Sunteți pe pagina 1din 27
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE TI FACULTATEA DE ECOMOMIE AGROALIMENTAR I A MEDIULUI MASTERAT

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE TI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE TI FACULTATEA DE ECOMOMIE AGROALIMENTAR I A MEDIULUI MASTERAT ECONOMIA

FACULTATEA DE ECOMOMIE AGROALIMENTAR I A MEDIULUI

MASTERAT ECONOMIA I ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE

PROIECT CONTABILITATEA AFACERILOR

Profesor coordonator:

Prof. Univ. Dr. ALBERTA GISBERTO

Masterand:

IORDACHE GEORGIANA

Bucure ti, 2015

CUPRINS:

I .PREZENTAREA SOCIET II

II.FLUXUL TEHNOLOGIC LA SC.COMNILIS PROD SRL

III. CONTABILITATEA FABRICII DE MEZELURI SC.COMNILIS PROD SRL

I.PREZENTAREA SOCIET II

S.C. COMNILIS PROD S.R.L.

Detalii generale

Societatea comercial S.C Comnilis Prod S.R.L î i are sediul în Comuna M gureni, str. Filipe tii de P dure, Tarla 24 din Jude ul Prahova. Sediul firmei se afl la o distan de 30 km de ora ul Ploie ti i 17 km de ora ul Câmpina.

Societatea func ionez în conformitate cu prevederile Legii societ ilor comerciale nr. 31/1990 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

S.C.

Comnilis

Prod

S.R.L

este

înregistrat

la

Registrul

Comer ului

cu

nr.

J29/769/2000 având Codul Unic de Înregistrare RO 13339573.

la Registrul Comer ului cu nr. J29/769/2000 având Codul Unic de Înregistrare RO 13339573. Harta Jude

Harta Jude Prahova

Date de contact ale societ ii :

Telefon : 0244/384 264 Fax : 0244/384 946 Mobil : 0768 107 401 Adresa de e-mail : comnilis@yahoo.com

Activitatea societ ii

S.C Comnilis Prod S.R.L a fost înfiin at în anul 2000 cu un aport de capital autohton 100% privat, structur pe care i-a p strat-o pân în momentul de fa .

Activitatea principal a societ ii declarat la Oficiul Registrului Comer ului Prahova prin certificatul de înregistrare este Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) cod CAEN 1013.

Conform actului constitutiv i modific rilor la acesta societatea poate desf ura i activit i secundare, oricare putând fi considerate un segment raportabil separat.

În anul 2014 activitatea de produc ie s-a desf urat la sediul social din M gureni, str. Filipe tii de P dure, nr 24, Jud. Prahova, iar activitatea de comer s-a desf urat la punctele de lucru deschise de societate în spa ii proprii sau închiriate.

Activitatea societ ii este segmentat în mai multe domenii de activitate :

Activitatea de aprovizionare se face cu materii prime care de in o pondere de 60% în

costurile de produc ie ale produselor finite, materiale auxiliare i aprozivionarea tehnico-material care asigura materialele, ambalajele, energia, combustibilii necesari desf ur rii activit ii. Activitatea de produc ie care se realizeaz pe baza comenzilor primite de la clien i i

de la magazine. Activitatea de desfacere se face în mai multe jude e ale t rii : Prahova, Bra ov, Bistri a - N s ud, Cluj, Bucure ti i clien ii care reprezint doar 8,4 % din volumul vânz rilor.

Activitatea de transport, parcul auto propriu al societ ii de ine un num r de 12 mijloace de transport pentru livrarea produselor finite c tre clien i i magazine. Activitatea de între inere care se ocup cu mentenan a utilajelor pentru o bun desf urare a activit ii de produc ie. Activitatea financiar-contabil care se ocup de efectuarea pl ilor, încas rilor, prelucrarea informa iilor financiar contabile ale unitatii. Activitatea de personal asigur recrutarea personalului, salarizarea i eviden a lui.

În domeniul colabor rii cu firme furnizoare de tehnic i echipamente specifice sectorului alimentar firma a selectat acele companii capabile s asigure o calitate i o garan ie a calit ii pentru servicii furnizate (dintre acestea amintim: Interfrig , Erromed, Ion Mo Echipamente i Utilaje)

Furnizorii de materie prim sunt firme solide, bine cotate în pia cu multe dintre ele având o colaborare de lung durat benefic ambilor parteneri. (Smithfield, Boglio Traeding, Global Meat, Rivasam Brutus, Optimeat)

Pia a de desfacere en detail este o important component în strategia de dezvoltare a companiei. Având magazine proprii de desfacere în:

Cluj Napoca :8 magazine au un volum mediu lunar de vânz ri de 1 300 000 lei Bistri a : 5 magazine asigur o vânzare medie lunar de 800 000 lei Prahova :13 magazine cu o vânzare lunar medie de 600 000 lei Bra ov : 2 magazine cu o desfacere de aproximativ 180 000 lei pe lun Gama sortimental bogat i divers (peste 40 de sortimente) se bucur în continuare de aprecierea clien ilor, compania reu ind prin politica de pre , calitate i seriozitate s fidelizeze cea mai mare parte a clien ilor, fapt remarcabil în condi iile actuale de pia .

se reflecta în ultima faz în calitatea produselor;

con tientizând acest lucru compania a investit peste 1 000 000 euro în lucr ri de modernizare, 1 000 000 euro pentru reabilitarea fluxului tehnologic i a achizi ionat ma ini i utilaje de ultim genera ie în valoare de peste 1 500 000 euro.

Fluxul tehnologic si dotarea

De i s-a f cut un uria efort financiar situa ia financiar a firmei este foarte robust în acest moment, practic compania fiind independent de finan ri externe, investi iile masive f cute în retehnologizare fiind suportate integral din resurse proprii.

II. Fluxul tehnoligic la SC Comnilis Prod SRL

Diagrama - Flux tehnologic salamuri

1.OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta specificatie tehnica se refera la grupul de produse cunoscute sub denumirea de SALAMURI , fabricate din carne de porc, carne vita, slanina, sorici, codimente, colorant natural, sare, antioxidant, azotit de sodium, glutamate, polifosfati si membrane naturala comestibila sau necomestibile.

Produsul se fabrica prin fierbere si afumare.

2.CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Materiile prime si auxiliare utilizate la fabricatie vor corespunde standardelor sau specificatiilor tehnice de produs, cit si reglementarilor sanitare si sanitar veterinare in vigoare.

Caracteristicile implicate in protectia sanatatii, aditivi, coloranti,etc. pot suferii, modificari functie de reglementarile sanitare si sanitar veterinare in vigoare.

3.PROPRIETATI ORGANOLEPTICE:

CARACTERISTICI

CONDITII DE ADMISIBILITATE

FORMA

Batoane de 15-50 cm lungime, cu diametrul intre 40-85 mm, specific fiecarui sortiment . Suprafata nelipicioasa, curata, fara aglomerari de grasime la capetele batonului sau sub membrane, invelis nedeteriorat, aderent la compozitie.

ASPECT

Culoare bruna sau brun-roscat, specifica produsului afumat.

EXTERIOR

 

ASPECT

IN

Compozitie de culoare bruna sau brun-roscat, bine legata, mozaicata cu bucati de slanina de 3-5mm, raspandite uniform in masa produsului, fara aglomerari de grasime.

SECTIUNE

GUST SI MIROS

Placut,specific componentelor si condimentelor folosite, fara gust si miros strain, acru, ranced, de mucegai.

CONSISTENTA

Semitare.

Sursa SC Comnilis Prod SRL

4.PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE:

LIMITE MAXIM ADMISE

SORTIMENTUL

UMIDITATE

GRASIME

NaCl

AZOTITI

% MAX.

MAX.%

%MAX.

NO2

mg/100g

MAX.

SALAM EXTRA

68

30

3

100

SALAM RUSTIC

68

30

3

100

SALAM TORPEDO

68

30

3

100

SALAM TURIST

68

30

3

100

SALAM VARA

68

30

3

100

SALAM VARA TOMAS

68

30

3

100

SALAM VICTORIA

68

30

3

100

SALAM VARA DAVEMA

68

30

3

100

Sursa SC Comnilis Prod SRL

5.PROPIETATI MICROBIOLOGICE:

CONDITII

LIMITE MAXIME ADMISE

Bacterii coliforme max/g

10

Escherichia coli max/g

1

Bacillus cereus max/g

Absent

Stafilococ coagulazo pozitiv max/g

10

Listeria monocytogenes ufc/g

Absent

Salmonella /25g

Absent

Sursa SC Comnilis Prod SRL

6.REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII.

Verificarea calitatii preparatelor din carne grupa SALAMURI se face pe toata durata fluxului tehnologic conform procedurilor implementate in programul HACCP.

7.AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA.

Materialele folosite la ambalare vor fi avizate de Ministerul Sanatatii.

Marcarea se face individual cu urmatoarele inscriptionari:

denumirea producatorului; denumirea sortimentului; componentele principale; data valabilitatii; numarul de lot ; conditii de pastrare si depozitare;

marca de sanatate publica veterinara. Depozitarea se face in « depozitul de preparate in membrana » , pe rame , separate pe sortimente , asigurandu-se aerarea pe timpul depozitarii si monitorizarea temperatura- umiditate.

7.1 TRANSPORT SI DOCUMENTE.

Fiecare lot va fi insotit de documente de transport (aviz/factura), declaratia de conformitate, intocmite conform reglementarilor in vigoare.

8.TERMEN DE VALABILITATE.

SORTIMENTUL

CONDITII

DE

TERMEN

DE

STANDARD

DEPOZITARE

VALABILITATE

FIRMA

 

Temperatura

Umiditate

Zile

 

0

C

relativa %

SALAM EXTRA

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-01

SALAM RUSTIC

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-02

SALAM TORPEDO

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-03

SALAM TURIST

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-04

SALAM VARA

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-05

SALAM

VARA

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-06

TOMIS

SALAM VICTORIA

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-07

SALAM

VARA

+6---- +10

75-80

15

CMN-05-08

DAVEMA

SALAM PUI

+6---- +10

75-80

30

CMN-05-09

Sursa SC Comnilis Prod SRL

III

Contabilitatea fabricii de mezeluri SC Comnilis Prod SRL

Aprovizionarea cu materii prime din achizitii intracomunitare

301.1 =

401

380222,28

301.2 =

401

503894,19

Inregistrare TVA aferent achizitiilor intracomunitare

4426 (TVA deductibila)

=

4427 (TVA colectata)

212128 lei

Aprovizionare cu materii prime din intern

301.1 =

401

114323,63

301.2 =

401

266320,3

4426 (TVA deductibila) = 401 (furnizori)

91355 lei

Aprovizionarea cu materiale auxiliare

3021(materiale auxiliare)

=

401 (furnizori)

44955,05 lei

4426

(TVA deductibila)

=

401 (furnizori)

484903 lei

Consum materii prime

601

(cheltuieli cu materii prime)

=

301.1 (materii prime netransate)

112481 lei

601

(cheltuieli materii prime)

=

301.2 (materii prime transate)

265118 lei

Consum materiale auxiliare

6021 (cheltuieli cu materiale auxiliare) =

3021 (materiale auxiliare)

42311 lei

Obtinere produse finite

345

(produse finite)

=

711 (venituri din diferente de stocuri)

3121413 lei

Transfer produse finite catre magazinele proprii

371(marfuri)

=

345 (produse finite)

3112480 lei

371(marfuri)

=

378(adaos comercial)

933744 lei

371(marfuri)

=

4428(TVA neexigibila)

971094 lei

Vanzare produse finite

1.Vanzare produse finite catre clienti persoane juridice

 

411

(clienti)

=

701 (venituri din vanzarea produselor finite)

326319,97 lei

411(clienti)

=

4427 (TVA colectata)

78 317 lei

2.Vanzare marfuri in magazinele proprii catre persoane fizice

5311

(casa) =

707 (venituri din vanzarea marfurilor)

3087512 lei

5311

(casa) = 4427 (TVA colectata)

741003 lei

Descarcare gestiune :

1.Descarcare gestiune produse finite vandute

711 (venituri din diferente de stocuri)

=

345 (produse finite)

2.Descarcare gestiune marfuri vandute

2326319 lei

607

(cheltuieli cu marfurile)

=

371 (marfuri)

3087512 lei

378

(ados comercial)

=

371 (marfuri)

926253 lei

4428 (TVA neexigibila)

=

371 (marfuri)

296401 lei

Inregistrare salarii

641 (cheltuieli cu salariile)

=

421 (salarii datorate)

=

178472 lei

447.2 (contributie concedii medicale)

535 lei

=

423 (concedii medicale suportate din FNUASS)

6451

(cheltuieli cu asigurari sociale)

=423 (concedii medicale suportate de societate)

701

lei

6451

(cheltuieli CAS) = 4311.1 (CAS angajator)

28348 lei

6451

(cheltuieli CAS) = 4311.2 (fond accidente)

384 lei

6453

(cheltuieli CASS)

=

4313 (CASS angajator)

9317 lei

6452

(cheltuieli somaj angajator)

= 4371 (decontari fond somaj angajator)

886 lei

 

635

(alte impozite si taxe)

=

447.5 (fond de garantare)

448 lei

421

(decontari cu salariatii)

= 444 (impozit pe salarii)

23574 lei

421

(decontari cu salariatii)

=

4312 (decontari cu CAS salariati)

18327 lei

421

(decontari cu salariatii)

=

4314 (decontari cu CASS salariati)

9851 lei

421

(decontarii cu salariatii)

=

4372( decontari cu fond somaj salariati)

889 lei

Plata salarii

421

(decontari cu salariile)

=

5311 (casa)

124595 lei

423

(concedii medicale)

=

5311 (casa)

1236 lei

Plata furnizori

5121 (conturi curente la banci in lei)

=

401 (furnizori)

910502,43 lei

5124

(cont curent in valuta)

=

401 (furnizori)

884116 lei

Incasare facturi clienti

 

5121

(conturi curente la banci)

=

411 (clienti)

404636,97 lei

Inchidere conturi de TVA

 

4427

(TVA colectata)

=

4426 (TVA deductibila)

576258 lei

4427

(TVA colectata)

=

4423 (TVA de plata)

243062 lei

Plata TVA

4423 (TVA de plata)

=

5121 (conturi la banci)

243062 lei

Inregistrare amortizare mijloace fixe

6811 (cheltuieli cu amortizarea)

=

2812(amortizare cladiri)

8908,95 lei

6811(cheltuieli cu amortizarea) = 2813(amortiz. echip. tehnol. si mij de transp) 72270,98 lei

6811(cheltuieli cu amortizarea)

=

2814 (amortizare mobilier)

3099,03 lei

Inregistrare cheltuieli intretinere si reparatii

611 (cheltuieli cu intretinere si reparatii) = 401 (furnizori)

4426 (TVA deductibila)

=

401 (furnizori)

7288 lei

30365,57 lei

Plata furnizori servicii intretinere si reparatii

401 (furnizori)

=

5121 (conturi la banci)

37653,57 lei

Inregistrare cheltuieli cu energie apa, gaze

605 (cheltuieli energie, apa)

4426 (TVA deductibila)

=

=

401(furnizori)

42301 lei

401 (furnizori)

10152,24 lei

Inchidere conturi de cheltuieli

121

=

%

3872923,53 lei

 

601

(cheltuieli cu materii prime) 377599 lei

6021 ( cheltuieli cu materiale auxiliare) 42311 lei

605

(cheltuieli cu energie, apa) 42301 lei

607

(cheltuieli marfuri) 3087512 lei

641

(cheltuieli salarii) 178472 lei

6451

(cheltuieli asigurari sociale) 19433 lei

6453

(cheltuieli CASS) 9317 lei

6452

(cheltuieli somaj) 886 lei

635 (cheltuieli impozite si taxe)

448 lei

6811 (cheltuieli amortizare) 84278,96 lei

611 (cheltuieli intretinere si reparatii)

Inchidere contri venituri

30365,57 lei

%

= 121 (profit sau pierdere) 4208925,97 lei

701

(venit din vanzare prod finite)

326319,97 lei

707

(venit din vanzare marfa)

3087512 lei

711

(venit din diferente de stocuri)

795094 lei

Profitul lunii octombrie

Impozit profit = 336002,44 lei

336002,44 * 16% = 5376 lei.

691 (cheltuieli impozit profit)

=

441(impozit profit)

53760 lei

STOCURI MATERIALE AUXILIARE

   

Pret.a

Pret.ges

Cod

   

Denumire

Pret

m

t

m

Um

TVA

ACID ASCORBIC

14.5

0

14.5

 

Kg.

24

ACID CITRIC

4.85

4.85

4.85

156

KG

24

ACID CITRIC

6.7

0

6.7

156

KG

24

ACID TARTRIC

29.25

29.25

29.25

157

KG

24

ALMI SALAMI 50/5 KG

36.5

0

36.5

0

Kg.

24

AMIDON NATIV DE CARTOF

3.4

0

3.4

0

KG

24

ARDEI IUTE

40

0

40

92

KG

24

AROMA DE PUI

44.73

0

44.73

 

KG

24

AROMA DE SUNCA

39.43

39.43

39.43

 

Kg.

24

AROMA FUM LICHIDA

16.83

0

16.83

0

KG

24

AROMA HAM S

58.31

0

58.31

0

KG

24

BASICI PORC

1

0

1

0

BUC

24

BICARBONAT

2.1

0

2.1

 

Kg.

24

BOIA ARDEI DULCE 580G

50.81

50.81

50.81

176

KG

24

BOIA DULCE

13.5

0

13.5

 

KG.

24

BOIA DULCE OLEOREZINA

205

0

205

139

KG

24

BOIA IUTE

13.6

0

13.6

 

KG

24

BOIA IUTE 500G

15.56

15.56

15.56

177

KG

24

BUMBARE CAS.

1.6

1.6

1.6

0

BUC

24

BUSUIOC

9.63

0

9.63

188

KG

24

BUSUIOC MARUNTIT

35

0

35

84

KG

24

CA 4 PW

57.44

0

57.44

181

KG

24

CARAGENAN

24.13

0

24.13

115

KG

24

CARNAT DE MOLDOVA

35.25

0

35.25

 

KG

24

CARNAT DE MOLDOVA

35.41

0

35.41

 

KG

24

CARNATI PROASPETI

32.8

0

32.8

 

Kg.

0

CASEINAT DE SODIU

41.01

41.01

41.01

100

KG

24

CASEROLE CU CAPAC

0.26

0.26

0.26

 

BUC

24

CASEROLE CU CAPAC/500 ML

0.1902

0

0.1902

101

BUC

24

CEAPA FULGI

13.5

0

13.5

 

Kg

24

CEYLAMIX 6040 BACON

22.12

0

22.12

128

KG

24

CEYLAROMA A1158 BACON

37.69

0

37.69

172

KG

24

CHILLY MACINAT

21.8

0

21.8

187

KG

24

 

66.785

         

CHIMEN SEMINTE

7

66.786

66.786

90

KG

24

CHORIZO MEDITERRAN

57.45

0

57.45

 

KG

24

CIMBRU

25

0

25

 

Kg.

24

CIMBRU

92.5

92.5

92.5

 

Kg.

24

CIMBRU VRAC

12.89

0

12.89

5

Kg.

24

CLIPSURI ALUMINIU H 15/09

0.0139

0

0.0139

0

BUC

24

CLIPSURI K75

0.0117

0

0.0117

 

BUC

24

CLIPSURI K75

0.02

0.02

0.02

 

BUC

24

COLAGEN 45 SOMON

0.6809

0

0.6809

8

ML.

24

 

17.072

         

CONDIMEN PT SPECIALITATI

1

0

17.072

198

KG

24

CONDIMENTE CREMWURSTI

24.25

0

24.25

0

KG

24

CONDIMENTE CREMWURSTI

27.57

0

27.57

0

KG

24

CONDIMENTE SUNCA PREMIUM

24.63

0

24.63

 

Kg.

24

CORIANDRU

7.6

0

7.6

81

Kg.

24

CORIANDRU BOABE

8.3

0

8.3

 

KG

24

CUISOARE INTREGI

190

0

190

82

KG

24

CUISOARE INTREGI

 

192.74

192.74

192.74

82

KG

24

CUISOARE INTREGI

 

201

0

201

82

KG

24

CULTURA STARTER MF42R

 

704

0

704

 

KG

24

CUTII CU CAPAC 250 ML

 

0.31

0.31

0.31

 

BUC

24

CUTISIN 26

0.498

0

0.498

 

ml.

24

DEBREZINER HIT RAUCH

 

33.3

0

33.3

0

KG

24

 

14.478

         

DELIK'AT LEGUME

 

1

0

14.478

47

KG

24

ETICHETE CARNACIORI OLTENESTI CA TARA

IN

0.0935

0

0.0935

194

BUC

24

ETICHETE

CEAFA

AF

CA

IN

TARA

           

MARAMURESUL

 

0.0764

0

0.0764

191

BUC

24

ETICHETE

COTLET

AFUMAT

CA

IN

TARA

           

BARSEI

0.0677

0

0.0677

190

BUC

24

ETICHETE

CTI

AFUMATI

CA

IN

TARA

           

FAGARASU

0.1091

0

0.1091

193

BUC

24

ETICHETE

CTI

AFUMATI

CA

IN

TARA

           

VRANCEI

0.0935

0

0.0935

192

BUC

24

ETICHETE

CTI

DOBROGENI

CA

IN

TARA

           

MACINU

0.1091

0

0.1091

196

BUC

24

ETICHETE LOT

 

0.05

0

0.05

 

BUC

24

ETICHETE

PASTRAMA

AF

CA

IN

TARA

           

MOTILOR

0.0764

0

0.0764

189

BUC

24

ETICHETE

PIEPT

PORC

AF

CA

IN

TARA

           

OASULU

0.0722

0

0.0722

195

BUC

24

ETICHETE UNIVERSALE

 

0.0292

0

0.0292

104

BUC

24

EURO HAM COMBI VICTORIA

 

34.8

0

34.8

 

KG

24

FIBRA DE SOIA

 

5.8

0

5.8

 

KG

24

FOLIE

0.216

0

0.216

 

mp.

24

FULGI ARDEI ROSU

 

28

0

28

0

KG

24

FULGI ARDEI VERDE

 

28

0

28

165

KG

24

FUNDURI VITA LUNGI

 

6.4

0

6.4

78

BUC

24

FUNDURI VITA SCURTE

 

5.4

0

5.4

56

BUC

24

GELATINA PORC 200/20

 

25.2

0

25.2

151

KG

24

GELATINA PORC 240/30

27.98

0

27.98

182

KG

24

GRILLKOLBASZ KOMBI SAJTOS

30.48

0

30.48

 

KG.

24

GUAR GUM 5000

31.71

31.71

31.71

138

KG

24

GUMA GUAR 5000

31.8

31.8

31.8

133

KG

24

GUMA GUAR 8000 CPS

13.182

0

13.182

164

KG

24

HARTIE ABSORBANTA

0.0458

0.0458

0.0458

0

BUC

24

IENIBAHAR

20.35

0

20.35

0

KG

24

IZOLAT FIBRA SOIA

12.2

0

12.2

0

KG

24

KNOBLAUCHWURST COMPACT

30.5

0

30.5

 

Kg.

24

KOMBI CARNATI 5567

26.41

0

26.41

 

KG

24

LAY GECORNTE WURZE

25.21

0

25.21

 

KG

24

MAGHIRAN

12.7

0

12.7

 

KG

24

MASTER BLEND SUPER CABANOS

48.72

0

48.72

77

KG

24

MATE CAPRA 20-22

0.63

0

0.63

173

ML.

24

MATE CRETE

1

0

1

0

ML.

24

MATE CRETE CAS.

1.5

1.5

1.5

 

BUC

24

MATE OAIE 16/18

0.17

0

0.17

24

ML.

24

MATE OAIE 18-20

0.64

0

0.64

153

ML.

24

MATE PORC

0.17

0

0.17

 

ML.

24

         

METR

 

MATE PORC 24-26

0.725

0

0.725

58

I

24

         

METR

 

MATE PORC 26-28

0.42

0

0.42

I

24

MATE PORC 28-30

0.29

0

0.29

71

ML.

24

MDS 5277

22.01

0

22.01

 

KG

24

MEMBRANA 128/70

5.2

0

5.2

 

BUC

24

         

METR

 

MEMBRANA 19 MM GALBEN

0.42

0

0.42

0

I

24

         

METR

 

MEMBRANA 21 MM GALBEN INCHIS

0.44

0

0.44

22

I

24

         

METR

 

MEMBRANA 40 AURIU INCHIS

0.4136

0.4136

0.4136

I

24

MEMBRANA BRONZ 36

0.4

0.4

0.4

45

ML.

24

MEMBRANA EDI T 125

3.1

0

3.1

 

ML.

24

MEMBRANA EDI T 125

3.11

0

3.11

 

ML.

24

         

METR

 

MEMBRANA EDI T 90

2.58

0

2.58

0

I

24

MEMBRANA FASER 45 INCOLOR

0.92

0

0.92

 

ml.

24

MEMBRANA FASER 65 INCOLR

1.28

0

1.28

 

ml.

24

         

METR

 

MEMBRANA FI 60 IMITATIE PUI

4.1

0

4.1

0

I

24

MEMBRANA FIBROUS N1202

1.7

1.7

1.7

55

ML.

24

MEMBRANA FIBROUS N1202

1.72

1.72

1.72

55

ML.

24

MEMBRANA N-60

1.07

0

1.07

 

ML.

24

MEMBRANA TORPEDO

0.77

0

0.77

 

BUC

24

         

METR

 

MEMBRANA TRANSPARETA PATE

0.87

0.87

0.87

57

I

24

MENTA VERDE

52

0

52

86

KG

24

MENTA VERDE

90

0

90

86

KG

24

MENTA VERDE

264.44

0

264.44

86

KG

24

 

18.928

         

MIX

CARNATI

6

0

18.929

174

KG

24

MIX

INJECT K PLUS V

18.39

0

18.39

152

KG

24

 

13.119

         

MIX

MICI

6

0

13.12

25

KG

24

MIX

SALAM ARDELENESC

18.36

0

18.36

 

KG

24

MONOSODIU GLUTAMAT

7.94

0

7.94

0

KG

24

MUSTAR BOABE

6.3

0

6.3

 

KG

24

NUCSOARA

98

0

98

 

Kg.

24

NUCSOARA MACINATA

98

0

98

 

Kg.

24

OREGANO MARUNTIT

30

0

30

 

KG.

24

OREGANO MARUNTIT

165.59

0

165.59

 

KG.

24

OREGANO MARUNTIT

224

0

224

 

KG.

24

OREZ

1.612

0

1.612

37

KG

24

OREZ

2.1371

0

2.1371

37

KG

24

PIPER ALB BOABE

42.98

42.98

42.98

 

KG

24

PIPER NEGRU BOABE

36.8

0

36.8

 

KG

24

PK-130 A (ADITIV)

36.54

0

36.54

 

KG

24

PK-130 A (ADITIV)

 

36.59

0

36.59

 

KG

24

PK-130 A (ADITIV)

 

36.67

0

36.67

 

KG

24

PLASA ALIMENTARA 18/12 FI 130

 

0.72

0

0.72

161

BUC

24

PLASA ROYAL MARO 50

 

0.91

0.91

0.91

 

ML.

24

POLIAMIDA 120 ROZ

 

0.78

0.78

0.78

147

ML.

24

         

METR

 

POLIAMIDA 60MM AURIU

 

0.49

0.49

0.49

112

I

24

         

METR

 

POLIAMIDA 65MM GALBEN

 

0.5

0.5

0.5

111

I

24

         

METR

 

POLIAMIDA 75 GALBEN

 

0.68

0.68

0.68

114

I

24

         

METR

 

POLIAMIDA 75 RAZALIU

 

0.48

0

0.48

96

I

24

         

METR

 

POLIAMIDA 75 ROSU

 

0.68

0

0.68

34

I

24

POLIAMIDA 90 RED COOPER

 

0.739

0.739

0.739

105

ML.

24

POLIAMIDA MARO 50 PLASA PATRATA

 

0.95

0.95

0.95

 

ML.

24

POLIAMIDA MARO PLASA FAGURE

 

0.95

0.95

0.95

 

ML.

24

         

METR

 

POLIAMIDA MULTISTRAT 120 AURIU

 

0.85

0.85

0.85

140

I

24

POLIAMIDA

MULTISTRAT

120

           

TRANSPARENT

0.59

0

0.59

106

ML.

24

POLNISCHE

27.95

0

27.95

 

Kg.

24

POLNISCHE GR

31.9

0

31.9

 

Kg.

24

PRO EX 50 COMBI RL

 

24.65

0

24.65

 

KG

24

PROMIX LECSO KOMBI

 

28.62

0

28.62

 

KG

24

PROMIX LECSO KOMBI

 

28.71

0

28.71

 

KG

24

PROMIX LECSO KOMBI

 

28.84

0

28.84

 

KG

24

PROMIX NATUR KOMBI

 

28.62

0

28.62

 

KG.

24

PROMIX PARIZER PUI A

 

27.07

27.07

27.07

109

KG

24

PUDRA MACESE ORGANICA

 

67

0

67

183

KG

24

ROZMARIN MARUNTIT

 

131.11

0

131.11

88

KG

24

S-AROMA

22.04

0

22.04

 

Kg.

24

SALAM PLOIESTI COMBI

 

33.82

0

33.82

184

KG

24

SALAM RST COMPLET

17.31

0

17.31

 

Kg.

24

SALAM VICTORIA COMBI KRAKAUER

22.03

0

22.03

 

KG

24

SARE

0.451

0

0.451

 

Kg.

24

SARE CU NITRIT

0.8205

0

0.8205