Sunteți pe pagina 1din 4

ANUL VI.

r--

---

No. 1730.

DUMINECA, 19 DECEMCBRE 1893.

EDITIA A TREIA

NUMERUL 10 BANI
ABONAMENTELE
i F 15 ALE FIE-CAREI

INCEP LA

NUIVIERUL

ANUNCIUR1LE
DIN Bucuregi r jadele SE' pRIMEscnumai

LUNI'

IN Bucaresti LA CASA ADMINISTRATIEY


DIN Judele I St/Tine/We PRIN MANDATE
POSTALE
UN AN itkI I'MIX 30 LEI; IN STREINXTATE 50 LEY
SASE,LUNI .
15 to

2 7

ma

13

rya mimer hi streinatate

fed,

2,- e

INSERTIELE

La Paris,

lo

bane

te feresti Romane de cuiti strein in,ca's

11.4

ADMINISTRATIA

Director

41_4EX.

UN NUTWEIt VECHIU 30 BANI

REDACTIN

BELDINIANIT

DEZERTO*11II
SRATUL CHIL1A NAVIGABIL ?

x
Ministrul instructiunel publice a
,,1711,0arriadas.
spus un neadevr mal mare de ell
,.
Mitocanit la Ofell
proverbialu4 cinizrn, dud a ,cleelarat ca nurnele de Romin e un titlu , Stab' si .mtl'gindesc: adicA de c s'or fi
suparat' lubitele gazed gtivernamentale,
de mindrie pentru.
a critt Ad' Orfett sift 'Se
Cine a trecut-,o,singurtt dap ho- daca vox popyli
st despre Bdtaia in rrnettd!)
tarele Ord nOaStre ; cine a avut
IntrunTrea mi era a conservatoritor, dae,
Ochs( laconn de' a Vedea si de a in- -preetim se stie;'- nu o convocase poPrin tirmare,. de_ eg ,atita sapii"rare?
vata ; ine se ingrijeste si de Ate
,Un
pripten al mat, conservator sitraca,
hicriui de dt de burtii saA de, bumisterul. Partiditi Schwar-:
tlmAcit
dOar, a 'Putiit sti se eonVing ciii
speriat ca s nu joace urSul prin.
nicl ,o .4.ara-afar. de Iilanda' o
vorbeascti.

CO1FL; PRUSO-WURTTEMBERGR

NO*1111N

SENA171

parte .dinJtalia-tranul nu leaeste


zicea. un
Ce ne faeern, monser.,.
asa de ran, rill degenereiz asa d june cu guterul pin' la urechi,- dac' or
Mitocanii s ne: cearA"Si nbuCla inturind
de frd leac ca In Ro- veni
trunirl ca SA vorbi'M' despr6 ce or vrea

Bucuresci, 18 DeceMbre 1893:

minia.

Nib vitele tingurilot -de ale germanilor nu Mal `vorbiin


nu- locutes In Vizninl asa de infecte ea
mindrul Oran de .la Duhare, Mel
cail birjarilor din orl care orseI,
al Centrulul turopei, 'nu se hrnese
asa de ran ca stemi de pernosiile

tirept e, scA Ora si ifiteleg gravitatea une asemenea.situalii.


I inchinuiti:v5 o latrunire conservanesbaterile Adr-e-sel
sfirsit
toare, Politia, ea politia; a'umblat tnatA
adus
golul imens, care le-a precedat, domnoaptea, a aclunat
sala... end .de o data lop Si niitocanil
neste iarsT nepirmurit:
lu momentuf acera, tocmai Vorbesle, Take
Dupa ce
scliirnbat un sir de
Ionescu.
complimelite reciproe divi ce
SchsValb striga
patritil0pentru
cart lcrirrieaza.
au luclat ca' el fag, el.reprezinta
mitocanit.
li? E: &relit
Poftim?'Frtinfos
istoria
vechl fratil de 'clincOlb i in nict un stat
tocanil n'ail educatie, :pentru cA de aia
.in Rusia
s'ail hirtuit pe terenul
-tmitocani; el mi Lis menajeze
aii acuzat pe onser- Sint asa .de 1ipsit de protectia. le- Out
loyeasea,pe
susceptibilittile,
bunului pl meni in tot ce ,si s nusacr.
vatorl
nu `ie ocupa "de ,suferiri- gilor, asa de
u
tele frtilor clin Transilvania con- al tutulor zgirie-brinzelor biurocraDar, cin-1 vifiovat dacti initocanil stilt
Take 'Ionesen.
mitocarfil
servatoril an. invinovatit pe libe- tieY ea -in ,tAra
Cu toate astelyeticred-ciConservatorii
crede
SJ.Intr'ode
stare,
ast-fl:.
rah
si
se:pre* numal. A- cine-va
gresesc dad-s1 lac, asernerra spaiare.,
de
de
dincoace
taranit
ca
mindoda-taberile ILI vrsat lacriml
CAd ,,e1 aft intotdauna ,un nujloc de
fierbinli pentru rominil subjugall ; CarPatl` Sin( mindri de,riurnele de vita pe"mojiel; n'ai .decit SA tie 'intruRornin? Si o ist-fel de soarta
nirHe lor publice in Vastele saloane ale
:tn ii IHI( )ti
U Vorbiteu perdea des'Capitale. Acolo, fireste, eirui
pre an ideal national -; lar D. Take doreasc tranul fruffnis,' VOirric,' in- polie
i-ar. mat ,da-mina s intre?
mirtocan
hmescu,-eare.'ise lea In serioS ca struit .de .dincolo de ftrpall?.
nobilii: contele Puiu Alenuma
Cu cirie Nlip sa ralizatl.
om de .stat, a deciarat
nurnele
xandrescn, indrchfiuI Cretu;'vicontele Fb-cleronrin --e
lostina de -Saxa-VitcAresti eu familia, amizlitlu de mindrie' de itor,va oameM sineeri i pretinsul
ideal al unui mare-mm:6r -de sarla- rahrl Nita Arden% en suita a pirecunf-si
la i878 incoace.
SUFER1NTE? pOMPATIMIRt?-

-ni

Pastiqut.,e4NCELNATIONALE (CASELE KARAGEORGEVICI)

eju

si de mult nu s'a mai


putere contrastulca
alita
cu
manifestat
nu zicerri ura dintre Germania de Nord
cea de Sud.
Cea ce ins n'a r*ii unui Bismarck
mf putea s reusease niel guvernului
aCtual, care, dup 'ataertrile violente din
partea preset de la Sud, a fost nevoit a
bate in retragere.
ZileJe acestea a apVtit o- dezmipre
si in moaiit 'in Monitor& Iniperiulai cit prin
care
Wattemberg
nitorul ierfbatultn
se neaga intr'un Med formal alit pretextunet
hile Prusiei cu privire la ineheerea
existenta oriconventiuM militare eft
State.
ciire nantelegeri titre antbele
&ma'
i
cu
vaga
de
tip
Dezminfirea ninsa
intelesuri redattii, in cit toath-lumea
ve'de intr'inSi toeing confirmarea neiriprulelegerilor si existenta pretentiitor
ca
este
bunk'
mat
,cea
dovada
siene. Dar
curtea
lingA
trimisu, Wiltternbergulul.pe
de Moser a foSt rechemat
din Berlin,
de la .postd1 st WA de' a se lace cunoscut i cauza reche,mAreI.
dintre
sigur reiti
lucru
pnate
Witttemberg Mitt
PruSia
de aspre in imprejurtirile ctuaIes; aceastA stare de lucruri influenteaz foarfd*
mull politica .-intern a Germanie, in
special. politica .financiarA a D-lui Miguel contra eare"ta se ridica intreaga opime publicA a Sudului i mea-ce e mat
cel putin In ceea-ce p.riveste
gray
Byndesrath-"chiar st guvernee
m oniA

Niment
Altererit

1111

ne poate bntii de hi-

provindi ile stil)jugate;

dat
dove/4
ne ating- cle
aproape 16ate suferintele lor -si am
spus .cu francliettl,:ca iclealul nostril este -sdLI veckin kpati jugul streik uniff. cu not ,Inteo -Singura Rominie mare Si -puternick.Avem,,, prin urnmre, dreptul_de
.

a vOrbi cu-- particlle -de - guverndmint si mat' ales- cu giivernul ac,

tual in toad libertatea-despre


ceast chestitmc. Avem datorm d
a nu ,lasa pe Coniedianth
earl' fac din toate ..cheStiunile gnarl
mara .de taraba i din suferintele
tinnra-si-compatimirea tilt(3ra mingi
de jonglei3e,
insele pe.. eel
lesne credinciosl SCI izbuteasc a
dismistifica: oPinia" - PriblicA,trage. atelitinne 'ce la jelleStitinile
mart interne, i caror, grabilica,
-irnpune -toedreapt reZolVirre
mal- iii yederea marelni ideal na

ctamele de awe: Cla)intoor4liclearm,ete,_


... SA mat'. poftekti,Mitqqape;, sti strigi
S'ufragiul umversaI! Wia ,n'ar vrea sil teaseutte Claymoor,-z-ft-ar intoarce spatele.

tanl-fi4 inim, cifid temella Statu:7,


lui4ratul i nindrul ori7cArel.'

,Maforitate,a poporulni
din Rominia libera degenereazil,
piere yazund cu ochti?

; o cerem, nu pentru Mitirul nostru saft al dreptilte,-ci pentru a


linisti lumea intru ctva, dacti se mai
poate.
Cerem asemenea sa se numeasc o cofaisiune de doctori, care srt se arate daett
a fost pe drept sa p'e ndrept inrolat,
soldatul Voicu Geanta.
La naiba! mcar bolnavii sit lie scutill de batite si torturile superiorilor.,

de la Arsenal

leii ca aeurna

'

din Stuttgard

Not E

(lath bf*

x. k.

aCh

rid,

() IIIIIIILI

.a-

Sintem., ii clrept
ceste .inVinovtiri graVe vechilor
noastrc parade:, penti;n: ea" faPtele

eel

az ceruj

1g

lntrunirea

de Ja Orfe,. s li se vorbeascei despre fieitaia tn ,armald.

rupe Lerescu.

Tepetti

,sint robul inimel !.. cvlama ti-

aceasla actk,4 ediiii.if, oirabilit


IWO.
cafele. ti441.0.
Se co and ,caiurI
PAuceseu ofer colegilor cite-o p .17,6 .detabac. Toti se Ong de guturaid72-Cum zieea II iade, esclamrt general Cos '
se

.retrai in
.

tafc),ru;'

.Guturaitl, Guturaid,

printte cai!..,
k;legantal ColeSen aduce yorba de:.:pre
apropit,plecare .a cintretei Fouggre de
la stabilimentut Hugo,. ceett-ee provoae
o rosiaticrt colorare pe pbrazat ()dogeCe

la l5sa-li frate sa vorbim de tacrurl


!ara
mai serioase, ca de aia ne-a
rispunde nenea Atanasiu, it

-- pine
-- Tare-mare,
murit

Ce maI e prin. Caracal, u

1,k

intreabii.
'paee, slava borimului !...
Petcu simigi mal trileste`'.
de la D-zetil..,
Dar mtasa. Mitrana?
D-zea s'o
'A
Pe la D-vnastra umblA /1.1tree ,ia1

nasiule ?

Umblk minca-o-ar
Sedinta se ridica la ora 4.

rt'ret
BRATUL. .CHILIA

,f

Jer, du :t6atelilele ne atundcind Oxistdrala voastra insasI alannat loata Germania...se dalureste tot Stniculeseu, Si 'de- fa cprari Petre
de Saprginalie pe care'l umAe tin izvor nesecat, de Suferinte platlului.
.#6. fatit vescu Si -Constantinescu ; a reclinat cuiji raultin secuqt
Poate vorbi de suferintele fl7atilor pentriVunpopor'intreg, devenill o- rcste
datA'
asta.'
pitntihn :Tendor Corivan,-dar bine inGerinahia de -NOr('t., 1)e:
de ,peste ninny generaltil LahOva'ry,' dioSi; iar ,daca .vorbifi de ceimpa- jut
tist'an
dat nianevi-ele
Witt urechea toaea.
cii"-adest
care toffureaz asitpreste j?elf-a- timire;-ven earl' aSistati nepasator Wfirttemberg, la' care a asistat Iniph- tees
-soldatul a ere'et
batAile,
Nedeplitis'
n.

diot5d

intre-*

mp-rzo,ebili:;**bugetului,

indigneza, lie clesperdz.

i
tif.:'..de':dilledaee?..t iii

NRoobi istintfei

,beitut joc ntirul'IanoV.;


ConservatOrii, cart
i 'n puru rea i 'n veci vein' tOt-d'auna de liberteifile-pe'eare le cilor Acum
amumn... conchide reprezentntula
biet, avem ! avuseseret
de gind s tie un
(wide tocmai lui Iehova; carea.vea a cere vacantri- de
Mai
pentru
mare discurs
Cu respectut libertalet intrunirilor.
Craciun.
Una din reptile filceuxhiat,pe
,
zavu,. infierind,pe mUncitorl-pentru

riedrePtt,,si_mai
sintem.
putin. nepatrioll .cind Sptuiern,
in lira aceasta cel putin 90 la'stila
dintre Oamenil de guvernamint stilt
cle
nesinceri, ,"eg9istf,
nid o Prnire .,.generoasit, neplio conyingere
trun,si adi lac
'serioaki; POlitica pe,care,-O....fac d
est Liii ruSinbs trafic de eolistiirite
cp. care se iMpaureg de pe
neazd este
iiivh.10. tin stoseen,
NU.

Prea sfintril,face fret crucl,'o Matanie,,

INTRUNREA DE !ONE

nerusinarea la
zt
Lati-v bruina deiniM
desmin(ilei:_Olifiu a ,oprit pe,anire,
CONFIACTU
cinstip .patriog, i porniti pri sate.
:Orfea de q mai da,
prenoru,sedei
Faceti o statistici cinstitti a nasteriliberalilor.
saki
,
lor, mortilor, a .cstoridor hi tr. PRUSO-WURTTEMBERGEZ ceastd
un,motiv
pe
ce?
Pentru
de
stiff
imbrticahrana,.
locuinta,'
Cercetatl
Asupylf.istoriculul,,,renasterelimperintul
U
ennoaste
-sala
lumea
toalei
coe,
mintea taranuliff, niijloacele ceare Orman
1870-71 s'a yorbit atita s ,de
c,entru si. . pren
creste copiil; vedeti b- atitea orl in cit erettent eft spre a esplic
pentru
apotvejj.
cp a isbucnit'achralucid sau,pregAtesc Stin- cetitorilor
lele
si cam manifestaffile
Wrttemberg 1.ur
rninte intre Prusia
inat
Si _apol,
gera
"dia
povestea
-ineepede..
a
neVole
,gar iinpune auzulai deliccd
e
nu
mat'
nest(
vea gias, vorbiti de mindria Romi- eaptit:
Palatal&, ori-cit de
locuitorilor
al
Politica de' Suprematie a Prusiel atit departe s'ar
ele !
n'asl inttuntru cit si in afard, e cunoscuta,. de
Wed, e a fi mihistru,
tine,
,dec6 Mtine
se
,va,
MU:anima
celefatte
lupta
Matajungel-nn-ar fi rusine s stag asemertea
dupru rp- la Dacim, ku!,uveranut.va,face
eit
ininte
'atit
state
germaie
o zi pe banca de mindrie a lui Take rtasterea imperinlul, pentru yAstrarea in- cOnamie de bufilbac pentru precki,lonescu, .cind a avea conStiinta ea dependenteI si enriservitrer asa Ullilli- afara de cavil- cindi,drumul de la
drepiftri reservate.
n'ani facut nimic; dar absOint nimi telor
dintre as- Daciai palat no va fiasel de g raj
In. spezial statele de Sud
pentru a opri_peireajp-Oporulni d
de strabalut.
Mai-eu searad 13avaria
la tar,..stingerea nui ,neam ,intreg ceStea
cu
I(LII1I cupiii
-si
de .vitirne de
rniinele si picioarele contra stintului
populaSPirit.,ce-vme de la-Berlin.. Alai
Cine--..curioastT.4alistica
D'E r.4 E T O
rocos ill aceastii privinta. a fog, regatul
cum
llunel.-, ,ii, alte WA;
a thSt
Wilrftemberg "Sr na.nucit _de'
,cit de Viguros,
se ,inmulteste
inntultestentuniirul
in asta privinta dttcatal de baden.' Bine
E
poporulacolo uncle ;el! a .avut
ititeles CA vorbim ate numai de. .statele deZertrfrilor din armat Monitor& Otiare .prielent_sincerf,;,_eine e Mere- de Sucl, cele de la Ceram si derLia ,suortl licial public`a- aproape in fie-care zi 700
_
(Ie mult aft fost inghitite
dintat ea,,piimmutut, Rom in i et_ ar p
aceasta din 0'0 _la 800 de 11.11111e..
matte
1)e
nasidt,-.si
milinane
de
cel
,putin.12
hrtun
lea,
Bine inteies, ,nu top dezertnril sint,puz
!Irma a CAtitat sti fac
oarnenI;-si vede, peslinsul nu pot berg Im.brat
ei intognial .,vurn a lUtit blitatictitt, unit dinel aft nenoroetil de
nu si din cluca tut dg' Baden-41)m inchierea a,.11 p*rinsi in seurt limp si'intOrsl lacatri nici patru*
nasiniWdesgiAstul cel Mai unef..:convetiunt-inlititare...,.Dar sfort410e Zarm.
poa&
inversunata ji Prusiei in aceasiA directitn,re-ai'eremas
amar, ura,'
,Litelgtreente soldatal Vnieu Geanta,
aeinn. zadarniee LILO
Contra; panglicarilor politiel, earl Plat'
Tel eo rina seuha Pel ea; j
gatid ,Wftrtternberguldi apartnclu-sl'Ireaconduc sa ad cundus acest neno- ttrnrea ainenintatA, eia in tot datmain- crutat anul *acesta si*chentat niusnai de
rocit Popor de. o, jumlate de veac. ,ctirgiat;,.in'tr'sta, de cea i nai mare.parte la ,9 Noembrie, a dezertat din comptinia
seamit tle
opioial pttblica S mat
ihcoace.
trial mare 'stat, dirt confede- VI de la asenalut
cei
I3avana,
' Daerorbill de idealuride citre ratia,germana, clapet Prysia.
serViiU,
De end frisese etternat
liibai n'avetl,,Jsunteti :du i ; (Idea
Ntitcorifliet izbucnit aearn. 'tire cutind sUlift ngcontenit If3tAAI, Mrratieng '
si-eare
vtu permitelf a vcirbirde,,silferinte, inte' Wilrttetnbertgsergentul companie,, un ,antime Dobre
,

DIN SENAT

Reprezentantif Sinodului sint in verva.


In tijt timpul Sesiunei a pastrat cea
Mar, eltheught trtcere ; "acurn le-a venit
indul sA, ia & glintiile lor envintul.
s'aude vo.cea 'mitroCer
plitului din INfldova.
Un fremt de nerAbdare 'se produce
printre senatori.
Mitropolittd se scoalti, de la locn-I,
*sfirsit, la tribimA.
nAsia-psia ajunge,
ellestor i-ajut s se urce : Hop o

-ins0

Cerber

D-zeti

agonianhut ,nearri,..ar,neaMulul
bes'ed. de. cleSiobirea
vostru crula cdruia i-atl PUS 61unPartid'eare robeste:ye
gruniaz'-atrc nu Nist:d
din -Regal si nui,via's le asculte cuVint &stilt de- tare- pentru ca
pling"cole, liti rea
jalea
'

Boulez). St.-Germain

wmitITIzt,.,-,4-,A7,..7

SUFERTOTE? -COMPATIMIRE?

kiorul No. 192,

Ire3ipg4r,i.

PASAGIUL EANCEI NATIONALE (CASELE KARAGEORGEVICI)

RECLAMELE 3 LEI RINDUL.


ZIARUL SE GSESTE DE VINZARE
CU'NUMERUL LA

II

MANUSCRIPTELE NU SE INAPOIAZA

Mr".

la

Administrafie*
DIN Streiniitate, DIRECT LA ADMINISTRATIE
la toate ofie iele de publicitaloo
0,30 b. linia
ANUNCIURI LA PAG. Iv
l

SI SE PLATESC TOT-D'A-UNA INAINTR

TREY

10 BAN!

la

vad
v fie aruncat In dbraz.
restriSt6i .16r ?.
Nu pingrill flnha sdfeintel
est
jara acLLsta Uil Singrif
lasl
.a eornptimiyel, did snte
onf..de..treaba 'care SS1
nevrednici de
coil',
'cu
fata
peSt
inYi(IIIZI .s-arta tranit6r de. fie' MO- eea din -urifi.
Marghiloinanil6r, StOlojnilor
celor-l'alti patrioti de meserie ?
Nu-Voith s' vorbiin de, preoth, de 'A se -vedea ultime tlegrsine la
pagina trera.
profesorif de peste muntl, earl sint
(Toni
s
fie
sub
a
auto-de
cleparte
ritatea D-luI Take Ionescu.

ratul Wilbehn

;,.`

o lima de 'dud apAra


Rezulta hit ac, eStor manevre att tin utul- zut ea-I era destul
si a porattjn cero
urru.A.st*
in
COESecu,spinarea,
patria,_
tumit p aCesta *din
cinta a cerut Wiliftentberguliff' ineheie- a *vAzut U oehn.
rea unel converititmi railitare asemenea
Pe tin:Mild spre Giurgiu, a fost nsa
celeia itteheiate.Mea 1820 .eti Batten- si ptins
comuna. CtilugAreni, de PAtre
priu.- care armata regatutui warttentLercomUneli, care 1:a."si trinis
notarul
chiar
gez.se. pus ell' tetill's,1A.1.):eonft41,U1 Prusiell
sub eseorta la BueurestI.
tlien.1 superiorl vortinumai pruSieni
ministerul rsbl din Stuttgart s" fie de
E de obser\-at cil tinarul Voi'm Gearita
g,radat la rangul until 'Simplu cabinet
bolnav de 'piept si eft a suferit Mai
militar pus sub ordinul direct al ministimp, dupA cit' se spune ; cu toate
pad(
terulin -.de resbel
Prrigiel
etetie
n
el n'a fost send. de arnlatil:i a
estea,
raz,rtgattl'pr
ind
Aceasta
priVitif pe de o pa:ie ca insulta,adusa -fost imrolat intre victimele cazrtne:'
ard si armatei st cle altAparte calm
Cerefn ministerialut de rzboifi sa nuatentat la independenta Witirttembergu- meased o ancheta care srt ,:zad dac inlui, a fast primit cum se cu,ine. De mult
Prusia n'a mai fst atacata cu atita vio- Wade-var se bate si in eompania a VI-a

ir

lti tirnpul din:urrfid s'a v,,rbtt rnult


face navide ml proiect al ,Rusief
Duniir..i
al
bratul
hilia
gabil
anumat,cb.ar c Rusia
Uncle 'ziare
sfind
tr i ..intervenit sa ar avqa
intervie pe linga guvernUl ixsrru peDtru a Se intelege asupra ao t-;
uni,,foarte insemilate.
Guvernul' noS`tru a tacui
Se,vede.cii nq. stia ce are t'
!lt
caul .sfattli ma): marijor d'y
ayisul acestora, el fi
Europe(cesare de glrtd.
latu ihtr'adever riota pub1i
ziare germane in At'a
Iv(
lispiaditc ll .vremea.

iaregicbale i de Corespoude,i'
cum

cei

:in cercurile gavernarm?

ar fi vol-ba Park seriousd

de,

bratyl Chilia si cd s
surd in west scop ointelegcre
az prodns oare-oare &mire
Cdei, de i se sth: bine cd
sesc suconte desChideriu brat,
o afacere folositoure interese,
existd insd pc de alid parte
cei j c,ei din Petersburg ca

err
u
,

(7.

DUMINECA 19 DECEMBRE

curesti sint incredintati pe dcplixi, e chesDar eei SArael Wail 'de eit prieteni sa- plicate zilnic seolarilor. Astepttim
tiunea navigabitittilei Chi liei trebue pusei raci ; toy sint: impovarati de aceleasi ne- rezultatul anchetel,pentru a reveni.
dinainten fudedtet comisinnei Dundrene si voi si incapabili de a se ajuta.
In curind se va
deci lut poate fi rezolvald printr'o
al doilea
La dou'd ore de dimineat, banil sink
cabinet
de
instruelie
la
tribunalul
gere parliald nitre Rominia
inert negasitl.
Asa dar, &led intr'o stire din Petersburg
Sarmanii oameni se afla tot pe strada din Galati, de care se sirritea mult
nevoic.
ministrul luerdrilor publice al Proprietarul este neinduplecabil.
se zice
Rusiei ar fi declarat pentrn regularea bratulii Chile o intelegere en Rominia este inAtunel, omul se; hotaraste sa se dueit
In ziva de 17 Deeembre tin iren
dispensabild, aceasta trebue inteleasd numai en femeia i copiii la azilul cel mai a- de marf a deraiat n *gara Cotofeni.
In privinta telmicd a.chestinnei si esplicatd propiat pentru a cere un adapost. Socie- Din fericire, nu se 'sernnaleazd Mel
in sensul cd lucrdrile de rectificare si navi- tatea actuald, atitde bine intoemitit, n'are , un un accident 'de persoane.
gabilitate trebne s se intindd Si asnpra
alte refugiuri. Ea inlezneste sracilor amidni drept si al pilrfei din albia fluvialut celasi adapost ea St railor-fileatori.
D, Stmeescu prezenti ndu-se, astzi
aflate liz posesignea Romintei si de aceia nu
Dar pe la juniatatea drumnlui,,feineea la redactia noastriine-a declarat
s'ar putea executa feird consinitiminttil ei. zice _barbtuluf skit :
D-sa nu-i partizan al tragerei pe
Un specialist coMpetent a file& urindsfoarii, c in interpelarea pe care
SA ,ne oprim... nu pot sa rnerg mai
toarele declai'atiuni in "privinta adincirei departe.:.
a anuntafo va vorbi i despre abrOfuhil Chilia : Aceastd intreprindere
Ea Se eltina. Barbatul/ei cauta s'o tacul redactiei Adev:rultd de dare
a zis ei
e par si sintplu de neesecutat,
sprijine. Ea invineteste, o sudoare rece maiorul Cocea, i in general despre
cad ar /rebiii na numal sit se ridice enorpicurd pe frunte, un spazm o zguduie .bdtaia i armatii.
mele cantitati de nisip ingreinzeidite in bra- in tot trupul.
Foarte bine: Dar atunci pentru ce
apas pintecul cu rnii-,
tut
trebui sd se ia maSuri ca nile, cade pe payj si, intr:o cllp dure- D. Stoicescu a anuntat cd va interci
bratul sa fie iapdrat de innd- iroasi't naste o fetilA.
si pe
pela nurnal asupra starei aelaulmolire prin neivedirea nure. Ar trebni
.(amitoare a soldatului si ofiferului
prin urmare
cheltuiascd sume enarme
asupm Upset de incredere ce
Te salut, noule nilscut srmana
pentru aceastd mimed de &sir
a
coprins
o parte din ofiteri si... o
mica proltar, care nu, vei avea nic'T un
De alt-fel aceastd convingere nu e nand,
sumh
de
nimicuri
vagi?
leagan, cea mal nenorOcit printre cei
cdei pe cind bratul Chiliei se Oa incei in mai nenorocill Intr'un mod. inconstient,
Admitern
va vorbi.
stdpinired Rominiei si nici o piedecd`po- tu
despre
cle
afgaduite
()deft,
invederezi chestia sociala. Priml
liticd nu ie apnoea navigabiliteitei sale, scincit este, o protestare contra socibtrt- atunci vom retrage cuointele tragere
proectul fusese studial cv claindnuntul.
unde se gasese inimi IT11 reef Simai pe sfoara. Epitett*de'bizantin insd
Rezultatul a fost cei s'a conStatat impo- nesiintitoare de .cit majul, pe ;bee fe-ai
rmine, chennodul
resibililatea execuldreL and ast-fel de lu- nseid.
dactat interpelarea.
d4 perajuns la concluzia cd trebuie
crari
Care va fi ursita ta Intrarea, ta in fect iMpreSia fie care francezul, q
sr'i se multurneascd .en intrebuinyirea bravial& prevestete cum va, 11 viata'ta Iii- 'caracteriseazii prin : c' est. le moment
(OM Salina
toare. 'La inceput mizerie: l Sfirsit mi- 'de nous-moaker cachOns 'none
Daci guvernul rornn ar .vor
zerie, si` in tot drmnul
faca, datoria fata cu opihia publicd, ar
Cel putirt, trileste ,printre iioi, clesmostrebui sa explice Printeun comunicat tenifir *leis! Creste printre, eel revoltati
n AConi-loral ofciai earn st chestiunea
pentin revolta! Rilmi credincioaSA
SOFIA, 17 Decembre.
Bugetul
O. nu se multumeascri i dai[ml- leaganului
. . Nasetita pa' paVaj,"11
turilor, ,depus la .Calpera, prezinta un to,iii Europet ontqd je xonlini in ne- cu eel azvirIii pe drumueit. lal de veuituri, ordinare de 79,551,060d
stii Ida
Tradocere de 4, Y.
(contra 80435,$000 in 1894 Prevede o mieL
Asculta-va D. Lahovary glasul dasorare de, 1 tuition' si jumetatclel asupra
tOriel ?
irfiPozitefor direete un sporasupra nuI U,N.f.
pozitelor , indireete si, asupra N;er4urilr
LOUIS DE GRAMONT
domeniilor.
nostru,
D.
AL
V.
BelDirectorul
Totalul cheltuelilor este de. 89,498 000,
, dimann, e bolnav in, pat,' de eite-va
Tig*
lei
-(edntra 89,369,000 Iii -1'893),
D-sa
Din
aceaStVcalitit
n'a.puzile:
Capitalal 'datoriel 'Publice cuprinde.un
tut rspunde per,soanelor care i
E ziva termenulul.
spor de 2,89000
adresat prin seriS
departamentut eobe patru ori pe an, la aeeasta epoca,
Sperind c directorui, nostru iY mertulul (uort)un. milion; al finantelor
mizeria bicineSte cu mai mulia fUrie trupa Iva putea relua ocupatiunile in seurt 231000..'Celialte ministere
presinta -Scael de selavi.
'
deri ;' i anume : resboinl, 1.589.000 ;. in-,
j,timp, wam erezut cdtrebuia sa
La fie-care termen, marea boal se- nuntdm pind acum baa D-:sale2Cu structiunea priblica535.000 ;
puia un caracter mal serios: Scene lu- pdrere de
facein dar cunoscut Nice 52000 ; interne 635,00tE Bugetid,
goitre s'adaoga la drania Proletariatulul. c nici o ;cerere. adrsat,
remaniat 'in mod Serios
e nici de cuin
Une va fi ingrozitorul Omer al" acestel
Beldirnan, nu.
fi:.reiolvatd, modificat resnitated totale, cu tOw,ag
jalniee Uiade
'And Marti, cind sperm ed. director. err s'a4 creat daub' Miliistere 'Ma
*
In bugetul din 1893, diferinta intre verul nostril' va prdSi camera, pe deE ziva termenulni.
nituri i bhel Wen erea`acoperita prin piaplin reStabilit.
Et sunt nevoi s se mute. E o familie
tik inta rzi ate .din, Imp 6site de& 933.000 lei
numeroasa: tatM, Mania,
patru
Camera a:disci:1W cercra nainiSferulul
Din misterele'edzarmei.
Omni trage cu brat:0e o cdruld, pe care
de
'tin Credit de' 1,500,000 pentr4 cumpdLa ,gara Botosani, un .soldat din
o inAg de la sPate femeia si copil. In
rae
de tunnel eu tir repede, eerute de
artilene s!a azvirlit in fata trenului:
cartot: -e arid mobilierul ler srdeacips.
ministerul
de rzboitl. Creditul VaTli rea."Tost zdrobit cu tlesavirsire. Pe
A4 int airiat o casa vechie.inteo strada'
partizat
in
cit stirn, nu &a fcut nic o anehet
de la marginea orasuhn.
17 DeeeMbre.
PRAGA,
Clubul depupindS acum. Ch de Obieeiti, aseme,
Cind ajung acolo, proprietarul li opreste
tatilor
germani
ai dietei a prima in lanai
se
sub,
nea
nenorociri
tree
tiieem
de-a se instala in casii. Mobilierul i se
nimitate o motiune de-incredere in coapare ea on sl'ar deSpitgubi, in caztil end
litiunea
'clor trei mari gruPuri ale'ReichsMonitorut. confirmd nuMirea D-lui,
nu i s'ar plti chiria. i apol, n'a.primit
prograniul guvernului.
C. D. Dimitreseti-Iasi, prOfegor uni-;
de, cit plaia' pe o jumatide de termen.
'LONDRA,
17 Deeembre.
D. Rygby
,
Proprietarut`e neinduplecahil ; nu vo- versitar, in postul de bibliotecar la a, deelrAt Caineeei Cimnmelor
ea nimic
ieste sd Le mai inchirieze, casa, daC nu bibliedeca central Ain Bueuresti,- nu justiflea,
pierderea
nationalitatei'
en:
in locul protuhri Siineqn Popescb,
le va plti toat
glezes
ce,
dncele
de
Coburg
a
dobindit
prih
demisionat.

sonenommonivs

Ii

It11011.1111110MIM

Megerea de la Roman

Miine se face la' Roman legerea


pentru'uW1c 'de` deputat la coleguil al 2-lea..
Candidatul guvernului ,c D. dr.
Rieglr, iar al Opozitiel D. Ernest
Gr. Virnav.
Iatd manifestul pe Care, acesta din
'adrSeazd alecrbtorilor':.

cuine

Atot puternie era vo,inta brierimel acum 40 -de ani. -Invtara noastr nonfat'
boeril se bucura de toate bunurile, de
toate drepturile, de toate funeliunile.

S.

STIR! TELEGRAF10E

FORM AT

--

rd

ta

'

3ai.

IN FORMA-HUM

gradului; a decoratiunilor, precum


si perderea dreptului la pensie, pentru faptul' de furl de' munitie si furaj al Sfatalul, dar care, in urma
recursalui c a Mutt, consiliul de
reViziune al armatei, sub presedentiea D-lui general de divizie Flcoianu, a easat, in unanimitate de
voturi, adeast hotdrire.
Vom comunica lajimp,,rezultatul
aceStul'proces.

1/4.

La 22 Decembric 'a. c. se va
deca de dare consiliul de rdzboid,
din Craioya, procesul cdpitanidui
Niehitovici, din 'regimentul 21 dorobanti, ce deja a fost condamnat
de consiliul de rzboin din Buellresti, la un an inchisoare, perderea

...."23.1116WWW.753150.71=1.30.KTM.,..9=540.4

(MIME

'

Pentru schimbarea acestei stdri de lugeneratiunea noua a parcruri, cred


rfliohal-libetal ,trelm sh'ia lu
mina apiirarcaintereselor nevoilor celor
find si wmind pilda treeutef generatiuni
umple inima dermarefe ei
liberale
vecinic inaintealor jertsti
fapte
fete ce ea a fAcut pentru regenerarea Orel
intemeierea libertatilor' publice.
Nu sint strein de aceSte locuri.

In rindurile trecutei generathini liberale


tatal mail a luptat ca reprezintant al orasului Roman, in divanul ad-hoc al Moldovel,,,pentru schimbarea strei ,de atunei,
avea dreptul sa se bueure de
de si

toate privilegiile clasel boeresti.


tn rindotile noel' generatiuni a partidului national-liberal voiillupta cu acecu toata credinta care o da
Iasi avant
o convingere neStrAmutata pentru intemeieea desvirsit a libertatdor clreptunic-if inscrise in consti,tutiune.
modificaPentru acest Sfirsit
- ered
rea legei electorate este imperios ceruta.
Btrinii de la Divanul ad.-hoc ati cerut' <<asingurci obsteased adunare care sd
Ord sl
represinte- interesele generale
votal obstesc.

Partidul nationat liberal earonu putea

s 'ramie in -urma, inscris.pe drapelul


sad Votul Universal-ca. un , deal' la care
trebuie
lindern.
Void lupta,
cred
generatiunea

In potriva acestei starl, ingrozitor de


nedreaPta, s'a riclicat eu nn puternie. avint, generatiunea trecut, i. in pornira
lupte pentru
ei A darimat acesfe drepturl, S'a alcatirit noastra intreaga trebuie
Constitutiunea noastra" desfiinfindu- Se ca votul universab),,, acest ideal dm,kotoate privilegiile, ziehadu-se ea toil sin- gramul nostru,'sd 'devina o realitate.
Numa,' in ucestehiP .vom putea'obline
tem'de o potrivi inaintea legilor
o reprezentatie generala a ttaturor miedu:Se drepturi de ci'potriva naliunel
reselior
indreptarea tibkeiurilor noastregi.
administrative.
Aceasta este opefa. Fratilor Bratienl'; 'tre electorate
In terfieil abestor indrzfiese a. cere
Golesei, ,Kogalnicearin; Bosetti
a Par..
glasuril D-v. alegatori tneolegil al 2-lea
tididul liberal. '
de' Roman; colgifi care*In atitea rinduri
si-a ardtat,
atit4 starainta 'indepenOamenif marl earl art facut acestea zac app. sa.
acum, mat toti in intuneennea morminRoman, 16 Deeembre 1893.
in -urma- lor Costitutiunea; in
tOlui
Ernest Gr. Vearnav.
deobste; a rms o'litera' neagr ne hrtie afba si la
plat al celor de la
*

'

Boerimea doborith, zdrobit, sub avini a lsat sii treac


pe de asupra-i. furtuna avinturilor gene'vase st untanitare. 'Apoi incetal eu incetul in locul brierimei de nas,tere s'a inboerinaea de bani. 'Aceast noud
boerime cu incetul a fug toate apucatarile rele`boeriniel-Vechi.''
Aceast nood boerjtue punind niina,
prim 'surprindere, pe tara noastri; vroeste
s'o guverneze in foloSal ei.
Drepturile date la. top Rorninil de o
potriya prin Constitutiune la 1886, in ehip
piezis,
fost luate inapoi.

tur lr, a pleeat- Caput

`-

'

'

asupra tuturor; adocindu'si a_


apueaturile vethel 'boerimi, ail
minte
intlintat dare pe Cap pe top locuitorii ortodoxi de la sate, chid a fost 'vorba de
imbunAtAtirea ,soartel preotilor.
Pentru marirea salarielor functionaris'a pus nici o dare pe cap
lor marl
celor bogati ; pentru asigurarea soartel
preotimei satesti a trebutt 'sa se pund capitatie pe toata laranimea naming.
insCrise In
Insusi drepturile
mina unei admiConstifirtitme; sint
voia tutnror ponistratinni vitrege
bat joe,
liailor si comisarilor cari
fatis de ele.
Tar de

,EDITIA A TTIAF

Bulevardul Academici,

Ian*

Prin legea maximulul vor da loviturT


de moarte comercialin romin., ,

D-rul URECHIA

*
1

Reformelele atit de cerute de clasele


neVoiase sunt lAsate 'in ParSire.
indrit leffirile tuturorfunCtionarilor
marl si nu s'a 'LAW nimica pentru tunelionaril miei care fc munca celor-mari.

Pin reformalager instructiunei publiee

a,legel clerulin'aceasta noua boerime


prin rganele.CF: Camera', Senat i Minister, aincercat sd inciltuseze indepedenta institutorilor si A preoliler.

Jurnalul La Libre Parole din Paris, intr'un articol


pagina intlia,

susfine ed concentrarea extraordi',lard de trupe in.- Sicilia, are an,alt


scop de cit de a reprima revOltcle
locuitorilor aeestei insule. 6uvernat
italkin Doeste sei aiba gala itz,.ori-ce
moment .tul corp de armata
Sieir,
lia, pentru
transport& in Tunis
fi Algeria in caz de, rzboiri Fry*.
Venirea la! Crispi putere ar 1117
serail. diva' &IS numitul ziar, rzmasurd
boint 'apropiat., Cea
luata in 6ederea unui rzboiii,
fost concentrarea unui intreg torp
armata in Sicilia.
Se Ziee di, in legtura CH aces(
fapt, escadra, erigleza. in lite4fierana
eonSigergbil sporita.
psi

Directia Institutulni meteorologic


iveal o elegant brosurd,
continind observatie pluviometrice
fdeut in,Rominia,
anul
are
311
pagine.
Brosura
a dat

P,rin reforma legel invtmintului senastere:


eundeti- e va rap profesorilor secundari
Istrate va pleca,! ati, la TirguSi.:.dreptul de a II alesi In ;Camera
Jin pentru a face anchetti, la gimLEI NOI 100
Senat.
'2
emera `Cste insreinatil !:f. ilinfairaasie- natiul real
acet;'bras anchetil
Pentru mentinerea ior la putere ei nu
Coroane mari de' stejar
si de flori
r4 se apropie.
provocatd de D. VI. Rota,' maiestru aprOape', 2 metri Marime cu inscriptie si se sfieSe' de a reeurge labirurile eele'mai
energicul
Preotul
nedrepte i mai -grele.
'Fatal las copal i femeia in jurul crt- de giMnastied,si caligratie, 'core si-a panglici.
aprtorrominitor
al
4rg,pturilor
Prin conventiele
ce le inru
alearg Sii. gas:eased banil care'i dat dimisia pe motivul ed miputea
Strada Lipscani No.: 10, colt41 etagiul cheie eu Germania Comerciale
subjugati, 4e. unguri, phrsit eri
si; Austriavor string
ipsese pntru' eoMpleetarea sumel.
suferi bdtdile sisteMatice si crude a- I, vis-A-VIS de Bann, NatiOnala.
de git industria noastr ined in fas.
inenisoarea din Seghedm.

Ittt dar aruneat pe, strada o familie


intreagii taI mint i patru copif.
:

D.

NESZTEIRVICCatigliMENL'ISEINEVEMINSONNMENSP

FOPYA

ZIARULta .4DEVERLI
58

!HIRE

NOPTEI

DE

B4.81JDOii

XXVII.

4-

Tainele asociatleis

putea ridica veo bilmaiala, mat'.


(-mind sail inal lirziri?

-: Nia 'unn.

-1-i!. Dad)

e te5a, p9t.1 s. ne servestl.


Iscrisorile D-tale.
de, taluzie la un sir de doeumente
, ....
aintea sa pe, pupdru si dintre
,-e
e e trel foi de hirtie subtire, aco:
p ' W 41 o scrisoare indesata: Apol zise
A'
cAt
Viechi
In 'Inumartil 1 ne spin; ca printul Z...
e mil dintre membri cel mal Insemnati
"4 ; -11.ilei yerilor RIMY, soCietate ce are
p adepti in Angl i, a, fost i OA cltrat ' o miStune iusemnata N'ai descoper Scopul acestei misirtni?
r. 'am numaT tan Membru umil al
or;e1. cl, respunse Vecchi, imi trebuia
,i` , 1 ' vegheri lungi.
"e. In scrisearea a doua ne infor1(
al descoperd cd Londra e Orauls
i'"*IIILV

.,..

17

1.1

-a

cietate al erei- scop'e' criminal; 'c'-una


dintre' cote dinnconditil de succes si' de
siguranta 5 enim 4ufur.,Ja, mijlOacere
actiune.
ascult.
Printail Z. ennoaste-Londra 9

------

De loc.:
Are; pi:leteni: aic ?
Niel umil. E iV om foarte tinr, a

CeSul, Ast-fel e vestea ce tie dal. EstY gata


jurl ea e ezacta.

canal' ;tinerete-;S''petrecut lii Muntii: Ca.=


unde are' 6 Mosie
El face
parte 'de "Plitina-vreme2din Sobietate Ve.t
rilor Buni; ''dar ai incredere inteinS41

,sociestatef, eare spt

din cauza caraeterdlui s nobil sibava-

-- Sintjurdmintele
'gala..
Cu

-:.5 tic

aspre,

grozave ?
-1"-;
Cu orf-ce juidmint vii va placea
ceretl.
Bine. Esti un ticalos, Signor yecehi,
dar nn.te cred nits&
N'o i fi1 asta "hid o data ,
Mudd s lac ocupdin i,c ' afaeerile
prii&
imastre bud trebue -Ssa
la 'Londr
Miine seara.
Ce sum trebue sii aibd asupra-0
tia cifra exacta, dar &Ode sa
fie de sigur eiteLVa sute de Mil: de .iranci.
CunoSti conditille soeietatei"?
Le cunos.
treime a prazei, instigatorului afancerei, a dbua treime Pentru eheltuell
a treia pentru societate.
Conditiile astea sint drepte, respunse
Vecchi.

-Q

4,,,,,A.401,41)4231P.44,40degiglk4Vi q.,""jk

agars:3,72

in care trebue saSe dud' print-41 Z... In


a treia,ne dal mai ninfte amanunte.
e'trimes in misitme pe lingd meinbri
soeietAtel Verilor Buni, respinditi prin
Anglia si e insarcinat en o sum4 Insern:
nat, cu care trebne si organizeze intoarcerea tainica exilatilor celoy dou
eu scoptil de a reinvia lupta de
la '1848 Si d asta data cu Mai multa
gare de searna; .ast-fel ea sa-1 asi -ure suc-

Preptatea, chiar intr'o ,so-

ma:'

Bun; e thar, dad e fdra experienta;


e sincer, dec.): 'artr` e btinuitor ; e-Str4n in
Londra, deci va IJ usor rlde' inselatl Societatea poseda case in toate rhahtilalele
Londrei. 1,ra' trehui Sub ' pretektO1 'de: a
condnee pc. print' intr'nnul *din' otelurile
arietrocratice din West End, sa-1 atragem
intfuna din aceste case/.
Dar 'dint se Va faCe asta si cine va
11 insareinat WC) adued
intreba italianul.
Membril societatei. EI vr pindi la
gard trenul cc trebnie aduca pe print
d la "Pt3Vver.Si 'reshil nu va fi
'

ne veY face, o desCriere '..ohtinunWa a


persoanei sale.
Da.
Obosit, de drum, printtdva dormi
profund in neaptea sosirei Sale i cind
guile se vor rkliea de7aPra Londrei,

voi- fi

mn

Mande

noastre. .
Era: beva ingrozitor in singele rece cu
cafe omul ett linasCa dc'eatifea combina
aunanunteleacestei holai particle siinclraznle inguSit"
orl eit;de
era, 'nu ill:tea' 'a. Ant 'admire ree6.
sate a'acestel*fiinte tainiCe,
vei pritni instruetitinile jos, zise omul maseat,intrevederea neastrae sfirsit
El. scoase .dinteuri. sertar ro'inasc de
gru
n clAdu" AntoniO:
Trebue
Asta,
secretul
e una din regulele astciatiei ; nuMeIC
1?-tale
va bimosent de 'cit de mem,Inif supei-iori
.ociet lei, In ,imprejurtirile 6bicinuite
chemat ca
toVarsi, printfun nuMar.Nuniarul
D-tale va 11 '161.
Mamie ,maestru atinse un elopotel, care
rAsund o singura data. Bucata de podeal
pc- care stta itallannl, se lasa Inca
dup an inkiat, Antonio Vechi -se alla
intr'o mitt 'mare, care avea in totul infatisarea unei case de bailed obicinuite.
El obsetva totusi accila luerun: neobicinuite. De o ,parte se afla un pupitru,
dinaintea clruia sedea un.funetionar linind iii mina dreapt4 un tuh, care comunica eu plafondul de deasupra capului
; band, neupate
oameni din
toate .clasele sociale era4 insirate de a
largul
Oamenii acestia, maseati
ca si Antonio, sedearitacuti, de cea-l'alta
parte a said;
inijloeel unul sir de usi,
""

Icrese:

--

banil adusi de' dinsid

se vedea o tifra' zugrvit In negni.


*erne be italianul se 'ufta in jurul

"fhteratua4,urmat de un fosnet de hirresun in "tubul de la pupilruffunehirtiiie, toate


tionaruM. Acesta
doite nfii niibi
peckfuite'
rieagra la'te-care capat.
NuMaruf "43; Ase el cu glas limpede;
numerile 70, 104, 18, 62,
Antonio Vecchi filainta eu allu eapte
aPropi& de pupi;-:
indiizi maseip
trit. Fie-care, pri'i bn phe pecetluitdin
rhina slujbasului.' Antonio Viechi
de seam ca. nici . until nu se oprea pet;
tan
deschide Oaf, 'Si-Isponed in buzunar; italianl Melt -la fel.
'Adunarea pAte s piece,' zise slujbasuL Membri vor;prasi biuror.f pe,usa
drapta..
a seaptea
Asistntil se iikkeptard spre usa aratata.,' care 'se .deschidea inteafar eu un
intenn gangslabluminat,
resort si
pc eare,:aPuOra'cu.iptii. Itahairallinfm.
coridoinl `abeSta Se
Dupa ,citiLva
incovesia de o data. 'la drelita, 4 Cutba
apol nsor la stinga, apol, pirea a descrie
tret sferturi de cere Si In
heurba
sfirsit apaea in alta directie.- Inteuri en\Tint, era Ast-fel de construIt' in Cit &idea
derrusine ori-ce topografie, 'cad eurbele
Sale era4 asa de Varlte'Si de nuniroase,
gbieesti
utint
in ecotrbi
lt al: fQnsdt. ecaul
(Va unna).,

di

.5

-10,401.11714.+7*-^

DUMINECA 19 DECEMBRE,

El va Mtra in cura spitaluIM Crucea Rosie flind bolnav de ochi, boald


ciipittata in temnita Ungureasca.
uram o grabnica insandtosire:

193

mitetul acestel seetiunl, intocmit din


D-nit lordache 'Criiciunescu, N. ZA-treanu i L. Lacusteanu, a trirnis
D-lui V. A. Urechie, .presediritel
LigeL suina de 81' lei.

e,;17
rea echilibrulut bugetului, de a face o
PUTRA BOMAN! 11E PIVAG1U
relinere de 5 la sutii .asupra salariilor tuNeconsolatif
: Paulina Sliiniceanu, Steturor functionarilor civili ai Statulul in fan Slniceanu,
1 8 Let vagonul incitreat, Loco.
CA. Slniceanu, Alexlmtimpul anului 1894. Se asigur de ase- drina Ionescu-Slniceanu,
Doftana. Adresa: V. ebeleaml
gara
Dim. Ionescumenea c ofiterii nu vor 'mai primi su- Slniceanu, Dr. Kiriac si Elviera Kiriac tiara Doftana.
a5 durerea a ve. face ciinoscut pierderea
Ancheta in. afacerea c5pitanulM
plimentul lor pentru Iocuintit.
SOCIETATEA ROMANA-FRANCEZA
K. Rottenberg Roman si
Caliman s'a terminat, supun gazeSwoboda anuntd cit legea acciselor, cu prea inbitului lor fin, frate nepot, si vr
Raictr
K. Panciu-Pancin sunt so- toate eh e-te admisd in principid i stutele guvernarnentale.
WO irtiAlL SLANICEANU
Prevenitul v ,apare inaintea con- matt ea In eel mat seurt temen diat de omisiune,aminat penachite datorille etre admi- tra sesiunea viitoare.
incetat din vialli, Vineri 17 Decembre de cit COGNAC de RADUCESTI
siliului cIe ritzboiti al, Ccirpilift II
1893, in etate de 20 anl. Inmormintarea
de armati, MerenrI 22 Dcembrie. nistratia acestut ziar.
Camera a Votat ieri conventia .cu Gre- va
Acest excelent cognac, fabricat cu multii
avea loc Lunt 20 Decembre a. c. ora
CaPitanul CZMan e acidat 'ffencia prin care se reguleazachestiunea na- 1. p. m. Corteg,iul va pomi de la domi- ingrijire la via din Iiiiducesti &Thera (R.Un sfat pe zi
tru lovirea tirzferiorului.
tionalitht si a supusilor greet ce triesc ciliul decedatului, calea Grivitei 39 la ci- Sdrab este garantat de VIN CURAT.
Adresa pentru comande la ,D. George
Cine
doreste
ca
de
siirbatort
s
aibd
in
Numai atit ?
in Bulgaria precum,si prelungirea con- mitirul Serban-Vod (Belu).
M. Hristescu, Rimnicu-Srat.
cas o buturd bun si curat s se a- venhunilor comerciale cu Austria, An,
Meg91112M40..",
1.0.91.1.1911.1-1
r-71.
, 41.
dreseze
la D. N. Coconescu, care posed glia, Franta, Germania, Elvetia, Belgia
Moravurile. OHO sociale
A probat de oneraponsili medical superior
o fabrie5 ,speciald de spirtoase fine in si Italia.
TestaMentul D-nel Vaciirescu a str. Slciilor
OTEL UNIVERSAL-GABROVENI
.31
No. 2 si o ,expozitiune boLONDRA, 17 Decembre.- D. Alphons
fost deschis, el cOntinea numai doug gat de tot \feint
Intreprinderea MIHALCEA
de licoruri i vinurt fine Monton a propus la Camera Comunelor
Siiimat in centrtil nilsiefire'li comereinie
dispositil foarte scurte
in galeria
STRADELE GABROiTENI I COVACI
In cas de lipsd de copi, ,intreaga Nationale. Vilacros 17, pasagiul Baneel o mohune prin care s. seIcearii Regine
legii
din
1893
care
aanuleze
partea
1 00 Camere mobilate cu cel mat ales
era
lsata
,spitalelor
socie(were
un
ducelid
'apanagi
de
corda
de
Coburg
confort.
de
bine-facer11
tiitilor
la fie-care etaj.
10.000 lire.
...
, I IL,
In cas dacii -ay ,avea copiI (cum
Restaurant de primul rang. BucULTIME
TELEGRAME
tkaLOK %
17
Decernbre
confer.inta
de
tap)
Cazul
intreaga
avere
e
e
trie internationald. Vinuri alese indi- In localitatile
Wrier
si D. Cas- gene si strine.
de
eri
.intre.D.
Casimir
se pate
uncle
nu
se
gasese
lsat copiluluI.
',I3ELGRAD, 17 Decembre.- Tribudalul title nu s'a luat nict o hotrire in pritrimete
franc()
contra
I.
i leg 40 bard la
Cafenea tu stil vienez.
D-lui Vacarescu;Sotul sa, lasa... a respins cererea
Farmacia IV Dimitriu, Gimpu-Luns
Kundovici ce tinMezeluri
inchierei conventiunei franco-spaCirciuma Mihalcea.
sarcina 0-4 evcuta aceste dispo- ded la excluderea D-luf Vasa Manoilo- vinta
spirtoase
de
prima
calitate.
niole.
sitif tstamentare.
yid. D. Kundovici a prasit atunci sala.
BERAMA CARAGIALE
Negoierile vor fi rehrate azi. Se crede
BOALELE SIFILITICE
Far comentaril.
Procurorul a desVoltat apot primul ca_de ast dat Se va (Mine un rezultat
Local de hitilnire a tutulor claselor.Popicarie de salon.Bete de Lather.
al acuzret privitor la vinlarea &hail/.
Ia sumartil AdeVerukti lite- punct
Servici garantat. ntre hnete cutup e and .
Constitutiei. Acuzatil se declard gata
Se vindecii (hind Me mai nout metod(
rar ,si ,ilustrat de Diuninecd, 19 De- raspunde, insa reclama dreptul apdiret
Preturi, moderate.
radical fr, durere si impedicare, dupi
DESBATEBILE 'PARLAMENTARE
Cembr :
experientA de 23 ant de specialishil n
generate asupra acuzatiei in 'intregul
EXPOZITHMEA
OE
'PICTURA
boale lumesti:
9
Politlea 'ay ta de Anton B,ocalbap. Tribunatul consirnte.
CAMERA
De la 1 Decembre 1893 pin la 1 IaGal etAa neliferana (A. Stolojan).
Procurornl trece apni la al doilea punct,
1898.
,la
17
Decembre
de
$'edinta
nuarie
1894, hi vestibulul, Ateneulut RoCorgi,
de
I nori de fum (poezie)
prelungirea lractatulut cu Austro-UnNo, 1 Strada Emigratu No, 1
(13.rmare)
min
expun
mai multe tablouri in diferite
Un plagiat .enornyde
gatia
i stabileste ca .cifra -de despgti:
Intrarea
numa prin Str. Sfin1i Voevozt
birie-voth a 'MT face
ye rog
D. C. I. Stoiceseit face istoricul con- ,genuri
GOsbuchizmul ini Ascanio de Ald. bire suma de 1,808,432 hand.
de distins, 'onoare
s'aii
incheidt
cite
ventiilor
comerciale
vizita.
Ore1e':' Difnineala 10-1 si 5-8 seara
Epigrante de Nadin
Acozatil declar c aii.prelungit
tara'neastra
separat de asteptare Pentru fie-care
Loc
Cu, Stim D. Marineseu
$obolanit de Traian Demelrescu.
&Var convenhunea ins a fcut-o in
Vnindra proiectul in discutie, D. StoiIMCM/*110111:001,01MMO
interesnl. zprit i tgadpiesc c aft pripi- cescu spune cd modificrile ce se cer
6,1endarul spanarntlr de Kind,
nniversitar se oferi.
BENT ea meditator.
LI N
La Went., poett 'de P. Ar. Nas.
nnit pagubi.-Aparaturii i promr9ra1 NOY abhrn Camera, sint faCute MAI ales .in
conventiei cc se va inchela
A 'C're informatiuni la administrati;.
ettir, :.(traducere) 'dap,6 Jules mat vorbi asupra acestui punct ple- vodereaAustrolUngaria. D-sa aminte.,te modul neziarutut.
:
ValMs.
doaride i inrechisitorul,general.-Miine corect In care 'Austro-Ungaria a aplicat 28.-CALEA VICTORIET.
(vis-it-vis de prefectura politie
Tristete (poezie) de C. Gilindd.
cu :deosebire tu
va continua sectinta.
.conventia din 1875,
mule
de la. 10 i)ecernbr a inceput
vitelor
noastre.
privinta
Noapta (puezie) de Trarlera,:
IM,IDRAI, 17 Decembre.-Azi,- cu ocas resCamera
roag
oratorul
'Sfirsind,
:1IALADII INTERis
trofe (Poezie) de 'Nerva.,
Ziunea aniversdril nasterit sale, D. Gladsguvernulut
s eara
de la 6
Cunsultatii
1110 am n&sgtir ten (parodie de tone a fost salutaf,la Camera Comunelor pingaP.proiectui
ermanenta de diferit- CREATIUNI
P. Carp respunde di D. ;StoiDdt.
.pentru
SIECLE
foarte
nettled(
DE
e
8
chid ,intrat, cu urare din partea
de
'lege
8, Strdda Miami,
eescu a afirmat ca .proieetul
'Note de Un' ipocondric.
a Irlandezilof p. Balfour l'a fe- claunator industriei nationale, dar n'a deANUL
NOU
CADOURI
DE
e.xact tutnlor maladiilor
Cunntiinta
vedit aceasta. Vsa se Insrcineaz, dii6ina. se Ilr1afifta7.4 de WUnderld4
cu preturile ccle mai aiinntagioase
cronice
40a1,0-'numele-eonserv4tori1or. Respun- 'vedefisca centrarul, si c proechil este bun.
Still- literate, posta redactiA, etc:
SPECIALITATE.
Arid I,ao intrebare ,in Privinta ducelui de
Face Istoricill tarifului vamal din 1891
'Coburg, procurrul general, D. Rigby, a ca sa dovedeased cum e
Viori
Coroanf artifieiale
protejat
ILUSTRATIE :
zis c un supus englez pierde aceasta ca- atunci de cit., industriite, care nu, se pot
4.0.1a spitalub Ell antropi a
litate prin naturalizarea voluntar hate() desvolta in taiii la rioi. la pe rind anal
Atet4a
clnrurgiale si genito-urinare
de. Utlavsa. alt tarrt. Ducele de, Coburg primeste multe articole ale Oror taxe ad fost reRIA
CENTRALA
4-6 p.
Consultatiuni
duse, i dovedeste cii insasi industriile
(Explicatia de Wunderk'ind).
14, STRADA E11SC41, 14,
10.900 .fire pe an 'ca pe,rsona designata noastre aveati ne-voie.de acele articole.
No. 12 'Bi;--CA LEA PLEVNEI=LNo ,12 B'
prin 'actul parlameqtuInt.
(in dosul Bdilor Eforiel)
Camera a votat asear, to, sedinta de Atatureir Magazinul Dgar ,Pardos &-C-ie
-geZiarele de-aseara anunt
D. .Labonchte.,a intrebat guvernul tu noapte, intregul proiect de modificare a uCel. mat ,eftin magazin de' pintrie
Iuat privinta elcuprei Egiptuhri. D. Gladstone' nor dispozihuni din tarifill general yamal. lingerie'
neraliI Anion si FiIcoia.iu
g.,npuiriT chiah de la 23 ApriU:'
Vine asortal din no cu tot felul
hist de Olnzi
1893 Masia Moldoven
Toate amendamentele promise
unei subscriptii cere .de a respaus-cavederile guvernulut in aceaSta
si Madipolonurt.
respinse de majoritatea par-lament:era.
lng Urziceni 700 pogoane din care 5( ,
scop ridicarea 1MM monument ge- chestiune .sint cunosente:
Ele a fost
TRUSOURI GATA; in toate calithle
arabile,,gradint de zarzavat, livezi, tutu]
.Sedintd de la 18 ,Dec.embrie
neralulM Cernat.' Pentru aceaSta, expuse in detaliii in discolia de la 2 Mai
parehete a se
Piidure 200 1la0ane
MARE DEPOU
adresat ofile- -Si411 telegrama lordulut Ro'sbery 'eatre
generah
Sedhita se desOlde-la-nra 1- iv40 m.
de arendav han, padr pe lalornita, cas.
Triandal, vicesub p resedini ia
magazit. Semnaturi Mollie. A se adref:.
rilor de loate radele si le-aft cerui lord Cromer:
'BRODEME si HANTELE
presedinte.
la D-nu Inginer C. Bottea, Str. Pitai
s contribue cu cite ta' la sutii din
Nu, este ,oportun in acest moment de a
105 deputah.
Prezenti
Mosu, 7. Ittueu'resti.
TOR5oN
leafa lor pe o
mai- gorbi de aceasta si de a addoga ceva
Barn: pierduti, 2625 let.
Plpdmi
de
link
flanele,
dui-apt,
baofiteriI,
:Acele mare adaog cto
Se fac formalitatile' obisnuite.
la deelaratiunde anterioare, dar bine in6 6
tiste, servete; mese, prosoape, etc. ete.
D. C. DObreseu-Arves'arruntii o
fara 'deosebire, s'au 'grbit s pri- teles toate negueierile Rentru evaeuarea
LA
COCO
9
9
UnTatetier special:pentru comnzi
in privinta dinier
Meascit aceSt impozit.
eventuala -a Egiptului trebuesc lirmatetu terpelare
,de,Cmasi'brbatesti,
croiala frantuzeasc Maga-4nul Cu Poloniale,0
Curtn-de-Arges;
puterile
toate
Noi protestant din
puterea suveran, iar nu u Kedivid.
o dati, cetatenit Pitesteni simtin- Anna sistemul D-hu .PAU OZOUF din
Tot
contra acestul abuz de putere al gebficial: -1- dn-se atinsi ie uncle cuvinte pronuntate Paris dirigiat de
BERLIN; 17 Decenibre.
Stefan' Much,'
neralilor Anion si Falcianu, j ce- Dieta este, conyucata pentru 16 .Ianuarie.
otazia interpeldrei D-lui.MiceScu, Fab'
Strmutindu-se n noul local
ceard
5t
Dobreku-Arges
o"p
D.
s
iusdreinat
rezboiti
FoA
amploiat multi ant
de
rem ministerului
Norddeutsche Zeitung afirm din isyor
stradelpr SMARDAN i :5ELAg
exproprierilor.
1a IY-n-u G:
preasc imediat ,subscriplia in nest absolut CoMpetint din Rmna ca guvernul tabloul
raportor, eite0e ra orbit
D. M;
e liber s italian n'are inteutia de a mine vre,..nn asunta
mod. Desigur,
Roaga pe onor. 'clientela l' visila cal
convenhei co Uremia 1 e Ger anie
.6 Cai,
deschida subs&Tpliii pblice; dar impozit asupra 'rentei 'italiene.
crede
ill
trecut,,fiund bine asortat cu diferite nui
livrele
si
traPorumbarn
DE
.Em.
D.
unor generll u lii perniis
PARIS47 Decembrie.-,-Negoeierile co- fost mai bine-ca opozifia liberala din sari. trada Pensiohat, 7.
furl proaSpele pentru sfintele srbertori.
unor olitert inferiorI, aim- merCiale cu Spania n'aii izbutit4nc,aceast Camer, s: se 'fi-alitinut de Ia discuha
proiectului de modificre a unor dispomit- suma:
pr'rrlfF^r1
f2.-t
tarifai autnom, ,si, a conventiet
Dacd aCesti getiprdii vor sd ri'cke Frantei. .Cu ,totne acestea raspunsul ,deli- zitit
en Gerinariia:
comeitiale
un monument unuI fost colcg-sa
tiv' va fI comunidit iiin guyern*I
Facind.s e voteze cuiuteala. falgerulut
S. POPOFF
'pe toata lumea francez ; raspunsul i ,sosit ,,ambasada aceSte dou legi asa de Insemnate, guSOCKTITEA PENTItti ComEampL E4 filADI
bin6Oiasca a
verhul SI-A'airlat tot dispretnlee are pens dea cit vrea,,si mai ales cit'poate. spaniola
A
D, N
.parfament.
priMit tinDovedestey.
ROMA,Deembri.-PaPa'
discursuri
citatiunif,din
cu
are onoare a face cunoscut cd a desnis In
Sintentinfo:rrnati ci't elevul din azi pe Mgr. Zen:, .,epis9opul cato1ic rus tinute de'D7aii
Carp si M. Bals, in
N6. 60
13 Ur CV,
farinacia, DAM Riu, nu
conservaturii se 1$011inind de a4f
din Tirasped:
vit dM
VIS4-ATIS DE TEATIMdNATIONAL,
Ducele de Glenna a fost numit arni- pe miine in chestia politic0 economice,
$i in .multe alte ehestinni.
Dinteo so.-isoare pe care lsaro ral general. D. Bogtinloi, a fost aumit caSpune
o sueursal penthi vinderea .de mil en giliss,s,i'en detail. Ceaiurile se trimet
convenha cu 'Germania nu va
Mai
ne
nenorocituL
el; rezult
in toate sUcursalele, asa dar si la Bucuresci, impachetate, etichetate si mar-,
sub -secretar de S,ifat 14;tniinisterul de res- servi de eft ca o pbe614'prin care va trece
cate din ,casa centre% din Moscova, prin urmare sunt intocmai la fel ca acele
putirial kuferi kiltratrile
conaceasta
i
FaMftiRd
Opipiope
conventia
cu
Austro-ungtaria,;,
Ziarele
bel.
s'a
Ito=
sari,
ai
care se vend in Mosc9va,,
ajiztor
shilsi ale una
va ii malt inai insemnatd.
ahi ca D. Rotazzi4' ministrul "asei re- din urm
Di reeti nnea Ceutrala
vrea
guyernul
solutie
convenhuni,
aceste
luind
Prin
Writ .Sa se omoare
'
gale
daf dernisia.
cuvamald
asociatia
s bage Rominia in
de, Sublimat carbsiv.
Zvenurile rspindita eurn 'c snit nuul noscuta .sub numele de Zolloerd
grav.
foarte
e
iu
Strea
desordine in cite-va commie din Sicilia nu
NIMI10=11121111110/Mita.1174002.1111.
Cerem s se, ancheteze faptul.
SENATEL
sint adevrate ; litAtea n'a mal" fost tur-3edint,a de la 18 .Decembre 1893
burata de la cele din urMa." incidente.
Asocialia goer* a studentilor iiiiverkut,
CONSERVE- DE LEG
Prezideazd D. Gr. G. -Canta'cuzino.
AMSTERDAM;18Deeembr.-Ierisear
BucureSfi, aduce la eusitar,
sevatorh
Prezenti
:
72
'eat]: produs nout desurdine. Pujitia a imU
Jak
Pe bea
rf -Labovary.
IEDALIA1
nostinta D-1.ete.,'studente i D-lor stu- prstiat pe manitestanp,
----it.-"--DATAT
I
a mai multe, Expozttii
la mai multe Expozitii
sedintel-preceLIPSCANI
citire
stUnarului
'STRADA
Se
d
reelamamnitor
Depoul Lipsenni. $ f,
39,
dentl, di in pima rna
39
Depoul
Lipseani,
39,
S'a bunstatat;azi' c din cauza cetei
care se aphiba.
PRE.T.UL,
CORENT
hunt' nemultniniri iVite relativ la dis- vre'o .80 persoane, i,izut iert seara in dente,
Senatul intr in sectii i)entru .6 dispute
1189371894
detaliti
tribuirea tichetelor pentru spectecole etc. canale. S'a5 scos deja! 20 inecati. Mai tariful varnal.
.L61 B.
DecernF E I. 13 L
FELUL
19
la
de
comitetul cu incepere
giisitY.
multi n'aii fnst
,5tefI.
G.
D-1
pe
bre a. c., a delegat
PO.IfA REDACT-LEI
BRUXEL, 18 Decembre.- Volders, diClint de 4000 grame
Fasole Intian,(pilstai smnth fiageole)
Fasole verde regal5 (rotund6.) pastai
nescu Goangd, membrulin Comitetul a- rectorul ziarului Peuple i unul diu con4hiveedii itunan (propria 'mea inventitme)
Fasole verde
: N'ati, pUtea' sa fie
depus
40
Marco,
Djini
S.-Slobozia
distribuire
sibima
cu
controlul
sociatiei,
Bayne cu, bulion si pialgele ro01.
20
ia'zare'botibe Julian (011'1410i Calistrat)
muncitorilor, va .11 trimete-qi Monitrul Ofidabi err No. 171?
partidului
duditorii
Dovlecei mid
gitIO.re boabe extra-ulna.
a acestor tichete pentru teatre, opera, judecat la 8 ranuarie de catre curtea eu
Doviccel in
40
P4tragele
vitiptecu ulioO si patl5geie
5.0
WI, etc., precum si a dvisa la noui re- jurat,T; pentru un- artic61 provocator, pri- Nouii ne lipgeste.
20
Fasole verdeyilstili
Ople151=
Foi de vita.
30
duceri.
Fasole zueiira
PlIiigele vinete pentru musaca lu unt.
vitor la atentatul
30
Pasole hu-asa
BIEULDOGRAFil
Fasole flageole.
Dect, cu incepere de la 19 Decembre
rosil
piithigele
bulion
si
eu
1
Barrie
institutorUn
Decembre.
BLOIS; 18
Conopide=aloare).
30
1
1
60
albe cultivate.
a. c., toate tichetele pentru ori-ce repreCiupereY
1
00
pc varzil sal pe span:to
I tie
adjunct la Roniorantin a .fost arestat ca
patlagl e rosii 1 30 Carnati (indite
iib(11ltieo nett buljoa
A aprut: n editura Librdriet Socecii
OM
sole
saladit
sentalie, Mt, etc., se vor libera ta ori-ce afiliat la banda anarhistilor din Orleans,
peuiru
00
maseduan
i
I 10
AT:ialrihatiaafosipe,
& Comp: Satire poporanle rornine
I 80
Dovlecei prjiti penttu Musaca
u urnplut in *Ilion
10
zi Si or, nurnat de la societata sttidenr
In unt-de-lentv, frantuzese viergc
tipanac.
50
SOFIA, 17 -Decombre..-.7-Camera a votat nate de S. FI. Marian niembru r1 Aea2
Piltntgele roOY pentru umplut
'0 N isotru plaelite cttomitte
tilr uniyersitart Unirea, calea Viejo: in mod 'definitiy proectol care modille demi6l; romine; pretul 4 1,ei.
(riiren
Plitliffurl6'impanate
In unt-de-lemn frantuese vierge
50
a la Iordadie, de post
Barad
rid 54, de in Lendeutuf societtei.
PA115,.gele impSmate Oman
2
1
00
le -ea pensiunilor functionarilor civili,
Dovlecei a l.a Colaro, de post
a
la
Lnaelke,,v
post
umplup
Arad
2
10
In ce priveste cartile de' student, cuMOBILE
DE
p
EXPOZITION17.
C 0 M P 0
i
jumilion
un
de
ereditul
i
Conserve taPitated ti laWdlau
SOO grame
poanele,, precum i dirtile, se vor lua tot precuw pentru
Maziire, Fasole, Bame,Fasole zuctia, eutia de
de tunuri
Atragem htentiunca cititorilor acumpilrarea
2 20
Caise
mtate
1000
2 25
de la socitatee studentilor tu medicina
Pere
de
moexpuzitiuni
maret,ei,
discutia
supra
continuat
a
300
hi
urm
2 25
usoare.
Persi
(de,uost)
eilluMiree
30
yrume
unt-de-lettni
,1
Bercomagazinnl
din
bile
cheltuelilor.
in co- bugetului
2 75
Sintem incunostiintatI
gazare
1.p..aan (semn[ii Calistrat)
1 25 Clm,,tal
2 7,,
Cargo,' i sal pere
Biazitre hant eVWfinti.
'15
Se confirma in- vici, cal ea.Nictotlei, peste-thaim,de
.SOFIA 18 Decembre.
75
muna Zatreni-, judetui VIlcea, s'a
Per-Trct to caisv
Mazjire boabe Monti
Capitalet
tscammatoraWwriYir.7,,
NEN,Wimgmetenr,
format o sectie a ligel etilturalc, Co- lenthinea atribuita: guvernuluI, iii vede- prvfectnra

NU MAI BETI

-,

110=011:110111

-In

..Zro-1W

"

Neputinp Brhgteasc4

,THOR

D r.

vizATATI

sTu

LA LEON

-28

.11119,1543"Fr.all

Doetoruil I. Raditiirz

EXPOSITIUNEA.

-7

'

'ThottOrui Drucjesen

Cum se WatilazA

PiNZ

ac

i;

VASILESCU

'

MU

retanconweraxearkee6a

lar

'

Set, cALI.V1TOR11

'

ONVONOVANI101A"

UnE,
PESCMHE
uurA N,OPRESC

'

Pentru

-Se,zonul

itc'otlieegccecalle

1
1
1

730

.-1*

1.7

DUMINICA 19 DECEMBRE

NSTMATORO COMPLECTE PENTRUIABRICI

BucurescI, Strada 'Smttrdan, 15

tf^

Cumpara i vinde tot felul de efecte publice, bonurl, actiunT, lostreine, sconteaza cupoane si face orI-ce
zurl permise RomAne
schimb de monezti
mprumuturI de bant pe deposite de efecte i lozurI.
Comandele din provincie se efectueaza imediat trimitnduni-se
contra-valoarea in timbre,' marcl, serisol de valoare sad prin mandate Fatale.

'

"i.'

*.

ji

T.

r--41

.,,, ,
-

ERMA

SE

CONDITIUNI

IN

FORTE AVANTIGIOASE DEJATRE ABA

021.4

Strada Carol I, No. 47.

...-

Pentru. sezonul. iernei,


Rom Englezese
Rom JamMai.
ROM Vanilie

-;`

vo

/..-
'

(iii171111'-

litTJ1

"

'4;
4;,

Item A.napas

Vinde

Gump.,

OFETARIATID CREITLESCII,

1:1

flit'

PIN

;...

.........

1'7 ilitecestihre

Casa fondata in 1884

1.

......

'In fata Jateraki a .Bancei Nationde, partea ,despe Nett'

........S

tet+4...1. Vittet.?Tarsts..-

-r., ta

it

re zhaa de

-ftetiMr

....7.

Wit) (MERCURUL ROMAN


Et
R. E.
ES 1 A
FA ON
Casa [lc

?....t.!

pt.

:JAI

IS 1

rte in.pserloare:'

Bomboane line . .sr....7-4 3.80 Kilo r i


Sampanii, cele mai fines,
zi.1 1-,,,'",4 pt
Pesmeti proasPeti inin,fie-care
fie;care
zi. il
Prajituri proaspetebucata.,,,.
..,. 10 bani
-(.7.-'4' f.
.
..
LieB,,eruti Ananas.
.

Renta amortizabila.

5o/o
4o/o
50/o

'

mprumutul comunal 1883

so/o

1890

ScrisurI funclare rurale


a
urbane
,,
o
urbane de NO
Obligatin di de Stat (Cony. Rurale)
FlorinI val. austriaca
Mara 'germane
Ruble 'Artie

5o/o
5o/o
5o/o
6o/o

94 1/2
83 1/4
88 5/4
87 1/2
95 1/,
89 'Li
79 %
99 1/,
2,02

2,05H

---:

42:2655r-

12'6203

95

1/4

841'-

8911/2

SE

MESA

.-

'

D:MI

PENTRU -INFORMATIUM

'

881'/

90'-

M111110110& STIRii

801,1/,

1004/,

ft

BUCURESC-GAUTHRMLA

pen-:
Representanti
tru toata Romania

attfistog care publica cursul si listefe de trageri la sortrale tuturor


bonurilor 'si lozurilor Romttne si streine si imediat se 'va trimete
gratis 'vi franc() In toga tara.
Abonamentul anual pentru toga tam costa. nnmaI 5 let, Et se
plateste Inainte, in timbre, mare pan Trip mandat postal. DomniT
abonalt participa grattnt la maY,multe promiT Importante,prevezute

ieftine.

ZAR

ift, 1807

CENTRALE
:GRANDE PHOTOGRAPH1E,Polifiei

impreuna
cu recolta-pe dinsa
en toate uneltele do plugrie

CASA 'FONDATA

1837

Pasagiub Villacros vis-a-vis- de Prefectura

gospod6rie MOsia Brosteanca,


de o infinderer de 800 pogone
Wale arabile PlasaTirgrilui,
or distanW de gam Salcia.7tA se -.adresa ll-lui, Kleanthis

,M5:1101Xl.rne.,11.113..*

FURNISORH -CURTI I REGALE

BIJOUTERI[E, OR FE VRERIE

Patek, Philippe et Corn p. (Geneva)

-- 28 CALEA VICTORIEI 28.

BUCURESCI

SpeCialitate de

Chromografie colorata

ST ELL

,BUCl/11.E01

4:1

'Are

onore a

STIZTINGAR

Specialitate de :
Tigarete,
de chihfibar
de Buzn si stye,
in Me Si Ien'm
1 de indslin pentru popice. Mare
Depottde' pOpice
.Diterite Bastoane
Umbrele.

SAhuri, DoMino, Piei pentru" Tacuri, Za-

Mild

Faro rival

Cel mai mare assortiment :de- luintnari 00-:


lrate pentru lustre i-pentru 'porn', de'

FA,4

7C11
'

garanliapentru justel

tarlneereare

Vuu

r43

ct

l 46 di

06

.1e5)

01P

r 11,%ti

.41e

1,

41:
-

P.

'

15071:0-6Tri nOt'a

No. 7, aceaga

TrLidE

GRIPE ::ATAFIE ca
TLISELI'llt4diiattsdit a copiilor.TS1

pCntru

14

Kind afaceri familiare


face's4 ne!--departdifi
Anunteim
voinriare
Un succesor ca

WATIJBF META:ME
;Vag T11, & it,E C

FABRICA DE

apa._

744

1J.1"4'

--=-PU

6 depozitul fabricei

StrMetandre

WPM

tr.)

preturi: foarle 'recluse

0',Q

IVR I

if

interne

RED U-S.E

==
_

if

:I::

FE1

nittobretrmt-

LP

"

,
,

fx.,fr.

eas"tonshosiwit

AIN'
14-.4632

',.
DE CAT ORI7CE ALTA BEUT UR A;
.*

"P

""'e

oei.%

Un cistig

etc etc.

SPECIALITATE 1.)E-SOMIERE ELASTICE


-

Aduce poft de mancare, inlesneste mistuive


,
e ,preservativ

20. de lei

Pezi in rind ibgaranteim

de

fir nietalio necesnr pentru fa'bridle de hirtii, ver ciment,

lseinz

Numai cu cinci mii de lei.


Afacercia sa-t.preeldin

ciatinv.I;,;9.,.(Casa Agi611-5-;
Fabricatiuhe specialit

pentru

tZ

Q.1

Ne

ragEmmag-ggeampti=4-::0.;."-attimay-47:ttu,z,i,..v-7,,

strarlii

A,

20 LEI PE

At...3,.-7-,i:#4-tZip4`;7;0-4*V4-444*-0-...44.**441-44-4t*T.tti4404r4

Caacaniektif

L.
Ft44141;r0

"

sigur pcntru

GUTLIFIATLI,` CRAM:ATE,

SA-31 A IA E
Robinete pentrn apici-Ventile
de. aburi Powne pentrn. vid

r.../

C.;

4it"rwimr4gc4M;RT.

esle un calmant

cu

ayantagink Ottyr. neaLtre Clieutefe:-

strewn
-oAAlui

Ira Sters.-

Ill, Ur

p,

BAZAR DE 'ROMANIA*
7 Strada ,5'clari 7.
.

AnderilieideMeaM
.

Rondele, Coarde si Table de cauciuc,Furtuni de eamanometri Sticle de nivel, Bumbac pen-

nepei, Asbest;

Cottg: Premoderate, servicit de increderea,

Ot

PARii$

p^

VelisiOn-Acus-vqa

rpOgzp pentp .

,AfFoliatrzinea
Vij

tdt.

.111

PRECUT:

Copa eit. eke. 'Mate 'aceste confectionate din cele mai fine stofe ;nu,
mai dtipUnouije. jurnale. (Mare depoil
stefe'frelfcez

eel
I

TUNI DE CA

tuatie
Uri pas inintaion
r-guamtd4asetRedm&465,4a' get
cz veete, Mani diferitel es.
ttemo, Frack,- Costume de .Bfietii...

de 350 granie, 3 Lei


.

PRIMA CALITATE ENGLEZEASCA

Pardesroatirtg tilantilellerby; Pal*

"
48,

..

c#..

L)

SAM NUL"

"

CUIIELE DE TRANSMIKUNE

Previne
Onor. Publie nuMeroasa SI Clirid.
tela ca deja a,primit naui Transportur de ilaine
confectipuate-pentru

PAINOUINA CU

Tamil Hatton

PRETURI R.EDUS'E
."*

f,1
40.

pentru

ESP FRAN CE

'

"

S.COA.LE si.P.ENSIONATE,-

bepozital general la ,Drogyieraf, si. /armada' BRCS, Blevardat Elisabeta, Palatal 1?iiilol: EfOrici prectun, si la Wale
farmaciile din tara.

(r

't

gari,cele Inai indelungate.-

f1;

De un gust delicios si de o eficacitate sigura. ' contra ma-ladiilor urmatoare : a boatelor de stomac, a slabiciunilor, a
' couvalescent.elor prelangik.si conira 'titular boarelOr'' (k.fri-

SE PRIMESC

_n_wrw iriir-sularat

craciun.

HMI
Reconstiluant si contra Frigurilor .Tonic, interitor si digestiv.

6,

dap masura.se executa.prompt

*itt,

...tenttr,Z.Maa,etak

VIN

44

COMANDE

mai simple peinet-la cele nuff fines

,`P

1)

DE

-Ciatil.5itatr.e7t

,3.11164(e

40

IIAINE GATA PENTRU BAETT SI FEilE,

Isi7srantabweffirimmlit

,-

IIICTORIEI, NO.

Gel mai mare asortiment

Narnberg.de.:la cele

chile& veritabild

ruri, etc.

Petul.

CUR

Intrarea prin 13nlevard

Mare asortiment .de'bjeete kIux


eu preturi loarte recluse.

Atelierul de 13trungarie, primeSte off-cc tel de reptiatiunf 'etaritahurl de sidef, aides, bap; etc. ilinbrele Imbricat cu diferite..stale.
'SERVICIUL PROMt
.PRETuru MoriERATE

RUCURESTI

32.7-(Alaturl ott Spit:Coltel):

'

'trt

trd

LA MICUL CAVALER

parfumerie francesa,.r:englesa
propria sa fahricaAirecum si_loate folurile
de. objecte de. toalet si de lux special
.pentru cadouri..
MARE'. ASORTIMENT`BIJUTERIE
de

HAINE DE COPII,
.

cunoseut.a a deschis'ex::

face

positillhea objectelor tale4)entru srbAtorile: de


Crciun recomana marele sr assortiment

frantuzu4I,

DE

VIS-A-VIS DE PALATUL.REGAL

\At'

Ta.:-

o+Ott,'

NAGAZIN ,SPECIAL

Mieukesti, 94 Calea ,Vietorlei 94-

Deposit de toate
articolele necesare pentru Clui
burl, Cafenee
de
urecum
ildes
pentru Biy hard; Tacur

Platinotipie

ERNST WINKLER

Comp. din Paris

BUCTJRESTI.----32 STR. COLTEI,

OttLartirMe.t.1.14.-Ire.gileaMararalZir,'..1=3:rarat.10.:XtV.7-...ILISEr=ra

NO,

'i.itainifeEZIEREM
tt:

BUCURESCI

oisamozassasar

AL FABRICEI DE ARGINTARIE

Inainte de a sedeeide cine-va ca.sa se.fotogratleze s facii o vizitfi la Grande Photogratie-Centrale" .cel mal,mare Atelier artistic.-Fotografii de mmiatura pink la mArime naturala.

Georgiadis la T.-Magurele.

REPRESENTANTH FABRICEI bE CEASORNICARIE

ictOriei,

,,

=WM]

- Calea

Amortutneovammumetazavaiirgrat.,,,......

Panaiteseitse.a115.deyilizarehikHe nuaeltatureu

La Tipograliallom),
DE V

BUCURESTI..

VI%

C I-IR1STOFLE &

7\

MMEEMNISM1.21,..1MaimsmoviEummt6sigiumi

1.1111M,HIMIIMUMMOSTIOXIMIMMIT

l-

2.80 Litru

ix:1.70-60r

In ziar.. Apare de '2' ori pe luna, la 15 ale fie-care huff Abonarnentul poate incepe de la ori-ce zi a anulul: Tot-d'odata acest ziar
este un sfatnitor sincer si impartial pentru orl-ce daraverl de .11nance si comereia. A se adresala casa de schimb, "Mercurial
ItterizarDll BucurescI,Strada Smardan No. 15.

Liqueur Napoleon 2 franci


Rachiu bun pentru menagitzl' easel de 1(1'1 fr.
litru in sus.
Dulceturi de toate fructele cu vanilie, precum
si
lucruri de .cofetcirie, cu preturi foarle

'

CASA F6NDATA

Benedictin.
artreuse.
Piperment
Cuiraso.

t4

rasfani "5 lei Ise. 'rs.n. -Ori-cine page cere un numr de


r roba din ziana rtostru financiar, Intitulat " illercurasi Re..

, FE-RITI,VA ,D.F4
414516

in- CaLCataeasiiim. ineti blue yulade.

NT

'*CON-TR AFACER

k*N-

catre, attar. cansurnatori-

cinstit j nevitiamater,
Unit dintre downiT ytnzatorl at BittoruluI mek-ired ca
r4utatal. med preparat,.
sa. debiteze uhe mis
magari compromitAd reptantia unui preparat bun. De aceea, reg. de , a, eutnpilra , pentruprima eara flacoang or1g2nak spi e a-I cunoaste gustul i calitaiIe ale bine-ifiCatoare ;
-far acelora cart' debiteA'za'Bii4ful. mea falsificat s var susiini c ast-fel esl e. prepa' ratul met cum Il falsifie4 e,
weft' 'contra probi- o butelie origisaki i v6 yeti convinge.

daa eurepOirad

PAN, Cataro,
Ciur6 pentra alegrea
NISULD tc
CRATARE, on'.3nt
SITE de teate
dRILLAGEilE
tr.l raEfilLICA icate
pentru inchidevea -par.
oviaCinitev, eolivIilor de paineri
curte, preCurn pen.
'En; aparrarea giaremeifloii aie pprinditnfi
TARE,penteee
Efectuaee prempti.

Trandafir:filfpdesca tie
eiteaseti doettnente en Iiterd veal, pentru Credit, no-v,
tariat. Doritorii se pot adresa'
PRETEIRILE
Strada Lucacf,cl\Lo. 76, person0
earaffizyszremme_vmmlanitommi=minstorrmanb, ,san prin carp potale.
riporar117176171707-5-=
re 'anal,

DE VENZAPE LA MATE MAGAZINiJRiiLJ

Pentru'explicatie
veni
La mine 'in fabricei'in orit-ce zi
De dirigeat pe ameaparol
ispentru o damd e foarte-usof.
idreetiunea tabrieei de inealtdmiate

d putere stomacului,

Pie-ee butelle, are dopul inaroat eu numele men


CHR ALESSAHDR1U Bucuregi

'

Sfi

Malta gratis si Mlignsi Ttill y1 cao laisara


,n,&

#=,t

Trageorgevlano.

Ming cara maldilort


pl

#n

agar,ig,

70,40

"