Sunteți pe pagina 1din 12
MINISTERUL EDUCATIEL $1 CERCETARII $THINTIFICE 4 Inspectoratul Seolar jude Ne 10985/27.10.2015 PLANUL OPERATIONAL, Scolar Judetean Iasi privind reducerea fenomenului violenfei in mediul scolar pentru anul scolar 2015-2016 PRAL: Diminuarea fenomenulu violene in unite deinvsfimn din judul lag prin intervene educaiva personaizats one _Dezvoltarea unui management educafonslcentat pe reveniea si diminuatea violent 2. Blaborarea une stategi de monitoricare a atelor violente din mes scolar 5. mplicarea prin parteneriate comunitare a reprezemaniloreomuniti in acjuni de prevente si eombatere avi 4 Formarea continua a eadreordidactice 3 a specialistlor pens diminuareafenomenului violent in scoala 5. Promovarea drepturilor copilor in uniaie gcolare $n comunitate 6. Consttuirea unui grup de spiin pentru promovarea nonvolenfei in medial scolar la nvelul fecei uni GRUP TINTA = devi + eae didactice = paring iector soli * profesor consiler scolar + _cnordonatori de proiecte si programe educative din yal cresterea gradu de sccuritate im unitaie de invafimdnt, O.MEC. n, 1409/2007 eu prvi Strategia MICS. de ‘organizare a controului acces i ‘untae de invajamnt ia ei espomatit | arteneri | Termen | OBIECTIVE, ACTIVITATE /TSkeirars piest [1 Psa n nat ews [gece |p sone mincerkgtatemtnd [omitgsaieptiseataess [Sotranen |lekem ae [S03 SSmchipee |sempalawiepesmana "|e ret Shiegsjotim [sta alivapn ca ta ican de | uit epenani Po nde amine Tera | cab ta Conde Ans Ca Pet a pease a rs Sawant retest Penmaes [Dinner de —— sinnat — ina RS owe iment! |iwaginsponasscamista | Seuartstan [cont | 18 Focikinisimagi — |eceiiteJotarmesretr | ‘en Leesy | adc |S eee ete tec inutaameateeans |Seiaitnrs neeaen peony {pec90rcac mic | tr ein peer roi. {Sar pero | a So oni rel aa ‘oem one wa simi EC nals paar vai] BI Cosits man imetwean vind |e ut i one foe reduce enoment de [5 Asodea dein peiaate I-19 Palifa) CI, Conair Sotensinuntaede concert wis eolre pene | Loeaa ins | sale Invtnic gen 2782004 | spre pri in coma pe lnprmarea | peveeie ep. 3392003 ‘tcp cop 2 Monona T Asgard asatea | 1 ah Conia | Pant Gimeno sgt | Uiapostval poe de gra Sisportveor de par (prs | pops cc pci, Pain peor, nici specintiate | Local tay) {Cp su ple comunia Thiamin yvacaiane panaror | 1ST Tray Oxombre de par vite, ste cont Uitn | 3018 5, Asiguarea consume de | Pom cat de pra de ie ‘specialitate pentru intocmirea | OTeansle competente Pestle planar Se fart ave, tute | TAT ein pet emia] TIE Pola Tal | Spe nett penance” | swat planar Ja, tas ecto Sea pr ‘se nation sms Poncnallicu abide prt 1] Comaneare Scauuailag | tales inde diciping | Dito wii | UPTage | Lava ce |, Auli sittin gate 8 acaruor de fea pt | o insta omat inp Son amis de ceva eprivete sta de Spin yale de ae violent ald 2 Hlaborarea periodic de analize in] Comisia Trimestial Scopul eunoasteri situa teale eu privie | Judeteand de I actele de vielen comise fn ona unitailor score 5. Realizaea peiodicd a unor Apicarea nstrumentelor de Dirctor ni Semesral reveniteaactelor de Imonitorizareaactelr violente din medi | sole, vole. solar ISS las 5. Uilizarea materialelor metodologice pe | Prof diviging, | CJRAE, SJ | Permanent priblematica volenei: materiale din | prof. consileri proicetul MATRA (Manual privind | scolar, consi preveniea delinevenfi in sistem integrat_| educativ “mn uniaile de invagamantpreuniverstar st in zona adiacenta aoestora", “Ghd de bone practic pena siguranja scolar”) ‘materiale UNICEF (“Prevenirea gi combaterea violenei in scald phid practic pentru profesor, CJRAF- CIAPP (Ghid , Scoala non-violete") “{Amenaarea panoulu info eu materiale UP-lagi, ONG | Lunar angviolena de actalitate la nivel ceducativi, ui, CSE, tuturor until de invaamdnt Airostorit adjuney 5, Organizarea unor dezbater,coneursui, | Prof, coord al proiete pe teme privind violena, comisie de Lunar prevenireadelincvenfe, a taficuli de | prevenine a “Salvati Cop persoane, a consumului de droguri ete, | iolenei in | Directia (Waloriticarea grupurilor de clevi si cadre | scoala, prof. | Pentru Protectia didactice formato. Signy, CIRABL CCAAPP, profesor consi’ geolri_ | Consiial Jujean al L - Elevilor _| 6. Organizarca unor activi de formare a | CIRAE/CIAPP [ISI Periodic cairelordidacice i vederea prevent si| prof. consiliei | CCD. reducer fenomenului volenei in mediul| geolaridin | scolar prin cursui specifice din oferta | cabinete ecb 7 Consilerea cadrelor didacice fa vederea | CIRATY CHAP | IS Permanent claboriri de programe in eadrul | prof. consist ‘euticulurmului Ta deciziaseoi scolar di lL cabinete '&. Implementarea actiunii Sdpidmdna | CIRAE ~ CIAPP, | Uniti ‘de | Martie 2016 Nonviotenfel CIRAE=CIAPP asi | IPS jnvayamsn, cadre diate, consi seolar “Flores planrior de | Organizarea cu esponsahiiatew | Dieser nia Permansnt Inisur pentru aplicaren | servi pe seals saben clad gi | golae frevedeilo log efertoare_| pecs a stbuilor resort de Inintensifearea setiitaior | erica odie aiken. | 2 nse Wasigrarea evi de | Dior wi] Primi Sepiembrie saeeter neta | PAT ince nun solr. seolare auis “LAmenajarca unui Toe de agteptare ta | Diretor unit] Primi Septembre intara in claire pentru persounele | yore 201s Strain, pt apie siz de 4.Stabilirea modelelor de ecuson pentru | Dircetori unititi | Asociafiile, ‘Octombrie Vizhator giv slaatorsemne | ;eolare comitciclede | 2015 Aatntive pnt cen personal rin dicted unital de Jnvajamantunforme giimai) 5 transmitren aesor cre UP 93 5. Tnserirea int-un regisirv a perscanclr | Director unital Pemaneat Stn care itn cold seolare Glhtercceeainvoduceri in unite de | Decor wit UP. UT Permanent Jnvajamant a obiectelorcontondente, arme, muni, substanfetoxiee, droguri, tigi, bautur’alcoolice, a tipster, Fnregisterilor audio-video sia ‘materallor eu coninutobscen sgolare “ineladsrea in ROT preczirlor ea | Director’ unit Septembre privie la condiile de acees in scoala | scolare, CA, 2015 entra profesor, elvis vztaor 5 Elaborarea de eve toate | Analizarea Tuna a stiri diseiplinare a | Prof coord. al [ISK Pola | Tana ‘unitjle de invakimant a | cleviloruniaitde invayamnt in bara | comisit de Local Iasi, Po planariloriteprate de Aateorfurizate de ti pareneri gi | preveninea sigurana geolard cu splicarea masurilor cae ries din situafia | violenei scolare implica wturor existent Te nivelo unit | parteneilor se invagimant | Dirigin | Inspector - ‘educatv 2Pisirarca in condi de securtae wf Director nial | Tasttai Permanent prodselor care pot pune in peicol seoare, prof ndateag vias clevilor gia angalailor. | responsabil PSI, Cadre ddactce, | demenia a - Laborani Ist - $3 .Realizarea unorcursri de ormare | Consileri CHE, ONG-uni_ | Februarie- pentru cadre didactic, paring privind | edueaivi, ‘marti 2016 prevenirea acolo de violena in medial | CJRAL/ CIAPP, scolar familial cb, “ Anivnarea cevlor i programe de | Conslier ONGaue Tamar prevenire a delineventettabere de ‘educativ, prof. | UP. DS obligatoriv in formare,atlite de lucru, campani si | drigini, Ssptamina | iniierea de activity extrageolare pentru | profesor "Sa sii mal prevenirea violent consi scolar $5. Conslireaelvifor in vederea TS,CIRAE, | ONG-ur ‘preveniricomportamenteloragresive. | prof consiliei | UP ‘goat, uw Director unt are 10 jolene’ de feere coals “.Asigurarea condor de para giordine | Organizaioni’ [DIT Tinperioada intaberee geolae in alte Toca de vvacanjelor reereere(excursi,drumeti,depasa la seolare coneursuri, competi, festvaluri ee). Respectaea prevedeilor procedurit IJ de organizare a activitiler educative extragcolare 7.Constiwirea de grape de medierea | Profesor GE,ONG-uri_ | Semestial conflctelr inte evi ‘consi golari, - = CSE ‘8Pregitireaaniinfastonal gt 1, conser, | ONG Conform antvictimall a eleviorin vedere educativi prot termenclor ‘adoptari unui comportament bazat pe | dirigini, in respectarea normelor de eonvieuire acordurile de soa parteneriat ale golilor | curbs Director’ untifi | Asoeiatit de | Permanent de iain, | paring condor de siguran(a taseulu elevilor | prot dirgings coal - domicilu i invers, ry ji Tntocmirea unei bare de date care si Prof. coord. al Lunar kupeindasituaia existent in ficare unitate Eomisie' de fe invatimant referitore la: stare nie ‘Cunoaste i montorizarea actions juvenile th rnd elevilor, Nolen’ de Feare Jevilor cue aucomportament, faPl comise in zona acestora pe genur de feoal, Poliia [ltinvent sau pre-detinevent_fnlacfi,modur de operae,reeventa, Local ai ori de vietime gi autor de cite prot. JP ator al comisiei de prevenirea a rjareaacelor persoane oi grupuri de opis de cartier”) cu un portament deviant care tulburaprocesul nvkmant, agresear cadre dictice ri elev, produc dstrugeri de bunur sau Tdenifcarea, monitorzaea gi Protmembi tn somisile de jolentel in sel, P i) olita Local ay, a Tncaderea untilor de Tavita evil cloridentifiate curse iminogen rica, in itinerarie de rule auto si pedestre ae poi, a ct cbligatort de staionare si teoere in al pe impul aur demir elevilor Ia coal alia de Permanent ctor Scolar General, Inspector pentru activitati extrascolare, Prof. Alla Apopei 2