Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr. 120/2015
Incheiat astazi:.20.05.2015

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. S.C. RICUS S.R.Lcu sediul social in Cluj-Napoca, str.Lalelelor, nr. 15, etaj 4,
apartament 20, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului, sub nr.
J15/1452/2003, cod fiscal RO10542555, avand contulnr. RO21BRDE130SV70990971552,
deschis la BCR Cluj, reprezentata de Pop Vasile, cu functia de administrator, in calitate de
vanzator, pe de o parte, si
2. BOUT ALEXANDRA, domiciliat n localitatea Cluj-Napoca, str. Melodiei, nr. 10,
bloc A1, judeul Cluj, posesorul crii de identitate seria XX, nr. 123456, eliberat de Politia
Municipiului Cluj-Napoca, CNP 1770323011187 i BOUT TRAIAN, domiciliat n localitatea
Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr. 70, judeul Cluj, posesorul crii de identitate seria YY, nr.
654321, eliberat de Politia Municipiului Cluj-Napoca, CNP 1920806987654, n calitate de
cumparatori, pe de alta parte
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea
urmatoarelor clauze:
Preambul
Vanzatorul este proprietarul exclusiv al terenului extravilan cu nr. Cadastral 16987, in
suprafata de 1500 mp, situat in Cluj Napoca, inscris sub nr. 19845in Cartea Funciara la Biroul
de Carte Funciara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj.
Extrasul de Carte Funciara eliberat de Biroul de Carte Funciara Cluj-Napoca al
Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara sub nr. 19845 din data de 03.07.2010, cu
privire la teren constituie Anexa 1 la prezentul Contract.
Art. 1. Obiectul Contractului
(1) Vanzatorul vinde cumparatorilor, iar cumparatorii cumpara de la vanzator terenul
extravilan detaliat in planul de situatie atasat prezentului contract ca Anexa 2.
Art. 2. Pretul de vanzare
(1) Pretul total de vanzare al Obiectului contractului este in suma300 000 euro plus
T.V.A. in conditiile legii .
(2) Pretul de vanzare se achita de catre cumparatori dupa cum urmeaza
a) o prima transa, in cuantum de 30 000 euro, se plateste cu titlu de avans la data autentificarii
contractului de vanzare-cumparare incheiat intre parti, prin ordinul de plata nr. 146 din data de
1

15.05.2015, in contul vanzatorului nr. RO21BRDE130SV70990971552, deschis la Banca


BRD Cluj;
b) o a doua transa, in cuantum de 30 000 euro, se va plati in cel mult 30 de zile de la
autentificarea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre parti, in contul vanzatorului nr.
RO21BRDE130SV70990971552, deschis la Banca BRD Cluj.
(3) Pentru a garanta primirea in totalitate a pretului stipulat in prezentul contract
vanzatorul isi rezerva dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa il transmita
cumparatorilor la data achitarii integrale a pretului.
Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate. Formalitati de publicitate
(1) Dreptul de proprietate asupra terenului se transmite cumparatorilor la momentul
autentificarii prezentului contract. De la data vanzarii, toate impozitele, taxele si contributiile
in legatura cu terenul cad in sarcina cumparatorilor.
(2) Notarul public care autentifica prezentul contract va indeplini toate formalitatile
legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate al cumparatorilor asupra terenului
in Cartea Funciara de la Biroul de Carte Funciara competent, in ziua intocmirii sau cel mai
tarziu a doua zi lucratoare consecutiva celei in care s-a autentificat prezentul inscris.
Art. 4. Predarea Obiectului contractului
(1) La predarea obiectului contractului se va incheia un proces-verbal care va fi semnat
de fiecare parte (Proces-verbal de predare Anexa 6). In acest proces-verbal de predare
sunt precizate toate viciile constatate, termenul de remediere a acestora, precum si perioada de
garantie.
(2) Odata cu predarea obiectului contractului, se transmit catre cumparatori si
folosinta, precum si riscul de disparitie sau deteriorare accidentala a obiectului contractului.
Art. 5. Declaratiile si garantiile vanzatorului
(1) Vanzatorul declara si garanteaza ca la momentul autentificarii prezentului contract,
urmatoarele conditii sunt indeplinite:
a) terenul se afla in proprietatea exclusiva si neingradita a vanzatorului, care a fost dobandita
prin cumparare in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2378544 din
data de 12.02.2008;
b) asupra terenului nu exista cereri ori pretentii cu privire la restituire sau reimproprietarire,
nu exista litigii sau orice alte proceduri judiciare avand ca obiect terenul si nu sunt intrunite
conditiile legale care sa permita exproprierea terenului sau a unor parti ale acestuia;
c) nu exista nici un fel de obligatii cu privire la obiectul contractului, in special obligatii legate
de taxe sau alte obligatii ori datorii, asa cum reiese din Certificatul fiscal nr. 12456 din data de
24.06.2013 (Anexa 7) eliberat in acest scop de catre Departamentul de Impozite si Taxe al
Primariei Cluj-Napoca;

d) terenul nu cade sub incidenta protectiei monumentelor; nu exista alte obligatii care sa
afecteze folosirea terenului, inclusiv ridicarea de constructii pe acesta;
e) conform prevederilor aplicabile referitoare la protectia mediului, terenul nu este
contaminat; nu s-a dispus de catre autoritati ori de catre alte institutii competente salubrizarea
sau reabilitarea terenului; vanzatorul garanteaza ca in privinta terenului a respectat toate
prevederile legale referitoare la protectia mediului, precum si ca il va apara si despagubi pe
cumparator impotriva oricaror daune ori sanctiuni dispuse de catre autoritatile competente din
cauze anterioare datei incheierii acestui Contract;
(2) Vanzatorul garanteaza cumparatorul impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 1695
si urm. C. civ. si pentru orice vicii ascunse, indiferent daca au fost ascunse cu sau fara
viclenie.
Art. 6. Cheltuieli
(1) Toate cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract vor fi
suportate de catre vanzator. Toate celelalte cheltuieli efectuate sau care urmeaza a fi efectuate
in legatura cu prezentul contract, in special cu privire la inscrierea in Cartea Funciara, vor fi
suportate de catre cumparatori.
(2) Cheltuielile pentru indeplinirea tuturor obligatiilor si/sau a sarcinilor care nu au
fost asumate de catre cumparatori vor fi suportate de catre vanzator.
Art. 7. Dispozitii finale
(1) In cazul in care o prevedere din prezentul contract este sau va fi lovita de nulitate,
in totalitate sau partial, celelalte clauze raman valabile. Clauza lovita de nulitate va fi inlocuita
in mod neintarziat cu una convenita de catre vanzator si cumparatori care sa corespunda
vointei comune.
(2) Contractul este guvernat de dispozitiile legale romanesti in vigoare. Partile se
obliga sa solutioneze in mod amiabil litigiile care decurg din sau in legatura cu interpretarea
si/sau executarea prezentului contract. In cazul in care nu se ajunge la o intelegere amiabila,
litigiile vor fi solutionate de catre instantele competente, potrivit dreptului comun.
(3) Modificarile aduse prezentului contract necesita forma autentica.
(4) Partile declara ca au citit prezentul contract inainte de semnarea acestuia si ca
acesta a fost incheiat in urma negocierii de catre parti, conform vointei lor liber exprimate.
Partile confirma acest lucru prin semnarea prezentului contract.

Prezentul Contract s-a incheiat in 4exemplare, fiind autentificat la sediul Biroului


Notarului Public BOTAS ADELINA sub nr. 23455 astazi 20.05.2015.

Cumparator,

Vanzator,

___________________

__________________

___________________