Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul / Subsemnata, ......................................................,


avnd codul numeric personal ...................................................,
domiciliat() n localitatea ...........................................................,
str. ...................................................................... nr. ..................,
bl. .................., sc. .................., et. .................., ap. ..................,
judeul ................................................, posesor al / posesoare a
actului de identitate cu seria ................, nr. ................................,
eliberat de ....................................... la data de ..........................,
fiul / fiica lui ................................... i al / a .................................,
nscut() la data de ............. / ............. / .....................................
n localitatea ................................., judeul .................................,
dosar pensie nr. ..............................., aleg urmtoarea perioad
de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate ca militar /
poliist, pentru recalcularea / actualizarea pensiei militare, astfel:
lunile ...................................................... din anul ................. i
lunile ...................................................... din anul ................... .
Am completat i am citit cu atenie coninutul cererii de mai sus,
dup care am semnat.
Data,

Semntura,

Domnului Director al Casei Sectoriale de Pensii a M.A.I.