Sunteți pe pagina 1din 1

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI

a $edinfei Comisiei juridice, numiri qi imunitili


din 30 martie 2016, ora 1O:OO,bir.1010,
Ministerul Agriculturii
proces verbal nt.L4

Nr.
crt.

t.

2.

Titlul qi nr. de inregistrare


a proiectului de act
legislativ
Proiect de
Lege privind
statutul
municioiului
Chisindu
Nr.84 din O4.O3.16

Autorul

Comisia
sesizati
in fond
Comisia
admin.
publica;
Comisia
juridica,
numiri Ei
imunitdti

Responsabili
(deputat/
consultantf
Deputat:
Consultant:

Comisia
economie,
buget Ei
finante

Deputat:
Consultant:

Deputatii:
M.Ghim pu
St.Vlas
LApostol

Deputalii:

privind
Proiect
Lege
de
importul
unor
bunuri
materiale
Nr.7O7 din 76.03.16

N.Juravschi
L.Car p

'

- \

" - t

l,/

i//1/,

," !

, ' /

'
,/

Noti
(raport/
avizl

coMocanu V.

RAPORT

AVTZ
Mihalache V.

RaisaAPoLscHII,
Preqedintele

Comisiei