Sunteți pe pagina 1din 5

Agricultura – ŞtiinŃă şi practică

nr. 3-4 ( 67-68)/ 2008

STUDII PRIVIND PRETABILITATEA UNOR SOIURI DE MERE PENTRU OBłINEREA SUCURILOR NATURALE

LAZĂR V.

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, str. Mănăştur, nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România, vasilel@email.ro

Abstract. The work „Research regarding the behaviour of some cultivars of autumnal for the obtaining of natural juice”, the authors of which are Vasile Lazăr and Adrian Bărbos, has been carried out during 2005-2007 within the laboratory for the technology of horticultural production (T.H.P) of USAMV Cluj-Napoca, and it analyzed the main physical and chemical parameters as well as the output of the processing of 20 apple cultivars coming from S.C.D.P. Cluj-N. The results obtained shows a very good suitability for the natural juice processing to those cultivars (AncuŃa, Ardelean, Fuji Aki-fu, Fuji Naga-fu, Mollies Delicious, Parmain D' or, Prima, Sir Prize) which had an output ranging between 65,5-69,7%.

Key words: apple, soluble dry substance, malic acid, processing efficiens.

INTRODUCERE

Merele sunt fructe care se consumă în principal în stare proaspătă, dar constituie şi o valoroasă materie primă pentru sucuri şi siropuri naturale, dulceaŃă, gem, marmeladă, fructe deshidratate şi alte produse. Sucurile naturale obŃinute din mere alături de alte fructe proaspete constituie una din cele mai bogate şi diversificate surse de substanŃe nutritive şi medicale pentru organismul uman, (Segal şi colab.,1977; NeamŃu şi colab. 1996). Cererea mare de sucuri, inclusiv de sucuri concentrate de mere creşte an de an şi este departe de a fi satisfăcută.

MATERIAL ŞI METODĂ

Cercetările efectuate între anii 2005-2007 în cadrul laboratorului de Tehnologia produselor horticole al USAMV Cluj-Napoca, au urmărit pretabilitatea unor soiuri de mere la prelucrarea sub formă de suc. Materialul biologic luat în studiu a fost reprezentat de 20 soiuri de mare cu coacere de toamnă provenite de la StaŃiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru ProducŃie Cluj-Napoca. Dintre caracterele ce prezintă importanŃă pentru prelucrarea sub formă de suc au fost luate în studiu următoarele: conŃinutul în acizi organici, conŃinutul în vitamina C, conŃinutul în substanŃă uscată solubilă şi randamentul la prelucrare.

46

Agricultura – ŞtiinŃă şi practică

nr. 3-4 ( 67-68)/ 2008

Pentru efectuarea analizelor chimice şi fizice s-au folosit probe medii obŃinute după metodologii specifice. Fiecare analiză sa efectuat în trei repetiŃii iar rezultatele au fost prelucrate şi interpretate statistic şi comparate cu media experienŃei.

REZULTATE ŞI DISCUłII

Rezultatele determinărilor privind caracterele analizate la soiurile de mere luate în studiu sunt prezentate în tabelele 1 şi 2. ConŃinutul în acizi organici a fost în medie de 0,52% ac. malic, valori superioare având soiurile Priscila cu 0,85% ac. malic, Fuji Naga-fu cu 0,83% şi Gustav durabil 0,79%, diferenŃele faŃă de martor fiind foarte semnificative. Soiul Fiji Nfuf cu un conŃinut în acizi organici de 0,78% ac. malic depăşeşte media experienŃei cu 50%, diferenŃa fiind distict semnificativă. Valoarea cea mai mică privind acest caracter o prezintă soiul Delia (39,6%), distict semnificativă negativ.

Tabelul 1

ConŃinutul în acizi organici şi vitamina C

Nr.

   

Aciditatea

 

Vitamina C

var

Varianta

% ac.

% faŃă de media ex.

Semni-

mg/100

% faŃă de media ex.

Semni-

malic

ficaŃia

g s.p.

ficaŃia

1.

AncuŃa

0.65

125.0

-

14.38

118.3

(*)

2.

Ardelean

0.42

80.8

-

10.66

87.7

-

3.

Delia

0.31

59.6

oo

7.56

62.2

ooo

4.

Fălticeni

0.58

111.5

-

13.24

108.9

-

5.

Frumos de Voineşti

0.34

65.4

0

8.15

67.0

oo

6.

Fuji Aki-fu

0.75

144.2

**

13.98

115.0

-

7.

Fuji Naga-fu

0.83

159.6

***

18.59

152.8

***

8.

Fuji Nfuf

0.78

150.0

**

12.79

105.2

-

9.

Kogetsu

0.35

67.3

o

9.57

78.7

(o)

10.

Liberty

0.51

98.1

-

13.83

113.7

-

11.

Mollies Delicious

0.44

84.6

-

11.20

92.1

-

12.

Parmain D' or

0.39

75.0

-

8.86

72.9

o

13.

Pionier

0.36

69.2

(o)

9.62

79.1

(o)

14.

Priam

0.39

75.0

 

- 8.50

69.9

o

15.

Prima

0.47

90.3

 

- 11.31

93.0

-

16.

Priscila

0.85

163.4

***

18.42

151.5

***

17.

Gustav durabil

0.79

151.9

***

19.10

157.1

***

18.

Reinette Bauhmn

0.43

82.7

-

12.92

106.3

-

19.

Sir Prize

0.38

73.1

(o)

10.15

83.5

-

20.

Wealthy

0.41

78.8

-

9.98

82.1

-

 

Media ex.

0.52

100

-

12.16

100.0

-

DL

5%

=

0.16

2.75

DL

0,5%

=

0.19

3.37

DL

0,1%

=

0.21

4.5

47

Agricultura – ŞtiinŃă şi practică

nr. 3-4 ( 67-68)/ 2008

Acidul ascorbic este una din principalele vitamine din mere, având rol important în aprecierea valorii nutritive a fructelor proaspete şi prelucrare, urmărindu-se ca aceasta să fie într-un procent cât mai ridicat. ConŃinutul în acid ascorbic a fost în medie pe trei ani de 12,16 mg/100 g s.p. Analizând datele din tabelul 1, se observă că există diferenŃe între soiurile analizate în ceea ce priveşte acest caracter. Similar acidităŃii, la trei din cele 20 soiuri cu maturare de toamnă studiate diferenŃele sunt superioare şi distict semnificative: Fuji Naga-fu (18.59 mg/100 g s.p.), Priscila (18,42 mg/100 g s.p.) şi Gustav durabil (19.1 mg/100 g s.p.) ceea ce confirmă datele din literatura de specialitate care arată că mediul acid este mediu conservant pentru vitaminei C. Din totalul soiurilor luate în studiu, nouă variante (AncuŃa, Fălticeni, Fuji Aki-fu, Fuji Nfuf, Liberty, Mollies Delicious, Prima, Reinette Bauhman, Sir Prize şi Wealthy), prezintă abateri pozitive sau negative faŃă de media experienŃei fără să fie asigurate statistic. DiferenŃe foarte apropiate de limita semnificaŃiei s-au înregistrat la soiurile AncuŃa (pozitive) şi Pionier (negative).

La polul opus s-au situat soiurile Delia (7,56 mg/100 g s.p.), Frumos de Voineşti (8,15 mg/100 g s.p.), Parmain D or (8,66 mg/100 g s.p.), Priam (8,50 mg/100 g s.p.) care înregistrează abateri negative asigurate statistic. Rezultatele obŃinute ne permit să concluzionăm că diferenŃele între soiurile analizate în ceea ce priveşte conŃinutul în acid ascorbic este influenŃat de evoluŃia factorilor climatici din perioada de vegetaŃie, caracteristicile ereditare ale soiurilor şi tehnologia de cultură aplicată. Pentru prelucrarea merelor sub formă de suc natural, o importanŃă deosebită o prezintă substanŃa uscată solubilă (s.u.s.) determinată refractometric. Din acest punct de vedere valoarea cea mai mare sa înregistrat la soiurile Frumos de Voineşti, Gustav durabil şi Reinette de Bauhman la care diferenŃele faŃă de martor sunt distict semnifucative.

48

Agricultura – ŞtiinŃă şi practică

nr. 3-4 ( 67-68)/ 2008

Tabelul 2

ConŃinutul în s.u.s. şi randamentul la prelucrare

Nr.

   

ConŃinutul în s.u.s.

 

Vitamina C

var

Varianta

 

% faŃă de media ex.

Semni-

 

% faŃă de media ex.

Semni-

 

%

ficaŃia

mg/kg

ficaŃia

1.

AncuŃa

 

12.43

85.4

oo

673.0

103.9

*

2.

Ardelean

 

15.96

109.7

*

687.0

106.0

**

3.

Delia

 

15.80

108.5

(*)

605.3

93.4

ooo

4.

Fălticeni

 

12.36

84.9

oo

621.0

95.8

oo

5.

Frumos de Voineşti

 

16.33

112.2

**

648.0

100.0

-

6.

Fuji Aki-fu

 

16.23

115.5

*

674.6

104.1

*

7.

Fuji Naga-fu

 

15.76

108.3

(*)

655.0

101.0

-

8.

Fuji Nfuf

 

13.20

90.7

o

611.6

94.4

oo

9.

Kogetsu

 

15.10

103.7

-

615.6

95.0

oo

10.

Liberty

 

15.20

104.5

-

611.3

94.3

oo

11.

Mollies Delicious

 

13.36

91.8

(o)

661.6

102.1

-

12.

Parmain D' or

 

13.10

90.2

o

673.3

103.4

*

13.

Pionier

 

14.13

97.1

-

650.0

100.3

-

14.

Priam

 

12.30

84.5

oo

642.0

99.0

-

15.

Prima

 

14.63

100.5

-

697.3

107.6

***

16.

Priscila

 

13.40

92.1

-

647.0

99.9

-

17.

Gustav durabil

 

16.56

113.8

**

605.6

93.5

ooo

18.

Reinette Bauhmn

 

16.73

114.9

**

642.0

99.1

-

19.

Sir Prize

 

15.13

104.0

-

686.0

105.8

**

20.

Wealthy

 

13.20

90.7

o

650.0

100.3

-

 

Media ex.

14.55

100.0

-

647.9

100.0

-

 

DL

5%

=

1.29

22.42

DL

0,5%

=

1.72

29.97

DL

0,1%

=

2.27

`

39.40

Valori superioare martorului s-au mai înregistrat la soiul Ardelean (15.96%) şi Fuji Aki-fu (16,23%), diferenŃa fiind semnificativă iar soiurile Delia şi Fuji Naga-fu au prezentat valori apropiate de DL 5% fără a fi asigurate statistic. Randamentul la prelucrare sub formă de suc prezintă valori diferite în funcŃie de soi, acesta fiind cuprins între 605,5 mg/kg la soiul Gustav durabil şi 697,3 mg/kg la soiul Prima. Din cele 20 de soiuri testate, şase dintre acestea înregistrează valori superioare martorului (AncuŃa, Ardelaan, Fuji Aki-fu, Parmain D”or, Prima, Sir Prize), diferenŃele fiind pozitive şi asigurate statistic, 7 soiuri au valori apropiate de media experenŃei (Frumos de Voineşti, Fuji Naga- fu, Mollies Delicious, Pionier, Priam, Priscila, Reinette Bauhmn, Wealthy, iar la şase soiuri randamentul este inferior martorului (Delia, Fălticeni, Fuji Nfuf, Kogetsu, Liberty şi Gustav Durabil).

49

Agricultura – ŞtiinŃă şi practică

nr. 3-4 ( 67-68)/ 2008

CONCLUZII

În ansamblul lor, rezultatele obŃinute în perioada 2005-2007 referitoare la comportarea unor soiuri de mere cu coacere de toamnă la prelucrarea sub formă de suc natural ne permit formularea următoarelor concluzii:

- soiurile analizate se comportă diferit la acest mod de prelucrare;

- dintre soiurile comparate se detaşează printr-un conŃinut în acizi organici

fructele soiurilor Fuji Naga-fu, Priscila şi Gustav durabil ce pot fi procesate sub formă de suc, acizii contribuind la armonizarea gustului pentru produsele finite,

fiind în acelaşi timp şi factor conservant;

- rezultatele obŃinute în ceea ce priveşte conŃinutul în acid ascorbic arată că

acest caracter este rezultatul interacŃiunii factorilor climatici din perioada de vegetaŃie, caracteristicilor ereditare ale soiurilor şi tehnologia de cultură

aplicată;

- din punct de vedere al conŃinutului în substanŃă uscată solubilă, în medie

pe cei trei ani experimentali valorile cele mai ridicate s-au înregistrat la soiurile Frumos de Voineşi, Gustav durabil şi Reinette de Bauhmn la care diferenŃele

faŃă de martor sunt distict semnificative; - randamentul cel mai ridicat în suc (peste 65%) se înregistrează la soiurile: Prima, Ardelean, Sir Prize, AncuŃa, Parmain D”or, Fuji Aki-fu, Mollies Delicious şi Fuji Naga-fu, iar celelalte caractere analizate sunt favorabile acestui mod de prelucrare.

BIBLIOGRAFIE

1. NeamŃu, G and colab., 1996, SubstanŃe biologic active. Ed. Ceres, Bucureşti.

2. Radu. I.F. and colab., 1985, Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. EDP Bucureşti.

3. Segal, B. and colab., 1977, Tehnologia sucurilor cu pulpă. Îndrumări tehnice, nr. 32, Bucureşti.

4. Segal, B. and colab., 1991, Tehnologia produselor alimentare de protecŃie. Ed. Ceres, Bucureşti.

50