Sunteți pe pagina 1din 3

+

ExcelenfeiSale'
PregedinteluiRepublicii Moldova'
Domnutui NicolaeTimofti
Excelent6,
de $tiinle a
Subsemnafii,membri titulari qi corespondentiai Academiei
qi civic[ si Ve derunieze'
Moldovei, consider6de datoria sa profesionali
spiritualda poporului
abordindo problem6care vizeazd o valoareculturaldEi
sfintelor"'
gi
nostru,precumestelimba rom6n6,supranumitdpe drept ,,sfhnta
academiceqi
in toamnaanului 2013,in RepublicaMoldova, in cercurile
care a avut loc cu 25
culfuralea fost abordat un evenimentistoric remarcabil,
publicareain cdtevaorgane
de ani in urm6.Este vorba despreelaborarea,apoi
de insemndtatemajor6,
de pres6de la Chiginau gi difuzareaunui document
celor 66", cifra indicdnd
intrat in analeleistoriei noastrerecenteca ,,scrisoarea
a fost un sfudiu riguros
numarulsemnatarilor.in realitate,aceastd,,scrisoate"
autoritifilor Moldovei
elaboratgi un temerarmemorandum,prin care se cerea
majoritafi a RSSM ca
sovietice:a) proclamarealimbii vorbite de populalia
interzis de autoritalile
limb6 de stat (oficial6); b) revenireala alfabetul latin,
,40 aisec.)o(; c) recunoagterea
identite$i [mbilor vorbite
sovieticeinc6 in anii
gi in Romdniasocialist6de atunci- august1988'
in RSSMoldoveneasca
ai intelectualit6lii
Documentulmanifesta fost semnatde 66 de reprezentar\i
lingvigti, cineaqti,
din RSSM: scriitori, ziarigti, profesoriuniversitari,filologi,
mulli avdnd
jurigti, tehnocra[i,medici, matematicieni,biologi $.a. cei mai
(Lista
gradeqtiinlifice,titlu$ onorifice la nivel nafional,unional 9i internafional
Scrisoriis-a dovedita fi un act de mare
semnatarilorse anexeazil).Semnarea
qi prin faptul ad, inilial'
curaj qi risc pentru adevdr,ceea ce s-a demonstrat
, dar, pe parcurs,
a fost semnatdde peste 200 de persoane
,,Scrisoarea...r,
majoritateadintreei ;i-au retrassemnitura.
partid sau de gruP,
Fir6 ca s6-i oblige cineva, ftrd a avea interese de
luptE decisivdpentru
semnatariiacestuiManifest s-au incadrat plenar intr-o
pentru drepturile
adevdnrl istoric, pentru afirmarea limbii materne,
intrat intr-o
ale poporului nostru. Acegticoncetileni ai noqtri au
fundamentale
-*-b.s
;!Et!r:r.!.-.r!
i

' r':rr

,--

lH.

lffinfrmEliEFfFr

e4-oe

INTRARF "O('L^

A.-.=,ta-.,

gi pentru
competitieinegalacu un regim vicios, carep6reaunora atotputernic
de ,,spartani"'
vegnicie,au meritat,Pedreptate,supranumele
1988,in zianrl
Odatji cu publicarea,,scrisorii celor 66", la 17 septembrie
public" (tn prezent,,Fdctia"),apoi, pesteo saptimdna,h revista
,,inv616mfuitul
la chiginiu, s-a declangatun procesde
,,Literat*ragi arta,,gi in alte publicafii de
entrnlatein document'
colectarea semnaturilor de adeziunela revendic6rile
activi la Migcareade
Astfel a inceput valul format din sute de mii de aderenli
de
eliberarenalional6,care a culminat cu oblinereacelor revendicate ,,spartani"
- limb6 oficiall, alfabet latin, istoria adevdratii;dar s-a mers 9i mai departe'
totalitar pe
pan6 la dob6ndireaindependenteide stat, a schimbdrii regimului
unul democraticetc.
de la chigindu a fost
Din p6cate,ins6; cu frecereaanilor, fapta ,,spartanilor"
dar 9i de
datauitirii, fiind umbrit5 de alte fdptuiri poate mai impresionante,
a fost qi este modestia
unele minore sau chiar imaginare.Firege, la mijloc
fiind cd nici unul
,, remarcabil6gi gnanimi a semnatarilor,,scrisoriicelor 66", dat
privilegiu de la noile
dintre ei nu $i-a etalat meritele $i nu a revendicatvrerrn
autoritilli ale 1irii.
dar gi
de
in calitatede membri titulari gi corespondenfiai Academiei $tiinfe,
excelentMemorandum
ca simpli cet6leni,consideramcd faptaautoriloracestui
a 25-a'
la aniversarea
nu trebuiesubestimatii,nici datauitirii. Tocmaide aceea'
20L3, in cadnrl Adundrii
de la publicarea,,scrisorii celor 66", in octombrie
propusinaltului for al A$M
Generalea Academieide $tiinle a Moldovei, a fost
un Demers/Ivlemoriu'
s6aprobeqi s[ adresezepregedinteluiRepubliciiMoldova
civice a celor 66 de
solicitind apreciereaadecvatha curajului qi verticalitifii
majord qi decisivd
patriofi prin acordaqeadistincfiilor de stat pentru contribu{ie
votatSde comunitatea
la afirmarealimbii romfuiein RssM. Ideeaa fost unanim
post-mortem'De
unii dintre semnatariurmau sa fie omagiafi deja
academica.
A$M atbmasfdr[ rdspuns
atuncis-auscursmai mult de doi anindar Demersul
din motivenecunoscute.
StimatedomnulePreqedinte,
qi profesional sd reiterdm
sintem convinqi qi ne vedem obligafi moral
a actului de curaj,risc qi
importantaqi valoarea istoric[ a ,,scrisorii celor 66",
nafionald, a contribufiei
responsabilitatea firrntaqilor Migcdrii de eliberare
Republicii Moldova, fapt
acestorala adfuea fundamentului independenfei
2

pentru care idrdmim sE VE solicitim examinareaDemersului Academieide


$tiinfein privinfa aprecieriiadecvatea rolului istoric al ,,Celor 66".
Ne exprim6m convingereacd Vefi acorda atenfia cuvenitd prezentului
Demers,dindu-i curs, pentru a recunoaqtegi a aprecia din numele statului
meritulistoric al ,,Celor66" pentruprezentulgi viitorul Republicii Moldova.
Excelenle,VA solicitim sd acceptaliqi cu aceastiocazieasiguririle noastre
deinaltdconsideratiune,

/ fr:?ma*ie2ol6

,l@/ il&r,, ilr,/

_r. \,,tvl4j
Lrq, w4( q4urt1
ur, "w
A-^J. L"-;i;

ur,A,w,r
{uW *^$-^i
W(qru,t1

ly

6;u'.

Alo,{,(rzrt, s*^[^,n
(e
flfr[ca/un
L .tr'/ ,f
'";:"'
\-,rz fu/*t.oJq
,,fl( 4.p . &,t2-?,,,rll)
?''*pn1yrte
*,, orA-'f
;'
fit

F-,#enr, I

a-\il' .frdu *3
J ca8q-u^r.e

%*

5';/;-"'il/nr"'/ffitr""nfr

u o,n ")JA
"A-rrateJJ/ud, nttQ.(Qw Uo^
-.r

"*"st'

J.

th'<fu:ea
,r/ //

/ ^ -

/ n

f c QcQ,bc/ q &,

,'%,

o/fr4

--/7
-

/aa&us

---

6-E
p

q.,*-oal on"' cl'a"'" V o^, E


, a-toz.1

/t/cceo&*cz

ryc-=
&).*o

*fe, ea*:r*12y
'-^rr/-{

o%