Sunteți pe pagina 1din 1

Poet, traducdtor, publicist, conducdtor de reviste culturale, merd

al Academiei Romdne, unul dintre marii scriitori ardeleni, Geq

Cogbuc s-a ndscut la 20 septembrie 1866 in satul Hordou. Dupa o

incheiat clasa a IV-a primard la $coala Normald din Ndsdud, a urr

cursurile liceului romdnesc din aceeagi localitate. A publicat, elev fii

primele poezii in almanahul Societdlii ,,Virtus romana rediviva". a

s-a inscris la Universitatea din Cluj-Napoca. A colaborat .u u.J basme, traduceri laziarul Tribuna din Sibiu, al lui Ioan Slavici, undl

;T3,";,:"i:"1'.l:;trH,i::3:J,l*ffi :NK'ft::I;:I,.$

img

und cu Alexandru Vlahutd, intemeiazl revista Sdmdndtonrl, al g

granita Romdniei gi se stabilegte definitiv la Bucureqti. in 1 901

,

conducdtor va fi, pentru cAfiva ani. Se stinge din viaf5, dupd o indei{

gi prodigioasd activitate culturald, la 9 mai 1918, fbrd a putea sa .I

implinirea unuia dintre marile sale visuri, unirea ardelenilor cu ror de dincoace de Carpati. A trbit de asemenea, in ultimii ani din r drama pierderii unicului sdu copil, Alexandru, intr-un tragic accide automobil.

Creafia liricd a lui George Cogbuc se situeazi printre valonle

sice ale literaturii romane. opera sa cuprinde mai multe orientdn "

tice gi o tematicd diversd. Primele doui volume de versuri -

idile (1893);i Fire de tort (1896) - sunt, a$a cum sugereazb tii., prelucrdri din crealia folcloricd, formule ale unui lirism obiectir'. ir

Bai;

satul este prezentataproape monografic, iar temele principale sunt iu

natura gi marile evenimente din viafa satului (nunta, inmormAr:

cuprind qi cateva poezii din tematica sociali sau evocarea trecurrl