Sunteți pe pagina 1din 11

Electrotehnica

Nr crt Enunt Varianta a Varianta b Varianta c


Enunţul “sarcinile electrice nu pot fi legea conservării sarcinii legea lui Coulomb legea lui Laplace
1 create si nici distruse, ci doar mutate” electrice
reprezintă:
2 Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică
Valoarea intensităţii câmpului electric direct proporţională cu r direct proporţională cu invers proporţională cu patratul
3 produs de o sarcină electrică la distanţa patratul lui r lui r
r este:
Conform Legii lui Coulomb, forţa de direct proporţională cu invers proporţională cu direct proporţinală cu distanţa
4 atracţie sau de repulsie care se exercită patratul distanţei pătratul distanţei
între sarcinile electrice este:
Potenţialul scalar în punctul M este egal aducerea acestuia de la aducerea acestuia din transportul acestuia din pct. M la
5 cu lucrul mecanic efectuat cu un corp infinit în pct. punctul M la origine infinit
încărcat cu sarcina q pentru:
Un corp conductor situat într-un câmp prin conducţie prin inducţie prin magnetizare
6 electric de intensitate E se încarcă cu
electricitate:
Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului inducţia electrică inducţia magnetică
7
electric
Care dintre relaţiile următoare este inducţia electrică = inducţia electrică = inducţia electrică=sarcina x
adevărată: permitivitatea x intensitatea intensitatea câmpului intensitatea câmpului electric
8
câmpului electric electric/ permitivitate

Fluxul electric total, emis de o sarcină valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2
electrică de valoare q printr-o suprafaţă
9
închisă care o înconjoară, este egal cu:

Capacitatea echivalentă a 2 2C C/2 C


condensatoare, fiecare având
10
capacitatea C, montate în serie este
egală cu:
Cantitatea de electricitate cu care se aceeaşi cu care se încarcă suma capacităţilor egală cu de două ori cantitaea de
încarcă o baterie de n condensatoare fiecare element component fiecărui element în electricitate cu care se încarcă
11
montate în serie, fiecare de capacitate parte fiecare condensator
C, este:
Diferenţa de potenţial la bornele a n suma diferenţelor de diferenţa de potenţial la diferenţa de potenţial a unui
12 baterii de condensatoare montate în potenţial la bornele fiecărui bornele fiecărui condensator împărţită la n
serie este egală cu: condensator condensator în parte
Energia electrostatică a unui conductor 1/2 q V qV 2qV
izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi
13 aflat la un potenţial V este egală cu:

Radu
Unitatea de măsură a sarcinii electrice V/m Coulomb Farad
14
este:
Valoarea conductivităţii electrice este în aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint
15 ordine crescătoare la următoarele
materiale:
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte
electrică buclată cu N noduri, ne dă,
16
pentru curenţii care circulă prin reţea:

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte
reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne
17
furnizează, pentru analiza unui circuit
electric:
Enunţul “suma algebrică a forţelor Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Legea Joule -Lenz
electromotoare dintr-o buclă a unei Kirchhoff
18 reţele electrice este egală cu suma
algebrică a căderilor de tensiune din
buclă” reprezintă:
Un conductor în care circulaţia liniar neomogen neliniar
curentului electric nu se supune legii lui
19 Ohm se numeşte circuit:

Vasile Bulai Vasile Bulai


Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare numai circutelor cu circuitelor liniare şi circuitelor
20 elemente neliniare neliniare
Constantin Sora
Forţa electrodinamică exercitată între este direct proporţională cu este invers nu depinde de distanţa dintre
două conductoare filiforme, paralele, distanţa r dintre proporţională cu conductoare
21
lungi,aflate la distanţa r, străbătute de conductoare distanţa r dintre
câte un curent: conductoare
Expresia B x i x l , unde i este o forţă o tensiune o rezistenţă
intensitatea curentului care străbate un
22 conductor de lungime l, situat
perpendicular pe câmpul de inducţie
magnetică de mărime B, reprezintă:
23 Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic
24 Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică
Circulaţia câmpului magnetic pe un suma algebrică a curenţilor Zero suma căderilor de tensiune de-a
contur închis este egală cu: care străbat conturul lungul conturului
25

Intensitatea câmpului magnetic într-un invers proporţinală cu r direct proporţională cu direct proporţională cu r
punct exterior unui conductor rectiliniu patratul lui r
26 străbătut de curentul continuu de
intensitate i, aflat la distanţă r de
conductor este:
Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică
27
Inductanţa proprie a unei bobine prin fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare
28 care trece un curent de intensitate i este
raportul între……. şi acest curent
Energia electromagnetică produsă de 1/2 L i 1/2 Li **2 Li
29 curentul i care parcurge un circuit care
conţine o inductanţă L este egală cu:
Intr-un tor (solenoid de formă circulară integral în câmpul magnetic integral în câmpul 1/2 din energie este
bobinat), energia magnetică produsă de din volumul torului magnetic din afara înmagazinată în volumul torului,
30 un curent care stăbate bobinajul torului torului iar 1/2 în afara torului
este localizată:

Radu
Forţa F care se exercită asupra unei F=E/q F=qE F=q/E
sarcini electrice q aflată într-un câmp
31 electric de intensitate E are expresia:

Vasile Bulai
Factorul de atenuare constanta de timp R/L L/R 1
al unui circuit format dintr-un rezistor de
rezistenţă R înseriat cu o bobină de
32
inductanţă L, alimentate de o forţă
electromotoare constantă este egal cu:

Constanta de timp a unui circuit format RC R/C 1/(RC)


dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat
33
cu un condensator de capacitate C,
este:
Pentru materialele magnetice, relaţia este liniară este o egaltate este neliniară
dintre inducţia magnetică şi intensitatea
34 câmpului magnetic:

Badea Nicolae
Mărimea caracteristică circuitelor impedanţă reluctanţă permeanţă
magnetice şi care este analoagă cu
35 rezistenţa circuitelor electrice se
numeşte:
[A/Wb]=[1/H]
Unitatea de măsură a frecvenţei Weber Hertz Henry
36
mărimilor periodice se numeşte:
Frecvenţa unei mărimi periodice este amplitudinii perioadei fazei
37
inversul:
Valoarea medie pătratică a unei mărimi amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
38
periodice se mai numeşte şi:
Mărimea periodică alternativă este o 1 zero 38719
39 mărime a cărei valoare medie în
decursul unei perioade este egală cu:
Curentul electric alternativ poate fi termice chimice de inducţie
40
produs numai prin fenomene:
Puterea electrică reactivă: permite definirea limitelor produce transformarea este variaţia în timp a energiei
de utilizare ale unui aparat energiei electrice în magnetice şi electrice
41
electric energie mecanică

Dacă printr-un condensator circulă un defazată cu 90 de grade în defazată cu 90 de în fază cu curentul


42 curent alternativ sinusoidal, la bornele urma curentului grade înaintea
sale se produce o cădere de tensiune: curentului
Într-un circuit serie format dintr-un reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a reactanţa totală a circuitului este
rezistor de rezistenţă R, o bobină de X este > 0 circuitului X este <0 =0
inductanţă L şi un condensator de
43
capacitate C, curentul din circuit este
defazat în urma tensiunii la borne dacă:

Susceptanţa unui circuit de curent impedanţei rezistenţei reactanţei


44
altenativ sinusoidal este inversul:
În cazul circuitelor de curent alternativ, valorile instantanee ale valorile efective ale modulele fazorilor asociaţi
45 teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna tensiunilor şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor
satisfăcute pentru:
Rezonanţa se obţine într-un circuit reactanţele inductivă şi reactanţa inductivă reactanţa capacitivă este mai
46 electric de curent alternativ dacă: capacitivă în valoare este mai mare decât mare decât reactanţa inductivă
absolută sunt egale reactanţa capacitivă
În cazul apariţiei fenomenului de numai energie activă energie activă şi numai energie reactivă
rezonanţă într-un circuit de curent reactivă
47
alternativ, alimentat de la o sursă,
aceasta furnizează circuitului:
Suma forţelor electromotoare ale unui egală cu 1 Nulă egală cu 1/2
48
sitem trifazat simetric este:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem întotdeauna simetric este nesimetric dacă este simetric dacă fiecare fază
electric trifazat racordat la un generator fazele sunt neegal este egal încărcată
49 electric care produce tensiuni încărcate
electromotoare simetrice este:

Pierderile de putere într-o line electrică mai mici egale mai mari
prin care se transportă o putere activă P
la un factor de putere =0,9, faţă de cazul
50
când se transportă aceeaşi putere la un
factor de putere=0,8 sunt:

Inversa rezistenţei echivalente a n suma rezistenţelor celor n suma inverselor suma pătratelor rezistenţelor
51 rezistoare legate în paralel este egală rezistoare rezistenţelor celor n celor n rezistoare
cu: rezistoare
Prin adăugarea, pe toate laturile pornind circulaţia de curenţi se pot modifica curenţii se modifică circulaţia de curenţi
din acelaşi nod al unei reţele buclate, a existentă anterior în reţea din laturile cu f.e.m. din laturile pe care nu se adaugă
unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale nu se modifică adăugate f.e.m.
52 şi la fel orientate faţă de nod (teorema
lui Vaschy):

Constantin Sora
Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a un curent – (minus) I un curent I un curent I/2
unei reţele pasive,produce în latura CD
53
a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E
în latura CD va produce:
O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi ZY=1 J=YE Z=Y
impedanţa interioară Z poate fi înlocuită
printr-o sursă de curent de intensitate J
54 şi admitanţă interioară Y, dacă sunt
îndeplinite condiţiile:

Vasile Bulai Vasile Bulai


Un motor electric sincron, care absoarbe putere activă şi absoarbe putere activă produce putere activă şi putere
55 funcţionează subexcitat: putere reactivă şi produce putere reactivă
reactivă
Sistemele simetrice de fazori în care se corespund unor realităţi reprezintă artificii de numai sistemul direct corespunde
descompun sistemele de tensiuni sau de fizice calcul unei realităţi fizice
56 curenţi dezechilibraţi:

Vasile Bulai
Componenta simetrică directă produce, cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului
57
în cazul unui motor electric:
Două sisteme de fazori trifazaţi au aceleşi componete au aceleaşi au aceleaşi componente
oarecare, care au vârfuri comune şi directe componente inverse homopolare
58 origini diferite care se descompun în
componente simetrice:

În cazul în care rezultanta unui sistem sistemul nu are sistemul nu are sistemul are componentă
59 de fazori (de tensiune sau de curent) componentă simetrică componentă simetrică simetrică inversă
este nulă: inversă homopolară
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit impedanţe identice cu ale impedanţe diferite de impedanţe diferite de ale reţelei
într-o reţea prin metoda componentelor reţelei directe pentru ale reţelei directe directe pentru elemente statice
60 simetrice, reţeaua inversă se compune elemente statice pentru maşini rotative
simetrice, reţeaua inversă se compune
din: Florescu siStoian Radu Florescu si Stoian
Radu
Schema echivalentă de calcul în cazul schemele de secvenţă schemele de secvenţă schemele de secvenţă directă şi
producerii unui scurtcircuit al unei faze a directă, inversă, directă, inversă, inversă conectate în paralel
61 reţelei trifazate direct la pământ homopolară conectate în homopolară conectate
(monofazat) se compune din: paralel în serie
Stoian Radu
Schema echivalentă de calcul în cazul schemele de secvenţă schema de secvenţă schemele de secvenţă directă şi
producerii unui scurtcircuit trifazat al unei directă, inversă, directă inversă conectate în paralel
62 reţele izolat de pământ se compune din: homopolară conectate în
serie

Stoian Radu
Schema echivalentă de calcul în cazul schema de secvenţă schemele de secvenţă schemele de secvenţă directă şi
producerii unui scurtcircuit între două directă directă şi inversă inversă conectate în paralel
63 faze ale unei reţele izolat de pământ se conectate în paralel
compune din:
Badea Nicolae
Schema echivalentă de calcul în cazul schema de secvenţă schema de secvenţă schema de secvenţă directă
producerii unui scurtcircuit trifazat al unei directă înseriată cu triplul directă înseriată cu schema de secvenţă
64
reţele la pământ cu arc se compune din: impedanţei arcului inversă

Curentul produs într-un circuit care întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau sinusoidal,
conţine elemente neliniare şi care este depinde de natura elementelor
65
alimentat cu o tensiune sinusoidală este: neliniare

Regimul deformant este un regim undele de curent şi undele de curent şi de undele de curent şi tensiune sunt
energetic în care: tensiune nu sunt periodice tensiune sunt ambele periodice iar una este
66
periodice şi nesinusoidală
nesinusoidale Gheorghe Stefan
Două funcţii periodice sinusoidale sunt raportul perioadelor lor este au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este egal
67 armonice între ele dacă: un număr întreg oarecare cu 1/2

Sensul puterii deformante într-un circuit de la generator spre bobină întotdeuna de la poate avea oricare sens, în
format dintr-un generator care produce o bobină spre generator funcţie de încărcarea
undă sinusoidală şi o bobină cu miez de generatorului
68 fier saturat este:

V Bulai
Curentul rezultat prin aplicarea unei mult mai deformat decât sinusoidal mai puţin deformat decât
tensiuni nesinusoidale la bornele unui tensiunea care i-a dat tensiune care i-a dat naştere
69
condensator este: naştere
Gheorghe Stefan
Curentul rezultat prin aplicarea unei mai puţin deformat decât mult mai deformat decît sinusoidal
tensiuni nesinusoidale la bornele unei tensiunea care i-a dat tensiunea care i-a dat
70
bobine este: naştere naştere
Gheorghe Stefan
Valoarea medie a inductanţei de serviciu egală mai mare mai mică
pentru o linie electrică aeriană trifazată
71 este………faţă de cea a unui cablu
subteran.

Vasile Bulai
Valoarea medie a capacităţii lineice egală mai mică mai mare
pentru o linie electrică aeriană trifazată
72
este………faţă de cea a unui cablu
subteran.
Inductanţa de serviciu a unei linii puterea reactivă absorbită puterea reactivă pierderile Joule disipate într-un
electrice lungi este definită prin: într-un element de linie produsă de un element element de linie infinit mic
73 infinit mic de linie infinit mic

Stoian Radu
Singurele mărimi fizice reale în curent mărimile efective de curent mărimile instantanee valorile medii de curent sau de
74 alternativ sunt: sau de tensiune de curent sau de tensiune
tensiune
Mărimea adimensională care reprezintă constanta de propagare a constanta de atenuare constanta de distorsiune a liniei
variaţia pe care o suferă amplitudinea şi liniei a liniei
faza undei de tensiune sau curent când
75 parcurge 1 km de linie (lungă ) se
numeşte:

Vasile Bulai
La funcţionarea în gol a unei linii creşte faţă de tensiunea la scade faţă de nu se modifică
electrice tensiunea la receptor: sursă proporţional cu tensiunea la sursă
76
pătratul lungimii liniei proporţional cu
Vasile Bulai lungimea liniei
O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere nu produce şi nu absoarbe putere
77
reactivă reactivă
O linie electrică lungă funcţionând în absoarbe putere reactivă produce putere nu produce şi nu absoarbe putere
78 scurtcircuit: reactivă reactivă
Stoian Radu
Pentru o linie electrică care alimentează se numeşte putere este independentă de este independentă de tensiunea
un receptor ce are impedanţa egală cu caracteristică sau putere lungimea liniei liniei
79 impedanţa caracteristică a liniei, puterea naturală
activă la extremitatea receptoare:

Pentru o linie electrică care alimentează energiile reactive, inductivă energia reactivă energia reactivă capacitivă este
un receptor ce are impedanţa egală cu şi capacitivă, se inductivă este mai mai mare decât cea inductivă
80 impedanţa caracteristică a liniei: compensează mare decât cea
capacitivă

Stoian Radu
O linie electrică foarte lungă se care alimentează un funcţionând în ca o linie funcţionând în gol
comportă ca o linie: receptor cu impedanţă scurtcircuit
egală cu impedanţa sa
81 caracteristică

Vasile Bulai
Efectul pelicular al unui curent care unor curenţi simetrici unor forţe capacităţii conductorului faţă de
străbate un conductor masiv se paraziţi induşi în conductor electromotoare induse pământ
82 datorează: datorită variaţiei
curentului
Stoian Radu
Efectul pelicular al curentului este utilizat încălzirea materialelor prin eliminarea eliminarea distordiunilor undelor
în: inducţie dezechilibrelor din de curent
83
reţeaua electrică
Stoian Radu
Dacă două conductoare parcurse de densitatea de curent scade densitatea de curent densitatea de curent este
curenţi în acelaşi sens sunt aşezate în părţile apropiate ale creşte în părţile mai uniformă pe ambele părţi ale
84
paralel, unul lângă altul: conductoarelor depărtate ale conductoarelor
Stoian Radu conductoarelor
Pentru micşorarea pierderilor de putere se execută piesele metalice se realizează piesele se evită plasarea pieselor
prin curenţi turbionari în piesele metalice din tole de oţel subţiri din tole cu adaus de metalice masive în câmpuri
85
masive parcuse de fluxuri magnetice izolate între ele siliciu pentru mărirea magnetice variabile
variabile: rezistivităţii
Energia transmisă de undele S=E+H S=HxE S=ExH
electromagnetice cu intensitatea
86 câmpului electric E şi intensitatea
câmpului magnetic H se propagă după
un vector:
Încălzirea înfăşurărilor statorice ale temperatura mediului tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz
87 generatoarelor electrice este ambiant
determinată în principal de:
Curentul din circuitul statoric al unui cu tensiunea între faze cu puterile active cu puterile reactive generate
88 generator este direct proporţional: generate
Stoian Radu
Producerea dublei puneri la pământ a curentul prin circuitul rotoric tensiunile apar scântei la periile colectorului
bobinajului rotoric al unui generator creşte foarte mult electromotoare nu mai
89 sincron are următoarele efecte negative. sunt sinusoidale

Vasile Bulai
Cele mai des utilizate pentru serviciile motoarele de curent motoarele sincrone motoarele asincrone
90
interne ale centralelor electrice sunt: continuu
Principalul avantaj al motoarelor de permit reglarea în limite nu necesită întreţinere nu necesită instalaţii speciale de
91 curent continuu îl constituie: largi a turaţiei permanentă pornire

Principalul avantaj al motoarelor curentul mic de pornire pornirea fără dispozitiv cuplul de pornire foarte bun
asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu de pornire
92 simplă colivie îl constituie:

Florescu
Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea prin deconectarea şi prin utilizarea prin utilizarea motoarelor cu
curentului de pornire la motoarele reconectarea lor la reţeaua motoarelor cu rotorul în rotorul în colivie cu bare înalte
93 asincrone cu rotorul în scurtcircuit se de alimentare dublă colivie
face:
Badea Nicolae Stoian Radu
Motoarele sincrone se utilizează rar nu permit variaţia turaţiei în excitatoarea cu au randament mai mic decât al
pentru antrenarea mecanismelor de limite largi colector din circuitul celorlalte tipuri de motoare
94
servicii proprii din centralele electrice acestora este un
deoarece: element puţin fiabil
În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii ele autopornesc, indiferent pentru a reporni numai motoarele asincrone cu
de alimentare, motoarele asincrone se de tipul rotorului în necesită dispozitiv de rotor în dublă colivie autopornesc
95
pot opri, iar la restabilirea tensiunii: scurtcircuit pornire

Unitatea de măsură a fluxului electric nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul
96 este:
Badea Nicolae
3 condensatoare având capacitatea 25 microF 250 microF 50 microF
C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100
97
microF legate în paralel, au capacitatea
echivalentă.
Capacitatea de serviciu Cs a unei linii Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C
98 electrice aeriene simetrice, având
capacităţile C12=C23=C31 =C este:
Câmpuri fără surse sunt: câmpul curenţilor de câmpul de inducţie câmpul de inducţie magnetică
conducţie electrică
99

Stoian Radu
Curentul electric generat prin deplasarea curent electric de conducţie curent electric de curent electric de deplasare
cu viteza v a unui corp încărcat cu o convecţie (Maxwell)
100
sarcină electrică se numeşte:

Un receptor electric de rezistenţă R rezistenţa R este egală cu rezistenţa R este egală reistenţa R tinde spre zero
conectat la bornele AB ale unui circuit rezistenţa totală a circuitului cu rezistenţa internă a
101
de alimentare oarecare absoarbe văzută prin bornele AB sursei de t.e.m.
puterea maximă dacă:
Forţa care se exercită între două forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
102 conductoare străbătute de curenţi
electrici se numeşte:
Forţa care se exercită asupra unui forţă electromagnetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
conductor rectiliniu, parcurs de curentul (Laplace)
103
i, aflat în câmpul de inducţie magnetică
B se numeşte:
Teoremele (formulele) Biot Savart intensitatea câmpului forţa electrromagnetică forţa exercitată între două
Laplace se referă la: magnetic produs de un conductoare paralele parcurse de
104 curent care circulă printr-un curenţi
conductor
Badea Nicolae
Forţa electomotoare de inducţie care direct proporţională cu invers proporţională cu dependentă de modul în care
105 apare într-un circuit închis, prin variaţia variaţia în timp a fluxului variaţia în timp a este produs fluxul magnetic
fluxului magnetic, este: magnetic fluxului magnetic
Principalele elemente feromagnetice Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul
106
sunt:
Curentul care circula printr-un circuit de 31,5 A 44 A 53,4 A
curent alternativ, având rezistenta r = 3
107 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele
caruia se aplica o tensiune de 220 V
este:
Într-un circuit de curent alternativ în care 0,8 0,75 03.apr
puterea activa absorbita este 4 kw iar
108
puterea reactiva este de 3 kvar, factorul
de putere este:
Unitatea de masura pentru puterea kVAr kVA kW
109
reactiva este:
Un circuit de curent alternativ, pentru pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv
110 care factorul de putere este egal cu 1,
este un circuit:
Legea lui Ohm pentru o portiune de doar în curent continuu doar în curent indiferent de natura circuitului
111
circuit este valabila: alternativ
Într-un circuit de curent continuu, având 20 A 500 A 95 A
rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia
112
se aplica o tensiune de 100 V, curentul
este de:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare 5 ohm 0.66 ohm 6 ohm
113 ,având fiecare rezistenta de 2 ohm,
montate în serie este:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, 3 ohm 1 ohm 9 ohm
114 având fiecare rezistenta de 3 ohm,
montate în paralel, este:
Într-un circuit R-L serie de curent 170V 30 V 122 V
altenativ, tensiunea la bornele
rezistorului este de 100 V, iar tensiunea
115
la bornele bobinei este de 70 V.
Tensiunea la bornele circuitului R-L
este:
Unitatea de masura a capacitatii unui F Axh A/h
116
condensator este:
Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate supratensiuni supracurenti supratemperatura
117
pentru protectie la:
Descarcatoarele cu oxid de zinc supratensiunilor supracurentilor solicitarilor mecanice
118 protejeaza echipamentele din retele
împotriva:
Unitatea de masura a fluxului magnetic Tesla Weber Farad
119
este:
Bobinele de stingere din statiile electrice compensarea curentilor compensarea factorului dotari PSI
120 de transformare sunt echipamente capacitivi de putere
pentru:
Descarcatoarele cu coarne sunt protectiei personalului de protectiei împotriva protectiei împotriva
121 echipamente destinate: exploatare împotriva supratensiunilor supracurentilor
electrocutarii
Releul termic se foloseste pentru: protejarea motoarelor protejarea protejarea motoarelor electrice
electrice la scurtcircuit generatoarelor si împotriva suprasarcinilor
122 motoarelor electrice
împotriva
temperaturilor înalte
Daca la un circuit al unei statii de 6 sau scade de 1,41 ori ramane constanta creste de 1,73 ori
20 kV care functioneaza cu neutrul izolat
apare o punere monofazatã netã la
123
pamânt, tensiunea fata de pamânt a
celorlalte doua faze:

Când este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza protectia deconecteaza protectia deconecteaza o
124 numai consumatorul defect toti consumatorii jumatate dintre consumatori

Unitatea de masura ohm x mmp / m este rezistivitate greutate specifica coeficient de dilatatie
125
pentru:
Rezistivitatea unui conductor electric natura materialului lungime, direct masa, direct proportional
126
depinde de: proportional
Transformatoarele de masurare a 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A
127 curentilor se construiesc pentru curenti
secundari de:
Transformatoarele de masurare de 10 V 50 V 100 V
128 tensiune se construiesc pentru tensiuni
în secundar de:
La masina sincrona turatia variaza în creste când sarcina creste scade când sarcina ramâne constanta la variatia
129
functie de sarcina astfel: scade sarcinii
Sigurantele electrice sunt aparate cresterea tensiunii peste o cresterea curentului scaderea curentului sub o
130
electrice care împiedica: valoare limita peste o valoare limita valoare limita
La generatorul sincron viteza de rotatie mai mare mai mica Egala
a câmpului magnetic al statorului fata de
131 viteza de rotatie a rotorului masinii este:

Radu
Extinderea domeniului de masurare la rezistente aditionale shunturi bobine înseriate
132
ampermetre se realizeaza cu:
Extinderea domeniului de masurare la shunturi rezistente aditionale condesatoare montate în paralel
133
voltmetre se realizeaza cu:
Functionarea în doua faze a unui supraîncalzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate
134
transformator trifazat are ca efect:
La transformatoarele la care comutarea pe înfasurarea de tensiune pe înfasurarea de pe oricare dintre înfasurari
ploturilor se face cu transformatorul în mai mica, deoarece tensiune mai mare,
135
sarcina, comutatorul de ploturi se tensiunea este mai mica deoarece curentul este
monteaza: mai mic
Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneti numai de de magneti permanenti si de
136
permanenti electromagneti electromagneti
Un separator pe un circuit de înalta sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune fãrã curent, fãrã tensiune sau sub
137
tensiune poate fi manevrat: tensiune, fãrã curent
La un transformator cu grupa de tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero
conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem
138 simetric de tensiuni, între neutru si
pamânt, în regim normal si simetric de
functionare avem:
Miezul magnetic al rotorului unei masini reducerea curentilor reducerea tensiunii din motive constructive
139 electrice asincrone se relizeaza din tole turbionari electromotoare induse
pentru:
Într-un circuit electric monofazat cu înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în cu 90 de grade în urma
140 caracter inductiv tensiunea este faza)
defazata fata de curent:
La o instalatie cu mai multe direct proportionala cu invers proportionala cu nu depinde de capacitate
condensatoare conectate în serie, capacitatea capacitatea
141 caderea de tensiune pe fiecare
condensator este:
Radu
În tubul de portelan al unei sigurante de de a consolida elementele de a mari puterea de de a mentine temperatura
142
înalta tensiune, nisipul are rolul: fuzibile rupere a sigurantei constanta a sigurantei
Atunci când se compenseaza energia scade nu se modifica creste
electrica reactiva prin baterii de
143
condensatoare, tensiunea în reteaua
electrica:
Transformatoarele de masurare de pot fi racordate în circuitul pot fi lasate în nu pot fi racordate in circuitul
curent: primar cu înfasurarea exploatare cu primar cu înfasurarea secundara
144
secundara deschisa infasurarea secundara deschisa
deschisa
Un transformator de masurare de curent împiedica circulatia apar supratensiuni nu indica aparatele de masurare
145 nu poate fi lasat cu secundarul în gol, curentului primar periculoase in
deoarece: secundar
Transformatoarele de masurare de nu pot fi lasate în nu pot fi lasate în pot fi puse sub tensiune cu
tensiune: exploatare cu înfasurarea exploatare cu înfasurarea secundara in
146 secundara deschisa înfasurarea secundara scurtcircuit
în scurtcircuit

Nivelul de tensiune în sistem se încarcarea generatoarelor încarcarea utilizare de compensatoare


regleaza prin: cu putere activa generatoarelor cu sincrone
147
putere reactiva
Aurel
Formula de calcul a frecventei produsa f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n
în sistemul electroenergetic de un
148
generator cu n [rot/min] si p perechi de
poli este:
Rolul conservatorului de ulei la de a asigura o suprafata de a asigura spatiul de a face posibila umplerea cu
149 transformatoarele de forta este: de contact a uleiului cu necesar dilatarii si ulei a transformatorului
aerul mai mica contractarii uleiului
Unitatea de masura pentru masurarea kWh kW kW/h
150
puterii active este:
În cazul punerii nete la pamânt a fazei S tensiunea pe fazele R si T tensiunea pe fazele R cresc tensiunile pe fazele R si T,
într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat: ramâne neschimbata , iar si T creste la valoarea iar pe faza defecta S ramâne
151 tensiunea fazei defecte S tensiunii de linie iar pe neschimbata
se apropie de 0 faza S se apropie de 0

Stoian Radu
Se considera ca un transformator sarcina tranformatorului curentul primar si când o înfasurare este conectata
152 functioneaza în gol atunci când: este foarte mica curentul secundar sunt la retea, iar cealalta este
foarte mici deschisa
Functionarea în suprasarcinã a unui un regim de avarie un regim temporar un regim inadmisibil
153
transformator reprezintã: admisibil
Pentru asigurarea selectivitatii, între doua trepte, pe scara o treapta, pe scara trei trepte, pe scara standardizata
curentii nominali a doua sigurante de standardizata a acestor standardizata a acestor a acestor curenti
154
acelasi tip înseriate trebuie sa fie o curenti curenti
diferenta de:
Pentru o putere aparenta data puterea când factorul de putere =1 când factorul de când U = U max
155
activa are valoarea maxima: putere = 0
Un motor electric trifazat legat în stea 0,4 kV 0V 230 V
este în functiune si alimentat la 0,4 kV.
156
Tensiunea între neutrul stelei si una
dintre faze este:
Reglarea puterii active debitate de tensiunea de excitatie admisia agentului curentul statoric
157
generatorul sincron se face variind: primar la turbina
La o masina electrica asincrona turatia cu sarcina cu frecventa cu curentul de excitatie
158
variaza:
Raportul nominal de transformare al raportul dintre tensiunea raportul dintre curentul raportul dintre tensiunea primara
unui transformator de putere este: primara si secundara de primar si secundar la si secundara la sarcina nominala
159 mers în gol sarcina nominala

Stoian Radu
Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, monofazat trifazat bifazat
valoarea cea mai mare a intensitatii
160 curentului de scurtcircuit, pentru acelasi
punct de defect, corespunde, de regulã,
defectului:
La pornirea motoarelor electrice reducerea vibratiilor reducerea curentului reducerea tensiunii la bornele de
161 asincrone se urmãreste: rotorului electric absorbit de alimentare ale motorului
motor
O sigurantã mai mare în alimentarea retele radiale retele buclate cu retele buclate
162 consumatorilor de energie electrica se functionare radialã
realizeaza prin:
Alunecarea s a unui motor asincron are cuprinse între 1 si 0 cuprinse între -1 si 0 diferite de marimile indicate mai
163
valori: sus
Rolul dominant pentru reglarea nivelului circulatia de putere activa circulatia de putere nici una din cele doua
164 de tensiune pe o linie electrica îl are: reactiva

??? ‘Pierderile de putere activã si patratul curentului patratul tensiunii patratul puterii active
reactivã pe o linie electricã, la aceeasi
165 putere aparentã vehiculatã, sunt invers
proportionale cu:

Radu
În instalatiile de joasa tensiune, legarea din motive economice pentru diminuarea pentru securitatea muncii
la pamânt este justificatã: suprasolicitarilor
166
echipamentelor
electrice
Metoda transfigurarii retelelor electrice reduce pierderile de putere simplifica structura diminua consumul specific de
este folosita pentru a: activa în retea retelelor echivalente material conductor
167
pentru a reduce
volumul de calcule
Energia electrica reactiva: este o energie electrica se poate transforma în se poate transforma în energie
complementara, care energie mecanica luminoasa
168
serveste la magnetizarea
bobinajelor
Cantitatea de cãldurã produsã la direct proportinala cu direct proportionala cu invers proportionala cu rezistenta
169 trecerea curentului electric printr-un sectiunea conductorului pãtratul intensitãtii conductorului
conductor este: curentului
Pierderea de putere activa într-un patratul frecventei patratul tensiunii patratul curentului
element de retea (transformator, LEA, retelei
170 LEC) , la aceeasi putere aparentã
vehiculatã, este direct proportionalã cu:

În cazul producerii unui scurtcircuit într-o creste tensiunea de creste impedanta creste curentul de alimentare a
171 instalatie, are loc urmatorul fenomen: alimentare a instalatiei echivalenta a instalatiei instalatiei

Separatorul, ca echipament în cadrul de a proteja circuitul la de a separa vizibil un de a masura nivelul de izolatie
172
unei statii electrice, are rolul: supracurenti circuit
Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la face trecerea din linie asigura protectia personalului
defecte la scurtcircuit ca si electrica aeriana în line
173
la suprasarcini de lunga electrica în cablu
durata
Care dintre materialele electrotehnice aluminiu cupru ambele amit aceeasi densitate de
174
admit o densitate de curent mai mare: curent
Reactanta supratranzitorie a unui motor direct proportionala cu invers proportionala cu invers proportionala cu patratul
este: curentul de pornire curentul de pornire tensiunii de alimentare
175
Toma Ioan, Vasile
Bulai
În echipamentul electric, uleiul izoleaza partile sub stinge arcul electric asigura ungerea mecanismelor
176 electroizolant are urmatoarele functii: tensiune între ele si fatã de care apare in de actionare
masã intrerupatoare
Valoarea frecventei în sistemul bilantul puterilor active circulatia puterii modul de tratare a neutrului
177 electroenergetic este determinata în reactive retelei
principal de:
Care element nu se foloseste la reglarea bobina de compensare transformatorul rezistorul
178
tensiunii în retelele electrice:
În cazul pornirii stea triunghi a 1/3 din curentul de pornire de 3 ori curentul de de 2 ori curentul de pornire la
motoarelor asincrone, curentul de la conexiunea triunghi pornire la conexiunea conexiunea triunghi
179 pornire la conexiunea stea este: triunghi

Radu
Folosirea conductoarelor jumelate în reducerea pierderilor reducerea solicitarilor reducerea curentilor de
180
constructia LEA are ca scop principal: Corona mecanice ale stalpilor scurtcircuit
Sectionarea barelor colectoare în statiile de limitare a curentilor de de a reduce costul de a reduce pierderile de putere
181 electrice are scopul: scurtcircuit instalatiei
Radu si Florescu
Puterea nominala a unui motor electric puterea activã absorbitã de puterea activã puterea mecanicã debitatã de
se defineste astfel: motor de la retea când este transmisã prin motor la arbore când este
182
alimentat la Un si absoarbe intrefierul motorului alimentat la Un si absoarbe In
In cand este alimentat la radu
Expresia matematica a legii lui Ohm I=U/R I = UxR I=U–R
183
pentru o portiune de circuit este:
Culoarea verde-galben pentru izolatia faza nul de lucru nul de protectie
conductoarelor si cablurilor se foloseste
184 pentru marcarea conductorului de:

Radu
Care este energia consumata de o 200 Wh 400 Wh 800 Wh
rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care
185
trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Functionarea transformatoarelor fenomenul inductiei efectul temic al curentii turbionari


186
electrice are la bazã: electromagnetice curentului electric
Functionarea contoarelor de inductie are curentii turbionari efectul termic al forta electrostatica
187
la bazã: curentului electric
Reglarea puterii reactive debitate de modificarea curentului de deschiderea apaartului deconectarea rezistentei de
188 generatorul sincron se face prin: excitatie director al turbinei stingere

În cazul conexiunii în stea la tensiunea de linie este curentul de linie este tensiunea de linie este egalacu
189 transformator: egala cu tensiunea de faza egal cu 1,73 x curentul 1,73x tensiunea de faza
de faza
Relatia între curentii de linie si de fazã în curentul de linie este mai curentul de linie este curentul de fazã este mai mare
sisteme cu generatoare si receptoare mare de 1,73 ori decât egal cu curentul de de de 1,73 ori decât curentul de
190
conectate în triunghi este: curentul de fazã fazã linie
Radu
Într-un circuit format dintr-un rezistor de curentul creste instantaneu curentul nu circula prin curentul ajunge la valoarea U/R
rezistenta R în serie cu o bobina de la valoarea U/R acest circuit dupa un timp
191 inductanta L, în momentul alimentarii de
o sursa de curent continuu cu tensiune
U:
Supratensiunile de origine atmosferica directe sau indirecte rapide sau lente de rezonanta sau de
192
pot fi: (induse) ferorezonanta
Durata de viata a lampilor cu creste odata cu cresterea scade odata cu scade odata cu cresterea
193
incandescenta; frecventei scaderea tensiunii tensiunii
Bobinele pentru limitarea curentilor de rezistenta mare inductanta mare inductanta mica
194
scurtcircuit au:
Regulatorul automat de tensiune (RAT) deconectarea automatã a conectarea automatã a modificarea curentului (tensiunii)
195 asigurã: liniilor la suprasarcinã unui transformator de de excitatie la generatoarele
rezervã sincrone
Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, maritã micsoratã divizatã în mai multe unitãti
196 puterea totalã instalatã într-o statie
trebuie: Aurel Parje si Vasile Bulai
O retea electricã trifazatã de medie deplasarea neutrului cresterea curentilor de nici un efect
tensiune are neutrul transformatoarelor scurtcircuit
tratat prin bobina.Pentru regimul normal
197
de functionare sa se precizeze efectul
bobinei:

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un u=Ri u= L di/dt du=i/C dt


198 circuit de curent alternativ monofazat
inductiv are forma:
Materialele feromagnetice au mai mica decât 1 putin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1
199
permeabilitatea relativa:
Un numar de n surse fiecare având forta electromotoare e si forta electromotoare ne forta electromotoare e si
tensiunea electromotoare continua e si rezistenta r/n si rezisteta r/n rezistenta nr
200 rezistenta interioara r, legate în paralel
pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta
având:
Formula e = B l v, unde e este forta teoremelor Biot-Savart legii inductiei legii circuitului magnetic
electromotoare, B este inductia electromagnetice
magnetica, l este lungimea unui
201 conductor, v este viteza de deplasare a
acestuia, reprezinta o forma particulara
a:
Badea Nicolae si
Stoian Radu
Într-un conductor curentul alternativ are uniforma mai mare în centrul mai mare la periferia
202
densitatea: conductorului conductorului
Legea lui Coulomb exprimã: forta de interactiune dintre fluxul electric printr-o diferenta de potential între doua
corpuri punctuale încarcate suprafata sferica puncte
203
cu sarcini electrice

Intensitatea câmpului electric într-un raportul dintre forta derivata în raport cu raportul dintre tensiunea aplicata
anumit punct se mãsoarã prin: exercitata asupra unei spatiul cu semn unui conductor si rezistenta
204 sarcini electrice în acel schimbat a potentialului acestuia
punct si marimea sarcinii în acel punct