe proiecte sunt în derulare, iar altele așteaptă finanțare

m ai multe proiecte importante, nece-

sare în vederea dezvoltării continue

a comunei Hărău și care să ducă la

sporirea condițiilor de trai ale locuitorilor, sunt,

la ora actuală, în plină desfășurare, în timp ce altele, au fost întocmite de autoritățile locale și așteaptă acum să primească finanțare. moder- nizarea infrastructurii rutiere, extinderea de rețea și racorduri de canalizare rămân priorita- re pentru reprezentanții administrației publice locale din această localitate hunedoreană.

un milion de euro pentru drumuri „ca în palmă”

unul dintre proiectele elaborate de edilul șef al comunei, împreună cu echipa sa, cu o valoare de un milion de euro, și care așteaptă finanțare, vizează modernizarea drumului comunal (dc) 27c din satul Bârsău, dar și a străzilor adiacente și a unor alte artere, rămase neasfaltate din localitățile Hărău, chimindia și Banpotoc. „studiul de fezabilitate, pentru modernizarea infrastructurii rutiere de inte- res local, a fost finalizat. În prezent, așteptăm deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor. de asemenea, recent, au mai fost întocmite două studii de fezabilitate, unul care vizează

amenajarea unui drum de acces pe valea mică a pârâului din chimindia, iar celălalt face referire la extinderea rețelei de canalizare și racordu- rile gospodăriilor populației. acestea au fost depuse, prin grija consiliului Județean (cJ) Hunedoara, la ministerul dezvoltării regionale și administrației publice în vederea obținerii finanțării”, a declarat dorin Jibetean, primarul comunei Hărău.

Lucrări desfășurate în prezent

În altă ordine de idei, în momentul de față, la Hărău se desfășoară mai multe lucrări, atât de întreținere a unor drumuri prin pietruire, cât și la branșamentele de apă la locuințele noi. de asemenea, angajații primăriei lucrează de zor, în această perioadă, la întocmirea tuturor documentelor necesare cetățenilor, în special la adeverințele de care fermierii din comună au nevoie pentru apIa. tot la ora actuală, în parcul din satul chimin- dia au loc mai multe lucrări de amenajare, desfășurate de personal din cadrul primăriei Hărău. primarul dorin Jibetean mai spune că, de cu- rând, au fost achiziționate și 41 de coșuri de gu-

cu- rând, au fost achiziționate și 41 de coșuri de gu- noi stradale ce urmează să

noi stradale ce urmează să fie montate în toate satele comunei. totodată, au mai fost cumpăra- te și 200 de scaune noi pentru căminul cultural din Bârsău. de altfel, administrația publică din Hărău s-a ocupat de asigurarea dotărilor la toate căminele culturale aflate pe raza comunei, pentru ca activitatea în cadrul acestor unități să se desfășoară corespunzător. pe de altă parte, în 25 aprilie, la Hărău se va desfășura procedura de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prin care se dorește sprijinirea instituțiilor de cult din comună.

Ramona Ștefan

Gunoaiele au reapărut la periferia Devei l ocatarii dintr-o zonă situată în car- tierul micro
Gunoaiele au reapărut la periferia Devei l ocatarii dintr-o zonă situată în car- tierul micro
Gunoaiele au reapărut la periferia Devei l ocatarii dintr-o zonă situată în car- tierul micro
Gunoaiele au reapărut la periferia Devei l ocatarii dintr-o zonă situată în car- tierul micro

Gunoaiele au reapărut la periferia Devei

Gunoaiele au reapărut la periferia Devei l ocatarii dintr-o zonă situată în car- tierul micro 15

l ocatarii dintr-o zonă situată în car- tierul micro 15 din

deva au parte, din nou, de același peisaj sinistru de care au avut și luna trecută, din cauza gunoa- ielor care “dau pe afară” la propriu din tomberoane. Imaginile surprinse de reporterii „servus Hune- doara”, în cursul zilei de ieri, pe aleea streiului, din municipiu, sunt mai mult decât grăitoare:

containerele amplasate în acea zonă a orașului sunt iar pline până la refuz de pungi, cartoane, ambala- je, pet-uri scâlciate, dar și alte resturi menajere. deșeurile sunt atât de multe încât au început „să se revarse” din tomberoa-

ne pe stradă, spre marea nemulțumire a locatarilor din acea zonă. cu aceeași problemă s-au confruntat oamenii de acolo și la mijlocul lunii februarie. Și atunci imaginea era la fel de dezolantă, tomberoanele din zona respectivă fiind pline „ochi” cu resturi menajere din cauză că acestea nu mai fuseseră ridicate. operatorul de salubritate din municipiu a suspendat activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor în acea parte a orașului, din cauza datoriilor mult prea mari înregistrate de către asociațiile de proprietari din zona respectivă. În urma unei întâlniri,

proprietari din zona respectivă. În urma unei întâlniri, mijlocită de primăria deva, reprezentanții fir- mei de
proprietari din zona respectivă. În urma unei întâlniri, mijlocită de primăria deva, reprezentanții fir- mei de

mijlocită de primăria deva, reprezentanții fir- mei de salubritate au luat decizia de a ridica, totuși, gunoaiele, și de a mai păsui o vreme asociațiile de proprietari datoare. acestea au avut răgaz până în 16 martie să achi- te o parte din restanțe. operatorul de salubritate amenința la vremea re- spectivă, că, în situația în care înţelegerea încheiată nu va fi respectată, își rezervă dreptul de a nu mai ridica gunoiul de la platformele de colectare a deșeurilor aparţinând asociaţiilor rău-platnice, lucru care, cel mai proba- bil, s-a și întâmplat.

Ramona Ștefan

0 9 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

09 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Parapantă, costume și multă distracție

Aerociudații și-au dat întâlnire în Parâng

Ei au arătat că porcul poate să zboare și tot ei sunt cei care vor umple cerul de culoare în zbor. Este vorba despre aerociudații, oameni curajoși care iubesc atât zborul cu parapanta, cât și distracția, iar la finele acestei săptămâni vin în Parâng, unde suntem invitați să îi vedem în zbor.

Diana Mitrache redactia@servuspress.ro

Începând de mâine, aerociudații își dau întâlnire, din nou, în parâng. nu le trebuie decât parapanta și vânt bun, iar de costume se ocupă tot ei. sunt primii care au zburat cu un Wc, cu un proc, sau cu alte ciudățenii, spre distracția tuturor,

un proc, sau cu alte ciudățenii, spre distracția tuturor, iar cerul se va umple de culoare

iar cerul se va umple de culoare așa cum spun și organizatorii. „În fiecare an, în perioada aceasta, mai mulți parapantiști din țară se strâng în zona parângului pentru a sărbători deschiderea sezonului de zbor și, cu această ocazie, ca să ne simțim bine și să facem și specta- col, vom organiza un carnaval, în care parapantiștii se vor distra și vom încerca să facem cât mai fru- mos cerul deasupra parângului”, a spus dan toterman, organizatorul festivalului aerociudaților.

Primul zbor cu parapanta are loc mâine

programul festivalului începe vi- neri, când are loc sosirea invitaților și chiar primul zbor cu parapanta. Și tot vineri, parapantiștii din țară sunt chemați să vizioneze filmări din celelalte ediții ale festivalului, grupate sub genericul „Istoria ae- rociudaților”. pentru că parapantiș- tii sunt și iubitori de muzică bună, nu va lipsi adi câmpeanu, care le va cânta la chitară, ziua de sâmbătă fiindu-i dedicată celui care a fost liviu Iovan, unul dintre cei mai iubiți parapantiști din parâng, iar după prânz, sâmbătă, parapantiștii vor putea fi admirați, costumați de carnaval, în zbor. tot la car- naval sunt chemați cei din munte să alunece cu orice au pe zăpadă, distracția fiind starea generală.

cu orice au pe zăpadă, distracția fiind starea generală. O nouă premieră la teatrul din Deva
cu orice au pe zăpadă, distracția fiind starea generală. O nouă premieră la teatrul din Deva

O nouă premieră la teatrul din Deva

Spectacolul „O poveste de viață” își așteaptă, în această seară, publicul

Hunedorenii, iubitori de cultură, sunt invitați, în această seară, la o nouă premieră a teatrului de artă din deva. spectacolul „o poveste de viață”, în regia și traducerea lui Boris melinti, după alexandr gherlman, se va juca pe scena teatrului devean începând cu ora

19:00.

spectacolul este o poveste emoți- onantă în care mulți se vor regăsi, cel puțin într-una dintre situațiile asemănătoare din viață, și face par- te din seria comediilor existențiale, regizorul abordând o temă cu mult umor, alăturat unei doze impor- tante de sarcasm. Viață persona- jelor vor da actorii lilia melinti,

Viață persona- jelor vor da actorii lilia melinti, Boris melinti, mihai panaitescu (care este și scenograful

Boris melinti, mihai panaitescu (care este și scenograful piesei), Is- abela Hasa, melissa dragoș, david pope și leontin delie.

aleksandr ghelman este un dramaturg rus contemporan care, prin intermediul textului, propune reîntâlnirea într-un parc dintre un

bărbat și o femeie. este un bun pri- lej al unor confesiuni despre des- tinul fiecăruia marcat de eșecuri. cei doi ajung de la cochetărie și minciună, la tristul adevăr. adevăr care se dezvăluie greu, dureros, cu intensitate. publicul va putea face cunoștință cu toată gama de emoții pe care o traversează un cuplu care se întâlnește într-un parc. Biletele la spectacol au fost puse în vânzare la agenția teatrului de artă din deva, prețul unui tichet întreg la premieră fiind de 30 de lei, iar redus de 15 lei. rezervări se pot face la numărul de telefon

0354.738.703.

Ramona Ștefan

1 0 pUbLICITATE SERVUS HUNEDOARA

10

pUbLICITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Vând apartament trei camere, deva, zona casei de culturã, nat imOBiLiaRe balcoane ,garaj ,demisol cu
Vând apartament trei camere,
deva, zona casei de culturã,
nat
imOBiLiaRe
balcoane ,garaj ,demisol
cu 3 camere și hol copiază
mezaninul cu curte. telefon:
Vând garsonieră, Hațeg,
mobilată/ nemobilată, et. 4/ 4,
zonă liniștită, lângă magazin
centrală
termică
termo-
pane. telefon : 0722248137.
cu vedere în douã pãrți, et.3,
centralã termicã, gresie, fai-
anțã, parchet, balcon închis.
preț: 45.000 euro, telefon:
Închiriez garsonieră în
0769048207.
lidl . telefon: 0767.112.580.
deva str. dorobanț. telefon
Vând apar-
tament 4
camere, 2
băi, 2 bal-
coane, gre-
sie, faianță,
mobilat, etaj 3/3, situat în
ghelari. preț 36.000 lei.
telefon: 0722.498.507
Vând Vilă/casă în deva,
zona centru. casă de vânza-
re loc deVa str.sântuhalm
nr.14. suprafață teren 2100
mp.suprafață construită.
telefon: 0724241491.
Vând garsonierã, 2 camere,
termopane, repartitoare, par-
chet, faianțã, gresie, izolație
termicã, s=26 mp,parter zona
dacia, deva. preț: 14.000
euro. tel: 0744.358.833.
0766.232.912.
0722.327.148.
Închiriez garsonierã deco-
mandatã, zona mãrãști, lângã
poliția nouã, mobilatã, uti-
Vând urgent apartament cu
Vând apartament 2 camere,
în Hunedoara, str. Bucegi,
complet renovat, mobilat, ter-
mopane, ct, aragaz, bucãtãrie
mobilatã. tel: 0728.285.861.
latã. preț. 500 lei /lunã. tel:
0745.573.089.
Închiriez apartament 2
Vând casă + teren (8 Ha),
sat Holdea, jud. Hunedoara.
preț 70.000 ron nego-
ciabil. relații la telefon:
3 camere, este în zona foarte
bună pe str. pricazului, bloc
de cărămidă, este situat la
parter, ideal pentru spațiu
comercial, totul contorizat,
Vând în roșcani teren intra-
vilan (15.000 mp) cu: casă
în refacere, apă, canalizare,
curent, arabil, livadă, pădure,
necesită reparații. telefon:
Vând casă , 4 camere, mobi-
lată modest, racordată la gaz
cu posibilitatea de a se racor-
dă și la apă curentă, fântână
în curte, suprafață casă +
grădină 1680 m2, suprafața
locuibilă 120 m2, front stradal
0724.577.788.
camere in deva, zona gojdu.
Închiriez pe termen lung
apartament 2 camere semi-
decomandat, et.2, complet
mobilat,frigider, aragaz
mașină de spălat. telefon:
0733.891.173.
16 m, stradă asfaltată. telefon:
carieră de gresie, front stradal
de 75 metri, asfalt. expoziție
0743033830.
Vând garsonieră în deva,
zona sala sporturilor. Vând
0740.222.495.
sudică. Informații la telefon:
Vând apartament 2 camere,
decomandat, foarte spațios,
centrală trmica, termoap-
0740.072.943.
garsonieră,parter,intrare sepa-
rată cu curte,o cameră,bucă-
tărie,baie cu cadă,gresie,fai-
anță,balcon,parchet. telefon:
ne, gresie, faianță, complet
mobilat și utilat. telefon:
Vând garsonieră în deva,
str.Horia, Bl. B2, 5/38,
etaj 3, suprafaţă de 25,50
mp – fără balcon, centrală
Vând casă în orăștie, judeţul
Hunedoara, ultracentral, 6
camere, 4 băi , 190 mp, izo-
ofer spre închiriere garso-
nieră mobilată, contorizată,
geamuri termopan, bine
întreținută. se cere garanție.
telefon: 0728.601.702.
0756.434.919.
termică, termopan. relaţii la
0723.964935.
telefon:0763.688.456.
lată termic, parţial renovată.
telefon: 0721.355.238 sau
Închiriez garsonieră în
Vând apartament 3 came-
re în deva, zona gojdu.
apartament 3 camere semi-
decomandat,suprafață 58 mp
,et p,balcon închis,termopa-
ne,centrală termică,izolat.
telefon: 0748.777357.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, centrală
termică, termopane, balcon
mare, gresie, faianță, ușă ter-
mopan baie, ușă metalică, etaj
intermediar, bloc cărămidă .
0729.944.927.
deva, zona mall. ofer spre
Vând casã în lãpușnic, 5
camere, 250 mp și 4900 mp
teren sau schimb cu casã în
județul Brașov. Informații la
telefon: 0744.364.061.
Vând teren intravilan – deva,
prelungirea Vulcan, 1.217 mp
cu pomi, cabană, fântâni și vie.
prețul: 23 euro/mp. Bonus:
închiriere în regim hotelier
garsonieră în deva. telefon:
0744353717.
telefon:0737.261.836.
Vând apartament 2 camere,
10 ari de fânaț cu pruni în
cârjiți. Informații la telefon:
de vânzare Vilă/casă în
deva, zona rurală casă nouă,
modern construită, beneficia-
ză de tot confortul și utilitățile
publice. telefon: 0254326201.
se vinde la licitație publică
apartament cu 2 camere,
bucătărie, cameră, baie, hol,
în suprafață utilă de 44 mp în
deva str. minerului (micro
tip vagon, et. 1, fãrã ame-
najãri, zona dacia deva.
preț: 65.000 ron neg. tel:
0740.072.943 sau 0254.221.454.
Închiriez garsonieră, mobilată
complet și utilată , frigider,
televizor, aragaz, centrală ter-
mică .telefon: 0724.542.778.
ÎnCHiRieRi
0723.166.125.
ofer spre închiriere garso-
nieră formată din cameră
hol baie, etaj 1 mobilată
Vând Vilă/casă în deva,
zona lic.pedagogic, casa
familială, unica cu etaj,
15), bl. 36, sc. 2, et. 3, ap.
36 jud. Hunedoara, telefon.
dotată cu aragaz și frigider.
se cere garanție . telefon:
0740309332.
Vând garsonierã, balcon
zonã piața deva, et.1, stare
bunã, mobilatã și utilatã.
preț 23.000 euro neg. tel:
0728.601.702.
0731.259.599.
Vând 1800 mp loc de casă în satul Bretea mureșană. deschiderea la
stradă este 20 de metri, lumgimea 900 metri. terenul este în mijlocul
satului și se poate parcela pentru 2 locuri de casă. preț negociabil!
telefon 0726715696
ofer spre închi-
riere garso-
nierã, nemobi-
latã, etaj 1, zona
autO
Vând teren parcelat în localitatea Boș cu 4-5 euro/mp. Informații la
telefon: 0742.690.673 sau la Hunedoara, strada chizid, nr. 11, fam.
firanescu
Vând casã cu etaj în orãștie
zonã centralã situatã pe str.
plantelor nr. 8, în suprafațã de
350 mp cu toate utilitãțile și
1300 mp grãdinã sau schimb
cu auto plus diferența (varian-
te). telefon: 0740.562.066.
piațã, pe ter-
men lung. preț
100 euro. tel: 0723.660.160.
Închiriez garsonieră, supra-
față mare zonă centrală
super amenajată, mobilată și
Vând 4300 mp teren arabil în sat Bretea mureșană. preț 5000 lei fix.
telefon 0726715696
Vând garsonierã, zonã
mãrãști, et. 4, izolație,
amenajatã, mobilatã, bal-
utilată (combină frigorifică,-
masină spălat , tv). telefon:
0722.252.603
Vând
daihatsu
feroza fabri-
cat în 1993, 1.6 benzină,
înmatriculat stare bună,
cauciucuri off-road. preț
Vând casă situată în tg-Jiu str. george coșbuc nr. 2 construită în
anul 2000. casa cuprinde beci, parter cu terasă, etaj cu balcon și pod
pretabil pentru mansardare. casa este termoizolată inclusiv placa
podului și este compusă atât la parter cât și la etaj din două holuri,
living spațios și luminos, două dormitoare, baie și bucătărie spațioa-
să. are posibilitatea compartimentării și creierii a două apartamente
cu intrări separate. dispune de un garaj dublu pentru autoturisme.
suprafață teren total 850 mp cu deschidere la stradă de 45 metri lini-
ari. toate facilitățile: apă, canalizare, gaze. zonă foarte liniștită. preț
negociabil. telefon pentru alte informații: 0727874449.
2800 euro negociabil. telefon
con. preț 75.000 ron. tel:
0726.141.632.
0721.708.708.
Vând garsonierã, zona gojdu,
et.1, bl. de cãrãmidã, parchet,
gresie, faianțã, contorizãri
amenajatã, stare foarte bunã
sau schimb cu ap 2 camere,
fãrã amenajãri. preț bun. tel:
schimb garsonieră etaj 10
foarte bine întreținută, cu
apartament 2 camere neame-
najat. (exclus micro 6 și 7).
telefon: 0730.528.377.
Închiriez apartament 2 came-
re în devadeva, zona mall,
decomandat
mobilat
și utilat
nou și modern
aer
condițio-
0731.259.599.
de vânzare Volkswagen
golf 3 taXa
nerecuperată, af 1997
motor 1400 abd 44kw,consum
5. 4% 2+1 uși,culoare negru,-
servodirecție, servofrână,
Închidere centralizată Jante
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Petronela Tămaș
Director marketing -
int. 18
DEVA
Ionuț Onu
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
Departament DTP
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Telefon/Fax:
Ramona Ștefan
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
Amarildo Szekely
Sorin Vrăjitoru
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
Alin Ștefan Onu
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
1 1 pUbLICITATE SERVUS HUNEDOARA

11 pUbLICITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

aliaj 14 inch, radiocd cu mp3,cârlig de remorcare,diverse piese schimb. (bucșe, telescoape spate),stare bună de funcționare. telefon: 0726.369.305.

Vând golf 3 gti motor 2000 16 valve, 150cp, mici defecte optice exterioa- re. mai multe informații la telefon:

0726.135.174. preț.950 euro.

Vând mazda mx3, 1994 în stare bună de funcționare, o singură problemă am pus arcuri de la mazda 626 și sunt prea tari pentru mx3. preț fix fără negocieri. 1000euro . telefon: 0742.388.875.

Vând opel Vectra, model 2007, face- lift, 1, 9 diesel, stare super de funcțio- nare, jante aliaj, înmatriculată recent, taxa nerecuperată, acte la zi, fără defecte ascunse, întreținută, cumpăra- tă de la privat . telefon: 0722.729.998.

Vând opel corsa b, an faricație 1998, dotări: full, înmatriculată, ofer fiscal. se vinde fără tobă.pretul este : 1150 euro negociabil ! telefon:0767 340

460.

Vând dacia 1310, af. 2002, motor pe injecție. preț 600 euro.

tel:0722.761.250.

Vând golf 3, af. 1994, 1400 cc, ben- zinã, 5 uși, fãrã dotãri,cutie 4 trepte, îmatriculatã,taxã nerecuperatã,stare bunã de funcționare. Itp 2015. preț. 5100 lei negogiabil. tel: 0761.619.267.

Vând urgent seat arosa, îmatricu- lat, roșu, 87.000 Km, consum redus 4% taxã nerecuperatã, impecabil jante aliaj.preț. 2400 euro. tel:

0749.106.940.

Vând casă în Hunedoara (zona Castel), 220 mP, teren 3000 mp, fS 90 m. telefon 0753.083.333

angajare

societate comerciala angajeaza operator calculator in deva. cV-urile se depun la sc sHanY marKet din deva, str. mihai Viteazu nr.2 sau pe e-mail la adresa shany_market@yahoo.com

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Abonații (persoane fizice) cotidianului „Servus Hunedoara” pot

Abonații (persoane fizice) cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

Nume și prenume:

Strada

Localitate Posesor B.I./C.I. seria Eliberat de

Cod poștal

Județ

număr

data

Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

Data apariției

declar că toatele datele complectate sunt reale

Rubrica

Semnătura

n datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și

nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. acestea revin persoanei care a trimis anunțul.

n ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n editorul își

rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

Închiriere spațiu comercial

ÎnCHiRiez SPațiu COmeRCiaL În DeVa, zOnă CentRa- Lă (50 De metRi De fântâna CântătOaRe), La PaRte- RuL BLOCuLui nOu De Lângă iPH, Cu VaD COmeRCiaL Bun, SuPRafață 41 mP, gRuP SOCiaL, VitRine teRmO- Pane, RamPă aCCeS PeRSOane Cu HanDiCaP, iDeaL PentRu CaBinet meDiCaL, nOtaRiaL Sau De aVOCa- tuRă, faRmaCie, SuCuRSaLă BanCaRă, SOCietate De

aSiguRaRe, agenție imOBiLiaRă, etC. ReLații La teL.

0745.080.479.

Companie specializată în lucrări de rețele electrice angajează urgent pentru locația din Orăștie, electrician cu experiență minim 3 ani în intreținere și reparații electrice Jt, aviz pentru lucru la înălțime, posesor permis auto categoria B.

CV-urile se pot transmite pe adresa de email office@romluxlighting.ro. Relații suplimentare la telefon 0749.149.892 sau 0748.884.338 sau

0245/213.460.

Pierdere

pierdut legitimație pentru persoană cu handicap emisă de d.g.a.s.p.c.Hunedoara pe numele faur Ioan din Hunedoara, identifi- cat cu c.I. Hd 722024. se declară nulă.

Vând apartament 3 camere decomandat, sup. 80 mp, et. 1, zona Carpați. Preț negociabil. Relații la telefon 0757.854.047

angajare angajez menajeră în municipiul Hunedoara. program full-time. condiții: persoană cu vârsta de peste 55 de ani. telefon: 0753.083.333.

cumpăr cărți, hărți, documente, globuri geografice vechi, în limba română, maghiară, latină sau orice altă limbă. telefon

0745700486

cumpăr obiecte tehnice din alamă, teodolite, microscoape,

aparate laborator școlar fizică,

0745700486

chimie,mulaje biologie. telefon

infORmaRe

In conformitate cu prevederile legii apelor nr.107/1996, cu mo- dificările și completările ulterioare, titularul S.n.t.g.n. tRan- Sgaz S.a. meDiaȘ, piața constantin I. motas nr.1, telefon 0269-803333, intenționează să solicite de la a.n. “apele române”

- administrația Bazinală de apă Jiu craiova, aviz de gospodărire

a apelor, pentru realizarea lucrărilor: „Dezvoltarea pe teritoriul

României a Sistemului național de transport gaze naturale pe Coridorul Bulgaria - România - ungaria - austria” - Obiec- tul lucrării: Punctul 6 - apărare de mal pe râul Crevedia, zona localității Dealul Babii, oraș Vulcan, jud. Hunedoara, între km 299 și 300 pe conducta, amplasate în localitatea Vulcan, județul Hunedoara. această investiție este nouă. persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și re- comandări se pot adresa solicitantului la adresa: grezer petru, telefon 0721583030 după data de 31.03.2016.

1 2 SPORT SERVUS HUNEDOARA

12

SPORT

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

„Fotbalul mic” hunedorean, cel de Liga a V-a, ca și, probabil, și cel din alte judeţe, este plin de neprevăzut.

meciurile etapei a XVI-a, a treia a returului, din liga a V-a de fotbal Hunedoara, au oferit, pentru microbiștii din judeţ, mai multe rezultate surprinzătoare.

Pricazul s-a distanţat în clasament

fără îndoială, cea mai mare sur- priză a oferit-o ocupanta poziţiei secunde, Berianul Beriu. cei de lângă orăștie au primit o victorie la „masa verde”, cu 3-0, în jocul cu santos Boz, dar puteau obţine punctele și pe teren, și, astfel au redus ecartul faţă de prima clasată, mureșul pricaz, la un punct. mai

Fotbal

Etapă a surprizelor în Lig

ment, dar succesul liderului a fost obţinut la limită, scor 2-1, s-a con- turat greu, „sfinţii”, penultimii în clasament, primind al doilea gol în inferioritate numerică și au redus din handicap pe final de joc.

Răchitova nu renunţă

ocupanta poziţiei a treia, cetate răchitova, chiar dacă se află la șapte puncte de primul loc, nu renunţă la luptă. „cetăţenii”au învins, clar, pe teren propriu, cu 6-2, pe agrocompany Băcia, echipă de la care se aștepta, parcă, mai mult, „mezelarii” rezistând doar în prima repriză, la pauză intrându-se cu un avantaj minim, de 3-2, pentru formaţia din Ţara

Haţegului. dar derby-ul riundei a fost cel dintre ocupantele poziţiilor patru și cinci în clasament, csc Ilia și zarandul crișcior. disputat pe terenul primeia dintre acestea. „comunalii” veneau după un eșesc usturător, și greu explicabil, prin proporţiile scorului (0-8, n.red.) la pricaz, în vreme ce „moţii” obţinuseră o victorie de serviciu în faţa ultimei clasate. Ilia a câștigat derby-ul etapei, cu 3-1, liniștea ve- nind doar în ultimul minut, când s-a marcat ultimul gol, și rămâne pe poziţia a patra în clasament.

Victorie pentru „lanterna roșie”

În urma înfrângerii de la Ilia,

„lanterna roșie” În urma înfrângerii de la Ilia, mult, „afinarii” rămăseseră singuri în coasta

mult, „afinarii” rămăseseră singuri în coasta „plutașilor”, în condiţiile în care răchitova, cea de-a treia pretendentă la ocuparea primului loc, pierduse etapa trecută. dar, așa cum anticipam în avancronica etapei, cei de la Beriu au avut un meci dificil, în deplasare, la cs ghelari, echipă care reprezintă o localitate cu tradiţie în fotbalul judeţean. Și, surprinzător sau nu, „minerii” au câștigat cu 2-0. de acest pas greșit au profitat cei de la pricaz, care au câștigat, conform așteptărilor, în deplasare, la as sântămăria orlea. graţie acestui succes, mureșul are, acum, un avans de patru puncte în clasa-

CS ghelari - aS Berianul Beriu 2 – 0 (0 – 0) cs ghelari: 30 s. popa – 2 s. piţian(10 m. Burtică min. 64), 5 r. Iușean,

6 c. Hăţiși, 9 r. moţ(4 a. oprea min. 85), 8 g. sebesten, 13 B. cojo- car(cap), 14 B. Birta, 16 c. păvăleanu, 17 l. pop(11 I. grancea min. 75),

18 e. Kutyfalvi(7 ov. cărpinișan min. 88).

rezerve: 1 I. gronea – 3 cr. Bradină, 15 s. dângă. goluri: grancea Ioan min. 77, Burtică marius min. 82 avertismente: moţ radu min. 39, păvăleanu costel min. 84. eliminări: grancea Ioan min. 90+2. antrenor: stachi raul as Berianul Beriu: 12 a. pintescu – 2 m. avram(17 V. rujoiu min. 67), 4 d. oltean, 5 ad. pricăjan(3 al. Șimon min. 87), 7 l. popa(13 n. sigoiu min. 82), 8 I. Ioniţă, 9 c l. Vaș arhelean(cap), 10 fl. stoica, 11 d. dreptate(14 m. diplaș min. 84), 18 m. Băeșu, 18 I. mercurean. rezerve: 26 a. andreșoi, 16 I. romoșan, 6 a. roman.

avertismente: pricăjan adrian min. 7, mercurean Ioan min. 9 și 30, oltean d aniel min. 30, dreptate d arius min. 78, Vaș arhelean c laudiu min. 86, pintescu andrei min. 90. eliminări: mercurean Ioan min. 30. antrenor: morar dragoș arbitri: anca florin (deva) – corui marius (deva), Hajdu tiberiu jr. (deva) observator: Kelemen lazăr (deva)

1aS Ponorul Vaţa– aS Victoria Dobra 1 - 2 (1 – 1) as ponorul Vaţa: 1 fl. Vraciu(cap) – 2 V. mic, 3 I. Braica, 6 fl. Băd, 8

d. meltiș, 9 fl. mateș, 13 d. toc, 14 V. tod, 16 a. paul(5 al. mariș min. 74), 17 c. ciobanu(4 I. tănăsoiu min. 21), 18 a. todea(15 a. toc min.

86).

goluri: Băd florin min. 39. avertismente: tod Valentin min. 28, meltiș daniel min. 44, eliminări: Băd florin min. 74. antrenor: Băd florin as Victoria dobra: 1 d. magda – 3 g. mihalache, 5 fl. avram, 6 ad. pasere(16 p. Jurjuman min. 46), 8 a. coţovan, 9 d. raţ(2 a. ursulescu min. 90), 10 a. Bucovicean(cap), 11 d. asurdoaie(4 cl. Herci min. 66),

13 m. avădanei, 14 d. pătruţ(7 a. abuzătoiei min. 46).

rezerve: 15 m. dăteșan goluri: coţovan alberto min. 2, avădanei marius min. 75. avertismente: pătruţ dragomir min. 36, avram florin min. 50, abu- zătoiei alin min. 89, avădanei marius min. 90. antrenor: dăteșan marcel arbitri: Herczeg leopold (Băcia) – Bumb cristian (Băcia),obreja cos- min(Hunedoara) observator: radu adrian (deva)

1aS Sântămăria Orlea – aS mureșul Pricaz 1 – 2 (0 – 0) as sântămăria orlea : 99 I. a. purice (cap) – 2 B. albulescu, 4 r. mitucă, 5 f. Itul, 7 n. murgoi, 10 a. Buzdugan, 11 m. constantin(8 r. todoran min. 76), 13 ov. tășală, 14 V. rus(17 a. ghiura min. 66), 15 s. oneasă, 16 d. mariș(9 s. răsădea min. 44)(3 gh. Buzgar min. 66). rezerve: 12 gh. munteanu , 1 d. constantin, 6 H. miheţ. goluri: Buzgar gheorghe min. 87. avertismente: murgoi nicolae min. 51 și 58, răsădea simonel min. 64, Itul flaviu min. 67. eliminări: murgoi nicolae min. 58. antrenor: purice Ioan alin as mureșul pricaz: 1 I. dumitrescu – 3 al. rill(cap)(20 c. Buta min. 85), 4 m. damiean, 5 r. stoica(11 f. dănescu min. 76), 7 B. Buna, 9 al. dămăcuș(15 ad. Șerban min. 60), 10 m. lupșa, 8 c. duică, 14 c. pop, 18 d. cizmaș(16 al. planicek min. 27), 19 cl. popovici goluri: Buna Bobby min. 48, duică ciprian min. 70. avertismente: dămăcuș alex. min. 40, stoica remus min. 67. antrenor: dobroaia Ioan arbitri: coroiu flavius (deva) – danciu marius (deva), cîrstoiu cora- do (deva) observator: nacu mihai (ghelari)

1 3 SPORT SERVUS HUNEDOARA

13 SPORT

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

a a V-a

crișciorul a coborât o poziţie în clasament, locul cinci fiind ocupat, acum, de măgura pui. „zburătorii” au s-au impus, în deplasare, în- tr-un derby de Ţara Haţegului, pe terenul celor de la unirea general Berthelot, cu 4-1. partida se anun- ţa a fi una echilibrată, din prisma faptului că se întâlneau două ex – câștigătoare ale fostei serii „Valea streiului” din liga a V-a de fotbal Hunedoara, dar „francezii” sunt departe de ce au arătat sezonul trecut. dar cea mai mare surpriză a etapei a oferit-o Victoria dobra, „lanterna roșie” a campionatului, care avea un singur punct reușit pe teren și o victorie la „masa verde”. Jucând la Vaţa, în compania celor de la ponorul, „cuceritorii” au

în compania celor de la ponorul, „cuceritorii” au reușit să câștige cu 2-1, „balnearii” mai

reușit să câștige cu 2-1, „balnearii” mai dezamăgindu-și, încă o dată, proprii suporteri, chiar dacă golul înfrângerii l-au primit în inferi- oritate numerică, imediat după eliminarea antrenorului – jucător al echipei zărăndene. Și, dacă tot am început cu cei de la santos Boz, vom termina tot cu aceștia, „brazilienii” evoluând, pe teren propriu, cu cerna lunca cernii, într-un joc în care se întâlneau două echipe imprevizibile. gazde- le, antepenultimele în clasament,

Liga a V-a, Hunedoara, etapa a XVi-a

ponorul Vața - Victoria dobra csc Ilia - zarandul crișcior as sântămăria orlea - mureșul pricaz santos Boz - cerna lunca cernii cs ghelari - Berianul Beriu

1-2

3-1

1-2

3-1

2-0

cetate răchitova - agrocompany Băcia 6-2

u. gen. Berthelot - măgura 2010 pui

1-4

Clasament

1. mureșul pricaz

16

14 1

1

77-14 43

2. Berianul Beriu

16

13 0

3

56-22 39

3. cetate răchitova

16

11 3

2

51-23 36

4. cscomunal Ilia

16

9

3

4

55-26 30

5. măgura 2010 pui

16

9

0

7

39-27 27

6. zarandul crișcior

16

9

0

7

36-28 27

7. agrocompany Băcia

16

7

2

7

33-37 23

8. cerna lunca cernii

16

6

2

8

30-39 20

9. cs ghelari

16

6

2

8

30-39 20

10. u. gen.Berthelot

16

6

1

9

29-30 19

11. ponorul Vața

16

4

2

10 14-47 14

12. santos Boz

16

4

1

11 22-60 13

13. as sântămăria orlea 16

2

2 12 30-57

8

14. Victoria dobra

16

2

1 13 17-70

7

etapa a XVii-a

Victoria dobra - csc Ilia

 

zarandul crișcior - as sântămăria orlea

mureșul pricaz - santos Boz

 

cerna lunca cernii - cs ghelari

 

Berianul Beriu - cetate răchitova

agrocompany Băcia - unirea gen. Berthelot

măgura 2010 pui - ponorul Vața

 

CS Comunal ilia – aS zarandul Crișcior 3 – 1 (1 – 0) cs comunal Ilia: 1 p. clep – 2 fl. Buștea(14 f. Bulgăr min. 79), 3 I. Bar- bălată(5 gh. dinu min. 46), 4 r. Ţuligă, 7 B. costea(13 m. danc min. 89), 8 a. lazăr(cap), 9 d. danc(18 ov. Iuga min. 86), 10 n. moga, 11 e. goronea, 15 I. Igna, 16 m. feneși. rezerve: 17 d. moldovan, 12 c. gheorghe, 19 c. luca. goluri: moga nicolae min. 36, goronea emil min. 59, Iuga ovidiu min. 90. avertismente: lazăr afnel min. 22, Igna Ionel min. 47, costea Bogdan min. 50, Ţuligă raul min. 64, Buștea florin min. 73, goronea emil min. 83. antrenor: luca ciprian as zarandul crișcior: 12 al. ancaș – 3 d. Vlad(cap)(7 ov. duma min. 65), 5 ad. achim, 6 d. Ștefan, 8 ov. terchia(15 a. abagiu min. 77), 9 V. deoancă, 10 r. Joldiș(17 d. furdui min. 46), 11 s. stoiconi, 13 al, deoancă, 16 r. deoancă., 14 cl. lulușa. rezerve: 1 B. cioflica. goluri: terchia ovidiu min. 53. avertismente: deoancă robert min. 23, achim adrian min. 48, deoan- că Victor min. 62. antrenor: deoancă remus arbitri: Thirt daniel (călan) – peterliceanalex.(călan), Ioniţă cătălin(- călan) observator: Biriș mirel (deva)

au câștigat cu 3-1, iar „pădurenii”, deși conduceau la pauză, au arătat, din nou, că obţin rezultate bune cu echipe mai bine cotate. etapa

viitoare, și ea interesantă, se va disputa duminică.

Amarildo Szekely

aS unirea general Berthelot – aS măgura 2010 Pui 1 – 4 (0 -3) as unirea general Berthelot: 1 a. petrari – 3 m. martinescu(cap), 5 d. Iacoboni, 6 B. dăbucean(7 m. sălășan min. 72), 8 al. Jurmoni, 11 c.

fegher, 10 e. radu(15 ad. Kaizer min. 46), 14 al. antal, 16 n. Ionescu,

19 s. Bogdan, 17 al. petresc.

rezerve:2 I. antal, 4 ad. sălășan, 9 V. daj. goluri: Ionescu nicușor min. 70. avertismente: antal alexandru min. 34, petresc alexandru min. 85. antrenor: radu Ioan as măgura 2010 pui: 12 l. militaru – 2 cr. Ban, 5 d. căpriţă(3 c. sîrb min. 65), 6 p. Biriș, 8 ov. albesc(cap), 7 I. Bălușă, 11 al. popescu(15 c. daju min. 85), 13 I. sima, 14 ov. ciolea, 16 d. pau(18 s. Balasz min. 63), 17 a. turcu. rezerve: 1 I. mariţa goluri: Ban cristian min. 25, 43, turcu alin min. 35, popescu alexan- dru min. 87. antrenor: ciolea ovidiu arbitri:Voica petru (deva) – ghenciu roxana (Hunedoara), popa raul(Hunedoara) observator: Ștefan marius (orăștie)

aS Santos Boz - aS Cerna Lunca Cernii 3 – 1 (0 – 1) as santos Boz: 1 m. feneși – 2 r. panţiru(7 e. nagy min. 88), 3 cl. grosu, 4 fl. costea, 5 d. drăgan, 6 cl. Hârceagă(cap), 8 ad. luca- ci(15ov. sziber min. 68), 17 ad. lupea(16 d. costea min. 46), 13 r. adam, 14 t. Itu, 9 a. săutean. rezerve: 12 s. gorea, 10 n. pascu, 19 c. cornean. goluri: Hârceagă claudiu min. 61, săutean attila min. 79, 90. avertismente: Itu toma min. 48. eliminări: - as cerna lunca cernii: 78 cl. săndulache – 2 Ionuţ sălășan(5 l.

crăciunescu min. 66), 3 d. crăciunescu(cap), 4 l. zepa, 9 V. dediu,

11 I. stoiconi, 14 ov. opârlescu, 16 d. păsculescu, 19 r. neidoni, 20 p.

preda(10 al. lupulescu min. 46)(8 c. mardan min. 83), 6 cl. sălășan. rezerve: 1 Ioan lupulescu goluri: sălășan Ionuţ min. 31. avertismente: neidoni radu min. 40, opârlescu ovidiu min. 42. antrenor: scorobete ciprian arbitri: gavrilă Valentin (crișcior) – miclean Viorel (Baia de criș), Kelemen roland(cristur) observator: Iusco Ion (Veţel)

aS Cetate Răchitova – aCS agrocompany Băcia 6 – 2 (3 – 2)

as cetate răchitova: 1 c. crișan – 4 al. trănoiu, 5 cl. Bîhu, 6 cl. urs, 7 m. tomoni, 9 f. dragoș(11 B. cornea min. 75), 10 cr. mailat, 13 e. Băiconi(cap), 14 al. marin(20 s. săvulescu min. 60), 17 o. olărescu, 18

fl. mâcnea(2 d. popovici min. 40).

goluri: urs claudiu min. 9, dragoș flavius min. 11, 14, 51, 53, mailat cristian min. 56 antrenor: Băiconi emanuel acs agrocompany Băcia: 12 a. tomuș (cap) – 4 fl. strîmbei(16 al.

poenar min. 46), 2 V. rus, 5 g. mihăilescu, 7 l. Bocșa, 8 p. apati, 9 B. Buta(19 e. Belinski min. 60), 10 s. zelinoi(13 a. lorincz min. 77), 14

c. mladin(20 z. Biri min. 71), , 17 V. cengheri, 18 t. ocnean.

rezerve: 6 m. chira goluri: apati paul min. 4, 32 antrenor: Băiconi emanuel arbitri: stanca sergiu(orăștie) – doarvoaș claudiu(mintia), Buda andrei (Hunedoara) observator: capotescu Vasile (Hunedoara)

1 4 UTILE SERVUS HUNEDOARA

14 UTILE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

HUNEDOARA Joi, 31 martie 2016 www.servuspress.ro Deva farmacia nr. 1 „remedia“ program non-stop, piaþa

Deva

farmacia nr. 1 „remedia“ program non-stop, piaþa Victoriei, nr. 29 farmacia „tacomi – Humanitas II“, a l. t ran sil vaniei.

Hunedoara

farmacia „energofarm“ program non-stop. str. g. enescu, nr. 14. farmacia „green line“, program non-stop. Bd. republicii, nr. 8. farmacia „arnica“, str. g. enes- cu, nr. 7.

Petroșani

farmacia „piață”, str. a. Iancu, nr. 5

Orăștie

farmacia „oros”, str. n. Bãlces- cu, nr. 7

BRaD

farmacia „remedia”, str. avram Iancu

Petrila

farmacia „remedia”, str. tudor Vladimirescu

Petrila farmacia „remedia”, str. tudor Vladimirescu utilități: apă caldă 0254/212.225 apă rece:

utilități:

apă caldă 0254/212.225 apă rece: 0254/227.087 electrica: 0254/205.864

ascensoare: 0254/235.090 e.on gaz distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

Informații cfr: 0254/212.725

instituții publice:

aJofm: 0254/216.151 casa de sănătate: 0254/219.280 casa de pensii: 0254/224.560 consiliul Județean: 0254/211.350 prefectură: 0254/211.850 dsVsa: 0254/221.145 opc: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

taximetre:

city taxi: 0254/222.222 fulger: 0254/222.959 fly taxi: 0254/222.943 euro taxi: 0254/223.344 astral taxi: 0254/234.567

euro taxi: 0254/223.344 astral taxi: 0254/234.567 Sistări apă rece apa rece va fi oprită, astăzi, 31

Sistări apă rece

apa rece va fi oprită, astăzi, 31 martie, la deva, între orele 09:00 și 14:00, pe străzile calea zarandului (de la dorobanți la mărăști), depozitelor, apuseni, ateliere- lor, dorobanți (de la calea zarandului la depozitelor), benzinăria mol, Kaufland, pt4, sala sporturilor, pen- tru lucrări în căminele scada la intersecția străzilor dorobanți cu calea zarandului, executate în cadrul

dorobanți cu calea zarandului, executate în cadrul proiectului “extinderea și reabilitarea infrastructurii

proiectului “extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, finanțat de uniunea europeană prin programul operațional secto- rial mediu. de asemenea, apa rece va fi sistată, azi, și la Hunedoara, în intervalul orar 08:00 -19:00, în micro 5/1 (din b-dul traian până la b-dul dacia), străzile priv- ighetorilor, zambilelor, Buituri (parțial-până în dacia), petofi Șandor, Bucegi (blocurile din micro 5/1), b-dul traian (de la strada Bucegi spre deva), parc Industrial, satul peștișu mare. motivul întreruperii: remedieri de- fecte rețea apă pe strada traian.

Radare 31 martie dn 7 deva - sântuhalm – simeria dJ 687 cristur – Hunedoara
Radare 31 martie
dn 7 deva - sântuhalm –
simeria
dJ 687 cristur – Hunedoara
dJ 687 Hunedoara – Hăşdat
dn 66 călan – Băcia
dn7 mintia – Veţel
dn7 Veţel – leşnic
dn7 leşnic – săcămaş
dn7 Ilia – gurasada
dn7 gurasada – Burjuc
dn7 Burjuc-zam
deva, calea zarand; sântu-
halm; dn 76 căinelul de Jos
- Bejan
uricani pe dn 66a, str.
muncii
SERVUS HUNEDOARA 15 PROGRAM TV Joi, 31 martie 2016 www.servuspress.ro HOROSCOP Ce vă rezervă astrele
SERVUS HUNEDOARA
15 PROGRAM TV
Joi, 31 martie 2016
www.servuspress.ro
HOROSCOP
Ce vă rezervă
astrele astăzi
METEO
BANCURI
-Ce ai pățit, Bulă, de mergi crăcănat?
- Și acum ce să fac?
- Am fost la doctor și m- a găsit cu
Berbec
Balanță
- Trage!
colesterolul ridicat!
21.03 - 20.04
22.09 - 22.10
Cowboiul scoate pistolul și îl împușcă
- Și ce are a face cu mersul crăcănat?
BRAD
pe Bulă.
- Păi, mi- a zis să am grijă cu ouăle
azi atmosfera amoroasă este foarte
momentul în care contează enorm
Bulă cade într-o prăpastie și strigă:
Bulă sună la urgențe 112
și foarte importantă în viața ta!
- Ajutor! Ajutor! Ajutor!
acum a venit momentul în care te
ajută enorm ambiția.
mai ales maturitatea în abordarea
colaborării, uniunii relației tale de
iubire.
- Alo, salvarea?!
DEVA
ORĂȘTIE
Trece un cowboi pe lângă prăpastie și
îl aude:
- Da, ce s-a întamplat?
- Soția mea are halucinații!
- Ajutor! Ajutor!
- Cum să te ajut?
- Cumați realizat asta?
taur
Scorpion
HUNEDOARA
- Aruncă o funie.
- Sunt fantome în casă și ea nu le vede!
21.04
- 21.05
23.10
- 21.11
HAȚEG
SUDOKU
astăzi îți poți răspunde la niște
întrebări care te frământă. dacă te
vei afunda în interiorul lumii tale,
simțirilor tale.
azi se anunță a fi o zi absolut exce-
lentă pentru a lua decizii cu referire
PETROȘANI
la
relația ta de iubire. Și anume, una
în
care te simți mai apreciat.
gemeni
Săgetător
22.05 - 21.06
22.11 - 20.12
acum încă e perioada în care ai mult
noroc la parteneri de sex opus! fli-
rtul s-ar putea să nu încenteze, mai
ales idilele de dragoste de la distanță.
este o zi favorabilă manifestării
emoțiilor într-un mod oarecum
public, la vedere. Înveți să legi o co-
muniune strînsă cu cei din jurul tău!
Rac
Capricorn
Deva: min. 2, max. 17
Hunedoara: min. 3, max. 15
Orăștie: min. 3, max. 16
Brad: min. 2, max. 14
Hațeg: min. 2, max. 16
Petroșani: min. 3, max. 18
22.06
- 22.07
21.12
- 19.01
e o zi în care îți pui la punct niște
e o zi absolut prețioasă mai ales din
norme, forme de stabilitate, con-
structivitate, materialism. Și de ce
nu, a unei baze de viitor a relației.
punct de vedere al mesajelor. a unor
vești bune, cu privire la iubită. astăzi
evoluezi într-un ritm mai rapid.
Ortodox:
Sfântul Mucenic Ipatie,
Leu
Vărsător
episcopul Gangrei
23.07
- 22.08
20.01
- 18.02
Romano-catolic:
azi e o zi foarte bună, mai ales din
punct de vedere al stabilirii unor țe-
luri. În special materiale. poți primi
un cadou frumos de la ființa iubită.
e o zi în care intensitatea și profun-
Sf. Beniamin
zimea emoțiilor se face extrem de
resimțită. este absolut favorabilă
pentru ați reînnoi starea ta interioară.
Greco-catolic:
Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.
fecioară
Pești
Curs valutar
23.08
- 21.09
19.02
- 20.03
EuRO
4,4582 RON
o
zi în care ești centrul atenției. mai
e
o zi foarte favorabilă cuplului tău.
uSD
3,9404 RON
ales în domeniu de cuplu, relație.
acum este un moment oportun în
care iubești.
o
zi cu marcaj în această direcție.
GBP
5,6698 RON
astăzi, absolut tot ce se face, se face
întru ființa iubită.
CHF
4,0854 RON
Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la
1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de la
început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fiecare
rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conþinã decât o datã
cifrele de la unu la nouã.
08:00 telejurnal matinal
08:45 sport
08:50 Vorbește corect!
09:00 starea naţiei
09:50 opinii fiscale
10:00 tot ce contează
11:00 Viața dublă a lui eddie
mcdowd
12:00 teleshopping
12:30 tribuna partidelor parla-
mentare
13:00 de joi până joi
14:00 telejurnal
15:00 teleshopping
15:30 akzente
16:55 Vorbește corect!
17:00 Interes general
18:00 lozul cel mare
18:30 În culisele energiei
19:00 mediatorii
19:45 sport
19:57 starea zilei
20:00 telejurnal
21:10 Între bine și rău
22:25 starea zilei
07:00 teleshopping
08:10 5 minute de știinţă
08:20 legea lui doyle
09:10 cartea cea de toate zilele
09:20 5 minute de istorie
09:30 europa 360°
10:00 documentar 360°
11:00 la fix
12:00 telejurnal tVr 2
12:30 actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 teleshopping
14:30 cultura minorităţilor
15:00 telejurnal tVr 2
16:00 Ieri-azi-mâine
17:00 documentar 360°
18:00 ora de știri
19:00 legea lui doyle
19:50 cartea cea de toate zilele
20:10 poveste după poveste
21:00 arte , carte și capricii
22:00 telejurnal tVr 2
07:00 Știrile pro tv
08:00 neatza cu răzvan și
07:00 Știrile Kanal d
10:30 la maruţă (r)
07:45 teleshopping
dani
12:00 Vorbește lumea
08:15 teo show (r)
10:55 teleshopping
13:00 Știrile pro tv
10:00 teleshopping
11:15 mireasă pentru fiul meu
14:00 Vorbește lumea
10:30 cu capul în nori
13:00 observator
15:00 lecţii de viaţă
12:30 Știrile Kanal d
14:00 mireasă pentru fiul meu
16:00 ce spun românii
13:30 te vreau lângă mine
16:00 observator
17:00 Știrile pro tv
16:00 teleshopping
17:00 acces direct
17:40 la maruţă
16:45 teo show
19:00 observator
19:00 Știrile pro tv
18:45 Știrea zilei
20:00 observator special
20:30 las fierbinți
21:30 atletico textila
07:15 casa: construcţie și
design
08:00 all Inclusive
08:45 focus din inima ro-
mâniei
09:30 teleshopping
10:00 mama mea gătește mai
bine
11:00 teleshopping
11:30 cireașa de pe tort
12:30 focus magazin
13:20 teleshopping
14:00 focus
14:30 teleshopping
15:00 camera de râs
15:30 mondenii
16:30 focus
17:00 trăsniți
18:00 focus
19:15 mama mea gătește mai
bine
20:15 cronica cârcotașilor
21:00 Harababura
23:00 la tV
19:00 Știrile Kanal d
20:30 next star
20:00 Bahar: Viata furata
22:30 Știrile pro tv
23:30 un show păcătos
22:30 WoWBiz
07:55 clopoțica și legenda Bestiei de
07:00 Știri sport.ro 09:10 ora exactă
08:30 teleshopping 08:45 lupta
în sport 10:00 Știri sport.ro 10:10 ora
rozelor 11:00 teleshopping 11:15
nicăieri 09:15 Jocul se schimbă 11:15
exactă în sport 12:00 Știri sport.ro 12:10
In umbra trecutului 13:30 teleshopping 14:00 pasiune interzisă
ora exactă în sport 13:00 Știri sport.ro 13:10 ora exactă în sport 14:00
Visuri și obligații 13:10 falsificatorul 14:50 o zi în pantofii altcuiva
Știri sport.ro 14:10 ora exactă în sport 15:00 Știri sport.ro 16:00 ora
15:00 diamantul nopții 16:00 spune-mi că ești a mea 17:00 sufletul
exactă în sport 17:00 Știri sport.ro 17:10 ora exactă în sport 18:00 Știri
16:30 nunta lui Jenny 18:05 călătoria mea 20:00 omul pasăre sau
meu pereche 18:00 lupta rozelor 20:00 In umbra trecutului 22:00
sport.ro 18:30 ora exactă în sport 19:00 local Kombat 21:00 Știri sport.
Virtutea nesperată a ignoranței 21:20 Jucătorul 23:10 everly
ro 22:00 regii Ko
avenida Brasil
Program TV Joi, 31 martie 2016
1 6 SPORT SERVUS HUNEDOARA

16 SPORT

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 31 martie 2016

www.servuspress.ro

Rugby

Debut cu stângul pentru Ştiinţa Petroșani

Echipa de rugby Ştiinţa Petro- șani, care va evolua tot în al doilea eșalon valoric al sportului cu balonul oval din ţara noastră, a jucat primul meci oficial din acest an.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

ghinioanele se ţin lanţ de rugbyștii de la Știinţa petroșani. după ce nu au putut promova în primul eșalon valoric, deși obţinuseră acest drept pe teren, petroșănenii nu au fost mult mai norocoși nici în primul joc oficial pe care l-au disputat în acest an.

Înfrângere la scor

Într-o partidă contând pentru etapa a II-a a a grupei valorice se- cunde a cupei româniei la rugby, Știinţa petroșani a fost învinsă, pe teren propriu, cu categoricul scor de 36 – 0, de către rc stejarul Bu- zău. petroșănenii, din lotul cărora lipsesc câţiva jucători faţă de anul trecut, plecaţi la Iași, în bună parte, au avut, astfel, parte de un debut cu stângul în primul joc oficial pe care l-au disputat în 2016. primul joc oficiial ar fi trebuit să se dispu- te la sfârșitul săptămânii trecute, după încheierea unui stagiu de pregătire centralizat al echipei naţionale de rugby în 7, condusă

centralizat al echipei naţionale de rugby în 7, condusă de antrenorul Știinţei, alexandru lupu, din lot

de antrenorul Știinţei, alexandru lupu, din lot făcând parte și doi jucători ai echipei studenţești, respectiv florin tandea și remus zaharescu, când petroșaniul ar fi trebuit să joace, pe teren propriu, cu cs mănăștur, dar meciul a fost amânat la cererea clujenilor, care nu au avut bani pentru deplasarea din Valea Jiului.

Lipsesc banii

din păcate, cei de la Știinţa petro- șani mai au și alte probleme. deși au câștigat, pe teren, dreptul de a evolua în superliga naţională, promovând, în mod bizar, dar pe criterii financiare, csms Iași, cei de la Știinţa, pentru a treia oară, nu pot face acest lucru. Și, ca de

fiecare dată, acest lucru se dato- rează lipsei de finanţare. echipa de rugby Știinţa petroșani aparţine de ministerul educaţiei, care nu este foarte generos cu fondurile pentru sport. din păcate, nici de prin alte părţi nu se prea întrevăd speranţe de a obţine bani. astfel, consiliul local petroșani poate aloca fon- duri doar dacă universitatea, pe lângă care fiinţează echipa, întoc- mește, conform actelor normative în vigoare, mai exact legea 350 din 2005, proiecte ce pot beneficia de finanţare din partea municipa- lităţii, fiind vorba, totuși, de niște sume limitate. apoi, nici consiliul Judeţean (cJ) Hunedoara nu poate acorda sprijin echipei, deoarece, printr-o decizie a curţii de con- turi, are de recuperat de la univer-

sitatea petroșani o sumă infimă, de 50.000 de lei, pentru o finanţare acordată în urmă cu vreo cinci ani, în urma întocmirii incorecte a unor acte de către instituţia de în- văţământ superior din Valea Jiului. În această situaţie, cJ Hunedoara ar putea aloca bani numai dacă primește suma pentru stingerea litigiului de la ministerul educaţi- ei, lucru care nu s-a petrecut, însă. din păcate, nici sponsorii privaţi nu se înghesuie pe lângă rugby, iar banii pentru Știinţa petroșani sunt, și acum, un vis frumos.

Campionatul, doar la toamnă

următorul meci al petroșănenilor, tot în cupa româniei, va fi sâm- bătă, în deplasare, la csuaV arad. calificarea unei echipe din eșa- lonul secund în faza următoare a competiţiei este destul de compli- cată. cele opt formaţii participante sunt împărţite în două grupe, câștigătoarele acestora urmând a evolua într-un meci de baraj care va decide echipa care se alătură celor șapte prim-divizionare. cupa româniei, ca și unele preconizatze participări la turnee de rugby în 7, reprezintă, pentru Știinţa petro- șani, pregătiri în vederea partici- pării în campionat care, datorită schimbării sistemului competiţio- nal, va începe doar la toamnă.

Patru medalii naţionale pentru judoka deveni

sala sporturilor din deva a găz- duit, zilele trecute, o nouă ediţie a campionatelor naţionale Școlare de judo, competiţie rezervată sportivilor cu vârsta de sub 18 ani (u 18). la competiţie, la care au luat starul circa 200 de sportivi din întreaga ţară, au participat și șase tineri judoka de la colegiul naţional sportiv (cns) „cetate” deva. Judoka din deva au avut o comportare apreciabilă, chiar dacă nu au cucerit vreun titlu naţional, evoluţia lor depășind așteptările profesorilor daniel gârbovan și constantin Vasiliu, cei care îi an- trenează la club. cei doi tehnicieni estimau, înaintea concursului, că au șanse să câștige o singură meda-

concursului, că au șanse să câștige o singură meda- lie, prin diana tamaș, la categoria de

lie, prin diana tamaș, la categoria de greutate de 70 de kilograme, dar rezultatele au fost mult mai bune. astfel, diana tamaș a confirmat

așteptările, terminând pe locul al treilea, dar medalii de bronz au mai obţinut și raluca Ianc (40 kg) și alexandru Ilie (+90 kg), cea

mai bună performanţă a devenilor fiind obţinută de denisa gearbă (+70 kg), care a încheiat competi- ţia pe poziţia a doua la categoria sa de greutate, devenind vicecampi- oană naţională școlară. ceilalţi doi judoka de la cns „cetate” deva care au participat la întrecere au avut comportări meritorii, alexan- dru cojocariu (60 kg) terminând pe locul al cincilea, iar andrei grecu (46 kg) pe șapte. campio- natele naţionale Școlare u 18 au fost organizate de cns „cetate” și cu sprijinul sport club municipal deva, federaţia română de Judo și ministerul educaţiei naţionale și cercetării Știinţifice. Amarildo Szekely