Sunteți pe pagina 1din 3

?

Excelenfei Sale,

Pre;edintelui Republicii Moldova,


I)mli Nicolae Timofti
lt,

qi corespondenti ai Academiei de tiinle


Moldovei, sidr de datoria sa profesiona qi civic s V deranjeze,
abordirrd rIm r vizeazb lr ltrl qi spirituald poporului
nostu, rm este limba rmifl srmi drept gi ,,sfhrr sfintelore'.
Subsemna{ii, mmri titulari

in tm anului 2013, i Republica Moldova, in rril academice

qi

culturale fost abordat eveniment istoric rmril, r arnrt loc cu 25


de ani in rmtr. Este vorba despre lr, apoi publicarea i cteva g
de rsi de la Chiginu 9i difuzmea i document de insemntate mj,

in6at in arralele istoriei sft rt ,,Srisr lr ", cifra indicfud


umrl smtrilr. i realite, s,,Srisr" fost sfudiu rigurs
elaborat i tmrr mmrdm, ri r se r autoritilor Moldovei
sovietice: ) rlmr limbii vorbite de populatia majoritare RSSM

limb de stat (oficia16); ) revenirea la alfabetul latin, interzis de autorilile


sovietice i in anii '40 ai sec. ) rgt identitii limbilor rit
tn RSS Moldoveneasc 9i in Romirria socialis de atunci - aupst 1988,

Documentul manifest fost semnat de 66 de rrzt|i ai intelectualilii


din RSSM: scriitori, ziarigti, profesori urriversitmi, filologi, lingvi;ti, cineaqti,
juri;ti, tehnocra{i, redici, matematicieni, biologi .. cei mai mul{i avirrd
grd ;tiinlifice, titlud onorifice la nivel na{ional, unional qi internafional (Lista
smtilr se zi). Smr Scrisorii s-a dovedit fi u act de mr
uj qi ris pentru dr, s-a demonstrat qi prin fapnrl 6, inilial,

,,Srisr&..." fost sm de peste 200 de rs, dar, rs,


mjrit dintre ei gi-au retras smitr.

Fr s_i oblige cineva, rtr avea interese de partid sau de s,


semnatarii acestui Manifest s- incadrat lr intr-o 1 decisiv pentnr

dr! istoric, tru firmr limbii rtr, tru drepturile


fundamentale ale poporului nostrrr. Ace;ti ti ai gfii infrat itr-

Wi,",i""}

competitie inegalE regim vicios, r r r ttmi ai tr


vegnicie, au mri dreptate, srml de,rpartani".

Oda cu publicarea ,,Scrisorii lr 66", la 17 septembrie 1988, i ziartll


,,imirrful public' (t prezent,iclia"), apoi, peste siptiimane, in revista
,,Literafura gi r" 9i in alte publicafii de la Chiginiu, s-a declan;at t rs de
ltr semnturilor de adeziune la revendicrile enun{ate in document.
Astfel inceput valul frmt din se de mii de aderenti activi la igr de
eliberare national, r culminat cu lir lr revendicate de ,,spattani"
- limb oficiali, alfabet latin, istoria dr; dar - mrs 9i mai departe,
pane la dobirrdirea independentei de stat, schimbrii regimului totalitar
tmul democratic etc.

Din t, is, cu trr anilor, fapta,,spartanilor" de la Chi;inu fost


d uitjirii, fiind mri de alte ptuiri poate mai impresionante, dar 9i de
unele minore sau hi imaginare. Firegte, la mijloc fost qi este modestia
rmril 9i urranimi semnatarilor,,Scrisorii lr 66', dat fiind nici unul
dinte ei u gi-a etalat meritele gi nu revendicat w privilegiu de la noile
autori{i ale firii.
i calite de membri timlari gi rsd[i ai Academiei de tiin{e, dr gi
simpli ti, sidrtrm fapta rilr acestui excelent mrdum
nu trebuie subestimat" nici dattr uitirii. Tocmai de , la arriversatea 25-,
de la publicarea ,,Scrisorii lr 66', ftl tmri 20|, in cadrul Adunrii
Gl dmii de tiinle Moldovei, fost propus inaltrrlui for 1
si r qi s adreseze Preqedintelui Republicii Moldova rrn Dmrs{mriu,
solicitind rir adecva cuajului qi verticali{ii civice lr 66 de
patrioli ri rdq distincliilor de st pentnr contribu|ie mjri 9i decisiv
la fimr limbii rmff i RssM. Ideea fost uim de muit
academicfi. Unii dintre semnatari ufmu sa fie omagia[i deja post-mortem. De
atunci -au ur mai mult de doi ani, d Dmrsl
di motive ggt.

ms r

rsts

Stimate dml rgdit,

sintem convinqi gi vedem obliga{i mrl 9i profesional s reiterEm


imrtr} qi lr istoric a,,Scrisorii lr 66", actului de craj, risc qi
responsabilite frrrn;ilor Migcirii de lirr |il" contribu|iei
acestora la zidirea fundamentrrlui independen|ei Republicii Moldova, pt
2

pentru r izrrim s v solicitiim mir Demersului Academiei


de
privin{a
in
aprecierii
adecvate rolului istoric al ,,Celor 66''.
tiinle

Ne rimm convingerea Veti acorda atenfia i prezentului


Dmrs, dindu-i ur, pentru recunoagte qi ri din numele
stului

mritul istoric al ,,lr 66" tr rztl qi viitorul Republicii


Moldova.

vi

lf,
solicitiim s accepta[i qi cu aceas ocazie asigur6rile noastre
de irral consideraliune,

,l

,g,

"-1,,r&+

d\Lr

?,

q* J,kh"a)

JJrr,'
J. Z.,--*" .-'G!
t1

fr:?martie2ol

'', ;:" Jtr'


lzb-,
, ? b-l '_"}
':'
'/"/
l/.
/{2,7

.,{ . 0 q"\^^,,*;
,/J * r i cltz 4

til

lr./ /

-**-

el> h.

",
<,'*,

*,Y,t

;erz*_,*

_{: