Sunteți pe pagina 1din 33

ORDIN Nr.

1226 din 3 decembrie 2012


pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit i
medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurilerezultatedinactivit imedicale
EMITENT:MINISTERULS N T II
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 18 decembrie 2012
V znd Referatul de aprobare al Direc iei s n tate public i control n s n tate
public nr.R.A.654/2012iavndnvedereAvizulMinisteruluiMediuluiiP durilornr.
5.448/R.P./2012,
avnd n vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale art. 52 lit. c) din Legea nr.
211/2011privindregimuldeeurilor,cumodific rileulterioare,
n temeiul prevederilor art. 7 alin.(4)dinHot rreaGuvernuluinr.144/2010privind
organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
ministruls n t iiemiteurm torulordin:
ART. 1
Se aprob Normele tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit i
medicale,prev zutenanexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob Metodologia de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurilerezultatedinactivit imedicale,prev zut nanexa nr. 2.
ART. 3
Se desemneaz Institutul Na ional de S n tate Public , institu ie public cu
personalitate juridic n subordinea Ministerului S n t ii, ca autoritate responsabil
pentru gestionarea bazei na ionale de date privind deeurile rezultate din activit i
medicale.
ART. 4
Se aprob Condi iile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile
stabilite,adeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale,prev zutenanexa nr. 3.
ART. 5
Se aprob Con inutul-cadru al planului de gestionare a deeurilor rezultate din
activit imedicale,prev zutnanexa nr. 4.
ART. 6
Aplicarea prevederilor prezentului ordin i elaborarea planului prev zut la art. 5 sunt
obligatoriipentruob inereavizeianualeaautoriza ieisanitaredefunc ionare.
ART. 7
(1)ntermende6lunideladataintr riinvigoareaprezentuluiordin,toateunit ile
n care se desf oar activit i medicale, cu excep ia prev zut de dispozi iile alin. (5),
elaboreaz planul propriu de gestionare a deeurilor medicale rezultate din aceste
activit i i l transmit direc iilor de s n tate public jude ene pe raza c rora i
desf oar activitatea, respectiv Direc iei de S n tate Public a Municipiului Bucureti,
dup caz.Planurilesuntaprobatededirec iiledes n tatepublic jude ene.
(2) n termen de 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentului ordin, direc iile de
s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti elaboreaz i transmit Ministerului
S n t iiplanuriledegestionareadeeurilormedicalelaniveljude eanialmunicipiului
Bucureti,ntocmitepebazaplanurilordegestionareadeeurilorrezultatedinactivit i
medicaleprimitedelaunit i.Planuriledegestionareadeeurilorrezultatedinactivit i
medicale la nivel jude ean i al municipiului Bucureti sunt elaborate n colaborare cu
persoaneledesemnates coordonezeactivitateadegestionareadeeurilorrezultatedin
unit ilesanitareexistentenjude ,respectivnmunicipiulBucureti.
(3)Planurilejude enedegestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicalesunt
transmisec trecentreleregionaledes n tatepublic ialmunicipiuluiBucureti,carela

rndul lor sunt naintate Centrului Na ional de Monitorizare a Riscurilor de Mediu


Comunitar,dincadrulInstitutuluiNa ionaldeS n tatePublic .
(4) Ministerul S n t ii, prin Institutul Na ional de S n tate Public , elaboreaz
strategia i planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale la nivel
na ional, n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentului ordin, pe baza
planurilor de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale ntocmite la nivel
jude eanilanivelulmunicipiuluiBucureti.Strategiaiplanulna ionalsuntaprobatede
MinisterulS n t iiiavizatedeMinisterulMediuluiiP durilor.
(5)Planuldegestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicalelanivelna ional
vafiinclusnplanulna ionaldegestionareadeeurilor.
(6) Ministerele cu re ea sanitar proprie transmit planul propriu de gestionare a
deeurilorrezultatedinactivit imedicalec treMinisterulS n t ii,institu iadesemnat
prinlegepentruelaborareastrategieiiaplanuluidegestionareadeeurilorrezultatedin
activit imedicalelanivelna ional.
(7)Unit ilesanitarecaredesf oar activit imedicalecaregenereaz maipu inde
300kgdedeeuripericuloasepeansuntexceptatedelaobliga iaprev zut nalin.(1),
acestea avnd obliga ia de a respecta normele tehnice prev zute n anexa nr. 1 i de a
raportacantit ilededeeuriproduseimoduldegestionareaacestoranconformitate
cu metodologia din anexa nr. 2.
(8) Planurile de gestionare a deeurilor medicale prev zute la alin. (1) - (3) sunt
analizateiactualizateanualsauoridecteoriestenecesarisuntrevizuiteodat la5
ani.
ART. 8
Direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti, Institutul Na ional
de S n tate Public , ministerele cu re ea sanitar proprie i toate unit ile care
desf oar activit i medicale, indiferent de forma de organizare, duc la ndeplinire
dispozi iileprezentuluiordin.
ART. 9
n toate unit ile sanitare, activit ile legate de gestionarea deeurilor rezultate din
activit ile medicale fac parte din obliga iile profesionale i sunt nscrise n fia postului
fiec ruisalariat.
ART. 10
Sumele necesare pentru punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin se
cuprindnbugetuldevenituriicheltuielialfiec ruiordonatordecredit,nconformitate
cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu
modific rileulterioare.
ART. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constat i se sanc ioneaz de c tre
structurile de control n s n tate public din cadrul direc iilor de s n tate public
jude eneiamunicipiuluiBucureti,conformlegisla ieinvigoare.
ART. 12
(1) Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data public rii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2)Deladataintr riinvigoareaprezentuluiordinsuntinterziseproduc ia,importul
i comercializarea ambalajelor pentru deeuri care nu ndeplinesc condi iile prezentului
ordin.
(3) Comercializarea ambalajelor pentru deeuri, care nu corespund cerin elor din
normele tehnice prezentate n anexa nr. 1, aflate pe stoc la produc tori i distribuitori
naintea intr rii n vigoare a prezentului ordin, este permis pn la epuizarea stocului,
dar nu mai trziu de 6 luni de la data public rii prezentului ordin n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(4) Produc torii i distribuitorii ambalajelor pentru deeuri care nu corespund
cerin elor din normele tehnice prezentate n anexa nr. 1, aflate pe stoc, declar pe
propria r spundere stocul existent la momentul respectiv. Declara ia este transmis
compartimentului de specialitate din cadrul direc iei de s n tate public din jude ,
respectivdinmunicipiulBucureti.
ART. 13

Ladataintr riinvigoareaprezentuluiordinseabrog Ordinul ministruluis n t iii


familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor
rezultate din activit ile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
na ional de date privind deeurile rezultate din activit ile medicale, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002, cu modific rile i
complet rileulterioare,precumioricealtedispozi iicontrare.
ART. 14
Anexele nr. 1 - 4facparteintegrant dinprezentulordin.
Ministruls n t
Raed Arafat

ii,

Bucureti,3decembrie2012.
Nr. 1.226.
ANEXA 1
NORME TEHNICE
privindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicale
CAPITOLUL I
Obiectiveidomeniideaplicare
ART. 1
Normele tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit i medicale
reglementeaz modul n care se realizeaz colectarea separat pe categorii, ambalarea,
stocarea temporar , transportul, tratarea i eliminarea deeurilor medicale, acordnd o
aten ie deosebit deeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului i
afectareast riides n tate.
ART. 2
(1) Prezentele norme tehnice se aplic de c tre toate unit ile sanitare, indiferent de
forma de organizare, n care se desf oar activit i medicale n urma c rora sunt
produsedeeuri,denumitencontinuaredeeurimedicale.
(2) Produc torul de deeuri medicale este r spunz tor pentru gestionarea deeurilor
medicale rezultate din activitatea sa.
(3) Unit ile elaboreaz i aplic planuri, strategii de management i proceduri
medicale care s previn producerea de deeuri medicale periculoase sau s reduc pe
ctposibilcantit ileproduse.
(4) Unit ileelaboreaz iaplic planulpropriudegestionareadeeurilorrezultatedin
activit ile medicale, n concordan cu regulamentele interne i codurile de procedur ,
pebazareglement rilornvigoareirespectndcon inutul-cadru prezentat n anexa nr.
4 la ordin.
ART. 3
Produc torii de deeuri medicale, astfel cum sunt defini i la art. 7, au urm toarele
obliga ii:
a)prevenireaproduceriideeurilormedicalesaureducereagraduluidepericulozitatea
acestora;
b) separarea diferitelortipuridedeeurilaloculproducerii/gener rii;
c) tratarea i eliminarea corespunz toare a tuturor tipurilor de deeuri medicale
produse.
ART. 4
Prezentelenormetehniceseaplic iunit ilorcaredesf oar activit iconexecelor
medicale (cabinete de nfrumuse are corporal , ngrijiri paleative i ngrijiri la domiciliu
etc.), indiferent de forma de organizare a acestora.
ART. 5

(1) Prezentele norme tehnice nu se refer la managementul deeurilor radioactive, a


c rorgestionare esteprev zut nreglement rispecifice,inicilaefluen iigazoiemii
natmosfer saulaapeleuzatedesc rcatenreceptori.
(2) Deeurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor
Ordonan ei Guvernului nr. 11/2003 privind gospod rirea n siguran a deeurilor
radioactive,republicat ,cumodific rileulterioare.
ART. 6
(1) Prezentele norme tehnice nu se refer la managementul deeurilor de
medicamente (din categoria 18 01 08* - medicamentecitotoxiceicitostaticei180109
- medicamente, altele dect cele specificate la 18 01 08) rezultate din urm toarele
unit i, indiferent de forma de organizare a acestora:
a) farmacii, drogherii, unit i autorizate pentru vnzarea sau distribu ia
medicamenteloriproduselorfarmaceutice;
b) unit i de produc ie, depozitare i p strare a medicamentelor i a produselor
biologice;
c)institutedecercetarefarmaceutic ;
d)unit ipreclinicedinuniversit ileifacult iledefarmacie;
e)Agen iaNa ional aMedicamentuluiiaDispozitivelorMedicale.
(2) Gestionarea deeurilor de medicamente prev zute la alin. (1) va fi reglementat
prinordinalministruluis n t ii,conformprevederilorLegii nr. 95/2006 privind reforma
ns n tatepublic ,cumodific rileicomplet rileulterioare.
CAPITOLUL II
Defini ii
ART. 7
nn elesulprezentelornormetehnicesedefinescurm toriitermeni:
a) activitatea medical este orice activitate de diagnostic, preven ie, tratament,
cercetare,precumidemonitorizareirecuperareast riides n tate,careimplic sau
nu utilizarea de instrumente, echipamente,substan eoriaparatur medical ;
b)ambalajelepentrudeeurirezultatedinactivitateamedical reprezint recipientei
containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea i eliminarea
final adeeurilorrezultatedinactivitateamedical ;
c)colectareadeeurilormedicalereprezint oriceactivitatedestrngereadeeurilor,
incluzndseparareadeeurilorpecategorii,lasurs , istocareatemporar adeeurilor
nscopultransport riiacestoralaoinstala iedetrataresaudeeliminareadeeurilor;
d) colectarea separat a deeurilor medicale nseamn colectarea n cadrul c reia un
fluxdedeeuriestep stratseparatnfunc iedetipulinaturadeeurilor,cuscopuldea
facilitatratareaspecific a acestora;
e)decontaminareatermic reprezint opera iuneacaresebazeaz peac iuneac ldurii
umedesauuscatepentrundep rtareaprinreducereamicroorganismelor(patogenesau
saprofite)con inutendeeurilemedicalepericuloaselatemperaturisc zute;
f) deeurile anatomo-patologice sunt fragmente i organe umane, inclusiv recipiente
desngeisngeconservat.Acestedeeurisuntconsiderateinfec ioase;
g) deeurile chimice i farmaceutice sunt substan e chimice solide, lichide sau
gazoase,carepotfitoxice,coroziveoriinflamabile;medicamenteleexpirateireziduurile
desubstan echimioterapeutice,carepotficitotoxice,genotoxice,mutagene,teratogene
sau carcinogene; aceste deeuri sunt incluse n categoria deeurilor periculoase atunci
cndprezint unasaumaimultedinpropriet ileprev zuten anexa nr. 4 la Legea nr.
211/2011privindregimuldeeurilor,cumodific rileulterioare;
h)deeurileinfec ioasesuntdeeurilecareprezint propriet ipericuloase,astfel cum
acestea sunt definite n anexa nr. 4 laLegeanr.211/2011,cumodific rileulterioare,la
punctul "H 9 - Infec ioase>>: substan e i preparate cu con inut de microorganisme
viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producnd boli la om ori la alte
organismevii";acestedeeurisuntconsideratedeeuripericuloase;
i) deeurile n ep toare-t ietoare sunt obiecte ascu ite care pot produce leziuni
mecanice prin n epare sau t iere; aceste deeuri sunt considerate deeuri

infec ioase/periculoase, dac au fost n contact cu fluide biologice sau cu substan e


periculoase;
j) deeurile medicale nepericuloase sunt deeurile a c ror compozi ie i ale c ror
propriet inuprezint pericolpentrus n tateauman ipentrumediu;
k) deeurile medicale periculoase sunt deeurile rezultate din activit i medicale i
careprezint unasaumaimultedinpropriet ilepericuloaseenumeratenanexa nr. 4 la
Legeanr.211/2011,cumodific rileulterioare;
l) deeurile rezultate din activitatea medical sunt toate deeurile periculoase i
nepericuloase care sunt generate de activit i medicale i sunt clasificate conform
Hot rrii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii deeurilor i pentru
aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, cu complet rile
ulterioare;
m) echipamentul de tratare prin decontaminare termic a deeurilor rezultate din
activitatea medical este orice echipament fix destinat tratamentului termic la
temperaturi sc zute (105 C - 177 C) a deeurilor medicale periculoase unde are loc
ac iunea general de ndep rtare prin reducere a microorganismelor (patogene sau
saprofite) con inute n deeuri; acesta include dispozitive de procesare mecanic a
deeurilor;
n) eliminarea deeurilor medicale nseamn opera iunile prev zute la D5 i D10 din
anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, cu modific rile ulterioare, cu precizarea c numai
deeuriletratatepotfieliminateprindepozitare;
o)fiaintern agestion riideeurilormedicaleesteformularuldep strareaeviden ei
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale,con innddateleprivindcircuitulcompletal
acestordeeuridelaproducereipn laeliminareafinal aacestora,conformHot rrii
Guvernului nr. 856/2002, cu complet rile ulterioare, conform Listei Europene a
Deeurilor;
p) gestionarea deeurilor medicale nseamn colectarea, stocarea temporar ,
transportul, tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea
acestor opera iiintre inereaulterioar aamplasamentelorutilizate;
q)instala iadeincinerareesteoriceinstala ietehnic fix saumobil iechipamentul
destinat tratamentului termic al deeurilor, cu sau f r recuperarea c ldurii de ardere
rezultate,aacumestedefinitnHot rreaGuvernuluinr.128/2002 privind incinerarea
deeurilor,cumodific rileicomplet rileulterioare;
r) prevenirea producerii deeurilor medicale reprezint totalitatea m surilor luate
nainte ca o substan , un material sau un produs s devin deeu medical i care au
drept scop reducerea cantit ii de deeuri medicale, inclusiv prin reutilizarea produselor
folosite n activit i medicale sau prin extinderea ciclului de via al produselor
respective, prin asigurarea uneisepar ricorectelasurs adeeurilorpericuloasedecele
nepericuloase;
s) produc torul de deeuri medicale este orice persoan fizic sau juridic ce
desf oar activit imedicaledincarerezult deeurimedicale;
) spa iul central de stocare temporar a deeurilor medicale reprezint un
amplasament de stocare temporar a deeurilor medicale, amenajat n incinta unit ii
care le-agenerat,destinatexclusivstoc riitemporareadeeurilorpn lamomentulla
care acestea sunt evacuate n vedereaelimin rii;
t) tratarea deeurilor medicale nseamn opera iunile de preg tire prealabil
valorific rii sau elimin rii, respectiv opera iunile de decontaminare la temperaturi
sc zute,conformprevederilorlegalenvigoare;
) unitatea sanitar este orice unitate public sau privat , cu paturi sau f r paturi,
care desf oar activit i n domeniul s n t ii umane i care produc deeuri clasificate
conform art. 8.
CAPITOLUL III
Clasific ri
ART. 8

(1) n vederea unei bune gestion ri a deeurilor medicale se utilizeaz codurile din
anexa nr. 2 laHot rreaGuvernuluinr.856/2002,cucomplet rileulterioare.
(2)Tipurilededeeuri,inclusivcelepericuloaseprev zutenanexa nr. 2 laHot rrea
Guvernului nr. 856/2002, cu complet rile ulterioare, ntlnite frecvent n activit ile
medicale,suntexemplificatentabelulurm tor:
_______________________________________________________________________
_______
|Coddeeu,conform|Categoriidedeeurirezultate din
|
|Hot rriiGuvernuluinr.856/2002|activit imedicale|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180101obiecteascu ite|Deeurilen ep toare-t ietoare:ace,ace |
|(cuexcep ia180103*)|cufir,catetere,seringicuac,branule,|
||lamedebisturiu,pipete,sticl riede|
||laboratororialt sticl riespart saunu|
|
|etc.deunic folosin ,nentrebuin at |
||saucutermendeexpiraredep it,carenu|
||aintratncontactcumaterialpoten ial|
|
|infec ios|
||nsitua iancaredeeurilemaisus|
||men ionateauintratncontactcumaterial|
|
| poten ialinfec ios,inclusivrecipientele|
||careaucon inutvaccinuri,sunt|
||consideratedeeuriinfec ioaseisunt|
|
| incluse n categoria 18 01 03*.
|
||nsitua iancareobiecteleascu iteau|
||intratncontactcusubstan e/materiale|
|
| periculoase sunt consideratedeeuri|
||periculoaseisuntinclusencategoria|
|
| 18 01 06*.
|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180102fragmenteiorgane|Deeurileanatomo-patologice constnd n |
|umane,inclusivrecipientede|fragmentedinorganeiorganeumane,p r i|
|sngeisnge(cuexcep ia|anatomice,lichideorganice,material|
| 18 01 03*)
| biopsic rezultat din blocurile operatorii |
||dechirurgieiobstetric (fetui,|
||placenteetc.),p r ianatomicerezultate|
|
| din laboratoarele de autopsie, recipiente |
||pentrusngeisngeetc.Toateaceste|
||deeurisuntconsiderateinfec ioasei|
|
| sunt incluse n categoria 18 01 03*.
|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180103*deeurialec ror|Deeurileinfec ioase,respectivdeeurile|
|colectareieliminarefac|carecon in sau au venit n contact cu
|
|obiectulunorm surispeciale|sngeoricualtefluidebiologice,precum|
|privindprevenireainfec iilor|icuvirusuri,bacterii,parazi ii/sau|
|
| toxinele microorganismelor, perfuzoare cu |
||tubulatur ,recipientecareaucon inut|
|
| snge sau alte fluide biologice, cmpuri |
||operatorii,m nui,sondeialtemateriale|
||deunic folosin ,comprese,pansamentei|
|
| alte materiale contaminate, membrane de |
||dializ ,pungidematerialplasticpentru |
|
| colectarea urinei, materiale de laborator |

|
| folosite, scutece care provin de la
|
||pacien iinterna inunit isanitarecu|
|
|specificdeboliinfec ioasesaunsec ii|
||deboliinfec ioasealeunit ilor|
|
| sanitare, cadavre de animale rezultate n |
|
|urmaactivit ilordecercetarei|
|
| experimentare etc.
|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180104deeurialec ror
|mbr c mintenecontaminat ,aparate|
|colectareieliminarenufac|gipsate,lenjerienecontaminat ,deeuri|
|obiectulunorm surispeciale|rezultatedup tratarea/decontaminarea|
|privindprevenireainfec iilor|termic adeeurilorinfec ioase,|
||recipientecareaucon inutmedicamente,|
||alteledectcitotoxiceicitostaticeetc.|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180106*chimicaleconstnddin|Acizi,baze,solven ihalogena i,alte|
|saucon inndsubstan e|tipuridesolven i,produsechimice|
|periculoase|organiceianorganice,inclusiv produse |
|
| reziduale generate n cursul diagnosticului|
||delaborator,solu iifixatoaresaude|
|
| developare, produse concentrate utilizate |
||nserviciilededezinfec ieicur enie,|
||solu iideformaldehid etc.|
|_________________________________|____________________________________
________|
| 18 01 07 chimicale,alteledect|Produsechimiceorganiceianorganice|
|celespecificatela180106*|nepericuloase(carenunecesit etichetare|
||specific ),dezinfectan i(hipocloritde|
|
|sodiuslabconcentrat,substan ede|
||cur areetc.),solu iiantiseptice,|
||deeuridelaaparateledediagnoz cu|
|
| concentra iesc zut desubstan echimice|
||periculoaseetc.,carenusencadreaz la|
|
| 18 01 06*
|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180108*medicamentecitotoxice|Categoriilededeeurivorfistabiliten|
|icitostatice|ordinulprivindgestionareadeeurilorde|
|
| medicamente, care va fi reglementat conform|
|
|
| art. 6 alin. (2).
|_________________________________|____________________________________
________|
|180109medicamente,altele|Categoriilededeeurivorfistabiliten |
|dectcelespecificatela|ordinulprivindgestionareadeeurilorde|
| 18 01 08
| medicamente, care va fi reglementat conform|
|
| art. 6 alin. (2).
|
|_________________________________|____________________________________
________|
|180110*deeurideamalgamde|Capsulesauresturideamalgam(mercur),|
|latratamentelestomatologice;|din iextraicareauobtura iideamalgam,|
|acestedeeurisuntconsiderate|coroanedentare,pun identare,materiale|
| periculoase.
| compozite fotopolimerizabile, ciment
|
|
| glasionomer etc.
|
|_________________________________|____________________________________
________|

NOT :
Deeurilepericuloasesuntmarcatecuunasterisc(*)conformprevederilor anexei nr.
2 "Listacuprinznddeeurile,inclusivdeeurilepericuloase"laHot rreaGuvernuluinr.
856/2002,cucomplet rileulterioare.
(3) Deeurile neexemplificate la alin. (2) generate n unit ile sanitare se clasific
conform prevederilor Hot rriiGuvernului nr. 856/2002,cucomplet rileulterioare,ise
gestioneaz conformlegisla ieinvigoare.
CAPITOLUL IV
Minimizareacantit iidedeeuri
ART. 9
Separarea pe categorii a deeurilor rezultate din activit ile medicale i, implicit,
reducerea cantit ii de deeuri reprezint un principiu de baz pentru introducerea
metodeloritehnologiilordetratareadeeurilormedicale.
ART. 10
Avantajele minimiz rii cantit ii de deeuri sunt reprezentate de protejarea mediului
nconjur tor, o mai bun protec ie a muncii, reducerea costurilor privind managementul
deeurilor n unitatea sanitar i mbun t irea rela iei de comunicare cu membrii
comunit ii.
ART. 11
Minimizareacantit iidedeeuriimplic urm toareleetape:
a) reducerealasurs adeeurilorsepoaterealizaprin:
- achizi ionareadematerialecaregenereaz cantit imicidedeeuri;
- utilizarea de metode i echipamente moderne ce nu genereaz substan e chimice
periculoase, cum ar fi: nlocuirea metodeiclasicededezinfec iechimic cudezinfec iape
baz deabursaudeultrasunete,nlocuireatermometrelorcumercurcuceleelectronice,
utilizarea radiografiilor computerizate n locul celor clasice;
- gestionareacorect adepozitelordematerialeireactivi;
b) separarea la surs prin asigurarea c deeurile sunt colectate n ambalajele
corespunz toarefiec reicategorii;
c)tratareadeeurilorprinutilizareametodeidedecontaminaretermic latemperaturi
sc zute;
d) eliminarea final n condi ii corespunz toare; dup reducerea pe ct posibil a
cantit ii de deeuri, deeurile tratate se elimin prin metode cu impact minim asupra
mediului.
CAPITOLUL V
Colectareadeeurilormedicalelaloculdeproducere
ART. 12
(1) Colectarea separat a deeurilor este prima etap n gestionarea deeurilor
rezultatedinactivit imedicale.
(2) Produc torii de deeuri medicale au obliga ia colect rii separate a deeurilor
rezultate din activit ile medicale, n func ie de tipul i natura deeului, cu scopul de a
facilitatratarea/eliminareaspecific fiec ruideeu.
(3) Produc torii de deeuri medicale au obliga ia s nu amestece diferite tipuri de
deeuripericuloaseinicideeuripericuloasecudeeurinepericuloase.nsitua iancare
nu se realizeaz separarea deeurilor, ntreaga cantitate de deeuri n care au fost
amestecatedeeuripericuloasesetrateaz cadeeuripericuloase.
CAPITOLUL VI
Ambalareadeeurilormedicale
ART. 13

Recipientul n care se face colectarea i care vine n contact direct cu deeurile


periculoaserezultatedinactivit imedicaleestedeunic folosin iseelimin odat cu
con inutul.
ART. 14
Coduriledeculorialerecipientelorncaresecolecteaz deeurile medicale sunt:
a) galben - pentrudeeurilemedicalepericuloase,astfelcumsuntdefinitela art. 7 i
clasificate la art. 8;
b) negru - pentrudeeurilenepericuloase,astfelcumsuntdefinitelaart. 7.
ART. 15
Pentrudeeurileinfec ioasesefolosetepictograma"Pericolbiologic".Pentrudeeurile
periculoase clasificate la art. 7 prin codurile 18 01 06* - chimicale constnd din sau
con innd substan e periculoase se folosesc pictogramele aferente propriet ilor
periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modific rile
ulterioare, respectiv: "Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.
ART. 16
(1)Pentrudeeurileinfec ioasecarenusuntobiecteascu iteidentificateprincodul18
01 03*, conform art. 8, se folosesc cutii din carton prev zute ninterior cu saci galbeni
dinpolietilen sausacidinpolietilen galbeniorimarca icugalben.Attcutiileprev zute
ninteriorcusacidinpolietilen ,ctisaciisuntmarca iieticheta inlimbaromn cu
urm toareleinforma ii:tipuldeeuluicolectat,pictograma"Pericolbiologic",capacitatea
recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de
umplere,datanceperiiutiliz riirecipientuluipesec ie,unitateasanitar isec iacareau
folosit recipientul, persoana responsabil cu manipularea lor, data umplerii definitive,
marcajconformstandardelorNa iunilorUnite(UN),nconformitatecuAcorduleuropean
referitor la transportul rutier interna ional al m rfurilor periculoase (ADR). Cutiile din
carton prev zute cu saci de plastic n interior trebuie stocate temporar pe suprafe e
uscate.
(2)Saciitrebuies aib orezisten mecanic mare,s sepoat nchideuorisigur,
utiliznd sigilii de unic folosin . Termosuturile trebuie s fie continue, rezistente i s
nupermit scurgeridelichid.
(3)Laalegereadimensiuniisaculuise ineseamadecantitateadedeeuriprodusen
intervalul dintre dou ndep rt ri succesive ale deeurilor. Atunci cnd nu este pus n
cutie de carton care s asigure rezisten mecanic , sacul se introduce n pubele
prev zute cu capac i pedal sau n portsac, fiind obligatoriu ca i acesta din urm s
aib capac. n l imea sacului trebuie s dep easc n l imea pubelei, astfel nct sacul
s se r sfrng peste marginea superioar a acesteia, iar surplusul trebuie s permit
nchiderea sacului n vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va
dep i trei p trimi din volumul s u. Pubelele cu pedal i capac trebuie s fie
inscrip ionatecupictograma"Pericolbiologic".
(4) Grosimea polietilenei din care este confec ionat sacul este cuprins ntre 50 - 70
micro.
(5)Cutiiledincartonprev zuteninteriorcusacigalbenidinpolietilen sausaciidin
polietilen galbeni (sau marca i cu galben) trebuie s fie supuse procedurilor de testare
specific a rezisten ei materialului la ac iuni mecanice, n conformitate cu standardele
europenespecificepentruastfelderecipiente.Testeledencercaretrebuies fie realizate
dec trelaboratoareacreditate.
ART. 17
(1) Att deeurile n ep toare-t ietoare identificate prin codul 18 01 01, ct i prin
codul 18 01 03* conform art. 8 se colecteaz separat n acelai recipient din material
plastic rigid rezistentlaac iunimecanice.
(2) Recipientul trebuie prev zut la partea superioar cu un capac special care s
permit introducerea deeurilor i s mpiedice scoaterea acestora dup umplere a
recipientului, fiind prev zut n acest scop cu un sistem de nchidere definitiv . Capacul
recipientului are orificii pentru detaarea acelor de sering i a lamelor de bisturiu.
Recipientele trebuie prev zute cu un mner rezistent pentru a fi uor transportabile la
locul de stocare temporar i, ulterior, la locul de eliminare final . Recipientele utilizate

pentrudeeurilen ep toare-t ietoareinfec ioaseauculoareagalben isuntmarcatecu


pictograma "Pericol biologic".
ART. 18
Recipientul destinat colect rii deeurilor n ep toare-t ietoare trebuie s aib
urm toarelecaracteristici:
a) s fie impermeabil, s prezinte etaneitate, un sistem de nchidere temporar i
definitiv . Prin sistemul de nchidere temporar se asigur o m sur de preven ie
suplimentar , iar prin sistemul de nchidere definitiv se mpiedic posibilitatea de
contaminare a personalului care manipuleaz deeurile n ep toare-t ietoare i a
mediului,precumiposibilitateaderefolosireaacestoradec trepersoanedinexteriorul
unit iisanitare;
b)s fiemarcatietichetatnlimbaromn cuurm toareleinforma ii:tipuldeeului
colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de
utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data nceperii utiliz rii
recipientului pe sec ie, unitatea sanitar i sec ia care au folosit recipientul, persoana
responsabil cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor
UN, n conformitate cu ADR;
c) s fie supus procedurilor de testare specific a rezisten ei materialului la ac iuni
mecanice, testele de ncercare urmnd a fi realizate de c tre laboratoarele acreditate
pentru astfel de test ri, care s ateste conformarea la condi iile tehnice prev zute de
Standard SR 13481/2003: "Recipiente de colectare a deeurilor n ep toare-t ietoare
rezultatedinactivit imedicale.Specifica iiincerc ri"saucualtestandardeeuropene;
d) s prezinte siguran i stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este
amplasat, astfel nct s se evite r sturnarea accidental a acestuia i mpr tierea
con inutului.
ART. 19
nsitua iancarenumaiaceledesering suntcolectatenrecipienteledescriselaart.
17 i 18, deeurile infec ioase constnd din seringi se pot colecta mpreun cu alte
deeuriinfec ioasenfunc iededestina iaacestora, conform prevederilor art. 16.
ART. 20
Pentrudeeurileinfec ioasedelaboratorsefolosesccutiidincartonrigidprev zuten
interior cu sac galben de polietilen , marcate cu galben, etichetate cu urm toarele
informa ii:tipuldeeului colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului
(l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data
nceperii utiliz rii recipientului pe sec ie, unitatea sanitar i sec ia care au folosit
recipientul, persoana responsabil cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj
conform standardelor UN, n conformitate cu ADR.
ART. 21
(1) Al doilea recipient n care se depun sacii, cutiile i recipientele pentru deeurile
periculoase este reprezentat decontaineremobilecupere irigizi,aflatenspa iulcentral
pentrustocareatemporar adeeurilordinincintaunit iisanitare.
(2) Containerele mobile pentru deeuri infec ioase, anatomo-patologice i p r i
anatomicein ep toare-t ietoareau marcajgalben,suntetichetate"Deeurimedicale"
i poart pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie confec ionate din materiale
rezistente la ac iunile mecanice, uor lavabile i rezistente la ac iunea solu iilor
dezinfectante.
(3) Containerul trebuie s fie etan i prev zut cu un sistem de prindere adaptat
sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de
golireninstala iadeprocesareadeeurilor.
(4) Dimensiunea containerelor se alege astfel nct s se asigure preluarea ntregii
cantit i de deeuri produse n intervalul dintre dou ndep rt ri succesive. Este strict
interzis depunereadeeurilorpericuloaseneambalate(vrac).
ART. 22
(1) Deeurile anatomo-patologice ncadrate la codul 18 01 02 (18 01 03*) destinate
inciner riisuntcolectatenmodobligatoriuncutiidincartonrigid,prev zuteninterior
cu sac din polietilen care trebuie s prezinte siguran la nchidere sau n cutii
confec ionate din material plastic rigid cu capac ce prezint etaneitate la nchidere,

avndmarcajgalben,specialdestinateacesteicategoriidedeeuri,isunteliminateprin
incinerare.
(2) Recipientele vor fi etichetate cu urm toarele informa ii: tipul deeului colectat,
pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia
de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii recipientului pe sec ie,
unitatea sanitar i sec ia care au folosit recipientul, persoana responsabil cu
manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, n
conformitate cu ADR.
ART. 23
La solicitarea beneficiarului, p r ile anatomice pot fi nhumate sau incinerate n
condi iile legii, pe baza unei declara ii pe propria r spundere a acestuia, ce se depune
att la unitatea sanitar respectiv , ct i la direc ia de s n tate public jude ean .
Direc ia de s n tate public jude ean elibereaz un certificat n acest sens. P r ile
anatomicesuntambalateirefrigerate,dup caresevordepunencutiispeciale,etane
irezistente.
ART. 24
(1)Deeurilepericuloasechimicerezultatedinunit ilesanitareidentificateprincodul
18 01 06* se colecteaz n recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului
("Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.) i se trateaz conform prevederilor legale privind
deeurilepericuloase.
(2)Deeurilechimicesuntcolectate iambalatenrecipientecuocapacitatecare s
nu dep easc 5 l pentru substan e lichide i 5 kg pentru substan e solide. Aceste
recipiente pot fi introduse ntr-un ambalaj exterior care, dup umplere, nu trebuie s
dep easc greutateade30dekg.
(3)Deeurilepericuloasechimicerezultatedinunit isanitaresecolecteaz separati
se elimin prin incinerare (dup ce, n prealabil, a fost testat reactivitatea termic a
acestor deeuri), tratare chimic sau sunt returnate la furnizor, cu acordul expres al
acestuia.
(4) Recipientele n care se colecteaz deeurile chimice trebuie s fie proiectate i
realizate n aa fel nct s mpiedice orice pierdere de con inut, cu respectarea
urm toarelorcondi ii:
a) materialele din care sunt executate recipientele i sistemele de nchidere ale
acestoranutrebuies fieatacatedec trecon inutinicis formezecuacesta compui
periculoi;
b) toate p r ile recipientelor i ale sistemelor de nchidere ale acestora trebuie s fie
solide i rezistente, astfel nct s exclud orice defec iune i s r spund n deplin
siguran lapresiunileieforturilenormaledemanipulare;
c) recipientele prev zute cu sistem de nchidere trebuie s fie proiectate n aa fel
nctambalajuls poat fideschisinchisnmodrepetat,f r pierderedecon inut.
(5) Deeurile chimice periculoase aflate n stare lichid se colecteaz n recipiente
speciale,impermeabile,iarevacuarealorserealizeaz dec treofirm autorizat .
(6) Deeurile chimice, dac se afl n ambalajul lor original (sticl , folie etc.), pot fi
mpachetate n recipiente care nu corespund standardelor UN, n conformitate cu ADR
(ADR3.4idispozi iaspecial 601dela3.3).ncazulncareacestedeeurinusemai
afl n ambalajul original, ele se stocheaz i ambaleaz n recipiente care corespund
standardelor UN, n conformitate cu prevederile ADR.
ART. 25
Pentru a evita acumularea n unit ile sanitare a unor cantit i mari de deeuri
farmaceutice (de exemplu: medicamente expirate), acestea se pot returna, pe baza unui
contract,farmacieisaudepozituluideprodusefarmaceuticenvedereaelimin riifinale.
ART. 26
Deeurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07 rezultate din unit i
sanitaresecolecteaz separatnambalajuloriginal.ncazuldeeurilordelaaparatelede
diagnoz ,cecon insubstan echimicepericuloasenconcentra iineglijabile,sunturmate
instruc iunile specifice echipamentului respectiv. Aceste deeuri se valorific sau se
elimin cadeeurinepericuloase.
ART. 27

Deeurile stomatologiceidentificate prin codul 18 01 10* reprezentate de amalgamul


dentar se colecteaz separat n containere sigilabile i sunt preluate de firme autorizate
nvedereavalorific rii.
ART. 28
(1)Deeurilemedicalepericuloasetrebuies fieambalateietichetatecurespectarea
tuturor condi iilor prev zute la art. 21 din Hot rrea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru
aprobareaNormelordeefectuareaactivit iidetransportrutierdem rfuripericuloasen
Romnia, n sensul c trebuie s fie ambalate n ambalaje sau cisterne potrivit
prevederilor p r ii a 4-a i cap. 5.1 din anexa A la ADR i s fie marcate i etichetate
potrivitprevederilorADR,con inutencap. 5.2 din anexa A.
(2) Este interzis utilizarea de c tre unit ile sanitare a altor tipuri de ambalaje care
nu prezint documente de certificare i testare, inclusiv pentru compozi ia chimic a
materialului din care este realizat ambalajul, marcajul care corespunde standardelor UN,
precumiacordulproduc torului/furnizoruluideambalaje.
(3)Estepermis utilizareadoaraambalajelorconfec ionatedin materiale care permit
incinerareacuriscuriminimepentrumediuis n tate.
ART. 29
Deeurile rezultate n urma administr rii tratamentelor cu citotoxice i citostatice
reprezentate de corpuri de sering cu sau f r ac folosite, sticle i sisteme de perfuzie,
materiale moi contaminate, echipament individual de protec ie contaminat etc. trebuie
colectate separat, ambalate n containere de unic folosin sigure, cu capac, care se
elimin separat. Recipientele trebuie marcate i etichetate cu aceleai informa ii
specificate mai sus, pentru alte tipuri de deeuri. Acest tip de deeu se elimin numai
prin incinerare, cu respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 128/2002, cu
modific rileicomplet rileulterioare.
ART. 30
Deeurile nepericuloase se colecteaz n saci din polietilen de culoare neagr ,
inscrip iona i "Deeuri nepericuloase". n lipsa acestora se pot folosi saci din polietilen
transparen iiincolori.
CAPITOLUL VII
Stocareatemporar adeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
ART. 31
(1) Stocarea temporar , n sensul dispozi iilor art. 7, trebuie realizat n func ie de
categoriilededeeuricolectatelaloculdeproducere.
(2) Este interzis accesul persoanelor neautorizate n spa ii destinate stoc rii
temporare.
(3) Este interzis cu des vrire abandonarea, desc rcarea sau eliminarea
necontrolat adeeurilormedicale.
ART. 32
(1) n fiecare unitate sanitar trebuie s existe un spa iu central pentru stocarea
temporar adeeurilormedicale.
(2) n cazul construc iilor noi, amenajarea spa iului pentru stocarea temporar a
deeurilormedicaletrebuieprev zut prinproiectulunit ii.
(3)Unit ilecarenuaufostprev zuteprinproiectcuspa iipentrustocaretemporar
adeeurilortrebuies construiasc is amenajezeacestespa iintermende6lunide
la adoptarea prezentelor norme tehnice.
(4)Spa iulcentraldestocareadeeurilortrebuies aib dou compartimente:
a) un compartiment pentru deeurile periculoase, prev zut cu dispozitiv de nchidere
cares permit numaiaccesulpersoanelorautorizate;
b) un compartiment pentru deeurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de
igien i recomand rilor privind mediul de via al popula iei, aprobate prin Ordinul
ministruluis n t iinr.536/1997,cumodific rileicomplet rileulterioare.
ART. 33

(1) Spa iul central destinat stoc rii temporare a deeurilor periculoase trebuie s
permit stocarea temporar a cantit ii de deeuri periculoase acumulate n intervalul
dintredou ndep rt risuccesivealeacestora.
(2) Spa iul de stocare temporar a deeurilor periculoase este o zon cu poten ial
septic i trebuie separat func ional de restul construc iei i asigurat prin sisteme de
nchidere.nc pereancaresuntstocatetemporardeeuripericuloasetrebuieprev zut
cusifondepardoseal pentruevacuareanre eauadecanalizareaapelor uzate rezultate
nurmacur
riiidezinfec iei.ncazulncareloca iarespectiv nudispunedesifonde
pardoseal din construc ie, suprafa a trebuie s fie uor lavabil , impermeabil i
continu ,s nuexisteunsurplusmaredeap uzat ,astfelnctdezinfec iaicur area
s se realizeze cu materiale de cur enie de unic folosin considerate la final deeuri
medicaleinfec ioase.
(3) Spa iul de stocare temporar a deeurilor periculoase trebuie prev zut cu
ventila ie corespunz toare pentru asigurarea temperaturilor sc zute care s nu permit
descompunereamaterialuluiorganicdincompozi iadeeurilorpericuloase.
(4) Trebuie asigurate dezinsec ia i deratizarea spa iului de stocare temporar n
scopulpreveniriiapari ieivectorilordepropagareainfec iilor(insecte,roz toare).
ART. 34
(1) Durata stoc rii temporare a deeurilor medicale infec ioase n incintele unit ilor
medicale nu poate s dep easc uninterval de 48 de ore, cu excep ia situa iein care
deeurile sunt depozitate ntr-un amplasament prev zut cu sistem de r cire care s
asigure constant o temperatur mai mic de 4 C, situa ie n care durata depozit rii
poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie s aib un sistem automat de
monitorizareinregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.
(2) Deeurile infec ioase ncadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete
medicaletrebuiestocatetemporarpeoperioad demaximum7zile,cuasigurareaunor
condi iifrigorificecorespunz toare,adic s seasigureconstantotemperatur maimic
de 4 C.
(3) Condi iile de stocare temporar a deeurilor rezultate din activit ile medicale
trebuies respectenormeledeigien nvigoare.
(4)Duratapentrutransportulieliminarea final adeeurilormedicaleinfec ioasenu
trebuies dep easc 24deore.
ART. 35
Se interzice func ionarea sta iilor de transfer i a spa iilor de stocare temporar a
deeurilor medicale pe amplasamente situate n afara unit ilor sanitare sau care nu
apar in operatorilor economici care realizeaz opera ii de tratare sau eliminare a
deeurilormedicale.
CAPITOLUL VIII
Transportuldeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
ART. 36
Transportul deeurilor medicale periculoase n incinta unit ii n care au fost produse
se face pe un circuit separat de cel al pacien ilor i vizitatorilor. Deeurile medicale
periculoase sunt transportate cu ajutorul unor c rucioare speciale sau cu ajutorul
containerelor mobile. Att autovehiculele, ct i c rucioarele i containerele mobile se
cur
i se dezinfecteaz dup fiecare utilizare n locul unde are loc desc rcarea,
utiliznd produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un document scris.
ART. 37
n scopul protej rii personalului i a popula iei, transportul deeurilor medicale
periculoase pn la locul de eliminare final se realizeaz cu mijloace de transport
autorizateicurespectareaprevederilorlegalenvigoare.
ART. 38
(1) Deeurile medicale periculoase i nepericuloase se predau, pe baz de contract,
unoroperatorieconomiciautoriza iconformlegisla ieispecificenvigoare.
(2) Transportul deeurilor medicale periculoase se realizeaz pe baz de contract cu
operatorieconomiciautoriza ipentrupentrudesf urareaacesteiactivit i.

(3) Produc torii de deeuri periculoase au obliga ia s elaboreze, n condi iile legii,
planuri de interven ie pentru situa ii deosebite i s asigure condi iile de aplicare a
acestora.
ART. 39
nsitua iancareounitatesanitar esteformat dinmaimultecl dirisituatenloca ii
diferite, transportul deeurilor medicale periculoase se realizeaz prin intermediul
operatorului economic contractat de unitatea sanitar respectiv .
ART. 40
(1)Transportuldeeurilormedicalepericuloasenafaraunit iisanitarencareaufost
produsesefaceprinintermediulunuioperatoreconomicautorizatpotrivitlegiiicarese
conformeaz prevederilor:
a) Legii nr. 211/201,cumodific rileulterioare;
b) Hot rrii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deeurilor periculoase i
nepericuloase pe teritoriul Romniei;
c) Hot rriiGuvernuluinr.1.175/2007;
d) Ordinului ministruluitransporturilori infrastructurii nr. 396/2009 privind nlocuirea
anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.134/2005
privind aprobarea Reglement rilor privind omologarea, agrearea i efectuarea inspec iei
tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m rfuri periculoase RNTR 3;
e) Ordinului ministrului s n t ii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de
evaluareaautovehiculelorutilizatepentrutransportuldeeurilorpericuloaserezultatedin
activitateamedical ,cucareunitateasanitar ncheieuncontractdeprest rideservicii
sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii;
f) Ordinul ministruluimediuluiidezvolt riidurabilenr.1.798/2007pentruaprobarea
Procedurii de emitereaautoriza ieidemediu,cumodific rileicomplet rileulterioare;
g) altor prevederi legale n domeniu.
(2)Unitateasanitar ,ncalitatedegeneratoriexpeditordedeeuri,areobliga ias
seasigurec ,petoat duratagestion riideeurilor,delamanipulareanincintaunit ii,
nc rcareacontainerelornautovehicululdestinattransportului,pn laeliminareafinal ,
suntrespectatetoatem surileimpusedelegeideprevederilecontractelorncheiatecu
operatorii economici autoriza i.
CAPITOLUL IX
Tratareaieliminareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
ART. 41
Unitateasanitar ,ncalitatedede in tordedeeurirezultatedinactivit ilemedicale,
areobliga ia:
a) s nu amestece diferitele categorii de deeuri periculoase sau deeuri periculoase
cudeeurinepericuloaseis separedeeurilenvedereaelimin riiacestora;
b) s trateze deeurile rezultate din activit ile medicale prin mijloace proprii n
instala iidedecontaminaretermic latemperaturisc zutesaus fiepredate,pebaz de
contract de prest ri de servicii, unor operatori economici autoriza i pentru tratarea
deeurilorrezultatedinactivitateamedical ,dup caz;
c)s transporteis eliminedeeurilerezultatedinactivit ilemedicaleprinpredare,
pebaz decontractdeprest rideservicii,numaioperatoriloreconomiciautoriza ipentru
transportulieliminareadeeurilormedicale;
d)s desemneze opersoan ,dinrndulangaja ilorproprii,cares urm reasc is
asigure ndeplinirea obliga iilor prev zute de lege n sarcina de in torilor/produc torilor
dedeeuri;aceast persoan poateficoordonatorulactivit iideprotec ieas n t iin
rela iecumediul;
e) s permit accesul autorit ilor de inspec ie i control la metodele, tehnologiile i
instala iile pentru tratarea i eliminarea deeurilor medicale, precum i la documentele
careserefer ladeeuri.
ART. 42

n cazul n care unitatea sanitar de ine i opereaz o instala ie proprie pentru


decontaminarea la temperaturi sc zute a deeurilor rezultate din activit ile medicale,
aceast activitatetrebuies fiecuprins nautoriza iademediu,iarnaintede punerea
noperareaacestorinstala iisevasolicitaiob ineacorduldemediu,conformlegisla iei
n vigoare.
ART. 43
(1)Proceseleimetodelefolositepentrutratareaieliminareadeeurilorrezultatedin
activit ile medicale nu trebuie s pun n pericol s n tatea popula iei i a mediului,
respectndnmoddeosebiturm toarelecerin e:
a)s nuprezinteriscuripentruap ,aer,sol,faun sauvegeta ie;
b)s nuprezinteimpactasupras n t iipopula ieidinzonelereziden ialenvecinate;
c)s nuproduc poluarefonic imirosnepl cut;
d)s nuafectezepeisajelesauzoneleprotejate/zoneledeinteresspecial.
(2) Att deeurile medicale periculoase, ct i deeurile medicale nepericuloase sunt
gestionate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
ART. 44
Metodele de eliminare a deeurilor medicale trebuie s asigure distrugerea rapid i
complet afactorilorcupoten ialnocivpentrumediuipentrus n tateapopula iei.
ART. 45
(1) Metodele folosite pentru eliminarea deeurilor medicale rezultate din activit i
medicale sunt:
a)decontaminareatermic latemperaturisc zute,urmat dem run ire,deformare;
b) incinerarea, numai pentru tipurile de deeuri medicale pentru care este interzis
tratarea prin decontaminare termic la temperaturi sc zute urmat de m run ire (de
exemplu, deeurile medicale: anatomopatologice, chimice, farmaceutice, citotoxice i
citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale impuse de Hot rrea Guvernului nr.
128/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale Ordinului ministrului mediului
i gospod ririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
incinerareadeeurilor;
c) depozitarea n depozitul de deeuri, numai dup tratarea prin decontaminare
termic la temperaturi sc zute i cu respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr.
349/2005 privinddepozitareadeeurilor,cumodific rileicomplet rileulterioare, iale
Ordinului ministrului mediului i gospod ririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea
criteriilordeacceptareiprocedurilorpreliminaredeacceptareadeeurilorladepozitare
i lista na ional de deeuri acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri, cu
modific rileulterioare,nbazaunorbuletinedeanaliz caresevorefectuapenc rc tura
cevafitransportat c tredepozit;
d)ncazulncarebuletinuldeanaliz prev zutlalit.c)puneneviden dep iriale
nc rc rii biologice conform standardelor/prevederilor n vigoare, deeurile respective
trebuie incinerate.
(2)Deeurilerezultatedininstala iiledetratareprindecontaminaretermic trebuies
fie supuse proces rii mecanice nainte de depozitare, astfel nct acestea s fie
nepericuloase i de nerecunoscut. Instala iile de decontaminare termic la temperaturi
sc zutetrebuies fieprev zutecuechipamentdetocare-m run ireadeeurilor.
(3) n depozitele de deeuri nepericuloase nu sunt acceptate deeuri medicale
periculoase, adic deeuri care au una din propriet ile definite n anexa nr. 4 la Legea
nr.211/2011,cumodific rileulterioare.
(4)Seinterzicefunc ionareaincineratoarelorpropriinincintaunit ilorsanitare.
(5)Costurileopera iuniideeliminaresesuport dec treunitateasanitar , n calitate
de de in tor de deeuri, aceasta suportnd sanc iuni privind gestionarea
necorespunz toareadeeurilor.
ART. 46
Eliminareacadavreloranimalelordelaboratorcaresuntutilizatenactivit imedicale
trebuie s respecte prevederile prezentelor norme tehnice i se va realiza numai prin
incinerare.Unit ilesanitareiunit ilecaredesf oar cercet riiexperien etiin ifice
ndomeniulmedicaltrebuies respecteprevederileacestornormetehnice.
ART. 47

(1)Deeurilenepericuloasesuntcolectateseparatipredatepebaz decontractunor
operatori economici specializa i i autoriza i n eliminarea deeurilor, conform
prevederilor art. 41.
(2)Deeurileasimilabilecelormenajere,inclusivresturilealimentare,provenite de la
bolnavii din spitalele/sec iile de boli contagioase, fac excep ie de la alin. (1) i sunt
tratatecadeeuriinfec ioase.
ART. 48
(1) Deeurile periculoase infec ioase rezultate din activit ile medicale pot fi tratate
prin decontaminare termic latemperaturisc zuteninstala iiproprii,prinunit ianume
constituitecares dispun deinstala iidedecontaminaretermic latemperaturisc zute
i de m run ire. n cazul n care nu exist posibilitatea trat rii acestora prin
decontaminare termic la temperaturi sc zute i m run ire se poate accepta pentru
perioade determinate incinerarea n instala ii autorizate cu respectarea prevederilor
legale.
(2) Deeurile medicale periculoase acceptate a fi tratate prin decontaminare termic
suntdeeurileinfec ioaseideeurilen ep toare-t ietoare.
(3) Se interzice tratarea prin decontaminare termic la temperaturi sc zute a
deeurilor anatomopatologice, a deeurilor farmaceutice i a deeurilor citotoxice i
citostatice,acesteafiindtratatedoarprinincinerare,iadeeurilorchimicecarevorfiori
neutralizate, ori incinerate.
(4) Dup aplicarea tratamentelor de decontaminare termic a deeurilor infec ioase,
deeuriledecontaminatepotfidepozitatendepozitededeeurinepericuloase, conform
listei na ionale de deeuri acceptate n fiecare clas de depozit, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului i gospod ririi apelor nr. 95/2005, cu modific rile ulterioare. Att
unitatea sanitar (dac de ine instala ie de tratare prin decontaminare termic la
temperaturi sc zute a deeurilor medicale periculoase), ct i operatorul economic care
realizeaz opera ia de tratare prin decontaminare termic la temperaturi sc zute a
deeurilor medicale periculoase trebuie s prezinte operatorului de eliminare final a
deeurilor un act justificativ care atest faptul c deeurile au fost decontaminate i nu
prezint poten ialinfec ios.
ART. 49
Deeurile medicale nepericuloase se colecteaz , se trateaz i se elimin n
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011,cumodific rileulterioareialeOrdinului
ministruluis n t iinr.536/1997,cumodific rileicomplet rileulterioare.
ART. 50
Deeurile medicale periculoase i nepericuloase se transport n conformitate cu
prevederile Hot rriiGuvernuluinr.1.061/2008 icurespectareaprevederilorart. 40.
CAPITOLUL X
Eviden acantit ilordedeeurigeneratedeunit ilesanitare
ART. 51
(1) Fiecare unitate care este produc tor de deeuri este obligat s in o eviden
separat ,pentrufiecarecategoriededeeuri,nconformitatecuprevederileprezentelor
norme tehnice.
(2) n acest scop, o persoan desemnat de coordonatorul activit ii de protec ie a
s n t ii n rela ie cu mediul ine eviden a deeurilor pe tipuri i este responsabil cu
completareaformularelorprev zutenanexa nr. 1 laHot rreaGuvernuluinr.856/2002,
cucomplet rileulterioare.Aceast persoan idesf oar activitateasubndrumareai
controlul coordonatorului activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul care
asigur furnizareadatelorprivitoarelacantit ilededeeuricolectate,petipuri,conform
metodologiei prev zutenanexa nr. 2 la ordin.
ART. 52
(1) Pentru ndeplinirea prevederilor art. 51 privind nregistrarea i raportarea
cantit ilor de deeuri generate n fiecare unitate, se aplic Metodologia de culegere a
datelor pentru baza na ional de date privinddeeurile rezultate dinactivit i medicale,
calculareacantit ilorlunareiraportarea,conformanexei nr. 2 la ordin.

(2) Unit ile prezint anual un raport privind activitatea de gestiune a deeurilor, n
conformitatecumetodologiaprev zut nanexa nr. 2 la ordin, sec iunea5.2, partea I.
ART. 53
Formularele pentru transportul i eliminarea deeurilor medicale periculoase care
p r sesc unitatea sanitar n scopul elimin rii se ntocmesc i completeaz cu
respectarea prevederilor Hot rriiGuvernuluinr.1.061/2008.
CAPITOLUL XI
Instruireaiformareapersonalului
ART. 54
(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul responsabil cu
gestionarea deeurilor medicale din cadrul unit ilor sanitare trebuie instruit sub
coordonareadirec iilordes n tatepublic jude eneiaInstitutuluiNa ionaldeS n tate
Public ,nconformitatecumetodologiastabilit deMinisterulS n t ii.
(2) Departamentul cu atribu ii n domeniul medicinei mediului i a colectivit ilor
i/sau n domeniul epidemiologie - s n tate public din cadrul Institutului Na ional de
S n tate Public i al centrelor regionale de s n tate public , cu sprijinul direc iilor de
s n tatepublic jude ene,elaboreaz metodologiadeinstruireapersonaluluimedicalcu
privire la gestionarea deeurilor medicale la nivel na ional, care trebuie s fie
implementat nfiecareunitatesanitar ,nfunc iedespecificulacesteia.
(3) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentelor norme tehnice,
propunerile referitoare la modalitatea practic de instruire a personalului medical cu
privirelagestionareadeeurilormedicaledec treInstitutulNa ionaldeS n tatePublic
sunt naintate Ministerului S n t ii - Direc ia de s n tate public i control n s n tate
public .
(4) n termen de 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentelor norme tehnice,
MinisterulS n t ii,prinDirec ias n tatepublic icontrolns n tatepublic ,avizeaz
metodologia de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea deeurilor
medicalelanivelna ional.
(5) Direc iile de s n tate public jude ene controleaz activitatea de instruire i
formareapersonaluluimedicalcuprivirelagestionareadeeurilormedicaleimodulde
aplicare a metodologiei de instruire n fiecareunitatesanitar .
ART. 55
(1)Fiecareunitatesanitar esteobligat s asigureinstruireaiformareaprofesional
continu pentru angaja i cu privire la gestionarea deeurilor medicale, n oricare dintre
urm toarelesitua ii:
a) la angajare;
b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;
c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;
d) la introducerea de tehnologii noi;
e) la recomandarea persoanei desemnate s coordoneze activitatea de gestionare a
deeurilorrezultatedinunitateasanitar existent careaconstatatneregulinaplicarea
coduluideprocedur ,precumilarecomandareainspectorilorsanitaridestat;
f) la recomandarea coordonatorului activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu
mediul;
g) periodic, indiferent dac au survenit sau nu schimb ri n sistemul de gestionare a
deeurilormedicale.
(2) Perioada dintre dou cursuri succesive este stabilit de persoana desemnat din
cadrul direc iei de s n tate public jude ene s coordoneze activitatea de gestionare a
deeurilorrezultatedinunit ilesanitareexistentenjude ,darnutrebuies dep easc
12 luni.
ART. 56
Personalulimplicatnsistemuldegestionareadeeurilor medicale periculoase trebuie
s cunoasc :
a)tipurilededeeuriprodusenunitateasanitar ;

b)riscurilepentrumediuis n tateauman nfiecareetap acicluluideeliminarea


deeurilormedicale;
c)planuldegestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicale,curegulamentele
interne i codurile de procedur pentru colectarea separat pe categorii, stocarea
temporar , transportul i eliminarea deeurilor medicale periculoase, precum i
procedurile/protocoalele aplicabile n caz de accidente sau incidente survenite n
activitateadegestionareadeeurilor.
CAPITOLUL XII
Responsabilit indomeniulgestion riideeurilormedicale
ART. 57
Reprezentantul legal al unit ii medicale (manager, director, administrator, medic
titular)areurm toareleatribu ii:
a)ini iaz ,implementeaz iconducesistemuldegestionareadeeurilormedicale;
b)asigur fondurilenecesarepentruasigurareafunc ion riisistemuluidegestionarea
deeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prev zute la art. 45
alin. (5);
c) desemneaz o persoan , din rndul angaja ilor proprii, respectiv coordonatorul
activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul, care s urm reasc i s asigure
ndeplinirea obliga iilor prev zute de Legea nr. 211/2011, cu modific rile ulterioare, de
prezentele norme tehnice, precum i de legisla ia specific referitoare la managementul
deeurilormedicalenceeacepriveteobliga iilede in torilor/produc torilordedeeuri;
d) controleaz i r spunde de ncheierea contractelor cu operatorii economici care
transport ,trateaz ielimin deeurilerezultatedinactivit ilemedicale;
e)controleaz ir spundedecolectarea,transportul,tratareaieliminareadeeurilor
rezultatedinactivit ilemedicale;
f)poatedelegaatribu iilemen ionatelalit.d)ie)c tre coordonatorulactivit ii,de
protec ieas n t iinrela ie cu mediul;
g) aprob planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale pe baza
regulamentelorinterne,acodurilordeprocedur asistemuluidegestionareadeeurilor
medicale periculoase din unitatea sanitar respectiv , n conformitate cu anexa nr. 4 la
ordin;
h) aprob planul de formare profesional continu a angaja ilor din unitatea sanitar
cuprivirelagestionareadeeurilormedicale.
ART. 58
Coordonatorul activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul din unit ile
sanitare:
a) este cadru medical certificat de c tre Institutul Na ional de S n tate Public CentrulNa ionaldeMonitorizareaRiscurilordinMediulComunitar(CNMRMC),odat la3
ani;
b) elaboreaz i supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a deeurilor
rezultate din activit i medicale, pe baza regulamentelor interne i a codurilor de
procedur pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea i eliminarea deeurilor
medicale periculoase; n acest scop el colaboreaz cu epidemiologi n elaborarea unui
plancorectieficientdegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale;
c) coordoneaz i r spunde de sistemul de gestionare a deeurilor n unitatea
sanitar ;nacestscopelelaboreaz regulamentulinternreferitorlacolectareaseparat
pe categorii, stocarea temporar , transportarea i eliminarea deeurilor i clasific
deeurilegeneratenconformitatecuanexa nr. 2 laHot rreaGuvernuluinr.856/2002,
cucomplet rileulterioare;
d) stabilete codul de procedur a sistemului de gestionare a deeurilor medicale
periculoase;
e) evalueaz cantit ile de deeuri medicale periculoase i nepericuloase produse n
unitatea sanitar ; p streaz eviden a cantit ilor pentru fiecare categorie de deeuri i
raporteaz datelenconformitatecuHot rreaGuvernuluinr.856/2002,cucomplet rile
ulterioare;

f) coordoneaz activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantit ilor


produsepetipuridedeeuri,nvedereacomplet riibazeina ionalededateiaeviden ei
gestiuniideeurilormedicale;
g) supravegheaz activitatea personalului implicat n gestionarea deeurilor medicale
periculoase;
h)seasigur decnt rireacorect acantit iidedeeurimedicalepericuloasecare se
pred operatoruluieconomicautorizat,utilizndcntareverificatemetrologic;
i)propuneialegesolu iadeeliminarefinal ntr-unmodctmaieficientadeeurilor
medicalepericuloasencadrulfiec reiunit isanitare;
j) verific dac operatorul economic ce presteaz servicii de transport al deeurilor
medicaleesteautorizat,conformprevederilorlegale,pentruefectuareaacesteiactivit i
idac autovehicululcarepreiadeeurilecorespundecerin elorlegale;
k) verific dac destinatarul transportului de deeuri este un operator economic
autorizats desf oareactivit ideeliminareadeeurilor;
l) colaboreaz cu persoana desemnat s coordoneze activitatea de gestionare a
deeurilor rezultate din unit ile sanitare n scopul derul rii unui sistem de gestionare
corectieficientadeeurilorpericuloase;
m) este responsabil de ndeplinirea tuturor obliga iilor prev zute de lege n sarcina
de in torului/produc torului de deeuri, inclusiv a celor privitoare la ncheierea de
contracte cu operatori economici autoriza i pentru transportul, tratarea i eliminarea
deeurilormedicale.
ART. 59
Consilierulpeproblemedesiguran dinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) monitorizeaz activitatea de tratare i transport al deeurilor medicale periculoase
efectuat de unitatea sanitar n vederea conform rii cu prevederile legale ce
reglementeaz tratareaitransportulm rfurilorpericuloase;
b)consiliaz reprezentantullegalalunit iisanitare nprivin atransportuluim rfurilor
periculoase;
c) efectueaz demersurile necesare ca unitatea sanitar s se asigure c
incidentele/accidentele n care sunt implicate deeuri medicale periculoase sunt
investigatecorectisuntraportatecorespunz tor;
d)elaboreaz raportulanualprivindactivit ilecum rfuripericuloase;acesterapoarte
anualesuntp strate5aniisuntpuseladispozi iaautorit ilorna ionalecompetentela
solicitarea acestora;
e) monitorizeaz aplicarea practicilor i procedurilor instituite de unitatea sanitar
referitoarelatransportuldeeurilormedicalepericuloase.
ART. 60
Mediculdelegatcuresponsabilit inprevenireaicombatereainfec iilornozocomiale
dinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) particip la stabilirea codului de procedur a sistemului de gestionare a deeurilor
medicale periculoase;
b) particip la buna func ionare a sistemului de gestionare a deeurilor medicale
periculoase;
c) supravegheaz activitatea personalului implicat n gestionarea deeurilor medicale
periculoase;
d)r spundedeeducareaiformareacontinu apersonalului cu privire la gestionarea
deeurilormedicalepericuloase;
e)elaboreaz iaplic planuldeeducareiformarecontinu cuprivirelagestionarea
deeurilormedicalepericuloase.
ART. 61
efulserviciuluiadministrativdinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a)asigur ir spundedeaprovizionareaunit iicumaterialelenecesaresistemuluide
gestionareadeeurilormedicalepericuloase;
b) asigur i r spunde de ntre inerea instala iilor de tratare prin decontaminare
termic dinincintaunit iisanitare,dac estecazul;
c) controleaz respectarea de c tre unitatea sanitar a condi iilor tehnice stipulate n
contractulncheiatcuoperatoriieconomicicarepresteaz activit iledetratare,transport

i eliminare final a deeurilor medicale periculoase, astfel nct s demonstreze


trasabilitateadeeurilornsensulpreveniriiabandon riinlocurinepermisesauelimin rii
necorespunz toareaacestora.
ART. 62
Mediculefdesec iedinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a)controleaz modulncareseaplic coduldeprocedur stabilitpesec ie;
b)semnaleaz imediatdirectoruluiadjuncteconomiciefuluiserviciuluiadministrativ
deficien elensistemuldegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale.
ART. 63
Asistenta-ef dinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a)r spundedeaplicareacoduluideprocedur ;
b) prezint medicului ef de sec ie sau coordonator planificarea necesarului de
materialepentrusistemuldegestionareadeeurilormedicalepericuloase;
c) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
ART. 64
Asistentadinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a)aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
b) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
ART. 65
Infirmieradinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a)aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
b) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
ART. 66
ngrijitoareapentrucur eniedinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a)aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
b)asigur transportuldeeurilorpecircuitulstabilitdecoduldeprocedur .
ART. 67
Medicul care i desf oar activitatean sistem public sau privat,n spital sau, dup
caz,camedicdefamilie,medicdentreprindere,mediccolar,medicstomatolog,medic
alunit iimilitare,medicalpenitenciaruluiareurm toareleatribu ii:
a) supravegheaz modulncareseaplic coduldeprocedur stabilitnsectorulluide
activitate;
b)aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
c) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
ART. 68
Persoanadesemnat s coordonezeactivitateadegestionareadeeurilorrezultatedin
activitatea unit ilor care desf oar activit i conexe celor medicale (cabinete de
nfrumuse arecorporal ,ngrijiripaleativeingrijiriladomiciliuetc.) arecaatribu iis
coordoneze i s r spund de colectarea, transportul, tratarea i eliminarea deeurilor
rezultate din activitatea proprie.
ANEXA 2
METODOLOGIA
de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind deeurile rezultate din
activit imedicale
1. Introducere
1.1.Unit ilesanitarecaredesf oar activit imedicale,ncalitatedeproduc toride
deeuri, au obliga ia s in eviden a gestion rii acestora, n conformitate cu modelul
prev zutlasec iunea5.1.
1.2. Urm toarele unit i, indiferent de forma de organizare a acestora, n calitate de
produc tori/de in tori de deeuri, au obliga ia s in eviden a gestion rii deeurilor de

medicamente, n conformitate cu modelul prev zut la sec iunea 5.1, i s respecte


prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor:
a) farmacii, drogherii, unit i autorizate pentru vnzarea sau distribu ia
medicamenteloriproduselorfarmaceutice;
b) unit i de produc ie, depozitare i p strare a medicamentelor i a produselor
biologice;
c)institutedecercetarefarmaceutic ;
d)unit ipreclinicedinuniversit ileifacult iledefarmacie;
e)Agen iaNa ional aMedicamentuluiiaDispozitivelorMedicale.
1.3.Eviden adeeurilorcolectate,stocatetemporar,tratate,transportateieliminate
se raporteaz de produc torii/de in torii de deeuri, dup caz, men iona i la pct. 1.1,
respectiv pct. 1.2, la solicitarea autorit ilor publice teritoriale pentru protec ia mediului
sau a altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale care au atribu ii i
r spunderi n domeniul regimului deeurilor rezultate din activitatea medical , conform
prevederilor legale.
1.4.Culegereadatelorreferitoareladeeurilemedicalei inereaeviden eiacestorase
face n conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor. Datele
privindeviden agestiuniideeurilorsep streaz peodurat deminimum3 ani, conform
reglement rilorlegalenvigoare.
1.5.Deeurilemedicaleclasificatepecategoriiitipuriconformprevederilorart. 8 din
anexa nr. 1 la ordin sunt cnt rite i eviden iate n cuprinsul raport rilor efectuate de
fiecare unitate, separatpefiecaretipdedeeu.
1.6. Unit ile sanitare i unit ile prev zute la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2 sunt
responsabile de calitatea datelor culese i transmise c tre direc iile de s n tate public
jude ene.
2.Coduriletipurilordedeeuri
2.1. Codurile tipurilor de deeuri ntlnite frecvent n activit i medicale sunt
eviden iatelaart. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
2.2.Pentrucoduriletipurilordedeeuricarenusereg sesclaart. 8 din anexa nr. 1 la
ordin, se consult anexa nr. 2 la Hot rrea Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a
gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile
periculoase,cucomplet rileulterioare.
3.Metodologiadeculegereadatelorprivinddeeurilerezultatedinactivit imedicale
3.1. Activitatea de culegere i analiz a datelor i a informa iilor privind sistemul de
gestionare a deeurilor din unit i n care se desf oar activit i medicale i cantitatea
dedeeuriprodus pefiecaretipnpartearedreptscopcompletareabazeina ionalede
dateiaeviden eigestion riideeurilormedicale.
3.2.Obiectiveleactivit iideculegereadatelorprivinddeeurileprodusenunit ilen
caresedesf oar activit imedicalesunturm toarele:
a) evaluarea sistemului folosit de unitatea respectiv pentru gestionarea deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicaleprincompletareaformularuluideraportarecuinforma ii
referitoare la: descrierea situa iei actuale privind stocarea temporar , transportul,
tratarea i/sau eliminarea, codurile de proceduri i sistemul de formare a personalului
(sec iunea5.2, partea I);
b) m surarea prin cnt rire a deeurilor generate ntr-un anumit interval, nscrierea
datelor n tabelul prev zut la sec iunea 5.1 i calcularea prin nsumare a cantit ilor de
deeuri produse n unitate lunar i, apoi, pe intervalul de raportare, conform tabelului
prev zutlasec iunea5.2, partea a II-a;
c) identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru personalul unit ii n care se
desf oar activit i medicale, pentru pacien i i pentru popula ie, managementul
riscurilor legate de gestionarea deeurilor medicale periculoase, informarea i educarea
personaluluipebazainforma iilorprezentatenraport,conformsec iunii5.2, partea I.
3.3. Responsabilitatea n cadrul unit ii sanitare pentru activit ile de culegere a
dateloriinforma iilorprivindgestionareadeeurilor,ntocmireip strareaeviden elor

specificeiraportarerevinecoordonatoruluiactivit iideprotec ieas n t iinrela iecu


mediul.
a)Coordonatorulactivit iideprotec ieas n t iinrela iecumediulesteresponsabil
cu m surarea prin cnt rire a deeurilor generate ntr-un anumit interval de timp,
nscrierea datelor n tabelele prezentate la sec iunile5.1 i5.2 ip strarea/transmiterea
informa iilorprivindcantit ilededeeuriprodusenunitatelunari/saunintervalulde
raportare.
b)Coordonatorulactivit iideprotec ieas n t iinrela iecumediulelaboreaz un
regulament intern privind modalitatea n care fiecare container sau recipient con innd
deeuritrebuieetichetatnsec ia/laboratorulncareafostumplut,folosindu-se etichete
autocolante cu datele de identificare ale unit ii sanitare, sec ia/laboratorul i data
umplerii.Dateleprivitoarelacantitatedepeetichetaautocolant afiec ruicontainersau
recipientcon innddeeurisecompleteaz dup efectuareacnt ririi.
c) Coordonatorul activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul desemneaz
persoana responsabil cu inerea eviden ei deeurilor i completarea tabelelor de la
sec iunile5.1 i5.2.
3.4.Metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional dedateprivinddeeurile
rezultate din activit i medicale cuprinde urm toarele etape necesare pentru descrierea
sistemului de gestionare a deeurilor produse n unit ile sanitare, pentru determinarea
cantit ii de deeuri produse ntr-o anumit perioad i pentru calcularea cantit ilor n
vedereacomplet riifieiinternedegestionareadeeurilor:
a) instruirea personalului;
b) alocarea sarcinilor specifice de lucru;
c)determinareaprincnt rireacantit ilordedeeuriproduse,cesunteviden iaten
tabelulprev zutlasec iunea5.1;
d) calcularea cantit ii totale de deeuri lunare/anuale, pentru fiecare categorie de
deeu,pentrucompletareatabeluluiprev zutlasec iunea5.2, partea a II-a.
3.5. Determinarea cantit ilor de deeuri de fiecare tip generate de unitate se face
prin cnt rire,astfel:
a) Deeurile se cnt resc n incinta spa iului destinat stoc rii temporare (spa iul
central de stocare a deeurilor din incinta unit ii), care este dotat n acest scop cu
cntaredeacelaitip,cetrebuies fieverificateperiodicdin punct de vedere metrologic
icalibratenaintede cnt rire. nunit ilemici,undenusejustific investi ianastfel
de dot ri, se poate stabili, prin contractul cu unitatea care efectueaz transportul,
aducereacntaruluilaridicareafiec ruitransportcasarcin atransportatorului.
b)Unitateadem sur acantit iidedeeuriestekilogramul(kg)pentrutoatetipurile
dedeeuri.
c)Cnt rireasefacenprezen areprezentan ilorspitaluluiiaoperatoruluieconomic
careefectueaz transportul.
d) n unit ile sanitare care fac opera iuni de tratare a deeurilor infec ioase,
cnt rireaseefectueaz nainteidup tratareadeeurilor.
3.6.nunit ilesanitarecareproducocantitatezilnic dedeeurimaimarede1.000
kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cnt rirea deeurilor se face imediat dup
aducereanspa iuldestinatstoc riitemporare(nspa iulcentraldestocaretemporar )a
fiec ruicontainersaurecipientcon innddeeuri.
3.7.nunit ilesanitarecarenusencadreaz ncategoriacelorprev zutelapct.3.6,
cnt rirea deeurilor se face cel pu in naintea nl tur rii acestora de pe amplasament
(nc rcareanmijloculdetransport).Dup efectuareacnt ririlorsecompleteaz datele
depeetichetafiec ruicontainersaurecipientcuprivirelacantitateadedeeuri.
3.8. n formularul pentru nscrierea cnt ririlor prev zut la sec iunea 5.1 se
consemneaz :data(ioracnt ririlor,dac sefacmaimultenaceeaizi)icantit ile
dedeeuri,pecategorii,tratarea,transport,eliminare,r masenstoc.
3.9. Pentru eviden a deeurilor rezultate din activitatea unit ilor men ionate la pct.
1.2, acestea stabilesc propria metodologie de culegere a datelor i persoanele
responsabile.Metodologiavaficomunicat direc iilordes n tatepublic jude ene.

4. Metodologie de calcul al cantit ilor de deeuri generate; raportarea rezultatelor


activit iidegestionareadeeurilor
4.1. Cantitatea lunar total din fiecare tip de deeuri, astfel cum acestea sunt
clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 laordin,sedetermin prinnsumareansec iunea5.1
atuturorcantit ilordedeeuridetipulrespectiv,cnt ritendecursdeolun .Valorile
lunare se nscriu n sec iunea 5.2, partea a II-a. Prin nsumarea cantit ilor lunare de
deeuriseob incantit iletotaleanualededeeuripentrufiecaretip.
4.2. Coordonatorul activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul urm rete
corectitudinea complet rii, semneaz tabelele prev zute la sec iunile 5.1 i 5.2 i este
responsabilcutransmitereaip strareaacestor eviden enconformitatecuprevederile
legale.
4.3. Transmiterea rapoartelorprivindeviden adeeuriloriaactivit iidegestionarea
deeurilorsefacedup cumurmeaz :
a) lunar, pn la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se ntocmete
raportarea, coordonatorul activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul din
unitate transmite c tre direc ia de s n tate public jude ean sau a municipiului
Bucuretitabeluldelasec iunea5.2, partea a II-a, completat lunar;
b) trimestrial, pn la data de 20 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face
raportarea, direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti transmit
tabelul de la sec iunea 5.3, partea a II-a, completat lunar, c tre centrele regionale de
s n tatepublic ;
c) trimestrial, pn la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face
raportarea,centreleregionaledes n tatepublic transmittabeleledelasec iunea5.3 i
sec iunea 5.4, completate lunar, c tre Institutul Na ional de S n tate Public - Centrul
Na ionaldeMonitorizareaRiscurilor din Mediul Comunitar;
d)anual,pn la15ianuariepentruunit i,25ianuariepentrudirec iiledes n tate
public jude ene i a municipiului Bucureti, respectiv 10 februarie pentru centrele
regionaledes n tatepublic ,setransmiteierarhicraportulcompletatconformcerin elor
de la sec iunea5.2, partea I.
4.4. Tabelele de la sec iunea5.2, partea a II-a,completatecorespunz torperioadeide
raportare, se prezint autorit ilor cu atribu ii de control i/sau se transmit, la cerere,
autorit ilorcompetentepentruprotec iamediului.
4.5. nregistrarea datelor privind eviden a deeurilor se face n format electronic
(Excel).Transmitereadatelorserealizeaz electronic(prine-mail - Excel) sau pe suport
hrtie (prin fax sau prinpot ).
4.6.Raportareastatistic anual agestiuniideeurilorc treautoritateacompetent de
protec ie a mediului se realizeaz conform prevederilor Hot rrii Guvernului nr.
856/2002,cucomplet rileulterioare.
4.7.Raportareastatistic anual adeeurilorrezultatelanivelna ionaldinactivitatea
medical deMinisterulS n t iiprinintermediulInstitutuluiNa ionaldeS n tatePublic
c tre Ministerul Mediului i P durilor i Institutul Na ional de Statistic se realizeaz pe
baza prevederilor Hot rriiGuvernuluinr.856/2002,cucomplet rileulterioare.
5.Formularepentrueviden adeeuriloriaactivit iidegestionareadeeurilor
Sec iunea5.1Registrudeeviden

adeeurilor

Fiaintern nr.....agestiuniideeurilor
(pentrunscriereacnt ririlordec trefiecareunitate)
- Model Unitatea .........................................................
(denumireacomplet ,localitatea,jude ul)
Numele i num rul de telefon al coordonatorului activit ii de protec ie a s n t ii n
rela iecumediul:.......................................

Codul deeului ...................... luna .......... num rul total de paturi*1) ...........
num rultotaldepaturiocupate/luna*2).........
Tabele de nscriere a cnt ririlor (se completeaz cte un tabel pentru fiecare tip de
deeu):
Semnifica iacoloanelordintabeluldemaijos esteurm toarea:
A - R mas nstoc
B - Cantitatea
C - Tipul
D - Modul
E - Scopul
F - Operatorul economic
G - Mijlocul
H - Destina ia
I - Cantitatea DO
_______________________________________________________________________
_______
| Ziua|Cantitatea|Tipul
|Stocarea | Tratarea |Transportul|Eliminarea| A|
||(kg)|recipientului|temporar |||||
|
|
|de colectare |_________|___________|___________|__________| |
|
|
|
| B | C | B| D| E| F| G | H | F | I| B | F | |
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__|
| 1 |
2 |
3
| 4 | 5 | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|13| 14| 15|16|
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__|
|Total|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|lun :|||| | | | | | | | | | | | |
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__|
*1)Num rultotaldepaturisecompleteaz doardeunit ilesanitarecupaturi.
*2)Sumanum ruluidepaturiocupatenfiecare zi pe parcursul lunii respective.
DataNumelepersoaneicareacompletatfia
....................
........................................
Figura1Lex:Fiaintern agestiuniideeurilor
Instruc iunidecompletare
Secompleteaz cuurm toareleinforma ii:
- primaliniedintabelsecompleteaz cu:
- codul deeului, conform anexei nr. 2 la Hot rrea Guvernului nr. 856/2002, cu
complet rileulterioare,respectivconformclasific riimen ionatenart. 8 din anexa nr. 1
la ordin;
- lunaianulpentrucaresentocmeteeviden a.
Coloana1:ziuancaresefacecnt rirea
Coloana 2: cantitatea de deeuri de tipul men ionat produs de la cnt rirea
anterioar
Coloana3:tipulrecipientuluidecolectare;secodific conformnotei1):

RM - recipient metalic
RP - recipient din plastic
RL - recipient din lemn
SG - sac galben
SN - sac negru
CCS - cutie din carton cu sac n interior
A - altele
Coloana4:cantitateadedeeuridincategoriamen ionat stocat nspa iulcentralde
stocaretemporar adeeurilor
Coloana 5: tipul de stocare, conform notei 2)
Coloana6:cantitateadedeeuritratat
Coloana 7: modul de tratare;secodific conformnotei3).
Coloana8:scopultrat rii;secodific conformnotei4).
Coloana9:denumireaoperatoruluieconomiccareefectueaz opera iadetratare,cnd
aceastaseefectueaz nafaraunit iisanitare.
Coloana 10: mijloculdetransport;secodific conformnotei5).
Coloana11:destina iatransportului;secodific conformnotei6).
Coloana12:denumireaoperatoruluieconomiccareefectueaz opera iadetransport
Coloana13:cantitateadedeeurieliminat prindepozitarendepozituldedeeuri
Coloana14:cantitateadedeeurieliminat prinincinerare
Coloana 15: denumirea operatorului economic care efectueaz opera iunea de
eliminare
Coloana
16:
cantitatea
de
deeuri
r mas
n
stoc
dup
cnt rire/transport/tratare/eliminarelacaresuntsupusedeeurile.
NOTE:
1) Tip recipient de colectare:
RM - recipient metalic;
RP - recipient din plastic;
RL - recipient din lemn;
SG - sac galben;
SN - sac negru;
CCS - cutie din carton cu sac n interior;
A - altele.
2) Tipul de stocare:
RM - recipient metalic;
RP - recipient de plastic;
BZ - bazin decantor;
CT - container transportabil;
CF - container fix;
S - saci;
PD - platform dedeshidratare;
VN - n vrac, neacoperit;
VA - nvrac,incintaacoperit ;
RL - recipient din lemn;
A - altele.
3) Modul de tratare:
TM - trataremecanic ;
TC - tratarechimic ;
TMC - tratare mecano-chimic ;
TB - tratarebiochimic ;
D - deshidratare;
TT - trataretermic prindecontaminaretermic latemperaturisc zute;
A - altele.
4)Scopultrat rii:
E - nvedereaelimin rii.
5) Mijlocul de transport:

AS - autospeciale;
AN - auto nespeciale;
H - transport hidraulic;
CF - caleferat ;
A - altele.
6)Destina iasaueliminare:
DO - depozituldedeeuri;
I - incinerareanscopulelimin rii.
Sec iunea5.2Raport ri
Propunere de con inut al raportului privind eviden a deeurilor i a activit ii de
gestionareadeeurilor
Partea I
Raportprivindactivitateadegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
(sentocmeteisetransmiteanual)
Unitateaiadresa:................
Perioada de raportare: anul ....
C tre:
- Direc iajude ean des n tatepublic (pentruraport rileunit ilor)
- Centrele regionale de s n tate public (pentru raport rile trimestriale ale direc iilor
jude enedes n tatepublic )
- InstitutulNa ionaldeS n tatePublic
Termen de transmitere:
- 15ianuariepentruunit i;
- 25ianuariepentrudirec iilejude enedes n tatepublic ;
- 10 februarie pentru centrele regionaledes n tatepublic .
CUPRINS(modeldecon inutminim):
INTRODUCERE
1.Numele,func ia,telefonulialteinforma iidecontactalepersoaneiresponsabilecu
furnizarea datelor pentru baza na ional de date; descrierea func iei persoanei
responsabilepentrutransmitereadatelorprivindgestionareadeeurilor
2. Numele, func iile, pozi ia i responsabilit ile altor membri ai personalului unit ii
careauresponsabilit ispecificengestionareadeeurilor
DATEDESPREUNITATEASANITAR IACCIDENTE
3.Num rultotalalpersonalului
4.Num rultotaldepaturiinum rulmediudepaturiocupate
5. Num rul total de cazuri de hepatit B, hepatit C i alte infec ii virale cu
transmiteresanguin nrndulpersonaluluiimplicatnmanipulareadeeurilor
6.Num rultotalde:
a)accidentecuacedeseringisaualteobiecteascu ite;i
b) alte accidente din care poate rezulta transmiterea unei infec ii serioase sau
v t marea.
INSTRUIREA PERSONALULUI
7. Detalii asupra oric rei instruiri privind gestionarea deeurilor rezultate din
activit ilemedicalelacareaparticipatpersonalulunit ii,incluzndnum ruldepersonal
pe fiecare func ie sau pozi ie i durata cursului de instruire i o estimare n procente a
durateicursuluialocateaspectelordegestionareadeeurilor

DESCRIEREAECHIPAMENTELORIAMENAJ RILORSPECIFICE
8.Specifica idac sefolosescambalajecorespunz toarepentrufiecaretipdedeeuri
(sac galben, cutie din carton prev zut cu sac galben, cutie din material rezistent la
ac iunile mecanice, cu nchidere temporar sau definitiv , sac negru sau transparent
etc.).Seenumer toateambalajeleutilizatepetipuridedeeuricolectate.
9. Echipamentele iamenaj rile utilizate pentru stocarea intermediar a deeurilor i
pentru transportul intern al deeurilor n cadrul unit ii (containere pe ro i, c rucioare,
lifturii/sautraseespecialdestinatetransportuluideeuriloretc.)
10. Lista caracteristicilor spa iului central de stocare temporar din unitate (ua
ncuiat ,ap curent isistemdescurgere,ventila ie,modalit ideprevenireaaccesului
animalelor, f r utilizare pentru alte deeuri sau alte scopuri etc.) i dac sunt proiecte
pentruambun t isitua iaexistent
TRATAREAI/SAUELIMINAREADEEURILOR
11. Procentul deeurilor infec ioase care sunt tratate prin decontaminare termic la
temperaturisc zutencadrulunit iisanitare,astfelncts poat fieliminatecadeeuri
nepericuloase
12. Procentul deeurilor infec ioase care au fost tratate/incinerate de c tre un
contractordinafaraunit iisanitare
13. Dac furnizarea ambalajelor pentru deeuri (cutii pentru deeuri ascu itet ietoare, cutii de carton i saci de plastic) este inclus n contractul/contractele privind
colectareaieliminareadeeurilor
14. Numele contractorului, adresa i tipul opera iei de tratare prin decontaminare
termic la temperaturi sc zute a deeurilor rezultate din activit ile medicale sau tipul
opera ieideeliminarefolosit dec trecontractor
15. Costul achitat pe kilogram pentru transportul/tratarea/eliminarea deeurilor
periculoasedec trecontractor
Partea a II-a
Raportprivindeviden agestiuniideeurilorrezultatedinactivit ilemedicale:
Perioada de raportare: anul ..../trimestrul ...../luna .....
Pentruraport rilelunarealeunit ilor:
C tre:Direc iades n tatepublic jude ean
Termen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a ntocmit
raportarea
Pentruraport riletrimestrialealedirec iilorjude enedes n tatepublic :
C tre:Centreleregionaledes n tatepublic
Termen transmitere:
- 20 aprilie pentru trimestrul I
- 20 iulie pentru trimestrul II
- 20 octombrie pentru trimestrul III
- 20 ianuarie pentru trimestrul IV
Pentruraport riletrimestrialealecentrelorregionaledes n tatepublic :
C tre: Institutul Na ional de S n tate Public - Centrul Na ional de Monitorizare a
Riscurilor din Mediul Comunitar
Termen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I
- 25 iulie pentru trimestrul II
- 25 octombrie pentru trimestrul III
- 25 ianuarie pentru trimestrulIViraportanual
Pentruraportareaanual aInstitutuluiNa ionaldeS n tatePublic - CentrulNa ional
de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
C tre:MinisterulS n t ii
Termen de transmitere:
- 31 martie a anului n curs, pentru datele culese n anul precedent

Tabel pentru raportarea lunar a datelor privind gestionarea deeurilor rezultate din
activit ile medicale anul ...... trimestrul ...... luna ........ (conform anexei nr. 2 la
Hot rreaGuvernuluinr.856/2002)
1.Datedeidentificare:Unitateasanitar (denumireiadres )............................
Persoana responsabil (Nume i date de contact) ................... telefon ...............
fax: .............. e-mail: ....................
2.Num rultotaldepaturi...............Num rultotaldepaturiocupate/lun ........
Semnifica iacoloanelordintabeluldemaijosesteurm toarea:
a - Cantitatea
b - Modul
c - Scopul
d - Operatorul economic
e - Mijlocul
f - Destina ia
g - Cantitatea DO
h - Cantitatea I
i - Tipulstoc rii
_______________________________________________________________________
_______
|Nr.|Codul|Cantitatea|Colectare/Tratare/Transport|Eliminarea|R mas|
||deeului|generat |__________________________________||n|
| |
|
|Colectarea| Tratarea |Transportul|
|stoc |
| |
|
|__________|___________|___________|__________|_____|
| |
|
|Tipul
| a| b| c| d| e | f | d | g| h | d | a| i|
||||colect rii|||||||||||||
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 1 |18 01 01 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| |(18 01 03*)|
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 2 |18 01 02 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| |(18 01 03*)|
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 3 |18 01 03* |
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 4 |18 01 04 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 5 |18 01 06* |
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 6 |18 01 07 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 7 |18 01 08* |
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 8 |18 01 09 |
|
| | | | | | | | | | | | |

|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| 9 |18 01 10* |
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__|
Data

Numele persoanei responsabile

Figura 2Lex: Tabel pentru raportarea lunar a datelor privind gestionarea deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicale
Sec iunea 5.3 Tabel pentru centralizarea datelor privind eviden a gestiunii deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicaleraportatedec treunit ilesanitarearondatejude ului
.................
Direc iadeS n tatePublic .......................
Luna ................ anul .............
Num rulunit ilorsanitarecareauraportat..........dintotal........
Semnifica iacoloanelordintabeluldemaijosesteurm toarea:
a - Nr. total de paturi
b - Nr.depaturiocupatepelun
_______________________________________________________________________
_______
|Unitatea|a|b|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|
|sanitar |||180101 | 18 01 02
| 18 01 03* | 18 01 04 |
|
| | | (18 01 03*) | (18 01 03*) |
|
|
|
|
|
|______________|______________|_______________|_______________|
|
| | | G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I| RS| G| T|DO| I| RS|
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
_______________________________________________________________________
_______
|Unitatea|a|b|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|
|sanitar |||180106*|180107|180108*|180109|

|
|
|
|______________|______________|_______________|_______________|
|
| | | G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I| RS| G| T|DO| I| RS|
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__|
- continuare _______________________________
|Unitatea|a|b|Coddeeu|
|sanitar |||180110*|
|
| | |______________|
|
| | | G| T|DO| I|RS|
|________|___|___|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | |
|________|___|___|__|__|__|__|__|
Gcantitateadedeeurigenerate
Tcantitateadedeeuritratate
DOcantitateadedeeurieliminateprindepozituldedeeuri
Icantitateadedeeurieliminateprinincinerare
RScantitateadedeeurir masenstoc
Data

Numele persoanei responsabile

Figura 3Lex: Tabel pentru centralizarea datelor privind eviden a gestiunii deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicaleraportatedec treunit ilesanitarearondatejude ului
Sec iunea 5.4 Tabel pentru centralizarea datelor privind eviden a gestiunii deeurilor
rezultate din activit ile medicale raportate de c tre direc iile de s n tate public
arondate
CentrulRegionaldeS n tatePublic ..................................
Luna .................... anul ..................
Num ruldirec iilordes n tatepublic raportoare....................
Semnifica iacoloanelordintabeluldemaijosesteurm toarea:
a - Nr.totalalunit ilorsanitarecareauraportat
b - Nr. total de paturi
c - Nr.depaturiocupatepelun

_______________________________________________________________________
_______
|Direc ia|a|b|c|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|
|de
| | | | 18 01 01
| 18 01 02
| 18 01 03* | 18 01 04 |
|S n tate||||(180103*)|(180103*)|||
|Public
|

|
|______________|______________|______________|______________|
|
| | | | G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS|
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
_______________________________________________________________________
_______
|Direc ia|a|b|c|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|Coddeeu|
|de
| | | | 18 01 06* | 18 01 07 | 18 01 08* | 18 01 09 |
|S n tate|

|
|______________|______________|______________|______________|
|Public ||||G|T|DO|I|RS|G|T|DO|I|RS|G|T|DO|I|RS|G|T|DO|I|RS|
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|
- continuare _________________________________
|Direc ia|a|b|c|Coddeeu|
|de
| | | | 18 01 10* |
|S n tate||||______________|
|Public ||||G|T|DO|I|RS|
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|
|
| | | | | | | | |
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|
Gcantitateadedeeurigenerate
Tcantitateadedeeuritratate
DOcantitateadedeeurieliminateprindepozituldedeeuri

Icantitateadedeeurieliminateprinincinerare
RScantitateadedeeurir masenstoc
Data

Numele persoanei responsabile

Figura 4Lex: Tabel pentru centralizarea datelor privind eviden a gestiunii deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicaleraportatedec tredirec iiledes n tatepublic
ANEXA 3
CONDI II
de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deeurilor
rezultatedinactivit imedicale
1.Saciinegrisautransparen isefolosescpentrucolectareadeeurilornepericuloase,
de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 n art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
2.Saciideculoaregalben sefolosescnpubele,portsaccucapacsaucutii de carton,
dup caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deeurilor periculoase
codificate 18 01 02, 18 01 03* n art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
3.Cutiilecupere irigizisefolosescpentrucolectareadeeurilorn ep toare-t ietoare
codificate 18 01 01, 18 01 03* n art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
4. Celelalte tipuri/categorii de deeuri se colecteaz n conformitate cu prevederile
cap. V iVI din anexa nr. 1 la ordin.
ANEXA 4
CON INUT-CADRU
alplanuluidegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
SEC IUNEA1
Cerin elegaleprivindcon inutulplanuluidegestionare
n conformitate cu legisla ia n vigoare, planurile de gestionare a deeurilor con in,
dup caz,ilundnconsiderarenivelulgeograficiacoperireazoneideplanificare, cel
pu inurm toarele:
a) tipul deeurilor pe coduri, cantitatea i sursa deeurilor generate, precum i o
evaluareaevolu ieiviitoareafluxurilordedeeuri;
b) schemele existente de colectare, tratare i principalele instala ii de eliminare a
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale;
c) o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesar i, dac
estecazul,investi iilelegatedeacestea;
d) informa ii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentelor i
capacit ii instala iilor de tratare i/sau eliminare a deeurilor rezultate din activit ile
medicale;
e) politici generale de gestionare a deeurilor rezultate din activit ile medicale,
inclusiv tehnologii i metode planificate de gestionare a deeurilor sau politici privind
deeurilecareridic problemespecificedegestionare.
De asemenea, Planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit ile medicale
poate con ine, lund n considerare nivelul geografic i acoperirea zonei de planificare,
urm toarele:
a) aspectele organiza ionale legate de gestionarea deeurilor, inclusiv o descriere a
aloc rii responsabilit ilor ntre actorii publici i priva i care se ocup cu gestionarea
deeurilor;
b) o analiz a utilit ii i a adecv rii utiliz rii instrumentelor economice i de alt
natur pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deeuri, lund n considerare
necesitateamen ineriiuneibunefunc ion riapie eiinterne;

c)utilizareaunorcampaniidesensibilizareideinformareadresatepubliculuilargsau
unor categorii speciale.
SEC IUNEAa2-a
Planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit ile medicale (propunere de
con inut)
1.Informa iigeneraleprivindunitateasanitar
2. Situa ia actual privind gestionarea deeurilor rezultate din activit ile unit ii
sanitare
2.1.Proceduriipracticiexistente
2.2.Responsabilit iprivindgestionareadeeurilor
2.3. Tipurile deeurilor pe coduri i cantit i de deeuri rezultate din activit ile
medicale
2.4. Localizarea i organizarea facilit ilor de colectare i stocare temporar a
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
2.5. Modul de tratare prin decontaminare termic la temperaturi sc zute (abur, aer
caldetc.)imoduldeeliminareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
3.Obiectivestrategiceprivindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
3.1.Prevenireagener riideeurilor
3.2. Colectarea, stocarea temporar , tratarea prin decontaminare termic la
temperaturi sc zute, analizarea rezultatului decontamin rii, eliminarea deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicale
4.M suriprivindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
4.1.Colectareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
4.2.Stocareatemporar a deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
4.3.Transportulinternaldeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
5.Identificareaievaluareaop iunilorexistentedetratareprindecontaminaretermic
latemperaturisc zuteieliminareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
6.Proceduripentrusitua iideurgen
6.1.mpr tieriaccidentalededeeuriinfec ioase
6.2.mpr tieriaccidentaledechimicalepericuloase
7. Instruirea personalului
8. Estimarea costurilorprivindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
9.Planuldeac iune
---------------