Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul/a .......................... CNP ............................, declar pe proprie


raspundere ca valoarea produselor din coletul cu AWB-ul..............................
este de ................................... si cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal privind
falsul in declaratii.
In colet sunt ........................................, acestea le voi folosi la .........................
si nu le voi comercializa.

Data,

Semnatura

S-ar putea să vă placă și