Sunteți pe pagina 1din 2

22.07.

2015

Ghidpracticalscutiriideimpozitpeprofitulreinvestit:Cumaplicaticorectnoilereguli?

Ghidpracticalscutiriideimpozitpeprofitulreinvestit:Cumaplicaticorectnoile
reguli?
Profitulreinvestitinproductiainregiepropriesi/sauachizitiadeechipamentetehnologicenoi(masini,utilajesiinstalatii
Din2016,scaddobanzilesipenalitatile
UPDATELegeaamnistieifiscale,
UPDATEEoficial:firmelesiPFAurilenu
delucru)folositeinscopuldesfasurariiactivitatiieconomicenuseimpoziteazainperioada1iulie201431decembrie
deintarziere.Cucatveifipenalizat
publicata.Cinesuntcontribuabiliicarora
maisuntobligatesaisistampileze
daca...
levorfisterse...
documentele....
2016.Estevorbadespreactivelecareseregasescinsubgrupa2.1dinCatalogulprivindclasificareasiduratelenormale
21Iulie2015I
1I
+0
22Iulie2015I
44I
+0
21Iulie2015I
32I
+0
defunctionareamijloacelorfixe,aprobatprinHG2139/2004.Echipamenteletehnologiceconsideratenoisuntcelecare
nuaufostutilizateanteriordateiachizitiei.Contribuabiliicarebeneficiazadeaceastaprevederenupotalegemetodade
amortizareacceleratapentruechipamenteletehnologicerespective.
Autor
Lect.univ.dr.Cristian
Rapcencu
17Iulie2014

Prevedereareferitoarelaneimpozitareaprofituluiseaplicapentruprofitulreinvestitinechipamenteletehnologiceprodusesi/sauachizitionatedupa1
iulie2014sipuseinfunctiunepanaladatade31decembrie2016inclusiv.

Exemplul1:Activachizitionatiniunie2014sipusinfunctiuneiniulie2014

Inlunaiunie2014,societateaLeaderachizitioneazaunechipamenttehnologiclacostulde40.000lei,iarindatade14iulie2014,conform
procesuluiverbaldepunereinfunctiune,afinalizatinstalareaacestuiainsectiadeproductiasiladatinfolosinta
Poatesocietateasabeneficiezedescutiredeimpozitpeprofitinacestcaz?
NU.Avandinvederecamasuraneimpozitariiprofituluireinvestitesteaplicabilaincepandcu1iulie2014sidoarpentruactiveleachizitionatedupa
aceastadata,societateanupoatebeneficiadescutirelacalcululimpozituluipeprofit.
Cereprezintaprofitulreinvestit?
Profitulinvestitreprezintasoldulcontuluideprofitsipierdere,adicaprofitulcontabilbrutcumulatdelainceputulanului,inanulpuneriiinfunctiunea
echipamentelortehnologicerespective.Scutireadeimpozitseacordainlimitaimpozituluipeprofitdatoratpentruaceaperioada.
Profitulcontabilbrutcumulatdelainceputulanuluiesteprofitulcontabillacareseadaugacheltuielilecuimpozitulpeprofit,inregistratin
trimestrul/anulpuneriiinfunctiuneaechipamentelortehnologicerespective.

Exemplul2:Activachizitionatindecembrie2014sipusinfunctiuneinfebruarie2015

Inlunadecembrie2014,societateaLeaderachizitioneazaunutilajlacostulde70.000lei,pecareilpuneinfunctiuneindatade21februarie
2015,conformprocesuluiverbalintocmit.
Incetrimestrubeneficiazasocietateadescutiredeimpozitpeprofit?
Codulfiscalprecizeazafoarteclarcascutireadeimpozitpeprofitseacordaintrimestrulincareactivulestepusinfunctiune.Astfel,inacest
exemplu,societateavabeneficiadecreditulfiscalaferentlacalcululimpozituluipeprofitaferentanului2015.
Pentruperioada1iulie201431decembrie2014,inaplicareafacilitatiiseiainconsiderareprofitulcontabilbrutinregistratincepandcudatade1
iulie2014siinvestitinactiveleprodusesi/sauachizitionatesipuseinfunctiunedupaaceeasidata.
Scutireasecalculeazatrimestrialsauanual,infunctiedecaz.Sumaprofituluiscutitdelaimpozitare,maiputinparteaaferentarezerveilegale,va
firepartizatalasfarsitulexercitiuluifinanciarcuprioritatepentruconstituirearezervelor,panalanivelulprofituluicontabilinregistratlasfarsitul
exercitiuluifinanciar.
Rezervaastfelconstituitavafiimpozitatalamomentulutilizariisuboriceforma,precumsiincazuloperatiunilordereorganizare,daca
societateabeneficiaranupreiaaceastarezerva.

Exemplul3:Profitulcontabilacoperainvestitiarealizata

Inlunanoiembrie2014,societateaLeaderachizitioneazasipuneinfunctiuneunexcavatorlacostulde100.000lei.Profitulcontabilbrutobtinut
inperioada1ianuarie31decembrie2014estede650.000lei,dincareprofitulcontabilbrutaferentperioadei1iulie31decembrie2014estede
220.000lei.Capitalulsocialestede200lei,iarsocietateanudispunederezervelegale
constituite.
LasfarsitultrimestruluiIV2014,societateainregistreazaunprofitimpozabilinsumade500.000lei.Impozitulpeprofitdatoratcumulatla
sfarsitultrimestruluiIIIeste45.000lei.
Pentrudeterminareascutiriideimpozitpeprofitaferentprofituluiinvestitsiaimpozituluipeprofitdatoratdupaaplicareafacilitatii,separcurg
urmatoareleetape:
1.Secalculeazaimpozitulpeprofitaferentanului2014:
500.000leix16%=80.000lei
2.Secalculeazaimpozitulpeprofitaferentprofituluiinvestit:
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37950/GhidpracticalscutiriideimpozitpeprofitulreinvestitCumaplicaticorectnoilereguli.html

1/2

22.07.2015

Ghidpracticalscutiriideimpozitpeprofitulreinvestit:Cumaplicaticorectnoilereguli?

Avandinvederefaptulcaprofitulcontabilaferentperioadei1iulie31decembrie2014insumade220.000leiacoperainvestitiarealizata,
impozitulpeprofitscutiteste:
100.000leix16%=16.000leiimpozitpeprofitscutit=16.000lei
3.Secalculeazaimpozitulpeprofitdatoratdupaaplicareafacilitatii:
80.000lei16.000lei=64.000lei
ImpozitpeprofitaferentTrimestruluiIV=64.000lei45.000lei=19.000lei
4.Repartizarealarezerveasumeiprofituluipentrucaresabeneficiatdescutiredeimpozitpeprofit,maiputinparteaaferentarezerveilegale:
a)determinareasumeiaferenterezerveilegale
5%xProfitcontabil=5%x650.000lei=32.500lei
20%xCapitalsocial=20%x200lei=40lei
SocietateaLeadervaconstituirezervelegaleinsumade40lei.
b)determinareasumeiprofituluiscutitcarevafirepartizatlarezerve:
Vomtinecontdepondereaprofituluicontabilbrutscutitdelaimpozitintotalulprofituluiobtinut.Astfel,aceastaestede15,38%(100.000lei/
650.000lei).
Rezervalegalaestede40lei,insacotapartedinrezervalegalaaferentaprofituluiscutitdelaimpozitestede6lei(40leix15,38%).Rezultaca
profitulscutitdelaimpozittransferatlaalterezerveestede99.994lei.
Inregistrarilecontabileefectuatela31decembrie2014sunt:
constituirearezerveilegale:
129
Repartizareaprofitului

40lei

1061
Rezervelegale

40lei

repartizareaprofituluiscutitdeimpozitlarezerve:
99.994lei

129
Repartizareaprofitului

1068.analitic
Alterezerve

99.994lei

Valoareafiscalaaexcavatoruluieste100.000leisiseamortizeazaliniarsaudegresiv,potrivitart.24dinCodulfiscal.Pentruacestactiv
societateaLeadernupoateoptapentruamortizareaaccelerata.
Aceastamasuraesteinfolosulsocietatilorcareinregistreazaprofit.Insituatiaincareinvestitiarealizatadepasestenivelulprofituluicontabil
UrmretenoutileAvocatNet.ro
obtinut,societateanupoatebeneficiadescutiredeimpozitpentrutoatavaloareaactivului/activelorpus(e)infunctiune.

Lasmaijosadresadeemailiteinemla
curentgratuitcuanalize,tiriiinformaiiutile.
Gasitimaimulteexemplepracticeprivindscutireadeimpozitaprofituluireinvestitaccesandacestlink,deundeputetidescarcaGRATUITun
Peste100.000deoameniaualessne
ghidpracticrealizatinacestsens,dinsectiunea"Ghiduripractice".Sporlacititsilaaplicatinpractica!
urmareascpeemail.

Deasemenea,putetidescarcaghiduldinfisierulatasat.
Email

Fiiereataate:
Mnscriugratuit
Ghidpracticcompletprivindneimpozitareaprofituluireinvestitincepandcu1iulie2014

(0,68MB)

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37950/GhidpracticalscutiriideimpozitpeprofitulreinvestitCumaplicaticorectnoilereguli.html

2/2