Sunteți pe pagina 1din 6

icr

ft#ffi

APARATULPRE$EDINTELUI
REPUBLICIIMOLDOVA

W '<(rD-

Bd. gtefancelM arerr. l54,MD-z0i3,chiqindu

"19

rnmrtL

206

Nr.Mt-6-t

Stimate Domnule Gheorghe DUCA,


La solicitarea Dumneavoastrd nr. 486-061I din 25 martie 2016,
VA expediem copia materialelor aferente propunerilor de decorare
inaintate prin demersul nr.2620-0911din 27 decembrie 2013.
Cu stimd,

Alexandru
TNICOV,
$ef al Direcliei generale dre,
Anexe:5file.

Domnutui GheorgheDUCA,
PreSedinteal Academiei de $tiinle a Moldovei

ACADEMIA DE $TIINTE
A MOLDOVEI
Bd. Stefancel MaregiSfhnt,1
MD-2001,Chigin6u,Moldova
Tel: (3732)271-478
Fa:<:(3732)276-014

27.12.2013
Nral6/O -ls/L

ACADEMY OF SCIENCES
OF MOLDOVA
1 Stefancel Mare si SfhntAve.
MD-2001, Chigin6u,Moldova
Tel: (3732)271-478
Fa:r:(3732)276-01,4

Domnului NicolaeTIMOFTI,
PregedinteaI Republicii Moldova

Excelen!5,
Prin prezerrtaV6 aducem la cunogtinfi cd in cadrul qedin,teiAsambleei
Academiei de $tiinle a Moldovei, care $i-a finut lucrErile la 19 decembriecurent,
academicianul Valeriu Pasat a abordat problema limbii rom6ne. Potrivit Domniei
Sale, pentru unii servegtemotiv de a provoca tensiuni gi destabilizdi tn societate,
iar pentru allii
este o parte din via!6, este o luptd, o credinld gi o jertfd. Din
categoria acestora din urmd fac parte qi mulfi angajafi ai A$M - savanli filologi,
istorici, juriqti, dar gi din alte domenii, care au luptat pentru afirmarea adevdrului
istoric despre limba romdnd, pentru punerea in circulafie ale altor valori
fundamentaleale poporului nostru.
in pledoaria so, academicianul susfine cd, savanlii au pornit de la
argumentele gtiinlifice, dar gi de la cele mai sincere sentimente intelectuale,
naficnale, chiar pur omenegti.De aceeaconsiderd cd"cei care s-au aflat in fruntea
migcdrii penlru limba romdnd trebuie prefuifi, menfionafi la justa valoare in timpul
viefii. A
In acest sens,academicianulValeriu Pasata propus membrilor Asambleei
sd vind cu o adresarecdtre pregedinteleRepublicii Moldova, pentlrr a fi acordate
distincliile de rigoare acelor savanfi ai A$M, care au o contribulie deosebitdin
afirmarea limbii romdne. Astfel, s-ar recunoagtemeritele, eforfurile, jertfele
fiec[ruia in parte, iar concomitent s-ar recunoaqtegi aportul A$M la ocrotirea gi
dezvoltareavalorilor spirituale ale poporului nostru.
Propunereaa fost suslinutdunanim de membrii Asambleei.
Anexd pe 4 foi.

Cu respect,
Preqedinteal A$
academician

e DUCA

t tt|

Relafii latel.270-3t3

..{2

"/{/6.

3/r?./7

Onoratd asiste$A,
Dup[ cum gti1i, in ultimul timp au fost reluate cu o noud putere
discufiile privind problema limbii romdne, mai exact, a denumirii ei corecte.
Aceasta a luat amploare dupd ce s-a fdcut
publicd decizia Cu4ii
Constifufionale. Desigur, este un domeniu ce revine filologilor, din care motiv
nu intru aici in detalii. Dar nu pot sd nu exprim un gend care nu-mi d6 pace de
c6teva zile gi care ne privegte pe noi tofi, Asambleea Generald gi in genere
Academiade $tiinfe a Moldovei (A$M).
Am spus-o gi cu alte ocazii, cd problema limbii este la noi excesiv de
politizatl, fiind ridicati mai ales in campaniile electorale, sau in perioade de
cnz6, sociald gi economicd. De multe ori problema limbii romdne este pus6
anumepentru a provoca tensiuni in societate,c6ci unii fac din aceastabusiness
- fie businesspolitic, fie businessadev[rat, economic.
Deci, pentru unii aceastdproblemd este o modalitate de a se menline
la putere, de a-gp[stra privilegiile. Dar pentru al1ii, problema limbii romdneeste
o parte din via![, esteo 1upt6,o credin!6, o jertfb.
Din categoria aoestordin urmd fac parte gi mulfi din lucritorii A$M savanfi filologi, istorici, jurigti, dar gi din alte domenii, inclusiv de la gtiinlele
exacteqi ale nafurii. Fdrd ca s6-i oblige cineva, frrd, a aveainterese de partid sau
de grup, ei au luptat pentru aftmarea limbii materne, pentru adevdrul istoric,
pentru alte drepturi fundamentale ale poporului nostru. $i au fbcut aceastanu
astdprimdvarE sau anul trecut, ci cu un sfert de secol in urm6. Noi nu putem, nu
avem dreptul sd neglijem, s[ ddm uiterii aceste contribufii, acestejertfe. Unii
dintre ace lupt[tori cu jertfire pentru dreptul la limba maternd la sigur se afld
printre noi, sunt de fa[d,in aceastdsald,la aceastdgedinld...
Poate afi intuit cd mi refer, in primul rAnd, la cei care au elaborat gi
semnat, cu 25 de ani in urmd documenful numit Scrisoiarea celor 66. Acest
document a fost comentat relativ nu de mult in Adevdrul. Moldova - vn ziar
obiectiv, echidistant, aI c[rui redactor-gef este talentata jurnalista dna Alina
furcanu. Tot acest ziar a publicat gi lista celor care au riscat punandu-gi
semndturape acea Scrisoare, devenitS istoricd. Este, de fupt, un demers, uo
sfudiu, riguros argumentat qtiinfific, in care se demonstreazd necesitatea
revenirii la alfabetul latin, decret6rii limbii de stat gi a recunoagterii identitdlii
limbii vorbite in RSSM qi in Romilnia socialistdde atunci - august 1988.Dintre
cei 66 semnatari,mai bine de jumdtate sunt de la Academia de $tiinte, cu regret,

unii deja s-au cildtorit in lumea celor drep{i. AceastdScrisoarea celor 66 a


determinatmasiv Migcareana[iona16
din RSSM $i a arrutun rol decisivpentnr
adoptarea
legislafieilingvisticein 1989.Acum se gdsescmul1icarecritici acea
legislafie,dar numaidatoritdei a fost posibil ca limba noastrds6-gil[rgeascd,l,a
maximum funcfiile in deceniile urmitoare. Tot datoriti acesteilegislafii s-a
putut pdstraun apreciabilechilibru in relaliile interetricedin R. Moldova. Sper
cd vom mai reveni la aceastdtem6, deoareceesteun segmentimportantdin
istorianoastr6contemporandcarq de altfel, ffi meritasddevindgi subiectulunei
lecfuri academice.
MA intreb, cdt de desigi amintescguvernanliinogtri de savanliide la
A$M, semnatariai acestuidocumentdin 1988, apoi gi autori ai legislafiei
lingvistice,care,in linii mari, a fost redactat[la Academie?Dar cdt de desigi
amintescde organuzatorii
conferinlelordin 1994gi din alli ani, urmdtori,la care
s-a pus deschis problema denumirii limbii. incd atunci, savanlii nogtri,
organizat,careprezentanliai forului qtiin{ific suprem,au solicitatconduceriiR.
Moldova modificareaart. 13 din Constitulie.$tim cu tolii c6 pentruunii aceastd
problem[ constituieo sr.rsdde capital politic, pentru allii - a fost qi esteun
business.insd savanfiinogtri, optdndpentru limba romdnS,dE pornit de la
argumentegtiinfifice, dar gi de la cele mai sinceresentimente- intelectuale,
nafionale,pur omeneqti.
Cei care s-au aflat in fruntea luptei pentru limba romAn6,trebuie
prefuifi, menfionafi la justa valoare in timpul vie,tii. La noi pe alocuri s-a
inr5ddcinatpracticade a se exprimarecunogtinldcuiva dupdce el pleaci tn altd
lume.Degi,unelemeritepot fi gi trebuieprefuitem6carpost-mortem.
in contextul celor spuse,vd propun, onorali membri ai Asambleii
Generalea A$M, sdvenim cu o adresarecdtredl Nicolae Timofti, Pregedintele
R. Moldova, ca sd fie acordatedistincfii de rigoare acelor savanliai A$M filologi, istorici, din alte domenii - care au o contribulie majord la afirmarea
limbii romdne
Astfel s-arrecunoagtemeritele,eforturile,jertfa fiecdnriin particular,
iar concomitent- se va recunoagtegi aporhrldeosebital A$M la ocrotireagi
deznoltareavalorilor spiritua\eapoporuluinostru.Considercd aceastdadresare
si fie supusdvotului la gedinlaAsambleii Generalea Academiade $tiinle a
Moldoveigi rog asistenlasdmd sus{inefi.
Academician Valeriu PASAT

1.B. Istru, scriitoral poporului,membru-corespondent


al A$ a RSSM;
2. M. Gabinschi,doctorin gtiinlefilologice;
3. A. Evdogenco,
doctorin gtiinlefilologice;
4. Y . Bahnaru,candidatin gtiinlefilologice;
5. A. Burlacu,candidatin gtiinfefilologice;
6. A. Gavrilov,candidatin gtiinfefilologice;
7.I. Efcu,candidat?n$iinle filologice;
8. I. Zaporcjafr,candidatin gtiinfefilologice;
9. F. Cotelnic,candidatin gtiinfefilologice;
10.E. Mdnddcanu,
candidatin gtiinlefilologice;
11. V. Purice,candidatin gtiinlefilologice;
12.N. Raevschi,candidatin gtiinlefilologice;
13.C. T[nase,candidatin gtiinlefilologice;
14.A. furcanu, candidatin gtiinfefilologice;
15.A. Cenugd,candidatin gtiinlefilologice;
16.V. Cirimpi, candidatin gtiinfefilologice;
L7.Y. Ciocanu,candidatin gtiinfefilologice;
18.V. Cupcea,artistal poporuluidin RSSM
19.V. Rusu,artistal poporuluidin RSSM;
20. M. Grecu,artistplatic al poporuluidin RSSM;
2I.8. Loteanu,artistal poporuluidin RSFSR;
22.V. Apostol,maestnremerita!.artelordin RSSM;
23. G. Sainciuc,artistplasticemerital RSSM;'
24.V.Iovu, artistemerital RSSM;
25.A. Vartic, laureatal premiului,,B.Glavarf'aLcomsomoluluidin Moldova;
26.V. Babanschi,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
27.V. Badiu,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
28. V. Begleagd,
membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
29.A. Brodschii,membrual Uniunii scriitorilordih URSS;
30. V. Vasilache,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
31.N. Esinencu,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
32.V. Zgdrciob,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
33. A. Cozmescu,
membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
34.L.Lan, membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
35. G. Malarciuc,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
36. D. Matcovschi,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
37.V. Mdnddcanu,
membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
38. S. Saka,membrual Uliunii scriitorilordin URSS;
39. A. Strdnrbeanu,
membrual Uniunii scriitorilor din URSS;
40. A. Suceveanu,
membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
41. I. Had6rc[,membrual Uniunii scriitorilordin URSS; 4
2.I. Ciocanu,membrual Uniunii scriitorilordin URSS;
43. G. Vrabie,membrual Uniunii artigtilorplasticidin URSS;
44.1.Pdcuraru,membrual Uniunii compozitorilordin URSS;

45. r. Jibulschi, membru al Uniunii compozitorilor din URSS;


46.I. Dediu, doctor in gtiinle bilogice;
47.L. Bulmaga,candidatin gtiinfe istorice;
48. I. furcanu, candidatin gtiinle istorice;
49. G. Bobdnd,candidatin gtiin{efilozofice;
50. $. Lupan, candidatin gtiinfe filozofice;
51. V. P6slaru,candidatin qtiinfe pedagogice;
52. A. Silvestru,candidatin gtiinfe psihologice;
53. V. Baltag, candidatin gtiinle fizico-matematice;
54. A. Barbirogie, candidatin gtiin{efizico-matematice1'
55. L. Dogotari, candidatin gtiinle fizico-matematice;
56. A. Leahu, candidatin gtiinle frzico-matematice;
57.M. Clima, candidatin gtiinfe ftzico-matematice;
58. A. Rotaru, candidatin qtiinle fizico-matematice;
59. I. Holban, candidatin gtiin[e,fizico-matematice:
60. A. $ubd, candidatin gtiinle ftzico-matematice;
61. V. Nedelciu, candidatin gtiinfe tehnice;
62.P. Balmuq,membru al Uniunii jurnaligtilor din URSS;
63. D. Mihail, membru al Uniunii jurnaligtilor din URSS;
64.I. Condrea,membru al Uniunii jurnaligtilor din URSS;
65. I. Confescu,colaboratorgtiinfific;
66. V. Pohi16,colaboratorgtiinlific.