Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

LISTA DOCUMENTELOR PUSE LA


DISPOZITIE DE SOLICITANT PENTRU
CERTIFICAREA
PRODUSULUI/CONSTANTEI
PERFORMANTEI/CPF
Anexa la cererea oficiala
nr. ............./.................

Cod
LDC_LPB_00
1
Ed.1 Rev.0
Pag. 1/6

Solicitant: S.C. VICTOR CONSTRUCT


S.R.L..................................................................
Produs: Linia de productie a betonului din cadrul statiei de betoane
tip
LIEBHERR............................................................................................
........................
Specificatie tehnica de referinta: Statia de betoane este o statie
ecologica, al carei model este de tipul
LIEBHERR....................................................................................
sau
Specificatie tehnica armonizata de
referinta:...........................................................
Sistemul/schema de certificare
produse: ................................................................
Nr
.
cr
t.

Document

1. Cererea oficiala pentru certificarea


produsului (liniei de productie a
betonului din cadrul statiei de
betoane tip LIEBHERR)
2. Cererea oficiala pentru certificarea
constantei performantei
produselor pentru constructii sau a
conformitatii controlului productiei
in fabrica aferent produselor
pentru constructii
3. Chestionar de informare
preliminara pentru certificarea
produsului/constantei
performantei/CPF
4. Lista documentelor puse la
dispozitie de solicitant pentru
certificarea produsului/ constantei

Suport
document
Hart Inform
ie
atic

Verificat
S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

Nr
.
cr
t.
5.

6.

7.

8.
9.

1
0.
1

LISTA DOCUMENTELOR PUSE LA


DISPOZITIE DE SOLICITANT PENTRU
CERTIFICAREA
PRODUSULUI/CONSTANTEI
PERFORMANTEI/CPF
Anexa la cererea oficiala
nr. ............./.................

Document
performantei/CPF
Copie dupa actul de infiintare a
solicitantului-persoana juridica
(statut, act constitutiv sau alt
document echivalent)
Copie dupa Certificatul de
inregistrare la Of.Reg.Com. (pentru
sediul social si pentru toate sediile
de lucru)
Certificat constatator emis de
Of.Reg.Com. pentru urmatoarele
date: date de identificare,
activitatea principala, activitati
secundare,
administratori/persoane
imputernicite, subunitati/ alte sedii
secundare, marci, brevete,
activitati autorizate, date din
situatiile financiare anuale pe anul
precedent (cifra de afaceri, profit,
numar salariati)
Documente care dovedesc statutul
de reprezentant autorizat al
fabricantului, dupa caz
Copii dupa actele referitoare la
sediile de lucru pentru producia
si/sau comercializarea produsului:
act de proprietate sau contract de
ichiriere pentru spatii si autorizatii
(indiferent de denumire) legale
pentru functionare
Copie dupa certificatul pentru
SMC, daca este cazul
Organigrama generala S.C. VICTOR

Cod
LDC_LPB_00
1
Ed.1 Rev.0

Suport
document
Hart Inform
ie
atic

Pag. 2/6

Verificat
S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT

S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

LISTA DOCUMENTELOR PUSE LA


DISPOZITIE DE SOLICITANT PENTRU
CERTIFICAREA
PRODUSULUI/CONSTANTEI
PERFORMANTEI/CPF
Anexa la cererea oficiala
nr. ............./.................

Nr
.
Document
cr
t.
1. CONSTRUCT S.R.L.
1 Copii dupa documentele aprobate
2. de conducerea solicitantului - persoana
juridica privind alocarea
responsabilitatilor de conducere,
executie si control pe
functii/compartimente
1 Lista documentelor sistemului CPF
3. in vigoare (codul, titlul, nr.editiei/
reviziei, luna si anul aprobarii),
aplicabile pentru domeniul de
certificare (produsul si sediile de
lucru declarate)
1 Documentele sistemului CPF in
4. vigoare:
a) Manualul calitatii
b) Procedurile de management
(indiferent cum sunt denumite),
inclusiv formularele aferente,
indicate in lista de la poz.13
c) Procedurile operationale
(indiferent cum sunt denumite),
inclusiv formularele aferente,
indicate in lista de la poz.13
d) Procedurile de control
(indiferent cum sunt denumite),
inclusiv formularele aferente,
indicate in lista de la poz.13
e) Alte documente (instructiuni,
regulamente etc.), inclusiv
formularele aferente, indicate in
lista de la poz.13
1 Copie dupa ultimul raport de audit

Cod
LDC_LPB_00
1
Ed.1 Rev.0

Suport
document
Hart Inform
ie
atic

Pag. 3/6

Verificat
S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT

S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

Nr
.
cr
t.
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.
2
1.
2
2.
2
3.
2
4.
2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2

LISTA DOCUMENTELOR PUSE LA


DISPOZITIE DE SOLICITANT PENTRU
CERTIFICAREA
PRODUSULUI/CONSTANTEI
PERFORMANTEI/CPF
Anexa la cererea oficiala
nr. ............./.................

Document
intern
Modelul documentului de comanda
interna pentru productie
Lista materialelor si componentelor
utilizate la fabricarea produsului
Fluxul tehnologic (descriere,
schema)
Modelul formularelor pentru
planificarea si raportarea
productiei
Lista principalelor echipamente si
utilaje de productie
Lista serviciilor suport pentru
productie
Lista parametrior de mediu ceruti
pentru productie
Specificatia pentru produs
(Fisa/Fisele de valori declarate)
Copie dupa planul de control al
calitatii produsului
Lista incercarilor pentru controlul
calitatii (in cadrul CPF),
laboratoarele executante si
statutul de acreditare aferent
Lista echipamentelor de incercare
utilizate
Lista documentelor (piese scrise si
desenate) care constituie
documentatia de baza pentru
produs
Copii dupa rapoarte de incercare
si/sau evaluare de terta parte
Copii dupa rapoartele pentru

Cod
LDC_LPB_00
1
Ed.1 Rev.0

Suport
document
Hart Inform
ie
atic

Pag. 4/6

Verificat
S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT

S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

Nr
.
cr
t.
9.
3
0.
3
1.
3
2.
3
3.

LISTA DOCUMENTELOR PUSE LA


DISPOZITIE DE SOLICITANT PENTRU
CERTIFICAREA
PRODUSULUI/CONSTANTEI
PERFORMANTEI/CPF
Anexa la cererea oficiala
nr. ............./.................

Suport
document
Hart Inform
ie
atic

Document
incercari de tip, dupa caz
Lista documentelor care nsoesc
produsul la livrare
Modelele (formularele)
documentelor care insotesc
produsul la livrare
Modelul marcajului utilizat pentru
identificarea produsului la livrare
Specificatia tehnica de referinta
pentru conformitate, dupa caz

Din partea
solicitantului:

Cod
LDC_LPB_00
1
Ed.1 Rev.0

Data:

Pag. 5/6

Verificat
S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT

Din partea S.C.


VICTOR
CONSTRUCT S.R.L.:

S.C.
VICTOR
CONSTR
UCT
S.R.L.

LISTA DOCUMENTELOR PUSE LA


DISPOZITIE DE SOLICITANT PENTRU
CERTIFICAREA
PRODUSULUI/CONSTANTEI
PERFORMANTEI/CPF
Anexa la cererea oficiala
nr. ............./.................

Predat,
Grama Lavinia
Denisa
(numele, functia si
semnatura
Managerului tehnic)

20.11.2015

Cod
LDC_LPB_00
1
Ed.1 Rev.0
Pag. 6/6

Primit,
Responsabil de
dosar
Evaluator Sef
(numele si
semnatura
RD sau ES, dup caz)
Primit
documentatia de la
RD in data de
23.11.2015,
Evaluator Sef

(numele si
semnatura ES)