Sunteți pe pagina 1din 74
reo Drepturte persoaneor cubanxtcap oe Forum Login chat Contact ¥v Pro Stem Cell ‘oa casa CNESUNTEM PARTICIPA CELULE STEM CENTREMEDICALE PORTAL —INFO._—-CCOMUNITATE Deabiliste reptile persoanetr cuhandicep DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP Dieabitate Dreptue persoansior cu handicao -sigura acordarea crop a asistriasocala sub forma prestatilorscile @ (de haraicap, in temen de slabs, conor preveector Logi 44872008 pind prtacsporsanala cu hanteap republic Pensia de invaltate Pst socal pet pesca x hnap Bae Deficienta de vedere letenta socisia sub forma presaior sociale 26 atords dn ofc, panty perso posesoare de ofeal de ncaa in grad de handeap care se on lata in eden nt gu a caver, pent peteoanele cares dopun pont pra ra dogs Oraptilla assis foc sub faa Incadrarea in munca tate pores tontop eum ea unr! ate porns peal reson Create persoane cu handicap stupa oaz Legitimatia parcare gratuita ‘ami si egal sant sal instal santa pubes v.762/98272007 penta aprobares erterilormedio-pshosocals pe baa carora se stables incadrarsaln gad de hanceap Serve CFR Calator! ‘Abonamente gratuite la mevrou Nol ote de ncaa in grade hanciap 2014 Dreptl ls transportin UE Tut de hanseap Convent prvi Oreptute Persoenelor cu Duabitat RECOMANDARILE NOASTRE Legos Asistonte Socal Log cam arin girs aupenaghen alisnsinere in copl handicap w @ 7} Scare nu realoaza ats ont in ara colar preazits fan. ai) It lunar cave ne aco inclerente venus, iranian nce de gradu de handicap, rr. 2022011 Drepturile persoanelor cu handicap: SUSTINEM PROIECTUL reptile peroanelor cu handicep sunt regimental dt Le promevares depts’ persoaele cu harap republic x 4482008 priv protcte st asiotertl de recuperarereabitare, porsoanole cuhandlcap a dept 2) spate modeae grit in ambulatory, conform Its ecru prvndconatileacordari asisios medlein cad sstomulu asiquaror sociale de pears ilo preva n Contac hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin ws reo Drepturte persoaneor cubanxtcap 1) send rai decane si ase i pent nga eoplul euhandiapgravsau acento Inrocomandaraa medicl se omic ora modi spacial asigrate dela Fond natonal une ‘lao, confor Contacluteadapridndconaile aco asst radical cad sitemulu de as ura socle oe sensi un bet granite itamentoataa. in ers un an pe base program inceue de rabitare stintaprare soil sa ecomandetl modu de famile seu a mesieu spocatst, ln aa depune documents de care persoana ov hand br terme de masimum 20 de 2 ip de dapouty medical acordtpersoanelr eu handeep sroportonal cy numarl penser benefit de numarul tala beter de aaet alnear rit sabi prin tog get asiguranor soca de ta, conformtate cu tpul, radu é hand 524, dupa caz tania ot raprezenanu lgelconsbue grcipell ac de decze in alagere fare! st Etucatla persounelor eu handicap ese pate Iegreta 9 sistmull natonal se ine ape sau clase speciale compact, gate nui presen azole de nase lraaola omic 26 ean prin gia Mest Educate, Cereeass Tneretl si Sport guar accesuut prsoaneler cu handicap in sate si institute de imataman, publie au obligate aia umaoarle masur specie: 5 promovas oa garanaze aco la educate formate proeslonal al prsoanslr ou hanes lrzareobigatoe,precum si regatrea scolar nrent de ocal s2.asigteacosullaometo do educate pormanenta,adaptandute neil educational vedereassigrar une ole educatonale cre raspunde neler inabauale ale persaneloreu cnn vedere adept prac eduestonale pent elevieu saconine prepatie handicap din pe sau dase de arent bist 0 osigtepoststaapractcars unu spore cave oes persoena cu hanliap pracum hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin er Ane eee ede COMENTARI ARTICOLE COperatia a presupus scoaterea une cori vocale, ceva din pe. a, exista o asemenea prevedere in logisati... Pentru dota, Soul a decodat. A 2-a 2 dupa deces a primit decizia de pen, rutin care mam Byapostnel fon Ove s Nou PE FORUM “Semple stares ae at Procedure de recinostor potty inanahope bgtive medicete a domi © Sesser eweeremne reo Drepturte persoaneor cubanxtcap 4 asigteserdl eductonele de spin pentu peteoanelecuhanclep si tame acess, prin ast accesulin unitate inutile de ntamant obtgat fi pen intoducere uni crt de protale payne a vel ntiare, cordaea nei camere de cul supiment aa de normele minimal de loc proves de ge, ‘3 milosco de anspor in comun de supraina s! cu meoul, Sonociam de acest» proved sh Ingotlort adult x handiep eudivst mint acorn premnia eestor, pe bara anche ‘site persona protsionis ai parsoanelr cu handicap gravsau accents Legitimate pentru transport urban ou milosce 6 tanspen comun de supa est velabila pe intega ero lt, ind recunoscula de eae tegile de Pansport eal si ese elberata de avectite ex oe ip de ‘lal, ponte 12 alain cussnors po an calendars. Beneeiam de este proved si urmatarsle Pereoanele cu handicap accentunt boneticazs de oasis Venaporul itera Ie alagaro, cu ce Sp do Won, nts cot un Blt a en seclarat clas 8 ha, cu aubumle sau eu nale penta cama de aceste oevegen 29. (on 24) Calton provi in fincle de rcomandarea cantull de diaz, Ba Porsoanole cu handicap beneficaza de protects impotriva nega si abun nerd locul undo ‘aoesia 6 aan caalin care persoana cy handicap, indferetde varia, eco in imposiiiatstile sau laza de protect jriea su forma curate arta de a adminis buna personal, aaas ie ites jue. (a. 25) Persoansleadute cu handicap gra rod carl dobanda bugetl do sist pon vanstoru dela bugetl Asal Natonele pentu Persoan a0c85, cu condi plat a saceta srt ced, si x condita em valoaroa ech 8 m3 ‘depareaeca 10.000 eu, ler elimares cri s8 ny depaseasea 10 en. heal achstonan de avevehicale adptats special pentu vansportl persoancler ou handcapnatanteable, dependents de hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin NEWSLETTER PSC CERTIFICARE HON Bs oe ifrmata de sansa 9 crc ental a, CINE ESTE ONLINE? reo Drepturte persoaneor cubanxtcap ani (ot 27) promt in Oronanta Guveull nr, 182002 prin nko crea tefl do ze real: 66 aroun ‘Angnarenpersoanal cuhandiesp in munca se reainiinuraoarele om Informe poet ar.79) Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap: Persoaneleadutecuhandleap gra beneficaza de: buoel penal complement ur, ret de venti cum Pensions ou 93d Ide isan vor primo indore de instr pune 6 pense, conform Orsonans ge ugants 3 Guvemul 108/200, pubieatan Mentoul OFA, Persoanele adult cu handicap accentuat benefclaza de: Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaza de: buget complement NUPOTBENEFICIADE PRESTATI SOCINE: pera etna on dent, _20ut ou nandiap grav sau ace ‘sitenul personel proeslonst care relasaza vent tn ingtira proecta Gopi cu handicap grav beneticaza de: Natonetapentu Presta Soa lsotorincuantim de 46 Io sau asst personal Coplul cu handicap accentuat beneficiaza de: lca do statin conde sin cuanbumul preva Natonate pentu Press Soa 0, majrateu 100%, acordata de Agent buget personal complemen nar, maerent even incventum de 681. ‘Coptul cu handicap meu beneficiaa Netoneta pent Presta Soa 30. majratey 100%, aoordata.de Agent ‘Coplulcu handicap de ts HVSIDA benefcaza side: hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin ame reo Drepturte persoaneor cubanxtcap Nu pt banetica do os ‘caracier soci, co esopta cenull de Sp rsp, in care se asigue inane completa din partes Facilitati sociale acordate persoanelor cu handicap: Persoanele adute cu handicap grav benefiiaza de: ‘ratutates wanspocut interurban, uv aulobuzle in ia #12 calalor us-inrs pan eaendari Persoanele adulte cu handicap accentuat benefcaza de ‘gratuites anspor neuen, et, ia ost ul iat awe scaler las at, ‘rautte vaneportuiben cu miloace de ransprtncomun de supra cu metou ‘Gopi cu handicap grav beneticiaza de: _atutates wanspocut intrutba, _atutteransport urban cu mioaco do ransprtn comun de supra si cu metoul Coplul cu handicap accentuat beneficiaza de: ‘tutes wanspocu interurban, ¢s auobuzle nia a clot dut-nors pe an elendarite: 96, In linia costull unl iat awe acalerat lesa at, ‘tutte vanspor uiban cu mijoaco do ransportncomun de supra su metoul Beneficiaza de acoste fcitat si urmatoarele porsoane insotior persoanelorcuhandicap ara inpreanis aossir: Insotioncopsorcuhansieap accerua preznia acest: Insotlor adult cu handicap aust mint acorn proznia aceslora, po bam anche ‘sistent persona protsionis i prsoanelr cy nandespgravsau accentua Persoanele cu handicap, dotinatoare de autoturisme adapts handicapulu,precum st persoanele care le aun ingrirebenefilaza de: Persoanele cu handicap sau reprezentantiegallal acestoralacerere, mai pot beneficia de: un care-teitmate pen cul grit de para. Aoshi car wensporaopersoana oi handicap posesoare de crd-tgiimate beneticiazs de parcre gatas Actele/documentele necesare pentru: ‘Ato necesare pentru pentru acordarea indermnizaieilunare sia bugetuhi personal ‘complementar’ Cople dope documen care ats icadrateain grad de hanalcap (in trmen de velit Copie dupa seu 8 Dosaralse depune a Primaria acl de domichy sau de resedina a persone! cu hanleap sala hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap ‘Aetole necesare pentru obtinerea prestailor sociale sa transportul pentru adult: erica ée ncaa in iad se hansiap copie si oginal eu pension _asovorta dela Cass oe Pans ‘are reaitacaa preset s2u nua benefisat eet CFR in aut vera de sla (panu sla cone fea x nu retzeam vent penn cara en ‘Actole necesare pentru obtinerea prestailor sociale sa transport pentru copl: oct de naar cop eape 3: orginal (pone cop pana in 4 an) ‘ul de dentate al epezetarau egal copies iia oan al attatparn copes ginal costa ost daedatcople dupa cotteau copia copie sl evga (pent cpl post 4 an _asovorta de a scola cn care rena ca eevntoam curs de eniete medcaltp Ain coi ‘Aetele necesare pent obtinerea rvinite: centcat se ncatareingted de hanacap capes origina: Port obtneroa ear dull lgitmatie rovoita de parca ste necesarao pom tp Brecon, ‘Aetole nocesare pont obtinerea cartele de metros alegitimatiel RATE pentru persoana cu handlap s pentru asistentl personal orca de ncaa in gia de hansiap ala eoplovoriinal ‘stl de dentate (copier pen beneeiari de agitmatl in baa alr ale nomaiveadeverria Gol RATS car ateia ‘eto necesare periru acordareaindermizate pentru cresterea copii 0-7 an in stuatia in care ‘copii sisau un parnt/persoana care are coplulin ingrire sunt persoane eu handleap NOU: Aeoso dept 59 acorda prin OW.G. 1112010, mositeas prin OU. 12472011, car a ina in ginal cop ua able de ene uesneeat de Henini au ceria de masters) ale rmombilor fail s0, soo cop corer de acosare 2 conceal panbucestre cpl pens a7 ai daca as hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap documents care dovedesc cx parininu suntangaat ce slater personal pent mine doar ety ocunents pind vert sotitanto, Aw! plu, benelal au abiga ce cotgaile egae ata ae bugil ocal penta ‘Aetole necesare pont acordarea indermlzatiellunare pentru cresterea coplulucu handicap eu ‘varstacuprinsa inte 317 de care benefcaza persoana care are ning, supraveghere st Intretinre un eopl eu handicap 12 an() in Lagoa 4462008 ru bonis do aero Provnmte do a2 an (1) 8), 6)-3) lan. (2)%, dupa eax dead? ainsi Logen 4008 Sond elverta de autora competeie dn care sarezute ca persoan indrepitia nu benelam ‘se sepineprsaate de a7. 42 in) cin Lege nr448 200% ova elberata de organete competent administra nancira) cae ates a sotistantul ra reatzear leant instr cole prove la 57 alin (tH) sin Lees ne 44872006; vada eterta de angel sou dupa caz declerata pe propa aspundereaperscane Ccorraa iota do sta dovednar we €iogisba a rpitlura ness! sw inant Agena ‘cto nacosar pentru acordarea pati -doband la crtele do care pot benefcia porsoanele cu handicap grav Sa accertun or persoanacare aren ngs ctputnun copa haneap or enefclar Retumare cei sa nu depaseasca 10 ani Persoanele care auin ingrre porsoane cu handicap netransferable, dependent de scaunul cu rote Cres ea lost exusivpenty achstionaea und singurautoveicu special adept pent ‘anspor una perscane cy Nanaeapnekaaforabil, dependents de esunul etl Sa. ofechiem plataratlor crea a seadont ‘Actole necesareeliberari adeverintlrefertoare la acordul pat dobar: hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin 18 reo Drepturte persoaneor cubanxtcap Certo de ncarare gfe de harap (ope Document de dental (cnie otarars 6 puree sub nerctolispoatio de curt, dupa ca (cn Declaae pe propria spurs ca indepinesi condi a.27 din lege sica nua maibenefioat _acosia (pent aute)-Ara 2, _acosia (pert aaptarea lout} - Ane 2 Deelaate pe sropra rg pundorerefrtare ln apulea a omunieadrectl oe acilinre & Conical de incarare sav orce mositeare a domicill(cupnsaln Areas 2128) secers cn ee Cople dopo tact tr pare locus potrt nev Ind iat eval de ur ataront adapta nicemit de un organ aba ‘selma pe props raspundore a organi ait in cares asa fp a prose lucar respect cate de accesiiat in conforma cate rormatse in gore Forma: ‘covere ae sotctare a prostatilr soci a acti pentu ads ‘corre ae sotare apostate soci a facta pont oops Baza legislativa: Loge 448200 pind protec promos crap parsosnlr cu hada republet 201 ‘Oran 7078382014 pve modifearens completes ane a Grin mins mine ‘ami st alto sans sal minstul sana publ ar. 7621992/2007 pont aprobarsa citeritor medio-pshosodale pe bam carora se sabes incadrarealn grad de henceap Legos nr.672014 panty mocareas|compllrea at 9 din Lagoa. 44872006 pnd protsca s ‘rail 6822013 prvna modcare cap. 1 dn ane la Orin mnstul mel ai si ‘2paltatl do sanc sal mst sata public mr. 76290212007 pent aprosara crite Imadio-psinosocale pe baza cor a sgblet le incaares in grad de handesp ‘ori MVEPS nr. 2298/2012 pnd aprobareaProcedunicadru ds salar a pereoanelor sein ‘edore ncararlin grads pee nenicep ostgubcatn Mentor eal, Para 672, dn 26 Cranuty.2260 in 17 august 2012 paneu modiarea Orin minebu sanettsfamiel sia scold lal Aula Nasonale pentru Prolecia Copii Adopéer.725/12. 7082002 ‘rain! 2289 in 25 august 2012 pind spobarea Reguamenti de eganzaresiRinconare 8 otra 682010 sin 05022010 pont mosifcarea si completarea Nomelormladoogic de hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap 12008 prin protect si promanarea repilar pertosnaot plate a provedttar Legis handieap, probate prin Hotararea Guerin. 26872007 Lege 3592009 in 20/1/2008 pent madifeaen at.20 ai (2). in Lage ne 448/2006 pind proteins promowreadreplilorperscanelorcu sbi Lagos 3602008 pent maicaea Ita) al 28 in Lagoa. 48/2006 pin protec si Lages 20712008 n 2108208 pind prin eprcbarea OUG 8872008 pontu modiearea Leg 1448/2008 pind procs si promovate dept poroanelrcu hands otra. B842002pen maditeare i complelaes Normelor melodlogice pilind madaltats ‘sacra a cropilora ransporinerwan graitpersosnlereuhandap, aroha prin Notarares Gunerulin, 6902007, ‘eu W. 862008 pent moifiewea Lagi. 4482008 priv protects promowres depo, porsoanlar ox hands otararee Gunerulie. 6802007 penta apobares Nomelr Meodolgieprved modalistes de corde a dreptulola transporter gaitpersatnlo eu handeap ‘oni. 229 psd nplementares fom unica cardulueplimate de preare pentru porsoanala cu harap ‘sino, 622007 dn 239412007 penn probes lntuclurlr pn egilal ‘tanapert urban cu moses de tanspartincomun de supra pent prsoanele cu hanleap modell sesh otra 2587007 penta apron protein promovarea dept persoanelorou hana normelot metedlogce de spleare a Legi 4482008 pind Fecare are deptl ts dezamagi une stare) Go wont sn | COMENTARIL POSTATLA sim congenial areus din naster as don parsoanel care a hotarat = Wosere4 operat panei ersi ge 3 ans umesz is Vetcune ‘SGbrannumtinare ne cial dri ean , soe daca opine tl de mine. ASASALAUTE DUMNEZEU DUPACUMAU FACUT sty © osly RASPUNS +s hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin ame reo Drepturte persoaneor cubanxtcap esly \VALABILITATE CERTIFCAT DE NCADRAREIN GRAD ” tev constatat ins Cartes de ead in grade handicap ot FORTATIA —aisitatosacastuia lun, 21un sau parmanant ata stabi pn Jar 4.2011-——ngtuctunsa metadoogianr4/2009 coma euparoae, Unde post qs eran Funte de ce ame se sabia acest lie? Alexandrina ca esly = Slutoneansdosaretepersoanetesalictians, care au fs programa si ane “amined tentuen ConinnPemena A superoare de experts masala persosnalr cu handle peu sll vee lgestaza sly RECLAMATIE: 2 BUNAZIUAI Na numeseBandulaAfaler sata Sati Mare Sh ca © FESTATIA —_Intege ca persoana cu aba daca cntioneaza o mana cl Feb18,20:2 comenz..dobands inprumutia bance esl suponstde ANH. Ag ux Dintan see ie phn. ae 1 ae eA tei.Os nenumarte os am apes acest di, ca sn i pls AOMBERT ine. Sata tate suena varal. cm cr, so ras dobangs! DOSAR 626, Acnstdosar e-toc cum Sa, apo) sila nua eue ma slag cuunban sical steae incur. Apo Poporu ese cont mil de cake SEFlacestor asin Mota mia de cate acest ete. sf. cu gandul ea doamne ace 50.200 Fesly BUNAZA 2 A amotetia de 7 ana fost opera ln ima s acum areolar Sita care FRBTATIA —ruldavole se ceesca ets eat ca un cop de dani Weta osaase esta nul cop dean's ate gradu accannat tamer ase pe a 0a ast hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap sly ‘DREPTURILE COPILULUICU HANDICAP GRAY ay S™ tuna tua, om ott de 2 nla nastere a ost clognostcats: opiate ssi EE teenporn eutectic sty PENSE +8 a mulmoscasintraspunslev sty ‘Suma de 234 leat slab in conforma ages ets s este Fesly = candt-audatoermanental malas comisie vo data? FRBTATIA troy a imlraspund'simie cau stu daca obvie se mama ue Fb11,2099 —etn_caudiu29 ide moss me mute pot am raspund og pensie Resly 11.2019 Dstraton unui Corteatde handicap "pomanent suntobiipa sa se peing “1850 DGASPC time pn os hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin 8 reo Drepturte persoaneor cubanxtcap esty ter sisuaineebate por suman referioae fh scuon pit *24 ir sitrenCo! se a prima in spunea suntsciste senninane tones reat tn fey reat esr 2 secs rast TAOXA AMO ONEREGA ° rest FE vcerxnuronrenmunanccar ° hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap ST Necunaientia rei erimtinn “— On oe . Seer eseigessr cee - = [BE] msrins Perscana ounandiap pose benefice de medicament gratuite daca pote Nosonaince Sanat De asemenes, peri eiverna de medical famile rebum fe ‘areata cata HANDICAP pent ea rmacil a faa oompensares sly SScUTIREA DeIMPo2TT ° vas rig si epunes daca mal este vais sctren de impomte salar FEBTATIA —_porsoanolrou handicap acoanatsi dupa noua loge asistetlsodae.Cu hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo asram nicole praia de adrian pesraria Drepturte persoaneor cubanxtcap esly RASPUNS ° Innoutogo a asisons sociale problema hansieapull sts vata mal ener doer int-un capil, ha se a8 nseaba ca eges 41872008 se osly buna mua sly cont rep am dace dau neste una opl_Dace nu am eats ns rein sly MA POT INCADRAIN GRAD DE HANDICAP ° \Verog a in spunet dace ma incadrezia un ga de handicap cv acest TWACENTROVEDULAR CU INTIRZIERE DE CONSOLIDARE sly POT SAMAINTERNEZIN SPITAL ” fae acetlvesnesvand ns alate de angnatiel cea de pensions esty hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo pera Petre amt nun Drepturte persoaneor cubanxtcap bez carua am racutla pensie pert nis de waste inéeping tat sly RASPUNS a Impostil CAS 55% In pense pose 7400: a oststabltprn ‘rdonanta de vgenta 117 cn 23 dacamrie 2010 (OUG 11720%0)penin reglementvea unormasus mencatocas cman, sty buna ue a8 dora st lao fait am ca handicap de gradul2 Realy CCNEMAPOATEAJUTA, ° oes an. ca am crescit ara prin, mau ast bniciarond m-am ds 38 rediculneotlog, nua wuts in dea nmi. mv spus ea Yebue ap Prine pony ca numa ngtienm nimen cu bosla mes, va rog an at ‘ub cine ma poate aja pica ra aaa ina m8) stata mecicala pe cere oa ar acum am plete eauz ers persia Cine ma poat asa macarcuun sal ma poate conact le adresa de mess ety hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap pe\tul deeana74syahoo.com ety {ardel acconutpt ea benetea ifemar inspite decercn arn aha sire modcala Menionozca inlona decemie 2011 mia depuis ance bmese dociza de pensionte(rca cova un). Cumutumi Resty Dette unui cea de handicap ele agua medical in pain, ndusivdo medicaments grate, at pentu ratament ambulatnu, st pe tmp spitz n cada sltemulul de algurart social de naan conde stable pin corvactibcadeu (a 10) ely servic oFERITE ° OSTATIA nga. hanscap 1 cod toa S7AH10- accents, neebare.ne Fop13,20% _abuie sama cresezpenins a benofca soa do lagen 4482005 ( ampacis —?ee.ee donc in sl,con Popes... mutumese! ely RASPUNS ° Fee14,2012_Unale arti se obtn an Draces General ce Aiatnta Soilas sz Protea Gopi isl (Sada Vasile Lupu 574 cod postal 700309, Telefon 0232147.781,0232174.800) Petra Pent sours Inimpoatil pe loeuna va aces Prima e omy sly POT OBTINEINPRUMUT DELABANCA? ° handicap g/t poat sa beneiea de mprumuide la banca st hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap a ety nt andres Petru Lege 44812006 provede a Mt 25.-Prsoaneleadute cu handicap bgetl de sia ponruachntonarea un singrmiloe de arspor si Ponty adepara une! ocuin (Dee! se povede facile num pent edapiate ue! outa nu Realy FRETATLA —czanitat Surtinsotou unl adult handicap gracul 16 wea sa st fevm7.20%2 caca apart decoln Vontorl Olas numa aestlenacast ireniatneakn —YeMulUmescanispat pane apune esly RASPUNS ° PORATLA Peru sly asTecTOME ° Mores,2012 _cominin cn sector 6c ose bolas ns handicap, in rp on abe -q__ Sears, persoarele cu mastcinmiela.san aust incase cunandeap umacis 120A dopus consi si nu am rez nimi, Unde m ety RASPUNS ° pee ist hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin v8 reo Drepturte persoaneor cubanxtcap ety FACLTATIASCALE ° congentaig: 25¢cannat}Cu mutumi prostemeetvat. esty CCERTIACAT HANDICAP GRAD 3 ° sty Dette una erent ae nandicap esl esiguatmesial in conformist co medicaments gratuito, ala pane Yatarontl ambulatory, cats pe pul stabs pan conracu-eata. (ar. 1) INCADRAREIN GRAD DE HANOICOAP 2 sly ‘unettor zal se tne sears de acutatea vata camp aval i och hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap esly “bana aua,suntsiadstea nsullno-dopenden ain 1964 am eae compas FORTATIA pe car posta da dabei, Sunt cada a gras accent ov Cod bola Memento exmoran atari rt mee sly RASPUNS ° PeBTATIA —Comisa de Evaluate 8 gradu do rerar 2012 runs Const Siptewm deci mended core sly Hawotca MEDI ° ‘9 woa sa st daca concadilpentuingrijea coptll ouhandioap med POSTATIA pan lo lest la roe. 2082 cS Resly ‘Bun at rn at grad I cent in 205.4 nent acu am print Ar21,2012 —_indemniate de 23,5 lei linc leglimatie nicl ransportin camun casi, ste doptirive mulimose! sly RASPUNS. 8 ee rostemcett Peru Fesly ‘COMPENSARE MEDICAMENTE HANDICAP ACCENTUAT ° FORTATIA Ary nandoap acca hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap pensionaea na-am ineanatsi? Soca sensi suntasa de man eat esty RASPUNS ° Inea na au apantmonlesn gist dar sa mediamnisor (De aserene oxi interpreta loreal agit de aun ude ‘bu de asiguratp care wl aieam aa fe HANDICAP si nu PENSIONAR senaiare ale pacens,) eas sly CCERTIACAT MEDICAL ° ine 24 cn 24. problema mea est ca dala de 7 sau le revoa. problema cea ma mare ees cane ma asks AOKm) ou coll sane veda un medicneurtog deta spall de cop din est, dar sly MAKASINGURA SI COPIL CU HANDICAP ° Sunto mama singura stam in ngnie 3 cop min Rnd cu gra 2p secantual ru am fil un rts auton acim fest miesoat sly ‘8 Gor sas daca am epilepsies Incadrataint-un rad do hancicap? hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo etre POAT Petre Drepturte persoaneor cubanxtcap sly RASPUNS ° Protect «Copii in jade agnostin sly HanoIca n aca. pulse ss pimeasce pense dehancicap si aoe ely RASPUNS ° Contam lle stebleste un grad de handicap pin xaluarea tect ‘yal uibuartoruncsonale determinate de acestes. satel medial ce dowecese agnostics sa sletat programe nia slic sale ate macial rofarate specialists) stablngncncrren in grad de handicap evel cpt «pri onder Ince masutaoperssenacuhancicat a2 poate benecie de eitmate de Fesly hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin ane reo Drepturte persoaneor cubanxtcap cori cuanto ° ——pestaria natant do masa poate da eiatusres nonsiafa tmmineton cago viaicn 2012 —-*)40p8 programa specials adapta gradul ae handicap? alea sublet do emmin sana afl ca 3 pote opi? sly —— ducal natonale. Lege 120°": protamesiat oe esty PeATCA —iparmtopiesevra a oil sang (vedo cu ochisin propor de 6%). aricioe aria sly = inoxdint7622007 pen arobare cterlormeio- phasor FOSTATIA —beza carr sa tallest ncadrare naa ge handicap, a ealuares anil oo i prostomcett sly buna lve sunt mama unl ope 3 ania 6 nice are grad de handlcap FORTATIA lar eu primeseoinderiate de 450 on nan can in creado si Fesly Indians pen ngriroa copia olnain vars de pana Ia a PORATIA hancicap ou aston intrurene gana I mptnres ste 20:2 36 arora pe bem cereal de conse mecical deg handicap entsin coe te, cup ex ostatmajorata cu 100% pontu copie problame par simples hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin zane reo pesraria Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap ety Haworcar ° ‘2 espns ca nu se incadroaa lnc un olde grad de nandcapCo vee afbcom?Unde 88 ne adresam am atest on pal nde asa? ingot permanent sittnu saat in considera La comisie la reine nu sly RASPUNS, ° spurs a mai sigur iat pane a Decade Aaiatnta So elo Snetoneaza 0 Comisa de esluare In car rable #89 preva ectnle moda ce covedose dagnostculsisa sola programe pantu pedals) sabilngincasravea in grad de handicap oval rep sty sly voln grad de handles Ineadrar nase handicap hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo chetan simon chetan simon Drepturte persoaneor cubanxtcap CConastaile 0 depun gs regions Insecta comise do ni ir acasta va ransmie cones supercars Cortese so totifoneash pin dei eine de Comisiasupainr sominstavre, 8542004, cu mooie compet uaroare Cero adreseo instar de contecls administra suntscutta de ety \VACER ALUTORUL ° insula ar acim 23 mal dopistt's ct eplopsi, uma aoastor ola focu?Pe lange acaste Bot ma sue ie atl esty RASOUNS ° ‘in pacate, dupa anol 2008 AVC-la est sco dpa atectunior esty InrRERARE ° sly OCA INTREBARE ° 0 a spun dagnostcul mame mele Hemipareza stanga acer emisnapsa nomonima stanga dupa inte coratal sn leapt boll natn ao 24 dosombte 2011 alin 12 mare 2012 freterzn de pep ema acostr ol usa de upon fs serie do urea ap slopensia de 3500 esty hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo pesraria Pete cesta POSTATIA Drepturte persoaneor cubanxtcap ASPUNS ° ‘uburrlorfunesonaledetrminate de acess func de aoctare,Comisia soci si le ate medial reels specials) s vm sbi inacrareain grad de hance. sty InTRERARE ° 11.06.2012. me gandese cu groaz ‘erate meds apciates etl nedeplassi ia cel dla mee sly RASPUNS n Hotta. 4802008 pant aprobarsaNeloccogie prin organizarea i Nnctonarea comiia de ealuare a perseanlor au hand (o)lr anu perscanelarnedeplastile, bam seisosi mesial i omiulrgedin personnel az (10) Chet se cepasare, in edera aigurel vals comple I omictuvagedinapottatn. (0), se supora ain bugil DGASPC. esty ‘AMO RUGAMNTE ° unde eb s8 ma ntrnezn ese medonesralog peda ar pans \ 0g #8 ma sural daca nu am fost stile epic ou vrnosc in rumele ma muhor mam care am copicugradul raya rg sama aia hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin sire reo ana it ‘CONSTANTIN |ANDREEA Drepturte persoaneor cubanxtcap sly DDREPTURILEPERSOANELOR CU HANDICAP ° seosLbugel ini putt spune gece? Realy unica mesa muntin data ce 21 apile 2012, darin data 629 mal am sly Ras. ° ountala CASALOCALADE PENSH BUCURESTI SECTOR 1-8 Ut en comb eden Eh poten seta sty sly RASOUNS ° Putt ea crept a indemnaate daca prnerluaroaafoansi raul lourerorinetonala dtenninat de acestea se const ca hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo FORATIA etre Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap ingnostuliagnostcele) sola oprogramare pot eal sly VAMULTUMESC PT RASPUNS ° st graul si nu mi s-aaprot gesind sa avam vats stust eta parere sty SPORDE VECHNE ° (yavhe 22 de ani echime Le indemnizate a8 mai seo sport sly RASPUNS ° ona aa sty DACA GENERCIEZ DE SPOR DE VECHIME ° sly te species dept la spordevechime, soca anaiaorc ose srptile (sal br, spun rile (ipontcorirbut imu acrdatoat repre va recomand sa wa adresat hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin ame reo Drepturte persoaneor cubanxtcap ety SsPORDE VECHINE ” tlc da munea a prmarie A 22 dean wehime,Prinese salar mini pe economia. Lunar 308 ost spocicatca Sl spor de wctime VA MULTUMESC, esly raworcar 4 rmulumesc asoptraspuns sly Contr lagi, peesoana handicap are aroptlln un bit grate fa de numrattoalalbetslor oe rtamentbainen sly YoRDANESCU ° sly SSCOALADE SOFER. ° pion arpt.stine| eae opal pena newile esau da ave masina preonala adele sty hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo hoa Drepturte persoaneor cubanxtcap 22 ANG RETARO MINTAL; DREPTURL ° lunar aprox 200 [sina nso aprxmaty 50 aru mal angjeaza insted deoarece na uumose sv dorese numa ie sly Inderniata ae nsottor ete n contort oe a ssana esly ANGAIAREWSOTTOR ° na asura poate iorte args un nso, dar sgurnu sepia Lunwinsosor tie! cand praia ein? adores seer plac, ely PERSOANA CU WANEICAP FARA INGRUITOR ° ‘ha24.2012 —_ Rovinasupra subeehi cu mentunea ca persosn cs handicap pana prostemcellrticl ows nu avea angele Falla bala cu handleap nua gest aa va dorese buna sly le czablitatldoptrle prsoarelor-cu-handicap inl reo Drepturte persoaneor cubanxtcap RASPUNS ° yn24.30% _siuata de expat dose ne esta comuna muterpersoene Petra Sa porom cainuma recenislorreiscan bugeire, prmarie ely TESRELAPENSE, ° roanahope ope nlcuoa sty ‘Serge, pe Forum Daniel apostatLagea 253, LEGEAPENSILOR Veiga colo intge Capt Pensa de id (trea a ai muni yan). apromaty ‘Sav thaprob e Inve sictase pe Formal rostamea! sly CCOMISIE DE REEVALUARE HANDICAP ° sojimeu sutea Ge parison sl aaeimer de handicap a jude Tuoes neu bcd grad gravel sl seca eg tear spus cB neces sober permanent acest inp ou am nullcal la sencigurcuaccopl soca avind near edie 220i ptind acun-am opus sortase s8potne seri pra acopen chat hana amine pamparsnu der rept supaveghindt utd jos an pataria loca. peBolg gi medic de aie a veri of aca gia sr pe TueosLuna ili fin tron eexpare ol dosaruu am dopus oat tite deta neptune Pereoans de aaa socal in locate cils8obtnconra costo sahare sat 9 masina gis mera pe 23 lle a oxizve anu marge de dou onal ctr a cole ous emma cprooegui 9a cl a ar chilato masingam pect a Tues pina prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepturie-porsoandor-cu-hardicap hin reo ops cua Drepturte persoaneor cubanxtcap pubicaital soles elmeu yinuinslegund 28 ma adresez avin Insoior doa pra rvaro Nu see cont dein se speci In va muthmesc mut pinolagete esty RASPUNS ° Is Comisia Supercar sly muctumesci ° mutmese mul pepunel Tnrebarea maa ora da apc ca or superior s& ma acresezn sor dact rigeate pi ecoms abun ee se a. v8 mulhmescantcpat esly probleme jr sly unto persosnacuhanteap.imidorase un oe de munca eau un sprin dn sly hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin sure reo Drepturte persoaneor cubanxtcap Incas etaabeta inca ma duce cs aaron faut sine sila Meare carlin se cova. wes ssh daca pots fra injueata pea ful mou aca acolind st atm nei elnvapimitinca bana sly ‘Bun dua, mama mee ee cerca de handicap pravde erat, dosal _ Wllam prnitinersizati numal pe nani. ol‘onat si lfon ne ‘anna, U8DUH 858 acordaincapand oun umatoare acini nus p6 ‘ait malinelega nimiCum eat legal? Mmm! esty RASPUNS ° sty ‘Avvo maluaa cre ae pes mana dopa 1 congenial oseoporoz ora Pama data a nett de ied de Nandcap ale scuttmp atest tie sty esty FEBTATLA obo sa coez0 con persoanelor ca nansicap into arume scoala 36 hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin same reo Drepturte persoaneor cubanxtcap ‘Mex sormala cre oso oale aproape de ouinla me, dara par vor sa ce const scoala, ral do nandicap find cal gray suntosl gas aca sly ‘ug97.2012 In Logon. 44872006 pind proach i prmovares deptnor sz_Periomralorcuhansicap se proves pete M119.-Tnvedeeaasigur accasulpesoareorshanccap a untae nstupie de mayan autorahepubtoe au obigaye le 1) sigue szeaoul une ginetufie de islam, ‘sigutan Sooaos! hspoctoratl Sco. SECTIUNEAG2a Eaucofe cers septate ae sly DDREPTURI PERS CU HANDICAP ° PESTATIA —smputtpicorlstang de cospsa sup. plc éeptin urs inobas 208 corfcatleste acoréstpe un an deal, Tnand conta tal maar 77 a 190g simu poats face nimi jr 69 ria in fine dor cu autora Inscaunulourotte nu se pate pune sing ne es foarte peu se anspanam la comisia de handicap deoaree sia la 84m daparare de programatla comisi smu si cas, sly ‘ncforarea comisie! de alae a persosralar alec handicap, (@)lo coast perazane! soplasbie, nbaza soisasimedeae gia (10) Cholli 6 éeplasare, nvedora asiguréri rahi comple ln domized nia, (@), 86 su pond din bunetl DGASPC, hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Lorena Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap Realy Insoriron ° ‘rm de buniea ron do 93 an\are caren! de handeap ars ests apt. ‘rw suntasigrata sami un vit acet lens se intampa da 2 ance esty sly RASPUNS 4 rosa 2c apea corer platia wi prim seria pa cree Resly GRATUTATENSOTITOR ° Indemiaie 299 ron arc oat acest na cept abate siatine esly hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin sare reo Ovary caorge ariel ‘Geangu Simona Drepturte persoaneor cubanxtcap Cit 9 Hotararea Goma. 882011 prin acon rgeizats aminisatde Cosa Nasonala de Pensi Pubic. prosiemeolia.. ‘be asomenes, norm alc inmate anasta oma prostemeetva. asuTon ° sty Resly ase ° prosiemcelva. sly ‘0 anisiam benefit de str Ie plata dobar fomasina cu creda esty INCADRAREIN GRAD DE HANDICAP ° ‘ton sim-auporsionseu gradu? denise An dep dasa hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Creange costt Creanga Costt eorgiane Drepturte persoaneor cubanxtcap sly RASPUNS. ° Comisin de xslnt ete oblonin saraspunsa nse carrea de ‘aluaraaaolibrem in creatn car sa sa spin ontom og “nu geneaoreas in gred de hancicap Momore sly ‘0 pints se catct ou PRECLARE: Nu a ncadieszn in grad de handicap: BOALA NU HANDICAP: MOTHAREA clare Psinosocle Ineadrezzoate ns autbine id aceea am apalat Ik unostinn esty ASPUNS, ° caro intuerseza Vata. Acosta dec post ‘convadse doar de speci sly ‘Daca am cercatde handicap gradu 2 sam rames incarnate esly hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin sare reo Drepturte persoaneor cubanxtcap =z Mwsla nu vainpiedica sa primi indemizata de costar acpi Petra esly OALTAINTRERARE a peree.2012—_oarsaca dein cron! se arenacap ora pectin nore ara esty {Este npatde? ans jimceam sn si drophinl isi daca se pote imbbaele—_iniomsgrtitin-c insite de stata mutumesesiastptun espurs! sly ASPUNS ° zea de recuperate. nomati mai mule put gainer peng We*pIOstMCoHOL Pe rman lng, persoana cunandicap pose Hadmisa in Cente readontalcazl in care acestia nue potatguta proace i ngivaa Inert suplmeninr se potobine def Dei. Aiton soca se Primana sty Buna sear. Ae dors stu daca plat 2 de handicap benetcaz de co sly pase ° hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin nts reo (2 pastas ry Mote anil Drepturte persoaneor cubanxtcap slo sturrfumiznlor ge espontve mesial af inline coneacias stiguas de senate deconeaza contaelaresdepostvali medial ia {2hln siuata in care pon un sispoatw mesial prot de anzre J ncitere als ror Rimini spon convactual cu acaeas| asa de asiguar de Inenner, respeeivprobl de eferninsuma de incites, daca reile vanaive cu amanuntlsums Ge nehitere ala sponta meses eet al mate decatpretl de referriabume de incite protiemcal sly porsoanal cu gras’ de hanacap deca na ries alent UF. pros sly Ras. ° ‘Benfcin aestora sunt parseane cs venitmini garni, some lnegitat penlonalsistomutu aubte co pense mai mica de 40 te una, ersoanele cuhandica grays scent neinsstonale prostemcetval. sty Inrrenare ° prmaedersiate) sly Insota.03ca al doptlainsotor pot optala sient personal sau a psnaisi ool pe bez une! adeerine cai etuzal sistant se wen prostmealt.! hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap sly FOSTATIA —nkebarea mea est: ote ins numa pat a ongriessca sem sly RASPUNS. ° peck Conus Nome prostmeatia La SECTIUNEAa 3m Cente pen parsoane cu handicap wb asi Rely ra Fesly ‘auuror ° Nov91.2012 sau cop sinde mas putea are Dascalu lan sly Mara avez 20:2 pares a Drecta Generale. latera Socks Proteeta Pot sty RASPUNS ° Nov02,20%2 Perecana ounandicap ate croptlln dsfasurarea unui program normal Petra hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo paras Sioguratcus POsTATIA anil Drepturte persoaneor cubanxtcap Fesly porsoanalnfecan cy hvsinapatia cos drptit au? sty Ras: ° Vex spans info, MVSIDA: rept ratamento opin prostemcetvat. esly INTERES PERSONAL ° Sonu tress de In care banea a pasa av prim? Sunt sty pase ° prin ogea 20772008 Gu unui uloveneu adap special pent tansporl prosiemealia. CCERTIACAT HANDICAP GRAY ° ‘et daca a puna benefice sso et id ior san. V8 hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap Inarad de hanecap Put consuta acl especie prostameetl a VALUAREAGRADULUIDE HANDICAP IN SINOROMUL IMUNODEFICITAR CRONIC DOBANDIT sly esty Persoana cunandcop gavseu sccenistberefiiazs de aceasta esly mn ° ‘Buna Sear. Am un col ani cu aba ae grad de handy grav. feu sm dept lanman e234? Malin sly sty hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin are reo ian pestaria cS anil ‘Atos = ant ssorgel siting Drepturte persoaneor cubanxtcap Rely veces ° recut dosaril esly Rasp. ° jor de deca s0 acorn cna docosuls asus de asiguransocoe ssa nnetneres Marl ade cece etal A esty INDEMMZATIECRESTERE COPHL ° Sunt persoana 1 rad de handicap accent permanent Ae aves © opi? esty RasP. ° Desir tpn acest sens rina minal mane, fail i protect: sodae nr. 14742011 pont aprobara Istucunlor do api ‘rdonaril da urgent a Gusev. 1172010 png concedl s prin Hotarares Guvernubi 382011, dn Normele msodoogice pear a prevegertor Lapin. 4161200 prin vert min goat, probate pr Htarares Geral 502011 Fesly ona sear, sunt in jose, Stam in satsi mama este persoana. co ap ofA orese sas deca benetionza de grata fata Impazu pe eren al adr Pana acum Fam plat ner. dela primer hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo anil hip tan Drepturte persoaneor cubanxtcap pase ° ni mle arp gait in arial sau consul Logen 48872006 sty 2 pat As dor sa stv dace se pose obineindomrizat de cra. sty ras ° usa di ae cacat do harsieap? Oaca DA aunc consul a. 81 29272011 a Alsons Social Inetneren acest, contr at 102 nace lege, sink sly ‘AuuTOR ” main ecadata ga nso enionezca sta nu ream avn gra de mine deplasindu-ma gu s sly nase ° opal i 80% dn alates una punet de pensie, conform Ordon de hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo pastas ‘tanta PORTATIA ‘melas Drepturte persoaneor cubanxtcap Fesly buna suas don sa st In grad de handicap ma ncaa boala ohn sty RASPUNS. ° eat de handicap ae stables prin ealuare afecta i gad Premniat-a ln Comisi de emlare cu ale mdicale ce dovedese de speciaia,oesve bil incdaraain grad de Manda. esly acaimipotinsors © masina aaa plat tna oe prima inmatcuae, ute sly DREPTUL LA NOEMNZATIE ° i soca bre de hea bo carne april i -ainiemitaosar panna prim nsepana eesstont (quar esstotangale re 07 91-2019 a ange po Unde? esly hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap esty Pete Falta ing Nuvi rp soit de impotent ne suplmentae de oncad ‘tai supmentar in forum esty DREPTULLANSOTITOR ° date sly RASPUNS. ° Pew sly aCuITATt ° FORTATIA Spunetna op, pent tacltatlepersoaneleruhandicap (ee, Jar01.2013 —metou RATE). ma pot programa pin etn, sau vebue sa meryla deca? wane rues, oxeer burl sly RASPUNS ° FomATLA pote ‘Miese:Ducices, ll 1 Decembrie 1918, 0F124, sear Fax 021041 07:2; 0972"126.101 E-mail daasps_ seedy hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo aria Drepturte persoaneor cubanxtcap Buna ° ruhumese sty RaSP. ° inforum contle din categoria respecte sau acceeaionslacea sly rerun, ° (Gon elsi per sation? sly (CE DRAPTURIAU MINOR! CU HANDICAP 100%N ROMAMA ° rinorcu ansflopaa infantile sc 6 amenitpin cars poatn #8 prmeasea umai miners spacilea fay un ety (CREDIT CUMPARARE MASINA ° > corsa pan uatoate inrsbae, De ox se proved in nod eires in ste (amparanun, maleamens es) tam fa va mum hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo cata tan bre tudoret Drepturte persoaneor cubanxtcap sly DREPTURI COPIL MINOR n Pasa un copia vt de care ae cera de nandiap gray sly RASPUNS. ° Cosi sage postomeetot sly ‘Buna sunt persoana cy Nandiap grad? permanent sunt caer rn sly RASPUNS ° ‘Al gina despre jor soda Prostemeeo sty conti permanent si eausa apn sot intobare daca se pnts. As orsa face ou un muta bane sa mau sl eu e380 unde a ‘Sau pe sda de 2 an/se tt. ineme poate indtume spe mine? Va r03 hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin ans reo pesraria Petra estan Drepturte persoaneor cuanctcap PERSOANELE CU HANDICAP GRAVIACCENTUAT POT DETINE ° stocere, net esly RASPUNS ° aca ae oer fieat de persoana cu nandoap put aa deachisellPEA Fesly Persie ° Pre eplpseraumatem can atebralseverince enegcre ma sh? Realy INcAO DATA ° sly RASPUNS ° Premniat-a fs Comisa de ealare cu ata medleale ce dowaeee lagnostea sso pogramare penta ealuare Fesly Son boleavde eplesie ara assent pomanentinrebara me ast hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap sly RASPUNS. ° Febo2 20:9 aca ave gral accent inseumi ca bene de oindemniz Petra programation comisie daca considera c tren oe de sannint ste Resly CARTE DE DATITATE ° ramel mete fare handeapgravpermanent dt 2003) era care de polcorsoredi! (efoto sly cancea arigre Resly RASPUNS ° rat Febon 2019 Gasit noma de car aet nevi a pagina cesprePonsia cde 3 inatiate Pom, , prostemeslir. sly RUGAMINTE " De Pet am si eu orugemine integer cu une amu le deptrior personae in clita de pee cu handicap acon De cue Va og mu, sly hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo FORTATIA —cacapotlucransrinite, Va mie pear on Drepturte persoaneor cubanxtcap POATIA Feb14 20:9 repute persounelor cu handicap accentuate gate ncepun etre ‘aca int pe or I prostemealio.. 8 puna dnc ma pe vg sty Indoraaia ost din ca p99 kina in uma, nkna marte vor mal Resly =» : tinea angsistnrl di, Succes FOSATIA ons) anil Mers8,20:9-hidu angojtotter personel cu daabitas ely Merz 20:3 gngaje tebe 8 enuiteestnt prsonal aot ban: eau 88 Resly Ma21.2019 Este obigatans santa anges at nanaoap. 8 psn prostomcelclarticle-czabilitaetrepturie-porscandor-cu-hardicap tin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap uplimentar, puts sa negoolatun program de muncaredus Falven Cu multumirit os a. ‘ hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin sure reo er, 2019 ero. 2018 por26 2018 Drepturte persoaneor cubanxtcap Resly In caltate de organo phate spectesle (SRL) dors a 8s roisau daca ptaconaoptonal.incamlin car ii paris bug 2. daca obligatory, sas eta anume perscanalrcu handicap, shoe documenatetebue alata Fesly RASPUNS ° 14.21 din ages €482008 espunde nebe ety SSCUTIRE TAKE AUTO ° Realy Deron saNEsT ° sm un core de handicap acontt gradu 2 parmanen (nrevasbt) cumaniap sc cn 888/0-05-2001 Merb Dr. SANDASUBTRICA (medi primar aradipsinate cod 188829) lnformatsinu em primi partes auoriatlacnicun fl de jor Snancier sty hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin same reo pora6,2019 er, 2013 Marin Notas esrarla rorma2019 Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap esly strdnomonaeenn.2 Péé 99.16 am ant. Inn en cael cu creat do dota pra prosus sfecitatnancae.cei dela How prezsa spo a sola DGASPC- FOUN aa lata ci aaa asiguata incepind clan lune voi pin ate septa co mi ge an Dac arog sami spunel daca po prin sau nu sly RASPUNS. ° Bona za Contam lal suns in topturia veces asesa ‘anatrin up ul, pole oust paoad Fesly Bona aun, ‘Consort atstunlor care epesan nanan reverstl sipenty care s6 evaminare arf estlogie 2 pomese ceca permanent leone suntrversibil, i am aut in creat pra hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap esty ‘6-28,2012—ocontstats are sanse oa amiss coor deca odepunet remy ioe cnrorConie nara de prenrnl it Ineareats8 prt proba nod ma opts Ev considercaa aves posibilana doa ma prezonsaanallacomise sty vere ° PORTATIA fm e gana safc coniastate S49, ri smtnorcoase sev ea inca ma 2019 poten sa mapraztin feta comings nepasarea a 30 no Intent niertconpenerirpe eines ten niet nd nf 3 0 0"kop he dar procs nu pols bonaie de oe. (460% Interminaie a caren neta) sly POSTATIA CE BENESICIMANEST) AJ PERSOANELE CU HANDICAP DACASANT aca Vast eaty RASPUNS ° = Petru persoanle cu handicap gradu acon sly DREPTUR BANEST! ° IN CONOMTILE ACTUALE (PRETURIUTLITATICREDET CA SUMADE 203 hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo wale george Cojecars Pee pera sands maga Drepturte persoaneor cubanxtcap EREU OUPACRES CAND IN FARMACITISE PERCEPE 0 ANUMIOTA SUMAN FUNCTIE CICADE SUBSTANTAACTIVAANEDICAMENTULUI SAL esty PEASIEDENVALIDTATE ° penser potpensona po cz inal oo 0 contbutota casa de pensiinrobarea mea os ail aceston so vrbesta de inerea repunorin cal allo culQ ma 19 25. cai star psneogie am facut oa ungul aio a seo cfr nici un psolog nada cea Iv atpsiolog des soveitasstrt el persona cos ea so potjca cu nol. acum pot pblemats de cantata pe cap. Mltnase parity un event! aspune sly RASPUNS ° Perscana ounandiap nu piede ctepture confer delegea 448 aun esly Buna dua Sint porsoana hanleap gad 1 grevcunsotor As wea sas 8 potbeneton side pasie de inal Cu ceossbia sina, eepect sacra prongs par inion raspune ote ctmal pada Ma sty pase. ° prostemcelia. hupsnwvw prostamcelclarticle-ctzabilitaetrepturie-porsoandor-cu-hardicap tin 78 reo Drepturte persoaneor cubanxtcap anit Resty DREPTURILELA CASATOREE ° A care santereptrt arin i FERTATIA Perscana are 19 ics gradu! de inline s wag asa se casatvensea esly RaSP: ° [Daca handeepulnu este de naira eomatca, ancl rapture sunt © Realy HaNorcae soMariC ° FOSTATIA ute dap? car sunt? Diabet ese somatic? Ce compli mina Fesly FACILITATI FAMILIE PERSOANA CU HANOICAP-PERSOANA ° S* sansroasa FEBTATIA Buna dua. As dod sa st eciatle ce care peas benefica fame formate 1m 10,2019 giro peraoana cu nanaieap pas ta nso est ore despre mine) si =. °Peaoans nomala Yrs hanes) Sok meu sine) pote um Sted et cand sro meena a be tur, smeano, cha culurae Vas ign son ind aurea do fects, bene am in aceasta state Resly —q_7 Teor, NU utes boefca de crsun arate seneu doce Prac en pie bene sponsor cele rme (ure prin) sau ONG cae Capi 92 at.) psn prostomcelclarticle-ctzabilitaetreptrie-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap privoasponsorzrea, cu meifeanleuteroara ale Lei iter rat poi! prevedrlorLeginr, 221908 recum ice! ate acotsaburse pale, potitleg, inimpostl 2) 3am din cite se aac ) 20% in impos pe prot datoat. sty ucrumescr ° ‘Vamutumese pentu spurs inet, ml carseum sl 89 8 FOSATIA —rabdalo cu mine ena). stidatoge, ae tram inns ‘ula7.2013 daca sob mau eneSciaza da arama (am gral ra sly RASPUNS, ° 14129,2019 Facial aloe arate recor je pl pri nam —_teoaroes coral de nandeas ota ara insotor erent ne gas gravee neottor grad accentuate numa sly PeBTATEA ——scrimbstlocl e munca fina angajta din data de 2 mare. a don sat pomeanania ali. aim nani sapamansa ost osly rea oda a molumese pont formate, rosTATIA Dans Realy DORESC O LAMURIRE ° hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin nts reo pera mya POAT cS Petre Pew Drepturte persoaneor cubanxtcap Inelsiimitet spine cala 18 an otiiasildvc inuncaminunde se ste ‘hie ar suntconslasneeborea mes est daca albonatcin ao sly DAK AR PUTEA CUNEVA SAMA AJUTE ° Sotimvnogefelentst 3, 44-180, +11 bol agnostoncoatala a acte 6722 canon eh ) NU am aap aati persona? sm conform dunner din cm de HAND NUME poate ine cu ages sly RASPUNS ° ‘es deptulsacontostat ceca de handicap la Comisla Superior, ety Sram aici un ne de muna in alin, ar ines en acorn persia de inate sly RASPUNS ° (cass soa i proton t sly UNAZUA ” a numesc sires orc sunt dn campla ta pereoane gies de hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo vesinca Morea pesrara pesraria Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap sly crap stcariBan ° esty Buna dua potbenetciade Som) daca am g1ed de handicap gravou ne atl plsoms st esly slmipotcest copy de 1 en suntivatin evident at sly INFORMATIE ° rma po cane! ata Fesly opin vluarea lacs gradu liburastor Infunete de sectare, Comisia ve sole las ate made reer special e)av slabilincadraren in grad de hendeap hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Pew pesrara fon ont Drepturte persoaneor cubanxtcap CCERTIACAT HANDICAP ” 22. sur. sunt concad medial pots depun acs pont cerseat Resly tuburnlrfunesonale determinate de aceasta Infinete ae seca, Comisinvn soit las act (rferate spedatat,anchot sca, tz) se stabil incasraroa in grad do esly MASTECTOMIE RADICALA ° sly RASPUNS. ° Infuncte ae seca, nual Co Incadrare in gras de henccap, ia do Ealure este masucasa8c8 sly INTREBARE VA ROG ° eee santo sac oparsoana os te grat 1 GRAY a sentpersonl parini2¢nostandonasbunu obrula i peroada cand ar pla din pune, hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Petra mari ariel rien Donat pesraLa cS Petra Drepturte persoaneor cubanxtcap sty RASPUNS ° oresat.a jue panty nun tea vn curator a perscana caret Doar Curate ave dept ee epezsiain fata gs ineesele esty (COPIL CU HANDICAP ACCENTUAT ° fsa mea ate chellognatpaltoschise sam ionize de 4 el pana 2 do cara am afatca ical oa 2 ea pare posto lu oindomrizat in esly pase ° sly NU VOR SA OFERE BAM PENTRU HANDICAP! ° opera pe rirjam sutosul cos cata hn sipus dpa 6 li pane Intra ehiugsae, mia atu od ds ala darn erm ofr pote bani pentuca esly RASPUNS ° Bona aa ‘eal de handicap se stabess prin ealuare fecal gradul Social Prose a copii de care aparie’ cu ntale medial ce nunca de setae, Comisia ve soa ia ate (rele hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin eure reo Comaentesna anil re PaATIA Drepturte persoaneor cubanxtcap Realy BUNASEARA am gr de hanscap2 accentatrereiuibil cox boala oss ca Yebule a merg lun DMVTM9. Yeas ss ra nadeeapt AN. St sty Pr mpRuMuT ° sly Depinde co fe deere or. Le tunlluat in baza fog 44872008, NU a mus infermasi As AL rawotcar ° anclapull meu ns mi pot gas ld mune am nasa on nam ce mergeam spre scat, nrebaree mea ese cum potse obtn Fesly Bona za 42 stables prin erature afc gral sly MAMAIRESPONSABILA ° Fomsiemama oshandicap merslalcarlsotesie dacedatBunurla amas ups uma souk nstanetpe sume inte larbani-a cetsteu tort pina ae injure 1 iar colli in jr 19a Ab hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo sie estan sky wey Drepturte persoaneor cubanxtcap taeste in concubine numeste Gas extn evdona oper poli sly RASPUNS ° sly INEDMINZATIA DEMSOTTTORS ° esty AJUTOR INMORMANTARE ° focedat si avea handicap do gradu 1, ar pti ajutoral ey (in zu aecesul sigur sau al pensionaa, senetcinm de horde deca o snaira prsoana car fac dada ca sport (1) Asiguatlsau pensonarl penis ae ator se deco in cam locos unl membre fee cars nu ere agua fami car dovecesie oa stein! heli. mormantrs. hupsnwvw prostomcelclarticle-ctzabilitaetrepture-porsoandor-cu-hardicap hin reo Drepturte persoaneor cubanxtcap sly [ALOCATIE MAJORATA.OA SAU NU ° PeSTATEA —slocaa se 2000 ret sty TABARALA MARE ° wr 25,2014 mya asresezperin obtneres un bin bara mare Sunt Soho mons sabadas sly ASPUNS ° wz__PotBoanel cu handicap sty ‘une aua.An ostle case de pera refer ia iets mare dram sty Santo persoana ou handicap praudeta 9 masina neadopata am soutie a esly Indomiate pon rad. ts imp am mal dobandi 0 fsra fa cocs si