Sunteți pe pagina 1din 14

Lector univ. dr.

Student:

Cuprins:

1. Introducere ..... p3
2. Caracteristici....p3
3. Societatea cu raspundere limitat cu asociat unic....p4
4. Constituirea societaii cu rspundere limitat......p4
5. Funcionarea societii cu rspundere limitat.....p5

6. Administrarea societii....p7
7. Aspecte specifice privind dizolvarea, lichidarea si transformarea S.R.L...p10
8. Bibliografie.....p11

Introducere
Reprezentnd rezultatul nevoilor resimite n activitile comerciale societatea cu rspundere
limitat a aparut destul de trziu.
Ca entitate juridical distinct, fiind reglementat pentru prima dat n Germania, la sfr itul
secolului XIX-lea. ntruct s-a dovedit a fi nc de la momentul crerii ei forma asociativa cea mai
avantajoasa pentru cei care o constituie, societatea cu rspundere limitat a fost adoptata ca model si
reglementat, n scurt vreme n mai toate rile Europei.

Notiunea de S.R.L.

Societatea cu raspundere limitata SRL este societatea in care partile nu sunt reprezentate
prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate
de majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e si o
asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii,
astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris.

Caracteristici:

1. Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor, societatea avand deci un caracter Intuitu


personae , ca si societatile de persoane.
2. Capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale, care nu sunt
reprezentate prin titluri negociabile.
3. Asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.
4. Specific numai societatii cu raspundere limitata este faptul ca ea se poate consitui potrivit
legii fie ca societate pluripersonala, fie ca societate unipersonala. Intradevar potrivit
dispozitiilor art. 32-34 din Legea nr. 31/1990, regula o reprezinta constituirea societatii prin
reunirea mai multor persoane, dar prin dispozitiile articolului 210 din aceeasi lege se instituie
o exceptie, in temeiul careia este posibila infiintarea unei societati cu raspundere limitata si
numai de catre o singura persoana.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic


Potrivit art. 210 din lege, societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui
singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale.
O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu
raspundere limitata.
Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, ca orice societate comerciala, dobandeste
calitatea de comerciant prin constituire sa, in conditiile legii. Obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau.
3

Constituirea societati cu raspundere limitata -

S.R.L.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:


a) datele de identificare a asociatilor;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea
aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si
valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat
pentru aportul sau;
e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de
identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
e) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar,
datele acestora de identificare;
f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g) sediile secundare sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate
juridica , atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor
ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
h) durata societatii;
i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

SRL se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din 2 sau mai multi
asociati sau numai prin statut in cazul asociatului unic.
Societatea ia hotarari cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale cu
exceptia hotararii de modificare a contractului si statutului care se pot efectua numai cu acordul
tuturor asociatilor.
Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de 300.000 lei si el se constituie din aportul
asociatilor; aceste aporturi pot fi in natura sau in numerar.

Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale, cu valoare nominala egala ce nu
poate fi mai mica de 100.000 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile si ca
atare emiterea de titluri negociabile duce la sanctionare penala a administratorului societatii.
Valoarea aportului in natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social.
In cazul societatii cu mai multi asociati expertizarea valorii bunului e facultativa, in cazul
asociatului unic e obligator.
Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal; majorarea
capitalului social se va realiza prin varsarea imediata a aportului.

Functionarea societatii cu raspundere limitat


Adunarea asocitilor societii cu rspundere limitat
Adunarea asociatilor este organul de deliberare si decizie a societatii cu raspundere limitata.
In cadrul ei se iau toate hotararile asociatilor, potrivit art. 186 din Legea nr. 31/1990. Adunarea
decide, in conditii de cvorum si majoritatea diferite, at asupra problemelor ordinare asupra societatii
cat si asupra celor care implica modificarea actului constitutive. Adunarea asociatilor se convoaca la
sediul societatii, cel putin odata pe an sau de cate ori este necesar. Convocarea adunarii asociatilor se
face de catre administratorii societatii sau la initiativa asociatilor cu precizarea scopului convocarii,
conform art. 190 din Legea nr. 31/1990.
Cenzorii societatii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor, in cazul in care aceasta nu a
fost convocata de administratori. Convocarea adunarii asociatilor se face in forma stabilita prin statut
iar in lipsa unei asemenea prevederi, prin scrisoare recomandata.
Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru tinerea adunarii, cu
precizarea ordinii de zi.
Adunarea asociatilor are, potrivit art. 189 din Legea nr.31/1990 urmatoarele atributii
principale:
a) Aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;
b) Desemneaza administratorii si cenzorii societatii; ii revoca pe acestia si le da descarcare
pentru activitatea lor;
5

c) Decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii,


desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in raspundere;
d) Modific, in conditiile legii, actul constitutiv.
Hotararile adunarii se adopta prin votul asociatilor prezenti. Actul constitutiv poate stabili
cautarea se poate face si prin corespondenta, potrivit art.186 din Legea 31/1900. Fiecare parte sociala
da dreptul la un vot, pe cale de consecinta, asociatii exercita dreptul de vot proportional cu
participarea la capitalul social.
Adunarea adopta hotarari potrivit art.187 din Legea 31/1990 prin votul reprezentand
majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, astfel:
a) La prima convocare, prin votul care exprima majoritatea absoluta a asociatilor si majoritatea
absoluta a partilor sociale. In cazul in care nu s-au putut intruni ambele majoritati si in aceasta
cauza nu s-a putut adopta nici o hotarare, se convoaca cea de a II- a adunare.
b) La cea de a II-a adunare oricare ar fi numarul de asociati si parte de capital reprezentata in
adunare de catre asociatii prezenti, hotararea se adopta cu votul majoritatii asociatilor prezenti
si cea a capitalului social reprezentata.
Este obligat sa se abtina de la vot, indiferent de numarul partilor sociale care le detine:
a) Asociatul care a adus aportul in natura sau care a incheiat societatea un act juridic, atunci cand
se delibereaza asupra aportului sau asupra acelui act juridic,potrivit art.188 din Legea
nr.31/1990;
b) Asociatul, care,intr-o operatie determinata, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese
contrare acelora ale societatii.

Pentru adoptarea hotararilor asupra transmiterii partilor sociale catre persoane din afara
societatii este necesar potrivit art. 197 din Legea nr.31/1990, votul unei majoritati calificate: cel putin
3/4 din numarul partilor sociale.

Pentru modificarea contractului de societate sau a statutului este necesar conform articolului
187 din legea nr.31/1990 votul tuturor asociatilor, afara de dispozitii contrare in lege sau in actul
constitutiv.
Hotararile luate de adunarea asociatilor, cu respectarea contractului de societate, a statutului si
dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti asociatii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la
adunare sau au votat contra.
Asociatul ale carui drepturi au fost incalcate poate cere instantei judecatoresti anularea
hotararii adunarii asociatilor, in conditiile prevazute de lege pentru anularea hotararii adunarii
actionarilor potrivit articolului 191 din Legea nr.31/1990.
Desi legea nu cere aducerea la cunostinta tertilor a hotararilor adunarii asociatilor, se
considera ca aceste hotarari trebuie inregistrate la registrul comertului, daca ele se refera la acte
sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege.

Administrarea societatii cu raspundere limitat


Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori.
Numirea lor se poate face prin contractul de societate ori prin hotararea adunarii generale si nu
trebuie sa fie neaparat din randul asociatilor. Dupa parerea unor autori desemnarea administratorilor,
ca si stabilirea puterilor, duratei insarcinarii si renumeratiei administratorilor, trebuie sa se decida de
adunarea generala cu respectarea dublei majoritati prevazute de art.187 din Legea nr.31/1990.
Revocarea administratorilor se face prin votul tuturor asociatilor, daca administratorii au fost
numiti prin contractul de societate, sau cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a
partilor sociale, daca administratorii au fost desemnati de catre adunarea generala a asociatilor.
Legea interzice administratorilor sa exercite fara autorizarea adunarii generale a asociatilor,
mandatul de administrator, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, precum si sa faca
acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altora( art.192, alin.2, Legea
nr.31/1990).
Bilantul societatii cu raspundere limitata se intocmeste dupa dispozitiile legii speciale privind
contabilitatea societatilor comerciale. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, impreuna cu

raportul administratorilor si cenzorilor vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor
in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale pentru a fi cercetate de asociati.
Administratorii sunt obligati ca in termen de 5 zile de la data adunarii generale sa depuna o
copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi la administratia financiara,
anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarilor generale. Un exeplar al
bilantului contabil vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate mai sus vor fi
depuse la Oficiul Registrului comertului.
Administratorii au obligatia constituirii fondului de rezerva, astfel din beneficiul anual se va
prelua cel putin 5 % in fiecare an, pana cand cuantumul acestui fond de rezerva va atinge cel putin a
cincea parte din capitalul social. Daca acest fond odata constituit, se micsoreaza din orice cauza, va fi
completat cu respectarea dispozitiilor privind cota de prelevare anuala si cuantumul minim al
fondului.
In cazul reducerii capitalului social, administratorii au obligatia de a inscrie in registrul
comertului aceasta reducere si de a cere publicarea ei in Monitorul Oficial. Reducerea poate fi
efectuata numai dupa implinirea a doua luni de la publicarea hotararii adunarii generale in Monitorul
Oficial.
O alta obligatie a administratorilor consta in convocarea adunarii asociatilor la sediul social
cel putin o data pe an in adunari generale ordinare ,si ori de cate ori este necesar in adunari
extraordinare.

Cenzorii SRL-ului
Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori, dar si in lipsa acestei prevederi
hotararile adunarii generale poate desemna unul sau mai multi cenzori.
Numirea cenzorilor este obligatorie cand nr. asociatilor este mai mare de 15.
Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic decat 3; pe langa cenzorii in functiune exista
un numar egal de cenzori supleanti.
8

Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi angajati cu contract de
munca, si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau expert contabil autorizat.
Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani.
Conditii legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor :
1. calitatea de asociat sau contabil (trebuie sa existe cel putin un contabil autorizat);
2. varsta majoratului;
3. cetatenie romana pentru majoritatea lor;
4. sa nu fie ruda sau afin pina la al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre administratori;
5. sa nu primeasca de la societate un salariu pentru alta functie decat aceea de cenzor;
6. sa nu fi fost pus sub interdictie;
7. sa nu fi suferit condamnari pentru :

gestiune frauduloasa;

abuz de incredere;

fals, inselaciuni, marturie mincinoasa;

dare sau luare de mita, etc.

Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani, dupa care pot fi realesi.


Obligatii
1. de a exercita personal mandatul;
2. de a supraveghea gestiunea;
3. de a aduce la cunostinta administratorilor neregulile constatate in administratie sau gestiune;
9

4. obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor;


5. de a convoca adunarea generala (ordinara si extraordinara) cind nu a fost convocata de
administratori;
6. obligatia de a participa la adunarea generala, ordinara si extraordinara;
7. de a prezenta adunarii generale raport asupra constatarilor facute in executarea obligatiilor de
supraveghere a gestiunii;
8. obligatia de a consemna in registrul special constatarile facute in exercitiul mandatului lor;
9. obligatia de a pastra secretul;
10. obligatia de a nu indeplini functia de cenzor in mai mult de 3 societati concomitent.
Drepturile cenzorilor
1. dreptul de a primi o indemnizatie fixa, determinata prin statut sau in baza hotararii adunarii
generale;
2. dreptul de a primi in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.

Aspecte specifice privind dizolvarea, lichidarea si transformarea societatii


cu raspundere limitat
Societatea cu raspundere limitata se dizolva in cazurile prevazute de art.169 din Legea
nr.31/1990 care prevede cazurile generale de dizolvare.
Cauzele generale de dizolvare sunt urmatoarele:
a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) Imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;
c) Declararea nulitatii societatii;
d) Hotararea adunarii generale;

10

e) Hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temenice precum


neintelegere in grade dintre asociati care ii impiedica functionarea societatii;
f) Deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
g) Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii;
De asemenea S.R.L. se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau
dupa caz, al micsorarii lui sub minimul legal. In cazul in care in termen de 9 luni de la data constatarii
pierderii sau a micsorarii capitalului social acesta este reintregit sau este readus la suma ramasa ori la
minimul legal, sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social corespunde
SRL-ul nu se dizolva.
SRL-ul se dizolva prin deschiderea procedurii lichidarii judiciare fata de un asociat sau prin
incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand datorita acestor cauze
numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutive exista
clauze de continuare cu mostenitori sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei
societatii sub forma SRL cu asociat unic.
Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmisiunea
universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic fara lichidare.
SRL se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si prevederilor contractului de
societate in masura in care acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale.
Posibilitatea transformarii SRL nu este reglementata de lege, dar din interpretarea art.140 si
142, rezulta ca pentru modificarea actului constitutiv este necesar votul unanimitatii asociatilor. Daca
nu se realizeaza unanimitatea este prevazuta posibilitatea retragerii din societate a asociatilor care au
votat contra.

11

Fuziunea si divizarea unei S.R.L.


Fuziunea este operaiunea prin care :
a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea
patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor
absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10%
din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor
unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea
nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a
actiunilor astfel repartizate.
Divizarea este operatiunea prin care:
a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea
patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile
beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor
astfel repartizate;
12

b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau
mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de
actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din
valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.
Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau
mai

multe

societati

existente

si

una

sau

mai

multe

societati

nou-constituite.

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. Aceasta, poate fi efectuata
chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca
distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Bibliografie

1. Mircea Stefan Minea Constituirea societatilor comerciale, editura Lumina


lex, Bucuresti 1996.
2. Radu I. Motica, Lucian Bercea Drept comercial roman si drept bancar,
editura Lumina lex 2001.
3. Radu I. Motica, Claudia Rosu Drept comercial roman si international,
editura Alma mater Timisoara 1999.
4. Stanciu.D Carpenaru - DREPT COMERCIAL ROMAN Editura ALL
Bucuresti.
5. Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

13

14

S-ar putea să vă placă și