Sunteți pe pagina 1din 16
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI . PARTEA | Anul 184 (XXVIII) — Nr. 54 LEGI, DECRETE, NOTARAR $I ALTE ACTE Luni, 25 ianuarie 2016 Ne Pagina HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIE! 15, —Holérére pentru aprobarea Normetor metodologice de aplicare a prevedetiior Legi nr. 248/2015 privind stimularea participaril In Invatamantul pregcolar a Ccopillor provenind’ din famili defavonzate si a procedurli de acotdare a tichetelor sociale pentru ‘oréinita 246 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA, Nr. 54/25.1.2016 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatimantul pregcolar a copillor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita Intemeiul art. 108 din Constitutia Romanist, epublicata, gi al art. 4 alin. (1) si art. 9 alin. (2) diplLegea nr. 248/201 privind stimularea participa n invtamantul pregcolar a copilor provenind din famili defavorizate, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Articol unic. — Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiinr. 248/2015 privind stimularea participa in nvatémantul prescolar a copillor provenind din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinité, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenia hotérare PRIMMINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOS Bucuresti, 19 januarie 2016. Nr. 15. Contrasemneaz Ministral muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Claudia-Ana Costea p. Ministrul finantelor publice, Daniela Pescaru, seoretar de stat Viceprim-ministru, Iministrul dezvoltariiregionale gi administratiei publice, Vasile Dincu Ministrul educatiei nationale si cercetaiistintifice, ‘Adrian Curaj ANEXA NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legil nr. 248/2015 privind stimularea participaril in Invatamantul pregcolar a copillor pro Art. 1. — (1) Beneficiaza de stimulentul educational acordat sub forma de tichele sociale pentru gradinité, denumit in continuare stimulent, in cadrul programului de,interes national, denumit in continuare program, prevazut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copilor provenind din familii defavorizate, denumita in continuare lego, copii din famili defavorizate, cetateni romani, care au domiciliul sau regedinfa in Romania, in vederea cresterii accesului ta educatie al acestora, (2) Stimutentul se acorda si copillor din famili defavorizate, cetditeni rom&ni, fra domiciliu sau resedintS sifsau far locuinté, denumiti i continuare persoane fri adépost, numai pe perioada in care se afla in evidenta servicillor publice de asistenta sociala de la nivelul unitajlor administrativ-tertoriale in care trdiesc. (3) Beneficiaza de stimulent si copii din familii defavorizate care nu au cetafenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situal a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare stréini, pe perioada in care au domicillul ori, dupa caz, regedinta in Roménia, in conditile legistatiei romane; b) sunt cetateni stréini sau apatrizi cdrora li s-a acordat, in conditjile legli, 0 forma de protect ©) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditile leg ind din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita (4) Tichetul social reprezentand stimulentul educational pentru gradinita este utiizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevazut de lege si nu afecteazé distribuirea tichetelor sociale reprezentand beneficii de asisten{a sociala acordate in scopul sprijniri categoriilor vulnerabile ale populatiel ‘Art. 2. — (1) Beneficiaza de stimulent copiii din famille defavorizate formate din so, Sofie gi copiiiaflat in intrefinerea acestora, care locuiesc impreuna. (2) Beneficiaza de stimulent si copii din famille defavorizate formate din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta. (3) Pentru acordarea stimulentului se considera familio gi barbatul si femeia necasatort, cu copii lor gi ai flecaruia dintre ei, care locuiesc $i gospodtirese impreun. Art. 3. — Prin persoand singura, in sensul art. 2 alin. (2), 56 infelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situati a) este necasétorita; b) este viduva; ©) este divortaté d) are sotul/sotia declerat/declaraté disparutidisparuté prin hotarare judecatoreasca: €) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioad mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsé privativa de libertate si nu participa la intretinerea copillor; #) nu a implinit varsta de 18 ani si se aflé in una dintre situatile prevazute la lit. a)—e); MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA\, Nr. 54/25.1.2016 3 g) a fost numita tutore sau i s-au incredinfat or i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatile prevazute la lit. a)—e) ‘Art. 4, — Sunt considerafi ca féic&nd parte din familie copit naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acastia ori, dupa caz, ai ersoanei singure, copiii adoptati, copii incredintati in vederea ‘adoptiei, copiii pentru care persoana a fost desemnata pentru ‘ntretinerea copilului in temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificdrile si completaiile ulterioare, cei afiati in plasament sau in plasament in regim de urgent la 0 persoand sau familie ori pentru care s-a institut tutela in conditile legi, inclusiv cei aflal in plasament la asistentul maternal profesionist Art. 5. — Stimulentul se acordé numai pentru copili care frecventeaza in mod regulat unitatle de invatamant pregcolar si care indeplinesc cerinjele prevazute Ia art. 5 alin, (2) si (3) din lege. Art. 6. — Prin unitafi de invatamént prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completiiile Ulterioare, se intelege gradinitele cu program normal, prelungit si sAptémanal, ce functioneaza ca unitati cu personalitate juridic& sau in cadrul altor unitati gcolare cu personalitate juridica, inclusiv gradinitele speciale, ‘Art. 7.—(1) Dreptul la stimulent se acorda incepand cu luna in care beneficiarul indepiineste criterile de eligibilitate, pe baz de cerere si declaratie pe propria réspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturilo acesteia $1 Inscriereaffrecventarea activtatilor organizate de gradinita (2) Stimulentul se acord& lunar, pe perioada participéirii copilului. la _activitétile organizate’ in cadrul unitatilor din invataméantul pregcolar, in perioada septembrie—iuni (3) Cererea si deciaratia pe propria raspundere prevaizute la alin. (1) se Intoomesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantu! legal al copitulu, stabilit in conditile legil, si se inregistreaza la primSria comunei, oragului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a cérei raz8 teritoriala isi are domiciliul sau regedinta familia. (4) Pentru catatenit altor state, straini sau apatrizi, cerstea si declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (1) se ‘nregistreaza la priméiria comunei, orasului, municipiciui sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a-carei raz8 teritoriala igi are domiciliul sau regedinta famillia/persoana singuré. (6) in cazul persoanelor fara adapost, cererea de acordare a stimulentului se Tnregistreaza la priméria comunel, oragului, ‘municipiului sau, dupa az, a sectorului municipiului Bucuresti a cérei raz& teritorial traieste persoana fara adapost, insotita de © deciaratie pe propria réspundere c&.qu a solicitat stimulentul de la alte primari (6) In situatia in care familia defavorizatd este beneficiar’ de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completéirile ulterioare, sau de alocatie pentru sustinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/200 privind alocatia pentru sustinerea fami republicatd, cu modificrile gi completairie ulterioare, stimulentul se acordd reprezentantului familici doar pe baza de cerere $i declaratie pe propria réspundere, insolite de dovada inscrieti la gradinita (7) Formularul ,Cerere — declaratie pe propria réspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru grédinitay’ este prevazut in anexa nr. 1 (8) Cererea de participare in program poate fi facut in termen de 30 de zile de la inscrierea copilului ia grédinita, iar stimulentul se acorda din prima luna in care copilul a indep| Grterile de frecventa definite la art. 5 din lege, daca se mentin criterile de eligibiltate prevazute la art. 2 din lege. Art. 8. — (1) In cazul familiei definite la art, 2 alin. (1), reprezentantul familie! se stabileste de c&tre sofi sau, In caz de neinfelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelard. (2) In cazul familiei prevazute la art. 2 alin. (2), reprezentantul ‘familie! este persoana singura (3) In cazul persoanei prevazute la alin. (2) care are copil in intretinere gi nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiel este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu sau capacitate de exercifiu anticipata sau, dupa caz, reprezentantul legaV/ocrotitorul legal al acesteia. (4) In cazul familie definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familie: prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator. (6) Benoficiarul stimulentului,@ste copilul, iar titularul tichetului social pentru gradinité este reprezentantul famili respectiv reprezentantul legal al copilulu ‘Art. 9, — (1) Componenta familie, fliatia copillor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie (2) in cazul In care ni’este eliberat livretul de familie sau situatia familiei nu este evidenfiata in livretul de familie, reprezentantul familis!/prezint&, dupa caz, in copie certificat& sau, dupa caz, autentficaté pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente: a) certificatele de nastere ale copillor aflati In Intretinerea famililor defayorizate; b) certificatul de c&satorie; c) hotirarea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legit; 4) fiotararea judecdtoreascé de incuviintare a adoptiel, potrivt egii; 6) dispozitia conducdtorului directiel generale de asistent’ sdciald si protectia copilului sau hotérarea comisiei pentru protectia copilulul ori a instantel de judecat’, dupa caz, pentru masura plasamentulul, hotérarea judecdtoreasca de instituire @ tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritati tutelare, potrivit legis ) hotrarea judecatoreasca prin care sojul/sojia este declarat/dectaraté disparut/disparuta; 9) hotararea judecdtoreasca prin care sotullsotia este arestaVarestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executd o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la Intretinerea copillor, h) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familie ‘Art. 10. — (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevazut la art. 2 lt. c) din lege, se iau in considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile provazute de Legea rr 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completatile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatile legale de Intretinere fata de copii sisau fata de parint, pe care membril acesteia le-au realizat in luna anterioara solictari stimulentului educational. (2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin, (1) se excepteaza urmatoarele: a) sumele primite cu titld de prestatii sociale In baza Leg rr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor Persoanelor cu handicap, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare; b) alocatia de stat pentru copii prevazuté de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificdrile ulterioare; ©) ajutorul social acordat tn baza Legii nr. 416/2001, cu modificérie gi completarileulterioare, alocatia pentru sustinérea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare, gi ajutorul pentru ‘nedlzirea locuintel acordat in baza Ordonantei de urgent’ a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobatd prin Legea nr. 92/2012, cu modificdrile si completarile ulterioare;