Sunteți pe pagina 1din 8

-

Cdtre,

Parchetul de pe lAngi inalta Curte de Casalie gi fustilie

Subsemnatul Ciubotaru Lucian-Manuel, cu adresa de citare in

Bacau str.Vasile Alecsandri,

Nr, 4, in prezent deputat in

Parlamentul RomAniei, infeleg sd formulez prezenta

PLANGERE PENALA

Impotriva numitului Cojocaru Cristian, avocat in Baroul


Bacdu, sub aspectul sivArgirii unor fapte de naturd penali precum

cea de instigare la mirturie mincinoasd gi a inducerii


organelor de anchetS.

In

in eroare

fapl

in prima parte a anului 20L5, avocatul Cristian Cojocaru m-a


invitat la o cafea la un restaurant din Baciu. Arit faptul cd am fost
colegi de partid gi am avut o perioadi relafii de prietenie cu familia
acestuia 9i chiar dacd lucrurile nu au meri intotdeauna bine, am
acceptat discutia cu dansul.

t,

t:

La acea discufie, avocatul Cristian Cojocaru mi-a spus ca este


intr-o situatie dificila si s-a plAns cd a fost pronunfati, in urma cu
putina vreme, o sentinfd de catre Curtea de Apel Bacdu, prin care
este condamnat la o pedeapsi de doi ani gi zece luni cu executare.

A afirmat ca, vede a fi singura Iui solutie de a ramane in libertate


facerea unor denunluri in care sa fie vizate persoane importante,
judecdtori, avocafi, persoane din sistemul judiciar sau din mediul
politic.

Mi-a spus cd a luat legatura cu DNA Bucuregti gi i-au fost


cerute de citre reprezentanfii acestei institufii, in schimbul unei
usurari a situatiei, eventual injumatatirea pedepsei sau achitarea,

anumite nume de judecdtori.

pronuntat explicit numele

judecatorilor Anti Silviu, Dumitru Pocovnicu gi fosta gefa a secliei


comerciale, judecdtoarea Dana Stefdnescu, actuala presedinta a
Tribunalului Bacau,

Vreau sA precizez ci avocatul Cristian Cojocaru nu fficea


intAmplitor aceast5 conexiune. Am avut imediat perceptia ca
gandise minutios toate aceste mutari. Pronunfarea unei sentinte cu
executare in dosarul lui Cristian Cojocaru a fost dati de un complet
format din judecatorii Curtii de Apel, Anti Silviu si Dumitru
Pocovnicu, acelagi complet care a pronunlat o sentinti definitivd cu
executare in dosarul soliei mele, Ciubotaru Gabriela.

Agadar, avocatul Cristian Cojocaru miza pe impactul


psihologic ce l-ar fi avut aceasti coincidenld asupra mea, mai
exact, dorea si sideascd in mine gi si exploateze dorinfa de
rdzbunare. Mi-a povestit cum acegti doi judecdtori au fost vizuli in
compania unei persoane din vArful politicii biciuane, primarul

Romeo Stavarache,- cu care eu eram in relafii foarte tensionate-, in

preziua pronunflrii in dosarul sofiei mele. Asta ar fi trebuit sa


insemne pentru mine ci domnii judecitori ar fi luat o decizie
influienlali de acea intdlnire.
Apoi, domnul avocat a incercat si imi inducd faptul cd trebuie
sd confirm ci am fost martor la o intAlnire ce a avut loc in biroul
domnului primar Stavarache la un moment in cAnd judecdtorul
Anti Silviu a fost numit Presedinte al Biroului Electoral |udetean
pentru alegerile din noiembrie 2008 din judetul Bacdu. Avocatul
imi cerea si depun mirturie cd am asistat personal la o intelegere,
promisiune intre cele doua persoane prin care...a fost promis si
ulteri o r materializat di n partea p rimarul ui Stavarach e r ep artizar e a
ilegala a unei locuinte catre familia judecitorului pentru a-i susfine
favorabil orice cauzd ar fi ajuns in Biroul Electoral Jude;ean al cirui
pregedinte era numit.
De asemenea,

tot in acest sens, am primit pe mail,.. ulterior,

un link de la avocat, cu declaraliile de avere a judecdtorului sau ale


sofiei acestuia, care lucra in primiria Baciu, in subordinea
primarului Stavarache. In acele declaratii de avere era trecuti gi o
anume locuin|5, pe care avocatul imi sugera si susfin in fata
procurorilor ca ar fi fost subiectul acelei tranzacfii care ar avea iz
penal,

Avocatul Cojocaru imi motiva depunerea gi susfinerea acelor


mdrturii de faptul cd, dacl ar fi fost arestafi judecdtorii aceia
pentru luare de mitd sau pentru cd ar fi luat o decizie la cererea
altei persoane, sofia mea ar putea fi pusd imediat in libertate,

I
!l

bineinfeles, tot in cadrul unui proces, pe care domnul avocat se


oferea si mi-l sustind gratuit,

Apoi, domnul avocat a abordat o alti persoand a cdrei


denunlare sustinea ca ar fi fost solicitati in mod expres de citre
procurorii DNA Bucuresti-, fosta gefa a secliei comerciale, in
prezent presedinta Tribunalului Bacau, judec5toarea Dana
Stefdnescu.

Nici aici avocatul Cristian Cojocaru nu privea lucrurile intr-un


mod intamplator. in calitatea pe care o aveam la acea vreme, de
aclionar majoritar gi pregedinte al Consiliului de Administratie al
Vinalcool S.A. Bacdu, am parcurs etapele unei reorganizari
judiciare la capdtul cdreia, un complet, din care fdcea parte gi
doamna judecitor Dana Stefanescu a mentinut decizia de iegire din
reorganizare judiciari a Vinalcool S.A. Baciu data de fudecatorul
Sindic care a gestionat intreaga procedura, urmare a achitdrii

integrale

a datoriilor citre bugetul de stat gi citre

creditorii

chirografari, in termenul stabilit prin planul de reorganizare.


Si in aceasti situafie, avocatul Cristian Cojocaru a incercat sd
construiascd pe baza unei intAmpldri reale, o poveste cu iz penal.

Pe intreaga durata a procedurii de reorganizare, societatea nu a


avut avocat angajat insa, pentru aceasta faza, pe un anumit capat
de cerere, s-a oferit sa ma sustina domnul avocat Cristian Cojocaru,
caruia societatea nu i-a solicitat sau achitat onorariu.

intAmplarea real5 este aceea ci, perioada respectiva, la


invitalia lui Cristian Cojocaru, am mers Ia un restaurant din Bacau
unde, la o masd era doamna judecdtor Stefanescu. Avocatul a
salutat-o, m-a prezentat gi pe mine, au discutat intre dansii cAteva

j
il

minute, timp in care eu m-am retras la altd masd. Aceasta a fost


intAmplarea reali.

imi sugereazi, md. roag5, sd depun


mirturie la DNA Bucuregti in urmitoarea formi:
Pe fondul acesta, avocatul

ci

eu am participat la acea intAlnire la solicitarea


judecdtoarei Dana Stefenescu, care ar fi cerut pentru sine "sprijin
politic" pentru suslinerea candidaturii dAnsei in scopul obtinerii
unei funcfii inalte la conducerea institufiei din care ficea parte.
Influienla pe care avocatul intentiona sa o construiasca cu ajutorul
meu ar fi fost aceea ca eu si spun cd am intervenit, ci i-ag fi fdcut
Iobby la primarul BacSului, pregedinte PNL, si o suslind la
accederea in acea funclie.
Sd declar

Stiind cd orice post se ocupi in urma unui concurs, mi s-a


parut o aberatie si am reacfionat, Dansul a infeles, pe moment, cd
nu o si mint nici in aceasti privinfi. Atunci m-a rugat sd spun ca iag fi plStit o excursie. L-am refuzat. I-am spus ci nu-mi pot bate
joc de carierd gi de destinul unui om infundAndu-l cu minciuni
spuse de mine gi inventate de el.
La sfArgitul discufiei mi-a spus cd el a

ficut deja acel denunf,

acea formi gi ci o sd fiu chemat Ia DNA Bucuregti pentru


declarafii. Am luat act de acest lucru gi nu am mai dat importanfi
acestor discufii. in acea perioadi eram afectat de sentinla din
dosarul sofiei mele. Fiind o decizie considerate de multa lume a fi
controversati, domnul avocat gasea ca ar putea fi exploatata acesta
stare si incerca sd mi direcfioneze impotriva unui dugman
imaginar, mizAnd pe impactul psihologic pe care era convins ca l-a
avut aceastd intAmplare asupra mea.

in

Am mai conversat cu dansul gi in alte ocazli, apropiate ca


distanfd de timp dupa acea discutie gi am schimbat cu avocatul
mailuri, mesaje, cu privire Ia aspecte legate de ceea ce ar fi dorit el
sd mirturisesc in fata procurorilor DNA in favoarea lui, cu scopul
de a-i fi redusi pedeapsa datd de instanla de la Baciu.

Dupd o scurtd perioadi, in timp ce eram in drum spre Camera

Deputafilor, m-a sunat Cristian Cojocaru care mi-a transmis cd


domnul procuror Badea doregte si imi ia declarafii gi sd mi prezint
la sediul DNA Bucuregti, la o ora pe care dansii o stabilisera deja.
Avocatul a insistat mult si pe un ton care s-ar fi vrut autoritar, si
sustin cd i-am dat sume de bani doamnei judecdtor Dana
Stefrnescu. Mi-a sugerat si sume. M-a intrebat ce m-ar costa sa
spun asta qi sa sustin ceea ce el a denuntat. Mi-a promis cd imi va fi
recunoscitor in via!5 dacd fac asta pentru el.
M-am prezentat la domnul procuror DNA la ora stabilita de
dansii, am depus documentele pe care le-am primit de la Cristian
Cojocaru cu privire la sofia domnului judecator Anti Silviu, mai
exact declaraliile de avere, care erau acte publice, ce se aflau pe
site-ul angajatorului, Primaria Baciu. Inca o persoana care a fost
introdusa deliberat si in mod gandit in aceasta ecuatie, cu scopul
clar de a ma convinge pe mine sa razbun situatia in care ma aflu, a
fost solia judecitorului Anti Siviu. Dansa a fost introdusd de
avocatul Cristian Cojocaru in aceasta constructie pentru a-mi crea
iluzia unei conspira;ii ce s-ar desfasura impotriva mea, conspiratie
in urma cireia familia mea ar fi fost afectata si de aceasti decizie a
judecdtorilor.

!'

Cojocaru imi spunea: Familia ta a fost executata politic! Ai o


mie de dovezi! Ce mai vrei ?

Apoi igi construia perseverent idea, aritAndu-mi cum a fost


posibil ca, dintre gase inculpafi in dosarul soliei mele, doar ea a
luat pedeapsa cu executare, iar principalul vinovat, Constantin
Apostol, directorul ADR Nord-Est gi ceilal;i responsabili legali, au
luat pedeapsa cu suspendare in contextul in care, toli au fost
condamnafi la inchisoare cu suspendare de instanta de fond.
Avocatul a creat imediat legatura dintre solia judecetorului
Anti Siviu, care a ocupat deseori pozilia de sefh a comisiilor pe
Legea 350 din cadrul primiriei Bacdu, adici acea pozifie care

asigura finanlarea echipei de handbal

al carei pregedinte

era...Constantin Apostol, persoana din dosarul sotiei mele.

Avocatul mi-a spus cd acesta din urmi ar fi fdcut un gantaj la

judecdtorul Curtii de Apel, Anti Silviu si nu-l condamne cu


executare deoarece, in caz contrar, va dezvllui modul in care
doamna Anti ar fi alocat discretionar, acele sume cltre echipa de
handbal, Avocatul mi-a prezentat o adevaratd maginafiune, o
conspirafie, in mijocul cdreia, victima ag fi fost eu. Avocatul Cristian
Cojocaru a tdcut toate acestea pentru a md transforma intr-un
martor mincinos, sperAnd cd alimentAndu-mi cu urd gi
introducAndu-mi intr-o teorie a conspirafiei voi depune mirturia
mincinoasi de care avea neaparata nevoie pentru a obline
incriminarea acelor judecdtori gi implicit, injumdtifirea pedepsei
lui.
Mai precizez ca, la iesirea din sediul DNA, m-am intalnit cu o
alta persoana din Bacau care era chemata de procuror pentru

declaratii in dosar, in acelasi sens, la cererea avocatului Cristian


Cojocaru.

Urmare a celor sesizate de mine, rog, domnule Procuror


General verificati denunfurile ficute de cdtre avocatul Cristian
Cojocaru aflat in cercetare la DNA-Structura Centrali Bucuregti in
dosarul 1,68/P/2015, rezolutiile procurorilor in aceste cercetari,
precum gi declara;iile date de mine in acest sens.
In acest sens solicit ca declaratia data in acel dosar, precum si
denunturile facute de avocatul Cristian Cojocaru, solicit a fi atasate
prezentei cauze.

DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL DNA-STRUCTURA


CENTRALA DIN CADRUL PARCHETULUI GENERAL AL
ROMANIEI.

Deputat

!,

Ciubotaru Lucian-Mantlel

,'!

-y'nvt '
(
/