Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea sanitar

Nr .............. / ........
REFERAT MEDICAL MEDIC FAMILIE
Privind pe :dl/dna......................................................posesor al B.I./C.I. seria..
nr.......................CNP.......................................... cu domiciliul n localitatea
................................................................................str ............................nr ....... , bl .......... ,
sc ......., et ......... ap... judeul/sectorul........................
Diagnostic clinic:...

Simptomatologie*):

Examen obiectiv detaliat*):= _________ cm ; G= _______ kg ; TA = _________ mmHg


AV= ________ b/min

Investigaii clinice, paraclinice*):......

Tratamente urmate:

Observaii: .............................................................................................................................

Medic de familie,