Sunteți pe pagina 1din 2

Satu Mare , str. Prahovei nr.

1-3

Organizarea si desfasurarea concursului si a examenului pentru ocuparea


posturilor vacante si temporar vacante din sistemul sanitar
ANUNT / PUBLICATIE SEDIU si PAGINA de INTERNET
Tip document: Formular; Cod document : PO RU-05 F08

Editia 1 2 3 4
Revizia 0 1 2 3
Exemplar nr. 1
Pag.
1/2

Nr.5336/28.03.2016

A N U N
n conformitate cu H.G.R. nr.286/2011, Spitalul Judeean de Urgent Satu Mare, organizeaz n data de
18.04.2016 ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmtorului post vacant:
Nr.
crt.

Locul de munc
unde este postul vacant
Serviciul Aprovizionare,
transport

Funcia, specialitatea
postului

Nr.
posturi

Durata contractului de munc

Sofer II

nedeterminat

1. La concurs poate participa orice persoan care ndeplinete urmtoarele:


Condiii generale;
- are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd Spaiului
-

Economic European i domiciliul n Romnia;


cunoate limba romn, scris i vorbit;
are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
are capacitate deplin de exerciiu;
are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza adeverinei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor
postului scos la concurs;
nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra
autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor
fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea
funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice posturilor scoase la concurs:


- Diplom de bacalaureat
- Permis de conducere pentru ofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B i C
- Minim 6 luni vechime ca ofer (conductor auto) profesionist
2. Concursul se va desfasura in trei etape succesive astfel:
- selecia dosarelor de nscriere n data de 11.04.2016
- proba scris n data de 18.04.2016
- interviul n data de 21.04.2016

3.Pentru nscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmtoarele documente:
a)
b)
c)
d)
e)

cerere de nscriere la concurs;


copia actului de identitate;
copia diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n munc, n copie
cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac incompatibil
cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior
derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
g) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs (copie permis de
conducere fa-verso)
h) curriculum vitae in format Europass;
n cazul documentului prevzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecia dosarelor, care a depus la nscriere
o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a concursului.
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia,
n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
Copiile de pe actele prevazute la lit.b), lit.c), lit.d) si lit.g) se prezinta insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Satu Mare , str. Prahovei nr.1-3

Organizarea si desfasurarea concursului si a examenului pentru ocuparea


posturilor vacante si temporar vacante din sistemul sanitar
ANUNT / PUBLICATIE SEDIU si PAGINA de INTERNET
Tip document: Formular; Cod document : PO RU-05 F08

Editia 1 2 3 4
Revizia 0 1 2 3
Exemplar nr. 1
Pag.
2/2

Depunerea dosarelor de inscriere se face incepand cu data de 28.03.2016, ora 8:00 pn in data de
08.04.2016, ora 14:00 la sediul Spitalului Judeean de Urgen Satu Mare, la Serviciul RUNOS.
Informaii suplimentare se pot obine la Serviciul R.U.N.O.S. al unitii, tel. 0261-748316, 0261-748317 zilnic
intre orele 12:00-14:00, precum si pe pagina de internet a unitatii www.sjusm.ro la sectiunea anunturi, si pe portalul
posturi.gov.ro.
Concursul va avea loc la Spitalul Judeean de Urgen Satu Mare, str. Prahova, nr.1-3, n ziua de 18.04.2016 ora
10:00 (proba scrisa), iar cu 30 de minute inainte de inceperea probei se va face apelul nominal al candidatilor, in vederea
indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe
baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.

4. Bibliografia

Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare


Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.355/1995 privind aprobarea normelor specifice de securitate a
muncii pentru transporturi rutiere
OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice
Ordonanta nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltulieli pentru autoritatile si institutiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare

Manager,
Papici Marcela Anamaria

Sef Serviciul R.U.N.O.S. interimar,


Ec. Sandor Emilia

Intocmit Serv. R.U.N.O.S.,


Ref. Borota Radu